JAAR VERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAAR VERSLAG 2 0 1 2"

Transcriptie

1 JAAR VERSLAG 2012

2

3 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht Kengetallen Prae-advies van de Raad van Commissarissen Verslag van de Directie Het bedrijf van de bank Ontwikkelingen en activiteiten Jaarrekening 2012 Balans per 31 december vóór winstbestemming Winst- en Verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de Jaarrekening 2012 Accountantsverklaring Financial Summary 2012 Balance sheet per 31 December, before profit appropriation Profit and loss account Cash flow statement Notes to the 2012 annual accounts Adressenlijst 03

4 Het directieteam Mr. S. Ardjosoediro Directeur Operationele Zaken Drs. E. Kidjo Directeur Financiële Zaken Mr. M. Badjoeri Algemeen Directeur Het management team van de Trustbank V.l.n.r. M.Martodikromo, S.Sarimoen,S.Ardjosoediro, S.Ilahi, E.Kidjo, B.Lieuw A Paw, M.Badjoeri, R.Garib, M. Toewar, C. Tokromo. 04

5 Visie De Trustbank N.V. is een dynamische financiële instelling met een constant groeiende expertise op het gebied van sparen, kredieten, beleggingen en vermogensbeheer. Missie Onze missie is in belangrijke mate gericht op het in gang zetten van het bewustwordingsproces van alle relevante groepen binnen de Surinaamse samenleving, waarbij wij reeds vanaf onze oprichting speciale aandacht besteden aan de financieel kwetsbare groepen. Wij maken hen daarbij vertrouwd met de vele mogelijkheden die het bankwezen te bieden heeft ter optimalisering van hun persoonlijke welvaart en welzijn. Kernwaarden Dynamisch: Wij gaan altijd mee met de veranderende omgeving van al onze stakeholders en plaatsen daarbij steeds de klant centraal Persoonlijke ontwikkeling: Wij bieden onze klanten de best mogelijke financiële producten met een zo hoog mogelijk rendement en bevorderen op deze manier de spaarzin ter realisatie van hun plannen Klantgericht: Wij streven ernaar om met onze dienstverlening steeds de verwachtingen van onze klanten te overtreffen Maatwerk: Wij blijven steeds op maat gesneden, aantrekkelijke en betaalbare financiële producten ontwikkelen voor al onze klanten; wij verliezen daarbij de belangen van de kwetsbaren onder hen nooit uit het oog Deskundig: Wij blijven voortdurend investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening; dit doen wij door middel van de continue training van ons team van goed opgeleide medewerkers Maatschappelijke verantwoordelijkheid: Wij maken de door ons ontworpen producten en diensten toegankelijk voor iedereen, met name voor de seniore burgers en ontwikkelen programma's ter stimulering van onderwijs onder de jongeren. Dit laatste doen wij door het aanbieden van onder andere studiefinancieringproducten. 05

6 MEERJARENOVERZICHT BALANSEN PER 31 DECEMBER SRD SRD SRD SRD A C T I V A Kasmiddelen Vorderingen op kredietinstellingen Vorderingen op klanten Effecten Schatkistpapier Beleggingen Materiële vaste activa Overige kortlopende activa Overlopende activa P A S S I V A Schulden aan klanten Overige schulden Overlopende passiva Voorzieningen Voorziening voor algemene bankrisico s Voorziening uitgestelde belastingverplichting Eigen vermogen

7 WINST- EN VERLIESREKENINGEN BATEN SRD SRD SRD SRD Rente resultaat Overig inkomen Totale baten LASTEN Personeels- en andere beheerskosten Afschrijvingen Waardeveranderingen vorderingen en voorzieningen van op de balans opgenomen verplichtingen Totale lasten Bedrijfsresultaat Inkomstenbelasting Netto-winst KENGETALLEN SRD SRD SRD Uitgezette middelen (vorderingen op klanten) Toevertrouwde middelen (schulden aan klanten) % % % Uitgezette middelen/toevertrouwde middelen Personeelskosten/totale baten Bedrijfslasten/totale baten Bedrijfsresultaat/totale baten Resultaat vóór belastingen/totale baten Eigen vermogen/totaal vermogen Rentebaten/gemiddelde vorderingen op klanten Rentelasten/gemiddelde schulden aan klanten Nettoresultaat/gemiddeld eigen vermogen Nettoresultaat/gemiddeld totaal vermogen Efficiëntie Ratio (Personeels- en andere beheerskosten/totale baten)

8 Prae-advies van de Raad van Commissarissen Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 19 van de statuten, doet het ons een genoegen u omtrent de jaarrekening van de Trustbank het volgende te berichten. Wij hebben de balans per 31 december 2012, de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2012 van de vennootschap, alsmede de bijbehorende toelichting, doen onderzoeken en geven u in overweging de onderhavige jaarrekening, zoals die tezamen met de accountantsverklaring van Tjong A Hung Accountants door de directie ter behandeling is aangeboden, vast te stellen. Deze vaststelling strekt tot decharge van de directie voor het bestuur en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht over het jaar Het bedrijfsresultaat voor belastingen bedraagt in 2012 SRD Na aftrek van SRD aan inkomstenbelasting blijft een nettowinst over van SRD Bij de vaststelling van de jaarrekening zal de winst als volgt worden bestemd: Dividend in contanten : SRD Toevoeging algemene reserve: SRD Wij spreken met genoegen onze waardering en erkentelijkheid uit voor de wijze waarop de directie, staf en alle medewerkers gedurende het boekjaar 2012 hun krachten hebben gegeven aan de vennootschap. Paramaribo,. Raad van Commissarissen Mr. S. W. Kertoidjojo Mr. F.M.S. Ishaak Dhr. J.A. Tjin Wong Joe Drs. R.A. Tjin Wong Joe 08

9 Verslag van de directie Enkele macro-economische beschouwingen De omgevingsfactoren waaronder onze bank in het verslagjaar opereerde bleven redelijk gunstig,ondanks de nadelen die de economie van Suriname ondervond als gevolg van de vertraagde groei van de wereldeconomie. Belangrijke industriële landen zoals de landen van de Europese Unie, zij het met uitzondering van Duitsland, kampen nog steeds met een hardnekkige recessie. Het gevolg daarvan is dat de noodzaak om onevenwichtige verhoudingen in de respectieve economieën te corrigeren niet verder kon worden uitgesteld, waardoor harde en onpopulaire maatregelen moesten worden doorgevoerd. Deze maatregelen, zoals forse bezuinigingen, hebben op hun beurt weer een negatieve uitwerking op de conjunctuur. Grote mogendheden zoals de Verenigde Staten en Japan voerden daarentegen een krachtig verruimend monetair beleid, waardoor er met name in de Verenigde Staten in het afgelopen jaar weer een beperkte economische groei plaatsvond. Ook bij de opkomende economieën, die gedurende de laatste jaren een steeds nadrukkelijker bijdrage leverden aan de wereldeconomie, was er sprake van een terugval in de groei. Het gevolg hiervan was een zwakkere vraag naar goederen en diensten uit deze landen, waardoor de voor Suriname zeer belangrijke grondstofprijzen van o.a. goud, aluinaarde en aardolie op de wereldmarkt onder toenemende druk kwamen te staan. In absolute termen bleven de prijzen van deze producten (m.u.v. die van aluinaarde) nog op een redelijk gunstig niveau, maar aan de stijging van de prijzen was een einde gekomen. Zoals wij in ons jaarverslag over 2011 reeds rapporteerden, hebben belangrijke beleidsmaatregelen in dat jaar geresulteerd in een stabielere valutamarkt. Deze stabilisatie bleef in 2012 gehandhaafd, met als belangrijk zichtbaar effect een dalend inflatiecijfer. Eveneens noemden wij in dat verslag belangrijke fiscale maatregelen die een inkomstenverhogend effect hadden. In het jaar 2012 vertoonde de Surinaamse economie min of meer dezelfde ontwikkeling als het jaar daarvoor. De inflatiedruk nam verder af en was per ultimo december 2012 ongeveer vijf procent op jaarbasis. Volgens een schatting van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in een recent uitgebracht rapport bedroeg de economische groei in termen van het Bruto Binnenlands Product (BBP) in 2012 vier procent, waaraan de olie en goudsector in belangrijke mate aan hebben bijgedragen. De Centrale Bank van Suriname continueerde in 2012 haar beleid om reserves zo veel als mogelijk te cumuleren. De internationale reserves namen in dat jaar toe tot ongeveer 5.6% van het BBP, terwijl de totale schuldpositie van de overheid in het verslagjaar onder de twintig procent van het BBP bleef. De kredietverstrekking aan de private sector verbeterde eveneens en de regelgeving en het toezicht op de financiële sector werden door de Centrale Bank in belangrijke mate opgevoerd. We menen echter dat het van belang is dat de Centrale Bank zich in haar monetaire beleid meer zou bedienen van indirecte marktconforme instrumenten dan van het ingrijpen in de geldhoeveelheid doormiddel van de kasreserve regeling. Deze regeling heeft het karakter van een belasting op de kredietverlening en bezorgt Suriname een nadelige concurrentiepositie ten opzichte van andere landen binnen de Caricom, waar dit instrument niet of slechts beperkt wordt gehanteerd. 09

10 Economische vooruitzichten en uitdagingen Als gevolg van positieve economische ontwikkelingen hebben twee internationale rating agencies t.w. Fitch en Moody's, de rating van Suriname verhoogd naar respectievelijk BB- en Ba3. Indien noodzakelijk geachte institutionele versterkingen kunnen worden doorgevoerd en de huidige economische trend zich voortzet, kunnen de economische resultaten aanleiding geven tot verdere verbetering van de kredietwaardigheid van Suriname. Het streven moet hierbij zijn om binnen afzienbare tijd de status van investment grade country te behalen. Deze status kent belangrijke voordelen, voornamelijk vanwege het feit dat investeerders bereid zijn om genoegen te nemen met een lagere rente in vergelijking tot landen die deze status (nog) niet bezitten. Dit gegeven is van eminent belang indien Suriname een beroep zou willen doen op de internationale kapitaalmarkten. De intentie hiertoe is door de regering recentelijk tot uitdrukking gebracht, o.a. om haar verhoogde deelname in het kapitaal van IamGold te kunnen financieren. De betreffende overeenkomst werd, zoals bekend, kortgeleden in de Nationale Assemblee van Suriname met algemene stemmen goedgekeurd. Bron: IMF Suriname zal thans, met de bereikte monetaire stabiliteit, in toenemende mate aandacht moeten geven aan structurele hervormingen die een duurzame en veerkrachtige groei van de economie moeten kunnen bewerkstelligen. Een stringent uitgavenbeleid van de overheid, met als belangrijk onderdeel het terugbrengen van de totale post aan overheidsalarissen, dient niet alleen gecontinueerd maar zelfs aangescherpt te worden. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor andere noodzakelijke investeringen in o.a. infrastructuur en menselijke hulpbronnen. Wij verwelkomen het initiatief tot de oprichting van een Spaar en stabilisatie Fonds in Suriname, een initiatief dat momenteel in discussie is bij de Nationale Assemblee. Door de oprichting van een dergelijk fonds zal Suriname op termijn minder afhankelijk worden van de (uitputbare) grondstoffen, waarvan de prijzen bovendien zeer conjunctuurgevoelig blijken te zijn. 10

11 Het volatiele karakter van de prijzen op goud- en oliemarkt benadrukt de noodzaak om verder te werken aan een verbreding van onze economische basis. Een goed gericht beleid, geënt op een optimale benutting van de voordelen van duurzame sectoren zoals de agrarische en toeristische sector, kan daarbij een substantiële bijdrage leveren aan deze diversificatie van de Surinaamse economie. Dat er met name in de landbouwsector nog veel werk te verzetten valt, blijkt uit de ontwikkeling van de rijstbouw. Na een groei in de voorgaande drie jaar verminderde in 2012 het beplante rijstareaal met ruim tien procent tot net boven de ha. De padiproductie daalde met ongeveer zeven procent tot metrieke ton. Dit was mede het gevolg van de aanhoudende droogte, maar een belangrijke oorzaak was ook een aantal structurele tekortkomingen. In dit verband noemen we ook de forse verhoging van de government take op gasoline /diesel producten in 2011, die de ontwikkeling van de nog steeds kwetsbare landbouwsector geen goed gedaan heeft. De Trustbank De gevolgen van de positieve economische ontwikkeling in 2012 hebben zeker ook bijgedragen aan de realisatie van de doelstellingen van de Trustbank. Onze bank heeft in het verslagjaar naar volle tevredenheid kunnen presteren en slaagde er wederom in om het jaar met een positief resultaat af te sluiten. Niettemin zijn wij ervan overtuigd dat de komende periode opnieuw forse uitdagingen met zich mee zal brengen. Een duurzaam beleid, het behoud van onze klanten, de noodzaak om nieuwe markten aan te boren, de intentie om onze diensten verder te professionaliseren en de noodzaak om de risico's voor de bank beheersbaar te houden vereisen de uitbreiding van voorzieningen in onze organisatie. In het volgend deel van het verslag worden de belangrijkste ontwikkelingen, welke zich in het verslagjaar hebben voorgedaan, aan u gepresenteerd. Het verslag wordt afgesloten met de door de externe accountant gecertificeerde jaarrekening over Het bedrijf van de Bank Algemeen In het verslagjaar 2012 heeft de bank een bruto resultaat gerealiseerd van SRD Verder groeide het balanstotaal van SRD 106 miljoen naar SRD 135 miljoen, wat een stijging is van 27%. Het is de bank in het verslagjaar gelukt om de kwaliteit van de kredietportefeuille verder te verbeteren. Door een strak gevoerd incassobeleid bleef de NPL-ratio (Non Performing Loans) beneden het niveau van 5%. De overige prestatie indicatoren te weten de BIS, ROA, ROE en Efficiency vertoonden allen een gunstig beeld per ultimo december Hiervoor wordt apart verwezen naar de bijbehorende paragrafen. 11

12 1. Balansontwikkeling Het balanstotaal per ultimo 2012 bedroeg SRD 135 miljoen, hetgeen een stijging is van 27% ten opzichte van De aangetrokken middelen stegen met 29% tot SRD 117 miljoen. De stijging van het balanstotaal liep vrijwel parallel met de aangetrokken middelen. Het eigen vermogen van de bank steeg van SRD 8.60 miljoen per ultimo december 2012 voor winstbestemming naar SRD miljoen. Dit is een stijging van 27%. Balanstotaal. x 1000 SRD 160, , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000-29,381 39,315 64, , , jaar 2. Bedrijfsresultaat na belastingen In het verslagjaar werd een nettoresultaat van SRD 3.7 miljoen gerealiseerd. In het verdere verslag treft u informatie aan, die tot dit resultaat hebben geleid. Bedrijfsresultaat na belastingen x 1000 SRD 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,626 3,702 1,679 2,010 1, Jaar 12

13 3. Overzicht rentebaten en rentelasten Het renteresultaat steeg in het boekjaar met bijkans 15% tot SRD 8.68 miljoen. De toename kan m.n. worden toegeschreven aan een stijging van de rentebaten met 21% tot een bedrag van SRD miljoen. Baten versus Lasten 18,000 16,000 15,532 14,000 12,836 x 1000 SRD SRD 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 5,451 5,842 1,673 1,995 8,068 3,192 5, , Rentebaten Rentelasten Jaar 4. Solvabiliteit ratio De Capital ratio is het aandeel van het zichtbaar eigen vermogen in het balanstotaal. Per ultimo december 2012 bedroeg de Capital ratio voor winstbestemming evenals vorig jaar 8%. De toename enerzijds van het eigen vermogen met SRD 2.3 miljoen (+27%) en anderzijds de toename van het balanstotaal met SRD 28 miljoen (+27%) hebben geleid tot handhaving van de capital ratio op hetzelfde niveau van 8%. De BIS ratio is het aandeel van het eigen vermogen gerelateerd aan de som van de diverse, naar risicograad gewogen activa. Per ultimo december 2012 bedroeg de BIS-ratio voor winstbestemming 11%. 20 Solvabiliteits Ratio Capital ratio BIS ratio 13

14 5. Rentabiliteit Voor de rentabiliteitstoetsing van een bank zijn de belangrijkste gehanteerde performance indicatoren de Return On Equity (ROE) en de Return On Assets (ROA). De ROE is de verhouding tussen het nettoresultaat ten opzichte van het eigen vermogen van de bank. In het verslagjaar 2012 maakte de ROE wederom een positieve ontwikkeling door. Deze bedroeg voor winstbestemming 43%. ROA daarentegen is de verhouding tussen het nettoresultaat ten opzichte van het totaal vermogen van de bank welke per norm deze steeds boven de 1% moet zijn. Bij de ROA constateren wij een ook verbetering ten opzichte van 2011; van 2.8% naar 3% (voor winstbestemming). Procenten (%) ROEversus ROA Return on Equity Return on Assets 6. Efficientie (Cost to Income ratio) De Cost to Income ratio performance indicator geeft de operationele productiviteit aan. Hierbij worden alle door de bank gemaakte kosten in relatie tot de totale baten in beschouwing genomen. Per ultimo december 2012 bedroeg de Cost to Income ratio 53%. Dit is voornamelijk veroorzaakt vanwege de toegenomen druk op de kostenzijde als van noodzakelijk gepleegde voorzieningen op het personele vlak Efficiency ratio Procenten (%) Jaar 14

15 7. Liquiditeit In 2012 was de verhouding van naar SRD geconsolideerde uitgezette versus aangetrokken middelen 67.8%. 8. Kredietuitzetting In 2012 namen de kredietuitzettingen toe met 16% ten opzichte van 2011 tot SRD 45.7 miljoen. De zogenaamde kleine kredieten namen toe met 18%, terwijl de toename bij hypotheekuitzettingen 12% bedroeg. Krediet uitzetting 50,000 40,000 39, x 1000 SRD 30,000 20,000 10,000 17,115 17,089 28, Jaar 9. Kredietportefeuille De totale kredietportefeuille nam in het verslagjaar toe van SRD 76.1 miljoen naar miljoen. Dat is een stijging van 32%; respectievelijk SRD aan hypotheken en SRD aan kleine kredieten. Ontwikkeling Kredietportefeuille 120, , ,677 x 1000 SRD 80,000 60,000 40,000 26,659 32,039 58,916 76,138 20, Jaar 15

16 10. Non Performing Loans ratio De Non Performing loan (NPL) ratio is een norm die gebruikt wordt om de mate van kwaliteit met betrekking tot de kredietportefeuille te kunnen vaststellen. Het is de bank wederom gelukt om de NPL-ratio onder de door de Centrale Bank van Suriname gestelde norm van 5% te houden en deze zelfs verder te verbeteren ten opzichte van De NPL ratio per ultimo 2011 bedroeg nog 3.9%. Per ultimo 2012 constateren wij een significante verbetering naar 2.9%. De toevertrouwde middelen De aangetrokken middelen zijn in het boekjaar 2012 toegenomen ten opzichte van 2011 met SRD 26.3 miljoen of 29%. De termijn deposito s (rentecertificaten) stegen met 13%, terwijl de spaarrekeningen met 66% zijn toegenomen. De rentecertificaten hebben een looptijd variërend van 1 jaar tot 5 jaar. Het rentepercentage is afhankelijk van de looptijd en varieert van 8,5% tot 13% per jaar. De procentuele verhouding van de rentecertificaten op de totale aangetrokken middelen is verder gedaald met 10% ten opzichte van Een verdere verlaging van dit percentage, waarbij tegelijkertijd de spaargelden toenemen, zal uiteindelijk de COF (Cost of Funds) van de bank doen verbeteren. Het interestpercentage op spaartegoeden bedroeg gedurende het jaar %, 1.5% en 1.2% per jaar voor respectievelijk SRD, USD en EUR. Toevertrouwde middelen x 1000 SRD 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, , ,055 27,639 22,357 18,388 13,670 7,586 8, Jaar 16

17 Ontwikkelingen en activiteiten Een fors aantal externe en interne ontwikkelingen, welke alle betrekking hebben op verdere verbetering van bedrijfsactiviteiten, kenmerkten het verslagjaar In het verslagjaar is er een aanvang gemaakt met de uitvoering van alle in het Jaarplan 2012 opgenomen activiteiten. Een deel daarvan is afgerond, terwijl van de overige de uitvoering verder doorloopt naar Planning opzetten nieuw hoofdkantoor Enerzijds vanwege het steeds groeiende cliëntenbestand als gevolg van verbetering en uitbreiding van ons assortiment producten en anderzijds de noodzaak voor meer en moderne werkruimte en betere faciliteiten voor onze clientèle, is door de Raad van Commissarissen aan de Directie opdracht gegeven uit te zien naar een geschikte locatie voor het opzetten van een nieuw hoofdkantoor. Inwerkingtreding nieuwe richtlijnen Centrale Bank van Suriname (CBvS) Op 22 november 2011 is de herziening van de Wet Toezicht op het Bank - en Kredietwezen in De Nationale Assemblee aangenomen. Als gevolg daarvan heeft de CBvS het Financial Sector Strengthening Program ( FSSP) geïntroduceerd en dienovereenkomstig diverse richtlijnen uitgevaardigd. In het eerste kwartaal van het verslagjaar is door de bank het traject ingezet om te kunnen voldoen aan deze richtlijnen. Een aantal geselecteerde medewerkers werden daartoe opgeleid en ingewerkt en werden er noodzakelijke aanpassing in de administratie doorgevoerd. Inwerkingtreding nieuwe AML/ CFT richtlijnen Na uitvaardiging van de nieuwe richtlijnen van de CBvS inzake Anti-Money Laundering en de bestrijding van de financiering van Terrorisme, is door de directie van de bank het Trustbank Compliance Programma opgezet. Het compliance programma heeft als doel : 1. Het vermijden van en beschermen van de bank tegen money laundering activiteiten en financiering van terrorisme 2. Het op juiste wijze naleven van interne en externe wet- en regelgeving waaronder de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties, de Wet Identificatieplicht Dienstverleners en de door de CBvS uitgegeven Richtlijn Anti Money Laundering en de bestrijding van de Financiering van Terrorisme. Zich terdege bewust van deze problematiek en de bestrijding daarvan, zal de bank zich steeds tijd, moeite en kosten getroosten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op dit gebied en de nodige kennis op te doen om op een verantwoorde en deugdelijke wijze een bijdrage te leveren aan de strijd tegen witwaspraktijken. In dat verband heeft de bank in februari 2012 deelgenomen aan de Anti Money Laundering conferentie in Miami, USA, georganiseerd door de FIBA (Florida International Banking Association). 17

18 Nationaal Krediet Registratie In het kader van verdere regulering en verbetering van haar toezichthoudende taak op financiële instellingen wil de CBvS een Nationaal Krediet Registratie Bureau opzetten. Daartoe ontvingen wij op 1 oktober 2012 een conceptwet ter bestudering en becommentariëring. Het is verwachtbaar dat deze wet in de loop van 2013 wordt gefinaliseerd. Toetreding tot de SSE (Suriname Stock Exchange) In maart 2012 is het besluit genomen om toe te treden tot de SSE, waarna in april een kennismakingsbezoek werd afgelegd aan het bestuur van de beurs om vervolgens ingaande 1 juni 2012 officieel te worden toegelaten tot lid. Voorafgaand aan het besluit tot toetreding hebben alle daarvoor in aanmerking komende medewerkers een training in effectenhandel gevolgd, welke is verzorgd door Latin Capital N.V. IAD (Internal Audit Department) Een nieuwe richtlijn van de CBvS heeft implicaties voor de interne controle en interne audit bij kredietinstellingen. Als gevolg hiervan is besloten om aan het begin van het 2 e kwartaal in samenwerking met het advieskantoor KPMG een trainingstraject op te zetten. Alle medewerkers van de afdeling Interne Controle, alsook leidinggevenden van andere afdelingen hebben daarin geparticipeerd. In mei 2012 is een aanvang gemaakt met het opstellen van een IAD charter, dat ook is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Na een grondige evaluatie zijn waar nodig bestaande werkprocedures en -processen geherstructureerd. Het uiteindelijke doel is te geraken tot een IAD-unit, waardoor risico s tijdig worden geïdentificeerd en op deskundige wijze worden beperkt en beheersbaar worden gemaakt voor onze organisatie. Klantgerichtheidstraining De bank heeft vanwege haar credo dat de klant een centrale plaats inneemt in haar bestaan en derhalve recht heeft op de beste serviceverlening van onze bank, wederom een klantgerichtheidstraining voor de medewerkers van zowel het hoofdkantoor als het Trustbank Financial Center doen verzorgen. Ook werd er een DPM-training (Doeltreffend Project Management) in juni 2012 gegeven. Herziening veiligheidshandboek en nieuwe camera beveiliging In juli 2012 heeft de oplevering van het herziene veiligheidshandboek plaatsgevonden. Een van de belangrijkste aandachtsgebieden van onze bank is dat cliënten in een veilige omgeving zaken bij ons kunnen doen. Security medewerkers hebben tot taak steeds alert te zijn, voortdurend situaties te beoordelen, in een vroeg stadium eventuele dreigingen te onderkennen en tijdig dienovereenkomstig actie te ondernemen. Voorts is ook een compleet nieuw en modern camerabeveiligingssysteem op onze locaties in gebruik genomen. 18

19 Opleidingen medewerkers Het volgen van trainingen in vaktechnische opleidingen is van groot belang. In de maanden oktober en november 2012 is door medewerkers van de Trustbank deelgenomen aan de volgende seminars en workshops: 1. Een workshop AML georganiseerd door het MOT 2. Een Seminar Caribbean Centre for Money and Finance (CCMF) georganiseerd door de CBvS. 3. Een Seminar Money Laundering en de Financiering van terrorisme, georganiseerd door de CBvS. 4. Een Conferentie Economic and Financial Education in Latin America georganiseerd door de CBvS. Donaties i.v.m. herdenking 23 jarig bestaan Trustbank Om verder inhoud te geven aan één van haar kernwaarden heeft de bank in verband met haar 23-jaring bestaan een financiële bijdrage geleverd aan een drietal instellingen t.w. - Stichting UNA Suriname, ter realisatie van de Millennium Development Goals in het algemeen en van de projecten betrekking hebbende op senioren, jongeren en vrouwen in het bijzonder; - Stichting Indra Maju ter bevordering van sport en cultuur; - en in overleg met het s Lands Hospitaal is een bedrag gedoneerd ter ondersteuning van de opvang, verzorging en opvoeding van een dubbel gehandicapte kindje. Marktuitbreiding en nieuwe producten Ter versterking van groei en continuïteit is naast het invoeren van innovatieve producten en diensten, marktuitbreiding cruciaal. Na een gedegen marktonderzoek zijn nieuwe doelgroepen geïdentificeerd. In november 2012 is een aanvang gemaakt met het aanbieden van op de nieuwe doelgroepen toegesneden hypotheek-, krediet-, beleggings- en spaarproducten. Medewerkersbestand en Jubilarissen Tijdens de traditionele jaarafsluiting bijeenkomst werden zeven medewerkers vanwege hun jarenlange trouwe dienst gehuldigd. In het verslagjaar hebben wij vijf nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Het aantal kantoormedewerkers per ultimo 2012 bedroeg 42, waarvan 13 man en 29 vrouw. Website De website van de bank is per december 2012 geheel vernieuwd en aangepast. Via kunt U informatie vinden over onze bank en van alle producten en diensten. Family Day Ter bevordering van teambuilding en saamhorigheid onder medewerkers en hun gezinsleden, wordt er elk jaar een family day georganiseerd. In 2012 is gekozen voor het plaatsje Mahuma in het district Para. De opkomst was uitstekend en de participanten waren unaniem van mening dat er sprake was van een geslaagd evenement

20 Micro Kredieten Programma (MKP) Certified Micro Finance Expert Onze medewerker de heer C. Tokromo heeft de training Certified Microfinance Expert met goed gevolg afgesloten. Deze on-line training van de Frankfurt School of Finance & Management duurde van maart tot en met augustus Wij feliciteren de heer Tokromo met zijn certificering en zijn verheugd dat hij zijn opgedane kennis ten dienste kan stellen van onze bank. Seminar Caribbean Micro Finance Alliance (CMFA) IV In verband met kwalitatieve versterking van onze MKP-unit (Micro Kredieten Programma) hebben wij in Trinidad & Tobago geparticipeerd in een CMFA IV seminar. Vanzelfsprekend zal de opgedane kennis en ervaring ten goede komen aan de Micro Kredieten cliënten. Participatie aan Caribbean Capacity program (Carib Cap) II en Technical assistant Assessment van DID In het kader van onze participatie aan het programma van Carib Cap II, dat door CMFA is opgezet teneinde Micro Financiële Instituten (MFI s) in het Caribische gebied technische ondersteuning te geven, is hulp van een consultant van het in Canada gevestigd consultancy bedrijf DID ingeroepen. Een gap assessment en technical assistance onderzoek is intussen verricht en zijn er ook diverse trainingen gegeven aan onze medewerkers. De follow-up vindt in de eerste helft van 2013 plaats. Een woord van dank De directie bedankt alle medewerkers voor hun inzet en bijdrage aan het behalen van het positief bedrijfsresultaat. Speciale dank gaat uit naar alle klanten voor het in de Trustbank gestelde vertrouwen. Finatrust, de Trustbank N.V. Paramaribo 30 april, 2013 De Directie 20

21 JAARREKENING

22 Finatrust, de Trustbank N.V. BALANS PER 31 DECEMBER (vóór winstbestemming) A C T I V A SRD SRD SRD SRD Kasmiddelen Vorderingen op kredietinstellingen Vorderingen op klanten Effecten Schatkistpapier Beleggingen Bedrijfsmiddelen Terreinen Gebouwen Kantoorinventaris Kantoormachines Transportmiddelen Overige kortlopende activa Overlopende activa

Raad van Commissarissen. J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes 26.01.2009 G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg.

Raad van Commissarissen. J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes 26.01.2009 G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg. Raad van Commissarissen J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes 26.01.2009 G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg Direktieleden drs. M.E. Atmodikromo Kartoredjo mr. D.R.S. Pawironadi R. M. Tjon

Nadere informatie

Pupillen van Kinderverblijf De Papegaaitjes poseren vol trots in traditionele kledij nadat zij de donatie symbolisch in ontvangst hebben genomen.

Pupillen van Kinderverblijf De Papegaaitjes poseren vol trots in traditionele kledij nadat zij de donatie symbolisch in ontvangst hebben genomen. 1 2 3 Pupillen van Kinderverblijf De Papegaaitjes poseren vol trots in traditionele kledij nadat zij de donatie symbolisch in ontvangst hebben genomen. Opening Finabank IBC op 22 maart 2007 Op de eerste

Nadere informatie

Missie, Visie en Kernwaarden 2. Organogram Surichange Bank nv 3. Profiel van de bank 4. Vijf jaar geconsolideerde kerngegevens 5

Missie, Visie en Kernwaarden 2. Organogram Surichange Bank nv 3. Profiel van de bank 4. Vijf jaar geconsolideerde kerngegevens 5 scb jaarverslag 2011 Inhoud Missie, Visie en Kernwaarden 2 Organogram Surichange Bank nv 3 Profiel van de bank 4 Vijf jaar geconsolideerde kerngegevens 5 Pre-advies van de Raad van Commissarissen 6 Verslag

Nadere informatie

de andere bank Inhoudsopgave

de andere bank Inhoudsopgave jaarverslag 2011 annual report 2011 2 jaarverslag 2011 goud, de koning der metalen, heeft niet alleen voordelen voor ons land. naast het economische gewin moeten de schadelijke gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears.

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. JAARVERSLAG 2013 2 jaarverslag 2013 Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. 3 Inhoudsopgave Een schets van de Finabank 04 Missie, visie en

Nadere informatie

Het directieteam van Finabank:

Het directieteam van Finabank: jaarverslag 2014 2 jaarverslag 2014 Het directieteam van Finabank: Van links naar rechts op de foto: Almar Giesberts, Chief Commercial Officer Eblein G. Frangie, Chief Executive Officer Coenraad Valk,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012. Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012

Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012. Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012 Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012 Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012 1 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Visie, Missie en Profiel 4 Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers 2012-2008 5 Pre-advies

Nadere informatie

www.torarica.com 2010І2011 N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag

www.torarica.com 2010І2011 N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag www.torarica.com 2010І2011 N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag Verslag van het vijftigste boekjaar 1 juli 2010 30 juni 2011 Mission Statement The Torarica Group of Hotels offers a home away from

Nadere informatie

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname.

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. JAARVERSLAG 2013 Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. In augustus 2013 organiseerde ons land voor de tweede keer het Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI. Dit is het grootste kunst-

Nadere informatie

slag 2014 ver G jaar SK

slag 2014 ver G jaar SK SKG jaarverslag 2014 Omslag: Langerak, Hervormde Kerk Inhoud Organisatie 2 Profiel van de stichting 3 Meerjarenoverzicht kerngegevens 2011 2014 5 Verslag van het bestuur 6 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon: (+597) 471541 Fax : (+597) 410067 Bijkantoren / Branche-offices

Nadere informatie

Annual Report Financieel Jaarverslag

Annual Report Financieel Jaarverslag Annual Report Financieel Jaarverslag 2012 Financieel Jaarverslag 2012 Annual Report 2012 VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) Nederland VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) The Netherlands Inhoud Contents

Nadere informatie

De Surinaamsche Bank N.V. 1

De Surinaamsche Bank N.V. 1 De Surinaamsche N.V. 1 Inhoud Mission Statement Corporate Values Gedicht Organogram Procuratiebevoegdheid Prae-advies van de Raad van Commissarissen 4 5 7 8 9 10 Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers Macro-economische

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2011

DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 3 Betrokken Het thema van ons jaarverslag is de corporate value betrokken. Bij het kerstconcert 2011 heeft mevrouw ds. C. Tjon A San de bij

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2014

DSB Jaarverslag 2014 DSB Jaarverslag 2014 DSB Jaarverslag 2014 DSB Jaarverslag 2014 3 Kwaliteitsbewust De Griekse filosoof Heraclitus zei het al: 'Verandering is de enige constante. De Surinaamsche Bank speelt al 150 jaar

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010 SOGETIMES Jaarrekening 2010 Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl Jaarverslag van de directie Kerncijfers Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemeen Grondslagen voor de waardering

Nadere informatie

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt begrijpt mensen Wat er ook gebeurt In 2010 is de aanzet gegeven voor een reclamecampagne met als thema FATUM begrijpt mensen. Deze activiteiten hebben enerzijds het karakter van een branding, anderzijds

Nadere informatie

Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar!

Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar! JAARVERSLAG 2014 Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar! Hakrinbank trotse partner in het Green Partnership Program. Suriname Conservation Foundation (SCF), die zich ten doel stelt het beschermen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Jaarverslag 2013 BNG Vermogensbeheer B.V. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage Tel.: Fax: E-mail: Website: +31 (70) 375 02 45 +31 (70) 375

Nadere informatie

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V.

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon (+597) 471541 Fax (+597) 410067 Bijkantoren / Branches

Nadere informatie

Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067. Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon 465755 Fax 530801

Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067. Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon 465755 Fax 530801 FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067 Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.)

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Jaarverslag 2009 BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Inhoud 1 Profiel en kerncijfers 1 1.1 Profiel 1 1.2 Kerncijfers 1 2 Directieverslag 2 2.1 Marktontwikkelingen en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening 2013 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Moving. Continuïteit voorop Ahead.

Moving. Continuïteit voorop Ahead. Moving. Continuïteit voorop Ahead. Jaarverslag Inhoud 01 Voorwoord 05 Profiel Sogeti Nederland B.V. 06 Verslag van de Raad van Commissarissen 07 Jaarverslag van de directie 08 Kerncijfers 12 02 Jaarrekening

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2013

DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 3 Ambitieus Ambitieus zijn betekent dat je steeds beter wilt worden. Beter in je werk, je sport of je hobby. Het is de wil om te groeien,

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag - Annual Report 2011

Financieel Jaarverslag - Annual Report 2011 Financieel Jaarverslag - Annual Report 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Netherlands Car B.V. Sittard-Geleen (Born) Nederland Annual Report 2011 Netherlands Car B.V. Sittard-Geleen (Born) The Netherlands

Nadere informatie

Self Reliance EEN TOONAANGEVENDE VERZEKERAAR IN SURINAME

Self Reliance EEN TOONAANGEVENDE VERZEKERAAR IN SURINAME Veilig en Helder JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Self Reliance De N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance is ongeveer 34 jaren geleden opgericht en heeft momenteel ruim 2800 aandeelhouders,

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie