Wat kan de bedrijfsrevisor als raadgever voor u doen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat kan de bedrijfsrevisor als raadgever voor u doen?"

Transcriptie

1 Wat kan de bedrijfsrevisor als raadgever voor u doen? Door zijn deskundigheid en ervaring kan de bedrijfsrevisor u op verschillende domeinen begeleiden. Men kan een beroep doen op een bedrijfsrevisor voor wettelijke opdrachten (het mandaat van commissaris, de inbreng in natura, de omzetting van vennootschappen, enz.) en/of (desgevallend) voor advies inzake: - het opmaken van een investeringsplan - de financiële diagnose van een vennootschap - het opstellen van een financieringsdossier voor een kredietaanvraag - het opmaken van een dossier tot het bekomen van overheidssubsidies - het uitwerken van een budget - het opzetten en opvolgen van financiële controlesystemen - het bepalen van de waarde van een bedrijf - het verbeteren van boekhoudsystemen - kostprijsberekening - het optimaliseren van interne beheerssystemen - herstructureringen - het overnemen en overlaten van bedrijven - familiale opvolging Advies van een bedrijfsrevisor wordt vergoed in functie van de geleverde prestaties. Bij een eerste gesprek kunt aan de revisor een indicatie van het ereloon vragen voor de adviesopdracht die u hem wil toevertrouwen. 25

2 I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n - V. U. : I B R D a v i d S z a f r a n A r e n b e r g s t r a a t Brussel

3 Hoe stel ik financiële vooruitzichten voor mijn KMO op? DE REVISOR & DE ONDERNEMING

4 Inhoudstafel 1. Het financieel plan : een bezinning over de toekomst 3 2. Het financieel plan voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen 4 3. Inhoud van het financieel plan Voorstelling van de onderneming en haar activiteiten Financiële weergave van de toekomstplannen Investeringsbudget Financieringsbudget Exploitatiebudget Previsionele balansen Vermogensstromentabel of tabel van herkomst en besteding van middelen Thesaurieplanning Break-even analyse Opbouw van een financieel plan: cijfervoorbeeld 4.1. Basisgegevens Investeringsbudget Financieringsbudget Exploitatiebudget Previsionele balansen Vermogensstromentabel of tabel van herkomst en besteding van middelen Thesaurieplanning Break-even analyse Besluit Deze brochure maakt deel uit van een reeks bestemd voor ondernemers van kleine en middelgrote bedrijven. Ze werd uitgewerkt door de werkgroep KMO van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, samengesteld uit: de Grand Ry B. (Voorzitter), Bats G., Caluwaerts F., Dupont Th., Leboutte D., Saeys I., Smets D., Vandaele J.-P. en Weyers P. Al deze brochures kunnen worden aangevraagd bij het IBR, Arenbergstraat 13 te 1000 Brussel. Tel.: Fax: website: Les brochures sont également disponibles en français. 24

5 1. Het financieel plan: een bezinning over de toekomst Starten met een eigen bedrijf is een boeiende uitdaging. Voor vele beginners is het een stap in het onbekende. Het kan een risicovol avontuur worden of één met berekend risico. Dit laatste kan enkel als de bedrijfsleider als eerste stap in zijn avontuur overgaat tot het neerschrijven van zijn idee in een business plan. Op die manier kan hij zich bezinnen over zijn onderneming. Het business plan is ruim en behelst alle aspecten van het bedrijfsleven: een aankoopplan, een productieplan, een marketingplan, de verkoopstrategie, het menselijk potentieel, enz. Uiteindelijk moet dit resulteren in financiële informatie waaruit zal blijken welke rendabiliteit kan worden verwacht. Het financieel plan, dat deel uitmaakt van het business plan, is een objectieve cijfermatige weerslag van de verwachte activiteiten van een onderneming. Niet alleen bij het begin van een vennootschap is een dergelijk plan wenselijk; elke grondige wijziging in het leven van het bedrijf vereist een bezinning over de toekomst. We denken hierbij aan: - belangrijke investeringen - overname, fusie en splitsing - herstructurering - ontwikkeling van nieuwe activiteiten - productuitbreidingen - heroriëntering van de onderneming - wijziging van de financieringsvorm - aanvraag van kredieten Om tot een business plan te komen moet de ondernemer zich in de eerste plaats informeren en documenteren over het product, de markt, wettelijke beperkingen, sociale informatie, milieuvereisten, enz. Voor de financiële uitwerking laat hij zich het best bijstaan door een professioneel deskundige in dit domein. 3

6 2. Het financieel plan voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen In het belang van de nieuwe onderneming en het maatschappelijk verkeer, heeft de wetgever geëist dat, bij het oprichten van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (coöperatieve vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, naamloze vennootschappen, enz.), de oprichters een financieel plan opstellen. In het financieel plan wordt het maatschappelijk kapitaal verantwoord en aangetoond dat het voldoende is voor een normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar. Niet alleen het beginkapitaal is belangrijk, er moeten ook voldoende financiële middelen worden bekomen voor een normale activiteit. Als beschikbare middelen worden dus niet alleen de inbreng in kapitaal verstaan, maar ook kredietopeningen, leningen van aandeelhouders, toegestane betalingsmodaliteiten van leveranciers en eventuele borgstellingen. Het financieel plan wordt bij de oprichting van een vennootschap aan de notaris overhandigd. Het wordt door hem bewaard en niet openbaar gemaakt. De wetgever heeft echter niet voorgeschreven volgens welk model het financieel plan moet worden opgesteld noch wat het financieel plan precies moet omvatten. Over het algemeen wordt het opgemaakt voor minstens drie opeenvolgende jaren. 4

7 3. Inhoud van het financieel plan 3.1. Voorstelling van de onderneming en haar activiteiten Indien het financieel plan deel uitmaakt van een globaal business plan vindt men de voorstelling van de onderneming en haar activiteiten terug in de andere delen van het business plan. Wordt enkel financiële informatie gegeven, dan is het nuttig de lezer vooraf toch in te wijden en hem te informeren over de onderneming, haar verantwoordelijken en haar activiteiten. Daarom is het wenselijk om minstens uitleg te verstrekken over volgende punten: - de juridische structuur van de vennootschap - de oprichters, verantwoordelijken en hun ervaring (bij voorkeur onder de vorm van een c.v.) - de wettelijke vereisten, vergunningen, contracten, licenties, enz. - de markt, de sector, de vestigingsplaats, de klanten, de concurrenten - het productieproces, de in- en outflow van gelden en goederen Op deze manier begrijpt de lezer dat achter de cijfers een belangrijke organisatie schuil gaat. 5

8 3.2. Financiële weergave van de toekomstplannen Investeringsbudget Een onderneming kan maar starten als ze over de nodige vereiste materiële middelen beschikt. Om deze reden wordt een investeringsbudget uitgewerkt. Hierin wordt bepaald welke investeringen vereist zijn om de geplande omzet te realiseren. Onder investeringen worden duurzame vaste activa bedoeld zoals: - immateriële vaste activa: goodwill, merken, licenties, software - materiële vaste activa: gebouwen, machines, meubilair, rollend materieel, inrichtingen - financiële vaste activa: waarborgen De ondernemer moet de juiste inschattingen van zijn investeringen kunnen doen op basis van offertes, vergelijkingen en/of zijn ervaring. Naast de investeringen in vaste activa, moet de ondernemer ook denken aan de fondsen die zullen worden geblokkeerd in andere activa zoals: - voorraden - vooruitbetalingen - vorderingen en tegoeden op klanten Het investeringsbudget moet als leidraad gelden bij effectieve uitgaven want enkel zo kan het globaal budget in evenwicht blijven. 6

9 Financieringsbudget De ondernemer zal onderzoeken over welke middelen hij beschikt om de investeringen te financieren en de opstartperiode te overbruggen. Wat dit laatste punt betreft, doet de ondernemer er goed aan de eventuele opstartverliezen op een voorzichtige wijze in te schatten. De financiering kan d.m.v. eigen vermogen of d.m.v. vreemd vermogen op lange of op korte termijn. Meestal kiest de ondernemer voor een combinatie van deze drie. Het eigen vermogen bestaat uit het kapitaal dat de ondernemer zelf inbrengt en uit winstreservering. De inbreng in kapitaal kan zowel in geld als in natura (materiële vaste activa, voorraden, enz.) gebeuren. De ondernemer kan ook een deel van zijn eigen financiële middelen ter beschikking stellen onder de vorm van een lening (rekening courant). Is de eigen inbreng onvoldoende, dan zal de ondernemer vreemde middelen aantrekken. De vreemde middelen kunnen worden gehaald bij financiële instellingen of bij derden onder de vorm van leningen, leasings, straight loans, kaskredieten, enz. Maar terwijl eigen kapitaal geen onmiddellijke vergoeding vereist, leiden vreemde middelen tot kosten voor de onderneming. Bovendien mag niet uit het oog worden verloren dat financiële instellingen meestal geen kredieten verlenen zonder waarborgen te eisen. Financieringstekorten op korte termijn kunnen worden overbrugd met kortlopende kredieten zoals een kaskrediet bij een financiële instelling of een leverancierskrediet. Tenslotte kan de ondernemer in sommige gevallen genieten van subsidies. Deze houden echter een grote onzekerheid in. Ze worden pas toegekend nadat een grondig dossier is voorgelegd, wat bij een startende onderneming vaak nog ontbreekt. Daarom is het aan te raden eventuele subsidies niet als essentiële financieringsbron te beschouwen maar eerder als een appeltje voor de dorst. Er moet een optimaal evenwicht worden gezocht tussen het eigen vermogen, het vreemd vermogen op lange termijn en het vreemd vermogen op korte termijn. De ondernemer hoort te streven naar een goede solvabiliteit, maar ook naar een gepaste verhouding tussen investeringen op lange termijn en financieringen op lange termijn, tussen activa op korte termijn en schulden op korte termijn, zonder dat dit mag leiden tot een onrendabel overschot aan middelen in het algemeen en thesaurie in het bijzonder. Nochtans blijft een zekere «reserve» in een financieel plan een «must» 7

10 Exploitatiebudget Het uiteindelijk doel is winst te maken en vermogen op te bouwen. Winst en vermogen vloeien voort uit de resultaten die de onderneming behaalt. De toekomstige resultaten worden uitgewerkt in een exploitatiebudget waarvan de voornaamste elementen zijn: A. Bedrijfsopbrengsten - omzet - andere bedrijfsopbrengsten B. Bedrijfskosten - handelsgoederen, grond- en hulpstoffen - diensten en diverse goederen - bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen - afschrijvingen en waardeverminderingen - andere bedrijfskosten C. Financiële opbrengsten D. Financiële kosten E. Belastingen Uitzonderlijke opbrengsten en kosten zijn bij een financieel plan meestal niet voorzien. Hierna worden de elementen van het exploitatiebudget verder toegelicht. 8

11 A. Bedrijfsopbrengsten Omzet Onder omzet wordt verstaan het bedrag voortvloeiend uit de verkoop van goederen en de levering van diensten aan derden in het kader van een gewone bedrijfsuitoefening van de onderneming. Bij de opbouw van het financieel plan wordt eerst de omzet berekend. Deze vloeit voort uit het verkoopplan en het marketingplan. De prijsbepaling zal afhangen van de marktsituatie, van de relatie van vraag en aanbod en de aanwezigheid van concurrentie. Bij dienstverlenende ondernemingen is de omzet begrensd door het aanwezige menselijk potentieel. Het is aan te raden in het financieel plan verschillende scenario's uit te werken en rekening te houden met diverse parameters zoals opstartmoeilijkheden, seizoensinvloeden, vakanties, prijsverminderingen of kortingen, verweermiddelen van de concurrentie maar ook het algemeen economisch klimaat. Andere bedrijfsopbrengsten De andere bedrijfsopbrengsten vinden hun oorsprong niet in de verkoop of dienstverlening maar geven toch een inkomen aan de onderneming. Ze kunnen slechts worden voorzien als ze met zekerheid kunnen worden verkregen zoals bijvoorbeeld huurinkomsten, exportsubsidies, enz. 9

12 B. Bedrijfskosten Om de verwachte omzet te realiseren moeten kosten worden gemaakt. De bedrijfskosten kunnen worden ingedeeld in vaste kosten en variabele kosten. Deze laatste houden rechtstreeks verband met de omzet en zullen verhoudingsgewijs mee evolueren met het zakencijfer. Vaste kosten zijn nodig om de onderneming leefbaar te houden. Het is niet altijd mogelijk een strikt onderscheid te maken tussen vaste en variabele kosten. Energieverbruik is enerzijds een variabele kost maar het minimaal verbruik is anderzijds een vaste kost. Variabele kosten worden ondergebracht in de rubriek handelsgoederen, grond- en hulpstoffen maar kunnen daarnaast ook in de rubriek diensten en diverse goederen en in de personeelskosten worden teruggevonden. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Deze rubriek behelst de aankopen van handelsgoederen en grond- en hulpstoffen. De aangekochte hoeveelheid is afhankelijk van de omzet. De kostprijs wordt berekend aan de hand van ramingen en offertes. Tevens worden in deze rubriek de onderaannemingen opgenomen die direct gerelateerd zijn tot de omzet. 10

