Wat kan de bedrijfsrevisor als raadgever voor u doen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat kan de bedrijfsrevisor als raadgever voor u doen?"

Transcriptie

1 Wat kan de bedrijfsrevisor als raadgever voor u doen? Door zijn deskundigheid en ervaring kan de bedrijfsrevisor u op verschillende domeinen begeleiden. Men kan een beroep doen op een bedrijfsrevisor voor wettelijke opdrachten (het mandaat van commissaris, de inbreng in natura, de omzetting van vennootschappen, enz.) en/of (desgevallend) voor advies inzake: - het opmaken van een investeringsplan - de financiële diagnose van een vennootschap - het opstellen van een financieringsdossier voor een kredietaanvraag - het opmaken van een dossier tot het bekomen van overheidssubsidies - het uitwerken van een budget - het opzetten en opvolgen van financiële controlesystemen - het bepalen van de waarde van een bedrijf - het verbeteren van boekhoudsystemen - kostprijsberekening - het optimaliseren van interne beheerssystemen - herstructureringen - het overnemen en overlaten van bedrijven - familiale opvolging Advies van een bedrijfsrevisor wordt vergoed in functie van de geleverde prestaties. Bij een eerste gesprek kunt aan de revisor een indicatie van het ereloon vragen voor de adviesopdracht die u hem wil toevertrouwen. 25

2 I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n - V. U. : I B R D a v i d S z a f r a n A r e n b e r g s t r a a t Brussel

3 Hoe stel ik financiële vooruitzichten voor mijn KMO op? DE REVISOR & DE ONDERNEMING

4 Inhoudstafel 1. Het financieel plan : een bezinning over de toekomst 3 2. Het financieel plan voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen 4 3. Inhoud van het financieel plan Voorstelling van de onderneming en haar activiteiten Financiële weergave van de toekomstplannen Investeringsbudget Financieringsbudget Exploitatiebudget Previsionele balansen Vermogensstromentabel of tabel van herkomst en besteding van middelen Thesaurieplanning Break-even analyse Opbouw van een financieel plan: cijfervoorbeeld 4.1. Basisgegevens Investeringsbudget Financieringsbudget Exploitatiebudget Previsionele balansen Vermogensstromentabel of tabel van herkomst en besteding van middelen Thesaurieplanning Break-even analyse Besluit Deze brochure maakt deel uit van een reeks bestemd voor ondernemers van kleine en middelgrote bedrijven. Ze werd uitgewerkt door de werkgroep KMO van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, samengesteld uit: de Grand Ry B. (Voorzitter), Bats G., Caluwaerts F., Dupont Th., Leboutte D., Saeys I., Smets D., Vandaele J.-P. en Weyers P. Al deze brochures kunnen worden aangevraagd bij het IBR, Arenbergstraat 13 te 1000 Brussel. Tel.: Fax: website: Les brochures sont également disponibles en français. 24

5 1. Het financieel plan: een bezinning over de toekomst Starten met een eigen bedrijf is een boeiende uitdaging. Voor vele beginners is het een stap in het onbekende. Het kan een risicovol avontuur worden of één met berekend risico. Dit laatste kan enkel als de bedrijfsleider als eerste stap in zijn avontuur overgaat tot het neerschrijven van zijn idee in een business plan. Op die manier kan hij zich bezinnen over zijn onderneming. Het business plan is ruim en behelst alle aspecten van het bedrijfsleven: een aankoopplan, een productieplan, een marketingplan, de verkoopstrategie, het menselijk potentieel, enz. Uiteindelijk moet dit resulteren in financiële informatie waaruit zal blijken welke rendabiliteit kan worden verwacht. Het financieel plan, dat deel uitmaakt van het business plan, is een objectieve cijfermatige weerslag van de verwachte activiteiten van een onderneming. Niet alleen bij het begin van een vennootschap is een dergelijk plan wenselijk; elke grondige wijziging in het leven van het bedrijf vereist een bezinning over de toekomst. We denken hierbij aan: - belangrijke investeringen - overname, fusie en splitsing - herstructurering - ontwikkeling van nieuwe activiteiten - productuitbreidingen - heroriëntering van de onderneming - wijziging van de financieringsvorm - aanvraag van kredieten Om tot een business plan te komen moet de ondernemer zich in de eerste plaats informeren en documenteren over het product, de markt, wettelijke beperkingen, sociale informatie, milieuvereisten, enz. Voor de financiële uitwerking laat hij zich het best bijstaan door een professioneel deskundige in dit domein. 3

6 2. Het financieel plan voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen In het belang van de nieuwe onderneming en het maatschappelijk verkeer, heeft de wetgever geëist dat, bij het oprichten van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (coöperatieve vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, naamloze vennootschappen, enz.), de oprichters een financieel plan opstellen. In het financieel plan wordt het maatschappelijk kapitaal verantwoord en aangetoond dat het voldoende is voor een normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar. Niet alleen het beginkapitaal is belangrijk, er moeten ook voldoende financiële middelen worden bekomen voor een normale activiteit. Als beschikbare middelen worden dus niet alleen de inbreng in kapitaal verstaan, maar ook kredietopeningen, leningen van aandeelhouders, toegestane betalingsmodaliteiten van leveranciers en eventuele borgstellingen. Het financieel plan wordt bij de oprichting van een vennootschap aan de notaris overhandigd. Het wordt door hem bewaard en niet openbaar gemaakt. De wetgever heeft echter niet voorgeschreven volgens welk model het financieel plan moet worden opgesteld noch wat het financieel plan precies moet omvatten. Over het algemeen wordt het opgemaakt voor minstens drie opeenvolgende jaren. 4

7 3. Inhoud van het financieel plan 3.1. Voorstelling van de onderneming en haar activiteiten Indien het financieel plan deel uitmaakt van een globaal business plan vindt men de voorstelling van de onderneming en haar activiteiten terug in de andere delen van het business plan. Wordt enkel financiële informatie gegeven, dan is het nuttig de lezer vooraf toch in te wijden en hem te informeren over de onderneming, haar verantwoordelijken en haar activiteiten. Daarom is het wenselijk om minstens uitleg te verstrekken over volgende punten: - de juridische structuur van de vennootschap - de oprichters, verantwoordelijken en hun ervaring (bij voorkeur onder de vorm van een c.v.) - de wettelijke vereisten, vergunningen, contracten, licenties, enz. - de markt, de sector, de vestigingsplaats, de klanten, de concurrenten - het productieproces, de in- en outflow van gelden en goederen Op deze manier begrijpt de lezer dat achter de cijfers een belangrijke organisatie schuil gaat. 5

8 3.2. Financiële weergave van de toekomstplannen Investeringsbudget Een onderneming kan maar starten als ze over de nodige vereiste materiële middelen beschikt. Om deze reden wordt een investeringsbudget uitgewerkt. Hierin wordt bepaald welke investeringen vereist zijn om de geplande omzet te realiseren. Onder investeringen worden duurzame vaste activa bedoeld zoals: - immateriële vaste activa: goodwill, merken, licenties, software - materiële vaste activa: gebouwen, machines, meubilair, rollend materieel, inrichtingen - financiële vaste activa: waarborgen De ondernemer moet de juiste inschattingen van zijn investeringen kunnen doen op basis van offertes, vergelijkingen en/of zijn ervaring. Naast de investeringen in vaste activa, moet de ondernemer ook denken aan de fondsen die zullen worden geblokkeerd in andere activa zoals: - voorraden - vooruitbetalingen - vorderingen en tegoeden op klanten Het investeringsbudget moet als leidraad gelden bij effectieve uitgaven want enkel zo kan het globaal budget in evenwicht blijven. 6

