Saxionstudent.nl Blok1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Saxionstudent.nl Blok1"

Transcriptie

1 Juridische Omgevingsanalyse Niet alle regels zijn rechtsregels. Regels zijn rechtsregels als zij als zodanig worden erkend en door rechters en andere autoriteiten worden toegepast en afgedwongen. Publiekrecht & privaatrecht Het Publiekrecht regelt de verhouding tussen overheid en burger en de organisatie van verschillende overheidsorganen. De Wet werk en bijstand (WWB) is hier een voorbeeld van. Het Privaatrecht geeft regels die de onderlinge verhouding van mensen betreffen zoals; wie iets koopt, moet daarvoor een koopprijs betalen, echtgenoten zijn verplicht elkaar het nodige te verschaffen. Rechtelijke macht; OM + rechters Privaat recht; Burgerlijke zaken Dwingend en aanvullend recht Rechtsregels kunnen dwingend van aard zijn, maar ook aanvullend of regelend. Dwingend recht betekend dat en niet van de rechtsregel mag afwijken. Een voorbeeld van dwingend recht op gebied van privaatrecht zijn huwelijksvoorwaarden, als het niet is vastgelegd in een notariële akte dan, zijn ze nietig. Aanvullend recht is slechts van toepassing voor zover partijen zelf geen regeling hebben getroffen. Piramide Hoge raad 1. 1x Hof 2. 5x Rechtbank 3. 19x Sector Karton/Rechtbank 4. 62x Een Juridisch geschil, een vraag naar Absolute Competentie (ART. 93); Waar naartoe? Want? De spelregels zijn; 3. Rechtbank; Boven de 5000,- (dus vanaf 5001,-) 4. Sector Karton/Rechtbank; Tot 5000,- Geschil uit Arbeidsovereenkomst of huurovereenkomst (bijvoorbeeld Wehkamp aankoop in termijnen) Ongeacht het bedrag. Een Juridisch geschil, een vraag naar Relatieve Competentie (ART. 99); Waar naartoe? Want? Altijd de rechter van de woonplaats van gedaagde! Uitzondering; Consumentenzaken; Eiser is de consument Rechter van woonplaats eiser is mede bevoegd. 1

2 Dus Absolute Competentie is waar in de Piramide en de Relatieve Competentie is welke plaats. Voorbeeld; De koopprijs word niet betaald. Persoon B is de eiser in deze zaak. Persoon A Persoon B Amsterdam Auto Groningen Consument/koper 8000,- Verkoper Absolute Competentie (ART.93) = Rechtbank (bedrag boven 5000,-) Relatieve Competentie (ART.99) = Woonplaats van gedaagde, dus Amsterdam. Uitzondering in dit geval omdat het om een consumentzaak gaat. Dus de Eiser kiest. In Nederland hebben we 3 rechtsmiddelen; 1. Verzet; Hiervan is sprake als de gedaagde NIET komt opdagen bij de zitting. De gedaagde krijgt een 2 e kans, dit noemt men verstekvonnis. Hierbij geld wel dat dit moet BINNEN 14 dagen bij dezelfde rechter. 2. Hogerberoep; één stap hoger in de piramide. Er zijn wel een aantal regels; Dit kan alleen binnen 3 maanden Slechts 1 keer per zaak Meer of gelijk dan 1750,- In volle omgang, feiten en recht worden opnieuw gezien 3. Beroep in cassatie (cassatie bij hogeraad); Dit kan alleen binnen 3 maanden, Recht word opnieuw gezien. Beginselen van behoorlijk procesrecht 1. Openbaarheid; De zitting is openbaar maar de rechter kan anders beslissen, Bijvoorbeeld de zaak holleeder, of kinder/zeden delicten. 2. Rechter is lijdelijk; De rechter gaat uit van wat de partijen aandragen of zeggen. 3. Horen van beide partijen; Partij A moet partij B uitnodigen (dagvaarden) 4. Verplichte proces vertegenwoordiging; Bij strafrecht is een advocaat niet verplicht Bij Privaatrecht moet je een advocaat hebben, Uitzondering; behalve bij sector Karton of gedaagde in kort geding, dan is een advocaat niet verplicht. 5. Procedure is niet gratis; Men moet griffie rechten betalen, dagvaardig en de deurwaarde en advocaat kosten. Kortgeding; Alleen als het noodzakelijk is, dus spoedeisend belang (privaatrecht) Een kortgeding is informeel kan dus overal plaatsvinden, een bodemprocedure. Hierbij vraag je om een voorlopige voorziening dus een tijdelijke uitspraak. Voorbeeldopgaven; Opgave 1. Dhr. Prenger is als arbeidscontractant in dienst van de gemeente Rotterdam. Op grond van zijn arbeidsovereenkomst heeft hij recht op 25 vakantiedagen per jaar. Op 31 december 2000 heeft Prenger nog 10 vakantiedagen over. Hij verzoekt de gemeente Rotterdam om uitbetaling van deze niet opgenomen vakantiedagen. De gemeente weigert dit. 2

3 Vraag; Wordt dit geschil beheerst door Privaatrecht of door het Publiekrecht? Door privaatrecht. Want de gemeente treed op als burger. Vraag; Welke rechter is absoluut en relatief competent om over dit geschil te oordelen? Absolute competentie; Sector karton + Rechtbank Relatieve competentie; Woonplaats van gedaagde Opgave 2. Hartkamp te Amsterdam en De Rijwielspecialist BV te Enschede hebben een geschil omtrent de levering en de betaling van een partij All Terrain Bikes ter waarde van Hartkamp heeft door hem ontvangen fietsen nog niet betaald. De Rijwielspecialist BV eist in rechte betaling van de koopsom. Vraag; Welke rechter is bevoegd om over deze vordering te oordelen? Absolute competentie is Rechtbank, boven de 5000,- Relatieve competentie is Amsterdam, woonplaats van Gedaagde (het gaat niet om een consumentenzaak) Vraag; Stel Hartkamp is het niet eens met de uitspraak van de rechter. Kan hij juridische stappen ondernemen om alsnog zijn gelijk te halen? Hartkamp kan naar het hof en daarna nog in cassatie. Vraag; Maakt het uit of Hartkamp op de terechtzitting is verschenen? Nee dat maakt niet uit. Hij kan alsnog verschijnen binnen 14 dagen bij dezelfde rechter. Vraag; Stel mevrouw Vis uit Almelo koopt bij de Rijwielspecialist BV in Enschede een ATB voor een prijs van 300,- voor haar dochter Monique. Aan de fiets blijkt echter van alles te mankeren. Mevrouw Vis wil van de koopovereenkomst af. De Rijwielspecialist is niet bereid hieraan mee te werken. Welke rechter is absoluut en relatief competent om over dit geschil te oordelen? Absolute Competentie; karton rechter Relatieve Competentie; Woonplaats van gedaagde, uitzondering consumentenzaken, de eiser kiest. Een voorbeeld van een onrechtmatige daad is bijvoorbeeld een jongen die de muren bekladt van het stadhuis met een spuitbus. Schade 1500,- De pleger van de onrechtmatige daad (de jongen) is verplicht de gemeente de schade te vergoeden. 5 Eisen voor aansprakelijkheid, OD Onrechtmatige daad 1. ONREGELMATIGHEID ART. 6:162 LID 2 A. Inbreuk op Recht; dit is een inbreuk op een (subjectief) recht, bijvoorbeeld iemands eigendomsrecht op een huis of auto, auteursrecht handelsnaam etc. B. Strijd met de wet; Muziek te hard waardoor de buren overlast hebben C. Strijd met de ongeschreven norm; Done of not done 2. TOEREKENEN van de daad aan de dader op grond van ART. 6:162 LID 3 A. Schuld; is een verwijtbaar gedrag. In hoeverre kan de dader de onrechtmatige daad verweten worden? B. De wet; Iemand is schuldig omdat hij volgend de wet bepaalde omstandigheden voor zijn rekening moet nemen. C. Verkeersopvatting; wat vind de samenleving ervan? 3. SCHADE ART. 6:95 EV 3

4 Er moet schade zijn of bedreiging; Is er immaterieel of materiële schade? 4. CAUSAAL VERBAND ART. 6:98 BW Is de schade gevolg van een OD? (onrechtmatige daad) Is het redelijk om het hem/haar toe te rekenen? 5. REALIVITEIT ART. 6:163 BW Is er een norm overtreden die mede de bedoeling heeft de belangen van de gelardeerde (slachtoffer) te beschermen bij een onrechtmatige daad. Als slachtoffer moet je kunnen aantonen dat het gebeurde om jou belangen te beschermen. Aansprakelijkheid kinderen De aansprakelijkheid van ouders of voogden verschilt naar gelang de leeftijd van de minderjarige. Er wordt onderscheid gemaakt met betrekking tot: Kinderen beneden de 14 jaar; ouders verantwoordelijk Kinderen van 14 of 15 jaar; ouders verantwoordelijk maar optie tot disculperen Ouders/voogden zijn in ieder geval aansprakelijk voor schade die een kind dat de leeftijd van 14 (dus onder de 14) nog niet bereikt heeft, aan iemand anders heeft toegebracht ART. 6:169 LID 1 BW. Het kind is zelf niet aansprakelijk omdat hem de daad niet toegerekend kan worden op grond van ART. 6:164 LID 1 BW. Ouders zijn eveneens aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door een kind, dat op dat moment 14 of 15 jaar oud is ART. 6:169 LID 2 BW. In deze situatie is er een verschil met de vorige situatie. Het kind kan een OD plegen. Er is dan sprake van een fout van het kind. Naast het kind zijn dan ook de ouders/voogden aansprakelijk. Ouders/voogden mogen hier proberen te bewijzen dat hen niet kan worden verweten dat zij de gedraging van het kind niet hebben belet. Als de ouders/voogden kunnen bewijzen dat hen niets valt te verwijten dan zijn zij niet aansprakelijk voor de door het kind veroorzaakte schade. Dit noemt men disculperen. Een benadeelde zal als eerste de ouders of voogden aanspreken en pas als deze zich kunnen disculperen, het kind zelf aansprakelijk stellen. Minderjarigen van 16 jaar of ouder zijn zelf aansprakelijk voor hun onrechtmatige gedragingen. Functioneel verband Wanneer is er een functioneel verband? - Binnen diensttijd vrijwel altijd - Soms zelfs buiten dienstijd, tenzij het niet bij de functie hoort BV. Lamp vervangen. Opzet Bij sprake van opzet kan een werkgever de schade verhalen op de werknemer, dit noemt men Regres ART. 6:170 LID 3 Als de werknemer een fout maakt dan is het ART. 6:170 LID 1 fout van de ondergeschikte. Als er sprake is van een natuurlijk persoon, en het gaat om een fout van de ondergeschikte ter vervulling van de opgedragen taak dan is het ART. 6:170 LID 2 Voorbeeld; Een dienstmeisje van een hotel stoft een nachtkastje en beschadigt daarmee de bril van een logee. Na dit ongeval steelt ze het horloge van de Logee! 4

5 We gaan eerst kijken voor de bril. Het dienstmeisje is in dienst van het hotel. We gaan ervan uit dat in het geval van de bril geen sprake is geweest van opzet. Dus een fout van de ondergeschikte. Wil de werkgever aansprakelijk gesteld worden op grond van ART 6:170 BW LID 1 dan moet de werkgever ook aansprakelijk zijn op grond van ART 6:162 BW (5 criteria) 1. Onregelmatigheid; ja 2. Toerekening; ja, op basis van schuld 3. Schade ; ja, de bril 4. Causaal verband; ja 5. Realiviteit; ja Werkgever is dus aansprakelijk voor de bril op grond van 6:170 LID 1 BW + 6:162 BW. Nu gaan we kijken voor het Horloge. Er is wederom sprake van een Onrechtmatige daad. Het dienstmeisje is in dienst van het hotel daarom ART. 6:170 LID 1 + ART. 6:162 (5 criteria) is de werkgever aansprakelijk. Maar de werkgever kan Regres nemen op grond van ART. 6:170 LID 3 Aansprakelijkheid voor - Niet ondergeschikte! ART. 6:171 BW Als voldaan is aan de voorwaarde 1. Fout van de ondergeschikte 2. Ter vervulling van het bedrijf van de opdrachtgever (functioneel verband) - Vertegenwoordigers! ART. 6:172 BW Risicoaansprakelijkheid, als is voldaan aan de voorwaarde 1. Fout van vertegenwoordiger 2. Ter uitoefening van de vertegenwoordigingsbevoegdheid (functioneel verband) Voorbeeld aansprakelijkheid voor vertegenwoordigers; Persoon A maakt kasten. Om deze kasten te verkopen heeft hij Persoon B ingeschakeld als vertegenwoordiger. Persoon B heeft een aantal personen gevonden aan wie hij de kast graag wil verkopen. Persoon C is er daar één van. Persoon B dreigt Persoon C om een kast te kopen. Persoon C leid emotionele schade hierdoor. Persoon A Persoon B Persoon C Opdracht gever koopkast Vertegenwoordiger verkoopkast Leid schade Kan Persoon C, Persoon A aansprakelijk stellen? Ja dat kan. Persoon C kan Persoon A & B zelfs beide aansprakelijk stellen. 3 bijzondere wetsartikelen 6: 173; Gebrekkige zaken LID 1; Moet gaan over roerende/gebrekkige zaken LID 3; gel niet voor dieren/schepen/vliegtuigen 6:179; Dieren; is alleen van toepassing als het dier uit eigen beweging handelt. Als het dier wordt opgehitst, geleid of bereden etc. dan geldt ART. 6:162 BW 5 6:174; Opstallen;

6 LID 4; wat is een opstal? Gebouw, brug, lantaarnpaal LID 6; openbare weg De hoofdregel bij deze 3 bijzondere wetsartikelen is, is dat de bezitter risico aansprakelijk is in alle 3 wetsartikelen. Echter zijn er 2 uitzonderingen 6:181 BW + 6:183 BW; Wordt de zaak/dier/opstal bedrijfsmatig gebruikt, dan is de gebruiker aansprakelijk en niet de bezitter. De aansprakelijkheid word doorgegeven aan de bezitter op grond van ART. 6:181 BW In geval van dieren ART 6: 183. Lid 2 van dit artikel zegt; wanneer het kind de bezitter is maar jonger is dan 14 dan zijn de ouders in zijn plaats aansprakelijk. Goederenoverdracht Goederen kan je opsplitsen in; 1. Vermogensrechten 2. Zaken (zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten). Zaken kunnen roerend ART: 3:3 LID 2 BW of onroerend ART 3:3 LID 1 BW zijn. Voorbeelden van zaken; Fiets Collegekaart Hamster Ring Voorbeelden van niet zaken; Gedicht, dit is een intellectueel eigendomsrecht Ster Hypotheekecht, deze is onstoffelijk Zaken & bestandsdelen Voor zaken geld een zogenaamde eenheidsbeginsel ART: 5;3 BW; de eigenaar van de zaak is ook de eigenaar van de bestanddelen ofwel met andere woorden, in het recht volgen de bestandsdelen het lot van de hoofdzaak. Dit noemt men natrekking ART 3:4 BW je kan ook zeggen; natrekking houd in dat een bepaalde zaak een geheel gaat vormen met een andere zaak bijvoorbeeld een persoon steelt een motorblok en plaatst in eigen auto, de eigenaar word die steelt consequenties van eenheidsbeginsel. Een ander voorbeeld is dat Persoon B een huis bouwt op de kavel van Persoon A. Deze laatst genoemde persoon (Persoon A) word eigenaar door natrekking. Helaas voor Persoon A zijn er 2 uitzonderingen op artikel natrekking ART: 3:4 BW namelijk; 1. ART. 5:101 recht van opstal Persoon A blijft eigenaar van de kavel Persoon B blijft eigenaar van het huis 2. ART. 3:201 recht van vruchtgebruik (vruchtgebruik kan worden gevestigd) Voorbeeld een flat die gehuurd kan worden. Of een boom die geplaatst word door persoon B en waar Persoon A een appel van eet voor een vergoeding. Een eigenaar van een zaak (bijv. fiets) is ook eigenaar van de bestandsdelen; stuur, bel, trappers, ketting enz. Wanneer is er sprake van een bestandsdeel? 6

7 Op grond van verkeersopvatting (samenleving) ART. 3:4 LID 1 (men kan hierbij de vraag stellen; is de zaak zonder.. incompleet? Zie hieronder gegeven voorbeeld) Als er bij verwijdering schade optreed ART 3:4 LID 2 Voorbeeld; Is een openhaard een bestandsdeel? We gaan nu kijken naar ART. 3:4 ART. 3:4 LID 1; De openhaard is geen onderdeel van een woning. Zonder de openhaard is de woning niet incompleet. De openhaard is dus geen bestandsdeel. Is een opgemetselde schoorsteen een bestandsdeel? ART. 3:4 LID 1; De opgemetselde schoorsteen is geen onderdeel van een woning. Zonder de opgemetselde schoorsteen is de woning niet incompleet ART. 3:4 LID 2; Bij verwijdering treed er wel schade op aan het huis De openhaard is dus wel een bestandsdeel. Nog een paar voorbeelden; 1. Stuur op een fiets; Bestandsdeel op LID 1 2. Directie van een bouwkeet; Hoofdzaak 3. CV installatie; Bestandsdeel 4. Zonneschermen aan huis; Bestandsdeel 5. Huissleutel; Bestandsdeel 6. Servies met opschrift; Dit is ontroerend, hoort bij pand dus hoofdzaak 7. Opgemetselde schoorsteen; Bestandsdeel op LID 2 We lazen eerder al dat goederen gesplitst konden worden in 2 delen; Vermogensrecht en zaken. Nu we zaken behandeld hebben gaan we over tot vermogensrecht. Deze kunnen we wederom opsplitsen in; Absolute rechten; Deze kan je tegen iedereen handhaven. Bijvoorbeeld Eigendom, als iets van jou is moeten anderen ervan af blijven. Relatieve rechten; Kan je slechts inroepen tegen bepaalde partij. Bijvoorbeeld Persoon A leent Persoon B 1000,- Persoon A heeft een vordering op B. Dit kan dus alleen inroepen tegen persoon B. Eigendom, eigenaar & bezittingen, houder Eigendom; meest omvattende absoluut recht dat men op een zaak kan hebben. Eigenaar; in 98% van de gevallen ook bezitter Een eigenaar/eigendom hoeft niet gelijk te zijn aan bezitter. Een bezitter hoeft geen eigenaar te zijn; Een bezitter kan bezit daden verrichten Kan pretenderen (voordoen) eigenaar te zijn. Houder; 1. Heeft de zaak onder zich krachtens een rechtsverhouding. Bijvoorbeeld door een overeenkomst met iemand anders. 2. Hij pretendeer NIET eigenaar te zijn. Voorbeelden van eigenaar/bezitter/houder 1. Huurder van een huis; houder 2. Verhuurder van het huis; eigenaar/bezitter 3. Lener van een boek; houder 4. Degene die fiets gestolen is; eigenaar 5. De dief van de fiets; bezitter 7

8 6. Huurkoper van machine; houder 7. De huurverkoper van machine; eigenaar en bezitter Eigendomsoverdracht ART: 3:84 BW Een ander woord voor overdragen is cederen. Voor het eigendomsoverdracht zijn er 3 vereisten; 1. Geldige Titel; Op rechtsgrond, bijvoorbeeld; koopovereenkomt, erfenis of een vergoeding van een OD. 2. Levering; Leveringhandeling; Akte van notaris + inschrijving ART 3:83 BW Vordering; Akte van Cessie + mededeling aan Debiteur ART 3:92 BW 3. Beschikkingbevoegdheid; je mag dit dus alleen doen als je eigenaar bent. * Wanneer niet aan de beschikkingsbevoegdheid word voldaan, dus de overdracht niet via de eigenaar gaat, kan men gebruik maken van ART: 3:86 BW als om de volgende 5 criteria s word voldaan 1. Roerende Zaak 3. Geen CP levering 2. Om baat (sprake van ) 5. Geen diefstal 3. Ten goede trouw * Wanneer er sprake is van Diefstal kan de eigenaar 3 jaar lang zijn eigendom terug eisen; dit noemen we Rivaliseren ART 3:87 Overdracht Roerende Zaken Feitelijke overgave Traditio Brevi Manu (levering korte hand); Houder wordt bezitter. Bijvoorbeeld; Persoon A leent een boek uit aan Persoon B. De laatst genoemde persoon B vind het boek zo leuk dat hij het wil houden. Voor een kleine vergoeding mag persoon B het boek houden. De houder word eigenaar; Traditio Brevi manu. Traditio Longa Manu (levering lange hand) Bijvoorbeeld; Persoon A heeft een roerende zaak waarvan persoon C de houder is. Persoon A verkoopt de roerende zaak aan persoon B die nu de nieuwe eigenaar word. De houder (persoon C) word nu houder van Persoon B I.P.V. persoon A; Traditio Longa Manu CP Levering (Constitutium Posserorium) Bijvoorbeeld; Persoon A verkoopt Persoon B een boot. Maar de boot blijft bij persoon A. Persoon A word nu de houder. We kunnen op 2 manieren een verbintenis aangaan; Vermogensrechtelijk; een rechtsbetrekking tussen 2 of meerdere personen die rechts afdwingbaar is. (rechtsvordering) Natuurlijke verbintenis; Niet afdwingbaar Nakoming van verbintenis; Schuldenaar Door een derde; behalve als het om een arbeidsovereenkomst gaat, dan is het persoonlijk. Bijvoorbeeld; 8

9 KPN Student Mobiele gsm De schuldenaar is de student. Kan door derde betaald worden Overgang van vorderingen/schulden kan op 4 manieren (alleen vetgedrukt is belangrijk) 1. Via Cessie ART. 3:94 BW 2. Subrogatie ART. 6:150 BW 3. Schuldoverneming ART. 6:155 BW 4. Teniet gaan van verbintenis Cessie komt van Cederen (via akte of mededeling) Dit is een overdracht van een vordering. De vordering op naam heet cederen. Bijvoorbeeld; Winter Wouters geleend - - Bank Winter wil graag geld lenen van de bank Winter kan geld lenen, de euro is zekerheid Wouters moet nu het bedrag terug betalen aan de bank. Winter moet ZELF een mededeling sturen naar Wouters. Subrogatie; een nieuwe schuldeisende in de plaats stellen van de bestaande op grond van de door de nieuwe schuldeisende gedane betaling aan de schuldeiser. Persoon A wil geld lenen van de bank maar heeft niets. Persoon B wil borg staan die wel wat heeft. Dus nu kan A lezen en word B als Borg gezet. Wanneer persoon A niet kan betalen, word B aansprakelijk gesteld. Wanneer B de schuld aflost, staat A in schuld van B. en verdwijnt de bank Schuldoverneming betekend dat iemand anders een schuld overneemt; maar dan moet de andere partij die geld krijgt wel akkoord gaan 9

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Wat is recht? Het geheel van rechtsregels gericht op het voorkomen, beheersen en oplossen van conflicten; geven van een rechtsverhouding tussen partijen. Deze regels zijn vastgesteld en afdwingbaar. Indelingen

Nadere informatie

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak Maatschap VOF (CV) Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid (2:3 BW) BV NV (vereniging, coöperatie, OWM, stichting)

Nadere informatie

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed.

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed. Korte handleiding bijeenkomst 5. Overdracht van goederen. 3:83 en volgende BW Definitie overdracht: rechtsovergang van het ene rechtssubject naar het andere op basis van een een levering. Overdracht is

Nadere informatie

REVINDICATIEBELEID Inleiding Revindicatie Verjaring Revindicatieprocedure

REVINDICATIEBELEID Inleiding Revindicatie Verjaring Revindicatieprocedure REVINDICATIEBELEID Inleiding Het komt regelmatig voor dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond. Onrechtmatig gebruik houdt in dat particulieren of bedrijven zonder toestemming van de gemeente

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Enige grondbeginselen 15 1.1 Rechtsregels 16 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht 16 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht 17 1.1.3 Materieel en formeel recht 18 1.1.4 Objectief

Nadere informatie

Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten.

Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten. Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten. Situaties: 1. Overdracht onder voorwaarde 2. Overdracht onder eigendomsvoorbehoud 3. Overdracht toekomstige goederen 4. Overdracht onder tijdsbepaling

Nadere informatie

Nakijkinstructie: Als bij een vraag een x-aantal antwoorden wordt gevraagd, wordt alleen het eerste x-aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling.

Nakijkinstructie: Als bij een vraag een x-aantal antwoorden wordt gevraagd, wordt alleen het eerste x-aantal antwoorden meegenomen in de beoordeling. SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel INLEIDING RECHT DONDERDAG 6 OKTOBER 2016 9.00-11.00 UUR Nakijkinstructie: Als bij een vraag een x-aantal antwoorden wordt gevraagd, wordt alleen het eerste x-aantal

Nadere informatie

Hoofdlijnen Nederlands Recht Wolters-Noordhoff 1

Hoofdlijnen Nederlands Recht Wolters-Noordhoff 1 Inhoudsopgave Hoofdlijnen Nederlands Recht Prof. mr. C.J. Loonstra Inleiding 1 Terreinverkenning 1.1 Is recht saai? 1.2 Waarom recht? 1.3 Waar vinden we het recht? 1.3.1 De wet 1.3.2 Het verdrag 1.3.3

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Vermogensrechten 1 1 Vermogensrechten in het algemeen 1

Hoofdstuk 1 - Vermogensrechten 1 1 Vermogensrechten in het algemeen 1 INHOUDSOPGAVE Uitgebreide inhoudsopgave Enige Afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 - Vermogensrechten 1 1 Vermogensrechten in het algemeen 1 Hoofdstuk 2 - Onderscheidingen van vermogensrechten

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. Inleiding Recht. Dinsdag 24 juni uur. SPD Bedrijfsadministratie Inleiding Recht B / 8

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. Inleiding Recht. Dinsdag 24 juni uur. SPD Bedrijfsadministratie Inleiding Recht B / 8 SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel Inleiding Recht Dinsdag 24 juni 2016 14.00-16.00 uur SPD Bedrijfsadministratie Inleiding Recht B / 8 2016 NGO-ENS B / 8 Opgave 1 Opgave 1 (23 punten) Vraag 1 Ja.

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Juridisch Diploma('s) Vermogensrecht niveau 5 Juridisch adviseur Paralegal Examen Vermogensrecht niveau 5 Niveau.

EXAMENPROGRAMMA. Juridisch Diploma('s) Vermogensrecht niveau 5 Juridisch adviseur Paralegal Examen Vermogensrecht niveau 5 Niveau. EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Juridisch Diploma('s) Vermogensrecht niveau 5 Juridisch adviseur Paralegal Eamen Vermogensrecht niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 3-0 Geldig vanaf 01-09-17

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaat uit 5 pagina s, inclusief het voorblad. Het examen omvat 22 vragen verdeeld over 5 opgaven.

Deze examenopgaven bestaat uit 5 pagina s, inclusief het voorblad. Het examen omvat 22 vragen verdeeld over 5 opgaven. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave INLEIDING RECHT MAANDAG 5 OKTOBER 2015 09.00-11.00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaat uit 5 pagina s, inclusief het voorblad. Het examen omvat

Nadere informatie

Proefexamen JURIDISCHE KENNIS

Proefexamen JURIDISCHE KENNIS Proefexamen JURIDISCHE KENNIS Beschikbare tijd: 90 minuten 5063 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 7 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 5 CASES, waarbij in het totaal 5 vragen moeten worden beantwoord

Nadere informatie

Samenvatting Inleiding Privaatrecht

Samenvatting Inleiding Privaatrecht Samenvatting Inleiding Privaatrecht Open Universiteit R02132 (c) Copyright 2005 Jos Visser Inleiding vermogensrecht... 3 Goederenrechtelijke rechten en persoonlijke rechten... 5 Goederen

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij stages

Aansprakelijkheid bij stages Aansprakelijkheid bij stages Algemeen Artikel 6:170 BW bepaalt dat een werkgever aansprakelijk is voor een ondergeschikte. Door expliciet te spreken over een ondergeschikte heeft de wetgever beoogd dat

Nadere informatie

Verheugt, J.W.P. (2013) Inleiding in het Nederlandse recht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, ISBN 9789089747839. Meerkeuzevragen (20 punten)

Verheugt, J.W.P. (2013) Inleiding in het Nederlandse recht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, ISBN 9789089747839. Meerkeuzevragen (20 punten) Antwoordmodel Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Verheugt, J.W.P. (2013) Inleiding in het

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Vermogensrecht hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nadere informatie

mr. ing. R.O.B. Poort

mr. ing. R.O.B. Poort AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VEILIGHEIDSKUNDIGE 17 maart 2011 mr. ing. R.O.B. Poort 17 maart 2011 www.bureaupoort.nl 1 OPBOUW WORKSHOP Beroepsaansprakelijkheid algemeen Wanprestatie (contractueel) Onrechtmatige

Nadere informatie

1 Inleiding: plaats van verbintenissenrecht

1 Inleiding: plaats van verbintenissenrecht 1 Inleiding: plaats van verbintenissenrecht 1.1 De opzet en doel van het boek In het dagelijks leven gaan we tal van verplichtingen aan of worden ons juist door het recht verplichtingen opgelegd. We sluiten

Nadere informatie

Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor personen

Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor personen Monografieen Nieuw BW B46 Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor personen Mr. F.T. Oldenhuis universitär hoofddocent vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen raadsheer-plaatsvervanger

Nadere informatie

Algemeen juridische beroepsvorming 4 ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109)

Algemeen juridische beroepsvorming 4 ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109) ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109) sd.cju01.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

Hypothecair Planner (LHP)

Hypothecair Planner (LHP) OPLEIDING Hypothecair Planner (LHP) LEERGANG HYPOTHECAIRE PLANNING - 1 - RECHT IFK, september 2011 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Juridische aspecten van verantwoord gebouwonderhoud. Boekel De Nerée Maurits Mazel Congres verantwoord gebouwonderhoud 16 mei 2013

Juridische aspecten van verantwoord gebouwonderhoud. Boekel De Nerée Maurits Mazel Congres verantwoord gebouwonderhoud 16 mei 2013 Juridische aspecten van verantwoord gebouwonderhoud Boekel De Nerée Maurits Mazel Congres verantwoord gebouwonderhoud 16 mei 2013 Inleiding Wat is verantwoord gebouwonderhoud? Op wie is welke regelgeving

Nadere informatie

H3 De rechtsprekende taak van de overheid

H3 De rechtsprekende taak van de overheid Inleiding recht Samenvatting Sharon Hastings 05-11-16 Samengevat uit 24Boost.nl H3 De rechtsprekende taak van de overheid 3.1 Onafhankelijkheid van rechters Een rechter wordt voor het leven benoemd(tot

Nadere informatie

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer 11 februari 2016 Mr. L.A. (Leonie) Dutmer Overzicht retentierecht van de aannemer Elementen retentierecht Feitelijke macht en kenbaarheid Retentierecht

Nadere informatie

Als bij een vraag een motivatie of berekening vereist is, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze motivatie of berekening ontbreekt.

Als bij een vraag een motivatie of berekening vereist is, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze motivatie of berekening ontbreekt. Privaatrecht I Examennummer: 61101 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ7462

ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ7462 ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ7462 Instantie Datum uitspraak 03-09-2009 Datum publicatie 11-09-2009 Zaaknummer 629990 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-hertogenbosch Civiel recht

Nadere informatie

Inleiding rechten Examennummer: 61377 Datum: 17 november 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Inleiding rechten Examennummer: 61377 Datum: 17 november 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Inleiding rechten Examennummer: 61377 Datum: 17 november 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

ANTWOORDEN PROEFTENTAMEN GOEDERENRECHT 2

ANTWOORDEN PROEFTENTAMEN GOEDERENRECHT 2 ANTWOORDEN PROEFTENTAMEN GOEDERENRECHT 2 Onderstaande puntenverdeling per vraag is een indicatie. Bij concrete toekenning van punten is mede bepalend in hoeverre een juiste, logisch weergegeven formulering

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verkrijgende verjaring

Verkrijgende verjaring Verkrijgende verjaring Hendrik Ploeger 10 mei 2007 1 Agenda Vereisten voor verkrijging door verjaring De registerverklaring Erfdienstbaarheid door verjaring 10 mei 2007 2 Bezitsgrens Feitelijke grens Bezit:

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Verbintenis en rechtshandhaving Inleiding

Hoofdstuk 21. Verbintenis en rechtshandhaving Inleiding Hoofdstuk 21 Verbintenis en rechtshandhaving 21.1 Inleiding In hoofdstuk 5 was het verschil tussen absolute en relatieve rechten aan de orde. Absolute rechten zijn rechten die tegenover iedereen werken.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Opgaven

Hoofdstuk 1 - Opgaven Hoofdstuk 1 - Opgaven Algemeen Praktijkproblemen: opgaven 1.2-1.3 Plan van aanpak: opgaven 1.4-1.9 Juridisch kader: opgaven 1.10-1.26 Algemeen 1.1 a Zet voor uzelf op een rijtje welk beroep of welke functie

Nadere informatie

College 1: Algemene inleiding:

College 1: Algemene inleiding: College 1: Algemene inleiding: Het vak goederenrecht omvat veel stof; deze kan vanwege de beschikbare tijd niet uitvoerig in de lessen behandeld worden. Ook de jurisprudentie zal niet uitvoerig aan de

Nadere informatie

RISICO-AANSPRAKELIJKHEDEN BIJ PAARDEN. I. Risico-aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren

RISICO-AANSPRAKELIJKHEDEN BIJ PAARDEN. I. Risico-aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren RISICO-AANSPRAKELIJKHEDEN BIJ PAARDEN I. Risico-aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren In de Nederlandse wet is een aantal risico-aansprakelijkheden opgenomen, waaronder voor dieren. De

Nadere informatie

13-05- 14. Programma van vandaag. Aansprakelijkheid van (brede) scholen

13-05- 14. Programma van vandaag. Aansprakelijkheid van (brede) scholen 13 mei 2014 Netwerk sport bewegen en gezonde leefstijl Brechtje Paijmans Doelen Advocatuur & Universiteit Utrecht paijmans@doelenadvocatuur.nl Programma van vandaag ongevallen Aspecten van verzekering

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

Belangenorganisatie voor Appartementseigenaren. Uw partner in gestapeld wonen!

Belangenorganisatie voor Appartementseigenaren. Uw partner in gestapeld wonen! Belangenorganisatie voor Appartementseigenaren Uw partner in gestapeld wonen! Verantwoord gebouw onderhoud aansprakelijkheid VvE door mr. K.J. Schuurs Juridische Dienst, VvE Belang Inhoud Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht Hoofdlijnen Nederlands Recht Bronvermelding Titel : Druk : Auteur : Uitgever : ISBN (boek) : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Hoofdlijnen Nederlands Recht 10 C.J. Loonstra Noordhoff

Nadere informatie

MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT GOEDERENRECHT ALGEMEEN GOEDERENRECHT VIJFTIENDE DRUK BEWERKT DOOR

MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT GOEDERENRECHT ALGEMEEN GOEDERENRECHT VIJFTIENDE DRUK BEWERKT DOOR MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT GOEDERENRECHT ALGEMEEN GOEDERENRECHT VIJFTIENDE DRUK BEWERKT DOOR MR. F.H.J. MIJNSSEN VOORMALIG VICE-PRESIDENT VAN DE HOGE

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Vermogen en vermogensrecht

1 Inleiding. 1.1 Vermogen en vermogensrecht 1 Inleiding 1.1 Vermogen en vermogensrecht 1 Vermogen. Dit boek gaat over het vermogensrecht. De jurist verstaat onder vermogen : het geheel van op geld waardeerbare althans in de economische sfeer liggende

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Vermogen en vermogensrecht

1 Inleiding. 1.1 Vermogen en vermogensrecht 1 Inleiding 1.1 Vermogen en vermogensrecht 1 Vermogen. Dit boek gaat over het vermogensrecht. De jurist verstaat onder vermogen : het geheel van op geld waardeerbare althans in de economische sfeer liggende

Nadere informatie

Aansprakelijkheid ondernemers paardenbranche

Aansprakelijkheid ondernemers paardenbranche Aansprakelijkheid ondernemers paardenbranche 9 mei 2006 Barneveld Lezing PTC mr. Annemieke van Dooren-Korenstra ABAB juristen s-hertogenbosch Programma Inleiding Beperken bedrijfsrisico s Aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 27-06-2007 Datum publicatie 13-08-2007 Zaaknummer 153406 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Agendapunt. Verhuur en onderhoud van dit pand heeft altijd door de gemeente plaatsgevonden.

Agendapunt. Verhuur en onderhoud van dit pand heeft altijd door de gemeente plaatsgevonden. B&W voorstel Agendapunt 18. Nummer Onderwerp Schoolstraat 9 Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer H.B.L. ter Eist Wijk- en Stadsbeheer (0318) 538357 Paraaf afdelingsmanager Datum advies Registratienummer Kopie

Nadere informatie

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen. 1 VAN MENTORSCHAP TOT NALATENSCHAP Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.nl De wet zegt: als je 18 jaar bent dan ben je meerderjarig

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2005:AT7137

ECLI:NL:RBARN:2005:AT7137 ECLI:NL:RBARN:2005:AT7137 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 20-04-2005 Datum publicatie 09-06-2005 Zaaknummer 125734 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

Derde cursusdag. I. Beslag Kort geding

Derde cursusdag. I. Beslag Kort geding Derde cursusdag II. I. Beslag Kort geding I. Beslag Factoren die vooraf een rol spelen bij het leggen van beslag: - De aard en de kracht van de vordering - De aanwezigheid van verhaalsobjecten - De gegoedheid

Nadere informatie

Belang van het onderscheid

Belang van het onderscheid privaatrecht publiekrecht Horizontale relaties in het recht = relaties tussen particuliere personen Verticale relaties in het recht = relaties tussen overheid en privé-personen Belang van het onderscheid

Nadere informatie

3.1 Goederenrecht. Kay Horsch 18 januari 2011

3.1 Goederenrecht. Kay Horsch 18 januari 2011 3.1 Kay Horsch 18 januari 2011 Taak 1 Verbintenissenrecht 1. Absoluut (!!!) 2. Exclusief 3. Zaaksgevolg (Droit de Suite) 4. Prioriteit 5. Separatisme Boek 3, Titel 1, Afdeling 1 Bijvoorbeeld Goederen :

Nadere informatie

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW Woningeigenaar en overlast artikel 6:162 BW lid 1 Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Recht week 1 15-4-2013

Recht week 1 15-4-2013 Recht week 1 15-4-2013 Intellectueel eigendomsrecht * Uitsluitend recht van de mens op de producten van zijn denkarbeid * Geestelijk eigendom (want gaat over wat je denkt, eigenaar van eigen ideen) * een

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Juridischee Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

I VERBINTENISSENRECHT 17

I VERBINTENISSENRECHT 17 I VERBINTENISSENRECHT 17 1 Inleiding in het recht 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Recht en rechtsbronnen 20 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 22 1.2.4 Het gewoonterecht 23 1.3 Privaatrecht

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/09/2017

Datum van inontvangstneming : 19/09/2017 Datum van inontvangstneming : 19/09/2017 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING 9.8.2017 ZAAK C-491/17 2. De behandeling van de zaak te schorsen totdat het Hof van Justitie van de Europese Unie een prejudiciële

Nadere informatie

Willem Westermann 19 mei 2015 @16e Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten en Openbare Orde en Veiligheid

Willem Westermann 19 mei 2015 @16e Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten en Openbare Orde en Veiligheid Willem Westermann 19 mei 2015 @16e Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten en Openbare Orde en Veiligheid Deze begrippen worden vaak door elkaar gehaald, maar ze verschillen wezenlijk: een verantwoordelijk

Nadere informatie

Revindicatiebeleid. Er zijn een tweetal vormen van verjaring:

Revindicatiebeleid. Er zijn een tweetal vormen van verjaring: Revindicatiebeleid Inleiding Het is bekend dat er gemeentegrond, doorgaans groenstroken, in bezit/gebruik genomen zijn. Na een globale inventarisatie blijkt dat het gaat om een gemeentebrede problematiek.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:234

ECLI:NL:RBOVE:2017:234 ECLI:NL:RBOVE:2017:234 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18-01-2017 Datum publicatie 23-01-2017 Zaaknummer 17/39 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Raadkamer Klaagschrift.

Nadere informatie

Subjectieve rechten vloeien voort uit het objectieve recht. Subjectieve rechten kunnen worden onderverdeeld in de volgende subcategorieën 1.

Subjectieve rechten vloeien voort uit het objectieve recht. Subjectieve rechten kunnen worden onderverdeeld in de volgende subcategorieën 1. Introductie In dit document vind je onze uitwerking van probleem 1. Wij hopen met deze uitwerking te laten zien dat onze samenvattingen volledig en gestructureerd zijn. Daarnaast willen wij laten zien

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18-04-2014 Datum publicatie 07-05-2014 Zaaknummer C/08/154383 / KG-ZA 14-130 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht Inhoud I Verbintenissenrecht 17 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 in het recht 19 19 Recht en rechtsbronnen 19 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 23 1.2.4 Het gewoonterecht

Nadere informatie

WEBINAR Hoge Raad Rechtspraak Personen-, familie- en erfrecht. 11 februari 2015 Prof. Mr. T.J. Mellema-Kranenburg

WEBINAR Hoge Raad Rechtspraak Personen-, familie- en erfrecht. 11 februari 2015 Prof. Mr. T.J. Mellema-Kranenburg WEBINAR Hoge Raad Rechtspraak Personen-, familie- en erfrecht 11 februari 2015 Prof. Mr. T.J. Mellema-Kranenburg Onderwerpen 3 uitspraken: 1. samenwoners en natuurlijke verbintenis, HR 10 oktober 2014,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring.

Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring. Bijlage 3 JURIDISCHE ASPECTEN VAN VERJARING Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring. Het Burgerlijk Wetboek kent twee vormen van verkrijgende

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:5262

ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Rechtspraak.nl Print uitspraak pagina 1 van 5 2772015 ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24072015 Datum publicatie 25072015 Zaaknummer 3437926 cv expl 1445430 Rechtsgebieden

Nadere informatie

HOOFDSTUK II De aansprakelijkheid van ouders/voogden voor hun minderjarige kinderen /7

HOOFDSTUK II De aansprakelijkheid van ouders/voogden voor hun minderjarige kinderen /7 INHOUDSOPGAVE Voorwoord /V Lijst van verkort aangehaalde literatuur / XIII HOOFDSTUK I Kwalitatieve aansprakelijkheid /1 1 Inleiding / 1 2 Begrenzing van kwalitatieve aansprakelijkheid / 2 3 Uitbreiding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAA:2016:286

ECLI:NL:OGEAA:2016:286 ECLI:NL:OGEAA:2016:286 Instantie Datum uitspraak 13-04-2016 Datum publicatie 02-05-2016 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba Zaaknummer K.G. 482 van 2016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

overeenkomsten overeenkomsten en verbintenissen

overeenkomsten overeenkomsten en verbintenissen overeenkomsten en verbintenissen In een organisatie worden dagelijks meerdere overeenkomsten met voornamelijk consumenten en leveranciers gesloten. Het aantal overeenkomsten in bijvoorbeeld een winkel

Nadere informatie

Monografieen Nieuw BW. Prof. mr. W.H.M. REEHUIS Hoogleraar privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Derde geheel herschreven druk

Monografieen Nieuw BW. Prof. mr. W.H.M. REEHUIS Hoogleraar privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Derde geheel herschreven druk Monografieen Nieuw BW B6b Levering Prof. mr. W.H.M. REEHUIS Hoogleraar privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen Derde geheel herschreven druk Kluwer - Deventer - 2004 Inhoud VOORWOORD IX LUST VAN

Nadere informatie

EXCELLEREN KUN JE NIET ALLEEN MR. K.E.G.H. (KLAAS) VAN DER KOLK IN SAMENWERKING MET VAN DER HEIDE.

EXCELLEREN KUN JE NIET ALLEEN MR. K.E.G.H. (KLAAS) VAN DER KOLK IN SAMENWERKING MET VAN DER HEIDE. EXCELLEREN KUN JE NIET ALLEEN MR. K.E.G.H. (KLAAS) VAN DER KOLK IN SAMENWERKING MET VAN DER HEIDE. INHOUD EXCELLEREN & INRICHTING ORGANISATIE Inleiding Intro Doel van de workshop Elektrotechnische Arbeidsmiddelen.

Nadere informatie

Terugvorderen van bouwmaterialen bij een faillissement

Terugvorderen van bouwmaterialen bij een faillissement Factsheet Bouwrecht Terugvorderen van bouwmaterialen bij een faillissement Zeker in de tijd van een economische crisis is de kans dat een bedrijf waarmee u zaken doet failliet gaat reëel aanwezig. Het

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND. Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND. Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen INHOUD I. De begrippen burgerlijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke II. Twee concrete

Nadere informatie

Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband

Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband Prof. dr. Alois VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen 1 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID A. Begrip burgerlijke

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:4523

ECLI:NL:RBAMS:2016:4523 ECLI:NL:RBAMS:2016:4523 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 14-07-2016 Datum publicatie 19-07-2016 Zaaknummer EA VERZ 16-542 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (20 punten)

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (20 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal van Buchem-Spapens (2013). Inleiding privaatrecht. Groningen/Houten:

Nadere informatie

STANDAARDANTWOORDEN THEORIE WEEK 1/1A

STANDAARDANTWOORDEN THEORIE WEEK 1/1A STANDAARDANTWOORDEN THEORIE WEEK 1/1A 1. Het begrip vermogen wordt in meerdere betekenissen gebruikt. In het spraakgebruik wordt veelal gedoeld op iemands activa of al zijn geld. In het privaatrecht betekent

Nadere informatie

Voorwoord. Lawbooks Burgerlijk Procesrecht & Bestuursprocesrecht ( ) Beste student(e),

Voorwoord. Lawbooks Burgerlijk Procesrecht & Bestuursprocesrecht ( ) Beste student(e), Hoofdstuk 5 Burgerlijk Procesrecht & Bestuursprocesrecht DEEL A 2016 2017 Voorwoord Beste student(e), Bij dezen ook het ontbrekende hoofdstuk 5 van het boek Compendium, dat voorgeschreven is in week 1

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2016:3629

ECLI:NL:RBNNE:2016:3629 ECLI:NL:RBNNE:2016:3629 Instantie Datum uitspraak 20-07-2016 Datum publicatie 29-07-2016 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 5164243 VV EXPL 16-58 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Productveiligheid en productaansprakelijkheid (Les 2 vervolg - Les 3 begin)

Productveiligheid en productaansprakelijkheid (Les 2 vervolg - Les 3 begin) Productveiligheid en productaansprakelijkheid (Les 2 vervolg Les 3 begin) Vraag: Wat als je het slachtoffer wordt van een onveilig product? 1. Overzicht regelgeving Wet betreffende de veiligheid van consumenten

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-373 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Wet voorkeursrecht gemeenten

Wet voorkeursrecht gemeenten Behoort bij kennisgeving aan belanghebbenden d.d. 27 januari 2010 omtrent de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Wet voorkeursrecht gemeenten 1.

Nadere informatie

van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven;

van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven; Model A1, Rechtbank, kantonzaak, 1 gedaagde Naast alles wat de wet en met name het tweede lid van artikel 111 Rv overigens voorschrijft, in het bijzonder ook de waarschuwing voor verstek bij niet verschijnen

Nadere informatie

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen In België kan men onder andere aan de hand van twee verschillende procedures uit de echt scheiden: - de procedure EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) - de procedure

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

Van één, of van allen?

Van één, of van allen? Van één, of van allen? Voorwoord De afgelopen jaren is er een hoop veranderd in gemeente Heerenveen. Nieuwbouw, uitbreiding, revitalisatie en verandering van de infrastructuur zijn enkele voorbeelden hiervan.

Nadere informatie

Eigendom van roerende en onroerende zaken

Eigendom van roerende en onroerende zaken pag.: 1 van 6 Eigendom van roerende en onroerende zaken Wat is eigendom? Art. 5:1 BW omschrijft eigendom als volgt: eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. We beschrijven

Nadere informatie

Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857

Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857 Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857 Z.H. Duijnstee-van Imhoff Published in WR 2009/109, p. 388-390. 1 Noot bij ktr. Utrecht 16 september

Nadere informatie