Toezicht is een uitgave van het Bureau Financieel Toezicht en verschijnt 4 keer per jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toezicht is een uitgave van het Bureau Financieel Toezicht en verschijnt 4 keer per jaar"

Transcriptie

1 Eerste jaargang Nummer 2 December 2005 Toezicht Toezicht is een uitgave van het Bureau Financieel Toezicht en verschijnt 4 keer per jaar Inhoud: Pag. 4 Interview met KBvG-voorzitter F.J.M. van der Meer Pag. 7 Vraag en Antwoord Pag. 8 Nieuwe indicatorenlijst wet Mot Pag. 9 Hammerstein-rapport verschenen Pag. 11 Onbekende vermogensbestanddelen, wat mot ik er mee? Pag. 12 Column door Marcel Pheijffer Witwassen, een fluitje van een cent? In dit magazine behandelen we regelmatig voorbeelden uit de praktijk. Deze keer bespreken we twee gevallen van witwassen. Daarbij tonen we hoe criminelen hun geld, verkregen uit illegale activiteiten, zo onopvallend mogelijk in het legale economische circuit proberen te brengen. Bij elk voorbeeld wordt aangegeven hoe de betreffende beroepsbeoefenaar de signalen kan herkennen die duiden op witwasactiviteiten, dit op grond van de richtsnoeren. Witwassen bankfilialen bedragen te storten, die Bij witwassen van geld wordt getracht onder de wettelijke meldgrens van de de bron van crimineel vermogen te banken liggen. verhullen, zodat het crimineel vermogen een quasi legale status krijgt. De oor- 2.Het verhullen van de herkomst van het sprong van het vermogen moet dus geld door het stapelen van transacties: ogenschijnlijk legitiem worden. Om dit hierbij wordt het geld in grotere bedragen te bewerkstelligen wordt vaak gebruik Lees verder op pagina 2 gemaakt van een drietal (klassieke) fases. 1.Het plaatsen van zwart geld: hierbij wordt chartaal geld op een bankrekening gestort, zodat het geld in girale vorm ter beschikking komt van de criminelen. BUREAU FINANCIEEL TOEZICHT Er zijn verschillende wijzen om het geld te plaatsen. Vaak worden zogenaamde geldlopers ingezet om bij verschillende

2 2 overgemaakt naar andere bankrekeningen, bijvoorbeeld naar een bankrekening van een offshore bank. Om het traceren van de herkomst van het geld nog verder te bemoeilijken (doorbreken papertrail) wordt soms een leningconstructie opgezet waarbij de (offshore) bank (al dan niet met een borgstelling) een lening verstrekt aan een offshore bedrijf (waar degene die het geld heeft laten plaatsen aan de touwtjes trekt: in dit geval meneer X ). Dit offshore bedrijf kan het geld bijvoorbeeld weer (door)lenen aan een Nederlands bedrijf waar meneer X (direct of indirect) de zeggenschap over heeft. Ook maken de criminelen soms gebruik van valse facturen, die bijvoorbeeld vanuit Nederland worden uitgeschreven op naam van een offshore bedrijf en waarbij fictieve goederentransacties plaatsvinden. Het offshore bedrijf is dan debiteur geworden van het Nederlandse bedrijf en kan zodoende met het geleende geld van de bank haar schuld voldoen in Nederland. Het bedrijf van meneer X beschikt dan over geld uit een legale bron en kan daarna het geld in het legale economische circuit brengen (zie fase 3). 3. Het integreren van het quasi legale geld in de legale economie: hierbij wordt het quasi legale geld geïnvesteerd in financiële, commerciële of industriële activa, zoals aandelen en onroerend goed. Ook kan het quasi legale geld in de legale economie worden gebracht door de aankoop van luxe goederen, zoals dure auto s, boten en juwelen. Een beroepsbeoefenaar die geconfronteerd wordt met witwasactiviteiten bij een cliënt zal in de praktijk slechts een deel van het gehele witwasproces (de drie klassieke fases) kunnen waarnemen. Bijvoorbeeld dat een cliënt via een transactie plots zaken doet met een offshore bedrijf (zie fase 2), terwijl de betreffende cliënt dit voorheen nooit gedaan heeft. Een dergelijke ongebruikelijke transactie kan dan als zodanig toch worden herkend door de beroepsbeoefenaar. Met name de richtsnoeren die zijn opgesteld op grond van de subjectieve indicator om ongebruikelijke transacties te kunnen melden kunnen daarbij behulpzaam zijn. Eén van deze richtsnoeren is: D2. Transacties die door hun omvang, aard, frequentie of uitvoering ongebruikelijk zijn. Het is van belang voor de beroepsbeoefenaar om altijd kritisch te blijven kijken naar de transacties van zijn cliënten. Als er (op grond van de richtsnoeren) twijfels zijn over bepaalde transacties en die twijfels kunnen niet worden weggenomen, dan zal de beroepsbeoefenaar moeten overgaan tot een MOT-melding. Voorbeeld Accountant Een accountant ziet bij een cliënt tijdens een controleopdracht dat er (branchevreemde) goederen worden gefactureerd aan een ander bedrijf, terwijl hij enerzijds dergelijke goederen niet heeft zien inkopen (geen inkoopfacturen), en er anderzijds voor

3 3 deze goederen geen voorraden aanwezig waren op het moment van factureren (leveren). Op grond van deze transactie kan er sprake zijn van het fingeren van winst d.m.v. het uitvaardigen van facturen waar geen daadwerkelijke leveringen aan ten grondslag liggen. Op grond van de volgende richtsnoeren kan de accountant onderkennen dat er aanleiding is om te veronderstellen dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen: D1. De cliënt is betrokken bij al dan niet eenmalige transacties, die ongebruikelijk zijn doordat deze niet passen in de normale beroeps- of bedrijfsuitoefening van de cliënt, terwijl daarvoor geen voor de beroepsbeoefenaar acceptabele verklaring kan worden gegeven. D2. Transacties die door hun omvang, aard, frequentie of uitvoering ongebruikelijk zijn. J2. Er is een onverklaarbare discrepantie tussen geld- en goederenstroom. Een cliënt behaalt ongebruikelijk hoge omzetten en/of winsten, waarvan niet duidelijk is met welke activiteiten deze samenhangen. Als één en ander dus niet acceptabel verklaard kan worden, dan zal de accountant deze transactie(s) moeten melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te Zoetermeer. Voorbeeld Belastingadviseur Een belastingadviseur stelt de (fiscale) jaarrekening op van een besloten vennootschap (BV) ten behoeve van het doen van de aangifte vennootschapsbelasting voor die BV. Bij het opstellen van de jaarrekening ziet hij dat er door de BV een lening is afgesloten voor een bedrag van Deze lening is in contanten ontvangen door de BV. Op grond van artikel 3, tweede lid letter e van het Aanwijzingsbesluit (besluit van 24 februari 2003, Stb 2003, 94) en artikel 6, onderdeel d, onder 9 Wid, moet de belastingadviseur de aard, herkomst, bestemming en andere unieke kenmerken van de betrokken waarden en zaken vastleggen. De belastingadviseur moet dus achterhalen om welke lening het gaat en onder welke voorwaarden de lening is afgesloten. Wanneer de aard en herkomst van de lening niet duidelijk worden voor de belastingadviseur of de cliënt een onwaarschijnlijke dan wel vage verklaring geeft, dan moet de belastingadviseur de transactie (lening) melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te Zoetermeer. Met name de volgende richtsnoeren leiden dan tot de conclusie dat er aanleiding is om te veronderstellen dat deze transactie verband kan houden met witwassen: D2. De cliënt of de tussenpersoon is niet of pas na zware aandrang bereid de gevraagde informatie, bijvoorbeeld over de herkomst van gelden, te verschaffen. E3. Het betaalverkeer vertoont een ongebruikelijk patroon. De gelden waarover de cliënt beschikt zijn afkomstig uit onduidelijke bronnen of de door de cliënt aangegeven bronnen zijn onwaarschijnlijk of onvoldoende gedocumenteerd.

4 4 KBvG-voorzitter F.J.M. van der Meer Stringente controle is nodig. Juist een gerechtsdeurwaarder moet de regels naleven. Het gerechtsdeurwaarderambt is volop in ontwikkeling. De invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet in 2001 heeft meer marktwerking in de beroepsgroep geïntroduceerd. Een commissie onder leiding van prof. F. Bruinsma evalueert momenteel de gevolgen van deze wet, die gewenning heeft gevergd en dat is volgens de heer F.J.M. van der Meer, voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), nog steeds zo.

5 5 U werd in 2002 voor drie jaar benoemd tot voorzitter van de KBvG. Wordt dit een afscheidsinterview? Van der Meer: Dat hangt er van af. Ik heb me herkiesbaar gesteld, hoewel ik graag zou zien dat een jongere collega het roer overneemt. Ik vind het belangrijk dat de jonge garde meepraat, het gaat over hún toekomst. Bovendien is er in onze beroepsgroep veel veranderd sinds de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet. Naar mijn mening gaan jonge mensen anders om met de commerciële aspecten van het huidige gerechtsdeurwaarderschap. Het idee dat we tegenwoordig elkaars concurrent zijn, schrikt jongeren niet af. De oudere generatie heeft het daar soms moeilijker mee. Hoe kijkt u terug op uw voorzitterschap? Heeft u uw ambities kunnen realiseren? Van der Meer: Ik heb deze functie altijd met veel plezier uitgeoefend, al kost het me meer tijd dan ik ingeschat had. De KBvG is vrij klein, maar wel heel actief. Tijdens mijn voorzitterschap had de gewenning aan de Gerechtsdeurwaarderswet prioriteit. Dat is een voortdurend proces. Een ander speerpunt was het uitdragen van de taak van een gerechtsdeurwaarder naar de buitenwereld en het verbeteren van de communicatie met andere organisaties. Op dat vlak hebben we resultaten geboekt. Momenteel zijn we bezig met het activeren van onze ledenraad. Als bestuur willen we het beleid uitvoeren dat door de leden is opgesteld. Dat gaat alleen door kennis te nemen van de zaken die in het veld spelen. Een bestuur hoort tussen de troepen te lopen, vind ik. Welke bijdrage levert de KBvG op internationaal vlak? Van der Meer: We zijn al jaren lid van de Union Internationale des Huissiers de Justice et Officiers Judiciaires, een wereldwijde brancheorganisatie, zetelende te Parijs. Een aantal van onze leden verricht hiervoor veel werk. In Nederland bewaren gerechtsdeurwaarders het geld van derden op een bijzondere en wettelijk voorgeschreven kwaliteitsrekening. Dat wordt in het buitenland met belangstelling gevolgd. De Union promoot het liberaal statuut van de gerechtsdeurwaarders zoals het Nederlandse gerechtsdeurwaarderssysteem in Oost-Europa. De Nederlandse gerechtsdeurwaarders zijn onbezoldigde ambtenaren en zelfstandige ondernemers. Onder andere in Duitsland is dat niet het geval. De Duitse gerechtsdeurwaarders krijgen er een salaris van de overheid, al begint ook daar de liberalisering op gang te komen. De Nederlandse gerechtsdeurwaarder combineert ambtshandelingen met niet-ambtshandelingen, zoals juridische adviezen en incassodiensten. Is deze spagaat wel wenselijk? Van der Meer: Het kán in ieder geval wel. Je mag commercieel denken, ook als gerechtsdeurwaarder. Je moet wel kwaliteit inbouwen in je werk en je organisatie afstemmen op deze dubbele functie. De gedragscode en de opleiding tot gerechtsdeurwaarder helpen dit in goede banen te leiden. Toch blijft het vaak moeilijk ambtelijke bevoegdheden te combineren met het managen van een kantoor. Steeds vaker bundelen collega s de krachten: de ene verricht de ambtelijke handelingen, terwijl de andere het management verzorgt. Andere gerechtsdeurwaarders huren dan weer iemand in voor het ondernemersgedeelte. De commissie Bruinsma onderzoekt de gevolgen van de invoering van de Gerechtsdeurwaarderwet. Wat verwacht u hiervan? Van der Meer: Vooruitlopend op deze evaluatie hebben we als KBvG een commissie ingesteld onder leiding van onze oud-voorzitter Rosmalen. Het door de commissie Rosmalen uitgebrachte rapport omarmt de Gerechtsdeurwaarderswet in grote lijnen. Alleen de uitvoering kan nog beter. We moeten inzichtelijker maken welk positie een gerechtsdeurwaarder kan innemen. Er zijn deurwaarderondernemers maar ook deurwaarders in loondienst. Tegenwoordig heb je veel kandidaat-gerechtsdeurwaarders die deel uitmaken van een maatschap. Wat voor ons logisch mag klinken, is vaak niet helder voor de buitenwereld. Een tweede aandachtspunt is de pensioengerechtigde leeftijd. De commissie Rosmalen stelt voor deze weer op te trekken naar 70 jaar. Gerechtsdeurwaarders hebben een arbeidsintensief beroep. Door de toegenomen regelgeving is ook het aantal handelingen sterk gestegen. De sector krijgt bovendien in de nabije toekomst te maken met de vergrijzing. Als KBvG-bestuur onderschrijven we het rapport van de commissie Rosmalen. De ledenraad moet er nog akkoord op geven. Lees verder op pagina 6

6 6 Bij notarissen en advocaten rust een verbod op het no-cure no-pay systeem. Moet dit niet ook voor gerechtsdeurwaarders gelden? Van der Meer: Een element van dit principe zat altijd in ons vak en zal er ook altijd inzitten. Als een incasso niet slaagt, berekenen we ook geen incassokosten. Je moet goede afspraken maken over kosten. Ook in de gedragscode is dit Gerechtsdeurwaarderswet inderdaad steeds meer boven water. Als gerechtsdeurwaarder ontkom je er vaak niet aan. Wij werken veel voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). In economisch slechte tijden hebben ondernemers geen ruimte om zelf geld voor te schieten. Daarom doen we dat vaak zelf. Mijn eigen kantoor heeft hiervoor een stand-by financiering met de bank afgesloten. zijn voor justitiabelen die hun recht zoeken, dan moeten we ons in de eerste plaats zelf aan de regels houden. Wenst de KBvG een nog betere opleiding voor gerechtsdeurwaarders? Van der Meer: We zijn tevreden met de huidige opleiding. In het verleden kende onze sector een privé-opleiding. Drie jaar geleden heeft de Hogeschool van Utrecht dit overgenomen. Aanvankelijk waren er problemen, omdat men niet goed wist wat ons vak inhoudt. De gerechtsdeurwaardersopleiding werd daarom aanvankelijk aangesloten bij de opleiding sociale juridische dienstverlening. Dat zijn echter twee verschillende vakken. Er wordt dan ook naar gestreefd om op termijn tot een specifieke opleiding voor gerechtsdeurwaarders te komen. Dat is een groeiproces, waaraan ook de Hogeschool van Utrecht wil meewerken. Kwaliteit en integriteit beginnen nu eenmaal bij een degelijke opleiding. thema opgenomen. Als gerechtsdeurwaarder moeten wij zorg dragen voor onze onafhankelijkheid. We zijn ingevolge de Gerechtsdeurwaarderswet inmiddels landelijk bevoegd. Hierdoor kan de situatie ontstaan, dat een debiteur met veel schulden benaderd wordt door meer gerechtsdeurwaarders dan vóór de invoering van de wet. Ik vind dat gerechtsdeurwaarders er ook voor moeten zorgen dat ze iets kunnen betekenen voor een debiteur. Je moet meedenken of een vordering al dan niet verhaalbaar is en zo ja op welke wijze. Een gerechtsdeurwaarder moet gelden van derden bewaren op een bijzondere rekening. Voorfinanciering kan leiden tot een negatieve bewaringspositie. Wat vindt u daarvan? Van der Meer: Het aspect van voorfinanciering komt sinds de invoering van de De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders oefent tuchtspraak uit. De KBvG heeft verordeningen uitgevaardigd. Het BFT oefent toezicht uit op het naleven van de financiële wetsbepalingen. Wat vindt u van dit toezichtkader? Van der Meer: Als KBvG vinden we dat het BFT en de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders stringenter moet optreden. Daarover hebben we al enkele gesprekken gevoerd. Onze organisatie heeft jammer genoeg geen zicht op de zaken die het BFT constateert. Gerechtsdeurwaarders die in moeilijke financiële omstandigheden verkeren, zouden een beroep moeten kunnen doen op een begeleider. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders moet straffere maatregelen durven nemen. Juist een gerechtsdeurwaarder dient onder aller beding de regelgeving na te leven. Willen we als beroepsorganisatie een waarborg Hoe ziet de toekomst van de gerechtsdeurwaarder er uit? Van der Meer: Het is de vraag of we onbezoldigde ambtenaren zullen blijven. En hoe gaan de kantoren zich verder ontwikkelen? Ik denk dat er geen kleine kantoren meer bij zullen komen. Om efficiënt te werken, heb je grotere kantoren nodig. Er werken ook steeds meer juristen op deurwaarderskantoren. De adviesfunctie is in de loop der jaren zwaarder gaan doorwegen. Voor het MKB zijn we in feite een heel goedkope advocaat geworden. Misschien moeten we ons daar nog meer op toeleggen. Ook de vraag rond voorfinanciering houdt ons bezig. Als KBvG gaan we hiervoor een vakcommissie instellen en een standpunt innemen. Kortom, een sector in beweging? Van der Meer: Inderdaad. Persoonlijk blijf ik het een mooi vak vinden.

7 7 Vraag en antwoord Als toezichthouder op de naleving van de Wid en Wet Mot, de Wet op het Notarisambt en de Gerechtsdeurwaarderswet geeft het Bureau Financieel Toezicht antwoord op veel voorkomende vragen met betrekking tot de toepassing van de wetten in de praktijk. Op onze website vindt u een overzicht van alle vragen en antwoorden voor de sector Wid/Mot. Tezijnertijd zullen de vragen en antwoorden betreffende de sector Financieel Toezicht op deze website te lezen zijn. De meest voorkomende vragen zullen in deze nieuwsbrief worden beantwoord. Aan de antwoorden kunnen in een specifiek geval geen rechten worden ontleend. De hieronder verstrekte informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het Bureau Financieel Toezicht geeft echter geen garantie dat de verstrekte informatie correct en/of volledig is c.q. blijft. Vraag Mag de naam van de gerechtsdeurwaarder in loondienst opgenomen worden in de naamgeving/ logo van het gerechtsdeurwaarderskantoor? In dit verband dient ook gedacht te worden aan een mogelijke aansprakelijkheidsstelling bij calamiteiten. Het briefpapier van het gerechtsdeurwaarderskantoor maakt meestal geen onderscheid tussen de gerechtsdeurwaarder als ondernemer en de gerechtsdeurwaarder in loondienst. onder zich en kunnen ze niet meer vaststellen/achterhalen wie de rechthebbende van deze gelden is. Wat moeten zij dan met dit geld doen? Antwoord In dit geval stort de gerechtsdeurwaarder de gelden af bij de overheid. Het kan niet zo zijn dat het geld bij de gerechtsdeurwaarder als een bate wordt verantwoord. Deze zogenaamde consignatiekas wordt beheerd door het Ministerie van Financiën in Den Haag. Vraag Valt de incassopraktijkvennootschap van de gerechtsdeurwaarder ook onder het toezicht van het BFT? Antwoord Een aantal gerechtsdeurwaarders heeft de incassopraktijk ondergebracht in een afzonderlijke vennootschap. Het BFT is van mening dat de incassopraktijk van de gerechtsdeurwaarder onlosmakelijk verbonden is met de ambtelijke praktijk. Lees verder op pagina 8 Antwoord Krachtens de huidige regelgeving is er niets op tegen dat de naam van de gerechtsdeurwaarder in loondienst opgenomen is in de naamgeving/logo van het gerechtsdeurwaarderskantoor. De gerechtsdeurwaarder in loondienst is benoemd en is dus gerechtsdeurwaarder. Voor de tuchtrechtelijke aansprakelijkheid doet voor derden niet terzake of de gerechtsdeurwaarder al dan niet in loondienst werkzaam is. Voor de civielrechtelijke aansprakelijkheid evenmin, omdat de werknemer de werkgever in vrijwaring kan oproepen. Vraag Vaak hebben gerechtsdeurwaarders gelden van cliënten al geruime tijd (meerdere jaren)

8 8 Dit blijkt (mede) uit artikel 20 lid 3 sub c van de Gerechtsdeurwaarderswet, waar voor de incassopraktijk ook het gebruik van bijzondere bankrekeningen is voorgeschreven. Het zou ondenkbaar zijn dat de gerechtsdeurwaarder zijn niet-ambtelijke werkzaamheden aan het toezicht en de controle van het BFT onttrekt. Immers, er zijn kantoren waar het leeuwendeel van de werkzaamheden buitengerechtelijke werkzaamheden betreft. Als BFT streven wij ernaar door constructies heen te prikken waarin onderdelen zijn afgescheiden en het gehele stelsel van werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder te controleren. In die andere werkzaamheden kunnen risico s worden gelopen en het is nu juist de bedoeling deze vroegtijdig op te sporen. Vraag (Wid/Mot) Kan ik cliënten identificeren door middel van een voorschotbetaling ( afgeleide identificatie )? Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden? Antwoord Onder voorwaarden is het mogelijk een cliënt te identificeren aan de hand van een voorschotbetaling (ook wel afgeleide identificatie genoemd). In de nota van toelichting bij het Besluit van 24 februari 2003, Staatsblad 2003, 94 is aangegeven dat de regeling van afgeleide identificatie niet van toepassing is op de vrije beroepsbeoefenaren gezien de aard van de diensten die zij verrichten (zie paragraaf bij het Besluit van 24 februari 2003). Voorwaarden afgeleide identificatie Vervolgens zijn er vragen gesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) aan het Ministerie van Financiën. Als antwoord hierop heeft de Minister in een brief aangegeven dat afgeleide identificatie onder voorwaarden mogelijk is. Voorwaarde voor toepassing van deze regeling is dat het om natuurlijke personen gaat en dat de instelling ook een direct verband kan leggen tussen de voorschotbetaling van de cliënt en de bankrekening van de persoon die zich tot de adviseur wendt (de cliënt). Artikel 4, tweede lid Wid eist dat bij afgeleide identificatie de instelling nagaat of de identiteit van de cliënt overeenkomt met de identiteit van de cliënt ten laste of ten gunste van wiens rekening de betaling is verricht. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden gedaan door een kopie van het identiteitsbewijs van de cliënt op te vragen en de gegevens hiervan te vergelijken met de persoonsgegevens behorende bij het rekeningnummer waarvan de betaling afkomstig is. Afgeleide identificatie kan worden gebruikt door alle vrije beroepsbeoefenaren en is derhalve niet beperkt tot de notaris. Nieuwe indicatorenlijst wet Mot Op 1 november 2005 is een nieuwe indicatorenlijst behorende bij de wet Mot gepubliceerd. Voor meer details over de nieuwe indicatorenlijst: zie of Er zijn nu minder indicatoren dan voorheen. De indicatoren zijn een hulpmiddel bij het bepalen of een transactie al dan niet verband houdt met witwassen en de financiering van terrorisme. Voor onafhankelijke juridische adviseurs, advocaten, notarissen, belastingadviseurs, openbare accountants, bedrijfseconomische adviseurs en enkele andere beroepsgroepen zijn er nog drie indicatoren: Transacties die in verband met witwassen aan politie of justitie worden gemeld. Transacties van of meer betaald aan of door tussenkomst van de beroepsbeoefenaar in contanten, met cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen. Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme. Het eigen oordeel van de melder of een transactie als ongebruikelijk beschouwd moet worden, gaat een centrale rol spelen. Ter ondersteuning van dit subjectieve oordeel worden richtlijnen ontwikkeld. Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties plaatst de richtlijnen op haar website Ook het BFT zal informatie verstrekken via de website tijdens bezoeken aan kantoren of organisaties en via artikelen in vakbladen en in Toezicht.

9 9 Hammerstein-rapport verschenen Eind september heeft de Commissie Evaluatie Wet op het notarisambt, kortweg de Commissie Hammerstein, haar rapport met aanbevelingen uitgebracht. Dit document zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot de aanpassing van de regelgeving voor het notariaat. Het rapport is ook van invloed op het toezicht van het BFT. Een greep uit de aanbevelingen van de Commissie. Kwaliteit notariaat De Commissie stelt de notaris zelf verantwoordelijk voor het handhaven en bevorderen van de kwaliteit van zijn dienstverlening. Daarbij worden flankerende maatregelen aanbevolen: strengere toetsing bij de toelating via een onafhankelijke commissie; versterking van het toezicht (surveillerende rol van de beroepsorganisatie) en verbetering van de onderzoeksmogelijkheden door het BFT; concentratie van het tuchtrecht; kwaliteitsnormen en invoering van audits. Binnen het notariaat moeten integriteit en kwaliteit tot normale onderdelen van de bedrijfsvoering worden gemaakt. Het tekortschieten op deze punten moet sneller en effectiever dan voorheen onderwerp worden van onderzoek en handhaving. Effectiever toezicht De Commissie pleit voor een reductie van het aantal toezichthouders. Wel moeten toezichthouders over voldoende bevoegdheid en middelen beschikken om hun toezicht effectief uit te voeren. Wanneer volgens de (voorzitter van de) notariële kamer voldoende gegronde verdenking bestaat dat in strijd met de regels wordt gehandeld, moeten toezichthouders ten kantore van de notaris en in dossiers kunnen onderzoeken. Voor bepaalde gevallen zal een vorm van stille bewindvoering mogelijk gemaakt moeten worden. Professionele dienstverlener Notarissen ontwikkelen zich van publieke ambtenaren tot professionele dienstverleners die op grond van de wet een ambt vervullen. Volgens de Commissie Hammerstein past deze ontwikkeling in de huidige tijd. Ze moet wel gepaard gaan met hoge maatstaven op vakinhoudelijk én bedrijfskundig vlak. Bovendien moet een notaris voldoen aan hoge eisen met betrekking tot integriteit. Hoewel dit ook geldt voor andere professionele dienstverleners op de juridische markt, wordt van de notaris meer verwacht. Door zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid vervult hij een vertrouwensfunctie. Deze eisen stellen beperkingen aan de vrije mededinging. Professionele dienstverlening houdt in dat de werkzaamheden van de notaris op een hoger plan kunnen worden getrokken. Dat is, ook vanuit het perspectief van de consument, ongetwijfeld een vooruitgang, als daarnaast verzekerd is dat aan de ambtsverplichtingen wordt voldaan. Versterking toezicht en tucht Momenteel heeft geen enkele instantie genoeg tijd, middelen en (landelijk) Lees verder op pagina 10

10 10 overzicht om de coördinatie van het toezicht over de hele linie inhoud te geven. Volgens de Commissie Hammerstein moet gestreefd worden naar een systeem van goed gecoördineerd, integraal toezicht. Daarbij is het toezicht onderdeel van een samenhangend stelsel van op elkaar afgestemde gedragingen van preventief en repressief toezicht ter waarborging van de kwaliteit van de notariële dienstverlening. Extern toezicht Extern toezicht omvat het toezicht op de opzet, het bestaan en de werking van het kwaliteitssysteem van de KNB door een wettelijk toezichthouder. Ook de wijze waarop de audits worden uitgevoerd wordt getoetst. Daarnaast toetst de toezichthouder de juistheid en volledigheid van de oordelen van de auditors. Voorts wordt toezicht op stelselniveau uitgeoefend op de activiteiten van de KNB om inbreuken op de gewenste kwaliteit en integriteit door notarissen tegen te gaan. Het BFT zal de taak krijgen vast te stellen of de activiteiten van de auditors c.q. de KNB afdoende zijn. Bovendien krijgt het BFT de bevoegdheid om, op eigen initiatief of op verzoek van de tuchtrechter, onderzoek te doen naar het optreden van een individuele notaris. Aanbevelingen De Commissie Hammerstein heeft een reeks aanbevelingen gedaan waarvan de belangrijkste hieronder worden toegelicht. 1) De Commissie beveelt aan toezicht en tuchtrecht van elkaar te scheiden. 2) De Commissie beveelt aan ingrijpende dwangregelen alleen mogelijk te maken na voorafgaand verlof van de tuchtrechter. Bij het gebruik van deze nieuw in te voeren ingrijpende dwangregelen zou vooraf toetsing moeten plaatsvinden door een tuchtrechter, die daarbij een machtiging kan afgeven aan het BFT. 3) De Commissie beveelt aan in de wet een basis op te nemen voor de benoeming van een (stille) bewindvoerder. In de praktijk blijkt behoefte te bestaan aan de maatregel van onder bewindstelling van een notaris wiens bedrijfsvoering zodanig te wensen overlaat dat zijn financiële soliditeit en daarmee de continuïteit van zijn kantoor in gevaar komt. Kenmerk van de stille bewindvoering is dat deze buiten het bedrijf niet kenbaar is. De uitvoering hiervan vergt nadere uitwerking. 4) De Commissie beveelt aan het aantal tuchtmaatregelen dat door de tuchtrechter kan worden opgelegd uit te breiden met de mogelijkheid van een geldboete. Ook het eventueel opleggen van een voorwaardelijke sanctie moet mogelijk gemaakt worden. 5) De bevoegdheden tot onderzoek door het BFT moeten wettelijk worden geregeld. Daarnaast moet worden overwogen of afdeling 5.2 van de Awb of onderdelen van deze afdeling van toepassing moeten zijn op het BFT. Als het gaat om onderzoek dat inbreuk maakt op de rechten of persoonlijke vrijheden van de notaris, zoals huiszoeking, moet het BFT voorafgaande toestemming vragen aan de voorzitter van de notariële kamer. Bepaalde in artikel 96 van de Wna genoemde bevoegdheden van de voorzitter van de kamer van toezicht tot het betreden van de plaats van de praktijkuitoefening en de inzage van dossiers, boeken en bescheiden moeten in verband met de functiescheiding van de voorzitter toekomen aan het BFT. 6) De Commissie beveelt aan zo spoedig mogelijk protocollen op te laten stellen door de KNB voor het gebruik van kwaliteitsrekeningen. 7) De Commissie beveelt aan de beoordelingsopdracht te vervangen door een controleopdracht aan de accountant. Notariskantoren moeten worden verplicht in plaats van de accountant een beoordelingsopdracht te verstrekken een controleopdracht te geven met een specifiek karakter die afgestemd is op het onderzoek dat door het BFT wordt verricht. De huidige toets is te licht en past niet bij notarissen, die met grote geldstromen te maken krijgen en een vertrouwensfunctie hebben. 8) De Commissie beveelt aan in de wet op te nemen dat de geheimhoudingsplicht van de notaris niet kan worden tegengeworpen aan het BFT in het kader van een door de voorzitter van de toezichtkamer aan het BFT opgedragen onderzoek. Artikel 5.20, tweede lid, van de Awb biedt geheimhoudingsplichtigen

11 11 de mogelijkheid zich te verschonen of hun medewerking te weigeren indien en voorzover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit. Bij de wettelijke vormgeving van de bevoegdheden van het BFT dient dit artikelonderdeel buiten toepassing te worden verklaard omdat anders een effectief toezicht onmogelijk is. De geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht zijn van essentieel belang voor de uitoefening van het ambt. De uitzonderingen die daarop worden gemaakt moeten tot het hoogstnodige worden beperkt. Daarom zou de buitentoepassingstelling van de geheimhoudingsplicht beperkt moeten blijven tot onderzoeken van het BFT, die worden verricht in een tuchtrechtelijk kader, als er concrete aanwijzingen zijn voor misstanden op een kantoor of tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. Bij de toepassing van het tuchtrecht is immers het uitgangspunt dat de notaris zich niet op zijn geheimhoudingsplicht kan beroepen. 9) De Commissie beveelt aan in de wet een regeling op te nemen die het BFT de mogelijkheid biedt, na daartoe verkregen toestemming van de voorzitter van de notariële kamer, een sanctie op te leggen aan notarissen die verzuimen tijdig mee te werken aan de uitvoering van de taken die aan het BFT zijn opgedragen. Daarbij wordt gedacht aan het opleggen van een boete bij ruime overschrijding van de deponeringstermijn van de jaarstukken. Schending van de indieningplicht belemmert het financiële toezicht door het BFT. Het financiële toezicht is gebaseerd op een gestructureerd uitgevoerde risicoanalyse. Risicoselectie vindt in hoofdlijnen plaats via de jaarlijks in te dienen jaarstukken van het kantoor, de privéjaarstukken en de administratiemededeling. 10) De Commissie beveelt aan maatregelen te treffen om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van tuchtrechtelijke uitspraken te vergroten, bijvoorbeeld door het instellen van een annotatiecommissie door de KNB. JAARVERSLAG 2004 BFT Onbekende vermogensbestanddelen, wat mot ik er mee? De meeste notarissen, fiscalisten en/of accountants of administratiekantoren krijgen wel eens te maken met een aangifte van successie. Wanneer daarbij gelden opduiken uit de bekende oude sok (a), of bij Luxemburgse of andere buitenlandse bankrekeningen (b), bestaat de kans dat deze gelden niet gefiscaliseerde vermogensbestanddelen betreffen. Daarbij gaat het om vermogensbestanddelen die fiscaal in het verleden niet zijn aangegeven. De notaris of fiscalist moet er dan enerzijds voor zorgen dat alsnog aangifte van het niet gefiscaliseerde vermogen plaatsvindt. Anderzijds moet hij in veel gevallen een Mot-melding doen. Dit laatste is weinig bekend en volgt met name uit de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam d.d. 4 april In deze uitspraak zegt het Hof: Weliswaar was het veronderstelde doel voor het gebruik van de rekeningen primair het buiten zicht van de fiscus houden van vermogen, doch daarmee bestaat de aanmerkelijke kans dat het geld geen legale herkomst heeft. Het kan in het midden blijven of de niet legale herkomst is te kwalificeren als opbrengst van een fiscaal misdrijf (belastingfraude, artikel 69 AWR) of een andersoortig misdrijf. Voor de notaris of fiscalist betekent dit dat niet gefiscaliseerd vermogen in veel gevallen zal leiden tot een Mot-melding, aangezien de herkomst van het geld vaak niet meer te traceren is. Het feit dat de erflater is overleden doet voor het al dan niet doen van een melding verder niet terzake.

12 12 Column Een vreemde titel voor een column? Nee, eerder een vorm van cijferfetisjisme. Ik ben en blijf een accountant. Wat drukt het getal precies uit? Welnu, het betreft aldus de Volkskrant op 1 oktober jongstleden het totale budget van de 24 belangrijkste toezichthouders in ons land. Ruim een miljard euro!!!! Zijn toezichthouders en het toezicht dit wel waard? Wat zijn de baten van toezicht? Spelen kosten-/batenafwegingen eigenlijk een rol als het gaat om toezicht? Behoren deze eigenlijk wel een rol te spelen of moet toezicht gewoon? Belangrijke vragen die ik nu niet kan en ga beantwoorden. Ze spelen echter wel een grote rol in het debat dat momenteel in de media, politiek en wetenschap wordt gevoerd. In het genoemde Volkskrant-artikel worden soortgelijke vragen besproken. In de Tweede Kamer is op het artikel gereageerd. Kamerlid De Nerée tot Babberich (CDA) vergeleek de toezichthouders met zelfrijzend bakmeel: ze rijzen de pan uit. Zijn betoog komt erop neer dat de territoriumdrift van toezichthouders moet worden ingeperkt. Hun expansie moet een halt worden toegeroepen. Hun Colofon Toezicht is een uitgave van Bureau Financieel Toezicht Euclideslaan 201, 3584 BS Utrecht Postbus 14052, 3508 SC Utrecht Telefoon: Fax: Website: Redactie: Jan van Woudenberg RA (BFT), Klaas Faber RA (BFT) en Sarah de Preter Vormgeving en realisatie: Peter van der Poel Toezicht verschijnt vier keer per jaar. activiteiten moeten zelf het onderwerp worden van toezicht door de Algemene Rekenkamer. Ja, alsof een verdere stapeling van toezicht helpt Toezicht blijft ook vanuit de wetenschap niet onbesproken. Vanuit een economisch perspectief publiceerde het SEO, een onderzoeksinstituut van de Universiteit van Amsterdam, in april jongstleden het rapport Nederland Toezichtland. Een rapport waarin wordt gesproken over toezichtfalen in diverse vormen: te veel toezicht, meervoudig toezicht, verkeerd toezicht, toezichtsverslaving en door incidenten gedreven toezicht. Mooie kretologie, maar onderbouwd. Collega prof. Hoogenboom is hoofdauteur van een binnenkort te verschijnen boek met de veelzeggende titel De suggestie van toezicht en handhaving. Het is een frontale aanval op vrijwel alle aannames die ten grondslag liggen aan toezicht en handhaving. Het toezichtcomplex is niet de oplossing, maar deel van het probleem geworden. Wat is dan het probleem? Gebrekkige naleving van wet- en regelgeving. Een citaat: In de volstrekt gescheiden kolommen doet men ervaringen op met de vergaring van informatie, de wijze van inzet van toezicht- en handhavingsinstrumenten en de effecten daarvan. Maar het wordt niet gedeeld. Dat is allemaal geen onwil, maar heeft te maken met de toenemende specialisering binnen de wereld van toezicht en handhaving. Steeds meer specialisten weten steeds meer van specialistische toezicht- en handhavingsdomeinen en denken daardoor (on)bewust dat zij het middelpunt van de wereld zijn. In werkelijkheid is sprake van twee elkaar versterkende processen: het proces van de zelfgenoegzaamheid en het proces van de middelmaat. Waarvan akte. Het Bureau Financieel Toezicht besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie in dit blad. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het Bureau Financieel Toezicht is niet aansprakelijk voor onjuistheden of enig handelen op grond van de in dit blad geschreven artikelen. Uitsluitend met schriftelijke toestemming en met uitdrukkelijke bronvermelding van het BFT is het toegestaan de in dit van het BFT afkomstige blad opgenomen informatie geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden. Waarom dit betoog? Niet om aan te willen geven dat toezicht onzin is en afgeschaft moet worden. Wel om de onder toezicht gestelden waaronder vele lezers van dit periodiek aan te reiken kritisch op hun toezichthouders te zijn. Maar vooral om toezichthouders deze bevinden zich ook onder de lezers van dit periodiek zich bewust te laten zijn van hun maatschappelijke betekenis: zij kunnen pas dan iets voor de maatschappij betekenen indien hun nut en noodzaak wordt (h)erkend. Toezicht moet dan ook niet verworden tot een bureaucratisch en formeel beleidsinstrument. Toezicht moet er materieel toe doen, pas dan bereik je effect. Kortom toezichthouders: geen woorden maar daden! Marcel Pheijffer

Toezicht is een uitgave van het Bureau Financieel Toezicht en verschijnt 2 keer per jaar. Eigen taak van de notaris!

Toezicht is een uitgave van het Bureau Financieel Toezicht en verschijnt 2 keer per jaar. Eigen taak van de notaris! Zevende jaargang Nummer 2 Winter 2011 Toezicht Toezicht is een uitgave van het Bureau Financieel Toezicht en verschijnt 2 keer per jaar Inhoud: Pag. 2 Oud en Nieuw bij het Bureau Financieel Toezicht Pag.

Nadere informatie

Toezicht. Voorwoord. Interview met de nieuwe directeur mr. M.E. Coffeng. Inhoud: Ik wil het BFT graag verder uitbouwen

Toezicht. Voorwoord. Interview met de nieuwe directeur mr. M.E. Coffeng. Inhoud: Ik wil het BFT graag verder uitbouwen Negende jaargang Nummer 1 Winter 2013 Toezicht Toezicht is een uitgave van het Bureau Financieel Toezicht Inhoud: Pag. 3 Interview met de nieuwe directeur mr. M.E. Coffeng Pag. 5 Organisatieontwikkeling

Nadere informatie

Toezicht. De kwaliteit van liquiditeit en solvabiliteit van gerechtsdeurwaarderskantoren. Voorwoord directie. Inhoud:

Toezicht. De kwaliteit van liquiditeit en solvabiliteit van gerechtsdeurwaarderskantoren. Voorwoord directie. Inhoud: Zesde jaargang Nummer 1 Augustus 2010 Toezicht Toezicht is een uitgave van het Bureau Financieel Toezicht en verschijnt 2 keer per jaar Inhoud: Pag. 3 FIU-Nederland Pag. 4 Interview met mr. H.F. van den

Nadere informatie

De Fraude Voorbij. Voorstel van Rotterdam voor een integrale aanpak van vastgoed- en hypotheekfraude

De Fraude Voorbij. Voorstel van Rotterdam voor een integrale aanpak van vastgoed- en hypotheekfraude De Fraude Voorbij Voorstel van Rotterdam voor een integrale aanpak van vastgoed- en hypotheekfraude INHOUDSOPGAVE Open brief van de Wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening 4 Wat Rotterdam wil 5 1. Gemeenten

Nadere informatie

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding Toelichting ALGEMEEN 1. Inleiding Deze nota van wijziging regelt de herziening van het toezicht op de naleving van voorschriften door advocaten. Deze regeling is aangekondigd door de Staatssecretaris van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 990 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij dienstverlening met het oog op de explicitering van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 072 Enquête Opsporingsmethoden Nr. 19 DEELONDERZOEK III GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN NEDERLAND: DE VRIJE-BEROEPSBEOEFENAARS: ADVOCATEN, NOTARISSEN,

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME

WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME Bijgewerkt per 1 juli 2008 1 Wwft, voorheen Wet MOT en WID Op 22 mei 2008 heeft de Tweede Kamer zowel het wetsvoorstel ter implementatie van

Nadere informatie

Rapportage Project Vastgoed Financieel Expertise Centrum. Amsterdam, juli 2008

Rapportage Project Vastgoed Financieel Expertise Centrum. Amsterdam, juli 2008 Rapportage Project Vastgoed Financieel Expertise Centrum Amsterdam, juli 2008 1. Inleiding Aanleiding De vastgoedmarkt in Nederland kenmerkt zich onder andere door de volgende elementen: kapitaalintensief;

Nadere informatie

Beroepsethiek en marktwerking

Beroepsethiek en marktwerking 3 05 Justitiële verkenningen Beroepsethiek en marktwerking verschijnt 9 maal per jaar jaargang 31 mei Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum 2 Justitiële verkenningen, jrg. 31, nr. 3 2005 Colofon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 079 Wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten met

Nadere informatie

Spotlight* Special Public accountability. *connectedthinking. Vaktechnisch bulletin van PricewaterhouseCoopers Accountants Jaargang 17-2010 uitgave 2

Spotlight* Special Public accountability. *connectedthinking. Vaktechnisch bulletin van PricewaterhouseCoopers Accountants Jaargang 17-2010 uitgave 2 Vaktechnisch bulletin van PricewaterhouseCoopers Accountants Jaargang 17-2010 uitgave 2 Special Public accountability Spotlight* *connectedthinking PricewaterhouseCoopers (PwC) verleent sectorgerichte

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Het bestaande is geen alternatief. Een verkenning naar verbeteringen in het toezicht op de advocatuur

Het bestaande is geen alternatief. Een verkenning naar verbeteringen in het toezicht op de advocatuur Het bestaande is geen alternatief Een verkenning naar verbeteringen in het toezicht op de advocatuur mr. A.W.H. Docters van Leeuwen Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Maart 2010 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Over Advocaten, Integriteit, Identificatie & Ongebruikelijke Transacties

Over Advocaten, Integriteit, Identificatie & Ongebruikelijke Transacties Over Advocaten, Integriteit, Identificatie & Ongebruikelijke Transacties Lezing d.d. 4 mei 2011 door Mr. Karel Frielink Deken van de Orde van Advocaten Curaçao - Conferentie te Curaçao, georganiseerd door

Nadere informatie

Leidraad WWFT. Richtlijnen voor handelaren

Leidraad WWFT. Richtlijnen voor handelaren Leidraad WWFT Richtlijnen voor handelaren Belastingdienst/Holland-Midden/Unit MOT Versie juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wanneer valt u onder de WWFT? 3 2 Het cliëntenonderzoek 3 2.1 Uw cliënt

Nadere informatie

AFM Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet h

AFM Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet h AFM Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet h Toelichting op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de

Nadere informatie

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008)

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) 341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) Op 1 november 2007 heeft de voorzitter van de Commissie Insolventierecht een advies in de vorm van een voorontwerp Insolventiewet aan de minister van Justitie aangeboden.

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

Vertrouwen onder druk Vrije juridische beroepen tussen professie en commercie

Vertrouwen onder druk Vrije juridische beroepen tussen professie en commercie 9 Vertrouwen onder druk Vrije juridische beroepen tussen professie en commercie E. Niemeijer en M. ter Voert* In het land van ooit waren advocaten en notarissen gerespecteerde notabelen. Zij genoten het

Nadere informatie

FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland

FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland Inhoud Voorwoord 5 Managementsamenvatting 7 1 Een organisatie in beweging 13 1.1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Publiek belang en de gerechtsdeurwaarder

Publiek belang en de gerechtsdeurwaarder Publiek belang en de gerechtsdeurwaarder Amsterdam, juni 2010 In opdracht van DAS Publiek belang en de gerechtsdeurwaarder Professionele publieke dienstverlening of een gilde? prof. dr. Barbara Baarsma

Nadere informatie

Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders

Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders Met voeten getreden Schendingen van de beslagvrije voet door gerechtsdeurwaarders 2 november 2013 2013/150 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten we duidelijk

Nadere informatie

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Persoonlijke

Nadere informatie

Het financiële klachteninstituut

Het financiële klachteninstituut Het financiële klachteninstituut Jaarverslag 2010 Het financiële klachteninstituut Voorwoord Kifid kwam in 2007 tot stand door een flitsfusie van klachteninstellingen in de financiële dienstverlening.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

WERKGEVERS AANSPRAKELIJKHEID VOOR PSYCHISCHE SCHADE

WERKGEVERS AANSPRAKELIJKHEID VOOR PSYCHISCHE SCHADE WERKGEVERS AANSPRAKELIJKHEID VOOR PSYCHISCHE SCHADE ADVOCAAT EN SCHADEREGELING UWV KEURINGEN AFGEKEURD HOGERE LEEFTIJDSGRENS IOAW 13e Jaargang Nr. 4 Januari 2005 Nederlands Instituut van Schaderegelaars

Nadere informatie

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR).

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). VOORWOORD Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). Voor de Cliëntenraad Roerdalen was 2014 wederom een turbulent jaar. Dit kwam onder andere door de invoering van de Participatiewet.

Nadere informatie