9 Financieringsbudget De ondernemer zal onderzoeken over welke middelen hij beschikt om de investeringen te financieren en de opstartperiode te overbruggen. Wat dit laatste punt betreft, doet de ondernemer er goed aan de eventuele opstartverliezen op een voorzichtige wijze in te schatten. De financiering kan d.m.v. eigen vermogen of d.m.v. vreemd vermogen op lange of op korte termijn. Meestal kiest de ondernemer voor een combinatie van deze drie. Het eigen vermogen bestaat uit het kapitaal dat de ondernemer zelf inbrengt en uit winstreservering. De inbreng in kapitaal kan zowel in geld als in natura (materiële vaste activa, voorraden, enz.) gebeuren. De ondernemer kan ook een deel van zijn eigen financiële middelen ter beschikking stellen onder de vorm van een lening (rekening courant). Is de eigen inbreng onvoldoende, dan zal de ondernemer vreemde middelen aantrekken. De vreemde middelen kunnen worden gehaald bij financiële instellingen of bij derden onder de vorm van leningen, leasings, straight loans, kaskredieten, enz. Maar terwijl eigen kapitaal geen onmiddellijke vergoeding vereist, leiden vreemde middelen tot kosten voor de onderneming. Bovendien mag niet uit het oog worden verloren dat financiële instellingen meestal geen kredieten verlenen zonder waarborgen te eisen. Financieringstekorten op korte termijn kunnen worden overbrugd met kortlopende kredieten zoals een kaskrediet bij een financiële instelling of een leverancierskrediet. Tenslotte kan de ondernemer in sommige gevallen genieten van subsidies. Deze houden echter een grote onzekerheid in. Ze worden pas toegekend nadat een grondig dossier is voorgelegd, wat bij een startende onderneming vaak nog ontbreekt. Daarom is het aan te raden eventuele subsidies niet als essentiële financieringsbron te beschouwen maar eerder als een appeltje voor de dorst. Er moet een optimaal evenwicht worden gezocht tussen het eigen vermogen, het vreemd vermogen op lange termijn en het vreemd vermogen op korte termijn. De ondernemer hoort te streven naar een goede solvabiliteit, maar ook naar een gepaste verhouding tussen investeringen op lange termijn en financieringen op lange termijn, tussen activa op korte termijn en schulden op korte termijn, zonder dat dit mag leiden tot een onrendabel overschot aan middelen in het algemeen en thesaurie in het bijzonder. Nochtans blijft een zekere «reserve» in een financieel plan een «must» 7

10 Exploitatiebudget Het uiteindelijk doel is winst te maken en vermogen op te bouwen. Winst en vermogen vloeien voort uit de resultaten die de onderneming behaalt. De toekomstige resultaten worden uitgewerkt in een exploitatiebudget waarvan de voornaamste elementen zijn: A. Bedrijfsopbrengsten - omzet - andere bedrijfsopbrengsten B. Bedrijfskosten - handelsgoederen, grond- en hulpstoffen - diensten en diverse goederen - bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen - afschrijvingen en waardeverminderingen - andere bedrijfskosten C. Financiële opbrengsten D. Financiële kosten E. Belastingen Uitzonderlijke opbrengsten en kosten zijn bij een financieel plan meestal niet voorzien. Hierna worden de elementen van het exploitatiebudget verder toegelicht. 8

11 A. Bedrijfsopbrengsten Omzet Onder omzet wordt verstaan het bedrag voortvloeiend uit de verkoop van goederen en de levering van diensten aan derden in het kader van een gewone bedrijfsuitoefening van de onderneming. Bij de opbouw van het financieel plan wordt eerst de omzet berekend. Deze vloeit voort uit het verkoopplan en het marketingplan. De prijsbepaling zal afhangen van de marktsituatie, van de relatie van vraag en aanbod en de aanwezigheid van concurrentie. Bij dienstverlenende ondernemingen is de omzet begrensd door het aanwezige menselijk potentieel. Het is aan te raden in het financieel plan verschillende scenario's uit te werken en rekening te houden met diverse parameters zoals opstartmoeilijkheden, seizoensinvloeden, vakanties, prijsverminderingen of kortingen, verweermiddelen van de concurrentie maar ook het algemeen economisch klimaat. Andere bedrijfsopbrengsten De andere bedrijfsopbrengsten vinden hun oorsprong niet in de verkoop of dienstverlening maar geven toch een inkomen aan de onderneming. Ze kunnen slechts worden voorzien als ze met zekerheid kunnen worden verkregen zoals bijvoorbeeld huurinkomsten, exportsubsidies, enz. 9

12 B. Bedrijfskosten Om de verwachte omzet te realiseren moeten kosten worden gemaakt. De bedrijfskosten kunnen worden ingedeeld in vaste kosten en variabele kosten. Deze laatste houden rechtstreeks verband met de omzet en zullen verhoudingsgewijs mee evolueren met het zakencijfer. Vaste kosten zijn nodig om de onderneming leefbaar te houden. Het is niet altijd mogelijk een strikt onderscheid te maken tussen vaste en variabele kosten. Energieverbruik is enerzijds een variabele kost maar het minimaal verbruik is anderzijds een vaste kost. Variabele kosten worden ondergebracht in de rubriek handelsgoederen, grond- en hulpstoffen maar kunnen daarnaast ook in de rubriek diensten en diverse goederen en in de personeelskosten worden teruggevonden. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Deze rubriek behelst de aankopen van handelsgoederen en grond- en hulpstoffen. De aangekochte hoeveelheid is afhankelijk van de omzet. De kostprijs wordt berekend aan de hand van ramingen en offertes. Tevens worden in deze rubriek de onderaannemingen opgenomen die direct gerelateerd zijn tot de omzet. 10

13 Diensten en diverse goederen Hierin zijn zowel variabele als vaste kosten opgenomen. Het zijn de kosten verbonden aan de dienstverlening of de levering van goederen door derden in het kader van de bedrijfsuitoefening en die niet onder handelsgoederen noch onder de personeelskosten worden opgenomen. Volgende kosten ressorteren onder de variabele kosten: - bijkomende kosten op aankopen zoals transportkosten en verzekeringen - energieverbruik Volgende vaste kosten moeten zeker worden voorzien in het financieel plan: - huur (indien de vennootschap geen eigenaar is van een onroerend goed) - verzekering - kosten verbonden aan de vaste activa zoals onderhoud en herstelling, verzekering, brandstof - kosten verbonden aan de verkoop: marketingkosten, representatiekosten, reclame - administratiekosten - kosten volgend uit wettelijke verplichtingen zoals de neerlegging van de jaarrekening, de sociale bijdrage van de vennootschap, enz. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Ook deze rubriek kan worden opgedeeld in vaste en variabele kosten. Men moet echter rekening houden met de wettelijke verplichtingen. Vanuit bedrijfseconomische invalshoek worden de personeelskosten daarom vaak als vaste kosten beschouwd. Bij de loonkosten moet men goed voor ogen houden dat er tussen het ontvangen nettoloon van een personeelslid en de totale kosten voor de onderneming een groot verschil bestaat. Afschrijvingen en waardeverminderingen De investeringen hebben een beperkte gebruiksduur meestal ten gevolge van slijtage maar ook wegens economische en technologische omstandigheden. De waardeverminderingen die zij bijgevolg ondergaan, worden uitgedrukt in afschrijvingen. In het financieel plan worden deze afschrijvingen het best berekend volgens de economische en technologische werkelijkheid rekening houdend met de boekhoudkundige verplichtingen en fiscale keuzemogelijkheden. In optimale omstandigheden zullen andere waardeverminderingen niet worden voorzien. Maar uit voorzichtigheid kan men ze eventueel toch boeken. We denken hierbij o.a. aan waardeverminderingen op de voorraden of op de handelsvorderingen. 11

14 Andere bedrijfskosten Onder deze post worden de door derden aangerekende kosten opgenomen die niet als diensten en diverse goederen noch als financiële of uitzonderlijke kosten worden beschouwd. In het bijzonder worden opgenomen: de onroerende voorheffing, indirecte belastingen, accijnzen, boeten, enz. C. Financiële opbrengsten Deze zullen in een financieel plan waarschijnlijk weinig relevant zijn, tenzij de onderneming over voldoende liquiditeiten beschikt. Maar dan stelt zich de vraag of deze thesaurie niet overtollig is. D. Financiële kosten Zoals eerder gesteld, gaan met vreemde middelen kosten gepaard onder de vorm van intresten. Meestal zijn ze contractueel vastgelegd. Daarnaast zijn er ook algemene bankkosten, wisselresultaten en andere financiële kosten. E. Belastingen De belastingen kunnen worden berekend aan de hand van het boekhoudkundig resultaat verhoogd met de fiscaal verworpen uitgaven. 12

15 Previsionele balansen Op basis van het exploitatiebudget kunnen previsionele balansen worden opgemaakt voor de komende jaren. De balans geeft de vermogenstoestand weer van een bedrijf op een bepaalde datum terwijl de resultaten betrekking hebben op een bepaalde periode of tijdvak. Om de voornaamste balansposten te bepalen, moet men zich baseren op de previsionele resultatenrekeningen en op een aantal realistische hypotheses. De berekening van de vlottende activa gebeurt in functie van de omzet, terwijl de openstaande schulden het rechtstreekse gevolg zijn van het belang van de kosten. De belangrijkste balansposten die dienen te worden geraamd zijn: A. Vaste activa Deze post vloeit voort uit de informatie van de investeringen en de afschrijvingen. B. Vlottende activa Voorraden De ondernemer berekent de noodzakelijke voorraad die hij op zijn minst moet houden om te voldoen aan een normale leveringstermijn, rekening houdend met de duurtijd van het productieproces. Hij zal daarbij een gepaste methode moeten kiezen voor de berekening van de kostprijs van de voorraad. Klantenvorderingen Deze post wordt berekend op basis van de aan de klanten toegestane betalingstermijnen en de omzet. Deze rubriek is niet altijd even gemakkelijk te bepalen. Liquide middelen Het betreft de liquiditeiten die worden overgehouden na één jaar activiteit, zoals blijkt uit de vermogensstromentabel of de tabel van herkomst en besteding van middelen. 13

16 C. Eigen vermogen Kapitaal De eigen inbreng in kapitaal dewelke bij de oprichting is volstort wordt hierin opgenomen. Reserves en overgedragen resultaat Deze posten vloeien voort uit accumulatie van de winsten en verliezen van de opeenvolgende jaren die niet worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. D. Schulden Financiële schulden De openstaande schulden worden hierin voorzien overeenkomstig de contractuele verplichtingen en aflossingen. Handelsschulden Deze post kan worden berekend op basis van de kosten en de gebruikelijke betalingstermijnen die leveranciers toestaan aan de onderneming. Fiscale en sociale schulden Deze schulden worden opgesteld o.b.v. de personeelskosten en de belastingsberekeningen. Op basis van de previsionele balansen kan een beoordeling worden gemaakt van de financiële structuur van de onderneming. Uit de balansen blijkt of de beschikbare middelen efficiënt werden ingezet, of de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen gezond is en of er voldoende financiële autonomie is. 14

17 Vermogensstromentabel of tabel van herkomst en besteding van middelen Uit het exploitatiebudget en de previsionele balansen kan niet onmiddellijk worden afgeleid met welke middelen de ondernemer zijn investeringen en activiteiten heeft gefinancierd. Daarom wordt een tabel van herkomst en besteding van middelen opgemaakt die in evenwicht moet zijn aangezien alle uitgaven een oorsprong hebben. De tabel vloeit voort uit de previsionele balansen van opeenvolgende jaren en kan volgens verschillende modellen worden opgemaakt. In het financieel plan wordt bij voorkeur als model de volgende tabel gebruikt die leidt tot de mutatie van de thesaurie nl. de opbouw van de liquiditeiten van de onderneming. In onderstaande tabel wordt het begrip cash flow gebruikt. De definitie van cash flow luidt als volgt: cash flow = resultaat na belasting + niet kaskosten zoals afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen. Herkomst van middelen Kapitaal volstort in contanten Verkregen kapitaalsubsidies Nieuwe financiële schulden Bijkomend leverancierskrediet Andere schulden tot één jaar Positieve cash flow uit de activiteiten Totaal middelen Besteding van middelen Oprichtingskosten Investeringen in immateriële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa Investeringen in financiële vaste activa Vorderingen op meer dan één jaar Voorraad opbouw Toegestaan krediet aan klanten Andere vorderingen tot één jaar Negatieve cash flow uit de activiteiten Totaal bestedingen Herkomst min bestedingen Toename (afname) van de thesaurie Einde Wijzigingen Einde jaar 1 in jaar 2 jaar 2 a + b = c 15

18 Thesaurieplanning In het business plan en het financieel plan kan men de evolutie van de bedrijfsactiviteiten volgen en vergelijken. Zij laten echter niet toe te oordelen wanneer de inkomsten worden geïnd en de uitgaven moeten worden betaald. Om hieraan te voldoen, wordt een thesaurieplanning opgemaakt. Vele ondernemers met sterk groeiende bedrijven, waar de resultaten de budgetten volgen, hebben toch problemen gekend omdat aan de thesaurieplanning minder aandacht werd besteed. Bovendien zal in de beoordeling van toereikend kapitaal ook de financiële stroom en de financiële structuur worden bekeken. Een gedetailleerde thesaurieplanning wordt maand per maand opgemaakt. Hij zal aangeven in welke periode de liquiditeiten het hoogst zijn en in welke periode bijkomende middelen vereist zijn. Indien de ondernemer dit op voorhand weet, kan hij hiermee rekening houden in zijn beleid en eventueel bijkomende middelen zoals een kaskrediet aanvragen Break-even analyse Het financieel plan moet rekening houden met de factor risico. De markt zal zich misschien niet ontwikkelen zoals verwacht of de concurrenten zullen misschien competitieve maatregelen nemen. Om deze risico s te onderkennen is het aangewezen te weten wat het break-even punt is van de onderneming m.a.w. welke minimale omzet moet worden gerealiseerd om de variabele en vaste kosten te dekken. De omzet min de variabele kosten zoals grondstoffen, directe arbeidskrachten, enz. geven een bepaalde bijdrage of marge, dewelke moet volstaan om de vaste kosten te dekken. Wordt het break-even punt niet gehaald dan is de onderneming in een verlieslatende positie. Boven het break-even punt maakt de onderneming winst. De break-even analyse vereist een grondige kennis van de exploitatie en de vaste en variabele kosten. omzet winst variabele + vaste kosten variabele kosten verlies 16 break-even punt

19 4. Opbouw van een financieel plan: cijfervoorbeeld 4.1. Basisgegevens Een ondernemer wenst een productieonderneming op te starten en wil samen met een andere persoon een vennootschap ABC N.V. op te richten. Hij heeft hiervoor een gedetailleerd business plan opgemaakt. Uitgaande van de marktsituatie wordt er een investeringsplan, een financieringsplan en een raming van de omzet en van de kosten opgesteld Investeringsbudget Ten eerste wordt het investeringsbudget uitgewerkt. Er is een optie genomen op een geschikt onroerend goed. Gezien de activiteiten zijn er belangrijke investeringen vereist in het machinepark en in bijkomende uitrusting. Daarnaast worden ook investeringen gedaan in kantoormateriaal, informatica, software en rollend materieel. Volgende investeringen vormen het investeringsbudget: in Immateriële vaste activa: software Terreinen en gebouwen Terrein Industrieel gebouw Administratief gebouw Installaties, machines en uitrusting Technische installaties Uitrusting Klein materiaal Meubilair en rollend materieel Kantoormaterieel Rollend materieel Afschrijvingsritme ,3 % L %L 5%L % L 10 % L 20 % L % L 20 % L 17

20 We gaan ervan uit dat alle activa in januari van jaar 1 werden aangekocht. Ze worden ten belope van 12 maanden afgeschreven. Voor jaar 2 worden nog volgende investeringen voorzien: in Software Technische installaties Uitrusting Kantoormaterieel Rollend materieel Afschrijvingsritme % % % % % L L L L L Investeringen in exploitatiemiddelen Naast investeringen in vaste activa, moet er ook in exploitatiemiddelen worden voorzien. De noodzakelijke permanente voorraden, de klantenvorderingen en het mogelijk leverancierskrediet moeten worden geraamd. Voorraden De optimale voorraad wordt geraamd op 15 % van de omzet. Klantenvorderingen We veronderstellen dat 40 % van de klanten contant betaalt, 30 % betaalt op 30 dagen en nog eens 30 % betaalt op 60 dagen. Leveranciers We gaan ervan uit dat de ondernemer 20 % van zijn leveranciers contant zal moeten betalen, 40 % op 30 dagen en nog eens 40 % op 60 dagen Financieringsbudget Het eerste jaar gebeurt de financiering van het project door middel van in kapitaal en door bijkomende eigen middelen (rekening-courant). Bovendien worden twee leningen aangevraagd voor de investeringen: - Een eerste lening voor het onroerend goed voor De terugbetaling wordt over 10 jaar gespreid met een intrestvoet van 6,2 %. Er wordt uitgegaan van een gelijklopend af te lossen kapitaalbedrag. - Een tweede lening is voor de technische installaties voor De terugbetaling loopt over 5 jaar met een intrestvoet van 6,5 %. 18 In het jaar 2 is een bijkomende financiële injectie vereist door de aandeelhouders van minstens in rekening-courant.

21 Exploitatiebudget Het overzicht van het exploitatiebudget is als volgt: Omzet De omzet wordt geraamd op op jaarbasis. Het zal ongeveer een half jaar duren vooraleer de onderneming volledig operationeel zal zijn. In het eerste boekjaar is de verkoop slechts berekend op 7 maanden zijnde Voor het tweede jaar wordt de omzet geraamd op Vanaf het jaar 3 wordt een omzetstijging voorzien van 20 %. Kosten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Hieronder zijn enkel de grondstoffen en de hulpstoffen te vinden. Ze bedragen 45 % van de omzet wat een gebruikelijk percentage is in de sector. Diensten en diverse goederen Dit zijn voornamelijk vaste kosten. Oprichtingskosten en eenmalige opstartkosten worden geraamd op De bezoldiging bestuurders wordt voor het jaar 1 op geraamd. Vanaf jaar 2 worden ze voorzien voor Omwille van de beperkte omzet in het eerste jaar zijn een aantal variabele kosten eveneens lager. Daarnaast moet vanaf jaar 2 ook rekening worden gehouden met een jaarlijkse indexstijging van 3 %. Bepaalde vaste kosten (b.v. huurlasten, onderhoud, documentatie, enz.) evolueren mee met de index; de andere variabele kosten (b.v. energie, enz.) kennen een jaarlijkse stijging van 20 % en bedragen in jaar 1 ook minder. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Het personeelsbestand bestaat uit een bediende, een vertegenwoordiger in loondienst en arbeiders. De vertegenwoordiger wordt niet onmiddellijk aangenomen. Naarmate de omzet stijgt, zal vanaf jaar 3 bijkomend personeel worden aangeworven. Andere bedrijfskosten De andere bedrijfskosten zoals taksen of sociale bijdrage worden op geraamd. Deze kosten worden verondersteld jaarlijks gradueel met 5 % te stijgen. Financiële kosten De financiële kosten behelzen voornamelijk de intresten op de leningen, de bankwaarborg en de bankkosten. Belastingen We gaan er van uit dat de onderneming voldoet aan de voorwaarden van het verlaagde vennootschapstarief. 19

22 Exploitatiebudget Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 OPBRENGSTEN Omzet AANKOPEN Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN , , ,24 Oprichtingskosten Huur, huurlasten 3.375, , , ,96 Onderhoud en herstellingen , , ,72 Energie , , ,57 Boeken, tijdschriften en documentatie , , ,27 Drukwerken en kantoorbehoeften , , ,45 Telecommunicatie , , ,71 Commissielonen 8.315, , , ,17 Erelonen , , ,09 Verzekeringen Vervoer- en verplaatsingskosten , , ,57 Representatiekosten , ,64 Aankondigingen, publiciteit , ,54 Bijdragen beroepsverenigingen , , ,55 Uitzendkrachten Bezoldigingen bestuurders ,00 BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN , , , ,54 Wedden bedienden , , ,74 Lonen arbeiders ,13 Bezoldigingen vertegenwoordigers , Dubbel vakantiegeld Voorziening vakantiegeld , , , ,85 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen , , , ,40 Werkgeverspremies voor buitenwettelijke verzekeringen 2.856, , , ,68 Andere personeelskosten , , , ,74 AFSCHRIJVINGEN , ,33 Immateriële vaste activa , ,33 Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel ANDERE BEDRIJFSKOSTEN 7.137, , , ,97 Andere bedrijfskosten 7.137, , , ,97 FINANCIELE KOSTEN Rente verbonden aan schulden Andere kosten van schulden RESULTAAT VOOR BELASTINGEN , , , ,91 BELASTINGEN OP HET RESULTAAT , ,91 RESULTAAT NA BELASTINGEN , , , ,00 20

23 Previsionele balansen Deze balansen geven de situatie van de onderneming weer telkens na één jaar werking. Oprichting Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar , ,33 Deze balansen geven de situatie van de onderneming telkens na één jaar werking. Materiële vaste activa weer ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel , , , , , , , ,18 Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Vorderingen op ten hoogste één jaar , , , Handelsvorderingen , , , Overige vorderingen 3.506,82 Liquide middelen , , ,97 Bank , , , , , , , , , , , , , , ,71 Kapitaal Geplaatst kapitaal Reserves 912, ,24 Wettelijke reserve 912, ,24 Overgedragen winst (Overgedragen verlies) , , , , , , , ,47 Vlottende activa Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen Schulden Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen , , , , , ,83 Handelsschulden , , , ,50 Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten , , , , , , , , , , , , , , ,18 Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige schulden TOTAAL DER PASSIVA 21

Hoe stel ik financiële vooruitzichten voor mijn KMO op? DE REVISOR & DE ONDERNEMING

Hoe stel ik financiële vooruitzichten voor mijn KMO op? DE REVISOR & DE ONDERNEMING Hoe stel ik financiële vooruitzichten voor mijn KMO op? DE REVISOR & DE ONDERNEMING Inhoudstafel 1. Het financieel plan: een bezinning over de toekomst 3 2. Het financieel plan voorgeschreven door het

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Financieel verslag. NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Financieel verslag. NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Financieel verslag 2015 NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 1210 Sint-Joost-ten-Node BE 0836.324.003 Boekhoudkantoor Q-bus cvba Grote Steenweg 110 2600 Berchem BE 0475.875.347

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Voor het bedrijf. 'Computerworld' S-bvba

Voor het bedrijf. 'Computerworld' S-bvba Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Pieter Dirckx Financiële planningen van juli 2010 tot juni 2012 Studie gerealiseerd op 8 juni 2010 door Tom van DE BOEKHOUDWINKEL op basis van de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Checklist haalbaarheidsstudie

Checklist haalbaarheidsstudie Hieronder kan je een overzicht vinden van elementen die je haalbaarheidsstudie zeker moet bevatten. Afhankelijk van de gekozen onderneming, ga je je haalbaarheidsstudie verder uitbreiden en verduidelijken.

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2016

Interne Balans VZW Boekjaar 2016 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 454,38 Materiële vaste activa Installaties; machines en uitrusting Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 23 231 23101000 23102000 23190000 23191000 23192000 Computerhardware

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA BALANS Pagina: 1 ACTIVA VLEVA VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL 1.575,27 7.606,26 Meubilair 24000000 95.856,02 95.856,02 Geb.

Nadere informatie

Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant

Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant 2. Bas i s reg el s voor een g ezon d f i n an ci eel b el ei d Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant SPECIFIEKE OPDRACHTEN

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse De compenserende bedragen en exploitatiesubsidies (740) maken deel uit van de Andere bedrijfsopbrengsten (74) en worden in de toelichting gedetailleerd. We

Nadere informatie

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse Dossier De brouwerij Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. RESULTAAT... 3 1.1. RESULTATENREKENING...

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998)

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 OPENINGSJOURNAAL Blz. 1 Overdracht 0.00 0.00 1 01/01/1998 G 604000 Aankopen van handelsgoederen 5 670 000.00 G 220000 Terreinen en gebouwen 4 000

Nadere informatie

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0,

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0, resultatenrekening naam Timelab jaar 2017 type actieplan dossiernummer 0 Gekleurde cellen bevatten formules: gelieve deze niet aan te passen! De laatste kolom wordt door de administratie ingevuld. aanvaarde

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient:

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient: Financieel plan 1. De financieringstabel De financieringstabel is een instrument dat in het bijzonder ontworpen werd om het evenwicht "behoeften middelen" van de onderneming te berekenen met het oog op

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 928.792.246 811.407.973 Immateriële vaste activa (+) 760.515 1.254.525 Materiële vaste activa 927.578.329 809.700.046 Terreinen

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 VDAB BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360 Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 Materiële vaste activa 158.630.744 151.947.149 Terreinen

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.872.147 6.293.605 Immateriële vaste activa (+) 168.349 306.377 Materiële vaste activa 5.669.592 5.948.560

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

TOTAAL ACTIEF 4.940.398,92

TOTAAL ACTIEF 4.940.398,92 SOLECO - Pagina. 1/5 BALANS EUR PER 31 DECEMBER 2010 ACTIEF OPRICHT.KOST,V.A.&VORDER.>1JR 157.493,55 IMMATERIELE VASTE ACTIVA -33,60 211209 Afschr. Licenties -33,60 TERREINEN EN GEBOUWEN -421,90 221019

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 698.313.219 589.654.361 Immateriële vaste activa (+) 1.085.844 304.623 Materiële vaste activa 696.773.973 588.896.336 Terreinen

Nadere informatie

eindexamenprogramma m&o vwo

eindexamenprogramma m&o vwo Domein G: Externe financiële verslaggeving 17. : - de begroting en de jaarrekening van commerciële en niet-commerciële organisaties analyseren, zoals deze worden voorgelegd aan medezeggenschapsraden, ondernemingsraden

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 6.293.605 6.585.630 Immateriële vaste activa (+) 306.377 277.808 Materiële vaste activa 5.948.560 6.227.800

Nadere informatie

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP Benetiet vzw Luitenant Lippenslaan 15 bus 7 2140 Antwerpen (Borgerhout) R.P.R. Antwerpen BTW-nummer: BE 0635.546.374 AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Toerisme Vlaanderen (TV)

Toerisme Vlaanderen (TV) Toerisme Vlaanderen (TV) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 70.705.719 64.729.856 Immateriële vaste activa (+) 1.894.633 1.926.334 Materiële vaste activa 67.607.264 61.600.173 Terreinen

Nadere informatie

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999.

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999. Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 30 01 Fax + 32 2 221 32 66 helpdesk.ba@nbb.be www.nbb.be ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel Ondernemingsdossier BE 0999.999.999

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie