Halfjaarbericht Interim report 2004 VastNed Retail

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarbericht Interim report 2004 VastNed Retail"

Transcriptie

1 Halfjaarbericht Interim report 2004 VastNed Retail

2 Kerncijfers 1 e halfjaar 1 e halfjaar Resultaten ( x 1 miljoen) Brutohuuropbrengsten 64,7 128,9 64,3 123,6 Direct beleggingsresultaat 31,6 61,7 30,6 56,4 Indirect beleggingsresultaat (14,8) (21,0) (5,5) (9,9) Beleggingsresultaat 16,8 40,7 25,1 46,5 Balans ( x 1 miljoen) Beleggingen in vastgoed 1.556, , , ,2 Groepsvermogen 792,9 818,0 800,5 820,5 Eigen vermogen 731,1 757,2 741,6 763,5 Langlopende schulden 560,3 598,0 577,9 498,2 Samenstelling vastgoedportefeuille (in % ) Nederland Spanje België Duitsland Frankrijk Italië Portugal Gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen Aantal geplaatste gewone aandelen (ultimo) Per aandeel ( x 1) Eigen vermogen per aandeel primo (inclusief dividend) 46,90 48,80 48,80 49,99 Dividend vorig boekjaar (4,24) (4,15) (4,15) (4,01) Eigen vermogen per aandeel primo (exclusief dividend) 42,66 44,65 44,65 45,98 Direct beleggingsresultaat 1,93 3,87 1,93 3,65 Indirect beleggingsresultaat (0,91) (1,32) (0,35) (0,64) Overige mutaties (0,02) (0,30) (0,30) (0,19) Beleggingsresultaat 1,00 2,25 1,28 2,82 Eigen vermogen per aandeel ultimo (inclusief dividend) 43,66 46,90 45,93 48,80 Beurskoers (ultimo) 42,45 42,60 40,90 41,25 Dividend in contanten 4,24 4,15 of in contanten 2,45 2,65 en in aandelen t.l.v. de agioreserve 4,00% 4,17% Dividendrendement uitgedrukt als percentage van het eigen vermogen primo (exclusief dividend) 9,5 9,0 Verhouding groepsvermogen/ belegd vermogen (in %) 50,9 50,7 48,7 51,6 Verhouding lang vreemd vermogen/ kort vreemd vermogen (in %) 72/28 75/25 67/33 61/39 Vanaf 1 januari 2004 worden de kosten van vermogensbeheer niet meer ten laste van het indirect beleggingsresultaat gebracht. De vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast.

3 VastNed Retail halfjaarbericht 2004 Profiel VastNed Retail N.V. VastNed Retail N.V., opgericht in 1986, is een (closed-end) vastgoedbeleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. De maatschappij belegt duurzaam in goed verhuurde individuele winkelobjecten, winkelcentra en grootschalige detailhandelsvestigingen op goede en toplocaties in Nederland, Spanje, België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Portugal. Als kernlanden zijn aangemerkt: Nederland, Spanje, België en Frankrijk. De uitgifte en inkoop van aandelen vindt plaats bij besluit van de directie met inachtneming van de door de raad van commissarissen vast te stellen grenzen en condities. VastNed Retail kwalificeert als fiscale beleggingsinstelling, waardoor in Nederland geen vennootschapsbelasting is verschuldigd, mits aan de daarvoor gestelde eisen van de Wet op de vennootschapsbelasting is voldaan. Voorts heeft VastNed Retail een vergunning als bedoeld in de Wet toezicht beleggingsinstellingen. De vastgoedportefeuille van dit gespecialiseerde beleggingsfonds vertegenwoordigde per 30 juni 2004 een waarde van miljoen en was op dat moment als volgt samengesteld: 57% winkels; 28% winkelcentra; 15% perifere detailhandel; <1% overig. De geografische spreiding van de vastgoedportefeuille (inclusief vastgoed niet in exploitatie) zag er per 30 juni 2004 als volgt uit (in%): Nederland Spanje België Duitsland Frankrijk Italië 2 2 Portugal 1 1 De aandelen zijn sinds november 1987 genoteerd aan Euronext Amsterdam. De beurskoers in (juli 2003 juni 2004) Juli Augustus September Oktober November Decmber Januari Februari Maart April Mei Juni 1

4 VastNed Retail halfjaarbericht 2004 Halfjaarbericht 2004 Inleiding Zoals verwacht heeft de economie in de eurozone zich in de eerste helft van 2004 licht hersteld. Dit onder aanvoering van de sterke economische ontwikkelingen in Azië en Amerika. De invloed van de economische teruggang van de afgelopen jaren op de winkelmarkt is tot op heden beperkt gebleven. De opleving van de economie in de eurozone draagt daar in positieve zin aan bij. Met uitzondering van de Duitse portefeuille, heeft dit geresulteerd in positieve herwaarderingen in de landen waarin VastNed Retail actief is. Tevens bevindt de rente zich nog steeds op een gematigd niveau, hetgeen de financieringskosten beperkt. Resultaten eerste halfjaar 2004 Aanpassing grondslagen: gewijzigde Richtlijn voor de Jaarverslaggeving In verband met de eind 2003 definitief geworden aanpassingen van de Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving dienen vanaf het boekjaar 2004 zowel gerealiseerde als ongerealiseerde waardemutaties in de winst- en verliesrekening te worden verantwoord. Dit geldt eveneens voor de mutaties in de voorziening voor latente belastingverplichtingen en kosten van vermogensbeheer. Deze laatste kosten worden bovendien met ingang van het boekjaar 2004 niet meer ten laste van het indirect beleggingsresultaat gebracht, maar zijn onderdeel van het direct beleggingsresultaat. De vergelijkende cijfers zijn in verband met deze wijziging aangepast. Als gevolg van bovengenoemde wijziging, is uit de door de Raad voor de Jaarverslaggeving voorgeschreven winst- en verliesrekening niet meer rechtstreeks het direct en indirect beleggingsresultaat af te lezen. Gezien het belang dat aan dit onderscheid wordt gehecht, is als aanvulling het totale uit de winst- en verliesrekening af te lezen beleggingsresultaat uitgesplitst in het direct en indirect beleggingsresultaat. Beleggingsresultaat Het beleggingsresultaat bedroeg 16,8 miljoen (eerste halfjaar 2003: 25,1 miljoen). Deze daling ten opzichte van het eerste halfjaar 2003 is met name te wijten aan de afwaardering van de Duitse vastgoedportefeuille. Direct beleggingsresultaat VastNed Retail heeft in het eerste halfjaar van 2004 een direct beleggingsresultaat van 31,6 miljoen (eerste halfjaar 2003: 30,6 miljoen) geboekt. Het direct beleggingsresultaat is daarmee 3,4% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Brutohuuropbrengsten De brutohuuropbrengsten bedroegen in het eerste halfjaar ,7 miljoen (eerste halfjaar 2003: 64,3 miljoen). De toename komt, naast de reguliere huurindexeringen, voort uit de acquisitie van Madrid Sur in april 2003 en het in exploitatie nemen van de factory outlet in Messancy, België. De stijging werd getemperd door lagere huuropbrengsten in verband met verkopen van met name Nederlands vastgoed in 2003 en de verkoop van het Spaanse object in Getafe in maart

5 VastNed Retail halfjaarbericht 2004 Exploitatiekosten De exploitatiekosten zijn in het eerste halfjaar 2004 relatief gelijk gebleven op 14,4% van de brutohuuropbrengsten. In de exploitatiekosten van het eerste halfjaar 2004 is een extra afboeking voor dubieuze debiteuren in verband met een faillissement in de Franse vastgoedportefeuille opgenomen. Hiertegenover stond een daling van de onderhoudskosten. Interest, algemene kosten en belastingen naar de winst De interestlasten zijn in het eerste halfjaar 2004 gedaald tot 15,4 miljoen (eerste halfjaar 2003: 16,6 miljoen). Dit is te danken aan lagere rentedragende schulden als gevolg van de in 2003 en 2004 gerealiseerde verkopen en de begin 2004 gerealiseerde onderhandse plaatsing. Verder was er sprake van een gemiddeld lagere rentevoet dan in de vergelijkbare periode in De algemene kosten daalden naar 3,8 miljoen (eerste halfjaar 2003: 4,2 miljoen) voornamelijk als gevolg van lagere pensioenlasten en van het wegvallen van eenmalige kosten in 2003 in verband met de overname van Foram Management. De aan het direct beleggingsresultaat toe te rekenen belastingen naar de winst zijn gestegen van 1,3 miljoen naar 1,9 miljoen onder andere als gevolg van de genoemde acquisitie van Madrid Sur in Minderheidsbelangen direct beleggingsresultaat Het aan de minderheidsaandeelhouders (in met name Intervest Retail, Madrid Sur en winkelcentrum Het Rond te Houten) toekomende deel van het direct beleggingsresultaat bedroeg over het eerste halfjaar ,6 miljoen (eerste halfjaar 2003: 2,3 miljoen). Indirect beleggingsresultaat Het indirect beleggingsresultaat (aandeel VastNed Retail) over het eerste halfjaar bedroeg 14,9 miljoen negatief (eerste halfjaar 2003: 5,5 miljoen negatief). Dit bestaat voor 17,5 miljoen positief (eerste halfjaar 2003: 12,8 miljoen positief) uit ongerealiseerde waardemutaties van de vastgoedportefeuilles in Nederland, Spanje, België en Frankrijk, voor 5,7 miljoen positief (eerste halfjaar 2003: 0,3 miljoen negatief) uit gerealiseerde verkoopopbrengsten boven taxatiewaarde, een ongerealiseerde waardemutatie met betrekking tot de Duitse vastgoedportefeuille van 33,1 miljoen negatief (eerste halfjaar 2003: 16,0 miljoen negatief) en mutaties in de voorziening voor latente belastingverplichtingen ad 5,0 miljoen negatief (eerste halfjaar 2003: 2,0 miljoen negatief). Waardemutaties beleggingen (100%) De gerealiseerde waardemutaties bedroegen het eerste halfjaar ,7 miljoen positief (eerste halfjaar 2003: 0,3 miljoen negatief) als gevolg van verkopen. De ongerealiseerde waardemutaties bedroegen 15,0 miljoen negatief (eerste halfjaar 2003: 2,8 miljoen negatief). Mutaties latente belastingen De aan de verslagperiode toe te rekenen mutatie van de voorziening voor latente belastingverplichtingen is voor een belangrijk deel toe te rekenen aan de verkoop van het winkelcentrum te Getafe, Spanje en de grootschalige detailhandelsvestiging La Croix Blanche te St.-Geneviève-des-Bois, Frankrijk. Aangezien deze verkopen plaatsvonden boven de laatste taxatiewaarden, is een additionele last in aanmerking genomen. 3

6 VastNed Retail halfjaarbericht 2004 Minderheidsbelangen indirect beleggingsresultaat Het aan de minderheidsaandeelhouders toekomende deel van het indirect beleggingsresultaat bedroeg 0,5 miljoen positief (eerste halfjaar 2003: 0,4 miljoen positief). Resultaten per aandeel eerste halfjaar 2004 Per aandeel bleef het direct beleggingsresultaat ongewijzigd op 1,93. Het indirect beleggingsresultaat per aandeel kwam uit op 0,91 negatief (eerste halfjaar 2003: 0,35 negatief). Het totaal beleggingsresultaat per aandeel kwam, rekening houdend met overige mutaties, uit op 1,00 (eerste halfjaar 2003: 1,28). Het eigen vermogen per aandeel bedroeg per 30 juni ,66 (30 juni 2003: 45,93). Het resultaat per aandeel is berekend over het gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen. Vastgoedportefeuille De waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg op 30 juni miljoen (30 juni 2003: miljoen). Nederland Bezettingsgraad De bezettingsgraad bedroeg over het eerste halfjaar ,0% (eerste halfjaar 2003: 97,5%). De bezettingsgraad in de Nederlandse vastgoedportefeuille bevindt zich reeds jaren op een hoog niveau. Het recente faillissement van Megapool heeft geen negatieve gevolgen gehad voor de bezettingsgraad. Verkopen VastNed Retail heeft in het eerste halfjaar 2004 winkels aan de Reguliersbreestraat en enkele appartementen aan de Reguliersdwarsstraat te Amsterdam verkocht tegen een totale verkoopprijs van 15,3 miljoen, hetgeen 13,1% boven de laatste taxatiewaarde is. Herwaarderingen Op grond van de taxaties van ongeveer de helft van de Nederlandse vastgoedportefeuille is een positief resultaat van 5,5 miljoen geboekt (eerste halfjaar 2003: 2,9 miljoen positief). Spanje Bezettingsgraad De bezettingsgraad bedroeg over het eerste halfjaar ,1% (eerste halfjaar 2003: 96,6%). De bezettingsgraad in de Spaanse vastgoedportefeuille is verbeterd, grotendeels door verhoging van de bezettingsgraad van Parque Vista Hermosa in Alicante. Verkopen In maart 2004 is het winkelcentrum in Getafe verkocht voor 20,5 miljoen. Na aftrek van verkoopkosten is dit object 0,7 miljoen boven de laatste taxatiewaarde verkocht. Herwaarderingen Op grond van de taxaties van een deel van de Spaanse vastgoedportefeuille is een positief resultaat van 7,6 miljoen geboekt (eerste halfjaar 2003: 5,8 miljoen positief). 4

7 VastNed Retail halfjaarbericht 2004 België Bezettingsgraad De bezettingsgraad van de Belgische vastgoedportefeuille bedroeg over het eerste halfjaar ,3% (eerste halfjaar 2003: 96,5%). De scherpe daling van de bezettingsgraad van de Belgische vastgoedportefeuille wordt veroorzaakt door het (nog) niet naar verwachting presteren van de factory outlet te Messancy. Momenteel worden nieuwe initiatieven (inclusief financiële incentives) ondernomen op het gebied van met name verhuur, marketing en lokaal management om de bezettingsgraad van de factory outlet te verhogen. Deze factory outlet heeft momenteel een bezettingsgraad van 43,3%. Het overige deel van de portefeuille kende een hogere bezettingsgraad dan in de vergelijkbare periode van Verkopen In het eerste halfjaar is een aantal kleine objecten verkocht voor 0,8 miljoen. Na aftrek van het aandeel toekomende aan derden resteert een positief verkoopresultaat van 0,1 miljoen. Daarnaast heeft VastNed Retail haar belang in Intervest Retail teruggebracht naar 76,6% (31 december 2003: 77,2%), waarmee een boekwinst van 0,1 miljoen is gerealiseerd. Herwaarderingen De waardemutatie als gevolg van taxaties bedroeg in het eerste halfjaar ,5 miljoen positief (eerste halfjaar 2003: 1,7 miljoen positief), waarvan het aandeel van VastNed Retail 1,9 miljoen positief (eerste halfjaar 2003: 1,3 miljoen positief) bedroeg. Duitsland Bezettingsgraad De bezettingsgraad van de Duitse vastgoedportefeuille bedroeg over het eerste halfjaar ,2% (eerste halfjaar 2003: 90,7%). Verkopen/herwaarderingen De Duitse vastgoedportefeuille is in het kader van nadere besprekingen opvolgend aan de uitkomsten van het due diligence onderzoek met een additioneel bedrag van 8,4 miljoen afgewaardeerd, waarmee de afwaardering van de Duitse vastgoedportefeuille uitkomt op 33,1 miljoen negatief voor het eerste halfjaar 2004 (eerste halfjaar 2003: 16,0 miljoen negatief). Frankrijk Bezettingsgraad De bezettingsgraad bedroeg in het eerste halfjaar ,9% (eerste halfjaar 2003: 99,4%). Verkopen De grootschalige detailhandelsvestiging La Croix Blanche in St. Geneviève-des-Bois is verkocht tegen 15,6 miljoen. De verkoopprijs lag ruim boven de laatste taxatiewaarde. De levering zal op 1 oktober 2004 plaatsvinden. Herwaarderingen Op grond van de taxaties van een deel van de Franse vastgoedportefeuille is een positief resultaat van 2,5 miljoen geboekt (eerste halfjaar 2003: 2,9 miljoen positief). 5

8 VastNed Retail halfjaarbericht 2004 Italië en Portugal Bezettingsgraad De vastgoedportefeuilles in Italië en Portugal hebben een bezettingsgraad van 100%. Verkopen VastNed Retail is voornemens de twee objecten van de Italiaanse vastgoedportefeuille te desinvesteren. Herwaarderingen Er hebben geen taxaties per 30 juni 2004 plaatsgevonden. Financiering met eigen en vreemd vermogen Dividend Op de algemene vergadering van aandeelhouders van 6 april 2004 is het dividend over het boekjaar 2003 vastgesteld op 4,24 per aandeel. Het verplichte contante dividend bedroeg 2,45 en het keuzedeel bedroeg 1,79 contant of per 25 bestaande aandelen 1 nieuw aandeel ten laste van de agioreserve. In dat kader is voor 41,6% (eerste halfjaar 2003: 76,8%) gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te opteren voor stockdividend en zijn nieuwe aandelen uitgegeven en bedroeg het totaal aantal geplaatste gewone aandelen per 30 juni stuks. Onderhandse plaatsing Begin 2004 heeft een onderhandse plaatsing plaatsgevonden van aandelen tegen een uitgiftekoers van 46,00. Deze aandelen zijn dividendgerechtigd vanaf het boekjaar Na aftrek van plaatsingskosten nam het eigen vermogen (voor aftrek van dividend over 2003) toe met 14,7 miljoen. Solvabiliteit en financiering met vreemd vermogen Het groepsvermogen uitgedrukt in een percentage van de beleggingen in vastgoed bedroeg per 30 juni ,9% (30 juni 2003: 48,7%). De verhouding lang vreemd vermogen versus kort vreemd vermogen bedroeg per 30 juni /28 (30 juni 2003: 67/33). Implicaties invoering IFRS Inleiding VastNed Retail zal vanaf het boekjaar 2005 haar geconsolideerde financiële rapportages opstellen op basis van International Financial Reporting Standards (IFRS). Vooruitlopend op deze overgang naar IFRS, heeft VastNed Retail inmiddels de belangrijkste verschillen ten opzichte van de op dit moment toegepaste Nederlandse waarderingsgrondslagen geïdentificeerd. Deze verschillen zijn hierna weergegeven. Daarbij is op basis van een eerste inschatting aangegeven wat het effect hiervan is op het eigen vermogen per 1 januari 2004 en op het beleggingsresultaat over het eerste halfjaar Aangezien het proces van de vaststelling van de van toepassing zijnde IFRS-regelgeving door de bevoegde autoriteiten nog niet is afgerond, kan de hieronder opgenomen IFRSinformatie nog wijzigen. 6

9 VastNed Retail halfjaarbericht 2004 Voorziening voor latente belastingverplichtingen Op grond van IFRS zou geconcludeerd kunnen worden dat de voorziening voor latente belastingverplichtingen op basis van 100% van het van toepassing zijnde belastingtarief gewaardeerd dient te worden. Zowel bij vastgoedfondsen als accountants bestaat op dit moment nog geen eenduidigheid of dit de juiste interpretatie van IFRS is. VastNed Retail acht deze interpretatie niet in alle gevallen juist. Indien het voornemen bestaat het vastgoed te verkopen via verkoop van de aandelen van de (belastingplichtige) vennootschap die het betreffende vastgoed in eigendom heeft, is geen winstbelasting verschuldigd. De overdracht van de latente belastingverplichting aan de verkoper zal in dat geval veelal plaatsvinden via een reductie op de koopprijs van de aandelen, waarbij (veelal) een latente belastingverplichting van 50% van het nominale belastingtarief in aanmerking wordt genomen. VastNed Retail is van mening dat IFRS zodanig geïnterpreteerd dient te worden dat in bovengenoemde gevallen de voorziening voor latente belastingverplichtingen gewaardeerd wordt op basis van 50% van het nominale belastingtarief. Dit is in lijn met de waarderingsmethodiek die volgens de huidige waarderingsgrondslagen reeds wordt toegepast. De huidige voorziening voor latente belastingverplichtingen heeft betrekking op vastgoed in Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal. De huidige vennootschapsstructuur van VastNed Retail maakt het mogelijk om verkopen van vastgoed in Frankrijk, Italië en Portugal op bovengenoemde wijze te structureren. Aangezien volgens de huidige waarderingsgrondslagen in deze landen de voorziening voor de latente belastingverplichtingen reeds op deze wijze wordt gewaardeerd, wordt bij toepassing van IFRS geen wijziging hiervan verwacht. Daar komt nog bij dat ten aanzien van de Franse vastgoedportefeuille het voornemen bestaat te opteren voor het zogenaamde SIIC-regime (Société Investissements Immobilier Cotée). Bij overgang naar dit regime, dient fiscaal afgerekend te worden, waarbij de huidige voorziening toereikend wordt geacht. In Spanje maakt de huidige structuur het lastiger om het Spaanse vastgoed te verkopen via de verkoop van aandelen in vastgoedvennootschappen. Hier bestaat echter wel de mogelijkheid om het vastgoed te verkopen, waarbij de hierbij gerealiseerde (fiscale) boekwinst belast wordt tegen een effectief belastingtarief van 15%. De huidige voorziening voor latente belastingverplichtingen in Spanje is gewaardeerd op de contante waarde van dit gereduceerde tarief. VastNed Retail is van mening dat bij implementatie van IFRS het niet meer toegestaan is om deze reductie toe te passen. Derhalve zal bij toepassing van IFRS per 1 januari 2004 een extra dotatie aan de voorziening voor latente belastingverplichtingen plaatsvinden van 5,3 miljoen. Het indirect beleggingsresultaat voor het eerste halfjaar 2004 zal ten opzichte van het nu gerapporteerde resultaat met 0,4 miljoen dalen als gevolg van positieve herwaarderingen van de Spaanse portefeuille verminderd met een lagere additionele belastinglast als gevolg van de verkoop van het vastgoedobject in Getafe. Huurkortingen, huurvrije perioden en huurincentives Op grond van IFRS dienen opbrengsten en kosten zoveel mogelijk te worden toegerekend aan de perioden waarop zij betrekking hebben. Op grond hiervan dienen de bovengenoemde posten te worden uitgesmeerd over de looptijd van het huurcontract ( straight lining ). Op dit moment worden deze posten volledig verantwoord in de periode waarin ze ontstaan. Als gevolg hiervan zal bij toepassing van IFRS het eigen vermogen per 1 januari ,6 miljoen hoger zijn en zal het beleggingsresultaat over het eerste halfjaar ,2 miljoen hoger zijn. 7

10 VastNed Retail halfjaarbericht 2004 Verhuurcourtages Als gevolg van een recente wijziging in IAS 17 (Leasing) bestaat op dit moment onduidelijkheid over het al dan niet straight linen van betaalde verhuurcourtages over de looptijd van het afgesloten huurcontract. Aangezien op dit moment verhuurcourtages direct ten laste van het resultaat worden verantwoord in de periode waarin ze ontstaan, zal bij het straight linen van deze verhuurcourtages een positief effect op het eigen vermogen per 1 januari 2004 en op het beleggingsresultaat over het eerste halfjaar van 2004 ontstaan. Gezien de onduidelijkheid ten aanzien van de implementatie van deze richtlijn, gaat VastNed Retail er vooralsnog vanuit dat de op dit moment toegepaste verantwoordingswijze niet aangepast dient te worden bij implementatie van IFRS. Pensioenen De huidige pensioenregeling van VastNed Management wordt onder IFRS aangemerkt als defined benefit. Op grond hiervan dient, rekening houdend met toekomstige salarisstijgingen, gemiddelde arbeidsduur van werknemers, inflatie en dergelijke, een inschatting te worden gemaakt van de toekomstige pensioenlasten. VastNed Management heeft in dit kader, rekening houdend met de op dit moment bekende IFRS-regels en de huidige pensioenregeling, een actuarieel rapport op laten stellen door een onafhankelijk actuaris. Op grond van dit rapport dient VastNed Management op basis van de huidige pensioenregeling per 1 januari 2004 een voorziening op te nemen van tussen de 1,5 en 2,0 miljoen. Hiervan dient tussen de 0,7 en 0,9 miljoen aan VastNed Retail te worden gealloceerd, waardoor het eigen vermogen per 1 januari 2004 met hetzelfde bedrag daalt. Het effect op het beleggingsresultaat over het eerste halfjaar 2004 is licht positief, als gevolg van een beperkte vrijval van de gevormde voorziening ten gunste van de op dit moment verantwoorde pensioenlasten in die betreffende periode. Corporate governance Algemene vergadering van aandeelhouders stelt corporate governance structuur vast De algemene vergadering van aandeelhouders van 6 april 2004 heeft de door de raad van commissarissen voorgestelde structuur van corporate governance vastgesteld. Daarnaast is goedkeuring gegeven aan het in lijn met de eisen van de commissie Tabaksblat brengen van de statuten. De notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 6 april 2004 zijn te raadplegen op Tot 6 oktober 2004 kunt u commentaar leveren op deze notulen. Webcasting Na afloop van de verslagperiode was op 11 augustus 2004 de analistenbijeenkomst ter gelegenheid van de halfjaarcijfers 2004 live via webcast te volgen. Hiermee wordt aan de wens voldaan van aandeelhouders om de transparantie van financiële verslaglegging te verhogen. Door gebruik te maken van webcasting wordt momenteel aan 111 van de 113 best practice bepalingen van de Code Tabaksblat voldaan. Onderzoekers geven hoge waardering aan corporate governance VastNed Retail De onderzoekers van het research instituut IRIS van de Robeco Groep hebben in het kader van hun onderzoek naar corporate governance onder Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen een waardering van 8,8 op een schaal van 10 aan VastNed Retail toegekend. VastNed Retail heeft tezamen met VastNed Offices/Industrial de hoogste score van de vastgoedfondsen behaald. 8

11 VastNed Retail halfjaarbericht 2004 Benoeming commissarissen De algemene vergadering van aandeelhouders van 6 april 2004 heeft de heer mr. N.J. Westdijk als commissaris herbenoemd. De heren dr. P.M. Verboom en drs. R.K. Jacobson zijn als nieuwe commissarissen benoemd. Mutatie directie De heer ir. J. Pars MRE MRICS (41) is per 1 juli 2004 de heer H.K.M. Roovers opgevolgd als Chief Investment Officer en statutair bestuurder van VastNed Management. De heer Pars was voorheen directeur Zuid-Europa van VastNed Retail. De heer Roovers (60) gaat met pensioen, maar blijft tot 31 december 2004 aan VastNed Management verbonden als adviseur. Ontwikkelingen en vooruitzichten 2004 De verwachting is dat de verkoop van de Duitse vastgoedportefeuille op korte termijn kan worden afgerond. De daarmee vrijkomende middelen zullen naar verwachting niet eerder dan in 2005 worden geherinvesteerd en pas vanaf dat jaar positief bijdragen aan het direct beleggingsresultaat. Voor het tweede halfjaar 2004 wordt geen grote rentestijging verwacht. Rekening houdend met het bovenstaande wordt voor 2004 een direct beleggingsresultaat van circa 3,74 per aandeel voorzien. Rotterdam, 11 augustus 2004 De directie 9

12 VastNed Retail halfjaarbericht 2004 Halfjaarcijfers 2004 Geconsolideerde balans (x 1.000,-) Vastgoed in exploitatie Vastgoed niet in exploitatie Beleggingen in vastgoed Langlopende schulden ( ) ( ) ( ) Saldo overige activa/passiva ( ) ( ) ( ) Eigen vermogen Minderheidsbelangen Groepsvermogen Geconsolideerde winst- en verliesrekening (x 1.000,-) 1 e halfjaar 1 e halfjaar Brutohuuropbrengsten Exploitatiekosten (9.313) (19.656) (9.277) Nettohuuropbrengsten Gerealiseerde waardemutaties (331) Ongerealiseerde waardemutaties (15.025) (16.815) (2.775) (9.295) 4 (16.089) 4 (3.106) 4 Totaal opbrengsten uit beleggingen Interest (15.414) (32.706) (16.625) Algemene kosten (3.796) (8.474) (4.196) (19.210) (41.180) (20.821) Beleggingsresultaat voor belastingen Over verslagperiode verschuldigde belasting (1.881) (1.693) (1.273) Mutaties latente belastingen (5.058) 5 (3.843) 5 (2.021) 5 (6.939) (5.536) (3.294) Beleggingsresultaat na belastingen Minderheidsbelangen (3.163) (5.703) (2.675) Beleggingsresultaat Direct beleggingsresultaat Indirect beleggingsresultaat (14.867) (21.037) (5.492) Beleggingsresultaat Beoordeeld door externe accountant 2 Gecontroleerd door externe accountant 3 Niet gecontroleerd door externe accountant 4 Waarvan aandeel VastNed Retail N.V negatief (2003: negatief; 1 e halfjaar 2003: negatief) 5 Waarvan aandeel VastNed Retail N.V negatief (2003: negatief; 1 e halfjaar 2003: negatief) 10

13 VastNed Retail halfjaarbericht 2004 Geconsolideerd kasstroomoverzicht (x 1.000,-) 1 e halfjaar 1 e halfjaar Direct beleggingsresultaat Overige kasstromen uit operationele activiteiten (6.345) (3.271) Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten (10.856) (54.584) Kasstroom uit financieringsactiviteiten (68.854) Nettokasstroom (10.579) Schuld aan kredietinstellingen en liquide middelen primo ( ) ( ) ( ) Schuld aan kredietinstellingen en liquide middelen ultimo ( ) ( ) ( ) Mutatie schulden aan kredietinstellingen en liquide middelen (10.579) Specificatie beleggingen naar land (x 1.000,-) Nederland Spanje België Duitsland Frankrijk Italië Portugal Mutaties in het eigen vermogen (x 1.000,-) 1 e halfjaar 1 e halfjaar Eigen vermogen primo Direct beleggingsresultaat Indirect beleggingsresultaat (14.867) (21.037) (5.492) Emissies Dividenduitkering in contanten (57.559) (46.903) (46.903) Overige mutaties (45) (69) (82) Eigen vermogen ultimo Beoordeeld door externe accountant 2 Gecontroleerd door externe accountant 3 Niet gecontroleerd door externe accountant 11

14 1 e halfjaar Resultaat Ongerealiseerde Mutatie latente Resultaat Ongerealiseerde Mutatie latente 1 e halfjaar Resultaat Ongerealiseerde Mutatie latente VastNed Retail halfjaarbericht 2004 Specificatie indirect beleggingsresultaat (x 1.000,-) verkochte activa herwaardering belastingen Totaal Nederland Spanje (1.554) België Duitsland (33.100) (33.100) Frankrijk (1.888) Italië (1.602) (1.602) Portugal (14) (14) Totaal (15.025) (5.058) (14.353) waarvan aandeel derden (39) (566) 91 (514) Indirect beleggingsresultaat (15.591) (4.967) (14.867) verkochte activa herwaardering belastingen Totaal Nederland Spanje (1.099) België Duitsland (42.427) 40 (42.387) Frankrijk (2.193) Italië (604) Portugal (264) 13 (251) Totaal 726 (16.815) (3.843) (19.932) waarvan aandeel derden (63) (1.060) 18 (1.105) Indirect beleggingsresultaat 663 (17.875) (3.825) (21.037) verkochte activa herwaardering belastingen Totaal Nederland (351) Spanje (861) België Duitsland (16.029) 40 (15.989) Frankrijk (1.109) Italië (74) (74) Portugal 12 (17) (5) Totaal (331) (2.775) (2.021) (5.127) waarvan aandeel derden (1) (382) 18 (365) Indirect beleggingsresultaat (332) (3.157) (2.003) (5.492) 1 Beoordeeld door externe accountant 2 Gecontroleerd door externe accountant 3 Niet gecontroleerd door externe accountant 12

Annual Report Financieel Jaarverslag

Annual Report Financieel Jaarverslag Annual Report Financieel Jaarverslag 2012 Financieel Jaarverslag 2012 Annual Report 2012 VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) Nederland VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) The Netherlands Inhoud Contents

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag - Annual Report 2011

Financieel Jaarverslag - Annual Report 2011 Financieel Jaarverslag - Annual Report 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Netherlands Car B.V. Sittard-Geleen (Born) Nederland Annual Report 2011 Netherlands Car B.V. Sittard-Geleen (Born) The Netherlands

Nadere informatie

Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013

Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013 Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013 Resultaten 1 e kwartaal 2013 PostNL Pagina 2 Inhoud Algemeen Highlights 3 Toelichting CEO 3 Overzicht bedrijfsactiviteiten in het 1e kwartaal 2013 4 Voortgang

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website:

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010 SOGETIMES Jaarrekening 2010 Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl Jaarverslag van de directie Kerncijfers Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemeen Grondslagen voor de waardering

Nadere informatie

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail: info@docdata.com Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report 2008

Jaarverslag Annual Report 2008 100 1908 Jaarverslag Annual Report Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is an international group with its principal business the trade and distribution of agricultural products. The group is a leading trading

Nadere informatie

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 Website: www.docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com Email: corporate@docdata.com

Nadere informatie

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata 2003 Annual Report Jaarverslag DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk The Netherlands Phone +31 416 63 11 00 Fax +31 416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail:

Nadere informatie

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007.

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007. PERSMEDEDELING Contactpersoon: Alain Pronost, CFO Tel.: + 33 6 62 60 56 51 RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007. Pompey, (Frankrijk), 13 februari 2008 GLOBAL GRAPHICS SA (Euronext:

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2012 / Half Year Report 2012 Amsterdam Commodities N.V.

Halfjaarbericht 2012 / Half Year Report 2012 Amsterdam Commodities N.V. Halfjaarbericht 2012 / Half Year Report 2012 Amsterdam Commodities N.V. De nettowinst van Amsterdam Commodities N.V. over het eerste halfjaar 2012 bedroeg 13,0 miljoen (HJ 2011: 11,7 miljoen). De winst

Nadere informatie

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Contents 3 Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Version RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 INHOUDSOPGAVE Highlights 2 e kwartaal 3 Toelichting CEO 5 GROEP Overzicht van de bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

BNP PARIBAS FUND II N.V.

BNP PARIBAS FUND II N.V. BNP PARIBAS FUND II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van

Nadere informatie

JAARVERSLAG Annual Report 2002

JAARVERSLAG Annual Report 2002 JAARVERSLAG Annual Report 2002 ANNUAL REPORT 2002 JAARVERSLAG 2002 PROFILE PROFIELSCHETS For 110 years, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, underwriter of theft and fraud

Nadere informatie

Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results

Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results Press release Amsterdam, 20 February 2014 Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results Strong commercial performance in life insurance, asset management and mortgages

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002 Jaarverslag 2002 Annual Report 2002 Vijf jaar kerncijfers KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro s 2002 2001 2000 1999 1998 Aansprakelijk vermogen (Kapitaal, Reserves, Achtergestelde schulden en

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 VastNed Retail

Jaarverslag 2004 VastNed Retail Jaarverslag 2004 VastNed Retail Kerncijfers 2004 2003 2002 2001 2000 _ Resultaten (x 1 miljoen) Brutohuuropbrengsten 119,2 128,9 123,6 111,2 102,5 Direct beleggingsresultaat 62,0 61,8 56,4 52,8 50,1 Indirect

Nadere informatie

Persbericht - Resultaten tweede kwartaal 2010 29 juli 2010. Wessanen rapporteert verbeterd onderliggend bedrijfsresultaat en hogere WPA

Persbericht - Resultaten tweede kwartaal 2010 29 juli 2010. Wessanen rapporteert verbeterd onderliggend bedrijfsresultaat en hogere WPA Persbericht - Resultaten tweede kwartaal 2010 29 juli 2010 Wessanen rapporteert verbeterd onderliggend bedrijfsresultaat en hogere WPA Belangrijkste ontwikkelingen tweede kwartaal 2010 De omzet kwam ongewijzigd

Nadere informatie

CtacAlign in figures. CtacAlign in cijfers

CtacAlign in figures. CtacAlign in cijfers CtacAlign in figures CtacAlign in cijfers The results of Align Inc. are incorporated in the extraordinary results in order to provide greater insight into the company s results. Ten behoeve van het inzicht

Nadere informatie

Dutch Capital Markets Outlook 2013. Regulation, Reinvention, Progression

Dutch Capital Markets Outlook 2013. Regulation, Reinvention, Progression Dutch Capital Markets Outlook 2013 Regulation, Reinvention, Progression 2 Advance Dutch Capital Markets Outlook 2013 Voorwoord Foreword Jones Lang LaSalle en ABN AMRO publiceerden eind 2011 voor het eerst

Nadere informatie

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report Powerful solutions in energy conversion Kengetallen (x1000) Key Figures (x1000) 2002 2001 2000 1999 1998 Omzet 37.522 37.221 10.277 9.446 9.057 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Dutch Capital Markets Outlook 2012. Guidance and perspective

Dutch Capital Markets Outlook 2012. Guidance and perspective Dutch Capital Markets Outlook 2012 Guidance and perspective 2 Advance Dutch Capital Markets Outlook 2012 Advance Dutch Capital Markets Outlook 2012 3 Voorwoord Foreword Jones Lang LaSalle en ABN AMRO presenteren

Nadere informatie

Raad van Commissarissen. J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes 26.01.2009 G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg.

Raad van Commissarissen. J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes 26.01.2009 G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg. Raad van Commissarissen J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes 26.01.2009 G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg Direktieleden drs. M.E. Atmodikromo Kartoredjo mr. D.R.S. Pawironadi R. M. Tjon

Nadere informatie

Dutch Capital Markets Outlook 2014. Sustainable steady growth

Dutch Capital Markets Outlook 2014. Sustainable steady growth Dutch Capital Markets Outlook 2014 Sustainable steady growth 2 Advance Dutch Capital Markets Outlook 2014 Sustainable steady growth De Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt heeft in 2013 veerkracht laten

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE SEMESTER 2006.

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE SEMESTER 2006. PERSMEDEDELING Contactpersonen: Johan Volckaerts, CEO Tel.: + 32 2 647 80 70 Alain Pronost, CFO Tel: + 33 6 62 60 56 51 RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE SEMESTER 2006. Pompey, (Frankrijk),

Nadere informatie

BOUWEN AAN VERTROUWEN

BOUWEN AAN VERTROUWEN BOUWEN AAN VERTROUWEN Evaluatie van de Wet toezicht accountantsorganisaties ( Wta ) September 2014 E.V.A. Eijkelenboom J.B.S. Hijink (kernred.) Instituut voor Ondernemingsrecht / IvO Center for Financial

Nadere informatie

Recovery in review. Dutch Capital Markets Bulletin - 2011

Recovery in review. Dutch Capital Markets Bulletin - 2011 Dutch Capital Markets Bulletin - 2011 Recovery in review Dutch direct property investment volume 2010 increased by 15% to a total of 6.1 billion. Investors mainly focused on the retail sector, followed

Nadere informatie

gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke- en handelszaken, per aangetekende post naar de ontvangende instantie in België, zijnde:

gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke- en handelszaken, per aangetekende post naar de ontvangende instantie in België, zijnde: Heden, de [dag][tweeduizend elf], op verzoek van De stichting naar Nederlands recht STICHTING INVESTOR CLAIMS AGAINST FORTIS, statutair gevestigd te Amsterdam, te dezer zake woonplaats kiezende aan de

Nadere informatie