Nederlandse milieu- Europarlementariërs eensgezind

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse milieu- Europarlementariërs eensgezind"

Transcriptie

1 HOLLAND HOUSE POSITIEF OVER DE EUROPESE AGENDA VAN VERENIGING AFVALBEDRIJVEN Nederlandse milieu- Europarlementariërs eensgezind Esther de Lange, Kartika Tamara Liotard, Bas Eickhout en Gerben-Jan Gerbrandy. Zeven maanden zijn ze inmiddels in functie, de vier nieuwe vaste Nederlandse leden van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europarlement. Wat kan de Nederlandse afvalsector van hen verwachten? Hoe kijken ze aan tegen de Europese Agenda van de Vereniging Afvalbedrijven? Kennismaking met een opvallend eensgezind Holland House. DOOR MICHEL ROBLES Om maar direct in majeur te beginnen. Het nieuwe Nederlandse contingent in de milieucommissie van het Europarlement kan zich prima vinden in de Europese Agenda van de Vereniging Afvalbedrijven. Van centrum rechts (De Lange: CDA, EVP), via gematigd liberaal (Gerbrandy: D66, ALDE) tot groen (Eickhout: GroenLinks, GREENS/EFA) en rood (Liotard: SP, GUE/ NGL); rond afval ontlopen hun meningen elkaar en die van de Nederlandse sector niet zo veel. Dat is wel eens anders geweest. Gerben-Jan Gerbrandy zegt op dezelfde lijn als de Europese Agenda te zitten van zoveel mogelijk hergebruik, met als belangrijk thema de zogeheten eindeafvalstatus (End of Waste; EoW) van herbruikbare afvalcategorieën. Kartika Tamara Liotard oppert als enige bedenking dat recycling niet altijd per definitie - de meeste - milieuwinst geeft. Je moet ook kijken naar bijvoorbeeld energiegebruik, waterzuivering en transport. Op die bredere levenscyclusbenadering had wat meer focus mogen liggen. Ook Esther de Lange heeft enkele kanttekeningen. Als de afvalsector vreest dat het mis gaat met de einde afval -status van bepaalde potentiële grondstoffen, laat ze dan met concrete voorbeelden komen. Dat werkt, abstracties niet. Verder beklemtoont ze dat je als Europarlementariër steeds de vertaalslag moet maken naar de andere landen. Met name op het gebied van sluiting van materiaalkringlopen is nog het nodige missiewerk te verrichten. In andere lidstaten zijn onze innovatieve technieken vaak onbekend. Ook als het gaat om afvaltechnologie. Er liggen kansen, meent De Lange, zeker nu dossiers weer wat opener komen te liggen in de aanloop naar de meerjarenbegroting vanaf 2013 en met een nieuwe Europese Commissie op het pluche. De relatie met de Nederlandse afvalsector wordt geprezen. De Lange: Ze zijn alert. Heel goed dat in Brussel permanent lees verder op pagina 6» GERBEN-JAN GERBRANDY (D66): Toepassing van secundaire grondstoffen beperkt ons gezoek naar primaire grondstoffen. ESTHER DE LANGE (CDA): In andere lidstaten zijn onze innovatieve technieken vaak onbekend. 4 afvalforum maart 2010

2 (foto/photo: Dirk Hol) ESTHER DE LANGE (EVP): Our innovative techniques are often unknown in other member states. HOLLAND HOUSE POSITIVE ABOUT THE DUTCH WASTE MANAGEMENT ASSOCIATION S EUROPEAN AGENDA Dutch environment MEPs united Esther de Lange, Kartika Tamara Liotard, Bas Eickhout and Gerben-Jan Gerbrandy, the four new permanent Dutch members of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety of the European Parliament, have been in their new positions for seven months. What can the Dutch waste sector expect from them? What do they think of the Dutch Waste Management Association s European Agenda? An introduction to a remarkably unanimous Holland House. GERBEN-JAN GERBRANDY (ALDE): Using secondary materials reduces our hunger for primary raw materials. BY MICHEL ROBLES To start on a high note, the new Dutch contingent on the European Parliament s environment committee is in wholehearted agreement with the Dutch Waste Management Association s European Agenda. From centre-right (De Lange: CDA, EVP) via moderate liberal (Gerbrandy: D66, ALDE) to green (Eickhout: GroenLinks, GREENS/EFA) and socialist (Liotard: SP, GUE/NGL), their opinions about waste do not differ much from each other or from those of the Dutch waste sector. This is quite different from most previous years. Gerben-Jan Gerbrandy says he agrees with the European Agenda on recycling as much as possible, a key theme being the endof-waste (EoW) status for the categories of recyclable wastes. Kartika Tamara Liotard s only misgiving is that recycling does not always by definition deliver the greatest environmental benefits. You should also consider aspects like energy consumption, water treatment and transport. More attention could have been given to this broader life cycle approach. Esther de Lange also has a few reservations. If the waste sector fears that for certain potential raw materials the end-of-waste status will lead to problems, they should come up with concrete proposals of their own. That works; abstractions do not. Further, she stresses that an MEP always has to consider the situation in other countries. Much still needs to be done to promote closing materials cycles in particular. Our innovative techniques are often unknown in other member states, including those go to page 7» (foto/photo: Landelijk Bureau D66) afvalforum maart

3 (foto/photo: Suzanne van de Kerk / SP) iemand zit die desnoods gisteren nog zorgt dat je terecht kunt bij een specialist. Eickhout vindt dat afvalbedrijven hun maatschappelijk belang nog beter zouden moeten uitdragen. Laat nadrukkelijker zien wat met afval tegenwoordig mogelijk is. Je bent wel eventjes de hele tweede helft van de productieketen. Vier commissieleden, vier uiteenlopende achtergronden. Natuurlijk, er zijn verschillen, stelt De Lange: Misschien kiezen andere fracties iets makkelijker voor nieuwe regelgeving, terwijl ik vind dat we eerst maar eens goed moeten implementeren wat we hebben. Maar het zijn nuances. Samen met plaatsvervangster Judith Merkies (PvdA, PASD) vormen ze een opmerkelijk hecht gezelschap. De Lange: We proberen gezamenlijk op te trekken. Nederland heeft er alle belang bij dat anderen op hetzelfde niveau komen als wij. BETERE UITVOERING Stuk voor stuk beklemtonen de commissieleden dat betere uitvoering van bestaande regelgeving het efficiëntst is, dus voorrang heeft. Met op één de bedroevende implementatie van de Stortrichtlijn. Te snel wordt KARTIKA TAMARA LIOTARD (SP): Afval is voor ons de rode draad die bij ieder onderwerp aandacht krijgt. in het Europarlement geroepen om nieuwe regelgeving, stelt Liotard. De snelle roep komt voort uit onbekendheid met bestaande Europese regels. Politici zullen het niet gauw toegeven, maar minder ervaren collega s zien vaak door de bomen het bos niet meer. Ik studeer snel, en als je dan voorafgaand aan een debat drie nachten moet blokken om alles te doorgronden, dan is dat een slecht teken. Betere implementatie is één van de prioriteiten van de Vereniging Afvalbedrijven in hun Europese Agenda. Ook de andere prioriteiten, zoals duidelijker recyclingtargets, energie uit afval en de broodnodige nieuwe Biowaste richtlijn, staan hoog op de verlanglijstjes van de vier Parlementariërs. METEN IS WETEN Gerbrandy bekijkt thema s als recycling, de implementatie-problematiek en Energy from Waste voor een belangrijk deel vanuit de optiek van grondstoffenbeheer. Het steekt hem dat grondstoffenbehoud vooralsnog niet afdwingbaar is. De voordelen zijn zó onmiskenbaar, qua klimaat, lees verder op pagina 8» EUROPESE AGENDA: KRINGLOPEN SLUITEN IN EEN OPEN (EERLIJKE) MARKT Vorig jaar presenteerde de Vereniging Afvalbedrijven haar nieuwe Europese Agenda. Het zijn slechte en goede tijden. Enerzijds bieden innovatietechnologie en de uitbreiding van de Europese Unie kansen. Anderzijds vormen de interne marktverschillen en economische crisis behoorlijke obstakels. Naast een gelijkwaardig speelveld is sluiting van materiaalkringlopen het voornaamste streven van de sector, verduidelijkt directeur Dick Hoogendoorn. Dat sluit aan bij actuele ontwikkelingen binnen de Europese Unie. Langzaam zie je een Europese recyclingmaatschappij vorm krijgen, al loop je onvermijdelijk aan tegen technische én sociale grenzen. Ook energiewinning uit afval wint terrein, en de Europese Commissie is actief met terugdringen van storten. Tot slot begint het idee van preventie door productdesign te leven. VIJF KERNPUNTEN De agenda bevat actiepunten op al deze zaken. Zo moeten er snel heldere criteria voor einde afval -status komen om de recycling te ondersteunen, onder meer binnen de Kaderrichtlijn Afvalstoffen en het REACH-dossier. Het moet geen slepende zaak worden, waarschuwt Hoogendoorn. Als landen productenlijsten zelfstandig gaan invullen krijg je onwerkbare situaties en moet je achteraf weer gaan corrigeren. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien met de afvalstoffenlijsten. UIT EUROPESE AGENDA: 1. Stap voor stap naar een gelijkwaardig speelveld in Europa 2. Bevorder recyclen 3. Stimuleer energieterugwinning 4. Werk aan uitvoerbare regels, standaarden en toezicht op implementatie 5. Afvalmanagement heeft een sleutelrol op het vlak van duurzaamheid Op energiegebied krijgt het klimaat nadrukkelijk aandacht en wordt gewerkt aan eenduidige Europese handleiding voor de berekening van energie-efficiency. Ook volgt de Vereniging Afvalbedrijven nadrukkelijk de discussie over duurzaamheidscriteria voor biomassa. Samen met verschillende Europese partners wordt tevens gewerkt aan een protocol om de koolstofprestaties van afvalbedrijven uniform te kunnen meten. De Vereniging Afvalbedrijven ijvert krachtig voor betere implementatie van de stortrichtlijn. Mede daarom worden aanpassingen bepleit in de technische bijlagen, zoals ondubbelzinnige emissiedoelen en gedragsregels rond best practices. Nog actueler is de lobby voor een Biowaste richtlijn. Hoogendoorn: Plastic gescheiden inzamelen en recyclen is aardig, maar het weegt nul-komma-niks. Voor hergebruikdoelstellingen van 60 procent voor huishoudelijk afval moet je echt met organisch afval aan de slag. De Europese Commissie aarzelt om met een Initiatief te komen. We zijn teleurgesteld dat ook Nederland ambivalent, om niet te zeggen negatief, staat tegenover regelgeving die maximaal recyclen en vergisten van bioafval bevordert. 6 afvalforum maart 2010

4 EUROPEAN AGENDA: CLOSING RECYCLING LOOPS IN AN OPEN (AND FAIR) MARKET Last year the Dutch Waste Management Association presented its new European Agenda. It is a time of difficulties and opportunities. On the one hand, innovative technologies and the expansion of the European Union offer opportunities. On the other hand, differences within the internal market and the economic crisis throw up considerable obstacles. Besides a level playing field, closing raw materials cycles is the sector s main goal, explains director Dick Hoogendoorn. This is consistent with current developments within the European Union. The European recycling society is gradually taking shape, although progress inevitably runs up against technical and social constraints. Energy from waste is also gaining ground and the European Commission is taking active steps to reduce landfill. Finally, the idea of preventing waste through product design is starting to take root. The agenda contains points of action for all these issues. Clear criteria for end-of-waste status are urgently needed to support recycling efforts, for example in the Waste Framework Directive and to facilitate implementation of the REACH Regulation. This must not become a long dragged-out business, warns Hoogendoorn. If countries make their own product lists we will end up with unworkable situations, which will then have to put right. We saw this happen with the European Waste Catalogue. On the energy front, due attention is being given to climate change and an explicit European handbook is being prepared on achieving energy efficiency. The Dutch Waste Management Association is also closely following the debate on sustainability criteria for biomass. Likewise, it is working with various European partners on a protocol for a standard measurement of the carbon performance of waste companies. KARTIKA TAMARA LIOTARD (GUE/NGL): For us, waste is a recurrent theme that should be addressed as each new subject arises. The Dutch Waste Management Association is making strenuous efforts to improve implementation of the Landfill Directive, including amending the technical annexes to create unambiguous emission targets and codes of conduct for best practices. Of more topical interest is the lobby for a Biowaste Directive. Hoogendoorn: Separate collection and recycling of plastics is all well and good, but it weighs next to nothing. To achieve the 60% recycling target for household waste you need to reroute organic waste. The European Commission is dragging its feet on preparing a new Initiative. We are disappointed that the Netherlands is also ambivalent, not to say negative, about legislation that promotes maximum recycling and anaerobic digestion of biowaste. in waste technology. De Lange believes there are opportunities, especially now that positions on some issues are more open to discussion in the run-up to the multiyear budgets from 2013, and following the installation of a new European Commission. The four MEPs applaud the good relations with the Dutch waste sector. De Lange: They are alert. It s very good that there is someone permanently in Brussels who can put you in touch with an expert, if necessary at a moment s notice. Eickhout thinks that waste companies should express their importance to society more forcefully. Be more forthright about what can be done with waste nowadays. After all, you represent just about half of the whole supply chain. The four committee members have very different backgrounds. Of course there are differences, says de Lange. Perhaps other parliamentary groups are more comfortable with new regulations, whereas I think we should first concentrate on implementing what we already have in place. But these are subtle differences. Together with alternate member Judith Merkies (PvdA, PASD), they are a surprisingly close-knit team. De Lange: We try to coordinate our efforts. The Netherlands has every interest in other countries coming up to the same level as us. BETTER IMPLEMENTATION Each of the committee members stresses that better implementation of existing legislation is the most efficient way forward, and should be given priority. At the top of their list is the woefully inadequate implementation of the Landfill Directive. Calls for new legislation in the European Parliament are premature, argues Liotard. These hasty demands stem from unfamiliarity with existing European legislation. Politicians are reluctant to admit it, but less experienced FIVE KEY AIMS OF THE EUROPEAN AGENDA: 1. Stepwise progress towards a level playing field across Europe 2. Promote recycling 3. Stimulate energy recovery 4. Work for practicable rules, standards and overseeing implementation 5. Waste management has a key role to play in sustainability colleagues often can t see the wood for the trees. I learn quickly, and if you have to study hard for three nights before a debate to understand everything, that is a bad sign. Better implementation is one of the priorities in the Dutch Waste Management Association s European Agenda. The other priorities, such as clearer recycling targets, energy from waste and the muchneeded new Biowaste Directive, are also high on the four MEPs wish lists. go to page 9» afvalforum maart

5 TOEZICHT-AGENTSCHAP NIET POPULAIR Afgelopen februari lanceerde de Europese Commissie een voorstel voor een speciaal toezichthoudend agentschap. De Nederlandse leden van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid hebben er weinig mee. De Europese Commissie zou het onderwerp implementatie meer naar zich toe moeten trekken, vindt Europarlementariër Bas Eickhout, maar ik ben geen voorstander van nóg meer agentschappen. De inzet moet niet zijn: méér ambtenaren, maar ambtenaren anders inzetten, namelijk op handhaving. Evenmin overtuigd is zijn collega Esther de Lange: De ervaring is dat allerlei bestaande agentschappen toch een beetje ongeleide projectielen zijn. In de begrotingscontrolecommissie merk ik dat hun begroting vaak ondoorzichtig is. Dat er meer controle moet komen, is duidelijk. Maar we moeten eerst af van de situatie dat iedere lidstaat zichzelf controleert. Bas Eickhout suggereert om het bestaande milieuagentschap aanvullend te laten toezien op de afvalstoffen- en stortrichtlijn. De Lange ziet een internationaal opererende equipe voor zich, een mobiel controleteam met bevoegdheden, functionerend binnen de huidige structuur van de Europese Unie. Waar ik wel sympathie voor heb, is het idee om zo n instantie in Nederland te stationeren. Hier zitten tenslotte ook Europol en Eurojust. milieu en economisch. Daar blijven we de Europese Commissie op aanspreken. Toch reageren de Europarlementariërs zuinigjes op het meest recente Commissie-voorstel dat die afdwingbaarheid moet verbeteren. De Commissie wil een speciaal agentschap in het leven roepen, dat belast wordt met toezicht op de uitvoering van Europese afvalregels (zie kader). De Nederlandse handen gaan er niet van op elkaar. Ze zien het als het zoveelste agentschap. Meer heil zien onze milieucommissieleden in positieve financiële prikkels. Om een voorbeeld te noemen. Volgens Gerbrandy zit het probleem met de stortrichtlijn, behalve in gebrekkig toezicht, in de hoge initiële kosten. Europa kan daarbij helpen door kennisoverdracht en door innovatie te stimuleren; vanuit directe fondsen of via goedkope leningen bij de Europese Investeringsbank. In breder verband geldt voor Liotard als leidraad: de vervuiler - en niet alleen de weggooier - betaalt. Ook producenten moeten meebetalen aan alternatieven voor plastic voedselverpakking. Bas Eickhout denkt daarbij aan gunstiger BTW-tarieven voor productontwerpen die rekening houden met recycleerbaarheid. Allereerst willen Eickhout en De Lange echter nauwkeuriger cijfers zien over wat eigenlijk de recycling performance is van lidstaten. De Lange: Hoe mooi onze doelstellingen ook zijn, we kunnen momenteel niet meten of ze worden gehaald. Meten is weten, stelt De Lange. Ik wil niet tot zes cijfers achter de komma voorschrijven hoe landen de afgesproken doelstellingen halen, maar wel of dat gebeurt en of ze voldoende tempo maken. Een beetje naming and shaming kan geen kwaad. Eickhout: Lidstaten moeten met de billen bloot. PRAGMATISCH MET BIOWASTE Dan de Biowaste richtlijn, ook een belangrijk thema in de Europese Agenda. Den Haag is niet enthousiast over een Biowaste richtlijn, zegt De Lange. Gemeenten en Kamerfracties, ook het CDA, redeneren: waarom nóg een nieuw keurslijf, we doen het toch al goed? Maar ik denk pragmatisch. Nederland loopt voorop. Bouw in de richtlijn flexibiliteit in. Dan kan iedereen ermee uit de voeten, terwijl lidstaten toch meer gaan composteren en CO 2 besparen en minder verbranden en storten. Wat betreft een Biowaste richtlijn koestert Gerbrandy, naast de economische waarde van organisch afval, met name het verband met - wederom - biodiversiteit en grondstoffenmanagement: Toepassing van secundaire grondstoffen beperkt ons BAS EICKHOUT (GROENLINKS): Gft-afval gescheiden inzamelen moet verplicht gesteld worden. gezoek naar primaire grondstoffen, dat veel schade toebrengt aan ecosystemen. Eickhout gaat het meer om de omvorming van een emissiebron van broeikasgassen naar energiebron. Gft-afval gescheiden inzamelen moet verplicht gesteld worden. Compost als bodemverbeteraar vergroot de CO 2 -opname in de bodem. Het Groenboek van de Commissie is te aftastend. Ik ga inzetten op scherpere sturing. Ondanks alle overeenkomsten hebben de Europarlementariërs ieder hun eigen afval-stokpaardjes. Gerbrandy hamert op het aloude D66-thema innovatie, waaronder thermische energie uit biologisch afval. Eickhout pleit voor duurzaamheidscriteria voor bioenergie. Ook wil hij een krachtiger beleidsfocus op concrete onderwerpen. Liotard is net als Gerbrandy extra alert op illegaliteits-thema s als sloopschepen, sluikhandel en de opengaande Europese asbest-beerput. Afval, zegt ze, is voor ons niet zozeer een apart hoofdstuk, als wel een rode draad die bij ieder nieuw onderwerp aandacht krijgt. Uiteindelijk gaat het om brede duurzaamheidscriteria. Het nieuwste onderwerp waar dat speelt zijn nanomaterialen. Welk afval ontstaat er bij de productie en waar moeten we heen met afgedankte nanoproducten, vragen wij ons dan af. 8 afvalforum maart 2010 (foto/photo: GroenLinks)

6 MEASURING WORKS Gerbrandy approaches topics like recycling, the implementation problem and energy from waste largely from the perspective of raw materials management. It galls him that raw materials conservation is still not enforceable. The advantages for the climate, the environment and the economy are undeniable. We continue to press the European Commission on this issue. Nevertheless, the MEPs reacted somewhat indifferently to the most recent proposal by the Commission on improving this enforceability. The Commission wants to establish a special agency to oversee and enforce European waste legislation (see text box), but the Dutch committee members are not overly enthusiastic about this. They see it as just another in a long list of European agencies. Our environment committee members have more faith in positive financial incentives, to give just one example. According to Gerbrandy, the problem with the Landfill Directive, apart from the poor supervision and enforcement, lies in the high initial costs. Europe can help by stimulating knowledge transfer and innovation, either with direct funding or via low-interest loans from the European Investment Bank. In broader terms, Liotard endorses the principle that the polluter and not just the disposer pays. Producers should also make financial contributions to developing alternatives to plastic packaging. Bas Eickhout suggests more favourable VAT rates for the development and design of products that can be recycled more easily. But first, Eickhout and de Lange want to see more accurate figures on the recycling performance of the member states. De Lange: It doesn t matter how good our targets are, because at the moment we can t measure the progress being made towards them. What s measured, gets done, he contends. I don t want to specify how countries should achieve the agreed targets right down to the last detail, but that they do so and whether they are making sufficient progress. A bit of naming and shaming would do no harm. Eickhout: Member states should come clean. PRAGMATIC WITH BIOWASTE Then there s the Biowaste Directive, another topic in the European Agenda. The Dutch government is not enthusiastic about the Biowaste Directive, says de Lange. The local authorities and parliamentary parties, including the CDA, argue that we don t need yet another straightjacket because we are already doing the right thing. But I take a pragmatic view. The Netherlands is leading the way, so build flexibility into the directive, and then everyone can work with it; the member states will compost more waste, cut CO 2 emissions and incinerate and landfill less waste. Gerbrandy s greatest hopes for a Biowaste Directive, besides the economic value of organic waste, lie in the link between biodiversity and raw materials management. Using secondary materials reduces our hunger for primary raw materials, which causes much damage to ecosystems. Eickhout is more concerned about transforming sources of greenhouse gases to sources of energy. Separate collection of VGF waste must be made obligatory. As a soil conditioner, compost increases carbon sequestration in soils. The Commission s Green Paper is too tentative. I ll be making the case for more rigorous steering. Despite all they have in common, the MEPs each have their own pet topic. Gerbrandy reiterates the time-honoured D66 theme of innovation, including thermal energy from biological waste. Eickhout argues for sustainability criteria for bioenergy, and also wants to see a stronger policy focus on concrete topics. Liotard, like Gerbrandy, is particularly alert to illegal activities, such as waste ships, illicit trafficking and the unfurling European asbestos scandal. For us, she says, waste is not so much a separate topic, but a recurrent theme that should be addressed as each new subject arises. In the final analysis, it boils down to applying broad sustainability criteria. The latest topic this applies to is nanomaterials. What type of waste arises when these materials are produced, and what do we do with discarded nanoproducts? BAS EICKHOUT (GREENS/EFA): Separate collection of VGF waste must be made obligatory. WASTE IMPLEMENTATION AGENCY NOT POPULAR Last February the European Commission launched a proposal to establish a dedicated agency to oversee the implementation and enforcement of EU waste law. The Dutch members of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety are not enthusiastic about this proposal. The European Commission should take the issue of implementation more to heart, thinks MEP Bas Eickhout, but I do not support the idea of creating yet more agencies. The way to do this is not to take on more civil servants, but to have them work differently, with more focus on enforcement. His colleague Esther de Lange is just as unconvinced. Experience shows that the existing agencies are more or less loose cannons. As a member of the Committee on Budgetary Control I see that their budgets are often nontransparent. It is evident that more control is needed, but we first have to abandon the practice of each country regulating itself. Bas Eickhout suggests that the remit of the existing environment agency be expanded to include supervision of the waste and landfill directives. De Lange envisages an internationally operating team, a mobile enforcement team with real powers and operating within the current structure of the European Union. I am in favour of locating such a body in the Netherlands, though. After all, we also have Europol and Eurojust. afvalforum maart

Nederland als grondstoffenrotonde

Nederland als grondstoffenrotonde Kamerlid Van Veldhoven (D66) roept het kabinet op een analyse te maken van de kansen van een grondstoffenrotonde voor de Nederlandse economie (foto: istockphoto) Nederlandse afvalsector is er klaar voor

Nadere informatie

Vijf jaar Vereniging Afvalbedrijven

Vijf jaar Vereniging Afvalbedrijven afvalforum jaargang 13 maart 2009 1 English summary included Vijf jaar Vereniging Afvalbedrijven Crisis bereikt afvalwereld Duurzaam inkopen, ook voor afval en rioolbeheer advertentie remondis 190x133

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY februari 2011 18 th volume edition 2 ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY RALPH THURM PETER EIMERS ANS KOLK BRENDAN O DWYER PIETER VAN T HOFF & BAREND VAN BERGEN NOREENA HERTZ

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

Gedragsregels moeten oneerlijke concurrentie voorkomen

Gedragsregels moeten oneerlijke concurrentie voorkomen a f v a l fo r u m jaargang 12 maart 2008 1 Gedragsregels moeten oneerlijke concurrentie voorkomen English summary included Vrije afvalmarkt aan banden Hoge milieuscore voor compost DELTA, nuttig voor

Nadere informatie

TOWARDS SUSTAINABILITY

TOWARDS SUSTAINABILITY TOWARDS SUSTAINABILITY INSTITUTIONAL CAPACITY OF THE NETHERLANDS TO SUCCESSFULLY IMPLEMENT EXTENDED PRODUSER RESPONSIBILITY PRINCIPLES IN THE HOUSEHOLD-APPLIANCES SECTOR Author: Melchior Langeveld Date:

Nadere informatie

rjc/ch/15-6-2015/2015.000124.01/concept

rjc/ch/15-6-2015/2015.000124.01/concept 1 PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS UNILEVER N.V., GEHOUDEN OP 29 ARPIL 2015 OM 13:30 UUR TE ROTTERDAM Op negenentwintig april tweeduizend vijftien, om dertien uur en dertig

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

The Marketing and Sales Team of the Airport City

The Marketing and Sales Team of the Airport City AUTUMN 2014 Business Magazine for: Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Schiphol and surrounding nuclei The Marketing and Sales Team of the Airport City Reportage Rabobank Regio Schiphol s Limitless Custom Services

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

IS & IT architecture, and to. manage transformation. projects based on strategic. business priorities.

IS & IT architecture, and to. manage transformation. projects based on strategic. business priorities. Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 41, april 2006 In dit nummer: 1. Alain Deschênes: we want Fortis to be an interesting place to work 7. Jan van

Nadere informatie

REFERENCE TABLE OF FIRA PLATFORM TO NPR 9026

REFERENCE TABLE OF FIRA PLATFORM TO NPR 9026 REFERENCE TABLE OF FIRA PLATFORM TO NPR 9026 FIRA Sustainability BV Netherlands, February 2015 Reference table of FIRA Platform to NPR, August 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 1.1 FIRA Platform...

Nadere informatie

8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in volle ontwikkeling

8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in volle ontwikkeling Inhoudsopgave 2 Sectoranalyse België, land van groenten en fruit Contents 3 Sector analysis Belgium, land of fruit and vegetables 8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

Vestigingen Houthoff Buruma

Vestigingen Houthoff Buruma Bedrijfsjuristen Monitor 2008 / In-House Counsel Monitor 2008 Vestigingen Houthoff Buruma Amsterdam Houthoff Buruma N.V. Postbus 75505 1070 AM Amsterdam Gustav Mahlerplein 50 1082 MA Amsterdam Nederland

Nadere informatie

Internationalisering internal audit

Internationalisering internal audit Magazine voor internal en operational auditors nummer 1 maart 2007 thema: Internationalisering internal audit Something completely different: Auditing at Avery Dennison Internal audit bij Ahold: van politieman

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

Stichting RHP Communication and continuity Annual Report 2007

Stichting RHP Communication and continuity Annual Report 2007 Stichting RHP Communication and continuity Annual Report 2007 Jaco Dijkshoorn: Communication and continuity Annual Report 2007 Lage drempels en korte lijnen Content Preface 4 Roelof Buisman: More international

Nadere informatie

Startnotitie Groene Campus

Startnotitie Groene Campus Startnotitie Groene Campus De Universiteit Twente profileert zich als een duurzame universiteit met een groene campus, waar duurzame ontwikkeling en innovatie ingebed is in het universitaire onderwijs,

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen ICC-GUIDANCE EN ICC-RICHTLIJN VERANTWOORD INKOPEN 4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen 4.1 Beschrijving en toelichting Wat is de Internationale Kamer van Koophandel? De International Chamber

Nadere informatie

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Nieuwsbrief 1 vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

Intelligent agents for behavioural change. Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening

Intelligent agents for behavioural change. Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening Jaargang 11, juni 2015 Magazine van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Intelligent agents for behavioural change Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening Rekenen aan de

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Breaking Barriers for Innovation within Design & Construct contracts Towards a Roadmap for Sustainable Procurement

Breaking Barriers for Innovation within Design & Construct contracts Towards a Roadmap for Sustainable Procurement Breaking Barriers for Innovation within Design & Construct contracts Towards a Roadmap for Sustainable Procurement Master Thesis Civil Engineering & Management P.M. Beeker Thesis advisors: ir. K. Th. Veenvliet

Nadere informatie