Financieel beleid voor KMO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel beleid voor KMO"

Transcriptie

1 P R A K T I J K G I D S Financieel beleid voor KMO Hoe houd ik mijn vennootschap gezond? SBB Partner voor bedrijvige mensen

2 Inhoud van deze praktijkgids I. De jaarrekening 1. De balans p.3 Wat is een balans? 3 De structuur van de balans 3 De actiefzijde van de balans 4 De passiefzijde van de balans 4 2. De resultatenrekening 10 Samenstelling van de resultatenrekening 10 Het bedrijfsresultaat 10 Resultaat gewone bedrijfsuitoefening 11 Resultaat voor belastingen 11 Resultaat van het boekjaar 12 Gespreid te belasten gerealiseerde meerwaarden 12 Te bestemmen winst De toelichting 13 II. Financiële analyse 1. De financiële analyse 15 Doel van de financiële analyse 15 Aanpassing van de jaarrekening 15 De horizontale analyse 15 De verticale analyse De ratioanalyse 19 Wat is een ratioanalyse? 19 De liquiditeit 19 De efficiëntieratio s 21 De rentabiliteitsratio s 22 De solvabiliteitsratio s 25 De toegevoegde waarde 28 Wat u moet onthouden 29 III. Financiering Financieringsmogelijkheden 31 Wanneer ontstaat een financieringsbehoefte? 31 Financieringsmogelijkheden 35 Uw onderneming door de bril van de externe financier 39 Overheidstoelagen 39 Dienstenaanbod van SBB 42

3 Inzicht in de financiële structuur en rentabiliteit van uw onderneming De snel evoluerende economie dwingt u er als ondernemer toe om kort op de bal te spelen. Daarbij moet u erover waken dat uw onderneming op alle vlakken structureel goed gewapend is om de ondernemingsdoelen ook in de toekomst te blijven halen. Het hoeft dan ook geen betoog dat een goed inzicht in de financiële structuur van uw onderneming daarbij cruciaal is. Anders gezegd, wat bezit uw onderneming en wat zijn haar schulden? Voor de schulden is het belangrijk om te weten bij wie deze schulden zijn aangegaan en wanneer ze moeten terugbetaald worden. Een gezonde financiële structuur betekent immers dat uw onderneming haar schulden tijdig kan terugbetalen en voldoende middelen genereert om haar activiteit verder te zetten. Deze brochure wil u een hulpmiddel aanreiken om inzicht te verwerven in de financiële structuur en rentabiliteit van uw onderneming. Het instrument bij uitstek voor deze analyse is de jaarrekening van uw onderneming. Naast een korte toelichting bij deze onderdelen, toont deze praktijkgids u hoe u een jaarrekening moet interpreteren en hoe u zelf de vinger aan de financiële pols van uw bedrijf houdt! Veel leesplezier! Herman Vidts, Algemeen directeur 1

4 I. De jaarrekening De jaarrekening van de onderneming bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. In dit deel bespreken we kort elk van deze onderdelen. 2

5 De balans Overzicht van bezittingen en schulden van een onderneming 1.1 Wat is een balans? Een balans is een overzichtelijke staat die voor een onderneming op een bepaald ogenblik zowel alle schulden als alle bezittingen weergeeft. De bezittingen worden de activa genoemd, de schulden de passiva. Een onderneming kan zich niet meer middelen aanschaffen dan het vermogen waarover ze beschikt. Dit betekent dat het totaal der activa altijd gelijk moet zijn aan het totaal der passiva. In boekhoudkundige termen wordt dit het balansevenwicht genoemd. Gebouw Machines Voorraden Handelsvorderingen Banktegoeden Bezittingen of activa Kapitaal Reserves Leningen Leveranciers Te betalen lonen Schulden of passiva Als de som van de bezittingen steeds gelijk is aan de som van de schulden, betekent dit dan dat de onderneming geen eigen bezittingen heeft? Zeker niet! Het evenwicht wordt bereikt door het kapitaal dat de eigenaars aan de onderneming hebben toevertrouwd en de niet-uitgekeerde winsten, te beschouwen als een schuld aan de aandeelhouders. 1.2 De structuur van de balans Wanneer we de balans van een onderneming wat meer in detail bekijken, merken we dat de bezittingen en schulden niet in willekeurige volgorde worden vermeld, maar een vaste plaats hebben in de balans De actiefzijde De activa of bezittingen worden van boven naar onder gerangschikt volgens stijgende graad van liquiditeit. Liquiditeit is de mate waarin iets vlug of minder vlug in geld kan omgezet worden. Helemaal bovenaan staan de bezittingen die het minst snel in geld kunnen worden omgezet en onderaan deze die onmiddellijk in geld kunnen worden omgezet en dus het snelst verkocht kunnen worden. Op basis van liquiditeit worden de activa in twee grote groepen onderverdeeld: VASTE ACTIVA Dit zijn investeringen die doorgaans meer dan 1 jaar in de onderneming aanwezig zijn zoals gebouwen, machines, meubilair, rollend materieel (vrachtwagens, bedrijfswagens,...), aandelen, waarborgen, enzovoort. VLOTTENDE ACTIVA Dit zijn bezittingen die doorgaans minder dan 1 jaar in de onderneming aanwezig zijn en van dag tot dag kunnen variëren. Hieronder vallen de voorraden, de vorderingen op klanten, geldbeleggingen, bank- en kastegoeden, enzovoort De passiefzijde In essentie omvatten de passiva de schulden van de onderneming. De passiva worden van boven naar onder geklasseerd volgens hun stijgende graad van opvraagbaarheid. Bovenaan staan de schulden die de onderneming het langst tot 3

6 > > haar beschikking heeft, onderaan degene die ze het snelst zal moeten betalen. Een onderneming kan schulden hebben bij haar eigen aandeelhouders (eigen vermogen) en bij derden (vreemd vermogen). Op basis van de graad van opvraagbaarheid wordt de volgende onderverdeling gemaakt: EIGEN VERMOGEN VREEMD VERMOGEN OP LANGE TERMIJN (schulden die ten vroegste over een jaar terugbetaald moeten worden) VREEMD VERMOGEN OP KORTE TERMIJN (schulden die binnen het jaar moeten betaald worden) De som van het eigen vermogen en de schulden op lange termijn vormen het permanent vermogen van de onderneming. Dit is het vermogen waarover de onderneming over een langere periode kan beschikken. 1.3 De actiefzijde van de balans Wanneer we de actiefzijde van de balans in detail bekijken, onderscheiden we volgende items die ook wel balansposten genoemd worden. Activa VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa IV. Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA V. Vorderingen op meer dan één jaar VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar VIII. Geldbeleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA Balans In wat volgt, lichten we elk van deze posten kort toe. ACTIVA laag vaste activa vlottende activa hoog liquiditeit PASSIVA eigen vermogen vreemd vermogen lange termijn vreemd vermogen korte termijn laag hoog opeisbaarheid Vaste activa OPRICHTINGSKOSTEN Oprichtingskosten zijn kosten die een onderneming maakt naar aanleiding van de oprichting, een kapitaalverhoging, een uitgifte van een lening, de herstructurering en verdere ontwikkeling van de onderneming. U heeft de keuze om de kosten die in boekjaar X zijn gemaakt, onmiddellijk ten laste te nemen van het resultaat van dat boekjaar of om de last van deze kost over meerdere boekjaren te spreiden. Wanneer de kosten onmiddellijk ten laste worden genomen, worden zij niet genoteerd onder de rubriek van de oprichtingskosten maar volledig in de resultatenrekening (zie later). Wanneer de last wordt gespreid over meerdere jaren, worden zij geactiveerd. 4

7 Dit betekent dat zij als een investering worden beschouwd en dat er elk jaar een gedeelte van de kost via afschrijvingen in het resultaat wordt genomen. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Dit zijn investeringen die de onderneming heeft uitgevoerd in het verwerven van bepaalde rechten zoals vergunningen, octrooien, concessies, knowhow, het op punt zetten van bepaalde procédés, enzovoort. Zij worden immaterieel genoemd omdat ze niet in tastbare vorm aanwezig zijn in de onderneming. Deze investeringen kunnen aangekocht zijn bij derden of zelf door de onderneming ontwikkeld zijn. De ermee gepaard gaande kosten worden over een aantal jaar gespreid. MATERIËLE VASTE ACTIVA Dit zijn waarschijnlijk de meest bekende en meest voorkomende ondernemingsmiddelen. Ze omvatten: terreinen en gebouwen installaties, machines en uitrusting meubilair en rollend materieel leasing en soortgelijke rechten overige materiële activa activa in aanbouw en vooruitbetalingen FINANCIËLE VASTE ACTIVA Deze rubriek omvat het ondernemingsvermogen dat duurzaam vastgelegd is in aandelen, deelbewijzen, vorderingen, vastrentende effecten en borgtochten in contanten van andere ondernemingen. Waardering van de vaste activa De waarde die aan de investeringen op een balans gegeven wordt, wordt nettoboekwaarde genoemd. Dit is niet de oorspronkelijke aankoopprijs, maar wel de waarde die de investeringen hebben volgens de boekhouding. Anders gezegd, de waardering van de vaste activa op de balans is Waarde = aanschafprijs afschrijving (1) + of herwaardering (2) (1) Afschrijvingen zijn een spreiding van de kosten van een investering over de vermoedelijke levensduur van de investering. Via afschrijvingen worden de jaarlijkse waardeverminderingen van vaste activa opgenomen in de kosten. Welk bedrag er per boekjaar wordt afgeschreven, wordt bijna altijd bij het begin van de ingebruikname van het vast actief vastgesteld. (2) Na verloop van tijd is het mogelijk dat de boekwaarde van activa heel wat meer bedraagt dan de werkelijke verkoopwaarde van het goed. In dit geval kan een onderneming beslissen om deze activaelementen te herwaarderen. Voorbeeld In 2006 wordt een machine aangekocht voor 2500 euro. Onder normale omstandigheden is de levensduur van deze machine 5 jaar, wat betekent dat de machine op 5 jaar zal worden afgeschreven. Per jaar zal dus 500 euro worden afgeschreven. Evolutie van de nettoboekwaarde van de machine: Jaar 1 Jaar 2 aankoopprijs: afschrijvingen: nettoboekwaarde: De euro aan afschrijvingen in jaar 2 zijn samengesteld uit 500 euro afschrijvingen in het eerste jaar en 500 euro afschrijvingen in het tweede jaar. Na 5 jaar zal deze machine volgens de boekhouding geen enkele waarde meer hebben. Zij is dan volledig afgeschreven. 5

8 1.3.2 Vlottende activa VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR Vorderingen op meer dan één jaar zijn vorderingen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar. Deze vorderingen (of het gedeelte ervan dat binnen het jaar zal vervallen) worden uit deze rubriek gelicht en overgebracht naar de vorderingen op ten hoogste één jaar. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING Er bestaan verschillende soorten voorraad: Grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen Verbruiksgoederen en hulpstoffen worden door de onderneming aangeschaft om op indirecte wijze bij te dragen tot de productie. In tegenstelling tot de grondstoffen worden deze goederen tijdens het productieproces verbruikt of vernietigd en zijn zij niet meer terug te vinden in het eindproduct. Het gaat hier bijvoorbeeld om brandstoffen, onderhoudsproducten en klein materiaal. Goederen in bewerking zijn alle producten die bij het opmaken van de balans nog in bewerking zijn en de eindfase van het productieproces dus nog niet bereikt hebben. Gereed product zijn door de onderneming vervaardigde en afgewerkte producten die bestemd zijn om verkocht te worden. Handelsgoederen zijn de goederen die door de onderneming worden ingekocht om zonder bewerking of na een lichte bewerking te worden verkocht. Deze rubriek is vooral belangrijk voor handelsondernemingen. Bestellingen in uitvoering hebben betrekking op werkzaamheden of producten waarvan het ontvangsttijdstip en het moment van afwerking zich niet in hetzelfde boekjaar situeren en die voor rekening van derden worden uitgevoerd. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR In deze rubriek worden de vorderingen opgenomen waarvan de oorspronkelijke looptijd ten hoogste één jaar bedraagt, evenals de vorderingen of de gedeelten van vorderingen met een oorspronkelijke looptijd van langer dan één jaar, maar die binnen twaalf maanden vervallen. Zij worden onderverdeeld in de volgende twee categorieën: Handelsvorderingen zijn vorderingen die ontstaan zijn uit de lopende handelstransacties die op hun beurt voortkomen uit de verkoop van goederen en/of diensten waarbij uitstel van betaling wordt toegekend. Overige vorderingen zijn vorderingen die de onderneming normaal binnen de termijn van 1 jaar zal innen en die niet hun oorsprong vinden in een handelstransactie zoals de terug te vorderen BTW of andere belastingen, de borgtochten betaald in contanten, de te innen opbrengsten, enzovoort. GELDBELEGGINGEN De onderneming kan onder bepaalde voorwaarden een beperkt gedeelte van haar eigen aandelen kopen. Deze eigen aandelen worden opgenomen tegen de aanschaffingswaarde Onder de overige beleggingen komen de tegoeden aangehouden op termijnrekeningen bij banken en andere financiële instellingen, ongeacht hun looptijd, en de tegoeden van de onderneming bij een andere onderneming die de functie vervult van gecentraliseerd geldbeheer. LIQUIDE MIDDELEN Deze geldmiddelen staan onmiddellijk ter beschikking van de 6

9 onderneming. Ze omvatten de gelden in kas, de te incasseren vervallen waarden (coupons, obligaties,...) en de tegoeden op zicht bij kredietinstellingen. OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET ACTIEF Overlopende rekeningen hebben als bedoeling om een correctie door te voeren op de in rekening gebrachte kosten en opbrengsten. Door de opname van kosten en opbrengsten in de overlopende rekeningen kunnen de resultaten van een bepaalde periode aan die periode verbonden worden. Er kunnen immers reeds uitgaven gedaan zijn in het huidige boekjaar die betrekking hebben op het volgende boekjaar, of er moeten nog ontvangsten worden geïnd in het volgende boekjaar die in feite opbrengsten van het huidige boekjaar zijn. 1.4 De passiefzijde van de balans Wanneer we de passiefzijde van de balans in detail bekijken, onderscheiden we volgende balansposten: Passiva EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal II. Uitgiftepremies III. Herwaarderingsmeerwaarden IV. Reserves V. Overgedragen kapitaal VI. Kapitaalsubsidies VII. VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER PASSIVA Het eigen vermogen Het eigen vermogen van de onderneming zijn de financiële middelen die de aandeelhouders aan de onderneming hebben verschaft. Anders gezegd, het gaat om het vermogen dat aan de onderneming zelf toegewezen is en wordt ook wel nietopeisbaar vermogen genoemd. Naar soort wordt een onderscheid gemaakt tussen zes rubrieken die we hieronder kort zullen toelichten. De terbeschikkingstelling van de financiële middelen gebeurt bij de oprichting van de onderneming, maar kan ook tijdens het verdere bestaan van de onderneming gebeuren onder de vorm van een kapitaalverhoging. De onrechtstreekse terbeschikkingstelling gebeurt door de winsten die de onderneming behaalt, niet te verdelen onder de aandeelhouders, maar in de onderneming te houden. Daarnaast kan het eigen vermogen ook gevormd worden door herwaarderingsmeerwaarden en kapitaalsubsidies (zie later). KAPITAAL Het kapitaal is het vermogen dat door de aandeelhouders aan de onderneming is toegekend, hetzij bij oorsprong hetzij bij een latere kapitaalverhoging. Wanneer aandeelhouders intekenen op kapitaal, zijn zij niet altijd verplicht om het volledige bedrag onmiddellijk te storten. In de wetgeving zijn er wel minimumnormen die verschillend zijn per vennootschapsvorm, van volstorting bepaald. Binnen het kapitaal wordt een onderscheid gemaakt tussen geplaatst en niet-opgevraagd kapitaal. Het geplaatst kapitaal is het kapitaal dat de aandeelhouders definitief hebben toegezegd aan de onderneming, ook wel het onderschreven kapitaal genoemd. Het niet-opgevraagd kapitaal is het onderschreven kapitaal dat nog niet door de onderneming werd opgevraagd. UITGIFTEPREMIES Uitgiftepremies ontstaan wanneer, in het kader van een 7

10 kapitaalverhoging, aandelen worden uitgegeven tegen een hogere prijs dan de nominale waarde van de bestaande aandelen. Het verschil tussen de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en de nominale waarde van de bestaande aandelen wordt onder de rubriek uitgiftepremie geboekt. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN Na verloop van tijd is het mogelijk dat de boekwaarde van activa heel wat meer bedraagt dan de werkelijke verkoopwaarde van het goed. In dit geval kan een onderneming beslissen om deze activa-elementen te herwaarderen. Het activa-element in kwestie wordt dan in waarde verhoogd en de meerwaarde wordt op het passief in de rubriek herwaarderingsmeerwaarden uitgedrukt. De herwaardering mag in geen enkel geval in het resultaat van het boekjaar worden opgenomen en is aan strenge wettelijke voorwaarden onderworpen. RESERVES Het resultaat van de onderneming wordt elk boekjaar verdeeld. Het is de jaarvergadering die beslist welke bestemming er aan het resultaat wordt gegeven. De winsten die niet onder de vorm van een dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouders blijven in de onderneming ter versteviging van het eigen vermogen. Ze worden uitgedrukt onder de rubriek van de reserves. Binnen de reserves wordt een onderscheid gemaakt tussen wettelijke reserves, onbeschikbare reserves, belastingvrije reserves en beschikbare reserves. Conform de structuur van de passiefzijde van de balans, staan de reserves die het minst beschikbaar zijn bovenaan: De wettelijke reserve is verplicht aan te leggen. Vennootschappen zijn verplicht om 5% van de jaarlijkse nettowinst in te houden tot de wettelijke reserve 10 % van het geplaatst kapitaal heeft bereikt. De wettelijke reserve is onbeschikbaar, wat betekent dat de jaarvergadering ze nooit kan uitkeren. Zij vormt dus een echte waarborg voor derden. Onbeschikbare reserves zijn verplicht aan te leggen wanneer eigen aandelen worden ingekocht. Ten belope van het bedrag van eigen aandelen moet een onbeschikbare reserve worden gevormd. Daarnaast kan er door de Algemene Vergadering vrij beslist worden om een onbeschikbare reserve aan te leggen. De Algemene Vergadering kan bij gewone meerderheid niet vrij beschikken over deze reserves en vennoten hebben hier geen recht op bij uittreding of uitsluiting. Belastingvrije reserves moeten onder andere aangelegd worden wanneer een onderneming investeringsgoederen verkoopt en de meerwaarde die hierop gerealiseerd wordt tijdelijk vrijgesteld is van belastingen. Beschikbare reserves worden gevormd door de jaarvergadering bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Dit zijn de reserves waarover de onderneming vrij kan beschikken. OVERGEDRAGEN WINST / VERLIES Dit is het gedeelte van het resultaat waarvoor nog geen definitieve bestemming is voorzien. De overdracht wordt gevormd door het saldo van het vorige jaar en het saldo van het huidige jaar. Indien dit saldo positief is, betekent dit een overgedragen winst; wanneer het negatief is, is er een overgedragen verlies. Elk jaar zal bij de resultatenverwerking rekening gehouden worden met dit overgedragen resultaat. KAPITAALSUBSIDIES Wanneer een onderneming investeringen doet, kan er onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst van de overheid bekomen worden. Indien er een lening wordt afgesloten voor de financiering van de investering kan de overheid een gedeelte van de interestlast voor haar rekening nemen. Wanneer de investering volledig met eigen middelen wordt gefinancierd, kan de overheid een subsidiebedrag toekennen. Onder de rubriek kapitaalsubsidies worden de subsidies opgenomen die 8

11 van overheidswege werden verkregen voor investeringen gefinancierd met eigen middelen. De verkregen subsidie wordt dus niet onmiddellijk als opbrengst in het resultaat van de onderneming geboekt. Zij komt geleidelijk in het resultaat volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen van de vaste activa waarvoor ze werden verkregen of ten belope van het saldo bij realisatie of buitengebruikstelling van de betrokken vaste activa De voorzieningen Voorzieningen zijn kosten die de onderneming in de toekomst zal hebben. Deze kosten zijn op dit ogenblik nog niet opeisbaar en het bedrag ervan staat ook nog niet definitief vast. De onderneming moet deze toekomstige kosten echter volgens het principe van de voorzichtigheid inschatten en op afzonderlijke rekeningen van het passief zetten. De voorzieningen worden onderverdeeld in vier categorieën: pensioenen belastingen grote herstellings- en onderhoudswerken overige risico s en kosten zoals waarborgverplichtingen en hangende geschillen. Voorbeeld Het bedrijfsgebouw moet om de 10 jaar volledig herschilderd worden. De kostprijs van dit werk wordt op ongeveer euro geraamd. Elk jaar zal er een voorziening van euro worden aangelegd. Deze euro komt ten laste van het resultaat van het boekjaar. Wanneer de werken worden uitgevoerd kan de voorziening hiervoor aangewend worden Schulden VREEMD VERMOGEN OP LANGE TERMIJN In deze rubriek worden de schulden opgenomen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar. Het gaat onder meer om financiële schulden, handelsschulden, ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen en overige schulden. De schulden of de gedeelten van de schulden op meer dan één jaar die binnen de twaalf maanden vervallen, worden uit deze rubriek gelicht en overgebracht naar rubriek Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR Dit zijn de schulden die een contractuele duurtijd hebben van minder dan 1 jaar en de schulden of het gedeelte van de schulden op meer dan één jaar die binnen de twaalf maanden vervallen. Zij worden verder onderverdeeld in: schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen handelsschulden ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten overige schulden OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET PASSIEF Overlopende rekeningen hebben tot doel een correctie door te voeren op de in rekening gebrachte kosten en opbrengsten. Door de opname van kosten en opbrengsten in de overlopende rekeningen kunnen de resultaten van een bepaalde periode aan die periode verbonden worden. Er kunnen immers reeds nog kosten betaald moeten worden in het volgende jaar die betrekking hebben op het huidige jaar of er zijn reeds ontvangsten geïnd in het huidige boekjaar voor prestaties die slechts in het volgende boekjaar zullen worden geleverd. 9

12 De resultatenrekening De resultatenrekening geeft het resultaat dat door de onderneming werd gerealiseerd in een bepaalde periode. 2.1 Samenstelling van de resultatenrekening De resultatenrekening is samengesteld uit volgende onderdelen: Resultatenrekening Bedrijfsopbrengsten bedrijfskosten Bedrijfsresultaat + financiële opbrengsten financiële kosten Resultaat gewone bedrijfsuitvoering + uitzonderlijke opbrengsten uitzonderlijke kosten Resultaat boekjaar voor belastingen belastingen Resultaat boekjaar Het is zeer belangrijk om naar de samenstelling van het resultaat van het boekjaar te kijken en te onderzoeken hoe dit resultaat gerealiseerd is. Een onderneming kan winst maken en toch een zeer slecht resultaat hebben omdat de winst bijvoorbeeld gerealiseerd werd door een uitzonderlijke opbrengst tijdens het boekjaar. ] ] ] bedrijfsresultaat financieel resultaat uitzonderlijk resultaat 2.2 Het bedrijfsresultaat Bedrijfswinst (-verlies) is het positief (negatief) verschil tussen de bedrijfsopbrengsten en de bedrijfskosten. We gaan na wat precies onder bedrijfsopbrengsten en -kosten dient verstaan te worden. BEDRIJFSOPBRENGSTEN De bedrijfsopbrengsten zijn alle opbrengsten van niet-financiële of uitzonderlijke aard. Het gaat om: omzet (exclusief BTW) voorraadwijzigingen, goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering zelf geproduceerde vaste activa andere bedrijfsopbrengsten zoals huuropbrengsten, commissielonen en gefactureerde voordelen van alle aard BEDRIJFSKOSTEN De bedrijfskosten zijn kosten die hun oorsprong vinden in de eigenlijke exploitatie van de onderneming. Het gaat om de volgende kosten: de kostprijs van de aankopen van handelsgoederen, gronden hulpstoffen diensten en diverse goederen zoals huur, onderhoud gebouwen, verzekeringen, telefoon, publiciteit, erelonen en autokosten bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen afschrijvingen en waardeverminderingen waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen voorzieningen voor risico s en kosten andere bedrijfskosten die niet hun oorsprong vinden in een dienstverlening of een levering door derden binnen het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en niet als financiële of uitzonderlijke kost kunnen worden aangeduid. Voorbeelden 10

