Jaarverslag 2010 annual report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010 annual report"

Transcriptie

1 Ja a r ve r s l a g Annual Report 2010

2 In h o u d s o p g a v e Table of contents Omschrijving Description Pag. Bestuur en personeel Organisatiestructuur Missie, visie en waarden 5 jaren KC De Schakel in cijfers Verslag van het bestuur Verslag van de kommissie van toezicht Accountantsverklaring Jaarrekening Foto s Bijlage Board of directors and staff Organization chart Mission, vision and values 5 years De Schakel CU in numbers Report of the board of directors Report of the supervisory committee External auditors report Financial statements Photo s Enclosure Jaarverslag 2010

3 Be s t u u r, k o m m i s s i e s, directie e n m e d e we rk e r s Board of Directors, Committee s, Management and Staff Bestuur / Board of Directors Reginald Tjon A Kon Voorzitter / Chairman Urmy Perri-Oliviera Ondervoorzitter / Vice Chairperson drs. R. Mohamatsaid Penningmeester / Treasurer mr. J. Dipokromo-Foort Secretaris / Secretary drs. R. William-Elmont Kommissie van Toezicht / Supervisory Committee Kredietkommissie / Credit Committee Margo Grep Voorzitter / Chairperson Margo Martens Wensley Lautan Orlando Ost Voorzitter / Chairman Lucile Struiken Esmee Loswijk Directie & medewerkers / Management & Staff André Misiekaba Sr. Directeur / Managing Director drs. Sushma Harlal Account Manager Angela Sabajo Audrey Doornkamp Judith Faerber-Hughes Njoek-Ling Hieuw-Kin-Koen Priya Jagesser-Kienno Soekartini Sontomedjo-Ardjosentono Mevrouw Rita Dumfries van de kredietkommissie heeft om persoonlijke redenen halverwege het jaar 2010 haar functie neergelegd. Mevrouw Dumfries wordt van harte bedankt voor de bewezen diensten. Dé creatieve instelling met een sociaal gezicht Jaarverslag

4 Or g a n i s a t i e s t r u c t u u r Organization chart General Meeting Supervisory Committee Margo Grep Margo Martens Wensley Lautan Board of Directors Reginald Tjon A Kon Urmy Perri-Oliviera drs. Remi Mohamatsaid mr. Joyce Dipokromo-Foort drs. Rachel William-Elmont Credit Committee Orlando Ost Lucile Struiken Esmee Loswijk Managing Director André Misiekaba Sr. Internal Audit Angela Sabajo Office Management Njoek-Ling Hieuw-Kin-Koen Commercial Affairs drs. Sushma Harlala Finance & Administration Andre Misiekaba Sr. Back Office Back Office Membership & Services Savings & Investments Loans & Insurances Cash Desk Accounting Cash Management & Reporting 2 Jaarverslag 2010 Not for Profit, not for Charity but for Service

5 Missie, visie en waarden Mission, vision and values Wij willen voor een ieder dé instelling zijn voor excellente financiële dienstverlening. Wij streven ernaar de primaire financiële instelling te zijn van onze leden. Bij de dienstverlening nemen wij de volgende waarden in acht: Zich uitspreken voor de waarheid, open en eerlijk zijn, anderen met respect behandelen en vertrouwen kweken door te doen wat wij zeggen en ons aan onze verplichtingen te houden. spaar- en kredietcoöperatie Een positieve houding aannemen, alle taken met energie en enthousiasme aanpakken waarbij de successen van zowel individuen, groepen alsook de organisatie worden erkend en ervaren. spaar- en kredietcoöperatie spaar- en kredietcoöperatie de schakel Microfinanciering Microkredieten - Telefoon: Uitdragen van de geest van ondernemerschap, waarbij ernaar manieren worden gezocht om innovatief en creatief te zijn in alles dat wordt gedaan. Het steeds verder verdiepen van de partnerships (samenwerkingsrelaties) die wij hebben opgebouwd met de lid/eigenaars en anderen door middel van het aanbieden c.q. leveren van producten en diensten van hoge kwaliteit. de schakel De overtuiging dat wij moeten leren om te groeien en dat wij het best kunnen leren door nieuwe dingen uit te proberen en onze omgeving te verkennen door middel van nieuwe ervaringen, betrokkenheid van anderen en een positieve levensopvatting. Telefoon: Erkennen dat elke persoon zijn eigen waarden heeft en die waarden respecteren binnen het raamwerk van onze organisatie. Elke persoon de ruimte geven om zijn eigen balans te vinden en hem stimuleren tot een leven dat in meerdere opzichten voldoening geeft. Een bijdrage leveren aan de maatschappij waarin wij leven door middel van bedrijfsreglementen die de behoeften van onze samenleving weergeven en betrokkenheid bij programma s voor de welvaart van ons allen op sociaal-economisch gebied en voor ons milieu. Dé creatieve instelling met een sociaal gezicht Mensen helpen mensen Jaarverslag

6 5 Jaren kc De Schakel 5 Ye a r s De Sc h a k e l c u Omschrijving Description BALANS BALANCE SHEETS Bedragen / Amounts in SRD Activa Assets Liquide middelen Cash 663, , , , ,052 Leningen u/g. Loans o/s. 4,612,533 4,101,550 3,093,741 2,743,068 2,073,516 Beleggingen Investments 939, , , , ,988 Overige activa Other assets 27,651 25,425 21,735 9,548 7,777 Vaste activa Fixed assets 690, , , , ,069 Totaal activa Total assets 6,932,623 5,109,597 4,263,681 3,642,073 2,824,402 Passiva Liabilities Schulden aan de leden Savings 5,257,661 4,499,725 3,707,813 3,102,048 2,341,517 Lening o/g. Loan 320, Voorzieningen Provisions 276, , , , ,390 Overige passiva Other liabilities 223, , , , ,687 Eigen vermogen & result Equity & capital 855, , , , ,808 Totaal passiva Total liabilities 6,932,623 5,109,597 4,263,681 3,642,073 2,824,402 Wisselkoers USD/SRD Exchange rates USD/SRD Wisselkoers EUR/SRD Exchange rates EUR/SRD RESULTATENREKENING INCOME STATEMENT Bedragen / Amounts in SRD Baten Income Interestbaten Interest income 651, , , , ,460 Interestlasten Interest expenses 194, , , , ,268 Netto interestbaten Net interest income 456, , , , ,192 Overige baten Other income 135,983 94,408 82,282 91,145 90,177 Netto baten Net income 592, , , , ,369 Lasten Expenditure Personeelskosten Personnel expenses 240, , , , ,909 Overige lasten Other expenses 304, , , , ,677 Totaal lasten Total expenditure 545, , , , ,586 Resultaat voor belasting Pre-tax result 46,595 35,269 45,639 39,564 29,783 Inkomstenbelasting Income tax 16,774 12,697 16,430 14,243 10,722 Netto resultaat Net result 29,821 22,572 29,209 25,321 19,061 KREDIETVERLENING LOANS Bedragen / Amounts in SRD Bedrijfs(Micro)kredieten Business loans / Micro credits 554, , , ,390 53,395 Woning en percelen Housing and land 1,005,125 1,680, , , ,065 Overigen Miscellaneous 1,255,011 1,641, , , ,443 Totaal Total 2,815,016 3,487,332 2,040,278 2,121,735 1,143,566 OVERIGE CIJFERS OTHER NUMBERS Aantal leden Number of members 6,555 6,276 5,918 5,575 5,203 - mannen - men 46% 46% 46% 47% 47% - vrouwen - women 53% 53% 53% 53% 52% - overigen - others 1% 1% 1% 1% 1% Overige rekeningen Other accounts 600 1,453 1,424 1,290 1,164 Aantal werknemers Number of employees Uitzendkrachten e.a. Contractors a.o Jaarverslag 2010 Dé creatieve instelling met een sociaal gezicht

7 Verslag van het bestuur Report of the board of directors Algemene beschouwing Internationale ontwikkelingen Het internationale beeld werd in het verslagjaar voornamelijk bepaald door vier aandachtsgebieden. Eerstens de aswolkvorming als gevolg van een vulkaanuitbarsting in IJsland waardoor het vliegverkeer in geheel West-Europa werd gestagneerd en in bepaalde landen zelfs stil kwam te liggen. Natuurrampen in de vorm van wateroverlast als gevolg van hevige regens en overstromingen deden zich ook voor in Trinidad and Tobago, de Volksrepubliek China en in Pakistan. Tweedens vormde de schuldenproblematiek van Griekenland een hot issue aangezien de positie van de euro (EUR) hiermee sterk onder druk werd gezet en daardoor een mogelijke bron vormt voor een andere economische crisis. Het derde aandachtspunt betrof de BP olieramp in de Golf van Mexico waarvan de gevolgen voor het milieu en de wereldeconomie niet te overzien zijn. Het vierde aandachtspunt betrof het verdere verloop van de bankencrisis in de Verenigde Staten van Amerika (VSA) en de gevolgen voor de rest van de wereld. Hoewel zich enkele kleine verbeteringen hebben voorgedaan heeft de Amerikaanse economie in het verslagjaar nog steeds te kampen gehad met de effecten van de financiële crisis. Onderzoek heeft uitgewezen dat het vooral door de grote hypotheekbanken gevoerde beleid bij het accepteren van hypothecaire dekking en aanverwante producten was gebaseerd op een nogal florissante voorstelling van zaken. Dit beleid heeft uiteindelijk ertoe geleid dat, ondanks pogingen van de Amerikaanse overheid, de grootste banken op dit gebied namelijk Fanny Mae en Freddy Mac toch niet gered konden worden. Anderzijds zijn de West-Europese economieën deze effecten nog steeds niet volledig te boven gekomen. Zo is de bankencrisis in het verslagjaar verweven geraakt met de problematiek rond de stabiliteit van de EUR en de rol van de Volksrepubliek China, India, en Brazilië als grote mogendheden. Met name deze landen zullen in de nabije toekomst op wereldniveau, in elk geval op economisch gebied, voor een groot deel de groei bepalen. Tegen deze achtergrond mag de in 2010 door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geschatte groei van de wereldeconomie met 5% als positief worden beschouwd vergeleken met contractie van de wereldeconomie (-0,6%) in General overview International developments The international scene in the year under review was primarily determined by four areas of special attention. Natural disasters like the formation of an ash cloud after a volcanic eruption in Iceland and heavy rainfall followed by flooding in some other countries were the first. The ash cloud stagnated the air traffic in the whole of Western Europe and in some countries even led to a complete standstill. Close to home Trinidad and Tobago and in Asia the Peoples Republic of China and Pakistan suffered great losses from heavy rainfall and the subsequent flooding. Second area of special attention, and still a hot issue, was the debt crisis in Greece. This crisis exerted direct pressure on the position of the euro (EUR) as it could well become the source for another economic crisis. The BP oil spill in the Gulf of Mexico was the third area of special attention of which it is very difficult to gauge the consequences for the environment and the world economy at this stage. Fourth, but surely not last, was the further development of the economic crisis in the United States of America (USA) and its effects on the rest of the world. Although some minor improvements occurred, the American economy still had to contend with the effects of the financial crisis. So far, research has revealed that specifically the policy of the large banks in accepting mortgage collateral and selling related derivatives was rather based on a much more flourishing representation of business than justified. It was this policy that, despite the efforts of the American government, eventually resulted in the downfall of the largest mortgage banks namely Fanny Mae and Freddy Mac. The Western European economies, on the other hand, have so far not yet recovered fully from these effects. In this connection, the banking crisis ended up intertwined with the problems surrounding the stability of the EUR and the role of the new super powers i.e. the Peoples Republic of China, India and Brazil. In particular these countries shall in the near future, in any case on economic level, largely determine the global progress. Against this background the growth of the world economy, as estimated by the International Monetary Fund (IMF), at 5% may be considered positive compared to the contraction of -0.6% in Not for Profit, not for Charity but for Service Jaarverslag

8 Verslag van het bestuur Report of the board of directors Nationale ontwikkelingen De ontwikkelingen rondom de verkiezingen van 25 mei 2010 voor volksvertegenwoordigende lichamen, de presidentsverkiezing en de hierop volgende samenstelling van de regering trokken ieders aandacht en overheersten het dagelijks leven en in het verlengde hiervan de economische ontwikkelingen. De regering heeft blijkens de maidenspeech van de president ambitieuze ontwikkelingsplannen. Wat betreft de samenwerking met het buitenland zal het accent worden gelegd op de directe buren, Caricom, Latijns Amerika, China, India en Noord Korea. Europa zal via Frankrijk worden gepenetreerd. De regering heeft bekendgemaakt hierbij minder van Nederland afhankelijk te willen zijn. Vanaf het tweede halfjaar steeg de koers van de Amerikaanse dollar (USD) enorm, en in het verlengde daarvan de EUR, omdat menige burger de ontwikkeling als onzeker ervoer en dientengevolge zijn geld in vreemde valuta wenste om te zetten. In afwachting van de regeringsformatie werden investeringen on hold gezet hetgeen zich bij de Spaar- en Kredietcoöperatie De Schakel g.a. (De Schakel) vertaalde naar een afname in de kredietvraag. Gevoegd bij de vermeende gevolgen van de aangekondigde invoering van FISO II en de onzekerheid in de gemeenschap zag de handel haar kans schoon en verhoogde de prijzen van goederen en diensten naar een onbegrijpelijk niveau. Reeds tijdens het eerste optreden van de nieuwe Minister van Financiën in De Nationale Assemblee bleek het beeld dat op ons afstormde verre van rooskleuring. Voorlopige cijfers van het Ministerie van Financiën wijzen uit dat het overschot op de totale rekening van de Staat in 2009 ter grootte van 1% van het Bruto Binnenlands Product (Bbp) is omgeslagen in een tekort van ruim 3% van het Bbp. Volgens de nieuwsbladen zijn de staatsinkomsten afgenomen, voornamelijk door lagere dividenduitkeringen van Staatsolie. Zij betrekken in dit verband ook het opdrogen van de schenkingsmiddelen uit Nederland en de belastinginkomsten die stabiel zijn gebleven ofschoon Suralco minder afdroeg. Overheidsuitgaven bleven hoog, mede door de partiële uitvoering van FISO-II. Het Functie Informatie Systeem van de Overheid (FISO) voorziet in een betere beloning van het hoger en middenkader binnen het overheidsapparaat. Het eerste deel, meer bekend als FISO-I, is gespreid uitbetaald in 2009 en Het tweede deel, oftewel FISO-II, is deels uitbetaald in juli National developments The developments around the elections of 25 May 2010 for parliamentary and other popular representing bodies, the presidential election and the subsequent formation of the government, captured the attention of everyone. Daily live was dominated by these activities and in their wake the economic developments. The government, according to the maiden speech of the president, has ambitious plans for the further development of the country. With regard to the cooperation with foreign countries emphasis will be placed on the neighbouring countries, on Caricom and Latin America and also the Peoples Republic of China, India and North Korea. Europe will be penetrated through France given the intention of the government to be less dependent of Holland. The second half of 2010 brought a steep rise of the US Dollar (USD) rate which resulted in an increase of the rate of the EUR also. Apparently, many experienced the developments as unsafe and as a result sought refuge in converting their funds into foreign currency. Investments were put on hold awaiting the formation of the government which development translated to Spaar- en Kredietcoöperatie De Schakel g.a. (De Schakel) in a decreased need for credit. The foregoing and the supposed consequences of the announced implementation of FISO II (Function Information System for Government Employees) and also the uncertainty in the community, allowed the commercial sector the opportunity to increase prices of goods and services to an incomprehensible level. Already from the first appearance of the new Minister of Finance in the National Assembly it became clear that the expectations were far from bright. Provisional figures of the Ministry of Finance indicate that the surplus on the total account of the State in 2009 amounting to 1% of the Gross National Product (Gnp) has turned into a deficit of well over 3% of the Gnp. According to the news media state income has decreased, primarily due to lower dividend payments from the State Oil Company than expected. The news media connect this development also to the drying up of the aid allocation from Holland and the income from taxes which remained stable although Suralco transferred less. Government expenses remained high, as a consequence of the partial implementation of FISO-II. This system, FISO-II, provides for a better remuneration of the higher and middle management within the government machinery. Payment of the first part, better known as FISO I, has been spread over 2009 and The second part, also known as FISO-II, has partially been paid in July Jaarverslag 2010 Mensen helpen mensen

9 Verslag van het bestuur Report of the board of directors De overheidsuitgaven namen enigszins af ten opzichte van Weliswaar heeft de overheid de lokale betalingsachterstanden laten oplopen. Deze betalingsachterstanden komen niet tot uitdrukking in de overheidsfinanciën op kasbasis. Deze worden geraamd op 1% van het Bnp. Door de slechte liquiditeit kon de overheid haar korte termijnverplichtingen niet goed nakomen waardoor kredietverschaffers weigerden de overheid verder te financieren. De achterstallige schulden worden geleidelijk aan afgehandeld. Mede als gevolg van speculatie bereikten de niet-officiële koersen van zowel de EUR als de USD in 2010 recordhoogten van respectievelijk SRD 4,88 (november) en SRD 3,80 (juni). De toename van prijzen voor goederen en diensten is hiermee voldoende verklaard. De inflatie bedroeg aan het einde van het verslagjaar 10,3% (2009: 1,3%; 2008: 9,4%). Per eind 2010 had Suriname nog een achterstallige schuld aan de VSA. De achterstand bij de VSA beloopt circa USD 32 miljoen. De netto internationale reserves van de Centrale Bank van Suriname stegen in 2010 met USD 34 miljoen naar USD 757 miljoen. Het financieel-economisch nieuws werd in de laatste twee maanden van het jaar overheerst door discussies over de financiering door de overheid van de aangekondigde megaprojecten. Wij noemen in dit verband de bouw van bruggen over de Marowijne- en de Corantijnrivier, een diepzeehaven en een nieuw internationaal vliegveld, een weg die Suriname via het zuiden met Brazilië moet verbinden alsook de gevolgen van de verdere uitvoering van FISO-II. Alsof dit alles niet voldoende was werd Suriname medio november in rouw gedompeld door een mijnramp waarbij 7 goudzoekers om het leven kwamen. Op de viering van het 35-jarig jubileum van onze onafhankelijkheid werd hiermee een zware domper gelegd. Het tekort op de Staatsbegroting 2011, dat aanvankelijk in de jaarrede van oktober 2010 was begroot op bijkans SRD 689 miljoen, is in de gewijzigde Financiële Nota 2011 opgeklommen tot SRD 1,2 miljard. In 2011 zal Suriname vanwege forse kapitaalsinvesteringen in de mijnbouw- en energiesector een economische groei van 5% realiseren (IMF 2010: 3,8%). Echter wordt verwacht dat de jaarinflatie die eind 2010 nog 10,3% was, veel hoger zal uitvallen. Dit als gevolg van de devaluatie van de SRD met circa 20%, gekoppeld aan de verhoging van de brandstofprijs, andere belastingverhogende maatregelen en hogere voedselprijzen op de wereldmarkt. De devaluatie van de SRD zou volgens het IMF een weerspiegeling zijn van onzekerheden die verband hielden The government expenses decreased somewhat with respect to It s true, however, that the government allowed arrears to increase. These arrears have not been expressed in the government funds if administered on a cash basis. The arrears are estimated at 1% of the GNP. Resulting from the liquidity problems the government had difficulties to properly meet its short-term obligations which in turn led the lenders to deny the government further financing. It is the government s intention to deal with the arrears gradually. Partly as a result of the speculation the non-official rates of both the EUR and the USD in 2010 reached record heights of Surinamese Dollar (SRD) 4.88 (November) and SRD 3.80 (June) respectively. At the end of 2010 Suriname was still in arrears with the USA. The arrears with the USA amounts to app. USD 32 million. The net international reserves of the Central Bank of Suriname in 2010 rose with USD 34 million to USD 757 million. Discussions on how the government intends to finance the announced mega projects managed to dominate the financial-economic news during the last two months of In this connection should be mentioned the construction of bridges across the border rivers to French Guiana in the east and the Cooperative Republic of Guyana in the west, respectively the Marowijneand the Corantijn river, a deep sea harbour and a new international airport, a road to connect Suriname via the south to Brazil, and also the effects connected with the further implementation of FISO-II. On top of all this Suriname in mid-november was plunged into mourning by the mining disaster in which 7 prospectors lost their lives. Needless to say that this loss put a heavy damper on the celebration of 35 years independence which was to take place on the 25 th of November. The deficit of the National Budget 2011, which in the presidential annual speech was estimated at nearly SRD 689 million, in the Amended Financial Bill 2011 rose to SRD 1.2 billion. Given the substantial capital investments in the mining- and energy sector, Suriname is expected to realise an economic growth in 2011 of 5% (IMF 2010: 3.8%). However, according to expectations, the year inflation which at the end of 2010 amounted to 10.3% will turn out much higher. The cause for this deterioration must be sought in the devaluation of the SRD with 20%, the increase of fuel prices due to the extra government take of SRD 0.50 per litre, other tax increasing measures and higher food prices on the international market. Dé creatieve instelling met een sociaal gezicht Jaarverslag

10 Verslag van het bestuur Report of the board of directors met de regeringswisseling en toegenomen bestedingen, inclusief de hogere overheidssalarissen. Inmiddels is de regering geadviseerd een sociaal programma uit te voeren om de kwetsbare groepen die de gevolgen van de verbeteringsmaatregelen niet zullen kunnen dragen te ondersteunen, mogelijk met steun van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (Idb). Het IMF is redelijk ingenomen met de impopulaire maatregelen van de regering maar uit in zijn rapport m.b.t. de reguliere Artikel-IV Missie wel bezorgdheid over een aantal aspecten. In een officiële verklaring over de recente situatie geeft het IMF aan dat de unificatie van wisselkoersen voor vreemde valuta s (devaluatie van de SRD) nu reeds positief werkt en de valutamarkt tot rust heeft gebracht. Van de inkomstenverhogende maatregelen w.o. de government take in de brandstofprijs wordt verwacht dat deze zullen leiden tot evenwicht op de staatsbegroting. Terwijl het IMF de inkomstenverhogende maatregelen toejuicht wordt de regering geadviseerd meer te bezuinigen en overheidsuitgaven te beteugelen. Anderzijds wordt geadviseerd kapitaalsuitgaven op een prudente manier uit te breiden, wat overigens gelijke tred moet houden met een duurzaam begrotingsbeleid en de uitvoeringscapaciteit van het land. Nadrukkelijk wordt geadviseerd de herintroductie van de motorrijtuigenbelasting te temporiseren en gefaseerd uit te voeren en wel gespreid over 3-4 jaren, te beginnen in De inspanning om de informele goudsector (meer) belasting te laten betalen dient te worden geïntensiveerd met gelijktijdige beperking van de aankoop van goederen en diensten. Voorts dienen alle lokale betalingsachterstanden in 2011 weggewerkt te zijn. Deze achterstanden worden geraamd op SRD 100 miljoen. Inspanningen om het beleid m.b.t. indirecte belastingen te verbeteren moeten worden verhoogd en de BTW zal eind 2012 of begin 2013 moeten worden doorgevoerd. Zie daar de uitdagingen waarvoor wij als land en volk vanaf nu geplaatst zijn. De Schakel heeft zich voorgenomen haar leden op dit gebied te zullen begeleiden. Onze leden en cliënten zullen, in het kader hiervan, worden geadviseerd meer te investeren in inkomsten genererende activiteiten. Overmatig consumptief krediet zal worden ontmoedigd. Nadruk zal worden gelegd op productie. According to the IMF the devaluation of the SRD should be regarded as a reflection of uncertainties which were connected with the change of government and increased spending, including the higher government wages. The government has in the meantime been advised to implement a social programme in order to support the vulnerable groups that will most probably not be able to bear the improvement measures, possibly with support of the Inter-American Development Bank (Idb). The IMF is fairly satisfied with the unpopular measures of the government although its report with regard to the regular Article-IV Mission expresses concern towards a number of aspects. The IMF, in an official statement on the recent situation, states that the unification of the exchange rates for foreign currencies (the devaluation of the SRD) has already produced positive effects and has brought rest to the foreign currency exchange market. The income increasing measures, among which the government take in the fuel price, are expected to result in a balanced national budget. Together with its welcoming the income increasing measures, the IMF advised the government to cut down drastically and to suppress government expenses. On the other hand, the government is advised to expand capital expenditures in a prudent manner, which, for that matter, must keep pace with a durable budget policy and the national performance capacity. The explicit advise has been given to set a time schedule for the reintroduction of the road tax, well-spread over 3-4 years, beginning in The efforts to have the informal sector pay (more) taxes should be intensified with simultaneous limitation of purchasing goods and services. Furthermore, all national arrears in payment should be dealt with in Efforts to improve the policy regarding indirect taxes should be increased and the VAT must be implemented at the end of 2012 or early These are the challenges the nation and the country are faced with as of now. De Schakel has firmly resolved to guide its members in these areas. Our members and clients will be advised to increase investments in income generating activities. Excessive consumptive credit will be discouraged. Emphasis will be placed on production. Inflatie / Inflation Jaareinde Year ended 10.3% 1.3% Bron / Source: Algemeen Bureau voor de Statistiek 8 Jaarverslag 2010 Not for Profit, not for Charity but for Service

11 Verslag van het bestuur Report of the board of directors Interne ontwikkelingen Algemeen Op ons verzoek heeft de Caribbean Technical Support Facility (Ctsf) in opdracht van Omtrix onderzoek gedaan naar de veiligheidssituatie en in het verlengde van dit onderzoek een rampenplan voor De Schakel opgesteld. De aanbevelingen uit dit rampenplan worden geïmplementeerd. Tot de aanbevelingen behoren o.a. verbetering van de veiligheid en herpositionering van de server, opvoering van de brandbeveiliging en een vluchtplan. Het plan voorziet ook in training van leden en overige cliënten van de coöperatie met betrekking tot rampenbeheersing. Bereids is contact opgenomen met het Surinaamse Rode Kruis en het Nationale Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (Nccr) voor samenwerking. In het kader van de verbetering van de dienstverlening is er inmiddels een aanvang gemaakt met de herinrichting c.q. modernisering van het kantoor. Op de begane grond (clientèle) is de massief houten balie vervangen door klantvriendelijke front desks en hebben de ietwat ouderwetse schrijftafels plaats gemaakt voor moderne werkstations. Zowel de interne als ook de externe klanten ervaren de wijziging van het interieur als zeer positief. In verband met de fiscaal en monetair periodiek toegestane herwaardering van onroerende goederen hebben wij het kantoorpand eind 2010 doen taxeren. De nieuwe waarde van het pand en de daarop betrekking hebbende belastingvoorziening e.d. zijn reeds in de jaarrekening tot uitdrukking gebracht. Onverlaten hebben in de maand oktober gepoogd in het kantoor in te breken. Ze verschaften zich toegang tot het erf maar zijn door de buren verhinderd om het gebouw binnen te komen. Als voorlopige maatregel is direct de wacht opgevoerd, meer bouwkundige voorzieningen getroffen terwijl met deskundigen wordt nagegaan hoe het kantoor verder te beveiligen. Leden en rekeninghouders Aan het begin van het jaar telde de organisatie actieve leden. Er zijn 341 leden toegetreden, 4 afgevoerd en 58 zijn uitgetreden. Het jaar kon hierdoor worden afgesloten met leden. Ten opzichte van het vorig boekjaar is de netto toename 279 leden oftewel 4,5%. In maart van het verslagjaar werd het product micro- Internal developments General overview Following our request Omtrix charged the Caribbean Technical Support Facility (Ctsf) with a survey into the safety situation of our organization. Resulting from this survey Ctsf drafted a contingency plan. The recommendations comprise a.o. improvement of the safety and repositioning of the server, increase of the fire protection system and the implementation of a flight plan. The contingency plan also provides for training of our members and other clients in connection with emergency control. De Schakel has in the meantime contacted the Suriname Red Cross and the National Coordination Centre Emergency Combating (Nccr) for the necessary collaboration in this area. Within the framework of improving our service capacity the renovation and modernization of our office has been taken into execution. The massive wooden counter on the ground floor has been replaced by customer-friendly front desks. The somewhat antique desks have been replaced with modern workstations. Everyone, members and external clients alike, have experienced the refurbishment of the interior very positively. In light of the periodically allowed fiscal and monetary revaluation of real estate the management had the premises assessed. The new value of the premises and the pertaining tax provisioning have already been expressed in the financial statements. Miscreants in October attempted to break into the office. Upon entering the yard they were caught by neighbours who prevented them from breaking into the office building. As a provisional measure the guarding has been increased and constructional provisions implemented. At the same time experts have been requested to draft more safety proposals for the office. Members and customers At the beginning of 2010 the active membership amounted to 6,276. In the course of the year 341 members joined the membership, 4 were removed while 58 resigned. At the end of the year the organization thus counted 6,555 members. Compared with 2009 an increase of 279 members or 4.5%. March brought the introduction of microcredit which Mensen helpen mensen Jaarverslag

12 Verslag van het bestuur Report of the board of directors kredieten, een onderdeel van microfinanciering, geïntroduceerd en per jaar ultimo afgesloten met 176 cliënten. Het aantal vreemde valuta rekeninghouders is van 367 per het einde van 2009 gestegen naar 424 per ultimo 2010; een groei van 57 rekeninghouders ofwel haast 16%. is a part of microfinance. At year-end this portfolio counted 176 clients. Foreign currency customers amounted to 367 at the end of 2010 which, compared with the count at year-end 2009, represents a growth of 57 customers or almost 16%. x SRD 1,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Balanstotaal / Total Assets 5,110 4,264 3,642 2, , ,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 Ledenaantallen / Numbers of Members 5,203 5,575 5,918 6,276 6, Bestuur, directie, personeel Bestuursvoorzitter Reginald Tjon A Kon en directeur André Misiekaba hebben van september deelgenomen aan het in Belize gehouden Caribbean Microfinance Forum II. Het Cmf beoogt een netwerk voor uitwisseling van informatie en trainingsactiviteiten voor microfinanciering en microkredietinstellingen. De organisatie lag dit jaar in handen van de Caribische Microfinanciering Capaciteitsopbouw Programma (Carib Cap) en aan dit programma gelieerde partners en sponsors. Carib Cap wordt gesponsord door de Idb, de Europese Unie (Eu) en de Caribische Ontwikkelingsbank (Cdb). Tijdens het forum is een hernieuwde poging ondernomen om tot de oprichting van een nieuwe Caribische microfinanciering netwerkorganisatie te geraken. Hiertoe is een core group ingesteld die als trekker zal optreden. Suriname is door De Schakel in de core group vertegenwoordigd middels zijn directeur. In het kader van goed leiderschap en beheer hebben bestuur, directie, medewerkers en genodigden in november 2010 de organisatie aan een strategische heroriëntatie onderworpen. Het resultaat van deze exercitie zal in het Strategisch Plan worden vastgelegd. De organisatiestructuur is nader uitgewerkt en aangepast. Uitgangspunt hierbij was het karteren van de hoofdprocessen die thans binnen de organisatie te onderscheiden zijn namelijk de financieel-administratieve-, de commerciële-, en de personele- en overige ondersteunende processen. De naschokken van het plotselinge verscheiden van de heer Giliano Mers, loan officer, in december 2009 deden zich Board, Management, Staff Chairman Reginald Tjon A Kon and Managing Director André Misiekaba from September attended the Caribbean Microfinance Forum (Cmf) II. The Cmf aims at a network for exchange of information and training activities for microfinance and microcredit institutions. The organization of the forum was entrusted to the Caribbean Microfinance Capacity-building Programme (Carib Cap) and partners and sponsors associated with this programme. Carib Cap is sponsored by the Idb, the European Union (Eu) and the Caribbean Development Bank (Cdb). The forum made a new attempt to arrive at the establishment of a new Caribbean microfinance network organization. A core group was founded to pull the initiative. De Schakel s Managing Director André Misiekaba was assigned to represent Suriname in the core group. In the framework of good leadership and management, the board, management, staff and a number of invited guests in November 2010 put the organization to a strategic reorientation. The result of this exercise will be laid down in the Strategic Plan The structure of the organization was worked out in detail and where necessary amended. Starting point was the mapping of the major procedures within the organization namely the financial-, administrative-, commercial-, and the personnel- and other supporting processes. The sudden demise of Giliano Mers, Loan Officer, in December 2009 was a great loss that left its mark on the organization, 10 Jaarverslag 2010 Dé creatieve instelling met een sociaal gezicht

13 Verslag van het bestuur Report of the board of directors in de begin maanden van 2010 sterk voelen. Het kantoor moest alle zeilen bijzetten om de lopende afspraken richtig te kunnen afhandelen. Mejuffrouw drs. Rachel Rack, financieel manager heeft kort na haar afstuderen het dienstverband per 18 juni 2010 beëindigd. Inmiddels is de zoektocht ingezet naar geschikte kandidaten voor de nog vacante posities van financieel manager, een tweede account manager en loan officers. Behalve kader moet er op korte termijn ook worden voorzien in de opvolging van de directeur. Door de relatieve kleinschaligheid van onze organisatie en mede door de beloningsstructuur bij de overheid en op de vrije markt manifesteert zich duidelijk het tekort aan leidinggevend personeel voor het helpen ontwikkelen en interpreteren van beleid en procedures in het algemeen en de uitvoering van het commercieel beleid in het bijzonder. Met het oog op het aantrekken en behouden van kader wordt er een reglement voor directie en kader geschreven. Ook is er een HRM-consulent aangetrokken voor ondersteuning bij de uitvoering van het personeelsbeleid. Dit houdt in dat de consulent ook belast is met de ontwikkeling en toepassing van HRM-instrumenten voor carrière-planning van medewerkers, trainingen en opleidingen en een op prestatie gebaseerde beloningsstructuur. Het personeel gaat vanaf 1 januari 2011 weer in uniform gekleed. Samenwerking Als kredietcoöperatie geven wij eer en betekenis aan onze naam door het steeds zoeken naar nieuwe samenwerkingsrelaties en het aangaan van strategische allianties in zowel binnen- als buitenland. Hiernevens worden bestaande relaties uitgediept en bestendigd. In juni is een presentatie gehouden voor Peace Corps Vrijwilligers die in het kader van de verdere ontwikkeling van het binnenland op verschillende dorpen zullen worden gedetacheerd. De bedoeling is dat deze vrijwilligers als tussenpersoon voor De Schakel de respectieve dorpsbewoners zullen begeleiden bij hun aanvraag voor het lidmaatschap. De uitvoering van het Caribische Microfinanciering Capaciteitsopbouw Programma (Carib Cap), waarin wij participeren, vordert gestadig. Inmiddels is de tweede fase, het capaciteitopbouwplan, ingegaan. Voor de uitvoering van dit plan, dat door ons zelf is voorgesteld, heeft de PIU van Carib Cap de Canadese organisatie Development International Desjardin (DiD) aangetrokken. DiD heeft especially in the first months of The office had to go all out in order to deal properly with the outstanding engagements. Shortly after finishing her studies at the University of Suriname, Financial Manager Rachel Rack, Economist, terminated her employment with De Schakel. In the meantime the search has commenced to recruit suitable candidates for the vacant positions of Financial Manager, a second Account Manager and Loan Officers. Apart from executives the organization is also confronted with the unpleasant but necessary task of providing, in the short run, for the succession of the Managing Director. The small-scale of our organization makes it very difficult to compete with the remuneration structure of the government, especially after the implementation of FISO- II, and the industrial labour market. Recently graduated persons tend to use organizations like ours to build up their skills after which a mid-level or executive position either with the government or a well-founded company is easily found. Development and interpretation of policy and procedures in general and implementation of the commercial policy in particular are strongly hampered by these circumstances. With a view to attracting and keeping expert personnel the process was started to draft a regulation for management and staff. A Human Resources Management consultant has been hired to support the implementation of the personnel policy. This means that the consultant is also charged with the development and application of HRM-instruments for career planning of employees, trainings and courses and a remuneration structure based on performances. As of 1 January 2011 our personnel is dressed in uniform again. Cooperation As a cooperative institution we pay homage and significance to our name by constantly seeking new areas of collaboration and strategic alliances in Suriname as well as abroad. Apart from this policy we aim at deepening and continue existing relations. July 2010 brought us the opportunity to host a presentation for Peace Corps Volunteers who, within the framework of further development of the interior, will be stationed in various villages. Together with these volunteers we explored the possibilities to have them act as our intermediates to guide the respective villagers wishing to apply for the membership of De Schakel. The execution of the Caribbean Microfinance Capacitybuilding Programme (Carib Cap), in which De Schakel participates, is making steady progress. The second phase of Not for Profit, not for Charity but for Service Jaarverslag

14 Verslag van het bestuur Report of the board of directors reeds een aantal trainingen en workshops hier en te onze behoeve in het buitenland georganiseerd. De samenwerking met Stichting Low Income Shelter Program (LISP) op het gebied van financiering van woningbouw is uitgebreid en voortgezet. Dienstverlening Onze dienstverlening is vanaf de oprichting in 1972 steeds gebaseerd op de coöperatieve filosofie. In deze filosofie is winst geen doel maar eerder een middel om de financieel-economische belangen van de leden te behartigen. Met onze manier van bedrijfsvoering en de behandeling van leden en andere cliënten worden de internationale motto s van het coöperatiewezen als mensen helpen mensen en not for profit, not for charity, but for service onmiskenbaar tot uitdrukking gebracht. Indachtig aan deze filosofie heeft De Schakel zich aangemeld als microfinancieringsinstituut ter uitvoering van het door de overheid geïnitieerde Mkp dat bedoeld is ter stimulering van zelfwerkzaamheid, productie en welvaart. Het Mkp is gelieerd aan de verlening van microfinancieringsdiensten w.o. microkredieten. Onder het hoofd microfinanciering in dit verslag wordt op het vorenvermelde nader ingegaan. Microfinanciering De Schakel is krachtens zijn missie dé toonaangevende instelling voor microfinanciering in Suriname en verwelkomt hierbij, wellicht ten overvloede, de assistentie van Carib Cap en het Mkp die zowel technische als financiële ondersteuning geven bij de ontwikkeling en aanbieding van microfinancieringsdiensten, met name microkredieten. Carib Cap is vanaf 2009 in uitvoering en hierover is reeds uitgebreid gerapporteerd in het verslag over Het MKP is in februari 2010 operationeel geworden. In de periode maart tot en met oktober is een pilot fase uitgevoerd. De in november uitgevoerde evaluatie heeft voldoende basis geleverd voor herpositionering zodat in het eerste kwartaal van 2011 volop met de aanbieding van microfinancieringsdiensten van start kan worden gegaan. De nadruk zal hierbij worden gelegd op het onderdeel microkredieten voor micro-ondernemers. Microfinanciering is de verzamelnaam voor leningen, spaardiensten, verzekeringen en andere financiële producten voor mensen met een laag (of geen) inkomen. Het is één van de oudste vormen van financiële dienstverlening voor de bestrijding van armoede en omvat dus veel meer dan het bekende microkrediet. Het microkrediet is onderdeel van Carib Cap, the capacity-building plan, has in the meantime commenced. To execute this plan, as was proposed by us, the PIU of Carib Cap secured the services of the Canadian-based organization Development International Desjardin (DiD). So far, DiD has already organized a number of training sessions on our behalf in Suriname as well as abroad. Our cooperation with the Foundation Low Income Shelter Programme (LISP) in the area of financing housing construction and renovation has been extended and continued. Provision of services As of our founding in 1972 our service has been based on the cooperative philosophy. Profit, in this philosophy, is not so much an objective but more a means to serve the financialeconomic interests of our members. Our management style and the way we treat our members and other clients are meant to express, unequivocally, the international slogans of the cooperative movement namely people helping people and not for profit, not for charity, but for service. Mindful of this philosophy De Schakel has applied for the position of microfinance institute to execute the government-initiated MKP which is intended to stimulate self-activation, production and prosperity. The Mkp is associated with the provision of microfinance services among which microcredit. Microfinance Pursuant to our mission we consider De Schakel to be the leading institution for microfinance in Suriname. Needless to say that we welcome the assistance of Carib Cap and the MKP for their technical and financial support in the development and presentation of microfinance services, especially microcredit. Carib Cap has been in execution since The MKP became operational in February Following a pilot phase from March to October an evaluation was performed which furnished sufficient basis for repositioning. As a result of this outcome De Schakel will start offering microfinance services as of the first quarter of Emphasis will be placed on microcredit for micro-entrepreneurs. Microfinance is the collective name for loans, savings services, insurances and other financial products for people with a low (or no) income. It is one of the oldest forms of financial service provision and aimed at combating poverty and therefore covers much more 12 Jaarverslag 2010 Mensen helpen mensen

15 Verslag van het bestuur Report of the board of directors microfinanciering en wordt gebruikt voor kleine leningen die worden verstrekt aan mensen met een laag inkomen en wel voor persoonlijke doeleinden maar meer in het bijzonder voor de financiering van kleinschalige ondernemingen. Enige van de Jep Kraka Yu Baka kredieten, die onder garantstelling van de Stichting Productieve Werk Eenheden zijn verstrekt, vertonen achterstanden. Dit fenomeen doet zich met name voor bij leningen die zijn verstrekt zonder additionele zekerheid van de ondernemer zelf. Nieuwe producten Het back2school krediet is aangepast en ook in 2010 op de geëigende manier aangeboden aan de leden en cliënten. De maximum leensom is SRD en moet binnen 10 maanden worden terugbetaald. Het overbruggingskrediet werd ook aangepast en in 2010 voor de tweede maal aangeboden. Dit jaar is, zoals elders in dit verslag reeds is gerapporteerd, het microkrediet geïntroduceerd. Tot slot van de opsomming van aangepaste en nieuwe kredietproducten vermelden wij LISP-2 en LMISP, de nieuwste woningbouwproducten die wij in samenwerking met Stichting LISP aanbieden. than the well-known microcredit. Microcredit is part of microfinance and is used for small loans for people with a small income, for personal purposes but more in particular for the financing of small-scale businesses. Some of the Jep Kraka Yu Baka credits that were issued with guarantee from the Foundation Productive Work Units are in arrears. This phenomenon has become evident especially with loans without any collateral of the borrower. New products The back2school loan was adjusted and subsequently, in the appropriate manner, presented to our members and clients. The maximum loan amount runs up to a maximum of SRD 5,000 and must be repaid within 10 months. The bridging loan was also adjusted and entered its second year of our service package. Apart from the loan service within the framework of microcredit De Schakel again participated in LISP-2 and LMISP. These products, which were developed in collaboration with the LISP Foundation, are intended to stimulate private house building and renovation. Toevertrouwde middelen De rente op toevertrouwde middelen over het boekjaar 2009 is direct na goedkeuring van de jaarrekening door de ALV op 16 mei 2010 op de respectieve rekeningen van de leden bijgeschreven. Het boekjaar is afgesloten met een totaal aan toevertrouwde middelen van SRD Dit bedrag bestaat voor 61% uit aandelen, circa 2% uit termijndeposito s en voor het overige uit direct opneembare depositogelden. Ten opzichte van ultimo 2009 is hiermee een toename van SRD gerealiseerd zijnde 17%. Toevertrouwde Middelen / Entrusted Funds Entrusted funds Interest on entrusted funds over the fiscal year 2009 was added to the respective member accounts immediately after approval by the General Assembly which was held on the 16 th of May Fiscal year 2010 was closed with a total on customer accounts of SRD 5,258,000. This amount is composed of 61% in shares, app. 2% in term deposits and the balance in demand (savings) deposits. Compared with 2009 (SRD 4,500,000) this is an increase of SRD 758,000 or 17%. Leningen u/g / Loans o/s x SRD 1,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, , , , , , x SRD 1,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,074 1, , , , , Dé creatieve instelling met een sociaal gezicht Jaarverslag

16 Verslag van het bestuur Report of the board of directors Kredietverlening Het saldo van de uitstaande leningen beliep per ultimo van het verslagjaar SRD Dit is SRD ofwel 12% meer dan het saldo per ultimo 2009 dat toen SRD bedroeg. De achterstand in de aflossing van leningen blijft een zorgpunt. De (eind)beoordeling van kredietaanvragen is door het bestuur toevertrouwd aan de Kredietkommissie. De leden van deze kommissie worden door het bestuur benoemd. In 2010 werden 682 leningsaanvragen goedgekeurd voor een totaal bedrag van SRD Dit is SRD ofwel 19% minder dan in Toen waren er 553 leningsaanvragen goedgekeurd en wel voor een totaal bedrag van SRD De gemiddelde lening bedroeg in 2010 SRD en in 2009 SRD 6.300; een afname in 2010 derhalve van 35%. Zie onderstaande tabel voor meer informatie over het verloop van de kredietaanvragen. Loans The balance of outstanding loans per the end of 2010 amounted to SRD 4,613,000. This is SRD 511,000 or 12% more than the balance per the end of 2009 which than amounted to SRD The arrears in repayment remain a constant point of concern. The (final) evaluation of loan applications is entrusted to the Credit Committee whose members are appointed by the board. The Credit Committee in 2010 approved 682 loans up to a total amount of SRD 2,815,000. In comparison with fiscal year 2009 this represents a decrease of SRD or slightly more than 19%. Fiscal year 2009 brought the approval of 553 loans for a total amount of SRD 3,487,000. The average loan in 2010 amounted to SRD 4,128 and in 2009 to SRD 6,300, a decline therefore of 35%. Please refer to the table hereafter for more information on the course of the loan application. Omschrijving Kredietverlening gespecificeerd naar economische richting Loan approval specified by purpose of utilization Description Aantal SRD % Aantal SRD % Bedrijfs(Micro)kredieten Business loans/micro credits , % , % Woning en percelen Housing and land 109 1,005, % 86 1,680, % Huisraad Household items , % , % Vervoermiddelen Transportation , % , % Overigen Miscellaneous , % , % Totaal Total 682 2,815, % 553 3,487, % Kredietverlening Naar Doel 2009 Bedrijfskredieten Woning/percelen 2010 Vervoermiddelen Overigen ,200 1,600 2,000 2,400 2,800 3,200 3,600 4,000 (x SRD 1,000) 14 Jaarverslag 2010 Not for Profit, not for Charity but for Service

17 Verslag van het bestuur Report of the board of directors Het kredietbedrijf is ook bij kredietcoöperatie een van de moeilijkste aandachtsgebieden. Controle op het verloop van de leningen vindt plaats middels het vrij dure instituut van risicobewaking. Voor leningen die door slechte of niet tijdige aflossing in de gevarenzone komen te verkeren moet er een voorziening worden getroffen. De instructies hiertoe worden door de financiële instituten, al dan niet in overleg met hun externe accountant, zelf ontworpen. Een kritische begeleiding van debiteuren is derhalve een must. Halve maatregelen om de kredietportefeuille gezond te houden zullen geen zoden aan de dijk leggen. Tegen voorgaande achtergrond waren wij genoodzaakt om enkele maanden na de start te stoppen met het verstrekken van microkredieten om de uitvoering van het beleid ter zake te kunnen evalueren. Met SPWE, de garantieverschaffer, kwamen wij overeen om de criteria voor de verstrekking van Jep Kraka Yu Baka kredieten strenger toe te passen. De ervaring uit het aan te passen, strengere, kredietbeleid zal moeten aantonen of onze vrees gerechtvaardigd is dat de Surinamer makkelijk verkregen krediet niet op de juiste waarde weet te schatten maar wel de betalingsdiscipline weet op te brengen voor krediet waarvoor harde zekerheid c.q. onderpand is vereist. Wij hopen van niet. Financial institutions consider credit granting one of the most difficult areas of attention. Given their relatively small scale, compared to commercial banking institutions, and the economic level of their clients this is all the more true for credit unions. The loans portfolio must constantly be evaluated with regard to the performance of the borrowers. This is also the stage where the very expensive institution of risk management comes into place. For every bad-performing loan, or a loan which for any other reason becomes default, a provision must be made. The instructions for these provisions are designed by the financial instructions, whether or not in consultation with their external auditors, or by the central bank. Critical counselling, therefore, is a must. Half measures will not suffice to keep the loan portfolio sound. The foregoing forced us to stop the micro-credit process after a few months in order to evaluate the execution of the underlying policy. After consulting the guarantor of the Jep Kraka Yu Baka Credits, the SPWE, the decision was taken to tighten up the criteria most stringently. Experience from this new approach is to tell us if our fear is true that people often miss the capacity to appreciate easily gained credit at its true value. On the other hand, why these same people are capable to work up the discipline to promptly repay loans for which hard collateral or surety was demanded. Time will tell! 40 Netto Resultaat / Net Result Rente Vergoeding / Interest Paid to Members 250 x SRD 1, x SRD 1, Resultaat Het balanstotaal bedraagt SRD 6,933,000 en was SRD 5,110,000 in De rente op spaargelden is 6.5% (vorig jaar 6.5%). De rente op direct opeisbare gelden in deposito s ligt evenals het vorig jaar tussen 0.5% en 1%. Result The total assets amounts SRD 6,933,000 en was SRD 5,110,000 in Interest on the savings is 6,5% (last year 6.5%). In line with 2009 an interest between 0.5% and 1% will be paid on demand deposits. Mensen helpen mensen Jaarverslag

18 Verslag van het bestuur Report of the board of directors De rentevergoeding op termijndeposito s varieert tussen 7% en 10%. Het tarief van de inkomstenbelasting is 36% van het resultaat. Het resultaat, na aftrek inkomstenbelasting, bedraagt SRD 30,000 (2009 SRD 23,000). Wij stellen voor om dit bedrag toe te voegen aan de reserves. Interest on term deposits will vary between 7% and 10%. Income tax remained unchanged and amounts to 36% of the net result. The net income, after the deduction of the income tax, is SRD 30,000 (2009 SRD 23,000). We propose to add this amount to the reserve. 21 maart 2011 Het Bestuur / The Board of Directors: R.F. Tjon A Kon, Voorzitter / Chairman U. Perri-Oliviera drs. R. Mohamatsaid mr. J. Dipokromo-Foort drs. R. William-Elmont Directie / Management: A. Misiekaba Sr., Directeur / Managing Director 16 Jaarverslag 2010 Dé creatieve instelling met een sociaal gezicht

19 Verslag van de kommissie van toezicht Report of the supervisory committee Aan de algemene ledenvergadering Wij hebben de eer u, ter voldoening aan het voorschrift vastgelegd in artikel 23 van de statuten van de kredietcoöperatie, het volgende ter zake de jaarrekening 2010 te berichten. De balans per 31 december 2010, de staat van baten en lasten over 2010 en de toelichting hierop zijn door ons bestudeerd en besproken. De jaarrekening draagt onze goedkeuring. Wij adviseren u deze jaarrekening en verantwoording vast te stellen. Deze vaststelling strekt het bestuur tot algehele décharge voor het door hem gevoerde beheer en beleid in het afgelopen boekjaar. Met het voorstel van het bestuur ter zake de bestemming van het resultaat kunnen wij ons eveneens verenigen en adviseren u ook dit voorstel goed te keuren. To the Annual General Meeting In order to comply with the provisions laid down in Article 23 of the statute of the credit union, we take pleasure in informing you of the following regarding the Financial Statements The balance sheet as of December 31, 2010, the statements of income and expenditure 2010, and the notes to these statements have been examined and discussed by us. We approve of these Financial Statements. We recommend that you adopt the statements. This adoption shall discharge the Board of Directors from its liabilities for management and policy conducted by them in this past fiscal year. We also agree with the proposal of the Board of Directors regarding the utilization of the result and recommend that you approve this proposal as well. 21 maart 2011 Kommissie van Toezicht / Supervisory Committee: Margo Grep, Voorzitter / Chairperson Margo Martens Wensley Lautan Not for Profit, not for Charity but for Service Jaarverslag

20 Controle verklaring van de onafhankelijke accountants Auditor s report Opdracht Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 van Spaar- en Kredietcoöperatie De Schakel g.a. (De Schakel) te Paramaribo bestaande uit de balans per 31 december 2010 en de winst- en verliesrekening over 2010 met de toelichting gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van De Schakel is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle opdrachten. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van De Schakel. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van De Schakel heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de kredietcoöperatie per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. The external auditors, Lutchman & Co, have expressed an unqualified opinion on the 2010 Financial Statements of De Schakel. 21 maart 2011 Lutchman & Co An independent correspondent firm of Deloitte Touche Tohmatsu 18 Jaarverslag 2010 Mensen helpen mensen

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

FINANCIAL REPORT 2014

FINANCIAL REPORT 2014 FINANCIAL REPORT 2014 ST. JACOBSTRAAT 131-133 AN DEN HAAG WWW.REDEEMERCHURCH.NL Contents I. Executive summary II. III. IV. Sources of income Uses of income Financial position and accounts V. Statement

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27 57 (1998) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1999 Nr. 27 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, is de overheid voornemens de spaarloonregeling en de levensloopregeling te laten

Nadere informatie

HOPE UNIVERSITY COLLEGE ADDIS ABABA ETHIOPIA

HOPE UNIVERSITY COLLEGE ADDIS ABABA ETHIOPIA HOPE UNIVERSITY COLLEGE ADDIS ABABA ETHIOPIA Service Centre Classroom 1 Management Faculty Multi Purpose Hall Classroom 2 Library Sport Staff Residence PROGRESS REPORT Page 1 of 9 Project : Construction

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM RANDSTAD GOOD HOTEL AMSTERDAM PREFERRED PARTNER PROGRAM Create Beauty, Do Good WHY Create Beauty, Do Good 2009 2012 2014

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT HOE WERD MON3AAN DE DIGITALE ACCOUNTANT DIE ZIJN KLANTEN VERWACHTEN? GÜNTHER VAN GYSEGEM Accountant & Belastingconsulent DIGITALE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE LED LIGHTING FOR COLD STORAGE Madrid, October 16 Maarten de Graaf Didyouknowthat? It takes 0.65KWh of air conditioning energy to cool down every 1 kwh of lighting heat. Didyouknowthat? Meaning that youernergybillforlightingis

Nadere informatie

Uiverweg 2-6 SCHIPHOL AIRPORT

Uiverweg 2-6 SCHIPHOL AIRPORT Uiverweg 2-6 SCHIPHOL AIRPORT INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: Office space in the DC-2 Building. Location: The complex is situated along the highway A4. It is within reach of the bus stop which

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander 2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander HOI 2.0 introduction Importance HOI currency Future print = HOI 2.0 HOI 2.0 Print: Décomplexation/more simple Digital: New set-up Core values HOI Accountability

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135 10 (1986) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1992 Nr. 135 A. TITEL Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Britse bevoegde autoriteiten ter uitvoering van artikel 36, derde

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Dutch Circular Economy Partnership for China

Dutch Circular Economy Partnership for China Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular Head Office Hong Kong Head Office Netherlands Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular This

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

EFSI Info-session for the Flemish Region

EFSI Info-session for the Flemish Region EFSI Info-session for the Flemish Region Publieke financiering van infrastructuurprojecten voor transport, ziekenhuizen, onderwijs, water en energie,... Brussels, 14 September 2015 1 Eligibility voor EFSI

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Voorling 70 DE KWAKEL

Voorling 70 DE KWAKEL Voorling 70 DE KWAKEL IEDERE AANSPRAKELIJKHEID IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT IN HET BETREFFENDE GEVAL ONDER DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING WORDT UITBETAALD. ALLE DOOR ONS VERSTREKTE INFORMATIE

Nadere informatie

RE-INVENT OUR REGION

RE-INVENT OUR REGION RE-INVENT OUR REGION Future scenario s on the economic development of the South Eastern part of the Netherlands TIM 7 With close guidance on process and methods by Peter Kopeczek* * Re-invent your business

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 1.1.1.4: Goedkeurende controleverklaring,

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96 53 (1970) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1989 Nr. 96 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland betreffende het internationale

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158 14 (1987) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1987 Nr. 158 A. TITEL Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Verwachtingen rapport

Verwachtingen rapport Het proces van aanwerving en selectie van de kandidaten voor de functie: Project: Exemplary recruitment process 17.04.2014 14:11 1. INTRODUCTIE Dit rapport vertegenwoordigd de verwachtingen van de toekomstige

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 89

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 89 7 (2008) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 89 A. TITEL Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Somalië betreffende

Nadere informatie

PUM Netherlands senior experts and NBA

PUM Netherlands senior experts and NBA PUM Netherlands senior experts and NBA Wim Boone, sectorcoördinator accountancy,financial & admin. management 14 maart 2013 Agenda Why SMEs need support About PUM Sector Accountancy etc. Cooperation PUM-NBA

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinant Study in to Factors that Facilitate a Active Smoking-cessation

Nadere informatie

Informatiefolder. Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012

Informatiefolder. Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012 Informatiefolder Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012 Kinderbijschrijvingen worden afgeschaft Met ingang van 26 juni 2012 kunnen kinderen

Nadere informatie

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname.

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname. De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational Commitment in de Periode na een Overname. The Relation Between Perceived Organizational Culture and Organizational Commitment After an Acquisition.

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014 If you have a client logo or other co-branding to include, this should go here. It should never be larger than the Deloitte logo. Waarom kiezen voor een shared services center? Succesfactoren en valkuilen

Nadere informatie