Halfjaarbericht Interim report 2004 VastNed Retail

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarbericht Interim report 2004 VastNed Retail"

Transcriptie

1 Halfjaarbericht Interim report 2004 VastNed Retail

2 Kerncijfers 1 e halfjaar 1 e halfjaar Resultaten ( x 1 miljoen) Brutohuuropbrengsten 64,7 128,9 64,3 123,6 Direct beleggingsresultaat 31,6 61,7 30,6 56,4 Indirect beleggingsresultaat (14,8) (21,0) (5,5) (9,9) Beleggingsresultaat 16,8 40,7 25,1 46,5 Balans ( x 1 miljoen) Beleggingen in vastgoed 1.556, , , ,2 Groepsvermogen 792,9 818,0 800,5 820,5 Eigen vermogen 731,1 757,2 741,6 763,5 Langlopende schulden 560,3 598,0 577,9 498,2 Samenstelling vastgoedportefeuille (in % ) Nederland Spanje België Duitsland Frankrijk Italië Portugal Gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen Aantal geplaatste gewone aandelen (ultimo) Per aandeel ( x 1) Eigen vermogen per aandeel primo (inclusief dividend) 46,90 48,80 48,80 49,99 Dividend vorig boekjaar (4,24) (4,15) (4,15) (4,01) Eigen vermogen per aandeel primo (exclusief dividend) 42,66 44,65 44,65 45,98 Direct beleggingsresultaat 1,93 3,87 1,93 3,65 Indirect beleggingsresultaat (0,91) (1,32) (0,35) (0,64) Overige mutaties (0,02) (0,30) (0,30) (0,19) Beleggingsresultaat 1,00 2,25 1,28 2,82 Eigen vermogen per aandeel ultimo (inclusief dividend) 43,66 46,90 45,93 48,80 Beurskoers (ultimo) 42,45 42,60 40,90 41,25 Dividend in contanten 4,24 4,15 of in contanten 2,45 2,65 en in aandelen t.l.v. de agioreserve 4,00% 4,17% Dividendrendement uitgedrukt als percentage van het eigen vermogen primo (exclusief dividend) 9,5 9,0 Verhouding groepsvermogen/ belegd vermogen (in %) 50,9 50,7 48,7 51,6 Verhouding lang vreemd vermogen/ kort vreemd vermogen (in %) 72/28 75/25 67/33 61/39 Vanaf 1 januari 2004 worden de kosten van vermogensbeheer niet meer ten laste van het indirect beleggingsresultaat gebracht. De vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast.

3 VastNed Retail halfjaarbericht 2004 Profiel VastNed Retail N.V. VastNed Retail N.V., opgericht in 1986, is een (closed-end) vastgoedbeleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. De maatschappij belegt duurzaam in goed verhuurde individuele winkelobjecten, winkelcentra en grootschalige detailhandelsvestigingen op goede en toplocaties in Nederland, Spanje, België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Portugal. Als kernlanden zijn aangemerkt: Nederland, Spanje, België en Frankrijk. De uitgifte en inkoop van aandelen vindt plaats bij besluit van de directie met inachtneming van de door de raad van commissarissen vast te stellen grenzen en condities. VastNed Retail kwalificeert als fiscale beleggingsinstelling, waardoor in Nederland geen vennootschapsbelasting is verschuldigd, mits aan de daarvoor gestelde eisen van de Wet op de vennootschapsbelasting is voldaan. Voorts heeft VastNed Retail een vergunning als bedoeld in de Wet toezicht beleggingsinstellingen. De vastgoedportefeuille van dit gespecialiseerde beleggingsfonds vertegenwoordigde per 30 juni 2004 een waarde van miljoen en was op dat moment als volgt samengesteld: 57% winkels; 28% winkelcentra; 15% perifere detailhandel; <1% overig. De geografische spreiding van de vastgoedportefeuille (inclusief vastgoed niet in exploitatie) zag er per 30 juni 2004 als volgt uit (in%): Nederland Spanje België Duitsland Frankrijk Italië 2 2 Portugal 1 1 De aandelen zijn sinds november 1987 genoteerd aan Euronext Amsterdam. De beurskoers in (juli 2003 juni 2004) Juli Augustus September Oktober November Decmber Januari Februari Maart April Mei Juni 1

4 VastNed Retail halfjaarbericht 2004 Halfjaarbericht 2004 Inleiding Zoals verwacht heeft de economie in de eurozone zich in de eerste helft van 2004 licht hersteld. Dit onder aanvoering van de sterke economische ontwikkelingen in Azië en Amerika. De invloed van de economische teruggang van de afgelopen jaren op de winkelmarkt is tot op heden beperkt gebleven. De opleving van de economie in de eurozone draagt daar in positieve zin aan bij. Met uitzondering van de Duitse portefeuille, heeft dit geresulteerd in positieve herwaarderingen in de landen waarin VastNed Retail actief is. Tevens bevindt de rente zich nog steeds op een gematigd niveau, hetgeen de financieringskosten beperkt. Resultaten eerste halfjaar 2004 Aanpassing grondslagen: gewijzigde Richtlijn voor de Jaarverslaggeving In verband met de eind 2003 definitief geworden aanpassingen van de Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving dienen vanaf het boekjaar 2004 zowel gerealiseerde als ongerealiseerde waardemutaties in de winst- en verliesrekening te worden verantwoord. Dit geldt eveneens voor de mutaties in de voorziening voor latente belastingverplichtingen en kosten van vermogensbeheer. Deze laatste kosten worden bovendien met ingang van het boekjaar 2004 niet meer ten laste van het indirect beleggingsresultaat gebracht, maar zijn onderdeel van het direct beleggingsresultaat. De vergelijkende cijfers zijn in verband met deze wijziging aangepast. Als gevolg van bovengenoemde wijziging, is uit de door de Raad voor de Jaarverslaggeving voorgeschreven winst- en verliesrekening niet meer rechtstreeks het direct en indirect beleggingsresultaat af te lezen. Gezien het belang dat aan dit onderscheid wordt gehecht, is als aanvulling het totale uit de winst- en verliesrekening af te lezen beleggingsresultaat uitgesplitst in het direct en indirect beleggingsresultaat. Beleggingsresultaat Het beleggingsresultaat bedroeg 16,8 miljoen (eerste halfjaar 2003: 25,1 miljoen). Deze daling ten opzichte van het eerste halfjaar 2003 is met name te wijten aan de afwaardering van de Duitse vastgoedportefeuille. Direct beleggingsresultaat VastNed Retail heeft in het eerste halfjaar van 2004 een direct beleggingsresultaat van 31,6 miljoen (eerste halfjaar 2003: 30,6 miljoen) geboekt. Het direct beleggingsresultaat is daarmee 3,4% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Brutohuuropbrengsten De brutohuuropbrengsten bedroegen in het eerste halfjaar ,7 miljoen (eerste halfjaar 2003: 64,3 miljoen). De toename komt, naast de reguliere huurindexeringen, voort uit de acquisitie van Madrid Sur in april 2003 en het in exploitatie nemen van de factory outlet in Messancy, België. De stijging werd getemperd door lagere huuropbrengsten in verband met verkopen van met name Nederlands vastgoed in 2003 en de verkoop van het Spaanse object in Getafe in maart

5 VastNed Retail halfjaarbericht 2004 Exploitatiekosten De exploitatiekosten zijn in het eerste halfjaar 2004 relatief gelijk gebleven op 14,4% van de brutohuuropbrengsten. In de exploitatiekosten van het eerste halfjaar 2004 is een extra afboeking voor dubieuze debiteuren in verband met een faillissement in de Franse vastgoedportefeuille opgenomen. Hiertegenover stond een daling van de onderhoudskosten. Interest, algemene kosten en belastingen naar de winst De interestlasten zijn in het eerste halfjaar 2004 gedaald tot 15,4 miljoen (eerste halfjaar 2003: 16,6 miljoen). Dit is te danken aan lagere rentedragende schulden als gevolg van de in 2003 en 2004 gerealiseerde verkopen en de begin 2004 gerealiseerde onderhandse plaatsing. Verder was er sprake van een gemiddeld lagere rentevoet dan in de vergelijkbare periode in De algemene kosten daalden naar 3,8 miljoen (eerste halfjaar 2003: 4,2 miljoen) voornamelijk als gevolg van lagere pensioenlasten en van het wegvallen van eenmalige kosten in 2003 in verband met de overname van Foram Management. De aan het direct beleggingsresultaat toe te rekenen belastingen naar de winst zijn gestegen van 1,3 miljoen naar 1,9 miljoen onder andere als gevolg van de genoemde acquisitie van Madrid Sur in Minderheidsbelangen direct beleggingsresultaat Het aan de minderheidsaandeelhouders (in met name Intervest Retail, Madrid Sur en winkelcentrum Het Rond te Houten) toekomende deel van het direct beleggingsresultaat bedroeg over het eerste halfjaar ,6 miljoen (eerste halfjaar 2003: 2,3 miljoen). Indirect beleggingsresultaat Het indirect beleggingsresultaat (aandeel VastNed Retail) over het eerste halfjaar bedroeg 14,9 miljoen negatief (eerste halfjaar 2003: 5,5 miljoen negatief). Dit bestaat voor 17,5 miljoen positief (eerste halfjaar 2003: 12,8 miljoen positief) uit ongerealiseerde waardemutaties van de vastgoedportefeuilles in Nederland, Spanje, België en Frankrijk, voor 5,7 miljoen positief (eerste halfjaar 2003: 0,3 miljoen negatief) uit gerealiseerde verkoopopbrengsten boven taxatiewaarde, een ongerealiseerde waardemutatie met betrekking tot de Duitse vastgoedportefeuille van 33,1 miljoen negatief (eerste halfjaar 2003: 16,0 miljoen negatief) en mutaties in de voorziening voor latente belastingverplichtingen ad 5,0 miljoen negatief (eerste halfjaar 2003: 2,0 miljoen negatief). Waardemutaties beleggingen (100%) De gerealiseerde waardemutaties bedroegen het eerste halfjaar ,7 miljoen positief (eerste halfjaar 2003: 0,3 miljoen negatief) als gevolg van verkopen. De ongerealiseerde waardemutaties bedroegen 15,0 miljoen negatief (eerste halfjaar 2003: 2,8 miljoen negatief). Mutaties latente belastingen De aan de verslagperiode toe te rekenen mutatie van de voorziening voor latente belastingverplichtingen is voor een belangrijk deel toe te rekenen aan de verkoop van het winkelcentrum te Getafe, Spanje en de grootschalige detailhandelsvestiging La Croix Blanche te St.-Geneviève-des-Bois, Frankrijk. Aangezien deze verkopen plaatsvonden boven de laatste taxatiewaarden, is een additionele last in aanmerking genomen. 3

6 VastNed Retail halfjaarbericht 2004 Minderheidsbelangen indirect beleggingsresultaat Het aan de minderheidsaandeelhouders toekomende deel van het indirect beleggingsresultaat bedroeg 0,5 miljoen positief (eerste halfjaar 2003: 0,4 miljoen positief). Resultaten per aandeel eerste halfjaar 2004 Per aandeel bleef het direct beleggingsresultaat ongewijzigd op 1,93. Het indirect beleggingsresultaat per aandeel kwam uit op 0,91 negatief (eerste halfjaar 2003: 0,35 negatief). Het totaal beleggingsresultaat per aandeel kwam, rekening houdend met overige mutaties, uit op 1,00 (eerste halfjaar 2003: 1,28). Het eigen vermogen per aandeel bedroeg per 30 juni ,66 (30 juni 2003: 45,93). Het resultaat per aandeel is berekend over het gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen. Vastgoedportefeuille De waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg op 30 juni miljoen (30 juni 2003: miljoen). Nederland Bezettingsgraad De bezettingsgraad bedroeg over het eerste halfjaar ,0% (eerste halfjaar 2003: 97,5%). De bezettingsgraad in de Nederlandse vastgoedportefeuille bevindt zich reeds jaren op een hoog niveau. Het recente faillissement van Megapool heeft geen negatieve gevolgen gehad voor de bezettingsgraad. Verkopen VastNed Retail heeft in het eerste halfjaar 2004 winkels aan de Reguliersbreestraat en enkele appartementen aan de Reguliersdwarsstraat te Amsterdam verkocht tegen een totale verkoopprijs van 15,3 miljoen, hetgeen 13,1% boven de laatste taxatiewaarde is. Herwaarderingen Op grond van de taxaties van ongeveer de helft van de Nederlandse vastgoedportefeuille is een positief resultaat van 5,5 miljoen geboekt (eerste halfjaar 2003: 2,9 miljoen positief). Spanje Bezettingsgraad De bezettingsgraad bedroeg over het eerste halfjaar ,1% (eerste halfjaar 2003: 96,6%). De bezettingsgraad in de Spaanse vastgoedportefeuille is verbeterd, grotendeels door verhoging van de bezettingsgraad van Parque Vista Hermosa in Alicante. Verkopen In maart 2004 is het winkelcentrum in Getafe verkocht voor 20,5 miljoen. Na aftrek van verkoopkosten is dit object 0,7 miljoen boven de laatste taxatiewaarde verkocht. Herwaarderingen Op grond van de taxaties van een deel van de Spaanse vastgoedportefeuille is een positief resultaat van 7,6 miljoen geboekt (eerste halfjaar 2003: 5,8 miljoen positief). 4

7 VastNed Retail halfjaarbericht 2004 België Bezettingsgraad De bezettingsgraad van de Belgische vastgoedportefeuille bedroeg over het eerste halfjaar ,3% (eerste halfjaar 2003: 96,5%). De scherpe daling van de bezettingsgraad van de Belgische vastgoedportefeuille wordt veroorzaakt door het (nog) niet naar verwachting presteren van de factory outlet te Messancy. Momenteel worden nieuwe initiatieven (inclusief financiële incentives) ondernomen op het gebied van met name verhuur, marketing en lokaal management om de bezettingsgraad van de factory outlet te verhogen. Deze factory outlet heeft momenteel een bezettingsgraad van 43,3%. Het overige deel van de portefeuille kende een hogere bezettingsgraad dan in de vergelijkbare periode van Verkopen In het eerste halfjaar is een aantal kleine objecten verkocht voor 0,8 miljoen. Na aftrek van het aandeel toekomende aan derden resteert een positief verkoopresultaat van 0,1 miljoen. Daarnaast heeft VastNed Retail haar belang in Intervest Retail teruggebracht naar 76,6% (31 december 2003: 77,2%), waarmee een boekwinst van 0,1 miljoen is gerealiseerd. Herwaarderingen De waardemutatie als gevolg van taxaties bedroeg in het eerste halfjaar ,5 miljoen positief (eerste halfjaar 2003: 1,7 miljoen positief), waarvan het aandeel van VastNed Retail 1,9 miljoen positief (eerste halfjaar 2003: 1,3 miljoen positief) bedroeg. Duitsland Bezettingsgraad De bezettingsgraad van de Duitse vastgoedportefeuille bedroeg over het eerste halfjaar ,2% (eerste halfjaar 2003: 90,7%). Verkopen/herwaarderingen De Duitse vastgoedportefeuille is in het kader van nadere besprekingen opvolgend aan de uitkomsten van het due diligence onderzoek met een additioneel bedrag van 8,4 miljoen afgewaardeerd, waarmee de afwaardering van de Duitse vastgoedportefeuille uitkomt op 33,1 miljoen negatief voor het eerste halfjaar 2004 (eerste halfjaar 2003: 16,0 miljoen negatief). Frankrijk Bezettingsgraad De bezettingsgraad bedroeg in het eerste halfjaar ,9% (eerste halfjaar 2003: 99,4%). Verkopen De grootschalige detailhandelsvestiging La Croix Blanche in St. Geneviève-des-Bois is verkocht tegen 15,6 miljoen. De verkoopprijs lag ruim boven de laatste taxatiewaarde. De levering zal op 1 oktober 2004 plaatsvinden. Herwaarderingen Op grond van de taxaties van een deel van de Franse vastgoedportefeuille is een positief resultaat van 2,5 miljoen geboekt (eerste halfjaar 2003: 2,9 miljoen positief). 5

8 VastNed Retail halfjaarbericht 2004 Italië en Portugal Bezettingsgraad De vastgoedportefeuilles in Italië en Portugal hebben een bezettingsgraad van 100%. Verkopen VastNed Retail is voornemens de twee objecten van de Italiaanse vastgoedportefeuille te desinvesteren. Herwaarderingen Er hebben geen taxaties per 30 juni 2004 plaatsgevonden. Financiering met eigen en vreemd vermogen Dividend Op de algemene vergadering van aandeelhouders van 6 april 2004 is het dividend over het boekjaar 2003 vastgesteld op 4,24 per aandeel. Het verplichte contante dividend bedroeg 2,45 en het keuzedeel bedroeg 1,79 contant of per 25 bestaande aandelen 1 nieuw aandeel ten laste van de agioreserve. In dat kader is voor 41,6% (eerste halfjaar 2003: 76,8%) gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te opteren voor stockdividend en zijn nieuwe aandelen uitgegeven en bedroeg het totaal aantal geplaatste gewone aandelen per 30 juni stuks. Onderhandse plaatsing Begin 2004 heeft een onderhandse plaatsing plaatsgevonden van aandelen tegen een uitgiftekoers van 46,00. Deze aandelen zijn dividendgerechtigd vanaf het boekjaar Na aftrek van plaatsingskosten nam het eigen vermogen (voor aftrek van dividend over 2003) toe met 14,7 miljoen. Solvabiliteit en financiering met vreemd vermogen Het groepsvermogen uitgedrukt in een percentage van de beleggingen in vastgoed bedroeg per 30 juni ,9% (30 juni 2003: 48,7%). De verhouding lang vreemd vermogen versus kort vreemd vermogen bedroeg per 30 juni /28 (30 juni 2003: 67/33). Implicaties invoering IFRS Inleiding VastNed Retail zal vanaf het boekjaar 2005 haar geconsolideerde financiële rapportages opstellen op basis van International Financial Reporting Standards (IFRS). Vooruitlopend op deze overgang naar IFRS, heeft VastNed Retail inmiddels de belangrijkste verschillen ten opzichte van de op dit moment toegepaste Nederlandse waarderingsgrondslagen geïdentificeerd. Deze verschillen zijn hierna weergegeven. Daarbij is op basis van een eerste inschatting aangegeven wat het effect hiervan is op het eigen vermogen per 1 januari 2004 en op het beleggingsresultaat over het eerste halfjaar Aangezien het proces van de vaststelling van de van toepassing zijnde IFRS-regelgeving door de bevoegde autoriteiten nog niet is afgerond, kan de hieronder opgenomen IFRSinformatie nog wijzigen. 6

9 VastNed Retail halfjaarbericht 2004 Voorziening voor latente belastingverplichtingen Op grond van IFRS zou geconcludeerd kunnen worden dat de voorziening voor latente belastingverplichtingen op basis van 100% van het van toepassing zijnde belastingtarief gewaardeerd dient te worden. Zowel bij vastgoedfondsen als accountants bestaat op dit moment nog geen eenduidigheid of dit de juiste interpretatie van IFRS is. VastNed Retail acht deze interpretatie niet in alle gevallen juist. Indien het voornemen bestaat het vastgoed te verkopen via verkoop van de aandelen van de (belastingplichtige) vennootschap die het betreffende vastgoed in eigendom heeft, is geen winstbelasting verschuldigd. De overdracht van de latente belastingverplichting aan de verkoper zal in dat geval veelal plaatsvinden via een reductie op de koopprijs van de aandelen, waarbij (veelal) een latente belastingverplichting van 50% van het nominale belastingtarief in aanmerking wordt genomen. VastNed Retail is van mening dat IFRS zodanig geïnterpreteerd dient te worden dat in bovengenoemde gevallen de voorziening voor latente belastingverplichtingen gewaardeerd wordt op basis van 50% van het nominale belastingtarief. Dit is in lijn met de waarderingsmethodiek die volgens de huidige waarderingsgrondslagen reeds wordt toegepast. De huidige voorziening voor latente belastingverplichtingen heeft betrekking op vastgoed in Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal. De huidige vennootschapsstructuur van VastNed Retail maakt het mogelijk om verkopen van vastgoed in Frankrijk, Italië en Portugal op bovengenoemde wijze te structureren. Aangezien volgens de huidige waarderingsgrondslagen in deze landen de voorziening voor de latente belastingverplichtingen reeds op deze wijze wordt gewaardeerd, wordt bij toepassing van IFRS geen wijziging hiervan verwacht. Daar komt nog bij dat ten aanzien van de Franse vastgoedportefeuille het voornemen bestaat te opteren voor het zogenaamde SIIC-regime (Société Investissements Immobilier Cotée). Bij overgang naar dit regime, dient fiscaal afgerekend te worden, waarbij de huidige voorziening toereikend wordt geacht. In Spanje maakt de huidige structuur het lastiger om het Spaanse vastgoed te verkopen via de verkoop van aandelen in vastgoedvennootschappen. Hier bestaat echter wel de mogelijkheid om het vastgoed te verkopen, waarbij de hierbij gerealiseerde (fiscale) boekwinst belast wordt tegen een effectief belastingtarief van 15%. De huidige voorziening voor latente belastingverplichtingen in Spanje is gewaardeerd op de contante waarde van dit gereduceerde tarief. VastNed Retail is van mening dat bij implementatie van IFRS het niet meer toegestaan is om deze reductie toe te passen. Derhalve zal bij toepassing van IFRS per 1 januari 2004 een extra dotatie aan de voorziening voor latente belastingverplichtingen plaatsvinden van 5,3 miljoen. Het indirect beleggingsresultaat voor het eerste halfjaar 2004 zal ten opzichte van het nu gerapporteerde resultaat met 0,4 miljoen dalen als gevolg van positieve herwaarderingen van de Spaanse portefeuille verminderd met een lagere additionele belastinglast als gevolg van de verkoop van het vastgoedobject in Getafe. Huurkortingen, huurvrije perioden en huurincentives Op grond van IFRS dienen opbrengsten en kosten zoveel mogelijk te worden toegerekend aan de perioden waarop zij betrekking hebben. Op grond hiervan dienen de bovengenoemde posten te worden uitgesmeerd over de looptijd van het huurcontract ( straight lining ). Op dit moment worden deze posten volledig verantwoord in de periode waarin ze ontstaan. Als gevolg hiervan zal bij toepassing van IFRS het eigen vermogen per 1 januari ,6 miljoen hoger zijn en zal het beleggingsresultaat over het eerste halfjaar ,2 miljoen hoger zijn. 7

10 VastNed Retail halfjaarbericht 2004 Verhuurcourtages Als gevolg van een recente wijziging in IAS 17 (Leasing) bestaat op dit moment onduidelijkheid over het al dan niet straight linen van betaalde verhuurcourtages over de looptijd van het afgesloten huurcontract. Aangezien op dit moment verhuurcourtages direct ten laste van het resultaat worden verantwoord in de periode waarin ze ontstaan, zal bij het straight linen van deze verhuurcourtages een positief effect op het eigen vermogen per 1 januari 2004 en op het beleggingsresultaat over het eerste halfjaar van 2004 ontstaan. Gezien de onduidelijkheid ten aanzien van de implementatie van deze richtlijn, gaat VastNed Retail er vooralsnog vanuit dat de op dit moment toegepaste verantwoordingswijze niet aangepast dient te worden bij implementatie van IFRS. Pensioenen De huidige pensioenregeling van VastNed Management wordt onder IFRS aangemerkt als defined benefit. Op grond hiervan dient, rekening houdend met toekomstige salarisstijgingen, gemiddelde arbeidsduur van werknemers, inflatie en dergelijke, een inschatting te worden gemaakt van de toekomstige pensioenlasten. VastNed Management heeft in dit kader, rekening houdend met de op dit moment bekende IFRS-regels en de huidige pensioenregeling, een actuarieel rapport op laten stellen door een onafhankelijk actuaris. Op grond van dit rapport dient VastNed Management op basis van de huidige pensioenregeling per 1 januari 2004 een voorziening op te nemen van tussen de 1,5 en 2,0 miljoen. Hiervan dient tussen de 0,7 en 0,9 miljoen aan VastNed Retail te worden gealloceerd, waardoor het eigen vermogen per 1 januari 2004 met hetzelfde bedrag daalt. Het effect op het beleggingsresultaat over het eerste halfjaar 2004 is licht positief, als gevolg van een beperkte vrijval van de gevormde voorziening ten gunste van de op dit moment verantwoorde pensioenlasten in die betreffende periode. Corporate governance Algemene vergadering van aandeelhouders stelt corporate governance structuur vast De algemene vergadering van aandeelhouders van 6 april 2004 heeft de door de raad van commissarissen voorgestelde structuur van corporate governance vastgesteld. Daarnaast is goedkeuring gegeven aan het in lijn met de eisen van de commissie Tabaksblat brengen van de statuten. De notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 6 april 2004 zijn te raadplegen op Tot 6 oktober 2004 kunt u commentaar leveren op deze notulen. Webcasting Na afloop van de verslagperiode was op 11 augustus 2004 de analistenbijeenkomst ter gelegenheid van de halfjaarcijfers 2004 live via webcast te volgen. Hiermee wordt aan de wens voldaan van aandeelhouders om de transparantie van financiële verslaglegging te verhogen. Door gebruik te maken van webcasting wordt momenteel aan 111 van de 113 best practice bepalingen van de Code Tabaksblat voldaan. Onderzoekers geven hoge waardering aan corporate governance VastNed Retail De onderzoekers van het research instituut IRIS van de Robeco Groep hebben in het kader van hun onderzoek naar corporate governance onder Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen een waardering van 8,8 op een schaal van 10 aan VastNed Retail toegekend. VastNed Retail heeft tezamen met VastNed Offices/Industrial de hoogste score van de vastgoedfondsen behaald. 8

11 VastNed Retail halfjaarbericht 2004 Benoeming commissarissen De algemene vergadering van aandeelhouders van 6 april 2004 heeft de heer mr. N.J. Westdijk als commissaris herbenoemd. De heren dr. P.M. Verboom en drs. R.K. Jacobson zijn als nieuwe commissarissen benoemd. Mutatie directie De heer ir. J. Pars MRE MRICS (41) is per 1 juli 2004 de heer H.K.M. Roovers opgevolgd als Chief Investment Officer en statutair bestuurder van VastNed Management. De heer Pars was voorheen directeur Zuid-Europa van VastNed Retail. De heer Roovers (60) gaat met pensioen, maar blijft tot 31 december 2004 aan VastNed Management verbonden als adviseur. Ontwikkelingen en vooruitzichten 2004 De verwachting is dat de verkoop van de Duitse vastgoedportefeuille op korte termijn kan worden afgerond. De daarmee vrijkomende middelen zullen naar verwachting niet eerder dan in 2005 worden geherinvesteerd en pas vanaf dat jaar positief bijdragen aan het direct beleggingsresultaat. Voor het tweede halfjaar 2004 wordt geen grote rentestijging verwacht. Rekening houdend met het bovenstaande wordt voor 2004 een direct beleggingsresultaat van circa 3,74 per aandeel voorzien. Rotterdam, 11 augustus 2004 De directie 9

12 VastNed Retail halfjaarbericht 2004 Halfjaarcijfers 2004 Geconsolideerde balans (x 1.000,-) Vastgoed in exploitatie Vastgoed niet in exploitatie Beleggingen in vastgoed Langlopende schulden ( ) ( ) ( ) Saldo overige activa/passiva ( ) ( ) ( ) Eigen vermogen Minderheidsbelangen Groepsvermogen Geconsolideerde winst- en verliesrekening (x 1.000,-) 1 e halfjaar 1 e halfjaar Brutohuuropbrengsten Exploitatiekosten (9.313) (19.656) (9.277) Nettohuuropbrengsten Gerealiseerde waardemutaties (331) Ongerealiseerde waardemutaties (15.025) (16.815) (2.775) (9.295) 4 (16.089) 4 (3.106) 4 Totaal opbrengsten uit beleggingen Interest (15.414) (32.706) (16.625) Algemene kosten (3.796) (8.474) (4.196) (19.210) (41.180) (20.821) Beleggingsresultaat voor belastingen Over verslagperiode verschuldigde belasting (1.881) (1.693) (1.273) Mutaties latente belastingen (5.058) 5 (3.843) 5 (2.021) 5 (6.939) (5.536) (3.294) Beleggingsresultaat na belastingen Minderheidsbelangen (3.163) (5.703) (2.675) Beleggingsresultaat Direct beleggingsresultaat Indirect beleggingsresultaat (14.867) (21.037) (5.492) Beleggingsresultaat Beoordeeld door externe accountant 2 Gecontroleerd door externe accountant 3 Niet gecontroleerd door externe accountant 4 Waarvan aandeel VastNed Retail N.V negatief (2003: negatief; 1 e halfjaar 2003: negatief) 5 Waarvan aandeel VastNed Retail N.V negatief (2003: negatief; 1 e halfjaar 2003: negatief) 10

13 VastNed Retail halfjaarbericht 2004 Geconsolideerd kasstroomoverzicht (x 1.000,-) 1 e halfjaar 1 e halfjaar Direct beleggingsresultaat Overige kasstromen uit operationele activiteiten (6.345) (3.271) Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten (10.856) (54.584) Kasstroom uit financieringsactiviteiten (68.854) Nettokasstroom (10.579) Schuld aan kredietinstellingen en liquide middelen primo ( ) ( ) ( ) Schuld aan kredietinstellingen en liquide middelen ultimo ( ) ( ) ( ) Mutatie schulden aan kredietinstellingen en liquide middelen (10.579) Specificatie beleggingen naar land (x 1.000,-) Nederland Spanje België Duitsland Frankrijk Italië Portugal Mutaties in het eigen vermogen (x 1.000,-) 1 e halfjaar 1 e halfjaar Eigen vermogen primo Direct beleggingsresultaat Indirect beleggingsresultaat (14.867) (21.037) (5.492) Emissies Dividenduitkering in contanten (57.559) (46.903) (46.903) Overige mutaties (45) (69) (82) Eigen vermogen ultimo Beoordeeld door externe accountant 2 Gecontroleerd door externe accountant 3 Niet gecontroleerd door externe accountant 11

14 1 e halfjaar Resultaat Ongerealiseerde Mutatie latente Resultaat Ongerealiseerde Mutatie latente 1 e halfjaar Resultaat Ongerealiseerde Mutatie latente VastNed Retail halfjaarbericht 2004 Specificatie indirect beleggingsresultaat (x 1.000,-) verkochte activa herwaardering belastingen Totaal Nederland Spanje (1.554) België Duitsland (33.100) (33.100) Frankrijk (1.888) Italië (1.602) (1.602) Portugal (14) (14) Totaal (15.025) (5.058) (14.353) waarvan aandeel derden (39) (566) 91 (514) Indirect beleggingsresultaat (15.591) (4.967) (14.867) verkochte activa herwaardering belastingen Totaal Nederland Spanje (1.099) België Duitsland (42.427) 40 (42.387) Frankrijk (2.193) Italië (604) Portugal (264) 13 (251) Totaal 726 (16.815) (3.843) (19.932) waarvan aandeel derden (63) (1.060) 18 (1.105) Indirect beleggingsresultaat 663 (17.875) (3.825) (21.037) verkochte activa herwaardering belastingen Totaal Nederland (351) Spanje (861) België Duitsland (16.029) 40 (15.989) Frankrijk (1.109) Italië (74) (74) Portugal 12 (17) (5) Totaal (331) (2.775) (2.021) (5.127) waarvan aandeel derden (1) (382) 18 (365) Indirect beleggingsresultaat (332) (3.157) (2.003) (5.492) 1 Beoordeeld door externe accountant 2 Gecontroleerd door externe accountant 3 Niet gecontroleerd door externe accountant 12

15 VastNed Retail halfjaarbericht 2004 Specificatie nettohuuropbrengsten naar land (x 1.000,-) 1 e halfjaar 1 e halfjaar Nederland Spanje België Duitsland Frankrijk Italië Portugal Nettohuuropbrengsten Voor de grondslagen voor de consolidatie, de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling wordt verwezen naar het jaarverslag 2003, behoudens de aanpassingen in verband met de gewijzigde Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Als gevolg van deze wijziging dienen vanaf het boekjaar 2004 zowel de gerealiseerde als de ongerealiseerde waardemutaties in de winst- en verliesrekening te worden verwerkt. Dit geldt tevens voor de mutaties in de voorziening voor latente belastingverplichtingen en de kosten van vermogensbeheer. Deze posten worden met ingang van het boekjaar 2004 niet meer ten laste van het eigen vermogen gebracht, maar in de winst- en verliesrekening verantwoord. Vanaf 1 januari 2004 worden de kosten van vermogensbeheer niet meer ten laste van het indirect beleggingsresultaat gebracht, maar zijn vanaf die datum onderdeel van het direct beleggingsresultaat. De vergelijkende cijfers zijn in verband met deze wijzigingen aangepast. De expense ratio over het eerste halfjaar 2004 bedraagt 9,07% (jaarbasis). 1 Beoordeeld door externe accountant 2 Gecontroleerd door externe accountant 3 Niet gecontroleerd door externe accountant 13

16 VastNed Retail halfjaarbericht 2004 Beoordelingsverklaring Opdracht Wij hebben de in dit halfjaarbericht opgenomen halfjaarcijfers over de periode 1 januari 2004 tot en met 30 juni 2004 bestaande uit de verkorte geconsolideerde balans, de geconsolideerde winst- en verliesrekening, alsmede de toelichting daarop, van VastNed Retail N.V. te Rotterdam beoordeeld. Op de halfjaarcijfers over de periode 1 januari 2003 tot en met 30 juni 2003 hebben wij geen beoordeling uitgevoerd. Derhalve zijn de in de balans, de winst- en verliesrekening, overzicht van de mutaties in het eigen vermogen en het verkort kasstroomoverzicht ter vergelijking opgenomen bedragen niet beoordeeld. De halfjaarcijfers zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de halfjaarcijfers over de periode 1 januari 2004 tot en met 30 juni 2004 te verstrekken. Werkzaamheden Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot beoordelingsopdrachten, in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de vennootschap en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de halfjaarcijfers. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een accountantsverklaring kan worden ontleend. Oordeel Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de halfjaarcijfers over de periode 1 januari 2004 tot en met 30 juni 2004, volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en de Wet toezicht beleggingsinstellingen, geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 30 juni 2004 en van het resultaat over de periode 1 januari 2004 tot en met 30 juni Toelichting Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op de IFRS-paragraaf welke is opgenomen in dit halfjaarbericht, waaruit blijkt dat de opgenomen IFRSinformatie kan wijzigen. Hierin is vermeld dat het proces van de vaststelling van de van toepassing zijnde IFRS-regelgeving nog niet is afgerond. Rotterdam, 11 augustus 2004 Deloitte Accountants B.V. 14

17 Kengetallen vastgoedportefeuille (in exploitatie) Nederland Spanje België Duitsland Frankrijk Italië Portugal Totaal Tien grootste objecten (in % van het belegd vermogen) Aantal huurcontracten Tien grootste huurders (in % van de theoretische huuropbrengst) Belegd vermogen (x 1 miljoen) Belegd vermogen (in % totale vastgoedportefeuille) Gemiddelde omvang per object (x 1 miljoen) Verhuurbare oppervlakte (in m 2 ) Verhuurbare oppervlakte (in %) Theoretische huuropbrengst (x 1 miljoen) 44,7 26,9 22,9 21,0 15,0 2,5 1,0 134,0 Gemiddelde huuropbrengst per m 2 (x 1) Gemiddelde bezettingsgraad (in %) 98,0 98,1 89,2 90,2 98,9 100,0 100,0 95,6 Brutorendement (in %) 8,4 8,0 8,8 11,0 7,9 7,3 9,9 8,6 Regionale spreiding per land (in %) Grote steden Middelgrote steden Kleine steden Verdeling per land (in %) Winkels Winkelcentra Perifere detailhandel Overig 2 < 1

18 Zoals verwacht heeft de economie in de eurozone zich in de eerste helft van 2004 licht hersteld. Dit onder aanvoering van de sterke economische ontwikkelingen in Azië en Amerika. Parijs, Rue de Rivoli

19 Corporate governance research: VastNed Retail has achieved the highest score amongst the property funds. Rotterdam, 22 Korte Hoogstraat

20 Key figures 1 st half year 1 st half year Results (x 1 million) Gross rental income Direct investment result Indirect investment result (14.8) (21.0) (5.5) (9.9) Investment result Balance sheet (x 1 million) Investments in property 1, , , ,589.2 Group equity Shareholders equity Long-term liabilities Composition property portfolio (in % ) The Netherlands Spain Belgium Germany France Italy Portugal Average number of ordinary shares in issue 16,424,048 15,980,734 15,811,970 15,487,896 Number of ordinary shares in issue (end of period) 16,746,189 16,146,747 16,146,747 15,645,964 Per share (x 1) Shareholders equity per share beginning of period (including dividend) Dividend previous financial year (4.24) (4.15) (4.15) (4.01) Shareholders equity per share (excluding dividend) Direct investment result Indirect investment result (0.91) (1.32) (0.35) (0.64) Other movements (0.02) (0.30) (0.30) (0.19) Investment result Shareholders equity per share end of period (including dividend) Share price (end of period) Dividend in cash or in cash and in shares charged to the share premium reserve 4.00% 4.17% Dividend return expressed as a percentage of shareholders equity beginning of period (excluding dividend) Ratio group equity / investments (in %) Ratio long-term loans / short-term loans (in %) 72/28 75/25 67/33 61/39 As from January 1, 2004 the costs of asset management are no longer charged to the indirect investment result. The comparable figures have been adjusted accordingly.

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Waardemutaties vastgoedportefeuille (*EUR 1.miljoen) Q1 Q2 Q3 9M

Waardemutaties vastgoedportefeuille (*EUR 1.miljoen) Q1 Q2 Q3 9M PERSBERICHT BELEGGINGSRESULTAAT VASTNED RETAIL VERDRIEVOUDIGD TOT EUR 6,06 PER AANDEEL DANKZIJ HOGE HERWAARDERINGEN. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast voor vergelijkingsdoeleinden)

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2005 VastNed Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2005 VastNed Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2005 VastNed Offices/Industrial Kerncijfers 1 e halfjaar 1 e halfjaar 2005 1 2004 1 2004 2 2003 3 Resultaten (x 1 miljoen) Brutohuuropbrengsten 44,4 95,4 48,5 108,2 Direct

Nadere informatie

Halfjaarrekening 30 juni 2009

Halfjaarrekening 30 juni 2009 Halfjaarrekening 30 juni 2009 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam 2009 Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax:

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Algemene kosten De algemene kosten bleven onveranderd op 2,6 miljoen ( 2,6 miljoen).

Algemene kosten De algemene kosten bleven onveranderd op 2,6 miljoen ( 2,6 miljoen). Persbericht Halfjaarbericht 2007 INTRINSIEKE WAARDE VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL STIJGT EERSTE HALFJAAR 2007 MET 2,9% TOT 24,43 PER AANDEEL DOOR WAARDESTIJGINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE (tussen haakjes eerste

Nadere informatie

Persbericht eerste kwartaalcijfers 2007

Persbericht eerste kwartaalcijfers 2007 Persbericht eerste kwartaalcijfers 2007 BELEGGINGSRESULTAAT VASTNED RETAIL STIJGT VAN 33,7 MILJOEN TOT 48,4 MILJOEN VRIJWEL GEHEEL DOOR WAARDESTIJGINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE (tussen haakjes eerste kwartaal

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT PER AANDEEL STABIEL. INTRINSIEKE WAARDE 30 SEPTEMBER ,16 PER AANDEEL

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT PER AANDEEL STABIEL. INTRINSIEKE WAARDE 30 SEPTEMBER ,16 PER AANDEEL Persbericht negenmaands- resultaten 2007 VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT PER AANDEEL STABIEL. INTRINSIEKE WAARDE 30 SEPTEMBER 2007 24,16 PER AANDEEL (tussen haakjes eerste negen

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL BOEKT STABIEL DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EN STIJGING INTRINSIEKE WAARDE DOOR POSITIEVE WAARDEMUTATIES VASTGOEDPORTEFEUILLE

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL BOEKT STABIEL DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EN STIJGING INTRINSIEKE WAARDE DOOR POSITIEVE WAARDEMUTATIES VASTGOEDPORTEFEUILLE Persbericht eerste kwartaalcijfers 2008 VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL BOEKT STABIEL DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EN STIJGING INTRINSIEKE WAARDE DOOR POSITIEVE WAARDEMUTATIES VASTGOEDPORTEFEUILLE (tussen haakjes

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2005 VastNed Retail

Halfjaarbericht Interim report 2005 VastNed Retail Halfjaarbericht Interim report 2005 VastNed Retail Kerncijfers 1 e halfjaar 1 e halfjaar 2005 1 2004 1 2004 2 2003 3 Resultaten (x 1 miljoen) Brutohuuropbrengsten 53,6 119,8 64,9 128,9 Direct beleggingsresultaat

Nadere informatie

Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst De over de verslagperiode verschuldigde belastingen bedragen nihil (nihil).

Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst De over de verslagperiode verschuldigde belastingen bedragen nihil (nihil). Persbericht eerste kwartaalcijfers 2007 STABILISATIE DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT PER AANDEEL VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL DANKZIJ ONTWIKKELING KANTOORMARKT (tussen haakjes eerste kwartaal 2006) Direct beleggingsresultaat:

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

INTRINSIEKE WAARDE VASTNED RETAIL STIJGT NAAR 71,67 PER AANDEEL

INTRINSIEKE WAARDE VASTNED RETAIL STIJGT NAAR 71,67 PER AANDEEL Persbericht eerste kwartaalcijfers 2008 INTRINSIEKE WAARDE VASTNED RETAIL STIJGT NAAR 71,67 PER AANDEEL (tussen haakjes eerste kwartaal 2007) Direct beleggingsresultaat: 14,7 miljoen ( 15,7 miljoen); Indirect

Nadere informatie

Persbericht Jaarcijfers 2006

Persbericht Jaarcijfers 2006 Persbericht Jaarcijfers 2006 BELEGGINGSRESULTAAT PER AANDEEL VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL STIJGT TOT 2,63 (+ 143,5%) (tussen haakjes boekjaar 2005) Direct beleggingsresultaat: 32,2 miljoen ( 33,2 miljoen);

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4 In te vullen door de student: Naam: Studentnummer: Docent: Groep: Collegiale toetsing FN2VS2FE01-1 HEEJM Aanwijzingen: N.B. Lees

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE The basic Dutch Financial Statements always consist of: - Balance Sheet - Profit and Loss Account - Disclosure (General disclosure giving details on the accounting

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 Halfjaarcijfers 2007 Laurus/Super de Boer Herstructurering Laurus op koers Nettoresultaat positief Kernpunten eerste halfjaar 2007: Focus geheel op formule

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES ZETTEN STIJGENDE LIJN DOOR; DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,72 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES ZETTEN STIJGENDE LIJN DOOR; DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,72 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES ZETTEN STIJGENDE LIJN DOOR; DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,72 PER AANDEEL. (tussen haakjes 2004; * aangepast voor vergelijkingsdoeleinden) Beleggingsresultaat:

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2008 KWALITEITSVERBETERING VASTGOED- PORTEFEUILLE VASTNED RETAIL LEIDT TOT GROEI VAN HUUROPBRENGSTEN

Halfjaarbericht 2008 KWALITEITSVERBETERING VASTGOED- PORTEFEUILLE VASTNED RETAIL LEIDT TOT GROEI VAN HUUROPBRENGSTEN Persbericht Halfjaarbericht 2008 KWALITEITSVERBETERING VASTGOED- PORTEFEUILLE VASTNED RETAIL LEIDT TOT GROEI VAN HUUROPBRENGSTEN Reinier van Gerrevink, CEO VastNed Retail: Ondanks de huidige turbulente

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT LAAT GERINGE DALING ZIEN; WAARDEDALING VASTGOED- PORTEFEUILLE BEDRAAGT 3,5%

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT LAAT GERINGE DALING ZIEN; WAARDEDALING VASTGOED- PORTEFEUILLE BEDRAAGT 3,5% Persbericht Eerste kwartaalcijfers 2009 VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT LAAT GERINGE DALING ZIEN; WAARDEDALING VASTGOED- PORTEFEUILLE BEDRAAGT 3,5% Reinier van Gerrevink, CEO: Ondanks

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Halfjaarverslag 30 juni 2012

Halfjaarverslag 30 juni 2012 Halfjaarverslag 30 juni 2012 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax: (010)

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

copyright DJB International

copyright DJB International copyright DJB International copyright DJB International Your Insurance Cy, since 19XX Still going strong copyright DJB International copyright DJB International Directive 2009/138/EC of 25 nov 2009 On

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Amersfoort, 2 maart 2007 Jaarresultaten 2006 Laurus N.V. Keerpunt voor Laurus ondanks verlies in 2006: solide basis voor de toekomst van Super de Boer gelegd Kernpunten 2006: nieuwe

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Mechelen/Zoetermeer, 31 mei 2017, 22.00h - FNG N.V. (FNG, Euronext Amsterdam) ("FNG") maakt haar definitieve jaarcijfers bekend die

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

FREE TRANSLATION NYRSTAR NV

FREE TRANSLATION NYRSTAR NV FREE TRANSLATION NYRSTAR NV Statutory auditor s Report to the extraordinary general meeting of shareholders of the company NYRSTAR NV on the proposal to approve the physically-settled conversion right

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

VASTGOEDPORTEFEUILLE VASTNED RETAIL: - WAARDESTIJGING 103 MILJOEN - NETTO RENDEMENT 6,0%

VASTGOEDPORTEFEUILLE VASTNED RETAIL: - WAARDESTIJGING 103 MILJOEN - NETTO RENDEMENT 6,0% Persbericht negenmaands- resultaten 2007 VASTGOEDPORTEFEUILLE VASTNED RETAIL: - WAARDESTIJGING 103 MILJOEN - NETTO RENDEMENT 6,0% (tussen haakjes eerste negen maanden 2006) Direct beleggingsresultaat:

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Who benefits from the company car regime?

Who benefits from the company car regime? Who benefits from the company car regime? Brussels, the 13 th of September 2017 Xavier May (ULB-IGEAB) Cost/benefit for the employer-worker-state Bax analysis of the company car regime Benchmark = private

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2016 2 AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2016 6 B. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2015 29 JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM Inhoudsopgave ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2015 6 B. Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Theta Fund Management B.V. Amsterdam. Annual Report 2013

Theta Fund Management B.V. Amsterdam. Annual Report 2013 Theta Fund Management B.V. Amsterdam Annual Report 2013 CONTENTS Page DIRECTORS' REPORT 1 General 3 2 ANNUAL REPORT OF THE MANAGING DIRECTORS 4 FINANCIAL STATEMENTS 1 Balance sheet as at December 31, 2013

Nadere informatie

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling - Resultaten 2008 - Amsterdam, 6 maart 2009 Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling DPA Flex Group N.V. heeft in 2008

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

De rol van de waarde van vastgoed in crisistijd op de verslaggeving van vastgoed ondernemingen

De rol van de waarde van vastgoed in crisistijd op de verslaggeving van vastgoed ondernemingen De rol van de waarde van vastgoed in crisistijd op de verslaggeving van vastgoed ondernemingen VBA - Seminar Jef Holland Head of Real Estate Audit Amsterdam Tel. : +31 (0)20-582 4504 E-Mail: jholland@deloitte.nl

Nadere informatie

Kerngegevens 30-jun dec jun-09. Bruto bedrijfsresultaat (x 1.000) Netto resultaat (x 1.000)

Kerngegevens 30-jun dec jun-09. Bruto bedrijfsresultaat (x 1.000) Netto resultaat (x 1.000) Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2010 een negatief resultaat na belastingen behaald van 898.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 61.000, netto financieringslasten

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 1.1.1.4: Goedkeurende controleverklaring,

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2009: POSITIEF RESULTAAT, GESTEGEN HUUROPBRENGSTEN, VERHOGING DIVIDEND

P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2009: POSITIEF RESULTAAT, GESTEGEN HUUROPBRENGSTEN, VERHOGING DIVIDEND P E R S B E R I C H T G R O O T H A N D E L S G E B O U W E N N. V. 2009: POSITIEF RESULTAAT, GESTEGEN HUUROPBRENGSTEN, VERHOGING DIVIDEND - Huuropbrengsten: + 9,3 % (van 13,7 naar 15,0 miljoen) - Bezetting

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. HA-0251-a-13-2-b

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. HA-0251-a-13-2-b Bijlage HAVO 2013 tijdvak 2 management & organisatie Informatieboekje HA-0251-a-13-2-b Formuleblad Voor de beantwoording van vraag 8 en 21 zijn de volgende formules beschikbaar: 8 pay out ratio dividend

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Congres Dynamis Taxaties Nederland Wim Wensing

Congres Dynamis Taxaties Nederland Wim Wensing Congres Dynamis Taxaties Nederland Wim Wensing 6 NOVEMBER 2014 INHOUDSOPGAVE Introductie Amvest Woningmarkt en overheidsbeleid Recente marktontwikkelingen Case study 1: AmvestSAA-portefeuille Case study

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. Alkmaar

Elite Fund Management B.V. Alkmaar Elite Fund Management B.V. Alkmaar Halfjaarbericht 2017 31 juli 2017 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 4 Balans per 30 juni 2017 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers. Teslin Capital Management BV. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

Halfjaarcijfers. Teslin Capital Management BV. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV Halfjaarcijfers Teslin Capital Management BV 2014 De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV Balans per 30 juni 2014 (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) Activa 30-06-2014

Nadere informatie