13 zijn bedrijfsbelastingen, minderwaarde op de courante realisatie van vaste activa en minderwaarde op de realisatie van handelsvorderingen. als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten. 2.3 Resultaat gewone bedrijfsuitoefening Het resultaat van de gewone bedrijfsuitoefening is het totaal van de bedrijfswinst of het bedrijfsverlies en het verschil tussen de financiële opbrengsten en financiële kosten. Er wordt hierbij nog geen rekening gehouden met de uitzonderlijke kosten en opbrengsten. FINANCIËLE OPBRENGSTEN Voor financiële opbrengsten wordt steeds het brutobedrag, inclusief de eventuele roerende voorheffing, vermeld. Deze rubriek telt drie subrubrieken. Opbrengsten uit financiële vaste activa zijn opbrengsten (dividenden, interesten) die voortkomen uit deelnemingen met een duurzaam karakter. Deze deelnemingen vinden we op de balans terug bij financiële vaste activa. Opbrengsten uit vlottende activa zijn opbrengsten die voortkomen uit vorderingen op meer dan 1 jaar en op ten hoogste 1 jaar, geldbeleggingen en liquide middelen. Voorbeelden zijn onder meer interesten van geldbeleggingen en interesten ontvangen met betrekking tot handelsvorderingen. Andere financiële opbrengsten is een restrubriek met betrekking tot de financiële opbrengsten. Bij deze rubriek worden onder meer de als opbrengst geboekte kapitaal- en interestsubsidies en de wisselresultaten bij verrichtingen in vreemde valuta genoteerd. FINANCIËLE KOSTEN Wanneer we de rubriek financiële kosten bekijken, kunnen we volgende onderdelen onderscheiden: kosten van schulden zoals interesten, commissies en de afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen waardeverminderingen op vorderingen, behalve handelsvorderingen (deze worden verantwoord onder de bedrijfskosten), op geldbeleggingen en op liquide middelen andere financiële kosten 2.4 Resultaat voor belastingen Het resultaat van het boekjaar voor belastingen is de globale winst of verlies van de onderneming voor belastingen. Vertrekpunt om het resultaat te berekenen is het resultaat van het boekjaar uit de gewone bedrijfsvoering. Hierbij wordt het uitzonderlijk resultaat (verschil tussen de uitzonderlijke opbrengsten en uitzonderlijke kosten) gevoegd. In dit resultaat zijn dus alle kosten en opbrengsten verwerkt. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN Dit zijn opbrengsten die geen verband houden met de gewone bedrijfsactiviteit en die niet bestendig zullen gerealiseerd worden: terugnemingen van afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële en immateriële vaste activa terugnemingen van waardeverminderingen op financiële vaste activa terugnemingen van voorzieningen voor uitzonderlijke risico s en kosten meerwaarden bij de realisatie van vaste activa. Indien het gaat om meerwaarden op materiële vaste activa, mogen deze meerwaarden onder de andere bedrijfsopbrengsten worden 11

14 opgenomen op voorwaarde dat de realisatie ervan kadert in de gewone bedrijfsuitvoering van de onderneming. Dit laatste zal blijken uit de regelmaat waarmee de onderneming deze meerwaarden realiseert en het normale karakter ervan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij transportondernemingen die een vrachtwagen verkopen en hierop een meerwaarde realiseren. andere uitzonderlijke opbrengsten. UITZONDERLIJKE KOSTEN Dit zijn kosten die geen verband houden met de gewone bedrijfsactiviteit en die niet bestendig betaald moeten worden: uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten en (im)materiële vaste activa waardeverminderingen op financiële vaste activa voorzieningen voor uitzonderlijke risico s en kosten minderwaarde bij de realisatie van vaste activa. Indien het gaat om minderwaarden op materiële vaste activa, mogen deze meerwaarden bij de andere bedrijfskosten worden opgenomen op voorwaarde dat de realisering kadert in de gewone bedrijfsuitvoering van de onderneming. Dit laatste zal blijken uit de regelmaat waarmee de onderneming deze minderwaarden realiseert en het normale karakter ervan. andere uitzonderlijke kosten. 2.5 Resultaat van het boekjaar Dit is het uiteindelijke resultaat dat de onderneming tijdens een boekjaar heeft gerealiseerd en waarbij bij de berekening ervan rekening is gehouden met alle soorten opbrengsten en kosten, inclusief belastingen. Onder de rubriek belastingen komen onder meer: de vooruitbetalingen van de vennootschapsbelasting en de effectief betaalde of ten laste van de onderneming ingehouden voorheffingen die op deze belasting toerekenbaar zijn. de fiscale voorzieningen ten laste van het boekjaar gevormd bij ontoereikendheid van de vooruitbetalingen en aanrekenbare voorheffingen ten opzichte van het geraamde bedrag van de verschuldigde belastingen. de in het buitenland betaalde of verschuldigde inkomstenbelasting. De onroerende voorheffing wordt niet in deze rubriek opgenomen. We vinden dit terug bij de andere bedrijfskosten. 2.6 Gespreid te belasten gerealiseerde meerwaarden ONTTREKKING (OVERBOEKING) AAN (NAAR) DE UITGESTELDE BELASTINGEN Wanneer er een meerwaarde wordt gerealiseerd waarbij er wordt gekozen om deze gespreid te laten belasten in de tijd, moet de belasting die in de toekomst zal verschuldigd zijn, op een afzonderlijke rekening worden geboekt. Naarmate de meerwaarde belast wordt, vermindert deze voorziening. ONTTREKKING (OVERBOEKING) AAN (NAAR) DE BELASTINGVRIJE RESERVES Overboekingen naar belastingvrije reserves In deze rubriek staan de bedragen (bepaalde opbrengsten of een gedeelte van de winst) die naar de belastingvrije reserves worden geboekt wanneer hun fiscale vrijstelling afhankelijk is van hun behoud in het vermogen van de onderneming. 12

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999.

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999. Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 30 01 Fax + 32 2 221 32 66 helpdesk.ba@nbb.be www.nbb.be ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel Ondernemingsdossier BE 0999.999.999

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN...........................................

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 Inhoud WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN..........................................

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING Doel: De jaarrekening bevat een grote hoeveelheid aan informatie, maar is minder bruikbaar voor financiele analyse. Daarom worden balans, resultatenrekening

Nadere informatie

Turnhout. Financiële analyse. Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen

Turnhout. Financiële analyse. Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen Turnhout Financiële analyse Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen 2010-2011 FINANCIËLE ANALYSE ATLASCOPCO Inhoudsopgave Atlas Copco... 4 Situering van Atlas Copco in haar sector... 4 Eerste situering

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih pagina I van 6,, " '* "t*"tè,:ill:;.ii:: i#!,#f.#l;'0"',i,i.!il,.r4tti,, iiilil 'a1ii! ltii!.i.i;i:nr.,íii!nfr,í,"- :ir l.t#il'"' 1.f.rlrfr.r i"if i., \i,"r, i ;1 :--: i. \., '\ i' ##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

Financiële analyse vzw

Financiële analyse vzw Financiële analyse vzw Dossier De Vereniging vzw Deze studie werd opgemaakt door S-PAS bvba - www.espas.be Daarbij is gebruik gemaakt van de boekhoudkundige gegevens van De Vereniging vzw INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/07/2013 BE 0836.667.956 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13314.00181 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Tienen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/07/2013 BE 0836.667.164 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13292.00351 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Aarschot Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 6: FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING Indeling: 1. Beschrijving van de ondernemingssituatie 2. Balansanalyse 3. Omloopsnelheid en -tijd Financiële analyse

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PROMA Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Vorstlaan Nr: 199 Bus: Postnummer: 1160 Gemeente: Oudergem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207 A.Oprichtingskosten 20 229 663

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581 A.Oprichtingskosten 20 251

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222 A.Oprichtingskosten 20 5.132

Nadere informatie

Voor het bedrijf. 'Computerworld' S-bvba

Voor het bedrijf. 'Computerworld' S-bvba Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Pieter Dirckx Financiële planningen van juli 2010 tot juni 2012 Studie gerealiseerd op 8 juni 2010 door Tom van DE BOEKHOUDWINKEL op basis van de

Nadere informatie

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient:

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient: Financieel plan 1. De financieringstabel De financieringstabel is een instrument dat in het bijzonder ontworpen werd om het evenwicht "behoeften middelen" van de onderneming te berekenen met het oog op

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE

3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE KDT Financiele analyse P02.00 1 3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE 1 KDT Financiele analyse P02.00 2 3.1 HORIZONTALE ANALYSE doel techniek evolutie in de tijd vaststellen analyse beperkt tot 2 jaar per

Nadere informatie

Examen accountancy januari 2013

Examen accountancy januari 2013 Examen accountancy januari 2013 meerkeuze vragen 1. Welke van volgende verrichtingen heeft invloed op de waarde van de vlottende activa: A) Een voorraadwijziging van de handelsgoederen als het systeem

Nadere informatie

Bijzondere jeugdbijstand

Bijzondere jeugdbijstand Bijzondere jeugdbijstand Financiële analyse 2009-2011 21 januari 2013 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

Analyse van de jaarrekeningen. Bedrijf nr 51: J. Hermans & Co. Prof. W. Missorten Prof. J. Branson

Analyse van de jaarrekeningen. Bedrijf nr 51: J. Hermans & Co. Prof. W. Missorten Prof. J. Branson Analyse van de jaarrekeningen Bedrijf nr 51: J. Hermans & Co Prof. W. Missorten Prof. J. Branson Academiejaar 2001-2002 Algemene bedrijfsinformatie 3 1.1. Bedrijf 3 1.2. Sector 3 1.3. Bestuur 3 2. Horizontale

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter Advies van 19 mei 2010 1. Inleiding De Regering heeft besloten een vennootschapsvorm in het leven te roepen

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE 60261 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2006/36767] 15 MAART 2006. Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Activa met lange omloop vastliggende activa Activa met korte omloop Vermogensbronnen (passief) Eigen vermogen

Activa met lange omloop vastliggende activa Activa met korte omloop Vermogensbronnen (passief) Eigen vermogen Activa met lange omloop vastliggende activa Kenmerken: -activa die blijvend of toch duurzaam in de onderneming aanwezig zijn -kunnen niet aan de onderneming onttrokken worden zonder het bestaan van de

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 26/08/2015 NV IMMO-GENK ZUID Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0464.358.497 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003740546 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten Advies van 9 december 2015 1 I. Inleiding 1. In onderhavig advies wordt beoogd de

Nadere informatie

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Jaarrekening boekjaar 2013 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Financiële resultaten Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven. Deze jaarrekening

Nadere informatie

2. 01/04/x5 416 Diverse vorderingen 450.000 2200 @ Terreinen AW 250.000 763 Meerwaarden op de realisatie

2. 01/04/x5 416 Diverse vorderingen 450.000 2200 @ Terreinen AW 250.000 763 Meerwaarden op de realisatie 6.2 Reserves 6.2.1 1 Bij de herwaardering: 31/12/x4 2208 Geboekte meerwaarden op terreinen 121 @ Herwaarderingsmeerwaarden op Herwaardering : beslissing xxx 2 Bij de verkoop: 1. 31/12/x4 2208 @ Geboekte

Nadere informatie

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Vraag 1 Vreemde munten. a) Geef de basisprincipes met betrekking tot de omrekening van vreemde munten. b) De boekhouding wordt gevoerd en

Nadere informatie

Hfst 5: Liquiditeit. 5.1 Analyse van de liquiditeit binnen de onderneming

Hfst 5: Liquiditeit. 5.1 Analyse van de liquiditeit binnen de onderneming Hfst 5: Liquiditeit Dagelijkse activiteiten staan centraal: - heeft de onderneming genoeg werkkapitaal om haar activiteiten te financieren? - Hoeveel werkmiddelen heeft ze nodig? 5.1 Analyse van de liquiditeit

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 3. Begrijp de balans en stuur op kengetallen 1. Winst- en verliesrekening 2. Balans 3. Kasstroomoverzicht 4. Winst en belasting Les 3 Maak

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire bepalingen 3. resterend saldo = vrij

verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire bepalingen 3. resterend saldo = vrij KDT Vennootschapsboekhouden P13.01 1 Inleiding resultaatbestemming : uitkeren of reserveren? verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/05/2013 BE 0427.441.386 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13140.00576 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar

HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar HOOFSTUK 7 Schulden op meer dan één jaar Blz. 149 tot 189 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. KAPITAAL A. Geplaatst kapitaal 10 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III. HERWAARERINGS-

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 09/09/2011 BE 0478.049.157 32 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 11542.00493 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ecodis (in vereffening) Naamloze vennootschap Adres: Brechtsebaan Nr:

Nadere informatie

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden KDT Consolidatie 2 1 Procedure optellen van alle rubrieken (activa, passiva en resultatenrekeningen) van de enkelvoudige jaarrekeningen van de ondernemingen uit de consolidatiekring, alsof de groep van

Nadere informatie

HAND-OUT VAN DE SLIDES. Praktijk gerichte Financiële analyse

HAND-OUT VAN DE SLIDES. Praktijk gerichte Financiële analyse 1 HAND-OUT VAN DE SLIDES Praktijk gerichte Financiële analyse 2 10/1/2012 RATIO-ANALYSE 6 oktober 2012 BIBF www.moorestephens.be Precise. Proven. Performance 1 Ratio-analyse Een praktische benadering Precise.

Nadere informatie

Akkoord of niet akkoord?

Akkoord of niet akkoord? Akkoord of niet akkoord? Je krijgt op het scherm 1 stellingen na elkaar te lezen. Reageer intuïtief : akkoord of niet akkoord. Je hebt 1 seconden de tijd (Usain Bolt legt in die tijd meer dan 1 m af).

Nadere informatie

A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013

A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013 44 A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013 Kredietlimiet Aankooplimiet Status Rechtzaken 0 0 actief nee Ondernemingsnummer 999999999 Bedrijfsnaam A COMPANY NV Adres A STREET 1 1001 A CITY

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie