Financieel beleid voor KMO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel beleid voor KMO"

Transcriptie

1 P R A K T I J K G I D S Financieel beleid voor KMO Hoe houd ik mijn vennootschap gezond? SBB Partner voor bedrijvige mensen

2 Inhoud van deze praktijkgids I. De jaarrekening 1. De balans p.3 Wat is een balans? 3 De structuur van de balans 3 De actiefzijde van de balans 4 De passiefzijde van de balans 4 2. De resultatenrekening 10 Samenstelling van de resultatenrekening 10 Het bedrijfsresultaat 10 Resultaat gewone bedrijfsuitoefening 11 Resultaat voor belastingen 11 Resultaat van het boekjaar 12 Gespreid te belasten gerealiseerde meerwaarden 12 Te bestemmen winst De toelichting 13 II. Financiële analyse 1. De financiële analyse 15 Doel van de financiële analyse 15 Aanpassing van de jaarrekening 15 De horizontale analyse 15 De verticale analyse De ratioanalyse 19 Wat is een ratioanalyse? 19 De liquiditeit 19 De efficiëntieratio s 21 De rentabiliteitsratio s 22 De solvabiliteitsratio s 25 De toegevoegde waarde 28 Wat u moet onthouden 29 III. Financiering Financieringsmogelijkheden 31 Wanneer ontstaat een financieringsbehoefte? 31 Financieringsmogelijkheden 35 Uw onderneming door de bril van de externe financier 39 Overheidstoelagen 39 Dienstenaanbod van SBB 42

3 Inzicht in de financiële structuur en rentabiliteit van uw onderneming De snel evoluerende economie dwingt u er als ondernemer toe om kort op de bal te spelen. Daarbij moet u erover waken dat uw onderneming op alle vlakken structureel goed gewapend is om de ondernemingsdoelen ook in de toekomst te blijven halen. Het hoeft dan ook geen betoog dat een goed inzicht in de financiële structuur van uw onderneming daarbij cruciaal is. Anders gezegd, wat bezit uw onderneming en wat zijn haar schulden? Voor de schulden is het belangrijk om te weten bij wie deze schulden zijn aangegaan en wanneer ze moeten terugbetaald worden. Een gezonde financiële structuur betekent immers dat uw onderneming haar schulden tijdig kan terugbetalen en voldoende middelen genereert om haar activiteit verder te zetten. Deze brochure wil u een hulpmiddel aanreiken om inzicht te verwerven in de financiële structuur en rentabiliteit van uw onderneming. Het instrument bij uitstek voor deze analyse is de jaarrekening van uw onderneming. Naast een korte toelichting bij deze onderdelen, toont deze praktijkgids u hoe u een jaarrekening moet interpreteren en hoe u zelf de vinger aan de financiële pols van uw bedrijf houdt! Veel leesplezier! Herman Vidts, Algemeen directeur 1

4 I. De jaarrekening De jaarrekening van de onderneming bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. In dit deel bespreken we kort elk van deze onderdelen. 2

5 De balans Overzicht van bezittingen en schulden van een onderneming 1.1 Wat is een balans? Een balans is een overzichtelijke staat die voor een onderneming op een bepaald ogenblik zowel alle schulden als alle bezittingen weergeeft. De bezittingen worden de activa genoemd, de schulden de passiva. Een onderneming kan zich niet meer middelen aanschaffen dan het vermogen waarover ze beschikt. Dit betekent dat het totaal der activa altijd gelijk moet zijn aan het totaal der passiva. In boekhoudkundige termen wordt dit het balansevenwicht genoemd. Gebouw Machines Voorraden Handelsvorderingen Banktegoeden Bezittingen of activa Kapitaal Reserves Leningen Leveranciers Te betalen lonen Schulden of passiva Als de som van de bezittingen steeds gelijk is aan de som van de schulden, betekent dit dan dat de onderneming geen eigen bezittingen heeft? Zeker niet! Het evenwicht wordt bereikt door het kapitaal dat de eigenaars aan de onderneming hebben toevertrouwd en de niet-uitgekeerde winsten, te beschouwen als een schuld aan de aandeelhouders. 1.2 De structuur van de balans Wanneer we de balans van een onderneming wat meer in detail bekijken, merken we dat de bezittingen en schulden niet in willekeurige volgorde worden vermeld, maar een vaste plaats hebben in de balans De actiefzijde De activa of bezittingen worden van boven naar onder gerangschikt volgens stijgende graad van liquiditeit. Liquiditeit is de mate waarin iets vlug of minder vlug in geld kan omgezet worden. Helemaal bovenaan staan de bezittingen die het minst snel in geld kunnen worden omgezet en onderaan deze die onmiddellijk in geld kunnen worden omgezet en dus het snelst verkocht kunnen worden. Op basis van liquiditeit worden de activa in twee grote groepen onderverdeeld: VASTE ACTIVA Dit zijn investeringen die doorgaans meer dan 1 jaar in de onderneming aanwezig zijn zoals gebouwen, machines, meubilair, rollend materieel (vrachtwagens, bedrijfswagens,...), aandelen, waarborgen, enzovoort. VLOTTENDE ACTIVA Dit zijn bezittingen die doorgaans minder dan 1 jaar in de onderneming aanwezig zijn en van dag tot dag kunnen variëren. Hieronder vallen de voorraden, de vorderingen op klanten, geldbeleggingen, bank- en kastegoeden, enzovoort De passiefzijde In essentie omvatten de passiva de schulden van de onderneming. De passiva worden van boven naar onder geklasseerd volgens hun stijgende graad van opvraagbaarheid. Bovenaan staan de schulden die de onderneming het langst tot 3

6 > > haar beschikking heeft, onderaan degene die ze het snelst zal moeten betalen. Een onderneming kan schulden hebben bij haar eigen aandeelhouders (eigen vermogen) en bij derden (vreemd vermogen). Op basis van de graad van opvraagbaarheid wordt de volgende onderverdeling gemaakt: EIGEN VERMOGEN VREEMD VERMOGEN OP LANGE TERMIJN (schulden die ten vroegste over een jaar terugbetaald moeten worden) VREEMD VERMOGEN OP KORTE TERMIJN (schulden die binnen het jaar moeten betaald worden) De som van het eigen vermogen en de schulden op lange termijn vormen het permanent vermogen van de onderneming. Dit is het vermogen waarover de onderneming over een langere periode kan beschikken. 1.3 De actiefzijde van de balans Wanneer we de actiefzijde van de balans in detail bekijken, onderscheiden we volgende items die ook wel balansposten genoemd worden. Activa VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa IV. Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA V. Vorderingen op meer dan één jaar VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar VIII. Geldbeleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA Balans In wat volgt, lichten we elk van deze posten kort toe. ACTIVA laag vaste activa vlottende activa hoog liquiditeit PASSIVA eigen vermogen vreemd vermogen lange termijn vreemd vermogen korte termijn laag hoog opeisbaarheid Vaste activa OPRICHTINGSKOSTEN Oprichtingskosten zijn kosten die een onderneming maakt naar aanleiding van de oprichting, een kapitaalverhoging, een uitgifte van een lening, de herstructurering en verdere ontwikkeling van de onderneming. U heeft de keuze om de kosten die in boekjaar X zijn gemaakt, onmiddellijk ten laste te nemen van het resultaat van dat boekjaar of om de last van deze kost over meerdere boekjaren te spreiden. Wanneer de kosten onmiddellijk ten laste worden genomen, worden zij niet genoteerd onder de rubriek van de oprichtingskosten maar volledig in de resultatenrekening (zie later). Wanneer de last wordt gespreid over meerdere jaren, worden zij geactiveerd. 4

7 Dit betekent dat zij als een investering worden beschouwd en dat er elk jaar een gedeelte van de kost via afschrijvingen in het resultaat wordt genomen. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Dit zijn investeringen die de onderneming heeft uitgevoerd in het verwerven van bepaalde rechten zoals vergunningen, octrooien, concessies, knowhow, het op punt zetten van bepaalde procédés, enzovoort. Zij worden immaterieel genoemd omdat ze niet in tastbare vorm aanwezig zijn in de onderneming. Deze investeringen kunnen aangekocht zijn bij derden of zelf door de onderneming ontwikkeld zijn. De ermee gepaard gaande kosten worden over een aantal jaar gespreid. MATERIËLE VASTE ACTIVA Dit zijn waarschijnlijk de meest bekende en meest voorkomende ondernemingsmiddelen. Ze omvatten: terreinen en gebouwen installaties, machines en uitrusting meubilair en rollend materieel leasing en soortgelijke rechten overige materiële activa activa in aanbouw en vooruitbetalingen FINANCIËLE VASTE ACTIVA Deze rubriek omvat het ondernemingsvermogen dat duurzaam vastgelegd is in aandelen, deelbewijzen, vorderingen, vastrentende effecten en borgtochten in contanten van andere ondernemingen. Waardering van de vaste activa De waarde die aan de investeringen op een balans gegeven wordt, wordt nettoboekwaarde genoemd. Dit is niet de oorspronkelijke aankoopprijs, maar wel de waarde die de investeringen hebben volgens de boekhouding. Anders gezegd, de waardering van de vaste activa op de balans is Waarde = aanschafprijs afschrijving (1) + of herwaardering (2) (1) Afschrijvingen zijn een spreiding van de kosten van een investering over de vermoedelijke levensduur van de investering. Via afschrijvingen worden de jaarlijkse waardeverminderingen van vaste activa opgenomen in de kosten. Welk bedrag er per boekjaar wordt afgeschreven, wordt bijna altijd bij het begin van de ingebruikname van het vast actief vastgesteld. (2) Na verloop van tijd is het mogelijk dat de boekwaarde van activa heel wat meer bedraagt dan de werkelijke verkoopwaarde van het goed. In dit geval kan een onderneming beslissen om deze activaelementen te herwaarderen. Voorbeeld In 2006 wordt een machine aangekocht voor 2500 euro. Onder normale omstandigheden is de levensduur van deze machine 5 jaar, wat betekent dat de machine op 5 jaar zal worden afgeschreven. Per jaar zal dus 500 euro worden afgeschreven. Evolutie van de nettoboekwaarde van de machine: Jaar 1 Jaar 2 aankoopprijs: afschrijvingen: nettoboekwaarde: De euro aan afschrijvingen in jaar 2 zijn samengesteld uit 500 euro afschrijvingen in het eerste jaar en 500 euro afschrijvingen in het tweede jaar. Na 5 jaar zal deze machine volgens de boekhouding geen enkele waarde meer hebben. Zij is dan volledig afgeschreven. 5

8 1.3.2 Vlottende activa VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR Vorderingen op meer dan één jaar zijn vorderingen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar. Deze vorderingen (of het gedeelte ervan dat binnen het jaar zal vervallen) worden uit deze rubriek gelicht en overgebracht naar de vorderingen op ten hoogste één jaar. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING Er bestaan verschillende soorten voorraad: Grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen Verbruiksgoederen en hulpstoffen worden door de onderneming aangeschaft om op indirecte wijze bij te dragen tot de productie. In tegenstelling tot de grondstoffen worden deze goederen tijdens het productieproces verbruikt of vernietigd en zijn zij niet meer terug te vinden in het eindproduct. Het gaat hier bijvoorbeeld om brandstoffen, onderhoudsproducten en klein materiaal. Goederen in bewerking zijn alle producten die bij het opmaken van de balans nog in bewerking zijn en de eindfase van het productieproces dus nog niet bereikt hebben. Gereed product zijn door de onderneming vervaardigde en afgewerkte producten die bestemd zijn om verkocht te worden. Handelsgoederen zijn de goederen die door de onderneming worden ingekocht om zonder bewerking of na een lichte bewerking te worden verkocht. Deze rubriek is vooral belangrijk voor handelsondernemingen. Bestellingen in uitvoering hebben betrekking op werkzaamheden of producten waarvan het ontvangsttijdstip en het moment van afwerking zich niet in hetzelfde boekjaar situeren en die voor rekening van derden worden uitgevoerd. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR In deze rubriek worden de vorderingen opgenomen waarvan de oorspronkelijke looptijd ten hoogste één jaar bedraagt, evenals de vorderingen of de gedeelten van vorderingen met een oorspronkelijke looptijd van langer dan één jaar, maar die binnen twaalf maanden vervallen. Zij worden onderverdeeld in de volgende twee categorieën: Handelsvorderingen zijn vorderingen die ontstaan zijn uit de lopende handelstransacties die op hun beurt voortkomen uit de verkoop van goederen en/of diensten waarbij uitstel van betaling wordt toegekend. Overige vorderingen zijn vorderingen die de onderneming normaal binnen de termijn van 1 jaar zal innen en die niet hun oorsprong vinden in een handelstransactie zoals de terug te vorderen BTW of andere belastingen, de borgtochten betaald in contanten, de te innen opbrengsten, enzovoort. GELDBELEGGINGEN De onderneming kan onder bepaalde voorwaarden een beperkt gedeelte van haar eigen aandelen kopen. Deze eigen aandelen worden opgenomen tegen de aanschaffingswaarde Onder de overige beleggingen komen de tegoeden aangehouden op termijnrekeningen bij banken en andere financiële instellingen, ongeacht hun looptijd, en de tegoeden van de onderneming bij een andere onderneming die de functie vervult van gecentraliseerd geldbeheer. LIQUIDE MIDDELEN Deze geldmiddelen staan onmiddellijk ter beschikking van de 6

9 onderneming. Ze omvatten de gelden in kas, de te incasseren vervallen waarden (coupons, obligaties,...) en de tegoeden op zicht bij kredietinstellingen. OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET ACTIEF Overlopende rekeningen hebben als bedoeling om een correctie door te voeren op de in rekening gebrachte kosten en opbrengsten. Door de opname van kosten en opbrengsten in de overlopende rekeningen kunnen de resultaten van een bepaalde periode aan die periode verbonden worden. Er kunnen immers reeds uitgaven gedaan zijn in het huidige boekjaar die betrekking hebben op het volgende boekjaar, of er moeten nog ontvangsten worden geïnd in het volgende boekjaar die in feite opbrengsten van het huidige boekjaar zijn. 1.4 De passiefzijde van de balans Wanneer we de passiefzijde van de balans in detail bekijken, onderscheiden we volgende balansposten: Passiva EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal II. Uitgiftepremies III. Herwaarderingsmeerwaarden IV. Reserves V. Overgedragen kapitaal VI. Kapitaalsubsidies VII. VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER PASSIVA Het eigen vermogen Het eigen vermogen van de onderneming zijn de financiële middelen die de aandeelhouders aan de onderneming hebben verschaft. Anders gezegd, het gaat om het vermogen dat aan de onderneming zelf toegewezen is en wordt ook wel nietopeisbaar vermogen genoemd. Naar soort wordt een onderscheid gemaakt tussen zes rubrieken die we hieronder kort zullen toelichten. De terbeschikkingstelling van de financiële middelen gebeurt bij de oprichting van de onderneming, maar kan ook tijdens het verdere bestaan van de onderneming gebeuren onder de vorm van een kapitaalverhoging. De onrechtstreekse terbeschikkingstelling gebeurt door de winsten die de onderneming behaalt, niet te verdelen onder de aandeelhouders, maar in de onderneming te houden. Daarnaast kan het eigen vermogen ook gevormd worden door herwaarderingsmeerwaarden en kapitaalsubsidies (zie later). KAPITAAL Het kapitaal is het vermogen dat door de aandeelhouders aan de onderneming is toegekend, hetzij bij oorsprong hetzij bij een latere kapitaalverhoging. Wanneer aandeelhouders intekenen op kapitaal, zijn zij niet altijd verplicht om het volledige bedrag onmiddellijk te storten. In de wetgeving zijn er wel minimumnormen die verschillend zijn per vennootschapsvorm, van volstorting bepaald. Binnen het kapitaal wordt een onderscheid gemaakt tussen geplaatst en niet-opgevraagd kapitaal. Het geplaatst kapitaal is het kapitaal dat de aandeelhouders definitief hebben toegezegd aan de onderneming, ook wel het onderschreven kapitaal genoemd. Het niet-opgevraagd kapitaal is het onderschreven kapitaal dat nog niet door de onderneming werd opgevraagd. UITGIFTEPREMIES Uitgiftepremies ontstaan wanneer, in het kader van een 7

10 kapitaalverhoging, aandelen worden uitgegeven tegen een hogere prijs dan de nominale waarde van de bestaande aandelen. Het verschil tussen de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en de nominale waarde van de bestaande aandelen wordt onder de rubriek uitgiftepremie geboekt. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN Na verloop van tijd is het mogelijk dat de boekwaarde van activa heel wat meer bedraagt dan de werkelijke verkoopwaarde van het goed. In dit geval kan een onderneming beslissen om deze activa-elementen te herwaarderen. Het activa-element in kwestie wordt dan in waarde verhoogd en de meerwaarde wordt op het passief in de rubriek herwaarderingsmeerwaarden uitgedrukt. De herwaardering mag in geen enkel geval in het resultaat van het boekjaar worden opgenomen en is aan strenge wettelijke voorwaarden onderworpen. RESERVES Het resultaat van de onderneming wordt elk boekjaar verdeeld. Het is de jaarvergadering die beslist welke bestemming er aan het resultaat wordt gegeven. De winsten die niet onder de vorm van een dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouders blijven in de onderneming ter versteviging van het eigen vermogen. Ze worden uitgedrukt onder de rubriek van de reserves. Binnen de reserves wordt een onderscheid gemaakt tussen wettelijke reserves, onbeschikbare reserves, belastingvrije reserves en beschikbare reserves. Conform de structuur van de passiefzijde van de balans, staan de reserves die het minst beschikbaar zijn bovenaan: De wettelijke reserve is verplicht aan te leggen. Vennootschappen zijn verplicht om 5% van de jaarlijkse nettowinst in te houden tot de wettelijke reserve 10 % van het geplaatst kapitaal heeft bereikt. De wettelijke reserve is onbeschikbaar, wat betekent dat de jaarvergadering ze nooit kan uitkeren. Zij vormt dus een echte waarborg voor derden. Onbeschikbare reserves zijn verplicht aan te leggen wanneer eigen aandelen worden ingekocht. Ten belope van het bedrag van eigen aandelen moet een onbeschikbare reserve worden gevormd. Daarnaast kan er door de Algemene Vergadering vrij beslist worden om een onbeschikbare reserve aan te leggen. De Algemene Vergadering kan bij gewone meerderheid niet vrij beschikken over deze reserves en vennoten hebben hier geen recht op bij uittreding of uitsluiting. Belastingvrije reserves moeten onder andere aangelegd worden wanneer een onderneming investeringsgoederen verkoopt en de meerwaarde die hierop gerealiseerd wordt tijdelijk vrijgesteld is van belastingen. Beschikbare reserves worden gevormd door de jaarvergadering bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Dit zijn de reserves waarover de onderneming vrij kan beschikken. OVERGEDRAGEN WINST / VERLIES Dit is het gedeelte van het resultaat waarvoor nog geen definitieve bestemming is voorzien. De overdracht wordt gevormd door het saldo van het vorige jaar en het saldo van het huidige jaar. Indien dit saldo positief is, betekent dit een overgedragen winst; wanneer het negatief is, is er een overgedragen verlies. Elk jaar zal bij de resultatenverwerking rekening gehouden worden met dit overgedragen resultaat. KAPITAALSUBSIDIES Wanneer een onderneming investeringen doet, kan er onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst van de overheid bekomen worden. Indien er een lening wordt afgesloten voor de financiering van de investering kan de overheid een gedeelte van de interestlast voor haar rekening nemen. Wanneer de investering volledig met eigen middelen wordt gefinancierd, kan de overheid een subsidiebedrag toekennen. Onder de rubriek kapitaalsubsidies worden de subsidies opgenomen die 8

11 van overheidswege werden verkregen voor investeringen gefinancierd met eigen middelen. De verkregen subsidie wordt dus niet onmiddellijk als opbrengst in het resultaat van de onderneming geboekt. Zij komt geleidelijk in het resultaat volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen van de vaste activa waarvoor ze werden verkregen of ten belope van het saldo bij realisatie of buitengebruikstelling van de betrokken vaste activa De voorzieningen Voorzieningen zijn kosten die de onderneming in de toekomst zal hebben. Deze kosten zijn op dit ogenblik nog niet opeisbaar en het bedrag ervan staat ook nog niet definitief vast. De onderneming moet deze toekomstige kosten echter volgens het principe van de voorzichtigheid inschatten en op afzonderlijke rekeningen van het passief zetten. De voorzieningen worden onderverdeeld in vier categorieën: pensioenen belastingen grote herstellings- en onderhoudswerken overige risico s en kosten zoals waarborgverplichtingen en hangende geschillen. Voorbeeld Het bedrijfsgebouw moet om de 10 jaar volledig herschilderd worden. De kostprijs van dit werk wordt op ongeveer euro geraamd. Elk jaar zal er een voorziening van euro worden aangelegd. Deze euro komt ten laste van het resultaat van het boekjaar. Wanneer de werken worden uitgevoerd kan de voorziening hiervoor aangewend worden Schulden VREEMD VERMOGEN OP LANGE TERMIJN In deze rubriek worden de schulden opgenomen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar. Het gaat onder meer om financiële schulden, handelsschulden, ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen en overige schulden. De schulden of de gedeelten van de schulden op meer dan één jaar die binnen de twaalf maanden vervallen, worden uit deze rubriek gelicht en overgebracht naar rubriek Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR Dit zijn de schulden die een contractuele duurtijd hebben van minder dan 1 jaar en de schulden of het gedeelte van de schulden op meer dan één jaar die binnen de twaalf maanden vervallen. Zij worden verder onderverdeeld in: schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen handelsschulden ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten overige schulden OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET PASSIEF Overlopende rekeningen hebben tot doel een correctie door te voeren op de in rekening gebrachte kosten en opbrengsten. Door de opname van kosten en opbrengsten in de overlopende rekeningen kunnen de resultaten van een bepaalde periode aan die periode verbonden worden. Er kunnen immers reeds nog kosten betaald moeten worden in het volgende jaar die betrekking hebben op het huidige jaar of er zijn reeds ontvangsten geïnd in het huidige boekjaar voor prestaties die slechts in het volgende boekjaar zullen worden geleverd. 9

12 De resultatenrekening De resultatenrekening geeft het resultaat dat door de onderneming werd gerealiseerd in een bepaalde periode. 2.1 Samenstelling van de resultatenrekening De resultatenrekening is samengesteld uit volgende onderdelen: Resultatenrekening Bedrijfsopbrengsten bedrijfskosten Bedrijfsresultaat + financiële opbrengsten financiële kosten Resultaat gewone bedrijfsuitvoering + uitzonderlijke opbrengsten uitzonderlijke kosten Resultaat boekjaar voor belastingen belastingen Resultaat boekjaar Het is zeer belangrijk om naar de samenstelling van het resultaat van het boekjaar te kijken en te onderzoeken hoe dit resultaat gerealiseerd is. Een onderneming kan winst maken en toch een zeer slecht resultaat hebben omdat de winst bijvoorbeeld gerealiseerd werd door een uitzonderlijke opbrengst tijdens het boekjaar. ] ] ] bedrijfsresultaat financieel resultaat uitzonderlijk resultaat 2.2 Het bedrijfsresultaat Bedrijfswinst (-verlies) is het positief (negatief) verschil tussen de bedrijfsopbrengsten en de bedrijfskosten. We gaan na wat precies onder bedrijfsopbrengsten en -kosten dient verstaan te worden. BEDRIJFSOPBRENGSTEN De bedrijfsopbrengsten zijn alle opbrengsten van niet-financiële of uitzonderlijke aard. Het gaat om: omzet (exclusief BTW) voorraadwijzigingen, goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering zelf geproduceerde vaste activa andere bedrijfsopbrengsten zoals huuropbrengsten, commissielonen en gefactureerde voordelen van alle aard BEDRIJFSKOSTEN De bedrijfskosten zijn kosten die hun oorsprong vinden in de eigenlijke exploitatie van de onderneming. Het gaat om de volgende kosten: de kostprijs van de aankopen van handelsgoederen, gronden hulpstoffen diensten en diverse goederen zoals huur, onderhoud gebouwen, verzekeringen, telefoon, publiciteit, erelonen en autokosten bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen afschrijvingen en waardeverminderingen waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen voorzieningen voor risico s en kosten andere bedrijfskosten die niet hun oorsprong vinden in een dienstverlening of een levering door derden binnen het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en niet als financiële of uitzonderlijke kost kunnen worden aangeduid. Voorbeelden 10

13 zijn bedrijfsbelastingen, minderwaarde op de courante realisatie van vaste activa en minderwaarde op de realisatie van handelsvorderingen. als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten. 2.3 Resultaat gewone bedrijfsuitoefening Het resultaat van de gewone bedrijfsuitoefening is het totaal van de bedrijfswinst of het bedrijfsverlies en het verschil tussen de financiële opbrengsten en financiële kosten. Er wordt hierbij nog geen rekening gehouden met de uitzonderlijke kosten en opbrengsten. FINANCIËLE OPBRENGSTEN Voor financiële opbrengsten wordt steeds het brutobedrag, inclusief de eventuele roerende voorheffing, vermeld. Deze rubriek telt drie subrubrieken. Opbrengsten uit financiële vaste activa zijn opbrengsten (dividenden, interesten) die voortkomen uit deelnemingen met een duurzaam karakter. Deze deelnemingen vinden we op de balans terug bij financiële vaste activa. Opbrengsten uit vlottende activa zijn opbrengsten die voortkomen uit vorderingen op meer dan 1 jaar en op ten hoogste 1 jaar, geldbeleggingen en liquide middelen. Voorbeelden zijn onder meer interesten van geldbeleggingen en interesten ontvangen met betrekking tot handelsvorderingen. Andere financiële opbrengsten is een restrubriek met betrekking tot de financiële opbrengsten. Bij deze rubriek worden onder meer de als opbrengst geboekte kapitaal- en interestsubsidies en de wisselresultaten bij verrichtingen in vreemde valuta genoteerd. FINANCIËLE KOSTEN Wanneer we de rubriek financiële kosten bekijken, kunnen we volgende onderdelen onderscheiden: kosten van schulden zoals interesten, commissies en de afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen waardeverminderingen op vorderingen, behalve handelsvorderingen (deze worden verantwoord onder de bedrijfskosten), op geldbeleggingen en op liquide middelen andere financiële kosten 2.4 Resultaat voor belastingen Het resultaat van het boekjaar voor belastingen is de globale winst of verlies van de onderneming voor belastingen. Vertrekpunt om het resultaat te berekenen is het resultaat van het boekjaar uit de gewone bedrijfsvoering. Hierbij wordt het uitzonderlijk resultaat (verschil tussen de uitzonderlijke opbrengsten en uitzonderlijke kosten) gevoegd. In dit resultaat zijn dus alle kosten en opbrengsten verwerkt. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN Dit zijn opbrengsten die geen verband houden met de gewone bedrijfsactiviteit en die niet bestendig zullen gerealiseerd worden: terugnemingen van afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële en immateriële vaste activa terugnemingen van waardeverminderingen op financiële vaste activa terugnemingen van voorzieningen voor uitzonderlijke risico s en kosten meerwaarden bij de realisatie van vaste activa. Indien het gaat om meerwaarden op materiële vaste activa, mogen deze meerwaarden onder de andere bedrijfsopbrengsten worden 11

14 opgenomen op voorwaarde dat de realisatie ervan kadert in de gewone bedrijfsuitvoering van de onderneming. Dit laatste zal blijken uit de regelmaat waarmee de onderneming deze meerwaarden realiseert en het normale karakter ervan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij transportondernemingen die een vrachtwagen verkopen en hierop een meerwaarde realiseren. andere uitzonderlijke opbrengsten. UITZONDERLIJKE KOSTEN Dit zijn kosten die geen verband houden met de gewone bedrijfsactiviteit en die niet bestendig betaald moeten worden: uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten en (im)materiële vaste activa waardeverminderingen op financiële vaste activa voorzieningen voor uitzonderlijke risico s en kosten minderwaarde bij de realisatie van vaste activa. Indien het gaat om minderwaarden op materiële vaste activa, mogen deze meerwaarden bij de andere bedrijfskosten worden opgenomen op voorwaarde dat de realisering kadert in de gewone bedrijfsuitvoering van de onderneming. Dit laatste zal blijken uit de regelmaat waarmee de onderneming deze minderwaarden realiseert en het normale karakter ervan. andere uitzonderlijke kosten. 2.5 Resultaat van het boekjaar Dit is het uiteindelijke resultaat dat de onderneming tijdens een boekjaar heeft gerealiseerd en waarbij bij de berekening ervan rekening is gehouden met alle soorten opbrengsten en kosten, inclusief belastingen. Onder de rubriek belastingen komen onder meer: de vooruitbetalingen van de vennootschapsbelasting en de effectief betaalde of ten laste van de onderneming ingehouden voorheffingen die op deze belasting toerekenbaar zijn. de fiscale voorzieningen ten laste van het boekjaar gevormd bij ontoereikendheid van de vooruitbetalingen en aanrekenbare voorheffingen ten opzichte van het geraamde bedrag van de verschuldigde belastingen. de in het buitenland betaalde of verschuldigde inkomstenbelasting. De onroerende voorheffing wordt niet in deze rubriek opgenomen. We vinden dit terug bij de andere bedrijfskosten. 2.6 Gespreid te belasten gerealiseerde meerwaarden ONTTREKKING (OVERBOEKING) AAN (NAAR) DE UITGESTELDE BELASTINGEN Wanneer er een meerwaarde wordt gerealiseerd waarbij er wordt gekozen om deze gespreid te laten belasten in de tijd, moet de belasting die in de toekomst zal verschuldigd zijn, op een afzonderlijke rekening worden geboekt. Naarmate de meerwaarde belast wordt, vermindert deze voorziening. ONTTREKKING (OVERBOEKING) AAN (NAAR) DE BELASTINGVRIJE RESERVES Overboekingen naar belastingvrije reserves In deze rubriek staan de bedragen (bepaalde opbrengsten of een gedeelte van de winst) die naar de belastingvrije reserves worden geboekt wanneer hun fiscale vrijstelling afhankelijk is van hun behoud in het vermogen van de onderneming. 12

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse Dossier De brouwerij Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. RESULTAAT... 3 1.1. RESULTATENREKENING...

Nadere informatie

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999.

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999. Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 30 01 Fax + 32 2 221 32 66 helpdesk.ba@nbb.be www.nbb.be ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel Ondernemingsdossier BE 0999.999.999

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN...........................................

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 Inhoud WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN..........................................

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse De compenserende bedragen en exploitatiesubsidies (740) maken deel uit van de Andere bedrijfsopbrengsten (74) en worden in de toelichting gedetailleerd. We

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

Turnhout. Financiële analyse. Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen

Turnhout. Financiële analyse. Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen Turnhout Financiële analyse Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen 2010-2011 FINANCIËLE ANALYSE ATLASCOPCO Inhoudsopgave Atlas Copco... 4 Situering van Atlas Copco in haar sector... 4 Eerste situering

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING Doel: De jaarrekening bevat een grote hoeveelheid aan informatie, maar is minder bruikbaar voor financiele analyse. Daarom worden balans, resultatenrekening

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih pagina I van 6,, " '* "t*"tè,:ill:;.ii:: i#!,#f.#l;'0"',i,i.!il,.r4tti,, iiilil 'a1ii! ltii!.i.i;i:nr.,íii!nfr,í,"- :ir l.t#il'"' 1.f.rlrfr.r i"if i., \i,"r, i ;1 :--: i. \., '\ i' ##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.901.750 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIBER Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen

Nadere informatie

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj.

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj. 001 C.D.F. vzw Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj. 2015 Vorig boekj. ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 6 422,87 10 688,98 I Oprichtingskosten 20 II Immateriële Vaste Activa 21 0,00 10 453,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.891.852 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: G-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/01/2015 BE 0894.370.880 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15009.00110 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CEBO & A Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: LINDEKENSSTRAAT

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Jaarrekening in euro (VOL 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VOL 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0423.189.620 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14378.00570 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verzekeringskantoor Snyders Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING. Conform de cursus Financieel Beheer IAB en de berekeningen door Ooghe en Van Wymeersch

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING. Conform de cursus Financieel Beheer IAB en de berekeningen door Ooghe en Van Wymeersch FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING Conform de cursus Financieel Beheer IAB en de berekeningen door Ooghe en Van Wymeersch INFO De berekeningen in deze powerpointpresentatie zijn terug te vinden in

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/12/2015 BE 0880.365.367 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15707.00413 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIBERO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Aalterveld

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 13/08/2015 BE 0860.484.327 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15421.00531 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: HEYDEVELD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21042016 BE 0881.511.749 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16105.00206 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ello Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Bautersemstraat

Nadere informatie