JAAR VERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAAR VERSLAG 2 0 1 2"

Transcriptie

1 JAAR VERSLAG 2012

2

3 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht Kengetallen Prae-advies van de Raad van Commissarissen Verslag van de Directie Het bedrijf van de bank Ontwikkelingen en activiteiten Jaarrekening 2012 Balans per 31 december vóór winstbestemming Winst- en Verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de Jaarrekening 2012 Accountantsverklaring Financial Summary 2012 Balance sheet per 31 December, before profit appropriation Profit and loss account Cash flow statement Notes to the 2012 annual accounts Adressenlijst 03

4 Het directieteam Mr. S. Ardjosoediro Directeur Operationele Zaken Drs. E. Kidjo Directeur Financiële Zaken Mr. M. Badjoeri Algemeen Directeur Het management team van de Trustbank V.l.n.r. M.Martodikromo, S.Sarimoen,S.Ardjosoediro, S.Ilahi, E.Kidjo, B.Lieuw A Paw, M.Badjoeri, R.Garib, M. Toewar, C. Tokromo. 04

5 Visie De Trustbank N.V. is een dynamische financiële instelling met een constant groeiende expertise op het gebied van sparen, kredieten, beleggingen en vermogensbeheer. Missie Onze missie is in belangrijke mate gericht op het in gang zetten van het bewustwordingsproces van alle relevante groepen binnen de Surinaamse samenleving, waarbij wij reeds vanaf onze oprichting speciale aandacht besteden aan de financieel kwetsbare groepen. Wij maken hen daarbij vertrouwd met de vele mogelijkheden die het bankwezen te bieden heeft ter optimalisering van hun persoonlijke welvaart en welzijn. Kernwaarden Dynamisch: Wij gaan altijd mee met de veranderende omgeving van al onze stakeholders en plaatsen daarbij steeds de klant centraal Persoonlijke ontwikkeling: Wij bieden onze klanten de best mogelijke financiële producten met een zo hoog mogelijk rendement en bevorderen op deze manier de spaarzin ter realisatie van hun plannen Klantgericht: Wij streven ernaar om met onze dienstverlening steeds de verwachtingen van onze klanten te overtreffen Maatwerk: Wij blijven steeds op maat gesneden, aantrekkelijke en betaalbare financiële producten ontwikkelen voor al onze klanten; wij verliezen daarbij de belangen van de kwetsbaren onder hen nooit uit het oog Deskundig: Wij blijven voortdurend investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening; dit doen wij door middel van de continue training van ons team van goed opgeleide medewerkers Maatschappelijke verantwoordelijkheid: Wij maken de door ons ontworpen producten en diensten toegankelijk voor iedereen, met name voor de seniore burgers en ontwikkelen programma's ter stimulering van onderwijs onder de jongeren. Dit laatste doen wij door het aanbieden van onder andere studiefinancieringproducten. 05

6 MEERJARENOVERZICHT BALANSEN PER 31 DECEMBER SRD SRD SRD SRD A C T I V A Kasmiddelen Vorderingen op kredietinstellingen Vorderingen op klanten Effecten Schatkistpapier Beleggingen Materiële vaste activa Overige kortlopende activa Overlopende activa P A S S I V A Schulden aan klanten Overige schulden Overlopende passiva Voorzieningen Voorziening voor algemene bankrisico s Voorziening uitgestelde belastingverplichting Eigen vermogen

7 WINST- EN VERLIESREKENINGEN BATEN SRD SRD SRD SRD Rente resultaat Overig inkomen Totale baten LASTEN Personeels- en andere beheerskosten Afschrijvingen Waardeveranderingen vorderingen en voorzieningen van op de balans opgenomen verplichtingen Totale lasten Bedrijfsresultaat Inkomstenbelasting Netto-winst KENGETALLEN SRD SRD SRD Uitgezette middelen (vorderingen op klanten) Toevertrouwde middelen (schulden aan klanten) % % % Uitgezette middelen/toevertrouwde middelen Personeelskosten/totale baten Bedrijfslasten/totale baten Bedrijfsresultaat/totale baten Resultaat vóór belastingen/totale baten Eigen vermogen/totaal vermogen Rentebaten/gemiddelde vorderingen op klanten Rentelasten/gemiddelde schulden aan klanten Nettoresultaat/gemiddeld eigen vermogen Nettoresultaat/gemiddeld totaal vermogen Efficiëntie Ratio (Personeels- en andere beheerskosten/totale baten)

8 Prae-advies van de Raad van Commissarissen Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 19 van de statuten, doet het ons een genoegen u omtrent de jaarrekening van de Trustbank het volgende te berichten. Wij hebben de balans per 31 december 2012, de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2012 van de vennootschap, alsmede de bijbehorende toelichting, doen onderzoeken en geven u in overweging de onderhavige jaarrekening, zoals die tezamen met de accountantsverklaring van Tjong A Hung Accountants door de directie ter behandeling is aangeboden, vast te stellen. Deze vaststelling strekt tot decharge van de directie voor het bestuur en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht over het jaar Het bedrijfsresultaat voor belastingen bedraagt in 2012 SRD Na aftrek van SRD aan inkomstenbelasting blijft een nettowinst over van SRD Bij de vaststelling van de jaarrekening zal de winst als volgt worden bestemd: Dividend in contanten : SRD Toevoeging algemene reserve: SRD Wij spreken met genoegen onze waardering en erkentelijkheid uit voor de wijze waarop de directie, staf en alle medewerkers gedurende het boekjaar 2012 hun krachten hebben gegeven aan de vennootschap. Paramaribo,. Raad van Commissarissen Mr. S. W. Kertoidjojo Mr. F.M.S. Ishaak Dhr. J.A. Tjin Wong Joe Drs. R.A. Tjin Wong Joe 08

9 Verslag van de directie Enkele macro-economische beschouwingen De omgevingsfactoren waaronder onze bank in het verslagjaar opereerde bleven redelijk gunstig,ondanks de nadelen die de economie van Suriname ondervond als gevolg van de vertraagde groei van de wereldeconomie. Belangrijke industriële landen zoals de landen van de Europese Unie, zij het met uitzondering van Duitsland, kampen nog steeds met een hardnekkige recessie. Het gevolg daarvan is dat de noodzaak om onevenwichtige verhoudingen in de respectieve economieën te corrigeren niet verder kon worden uitgesteld, waardoor harde en onpopulaire maatregelen moesten worden doorgevoerd. Deze maatregelen, zoals forse bezuinigingen, hebben op hun beurt weer een negatieve uitwerking op de conjunctuur. Grote mogendheden zoals de Verenigde Staten en Japan voerden daarentegen een krachtig verruimend monetair beleid, waardoor er met name in de Verenigde Staten in het afgelopen jaar weer een beperkte economische groei plaatsvond. Ook bij de opkomende economieën, die gedurende de laatste jaren een steeds nadrukkelijker bijdrage leverden aan de wereldeconomie, was er sprake van een terugval in de groei. Het gevolg hiervan was een zwakkere vraag naar goederen en diensten uit deze landen, waardoor de voor Suriname zeer belangrijke grondstofprijzen van o.a. goud, aluinaarde en aardolie op de wereldmarkt onder toenemende druk kwamen te staan. In absolute termen bleven de prijzen van deze producten (m.u.v. die van aluinaarde) nog op een redelijk gunstig niveau, maar aan de stijging van de prijzen was een einde gekomen. Zoals wij in ons jaarverslag over 2011 reeds rapporteerden, hebben belangrijke beleidsmaatregelen in dat jaar geresulteerd in een stabielere valutamarkt. Deze stabilisatie bleef in 2012 gehandhaafd, met als belangrijk zichtbaar effect een dalend inflatiecijfer. Eveneens noemden wij in dat verslag belangrijke fiscale maatregelen die een inkomstenverhogend effect hadden. In het jaar 2012 vertoonde de Surinaamse economie min of meer dezelfde ontwikkeling als het jaar daarvoor. De inflatiedruk nam verder af en was per ultimo december 2012 ongeveer vijf procent op jaarbasis. Volgens een schatting van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in een recent uitgebracht rapport bedroeg de economische groei in termen van het Bruto Binnenlands Product (BBP) in 2012 vier procent, waaraan de olie en goudsector in belangrijke mate aan hebben bijgedragen. De Centrale Bank van Suriname continueerde in 2012 haar beleid om reserves zo veel als mogelijk te cumuleren. De internationale reserves namen in dat jaar toe tot ongeveer 5.6% van het BBP, terwijl de totale schuldpositie van de overheid in het verslagjaar onder de twintig procent van het BBP bleef. De kredietverstrekking aan de private sector verbeterde eveneens en de regelgeving en het toezicht op de financiële sector werden door de Centrale Bank in belangrijke mate opgevoerd. We menen echter dat het van belang is dat de Centrale Bank zich in haar monetaire beleid meer zou bedienen van indirecte marktconforme instrumenten dan van het ingrijpen in de geldhoeveelheid doormiddel van de kasreserve regeling. Deze regeling heeft het karakter van een belasting op de kredietverlening en bezorgt Suriname een nadelige concurrentiepositie ten opzichte van andere landen binnen de Caricom, waar dit instrument niet of slechts beperkt wordt gehanteerd. 09

10 Economische vooruitzichten en uitdagingen Als gevolg van positieve economische ontwikkelingen hebben twee internationale rating agencies t.w. Fitch en Moody's, de rating van Suriname verhoogd naar respectievelijk BB- en Ba3. Indien noodzakelijk geachte institutionele versterkingen kunnen worden doorgevoerd en de huidige economische trend zich voortzet, kunnen de economische resultaten aanleiding geven tot verdere verbetering van de kredietwaardigheid van Suriname. Het streven moet hierbij zijn om binnen afzienbare tijd de status van investment grade country te behalen. Deze status kent belangrijke voordelen, voornamelijk vanwege het feit dat investeerders bereid zijn om genoegen te nemen met een lagere rente in vergelijking tot landen die deze status (nog) niet bezitten. Dit gegeven is van eminent belang indien Suriname een beroep zou willen doen op de internationale kapitaalmarkten. De intentie hiertoe is door de regering recentelijk tot uitdrukking gebracht, o.a. om haar verhoogde deelname in het kapitaal van IamGold te kunnen financieren. De betreffende overeenkomst werd, zoals bekend, kortgeleden in de Nationale Assemblee van Suriname met algemene stemmen goedgekeurd. Bron: IMF Suriname zal thans, met de bereikte monetaire stabiliteit, in toenemende mate aandacht moeten geven aan structurele hervormingen die een duurzame en veerkrachtige groei van de economie moeten kunnen bewerkstelligen. Een stringent uitgavenbeleid van de overheid, met als belangrijk onderdeel het terugbrengen van de totale post aan overheidsalarissen, dient niet alleen gecontinueerd maar zelfs aangescherpt te worden. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor andere noodzakelijke investeringen in o.a. infrastructuur en menselijke hulpbronnen. Wij verwelkomen het initiatief tot de oprichting van een Spaar en stabilisatie Fonds in Suriname, een initiatief dat momenteel in discussie is bij de Nationale Assemblee. Door de oprichting van een dergelijk fonds zal Suriname op termijn minder afhankelijk worden van de (uitputbare) grondstoffen, waarvan de prijzen bovendien zeer conjunctuurgevoelig blijken te zijn. 10

11 Het volatiele karakter van de prijzen op goud- en oliemarkt benadrukt de noodzaak om verder te werken aan een verbreding van onze economische basis. Een goed gericht beleid, geënt op een optimale benutting van de voordelen van duurzame sectoren zoals de agrarische en toeristische sector, kan daarbij een substantiële bijdrage leveren aan deze diversificatie van de Surinaamse economie. Dat er met name in de landbouwsector nog veel werk te verzetten valt, blijkt uit de ontwikkeling van de rijstbouw. Na een groei in de voorgaande drie jaar verminderde in 2012 het beplante rijstareaal met ruim tien procent tot net boven de ha. De padiproductie daalde met ongeveer zeven procent tot metrieke ton. Dit was mede het gevolg van de aanhoudende droogte, maar een belangrijke oorzaak was ook een aantal structurele tekortkomingen. In dit verband noemen we ook de forse verhoging van de government take op gasoline /diesel producten in 2011, die de ontwikkeling van de nog steeds kwetsbare landbouwsector geen goed gedaan heeft. De Trustbank De gevolgen van de positieve economische ontwikkeling in 2012 hebben zeker ook bijgedragen aan de realisatie van de doelstellingen van de Trustbank. Onze bank heeft in het verslagjaar naar volle tevredenheid kunnen presteren en slaagde er wederom in om het jaar met een positief resultaat af te sluiten. Niettemin zijn wij ervan overtuigd dat de komende periode opnieuw forse uitdagingen met zich mee zal brengen. Een duurzaam beleid, het behoud van onze klanten, de noodzaak om nieuwe markten aan te boren, de intentie om onze diensten verder te professionaliseren en de noodzaak om de risico's voor de bank beheersbaar te houden vereisen de uitbreiding van voorzieningen in onze organisatie. In het volgend deel van het verslag worden de belangrijkste ontwikkelingen, welke zich in het verslagjaar hebben voorgedaan, aan u gepresenteerd. Het verslag wordt afgesloten met de door de externe accountant gecertificeerde jaarrekening over Het bedrijf van de Bank Algemeen In het verslagjaar 2012 heeft de bank een bruto resultaat gerealiseerd van SRD Verder groeide het balanstotaal van SRD 106 miljoen naar SRD 135 miljoen, wat een stijging is van 27%. Het is de bank in het verslagjaar gelukt om de kwaliteit van de kredietportefeuille verder te verbeteren. Door een strak gevoerd incassobeleid bleef de NPL-ratio (Non Performing Loans) beneden het niveau van 5%. De overige prestatie indicatoren te weten de BIS, ROA, ROE en Efficiency vertoonden allen een gunstig beeld per ultimo december Hiervoor wordt apart verwezen naar de bijbehorende paragrafen. 11

12 1. Balansontwikkeling Het balanstotaal per ultimo 2012 bedroeg SRD 135 miljoen, hetgeen een stijging is van 27% ten opzichte van De aangetrokken middelen stegen met 29% tot SRD 117 miljoen. De stijging van het balanstotaal liep vrijwel parallel met de aangetrokken middelen. Het eigen vermogen van de bank steeg van SRD 8.60 miljoen per ultimo december 2012 voor winstbestemming naar SRD miljoen. Dit is een stijging van 27%. Balanstotaal. x 1000 SRD 160, , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000-29,381 39,315 64, , , jaar 2. Bedrijfsresultaat na belastingen In het verslagjaar werd een nettoresultaat van SRD 3.7 miljoen gerealiseerd. In het verdere verslag treft u informatie aan, die tot dit resultaat hebben geleid. Bedrijfsresultaat na belastingen x 1000 SRD 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,626 3,702 1,679 2,010 1, Jaar 12

13 3. Overzicht rentebaten en rentelasten Het renteresultaat steeg in het boekjaar met bijkans 15% tot SRD 8.68 miljoen. De toename kan m.n. worden toegeschreven aan een stijging van de rentebaten met 21% tot een bedrag van SRD miljoen. Baten versus Lasten 18,000 16,000 15,532 14,000 12,836 x 1000 SRD SRD 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 5,451 5,842 1,673 1,995 8,068 3,192 5, , Rentebaten Rentelasten Jaar 4. Solvabiliteit ratio De Capital ratio is het aandeel van het zichtbaar eigen vermogen in het balanstotaal. Per ultimo december 2012 bedroeg de Capital ratio voor winstbestemming evenals vorig jaar 8%. De toename enerzijds van het eigen vermogen met SRD 2.3 miljoen (+27%) en anderzijds de toename van het balanstotaal met SRD 28 miljoen (+27%) hebben geleid tot handhaving van de capital ratio op hetzelfde niveau van 8%. De BIS ratio is het aandeel van het eigen vermogen gerelateerd aan de som van de diverse, naar risicograad gewogen activa. Per ultimo december 2012 bedroeg de BIS-ratio voor winstbestemming 11%. 20 Solvabiliteits Ratio Capital ratio BIS ratio 13

14 5. Rentabiliteit Voor de rentabiliteitstoetsing van een bank zijn de belangrijkste gehanteerde performance indicatoren de Return On Equity (ROE) en de Return On Assets (ROA). De ROE is de verhouding tussen het nettoresultaat ten opzichte van het eigen vermogen van de bank. In het verslagjaar 2012 maakte de ROE wederom een positieve ontwikkeling door. Deze bedroeg voor winstbestemming 43%. ROA daarentegen is de verhouding tussen het nettoresultaat ten opzichte van het totaal vermogen van de bank welke per norm deze steeds boven de 1% moet zijn. Bij de ROA constateren wij een ook verbetering ten opzichte van 2011; van 2.8% naar 3% (voor winstbestemming). Procenten (%) ROEversus ROA Return on Equity Return on Assets 6. Efficientie (Cost to Income ratio) De Cost to Income ratio performance indicator geeft de operationele productiviteit aan. Hierbij worden alle door de bank gemaakte kosten in relatie tot de totale baten in beschouwing genomen. Per ultimo december 2012 bedroeg de Cost to Income ratio 53%. Dit is voornamelijk veroorzaakt vanwege de toegenomen druk op de kostenzijde als van noodzakelijk gepleegde voorzieningen op het personele vlak Efficiency ratio Procenten (%) Jaar 14

15 7. Liquiditeit In 2012 was de verhouding van naar SRD geconsolideerde uitgezette versus aangetrokken middelen 67.8%. 8. Kredietuitzetting In 2012 namen de kredietuitzettingen toe met 16% ten opzichte van 2011 tot SRD 45.7 miljoen. De zogenaamde kleine kredieten namen toe met 18%, terwijl de toename bij hypotheekuitzettingen 12% bedroeg. Krediet uitzetting 50,000 40,000 39, x 1000 SRD 30,000 20,000 10,000 17,115 17,089 28, Jaar 9. Kredietportefeuille De totale kredietportefeuille nam in het verslagjaar toe van SRD 76.1 miljoen naar miljoen. Dat is een stijging van 32%; respectievelijk SRD aan hypotheken en SRD aan kleine kredieten. Ontwikkeling Kredietportefeuille 120, , ,677 x 1000 SRD 80,000 60,000 40,000 26,659 32,039 58,916 76,138 20, Jaar 15

16 10. Non Performing Loans ratio De Non Performing loan (NPL) ratio is een norm die gebruikt wordt om de mate van kwaliteit met betrekking tot de kredietportefeuille te kunnen vaststellen. Het is de bank wederom gelukt om de NPL-ratio onder de door de Centrale Bank van Suriname gestelde norm van 5% te houden en deze zelfs verder te verbeteren ten opzichte van De NPL ratio per ultimo 2011 bedroeg nog 3.9%. Per ultimo 2012 constateren wij een significante verbetering naar 2.9%. De toevertrouwde middelen De aangetrokken middelen zijn in het boekjaar 2012 toegenomen ten opzichte van 2011 met SRD 26.3 miljoen of 29%. De termijn deposito s (rentecertificaten) stegen met 13%, terwijl de spaarrekeningen met 66% zijn toegenomen. De rentecertificaten hebben een looptijd variërend van 1 jaar tot 5 jaar. Het rentepercentage is afhankelijk van de looptijd en varieert van 8,5% tot 13% per jaar. De procentuele verhouding van de rentecertificaten op de totale aangetrokken middelen is verder gedaald met 10% ten opzichte van Een verdere verlaging van dit percentage, waarbij tegelijkertijd de spaargelden toenemen, zal uiteindelijk de COF (Cost of Funds) van de bank doen verbeteren. Het interestpercentage op spaartegoeden bedroeg gedurende het jaar %, 1.5% en 1.2% per jaar voor respectievelijk SRD, USD en EUR. Toevertrouwde middelen x 1000 SRD 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, , ,055 27,639 22,357 18,388 13,670 7,586 8, Jaar 16

17 Ontwikkelingen en activiteiten Een fors aantal externe en interne ontwikkelingen, welke alle betrekking hebben op verdere verbetering van bedrijfsactiviteiten, kenmerkten het verslagjaar In het verslagjaar is er een aanvang gemaakt met de uitvoering van alle in het Jaarplan 2012 opgenomen activiteiten. Een deel daarvan is afgerond, terwijl van de overige de uitvoering verder doorloopt naar Planning opzetten nieuw hoofdkantoor Enerzijds vanwege het steeds groeiende cliëntenbestand als gevolg van verbetering en uitbreiding van ons assortiment producten en anderzijds de noodzaak voor meer en moderne werkruimte en betere faciliteiten voor onze clientèle, is door de Raad van Commissarissen aan de Directie opdracht gegeven uit te zien naar een geschikte locatie voor het opzetten van een nieuw hoofdkantoor. Inwerkingtreding nieuwe richtlijnen Centrale Bank van Suriname (CBvS) Op 22 november 2011 is de herziening van de Wet Toezicht op het Bank - en Kredietwezen in De Nationale Assemblee aangenomen. Als gevolg daarvan heeft de CBvS het Financial Sector Strengthening Program ( FSSP) geïntroduceerd en dienovereenkomstig diverse richtlijnen uitgevaardigd. In het eerste kwartaal van het verslagjaar is door de bank het traject ingezet om te kunnen voldoen aan deze richtlijnen. Een aantal geselecteerde medewerkers werden daartoe opgeleid en ingewerkt en werden er noodzakelijke aanpassing in de administratie doorgevoerd. Inwerkingtreding nieuwe AML/ CFT richtlijnen Na uitvaardiging van de nieuwe richtlijnen van de CBvS inzake Anti-Money Laundering en de bestrijding van de financiering van Terrorisme, is door de directie van de bank het Trustbank Compliance Programma opgezet. Het compliance programma heeft als doel : 1. Het vermijden van en beschermen van de bank tegen money laundering activiteiten en financiering van terrorisme 2. Het op juiste wijze naleven van interne en externe wet- en regelgeving waaronder de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties, de Wet Identificatieplicht Dienstverleners en de door de CBvS uitgegeven Richtlijn Anti Money Laundering en de bestrijding van de Financiering van Terrorisme. Zich terdege bewust van deze problematiek en de bestrijding daarvan, zal de bank zich steeds tijd, moeite en kosten getroosten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op dit gebied en de nodige kennis op te doen om op een verantwoorde en deugdelijke wijze een bijdrage te leveren aan de strijd tegen witwaspraktijken. In dat verband heeft de bank in februari 2012 deelgenomen aan de Anti Money Laundering conferentie in Miami, USA, georganiseerd door de FIBA (Florida International Banking Association). 17

18 Nationaal Krediet Registratie In het kader van verdere regulering en verbetering van haar toezichthoudende taak op financiële instellingen wil de CBvS een Nationaal Krediet Registratie Bureau opzetten. Daartoe ontvingen wij op 1 oktober 2012 een conceptwet ter bestudering en becommentariëring. Het is verwachtbaar dat deze wet in de loop van 2013 wordt gefinaliseerd. Toetreding tot de SSE (Suriname Stock Exchange) In maart 2012 is het besluit genomen om toe te treden tot de SSE, waarna in april een kennismakingsbezoek werd afgelegd aan het bestuur van de beurs om vervolgens ingaande 1 juni 2012 officieel te worden toegelaten tot lid. Voorafgaand aan het besluit tot toetreding hebben alle daarvoor in aanmerking komende medewerkers een training in effectenhandel gevolgd, welke is verzorgd door Latin Capital N.V. IAD (Internal Audit Department) Een nieuwe richtlijn van de CBvS heeft implicaties voor de interne controle en interne audit bij kredietinstellingen. Als gevolg hiervan is besloten om aan het begin van het 2 e kwartaal in samenwerking met het advieskantoor KPMG een trainingstraject op te zetten. Alle medewerkers van de afdeling Interne Controle, alsook leidinggevenden van andere afdelingen hebben daarin geparticipeerd. In mei 2012 is een aanvang gemaakt met het opstellen van een IAD charter, dat ook is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Na een grondige evaluatie zijn waar nodig bestaande werkprocedures en -processen geherstructureerd. Het uiteindelijke doel is te geraken tot een IAD-unit, waardoor risico s tijdig worden geïdentificeerd en op deskundige wijze worden beperkt en beheersbaar worden gemaakt voor onze organisatie. Klantgerichtheidstraining De bank heeft vanwege haar credo dat de klant een centrale plaats inneemt in haar bestaan en derhalve recht heeft op de beste serviceverlening van onze bank, wederom een klantgerichtheidstraining voor de medewerkers van zowel het hoofdkantoor als het Trustbank Financial Center doen verzorgen. Ook werd er een DPM-training (Doeltreffend Project Management) in juni 2012 gegeven. Herziening veiligheidshandboek en nieuwe camera beveiliging In juli 2012 heeft de oplevering van het herziene veiligheidshandboek plaatsgevonden. Een van de belangrijkste aandachtsgebieden van onze bank is dat cliënten in een veilige omgeving zaken bij ons kunnen doen. Security medewerkers hebben tot taak steeds alert te zijn, voortdurend situaties te beoordelen, in een vroeg stadium eventuele dreigingen te onderkennen en tijdig dienovereenkomstig actie te ondernemen. Voorts is ook een compleet nieuw en modern camerabeveiligingssysteem op onze locaties in gebruik genomen. 18

19 Opleidingen medewerkers Het volgen van trainingen in vaktechnische opleidingen is van groot belang. In de maanden oktober en november 2012 is door medewerkers van de Trustbank deelgenomen aan de volgende seminars en workshops: 1. Een workshop AML georganiseerd door het MOT 2. Een Seminar Caribbean Centre for Money and Finance (CCMF) georganiseerd door de CBvS. 3. Een Seminar Money Laundering en de Financiering van terrorisme, georganiseerd door de CBvS. 4. Een Conferentie Economic and Financial Education in Latin America georganiseerd door de CBvS. Donaties i.v.m. herdenking 23 jarig bestaan Trustbank Om verder inhoud te geven aan één van haar kernwaarden heeft de bank in verband met haar 23-jaring bestaan een financiële bijdrage geleverd aan een drietal instellingen t.w. - Stichting UNA Suriname, ter realisatie van de Millennium Development Goals in het algemeen en van de projecten betrekking hebbende op senioren, jongeren en vrouwen in het bijzonder; - Stichting Indra Maju ter bevordering van sport en cultuur; - en in overleg met het s Lands Hospitaal is een bedrag gedoneerd ter ondersteuning van de opvang, verzorging en opvoeding van een dubbel gehandicapte kindje. Marktuitbreiding en nieuwe producten Ter versterking van groei en continuïteit is naast het invoeren van innovatieve producten en diensten, marktuitbreiding cruciaal. Na een gedegen marktonderzoek zijn nieuwe doelgroepen geïdentificeerd. In november 2012 is een aanvang gemaakt met het aanbieden van op de nieuwe doelgroepen toegesneden hypotheek-, krediet-, beleggings- en spaarproducten. Medewerkersbestand en Jubilarissen Tijdens de traditionele jaarafsluiting bijeenkomst werden zeven medewerkers vanwege hun jarenlange trouwe dienst gehuldigd. In het verslagjaar hebben wij vijf nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Het aantal kantoormedewerkers per ultimo 2012 bedroeg 42, waarvan 13 man en 29 vrouw. Website De website van de bank is per december 2012 geheel vernieuwd en aangepast. Via kunt U informatie vinden over onze bank en van alle producten en diensten. Family Day Ter bevordering van teambuilding en saamhorigheid onder medewerkers en hun gezinsleden, wordt er elk jaar een family day georganiseerd. In 2012 is gekozen voor het plaatsje Mahuma in het district Para. De opkomst was uitstekend en de participanten waren unaniem van mening dat er sprake was van een geslaagd evenement

20 Micro Kredieten Programma (MKP) Certified Micro Finance Expert Onze medewerker de heer C. Tokromo heeft de training Certified Microfinance Expert met goed gevolg afgesloten. Deze on-line training van de Frankfurt School of Finance & Management duurde van maart tot en met augustus Wij feliciteren de heer Tokromo met zijn certificering en zijn verheugd dat hij zijn opgedane kennis ten dienste kan stellen van onze bank. Seminar Caribbean Micro Finance Alliance (CMFA) IV In verband met kwalitatieve versterking van onze MKP-unit (Micro Kredieten Programma) hebben wij in Trinidad & Tobago geparticipeerd in een CMFA IV seminar. Vanzelfsprekend zal de opgedane kennis en ervaring ten goede komen aan de Micro Kredieten cliënten. Participatie aan Caribbean Capacity program (Carib Cap) II en Technical assistant Assessment van DID In het kader van onze participatie aan het programma van Carib Cap II, dat door CMFA is opgezet teneinde Micro Financiële Instituten (MFI s) in het Caribische gebied technische ondersteuning te geven, is hulp van een consultant van het in Canada gevestigd consultancy bedrijf DID ingeroepen. Een gap assessment en technical assistance onderzoek is intussen verricht en zijn er ook diverse trainingen gegeven aan onze medewerkers. De follow-up vindt in de eerste helft van 2013 plaats. Een woord van dank De directie bedankt alle medewerkers voor hun inzet en bijdrage aan het behalen van het positief bedrijfsresultaat. Speciale dank gaat uit naar alle klanten voor het in de Trustbank gestelde vertrouwen. Finatrust, de Trustbank N.V. Paramaribo 30 april, 2013 De Directie 20

21 JAARREKENING

22 Finatrust, de Trustbank N.V. BALANS PER 31 DECEMBER (vóór winstbestemming) A C T I V A SRD SRD SRD SRD Kasmiddelen Vorderingen op kredietinstellingen Vorderingen op klanten Effecten Schatkistpapier Beleggingen Bedrijfsmiddelen Terreinen Gebouwen Kantoorinventaris Kantoormachines Transportmiddelen Overige kortlopende activa Overlopende activa

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Meerjarenoverzicht 05. Prae-advies van de Raad van Commissarissen

Inhoudsopgave. Meerjarenoverzicht 05. Prae-advies van de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht 05 Prae-advies van de Raad van Commissarissen 06 Verslag van de Directie Het bedrijf van de bank Ontwikkelingen en activiteiten 08 12 18 Jaarrekening 2011 Balans per 31

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE The basic Dutch Financial Statements always consist of: - Balance Sheet - Profit and Loss Account - Disclosure (General disclosure giving details on the accounting

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel JAARREKENING 2012 Stichting Dol Fijne Therapie Bavel INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 5 1.4 Meerjarenoverzicht 7 1.5 Financiële positie

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrapportage 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Meerjarenoverzicht 6 1.5 Financiële

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen CM HARDERWIJK. Jaarrekening 2015

Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen CM HARDERWIJK. Jaarrekening 2015 Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen 91 3844CM HARDERWIJK Jaarrekening 2015 Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen 91 3844CM HARDERWIJK Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel JAARREKENING 2014 Stichting Dol Fijne Therapie Bavel INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 5 1.4 Meerjarenoverzicht 7 1.5 Financiële positie

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014 Countus accountants. adviseurs RAPPORT uitgebracht aan De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn Inzake de halfjaarrekening 1 januari tot en met 30 juni 2014 Op de

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Publicatiegegevens 2008

Publicatiegegevens 2008 Publicatiegegevens 2008 Dossiernummer 34264727 Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Balans per 31 december 2008 3 Toelichting op de balans 4 en 5 Keijser Capital

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Jaarverslag 2013 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1017 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Kerygma C.J. de Vlieger Arnhemseweg 205 3817 CE AMERSFOORT. Jaarrekening 2013

Stichting Kerygma C.J. de Vlieger Arnhemseweg 205 3817 CE AMERSFOORT. Jaarrekening 2013 Stichting Kerygma C.J. de Vlieger Arnhemseweg 205 3817 CE AMERSFOORT Jaarrekening 2013 adres Lijzij 44 1276 GL Huizen tel 035 5249040 fax 035 5249041 mobiel 06 53802367 e-mail website info@as-administraties.nl

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2015

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2015 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2015 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie