ANNUAL REPORT & FINANCIAL STATEMENTS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANNUAL REPORT & FINANCIAL STATEMENTS"

Transcriptie

1 ANNUAL REPORT & FINANCIAL STATEMENTS 2012

2

3 Table of Contents Company Profile Report of the General Manager Report of the Supervisory Board Corporate Information Market Review Operations Financial Performance Human Resources Health, Safety, Environment & Community Outlook 2013 Financial Statements Annual Report Vensur

4 Company Profile C. Kersten en Co. N.V. and Cementos Argos S.A. have been business partners for over 40 years. In February 2010, a joint venture agreement was signed between the two partners and half of the Vensur shares of Kersten en Co N.V. were sold to Cementos Argos S.A. The history of Vensur goes back to 1965, when Kersten togheter with Venezolana de Cementos established the first cement company in Suriname. Ever since, we have always been the only company on the local market that produces fresh cement. This gives us a longer storage quality cement, which is a major competitive advantage compared to the imported cement. We manufacture different types of cement that meet the ASTM (American Society for Testing and Materials) standards. Our high quality cement is suitable for small and large concrete structures. Continuous improvement of processes and products guarantee the product quality of our cement. Partly, because the production is supported by an international research and technology center, we can guarantee the high quality of our products. With the expertise we have in house, we are C. Kersten en Co. N.V. en Cementos Argos S.A. zijn al 40 jaren zakelijke partners van elkaar. In februari 2010 werd er een Joint Venture overeenkomst gesloten tussen de twee partners waarbij Kersten en Co N.V. de helft van haar Vensur aandelen aan Cementos Argos S.A. verkocht. De geschiedenis van Vensur gaat terug naar 1965, toen Kersten samen met Venezolana de Cementos de eerste cementfabriek van Suriname oprichtte. Sindsdien is Vensur nog steeds het enige bedrijf op de Surinaamse markt dat vers cement produceert. Hierdoor heeft Vensur cement een langere bewaarkwaliteit, hetgeen een groot concurrentievoordeel met zich meebrengt ten opzichte van het geïmporteerde cement. Vensur vervaardigt verschillende typen cement, die voldoen aan de ASTM (American Society for Testing and Materials) standaarden. Door de hoge kwaliteit is ons cement geschikt voor kleine en grote betonconstructies. Continue verbetering van de processen en producten garanderen de productkwaliteit van Vensur cement. Mede doordat het productieproces wordt ondersteund door een internationaal onderzoeks- en technologiecentrum kan Vensur de kwaliteit van haar producten waarborgen. Door de expertise die Vensur in huis heeft, is zij in staat technisch 4 Annual Report Vensur 2012

5 able to provide technical advice to the building and construction industry in Suriname. Argos is a multinational company in the field of cement and concrete and has offices in Colombia, the Caribbean region and the United States of America. With a market share of 51%, Argos is the leader in the Colombian cement market. They are the fourth largest cement producer in Latin America and the sixth largest concrete producer in the United States. Furthermore, Argos exports cement and clinker to over 27 countries around the world. The experience of Argos and their technical expertise and knowledge of the cement and concrete market worldwide, in combination with our knowledge of the local market, guarantee the continuity and quality of our cement. Mission Statement Vensur is a trustworthy, innovative and reliable producer and supplier of high quality cement and cement products. Essential to this is a customer friendly, transparent organization that responds to the specific needs of the market and its customers. advies te leveren aan de bouw- en constructieindustrie in Suriname. Argos is een multinational op het gebied van cement en beton en heeft vestigingen in Columbia, het Caraibisch gebied en de Verenigde Staten van Amerika. Met een marktaandeel van 51% is Argos marktleider in de Columbiaanse cementmarkt. Zij zijn de vierde grootste cementproducent in Latijns Amerika en de zesde grootste betonproducent in de Verenigde Staten. Verder exporteert Argos cement en klinker naar meer dan 27 landen over de hele wereld. De ervaring, technische expertise en kennis van de cement- en betonindustrie die Argos als internationale organisatie met zich meebrengt, in combinatie met Vensur s kennis van de Surinaamse markt, garanderen de continuïteit en kwaliteit van Vensur cement. Missie Vensur is een betrouwbare, innovatieve en toonaangevende producent en leverancier van kwalitatief hoogwaardig cement en cementproducten. Essentieel hiertoe is een klantvriendelijke, transparante organisatie die inspeelt op de specifieke behoeften van de markt en de wensen van de klant. Annual Report Vensur

6 6 Annual Report Vensur 2012

7 Report of the General Manager In 2012 Vensur supplied more than 50% of the cement requirement in Suriname. The ongoing investment projects started in 2010 and involved upgrading equipment, human resources, and training, resulted in this achievement. The major activities in the past year were focused on increasing our storage capacity, and improving the efficiency of the production process. We managed to renew the pipeline to the silos, bring Silo 4 into operation, finish the preparation and engineering for the installation of a Hot Gas Generator, and prepared to start with operation in January 2013 the new production unit: Vensur Concrete. Like last year, we have closed 2012 with many improvements in housekeeping and safety and with zero company accidents. In 2013 our focus will continue to be on automating and optimizing the production process expecting capacity increase and cost reduction. The startup of the Hot Gas Generator in March will play a big part in achieving these goals. We are also very optimistic in positioning our company in the market with our new ready mix operation. We will of course continue our efforts in building our team through training and coaching. I would like to take this opportunity to thank our shareholders, suppliers and customers for their support and trust, and very special thanks to the total Vensur team for their performance, efforts and dedication in the past year. In 2012 waren wij in staat te voldoen aan meer dan helft van de cement vraag in Suriname. De lopende investeringsprojecten, gestart in 2010, zoals verbetering van de productiemachines, human resources en opleiding, resulteerden in deze prestatie. De belangrijkste activiteiten in het afgelopen jaar waren gericht op het vergroten van onze opslagcapaciteit en het verbeteren van de efficiëntie van het productieproces. We zijn erin geslaagd om de productievullijn, gekoppeld aan de cementsilos, te vernieuwen, Silo 4 operationeel te maken en hebben de voorbereiding en constructie voor de installatie van een Hot Gas Generator afgerond. Verder zijn wij gestart met de voorbereidingen om in januari 2013 de nieuwe productie-eenheid: Vensur Concrete productieklaar te kunnen maken. We hebben, net als vorig jaar, 2012 afgesloten met diverse verbeteringen op huishoudelijk en veiligheidsgebied en hebben nul bedrijfsongevallen gehad. In 2013 zal de focus nog steeds gericht zijn op het automatiseren en optimaliseren van het productieproces met als doel capaciteitsuitbreiding en kostenreductie. De ingebruikname van de Hot Gas Generator in maart zal een omvangrijke rol spelen in het bereiken van deze doelstellingen. We zijn ook zeer optimistisch over de positionering van ons bedrijf in de markt, met name door de start van de betonproductie. We blijven ons natuurlijk inzetten voor de verdere ontwikkeling van ons team door middel van training en coaching. Ik zou graag van deze gelegenheid gebruik willen maken om onze aandeelhouders, leveranciers en klanten te bedanken voor hun steun en vertrouwen en een speciaal woord van dank aan het totale Vensur team voor hun prestaties, inzet en toewijding in het afgelopen jaar. Annual Report Vensur

8 Report of the Supervisory Board In accordance with the provisions of Article 22 paragraph 1 and Article 32 of the Articles of Association of the company, we are privileged to inform you as follows in relation to the 2012 financial statements of Vensur N.V. The annual accounts have been audited by Lutchman & Co. The auditor is of the opinion that the financial statements give a true and fair view of the financial position of the company as at December 31, 2012 and of the results and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS). We recommend that you adopt these financial statements, together with the accompanying auditor s report, as presented by the Board of Directors. Approval of these financial statements will serve to discharge the members of the Board of Directors for their management of the company s affairs and the members of the Supervisory Board for their supervision thereof. The profit before tax amounted to 884,868, whereas the profit after deduction of taxes was 452,311. On approval of the financial statements and approval of the proposed dividend, a cash dividend of 325,000 ( per share) will be paid out. After acceptance of this proposal the remaining net profit, totalling 127,311, will be added to the reserve. We concur with these proposals by the Board of Directors and recommend their approval by the Meeting. Pursuant to article 17 clause 2 of the Articles of Association of our company, a yearly schedule of resignation of two members of the Supervisory Board is mandatory. We express our appreciation and gratitude to the Board of Directors and all other employees for their efforts in the financial year. Paramaribo, February 15, 2013 Mr. Richard Tjon A Joe Mr. Arnold Gomez Mr. Luis Tovar Puccini Ter voldoening aan het voorschrift van artikel 22 lid 1 en artikel 32 van de statuten hebben wij de eer u inzake de jaarrekening 2012 van Vensur NV het volgende te berichten. De jaarrekening is gecontroleerd door Lutchman & Co. De accountant is van mening dat de jaarrekening een getrouw beeld verschaft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2012 en van het resultaat over 2012, die in overeenstemming is met de International Financial Reporting Standards (IFRS). Wij adviseren u de onderhavige jaarrekening, zoals die tezamen met de controleverklaring van de accountant door de directie ter behandeling wordt aangeboden, vast te stellen. Deze vaststelling strekt tot décharge van de directie voor het bestuur en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht. Het bedrijfsresultaat vóór belastingen bedroeg in 884,868 en na aftrek van belastingen ad 452,311. Bij goedkeuring van de jaarrekening en het dividendvoorstel zal over het boekjaar 2012 een contant dividend worden uitgekeerd van 325,000 ( per aandeel). Na aanvaarding van dit voorstel rest een nettowinst van 127,311, welke aan de reserve zal worden toegevoegd. Met deze voorstellen van de directie kunnen wij ons verenigen. Wij adviseren u dan ook deze voorstellen goed te keuren. Volgens het door de Raad van Commissarissen opgemaakte rooster van aftreden, zoals bepaald in artikel 17, lid 2 van de statuten, dienen twee commissarissen af te treden. Wij spreken onze waardering en erkentelijkheid uit voor de wijze waarop de directie en alle overige personeelsleden van Vensur zich gedurende het boekjaar voor de vennootschap hebben ingezet. Paramaribo, 15 februari 2013 Mr. Richard Tjon A Joe Mr. Arnold Gomez Mr. Luis Tovar Puccini 8 Annual Report Vensur 2012

9 Corporate Information Policy Board of the Joint Venture Corporaciones e Inversiones Del Mar Caribe S.A.S ( CIDMC ) & C. Kersten en Co. N.V. ( Kersten ) Mr. Arnold Gomez Representative of Cementos Argos S.A. Mr. Luis Tovar Puccini Representative of Cementos Argos S.A. Mr. Antoine Brahim Representative of Kersten en Co. N.V. Mr. Richard Tjon A Joe Representative of Kersten en Co. N.V. Directors Mr. Patrick Heshusius General Manager Mr. Eric Doelahmarsidi Finance Director Mr. Ricardo Jones Director Operations Mr. Ivan Radi Director Administration Management Team Mrs. Ramona Romeo Administrative Coordinator Mr. Melvin Ong A Kwie Marketing & Sales Coordinator Mr. Hermanus Sienema Marketing & Distribution Coordinator Annual Report Vensur

10 Organizational Chart 10 Annual Report Vensur 2012

11 Market Review In 2012 the local cement market showed a growth rate of 13%. The main reasons for this development is the increase in housing projects financed by the government and also the increase in housing in the private sector. Furthermore, the construction of public infrastructure, including the asphalting of the East-West connection and the paving of the road to Atjoni and South Drain contributed to the growth of the cement market. We were able to facilitate this growth, leading to a market share increase from 48% to 53% in In order to improve our market approach, we restructured our commercial department in Three Sales Advisors have been visiting customers on a weekly basis, instead of just taking telephone orders, resulting in a more marketoriented approach. This change in strategy has positively contributed to the increase in our sales of 40 kg bags of cement. In 2012 maakte de lokale cementmarkt een groei door van 13%. Deze groei is voornamelijk toe te schrijven aan de toename van woningbouwprojecten gefinancierd door de overheid en ook de toename van de woningbouw in de particuliere sector. Verder hebben ook de infrastructurele bouwwerken van de overheid, zoals het asfalteren van de Oost-West verbinding en de asfaltering van de weg naar Atjoni en South Drain, bijgedragen tot de groei van de cementmarkt. Wij waren in staat deze groei te faciliteren en ons marktaandeel steeg in 2012 van 48% naar 53%. Om beter te kunnen inspelen op de markt hebben wij in 2012 onze commerciële afdeling geherstructureerd. Drie Sales Advisors hebben wekelijks klanten bezocht in plaats van enkel telefonische orders op te nemen, resulterend in een meer marktgerichte aanpak. Deze veranderde strategie heeft positief bijgedragen tot de toename van onze verkopen inzake de 40 kg zakken cement. Annual Report Vensur

12 Sales in tons , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, ,611 87,860 42,551 46,597 44, Monthly sales figures 2012 in tons Nov 11,771 Dec 9,602 Jan 8,266 Feb 8,288 Mar 11,313 Oct 12,669 Apr 10,811 Sep 10,834 Aug 10,839 Jul 10,995 Jun 9,895 May 10, Annual Report Vensur 2012

13 Operations Regarding Operations the most important investment in 2012 was the purchase of a Hot Gas Generator. This generator will allow us to add more puzzolane to the cement type General Use. Puzzolane is a material with cement characteristics, which is added to our cement in 40kg bags since By adding puzzolane, the production costs of this type of cement is lowered. cement General Use a production of tph was achieved. In the laboratory we invested in a new press machine. This bench press is used for pressing cement blocks; the results enable us to derive the the quality (strength) of the cement. In 2012 also Silo 4 was put into use. This was done by installing an extraction system in the silo and the extraction system was connected to the existing filling system in the packing plant. As a result, the storage capacity increased by 1,200 ton. Furthermore, the production pipe line which is coupled to the cement silos, was enlarged from 4 to 6. This adjustment was necessary because of the increased production of the cement mill. The total production went up in 2012 from 70,000 to 113,000 tons. The production of the cement type Industrial Use for the industrial customers was in 2012 on average between 17 to 18 tph. For the type of De belangrijkste investering op productiegebied in 2012 was de aanschaf van een Hot Gas Generator. Deze generator zal ons in staat stellen meer puzzolaan toe te voegen aan het cement type General Use. Puzzolaan is een grondstof met cementachtige eigenschappen die sinds 2011 wordt toegevoegd aan ons cement in 40kg zakken. Met de toevoeging van puzzolaan worden de productiekosten van dit type cement omlaag gebracht. In 2012 werd Silo 4 operationeel gemaakt door de installatie van een extraction system in de silo. Dit systeem is gekoppeld aan het bestaande vulsysteem in de pakruimte. Hierdoor is de capaciteit van de voorraadopslag met 1,200 ton verhoogd. Verder werd de productievullijn die gekoppeld is aan de cementsilos, vergroot van 4 naar 6. Deze aanpassing was noodzakelijk, vanwege de verhoogde cementproductie van de molen. De totale productie ging in 2012 omhoog van naar ton. De productie van het cementtype Industrial Use bestemd voor de industriële klanten, was in 2012 gemiddeld tussen de tph. Voor het type cement General Use is een productie van tph gehaald. In het laboratorium is geïnvesteerd in een nieuwe drukmachine. De drukbank wordt gebruikt voor het drukken van cementblokken en van de resultaten wordt de kwaliteit (sterkte) van het cement afgeleid. Annual Report Vensur

14 Monthly produc9on in tons and tons per hour (TPH) 14, ,000 10,000 8,000 7, , ,030 9, , ,307 10,453 8,601 8, , ,181 8, , , , Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 0 PoducAon TPH ProducEon in tons per cement type 8,000 7,548 7,000 6,000 5,000 4,000 3,532 3,560 6,051 6,163 4,867 5,469 4,871 4,760 4,883 4,166 3,718 5,677 4,630 5,454 4,999 6,093 3,918 3,837 6,344 5,943 3,000 2,000 2,019 2,708 2,352 1,000 0 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec General use produc.on 2012 Industrial use produc.on Annual Report Vensur 2012

15 Financial Performance In the following section a detailed view of the company results in terms of turnover and costs of our company in 2012 are presented. These figures are extracted from the Statement of comprehensive income for the year ended December 31, Operating results In comparison with 2011 our net income increased. However, we had to recognize a tax provision from the income statement in order to meet the devaluation of the SRD. This provision does, however, not affect the cash flow of the company: our Ebitda increased with more than 90% compared to Het volgende onderdeel vertoont een gedetailleerde weergave van de bedrijfsresultaten en wel de omzet en kosten van ons bedrijf in Deze cijfers zijn ontleend aan de verlies en winstrekening per 31 december Bedrijfsresultaat In vergelijking met 2011 is ons netto inkomen gestegen. Echter moesten wij rekening houden met een belastingvoorziening om tegemoet te komen aan de devaluatie van de SRD. Deze voorziening is niet van invloed op onze cashflow: onze Ebitda steeg in vergelijking met 2011 zelfs met meer dan 90%. Amounts x 1, actual 2012 budget 2011 actual 2012 in % actual 2012 in % budget 2012 vs 2011 in % Revenue 20,026 16,012 13, % 100% 46.4% Cost of sales 14,558 11,446 10, % 71.5% 38.0% Gross margin 5,468 4,566 3, % 28.5% 74.6% Other income % 1.1% 62.4% Total income 5,835 4,741 3, % 29.6% 73.8% Total expenses 4,734 3,200 2, % 20.0% 75.4% Profit before interest and taxation 1,101 1, % 9.6% 67.1% Net financial expenses % -0.6% % Profit before taxation 885 1, % 9.0% 33.9% Income taxes % -3.3% 129.1% Profit for the year % 5.7% -4.2% Annual Report Vensur

16 Turnover Compared to 2011 the revenue in terms of volume has increased with 43% in This is mainly caused by an increase in sales of bulk cement in The following table presents an overview of the turnover figures from 2011 and 2012 in terms of volume, as well as currency. Omzet In vergelijking met 2011 is de omzet in termen van volume toegenomen met 43% in De reden hiervoor is voornamelijk een hogere afzet van bulk cement in De volgende tabel geeft een overzicht van de omzetcijfers van 2011 en 2012 in volume als ook in omzet vs 2011 in % Revenue (in ) 20,026 13, % Sales (in Tons) 125,611 87, % Average turnover per ton (in ) % Costs In order to be able to supply to the market we had to increase our clinker imports, maintenance and other costs. We did however manage to reduce our unit production costs with almost 2% per ton. More information on the composition of the different expenses in the table below can be found in the financial part of this report. Kosten Om adequaat in te kunnen spelen op de marktvraag hebben wij verhoogde kosten gemaakt voor klinkerimport, onderhouds- en andere kosten. Nadere specificatie betreffende de verschillende kostenposten uit de tabel hieronder is opgenomen in het financiële gedeelte van dit jaarverslag. Amounts x 1, actual 2011 actual 2012 in % 2011 in % 2012 vs 2011 in % Revenue 20,026 13, % 100% 46.4% Employee benefit expenses 1,507 1, % 7.6% 45.2% Depreciation and impairments % 2.2% 81.6% Housing expenses % 3.6% 30.7% Operating expenses % 2.1% 29.0% Selling expenses % 0.9% 26.0% Transportation expenses % 1.5% -24.1% Office expenses % 0.4% 17.3% General and administrative expenses 1, % 1.4% 583.9% Net financial expenses % -0.01% % Total expenses 4,950 2, Annual Report Vensur 2012

17 Annual Report Vensur

18 Human Resources Personnel As at December 31, 2012, the number of employees amounted to 67, including 49 male and 18 female employees. In 2012, ten employees left our company with mutual approval or on their own initiative. We have strengthened our team with five additional employees for the new concrete operation. As at January 1, 2012, Mr. M. Ong A Kwie entered into our employment, working as Marketing & Sales Coordinator and Mrs. R. Romeo joined us on April 24, 2012 as Administrative Coordinator, both positions being part of our management team. At the executive level, Ivan Radi (Director Administration) joined our company as an Argos representative. We wish all new employees every success in their new positions. In 2012 our company had one jubilee, Mr. Mohammedhoesein Jhapsie, with 30 years of service. During our End of the Year party in December he received the Golden Pin from our General Manager. Awards The employee of the Year Award and the HSEC Employee Award were not awarded in The assessments are being renewed, based on the new performance evaluation system and changes in the Health and Safety standards implemented in These awards will be awarded again in Training In 2012 we scheduled several training sessions for our personnel. In January the management team participated in the training Effective collaboration and conflict management. Also, all our drivers took part in the Defensive Driving & Basic Operators training. Furthermore, in 2012 the mandatory annual fire prevention training took place. A group of 15 Personeel Ons personeelsbestand telde per 31 december 2012 totaal 67 medewerkers, waarvan 49 mannen en 18 vrouwen. In 2012 verlieten tien medewerkers ons bedrijf, met wederzijds goedkeuren of op eigen initiatief. Wij hebben ons team versterkt met vijf nieuwe medewerkers ten behoeve van Vensur Concrete. Het managementteam werd per 01 januari versterkt met de heer M. Ong A Kwie, werkzaam als Marketing & Sales Coordinator en per 24 april 2012 met mevrouw R. Romeo als Administrative Coordinator. Op directieniveau is Ivan Radi (Director Administration) het team komen ondersteunen; hij vertegenwoordigt Argos binnen de directie. Wij wensen alle nieuwe medewerkers succes toe in hun nieuwe functie. In 2012 telde ons bedrijf één jubilaris, de heer Mohammedhoesein Jhapsie, met 30 dienstjaren. Tijdens ons eindejaarsfeest in december mocht 18 Annual Report Vensur 2012 hij van de General Manager de Gouden Speld in ontvangst nemen. Awards De medewerker van het jaar Award en de HSEC employee Award zijn in 2012 niet uitgereikt. Er wordt gewerkt aan vernieuwing van de beoordelingscriteria, gebaseerd op het nieuw beoordelingsprestatie-systeem en aanpassingen in de Health and Safety standaarden die zijn geïmplementeerd in Deze awards zullen in 2013 weer worden uitgereikt. Trainingen Ook in 2012 stonden er verschillende trainingen op het programma voor ons personeel. Zo heeft het managementteam in januari de training Effectief samenwerken en conflicthantering gevolgd. Alle chauffeurs van ons bedrijf hebben deelgenomen aan de training Defensive Driving & Basic Operators training.

19 people, including members of the management team, started in November with a Spanish course. In addition, our employees participated in various other courses, such as: Basic Excel, First Line for Managers and Time Management. Human Resource Instrument In 2012, a new incentive system was tested. On the basis of the results, the system has been adjusted, which resulted in a more effective workable system. This new system will be further developed and applied in will be continued in Also, in December the annual End of the Year party took place. Suriname to date In 2012 we improved our digital newsletter Suriname to Date, which helped to upgrade the communication flow within our company. This newsletter includes a variety of relevant information related to our organization. Suriname to Date is also sent to the other Argos companies. Union negotiations Due to internal circumstances within our Labor Union, Vensur Werknemersbond, negotiations for a new service year, did not start in November, as usual. The negotiations began in January Teambuilding At the end of each quarter, a company gettogether was held with great sociability, good food and music. These successful get-togethers Verder heeft in het afgelopen jaar ook de verplichte jaarlijkse brandpreventietraining plaatsgevonden. In november startte een groep van vijftien personen, inclusief leden van het managementteam, met een cursus Spaans. Verder hebben onze medewerkers deelgenomen aan diverse andere cursussen, zoals: Basic Excel, First Line for Managers en Time Management. Human Resource Instrument In 2012 is het nieuwe prestatiebeloningssysteem getest. Op basis van de resultaten is het systeem aangepast, hetgeen heeft geresulteerd in een effectief werkbaar systeem. In 2013 zal dit systeem verder uitgewerkt en toegepast worden. Arbeidsvoorwaarden Wegens interne omstandigheden binnen de Vensur Werknemersbond zijn de onderhandelingen voor een nieuw dienstjaar niet, zoals gebruikelijk, in november van start gegaan. De onderhandelingen zijn in januari 2013 begonnen. Teambuilding Aan het eind van elk kwartaal wordt er een company get-together gehouden met veel gezelligheid, lekker eten en muziek. De geslaagde get-togethers zullen ook in 2013 worden voortgezet. Ook werd in december het jaarlijkse eindejaarsfeest georganiseerd. Suriname to date In 2012 hebben wij onze digitale nieuwsbrief Suriname to Date aangepast, hetgeen ook heeft bijgedragen tot verbetering van de communicatiestroom binnen ons bedrijf. In deze nieuwsbrief wordt diverse relevante informatie betreffende onze organisatie belicht. Deze nieuwsbrief wordt ook naar de overige Argos bedrijven verstuurd. Annual Report Vensur

20 20

21 Health, Safety, Environment & Community In 2012 the focus on the Health and Safety field was to further increase the overall policy to Argos HSEC standards. There are weekly safety talks ; these sessions are held on Tuesdays and attendance is mandatory for all employees. Accidents By strict adherence to the Health and Safety standards no accidents occurred in The awareness of the employees played a decisive role in this outcome. Health and Safety in the workplace have high priority and therefore a culture of Safety consciousness is strongly encouraged. In 2012 we obtained one of the first places on Argos list of companies with the highest amount of accident free days. We were able to reach this result because of the high safety culture within our company. In 2012 lag de focus van Health and Safety op het verder opvoeren van het algehele HSEC beleid naar Argos standaarden. Zo zijn er weekly safety talks, deze sessies worden elke dinsdag gehouden en zijn bestemd voor alle medewerkers. Ongevallen Door het strikt naleven van de Health en Safety standaarden hebben zich in 2012 geen bedrijfsongevallen voorgedaan. De bewustwording van de medewerkers heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Health and Safety op de werkvloer genieten hoge prioriteit en daarom wordt een cultuur van safety bewustzijn sterk gestimuleerd. In 2012 behaalde Vensur één van de hoogste plekken op de lijst van Argos van bedrijven met de meeste accident free dagen als resultaat van de hoge safety cultuur. Bijdrage aan de maatschappij In 2012 hebben wij met name ontwikkelingsprojecten in het binnenland van Suriname ondersteund door middel van cementdonaties. Riviertrap voor het dorp Pikin Slee Deze trap is nodig om toegang tot de rivier te verbeteren voor de dorpsbewoners bij het uitvoeren van dagelijkse taken, zoals wassen of vissen. De riviertrap is een belangrijk aanvoerpunt van goederen en personen. Het dorp biedt toegang tot honderden toeristen per maand die het Marron Museum bezoeken en ook Annual Report Vensur

22 Contribution to society In 2012 we supported several development projects in the interior of Suriname through cement donations. Cement river stairs for the village Pikin Slee These stairs are necessary to improve access to the river for residents conducting daily tasks, such as washing or fishing. Furthermore, visitors and goods flow into the village through boat landings using the river stairs. The village offers access to the Maroon Museum to hundreds of tourists on a monthly basis and to nearby villagers who rely on the Pikin Slee Medical Center for access to healthcare facilities. Sanitary facilities for seniors - Botopasie To promote the welfare and health of senior citizens, there was a need for easily accessible sanitary facilities. Clean drinking water - Pempe and Wan Hatti For these projects, water tanks were placed in the villages to provide clean drinking water to the villagers. Housing - Sipaliwini Savannah We also donated cement to the village Sipaliwini Savannah for the construction of teachers houses, to help ensure education for almost 60 children. All projects were successfully completed and the people expressed their gratitude. School Visits In 2012 we organized educational tours at the plant for schoolchildren. A special program was developed, in which the production process and safety within our company, were presented to the children. Chicken Coops - Pempe With the construction of the chicken coops, some women generate income which enables them to meet the basic needs of their families. aan nabijgelegen dorpsbewoners die gebruik maken van de polikliniek in Pikin Slee. Sanitaire voorzieningen Botopasie Ter bevordering van het welzijn en de gezondheid van seniore burgers bestond de noodzaak tot makkelijk toegankelijke sanitaire voorzieningen. Kippenkwekerijen Pempe Door de kippenkwekerijen te ondersteunen op Pempe hebben enkele vrouwen een inkomen en kunnen zij voorzien in de basisbehoeftes van hun gezin. Schoon drinkwater Pempe en Wan Hatti Voor deze projecten werden waterreservoirs geplaatst in de dorpen om de bewoners te kunnen voorzien van schoon drinkwater. Woningbouw - Sipaliwini Savanne Ook hebben wij cement geschonken aan het dorp Sipaliwini Savanne voor de bouw van de onderwijzerswoningen, om zo onderwijs te helpen garanderen voor bijkans 60 kinderen. Alle projecten zijn met goed gevolg afgerond en de betrokkenen zijn ons zeer erkentelijk. Scholenbezoek In 2012 zijn wij begonnen met het geven van informatieve rondleidingen aan scholieren. Er is een programma samengesteld waarbij aan de kinderen het productieproces en de veiligheid binnen ons bedrijf wordt uitgelegd. 22 Annual Report Vensur 2012

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007.

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007. PERSMEDEDELING Contactpersoon: Alain Pronost, CFO Tel.: + 33 6 62 60 56 51 RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007. Pompey, (Frankrijk), 13 februari 2008 GLOBAL GRAPHICS SA (Euronext:

Nadere informatie

Persbericht - Resultaten tweede kwartaal 2010 29 juli 2010. Wessanen rapporteert verbeterd onderliggend bedrijfsresultaat en hogere WPA

Persbericht - Resultaten tweede kwartaal 2010 29 juli 2010. Wessanen rapporteert verbeterd onderliggend bedrijfsresultaat en hogere WPA Persbericht - Resultaten tweede kwartaal 2010 29 juli 2010 Wessanen rapporteert verbeterd onderliggend bedrijfsresultaat en hogere WPA Belangrijkste ontwikkelingen tweede kwartaal 2010 De omzet kwam ongewijzigd

Nadere informatie

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE SEMESTER 2006.

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE SEMESTER 2006. PERSMEDEDELING Contactpersonen: Johan Volckaerts, CEO Tel.: + 32 2 647 80 70 Alain Pronost, CFO Tel: + 33 6 62 60 56 51 RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE SEMESTER 2006. Pompey, (Frankrijk),

Nadere informatie

MI 1ST RDI STATEN VAN CURACAO DESAROYO EKON6MI 0. OnN. CT. Presidente di Parlamento di Korsou Senor M. Franco Wilhelmina plein 4 Presente

MI 1ST RDI STATEN VAN CURACAO DESAROYO EKON6MI 0. OnN. CT. Presidente di Parlamento di Korsou Senor M. Franco Wilhelmina plein 4 Presente MI 1ST RDI DESAROYO EKON6MI 0 STATEN VAN CURACAO OnN. CT Presidente di Parlamento di Korsou Senor M. Franco Wilhelmina plein 4 Presente Fecha Persona di kontaklo Email 29 di september 2014 Ludwig von Hoop

Nadere informatie

Annual Report Financieel Jaarverslag

Annual Report Financieel Jaarverslag Annual Report Financieel Jaarverslag 2012 Financieel Jaarverslag 2012 Annual Report 2012 VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) Nederland VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) The Netherlands Inhoud Contents

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report 2008

Jaarverslag Annual Report 2008 100 1908 Jaarverslag Annual Report Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is an international group with its principal business the trade and distribution of agricultural products. The group is a leading trading

Nadere informatie

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata 2003 Annual Report Jaarverslag DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk The Netherlands Phone +31 416 63 11 00 Fax +31 416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail:

Nadere informatie

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report Powerful solutions in energy conversion Kengetallen (x1000) Key Figures (x1000) 2002 2001 2000 1999 1998 Omzet 37.522 37.221 10.277 9.446 9.057 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van kernpunten van de controle 2013

Praktijkvoorbeelden van kernpunten van de controle 2013 Praktijkvoorbeelden van kernpunten van de controle 2013 N.B. De volgende voorbeelden van kernpunten van de controle zijn slechts ter illustratie van onderwerpen die in de kernpunten van de controle aan

Nadere informatie

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website:

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag - Annual Report 2011

Financieel Jaarverslag - Annual Report 2011 Financieel Jaarverslag - Annual Report 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Netherlands Car B.V. Sittard-Geleen (Born) Nederland Annual Report 2011 Netherlands Car B.V. Sittard-Geleen (Born) The Netherlands

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

CtacAlign in figures. CtacAlign in cijfers

CtacAlign in figures. CtacAlign in cijfers CtacAlign in figures CtacAlign in cijfers The results of Align Inc. are incorporated in the extraordinary results in order to provide greater insight into the company s results. Ten behoeve van het inzicht

Nadere informatie

de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g

de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g spaar- en kredietcoöperatie de schakel Microfinanciering Microkredieten 2012 Ja a r ve r s l a g Annual Report spa ar redietcoö p e ati er nk e - de schakel Microfinanciering Microkredieten In h o u d

Nadere informatie

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Contents 3 Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Version RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 INHOUDSOPGAVE Highlights 2 e kwartaal 3 Toelichting CEO 5 GROEP Overzicht van de bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

PUBLIC SQUEEZE-OUT OFFER. pursuant to article 513, 1 Company Code and chapter IV of the Royal Decree of 8 November 1989

PUBLIC SQUEEZE-OUT OFFER. pursuant to article 513, 1 Company Code and chapter IV of the Royal Decree of 8 November 1989 PUBLIC SQUEEZE-OUT OFFER pursuant to article 513, 1 Company Code and chapter IV of the Royal Decree of 8 November 1989 ON all Shares not yet held by the Offeror and all the outstanding Warrants OF BY RECEIVING

Nadere informatie

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail: info@docdata.com Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results

Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results Press release Amsterdam, 20 February 2014 Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results Strong commercial performance in life insurance, asset management and mortgages

Nadere informatie

Raad van Commissarissen. J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes 26.01.2009 G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg.

Raad van Commissarissen. J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes 26.01.2009 G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg. Raad van Commissarissen J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes 26.01.2009 G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg Direktieleden drs. M.E. Atmodikromo Kartoredjo mr. D.R.S. Pawironadi R. M. Tjon

Nadere informatie

Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013

Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013 Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013 Resultaten 1 e kwartaal 2013 PostNL Pagina 2 Inhoud Algemeen Highlights 3 Toelichting CEO 3 Overzicht bedrijfsactiviteiten in het 1e kwartaal 2013 4 Voortgang

Nadere informatie

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 Website: www.docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com Email: corporate@docdata.com

Nadere informatie

Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V.

Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V. Wat ons beweegt What moves us Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V. Index Annual Report Cardif Schade 2010 // Index Boards, officials and external advisors Supervisory Board G.C. Binet S.L.P.F.

Nadere informatie

Global Pump Investment 2011. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment 2011. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2011 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

INVESTOR RELATIONS BULLETIN

INVESTOR RELATIONS BULLETIN KAS BANK jaargang 3 no. 1 Maart 2005 INVESTOR RELATIONS BULLETIN Het Investor Relations Bulletin is een digitale nieuwsbrief van KAS BANK N.V. Deze verschijnt viermaal per jaar en wordt elektronisch verzonden

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT Aluchemie MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT 2009 Inhoud Contents ALUCHEMIE Voorwoord / Introduction 3 Productie / Production 4 HSEQ 7 Customer Services 12 Milieu / Environment 14 Afvalmanagement

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2012 / Half Year Report 2012 Amsterdam Commodities N.V.

Halfjaarbericht 2012 / Half Year Report 2012 Amsterdam Commodities N.V. Halfjaarbericht 2012 / Half Year Report 2012 Amsterdam Commodities N.V. De nettowinst van Amsterdam Commodities N.V. over het eerste halfjaar 2012 bedroeg 13,0 miljoen (HJ 2011: 11,7 miljoen). De winst

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002 Jaarverslag 2002 Annual Report 2002 Vijf jaar kerncijfers KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro s 2002 2001 2000 1999 1998 Aansprakelijk vermogen (Kapitaal, Reserves, Achtergestelde schulden en

Nadere informatie