13 Diensten en diverse goederen Hierin zijn zowel variabele als vaste kosten opgenomen. Het zijn de kosten verbonden aan de dienstverlening of de levering van goederen door derden in het kader van de bedrijfsuitoefening en die niet onder handelsgoederen noch onder de personeelskosten worden opgenomen. Volgende kosten ressorteren onder de variabele kosten: - bijkomende kosten op aankopen zoals transportkosten en verzekeringen - energieverbruik Volgende vaste kosten moeten zeker worden voorzien in het financieel plan: - huur (indien de vennootschap geen eigenaar is van een onroerend goed) - verzekering - kosten verbonden aan de vaste activa zoals onderhoud en herstelling, verzekering, brandstof - kosten verbonden aan de verkoop: marketingkosten, representatiekosten, reclame - administratiekosten - kosten volgend uit wettelijke verplichtingen zoals de neerlegging van de jaarrekening, de sociale bijdrage van de vennootschap, enz. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Ook deze rubriek kan worden opgedeeld in vaste en variabele kosten. Men moet echter rekening houden met de wettelijke verplichtingen. Vanuit bedrijfseconomische invalshoek worden de personeelskosten daarom vaak als vaste kosten beschouwd. Bij de loonkosten moet men goed voor ogen houden dat er tussen het ontvangen nettoloon van een personeelslid en de totale kosten voor de onderneming een groot verschil bestaat. Afschrijvingen en waardeverminderingen De investeringen hebben een beperkte gebruiksduur meestal ten gevolge van slijtage maar ook wegens economische en technologische omstandigheden. De waardeverminderingen die zij bijgevolg ondergaan, worden uitgedrukt in afschrijvingen. In het financieel plan worden deze afschrijvingen het best berekend volgens de economische en technologische werkelijkheid rekening houdend met de boekhoudkundige verplichtingen en fiscale keuzemogelijkheden. In optimale omstandigheden zullen andere waardeverminderingen niet worden voorzien. Maar uit voorzichtigheid kan men ze eventueel toch boeken. We denken hierbij o.a. aan waardeverminderingen op de voorraden of op de handelsvorderingen. 11

14 Andere bedrijfskosten Onder deze post worden de door derden aangerekende kosten opgenomen die niet als diensten en diverse goederen noch als financiële of uitzonderlijke kosten worden beschouwd. In het bijzonder worden opgenomen: de onroerende voorheffing, indirecte belastingen, accijnzen, boeten, enz. C. Financiële opbrengsten Deze zullen in een financieel plan waarschijnlijk weinig relevant zijn, tenzij de onderneming over voldoende liquiditeiten beschikt. Maar dan stelt zich de vraag of deze thesaurie niet overtollig is. D. Financiële kosten Zoals eerder gesteld, gaan met vreemde middelen kosten gepaard onder de vorm van intresten. Meestal zijn ze contractueel vastgelegd. Daarnaast zijn er ook algemene bankkosten, wisselresultaten en andere financiële kosten. E. Belastingen De belastingen kunnen worden berekend aan de hand van het boekhoudkundig resultaat verhoogd met de fiscaal verworpen uitgaven. 12

15 Previsionele balansen Op basis van het exploitatiebudget kunnen previsionele balansen worden opgemaakt voor de komende jaren. De balans geeft de vermogenstoestand weer van een bedrijf op een bepaalde datum terwijl de resultaten betrekking hebben op een bepaalde periode of tijdvak. Om de voornaamste balansposten te bepalen, moet men zich baseren op de previsionele resultatenrekeningen en op een aantal realistische hypotheses. De berekening van de vlottende activa gebeurt in functie van de omzet, terwijl de openstaande schulden het rechtstreekse gevolg zijn van het belang van de kosten. De belangrijkste balansposten die dienen te worden geraamd zijn: A. Vaste activa Deze post vloeit voort uit de informatie van de investeringen en de afschrijvingen. B. Vlottende activa Voorraden De ondernemer berekent de noodzakelijke voorraad die hij op zijn minst moet houden om te voldoen aan een normale leveringstermijn, rekening houdend met de duurtijd van het productieproces. Hij zal daarbij een gepaste methode moeten kiezen voor de berekening van de kostprijs van de voorraad. Klantenvorderingen Deze post wordt berekend op basis van de aan de klanten toegestane betalingstermijnen en de omzet. Deze rubriek is niet altijd even gemakkelijk te bepalen. Liquide middelen Het betreft de liquiditeiten die worden overgehouden na één jaar activiteit, zoals blijkt uit de vermogensstromentabel of de tabel van herkomst en besteding van middelen. 13

16 C. Eigen vermogen Kapitaal De eigen inbreng in kapitaal dewelke bij de oprichting is volstort wordt hierin opgenomen. Reserves en overgedragen resultaat Deze posten vloeien voort uit accumulatie van de winsten en verliezen van de opeenvolgende jaren die niet worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. D. Schulden Financiële schulden De openstaande schulden worden hierin voorzien overeenkomstig de contractuele verplichtingen en aflossingen. Handelsschulden Deze post kan worden berekend op basis van de kosten en de gebruikelijke betalingstermijnen die leveranciers toestaan aan de onderneming. Fiscale en sociale schulden Deze schulden worden opgesteld o.b.v. de personeelskosten en de belastingsberekeningen. Op basis van de previsionele balansen kan een beoordeling worden gemaakt van de financiële structuur van de onderneming. Uit de balansen blijkt of de beschikbare middelen efficiënt werden ingezet, of de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen gezond is en of er voldoende financiële autonomie is. 14

17 Vermogensstromentabel of tabel van herkomst en besteding van middelen Uit het exploitatiebudget en de previsionele balansen kan niet onmiddellijk worden afgeleid met welke middelen de ondernemer zijn investeringen en activiteiten heeft gefinancierd. Daarom wordt een tabel van herkomst en besteding van middelen opgemaakt die in evenwicht moet zijn aangezien alle uitgaven een oorsprong hebben. De tabel vloeit voort uit de previsionele balansen van opeenvolgende jaren en kan volgens verschillende modellen worden opgemaakt. In het financieel plan wordt bij voorkeur als model de volgende tabel gebruikt die leidt tot de mutatie van de thesaurie nl. de opbouw van de liquiditeiten van de onderneming. In onderstaande tabel wordt het begrip cash flow gebruikt. De definitie van cash flow luidt als volgt: cash flow = resultaat na belasting + niet kaskosten zoals afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen. Herkomst van middelen Kapitaal volstort in contanten Verkregen kapitaalsubsidies Nieuwe financiële schulden Bijkomend leverancierskrediet Andere schulden tot één jaar Positieve cash flow uit de activiteiten Totaal middelen Besteding van middelen Oprichtingskosten Investeringen in immateriële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa Investeringen in financiële vaste activa Vorderingen op meer dan één jaar Voorraad opbouw Toegestaan krediet aan klanten Andere vorderingen tot één jaar Negatieve cash flow uit de activiteiten Totaal bestedingen Herkomst min bestedingen Toename (afname) van de thesaurie Einde Wijzigingen Einde jaar 1 in jaar 2 jaar 2 a + b = c 15

18 Thesaurieplanning In het business plan en het financieel plan kan men de evolutie van de bedrijfsactiviteiten volgen en vergelijken. Zij laten echter niet toe te oordelen wanneer de inkomsten worden geïnd en de uitgaven moeten worden betaald. Om hieraan te voldoen, wordt een thesaurieplanning opgemaakt. Vele ondernemers met sterk groeiende bedrijven, waar de resultaten de budgetten volgen, hebben toch problemen gekend omdat aan de thesaurieplanning minder aandacht werd besteed. Bovendien zal in de beoordeling van toereikend kapitaal ook de financiële stroom en de financiële structuur worden bekeken. Een gedetailleerde thesaurieplanning wordt maand per maand opgemaakt. Hij zal aangeven in welke periode de liquiditeiten het hoogst zijn en in welke periode bijkomende middelen vereist zijn. Indien de ondernemer dit op voorhand weet, kan hij hiermee rekening houden in zijn beleid en eventueel bijkomende middelen zoals een kaskrediet aanvragen Break-even analyse Het financieel plan moet rekening houden met de factor risico. De markt zal zich misschien niet ontwikkelen zoals verwacht of de concurrenten zullen misschien competitieve maatregelen nemen. Om deze risico s te onderkennen is het aangewezen te weten wat het break-even punt is van de onderneming m.a.w. welke minimale omzet moet worden gerealiseerd om de variabele en vaste kosten te dekken. De omzet min de variabele kosten zoals grondstoffen, directe arbeidskrachten, enz. geven een bepaalde bijdrage of marge, dewelke moet volstaan om de vaste kosten te dekken. Wordt het break-even punt niet gehaald dan is de onderneming in een verlieslatende positie. Boven het break-even punt maakt de onderneming winst. De break-even analyse vereist een grondige kennis van de exploitatie en de vaste en variabele kosten. omzet winst variabele + vaste kosten variabele kosten verlies 16 break-even punt

19 4. Opbouw van een financieel plan: cijfervoorbeeld 4.1. Basisgegevens Een ondernemer wenst een productieonderneming op te starten en wil samen met een andere persoon een vennootschap ABC N.V. op te richten. Hij heeft hiervoor een gedetailleerd business plan opgemaakt. Uitgaande van de marktsituatie wordt er een investeringsplan, een financieringsplan en een raming van de omzet en van de kosten opgesteld Investeringsbudget Ten eerste wordt het investeringsbudget uitgewerkt. Er is een optie genomen op een geschikt onroerend goed. Gezien de activiteiten zijn er belangrijke investeringen vereist in het machinepark en in bijkomende uitrusting. Daarnaast worden ook investeringen gedaan in kantoormateriaal, informatica, software en rollend materieel. Volgende investeringen vormen het investeringsbudget: in Immateriële vaste activa: software Terreinen en gebouwen Terrein Industrieel gebouw Administratief gebouw Installaties, machines en uitrusting Technische installaties Uitrusting Klein materiaal Meubilair en rollend materieel Kantoormaterieel Rollend materieel Afschrijvingsritme ,3 % L %L 5%L % L 10 % L 20 % L % L 20 % L 17

20 We gaan ervan uit dat alle activa in januari van jaar 1 werden aangekocht. Ze worden ten belope van 12 maanden afgeschreven. Voor jaar 2 worden nog volgende investeringen voorzien: in Software Technische installaties Uitrusting Kantoormaterieel Rollend materieel Afschrijvingsritme % % % % % L L L L L Investeringen in exploitatiemiddelen Naast investeringen in vaste activa, moet er ook in exploitatiemiddelen worden voorzien. De noodzakelijke permanente voorraden, de klantenvorderingen en het mogelijk leverancierskrediet moeten worden geraamd. Voorraden De optimale voorraad wordt geraamd op 15 % van de omzet. Klantenvorderingen We veronderstellen dat 40 % van de klanten contant betaalt, 30 % betaalt op 30 dagen en nog eens 30 % betaalt op 60 dagen. Leveranciers We gaan ervan uit dat de ondernemer 20 % van zijn leveranciers contant zal moeten betalen, 40 % op 30 dagen en nog eens 40 % op 60 dagen Financieringsbudget Het eerste jaar gebeurt de financiering van het project door middel van in kapitaal en door bijkomende eigen middelen (rekening-courant). Bovendien worden twee leningen aangevraagd voor de investeringen: - Een eerste lening voor het onroerend goed voor De terugbetaling wordt over 10 jaar gespreid met een intrestvoet van 6,2 %. Er wordt uitgegaan van een gelijklopend af te lossen kapitaalbedrag. - Een tweede lening is voor de technische installaties voor De terugbetaling loopt over 5 jaar met een intrestvoet van 6,5 %. 18 In het jaar 2 is een bijkomende financiële injectie vereist door de aandeelhouders van minstens in rekening-courant.

21 Exploitatiebudget Het overzicht van het exploitatiebudget is als volgt: Omzet De omzet wordt geraamd op op jaarbasis. Het zal ongeveer een half jaar duren vooraleer de onderneming volledig operationeel zal zijn. In het eerste boekjaar is de verkoop slechts berekend op 7 maanden zijnde Voor het tweede jaar wordt de omzet geraamd op Vanaf het jaar 3 wordt een omzetstijging voorzien van 20 %. Kosten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Hieronder zijn enkel de grondstoffen en de hulpstoffen te vinden. Ze bedragen 45 % van de omzet wat een gebruikelijk percentage is in de sector. Diensten en diverse goederen Dit zijn voornamelijk vaste kosten. Oprichtingskosten en eenmalige opstartkosten worden geraamd op De bezoldiging bestuurders wordt voor het jaar 1 op geraamd. Vanaf jaar 2 worden ze voorzien voor Omwille van de beperkte omzet in het eerste jaar zijn een aantal variabele kosten eveneens lager. Daarnaast moet vanaf jaar 2 ook rekening worden gehouden met een jaarlijkse indexstijging van 3 %. Bepaalde vaste kosten (b.v. huurlasten, onderhoud, documentatie, enz.) evolueren mee met de index; de andere variabele kosten (b.v. energie, enz.) kennen een jaarlijkse stijging van 20 % en bedragen in jaar 1 ook minder. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Het personeelsbestand bestaat uit een bediende, een vertegenwoordiger in loondienst en arbeiders. De vertegenwoordiger wordt niet onmiddellijk aangenomen. Naarmate de omzet stijgt, zal vanaf jaar 3 bijkomend personeel worden aangeworven. Andere bedrijfskosten De andere bedrijfskosten zoals taksen of sociale bijdrage worden op geraamd. Deze kosten worden verondersteld jaarlijks gradueel met 5 % te stijgen. Financiële kosten De financiële kosten behelzen voornamelijk de intresten op de leningen, de bankwaarborg en de bankkosten. Belastingen We gaan er van uit dat de onderneming voldoet aan de voorwaarden van het verlaagde vennootschapstarief. 19

22 Exploitatiebudget Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 OPBRENGSTEN Omzet AANKOPEN Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN , , ,24 Oprichtingskosten Huur, huurlasten 3.375, , , ,96 Onderhoud en herstellingen , , ,72 Energie , , ,57 Boeken, tijdschriften en documentatie , , ,27 Drukwerken en kantoorbehoeften , , ,45 Telecommunicatie , , ,71 Commissielonen 8.315, , , ,17 Erelonen , , ,09 Verzekeringen Vervoer- en verplaatsingskosten , , ,57 Representatiekosten , ,64 Aankondigingen, publiciteit , ,54 Bijdragen beroepsverenigingen , , ,55 Uitzendkrachten Bezoldigingen bestuurders ,00 BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN , , , ,54 Wedden bedienden , , ,74 Lonen arbeiders ,13 Bezoldigingen vertegenwoordigers , Dubbel vakantiegeld Voorziening vakantiegeld , , , ,85 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen , , , ,40 Werkgeverspremies voor buitenwettelijke verzekeringen 2.856, , , ,68 Andere personeelskosten , , , ,74 AFSCHRIJVINGEN , ,33 Immateriële vaste activa , ,33 Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel ANDERE BEDRIJFSKOSTEN 7.137, , , ,97 Andere bedrijfskosten 7.137, , , ,97 FINANCIELE KOSTEN Rente verbonden aan schulden Andere kosten van schulden RESULTAAT VOOR BELASTINGEN , , , ,91 BELASTINGEN OP HET RESULTAAT , ,91 RESULTAAT NA BELASTINGEN , , , ,00 20

23 Previsionele balansen Deze balansen geven de situatie van de onderneming weer telkens na één jaar werking. Oprichting Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar , ,33 Deze balansen geven de situatie van de onderneming telkens na één jaar werking. Materiële vaste activa weer ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel , , , , , , , ,18 Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Vorderingen op ten hoogste één jaar , , , Handelsvorderingen , , , Overige vorderingen 3.506,82 Liquide middelen , , ,97 Bank , , , , , , , , , , , , , , ,71 Kapitaal Geplaatst kapitaal Reserves 912, ,24 Wettelijke reserve 912, ,24 Overgedragen winst (Overgedragen verlies) , , , , , , , ,47 Vlottende activa Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen Schulden Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen , , , , , ,83 Handelsschulden , , , ,50 Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten , , , , , , , , , , , , , , ,18 Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige schulden TOTAAL DER PASSIVA 21

Hoe stel ik financiële vooruitzichten voor mijn KMO op? DE REVISOR & DE ONDERNEMING

Hoe stel ik financiële vooruitzichten voor mijn KMO op? DE REVISOR & DE ONDERNEMING Hoe stel ik financiële vooruitzichten voor mijn KMO op? DE REVISOR & DE ONDERNEMING Inhoudstafel 1. Het financieel plan: een bezinning over de toekomst 3 2. Het financieel plan voorgeschreven door het

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Voor het bedrijf. 'Computerworld' S-bvba

Voor het bedrijf. 'Computerworld' S-bvba Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Pieter Dirckx Financiële planningen van juli 2010 tot juni 2012 Studie gerealiseerd op 8 juni 2010 door Tom van DE BOEKHOUDWINKEL op basis van de

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Checklist haalbaarheidsstudie

Checklist haalbaarheidsstudie Hieronder kan je een overzicht vinden van elementen die je haalbaarheidsstudie zeker moet bevatten. Afhankelijk van de gekozen onderneming, ga je je haalbaarheidsstudie verder uitbreiden en verduidelijken.

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient:

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient: Financieel plan 1. De financieringstabel De financieringstabel is een instrument dat in het bijzonder ontworpen werd om het evenwicht "behoeften middelen" van de onderneming te berekenen met het oog op

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999.

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999. Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 30 01 Fax + 32 2 221 32 66 helpdesk.ba@nbb.be www.nbb.be ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel Ondernemingsdossier BE 0999.999.999

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PROMA Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Vorstlaan Nr: 199 Bus: Postnummer: 1160 Gemeente: Oudergem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

TOTAAL ACTIEF 4.940.398,92

TOTAAL ACTIEF 4.940.398,92 SOLECO - Pagina. 1/5 BALANS EUR PER 31 DECEMBER 2010 ACTIEF OPRICHT.KOST,V.A.&VORDER.>1JR 157.493,55 IMMATERIELE VASTE ACTIVA -33,60 211209 Afschr. Licenties -33,60 TERREINEN EN GEBOUWEN -421,90 221019

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/07/2013 BE 0836.667.164 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13292.00351 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Aarschot Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE 60261 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2006/36767] 15 MAART 2006. Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 2. Bas i s reg el s voor een g ezon d f i n an ci eel b el ei d Voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/07/2013 BE 0836.667.956 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13314.00181 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Tienen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

Thema 10 De financiering van de onderneming

Thema 10 De financiering van de onderneming Thema 10 De financiering van de onderneming Wat zul je leren? Enkele belangrijke bronnen van ondernemingsfinanciering op lange termijn beschrijven en de voor- en nadelen van deze financieringsbron afwegen.

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Vereenvoudigd Business Plan en financieel plan Praktische gids voor uw ondernemingsproject FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Vereenvoudigd Business Plan en financieel plan Praktische gids voor uw ondernemingsproject FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Vereenvoudigd Business Plan en financieel plan Praktische gids voor uw ondernemingsproject FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Aanvrager - Interveniënten Wenst u uw activiteit in eigen naam / in naam van

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Inbreng in natura Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor

Inbreng in natura Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor 2. Bas i s reg el s voor een g ezon d f i n an ci eel b el ei d Inbreng in natura Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor SPECIFIEKE OPDRACHTEN VAN DE BEDRIJFSREVISOR IN HET LEVEN

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

... om de toekomst beter te beheren

... om de toekomst beter te beheren ... om de toekomst beter te beheren HannaH is een veelzijdig en krachtig financieel planningsen opvolgingsprogramma, onmisbaar bij het nemen van financiële beslissingen. HannaH laat u toe : Gedetailleerde

Nadere informatie

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 2007 : Van 01/01/2007 tot ACTIVA VASTE ACTIVA 7.452,17 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 7.452,17 B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 7.452,17

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih pagina I van 6,, " '* "t*"tè,:ill:;.ii:: i#!,#f.#l;'0"',i,i.!il,.r4tti,, iiilil 'a1ii! ltii!.i.i;i:nr.,íii!nfr,í,"- :ir l.t#il'"' 1.f.rlrfr.r i"if i., \i,"r, i ;1 :--: i. \., '\ i' ##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 26/08/2015 NV IMMO-GENK ZUID Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0464.358.497 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003740546 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

De bedrijfsrevisor: een toegevoegde waarde voor uw KMO

De bedrijfsrevisor: een toegevoegde waarde voor uw KMO De bedrijfsrevisor: een toegevoegde waarde voor uw KMO 31.03.2010 Ondernemen 2010 De bedrijfsrevisor: een toegevoegde waarde voor uw KMO Jan VANDERHOEGHT 31.03.2010 Overzicht I. Inleiding II. De bedrijfsrevisor

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

Bijzondere jeugdbijstand

Bijzondere jeugdbijstand Bijzondere jeugdbijstand Financiële analyse 2009-2011 21 januari 2013 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Jaarrekening boekjaar 2013 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Financiële resultaten Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven. Deze jaarrekening

Nadere informatie

Vereenvoudigd businessen financieel plan PRAKTISCHE GIDS VOOR UW ONDERNEMINGSPROJECT

Vereenvoudigd businessen financieel plan PRAKTISCHE GIDS VOOR UW ONDERNEMINGSPROJECT Vereenvoudigd businessen financieel plan PRAKTISCHE GIDS VOOR UW ONDERNEMINGSPROJECT Aanvrager - Interveniënten Wenst u uw activiteit in eigen naam / in naam van een vennootschap uit te oefenen? Waarom?

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

DEEL 1...9 SITUERING VAN HET BEGRIP ONDERNEMING...9

DEEL 1...9 SITUERING VAN HET BEGRIP ONDERNEMING...9 2 Inhoudstafel DEEL 1...9 SITUERING VAN HET BEGRIP ONDERNEMING...9 HOOFDSTUK 1 : WAT IS EEN ONDERNEMING?...10 1.1. Taalkundige benadering...10 1.2. Juridische benadering...10 1.2.1. Wetboek van koophandel...10

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer

Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer Onderstaand plan is een verkorte versie van Het Ondernemingsplan dat door de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken wordt uitgegeven.

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011)

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Factotum Twaalf VOF Pagina 8 van 57 Balans per 30 juni 2011 (in euro's) 30 juni 2011 30 juni 2010 Vaste De winst- activa en verliesrekening over 2006 en 2005 kunnen

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 PERIODIEKE RAPPORTAGE AE Beheer B.V., Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina PERIODIEK VERSLAG 1 Balans per 30 juni 2011 3 2 Winst- en verliesrekening over 1 januari 2011

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

Activa met lange omloop vastliggende activa Activa met korte omloop Vermogensbronnen (passief) Eigen vermogen

Activa met lange omloop vastliggende activa Activa met korte omloop Vermogensbronnen (passief) Eigen vermogen Activa met lange omloop vastliggende activa Kenmerken: -activa die blijvend of toch duurzaam in de onderneming aanwezig zijn -kunnen niet aan de onderneming onttrokken worden zonder het bestaan van de

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING 3 Balans 4 Winst-en-verliesrekening 6

Nadere informatie