PERSBERICHT FINANCIEEL RAPPORT VAN DE EANDIS-GROEP 1 PER 31 DECEMBER Melle, 10 april 2014 HOOGTEPUNTEN 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSBERICHT FINANCIEEL RAPPORT VAN DE EANDIS-GROEP 1 PER 31 DECEMBER 2013. www.eandis.be. Melle, 10 april 2014 HOOGTEPUNTEN 2"

Transcriptie

1 PERSBERICHT FINANCIEEL RAPPORT VAN DE EANDIS-GROEP 1 PER 31 DECEMBER 2013 Melle, 10 april 2014 PROFIEL Eandis cvba en haar dochterondernemingen De Stroomlijn cvba, Indexis cvba, Atrias cvba en SYNDUCTIS cvba (samen de Eandis-groep of de Groep ) is het onafhankelijk bedrijf dat exploitatietaken en openbaredienstverplichtingen voor elektriciteit en aardgas aan kostprijs uitvoert voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas. Het resultaat van de Groep is dus zonder winst of verlies. HOOGTEPUNTEN 2 Eandis heeft de plaatsing van slimme meters afgerond in het kader van haar pilootproject. De onderneming evalueert nu de eerste resultaten van het project, zowel vanuit technisch, logistiek als financieel standpunt als wat betreft de impact op de algemene energie-efficiëntie bij de eindverbruikers. De vernieuwde Raad van Bestuur van Eandis is benoemd op 27 maart Het nieuwe Managementcomité is van start gegaan op 1 april Eandis heeft haar bedrijfswaarden geactualiseerd en vastgelegd. Het Ethisch Charter vervolledigt zo de bedrijfsstrategie die in 2012 was geherdefinieerd. De bevoegdheid over distributienettarieven in België zal naar de gewesten worden overgedragen vanaf 1 juli In afwachting van de concrete implementatie in het Vlaams Gewest blijven de huidige tariefmethodologie en tarieven van kracht. Eandis heeft een akkoord bereikt met Infrax over maatregelen om een performant energielandschap in Vlaanderen tot stand te brengen. Deze maatregelen betreffen o.m. afspraken over een uniform distributienettarief voor het Vlaams Gewest, een eventuele fusie van DNB s binnen elke koepel Eandis en Infrax, en een stand-still periode tot 2019 tussen beide werkmaatschappijen wat betreft hun respectievelijke werkingsgebieden. 1 De Eandis-groep omvat Eandis cvba en haar dochterondernemingen De Stroomlijn cvba, Indexis cvba en Atrias cvba. 2 Alle vergelijkingen worden gemaakt ten opzichte van de cijfers per 31 december 2010, tenzij anders aangegeven. 1

2 De Stroomlijn, het call centre van Eandis, heeft zich ontwikkeld tot een volledig autonome entiteit met haar eigen IT- en telefonie-infrastructuur. Het management van Eandis heeft FIT, een efficiëntieprogramma voor de hele onderneming, gelanceerd. Het mikt op een optimalisering van de kostenefficiëntie voor netinvesteringen, personeel en andere kostenelementen voor de periode tot Eandis heeft haar diversificatiepolitiek inzake lange termijn financiering actief verdergezet om de financiering van de DNB-werking te verzekeren. Naast bankleningen heeft Eandis een EMTN obligatielening op 10 Jaar uitgegeven (500 miljoen euro), verder private plaatsingen voor 75 miljoen euro en een Namensschuldverschreibung ten belope van 50 miljoen euro. Het balanstotaal per eind 2013 bedraagt 3.006,2 miljoen euro (+22,9%); de bedrijfsopbrengsten bedragen 1.241,3 miljoen euro (-4,6%) volgens IFRS. Voor het eerst sinds 2006 is de tewerkstelling bij de Eandis-groep gedaald: een gemiddelde van personeelsleden voor 2013 ten opzichte van voor 2012 (-0,5%). Er werden in 2013 uitstekende veiligheidsresultaten opgetekend: de frequentiegraad van arbeidsongevallen daalde van 5,58 naar 2,98; de ernstgraad ging van 0,08 in 2012 naar 0,05. MANAGEMENTVERSLAG Eandis heeft gekozen voor een geleidelijke aanpak van smart metering. Een eerste stap was een kleinschalig testproject met meters. In een tweede fase werd een grootschalig pilootproject opgezet in verschillende testgebieden verspreid over ons werkingsgebied. De plaatsing van slimme meters (ongeveer meters voor elektriciteit en ongeveer voor gas) werd volgens planning begin november 2013 afgerond. Om de privacy van de klanten te waarborgen hebben we geen meter geplaatst bij die klanten die dit weigerden. Dankzij het pilootproject heeft de onderneming waardevolle ervaring kunnen opbouwen inzake de technische en logistieke aspecten van een grootschalige uitrol van smart metering. En het pilootproject stelt Eandis in staat om de rol van de slimme meter in de uitbouw van smart grids te beoordelen. Eandis analyseert momenteel grondig de testresultaten. Deze zullen worden voorgelegd aan en besproken met de Vlaamse overheid en de Vlaamse energieregulator VREG. Voorlopige resultaten wijzen uit dat de slimme meter een bepaald potentieel heeft qua energiebesparing voor elektriciteitsverbruiken, maar niet voor gasverbruiken. De stroomlijning van de bestuursorganen van de DNB s, diereeds in 2012 was goedgekeurd, is in voege sinds maart 2013 De DNB s hebben nu een drieledige bestuursstructuur: (i) 15 Regionale Bestuurscomités, met een gewaarborgde vertegenwoordiging van elke gemeente, zijn verantwoordelijk voor uitsluitend lokale aangelegenheden, (ii) de 7 Raden van Bestuur van de DNB s zijn verantwoordelijk voor de vennootschapsmaterie van elke DNB en (iii) de Raad van Bestuur van Eandis is verantwoordelijk voor het algemeen beleid van de Eandis Economische Groep en de vennootschapsaangelegenheden van Eandis. 2

3 De vernieuwde Raad van Bestuur van Eandis, voorgezeten door de heer Piet Buyse, burgemeester van Dendermonde en voorzitter van DNB Intergem, werd aangesteld door de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering op 27 maart Het Managementcomité van Eandis, voorgezeten door CEO Walter Van den Bossche, ging in zijn nieuwe samenstelling van start op 1 april Voor meer details, zie pagina 6. Na de opfrissing van de strategie in 2012, die leidde tot een strategie op basis van vijf pijlers (compliancy, performantie, klantgerichtheid, organisatiegerichtheid, leer & groei), heeft het management in 2013 de bedrijfswaarden uitgetekend. Na een uitgebreide interne bevraging werden vier waarden geselecteerd: (1) gedreven door vakmanschap, (2) altijd integer, (3) engagementen nakomen en (4) samen sterker. Deze vier waarden vormen de basis voor het Ethisch Charter van de onderneming, dat werd voorgesteld en besproken in elk team bij Eandis. Op die manier is elke medewerker zich bewust van wat Eandis kenmerkt en wat het bedrijf van zijn medewerkers verwacht. In december 2013 heeft het Belgisch federaal parlement de zogeheten zesde staatshervorming goedgekeurd. Eén van de elementen is de overdracht van de bevoegdheid over de distributienettarieven van de federale overheid naar de gewesten. Deze overdracht treedt in voege op 1 juli Vanaf dat ogenblik zullen het Vlaams Gewest en zijn energieregulator VREG bevoegd worden voor de tarieven van de DNB s van de Economische Groep. Maar, in afwachting van een Vlaams regelgevend kader voor de distributienetbeheerders (met inbegrip van tariefrichtsnoeren een tariefmethodologie en een tariefstructuur) blijven de huidige nettarieven, gebaseerd op het federaal regelgevend kader, van geldig. Zoals eerder meegedeeld besliste de federale energieregulator CREG om de tarieven van 2012 te verlengen voor 2013 en Op 6 maart 2013 heeft Eandis haar ideeën over de toekomst van de energiedistributiesector in Vlaanderen bekendgemaakt. Dit document vormde de basis voor gesprekken van Eandis met haar branchegenoot Infrax. Na lange en uitvoerige besprekingen bereikten beide partijen een akkoord over concrete maatregelen die mikken op een performante energiesector in het Vlaams Gewest. Aspecten zoals de invoering van een uniform nettarief voor alle Vlaamse DNB s, of de eventuele fusie van DNB s binnen elke koepel (Eandis en Infrax afzonderlijk) worden in deze overeenkomst vastgelegd. Er zijn ook wederzijdse afspraken over een stand-still periode voor de werkingsgebieden van de DNB s tot 31 december 2019, geen fusie van de werkmaatschappijen, technische details inzake de nettarificatie en andere elementen. In de loop van 2013 heeft Eandis op actieve manier haar beleid van diversificatie voor financiering van de DNB-werking verdergezet. Als onderdeel van haar taak als werkmaatschappij heeft Eandis namens de DNB s een aantal lange termijn schuldinstrumenten uitgegeven op de internationale kapitaalmarkten. In oktober 2013 werd een nieuwe EMTN obligatie van 500 miljoen euro (looptijd 10 jaar, vaste jaarlijkse couponrente van 2,875%) uitgegeven; deze uitgifte werd goed ontvangen door institutionele investeerders in Europa. Bijkomend werd een private plaatsing met dubbele tranche uitgegeven in maart 2013: een bedrag van 54,5 miljoen euro werd geplaatst op een looptijd van 15 jaar (couponrente van 3,50%) en 20,5 miljoen euro op 20 jaar met een rentevergoeding van 3,75%. Tenslotte werd in juni 2013 een Namensschuldverschreibung (d.i. een schuldinstrument naar Duits recht) geplaatst voor een bedrag van 50 miljoen euro (looptijd van 30 jaar, coupon van 3,50%). Voorts heeft Eandis enkele bilaterale bankleningen gesloten. De onderneming heeft ook de korte termijn financieringsfaciliteiten van de Groep heronderhandeld. 3

4 Op 20 december 2013 heeft het ratingbureau Moody s de A1 (negatieve vooruitzichten) rating voor Eandis opnieuw bevestigd. Het programma voor investeringen in distributienetinfrastructuur van de 7 Vlaamse gemengde DNB s bedroeg in 2013 in totaal 629,3 miljoen euro, of een daling met 6,23% in vergelijking met 2012, toen voor 670,8 miljoen geïnvesteerd werd. De investeringen in de elektriciteitsnetten bedroegen 414,4 miljoen euro (min 7,4% in vergelijking met een bedrag van 447,7 miljoen euro voor 2012) en in het gas 214,8 miljoen euro (min 3,7% vergeleken met 223,1 miljoen euro in 2012). De algemene daling van het investeringsniveau is gedeeltelijk een gevolg van een algemene daling van de investeringen door de gemeenten (wegenwerken die investeringen in de distributienetten veroorzaken) en de geleidelijke uitdoving van de vervangingsinvesteringen voor infrastructuurelementen die in de jaren zestig/zeventig waren aangelegd. Gelijklopend met de hierboven aangehaalde investeringscijfers daalden de geconsolideerde opbrengsten, die eveneens het algemene activiteitsniveau van de Groep in 2013 weergeven, met 4,8% tot 1.225,9 miljoen euro. De subsidies voor Rationeel Energiegebruik (REG) zijn een onderdeel van de openbaredienstverplichtingen van Eandis. In 2013 lag de klemtoon op een beperkter aantal energiebesparende maatregelen met een onmiddellijke en aantoonbare positieve impact. Daarom daalde het aantal toegekende premies met 25,5% tot , terwijl het uitgekeerde subsidiebedrag naar een recordpeil van 82,2 miljoen steeg (+54,0% ten opzichte van 53,4 miljoen euro voor 2012). Het aanbod van Eandis inzake Energiediensten voor Lokale Besturen (EDLB) is intussen uitgegroeid tot een gevestigde waarde bij de openbare besturen in het Eandis-werkingsgebied. Twee derden van de 234 gemeenten hebben reeds één of meer EDLB-projecten in samenwerking met de onderneming opgezet. Vooral projecten voor de renovatie van stookplaatsen in openbare gebouwen en dakisolatie zijn populair. Duurzame mobiliteitsoplossingen (elektrische voertuigen en CNGvoertuigen) behoren nu ook het aanbod aan de lokale overheden. Eandis is partner in zowel EVA (Elektrische Voertuigen in Actie) als NGVA (Natural Gas Vehicle Association). Per eind 2013 was het aantal sociale klanten enigszins gestabiliseerd op voor elektriciteit (2012: ) en voor gas (2012: ). Sinds oktober 2013 opereert De Stroomlijn, het klantencommunicatiecentrum van Eandis, volledig autonoom, met gebruikmaking van haar eigen IT en telecominfrastructuur. Dit zal De Stroomlijn toelaten verder een kwalitatief hoogstaande dienstverlening af te leveren aan Eandis, waterbedrijf TMVW en haar nieuwe aandeelhouder SYNDUCTIS, een dochteronderneming van Eandis. In de loop van 2013 daalde het gemiddeld personeelsbestand van de Eandis-groep lichtjes (-0,5%) tot werknemers. Dit is de eerste daling ooit sinds de totstandkoming van Eandis in Op 31 december 2013 telde de moedermaatschappij Eandis medewerkers (of 4.135,02 voltijds equivalenten) ten opzichte van (4.212,05 VTE s) eind De bedrijfszekerheid van het distributienet elektriciteit bleef op een voortdurend hoog peil. Zowel de gemiddelde uitvalduur als de uitvalfrequentie daalden in 2013 naar respectievelijk 19,19 minuten en 47,4% getroffen cabines. Deze cijfers moeten worden vergeleken met de gemiddelden voor van 20,33 minuten en 52,3%. 4

5 Eandis kan voor 2013 uitstekende veiligheidsresultaten voorleggen. De frequentiegraad kwam uit op 2,98 (vergeleken met 5,58 voor het jaar 2012). De ernstgraad voor 2013 bedroeg 0,05 (0,08 in 2012). Arbeidsongevallen waren verantwoordelijk voor 315 verloren arbeidsdagen in 2013, tegenover 512 een jaar eerder. Het aantal arbeidsongevallen met verzuim tot gevolg is nagenoeg gehalveerd: 19 in 2013 tegenover 36 in BELANGRIJKSTE KENCIJFERS E = elektriciteit / G = gas Verschil (%) FINANCIEEL (geconsolideerd, IFRS) balanstotaal (1.000 ) ,9 opbrengsten (1.000 ) ,8 TECHNISCH netlengte E (km) ,6 netlengte G (km) ,4 aansluitingspunten E ,9 aansluitingspunten G ,3 lampen openbare verlichting ,9 SOCIAAL toegangspunten E sociale leverancier ,5 toegangspunten G sociale leverancier ,5 actieve budgetmeters E ,2 actieve budgetmeters G ,8 N.B.: de IFRS-cijfers 2012 voor balanstotaal en opbrengsten vermeld in deze tabel werden herzien ingevolge IAS 19 (Herzien). RISICOFACTOREN De financiële risico s van de Eandis-groep en hun mogelijke negatieve impact worden grotendeels beperkt door de wijze waarop Eandis haar werkzaamheden als werkmaatschappij voor de DNB s uitvoert. De Groep richt zijn risicobeleid op het beperken tot een minimum van de potentieel negatieve impact van de risico s op de financiële situatie en de resultaten van de Groep. Wat betreft het renterisico heeft Eandis alle obligatieleningen tot op de rapporteringsdatum uitgegeven met een vaste jaarlijkse couponrente. Het kredietrisico is het risico dat de ene partij bij een financieel instrument haar verplichtingen niet nakomt, waardoor bij de tegenpartij een financieel risico of verlies kan ontstaan. De Eandis-groep volgt van nabij dit kredietrisico op en heeft daarom gekozen voor een diversificatie van tegenpartijen. Op balansdatum was er geen belangrijke concentratie van kredietrisico s. Het maximale kredietrisico is de balanswaarde van elk financieel actief. Het liquiditeitsrisico is het risico in dat de Groep zijn financiële verplichtingen niet zou kunnen nakomen. De Groep beperkt op actieve wijze dit risico door de voortdurende monitoring van zijn kasstromen en ervoor te zorgen dat de Groep steeds kan terugvallen op voldoende kredietfaciliteiten. In dit verband doet de Groep een beroep op een aantal contracten m.b.t. kredietfaciliteiten bij banken en financiële instellingen. De gelden die Eandis via obligatieleningen 5

6 ophaalt, worden integraal doorgeleend aan de DNB s aan dezelfde voorwaarden als de obligaties zelf. Eandis is niet wezenlijk blootgesteld aan het valutarisico, aangezien alle huidige contracten in euro zijn opgesteld. De overige risicofactoren zijn beschreven in de jaarverslagen over 2013 en 2012, evenals in het EMTN prospectus van 17 september 2013 (en het Supplement van 27 september 2013). Deze documenten zijn raadpleegbaar op de website van Eandis, in de rubriek Investor Relations. SAMENSTELLING BESTUURSORGANEN EN MANAGEMENTCOMITE In toepassing va de statutaire bepalingen werden de bestuursorganen van Eandis bij het verstrijken van hun zesjarige legislatuur vernieuwd. De Algemene Aandeelhoudersvergadering van 27 maart 2013 heeft zestien bestuurders benoemd. Hun mandaat verstrijkt in Dhr. Piet Buyse werd verkozen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur. Vervolgens werden ook het Auditcomité, het HR- Comité en het Strategisch Comité opnieuw samengesteld. Raad van Bestuur (tussen haakjes de DNB die elke bestuurder vertegenwoordigt) Voorzitter: Piet Buyse (Intergem) Ondervoorzitters: Koen Kennis (IMEA), Geert Versnick (Imewo) en Louis Tobback (Iverlek) Bestuurders: Jean-Pierre De Groef (Sibelgas), Christoph D haese (Intergem), Christof Dejaegher (Gaselwest), Paul Diels (Iveka), Greet Geypen (Iverlek), Luc Janssens (IMEA), Piet Lombaerts (Gaselwest), Luc Martens (Gaselwest), Katrien Partyka (Iverlek) Ilse Stockbroekx (Iveka), Sven Taeldeman (Imewo) en Filip Thienpont (Imewo). Sinds 1 april 2013 telt het Managementcomité van Eandis 8 leden, waarvan er 4 nieuw zijn in het Managementcomité: Voorzitter: Walter Van den Bossche (CEO) Leden: Guy Cosyns (Klantwerking Operations), Frank Demeyer (Personeels- & Organisatiebeheer), Luc Desomer (Public Affairs & Communicatie), Wim Den Roover (Netuitbating), Jean Pierre Hollevoet (Netbeheer), David Termont (CFO; Financieel, Administratief & ICT-beheer) en Donald Vanbeveren (Regulering & Strategie) TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN De bestuurders van de moedervennootschap Eandis ontvingen voor 2013 gezamenlijk een totale bruto vergoeding (inclusief de vergoeding voor verplaatsingsonkosten) van euro. Er werden geen andere voordelen in natura, opties op aandelen, kredieten of voorschotten gegeven ten gunste van de bestuurders. De Raad van Bestuur kwam in de loop van 2013 tien keer samen. De remuneratie voor de leden van het Managementcomité van Eandis bedroeg voor 2013 in totaal euro. 6

7 BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR Op 20 februari 2014 heeft Eandis een obligatie uitgegeven van 52 miljoen euro met een looptijd van 30 jaar en een coupon van 3,55%. Op 25 februari 2014 gaf Eandis bijkomend een obligatie uit voor 23 miljoen euro met een looptijd van 22 jaar en eveneens met een coupon van 3,55%. Deze beide obligaties werden privaat geplaatst en opgenomen op datum van 5 maart Op 13 maart 2014 heeft Moody s de vooruitzichten voor de A1 rating van Eandis op stabiel geplaatst van negatief. Moody s heeft deze beslissing genomen in aansluiting op de bevestiging van de lange termijn rating van het Vlaams Gewest en de stabilisering van de vooruitzichten van deze rating. VOORUITZICHTEN Eandis is van mening dat, behoudens onverwachte economische omstandigheden, de financiële vooruitzichten voor 2014, met inbegrip van de goedgekeurde projecten voor slimme meters/slimme netten en het efficiëntieprogramma FIT van Eandis, stabiel zullen blijven binnen het kader van de meerjarentarieven voor de distributienetbeheerders (d.w.z. met de tarieven voor 2012 die bij beslissing van de federale energieregulator CREG verlengd werden voor 2013/2014). Er zouden geen substantiële afwijkingen ten opzichte van de gestelde objectieven mogen optreden. STATUS VAN DE RAPPORTERING Dit financieel rapport per 31 december 2013 werd op 26 maart 2013 door de Raad van Bestuur van Eandis goedgekeurd voor publicatie. Het jaarlijks financieel verslag van Eandis is raadpleegbaar op de website van de onderneming (www.eandis.be, rubriek Investor Relations ). De Commissaris van Eandis, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen, heeft op26 maart 2014 een verklaring zonder voorbehoud afgeleverd met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening van Eandis cvba volgens de Belgische boekhoudnormen (BE-GAAP) voor het jaar eindigend op 31 december De Commissaris van Eandis, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen, heeft op 26 maart 2014 een verklaring zonder voorbehoud afgeleverd over de geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) voor het jaar eindigend op 31 december

8 VERKLARING VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSONEN Ondergetekenden verklaren dat, voor zover hen bekend, de jaarrekeningen van Eandis cvba en haar geconsolideerde dochterondernemingen per 31 december 2013 opgesteld zijn overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen en een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en dat het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling van de resultaten van het bedrijf en van de positie van Eandis en de geconsolideerde ondernemingen, evenals een beschrijving van de voornaamste risico s en onzekerheden waarmee zij worden geconfronteerd. Melle, 10 april 2014 David TERMONT, CFO Walter VAN DEN BOSSCHE, CEO, Voorzitter van het Managementcomité 8

