14. Overdracht van aandelen tussen echtgenoten 15. De samenwonende handelaar. B DE VENNOOTSCHAP ONDER FIR- MA (VOF) 16. VOF: principe 17.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "14. Overdracht van aandelen tussen echtgenoten 15. De samenwonende handelaar. B DE VENNOOTSCHAP ONDER FIR- MA (VOF) 16. VOF: principe 17."

Transcriptie

1 INHOUD Hoofdstuk I De nieuwe ondernemer A EEN ONDERNEMING OPSTARTEN 1. Principe: Vrijheid van ondernemen 2. Hulp vragen 3. Cheques vanwege de overheid 4. Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) 5. Leeftijd 6. Nationaliteit 7. Burgerrechten 8. Ondernemingsloket en uniek ondernemingsnummer 9. De Kruispuntbank van Ondernemingen 10. Kennis bedrijfsbeheer verplicht 11. Gereglementeerde beroepen 12. Competentie die elders verworven is 13. De stagiair-zelfstandige 14. Stageovereenkomst Syntra- 15. Overnemers, bestuurders en familie 16. Dienstverlenende intellectuele beroepen 17. Sabam 18. Activiteiten waarvoor een bijzondere toelating vereist is 19. Kwaliteitsnormen 20. De milieuvergunning 21. Fabriceren en/of in de handel brengen van voedingsmiddelen 22. Grote verkooppunten 23. Registratie als aannemer 24. De handelsnaam 25. Het ondernemingsplan 26. Het assortiment 27. Merkenbeleid 28. Marktonderzoek 29. Concurrentie 30. Prijs 31. Reclame 32. Het productie- of dienstenplan 33. Aankopen 34. Bedrijvencentrum 35. Het financieel plan 36. Zoeken naar startkapitaal 37. Administratieve formaliteiten Gereserveerd 45. Mogelijke samenwerkingsvormen 46. Franchising 47. Mogelijke vormen van franchising 48. Starten met een vennootschap? 49. Werkloos en een onderneming starten? 50. Gereserveerd 51. Aansluiting verplicht 52. Wie is zelfstandige? 53. De zelfstandig helper 54. De meewerkende huwelijkspartner 55. Bestuurders, zaakvoerders en vennoten 56. Het statuut van de kunstenaar 57. Wat is een schijnzelfstandige? 58. Zelfstandige in hoofd- of bijberoep? 59. Sociale uitkering en zelfstandige activiteit 60. Wanneer aansluiten? 61. Wat doet een sociale kas voor u? 62. Wie betaalt sociale bijdragen? 63. Waar gaan uw centen heen? 64. Wanneer en hoe moet u betalen? 65. Wat krijgt u voor uw bijdragen: kraamgeld en kinderbijslag? 66. Watkrijgtuvooruwbijdragen: ziekteen invaliditeitsverzekering 67. Wat krijgt u voor uw bijdragen: pensioen? 68. Wat krijgt u voor uw bijdragen: faillissementsverzekering? 69. Starters betalen voorlopige bijdragen 70. Hoeveel moet u betalen vanaf het vierde jaar? 71. Onvolledige jaren 72. Vrijstelling van sociale bijdragen 73. Zelfstandigen in bijberoep 74. Gehuwden, weduwen en studenten 75. Stopzetting van de zelfstandige activiteit 76. Aanvullende verzekeringen 77. Aanvullende verzekering: ziekteverzekering 78. Aanvullende verzekering: arbeidsongeschiktheid en dagvergoedingen (via uw mutualiteit) 79. Aanvullende verzekering: gewaarborgd inkomen (via uw verzekeringsmakelaar) 80. Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (via uw sociaal verzekeringsfonds) 81. De vennootschapsbijdrage B EEN ONDERNEMING OVERNEMEN 82. Meer dan starten Hoofdstuk II Vorm, bestaan en bestuur van uw onderneming A ALGEMEEN 1. De eenmanszaak 2. De vzw 3. De keuze van een rechtsvorm 4. Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) 5. Ondernemingsnummer 6. Startende handelaar natuurlijke persoon 7. Startende onderneming-rechtspersoon 8. Verplichte vermeldingen 9. De handelaar en zijn huwelijk 10. Geen huwelijkscontract 11. Wel een huwelijkscontract 12. Gehuwden en de vennootschap: de gezinswoning 13. Gehuwden en de vennootschap: de aandelen 14. Overdracht van aandelen tussen echtgenoten 15. De samenwonende handelaar B DE VENNOOTSCHAP ONDER FIR- MA (VOF) 16. VOF: principe 17. Gereserveerd C DE GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP 18. De gewone commanditaire vennootschap D OPRICHTING VAN EEN CVBA, BVBA OF NV 19. Algemeen 20. Verbintenissen in naam van een vennootschap in oprichting 21. Naam 22. Doel 23. Zetel 24. Duur E DE COO PERATIEVE VENNOOT- SCHAP 25. Inleiding 26. De coo peratieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid 27. De coo peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 28. CV: register 29. CV: formaliteiten en bekendmaking F DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKE- LIJKHEID (BVBA) 30. BVBA: principe De Ondernemer 2006 IX

2 31. De eenpersoonsvennootschap 32. Gereserveerd. 33. De eenpersoons-bvba: oprichting 34. BVBA: statuten 35. BVBA: naam 36. BVBA: doel 37. BVBA: zetel 38. BVBA: vennoten 39. BVBA: duur 40. BVBA: kapitaal 41. BVBA: aandelenoverdracht 42. BVBA: aandelenoverdracht bij overlijden 43. Eenpersoons-BVBA: overlijden 44. BVBA: algemene vergadering 45. Papieren algemene vergadering (schriftelijke besluitvorming) 46. Belangenconflict 47. Wijze van oproeping en agenda 48. Notulen 49. Stemrecht 50. Eenpersoons-BVBA: algemene vergadering 51. De zaakvoerder 52. Benoeming 53. Ontslag 54. Bezoldiging 55. Verantwoordelijkheid 56. Controle 57. Bekendmakingen Gereserveerd G DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (NV) 66. NV: kenmerken 67. Gereserveerd 68. NV: statuten 69. NV: naam 70. NV: doel 71. NV: zetel 72. NV: oprichters 73. NV: verantwoordelijkheid van de oprichters 74. NV: duur 75. NV: kapitaal 76. NV: aandelen 77. Statuten aandeelhoudersovereenkomsten nut en verschil 78. Statuten aandeelhoudersovereenkomsten inhoud 79. NV: algemene vergadering 80. Papieren algemene vergadering (schriftelijke besluitvorming) 81. Wijze van oproeping 82. Agenda 83. Notulen 84. Gereserveerd 85. NV: raad van bestuur 86. NV: bevoegdheid raad van bestuur 87. NV: Directiecomite 88. NV: dagelijks bestuur 89. Adviserende comite s 90. NV: werking raad van bestuur 91. NV: aansprakelijkheid bestuurders 92. NV: kwijting en verjaring 93. NV: verplichtingen raad van bestuur 94. Gereserveerd 95. NV: vergoeding bestuurders 96. NV: controle 97. NV: bekendmakingen H BESCHERMING VAN MINDER- HEIDSAANDEELHOUDERS IN NV EN BVBA 98. Algemeen 99. Algemeen vennootschapsrecht 100. Specifieke minderheidsvorderingen 101. Preventief optreden I ANDERE VENNOOTSCHAPSVOR- MEN 102. De maatschap 103. De commanditaire vennootschap op aandelen 104. De vennootschap met sociaal oogmerk (VSO) 105. Van vzw tot VSO 106. De tijdelijke handelsvennootschap 107. De stille handelsvennootschap 108. Het (Europees) economisch samenwerkingsverband 109. De Europese vennootschap (Societas Europaea SE) J PARTICIPATIE DOOR WERKNE- MERS 110. Algemeen 111. Aandelenopties 112. Werknemersparticipatie in de winst en/of het kapitaal 113. Het participatieplan 114. Het investeringsspaarplan 115. Werknemersparticipatie: fiscale aspecten Gereserveerd K STRUCTUURVERANDERINGEN IN VENNOOTSCHAPPEN 119. Omzetting van vennootschappen 120. Certificering 121. Beursintroductie 122. Fusies en splitsing van vennootschappen: kenmerken 123. Inbreng of overdracht van een algemeenheid of een bedrijfstak 124. Verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak 125. Ontbinding en vereffening L GESCHILLEN TUSSEN VENNOTEN ENDEGEDWONGENOVERDRACHT VAN AANDELEN 126. Geschillen tussen vennoten 127. De gedwongen overdracht van aandelen 128. De gedwongen overname van aandelen 129. Het uitkoopbod of de squeeze out M DE VENNOOTSCHAP EN HET STRAFRECHT 130. De vennootschap als misdadiger 131. Misbruik van vennootschapsgoederen Hoofdstuk III Boekhouding en financiering A FINANCIERING 1. Het financieringsvraagstuk 2. Financieringsbehoeften 3. Financieringsbronnen 4. Kapitaal 5. Winsten herinvesteren 6. Risicodragend kapitaal 7. Vreemd vermogen 8. Voorschotten door vennoten 9. Leverancierskrediet 10. Financieel evenwicht 11. Evenwicht korte termijn lange termijn 12. Evenwicht eigen en vreemd vermogen 13. Gereserveerd 14. Kaskrediet of voorschotten in rekening-courant 15. Discontokrediet 16. Vaste voorschotten (Straight loans) 17. Investeringskrediet 18. Krediet voor voorafbetaling belastingen 19. Lening op afbetaling 20. Roerende leasing 21. Borgstellingskrediet en bankgaranties 22. Factoring 23. Soorten waarborgen 24. Borgstelling 25. Hypotheek Hypothecaire volmacht 26. Handelspand 27. Inpandgeving effecten 28. Pand handelsfonds 29. Inpandgeving facturen door endossement 30. Voorrecht op het gefinancierde goed 31. Waarborgfonds 32. Kredietverzekering Gereserveerd B BOEKHOUDING 41. Boekhouden 42. De Boekhoudwet 43. Categoriee n 44. Basisprincipes 45. Boekhoudkundigeverplichtingen:de enkelvoudige boekhouding 46. Het dubbel boekhouden 47. Praktische verwerking 48. Vormvoorschriften 49. Bewaring 50. Fiscale bewijskracht 51. Rekeningenstelsel 52. Inventaris 53. Waarderingsregels 54. Afschrijvingen X Kluwer

3 55. Lineaire afschrijvingsmethode 56. Degressieve afschrijvingsmethode 57. Waarderingsregels en fiscaliteit Gereserveerd C DE JAARREKENING 61. De jaarrekening 62. Boekhoudkundige documenten 63. De balans 64. De resultatenrekening 65. Jaarrekening opmaken 66. Controle 67. Openbaarmaking 68. Kosten 69. Het jaarverslag 70. Consolidatieverplichting 71. IAS-IFRS-normen 72. De financieringstabel Gereserveerd D BALANSANALYSE 81. Balansanalyse 82. Cashflow 83. Ratio s 84. Liquiditeitsratio s 85. Efficiëntieratio s 86. De voorraadrotatie 87. Het aantal dagen klantenkrediet 88. Hetaantaldagenleverancierskrediet 89. Een gezonde financiële structuur 90. Liquiditeit 91. Solvabiliteit 92. Rendabiliteit 93. Aflossingscapaciteit 94. Continuïteit 95. De hefboomfactor 96. Het kredietonderzoek door de bank 97. De behoefte aan bedrijfskapitaal 98. Liquiditeitsplanning 99. Kosten en kostprijs 100. Het dode punt 101. Waardering van de onderneming 102. Waarderingsbenadering: de boekhoudkundige of intrinsieke waarde 103. Gecorrigeerde boekhoudkundige of substantie le waarde 104. Rendements- of rendabiliteitswaarde 105. Gecombineerde waarde 106. Discounted cashflowmethode 107. Liquidatiewaarde Hoofdstuk IV Personeel A HET AANWERVEN VAN PERSO- NEEL 1. Welke taken wachten op uitvoering? 2. Hebt u iemand nodig? 3. Profielomschrijving 4. Interne werving 5. Werving via eigen medewerkers 6. Nieuwe media als wervingskanalen 7. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 8. Personeelsadvertentie 9. Werving via selectiebureaus 10. De selectiefase 11. De preselectie 12. Interview 13. De eigenlijke selectie 14. Beslissing en aanwerving 15. Onthaal van nieuwe werknemers 16. Het personeelsdossier 17. Medisch dossier 18. Privacywet Gereserveerd B VOORDELEN BIJ AANWERVINGEN 31. Inleiding 32. De RSZ-verminderingen/vrijstellingen 33. Verlies van recht op vermindering 34. Activering van uitkeringen 35. Het ACTIVA-plan 36. Doorstromingsprogramma s 37. Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen 38. Mindervaliden 39. Tewerkstellingspremies 40. Gereserveerd C EEN ARBEIDSOVEREENKOMST SLUITEN 41. Deindividuelearbeidsovereenkomst 42. Essentiële elementen 43. Gezag 44. Arbeidsovereenkomst tussen ouder en kind 45. Arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten 46. Schijnzelfstandigheid 47. Geldigheidsvoorwaarden 48. Taalgebruik 49. Soorten arbeidsovereenkomsten 50. Duur 51. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 52. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 53. Arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk 54. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd/voor een duidelijk omschreven werk 55. Vervangingsovereenkomst 56. Beoogde arbeidsprestaties 57. Arbeiders 58. Bedienden 59. Handarbeid, intellectuele arbeid 60. Kaderleden 61. Handelsvertegenwoordigers 62. Commissieloon 63. Uitwinningsvergoeding 64. Studenten: eigen regeling 65. Overeenkomst met de student 66. Loon van de student 67. RSZ-vrijstelling voor de student 68. Tijdelijke arbeid 69. Uitzendkrachten 70. Werknemers ter beschikking stellen 71. Huisarbeid en telewerk 72. Arbeidsovereenkomst voor dienstencheques 73. Jongeren 74. Kinderarbeid 75. Schoolstagiair 76. Beroepsinlevingsovereenkomst 77. Startbanen : verplichte aanwerving 78. Middenstandsleerovereenkomst 79. De industriële leerovereenkomst 80. Arbeidsovereenkomst voor deeltijds werk 81. Vast en variabel werkrooster 82. Vaste en variabele arbeidsregeling 83. Gelijke behandeling t.o.v. een voltijdse werknemer 84. De 1/3- en 3-urengrens 85. De werkroosters deeltijds werk bekendmaken 86. Afwijkingen op het normale werkrooster: registratie 87. Registreerapparaten of register 88. De documenten bewaren 89. Deeltijdse werknemers en bijkomende uren 90. Bijkomende uren op vraag van de werknemer 91. Bijkomende uren op vraag van de werkgever 92. Toeslag voor bijkomende uren 93. Vacante arbeidsplaats bij voorrang verkrijgen 94. Zwangere werkneemsters en medewerksters die borstvoeding geven 95. Vreemdelingen 96. Vreemdelingen uit nieuwe EU-landen 97. Kandidaat regularisatieaanvragers D INHOUD VAN DE ARBEIDSOVER- EENKOMST 98. Inhoud van de arbeidsovereenkomst 99. Verboden clausules 100. Indexeringsmechanismen 101. Het proefbeding 102. De verkorte opzeggingstermijn voor arbeiders 103. Niet-concurrentiebeding 104. Het gewoneniet-concurrentiebeding 105. Het afwijkende niet-concurrentiebeding 106. Het niet-concurrentiebeding voor handelsvertegenwoordigers 107. Het beding tot terugbetaling van opleidingskosten Werkzekerheidsbeding 109. Woonplaatsbeding 110. Eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden 111. Het ontbindend beding 112. De opschortende voorwaarde 113. Overdracht van auteursrechten 114. Verbod van gebruik van illegale software De Ondernemer 2006 XI

4 115. Terbeschikkingstelling van een firmawagen 116. Geheimhouding 117. Delcrederebeding 118. Big Brother is watching you? 119. Telefoongesprekken afluisteren en opnemen 120. Controleop hetgebruikvan en internet 121. Hoe moet de controle gebeuren? 122. Overleg en informatie 123. Camerabewaking 124. Werknemers fouilleren 125. Alcohol- en drugscontrole E VERPLICHTINGEN VAN DE WERK- GEVER 126. Hoe indelen? 127. Bij de aanwerving van een eerste werknemer 128. Het arbeidsreglement 129. Verplichte inhoud arbeidsreglement 130. Facultatieve vermeldingen in het arbeidsreglement 131. Tuchtsancties 132. Hoe een arbeidsreglement opstellen en wijzigen? 133. Bekrachtiging en publicatie van het arbeidsreglement 134. Aangifte in het kader van de privacywetgeving 135. Bij elke aanwerving 136. Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA) 137. Inschrijvingin hetpersoneelsregister 138. Inhoud van het personeelsregister 139. Aanwezigheidsregister 140. Laten uitvoeren van een medisch onderzoek 141. Eenarbeidsreglementoverhandigen 142. Informatie in het kader van de privacywetgeving 143. In de loop van de overeenkomst 144. Persoonlijke voorwerpen 145. De werknemer aan het werk zetten 146. Veiligheid en gezondheid 147. De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 148. De preventieadviseur 149. De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk 150. Specifieke welzijnsreglementering 151. Bescherming van de jongeren op het werk 152. Stress door het werk 153. Geweld, pesterijen en ongewenste intimiteiten op het werk 154. Roken op het werk 155. Een arbeidsongeval aangeven 156. Een derde werkt in het bedrijf 157. Diverse aangiften verzorgen en attesten afleveren 158. De sociale documenten bewaren 159. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst 160. Attesten en formulieren afleveren 161. De sociale balans 162. Inhoud 163. De Inspectie van de sociale wetten 164. Verslag woon-werkverplaatsingen F VERPLICHTINGEN VAN DE WERK- NEMER 165. Verplichtingen in het algemeen 166. Aansprakelijkheid van de werknemer G HOE MEDEWERKERS BEOORDE- LEN, BEGELEIDEN EN OPLEIDEN? 167. Prestatiebeoordeling 168. Beoordeling in de praktijk 169. Prestatiebeloning 170. Vorming, opleiding en training 171. Analyse van de opleidingsbehoeften 172. Vaststelling van de doelstellingen 173. Opleiding en vormingsplan 174. Evaluatie H DE ARBEIDSDUUR 175. Wat is arbeidsduur? 176. Uitgesloten categoriee n van werknemers 177. Minimumgrens van de arbeidsduur: de 3-urenregel 178. Maximumgrens van de arbeidsduur 179. Vijfdagenweek 180. Vermindering van de arbeidsduur en compensatiedagen 181. Toegelaten overschrijdingen van de maximumgrens 182. Ploegenarbeid 183. Inhaalrust 184. Toeslag voor overwerk 185. Arbeid met piekperiodes 186. Variabele werktijden 187. Rusttijden 188. Naleven van de uurroosters 189. Jeugdige werknemers 190. Geen bijkomende prestaties als zelfstandige 191. Zondagsrust 192. Inhaalrust voor zondagswerk 193. Kleinhandelszaken 194. Distributiesector 195. Meubel- en tuincentra 196. Zondagsrust en jeugdige werknemers 197. Nachtarbeid 198. Nachtarbeid en zwangerschap 199. Nachtarbeid en jeugdige werknemers 200. Feestdagen 201. Vervanging van feestdagen 202. Arbeidsverbod en afwijkingen 203. Loon voor feestdagen Gereserveerd I HET LOON 211. Hoeveel bedraagt het loon? 212. Loonmatiging: de loonnorm 213. Hoe bepaalt u het loon? 214. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen 215. Indexering 216. Soorten loon 217. Loon in natura 218. Alternatieve loonvormen 219. PC-prive plannen 220. Werknemersparticipaties 221. Het cafetariaplan 222. Aanvullende pensioenen 223. Terugbetaling van kosten 224. Inhoudingen op het loon 225. RSZ-bijdragen 226. De RSZ kwartaalaangifte 227. Werkbonus 228. De patronale RSZ-bijdrage 229. Voor welke werknemers is er geen RSZ-bijdrage verschuldigd? 230. RSZ-onderwerping van kunstenaars 231. Einde tewerkstelling personeel 232. Werken in het buitenland 233. Berekeningsbasis van de RSZ-bijdragen 234. Maaltijdcheques 235. Geschenken(cheques) 236. Terugbetaling van de verplaatsingskosten woonplaats-werkplaats 237. Bedrijfswagens 238. Innovatiepremies 239. RSZ-bijdragen op voordelen in natura 240. Sluitingsfonds 241. Fondsen voor bestaanszekerheid 242. Herverdeling van de sociale lasten 243. Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid 244. Bedrijfsvoorheffing 245. Groepsverzekering/Pensioenfonds 246. Hospitalisatiekostenverzekering 247. Geldboeten 248. Voorschotten 249. Borg 250. Beslag op het loon 251. Overdracht van loon 252. Voorwerp beslag op en overdracht van loon 253. Begrenzing 254. Procedure 255. Loondelegatie 256. Samenloop loondelegatie, loonbeslag en -overdracht 257. Girale betaling van het loon 258. Betaling van het loon 259. In de hand of giraal 260. Tijdstip van betaling 261. Welke documenten moet u afleveren? 262. De loonbrief 263. De individuele rekening 264. Inhoud individuele rekening 265. De fiscale fiche Gereserveerd J SCHORSING VAN DE ARBEIDS- OVEREENKOMST 271. Inleiding 272. Algemene gevolgen 273. Overmacht 274. De onderbroken arbeidsdag 275. Ziekte en ongeval 276. Medisch attest 277. Gewaarborgd loon 278. Carenzdag XII Kluwer

5 279. Controle door de werkgever 280. Arbeidsongeval 281. Loonwaarborg 282. Zwangerschapsonderzoeken 283. Zwangerschaps- en bevallingsrust 284. Profylactisch verlof 285. Borstvoedingspauze 286. Vaderschapsverlof 287. Klein verlet 288. Verlof in het kader van vaderschap 289. Adoptieverlof 290. Familiaal verlof 291. Vakantie 292. Collectieve of individuele vakantie 293. Vastlegging van de vakantieperiode 294. Regels 295. Vakantiegeld 296. Jeugdvakantie 297. Seniorvakantie 298. Onbetaald verlof 299. Educatief verlof 300. Politiek verlof 301. Voorlopige hechtenis 302. Syndicaal verlof 303. Tuchtmaatregel 304. Technische stoornis 305. Slecht weer 306. Economische werkloosheid 307. Systemen van schorsing 308. Tijdelijke werkloosheid 309. Andere schorsingsgronden 310. Palliatief verlof 311. Verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid 312. Tijdskrediet en vermindering van de arbeidsprestaties 313. Recht op tijdskrediet 314. Geen vervangingsverplichting 315. Recht op uitkeringen 316. Aanmoedigingspremie van de Vlaamse Gemeenschap 317. Bescherming tegen ontslag 318. RSZ-vermindering 319. Ouderschapsverlof 320. Staking en lock-out K BEE INDIGING VAN DE ARBEIDS- OVEREENKOMST 321. Inleiding 322. Algemene wijzen van bee indiging 323. Overmacht 324. Definitieve arbeidsongeschiktheid 325. Wederzijdse toestemming 326. Ontbindende voorwaarde 327. Het overlijden 328. Beëindiging door opzegging 329. De opzeggingsbrief 330. Ingangsdatum van de opzeggingstermijn 331. Duur van de opzeggingstermijn 332. De vaststelling van het jaarloon 333. Vaststelling van het aantal jaren dienst 334. Vaststelling van de duur in onderling akkoord 335. Schorsing van de opzeggingstermijn 336. Rechten en plichten tijdens de opzeggingstermijn 337. Vrijstelling van prestaties 338. De tegenopzegging 339. Outplacement 340. Een recht op outplacement 341. Beëindiging door verbreking 342. Rechtmatige verbreking 343. Onrechtmatige verbreking 344. Impliciete verbreking 345. De opzeggingsvergoeding 346. Berekeningsbasis 347. Verbreking tijdens een opzeggingstermijn 348. Geen formaliteiten 349. Sociale en fiscaalrechtelijke behandeling 350. Ontslag om dringende redenen 351. Procedure 352. Beëindiging tijdens de proeftijd 353. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vo o r het begin ervan 354. Beëindiging van een vervangingsovereenkomst 355. Beëindiging van de studentenovereenkomst 356. Willekeurig ontslag 357. Beschermde werknemers 358. Collectief ontslag 359. Sluiting van onderneming 360. Overgang/overname van een onderneming 361. Overgang krachtens overeenkomst 362. Overgang na een faillissement 363. Brugpensioen 364. Gereserveerd 365. Halftijds brugpensioen 366. Pensioen 367. Verplichtingen van de werkgever bij het einde van de arbeidsovereenkomst Gereserveerd L COLLECTIEVE ARBEIDSVERHOU- DINGEN 371. Overlegorganen 372. De Nationale Arbeidsraad (NAR) 373. De paritaire comités 374. Op ondernemingsniveau 375. De ondernemingsraad 376. Het comite voor preventie en bescherming op het werk 377. De syndicale afvaardiging 378. De Europese ondernemingsraad 379. Interprofessionele akkoorden 380. Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao s) 381. Wie is er door gebonden? 382. Invloed op de individuele arbeidsovereenkomst 383. Hoe een geldige ondernemings-cao sluiten? Hoofdstuk V Bedrijfsruimte, bedrijfsmiddelen en automatisering A BEDRIJFSRUIMTE 1. Vestigingsplaats 2. Belastingen 3. Huurovereenkomsten 4. Huur van kantoren 5. Huur van bedrijfsruimte 6. Het afsluiten van een huurcontract 7. Aanvang, duur en opzegging huurovereenkomst 8. De huurprijs 9. Indexering 10. Bijkomende kosten 11. Waarborg 12. De plaatsbeschrijving 13. Onderhoud 14. Veranderingswerken 15. Vervreemding van het gehuurde goed 16. Onderverhuring en overdracht 17. Handelshuur 18. Een handelshuurovereenkomst afsluiten 19. Duur en opzegging van een handelshuurovereenkomst 20. Hernieuwing handelshuur 21. Herziening van de huurprijs 22. Verbouwingswerken en handelshuur 23. Vervreemding van het gehuurde goed en handelshuur 24. Onderverhuring en overdracht 25. Huurprijs en fiscaliteit 26. Algemeen wijze van kopen 27. De verkoopprijs voorschot wijze van betaling 28. De kosten bij een aankoop 29. Het koopcontract 30. De notariële akte 31. Opschortende en ontbindende voorwaarden 32. Gebreken 33. Risico-overdracht: brandverzekering 34. Bodemsanering in het Vlaamse Gewest Gereserveerd 37. Bodemverontreiniging: gevolgen voor koper en verkoper 38. Optieovereenkomst 39. Terugbetaling registratierechten 40. Mede-eigendom 41. Erfdienstbaarheid 42. Aandelen Gereserveerd 46. De architect 47. Opdracht van de architect 48. Praktische aandachtspunten (bij de architectenopdracht) 49. Een gespecialiseerd studiebureau 50. Veiligheid 51. Grondverzet Gereserveerd 56. De aannemer De Ondernemer 2006 XIII

6 57. Prijs van aangenomen werk 58. Prijsherziening 59. Vertragingsbeding 60. De regels van het vak 61. Oplevering 62. Waarborg 63. Tienjarige aansprakelijkheid 64. Oplevering en eigendomsoverdracht 65. Oplevering en documenten 66. Bedrijvencentra 67. Onroerende leasing 68. Onroerende leasing en btw 69. Industriegronden van de overheid 70. Recht van opstal en erfpacht 71. Concessies 72. Stapelruimte met btw 73. Samenwerken met de overheid 74. Subsidies, kapitaalpremies en rentetoelagen 75. Verzekeringen Gereserveerd B BEDRIJFSMIDDELEN 101. Inleiding 102. Huur van goederen en diensten 103. Roerende leasing operationele leasing huurkoop koop op afbetaling 104. Van leverancier wisselen 105. Consultancy 106. Omkoping Gereserveerd 110. Dienstverlenende bedrijven en kosten besparen 111. Hoe een dergelijke dienstverlening vergoeden? 112. Dienstverlening vanwege de overheid 113. Gereserveerd 114. Wanneer aan onderhoud doen? 115. Onderhoudsleveranciers en -prestaties 116. Onderhoudsprijzen 117. Prijsaanpassingsclausules 118. De SOPA-index: aandachtspunten 119. Andere aandachtspunten inzake onderhoud en herstellingen 120. Schoonmaak 121. Verplichte keuringen Gereserveerd 125. De dienst voor preventie en bescherming op het werk 126. Arbeidsmiddelen 127. Arbeidsmiddelen verwerven 128. Arbeidsmiddel in dienst stellen 129. Zelf doen of laten doen? 130. Capaciteitsuitbesteding versus structurele outsourcing 131. Uitbesteden of niet 132. Werken met derden en veiligheid: informatie 133. Werken met derden en veiligheid: coördinatie 134. De samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 135. Planmatig voorbereiden 136. Beveiliging 137. Meldingsplicht 138. Een bewakingsfirma 139. Gereserveerd C AUTOMATISERING 140. Inleiding 141. Doordacht automatiseren 142. De computer 143. Basisuitrusting 144. De software 145. Softwarebescherming 146. Morele rechten van de auteur 147. Vermogensrechten van de auteur 148. Minimale rechten van de legale gebruiker 149. Het automatiseringsproces 150. Probleemanalyse behoefteanalyse 151. De offerte 152. De keuze 153. Het contract 154. De uitvoering en inplanting 155. Onderhoud 156. Voorwerp van het informaticacontract 157. Eigendom gebruiksrechten intellectuele eigendomsrechten 158. Broncode of objectcode broncodedepot of -escrow 159. Prijs prijswijzigingen betalingsschema 160. Levering en installatie 161. Aanvaarding tests garantie 162. Opleiding en gebruikersondersteuning 163. Aansprakelijkheid schadebedingen 164. Gereserveerd 165. Softwarepiraterij en misbruik 166. Waarom een onderhoudsovereenkomst afsluiten? 167. Soorten onderhoud 168. Backup 169. Application Service Providers 170. Informatiesnelwegen internet 171. Werking en kenmerken van internet 172. Hoe krijgt een gebruiker toegang tot internet? 173. Domeinnamen en conflicten 174. Websiteontwikkeling 175. Intellectuele rechten 176. Het gebruik van hyperlinks in de website 177. Het gebruik van metatags in de website 178. Aanvaarding, garanties, onderhoud, prijzen, aanpassingen 179. De website online brengen 180. Verplichte vermeldingen op de website 181. Sluiten van een contract via de website 182. Websites en beveiliging 183. Reclame via internet (webvertising) 184. Elektronische communicatie en elektronische handtekeningen 185. Elektronisch archiveren 186. Informaticacriminaliteit Hoofdstuk VI Zaken doen 1. Contracten A KOPEN/VERKOPEN 2. Wat is kopen/verkopen? 3. Prijs 4. Verkoop met verlies 5. Programmacontracten 6. Maximumprijzen 7. Prijsverhogingen 8. Het aanbod of de offerte 9. Verkoopsweigering 10. Voorbereiding 11. De bestelbon 12. Verkopen buiten de onderneming 13. De factuur 14. Gereserveerd 15. Verkoop op afroep 16. Koop en eigendomsoverdracht 17. Leveren 18. Waar begint/eindigt uw risico? 19. Incoterms 20. Aanvaarding van de levering 21. Garantie of vrijwaring 22. De garantieplicht 23. Het gekochte afhalen 24. De prijs betalen 25. Algemene voorwaarden 26. Waarom algemene voorwaarden gebruiken? 27. Algemene voorwaarden: hoe opstellen? 28. Hoe algemene voorwaarden integreren in uw overeenkomsten? 29. Bijzondere voorwaarden 30. Detweepartijenstellenvoorwaarden op 31. De clausules 32. Schadebeding 33. Aansprakelijkheidsclausule 34. Eigendomsvoorbehoud 35. Geschillenregeling 36. ISO-normen voor kwaliteitssystemen 37. Sociaal label 38. Verkoop op afbetaling 39. Verstoring concurrentievoorwaarden 40. Elektronische contracten Gereserveerd50 B AANNEMING 51. Wat is aanneming? 52. Aannemingsovereenkomst 53. Woningbouwwet XIV Kluwer

7 54. Gereserveerd 55. Registratie van de aannemer 56. Erkenning van aannemers 57. Veiligheid en kwaliteit 58. Verplichtingen 59. Einde van de werken 60. Eigendomsoverdracht 61. Risico van de aannemer 62. Wanprestatie 63. Verzoeningscommissie bouw 64. Eenzijdige bee indiging door de opdrachtgever 65. Rechtstreekse vordering en eigendomsvoorbehoud 66. Schade aan derden 67. Veiligheidscoo rdinatie C DIENSTEN VERRICHTEN 68. Wat wordt bedoeld? 69. Waarom geen resultaatsverbintenis? 70. Hoe de prijs bepalen? 71. Beoefenaars van een vrij beroep 72. Beoefenaars van een vrij beroep en de overeenkomst op afstand 73. De managementovereenkomst 74. Diensten van de informaticamaatschappij 75. Gereserveerd D BETALING 76. Inleiding 77. Cheque 78. Geldigheid van een cheque 79. Soorten cheques 80. Inning en aanbieding 81. Overdracht van een cheque 82. Dekking van de cheque Gereserveerd 85. Betaalkaarten: Proton en de debeten kredietkaart Gereserveerd 90. De wisselbrief 91. PC-Banking E INFORMATIE AAN DE CONSUMENT, RECLAME VOEREN, HANDELS- PRAKTIJKEN 92. Inleiding 93. Prijsaanduiding 94. Prijsaanduiding van diensten 95. Dubbele prijsaanduiding 96. Aanduiding van de hoeveelheid 97. Benaming van oorsprong 98. Benaming, samenstelling en etikettering van producten 99. Waarde van de CE-markering 100. Reclame 101. Misleidende reclame 102. Vergelijkende reclame 103. Verwarring stichtende reclame 104. Welke vormen van reclame zijn nog verboden? 105. Wie is aansprakelijk voor de nietnaleving van reclamevoorschriften? 106. Enkele gereglementeerde handelspraktijken 107. Uitverkoop 108. Koopjes opruiming solden 109. Aankondigingen van prijsverminderingen 110. Prijsvergelijkingen en prijsvergelijking met gereglementeerde prijzen 111. Gezamenlijk aanbod -koppelverkoop 112. Uitzonderingen op het verbod 113. Klantenkaarten getrouwheidskaarten 114. Zegels 115. Waardebonnen 116. Openbare verkoop 117. Afgedwongen aankoop 118. Kettingverkoop, sneeuwbalproce dé, en vermeende humanitaire acties 119. Verkoop op afstand 120. Informatie van de verkoper 121. Wanneer begint de termijn van 7 dagen? 122. Wat moet de verkoper doenwanneer deconsumentafzietvandeverkoop? 123. Wanneer moet de verkoper de bestelling uitvoeren? Wat is de sanctie? 124. Gereserveerd 125. Welke communicatiemiddelen mag de verkoper gebruiken? 126. Verkoop buiten de onderneming 127. Gereserveerd 128. Verkoop via internet elektronische handel 129. Zijn uw algemene voorwaarden geldig op het internet? 130. Wettelijke erkenning van elektronische berichten 131. Wat is een elektronische handtekening? 132. Privacy 133. Welk recht is van toepassing? Welke rechter? 134. Controledoorhetlandvanoorsprong 135. Wekelijkse rustdag 136. Avondsluiting 137. De algemene zorgvuldigheidsnorm 138. Hoe reageren tegen overtredingen van de wet? 139. De handelspraktijken en de EU F MEDEDINGING 140. Mededingingswet 141. Wat bij een inbreuk op de Mededingingswet? 142. Europees kartelrecht G BESCHERMING VAN DE PRIVACY 143. Inleiding 144. De Privacywet 145. Wanneer kan verwerking? 146. Verplichtingenvandehoudervanhet bestand 147. Bijzondere categorieën van gegevens: gevoelige gegevens 148. Gerechtelijke gegevens 149. Medische gegevens 150. Wie waakt over de naleving van de wet? 151. Wat moet u aangeven aan de commissie? 152. Hoeveel kost een aangifte? 153. Informatie aan de betrokkenpersoon 154. Videobewaking 155. Toegang tot de gegevens en verbetering 156. Recht op rechtzetting en vernietiging van de gegevens 157. Sancties 158. Buiten de EU 159. Cookies en privacy 160. Gereserveerd H ONVERWACHTE AANSPRAKELIJK- HEDEN 161. Inleiding 162. Productaansprakelijkheid 163. Milieu-aansprakelijkheid 164. Aansprakelijkheid voor gebouwen 165. Aansprakelijkheid voor aangestelden I WANPRESTATIE 166. Inleiding 167. Overmacht 168. Hoe reageren bij wanprestatie? 169. Aanmaning 170. Tijdig reageren 171. Protest tegen een factuur 172. Rechten van de schuldeiser 173. Voorleggen van het geschil aan de rechtbank 174. Gerechtskosten 175. Borgstelling 176. Bevoorrading bij een derde 177. De rechtbanken 178. Uitspraak van de rechtbank 179. Snelle procedure 180. Verkoop aan consumenten 181. Verborgen gebreken 182. Als u niet wordt betaald 183. Interesten 184. Factoring en kredietverzekering 185. Arbitrage 186. Dading 187. Mediatie 188. Beslaglegging 189. Verjaring 190. Gereserveerd J FAILLISSEMENT 191. Faillissement algemeen 192. Gerechtelijk akkoord 193. Misdrijven 194. Misbruik van vennootschapsgoederen 195. Faillissement op bekentenis 196. De rechtbank en het faillissement 197. Faillissement op aanvraag van een schuldeiser 198. Wat als uw faillissement wordt aangevraagd? 199. De curator 200. Wat als uw schuldenaar failliet gaat? 201. Bijzondere bevoorrechte schulden op bepaalde goederen 202. Gewone schuldeisers 203. Faillissement en eigendomsvoor- De Ondernemer 2006 XV

8 behoud 204. De wet op de financie le zekerheden 205. Bee indiging faillissement 206. Toestand na faillissement 207. De collectieve schuldenregeling 208. Minnelijke of gerechtelijke regeling 209. Knipperlichten 210. Het bestuur onttrekken 211. Een bedrijf vervolgen 212. Individu of bedrijf 213. Welke straffen? 214. De onderneming bestaat niet meer Gereserveerd K INTELLECTUELE EIGENDOM 221. Inleiding 222. Auteursrecht 223. Vermogensrechten en morele rechten van de auteur 224. Databanken 225. Vergoeding voor kopie ren 226. De billijke vergoeding? 227. Software 228. Octrooien 229. Tekeningen en modellen 230. Merken 231. Parallelimport 232. Bescherming van de handelsnaam 233. Licentie 234. Wat doen bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten? 235. Domeinnamen 236. Aanvraag domeinnamen 237. De Europese domeinnaam 238. Geschillenregeling Gereserveerd L TUSSENPERSONEN 241. Soorten tussenpersonen 242. Een agentuurcontract 243. Problemen met tussenpersonen: bevoegdheidsoverschrijding 244. Solvabiliteit van de medecontractant Gereserveerd M CONCESSIECONTRACTEN, FRAN- CHISING 251. Concessiehouder en agent: in de praktijk toch allemaal dealers? 252. Een concessiecontract afsluiten 253. Het concessiecontract bee indigen 254. Compenserende opzegvergoeding 255. Bijkomende vergoeding 256. Voorraad overname inventarisatie 257. Gereserveerd 258. Franchise 259. Zijn er verboden clausules? 260. Wet betreffende precontractuele informatie N OVEREENKOMSTEN MET DE OVERHEID 261. Wettelijke bepalingen 262. Toepassingsgebied 263. Wijze van gunning van de opdrachten 264. Promotie- en concessieovereenkomsten 265. Prijs 266. Borgtocht 267. Betaling 268. Geschillen inzake overheidsopdrachten Hoofdstuk VII Belastingen A DIRECTE BELASTINGEN 1. Onmiddellijk met een vennootschap starten? 2. Het toepassingsgebied 3. De belastbare inkomsten 4. De belastbare beroepsinkomsten 5. De vrijgestelde beroepsinkomsten 6. Beroepskosten 7. Collectieve akkoorden 8. Individuele akkoorden 9. Forfaitaire beroepskosten 10. Volledig aftrekbare beroepskosten 11. Afschrijvingen 12. Minderwaarden 13. Beperkt aftrekbare beroepskosten 14. Niet-aftrekbare kosten 15. Andere aftrekken 16. Aftrek van beroepsverliezen 17. Berekening van de belasting 18. Belastingkrediet 19. Voorafbetalingen 20. Voorafbetalingen voor een belastingbonificatie (aanslagjaar 2006) 21. Overdracht en opvolging 22. Notionele interestaftrek 23. De onderneming als eenmanszaak 24. De verkoop van de onderneming 25. Schenking van de onderneming 26. De onderneming in de nalatenschap 27. Verkoop eenmanszaak aan vennootschap 28. Inbreng eenmanszaak in vennootschap 29. Zelfstandigen in een EBVBA 30. Het KMO-begrip 31. Belastingplichtigen 32. Wat is belastbaar? 33. Het fiscaal resultaat van de vennootschap 34. Waarop moet de vennootschap belasting betalen? 35. Meerwaarden 36. Vrijgestelde investeringsreserve voor KMO s 37. Aandachtspunten bij de jaarafsluiting 38. Belastingaangifte: verplichte documenten 39. Tarieven 40. Belastingkrediet voor vennootschappen 41. Voorafbetalingen 42. Voorheffingen 43. Vereffening van vennootschappen 44. Belastingvriendelijke bezoldigingsstructuren 45. Voordelen van alle aard 46. Maaltijdcheques 47. Interesten van leningen 48. Verhuur van onroerend goed aan de vennootschap 49. Kosten eigen aan de werkgever 50. Loonadministratie 51. Reorganisatie van de vennootschap 52. Ontbinding van de vennootschap 53. Beleggen in onroerend goed door een vennootschap 54. Recht van opstal 55. Vruchtgebruik 56. Drie manieren van buitenlands zakendoen 57. Dubbele belasting 58. Abnormale of goedgunstige voordelen 59. Bedragen betaald aan buitenland 60. Transfer pricing 61. Overdrachten aan buitenland 62. Gereserveerd 63. Belastbaar tijdperk en aanslagjaar 64. Indienen van de aangifte 65. Controle van de aangifte 66. Werking van de AOIF 67. De bevoegdheden van de fiscale administratie De verplichtingen en rechten van de belastingplichtige 68. De functie van de BBI 69. Wijziging van de aangifte 70. Aanslag van ambtswege 71. Aanslagtermijnen 72. Bezwaar tegen de gevestigde aanslag 73. Ambtshalve ontheffing 74. Nieuwe aanslag B BTW 75. Wat is btw? 76. Wie is btw-plichtige? 77. Levering van goederen 78. Interne levering 79. Geschenken en kortingen 80. Plaats van de levering 81. Tijdstip van de levering 82. Verrichten van diensten 83. Interne handelingen 84. Plaats van de dienst 85. Tijdstip van de dienst 86. Uitzonderingen 87. Gemengde belastingplichtige 88. Waarop moet de btw berekend worden? 89. Wanneer is de btw opeisbaar? 90. Btw-verplichtingen 91. Aanvraag btw-nummer 92. Aangifte van wijziging of stopzetting 93. Btw-boekhouding 94. Facturen 95. Periodieke btw-aangiften XVI Kluwer

9 96. Bij welk btw-kantoor? 97. Betaling van de btw 98. Teruggave van de btw 99. Btw-listings en tabel van de bedrijfsmiddelen 100. Recht op aftrek 101. Wanneer wordt de aftrek herzien? 102. Forfaitaire belasting 103. De bijzondere landbouwregeling 104. Kleine belastingplichtigen 105. Btw-tarieven 106. Procedure 107. Algemeen 108. Btw-tarieven 109. Btw binnen de EU 110. Verkopen aan particulieren 111. Bijzondere btw-plichtigen 112. Verkopen tussen btw-plichtigen 113. Voorwaarden vrijgestelde levering 114. Belastbare intracomunautaire verwerving 115. Gevolgen voor de verkoper 116. Gevolgen voor de koper 117. Vervoersdiensten 118. Overbrengingen en niet-overbrengingen van goederen 119. Praktische formaliteiten 120. Identificatieformaliteiten 121. Procedure btw-registratie 122. Teruggave van buitenlandse btw 123. Intracommunautaire opgave 124. Bijhouden van bijzondere registers 125. Factuurvermeldingen 126. Statistische informatie Gereserveerd C REGISTRATIE- EN SUCCESSIE- RECHTEN 131. Wat zijn registratierechten? 132. Termijn voor registratie Gereserveerd 135. Registratie oprichtingsakte vennootschap en huurcontract 136. De overdracht van een onroerend goed 137. Gereserveerd D ANDERE BELASTINGEN 138. Openingsbelasting 139. Vergunningsrecht Gereserveerd 171. Verkeersbelasting 172. Eurovignet 173. Belasting op de inverkeerstelling 174. Accijnscompenserende belasting Gereserveerd 180. Algemeen: 181. Toepassingsgebied: 182. Inventaris: 183. De heffing: 184. Procedure: 185. Opschorting van de heffing: 186. Leegstand van woningen en gebouwen 187. De bestemming van de grond wijzigt 188. Leegstand van bedrijfsruimte Gereserveerd 192. Algemeen: Wallonië 193. Toepassingsgebied: Wallonie 194. De heffing: Wallonie 195. Procedure: Wallonie 196. Leegstand Woningen: Wallonie Gereserveerd E MILIEUHEFFINGEN 200. De milieutaksen 201. Belastingplichtigen 202. Tarieven 203. Procedure 204. Een indirecte belasting 205. Heffingplichtigen: 206. Belastbare grondslag: 207. Tarieven: 208. Verplichtingen van de heffingplichtigen: 209. Administratief beroep: 210. Betaling: 211. Invordering: 212. Sancties: Gereserveerd 215. Heffingplichtigen: 216. Belastbare grondslag: 217. Tarieven: 218. Verplichtingen: 219. Aanslagprocedure: 220. Administratief beroep: 221. Heffingplichtigen: 222. Belastbare grondslag: 223. Tarieven: 224. Aangifte: 225. Betaling: 226. Administratief beroep: 227. Invordering: 228. Sancties: 229. Heffingplichtigen: 230. Tarieven: 231. Betaling: 232. Administratief beroep: 233. Sancties: 234. Heffingplichtigen: 235. Tarieven: 236. Procedure: 237. Dossiertaks en dossierrecht: 238. Gemeentebelasting: 239. Gereserveerd 240. Heffingplichtigen: 241. Tarieven: 242. Procedure: 243. Algemeen: Wallonie 244. Heffingplichtigen: Wallonie 245. Tarief: Wallonie 246. Procedure: Wallonie 247. Terugbetaling: Wallonie 248. Heffingplichtigen: Wallonie 249. Tarief: Wallonie 250. Procedure: Wallonie 251. Heffingplichtigen: Wallonie 252. Tarieven: Wallonie 253. Procedure: Wallonie 254. Terugbetaling: Wallonie 255. Heffingplichtigen: Wallonie 256. Tarieven: Wallonie 257. Procedure: Wallonie Gereserveerd 270. Algemeen: Wallonie 271. Heffingplichtigen: Wallonie 272. Belastbare grondslag: Wallonië 273. Tarieven: Wallonie 274. Procedure: Wallonie 275. Algemeen: Wallonie 276. Tarief: Wallonie 277. Procedure: Wallonie 278. Stedelijke en regionale belastingen: Brussel 279. Heffingplichtigen: Brussel 280. Belastbare grondslag: Brussel 281. Tarieven: Brussel 282. Procedure: Brussel 283. Dossierrecht: Brussel 284. Inkomstenbelastingen 285. btw F FISCALE PLANNING 286. Economische werkelijkheid 287. De nieuwe rulingpraktijk voorafgaande beslissing Gereserveerd G PENSIOENEN 290. Wetswijzigingen 291. Vroegere regeling 292. Nieuwe regeling: opbouw van een pensioen 293. Nieuwe regeling: taxatie van het kapitaal 294. Doelstellingen 295. Vroegere regeling 296. Opmerking 297. Opbouw van het pensioen 298. Taxatie van het uitgekeerde kapitaal 299. Taxatie als rente 300. Overgangsregeling 301. Verschil tussen collectieve en individuele toezeggingen 302. Opbouw van het pensioen 303. Taxatie van het uitgekeerde kapitaal 304. Taxatie als rente 305. Overgangsregeling Hoofdstuk VIII A INLEIDING 1. Milieuwetten Milieu en stedenbouw B MILIEUVERGUNNING 2. Overleg vooraf 3. Milieuvergunning: 4. De aanvraag: 5. Milieueffectenrapport: 6. Omgevingsveiligheidsrapport: De Ondernemer 2006 XVII

10 7. Het openbaar onderzoek: 8. Beslissing over de aanvraag: 9. Duur: 10. Bekendmaking: 11. Beroep: 12. Koppeling milieuvergunning en bouwvergunning: 13. Inrichtingen klasse 3: 14. Uitbatingsvoorwaarden: 15. Toezicht op de inrichtingen: 16. Bevel tot stopzetting: 17. Wijziging bijzondere vergunningsvoorwaarden: 18. Uniek Loket Gereserveerd 21. Milieuvergunning: Brussel 22. Bijzonderheden: Brussel 23. De aanvraag indienen: Brussel 24. Aanvraag klasse I.A en B: Brussel 25. Aanvraag klasse II: Brussel 26. Effectenstudie: Brussel 27. Veiligheidsrapport: Brussel 28. Openbaar onderzoek: Brussel 29. Beslissingoverdeaanvraag: Brussel 30. Bekendmaking: Brussel 31. Beroep: Brussel 32. Aangifte: Brussel 33. Registratie: Brussel 34. Uitbatingsvoorwaarden: Brussel 35. Toezicht: Brussel 36. Administratieve maatregelen: Brussel 37. Wijzigingvandevergunning: Brussel 38. Jaarlijks milieurapport: Brussel Gereserveerd 41. Milieuvergunning: Wallonië 42. De aanvraag: Wallonie 43. Effectenonderzoek: Wallonie 44. Veiligheidsrapport: Wallonië 45. Openbaar onderzoek: Wallonië 46. Beslissing over de aanvraag: Wallonie 47. Bekendmaking: Wallonië 48. Beroep: Wallonië 49. Inrichtingen klasse 3: Wallonië 50. Proefinrichtingen, tijdelijke en mobiele inrichtingen: Wallonie 51. Gemengde projecten: Wallonië 52. Specifieke vergunningsvoorwaarden: Wallonie 53. Toezicht: Wallonië 54. Sancties: Wallonië 55. Vergunning voor grondwaterwinning 56. Vergunning voor watervang 57. Lozingsvoorwaarden afvalwater 58. Waterheffingen 59. Omschrijving afvalstoffen 60. Verbod sluikstorten 61. Melding afvalstoffen 62. Verwijdering van afvalstoffen: 63. Verwijdering van afvalstoffen: Brussel 64. Verwijdering van afvalstoffen: Wallonië 65. Terugnameplicht 66. Verpakkingsafval 67. Decretale milieuaudit: 68. Integraal milieujaarverslag: 69. Milieucoördinator: 70. Bodemsaneringsdecreet: 71. Oriënterend bodemonderzoek: 72. Beschrijvend bodemonderzoek: 73. Bodemsaneringsproject: 74. Bodemsaneringswerken: 75. Uitgegraven grond: 76. Bodemsanering Brussel 77. Bodemsanering Wallonië 78. Gevaarlijke stoffen 79. Transport gevaarlijke stoffen 80. Ioniserende stralingen 81. Lucht 82. Brussel: vervoersplan 83. Geluid 84. Energie: 85. Bioveiligheidscoördinator 86. Milieukeurmerk 87. EMAS 88. ISO C STEDENBOUWKUNDIGE VERGUN- NINGEN 89. De wetgeving op de ruimtelijke ordening: algemeen 90. Middelen: vergunningsplicht, stedenbouwkundige voorschriften en onteigening 91. Het nieuwe Decreet op de ruimtelijke ordening 92. Stedenbouwkundige vergunning: (nieuw decreet) 93. Architect nodig 94. Stedenbouwkundig attest: : oud decreet 95. Het stedenbouwkundig uittreksel, het stedenbouwkundig attest en het planologisch attest in het nieuwe decreet 96. Verkavelingsvergunning: 97. Geldigheidsduur: 98. Geen vergunning nodig: 99. Vergunningsprocedure: 100. Beroep: 101. Problemen bij de procedure: 102. Stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning: 103. Voorwaarden: 104. Onteigening en recht van voorkoop: 105. Gewestplannen: 106. Algemene plannen van aanleg: 107. Bijzondere plannen van aanleg: 108. Stedenbouwkundige verordeningen: 109. Structuurplannen en uitvoeringsplannen 110. Bouwovertredingen 111. Overdrachtvaneenonroerendgoed: informatieplicht van de notaris 112. Zonevreemdheid 113. Het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium: Wallonië 114. Instrumenten: gewestelijke en gemeentelijke voorschriften en onteigening: Wallonië 115. Stedenbouwkundige vergunning: Wallonië 116. Stedenbouwkundig attest: Wallonie 117. Verkavelingsvergunning: Wallonie 118. Geldigheidsduur: Wallonie 119. Geen vergunning nodig: Wallonië 120. Vergunningsprocedure: Wallonië 121. Beroep: Wallonie 122. Problemen bij de procedure: Wallonië 123. Stedenbouwkundige vergunning en milieu: Wallonië 124. Voorwaarden: Wallonië 125. Onteigeningen: Wallonie 126. Het Gewestelijk ruimtelijk ontwikkelingsplan 127. Gewestplannen: Wallonië 128. Bijzondere plannen van aanleg: Wallonië 129. Stedenbouwkundige verordeningen: Wallonie 130. Overeenkomsten tussen de overheid en particulieren: Wallonië 131. De ordonnantie over de organisatie van de planning en de stedenbouw: Brussel 132. Belangrijkste instrumenten: Brussel 133. Stedenbouwkundige vergunning: Brussel 134. Stedenbouwkundig attest: Brussel 135. Verkavelingsvergunning: Brussel 136. Geldigheidsduur: Brussel 137. Vergunningsprocedure: Brussel 138. Aanvraag vergunning 139. Beroep: Brussel 140. Voorwaarden: Brussel 141. Onteigeningen: Brussel 142. Het gewestelijke ontwikkelings- en bestemmingsplan 143. Bestaande bouwverordeningen: Brussel D BEROEP BIJ DE RAAD VAN STATE 144. Beroep bij de Raad van State 145. Belanghebbende 146. Procedure XVIII Kluwer

11 Hoofdstuk IX Verzekeringen A PERSONENVERZEKERINGEN 1. Voor wie? 2. Verplichte verzekering 3. Draagwijdte van de verzekeringdekking 4. Vergoedingsmodaliteiten 5. Aangifte van het arbeidsongeval 6. Waarom een collectieve verzekering? 7. Vergoedingsmodaliteiten 8. Ongevallen van het beroeps- en van het privéleven 9. Waarborg ten voordele van de bedrijfsleider 10. Ongeval niet enige risico 11. Voor wie? Gereserveerd B DE VERZEKERING VAN HET PA- TRIMONIUM 16. Waarom patrimoniumverzekeringen? 17. Eenvoudige en speciale risico s 18. Verzekerde gevaren 19. Alle risico s-dekking 20. Aanvullende waarborgen 21. Verzekering voor natuurrampen 22. Verhaal van derden 23. Vaststelling van de verzekerde bedragen 24. Evenredigheidsregel 25. Veiligheidsclausules 26. Verzekering van de koopwaar 27. Koopwaar van kleinere waarde 28. Vergeten waarborgen 29. Schaderegeling 30. Afstand van verhaal 31. Inleiding 32. Verzekerde voorwerpen 33. Veiligheidsclausule 34. Verzekerde gevaren 35. Verzekerde bedragen 36. Waarborguitbreidingen 37. Computerverzekering en e-business 38. Voor welke schade? 39. Bestaansreden 40. Voorwaarden 41. Diverse polissen 42. Waarborgen 43. Verzekerd bedrag 44. Veiligheidsclausule 45. Vergoeding van de buitengewone uitgaven 46. Vergoedingsperiode 47. Verzekering van de lonen 48. Speciale clausules 49. Maatwerk 50. Kredietverzekering C VERZEKERINGEN EN HET AAN- VULLEND PENSIOEN 51. Drie pijlers 52. De groepsverzekering 53. De groepsverzekering: het contract 54. De groepsverzekering: de toetredingsvoorwaarden 55. Uitkeringsdatum 56. De financieringsmethodes: het vaste lasten -systeem 57. De financieringsmethodes: het te bereiken doel -systeem 58. Afkoop 59. Het pensioenfonds 60. De bedrijfsleidersverzekering: doel 61. Bedrijfleidersverzekering: twee stappen 62. WAP: De individuele pensioentoezegging 63. Fiscale aspecten 64. De 80 %-regel 65. De 100 %-regel 66. Rente omzetten in kapitaal 67. Fiscale behandeling van premies 68. Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage op premies 69. Verzekeringstaks 70. (Para)fiscaliteit D AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKE- RINGEN 71. Wat is aansprakelijkheid? 72. Voorwerp van de waarborg 73. Soort aansprakelijkheid 74. Verzekerden 75. Derden 76. Verhaal van de arbeidsongevallenverzekeraar 77. Vergoedbare schade 78. Verzekerde bedragen 79. Bijzondere clausules 80. Verzekering van werf voertuigen 81. Schade door brand, rook, vuur, ontploffing 82. B.A. Opdrachtgever 83. Toevertrouwd voorwerp 84. Voor producten of werken 85. Voorwerp van de waarborg 86. Plaats van de waarborg 87. Geldigheid van de waarborg in de tijd 88. Verzekerd bedrag E HET VERZEKERINGSPROGRAMMA 89. Risicoanalyse 90. Schadebeheer 91. En uw makelaar F RISK MANAGEMENT 92. Verzekeren volstaat niet Hoofdstuk X Import, export, transport A INTERNATIONALE HANDEL 1. Recht in de internationale handel 2. De internationale koop/verkoopovereenkomst 3. Het internationale kooprecht 4. Internationale contracten geschillenbeslechting 5. Internationale geschillenbeslechting bevoegde rechtbank 6. Internationale contracten Arbitrage 7. Internationaal kooprecht 8. Verschillende landen, verschillende regels 9. De Europese Unie 10. Uitbreiding 11. Europese integratie 12. Algemeen 13. De handelsfactuur 14. Enig Document 15. Certificaat van oorsprong 16. Statistiek 17. Statistieken over internationale betalingen 18. Legalisatie Gereserveerd B IMPORT 21. De grote interne markt 22. Invoerrechten 23. Invoervergunning 24. Douane 25. Btw 26. Accijns 27. Statistieken 28. Douane 29. Btw-problematiek 30. Gereserveerd 31. Statistiekproblematiek 32. Douanevervoer Gereserveerd C EXPORT 36. Uitvoerkanalen 37. Importeurs 38. Handelsagenten 39. Handelsvertegenwoordigers 40. Exporteren via eigen vestigingen in het buitenland 41. Vertegenwoordigingskantoor ( Rep Office ) 42. Bijkantoor 43. Dochtervennootschap 44. Exporteren en inkomstenbelasting 45. Uitvoer en betaling 46. Internationale betalingen: IBAN en IPI 47. Diensten voor exporthulp 48. Financie le ondersteuning 49. Uitvoervergunningen 50. Btw-vrijstelling voor uitvoer 51. Accijnzen, milieu- en energieheffingen De Ondernemer 2006 XIX

12 52. Verpakkings- en milieuverplichtingen 53. Uitvoeren van werken in het buitenland D TRANSPORT 54. Inleiding 55. Aansprakelijkheid 56. Vervoer met eigen middelen 57. Vervoer voor rekening van derden 58. De vervoersovereenkomst: algemeen 59. Vervoerder: gereglementeerd beroep 60. Nationaal en internationaal wegtransport 61. Intracommunautair vervoer 62. Extracommunautair vervoer 63. Het vervoer per spoor: nationaal 64. Vervoer per spoor: internationaal 65. Binnenscheepvaart 66. Maritiem transport 67. Nationaal en internationaal luchttransport 68. Gereserveerd 69. Multimodaal transport 70. Algemene tips 71. De tegensprekelijke expertise 72. Verzending via een tus senpersoon 73. Transportverzekeringen Hoofdstuk XI De stopzetting van een onderneming A DOELSTELLINGEN BIJ ELKE OP- VOLGING 1. Continuïteit van de onderneming 2. Kinderen gelijk behandelen 3. Voor altijd 4. Wat wil de bedrijfsleider? 5. Hoe financieren? 6. De fiscale last beperken B DE KEUZE VAN EEN OPVOLGER 7. Wie wordt overnemer? 8. De opvolging voorbereiden 9. De opvolger definitief kiezen 10. De opvolger voorbereiden 11. De nazorg C DE WAARDE VAN DE ONDERNE- MING 12. Waarom de waarde bepalen? 13. Methodes 14. Audit en due diligence Gereserveerd. D DE ONDERNEMING EN HET HU- WELIJK 19. Wie is eigenaar? 20. Het huwelijksvermogenrecht 21. Het wettelijk stelsel 22. Scheiding van goederen 23. Het huwelijksstelsel en de eenmanszaak 24. Het huwelijksstelsel en de aandelen 25. Het huwelijk en het vennootschapsrecht Gereserveerd E DE ONDERNEMING EN HET OVER- LIJDEN 29. De samenstelling van de erfenis 30. Wie erft wat? De wettelijke regeling 31. Reservataire erfgenamen 32. Inkorting 33. Inbreng 34. De successierechten 35. Een onderneming erven: gunsttarieven 36. Een onderneming schenken tegen 3% 37. In een onderneming schenken aan 2% 38. In Wallonie een onderneming gratis schenken of erven 39. In en Brussel roerende goederen schenken 40. Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik 41. Gift van hand tot hand 42. Voor een buitenlandse notaris 43. Onrechtstreekse schenking F BEHOUD VAN CONTROLE NA DE OVERDRACHT 44. Technieken tot behoud en controle 45. Aandelen zonder stemrecht. 46. Winstaandelen 47. Certificeren van aandelen 48. De burgerlijke vennootschap 49. Een commanditaire vennootschap G DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVERNAME 50. Er is geen geschikte opvolger 51. De precontractuele fase 52. Verkoop van een handelszaak: contractuele aspecten 53. Verkoop van een handelszaak: fiscale aspecten 54. De werknemer en de overname van de handelszaak 55. Verkoop van aandelen: contractuele aspecten 56. Verkoop van aandelen: fiscale aspecten 57. De werknemer en de aandelenoverdracht 58. Overname bij een faillissement of gerechtelijk akkoord 59. Statutaire en conventionele beperkingen H DE OVERNAME FINANCIEREN 60. Een holding 61. Een onderneming splitsen 62. Een onderneming partieel splitsen 63. Het kapitaalverminderen of reserves uitkeren 64. Eigen aandelen inkopen 65. Uitstel van betaling 66. Lijfrente 67. Een pensioenovereenkomst afsluiten 68. Vereffening van de vennootschap: algemeen 69. De beslissing tot vereffening 70. De rol van de vereffenaar 71. Jaarrekening en verslaggeving 72. Automatisch einde van de vennootschap 73. Vereffening van de vennootschap: de vennootschapsbelasting 74. Een negatief saldo 75. De liquidatiebonus 76. De btw 77. Het registratierecht 78. De werknemer en de vereffening van de vennootschap 79. Vereffening van de handelszaak XX Kluwer

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP Woord vooraf V I DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP 1 1. Inleiding 1 2. Het begrip rechtspersoon 3 2.1. Algemeen 3 2.2. Afgescheiden doelstelling 4 2.3. Afgescheiden vermogen 5 2.4. Duurzaamheid

Nadere informatie

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE Statuten Aansprakelijkheid en kwijting van bestuurders 3 Aansprakelijkheid leden 15 Aansprakelijkheid vzw 19 Algemene Vergadering: beraadslaging 23 Algemene Vergadering: bevoegdheid

Nadere informatie

DE ONDERNEMER 2007 PRAKTISCHE WEGWIJZER VOOR DE ONDERNEMER EN ZIJN ADVISEUR

DE ONDERNEMER 2007 PRAKTISCHE WEGWIJZER VOOR DE ONDERNEMER EN ZIJN ADVISEUR DE ONDERNEMER 2007 PRAKTISCHE WEGWIJZER VOOR DE ONDERNEMER EN ZIJN ADVISEUR INHOUD Hoofdstuk I De nieuwe ondernemer A EEN ONDERNEMING OPSTARTEN 1. Principe: Vrijheid van ondernemen 2. Hulp vragen 3. Steun

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF...

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... WOORD VOORAF........................... XIII 1. DE VERENIGING ZONDER WINSTOOG- MERK BEGRIP......................... 1 1.1. Inleiding............................... 1 1.2. Het begrip rechtspersoon.................

Nadere informatie

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix VOORWOORD............................................................. v AFKORTINGEN........................................................... xix DEEL I. INLEIDING WAT IS SOCIAAL RECHT?..................................................

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Afkortingen... xix DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is sociaal recht?... 3

INHOUD. Voorwoord... v Afkortingen... xix DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is sociaal recht?... 3 INHOUD Voorwoord................................................................ v Afkortingen............................................................. xix DEEL I. INLEIDING Hoofdstuk 1. Wat is sociaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2 Inhoudstafel Deel 1 Arbeidsovereenkomst Basiscontract Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur..................................... 2 Bijkomende bedingen Proefbeding... 5 Voorbehoud inzake gegevens om

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23 Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21 Deel I Vóór de beëindiging 23 Inleiding 25 Hoofdstuk 1. Ontslagmacht 27 Hoofdstuk 2. Ontslagbeperkingen 29 Hoofdstuk 3. Ontslagverboden 31 Afdeling

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1 Wetboek vennootschappen....... 1 Boek I. Inleidende bepalingen............. 1 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid............................. 1 Titel II. Definities.................... 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht Deel I. Gemeen recht Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (1-29) Afdeling 1. Definitie en situering (1-14) Afdeling 2. Algemene geldigheidsvoorwaarden (15-25) Afdeling 3. Bewijs (26-29) Hoofdstuk 2. Duur en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Inhoudstafel. Brieven & Contracten voor zelfstandige ondernemers Inhoudstafel. Deel 1 - Factuur en algemene voorwaarden

Inhoudstafel. Brieven & Contracten voor zelfstandige ondernemers Inhoudstafel. Deel 1 - Factuur en algemene voorwaarden Deel 1 - Factuur en algemene voorwaarden Checklist verplichte vermeldingen factuur - facturatieregels 2013................. 2 Factuurvoorwaarden (algemeen)... 4 Factuurvoorwaarden (tussen handelaars)...................................

Nadere informatie

Algemene Inhoudsopgave

Algemene Inhoudsopgave Algemene Inhoudsopgave Lijst van de auteurs 3 Voorwoord 5 VERGELIJKENDE TABEL VAN VENNOOTSCHAPSVORMEN 13 AANDEEL 37 Aandeel aan toonder 39 Aandeel op naam 53 Aandeel zonder stemrecht 55 Aandelenleningen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5 VII Woord vooraf... V Hoofdstuk I. Algemeen....................................... 1 Afdeling 1. Situering van de problematiek inzake fiscale antimisbruikbepalingen bij de overdracht van ondernemingen....

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

I. Federaal Sociaal Strafrecht

I. Federaal Sociaal Strafrecht I. Federaal Sociaal Strafrecht Deel I. Het Sociaal Strafwetboek........... 3 Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010 (Uittreksel)... 3 Boek I. De preventie, de vaststelling en de

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen 1.1. Waar zit precies het fiscale voordeel?....................... 3 1.1.1. Een lager belastingtarief?...

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d nietigverklaring huwelijk e verzet tegen huwelijk f afstamming

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

Inhoudstafel. Dossier. 1. Factureren. 2. Gefactureerd worden. 3. Btw

Inhoudstafel. Dossier. 1. Factureren. 2. Gefactureerd worden. 3. Btw Inhoudstafel 1. Factureren 1.0. Voorafgaande opmerking... 1 1.1. Wanneer moet u factureren?... 1 1.1.1. Verplichting tot factureren...1 1.1.2. Uiterste factuurdatum...2 1.2. Wat moet u vermelden op uw

Nadere informatie

Praktijkgids voor de vzw

Praktijkgids voor de vzw Praktijkgids voor de vzw 1. Index 2. Juridisch statuut 2.1. Juridisch management in de praktijk van een vzw 2.1.1. Wat is een vzw? Wat is het verschil tussen een vzw en andere rechtsvormen in België 2.1.2.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Inhoud. vii. Deel 1 Algemene inleiding 1. 1 Inleiding 3. Deel 2 De structuur Onderneming, eenmanszaak en personenvennootschappen 49

Inhoud. vii. Deel 1 Algemene inleiding 1. 1 Inleiding 3. Deel 2 De structuur Onderneming, eenmanszaak en personenvennootschappen 49 vii Voorwoord v Lijst van afkortingen vi Softy bv xv Bedrijfsprofiel Softy bv xv Deel 1 Algemene inleiding 1 1 Inleiding 3 1.1 Wat is recht? 3 1.2 Rechtspraak 4 1.3 Rechtsbronnen 4 1.4 Formeel en materieel

Nadere informatie

overzicht beschermingsstatuten

overzicht beschermingsstatuten overzicht beschermingsstatuten Toestand beschermingsperiode Toegestane reden voor ontslag Sancties wegens onrechtmatige beëindiging begin einde I. zwangere werkneemster II. Werkneemster met recht op borstvoedingspauze

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7 Deel I. Inleiding.... 1 Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen..... 7 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 9 Hoofdstuk 2. Categoriee n dubbele belasting.........

Nadere informatie

Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu?

Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu? Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu? Ria MATTHIJSSENS Zaakvoerder M-ProConsult Saskia LOMBAERTS Sociaal-juridisch adviseur M-ProConsult Sociale Praktijkstudies nr. 9040

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3 i INHOUDSTAFEL Voorwoord................................................. 1 De gebruiksaanwijzing....................................... 3 Deel 1: De identiteitskaart van de vzw..........................

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik... 13 Jan VERSTAPPEN I. Inleiding... 15 II. Burgerrechtelijke aspecten van de rechten van erfpacht,

Nadere informatie

Vennootschappenrecht. Wetboek vennootschappen van 7 mei 1999... 3

Vennootschappenrecht. Wetboek vennootschappen van 7 mei 1999... 3 Vennootschappenrecht Wetboek vennootschappen van 7 mei 1999...................... 3 Boek I. Inleidende bepalingen........ 3 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid 3 Titel II. Definities....................

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

BOEKDEEL I. Deel 1. Internationaal en Europees recht. Deel 3. Strafrecht. Deel 2. Staatsrecht. Algemene inhoudstafel Boekdeel III...

BOEKDEEL I. Deel 1. Internationaal en Europees recht. Deel 3. Strafrecht. Deel 2. Staatsrecht. Algemene inhoudstafel Boekdeel III... Algemene inhoudstafel Boekdeel I BOEKDEEL I Algemene inhoudstafel Boekdeel I........... Algemene inhoudstafel Boekdeel II.......... Zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II Algemene inhoudstafel Boekdeel

Nadere informatie

Memento Personeelsadministratie

Memento Personeelsadministratie Memento Personeelsadministratie Redactie: Kathy Bergen Ilona De Boeck Kathy De Taeye Aurélie Dubois Stéphanie Gabriel Annick Georges Axelle Gerday Caroline Pagano Ellen Roziers Virginie Van den Bril Nicole

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel Pegasus als dienstverlenende vzw biedt de mogelijkheid aan de NGO's om het beheer van hun expat dossiers maar ook het beheer van hun Belgisch personeel doen op te volgen op voorwaarde dat ze van de PC

Nadere informatie

Vennootschapsrecht toegepast

Vennootschapsrecht toegepast Vennootschapsrecht toegepast toegepast vennootschapsrecht toegepast Derde editie Jean Pierre Vincke Roosmarijn Smits Antwerpen Cambridge Vennootschapsrecht toegepast, derde editie Jean Pierre Vincke en

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

3. Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.. 17

3. Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.. 17 Inhoudstafel Voorwoord.................................................... 1 Deel 1 - Bodemattest Overzicht... 5 1. Bodemattest in het Vlaams gewest... 8 1.1. Wanneer moet men in het Vlaams gewest beschikken

Nadere informatie

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

TITEL I. Juridische gevolgen van het bodemdecreet op de overdracht van gronden. 1

TITEL I. Juridische gevolgen van het bodemdecreet op de overdracht van gronden. 1 TITEL I. Juridische gevolgen van het bodemdecreet op de overdracht van gronden. 1 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 3 Hoofdstuk 2. Overdracht van gronden...... 7 2.1. Toepassingsgebied definities...... 9 2.1.1.

Nadere informatie

KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR

KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR WERNER VAN MINNEBRUGGEN Zaakvoerder NIBA CONSULT bvba, jurist, certified internal

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord...VII. 1. Aanneming van werk. 2. De arbeidsovereenkomst. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord...VII. 1. Aanneming van werk. 2. De arbeidsovereenkomst. Inhoudsopgave Voorwoord...VII 1. Aanneming van werk 1.1. Inleiding... 1 1.2. De overeenkomst...................................... 2 1.2.1. Het begrip aanneming van werk................... 2 1.2.2. De regelgeving...

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1

Inhoudstafel. Inleiding 1 Inleiding 1 Hoofdstuk I De student en de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten 3 1. Wie kan een studentenovereenkomst sluiten? 3 1.1. Tewerkstelling van minderjarige studenten 3 1.1.1. Leerplicht 3

Nadere informatie

een gewaarborgd maandloon aan sommige bedienden in geval van arbeidsongeschiktheid

een gewaarborgd maandloon aan sommige bedienden in geval van arbeidsongeschiktheid Algemene inhoud I. ARBEIDSDUUR 1 Koninklijk besluit tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van s lands bedrijfsleven,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5 INHOUD Voorwoord............................................................ v Inleiding.............................................................. 1 Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling

Nadere informatie

EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT

EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT CD-Rom EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT Uit de inhoud FISCALE OPTIMALISATIE 1) Fiscale tips voor de auto 1. Fiscale aspecten van de auto: lenen of leasen?... 1.1 Hoe financieren?... 1.2 Leasevormen... 1.3

Nadere informatie

Algemene inhoud I. ARBEIDSDUUR 1 II. ARBEIDSOVEREENKOMSTEN 21

Algemene inhoud I. ARBEIDSDUUR 1 II. ARBEIDSOVEREENKOMSTEN 21 Algemene inhoud I. ARBEIDSDUUR 1 Koninklijk besluit tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van s lands bedrijfsleven,

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. U stapt in in een vennootschap. dossier. 1. Waar start u?... 1. 2. Wat laat u op papier zetten?... 9

Inhoudstafel. Deel I. U stapt in in een vennootschap. dossier. 1. Waar start u?... 1. 2. Wat laat u op papier zetten?... 9 Inhoudstafel Deel I. U stapt in in een vennootschap 1. Waar start u?... 1 1.1. U stapt in in een bestaande vennootschap... 1 1.1.1. Via een overname van aandelen... 1 1.1.2. Via een kapitaalverhoging...

Nadere informatie

Deel I - Wat gebeurt er na de controle?

Deel I - Wat gebeurt er na de controle? Inhoudstafel Deel I - Wat gebeurt er na de controle? 1. U bekent... 3 1.1. Hoe doet u dat?... 3 1.2. Wat is een samengestelde erkenning?...................... 4 1.3. Kunt u terugkomen op uw bekentenis?...

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 101 Tips voor Huur & Verhuur

INHOUDSTAFEL. 101 Tips voor Huur & Verhuur INHOUDSTAFEL 101 Tips voor Huur & Verhuur - 1 - 101 TIPS VOOR HUUR & VERHUUR 1. Huurwetgeving: gemene huur en handelshuur...2 A. Gemene huur...4 1. Leveringsverplichting verhuurder - vergunningen...4 2.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

3. Uw werknemer heeft een arbeidsongeval

3. Uw werknemer heeft een arbeidsongeval 1. Uw werknemer komt niet opdagen 1.1. Ongewettigd afwezig.................................... 1 1.2. Wat zijn de gevolgen?................................... 1 1.2.1. Disciplinaire sanctie.............................

Nadere informatie

de EERSTE KAMER en de EERSTE BIS KAMER nemen kennis van de zaken betreffende:

de EERSTE KAMER en de EERSTE BIS KAMER nemen kennis van de zaken betreffende: de EERSTE KAMER en de EERSTE BIS KAMER nemen kennis van de zaken betreffende: A.3 ZAKENRECHT a. onroerende goederen b. roerende goederen c. burenhinder d. mede-eigendom e. erfdienstbaarheden f. andere

Nadere informatie

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor:

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Tel: Fax: E-mail: Exploitatiezetel(s): Activiteit: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Starten Volmacht Securex Ondernemingsloket go-start Indien boekhoudkantoor:

Nadere informatie

QUASI-INBRENG OPDRACHT

QUASI-INBRENG OPDRACHT Op te vragen gegevens bij quasi-inbreng - Blz 1 QUASI-INBRENG OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de vermogensbestanddelen die de vennootschap overweegt te verkrijgen,

Nadere informatie

I. Statuut van de bestuurder

I. Statuut van de bestuurder I. Statuut van de bestuurder 1. Benoeming van de bestuurders (of zaakvoerders)........................ 3 A. Wetboek van vennootschappen........................................... 3 BVBA.....................................................................

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 2019_JB_0010.book Page 7 Friday, March 12, 2010 7:56 AM INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 I. OPRICHTING 17 1. Financieel plan 19 2. Bewijs van storting of overschrijving op een bijzondere rekening geopend

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE Inleiding...3 De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Controle en onderzoek... 11 1. Onderzoeksbevoegdheden... 11 A. Onderzoek van de boekhouding...

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

BEDRIJFSBEHEER BEDRIJFSBEHEER THEORIE + OEFENINGEN

BEDRIJFSBEHEER BEDRIJFSBEHEER THEORIE + OEFENINGEN BEDRIJFSBEHEER BEDRIJFSBEHEER THEORIE + OEFENINGEN WWW.BEDRIJFSBEHEERDIPLOMA.BE 1. INHOUDSOPGAVE 2. Het examen 6 2.1 Hoe inschrijven? 6 2.2 Waar vinden de examens plaats? 7 2.3 Wanneer nemen de examens

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

10 JURIDISCHE TIPS VOOR STARTERS VOKA 12.10.2009

10 JURIDISCHE TIPS VOOR STARTERS VOKA 12.10.2009 10 JURIDISCHE TIPS VOOR STARTERS VOKA 12.10.2009 Uiteenzetting door: Dirk VANDECASTEELE Winfried HOREMANS Johan NULENS advocaten bij www.argusadvocaten.be TIP 1 : Oprichting vennootschap vs. Eenmanszaak

Nadere informatie

Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht Burgerlijk Wetboek Titel I Onderscheiding van de goederen...

Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht Burgerlijk Wetboek Titel I Onderscheiding van de goederen... Inhoudsopgave Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht... 21 1. Burgerlijk Wetboek... 21 Boek II Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom... 21 Titel I Onderscheiding van

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDS STATUUT Dirk Heylen Ludo Vermeulen Ivo Verreyt Antwerpen Cambridge De beëindiging

Nadere informatie