Concretisering van de kerndoelen Mens en maatschappij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concretisering van de kerndoelen Mens en maatschappij"

Transcriptie

1 Concretisering kerndoelen Mens en maatschappij Concretisering van de kerndoelen Mens en maatschappij Kerndoelen voor de onderbouw VO SLO nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling

2 Concretisering van de kerndoelen Mens en maatschappij Kerndoelen voor de onderbouw VO Enschede, april 2007

3 Verantwoording 2007 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Auteurs: Han Noordink en Gerard Rozing In opdracht van: Ministerie van OCW SLO, Stichting Leerplanontwikkeling Postbus CA Enschede Telefoon (053)

4 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Karakteristiek en kerndoelen leergebied Mens en maatschappij 5 3. Concretiseringen van de kerndoelen 7 concretisering van de kerndoelen mens en maatschappij

5 1. Inleiding De nieuwe kerndoelen voor de onderbouw (per 1 augustus 2006) zijn globaal geformuleerd. SLO, het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling heeft de opdracht gekregen van het ministerie van OCW om de kerndoelen te concretiseren om docenten zo meer houvast te bieden bij het inrichten van hun onderwijs. Voor het leergebied Mens en maatschappij gaat het om twaalf kerndoelen. Ze vervangen de tientallen kerndoelen die voorheen golden voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en economie. In de karakteristiek van het leergebied (zie hoofdstuk 2) staat beschreven waar het leergebied Mens en maatschappij zich op richt. De nieuwe kerndoelen worden gekenmerkt door een grotere mate van samenhang zowel wat betreft maatschappelijke thema s en verschijnselen als vaardigheden. Van de andere kant zullen docenten aardrijkskunde, geschiedenis en economie er veel van hun vakvaardigheden en vakinhouden in herkennen. Hoofdstuk 3 bevat de concretiseringen: alle twaalf kerndoelen zijn in deze publicatie op een min of meer vergelijkbare wijze uitgewerkt. Telkens gaat het om de volgende onderdelen: het kerndoel zelf; een korte toelichting die het kerndoel typeert; de perspectieven of invalshoeken die van belang zijn; de onderwerpen en begrippen die behandeld kunnen worden; de relatie met (andere) algemene en/of vakspecifieke vaardigheden; enkele voorbeelden van mogelijke leerlingenactiviteiten; doorkijkjes van klassensituaties. Geprobeerd is om de uitwerkingen van de kerndoelen op twee niveaus nader vorm te geven: vmbo en havo/vwo. Deze tweedeling is toegepast bij de selectie van onderwerpen en begrippen, bij de leerlingenactiviteiten en de doorkijkjes. De voorbeelden kunnen in principe in alle scenario's gebruikt worden. Alle uitwerkingen en aanwijzingen zijn nadrukkelijk als voorbeeld bedoeld. Ze geven naar onze mening een rijk palet aan keuzemogelijkheden, variërend van enigszins traditioneel en herkenbaar naar vernieuwend, creatief en uitdagend. We zijn benieuwd naar uw reactie en mogelijke aanvullingen. April 2007 Han Noordink en Gerard Rozing (SLO)

6 2. Karakteristiek en kerndoelen leergebied Mens en maatschappij Karakteristiek In dit leergebied staat de persoonlijke betrokkenheid van leerlingen centraal: bij zichzelf en bij ontwikkelingen in de wereld, in het verleden en in de maatschappij om hem heen. Leerlingen moeten immers in de toekomst standpunten bepalen en beslissingen nemen over zaken van persoonlijk en van algemeen belang. Het gaat daarom niet alleen om het begrijpen van verschijnselen in de actuele maatschappelijke werkelijkheid (hoe zit het?), maar ook om het waarderen en beoordelen daarvan (wat vind ik ervan?). Leerlingen in de leeftijd van 12 tot 14 jaar breiden hun leefwereld uit, evenals hun persoonlijke betrokkenheid daarbij. Ze doen dat in een wereld die complex is en voortdurend in verandering. Het leergebied Mens en maatschappij is erop gericht een kader op te bouwen om die wereld beter te begrijpen. Het leergebied sluit daarbij aan bij de kerndoelen Mens en samenleving, Ruimte en Tijd van het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld, in het basisonderwijs. Het ruimtelijk perspectief biedt een kader door het besef deel uit te maken van gebieden op verschillende schaal: de directe eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld. Het tijdsperspectief helpt de veranderende wereld te begrijpen vanuit een chronologische samenhang. Het maatschappelijk en economisch perspectief doen dat vanuit het gezichtspunt van de burger als producent en consument, en als deelnemer aan de civil society. Verwondering over zowel het andere als het eigene is een centrale drijfveer in het leerproces van 12- tot 14- jarigen. Vragen leren stellen, inlevingsvermogen ontwikkelen en een open, verkennende houding aannemen zijn zowel doel als middel. Het uiteindelijke doel is dat leerlingen gestimuleerd worden op informatie gebaseerde, beargumenteerde beslissingen te leren nemen als burgers van een cultureel diverse, democratische samenleving waarin de onderlinge afhankelijkheden groot zijn. Ze moeten leren standpunten te bepalen en te onderbouwen met behulp van veelzijdige informatie. In het leergebied Mens en maatschappij leren leerlingen dan ook wegwijs te worden in verschillende soorten bronnen en deze gericht te gebruiken. Het internet en andere digitale bronnen verdienen daarbij een belangrijke plaats om hun complexiteit, hun aantrekkelijkheid voor leerlingen en hun toenemende communicatieve invloed. In dit leergebied leren leerlingen ook nadrukkelijk de eigen omgeving te gebruiken als bron en onderzoeksobject. De leerinhoud kan op verschillende manieren aan de orde komen: in één integraal leergebied, in afzonderlijke vakken, in projecten of in mengvormen daarvan. In alle gevallen is het nodig inhoud uit het leergebied in onderlinge samenhang en relatie en met andere vakken of leergebieden aan te bieden. Daardoor krijgen leerlingen inzicht in de samenhang in hun groter wordende leefwereld. Ze leren om binnen democratische kaders de overeenkomsten en verschillen tussen mensen te waarderen en te respecteren, en dat te uiten in betrokkenheid op zichzelf, elkaar en de omgeving. Kerndoelen 36. De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan. 37. De leerling leert een kader van tien tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in hun tijd te plaatsen. De leerling leert hierbij over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: - tijd van jagers en boeren (prehistorie tot 3000 voor Chr.); - tijd van Grieken en Romeinen (3000 voor Chr. 500 na Chr.); - tijd van monniken en ridders ( ); - tijd van steden en staten ( ); - tijd van ontdekkers en hervormers ( ); - tijd van regenten en vorsten ( ); - tijd van pruiken en revoluties ( ); - tijd van burgers en stoommachines ( ); - tijd van wereldoorlogen ( ), en

7 - tijd van televisie en computer (1950 heden). De leerling leert daarbij in elk geval de relatie te leggen tussen de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de 20e eeuw (waaronder de Wereldoorlogen en de Holocaust), en hedendaagse ontwikkelingen. 38. De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen. 39. De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren. 40. De leerling leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen, en hij leert daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken. 41. De leerling leert de atlas als informatiebron te gebruiken en kaarten te lezen en te analyseren om zich te oriënteren, zich een beeld van een gebied te vormen of antwoorden op vragen te vinden. 42. De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu. 43. De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen. 44. De leerling leert op hoofdlijnen hoe het Nederlandse politieke bestel als democratie functioneert en leert zien hoe mensen op verschillende manieren bij politieke processen betrokken kunnen zijn. 45. De leerling leert de betekenis van Europese samenwerking en de Europese Unie te begrijpen voor zichzelf, Nederland en de wereld. 46. De leerling leert over de verdeling van welvaart en armoede over de wereld, hij leert de betekenis daarvan te zien voor de bevolking en het milieu, en relaties te leggen met het (eigen) leven in Nederland. 47. De leerling leert actuele spanningen en conflicten in de wereld te plaatsen tegen hun achtergrond, en leert daarbij de doorwerking ervan op individuen en samenleving (nationaal, Europees en internationaal), de grote onderlinge afhankelijkheid in de wereld, het belang van mensenrechten en de betekenis van internationale samenwerking te zien.

8 3. Concretiseringen van de kerndoelen Dit hoofdstuk bevat de concretiseringen van de twaalf kerndoelen van het leergebied Mens en maatschappij. Al de kerndoelen zijn op een min of meer vergelijkbare wijze uitgewerkt. Het gaat daarbij om de volgende onderdelen: - het kerndoel zelf; - een korte toelichting die het kerndoel typeert; - de perspectieven of invalshoeken die van belang zijn; - de onderwerpen en begrippen die behandeld kunnen worden; - de relatie met (andere) algemene en/of vakspecifieke vaardigheden; - enkele voorbeelden van mogelijke leerlingenactiviteiten; - doorkijkjes van klassensituaties. Enkele onderdelen behoeven een nadere toelichting. - De perspectieven verwijzen voor een groot deel naar de perspectieven die ook in de karakteristiek van het leergebied genoemd worden. Door een maatschappelijk probleem of verschijnsel vanuit verschillende perspectieven of invalshoeken te belichten kunnen leerlingen zicht krijgen op de complexe maatschappelijke werkelijkheid. De volgende perspectieven zijn genoemd: ruimtelijk; tijd; sociaal cultureel; economisch; natuurlijk / milieu; politiek; individueel/persoonlijk. Per kerndoel is steeds aangegeven welke perspectieven met name of enigszins van belang zijn. Bij de verschillende perspectieven horen vragen die leerlingen zich bij een maatschappelijk probleem of verschijnsel kunnen stellen. In feite gaat het om de betekenisvolle vragen zoals die ook in het eerste kerndoel (kerndoel 36) genoemd worden. In de uitwerking van dit kerndoel zijn (voorbeelden van) betekenisvolle vragen gegeven. - De opsomming van onderwerpen en begrippen spreekt voor zich. Het gaat om mogelijke begrippen en onderwerpen die in het kader van het kerndoel aan de orde kunnen komen. Het is geen uitputtende lijst en zeker niet voorschrijvend van karakter. - De algemene en vakspecifieke vaardigheden worden benoemd voor zover ze een relevante verbinding hebben met de vaardigheid of het thema van het kerndoel. - De voorbeelden van leerlingenactiviteiten spreken voor zich. De voorbeelden geven een indicatie hoe de behandeling van het kerndoel gestalte kan krijgen. - De doorkijkjes zijn het meest concreet. Het zijn inspirerende en soms ook heel herkenbare schetsen van klassensituaties. De uitwerkingen van de kerndoelen zijn waar mogelijk op twee niveaus ingevuld: vmbo (BKGT) en havo/vwo (evt. vmbo GT). Deze tweedeling is toegepast bij de selectie van onderwerpen en begrippen, bij de leerlingenactiviteiten en de doorkijkjes. Ons advies is om zo veel mogelijk naar uitwerkingen op beide niveaus te kijken. Vaak kan door enige aanpassing een vmbo voorbeeld ook op havo/vwo worden toegepast en omgekeerd. Zoals in de inleiding vermeld kunnen de voorbeelden in principe in alle scenario's gebruikt worden; zowel voor scholen die een geïntegreerd leergebied willen vormgeven als scholen waar de afzonderlijke vakken aardrijkskunde, geschiedenis en economie (eventueel ook levensbeschouwelijke vorming / godsdienst) op het rooster blijven, al dan niet aangevuld met vakoverstijgende projectactiviteiten. Over de kerndoelen zelf moet nog een opmerking gemaakt worden. Als we kijken naar de twaalf kerndoelen voor het leergebied Mens en maatschappij, dan is globaal een tweedeling te maken. De eerste zes kerndoelen (36 tot en met 41) zijn overkoepelend van aard of betreffen een specifieke (vak- of algemene) vaardigheid. Ook de tien tijdvakken (kerndoel 37) en het eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld (kerndoel 38) vallen er onder. De laatste zes kerndoelen (42 tot en met 47) bevatten verschillende maatschappelijke thema s, onderwerpen, verschijnselen en problemen. Ze zijn meer inhoudelijk van aard. De eerste zes kerndoelen zullen in de praktijk vrijwel steeds behandeld of geoefend worden in relatie met de onderwerpen uit de laatste zes kerndoelen. Om die reden zijn hier bij de uitwerkingen regelmatig verwijzingen gemaakt naar de uitwerkingen van leerlingenactiviteiten en doorkijkjes van de laatste kerndoelen.

9 Kerndoel 36 Toelichting De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan. Dit kerndoel is bij uitstek te zien als het overkoepelende kerndoel waarin het leergebied Mens en maatschappij te 'vangen' is. Heel compact wordt aangegeven wat het leergebied bestudeert (maatschappelijke kwesties en verschijnselen), hoe dit dient te gebeuren (door betekenisvolle vragen te stellen), waartoe dit leidt (een beargumenteerd standpunt) en welke houding daarbij van belang is (respectvol). Voor het stellen van betekenisvolle vragen is het goed dat leerlingen leren om maatschappelijke kwesties en verschijnselen altijd van meerdere kanten te belichten waardoor een min of meer evenwichtig beeld gevormd kan worden. De verschillende perspectieven kunnen daarbij telkens een goed handvat zijn. De perspectieven en de bijbehorende relevante vragen die gesteld kunnen worden, zijn hieronder nader toegelicht. De verschillende perspectieven en vragen leiden ook naar verschillende soorten bronnen die gebruikt kunnen worden. Voor het geven van een beargumenteerd standpunt is kennis van een kwestie of verschijnsel een voorwaarde. Geen mening zonder (enige) voorkennis. En bij een beargumenteerd standpunt horen afwegingen en keuzes. Bij het verdedigen van een standpunt en het respectvol omgaan met kritiek spelen communicatieve vaardigheden een rol; een algemene vaardigheid, die in het onderwijs in meerdere vakken en leergebieden voortdurend geoefend wordt. Perspectief Betekenisvolle vragen (onder meer): Methodische begrippen Ruimtelijk - Waar speelt de kwestie / het verschijnsel* zich af? - Wat zijn voor de kwestie relevante kenmerken van die omgeving? - Op welke schaal doet de kwestie zich voor? - Waarom speelt de kwestie juist daar? - Speelt de kwestie ook elders? Tijd - Wanneer (in welk tijdvak) speelt de kwestie? - Wat zijn voor de kwestie relevante kenmerken van die tijd? - Welke veranderingen hebben zich t.a.v. deze kwestie voor gedaan? (veranderingen in één periode, maar ook veranderingen in de loop van de tijd; de vergelijking toen en nu) - Speelt de kwestie ook in andere tijden? - Zijn er oorzaken uit het verleden t.a.v. de kwestie aan te wijzen? - Op welk type bronnen is de informatie gebaseerd en is deze informatie schaal, ruimte, regio tijdsindelingen (de periodes/ tijdvakken), verandering, continuïteit, overeenkomst, verschil, oorzaak, gevolg

10 Perspectief Betekenisvolle vragen (onder meer): Methodische begrippen Sociaal / cultureel betrouwbaar? - Wie zijn er bij de kwestie betrokken? - Wat is hun visie/zijn hun belangen? - Waarom hebben ze deze visie en/of belang? - Welke waarden en normen spelen een rol t.a.v. de kwestie? - Welke rol speelt ethiek/levensbeschouwing bij de verschillende visies? Economisch - Welke keuzes kunnen er gemaakt worden in deze kwestie (consumenten, bedrijven, overheid)? - Welke gevolgen heeft deze kwestie voor de welvaart/welzijn van individuen of de totale bevolking? - Speelt de markt of de overheid een rol in deze kwestie en welke rol is dat? Natuurlijk / milieu - Heeft de kwestie van doen met het natuurlijk milieu, met de levende en niet levende natuurlijke omgeving? - Welke invloed heeft de mens op het milieu en zijn omgeving? Politiek - Welke besluitvorming is er t.a.v. van de kwestie? - Welke visie hebben politieke partijen t.a.v. deze kwestie? - Hoe kan er t.a.v. de kwestie invloed op de politieke besluitvorming uitgeoefend worden? - Wie heeft er macht in deze kwestie? Persoonlijk/ individueel - Speelt de kwestie ook in mijn eigen omgeving/heeft de kwestie betrekking op mijn eigen leven? - Vind ik het belangrijk/ waardevol voor mijn eigen leven? - Kan ik er wat mee doen? - Welke visie heb ik t.a.v. de kwestie en waarom? macht, belangen, cultuur, socialisatie, sociale verschillen waarden, normen, religieuze stromingen, grondrechten schaarste, vraag-aanbod, consumptieproductie arbeid, inkomen, inkomsten, uitgaven aarde, water, lucht, bodem leven, duurzaamheid democratie, invloed, macht, ideologie, belang mening, standpunt, betrokkenheid, eigen verantwoordelijkheid * Nb. In het kerndoel 36 gaat het om maatschappelijke kwesties en verschijnselen. Voor het gemak is steeds in het overzicht met perspectieven en betekenisvolle vragen de aanduiding 'kwestie' gebruikt. Het kan hier (vrijwel) steeds ook om een verschijnsel gaan. Maatschappelijke kwesties en verschijnselen VMBO (BKGT) - Onze multiculturele klas - Klimaatsverandering - Rechten en plichten - Zijn we allemaal wereldburger? Havo Vwo (vmbo GT) - Internationale samenwerking - Broeikaseffect, klimaatsverandering en zeespiegelstijging - Mensenrechten - Is de welvaart in de wereld rechtvaardig verdeeld?

11 - Water: schaarste en overvloed - Oorlog is van alle tijden - Jongerencultuur - Meer vrije tijd: meer recreatie - Welvaart of welzijn; en voor wie? - Leefbaarheid van je woonomgeving - De toekomst van ons land - Consumeren of 'consuminderen'? - Nederland als multiculturele samenleving - Duurzaamheid - Jongerencultuur - Leefbaarheid van je woonomgeving - De toekomst van ons land Samenhang in vaardigheden Naast de genoemde communicatieve vaardigheden kunnen ook de (eenvoudige) onderzoeksvaardigheden (kerndoel 39) bij dit kerndoel aan de orde komen als leerlingen een maatschappelijke kwestie of verschijnsel nader moeten verkennen. Verder is er een relatie te leggen met de geschiedkundige en aardrijkskundige vaardigheden: 40. De leerling leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen en hij leert daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken. 41. De leerling leert de atlas als informatiebron te gebruiken en kaarten te lezen en te analyseren om zich te oriënteren, zich een beeld van een gebied te vormen of antwoorden op vragen te vinden. Leerlingenactiviteiten en doorkijkjes Zie de voorbeelden bij (met name) de kerndoelen 42 tot en met 47 10

12 Kerndoel 37 Toelichting Perspectieven / invalshoeken De leerling leert een kader van tien tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in hun tijd te plaatsen. De leerling leert hierbij over belangrijke historische personen en gebeurtenissen en over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: tijd van jagers en boeren (prehistorie tot 50 v. Chr.), tijd van Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. 500 na Chr.), tijd van monniken en ridders ( ), tijd van steden en staten ( ), tijd van ontdekkers en hervormers ( ), tijd van regenten en vorsten ( ), tijd van pruiken en revoluties ( ), tijd van burgers en stoommachines ( ), tijd van wereldoorlogen ( ), tijd van televisie en computer (1950 heden). De leerling leert daarbij in elk geval de relatie te leggen tussen de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de 20 e eeuw (waaronder de Wereldoorlogen en de Holocaust), en hedendaagse ontwikkelingen. In haar advies 'Verleden, heden en toekomst' ziet de Commissie Historische en Maatschappelijke Vorming (Commissie de Rooy) de ontwikkeling van historisch besef als de belangrijkste doelstelling van het geschiedenisonderwijs. Historisch besef wordt gekarakteriseerd door de complexe relatie tussen interpretatie van het verleden aan de ene kant en de perceptie van de werkelijkheid aan de andere kant. Historisch besef omvat meer dan alleen maar kennis van of zuivere belangstelling voor geschiedenis; het omvat de samenhang tussen de interpretatie van het verleden, het begrijpen van het heden en het perspectief op de toekomst. Eén van de problemen van het vak geschiedenis is, dat het lijkt te bestaan uit een onoverzienbare hoeveelheid weinig systematisch samenhangende feitelijke gegevens. Deze hoedanigheid maakt het vak voor leerlingen moeilijk om te leren. Bijna alles komt één keer aan de orde om daarna nooit meer te kunnen worden gebruikt of toegepast. Dat is een probleem. Wat niet wordt herhaald, gebruikt of toegepast, wordt niet alleen gemakkelijk vergeten, het is leerlingen ook moeilijk duidelijk te maken waarom ze dat eigenlijk moeten leren. De commissie is daarom op zoek gegaan naar een gemeenschappelijk kader, dat de leerlingen kunnen gebruiken als instrumenten om personen, gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen historisch te plaatsen. Het praktische nut van het leren en onthouden van een zekere hoeveelheid algemene historische kennis zal leerlingen hierdoor duidelijker worden. In de loop van hun schoolloopbaan zullen zij zich immers geleidelijk steeds beter in de tijd leren oriënteren. Oriëntatiekennis is een onmisbaar hulpmiddel bij de ontwikkeling van historisch besef. O ruimtelijk tijd O sociaal cultureel O economisch O natuurlijk/milieu O politiek O persoonlijk/individueel Nb. Bij de behandeling van de afzonderlijke tijdvakken kunnen verschillende perspectieven (al naar gelang het onderwerp) belicht worden. 11

13 Begrippen en onderwerpen VMBO (BKGT) tijd van jagers en boeren (prehistorie tot 50 v. Chr.) - levenswijze van jagers-verzamelaars - ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen tijd van Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. 500 na Chr.) - verspreiding van Grieks-Romeinse cultuur en confrontatie met Germaanse cultuur - christendom in Romeinse Rijk: van verboden tot enig toegestane godsdienst tijd van monniken en ridders ( ) - verspreiding van het christendom in Europa - ontstaan en verspreiding van de islam - hofstelsel en horigheid tijd van steden en staten ( ) - opkomst van handel en ontstaan van steden - opkomst van stedelijke burgerij en toenemende zelfstandigheid van steden - tijd van staatsvorming en centralisatie tijd van ontdekkers en hervormers ( ) - begin van Europese overzeese expansie - Reformatie en splitsing in christelijke kerk Havo Vwo (vmbo GT) tijd van jagers en boeren (prehistorie tot 50 v. Chr.) - levenswijze van jagers-verzamelaars - ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen - ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen tijd van Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. 500 na Chr.) - verspreiding van Grieks-Romeinse cultuur en confrontatie met Germaanse cultuur - christendom in Romeinse Rijk: van verboden tot enig toegestane godsdienst - burgerschap en wetenschappelijk denken in de Griekse stadstaat tijd van monniken en ridders ( ) - verspreiding van het christendom in Europa - ontstaan en verspreiding van de islam - hofstelsel en horigheid - verhouding tussen heer en vazal tijd van steden en staten ( ) - opkomst van handel en ontstaan van steden - opkomst van stedelijke burgerij en toenemende zelfstandigheid van steden - tijd van staatsvorming en centralisatie - strijd tussen kerk en staat tijd van ontdekkers en hervormers ( ) - begin van Europese overzeese expansie - Reformatie en splitsing in christelijke kerk 12

14 - de Opstand en het ontstaan van een onafhankelijke Nederlandse staat tijd van regenten en vorsten ( ) - ontstaan van handelskapitalisme en begin van wereldeconomie - burgerlijk bestuur, stedelijke cultuur in Nederland - het streven van vorsten naar absolute macht tijd van pruiken en revoluties ( ) - slavenarbeid op plantages; opkomst van abolitionisme - streven naar grondrechten en politieke invloed van de burgerij in de Franse en Bataafse revolutie tijd van burgers en stoommachines ( ) - ontstaan van het parlementair stelsel, toename van volksinvloed - industriële revolutie en opkomst van emancipatiebewegingen - modern imperialisme tijd van wereldoorlogen ( ) - economische wereldcrisis - racistisch en totalitair karakter van nationaal-socialisme - Duitse bezetting en jodenvervolging tijd van televisie en computer - de Opstand en het ontstaan van een onafhankelijke Nederlandse staat - veranderend mens- en wereldbeeld in de Renaissance tijd van regenten en vorsten ( ) - ontstaan van handelskapitalisme en begin van wereldeconomie - burgerlijk bestuur, stedelijke cultuur in Nederland - het streven van vorsten naar absolute macht - de wetenschappelijk evolutie tijd van pruiken en revoluties ( ) - slavenarbeid op plantages; opkomst van abolitionisme - streven naar grondrechten en politieke invloed van de burgerij in de Franse en Bataafse revolutie - het denken over staat en maatschappij in de Verlichting tijd van burgers en stoommachines ( ) - ontstaan van het parlementair stelsel, toename van volksinvloed - industriële revolutie en opkomst van emancipatiebewegingen - modern imperialisme - politiek-maatschappelijke stromingen: nationalisme, liberalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme tijd van wereldoorlogen ( ) - economische wereldcrisis - racistisch en totalitair karakter van nationaal-socialisme - Duitse bezetting en jodenvervolging - totalitair karakter van communistisch politiek systeem tijd van televisie en computer 13

15 (1950 heden) - nationalistische bewegingen in koloniën, streven naar onafhankelijkheid - blokvorming tussen Oost en West, Koude Oorlog - sociaal-culturele verandering en toenemende pluriformiteit vanaf jaren 60 (1950 heden) - nationalistische bewegingen in koloniën, streven naar onafhankelijkheid - blokvorming tussen Oost en West, Koude Oorlog - sociaal-culturele verandering en toenemende pluriformiteit vanaf jaren 60 - Europese integratie Samenhang in vaardigheden betekenisvolle vragen stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen (kerndoel 36); standpuntbepaling (36); eigentijds beeld van Nederland, Europa en wereld gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in de omgeving te plaatsen (38); historische bronnen gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen (40). Verder is er ook een relatie met kerndoel 47: de leerling leert actuele spanningen, conflicten en oorlogen in de wereld te plaatsen tegen hun achtergrond en leert daarbij de doorwerking ervan op individuen en samenleving. Leerlingenactiviteiten en doorkijkjes Voor zowel vmbo als havo/vwo leerlingen is het van belang dat leerlingen een goed overzicht krijgen van de tien tijdvakken. Dat kan bijvoorbeeld op de volgende wijze. Leerlingen maken op een groot vel papier een grote balk met daarop alle tien tijdvakken met de symbolen en jaartallen. Boven en onder de tijdbalk tekenen zij vijf grote vierkanten. Onder iedere vierkant een aantal regels wit. Leerlingen krijgen een knipvel waarop tien tekeningen/afbeeldingen staan. Per afbeelding/tekening een korte toelichting. Per tijdvak is één tekening/afbeelding beschikbaar. Ze zoeken de afbeelding/tekening die bij het eerste tijdvak hoort en plakken dit in het vierkant op de juiste plaats bij de tijdbalk. De naam van het tijdvak schrijven ze op en ook noteren ze wat zij al van het tijdvak weten. Op deze manier worden de juiste afbeeldingen/tekeningen op de juiste plaats bij de tijdbalk geplakt. Hieronder volgt een opsomming van mogelijke deelonderwerpen per tijdvak, die (bijvoorbeeld) in de vorm van verhalen in de klas aan de orde kunnen komen. De verhalen zijn voor een groot deel terug te vinden in 'Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis' van Geert Mak en René van Stipriaan (Prometheus, Amsterdam) VMBO (BKGT) tijd van jagers en boeren (prehistorie tot 50 v. Chr.) - in Frankrijk maken jagers schilderingen in grotten - in Mesopotamië gaan mensen gevonden zaden zaaien en Havo Vwo (vmbo GT) tijd van jagers en boeren (prehistorie tot 50 v. Chr.) - in Frankrijk maken jagers schilderingen in grotten - in Mesopotamië gaan mensen gevonden zaden zaaien en 14

16 dieren temmen tijd van Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. 500 na Chr.) - de Romeinen bouwen een grote legerplaats aan de Waal - de opstand van Julius Civilus - Nero en de brand van Rome tijd van monniken en ridders ( ) - Karel de Grote wordt tot keizer gekroond - Mohammed ziet in een visioen aartsengel Gabriël - Boer Bodo vervult zijn plichten voor de monniken van het domein Villaris tijd van steden en staten ( ) - Floris V geeft tolvrijheid aan de Amsterdammers - In Den Bosch wordt de Sint Jan gebouwd - Jeanne d Arc voert het Franse leger aan tegen de Engelsen en wordt door hen als heks verbrand tijd van ontdekkers en hervormers ( ) - Columbus zet voet op Amerikaanse bodem - Willem van Oranje wordt in Delft vermoord - Cortez verovert het Rijk van de Azteken - Luther publiceert de 95 stellingen dieren temmen - de bewoners van Jericho bouwen een muur om hun stad tijd van Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. 500 na Chr.) - de Romeinen bouwen een grote legerplaats aan de Waal - de opstand van Julius Civilus - Nero en de brand van Rome - De lijkrede van Pericles tijd van monniken en ridders ( ) - Karel de Grote wordt tot keizer gekroond - Mohammed ziet in een visioen aartsengel Gabriël - Boer Bodo vervult zijn plichten voor de monniken van het domein Villaris tijd van steden en staten ( ) - Floris V geeft tolvrijheid aan de Amsterdammers - In Den Bosch wordt de Sint Jan gebouwd - Jeanne d Arc voert het Franse leger aan tegen de Engelsen en wordt door hen als heks verbrand - Keizer Hendrik IV verschijnt in Canossa in boetekleed voor paus Gregorius VII tijd van ontdekkers en hervormers ( ) - Columbus zet voet op Amerikaanse bodem - Willem van Oranje wordt in Delft vermoord - Cortez verovert het Rijk van de Azteken - Luther publiceert de 95 stellingen - Galileï wordt door een kerkelijke rechtbank gedwongen zijn opvattingen te herroepen 15

17 tijd van regenten en vorsten ( ) - Cornelis de Houtman keert terug van de eerste reis naar Indië - Op de Dam in Amsterdam wordt een nieuw stadhuis gebouwd - De gebroeders de Witt worden vermoord - Beeldenstorm in Antwerpen - Handelaren van de WIC ruilen in Accra slaven tegen vuurwapens en buskruit tijd van pruiken en revoluties ( ) - Franse legers trekken samen met patriotten de Waal over - Benjamin Franklin pleit in het congres van de VS in 1790 voor afschaffing van de slavernij - Tijdens de Franse Revolutie wordt Lodewijk XVI onthoofd tijd van burgers en stoommachines ( ) - Willem II wordt van conservatief tot liberaal - Regout en de kinderarbeid - Domela Nieuwenhuis en de Arbeidswet van Afrika wordt verdeeld op een congres in Berlijn tijd van wereldoorlogen ( ) - Opstand in de Jordaan - Anne Frank schrijft haar dagboek - In de VS start Roosevelt in het kader van de New Deal het Tennessee Valley Project - Machtigingswet in de Rijksdag (1933) - Razzia in de Amsterdamse Jodenbuurt in februari 1941 tijd van regenten en vorsten ( ) - Cornelis de Houtman keert terug van de eerste reis naar Indië - Op de Dam in Amsterdam wordt een nieuw stadhuis gebouwd - De gebroeders de Witt worden vermoord - Beeldenstorm in Antwerpen - Handelaren van de WIC ruilen in Accra slaven tegen vuurwapens en buskruit - Newton ontdekt de wetten van de zwaartekracht tijd van pruiken en revoluties ( ) - Franse legers trekken samen met patriotten de Waal over - Benjamin Franklin pleit in het congres van de VS in 1790 voor afschaffing van de slavernij - Tijdens de Franse Revolutie wordt Lodewijk XVI onthoofd - Montesquieu schrijft zijn verhandelingen over de scheiding der machten tijd van burgers en stoommachines ( ) - Willem II wordt van conservatief tot liberaal - Regout en de kinderarbeid - Domela Nieuwenhuis en de Arbeidswet van Afrika wordt verdeeld op een congres in Berlijn - In verschillende Europese steden breken revoluties uit tijd van wereldoorlogen ( ) - Opstand in de Jordaan - Anne Frank schrijft haar dagboek - In de VS start Roosevelt in het kader van de New Deal het Tennessee Valley Project - Machtigingswet in de Rijksdag (1933) - Razzia in de Amsterdamse Jodenbuurt in februari

18 - Boecharin bekent tijdens een showproces zijn misdaden tegen Stalin tijd van televisie en computer (1950 heden) - Bouw van de Berlijnse Muur - Rookbommen tijden het huwelijk van Beatrix in Soekarno wordt gevangen genomen tijdens de tweede politionele actie (1948) - Cuba crisis in Dolla Mina demonstreert voor baas in eigen buik tijd van televisie en computer (1950 heden) - Bouw van de Berlijnse Muur - Rookbommen tijden het huwelijk van Beatrix in Soekarno wordt gevangen genomen tijdens de tweede politionele actie (1948) - Cuba crisis in Dolla Mina demonstreert voor baas in eigen buik - In Maastricht besluiten Europese landen een gezamenlijke munt in te voeren 17

19 Kerndoel 38 Toelichting De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun eigen omgeving te plaatsen. Het kennismaken met de wereld om je heen (in de ruime zin van het woord, van dichtbij tot veraf) staat van oudsher centraal in het schoolvak aardrijkskunde. Het is de bedoeling dat leerlingen zich kunnen oriënteren op datgene wat ze in de wereld op zich heen zien gebeuren; het betreft een basaal geografisch wereldbeeld. Allerlei maatschappelijke verschijnselen, kwesties en ontwikkelingen hebben hun neerslag in de ruimte. Van belang is dat leerlingen dit onderkennen en kunnen benoemen: in verschillende gebieden, maar ook op verschillende schaalniveaus. Centraal staan dan telkens de vragen: waar en waarom daar. Een stap verder gaan we als voor leerlingen duidelijk wordt dat ruimtelijke ontwikkelingen verband houden met elkaar en elkaar beïnvloeden. Kortom als leerlingen verschijnselen kunnen plaatsen in een ruimtelijke context, waarbij het gaat om overeenkomsten, verschillen en relaties tussen gebieden. Binnen dit kerndoel bestuderen we de mens in zijn leefomgeving en het effect van het gedrag van de mens op die omgeving. Het gaat dan zowel om de sociale omgeving als de fysische omgeving, met andere woorden om zowel de samenleving als de natuur. Dit kerndoel is vooral ruimtelijk en dus geografisch van karakter. Dat wil niet zeggen dat de andere invalshoeken die voor het leergebied bepalend zijn buiten beeld blijven. Integendeel. Bij het bestuderen van de verschillende gebieden komen steeds ook sociale, culturele, fysische, politieke en/of persoonlijke aspecten aan de orde. De eigen omgeving kan object van studie zijn, maar ook als context gebruikt worden waarin maatschappelijke problemen en verschijnselen aan de orde worden gesteld. Bij het leren kennen van de eigen omgeving gaat het in principe om de vier A s: areaal (gebied), artefacten (inrichtingselementen), actoren (bewoners) en activiteiten (zie ook kerndoel 42). Perspectieven / invalshoeken O ruimtelijk tijd sociaal cultureel (enigszins) economisch (enigszins) natuurlijk/milieu politiek (enigszins) persoonlijk/individueel (enigszins) Begrippen en onderwerpen VMBO (BKGT) In principe gelden de onderwerpen die bij havo/vwo genoemd zijn ook voor het vmbo. In de praktijk zal in het vmbo vooral een keuze gemaakt worden voor de onderwerpen die minder complex Havo Vwo (vmbo GT) Wereld: - klimaat- en vegetatiezones - reliëf, gebergtevorming, vulkanisme, aardbevingen 18

20 (bijvoorbeeld bepaalde milieuproblemen), minder uitgebreid (bijvoorbeeld alleen het landschap in je eigen omgeving) en meer leerlingnabij (je eigen dorp en stad) van aard zijn. Specifieke onderwerpen die voor vmbo leerlingen interessant en toegankelijk zijn: natuurrampen; verschillen in het leven van alledag in diverse gebieden; de gevolgen van Europese en mondiale ontwikkelingen voor je eigen leven. Minder in aanmerking komen de economische kenmerken van gebieden, handelsrelaties en aspecten van ruimtelijke ordening. - mondiale milieuproblemen: ontbossing, erosie, verwoestijning, broeikaseffect - spreiding en groei van de bevolking - gebieden met een verschillende economische ontwikkeling; handelsrelaties Europa: - klimaat- en vegetatiezones - (grensoverschrijdende) milieuproblemen - spreiding en groei van de bevolking - gebieden met een verschillende economische ontwikkeling; handelsrelaties Nederland: - strijd tegen het water - landschap van hoog en laag - milieuproblemen (lucht-, bodem-, water-) - bevolking: spreiding, leeftijdsopbouw, multiculturele samenleving - ruimtelijke inrichting en ruimtelijke ordening Eigen omgeving: - de natuurlijke omgeving: het landschap (evt. water, bodem) - de sociale omgeving: inrichting van eigen dorp, wijk of stad Basistopografie van de wereld, Europa en Nederland Samenhang in vaardigheden De kaart- en atlasvaardigheden, zoals die in kerndoel 41 verwoord staan, zijn nadrukkelijk van belang als het gaat om het creëren van een eigentijds beeld van de omgeving, Nederland, Europa en de wereld. Verder is er een relatie te leggen met het verrichten van een eenvoudig onderzoek naar een actueel maatschappelijk verschijnsel (kerndoel 39), voor zover dat in een bepaalde ruimtelijke context geplaatst is. VMBO (BKGT) Havo Vwo (vmbo GT) Leerlingen- - Vergelijking van een ander land (Europees of ontwikkelingsland) - Vergelijking van twee landen op een aantal kenmerken; dat 19

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS VOORAF De samenleving is volop in verandering. Het onderwijs wil zo goed mogelijk inspelen op deze veranderingen. De leerling, de leerkracht én de school staan immers middenin

Nadere informatie

Aardrijkskunde, wat is dat voor vak?

Aardrijkskunde, wat is dat voor vak? 2. Aardrijkskunde, wat is dat voor vak? door Joop van der Schee 2.1 Inleiding De eerste vraag bij vakdidactiek aardrijkskunde is: Wat moeten leerlingen met aardrijkskunde leren? En waarom? Waarom is aardrijkskunde

Nadere informatie

SLO-analyse Bij de tijd - Malmberg

SLO-analyse Bij de tijd - Malmberg SLO-analyse Bij de tijd - Malmberg Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de uitgever

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Mondiale vorming en wereldburgerschap

Mondiale vorming en wereldburgerschap KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 70 Mondiale vorming en wereldburgerschap Wiel Veugelers Mechtild Derriks Ewoud de Kat Mondiale vorming en wereldburgerschap Wiel Veugelers Mechtild

Nadere informatie

Waar vandaan en waar naar toe?

Waar vandaan en waar naar toe? Waar vandaan en waar naar toe? Leerlijnen in het aardrijkskundeonderwijs van basisschool tot eindexamen Een notitie in het kader van het onderzoeksproject van het landelijk expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken

Nadere informatie

Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool

Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool Inhoud Woord vooraf 1. Visie op historische tijd 2. Opbouw historische tijd in de basisschool: een overzicht 3. Werken met levenslijnen

Nadere informatie

Hoe geef je aardrijkskundeles?

Hoe geef je aardrijkskundeles? 3. Hoe geef je aardrijkskundeles? door Leon Vankan 3.1 Inleiding Wanneer je pas begint als leraar, ben je wellicht geneigd om les te geven zoals je zelf les hebt gehad of gehad zou willen hebben. Je legt

Nadere informatie

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen!

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Praktijkgericht onderzoek naar de manier waarop scholen in primair en voortgezet onderwijs hun maatschappelijke opdracht praktisch kunnen vormgeven KPC Groep Sophie

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

De Nieuwste School De praktijk na ruim één schooljaar

De Nieuwste School De praktijk na ruim één schooljaar De Nieuwste School De praktijk na ruim één schooljaar Ontwikkeld door OMO en APS Januari 2007 APS-OMO Colofon Tekst: Sebo Ebbens Eindredactie: Elise Schouten Lay-out: APS, Publishing Service Centre Foto

Nadere informatie

Aardrijkskunde Havo Syllabus centraal examen 2010

Aardrijkskunde Havo Syllabus centraal examen 2010 Aardrijkskunde Havo Syllabus centraal examen 2010 Oktober 2008 syllabus aardrijkskunde havo centraal examen 2010 1 Verantwoording: 2008 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo (Utrecht)

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur Respect voor elkaar uit welk land je ook komt Leerlingen over hun schoolcultuur Auteurs: Tarik Pehlivan Nadia van der Linde Asia Sarti In opdracht van: De Onderwijsraad Met dank aan: Alle betrokken leerlingen,

Nadere informatie

Het leerplangesprek op school

Het leerplangesprek op school Het leerplangesprek op school We kennen in ons land geen traditie om met elkaar over de integrale inhoud van het onderwijs te praten. Dit is de derde publicatie over de vraag waarom een dergelijk gesprek

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Over de drempels met taal

Over de drempels met taal Over de drempels met taal Over de drempels met taal De niveaus voor de taalvaardigheid Onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Postbus 2041 7500 CA Enschede

Nadere informatie

Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom?

Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom? Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom? Onderzoeksverslag binnen het themaboek Waardevol onderwijs. Alkmaar, VDT1b2 Studiegroep: Bea

Nadere informatie

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN juni 2004 nummer 57 OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN Studie huis Auteur Yvonne de Vries Redactie Wynand Wijnen en Jos Zuylen onder redactie van G.J. van Ingen Drs. R. Schut Prof. Dr.

Nadere informatie

Puberaal, lastig of radicaliserend?

Puberaal, lastig of radicaliserend? Puberaal, lastig of radicaliserend? Grensoverschrijdend gedrag van jongeren in het onderwijs Ine Spee Maartje Reitsma KPC Groep, s-hertogenbosch 2010 Deze publicatie is tot stand gekomen met subsidie van

Nadere informatie

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar!

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Ellen Zonneveld Annemieke Zwart Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Leerlingen zijn echte mensen!

Leerlingen zijn echte mensen! Windesheimreeks kennis en onderzoek LECTORAAT PEDAGOGISCHE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS Windesheimreeks kennis en onderzoek Femke Geijsel Femke Geijsel combineert haar wetenschappelijk onderzoek sinds 2001

Nadere informatie

De rol van eerstelijnswerkers bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering

De rol van eerstelijnswerkers bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering De rol van eerstelijnswerkers bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering Van ogen en oren naar het hart van de aanpak COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement Drs. M. Zannoni, L.P.

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader [BELEIDSEVALUATIE INSTRUMENT PRIMAIR ONDERWIJS] Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader Inhoudsopgave [ INHOUDSOPGAVE] Voorwoord 2 Inleiding 4 1 Sociale competentie

Nadere informatie