9 BIJLAGEN Geconsolideerde jaarrekening IFRS voor het jaar eindigend op 31 december 2013: Winst- en verliesrekening Overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten Balans Mutatieoverzicht van het eigen vermogen Kasstroomoverzicht Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Informatie met betrekking tot de moedervennootschap CONTACT Eandis cvba, Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle BTW-nummer: BE Pers Simon VAN WIJMEERSCH, tel mail: Investor Relations Koen SCHELKENS, tel mail: 9

10

11

12 EANDIS cvba Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december

13 Geconsolideerde winst- en verliesrekening (In duizenden EUR) Toelichting Herzien * Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten Overige operationele bedrijfsopbrengsten Geactiveerde, intern uitgevoerde werkzaamheden Bedrijfskosten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Diensten en diverse goederen Personeelsbeloningen Afschrijvingen en waardeverminderingen, wijziging in voorzieningen 8, 9, Overige operationele bedrijfskosten Bedrijfswinst Financiële baten Financiële lasten Winst vóór belasting Belastingen op het resultaat Resultaat over de verslagperiode 0 0 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten (In duizenden EUR) Toelichting Herzien * Resultaat over de verslagperiode 0 0 Baten en lasten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Elementen die niet kunnen verplaatst worden naar de winst- en verliesrekening Actuariële winst (verlies) te bereiken doel toegezegd-pensioenregeling Actuariële winst (verlies) restitutierecht op te bereiken doel toegezegdpensioenregeling Netto elementen die niet kunnen verplaatst worden naar de winst- en verliesrekening 0 0 Totaalresultaat over de verslagperiode 0 0 *M.b.t. IAS 19 (Herzien) 2

14 Geconsolideerde balans (In duizenden EUR) Toelichting Herzien * Vaste activa Immateriële activa Materiële vaste activa Investeringen in geassocieerde ondernemingen Overige beleggingen 11, Restitutierecht op lange termijn pensioenverplichtingen Langetermijnvorderingen, andere Vlottende activa Voorraden Handels- en overige vorderingen 15, Vorderingen cashpoolactiviteiten Actuele belastingvorderingen Geldmiddelen en kasequivalenten 17, TOTAAL ACTIVA EIGEN VERMOGEN Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap Aandelenkapitaal en reserves Minderheidsbelangen VERPLICHTINGEN Langlopende verplichtingen Leningen en overige financieringsverplichtingen 19, Voorzieningen voor personeelsbeloningen Kortlopende verplichtingen Leningen en overige financieringsverplichtingen 19, Kapitaalsubsidies Handels- en overige schulden Actuele belastingverplichtingen TOTAAL PASSIVA *M.b.t. IAS 19 (Herzien) Aangezien de aanpassingen naar IAS 19 (Herzien) voor de Groep minimaal zijn, werden de aanpassingen verwerkt in de resultaten en de balans van De beschrijving van de aanpassingen en het effect hiervan werd opgenomen in de toelichting Samenvatting van de wijzigingen in de waarderingsregels. 3

15 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen (In duizenden EUR) Toelichting Aandelenkapitaal Reserves Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap Minderheidsbelangen Totaal Totaal op 1 januari Resultaat over de verslagperiode Niet-gerealiseerde resultaten Totaalresultaat over de verslagperiode Totaal op 31 december 2012 Herzien * Resultaat over de verslagperiode Niet-gerealiseerde resultaten Totaalresultaat over de verslagperiode Totaal op 31 december *M.b.t. IAS 19 (Herzien) 4

16 Geconsolideerd kasstroomoverzicht (In duizenden EUR) Toelichting Resultaat over de verslagperiode 0 0 Afschrijvingen immateriële activa Afschrijvingen materiële vaste activa Waardevermindering op vlottende activa (terugname -; toevoeging +) Min-/meerwaarde op realisatie handelsvorderingen 12 1 Nettofinancieringslasten Winst en verlies op vaste activa 5 0 Wijzigingen kapitaalsubsidies Belastingkosten (opbrengsten) Bedrijfskasstroom vóór wijziging in bedrijfskapitaal en personeelsbeloningen Mutatie voorraden Mutatie handels-en overige vorderingen Mutatie handels-en overige schulden Netto bedrijfskasstroom Betaalde financiële lasten Ontvangen financiële baten Financiële korting op inkomende facturen Ontvangen (betaalde) winstbelastingen Netto kasstroom uit operationele activiteiten Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa Verwerving immateriële activa Verwerving van materiële vaste activa Verwerving van overige beleggingen, geassocieerde deelnemingen 10, Ontvangsten uit verkoop van overige beleggingen Ontvangsten (verwerving) langetermijnvorderingen Ontvangsten kapitaalsubsidies Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten Opgenomen leningen Mutatie financiële kortetermijnschulden Mutatie cashpool Verstrekking van langetermijnleningen Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto beweging geldmiddelen en kasequivalenten Geldmiddelen en kasequivalenten - begin van de verslagperiode Geldmiddelen en kasequivalenten - einde van de verslagperiode

17 Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Inhoud 1. Informatie over de onderneming 2. Samenvatting van de belangrijkste opname- en waarderingsregels 2.1. Conformiteitsverklaring en presentatiebasis 2.2. Consolidatiecriteria 2.3. Gesegmenteerde informatie 2.4. Belangrijkste waarderingsregels 2.5. Samenvatting van de wijzigingen in de waarderingsregels 2.6. Gebruik van ramingen en veronderstellingen 2.7. Standaarden die werden gepubliceerd, maar die nog niet van kracht zijn 3. Bedrijfsopbrengsten 4. Diensten en diverse goederen 5. Personeelsbeloningen 6. Financiële resultaten 7. Belastingen op het resultaat 8. Immateriële activa 9. Materiële vaste activa 10. Investeringen in geassocieerde deelnemingen 11. Overige beleggingen 12. Restitutierecht 13. Langetermijnvorderingen, andere 14. Voorraden 15. Handels- en overige vorderingen, vorderingen cashpoolactiviteiten 16. Actuele belastingvorderingen 17. Geldmiddelen en kasequivalenten 18. Eigen vermogen 19. Leningen op lange en korte termijn 20. Voorziening voor personeelsbeloningen 21. Kapitaalsubsidies 22. Handelsschulden en overige schulden 23. Financiële instrumenten: risico s en reële waarde 24. Verbonden partijen 25. Verplichtingen en onzekerheden 26. Gebeurtenissen na balansdatum 27. Lijst van de ondernemingen opgenomen in de consolidatie 6

18 1. Informatie over de onderneming Eandis, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) is gevestigd in België, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle en is ingeschreven in het ondernemingsregister van Gent onder het nummer Samen met haar dochterondernemingen De Stroomlijn cvba, Indexis cvba, Atrias cvba en SYNDUCTIS cvba vormt ze de Groep. De aandeelhouders van Eandis cvba zijn zeven distributienetbeheerders (DNB s) in het Vlaams Gewest (Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas) die zowel elektriciteit als gas verdelen (de Vlaamse gemengde DNB s ). De opdracht van Eandis cvba is beperkt tot het ontwikkelen, beheren en onderhouden van de distributienetten voor elektriciteit op midden- en laagspanning en de distributienetten voor gas op midden- en lagedruk voor de Vlaamse gemengde DNB s. De netinfrastructuur zelf blijft eigendom van de Vlaamse gemengde DNB s. Ze zijn eveneens de houders van de erkenningen als netbeheerder voor elektriciteits- en gasdistributie uitgereikt door de Vlaamse energieregulator VREG. Eandis cvba is actief in 234 steden en gemeenten, overwegend in het Vlaams Gewest (België). De Groep stelde gedurende 2013 gemiddeld personen tewerk. De onderneming voert haar exploitatietaken uit aan kostprijs zonder enige commerciële marge aan te rekenen aan de DNB s. Dat betekent dat alle kosten worden doorgerekend aan de Vlaamse gemengde DNB s volgens afgesproken toewijzingsregels. Elke maand factureert Eandis cvba elk van de Vlaamse gemengde DNB s voor de geleverde operationele diensten. Het resultaat van de Groep is hierdoor zonder winst of verlies. De Vlaamse gemengde DNB s hebben Eandis cvba aangewezen als hun werkmaatschappij in toepassing van het Vlaamse Energiedecreet van 8 mei 2009 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november Alle zeven Vlaamse gemengde DNB s ontvingen de toelating om een beroep te doen op de diensten van Eandis cvba als hun werkmaatschappij bij beslissing van de VREG van 29 oktober Voor meer informatie bezoek onze website: De geconsolideerde jaarrekening van Eandis voor het jaar dat werd afgesloten op 31 december 2013 bevat de informatie van de onderneming en haar dochterondernemingen (Zie toelichting Lijst van de ondernemingen opgenomen in de consolidatie ). Dit financieel verslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 werd op 26 maart 2014 goedgekeurd door de Raad van bestuur. 2. Samenvatting van de belangrijkste opname- en waarderingsregels 2.1. Conformiteitsverklaring en presentatiebasis De geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals gepubliceerd door de International Accounting Standard Board (IASB) en goedgekeurd door de Europese Gemeenschap op 31 december De Groep heeft geen enkele nieuwe IFRS-vereiste vroegtijdig toegepast die pas na 2013 moet worden toegepast. De geconsolideerde jaarrekening werd uitgedrukt in duizenden euro, zijnde de functionele valuta en de presentatievaluta van de Groep. Ze werd opgesteld in de veronderstelling dat de bedrijfsvoering werd verdergezet en volgens de historische kostprijsmethode behoudens anders vermeld Consolidatiecriteria De geconsolideerde jaarrekening omvat alle dochterondernemingen waarover de Groep zeggenschap heeft. Zeggenschap bestaat wanneer de Groep de macht heeft om het financiële en operationele beleid van de entiteit te sturen teneinde voordelen te verkrijgen uit haar activiteiten. Dergelijk zeggenschap wordt verondersteld te bestaan wanneer Eandis cvba, direct of indirect, houder is van meer dan de helft van de stemrechten van de entiteit. Het bestaan en effect van potentiële stemrechten die op dat moment uitoefenbaar of converteerbaar zijn, worden in overweging genomen bij de beoordeling of de Groep de macht heeft om het financiële en operationele beleid van een andere entiteit te sturen. 7

19 Dochterondernemingen worden volledig geconsolideerd vanaf de datum waarop de Groep feitelijk zeggenschap verkrijgt tot de datum waarop de zeggenschap eindigt. De financiële verslaggeving van de dochterondernemingen wordt opgesteld voor hetzelfde boekjaar als dat van de moederonderneming, gebruikmakend van dezelfde boekhoudprincipes. Alle transacties tussen de ondernemingen van de Groep, balansposten en niet-gerealiseerde winsten en verliezen op transacties binnen de Groep worden geëlimineerd. Minderheidsbelangen in de netto activa van de geconsolideerde dochterondernemingen worden in het eigen vermogen afzonderlijk van het eigen vermogen van de moedermaatschappij opgenomen. Minderheidsbelangen bestaan uit het bedrag van die belangen op de overnamedatum van de bedrijfscombinatie en het aandeel van de minderheid in de wijzigingen in het eigen vermogen sinds de datum van de bedrijfscombinatie. Verliezen die van toepassing waren op de minderheid welke hoger liggen dan de minderheidsbelangen in het eigen vermogen van de dochteronderneming worden toegerekend aan de groepsbelangen met uitzondering van het geval waarin de minderheid een bindende verplichting heeft om aanvullende investeringen te doen om de verliezen te compenseren en hiertoe in staat is. Een lijst van de dochterondernemingen is opgenomen in de toelichting Lijst van de ondernemingen opgenomen in de consolidatie Gesegmenteerde informatie De Groep onderscheidt geen verschillende segmenten, noch op het vlak van de activiteiten, noch op geografisch vlak aangezien de Groep opbrengsten genereert als werkmaatschappij voor de Vlaamse gemengde DNB s Belangrijkste waarderingsregels De toegepaste waarderingsregels zijn in overeenstemming met de principes van vorige boekjaren. a) Opbrengsten Opbrengsten worden geboekt wanneer het waarschijnlijk is dat de economische voordelen verbonden aan de transactie naar de onderneming zullen vloeien, op voorwaarde dat de opbrengsten op een betrouwbare wijze kunnen worden ingeschat en de inning van de verschuldigde vergoeding waarschijnlijk is. Verkoop van goederen en geleverde diensten De opbrengsten uit de verkoop van goederen en de levering van diensten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening wanneer de belangrijkste risico s en voordelen van eigendom aan de koper zijn overgedragen. De financiële baten omvatten intresten voornamelijk gerealiseerd uit het doorlenen van gelden afkomstig van de obligatieleningen en uit de cashpoolactiviteiten. Die intresten worden geboekt wanneer ze verworven zijn en worden opgenomen over de periode waarop ze betrekking hebben (rekening houdend met de effectieve rentevoet van het actief) tenzij er twijfel bestaat over de invorderbaarheid. Ontvangen dividenden worden opgenomen in de winst- en verliesrekening op het moment waarop ze worden toegekend. Kapitaalsubsidies Overheidssubsidies worden opgenomen in de balans van zodra er een redelijke zekerheid bestaat dat ze zullen ontvangen worden en dat aan de voorwaarden voldaan wordt die eraan verbonden zijn. Subsidies die aan een actief zijn verbonden, worden in de balans als Kapitaalsubsidies opgenomen en worden systematisch in de winst- en verliesrekening opgenomen tijdens de verwachte gebruiksduur van het bijbehorend actief. Subsidies als compensatie voor gemaakte kosten worden systematisch in de winst- en verliesrekening opgenomen als Overige operationele bedrijfsopbrengsten in dezelfde periode waarin de kosten worden opgenomen. 8

20 b) Kosten De financiële lasten omvatten intresten van leningen, berekend volgens de effectieve rentevoetmethode en bankkosten. Alle intresten en andere gemaakte kosten in verband met leningen of andere financiële transacties zoals indekkingsopties worden als financiële kosten geboekt wanneer ze zich voordoen. De belastingen op het resultaat van het boekjaar omvatten de verschuldigde belastinglast. De belasting op het resultaat wordt geboekt in de winst- en verliesrekening. De courante belastinglasten zijn de verwachte belastingschulden op het belastbaar inkomen van het jaar, gebaseerd op belastingtarieven die gelden op de balansdatum, en elke aanpassing aan belastingschulden aangaande voorgaande jaren. c) Immateriële activa Immateriële activa worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met eventuele gecumuleerde afschrijvingen en eventuele gecumuleerde bijzondere waardeverminderingen. Immateriële activa met een bepaalde gebruiksduur worden afgeschreven volgens de lineaire afschrijvingsmethode over hun verwachte gebruiksduur. Het jaarlijks afschrijvingspercentage op basis van de geschatte gebruiksduur is als volgt: Software 20,00 % d) Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd aan historische kostprijs verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen. De historische kostprijs omvat de initiële aankoopprijs vermeerderd met rechtstreeks toerekenbare kosten om het actief operationeel te maken zoals beoogd door het management. Afschrijvingen Afschrijvingen worden maandelijks ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht volgens de lineaire methode vanaf de maand volgend op de ingebruikname. De afschrijvingen worden berekend over de verwachte economische gebruiksduur van ieder onderdeel van het materieel vast actief. De jaarlijkse afschrijvingspercentages op basis van de initiële verwachte gebruiksduur zijn als volgt: Meubilair 10,00 % en 20,00 % Inrichtingskosten gehuurde gebouwen 10,00 % Computerapparatuur en hardware 20,00 % en 33,33 % Proeftuin EVA (Elektrische Voertuigen in Actie) 50,00 % Oplaadpalen voor elektrische voertuigen 10,00 % (Motor)fietsen 20,00 % Kosten voor herstelling en instandhouding, die de toekomstige economische voordelen niet vergroten, worden als lasten in de winst- en verliesrekening opgenomen. Meer- en minderwaarde op verkopen Netto winsten en verliezen gerealiseerd op de verkoop van materiële vaste activa worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Ze worden opgenomen, wanneer de wezenlijke risico s en voordelen van eigendom worden overgedragen aan de koper, het waarschijnlijk is dat de economische voordelen met betrekking tot de transactie naar de onderneming zullen vloeien, de reeds gemaakte of nog te maken kosten met betrekking tot de transactie op betrouwbare wijze kunnen worden gewaardeerd en er geen feitelijke zeggenschap meer is over de materiële vaste activa. Leasing Leasing van activa waarbij de voordelen en de risico s substantieel bij de leasinggever blijven, worden beschouwd als operationele leasing. Betalingen van operationele leasing worden op tijdevenredige basis ten laste van de winst- en verliesrekening opgenomen gedurende de leaseperiode, tenzij een andere systematische wijze van toerekening meer representatief is voor het tijdspatroon van de voordelen die de gebruiker geniet. 9

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 ECONOMISCHE GROEP EANDIS Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 Inhoud: Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

Bekaert: Financieel overzicht

Bekaert: Financieel overzicht Bekaert: Financieel overzicht 2 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Geconsolideerde jaarrekening... 4 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening... 4 Geconsolideerd overzicht van het

Nadere informatie

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag Van nature veeleisend Financiële bijlage bij het jaar verslag 2009 0170_TB 09 deel 2_NL.indd 55 20/04/10 15:12 > Profiel van de groep Ter Beke is een innoverende Belgische verse voedingsgroep die zijn

Nadere informatie

Bekaert: Financieel overzicht

Bekaert: Financieel overzicht Bekaert: Financieel overzicht 2 Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Geconsolideerde jaarrekening... 4 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening... 4 Geconsolideerd overzicht van

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening Bekaert Jaarverslag 2014 Financieel Overzicht 9 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening 1. Algemene informatie NV Bekaert SA (de onderneming ) is een onderneming die in België gedomicilieerd

Nadere informatie

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO 47 05/05/2014 BE 0403.216.429 38 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14119.00369 CONSO 1.1 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. CONSO GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO NAAM VAN DE

Nadere informatie

Jaarrekening Mobistar nv

Jaarrekening Mobistar nv Jaarrekening Mobistar nv p. 86 p. 102 p. 105 Jaarrekening Waarderingsregels Verslag van de commissaris Balans na winstverdeling ACTIVA 2012 in duizenden 2011 in duizenden VASTE ACTIVA 997 794 1 017 279

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 10 Verkorte financiële staten

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS

GECONSOLIDEERDE BALANS JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) Activa 31-12-14 31-12-13 Vaste activa Materiële vaste activa (9) 68.071 65.121 Goodwill (10) 63.654 53.652 Overige immateriële

Nadere informatie

FINANCIAL STATEMENTS 2012

FINANCIAL STATEMENTS 2012 FINANCIAL 2012 STATEMENTS BE0429 977 343 VANDEMOORTELE NV 1 KEY FINANCIAL FIGURES Million Euro 2008 2009 (1) 2010 (2) 2011 2012 Revenue 1.228 1.103 1.079 1.273 1.260 RECURRING OPERATIONAL CASH FLOW (REBITDA)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP Befimmo ( de Vennootschap ) is een Vastgoedbevak (Vastgoedbeleggingsvennootschap naar Belgisch recht, met Vast Kapitaal). Ze heeft de vorm van een Commanditaire

Nadere informatie

Toelichtingen bij de jaarrekening

Toelichtingen bij de jaarrekening Toelichtingen bij de jaarrekening 1. Algemene informatie De voornaamste bedrijfsactiviteit van Delhaize Groep (hiernaar wordt eveneens verwezen samen met haar geconsolideerde en geassocieerde ondernemingen,

Nadere informatie

9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO 9 EUR NAT. Date du dépôt N P. U. D. CONSO 1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO NAAM VAN DE CONSOLIDERENDE ENTITEIT: FINANCIERE DE TUBIZE... Juridische vorm : Naamloze Vennootschap... Adres

Nadere informatie

Financiële gegevens geconsolideerde jaarrekening

Financiële gegevens geconsolideerde jaarrekening J A A R V E R S L A G 2005 Financiële gegevens geconsolideerde jaarrekening R O U L A R T A M E D I A G R O U P JAARVERSLAG RAAD VAN BESTUUR 66 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 69 - GECONSOLIDEERDE WINST-

Nadere informatie

Financieel verslag Eandis 2014

Financieel verslag Eandis 2014 Financieel verslag Eandis 2014 Jaarverslag 12 e boekjaar 1 januari 2014-31 december 2014 Nr. 0477.445.084 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar 20/28

Nadere informatie

GBL Jaarverslag 2006

GBL Jaarverslag 2006 GBL O N T W E R P Jaarverslag 2006 1. Inhoud Verslag van de Raad van Bestuur Verantwoordelijke voor het document en de wettelijke controle belaste accountants Boodschap aan de aandeelhouders Geselecteerde

Nadere informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie Keizerslaan 20 Boulevard de l'empereur, 20 B-1000 Brussels T +32 2 546 70 11 F +32 2 546 70 10 www.eliagroup.eu 29/08/2014 Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met: Media Barbara Verhaegen

Nadere informatie

Solvac: Dividend stabiel in 2014 in vergelijking met 2013

Solvac: Dividend stabiel in 2014 in vergelijking met 2013 SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B- 1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 27 februari 2015 om 17.40 u. Gereglementeerde informatie

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

INHOUD JAARREKENING. pagina

INHOUD JAARREKENING. pagina INHOUD JAARREKENING pagina Geconsolideerde winst- en verliesrekening 41 Geconsolideerde balans 42 Geconsolideerd mutatie-overzicht van het eigen vermogen 44 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 46 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag 2007 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2007 Gevestigd te Amsterdam Profiel Heineken Holding

Nadere informatie