ADVIES VAN AFDELING FINANCIERING VAN DE NRZV M.B.T. HET BUDGET VAN FINANCIËLE MIDDELEN VAN ZIEKENHUIZEN OP 01 JANUARI EN 01 JULI 2008.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVIES VAN AFDELING FINANCIERING VAN DE NRZV M.B.T. HET BUDGET VAN FINANCIËLE MIDDELEN VAN ZIEKENHUIZEN OP 01 JANUARI EN 01 JULI 2008."

Transcriptie

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 14/02/2008 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOORZIENINGEN. Afdeling Financiering O/Ref. : NRZV/D/AF/38-1 ADVIES VAN AFDELING FINANCIERING VAN DE NRZV M.B.T. HET BUDGET VAN FINANCIËLE MIDDELEN VAN ZIEKENHUIZEN OP 01 JANUARI EN 01 JULI Namens Prof. dr. J. Janssens, Voorzitter, De Secretaris, C. Decoster, (*)Dit advies werd goedgekeurd op de plenairevergadering d.d. 14/02/2008 en bekrachtigd door het Bureau d.d. 14/02/2008.

2 Mevrouw de Minister kan hieronder het advies vinden van de Afdeling Financiering van de NRZV in antwoord op de adviesaanvraag ingediend door de voorganger van Mevrouw de Minister op datum van 13 december 2007, betreffende het budget van financiële middelen op 1 januari en 1 juli Eerst en vooral, en als aanloop op het advies dat werd afgeleverd voor elk van de geformuleerde voorstellen, wenst de Afdeling Financiering Mevrouw de Minister eraan te herinneren dat, hoewel het inderdaad de Algemene Raad van het RIZIV toekomt de budgettaire enveloppes vast te leggen waarover de verschillende sectoren uit de gezondheidszorg kunnen beschikken voor het dienstjaar in kwestie, de Afdeling Financiering van de NRZV niettemin bevoegd blijft om een omstandig advies te formuleren over de bestemming die moet worden gegeven aan de budgetten die worden vrijgemaakt om aan de nieuwe behoeften tegemoet te komen. De rol van de Afdeling Financiering mag in deze materie niet worden teruggebracht tot louter de bekrachtiging van beslissingen die reeds elders werden genomen. Maatregelen goedgekeurd door de Algemene Raad 1) Wat betreft onderdeel A1 en onderdeel B2 De Afdeling Financiering is er geen voorstander van dat de kostprijs van de actieve verbandmiddelen wordt gedekt door onderdeel B2 van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. Om volgende redenen. Eerst en vooral verbaast het de Afdeling Financiering dat die actieve verbandmiddelen niet worden gelijkgesteld met geneesmiddelen, en aldus worden terugbetaald door het RIZIV en/of aan de patiënten worden aangerekend. Anderzijds hangt het gebruik van deze actieve verbandmiddelen in belangrijke mate af van het profiel van de behandelde patiënten, dat varieert van ziekenhuis tot ziekenhuis. In die omstandigheden geeft de Afdeling Financiering niet duidelijk aan welke de objectieve criteria zijn die het mogelijk zouden maken de bestemd voor de actieve verbandmiddelen op een billijke manier te verdelen tussen de ziekenhuizen (dit thema wordt trouwens niet vermeld in de adviesaanvraag). De Afdeling Financiering vreest tot slot dat, als wordt beslist de kostprijs van de actieve verbandmiddelen te dekken via onderdeel B2 van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, de hiertoe voorziene budgettaire enveloppe snel ontoereikend zal zijn om de reële kosten te dekken van die actieve verbandmiddelen, zodanig dat er een nieuwe structurele onderfinanciering van de ziekenhuizen ontstaat. Bijgevolg stelt de Afdeling Financiering voor dat het bedrag dat oorspronkelijk werd toegekend (binnen het bedrag van ) voor de actieve verbandmiddelen, door het RIZIV zou worden aangewend voor de invoering van een experimentele financiering van de kosten van deze actieve verbanden, waarna een evaluatie zou plaatsvinden om duidelijk de gebruiksvoorwaarden te bepalen voor deze verbanden en de types patiënten voor wie deze actieve verbanden worden voorgeschreven. Wat het resterende bedrag betreft (dat wil zeggen de verminderd met het budget dat oorspronkelijk was voorzien voor de actieve verbanden), gaat de Afdeling 2

3 Financiering akkoord met het gebruik van dit bedrag voor de herwaardering van de financiering van de informatica-investeringen. De Afdeling Financiering is echter van mening dat de ziekenhuizen zelf moeten kunnen beslissen of ze dit nieuwe budget aanwenden voor de lasten van de informatica-investeringen, zonder ze dus te verplichten die middelen te gebruiken voor een specifiek doel. Wat informatica betreft, krijgen de ziekenhuizen namelijk af te rekenen met nieuwe opdrachten (DIRHM, Portahealth, ); dit nieuwe budget zou hen in staat moeten stellen toch een gedeelte van die kosten te dragen. De Afdeling Financiering wenst in dit verband Mevrouw de Minister te verwijzen naar een van haar vorige adviezen, dat betrekking heeft op de tenlasteneming van de kosten voor de informatisering van het patiëntendossier. Tot slot is de Afdeling Financiering hieromtrent ook van mening dat het bijkomend budget dat werd uitgetrokken voor het dekken van de kosten van de informaticainvesteringen verdeeld moet worden tussen de ziekenhuizen naar rata van het forfait dat hen momenteel wordt toegekend voor het dekken van de afschrijvingen met betrekking tot de investeringen in niet-medisch materiaal. 2) Wat betreft onderdeel B4 De Afdeling gaat akkoord met de voorstellen geformuleerd voor de geriatrie (toekenning van een bijkomend bedrag van dat de financiering mogelijk moet maken van een groter aantal psychiatrische dagziekenhuizen en de daarbij horende liaisonfuncties). Wat de psychiatrie betreft, gaat de Afdeling Financiering eveneens akkoord met de geformuleerde voorstellen. Ze maakt Mevrouw de Minister er wel op attent dat in deze materie de reële behoeften duidelijk zouden moeten worden bepaald en formeel in kaart gebracht. De Afdeling Financiering herneemt hieronder de bemerkingen die hieromtrent werden geformuleerd door de Permanente Werkgroep Psychiatrie. «Bijkomend bedrag van voor onder meer de 6 nieuwe eenheden voor intensieve behandeling voor kinderen en jongeren en de 6 nieuwe mobiele equipes voor jongeren in de thuissituatie De permanente werkgroep erkent de noodzaak om voor de doelgroep van kinderen en jongeren te investeren in de uitbreiding van het huidige aanbod inzake gespecialiseerde crisis- en outreach hulpverlening en eenheden voor intensieve behandeling en dit in het bijzonder voor jongeren met GGZ problemen die leven in problematische opvoedingssituaties (zie hierover het NRZV-advies inzake het ontwerp van samenwerkingsakkoord met betrekking tot jongeren met een psychiatrische problematiek die een delict hebben gepleegd, met ref. NRZV/D/PSY/281-2, goedgekeurd dd. 12/10/06). Hij is toch verwonderd dat de verdeling van het beschikbare budget van , die door het Algemene Raad als globaal budget voor initiatieven van de sector werd aanvaard, met de partners van de sector niet besproken wordt (qua types en aantal nieuwe eenheden). Hij stelt zich ook vragen over de concrete inhoud van de beslissing : Om welke outreach projecten gaat het (toegevoegd aan for-k of equipes zoals de 12 die nu bestaan?) en wat wordt bedoeld met eenheden voor intensieve behandeling (gaat het om for-k of SGA, of beiden? ). Hoe zullen toevoegingen gebeuren ( criteria?)? Werden de noden per regio in kaart gebracht? 3

4 De permanente werkgroep psychiatrie is echter ook verwonderd dat andere adviezen niet weerhouden werden in de concrete bestedingsvoorstellen voor het budget Hij verwijst hierbij specifiek naar de voorgestelde uitbreiding van de projecten inzake psychiatrische zorg in de thuissituatie voor volwassenen (cfr. NRZV-advies psychiatrische zorg in de thuissituatie, met ref. NRZV/D/PSY/259-2, goedgekeurd dd. 09/02/06), maar ook naar adviezen inzake S.G.A.- patiënten en geïnterneerden. Verhoging van de financiering van de overlegplatforms De permanente werkgroep onderschrijft het voorstel tot verhoging. In de marge hiervan vestigt de permanente werkgroep de aandacht op een eerder uitgebrachte en goedgekeurde adviesvraag om de financiering van de overlegplatforms rechtstreeks te laten verlopen via deze overlegplatforms i.p.v. een indirecte weg via het grootste psychiatrisch ziekenhuis van elke provincie of betrokken gebied (cf. advies inzake administerratieve vereenvoudiging bekrachtigd op de speciale bureauvergadering van 14 juli 2005 met ref. NRZV/D/PSY/248-2). 3) Wat betreft de onderdelen B, met uitzondering van onderdeel B6. De Afdeling Financiering gaat akkoord met de toewijzing van een extra budget van teneinde in alle ziekenhuizen (algemene, met inbegrip van de Spziekenhuizen en de Sp-diensten, en de psychiatrische ziekenhuizen) de kosten voor de evolutie van de weddenanciënniteit van het ziekenhuispersoneel te financieren. De ziekenhuizen moet echter wel de garantie worden geboden dat dit bijkomende budget weldegelijk volstaat om de reële kosten te dekken van de ziekenhuizen in deze materie. Wat dat betreft wil de Afdeling Financiering Mevrouw de Minister ook nog een van haar vorige adviezen in herinnering brengen (advies betreffende de onderfinanciering van de ziekenhuizen), waarin ze naging wat voor de ziekenhuizen de structurele kostprijs is van het feit dat in hun budget van financiële middelen de dekking van de kosten van de evolutie van deze anciënniteit slechts periodiek en niet continu werd toegekend. Tot slot moet er ook nogmaals vermeld worden dat de beoogde stijging met 0,78% van onderdeel B van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen niet volstaat voor de psychiatrische ziekenhuizen, waar het relatieve aandeel van de personeelslasten in het geheel van de lasten hoger is dan in de algemene ziekenhuizen. Het verhogingspercentage van 0,78% is een gemiddelde, berekend voor alle ziekenhuizen (algemene en psychiatrische), en ligt dan ook te laag voor de psychiatrische ziekenhuizen. Mevrouw de Minister kan hieronder de bemerkingen vinden aangaande deze materie van de Permanente Werkgroep Psychiatrie. «Financiering van de kosten inzake anciënniteitsverhogingen Voor dit punt herhaalt de permanente werkgroep de reeds meerdere malen geformuleerde vraag om een hoger percentage toe te kennen dan de voorgestelde 0,78%. Verhoudingsgewijs maken de personeelskosten in het budget van financiële middelen van de psychiatrische ziekenhuizen een substantieel groter deel uit in vergelijking met de algemene ziekenhuizen. Vanuit deze vaststelling is een differentiatie tussen algemene en psychiatrische ziekenhuizen verantwoord.. 4

5 Maatregel van de sociale akkoorden. De Afdeling Financiering neemt akte van de maatregelen die voor dit punt werden goedgekeurd. Ze wenst Mevrouw de Minister te verwijzen naar haar recent advies in deze materie, daterend van 10 januari Andere maatregelen. 1) Wat betreft het vasthouden aan de rentevoet 4,5% die wordt gebruikt voor het berekenen van onderdeel A2 van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen op 1 januari 2008, kan de Afdeling Financiering niet akkoord gaan. Niet alleen wijkt dat af van de principes vermeld in artikel 30 van het koninklijk besluit van 25 april 2002 (reeds van kracht sinds 2005 ), maar bovendien wordt deze rentevoet vastgelegd zonder ook maar enigszins rekening te houden met de recente evolutie van de rentevoeten die van toepassing zijn op de kaskredieten en op de voorschotten op korte termijn («straight loans»). Op basis van de beschikbare informatie aangaande de werkelijk toegepaste rentevoeten tijdens de kalenderjaren 2005 en 2006, en overeenkomstig de beschikkingen uit bovenvermeld artikel 30, zou de rentevoet die moet worden toegepast voor de berekening van onderdeel A2 in de budgetten van financiële middelen van de ziekenhuizen op 1 januari 2008 en 1 juli 2008 respectievelijk 5,00% en 5,70% moeten bedragen. De Afdeling vraagt dus dat deze rentevoeten effectief gebruikt worden voor de berekening van de budgetten van financiële middelen van de ziekenhuizen op 1 januari en 1 juli De Afdeling Financiering wijst er ook op dat expliciet werd voorzien dat de gebruikte rentevoet, berekend op basis van voorafgaande rentevoeten, zou worden herzien indien er zich een significante variatie zou voordoen (minimum 0,2 punten van de rentevoet). Vanaf nu rentevoeten toepassen van 5,00% en 5,70% is dan ook slechts anticiperen op een herziening die er hoe dan ook zal komen indien men de rentevoet behoudt op 4,5%. 2) Wat de functie liaisonpsychiatrie in de grootsteden betreft: ook al kan de Afdeling Financiering enkel akkoord gaan met het principe van de financiering via het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen van een dergelijke functie, ze kan niet akkoord gaan met de toekenning van dit budget aan een zeer beperkt aantal steden (alles welbeschouwd lijken er slechts 5 grootsteden uitgekozen voor het hele land). De Afdeling Financiering meent daarentegen dat die financiering moet worden toegekend aan elke (grote) stad waarvan de behoeften in kaart werden gebracht en die voldoet aan de vereiste voorwaarden om deze financiering te kunnen ontvangen. De Afdeling voegt aan haar advies hieronder de bemerkingen ter zake toe van de Permanente Werkgroep Psychiatrie. «Liaisonpsychiatrie en spoed in grootsteden De permanente werkgroep pleit reeds meerdere jaren voor de uitbouw van de dringende psychiatrische hulpverlening en crisishulp als onderdeel van een zorgtraject inzake geestelijke gezondheidszorg (cf. het advies inzake de operationalisering van de inhoud en organisatie van de dringende psychiatrische crisishulpverlening bekrachtigd door het speciaal bureau op met ref. NRZV/D/PSY/186-2). 5

6 De permanente werkgroep psychiatrie kan zich dan ook niet terug vinden in het voorstel om nu enkel bijkomende middelen in te zetten voor de dringende psychiatrische hulpverlening die zich aandient op de spoed van een aantal algemene ziekenhuizen in grootsteden omwillen van de volgende redenen: - de nu vooropgestelde doelstellingen van deze projecten zijn weinig geëxpliciteerd en controleerbaar en sluiten geenszins aan bij de doelstellingen van dringende psychiatrische hulpverlening zoals geformuleerd in de adviezen van de NRZV; - de toewijzing aan de 5 grootsteden heeft geen meerwaarde voor het verbeteren van de geografische toegankelijkheid van de dringende psychiatrische hulpverlening; - de complementariteit ontbreekt met een aantal andere initiatieven zoals de EPSYdiensten (crisisdiensen) en de projecten psychiatrische urgentie en crisiseenheden in Antwerpen, Brussel en Charleroi; - het voorstel biedt weinig meerwaarde in: het realiseren van meer continuïteit in de hulpverlening, in de realisatie van een grotere samenwerking tussen de algemene ziekenhuizen de overige GGZ-actoren en in de uitbouw van de door de gemeenschappelijke interministeriële verklaring van 6/12/04 vooropgestelde realisatie van GGZ-zorgtrajecten voor patiënten met ernstige en complexe psychiatrische problematieken. In bijlage gaat een aangepast voorstel van besteding van dit in de begroting 2008 ingeschreven bedrag. - de financiering van een arts is achterhaald rekening houdend met het medicomutakkoord 2007 waarin een specifieke vergoeding via RIZIV-nomenclatuur is opgenomen vanaf dit jaar met uitbreiding vanaf ) Wat betreft onderdeel B5 van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen gaat de Afdeling Financiering ermee akkoord om voor de algemene ziekenhuizen op 1 juli 2008 geen nieuwe budgetten te berekenen en die herberekening uit te stellen tot 1 juli 2009; hetgeen de ad-hocwerkgroep van de Afdeling Financiering in staat zou moeten stellen tot een consensus te komen omtrent nieuwe verdelingsregels voor de enveloppe die beschikbaar is voor dit onderdeel B5. Wat de psychiatrische ziekenhuizen betreft, is de Afdeling Financiering daarentegen van mening dat niets de herberekening van dit onderdeel B5 op 1 juli 2008 in de weg staat, waarbij de garantie wordt ingebouwd van de volledige financiering van de normen inzake ziekenhuisapothekers en assistenten. Mevrouw de Minister kan hieronder de bemerkingen hieromtrent vinden van de Permanente Werkgroep Psychiatrie. «Ziekenhuisapotheek (onderdeel B5) Voor onderdeel B5 wil de permanente werkgroep psychiatrie nogmaals herinneren aan de adviesvraag om voor de psychiatrische ziekenhuizen de financiering af te stemmen op de volledige erkenningsnormen inzake aantal ziekenhuisapothekers en assistenten. 4) Wat betreft het aanwenden van een eventuele reserve van 100 miljoen (op het vlak van het RIZIV) voor het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, wenst de Afdeling Financiering Mevrouw de Minister te verwijzen naar een recent advies betreffende de structurele onderfinanciering van de ziekenhuizen, waarvan het geschatte bedrag aanzienlijk hoger ligt dan het vernoemde bedrag van 100 miljoen. 6

7 De Afdeling Financiering is van mening dat dit potentiële bedrag prioritair moet worden aangewend om een eind te maken aan de onderfinanciering van de personeelslasten (met name de problematiek van de financiering van de bijzondere statuten: contractuelen IBF, T1/T2-personeel, sociale maribel, ). De Afdeling Financiering is eveneens van mening dat, rekening houdend met de ouderdom van het ziekenhuispark, de herstructurering van het ziekenhuisaanbod, de evolutie van de medische technieken waarvoor de infrastructuur moet worden aangepast,, er eveneens gezorgd zou moeten worden voor een adequate financiering, via een, eventueel progressieve, herwaardering van de bouwkalender, en van de kostprijs van nieuwe investeringen. Als aanvulling op de adviesaanvraag waarvan sprake in het voorafgaande, kan Mevrouw de Minister in bijlage twee adviezen vinden gegeven op initiatief van de Afdeling Financiering, in het kader van het volgende budget van financiële middelen op 1 juli Die adviezen hebben betrekking op : 1) onderdeel B2 van het budget van financiële middelen van de algemene ( acute ) ziekenhuizen, en meer bepaald enerzijds de problematiek van het gewaarborgd basisbudget en anderzijds de financiering van het personeel van de spoeddiensten ; 2) onderdelen B1, B2 (en in tweede instantie B4) van het budget van financiële middelen van de Sp-ziekenhuizen en de Sp-diensten (met uitzondering van de palliatieve Sp s) Om concreet gemaakt te kunnen worden zijn er voor de gegeven adviezen bijkomende budgettaire enveloppes nodig die worden geschat op: -) 4,7 miljoen + 9,7 miljoen voor onderdeel B2 wat betreft de «acute» ziekenhuizen ; -) 25 miljoen voor onderdeel B1 en 25 miljoen voor onderdeel B2 wat betreft de Spziekenhuizen en Sp-diensten (met uitzondering van de palliatieve Sp s), die progressief moeten worden toegekend a rato van 2 keer 5 miljoen per jaar vanaf 1 juli De Afdeling Financiering laat het over aan Mevrouw de Minister om kennis te nemen van deze twee adviezen. - 7

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, februari 2006 REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van

Nadere informatie

BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN AAN DE UNIVERSITEITEN

BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN AAN DE UNIVERSITEITEN ADVIES 80 BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN AAN DE UNIVERSITEITEN ONTWERP VAN BESLUIT 28 augustus 2002 VRWB-R/ADV-80 28 augustus 2002 1/12 INHOUD SITUERING... 3 NIEUWE VERDEELSLEUTEL VOOR HET BOF... 3 BILATERALE

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Cel Chronische, Ouderen- en Palliatieve Zorg Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel FEDERALE EVALUATIECEL PALLIATIEVE ZORG EVALUATIERAPPORT

Nadere informatie

Begroten en beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging

Begroten en beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging REKENHOF Begroten en beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging Opvolgingsaudit Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2011 REKENHOF Begroten en beheersen

Nadere informatie

21414 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2010 MONITEUR BELGE

21414 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2010 MONITEUR BELGE 21414 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2010 MONITEUR BELGE Een globaal en geïntegreerd drugsbeleid voor België Gemeenschappelijke Verklaring van de Interministeriële Conferentie Drugs - 25 januari 2010 - INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

- De kwaliteit van de zorg NATIONAAL AKKOORD TANDHEELKUNDIGEN-ZIEKENFONDSEN

- De kwaliteit van de zorg NATIONAAL AKKOORD TANDHEELKUNDIGEN-ZIEKENFONDSEN NATIONAAL AKKOORD TANDHEELKUNDIGEN-ZIEKENFONDSEN In toepassing van de artikelen 26, 50 en 51 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd

Nadere informatie

Ziekenhuizen. De financiering en organisatie van de ziekenhuizen. Info-fiche juni 2008 Bijvoegsel bij CM-Informatie nr 232

Ziekenhuizen. De financiering en organisatie van de ziekenhuizen. Info-fiche juni 2008 Bijvoegsel bij CM-Informatie nr 232 Ziekenhuizen De financiering en organisatie van de ziekenhuizen Info-fiche juni 2008 Bijvoegsel bij CM-Informatie nr 232 Gerd Callewaert, MID (Medisch-sociale sector In Dialoog) Aline Franssen, Departement

Nadere informatie

Brussel, 17 februari 2009 14022009_Advies_wijziging groenestroomcertificatensysteem. Advies. Wijzigingen decreet en besluit hernieuwbare energie

Brussel, 17 februari 2009 14022009_Advies_wijziging groenestroomcertificatensysteem. Advies. Wijzigingen decreet en besluit hernieuwbare energie Brussel, 17 februari 2009 14022009_Advies_wijziging groenestroomcertificatensysteem Advies Wijzigingen decreet en besluit hernieuwbare energie Inhoud 1. Krachtlijnen van het advies... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst

Nadere informatie

Informeren van de patiënt over tariefzekerheid

Informeren van de patiënt over tariefzekerheid Informeren van de patiënt Informeren van de patiënt over tariefzekerheid Benoît Rousseau, Jurist-expert tariefzekerheid Karen Mullié, Jurist-expert patiëntenrechten Met speciale dank aan dr. Boly voor

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

ADVIES M.B.T. WERKINGSKOSTEN VOOR INITIATIEVEN BESCHUT WONEN

ADVIES M.B.T. WERKINGSKOSTEN VOOR INITIATIEVEN BESCHUT WONEN 1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen --- NATIONALE RAAD VOOR ZIEKEN- HUISVOORZIENINGEN. --- BRUSSEL, 08/07/2004

Nadere informatie

Brussel, 6 juli 2005

Brussel, 6 juli 2005 Brussel, 6 juli 2005 Protocol van de onderhandelingen die op 10 november, 1, 14 en 23 december 2004 en 19, 31 januari, 16 februari en 25 april 2005 gevoerd werden betreffende een akkoord van sectorale

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemene visie omtrent de verzekeringsproblematiek...3

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk. Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009

Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk. Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009 Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009 Probleemstelling Op 2 oktober 2002 is de Hoge Raad voor de Vrijwilligers

Nadere informatie

Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid

Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid ONTWERP Interprofessioneel Akkoord voor de periode 2007-2008 Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid Brussel, 21 december 2006 @BCL@C00574D1.doc afdruk: 21/12/2006 De wereld, de maatschappij en

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N ALG KMO-BELEID - Single Markt Act A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/JC/AS A D V I E S over DE SINGLE MARKET ACT (goedgekeurd door het Bureau op 24 februari 2011, bekrachtigd

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 (Ochtendvergadering) Het beknopt

Nadere informatie

Memorandum van het Vlaams Patiëntenplatform vzw 1 naar aanleiding van de federale verkiezingen van 13 juni 2010

Memorandum van het Vlaams Patiëntenplatform vzw 1 naar aanleiding van de federale verkiezingen van 13 juni 2010 Memorandum van het Vlaams Patiëntenplatform vzw 1 naar aanleiding van de federale verkiezingen van 13 juni 2010 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Toelichting eisenbundel Vlaams Patiëntenplatform vzw...

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID C147 BIN14 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 9 maart 2004 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID Vraag om uitleg van mevrouw Veerle

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2011 voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 31 mei 2012 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2007 voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 29 mei 2008. Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV 333 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over het Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21,5 van het Wetboek van inkomstenbelasting 1992, teneinde de berekening van aangroei- en getrouwheidspremies verbonden

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering Stuk 1239 (1998-1999) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 26 februari 1999 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering VOORSTEL

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS CVBA ACTIVITEITENVERSLAG 2013

VLAAMS WONINGFONDS CVBA ACTIVITEITENVERSLAG 2013 VLAAMS WONINGFONDS CVBA ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Raad van Bestuur: Voorzitter: de heer Danny Pauly Eerste ondervoorzitter: de heer Eric De Wasch Ondervoorzitters : de heren Alfons Duchateau en Marc Mahieu

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG Stuk 1159 (2001-2002) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 3 juni 2002 ONTWERP VAN DECREET betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG namens de Commissie voor Economie,

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie