Proces-verbaal van de zitting van de gemeenteraad van 16 september 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proces-verbaal van de zitting van de gemeenteraad van 16 september 2013."

Transcriptie

1 Proces-verbaal van de zitting van de gemeenteraad van 16 september AANWEZIG: Frank WILRYCX Burgemeester-Voorzitter; Frans DIELIS, Kris GOVERS, Monique QUIRYNEN, Karel LENAERTS Schepenen; Mies GIJSBRECHTS, Annie VERHEYEN, Karel BROSENS, Hans GEERTS, Jef SCHOOFS, Kris LUYCKX, Ria SEVEREYNS, Raf VERHEYEN, Tine VAN DER VLOET, Joren PLUYM, Evelien WILLEMS, Simon VISKENS, Koen VERHEYEN, Jans GYSELS Raadsleden; Josée VAN AERT OCMW-voorzitter (niet stemgerechtigd); Dries COUCKHUYT Gemeentesecretaris; De gemeenteraad vergadert in de raadzaal van het gemeentehuis om twintig uur. Op de publieke tribune hebben zeventien belangstellenden plaatsgenomen. Overeenkomstig artikel 33, tweede lid van het gemeentedecreet, werden de notulen van de vorige gemeenteraad (17 juni 2013) ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering van heden, 16 september 2013, ter inzage van de leden van de raad gelegd. Ook werd een afschrift van de notulen van de gemeenteraad van 17 juni 2013 ten huize van elk raadslid overhandigd. Deze overhandiging ten huize is gebeurd op vrijdag 6 september 2013, datum waarop ieder raadslid eveneens de agenda met bijlagen van de raadszitting van heden 16 september 2013 werd overhandigd. De zitting wordt door de Burgemeester-Voorzitter om uur geopend. O P E N B A R E V E R G A D E R I N G 1 Opening, opmerkingen bij de notulen vorige gemeenteraad en loting van een voorstemmer. Door middel van loting wordt gemeenteraadslid Frans Dielis door de voorzitter aangeduid om in deze raadsvergadering als eerste de mondelinge stem uit te brengen. De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn bij de notulen van de vorige gemeenteraad. 2 Kerkfabriek Sint Rumoldus Zondereigen. Rekening Advies. Gelet op de rekening 2012 van de Kerkfabriek Sint Rumoldus Baarle-Hertog - Merksplas, zoals goedgekeurd door de fabrieksraad in zitting van 13 juni 2013 en waarvan de samenvatting van het dienstjaar als volgt is: ontvangsten ,97 uitgaven ,04 SALDO ,07 Gelet op de bepalingen van het decreet van 30 december 1809 op de kerkfabrieken; Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten, inzonderheid artikel 7;

2 Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; Gelet op het gunstig advies uitgebracht door de gemeenteraad van Baarle-Hertog; Enig artikel: De rekening 2012 van de Kerkfabriek Sint Rumoldus Baarle-Hertog - Merksplas gunstig te adviseren. 3 Convenant tussen de provincie Antwerpen en de gemeente Merksplas inzake het aansluiten van de lokale openbare bibliotheek op het provinciaal bibliotheeksysteem Antwerpen. Aanpassing. Gelet op het decreet lokaal cultuurbeleid van 6 juli 2012 en zijn uitvoeringsbesluiten; Gelet op het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Antwerpen aangaande de organisatie van het streekgericht bibliotheekbeleid, goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 20 september 2002; Gelet op artikel 4 van het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Antwerpen aangaande de organisatie van het streekgericht bibliotheekbeleid, goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 20 september 2002, waarin bepaald wordt dat de provincies verantwoordelijk zijn voor de opbouw van een provinciaal bibliotheeksysteem; Gelet op het aanvullende convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Antwerpen ter concretisering van het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Antwerpen aangaande de organisatie van het streekgericht bibliotheekbeleid en meer bepaald de ontwikkeling van het provinciaal bibliotheeksysteem, goedgekeurd door de Provincieraad in vergadering van 27 mei 2004; Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen Bibnet vzw en de Provincie Antwerpen mbt het interbestuurlijke project bibliotheekportalen goedgekeurd door de Provincieraad in vergadering van 23 juni 2011 en alle latere addenda aan deze overeenkomst; Gelet op het feit dat dergelijk Provinciaal Bibliotheeksysteem een hefboom kan zijn voor het ontwikkelen van structurele samenwerking tussen de lokale bibliotheken o.m. op het vlak van een gerichte afstemming van aanbod en diensten; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14 juli 2008 houdende de goedkeuring van de convenant tussen de provincie Antwerpen en de gemeente Merksplas inzake het aansluiten van de lokale openbare bibliotheek op het provinciaal bibliotheeksysteem Antwerpen; Gelet op voorliggende aangepaste convenant tussen de provincie Antwerpen en de gemeente Merksplas inzake het aansluiten van de lokale openbare bibliotheek op het provinciaal

3 bibliotheeksysteem Antwerpen; Art. 1- Voorliggende aangepaste convenant tussen de provincie Antwerpen en de gemeente Merksplas inzake het aansluiten van de lokale openbare bibliotheek op het provinciaal bibliotheeksysteem Antwerpen goed te keuren. Art. 2- De gemeentesecretaris en de burgemeester te machtigen voorliggende aangepaste convenant tussen de provincie Antwerpen en de gemeente Merksplas inzake het aansluiten van de lokale openbare bibliotheek op het provinciaal bibliotheeksysteem Antwerpen te onderschrijven. Art. 3- Afschrift van dit besluit te bezorgen aan: - Provinciaal Bibliotheekcentrum Vrieselhof, Schildesteenweg 99, 2520 Ranst (Oelegem) - de plaatselijke openbare bibliotheek 4 Overeenkomst tussen de Belgische staat en de gemeente Merksplas betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers. Goedkeuring. Gelet op verordening nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen zoals gewijzigd; Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en meer bepaald artikel 6 5 lid 1 dat het volgende bepaalt: de federale overheid stelt de technische apparatuur nodig voor de elektronische kaart ter beschikking van de gemeente, die er eigenaar van wordt. De gemeente staat in voor de opslag en het onderhoud van de apparatuur ; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; Gelet op de regelgeving inzake paspoorten; Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 23 maart 2012 waarbij de nodige apparatuur voor de registratie van biometrische gegevens in de verblijfstitels voor onderdanen van derde landen ter beschikking wordt gesteld van de gemeenten;

4 Gelet op voorliggende overeenkomst tussen de Belgische staat en de gemeente Merksplas betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers; Art. 1- Voorliggende overeenkomst tussen de Belgische staat en de gemeente Merksplas betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers goed te keuren. Art. 2- De gemeentesecretaris en de burgemeester te machtigen voorliggende overeenkomst tussen de Belgische staat en de gemeente Merksplas betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers te onderschrijven. Art. 3- Afschrift van dit besluit te bezorgen aan: - de dienst burgerzaken - de financieel beheerder - FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, de heer Frank Maes, Park Atrium Koloniënstraat 11, 1000 Brussel 5 Overeenkomst ter bede voor huis Gildestraat 5, (voormalige rijkswachterswoning) met de Regie der Gebouwen, voor terbeschikkingstelling aan kinderopvang. Goedkeuring. Overwegende dat de gemeente privé-kinderopvang wil ondersteunen door accommodatie ter beschikking te stellen; Gelet op het schrijven van de heer Debuyst van de Regie der Gebouwen, Italiëlei 4 bus 15 te 2000 Antwerpen, de dato 28 augustus 2013 betreffende de mogelijkheid om de voormalige rijkswachterswoning aan de Gildestraat 5 te Merksplas bij wijze van overeenkomst ter bede ter beschikking te stellen; Gelet op voorliggende overeenkomst tot bezetting ter bede voor huis Gildestraat 5 tussen de Regie der Gebouwen en de gemeente voor terbeschikkingstelling aan kinderopvang; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden houdende de goedkeuring van de overeenkomst tot bezetting ter bede voor huis Gildestraat 5 voor terbeschikkingstelling aan kinderopvang tussen de gemeente en de Kangoeroetjes; Art. 1- Goedkeuring te hechten aan voorliggende overeenkomst tot bezetting ter bede voor huis Gildestraat 5 tussen de Regie der Gebouwen en de gemeente. Art. 2- De gemeentesecretaris en de burgemeester-voorzitter te machtigen deze overeenkomst te onderschrijven.

5 Art. 3- Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de heer Debuyst van de Regie der Gebouwen, Italiëlei 4 bus 15 te 2000 Antwerpen. 6 Overeenkomst ter bede voor huis Gildestraat 5, (voormalige rijkswachterswoning) met de Kangoeroetjes, voor terbeschikkingstelling aan kinderopvang. Goedkeuring. Overwegende dat de gemeente privé-kinderopvang wil ondersteunen door accommodatie ter beschikking te stellen; Gelet op het schrijven van de heer Debuyst van de Regie der Gebouwen, Italiëlei 4 bus 15 te 2000 Antwerpen, de dato 28 augustus 2013 betreffende de mogelijkheid om de voormalige rijkswachterswoning aan de Gildestraat 5 te Merksplas bij wijze van overeenkomst ter bede ter beschikking te stellen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden houdende de goedkeuring van de overeenkomst tot bezetting ter bede voor huis Gildestraat 5 voor terbeschikkingstelling aan kinderopvang tussen de Regie der Gebouwen en de gemeente; Gelet op voorliggende overeenkomst tot bezetting ter bede voor huis Gildestraat 5 tussen de gemeente en de Kangoeroetjes voor terbeschikkingstelling aan kinderopvang; Art. 1- Goedkeuring te hechten aan voorliggende overeenkomst tot bezetting ter bede voor huis Gildestraat 5 voor terbeschikkingstelling aan kinderopvang tussen de gemeente en de Kangoeroetjes. Art. 2- De gemeentesecretaris en de burgemeester-voorzitter te machtigen deze overeenkomst te onderschrijven. Art. 3- Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Kangoeroetjes, Leopoldstraat 2 bus 1, 2330 Merksplas. 7 Patrimonium. Openbare verkoop van het voormalige gemeentemagazijn, de oude melkerij, Steenweg op Hoogstraten, 2330 Merksplas, kadastraal gekend wijk I, nr. 452y, groot 4983 m 2. Goedkeuring. Gelet op het feit dat de gemeentelijke technische dienst verhuisd is naar de gebouwen in de Industrieweg;

6 Gelet op het feit dat het voormalige gemeentemagazijn, de oude melkerij, Steenweg op Hoogstraten, 2330 Merksplas, kadastraal gekend wijk I, nr 452y, groot 4983 m 2, niet meer in gebruik is; Gelet op het schattingsverslag de dato 6 juni 2013 uitgaande van Rik Rieberghs, gezworen landmeter expert, Steenweg op Hoogstraten107, 2330 Merksplas; Gelet op de financiële situatie van de gemeente en de uitdagingen waarvoor zij staat; Gehoord gemeenteraadslid Koen Verheyen (N-VA) die voorstelt om deze site om te vormen tot woonuitbreidingsgebied; Gehoord burgemeester Frank Wilrycx die stelt dat dit geen zin heeft wegens de woonbehoeftestudie; Gehoord gemeenteraadslid Koen Verheyen (N-VA) die zijn bezorgdheid uit voor de vrachtwagenchauffeurs die daar momenteel hun vrachtwagen kunnen parkeren; Besluit met zestien stemmen voor (fracties Leefbaar, CD&V en Groen) en drie stemmen tegen (fractie N-VA): art. 1- Het voormalige gemeentemagazijn, de oude melkerij, Steenweg op Hoogstraten, 2330 Merksplas, kadastraal gekend wijk I, nr 452y, groot 4983 m 2, openbaar te verkopen. art. 2- Het college van burgemeester te belasten met de uitvoering van deze beslissing. art. 3- Het notariaat Stoel en Stoel, Sint Rochusstraat 1, 2330 Merksplas, aan te duiden als instrumenterende notaris. art. 4 Dit besluit wordt onderworpen aan het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin vervat het bestuurlijk toezicht op de gemeenten. 8 Ruilverkaveling Zondereigen. Inrichtingswerken lot 3. Principiële goedkeuring. Gelet op de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet; Gezien de aanvraag van het Ruilverkavelingscomité Zondereigen strekkende tot het bekomen van een gemeentesubsidie ten behoeve van de Inrichtingswerken Lot 3 (bestek nr. ANT/2013/R /1) uit te voeren in het kader van voornoemde ruilverkaveling op het grondgebied van de gemeente Merksplas; Overwegend dat de totale kostprijs van voornoemde werken geraamd wordt op ,09 euro;

7 Gelet op het algemeen nut dat deze werken hebben voor de plaatselijke bevolking; Artikel 1: De gemeente zal tussenkomen in de totale kosten der voornoemde ruilverkavelingswerken die uitgevoerd worden op haar grondgebied. Deze tussenkomst is geraamd op: Monofunctionele wegen Totaal: ,88- : aandeel Merksplas 40% van de werken uitgevoerd op grondgebied Merksplas: ,95- euro Multifunctionele wegen Totaal: ,34- : aandeel Merksplas 30% van de werken uitgevoerd op grondgebied Merksplas: ,10- euro Waterlopen 3 categorie Totaal: ,32- : aandeel Merksplas 30% van de werken uitgevoerd op grondgebied Merksplas: ,61- euro Archeologische controle Totaal: ,70- : aandeel Merksplas: 1.832,27- euro TOTAAL GERAAMDE TUSSENKOMST: ,93- euro Artikel 2: Voornoemde subsidie zal worden uitgekeerd, overeenkomstig artikel 14 van de wet op de ruilverkaveling uit kracht van de wet, aan de Vlaamse Landmaatschappij voor rekening van het Ruilverkavelingscomité Zondereigen. Artikel 3: De gemeente verbindt er zich toe de subsidies uit te keren naarmate de werken vorderen en binnen drie maanden na het verzoek van betaling vanwege de Vlaamse Landmaatschappij. Artikel 4: Een afschrift van deze beslissing zal voor kennisgeving aan de hogere overheid worden overgemaakt alsook aan het secretariaat van het Ruilverkavelingscomité Zondereigen. Artikel 5: De uitbetaling van deze tussenkomst zal geschieden op voorlegging door de Vlaamse Landmaatschappij van een gedetailleerde kostenstaat. 9 Ruilverkaveling Zondereigen. Landschapszorg lot 1. Definitieve goedkeuring. Gelet op de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet;

8 Gelet op de aanvraag van het Ruilverkavelingscomité Zondereigen de dato 26 juli 2013 strekkende tot het bekomen van een gemeentesubsidie ten behoeve van de werken van landschapszorg Lot 1 uit te voeren in het kader van voornoemde ruilverkaveling op het grondgebied van de gemeente Merksplas; Overwegende dat de totale kostprijs van voornoemde werken 4.909,80 euro bedraagt op basis van de aanbesteding der werken;; Overwegende dat deze werken ten algemene nut zijn voor de inwoners van Merksplas; Artikel 1- De gemeente zal tussenkomen in de totale kosten der voornoemde beplantingswerken die uitgevoerd worden op haar grondgebied. Deze tussenkomst is 981,96 euro. Artikel 2- Voornoemde subsidie zal worden uitgekeerd, overeenkomstig artikel 14 van de wet op de ruilverkaveling uit kracht van de wet, aan de Vlaamse Landmaatschappij voor rekening van het Ruilverkavelingscomité Zondereigen. Artikel 3- De gemeente verbindt er zich toe de subsidies uit te keren naarmate de werken vorderen en binnen de drie maanden na het verzoek van betaling vanwege de Vlaamse Landmaatschappij. Artikel 4- De uitbetaling van deze tussenkomst zal geschieden op voorlegging door de Vlaamse Landmaatschappij van een gedetailleerde kostenstaat. Artikel 5- Een afschrift van deze beslissing zal voor kennisgeving worden overgemaakt aan het secretariaat van het Ruilverkavelingscomité Zondereigen, Cardijnlaan 1, 2200 Herentals. 10 Bouwmaatschappij De Noorderkempen. Borgstelling. Gelet op het feit dat de gemeente Merksplas aandeelhouder is van de Bouwmaatschappij de Noorderkempen, Kweekstraat 4B, 2330 Merksplas; Overwegende dat de Bouwmaatschappij de Noorderkempen het engagement heeft opgenomen om het voormalig schooltje op Merksplas-Kolonie, beschermd monument, te renoveren en als administratieve hoofdzetel te herbestemmen; Gelet op het feit dat de Bouwmaatschappij de Noorderkempen voor de renovatie van het voormalig schooltje op Merksplas-Kolonie bij Fortis Bank NV een kredietlijn onder de vorm van straight loans (voorschotten op vaste termijn) ten belope van ,00 euro heeft aangaan voor de financiering van deze renovatie; Overwegende dat de opname van deze straight loans en betaling van de intresten dienen gewaarborgd te worden door de gemeente; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 januari 2010 houdende goedkeuring van de borgstelling

9 voor de Bouwmaatschappij de Noorderkempen tot een bedrag van ,- plus intresten, dienstig voor de voor de renovatie van het voormalig schooltje op Merksplas-Kolonie; Overwegende dat de lening is omgezet in een investeringskrediet met contractnummer ten belope van ,- euro; Overwegende dat de gemeente opnieuw borg dient te staan; Gelet op voorliggende nieuwe borgtochtakte, opgemaakt door Fortis Bank NV; Art. 1- Zich solidair borg te stellen t.o.v. Fortis Bank NV wat betreft zowel het kapitaal ten belope van ,00 euro, de bijkomende debetintresten en provisies en de onkosten van de door de Bouwmaatschappij de Noorderkempen afgesloten investeringskrediet met contractnummer ten behoeve van de renovatie van het voormalig schooltje op Merksplas-Kolonie. Art. 2- De gemeentesecretaris en de burgemeester te machtigen voorliggende borgtochtakte, opgemaakt door Fortis Bank NV, te onderschrijven in uitvoering van dit gemeenteraadsbesluit. Art. 3- Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: - de Bouwmaatschappij de Noorderkempen, Kweekstraat 4B, 2330 Merksplas - Fortis Bank NV, Kerkstraat 11, 2330 Merksplas - de financieel beheerder 11 Initiatief Buitenschoolse Opvang. Aanpassing tarieven. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 1997 houdende erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van initiatieven voor buitenschoolse opvang; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 1997 houdende algemene voorwaarden inzake het organiseren van buitenschoolse opvang; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 september 2007 houdende de goedkeuring van de samenstelling en de statuten van het lokaal overleg kinderopvang; Gelet op het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd in gemeenteraad van 21 april 2008; Gelet op de aanpassing van de wettelijke minimum-tarieven van voor- en naschoolse opvang; Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen de dato 30 augustus 2013 houdende de aanpassing van de tarieven buitenschoolse opvang; Besluit met twaalf stemmen voor (fractie Leefbaar) en zeven stemmen tegen (fracties N-VA, CD&V en Groen):

10 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen de dato 30 augustus 2013 te bekrachtigen en vanaf september 2013 de tarieven voor de buitenschoolse opvang aan te passen tot 0,85 euro (ipv 0,80 euro) per begonnen half uur. (wettelijk minimum 0,77 euro) Eveneens de tarieven voor de vakantieopvang aan te passen: > 6 uur (ipv 10 euro) naar 12 euro (wettelijk tussen 8,55 en 13,99 euro) 3-6 uur (ipv 6 euro) naar 7 euro (wettelijk tussen 4,30 en 7,00 euro) < 3 uur (ipv 4 euro) naar 4,5 euro (wettelijk tussen 2,87 en 4,65 euro) 12 Toekenning subsidies ontwikkelingshulp Gelet op het gemeenteraadsbesluit de dato 25 maart 2003 houdende de oprichting van een wereldraad en goedkeuring statuten enerzijds en goedkeuring reglement subsidies ontwikkelingshulp anderzijds; Gelet op het gemeenteraadsbesluit de dato 20 april 2009 houdende wijziging reglement subsidies ontwikkelingshulp; Gelet op art. 2013/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/IE-GEEN van het budget 2013 waarop euro is voorzien voor steun aan diverse hulpfondsen; Gelet op de ingediende projecten, zijnde: Kinderleesboekenproject Pedro Pernambuco in Brazilië Lieve Courant Ondersteuning Pastoral da Criança in Brazilië Pieter Vranckx Verbeteren van levenskwaliteit in rurale gebieden in Zimbabwe - Mieke Berghmans Soepkeukenproject in Zuid-Afrika - Pieter Peeraer Centro Communitario in Brazilië Leo Verheyen Andinet in Ethiopië Gust Lauwerysen Sociaal educatief project Bambougar in Senegal Chris Leys Waterboring en ondersteuning schoolgebouw Nigeria - Edith Wouters Zonnepanelen in Senegal Brecht Reynders Aankoop didactisch materiaal in orthopedagogische instellingen in Rwanda Heidi Verbist Gelet op het advies van de Wereldraad bepaald in een overleg van 26 augustus 2013; Art.1- Aan elk van de volgende projecten een bedrag van 2812,5 euro toe te kennen: Kinderleesboekenproject Pedro Pernambuco in Brazilië Lieve Courant Ondersteuning Pastoral da Criança in Brazilië Pieter Vranckx Verbeteren van levenskwaliteit in rurale gebieden in Zimbabwe - Mieke Berghmans

11 Soepkeukenproject in Zuid-Afrika - Pieter Peeraer Centro Communitario in Brazilië Leo Verheyen Andinet in Ethiopië Gust Lauwerysen Sociaal educatief project Bambougar in Senegal Chris Leys Waterboring en ondersteuning schoolgebouw Nigeria - Edith Wouters Art.2-afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: -De Wereldraad -De Boekhouding -De heer financieel beheerder -De projectindieners Art.3- Dit besluit wordt onderworpen aan het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin vervat het bestuurlijk toezicht op de gemeenten 13 Gemeentelijke basisschool Qworzó. Schoolbrochure met pedagogisch project. Goedkeuring. Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad; Gelet op het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen; Gelet op het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997; Gelet op voorliggende schoolbrochure - inzonderheid het pedagogische project van de gemeentelijke basisschool Qworzó; Art. 1- De schoolbrochure - inzonderheid het pedagogische project van de gemeentelijke basisschool Qworzó goed te keuren. Art. 2- Afschrift van dit besluit over te maken aan de gemeentelijke basisschool Qworzó, markt 17, 2330 Merksplas. 14 Hernieuwing Fair Trade Resolutie. Gelet op de doelstellingen en criteria voor het behalen van de titel FairTradeGemeente waarbij gemeentebesturen inspelen op de vraag naar eerlijke en duurzame consumptie;

12 Overwegende dat de gemeente Merksplas op een concrete manier wil bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en tegelijkertijd lokale, duurzame producenten uit eigen regio wenst te promoten; Overwegende dat een trekkersgroep FairTradeGemeente werd opgericht op 11 april 2011, waarbij volgende verenigingen en personen werden uitgenodigd tot toetreding: CURAM, Jeugdraad, GALT / landbouwsector, GAMN, Wereldraad, OXFAM Wereldwinkel, KAV, KVLV, KWB, OKRA, Gezinsbond, UNIZO, afgevaardigde schepencollege of gemeenteraad, cultuurbeleidscoördinator, milieuambtenaar; Gelet op het besluit van de gemeenteraad de dato 20 december 2010 houdende de goedkeuring van de Fair Trade Resolutie; Overwegende dat dit engagement elke legislatuur dient bevestigd te worden; Art. 1 Er principieel mee in te stemmen dat in het kader van een duurzaam beleid (op sociaal, ecologisch en economisch vlak), bij de aankoop van producten aandacht zal besteed worden aan de prijs die de producenten in ontwikkelingslanden voor hun product krijgen en aan hun arbeidsomstandigheden. Voor koffie en suiker zal de gemeente beroep doen op leveranciers die worden gecertificeerd door Max Havelaar, het keurmerk voor eerlijke handel of door een gelijkwaardig keurmerk. Art. 2 Tevens lokale, duurzame producenten uit eigen regio te promoten. Art. 3 In de interne en externe communicatie van de gemeente aandacht te besteden aan haar duurzaam aankoopbeleid zodat ze op die manier haar informatie- en sensibilisatieopdracht uitvoert. Art. 4 Een trekkersgroep FairTradeGemeente te ondersteunen die het aankoopbeleid doorlicht en voorstellen doet ter bevordering van het gebruik van producten uit eerlijke handel. De trekkersgroep heeft als doelstelling om invulling te geven aan de 6 criteria om de titel FairTradeGemeente te bekomen. Daarna blijft de trekkersgroep actief om met deze titel als aanmoediging nieuwe doelstellingen te kiezen en verder te werken aan structurele veranderingen in de gemeente. De milieuambtenaar is aanspreekpunt FairTradeGemeente en secretaris van de trekkersgroep. Jaarlijks worden werkingsmiddelen voorzien in de begroting. 15 IVEKA. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 11 december 2013 en aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente. Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse;

13 Gelet op de statuten van Iveka; Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 26 juli 2013 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iveka die op 11 december 2013 plaatsheeft in de E10 Hoeve, Kapelstraat 8, 2960 Brecht; Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd; Gelet op het feit dat het eerste agendapunt statutenwijzigingen omvat op basis van een voorstel uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 25 juni 2013; Gelet op het feit dat de door te voeren statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in: wijzigingen op verzoek van de toezichthoudende overheid ingevolge de gedeeltelijke goedkeuring van vorige statutenwijzigingen op de algemene vergadering van 26 juni 2012, cf. artikel 46 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking (regularisatie: artikel 12 punten 2 en 5 en artikel 13 punt 1); wijzigingen in overeenstemming met het vernieuwde artikel van het Energiebesluit (corporate governance comité: artikel 17); aanpassingen ingevolge wijzigingen op 18 januari 2013 aan het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 (artikelen 21, 24, 26 lid A. punt 1 en artikel 29. lid B.); de uitbreiding van de bestaande vrijstelling belastingheffing door de deelnemers op de opdrachthoudende vereniging tot de werkmaatschappij (artikel 41); tekstverfijningen (artikel 19 punt 3 en artikel 26 lid A. punt 3); Gelet op het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013; Gelet op artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, waarin bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat ingevolge voornoemde decreetswijziging er een statutenwijziging (in casu artikel 26 lid A punt 1.) voorligt die het o.a. mogelijk maakt de vertegenwoordigers aan te duiden voor de volledige duur van de legislatuur; Gelet op het feit dat een lid van het regionaal bestuurscomité of raad van bestuur van Iveka geen vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering kan zijn; Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de algemene vergadering;

14 Artikel 1 zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 11 december 2013: 1) Statutenwijzigingen - Goedkeuring 2) Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2014 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting ) Uitkering interim-dividend 2013 Bekrachtiging 4) Volmachtverlening inzake bestellingen van Iveka aan Eandis - Bekrachtiging 5) Statutaire benoemingen 6) Statutaire mededelingen. Artikel 2 zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Iveka; Artikel 3 de vertegenwoordigers van de stad/gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 11 december 2013, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavig raadsbesluit; Artikel 4 Als de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 25 juni 2013 en tevens voor alle andere algemene vergaderingen van Iveka tijdens deze legislatuur wordt aangeduid: raadslid mevrouw Annie Verheyen, Steenweg op Turnhout 216, 2330 Merksplas (0494/ ). Artikel 5 Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 16 Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Antwerpen (IVCA). Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 16 oktober 2013 en aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente. Gelet op het feit dat de gemeente Merksplas deelnemer is in de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd; Gelet op de brief van 21 juni 2013 vanwege C.V.B.A. Intercommunale Vereniging voor

15 Crematoriumbeheer in de provincie Antwerpen houdende oproeping voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering die zal plaatshebben op 16 oktober 2013 met volgende agendapunten: 1. Algemene vergadering: verslag 20 juni 2013 goedkeuring 2. Statuten: wijziging en vaststelling van de gecoördineerde versie goedkeuring 3. Vereniging: toetreding van nieuwe leden-gemeenten - aanvaarding Gelet op de toelichtende documenten van de intercommunale I.V.C.A. betreffende de punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 16 oktober 2013; Artikel 1: Goedkeuring te verlenen de diverse punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 16 oktober Artikel 2: De afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van I.V.C.A. van 16 oktober 2013 wordt gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissingen te stemmen. Artikel 3: Als afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van I.V.C.A. van 16 oktober 2013 en voor alle andere toekomstige algemene vergaderingen tijdens deze legislatuur wordt aangeduid: mevrouw Monique Quirynen, schepen, Steenweg op Rijkevorsel 28, 2330 Merksplas (0497/ ). Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige beslissingen en onder meer afschriften van deze beslissingen te bezorgen aan de intercommunale I.V.C.A., J. Moretuslei 2 te 2610 Wilrijk. 17 (bijkomend agendapunt NVA) Projectvoorstel voor gebruik middelen plattelandsfonds: bijenproject op de Kolonie. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 22; Gelet op het ecologisch belang van de bestuiving door de honing- en de wilde bij voor de biodiversiteit en het gehele ecosysteem; Gelet op het economisch belang van de bestuiving door de honing- en de wilde bij voor de landbouwproductie, naast het economisch belang van de specifieke honingbijproducten (honing, was, propolis en bijengif); Gelet op de wereldwijde, massale sterfte van de honingbij en de wilde bij een bedreiging vormen voor ons gehele ecosysteem; Gelet op de bewezen schadelijkheid van bepaalde pesticiden in het leefmilieu voor de honing- en de wilde bij; Gelet op het Europees programma tot de vermindering van het gebruik van pesticiden;

16 Overwegende dat het gebruik van pesticiden voor lokale besturen wordt verboden vanaf 2015; Overwegende dat onkruidbestrijding op gemeentelijke plantsoenen handenvol geld kost; Overwegende dat middelen bij lokale besturen beperkter zijn dan ooit; Overwegende dat bloemenmengsels voor bijen vele malen goedkoper zijn dan andere bloemenmengsels; Overwegende dat vele RUP s voor agrarische en natuurgebieden het plaatsen van bijenhallen onbewust uitsluiten; Overwegende dat een bijenvriendelijk beleid leidt tot minder afvoer van maaisel; Overwegende dat sensibilisatie rond bijenpopulaties en pesticidegebruik noodzakelijk is; Gelet op het op 29 mei 2013 door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement goedgekeurde ontwerp van decreet tot vaststelling van de regels inzake de verdeling van het Vlaams Plattelandsfonds met projecten als hierboven vermeld in artikel 3 hierop van toepassing, zoals: inspanningen leveren tot het vrijwaren en ontwikkelen van de open ruimte; bijzondere aandacht hebben voor de kwetsbare gebieden, meer bepaald de natuurgebieden; de landbouw op het platteland versterken en verbreden; toerisme en recreatie op het platteland kansen geven; aandacht hebben voor kwetsbare groepen op het platteland; de leefbaarheid van de dorpen stimuleren; Overwegende dat de gemeente Merksplas beschikt over akkerland, dreven en te renoveren gebouwen op Merksplas Kolonie. Bermen van dreven en bepaalde braakliggende akkergronden komen in aanmerking voor het inzaaien van bloemenmengsels, het planten van verschillende soorten bloeiende struiken op bermen of tussen bomenrijen; Gehoord burgemeester-voorzitter Frank Wilrycx die stelt dat het plattelandsfonds niet zozeer bedoeld is om extra projecten op te zetten dan wel om de specifieke structurele kosten voor het onderhoud van het buitengebied te financieren. Immers genieten plattelandsgemeenten minder belastinginkomsten. Merksplas neemt reeds heel wat initiatieven ivm de bijen en samenspraak met de imkers zouden eventueel Europese structuurfondsen kunnen aangesproken worden; Besluit met vijf stemmen voor (fracties N-VA en Groen, twee onthoudingen (fractie CD&V) en twaalf stemmen tegen (fractie Leefbaar) GEEN goedkeuring te hechten aan: Art. 1: Om een inzaai- en plant actie te doen met een bijenvriendelijk bloemenmengsel. Bij de keuze voor de zaden moet men steeds gaan voor een diversiteit in verschillende bloemperiodes. Verder kiest men best meerjarige bloemsoorten. Men maakt best een selectie aan bloemen/planten/struiken/bomen die stuifmeel- en nectargevend zijn. Deze zaaiactie lanceert men best op twee niveaus: een zaaiactiedag voor particulieren waarbij men de zaadmengsels uitdeelt/verkoopt tegen inkoopprijs aan de inwoners; een zaaiactie voor grootgrondbeheerders op een selectie aan publieke en private terreinen. Deze kunnen omvatten: lokale agrobeheergroepen die bijvoorbeeld randen langsheen akkers of percelen kunnen selecteren om in te zaaien en struiken aan te brengen;

17 De beheerders van de lokale bedrijventerreinen kunnen eveneens hun plantsoenen ter beschikking stellen voor een inzaai- en plant actie; Natuurbeheerders, jachtverenigingen die gebieden aanduiden voor mogelijke inzaai en plant acties. Art. 2: Om een sensibiliseringsactie uit te werken om het privégebruik van pesticiden te verminderen. Dit kan samen gebeuren met bovengenoemde inzaai- en plantacties in artikel 1; Art. 3: Om het gebruik van pesticiden en de neonicotinoïden in het bijzonder vroegtijdig te stoppen voor gemeentelijk gebruik; Art. 4: Om bijenhotels te plaatsen. Men kan eveneens ervoor kiezen om in samenspraak met landbouw, natuur en of industriegroepenverenigingen geschikte locaties te zoeken waarbij deze ook hun steentje bijdragen. Deze kunnen op drie manieren verwezenlijkt worden: Samen met de bevolking, met aandacht voor sensibilisatie naar kinderen; Als ideale technische opdracht voor lokale scholen; Aankoop van reeds afgewerkt bijenhotel. Voorstel één en twee dragen hierbij de voorkeur. Art. 5: Om een bijenvriendelijk bermuitvoeringsplan op te maken die de maaiperiodes strikt aflijnt en bepaalde bermen minimaal maait. Imkers- en natuurverenigingen vormen hierbij ideale partners om de periodes te selecteren waarin het opportuun is om te maaien. In overleg met de imkers kan men aanduiden om bepaalde bermen in te zaaien met bloemenzaadmengels. Men onderzoekt of men bepaalde bermen maar gedeeltelijk hoeft te maaien (maximaal 0,5m -1m breedte) zodat het gebruikscomfort van bijvoorbeeld de trage wegen niet onder druk komt te staan. Art. 6: Om een minder-wiedbeleid in te voeren waarbij men bepaalde gedeelten van de plantsoenen bv. in parken, begraafplaatsen, of anderen selecteert waar men opteert om bloemenweiden in te zaaien i.p.v. grasperken te houden. Dit zorgt eveneens voor meer kleur in de openbare ruimte. Een gelijktijdige informatieronde rond het nieuwe beheersplan is hiervoor essentieel aangezien dit ingaat tegen het traditionele beeld rond onderhoud. Hiervoor verwijzen we naar artikel 8. Art 7: Om het plaatsen van bijenhallen en -volken steeds in overweging te nemen in de voorschriften van een RUP zodoende om een uitsluiting van bijenhallen te vermijden. Art. 8: Om openbare terreinen ter beschikking te stellen om bijenvolken te plaatsen voor het uitoefenen van imkers hun hobby. Deze actie gaat ideaal samen met een sensibiliseringsactie vernoemt in artikel 8. De hierna vernoemde locaties lijken hierbij meest opportuun in onze gemeente: Op of rond het administratief centrum, de kolonie; Begraafplaats; Braakliggende percelen van de gemeente. Art. 9: Om een communicatiecampagne op te zetten rondom het nieuwe bijenvriendelijke beleid, dit om het bewustzijn te vergroten en om de argwaan rond het nieuwe beheer van de openbare ruimte weg te nemen. Hierbij denken we aan een artikel in het gemeentelijk infoblad, aandacht op de gemeentelijke website, maar eveneens om op de bovenvernoemde actieplaatsen eventueel borden te plaatsen.

18 18 (bijkomend agendapunt NVA) Projectvoorstel verken het bos in Merksplas. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 22; Gelet op de onrustwekkende cijfers uit de analyse over het speelgedrag van onze Vlaamse kinderen; Gelet op de onrustwekkende cijfers uit de analyse over de kennis over het bos van onze Vlaamse kinderen; Gelet op de noodzaak aan meer ervaringsgerichte educatieve processen om de kennis over en verbondenheid met het bos te versterken, om zo bewuste duurzame mensen te ontwikkelen; Gelet op het platform dat dit projectvoorstel biedt voor jeugdbewegingen tot contact met potentiële nieuwe leden; Gelet op de mogelijkheden dat dit projectvoorstel biedt tot een nauwere wisselwerking tussen de scholen en de jeugdverenigingen; Gelet op de nood en interesse bij vele kinderen om in het bos te vertoeven; Gehoord burgemeester-voorzitter Frank Wilrycx die stelt dat er in de gemeente voldoende bossen en speelbossen voorhanden zijn maar liever deze initiatieven overlaat aan de kinderen, de scholen of de jeugdbeweging zelf. De administratieve last dient overigens in verhouding te staan tot het doel, de schaal van de gemeente Merksplas indachtig; Besluit met drie stemmen voor (fractie N-VA), vier onthoudingen (fracties CD&V en Groen) en twaalf stemmen tegen (fractie Leefbaar) GEEN goedkeuring te hechten aan: Art. 1- Om de tactische doelstelling en de daarbij horende indicatoren en normen zoals omschreven in het voorstel van N-VA, op te nemen in de meerjarenplanning van de gemeente. Na 2014 zullen de kinderen tussen 8 en 12 jaar die wonen in Merksplas en/of lid zijn van één van de in Merksplas gevestigde jeugdbewegingen en/of schoollopen in Merksplas minder vervreemding voor de natuur vertonen. Art. 2- Om de operationele doelstelling en de daarbij horende indicatoren en normen zoals omschreven in het voorstel van N-VA, op te nemen in de meerjarenplanning van de gemeente. In de lente/zomer van 2014 vindt er een inlevingsactiviteit plaats, voor de kinderen tussen 8 en 12 jaar die wonen in Merksplas en/of lid van een in Merksplas gevestigde jeugdbeweging zijn en/of schoollopen in een in Merksplas gevestigde lagere school, die gericht is op verbondenheid met het bos. Art. 3- Opdracht te geven om de projectuitvoerders benoemd in de taakfiche bij elkaar te brengen rond bovenstaande opgenomen doelstellingen. Art. 4- Om de projectuitvoerders aan de slag te laten gaan met bovenstaande tactische en strategische doelstelling volgens de omschrijving in de taakfiche.

19 Art. 5- Om de fasering opgenomen in de beschrijving van de activiteit als kader te installeren voor de ontwikkeling van de activiteit door de projectuitvoerders. Art. 6- Om middelen voor de uitwerking van dit project in te schrijven in het budget voor het werkjaar Rondvraag. Ingevolge artikel 32 van het gemeentedecreet en artikel 11 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt aan de raadsleden de mogelijkheid geboden aan het schepencollege vragen te stellen. Gemeenteraadslid Simon Viskens (Groen) informeert naar de stand van zaken en de timing m.b.t. de draadloze internetvoorziening in het gemeenschapscentrum de Marc/kt zoals aangenomen op de gemeenteraad van 15 april 2013; Burgemeester-voorzitter Frank Wilrycx antwoordt dat er momenteel een antenne voor draadloos internet is opgesteld in de bibliotheek en dat bij succes er een uitbreiding volgt met een antenne in de grote zaal en een antenne op de tweede verdieping voor de vergaderzalen. Gemeenteraadslid Simon Viskens (Groen) informeert naar de stand van zaken en de timing m.b.t. de invoering van de verkeersborden doorlopende straten zoals aangenomen op de gemeenteraad van 18 mei 2013; Burgemeester-voorzitter Frank Wilrycx antwoordt dat deze opdracht is opgenomen in de werklijst van de technische dienst. Na inventarisatie worden de stickers aangekocht en op de borden geplaatst. Uitvoering is voorzien in het najaar. Gemeenteraadslid Koen Verheyen (N-VA) vraagt waarom de rekening 2012 nog niet werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad terwijl dat vóór eind juni van het daaropvolgende jaar dient te gebeuren; Burgemeester-voorzitter Frank Wilrycx antwoordt dat de financieel beheerder zowel de gemeente als het OCMW bedient. Aangezien het OCMW piloot is voor de invoering van de BBC en de gemeente een jaar vroeger is ingestapt in het BBC-verhaal is er veel werk aan de winkel. De rekening wordt verwacht tegen de gemeenteraad van december. Gemeenteraadslid Jans Gijsels (N-VA) vraagt welk impact de implementatie van de Beleids- en BeheersCyclus op het personeel zal hebben; Burgemeester-voorzitter Frank Wilrycx antwoordt dat de beleids- en beheerscyclus en de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel los van elkaar staan. Gemeenteraadslid Koen Verheyen (N-VA) vraagt waarom de toelichting over het streekpact van RESOC op de gemeenteraad van september werd uitgesteld; Burgemeester-voorzitter Frank Wilrycx antwoordt dat de goedkeuring voor het streekpact zal geagendeerd worden op de gemeenteraad van oktober en het wenselijk is dat de toelichting van RESOC dan ook op dat moment gebeurt.

20 Gemeenteraadslid Koen Verheyen (N-VA) vraagt of de koppelsubsidie van de provincie voor de restauratiewerken aan de geklasseerde monumenten van Merksplas-Kolonie verdwijnt; Burgemeester-voorzitter Frank Wilrycx antwoordt dat de koppelsubsidie van de Provincie voor de nieuwe restauratieprojecten inderdaad verdwijnt maar dat het aandeel van de Provincie zal overgenomen worden door Vlaanderen. Gemeenteraadslid Koen Verheyen (N-VA) vraagt welke acties door de gemeente of de politie zijn ondernomen in het kader van de drugsproblematiek; Burgemeester-voorzitter Frank Wilrycx antwoordt dat de lokale politie Noorderkempen in samenwerking met de zone Turnhout een aantal projecten heeft lopen van zowel repressieve (controles), preventieve (sensibilisatie op school) als curatieve aard (nazorg gebruikers). Ook in het zonaal veiligheidsplan zal een strategische doelstelling mbt drugsbestrijding worden opgenomen. Gemeenteraadslid Jans Gijsels (N-VA) vraagt meer informatie over de Fristi-fuif. Schepen van jeugd Monique Quirynen wijst er op dat dit een initiatief is van de jeugdraad. Blijkbaar wil de jeugdraad de fuifzaal inruilen voor spelewei als locatie. Er is nog geen financieel overzicht beschikbaar. Gemeenteraadslid Koen Verheyen (N-VA) vraagt waarom er op het feest van 1 mei subsidies van Erfgoed Noorderkempen zijn misgelopen; Schepen van cultuur Monique Quirynen stelt dat de cultuurbeleidscoördinator de initiatiefnemer tijdig op de mogelijke subsidiekanalen heeft gewezen, maar dat de aanvraag laattijdig is ingediend.

Proces-verbaal van de zitting van de gemeenteraad van 20 april 2015.

Proces-verbaal van de zitting van de gemeenteraad van 20 april 2015. Proces-verbaal van de zitting van de gemeenteraad van 20 april 2015. AANWEZIG: Frank WILRYCX Burgemeester-Voorzitter; Kris GOVERS, Monique QUIRYNEN, Karel LENAERTS Schepenen; Mies GIJSBRECHTS, Annie VERHEYEN,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad

Verslag gemeenteraad Verslag gemeenteraad 19/10/2015 1. Opening, opmerkingen bij de notulen vorige gemeenteraad en loting van een voorstemmer. De gemeenteraad wordt officieel geopend door de burgemeester. Een voorstemmer wordt

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Projectvoorstel: "Verken het bos in Merksplas"

Projectvoorstel: Verken het bos in Merksplas Ni**** DENKEN.DURVEN.DOEN. Bijkomend agendapunt Projectvoorstel: "Verken het bos in Merksplas" 1. Objectieve analyse De cijfers komen uit een onderzoek georganiseerd door Bos+, Tetra Pak en Goodplanet.

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad

Verslag gemeenteraad Verslag gemeenteraad 19/11/2012 20:00 20:50 1. Opening, opmerkingen bij de notulen vorige gemeenteraad en loting van een voorstemmer. De gemeenteraad wordt officieel geopend door de burgemeester. Een voorstemmer

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 29 van het gemeentedecreet vraagt de burgemeester wegens hoogdringendheid nog twee agendapunten toe te voegen:

Overeenkomstig artikel 29 van het gemeentedecreet vraagt de burgemeester wegens hoogdringendheid nog twee agendapunten toe te voegen: Proces-verbaal van de zitting van de gemeenteraad van 18 april 2016. AANWEZIG: Frank WILRYCX Burgemeester-Voorzitter; Kris GOVERS, Monique QUIRYNEN, Karel LENAERTS Schepenen; Mies GIJSBRECHTS, Adri SOMMEN,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad

Verslag gemeenteraad Verslag gemeenteraad 20/04/2015 1. Opening, opmerkingen bij de notulen vorige gemeenteraad en loting van een voorstemmer. De gemeenteraad wordt officieel geopend door de burgemeester. Een voorstemmer wordt

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017.

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Elke Allard, Rik Lassaut, Chris Jamar, Roland Strouven, schepenen Benny

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn bij de notulen van de vorige gemeenteraad.

De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn bij de notulen van de vorige gemeenteraad. Proces-verbaal van de zitting van de gemeenteraad van 19 mei 2014. AANWEZIG: Frank WILRYCX Burgemeester-Voorzitter; Kris GOVERS, Monique QUIRYNEN, Karel LENAERTS Schepenen; Mies GIJSBRECHTS, Annie VERHEYEN,

Nadere informatie

Openbare zitting BESLISSINGSLIJST WEBSITE. 3 september 2013

Openbare zitting BESLISSINGSLIJST WEBSITE. 3 september 2013 STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

Projectvoorstel voor gebruik middelen plattelandsfonds Biienproïect op de Kolonie

Projectvoorstel voor gebruik middelen plattelandsfonds Biienproïect op de Kolonie Bijkomend DENKEN.DURVEN.DOEN. - ; v Projectvoorstel voor gebruik middelen plattelandsfonds Biienproïect op de Kolonie 1. Objectieve analyse: een bijenvriendelijk beleid De massale bijensterfte neemt de

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De beide jeugdraden van Erpe-Mere en Lede hebben het ontwerp gunstig geadviseerd.

OPENBARE VERGADERING. De beide jeugdraden van Erpe-Mere en Lede hebben het ontwerp gunstig geadviseerd. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 26 april 2016 om 20u00 in de raadzaal van

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 18 SEPTEMBER 2003 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelastingen. Onwaarden...2

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt bestuurszaken Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad

Verslag gemeenteraad Verslag gemeenteraad 21/03/2016 1. Opening, opmerkingen bij de notulen vorige gemeenteraad en loting van een voorstemmer. De gemeenteraad wordt officieel geopend door de burgemeester. Een voorstemmer wordt

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Janssens Sonja, ondervoorzitter Frans Rik, burgemeester Dorikens Herman, Janssens Jan, Maes Odette, Lietaer

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

Nadere informatie

De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn bij de notulen van de vorige gemeenteraad.

De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn bij de notulen van de vorige gemeenteraad. Proces-verbaal van de zitting van de gemeenteraad van 20 januari 2014. AANWEZIG: Frank WILRYCX Burgemeester-Voorzitter; Frans DIELIS, Kris GOVERS, Monique QUIRYNEN, Karel LENAERTS Schepenen; Mies GIJSBRECHTS,

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2014 Besluit nummer: 2014_GR_00985 Onderwerp: Opdrachthoudende vereniging Imewo - Exit Electrabel - overname aandelen gefinancierd door

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 7 februari 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 18 februari

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 17/03/2011

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 17/03/2011 Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 17/03/2011 Aanwezig: Dhr. Louis Lenaerts, voorzitter Dhr. Luc Van Hove, Burgemeester Dhr. Rudy Willems, Jan Verbist, Richard Bastanie, Nancy

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn bij de notulen van de vorige gemeenteraad.

De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn bij de notulen van de vorige gemeenteraad. Proces-verbaal van de zitting van de gemeenteraad van 28 april 2014. AANWEZIG: Frank WILRYCX Burgemeester-Voorzitter; Frans DIELIS, Kris GOVERS, Monique QUIRYNEN, Karel LENAERTS Schepenen; Mies GIJSBRECHTS,

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

Namens de Gemeenteraad,

Namens de Gemeenteraad, GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be afdeling intern dienst secretariaat AGENDA GEMEENTERAAD Gavere, 18 mei 2012 De voorzitter van de gemeenteraad, Hugo

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING STRAATNAAMGEVING. 1. Goedkeuring van een nieuwe straatnaam - Matruyepleintje. In de zitting van

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het belastingsreglement op de afgifte van een rijbewijs in bankkaartmodel.

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

zitting van dinsdag 25 april 2017

zitting van dinsdag 25 april 2017 zitting van dinsdag 25 april 2017 Openbare zitting 01 Kennisname ontslag OCMW raadslid - Inneke Lermusieau De voorzitter deelt mee dat mevr. Inneke Lermusieau ontslag heeft genomen als OCMW-raadslid per

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2015/1 voor het dienstjaar 2015 van het OCMW. Aan de

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 5 mei 2015

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 5 mei 2015 PROVINCIE Antwerpen STADSBESTUUR Herentals 1. Interne kredietaanpassing: kennisname Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 5 mei 2015 De gemeenteraad neemt kennis van de interne kredietaanpassingen.

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 17/12/2014 cf. art. 186 van het gemeentedecreet

Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 17/12/2014 cf. art. 186 van het gemeentedecreet Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 17/12/2014 cf. art. 186 van het gemeentedecreet Goedkeuren gewijzigd schoolreglement gemeenteschool Uitbergen Gelet op het decreet basisonderwijs van 25/2/1997;

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie