Saxionstudent.nl Blok1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Saxionstudent.nl Blok1"

Transcriptie

1 Juridische Omgevingsanalyse Niet alle regels zijn rechtsregels. Regels zijn rechtsregels als zij als zodanig worden erkend en door rechters en andere autoriteiten worden toegepast en afgedwongen. Publiekrecht & privaatrecht Het Publiekrecht regelt de verhouding tussen overheid en burger en de organisatie van verschillende overheidsorganen. De Wet werk en bijstand (WWB) is hier een voorbeeld van. Het Privaatrecht geeft regels die de onderlinge verhouding van mensen betreffen zoals; wie iets koopt, moet daarvoor een koopprijs betalen, echtgenoten zijn verplicht elkaar het nodige te verschaffen. Rechtelijke macht; OM + rechters Privaat recht; Burgerlijke zaken Dwingend en aanvullend recht Rechtsregels kunnen dwingend van aard zijn, maar ook aanvullend of regelend. Dwingend recht betekend dat en niet van de rechtsregel mag afwijken. Een voorbeeld van dwingend recht op gebied van privaatrecht zijn huwelijksvoorwaarden, als het niet is vastgelegd in een notariële akte dan, zijn ze nietig. Aanvullend recht is slechts van toepassing voor zover partijen zelf geen regeling hebben getroffen. Piramide Hoge raad 1. 1x Hof 2. 5x Rechtbank 3. 19x Sector Karton/Rechtbank 4. 62x Een Juridisch geschil, een vraag naar Absolute Competentie (ART. 93); Waar naartoe? Want? De spelregels zijn; 3. Rechtbank; Boven de 5000,- (dus vanaf 5001,-) 4. Sector Karton/Rechtbank; Tot 5000,- Geschil uit Arbeidsovereenkomst of huurovereenkomst (bijvoorbeeld Wehkamp aankoop in termijnen) Ongeacht het bedrag. Een Juridisch geschil, een vraag naar Relatieve Competentie (ART. 99); Waar naartoe? Want? Altijd de rechter van de woonplaats van gedaagde! Uitzondering; Consumentenzaken; Eiser is de consument Rechter van woonplaats eiser is mede bevoegd. 1

2 Dus Absolute Competentie is waar in de Piramide en de Relatieve Competentie is welke plaats. Voorbeeld; De koopprijs word niet betaald. Persoon B is de eiser in deze zaak. Persoon A Persoon B Amsterdam Auto Groningen Consument/koper 8000,- Verkoper Absolute Competentie (ART.93) = Rechtbank (bedrag boven 5000,-) Relatieve Competentie (ART.99) = Woonplaats van gedaagde, dus Amsterdam. Uitzondering in dit geval omdat het om een consumentzaak gaat. Dus de Eiser kiest. In Nederland hebben we 3 rechtsmiddelen; 1. Verzet; Hiervan is sprake als de gedaagde NIET komt opdagen bij de zitting. De gedaagde krijgt een 2 e kans, dit noemt men verstekvonnis. Hierbij geld wel dat dit moet BINNEN 14 dagen bij dezelfde rechter. 2. Hogerberoep; één stap hoger in de piramide. Er zijn wel een aantal regels; Dit kan alleen binnen 3 maanden Slechts 1 keer per zaak Meer of gelijk dan 1750,- In volle omgang, feiten en recht worden opnieuw gezien 3. Beroep in cassatie (cassatie bij hogeraad); Dit kan alleen binnen 3 maanden, Recht word opnieuw gezien. Beginselen van behoorlijk procesrecht 1. Openbaarheid; De zitting is openbaar maar de rechter kan anders beslissen, Bijvoorbeeld de zaak holleeder, of kinder/zeden delicten. 2. Rechter is lijdelijk; De rechter gaat uit van wat de partijen aandragen of zeggen. 3. Horen van beide partijen; Partij A moet partij B uitnodigen (dagvaarden) 4. Verplichte proces vertegenwoordiging; Bij strafrecht is een advocaat niet verplicht Bij Privaatrecht moet je een advocaat hebben, Uitzondering; behalve bij sector Karton of gedaagde in kort geding, dan is een advocaat niet verplicht. 5. Procedure is niet gratis; Men moet griffie rechten betalen, dagvaardig en de deurwaarde en advocaat kosten. Kortgeding; Alleen als het noodzakelijk is, dus spoedeisend belang (privaatrecht) Een kortgeding is informeel kan dus overal plaatsvinden, een bodemprocedure. Hierbij vraag je om een voorlopige voorziening dus een tijdelijke uitspraak. Voorbeeldopgaven; Opgave 1. Dhr. Prenger is als arbeidscontractant in dienst van de gemeente Rotterdam. Op grond van zijn arbeidsovereenkomst heeft hij recht op 25 vakantiedagen per jaar. Op 31 december 2000 heeft Prenger nog 10 vakantiedagen over. Hij verzoekt de gemeente Rotterdam om uitbetaling van deze niet opgenomen vakantiedagen. De gemeente weigert dit. 2

3 Vraag; Wordt dit geschil beheerst door Privaatrecht of door het Publiekrecht? Door privaatrecht. Want de gemeente treed op als burger. Vraag; Welke rechter is absoluut en relatief competent om over dit geschil te oordelen? Absolute competentie; Sector karton + Rechtbank Relatieve competentie; Woonplaats van gedaagde Opgave 2. Hartkamp te Amsterdam en De Rijwielspecialist BV te Enschede hebben een geschil omtrent de levering en de betaling van een partij All Terrain Bikes ter waarde van Hartkamp heeft door hem ontvangen fietsen nog niet betaald. De Rijwielspecialist BV eist in rechte betaling van de koopsom. Vraag; Welke rechter is bevoegd om over deze vordering te oordelen? Absolute competentie is Rechtbank, boven de 5000,- Relatieve competentie is Amsterdam, woonplaats van Gedaagde (het gaat niet om een consumentenzaak) Vraag; Stel Hartkamp is het niet eens met de uitspraak van de rechter. Kan hij juridische stappen ondernemen om alsnog zijn gelijk te halen? Hartkamp kan naar het hof en daarna nog in cassatie. Vraag; Maakt het uit of Hartkamp op de terechtzitting is verschenen? Nee dat maakt niet uit. Hij kan alsnog verschijnen binnen 14 dagen bij dezelfde rechter. Vraag; Stel mevrouw Vis uit Almelo koopt bij de Rijwielspecialist BV in Enschede een ATB voor een prijs van 300,- voor haar dochter Monique. Aan de fiets blijkt echter van alles te mankeren. Mevrouw Vis wil van de koopovereenkomst af. De Rijwielspecialist is niet bereid hieraan mee te werken. Welke rechter is absoluut en relatief competent om over dit geschil te oordelen? Absolute Competentie; karton rechter Relatieve Competentie; Woonplaats van gedaagde, uitzondering consumentenzaken, de eiser kiest. Een voorbeeld van een onrechtmatige daad is bijvoorbeeld een jongen die de muren bekladt van het stadhuis met een spuitbus. Schade 1500,- De pleger van de onrechtmatige daad (de jongen) is verplicht de gemeente de schade te vergoeden. 5 Eisen voor aansprakelijkheid, OD Onrechtmatige daad 1. ONREGELMATIGHEID ART. 6:162 LID 2 A. Inbreuk op Recht; dit is een inbreuk op een (subjectief) recht, bijvoorbeeld iemands eigendomsrecht op een huis of auto, auteursrecht handelsnaam etc. B. Strijd met de wet; Muziek te hard waardoor de buren overlast hebben C. Strijd met de ongeschreven norm; Done of not done 2. TOEREKENEN van de daad aan de dader op grond van ART. 6:162 LID 3 A. Schuld; is een verwijtbaar gedrag. In hoeverre kan de dader de onrechtmatige daad verweten worden? B. De wet; Iemand is schuldig omdat hij volgend de wet bepaalde omstandigheden voor zijn rekening moet nemen. C. Verkeersopvatting; wat vind de samenleving ervan? 3. SCHADE ART. 6:95 EV 3

4 Er moet schade zijn of bedreiging; Is er immaterieel of materiële schade? 4. CAUSAAL VERBAND ART. 6:98 BW Is de schade gevolg van een OD? (onrechtmatige daad) Is het redelijk om het hem/haar toe te rekenen? 5. REALIVITEIT ART. 6:163 BW Is er een norm overtreden die mede de bedoeling heeft de belangen van de gelardeerde (slachtoffer) te beschermen bij een onrechtmatige daad. Als slachtoffer moet je kunnen aantonen dat het gebeurde om jou belangen te beschermen. Aansprakelijkheid kinderen De aansprakelijkheid van ouders of voogden verschilt naar gelang de leeftijd van de minderjarige. Er wordt onderscheid gemaakt met betrekking tot: Kinderen beneden de 14 jaar; ouders verantwoordelijk Kinderen van 14 of 15 jaar; ouders verantwoordelijk maar optie tot disculperen Ouders/voogden zijn in ieder geval aansprakelijk voor schade die een kind dat de leeftijd van 14 (dus onder de 14) nog niet bereikt heeft, aan iemand anders heeft toegebracht ART. 6:169 LID 1 BW. Het kind is zelf niet aansprakelijk omdat hem de daad niet toegerekend kan worden op grond van ART. 6:164 LID 1 BW. Ouders zijn eveneens aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door een kind, dat op dat moment 14 of 15 jaar oud is ART. 6:169 LID 2 BW. In deze situatie is er een verschil met de vorige situatie. Het kind kan een OD plegen. Er is dan sprake van een fout van het kind. Naast het kind zijn dan ook de ouders/voogden aansprakelijk. Ouders/voogden mogen hier proberen te bewijzen dat hen niet kan worden verweten dat zij de gedraging van het kind niet hebben belet. Als de ouders/voogden kunnen bewijzen dat hen niets valt te verwijten dan zijn zij niet aansprakelijk voor de door het kind veroorzaakte schade. Dit noemt men disculperen. Een benadeelde zal als eerste de ouders of voogden aanspreken en pas als deze zich kunnen disculperen, het kind zelf aansprakelijk stellen. Minderjarigen van 16 jaar of ouder zijn zelf aansprakelijk voor hun onrechtmatige gedragingen. Functioneel verband Wanneer is er een functioneel verband? - Binnen diensttijd vrijwel altijd - Soms zelfs buiten dienstijd, tenzij het niet bij de functie hoort BV. Lamp vervangen. Opzet Bij sprake van opzet kan een werkgever de schade verhalen op de werknemer, dit noemt men Regres ART. 6:170 LID 3 Als de werknemer een fout maakt dan is het ART. 6:170 LID 1 fout van de ondergeschikte. Als er sprake is van een natuurlijk persoon, en het gaat om een fout van de ondergeschikte ter vervulling van de opgedragen taak dan is het ART. 6:170 LID 2 Voorbeeld; Een dienstmeisje van een hotel stoft een nachtkastje en beschadigt daarmee de bril van een logee. Na dit ongeval steelt ze het horloge van de Logee! 4

5 We gaan eerst kijken voor de bril. Het dienstmeisje is in dienst van het hotel. We gaan ervan uit dat in het geval van de bril geen sprake is geweest van opzet. Dus een fout van de ondergeschikte. Wil de werkgever aansprakelijk gesteld worden op grond van ART 6:170 BW LID 1 dan moet de werkgever ook aansprakelijk zijn op grond van ART 6:162 BW (5 criteria) 1. Onregelmatigheid; ja 2. Toerekening; ja, op basis van schuld 3. Schade ; ja, de bril 4. Causaal verband; ja 5. Realiviteit; ja Werkgever is dus aansprakelijk voor de bril op grond van 6:170 LID 1 BW + 6:162 BW. Nu gaan we kijken voor het Horloge. Er is wederom sprake van een Onrechtmatige daad. Het dienstmeisje is in dienst van het hotel daarom ART. 6:170 LID 1 + ART. 6:162 (5 criteria) is de werkgever aansprakelijk. Maar de werkgever kan Regres nemen op grond van ART. 6:170 LID 3 Aansprakelijkheid voor - Niet ondergeschikte! ART. 6:171 BW Als voldaan is aan de voorwaarde 1. Fout van de ondergeschikte 2. Ter vervulling van het bedrijf van de opdrachtgever (functioneel verband) - Vertegenwoordigers! ART. 6:172 BW Risicoaansprakelijkheid, als is voldaan aan de voorwaarde 1. Fout van vertegenwoordiger 2. Ter uitoefening van de vertegenwoordigingsbevoegdheid (functioneel verband) Voorbeeld aansprakelijkheid voor vertegenwoordigers; Persoon A maakt kasten. Om deze kasten te verkopen heeft hij Persoon B ingeschakeld als vertegenwoordiger. Persoon B heeft een aantal personen gevonden aan wie hij de kast graag wil verkopen. Persoon C is er daar één van. Persoon B dreigt Persoon C om een kast te kopen. Persoon C leid emotionele schade hierdoor. Persoon A Persoon B Persoon C Opdracht gever koopkast Vertegenwoordiger verkoopkast Leid schade Kan Persoon C, Persoon A aansprakelijk stellen? Ja dat kan. Persoon C kan Persoon A & B zelfs beide aansprakelijk stellen. 3 bijzondere wetsartikelen 6: 173; Gebrekkige zaken LID 1; Moet gaan over roerende/gebrekkige zaken LID 3; gel niet voor dieren/schepen/vliegtuigen 6:179; Dieren; is alleen van toepassing als het dier uit eigen beweging handelt. Als het dier wordt opgehitst, geleid of bereden etc. dan geldt ART. 6:162 BW 5 6:174; Opstallen;

6 LID 4; wat is een opstal? Gebouw, brug, lantaarnpaal LID 6; openbare weg De hoofdregel bij deze 3 bijzondere wetsartikelen is, is dat de bezitter risico aansprakelijk is in alle 3 wetsartikelen. Echter zijn er 2 uitzonderingen 6:181 BW + 6:183 BW; Wordt de zaak/dier/opstal bedrijfsmatig gebruikt, dan is de gebruiker aansprakelijk en niet de bezitter. De aansprakelijkheid word doorgegeven aan de bezitter op grond van ART. 6:181 BW In geval van dieren ART 6: 183. Lid 2 van dit artikel zegt; wanneer het kind de bezitter is maar jonger is dan 14 dan zijn de ouders in zijn plaats aansprakelijk. Goederenoverdracht Goederen kan je opsplitsen in; 1. Vermogensrechten 2. Zaken (zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten). Zaken kunnen roerend ART: 3:3 LID 2 BW of onroerend ART 3:3 LID 1 BW zijn. Voorbeelden van zaken; Fiets Collegekaart Hamster Ring Voorbeelden van niet zaken; Gedicht, dit is een intellectueel eigendomsrecht Ster Hypotheekecht, deze is onstoffelijk Zaken & bestandsdelen Voor zaken geld een zogenaamde eenheidsbeginsel ART: 5;3 BW; de eigenaar van de zaak is ook de eigenaar van de bestanddelen ofwel met andere woorden, in het recht volgen de bestandsdelen het lot van de hoofdzaak. Dit noemt men natrekking ART 3:4 BW je kan ook zeggen; natrekking houd in dat een bepaalde zaak een geheel gaat vormen met een andere zaak bijvoorbeeld een persoon steelt een motorblok en plaatst in eigen auto, de eigenaar word die steelt consequenties van eenheidsbeginsel. Een ander voorbeeld is dat Persoon B een huis bouwt op de kavel van Persoon A. Deze laatst genoemde persoon (Persoon A) word eigenaar door natrekking. Helaas voor Persoon A zijn er 2 uitzonderingen op artikel natrekking ART: 3:4 BW namelijk; 1. ART. 5:101 recht van opstal Persoon A blijft eigenaar van de kavel Persoon B blijft eigenaar van het huis 2. ART. 3:201 recht van vruchtgebruik (vruchtgebruik kan worden gevestigd) Voorbeeld een flat die gehuurd kan worden. Of een boom die geplaatst word door persoon B en waar Persoon A een appel van eet voor een vergoeding. Een eigenaar van een zaak (bijv. fiets) is ook eigenaar van de bestandsdelen; stuur, bel, trappers, ketting enz. Wanneer is er sprake van een bestandsdeel? 6

7 Op grond van verkeersopvatting (samenleving) ART. 3:4 LID 1 (men kan hierbij de vraag stellen; is de zaak zonder.. incompleet? Zie hieronder gegeven voorbeeld) Als er bij verwijdering schade optreed ART 3:4 LID 2 Voorbeeld; Is een openhaard een bestandsdeel? We gaan nu kijken naar ART. 3:4 ART. 3:4 LID 1; De openhaard is geen onderdeel van een woning. Zonder de openhaard is de woning niet incompleet. De openhaard is dus geen bestandsdeel. Is een opgemetselde schoorsteen een bestandsdeel? ART. 3:4 LID 1; De opgemetselde schoorsteen is geen onderdeel van een woning. Zonder de opgemetselde schoorsteen is de woning niet incompleet ART. 3:4 LID 2; Bij verwijdering treed er wel schade op aan het huis De openhaard is dus wel een bestandsdeel. Nog een paar voorbeelden; 1. Stuur op een fiets; Bestandsdeel op LID 1 2. Directie van een bouwkeet; Hoofdzaak 3. CV installatie; Bestandsdeel 4. Zonneschermen aan huis; Bestandsdeel 5. Huissleutel; Bestandsdeel 6. Servies met opschrift; Dit is ontroerend, hoort bij pand dus hoofdzaak 7. Opgemetselde schoorsteen; Bestandsdeel op LID 2 We lazen eerder al dat goederen gesplitst konden worden in 2 delen; Vermogensrecht en zaken. Nu we zaken behandeld hebben gaan we over tot vermogensrecht. Deze kunnen we wederom opsplitsen in; Absolute rechten; Deze kan je tegen iedereen handhaven. Bijvoorbeeld Eigendom, als iets van jou is moeten anderen ervan af blijven. Relatieve rechten; Kan je slechts inroepen tegen bepaalde partij. Bijvoorbeeld Persoon A leent Persoon B 1000,- Persoon A heeft een vordering op B. Dit kan dus alleen inroepen tegen persoon B. Eigendom, eigenaar & bezittingen, houder Eigendom; meest omvattende absoluut recht dat men op een zaak kan hebben. Eigenaar; in 98% van de gevallen ook bezitter Een eigenaar/eigendom hoeft niet gelijk te zijn aan bezitter. Een bezitter hoeft geen eigenaar te zijn; Een bezitter kan bezit daden verrichten Kan pretenderen (voordoen) eigenaar te zijn. Houder; 1. Heeft de zaak onder zich krachtens een rechtsverhouding. Bijvoorbeeld door een overeenkomst met iemand anders. 2. Hij pretendeer NIET eigenaar te zijn. Voorbeelden van eigenaar/bezitter/houder 1. Huurder van een huis; houder 2. Verhuurder van het huis; eigenaar/bezitter 3. Lener van een boek; houder 4. Degene die fiets gestolen is; eigenaar 5. De dief van de fiets; bezitter 7

8 6. Huurkoper van machine; houder 7. De huurverkoper van machine; eigenaar en bezitter Eigendomsoverdracht ART: 3:84 BW Een ander woord voor overdragen is cederen. Voor het eigendomsoverdracht zijn er 3 vereisten; 1. Geldige Titel; Op rechtsgrond, bijvoorbeeld; koopovereenkomt, erfenis of een vergoeding van een OD. 2. Levering; Leveringhandeling; Akte van notaris + inschrijving ART 3:83 BW Vordering; Akte van Cessie + mededeling aan Debiteur ART 3:92 BW 3. Beschikkingbevoegdheid; je mag dit dus alleen doen als je eigenaar bent. * Wanneer niet aan de beschikkingsbevoegdheid word voldaan, dus de overdracht niet via de eigenaar gaat, kan men gebruik maken van ART: 3:86 BW als om de volgende 5 criteria s word voldaan 1. Roerende Zaak 3. Geen CP levering 2. Om baat (sprake van ) 5. Geen diefstal 3. Ten goede trouw * Wanneer er sprake is van Diefstal kan de eigenaar 3 jaar lang zijn eigendom terug eisen; dit noemen we Rivaliseren ART 3:87 Overdracht Roerende Zaken Feitelijke overgave Traditio Brevi Manu (levering korte hand); Houder wordt bezitter. Bijvoorbeeld; Persoon A leent een boek uit aan Persoon B. De laatst genoemde persoon B vind het boek zo leuk dat hij het wil houden. Voor een kleine vergoeding mag persoon B het boek houden. De houder word eigenaar; Traditio Brevi manu. Traditio Longa Manu (levering lange hand) Bijvoorbeeld; Persoon A heeft een roerende zaak waarvan persoon C de houder is. Persoon A verkoopt de roerende zaak aan persoon B die nu de nieuwe eigenaar word. De houder (persoon C) word nu houder van Persoon B I.P.V. persoon A; Traditio Longa Manu CP Levering (Constitutium Posserorium) Bijvoorbeeld; Persoon A verkoopt Persoon B een boot. Maar de boot blijft bij persoon A. Persoon A word nu de houder. We kunnen op 2 manieren een verbintenis aangaan; Vermogensrechtelijk; een rechtsbetrekking tussen 2 of meerdere personen die rechts afdwingbaar is. (rechtsvordering) Natuurlijke verbintenis; Niet afdwingbaar Nakoming van verbintenis; Schuldenaar Door een derde; behalve als het om een arbeidsovereenkomst gaat, dan is het persoonlijk. Bijvoorbeeld; 8

9 KPN Student Mobiele gsm De schuldenaar is de student. Kan door derde betaald worden Overgang van vorderingen/schulden kan op 4 manieren (alleen vetgedrukt is belangrijk) 1. Via Cessie ART. 3:94 BW 2. Subrogatie ART. 6:150 BW 3. Schuldoverneming ART. 6:155 BW 4. Teniet gaan van verbintenis Cessie komt van Cederen (via akte of mededeling) Dit is een overdracht van een vordering. De vordering op naam heet cederen. Bijvoorbeeld; Winter Wouters geleend - - Bank Winter wil graag geld lenen van de bank Winter kan geld lenen, de euro is zekerheid Wouters moet nu het bedrag terug betalen aan de bank. Winter moet ZELF een mededeling sturen naar Wouters. Subrogatie; een nieuwe schuldeisende in de plaats stellen van de bestaande op grond van de door de nieuwe schuldeisende gedane betaling aan de schuldeiser. Persoon A wil geld lenen van de bank maar heeft niets. Persoon B wil borg staan die wel wat heeft. Dus nu kan A lezen en word B als Borg gezet. Wanneer persoon A niet kan betalen, word B aansprakelijk gesteld. Wanneer B de schuld aflost, staat A in schuld van B. en verdwijnt de bank Schuldoverneming betekend dat iemand anders een schuld overneemt; maar dan moet de andere partij die geld krijgt wel akkoord gaan 9

Samenvatting Inleiding Privaatrecht

Samenvatting Inleiding Privaatrecht Samenvatting Inleiding Privaatrecht Open Universiteit R02132 (c) Copyright 2005 Jos Visser Inleiding vermogensrecht... 3 Goederenrechtelijke rechten en persoonlijke rechten... 5 Goederen

Nadere informatie

Recht voor het middenkader op kantoor

Recht voor het middenkader op kantoor Recht voor het middenkader op kantoor antwoordenboek Mr T.P. den Uil T.P. den Uil, Waddinxveen Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag verveelvoudigd worden, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel

Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel Hoofdstuk 1. Inleiding. 1.1. Vermogen en Vermogensrecht. Vermogen: het geheel van iemands op geld waardeerbare rechten

Nadere informatie

Faillissementsrecht N.J. Polak, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2002)

Faillissementsrecht N.J. Polak, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2002) Faillissementsrecht N.J. Polak, (Uitgeverij Kluwer B.V., 2002) Samenvatting door A.M.I. Verbakel (met uitzondering van hoofdstukken 10 tot en met 13 en 26) Hoofdstuk 1. Van faillissement in het algemeen.

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en r e c h t s b i j s t a n d

Aansprakelijkheid en r e c h t s b i j s t a n d Aansprakelijkheid I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p a a n s p r a k e l i j k h e i d s - en rechtsbijstandverzekeringen. De

Nadere informatie

Samenvatting Recht. Hoofdstuk 1: Het begrip recht

Samenvatting Recht. Hoofdstuk 1: Het begrip recht Samenvatting Recht Hoofdstuk 1: Het begrip recht = een geheel van regels dat uiterlijke menselijke gedragingen regelt, die in een bepaalde maatschappij door een daartoe bevoegd orgaan worden opgelegd en

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME ALGEMEEN Het algemeen deel van het vermogensrecht bestaat uit twee boeken, Boek 3 (vermogensrecht in het algemeen) en Boek 4 (erfrecht).

Nadere informatie

Curaçao. Wijzigingen Burgerlijk Wetboek. Januari 2012

Curaçao. Wijzigingen Burgerlijk Wetboek. Januari 2012 Wijzigingen Burgerlijk Wetboek Op 1 januari 2012 is een dertiental landsverordeningen voor van kracht geworden, waarmee een tweede fase in het project tot invoering van een nieuw burgerlijk wetboek op

Nadere informatie

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad.

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Scriptie Nederlands recht (R23.313) van: naam : Mevr. J.E. Teeling straat en huisnummer :

Nadere informatie

Eigendom van roerende en onroerende zaken

Eigendom van roerende en onroerende zaken pag.: 1 van 6 Eigendom van roerende en onroerende zaken Wat is eigendom? Art. 5:1 BW omschrijft eigendom als volgt: eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. We beschrijven

Nadere informatie

Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen

Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Groningen Academiejaar 2012-2013 Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen Document: Masterscriptie Auteur: K. Moekotte Studentnummer:

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING WET van..., regelende het overgangsrecht ter gelegenheid van de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek) ------------------------------------ MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Familie- en erfrecht De macht van de executeur. Arbeidsrecht Payrolling op de tocht? Insolventierecht Misbruik van beslagrecht

Familie- en erfrecht De macht van de executeur. Arbeidsrecht Payrolling op de tocht? Insolventierecht Misbruik van beslagrecht Periodieke 02 nieuwsbrief van Boskamp & Willems Advocaten NOVEMBER 2013 Handhavingsplicht bij strijdig gebruik Ouders aansprakelijk voor gedragingen van hun minderjarige kind Bestrijding betalingsachterstand

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Rechtsbijstand

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Rechtsbijstand CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze

Nadere informatie

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd?

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Moet aan organisaties een plicht worden opgelegd om de aansprakelijkheid van hun vrijwilligers te verzekeren? Een vergelijking met de Belgische vrijwilligerswet

Nadere informatie

GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT

GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT INHOUDSOPGAVE SYLLABUS INLEIDING INSOLVENTIERECHT I. INLEIDING II. GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT III. DE BETROKKEN PARTIJEN IV. DE POSITIE

Nadere informatie

Privé Pakket Online Aansprakelijkheid Particulier

Privé Pakket Online Aansprakelijkheid Particulier Aansprakelijkheid Particulier Aanvullende Voorwaarden Versie 2.0 Informatie voor de klant Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Recht. Schema rechtsfeiten:

Recht. Schema rechtsfeiten: Recht Week 1 Onrechtmatige daad (GEEL) Schema rechtsfeiten: Waarbij een rechtshandeling een handeling van een of meer rechtssubjecten is waarbij deze een rechtsgevolg beogen, terwijl het objectieve recht

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap Inhoud Inleiding 3 De maatregelen kort samengevat 4 Aanbevelingen van het LOK 5 Waarom ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap 5 Wie vraagt curatele,

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap In dit informatieblad kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen. In paragraaf 2 zijn de maatregelen beknopt

Nadere informatie

Rechtspersonen, besloten vennootschappen

Rechtspersonen, besloten vennootschappen deel 2 De structuur 81 Hoofdstuk 3 Rechtspersonen, besloten vennootschappen 3.1 Rechtspersoonlijkheid 83 3.1.1 Natuurlijk persoon 83 3.1.2 Rechtspersoon algemeen 84 3.1.3 Besluitvorming 85 3.1.4 Handelingen

Nadere informatie

Pos/Van den Bosch Blaauboer/Berlips Dépex Nieuwe Matex Broedeieren Teixera de Mattos Houten Schouw Grensoverschrijdende garage Vogelplaag

Pos/Van den Bosch Blaauboer/Berlips Dépex Nieuwe Matex Broedeieren Teixera de Mattos Houten Schouw Grensoverschrijdende garage Vogelplaag Pos/Van den Bosch Verabsolutering van het relatieve recht; onderscheid tussen goederenrecht en verbintenissenrecht is niet strikt. Pachter Van den Bosch heeft een koopoptie op de weilanden van X. X overlijdt

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

VERZEKERING. Onze scholengroep heeft een compleet verzekeringspakket afgesloten.

VERZEKERING. Onze scholengroep heeft een compleet verzekeringspakket afgesloten. VERZEKERING Onze scholengroep heeft een compleet verzekeringspakket afgesloten. Dit is geregeld via de Besturenraad (Belangenbehartiger van en dienstverlener aan scholen en schoolbesturen) met als intermediair

Nadere informatie

Algemene inleiding op het recht H1. Algemene begrippen betreffende het recht

Algemene inleiding op het recht H1. Algemene begrippen betreffende het recht Algemene inleiding op het recht H1. Algemene begrippen betreffende het recht 1.Definitie van het recht Verzameling van regels die de maatschappelijke ordening dienen te verzekeren Verplichtend door de

Nadere informatie

Praktisch Bedrijfsrecht

Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Mr. J.W.J. Fiers Tweede druk Praktisch Bedrijfsrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Verhaal van schade door de overheid

Verhaal van schade door de overheid Verhaal van schade door de overheid Verhaal van schade door de overheid 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 I Verhaal van schade op basis van art. 6:162 BW 6 De basis voor verhaal [Door mr. J.J. Jacobse en mr.

Nadere informatie

Handleiding Meerderjarigenbewind. Bewindsbureau Rechtbank Maastricht

Handleiding Meerderjarigenbewind. Bewindsbureau Rechtbank Maastricht Handleiding Meerderjarigenbewind Bewindsbureau Rechtbank Maastricht versie 2009 Inhoud (in de digitale versie is elke regel een snelkoppeling naar het onderwerp) VOORWOORD 4 1. WAT IS BEWIND 5 1.1 bewind

Nadere informatie