JAAR VERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAAR VERSLAG 2 0 1 2"

Transcriptie

1 JAAR VERSLAG 2012

2

3 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht Kengetallen Prae-advies van de Raad van Commissarissen Verslag van de Directie Het bedrijf van de bank Ontwikkelingen en activiteiten Jaarrekening 2012 Balans per 31 december vóór winstbestemming Winst- en Verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op de Jaarrekening 2012 Accountantsverklaring Financial Summary 2012 Balance sheet per 31 December, before profit appropriation Profit and loss account Cash flow statement Notes to the 2012 annual accounts Adressenlijst 03

4 Het directieteam Mr. S. Ardjosoediro Directeur Operationele Zaken Drs. E. Kidjo Directeur Financiële Zaken Mr. M. Badjoeri Algemeen Directeur Het management team van de Trustbank V.l.n.r. M.Martodikromo, S.Sarimoen,S.Ardjosoediro, S.Ilahi, E.Kidjo, B.Lieuw A Paw, M.Badjoeri, R.Garib, M. Toewar, C. Tokromo. 04

5 Visie De Trustbank N.V. is een dynamische financiële instelling met een constant groeiende expertise op het gebied van sparen, kredieten, beleggingen en vermogensbeheer. Missie Onze missie is in belangrijke mate gericht op het in gang zetten van het bewustwordingsproces van alle relevante groepen binnen de Surinaamse samenleving, waarbij wij reeds vanaf onze oprichting speciale aandacht besteden aan de financieel kwetsbare groepen. Wij maken hen daarbij vertrouwd met de vele mogelijkheden die het bankwezen te bieden heeft ter optimalisering van hun persoonlijke welvaart en welzijn. Kernwaarden Dynamisch: Wij gaan altijd mee met de veranderende omgeving van al onze stakeholders en plaatsen daarbij steeds de klant centraal Persoonlijke ontwikkeling: Wij bieden onze klanten de best mogelijke financiële producten met een zo hoog mogelijk rendement en bevorderen op deze manier de spaarzin ter realisatie van hun plannen Klantgericht: Wij streven ernaar om met onze dienstverlening steeds de verwachtingen van onze klanten te overtreffen Maatwerk: Wij blijven steeds op maat gesneden, aantrekkelijke en betaalbare financiële producten ontwikkelen voor al onze klanten; wij verliezen daarbij de belangen van de kwetsbaren onder hen nooit uit het oog Deskundig: Wij blijven voortdurend investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening; dit doen wij door middel van de continue training van ons team van goed opgeleide medewerkers Maatschappelijke verantwoordelijkheid: Wij maken de door ons ontworpen producten en diensten toegankelijk voor iedereen, met name voor de seniore burgers en ontwikkelen programma's ter stimulering van onderwijs onder de jongeren. Dit laatste doen wij door het aanbieden van onder andere studiefinancieringproducten. 05

6 MEERJARENOVERZICHT BALANSEN PER 31 DECEMBER SRD SRD SRD SRD A C T I V A Kasmiddelen Vorderingen op kredietinstellingen Vorderingen op klanten Effecten Schatkistpapier Beleggingen Materiële vaste activa Overige kortlopende activa Overlopende activa P A S S I V A Schulden aan klanten Overige schulden Overlopende passiva Voorzieningen Voorziening voor algemene bankrisico s Voorziening uitgestelde belastingverplichting Eigen vermogen

7 WINST- EN VERLIESREKENINGEN BATEN SRD SRD SRD SRD Rente resultaat Overig inkomen Totale baten LASTEN Personeels- en andere beheerskosten Afschrijvingen Waardeveranderingen vorderingen en voorzieningen van op de balans opgenomen verplichtingen Totale lasten Bedrijfsresultaat Inkomstenbelasting Netto-winst KENGETALLEN SRD SRD SRD Uitgezette middelen (vorderingen op klanten) Toevertrouwde middelen (schulden aan klanten) % % % Uitgezette middelen/toevertrouwde middelen Personeelskosten/totale baten Bedrijfslasten/totale baten Bedrijfsresultaat/totale baten Resultaat vóór belastingen/totale baten Eigen vermogen/totaal vermogen Rentebaten/gemiddelde vorderingen op klanten Rentelasten/gemiddelde schulden aan klanten Nettoresultaat/gemiddeld eigen vermogen Nettoresultaat/gemiddeld totaal vermogen Efficiëntie Ratio (Personeels- en andere beheerskosten/totale baten)

8 Prae-advies van de Raad van Commissarissen Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 19 van de statuten, doet het ons een genoegen u omtrent de jaarrekening van de Trustbank het volgende te berichten. Wij hebben de balans per 31 december 2012, de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2012 van de vennootschap, alsmede de bijbehorende toelichting, doen onderzoeken en geven u in overweging de onderhavige jaarrekening, zoals die tezamen met de accountantsverklaring van Tjong A Hung Accountants door de directie ter behandeling is aangeboden, vast te stellen. Deze vaststelling strekt tot decharge van de directie voor het bestuur en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht over het jaar Het bedrijfsresultaat voor belastingen bedraagt in 2012 SRD Na aftrek van SRD aan inkomstenbelasting blijft een nettowinst over van SRD Bij de vaststelling van de jaarrekening zal de winst als volgt worden bestemd: Dividend in contanten : SRD Toevoeging algemene reserve: SRD Wij spreken met genoegen onze waardering en erkentelijkheid uit voor de wijze waarop de directie, staf en alle medewerkers gedurende het boekjaar 2012 hun krachten hebben gegeven aan de vennootschap. Paramaribo,. Raad van Commissarissen Mr. S. W. Kertoidjojo Mr. F.M.S. Ishaak Dhr. J.A. Tjin Wong Joe Drs. R.A. Tjin Wong Joe 08

9 Verslag van de directie Enkele macro-economische beschouwingen De omgevingsfactoren waaronder onze bank in het verslagjaar opereerde bleven redelijk gunstig,ondanks de nadelen die de economie van Suriname ondervond als gevolg van de vertraagde groei van de wereldeconomie. Belangrijke industriële landen zoals de landen van de Europese Unie, zij het met uitzondering van Duitsland, kampen nog steeds met een hardnekkige recessie. Het gevolg daarvan is dat de noodzaak om onevenwichtige verhoudingen in de respectieve economieën te corrigeren niet verder kon worden uitgesteld, waardoor harde en onpopulaire maatregelen moesten worden doorgevoerd. Deze maatregelen, zoals forse bezuinigingen, hebben op hun beurt weer een negatieve uitwerking op de conjunctuur. Grote mogendheden zoals de Verenigde Staten en Japan voerden daarentegen een krachtig verruimend monetair beleid, waardoor er met name in de Verenigde Staten in het afgelopen jaar weer een beperkte economische groei plaatsvond. Ook bij de opkomende economieën, die gedurende de laatste jaren een steeds nadrukkelijker bijdrage leverden aan de wereldeconomie, was er sprake van een terugval in de groei. Het gevolg hiervan was een zwakkere vraag naar goederen en diensten uit deze landen, waardoor de voor Suriname zeer belangrijke grondstofprijzen van o.a. goud, aluinaarde en aardolie op de wereldmarkt onder toenemende druk kwamen te staan. In absolute termen bleven de prijzen van deze producten (m.u.v. die van aluinaarde) nog op een redelijk gunstig niveau, maar aan de stijging van de prijzen was een einde gekomen. Zoals wij in ons jaarverslag over 2011 reeds rapporteerden, hebben belangrijke beleidsmaatregelen in dat jaar geresulteerd in een stabielere valutamarkt. Deze stabilisatie bleef in 2012 gehandhaafd, met als belangrijk zichtbaar effect een dalend inflatiecijfer. Eveneens noemden wij in dat verslag belangrijke fiscale maatregelen die een inkomstenverhogend effect hadden. In het jaar 2012 vertoonde de Surinaamse economie min of meer dezelfde ontwikkeling als het jaar daarvoor. De inflatiedruk nam verder af en was per ultimo december 2012 ongeveer vijf procent op jaarbasis. Volgens een schatting van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in een recent uitgebracht rapport bedroeg de economische groei in termen van het Bruto Binnenlands Product (BBP) in 2012 vier procent, waaraan de olie en goudsector in belangrijke mate aan hebben bijgedragen. De Centrale Bank van Suriname continueerde in 2012 haar beleid om reserves zo veel als mogelijk te cumuleren. De internationale reserves namen in dat jaar toe tot ongeveer 5.6% van het BBP, terwijl de totale schuldpositie van de overheid in het verslagjaar onder de twintig procent van het BBP bleef. De kredietverstrekking aan de private sector verbeterde eveneens en de regelgeving en het toezicht op de financiële sector werden door de Centrale Bank in belangrijke mate opgevoerd. We menen echter dat het van belang is dat de Centrale Bank zich in haar monetaire beleid meer zou bedienen van indirecte marktconforme instrumenten dan van het ingrijpen in de geldhoeveelheid doormiddel van de kasreserve regeling. Deze regeling heeft het karakter van een belasting op de kredietverlening en bezorgt Suriname een nadelige concurrentiepositie ten opzichte van andere landen binnen de Caricom, waar dit instrument niet of slechts beperkt wordt gehanteerd. 09

10 Economische vooruitzichten en uitdagingen Als gevolg van positieve economische ontwikkelingen hebben twee internationale rating agencies t.w. Fitch en Moody's, de rating van Suriname verhoogd naar respectievelijk BB- en Ba3. Indien noodzakelijk geachte institutionele versterkingen kunnen worden doorgevoerd en de huidige economische trend zich voortzet, kunnen de economische resultaten aanleiding geven tot verdere verbetering van de kredietwaardigheid van Suriname. Het streven moet hierbij zijn om binnen afzienbare tijd de status van investment grade country te behalen. Deze status kent belangrijke voordelen, voornamelijk vanwege het feit dat investeerders bereid zijn om genoegen te nemen met een lagere rente in vergelijking tot landen die deze status (nog) niet bezitten. Dit gegeven is van eminent belang indien Suriname een beroep zou willen doen op de internationale kapitaalmarkten. De intentie hiertoe is door de regering recentelijk tot uitdrukking gebracht, o.a. om haar verhoogde deelname in het kapitaal van IamGold te kunnen financieren. De betreffende overeenkomst werd, zoals bekend, kortgeleden in de Nationale Assemblee van Suriname met algemene stemmen goedgekeurd. Bron: IMF Suriname zal thans, met de bereikte monetaire stabiliteit, in toenemende mate aandacht moeten geven aan structurele hervormingen die een duurzame en veerkrachtige groei van de economie moeten kunnen bewerkstelligen. Een stringent uitgavenbeleid van de overheid, met als belangrijk onderdeel het terugbrengen van de totale post aan overheidsalarissen, dient niet alleen gecontinueerd maar zelfs aangescherpt te worden. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor andere noodzakelijke investeringen in o.a. infrastructuur en menselijke hulpbronnen. Wij verwelkomen het initiatief tot de oprichting van een Spaar en stabilisatie Fonds in Suriname, een initiatief dat momenteel in discussie is bij de Nationale Assemblee. Door de oprichting van een dergelijk fonds zal Suriname op termijn minder afhankelijk worden van de (uitputbare) grondstoffen, waarvan de prijzen bovendien zeer conjunctuurgevoelig blijken te zijn. 10

11 Het volatiele karakter van de prijzen op goud- en oliemarkt benadrukt de noodzaak om verder te werken aan een verbreding van onze economische basis. Een goed gericht beleid, geënt op een optimale benutting van de voordelen van duurzame sectoren zoals de agrarische en toeristische sector, kan daarbij een substantiële bijdrage leveren aan deze diversificatie van de Surinaamse economie. Dat er met name in de landbouwsector nog veel werk te verzetten valt, blijkt uit de ontwikkeling van de rijstbouw. Na een groei in de voorgaande drie jaar verminderde in 2012 het beplante rijstareaal met ruim tien procent tot net boven de ha. De padiproductie daalde met ongeveer zeven procent tot metrieke ton. Dit was mede het gevolg van de aanhoudende droogte, maar een belangrijke oorzaak was ook een aantal structurele tekortkomingen. In dit verband noemen we ook de forse verhoging van de government take op gasoline /diesel producten in 2011, die de ontwikkeling van de nog steeds kwetsbare landbouwsector geen goed gedaan heeft. De Trustbank De gevolgen van de positieve economische ontwikkeling in 2012 hebben zeker ook bijgedragen aan de realisatie van de doelstellingen van de Trustbank. Onze bank heeft in het verslagjaar naar volle tevredenheid kunnen presteren en slaagde er wederom in om het jaar met een positief resultaat af te sluiten. Niettemin zijn wij ervan overtuigd dat de komende periode opnieuw forse uitdagingen met zich mee zal brengen. Een duurzaam beleid, het behoud van onze klanten, de noodzaak om nieuwe markten aan te boren, de intentie om onze diensten verder te professionaliseren en de noodzaak om de risico's voor de bank beheersbaar te houden vereisen de uitbreiding van voorzieningen in onze organisatie. In het volgend deel van het verslag worden de belangrijkste ontwikkelingen, welke zich in het verslagjaar hebben voorgedaan, aan u gepresenteerd. Het verslag wordt afgesloten met de door de externe accountant gecertificeerde jaarrekening over Het bedrijf van de Bank Algemeen In het verslagjaar 2012 heeft de bank een bruto resultaat gerealiseerd van SRD Verder groeide het balanstotaal van SRD 106 miljoen naar SRD 135 miljoen, wat een stijging is van 27%. Het is de bank in het verslagjaar gelukt om de kwaliteit van de kredietportefeuille verder te verbeteren. Door een strak gevoerd incassobeleid bleef de NPL-ratio (Non Performing Loans) beneden het niveau van 5%. De overige prestatie indicatoren te weten de BIS, ROA, ROE en Efficiency vertoonden allen een gunstig beeld per ultimo december Hiervoor wordt apart verwezen naar de bijbehorende paragrafen. 11

12 1. Balansontwikkeling Het balanstotaal per ultimo 2012 bedroeg SRD 135 miljoen, hetgeen een stijging is van 27% ten opzichte van De aangetrokken middelen stegen met 29% tot SRD 117 miljoen. De stijging van het balanstotaal liep vrijwel parallel met de aangetrokken middelen. Het eigen vermogen van de bank steeg van SRD 8.60 miljoen per ultimo december 2012 voor winstbestemming naar SRD miljoen. Dit is een stijging van 27%. Balanstotaal. x 1000 SRD 160, , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000-29,381 39,315 64, , , jaar 2. Bedrijfsresultaat na belastingen In het verslagjaar werd een nettoresultaat van SRD 3.7 miljoen gerealiseerd. In het verdere verslag treft u informatie aan, die tot dit resultaat hebben geleid. Bedrijfsresultaat na belastingen x 1000 SRD 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,626 3,702 1,679 2,010 1, Jaar 12

13 3. Overzicht rentebaten en rentelasten Het renteresultaat steeg in het boekjaar met bijkans 15% tot SRD 8.68 miljoen. De toename kan m.n. worden toegeschreven aan een stijging van de rentebaten met 21% tot een bedrag van SRD miljoen. Baten versus Lasten 18,000 16,000 15,532 14,000 12,836 x 1000 SRD SRD 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 5,451 5,842 1,673 1,995 8,068 3,192 5, , Rentebaten Rentelasten Jaar 4. Solvabiliteit ratio De Capital ratio is het aandeel van het zichtbaar eigen vermogen in het balanstotaal. Per ultimo december 2012 bedroeg de Capital ratio voor winstbestemming evenals vorig jaar 8%. De toename enerzijds van het eigen vermogen met SRD 2.3 miljoen (+27%) en anderzijds de toename van het balanstotaal met SRD 28 miljoen (+27%) hebben geleid tot handhaving van de capital ratio op hetzelfde niveau van 8%. De BIS ratio is het aandeel van het eigen vermogen gerelateerd aan de som van de diverse, naar risicograad gewogen activa. Per ultimo december 2012 bedroeg de BIS-ratio voor winstbestemming 11%. 20 Solvabiliteits Ratio Capital ratio BIS ratio 13

14 5. Rentabiliteit Voor de rentabiliteitstoetsing van een bank zijn de belangrijkste gehanteerde performance indicatoren de Return On Equity (ROE) en de Return On Assets (ROA). De ROE is de verhouding tussen het nettoresultaat ten opzichte van het eigen vermogen van de bank. In het verslagjaar 2012 maakte de ROE wederom een positieve ontwikkeling door. Deze bedroeg voor winstbestemming 43%. ROA daarentegen is de verhouding tussen het nettoresultaat ten opzichte van het totaal vermogen van de bank welke per norm deze steeds boven de 1% moet zijn. Bij de ROA constateren wij een ook verbetering ten opzichte van 2011; van 2.8% naar 3% (voor winstbestemming). Procenten (%) ROEversus ROA Return on Equity Return on Assets 6. Efficientie (Cost to Income ratio) De Cost to Income ratio performance indicator geeft de operationele productiviteit aan. Hierbij worden alle door de bank gemaakte kosten in relatie tot de totale baten in beschouwing genomen. Per ultimo december 2012 bedroeg de Cost to Income ratio 53%. Dit is voornamelijk veroorzaakt vanwege de toegenomen druk op de kostenzijde als van noodzakelijk gepleegde voorzieningen op het personele vlak Efficiency ratio Procenten (%) Jaar 14

15 7. Liquiditeit In 2012 was de verhouding van naar SRD geconsolideerde uitgezette versus aangetrokken middelen 67.8%. 8. Kredietuitzetting In 2012 namen de kredietuitzettingen toe met 16% ten opzichte van 2011 tot SRD 45.7 miljoen. De zogenaamde kleine kredieten namen toe met 18%, terwijl de toename bij hypotheekuitzettingen 12% bedroeg. Krediet uitzetting 50,000 40,000 39, x 1000 SRD 30,000 20,000 10,000 17,115 17,089 28, Jaar 9. Kredietportefeuille De totale kredietportefeuille nam in het verslagjaar toe van SRD 76.1 miljoen naar miljoen. Dat is een stijging van 32%; respectievelijk SRD aan hypotheken en SRD aan kleine kredieten. Ontwikkeling Kredietportefeuille 120, , ,677 x 1000 SRD 80,000 60,000 40,000 26,659 32,039 58,916 76,138 20, Jaar 15

16 10. Non Performing Loans ratio De Non Performing loan (NPL) ratio is een norm die gebruikt wordt om de mate van kwaliteit met betrekking tot de kredietportefeuille te kunnen vaststellen. Het is de bank wederom gelukt om de NPL-ratio onder de door de Centrale Bank van Suriname gestelde norm van 5% te houden en deze zelfs verder te verbeteren ten opzichte van De NPL ratio per ultimo 2011 bedroeg nog 3.9%. Per ultimo 2012 constateren wij een significante verbetering naar 2.9%. De toevertrouwde middelen De aangetrokken middelen zijn in het boekjaar 2012 toegenomen ten opzichte van 2011 met SRD 26.3 miljoen of 29%. De termijn deposito s (rentecertificaten) stegen met 13%, terwijl de spaarrekeningen met 66% zijn toegenomen. De rentecertificaten hebben een looptijd variërend van 1 jaar tot 5 jaar. Het rentepercentage is afhankelijk van de looptijd en varieert van 8,5% tot 13% per jaar. De procentuele verhouding van de rentecertificaten op de totale aangetrokken middelen is verder gedaald met 10% ten opzichte van Een verdere verlaging van dit percentage, waarbij tegelijkertijd de spaargelden toenemen, zal uiteindelijk de COF (Cost of Funds) van de bank doen verbeteren. Het interestpercentage op spaartegoeden bedroeg gedurende het jaar %, 1.5% en 1.2% per jaar voor respectievelijk SRD, USD en EUR. Toevertrouwde middelen x 1000 SRD 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, , ,055 27,639 22,357 18,388 13,670 7,586 8, Jaar 16

17 Ontwikkelingen en activiteiten Een fors aantal externe en interne ontwikkelingen, welke alle betrekking hebben op verdere verbetering van bedrijfsactiviteiten, kenmerkten het verslagjaar In het verslagjaar is er een aanvang gemaakt met de uitvoering van alle in het Jaarplan 2012 opgenomen activiteiten. Een deel daarvan is afgerond, terwijl van de overige de uitvoering verder doorloopt naar Planning opzetten nieuw hoofdkantoor Enerzijds vanwege het steeds groeiende cliëntenbestand als gevolg van verbetering en uitbreiding van ons assortiment producten en anderzijds de noodzaak voor meer en moderne werkruimte en betere faciliteiten voor onze clientèle, is door de Raad van Commissarissen aan de Directie opdracht gegeven uit te zien naar een geschikte locatie voor het opzetten van een nieuw hoofdkantoor. Inwerkingtreding nieuwe richtlijnen Centrale Bank van Suriname (CBvS) Op 22 november 2011 is de herziening van de Wet Toezicht op het Bank - en Kredietwezen in De Nationale Assemblee aangenomen. Als gevolg daarvan heeft de CBvS het Financial Sector Strengthening Program ( FSSP) geïntroduceerd en dienovereenkomstig diverse richtlijnen uitgevaardigd. In het eerste kwartaal van het verslagjaar is door de bank het traject ingezet om te kunnen voldoen aan deze richtlijnen. Een aantal geselecteerde medewerkers werden daartoe opgeleid en ingewerkt en werden er noodzakelijke aanpassing in de administratie doorgevoerd. Inwerkingtreding nieuwe AML/ CFT richtlijnen Na uitvaardiging van de nieuwe richtlijnen van de CBvS inzake Anti-Money Laundering en de bestrijding van de financiering van Terrorisme, is door de directie van de bank het Trustbank Compliance Programma opgezet. Het compliance programma heeft als doel : 1. Het vermijden van en beschermen van de bank tegen money laundering activiteiten en financiering van terrorisme 2. Het op juiste wijze naleven van interne en externe wet- en regelgeving waaronder de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties, de Wet Identificatieplicht Dienstverleners en de door de CBvS uitgegeven Richtlijn Anti Money Laundering en de bestrijding van de Financiering van Terrorisme. Zich terdege bewust van deze problematiek en de bestrijding daarvan, zal de bank zich steeds tijd, moeite en kosten getroosten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op dit gebied en de nodige kennis op te doen om op een verantwoorde en deugdelijke wijze een bijdrage te leveren aan de strijd tegen witwaspraktijken. In dat verband heeft de bank in februari 2012 deelgenomen aan de Anti Money Laundering conferentie in Miami, USA, georganiseerd door de FIBA (Florida International Banking Association). 17

18 Nationaal Krediet Registratie In het kader van verdere regulering en verbetering van haar toezichthoudende taak op financiële instellingen wil de CBvS een Nationaal Krediet Registratie Bureau opzetten. Daartoe ontvingen wij op 1 oktober 2012 een conceptwet ter bestudering en becommentariëring. Het is verwachtbaar dat deze wet in de loop van 2013 wordt gefinaliseerd. Toetreding tot de SSE (Suriname Stock Exchange) In maart 2012 is het besluit genomen om toe te treden tot de SSE, waarna in april een kennismakingsbezoek werd afgelegd aan het bestuur van de beurs om vervolgens ingaande 1 juni 2012 officieel te worden toegelaten tot lid. Voorafgaand aan het besluit tot toetreding hebben alle daarvoor in aanmerking komende medewerkers een training in effectenhandel gevolgd, welke is verzorgd door Latin Capital N.V. IAD (Internal Audit Department) Een nieuwe richtlijn van de CBvS heeft implicaties voor de interne controle en interne audit bij kredietinstellingen. Als gevolg hiervan is besloten om aan het begin van het 2 e kwartaal in samenwerking met het advieskantoor KPMG een trainingstraject op te zetten. Alle medewerkers van de afdeling Interne Controle, alsook leidinggevenden van andere afdelingen hebben daarin geparticipeerd. In mei 2012 is een aanvang gemaakt met het opstellen van een IAD charter, dat ook is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Na een grondige evaluatie zijn waar nodig bestaande werkprocedures en -processen geherstructureerd. Het uiteindelijke doel is te geraken tot een IAD-unit, waardoor risico s tijdig worden geïdentificeerd en op deskundige wijze worden beperkt en beheersbaar worden gemaakt voor onze organisatie. Klantgerichtheidstraining De bank heeft vanwege haar credo dat de klant een centrale plaats inneemt in haar bestaan en derhalve recht heeft op de beste serviceverlening van onze bank, wederom een klantgerichtheidstraining voor de medewerkers van zowel het hoofdkantoor als het Trustbank Financial Center doen verzorgen. Ook werd er een DPM-training (Doeltreffend Project Management) in juni 2012 gegeven. Herziening veiligheidshandboek en nieuwe camera beveiliging In juli 2012 heeft de oplevering van het herziene veiligheidshandboek plaatsgevonden. Een van de belangrijkste aandachtsgebieden van onze bank is dat cliënten in een veilige omgeving zaken bij ons kunnen doen. Security medewerkers hebben tot taak steeds alert te zijn, voortdurend situaties te beoordelen, in een vroeg stadium eventuele dreigingen te onderkennen en tijdig dienovereenkomstig actie te ondernemen. Voorts is ook een compleet nieuw en modern camerabeveiligingssysteem op onze locaties in gebruik genomen. 18

19 Opleidingen medewerkers Het volgen van trainingen in vaktechnische opleidingen is van groot belang. In de maanden oktober en november 2012 is door medewerkers van de Trustbank deelgenomen aan de volgende seminars en workshops: 1. Een workshop AML georganiseerd door het MOT 2. Een Seminar Caribbean Centre for Money and Finance (CCMF) georganiseerd door de CBvS. 3. Een Seminar Money Laundering en de Financiering van terrorisme, georganiseerd door de CBvS. 4. Een Conferentie Economic and Financial Education in Latin America georganiseerd door de CBvS. Donaties i.v.m. herdenking 23 jarig bestaan Trustbank Om verder inhoud te geven aan één van haar kernwaarden heeft de bank in verband met haar 23-jaring bestaan een financiële bijdrage geleverd aan een drietal instellingen t.w. - Stichting UNA Suriname, ter realisatie van de Millennium Development Goals in het algemeen en van de projecten betrekking hebbende op senioren, jongeren en vrouwen in het bijzonder; - Stichting Indra Maju ter bevordering van sport en cultuur; - en in overleg met het s Lands Hospitaal is een bedrag gedoneerd ter ondersteuning van de opvang, verzorging en opvoeding van een dubbel gehandicapte kindje. Marktuitbreiding en nieuwe producten Ter versterking van groei en continuïteit is naast het invoeren van innovatieve producten en diensten, marktuitbreiding cruciaal. Na een gedegen marktonderzoek zijn nieuwe doelgroepen geïdentificeerd. In november 2012 is een aanvang gemaakt met het aanbieden van op de nieuwe doelgroepen toegesneden hypotheek-, krediet-, beleggings- en spaarproducten. Medewerkersbestand en Jubilarissen Tijdens de traditionele jaarafsluiting bijeenkomst werden zeven medewerkers vanwege hun jarenlange trouwe dienst gehuldigd. In het verslagjaar hebben wij vijf nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Het aantal kantoormedewerkers per ultimo 2012 bedroeg 42, waarvan 13 man en 29 vrouw. Website De website van de bank is per december 2012 geheel vernieuwd en aangepast. Via kunt U informatie vinden over onze bank en van alle producten en diensten. Family Day Ter bevordering van teambuilding en saamhorigheid onder medewerkers en hun gezinsleden, wordt er elk jaar een family day georganiseerd. In 2012 is gekozen voor het plaatsje Mahuma in het district Para. De opkomst was uitstekend en de participanten waren unaniem van mening dat er sprake was van een geslaagd evenement

20 Micro Kredieten Programma (MKP) Certified Micro Finance Expert Onze medewerker de heer C. Tokromo heeft de training Certified Microfinance Expert met goed gevolg afgesloten. Deze on-line training van de Frankfurt School of Finance & Management duurde van maart tot en met augustus Wij feliciteren de heer Tokromo met zijn certificering en zijn verheugd dat hij zijn opgedane kennis ten dienste kan stellen van onze bank. Seminar Caribbean Micro Finance Alliance (CMFA) IV In verband met kwalitatieve versterking van onze MKP-unit (Micro Kredieten Programma) hebben wij in Trinidad & Tobago geparticipeerd in een CMFA IV seminar. Vanzelfsprekend zal de opgedane kennis en ervaring ten goede komen aan de Micro Kredieten cliënten. Participatie aan Caribbean Capacity program (Carib Cap) II en Technical assistant Assessment van DID In het kader van onze participatie aan het programma van Carib Cap II, dat door CMFA is opgezet teneinde Micro Financiële Instituten (MFI s) in het Caribische gebied technische ondersteuning te geven, is hulp van een consultant van het in Canada gevestigd consultancy bedrijf DID ingeroepen. Een gap assessment en technical assistance onderzoek is intussen verricht en zijn er ook diverse trainingen gegeven aan onze medewerkers. De follow-up vindt in de eerste helft van 2013 plaats. Een woord van dank De directie bedankt alle medewerkers voor hun inzet en bijdrage aan het behalen van het positief bedrijfsresultaat. Speciale dank gaat uit naar alle klanten voor het in de Trustbank gestelde vertrouwen. Finatrust, de Trustbank N.V. Paramaribo 30 april, 2013 De Directie 20

21 JAARREKENING

22 Finatrust, de Trustbank N.V. BALANS PER 31 DECEMBER (vóór winstbestemming) A C T I V A SRD SRD SRD SRD Kasmiddelen Vorderingen op kredietinstellingen Vorderingen op klanten Effecten Schatkistpapier Beleggingen Bedrijfsmiddelen Terreinen Gebouwen Kantoorinventaris Kantoormachines Transportmiddelen Overige kortlopende activa Overlopende activa

Inhoudsopgave. Meerjarenoverzicht 05. Prae-advies van de Raad van Commissarissen

Inhoudsopgave. Meerjarenoverzicht 05. Prae-advies van de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht 05 Prae-advies van de Raad van Commissarissen 06 Verslag van de Directie Het bedrijf van de bank Ontwikkelingen en activiteiten 08 12 18 Jaarrekening 2011 Balans per 31

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrapportage 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Meerjarenoverzicht 6 1.5 Financiële

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014 Countus accountants. adviseurs RAPPORT uitgebracht aan De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn Inzake de halfjaarrekening 1 januari tot en met 30 juni 2014 Op de

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Stichting Kerygma C.J. de Vlieger Arnhemseweg 205 3817 CE AMERSFOORT. Jaarrekening 2013

Stichting Kerygma C.J. de Vlieger Arnhemseweg 205 3817 CE AMERSFOORT. Jaarrekening 2013 Stichting Kerygma C.J. de Vlieger Arnhemseweg 205 3817 CE AMERSFOORT Jaarrekening 2013 adres Lijzij 44 1276 GL Huizen tel 035 5249040 fax 035 5249041 mobiel 06 53802367 e-mail website info@as-administraties.nl

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4 In te vullen door de student: Naam: Studentnummer: Docent: Groep: Collegiale toetsing FN2VS2FE01-1 HEEJM Aanwijzingen: N.B. Lees

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Raad van Commissarissen. J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes 26.01.2009 G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg.

Raad van Commissarissen. J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes 26.01.2009 G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg. Raad van Commissarissen J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes 26.01.2009 G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg Direktieleden drs. M.E. Atmodikromo Kartoredjo mr. D.R.S. Pawironadi R. M. Tjon

Nadere informatie

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag.

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag. JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ ADMINISTRATIEKANTOOR Jacob Mosselstraat 35 2595 RE Den Haag Tel 070-3156050 Fax 070-3819554 E-mail in(o@administratiekanfooraro.nl K.v.K. 27107255 BTW nr. NL00686 1 2 1 080 1 Rabo NL69RAB0

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2014

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2014 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2014 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2012 Datum:30 september 2013 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie JAARSTUKKEN 2011 Anton Heyboer Stichting Den Ilp Inhoudsopgave: Verslag Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening 2011

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. 1. Accountantsrapport 1.1 Verklaring 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Financiële positie 6 1.5 Fiscale positie 7

Jaarrekening 2014. 1. Accountantsrapport 1.1 Verklaring 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Financiële positie 6 1.5 Fiscale positie 7 T.a.v. het bestuur Monsterseweg 31 2291 PB WATERINGEN Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Verklaring 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Financiële positie 6 1.5

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Vesteda Finance BV Jaarrekening 2013

Vesteda Finance BV Jaarrekening 2013 Vesteda Finance BV Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van resultaatbepaling 4 3. Balans per 31

Nadere informatie

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort Rapport aan de Directie en de Raad van Toezicht van inzake jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarekening Jaarrekening 2 Bijlagen Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Kasstroom

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Pupillen van Kinderverblijf De Papegaaitjes poseren vol trots in traditionele kledij nadat zij de donatie symbolisch in ontvangst hebben genomen.

Pupillen van Kinderverblijf De Papegaaitjes poseren vol trots in traditionele kledij nadat zij de donatie symbolisch in ontvangst hebben genomen. 1 2 3 Pupillen van Kinderverblijf De Papegaaitjes poseren vol trots in traditionele kledij nadat zij de donatie symbolisch in ontvangst hebben genomen. Opening Finabank IBC op 22 maart 2007 Op de eerste

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden

Inmaxxa BV te Naarden Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2011 29 juli 2011 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2011 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 4 Balans per 30

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 8 2.2

Nadere informatie

Het akkoord gaan met de jaarstukken kunt u doen via uw online dossier (de inloggegevens heeft u apart per mail gekregen).

Het akkoord gaan met de jaarstukken kunt u doen via uw online dossier (de inloggegevens heeft u apart per mail gekregen). Strikt vertrouwelijk Stichting VHAN t.a.v. de heer H.F. van Berkel Regulierenring 12 B 3981 LB BUNNIK Nieuwegein, 9 april 2015 Betreft: jaarstukken 2014 Geachte heer Van Berkel, Bijgevoegd ontvangt u digitaal

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Fiscale positie 4 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 1 Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73A 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73A 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Utrechtseweg 73A 3818 EB Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Beoordelingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Jaarrekening 2009 Coöperatieve Rabobank De Langstraat U.A. gevestigd te Waalwijk Code 1558

Jaarrekening 2009 Coöperatieve Rabobank De Langstraat U.A. gevestigd te Waalwijk Code 1558 X Rabobank De Langstraat Jaarrekening 2009 Coöperatieve Rabobank De Langstraat U.A. gevestigd te Waalwijk Code 1558 RAAD VAN COMMISSARISSEN prof. mr. R.C.J. Galle, voorzitter drs. A.J.M. van Delft drs.

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie