Proces-verbaal van de zitting van de gemeenteraad van 16 september 2013.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proces-verbaal van de zitting van de gemeenteraad van 16 september 2013."

Transcriptie

1 Proces-verbaal van de zitting van de gemeenteraad van 16 september AANWEZIG: Frank WILRYCX Burgemeester-Voorzitter; Frans DIELIS, Kris GOVERS, Monique QUIRYNEN, Karel LENAERTS Schepenen; Mies GIJSBRECHTS, Annie VERHEYEN, Karel BROSENS, Hans GEERTS, Jef SCHOOFS, Kris LUYCKX, Ria SEVEREYNS, Raf VERHEYEN, Tine VAN DER VLOET, Joren PLUYM, Evelien WILLEMS, Simon VISKENS, Koen VERHEYEN, Jans GYSELS Raadsleden; Josée VAN AERT OCMW-voorzitter (niet stemgerechtigd); Dries COUCKHUYT Gemeentesecretaris; De gemeenteraad vergadert in de raadzaal van het gemeentehuis om twintig uur. Op de publieke tribune hebben zeventien belangstellenden plaatsgenomen. Overeenkomstig artikel 33, tweede lid van het gemeentedecreet, werden de notulen van de vorige gemeenteraad (17 juni 2013) ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering van heden, 16 september 2013, ter inzage van de leden van de raad gelegd. Ook werd een afschrift van de notulen van de gemeenteraad van 17 juni 2013 ten huize van elk raadslid overhandigd. Deze overhandiging ten huize is gebeurd op vrijdag 6 september 2013, datum waarop ieder raadslid eveneens de agenda met bijlagen van de raadszitting van heden 16 september 2013 werd overhandigd. De zitting wordt door de Burgemeester-Voorzitter om uur geopend. O P E N B A R E V E R G A D E R I N G 1 Opening, opmerkingen bij de notulen vorige gemeenteraad en loting van een voorstemmer. Door middel van loting wordt gemeenteraadslid Frans Dielis door de voorzitter aangeduid om in deze raadsvergadering als eerste de mondelinge stem uit te brengen. De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn bij de notulen van de vorige gemeenteraad. 2 Kerkfabriek Sint Rumoldus Zondereigen. Rekening Advies. Gelet op de rekening 2012 van de Kerkfabriek Sint Rumoldus Baarle-Hertog - Merksplas, zoals goedgekeurd door de fabrieksraad in zitting van 13 juni 2013 en waarvan de samenvatting van het dienstjaar als volgt is: ontvangsten ,97 uitgaven ,04 SALDO ,07 Gelet op de bepalingen van het decreet van 30 december 1809 op de kerkfabrieken; Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten, inzonderheid artikel 7;

2 Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; Gelet op het gunstig advies uitgebracht door de gemeenteraad van Baarle-Hertog; Enig artikel: De rekening 2012 van de Kerkfabriek Sint Rumoldus Baarle-Hertog - Merksplas gunstig te adviseren. 3 Convenant tussen de provincie Antwerpen en de gemeente Merksplas inzake het aansluiten van de lokale openbare bibliotheek op het provinciaal bibliotheeksysteem Antwerpen. Aanpassing. Gelet op het decreet lokaal cultuurbeleid van 6 juli 2012 en zijn uitvoeringsbesluiten; Gelet op het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Antwerpen aangaande de organisatie van het streekgericht bibliotheekbeleid, goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 20 september 2002; Gelet op artikel 4 van het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Antwerpen aangaande de organisatie van het streekgericht bibliotheekbeleid, goedgekeurd door de provincieraad in vergadering van 20 september 2002, waarin bepaald wordt dat de provincies verantwoordelijk zijn voor de opbouw van een provinciaal bibliotheeksysteem; Gelet op het aanvullende convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Antwerpen ter concretisering van het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Antwerpen aangaande de organisatie van het streekgericht bibliotheekbeleid en meer bepaald de ontwikkeling van het provinciaal bibliotheeksysteem, goedgekeurd door de Provincieraad in vergadering van 27 mei 2004; Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen Bibnet vzw en de Provincie Antwerpen mbt het interbestuurlijke project bibliotheekportalen goedgekeurd door de Provincieraad in vergadering van 23 juni 2011 en alle latere addenda aan deze overeenkomst; Gelet op het feit dat dergelijk Provinciaal Bibliotheeksysteem een hefboom kan zijn voor het ontwikkelen van structurele samenwerking tussen de lokale bibliotheken o.m. op het vlak van een gerichte afstemming van aanbod en diensten; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14 juli 2008 houdende de goedkeuring van de convenant tussen de provincie Antwerpen en de gemeente Merksplas inzake het aansluiten van de lokale openbare bibliotheek op het provinciaal bibliotheeksysteem Antwerpen; Gelet op voorliggende aangepaste convenant tussen de provincie Antwerpen en de gemeente Merksplas inzake het aansluiten van de lokale openbare bibliotheek op het provinciaal

3 bibliotheeksysteem Antwerpen; Art. 1- Voorliggende aangepaste convenant tussen de provincie Antwerpen en de gemeente Merksplas inzake het aansluiten van de lokale openbare bibliotheek op het provinciaal bibliotheeksysteem Antwerpen goed te keuren. Art. 2- De gemeentesecretaris en de burgemeester te machtigen voorliggende aangepaste convenant tussen de provincie Antwerpen en de gemeente Merksplas inzake het aansluiten van de lokale openbare bibliotheek op het provinciaal bibliotheeksysteem Antwerpen te onderschrijven. Art. 3- Afschrift van dit besluit te bezorgen aan: - Provinciaal Bibliotheekcentrum Vrieselhof, Schildesteenweg 99, 2520 Ranst (Oelegem) - de plaatselijke openbare bibliotheek 4 Overeenkomst tussen de Belgische staat en de gemeente Merksplas betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers. Goedkeuring. Gelet op verordening nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen zoals gewijzigd; Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en meer bepaald artikel 6 5 lid 1 dat het volgende bepaalt: de federale overheid stelt de technische apparatuur nodig voor de elektronische kaart ter beschikking van de gemeente, die er eigenaar van wordt. De gemeente staat in voor de opslag en het onderhoud van de apparatuur ; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; Gelet op de regelgeving inzake paspoorten; Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 23 maart 2012 waarbij de nodige apparatuur voor de registratie van biometrische gegevens in de verblijfstitels voor onderdanen van derde landen ter beschikking wordt gesteld van de gemeenten;

4 Gelet op voorliggende overeenkomst tussen de Belgische staat en de gemeente Merksplas betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers; Art. 1- Voorliggende overeenkomst tussen de Belgische staat en de gemeente Merksplas betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers goed te keuren. Art. 2- De gemeentesecretaris en de burgemeester te machtigen voorliggende overeenkomst tussen de Belgische staat en de gemeente Merksplas betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers te onderschrijven. Art. 3- Afschrift van dit besluit te bezorgen aan: - de dienst burgerzaken - de financieel beheerder - FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, de heer Frank Maes, Park Atrium Koloniënstraat 11, 1000 Brussel 5 Overeenkomst ter bede voor huis Gildestraat 5, (voormalige rijkswachterswoning) met de Regie der Gebouwen, voor terbeschikkingstelling aan kinderopvang. Goedkeuring. Overwegende dat de gemeente privé-kinderopvang wil ondersteunen door accommodatie ter beschikking te stellen; Gelet op het schrijven van de heer Debuyst van de Regie der Gebouwen, Italiëlei 4 bus 15 te 2000 Antwerpen, de dato 28 augustus 2013 betreffende de mogelijkheid om de voormalige rijkswachterswoning aan de Gildestraat 5 te Merksplas bij wijze van overeenkomst ter bede ter beschikking te stellen; Gelet op voorliggende overeenkomst tot bezetting ter bede voor huis Gildestraat 5 tussen de Regie der Gebouwen en de gemeente voor terbeschikkingstelling aan kinderopvang; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden houdende de goedkeuring van de overeenkomst tot bezetting ter bede voor huis Gildestraat 5 voor terbeschikkingstelling aan kinderopvang tussen de gemeente en de Kangoeroetjes; Art. 1- Goedkeuring te hechten aan voorliggende overeenkomst tot bezetting ter bede voor huis Gildestraat 5 tussen de Regie der Gebouwen en de gemeente. Art. 2- De gemeentesecretaris en de burgemeester-voorzitter te machtigen deze overeenkomst te onderschrijven.

5 Art. 3- Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de heer Debuyst van de Regie der Gebouwen, Italiëlei 4 bus 15 te 2000 Antwerpen. 6 Overeenkomst ter bede voor huis Gildestraat 5, (voormalige rijkswachterswoning) met de Kangoeroetjes, voor terbeschikkingstelling aan kinderopvang. Goedkeuring. Overwegende dat de gemeente privé-kinderopvang wil ondersteunen door accommodatie ter beschikking te stellen; Gelet op het schrijven van de heer Debuyst van de Regie der Gebouwen, Italiëlei 4 bus 15 te 2000 Antwerpen, de dato 28 augustus 2013 betreffende de mogelijkheid om de voormalige rijkswachterswoning aan de Gildestraat 5 te Merksplas bij wijze van overeenkomst ter bede ter beschikking te stellen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden houdende de goedkeuring van de overeenkomst tot bezetting ter bede voor huis Gildestraat 5 voor terbeschikkingstelling aan kinderopvang tussen de Regie der Gebouwen en de gemeente; Gelet op voorliggende overeenkomst tot bezetting ter bede voor huis Gildestraat 5 tussen de gemeente en de Kangoeroetjes voor terbeschikkingstelling aan kinderopvang; Art. 1- Goedkeuring te hechten aan voorliggende overeenkomst tot bezetting ter bede voor huis Gildestraat 5 voor terbeschikkingstelling aan kinderopvang tussen de gemeente en de Kangoeroetjes. Art. 2- De gemeentesecretaris en de burgemeester-voorzitter te machtigen deze overeenkomst te onderschrijven. Art. 3- Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Kangoeroetjes, Leopoldstraat 2 bus 1, 2330 Merksplas. 7 Patrimonium. Openbare verkoop van het voormalige gemeentemagazijn, de oude melkerij, Steenweg op Hoogstraten, 2330 Merksplas, kadastraal gekend wijk I, nr. 452y, groot 4983 m 2. Goedkeuring. Gelet op het feit dat de gemeentelijke technische dienst verhuisd is naar de gebouwen in de Industrieweg;

6 Gelet op het feit dat het voormalige gemeentemagazijn, de oude melkerij, Steenweg op Hoogstraten, 2330 Merksplas, kadastraal gekend wijk I, nr 452y, groot 4983 m 2, niet meer in gebruik is; Gelet op het schattingsverslag de dato 6 juni 2013 uitgaande van Rik Rieberghs, gezworen landmeter expert, Steenweg op Hoogstraten107, 2330 Merksplas; Gelet op de financiële situatie van de gemeente en de uitdagingen waarvoor zij staat; Gehoord gemeenteraadslid Koen Verheyen (N-VA) die voorstelt om deze site om te vormen tot woonuitbreidingsgebied; Gehoord burgemeester Frank Wilrycx die stelt dat dit geen zin heeft wegens de woonbehoeftestudie; Gehoord gemeenteraadslid Koen Verheyen (N-VA) die zijn bezorgdheid uit voor de vrachtwagenchauffeurs die daar momenteel hun vrachtwagen kunnen parkeren; Besluit met zestien stemmen voor (fracties Leefbaar, CD&V en Groen) en drie stemmen tegen (fractie N-VA): art. 1- Het voormalige gemeentemagazijn, de oude melkerij, Steenweg op Hoogstraten, 2330 Merksplas, kadastraal gekend wijk I, nr 452y, groot 4983 m 2, openbaar te verkopen. art. 2- Het college van burgemeester te belasten met de uitvoering van deze beslissing. art. 3- Het notariaat Stoel en Stoel, Sint Rochusstraat 1, 2330 Merksplas, aan te duiden als instrumenterende notaris. art. 4 Dit besluit wordt onderworpen aan het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin vervat het bestuurlijk toezicht op de gemeenten. 8 Ruilverkaveling Zondereigen. Inrichtingswerken lot 3. Principiële goedkeuring. Gelet op de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet; Gezien de aanvraag van het Ruilverkavelingscomité Zondereigen strekkende tot het bekomen van een gemeentesubsidie ten behoeve van de Inrichtingswerken Lot 3 (bestek nr. ANT/2013/R /1) uit te voeren in het kader van voornoemde ruilverkaveling op het grondgebied van de gemeente Merksplas; Overwegend dat de totale kostprijs van voornoemde werken geraamd wordt op ,09 euro;

7 Gelet op het algemeen nut dat deze werken hebben voor de plaatselijke bevolking; Artikel 1: De gemeente zal tussenkomen in de totale kosten der voornoemde ruilverkavelingswerken die uitgevoerd worden op haar grondgebied. Deze tussenkomst is geraamd op: Monofunctionele wegen Totaal: ,88- : aandeel Merksplas 40% van de werken uitgevoerd op grondgebied Merksplas: ,95- euro Multifunctionele wegen Totaal: ,34- : aandeel Merksplas 30% van de werken uitgevoerd op grondgebied Merksplas: ,10- euro Waterlopen 3 categorie Totaal: ,32- : aandeel Merksplas 30% van de werken uitgevoerd op grondgebied Merksplas: ,61- euro Archeologische controle Totaal: ,70- : aandeel Merksplas: 1.832,27- euro TOTAAL GERAAMDE TUSSENKOMST: ,93- euro Artikel 2: Voornoemde subsidie zal worden uitgekeerd, overeenkomstig artikel 14 van de wet op de ruilverkaveling uit kracht van de wet, aan de Vlaamse Landmaatschappij voor rekening van het Ruilverkavelingscomité Zondereigen. Artikel 3: De gemeente verbindt er zich toe de subsidies uit te keren naarmate de werken vorderen en binnen drie maanden na het verzoek van betaling vanwege de Vlaamse Landmaatschappij. Artikel 4: Een afschrift van deze beslissing zal voor kennisgeving aan de hogere overheid worden overgemaakt alsook aan het secretariaat van het Ruilverkavelingscomité Zondereigen. Artikel 5: De uitbetaling van deze tussenkomst zal geschieden op voorlegging door de Vlaamse Landmaatschappij van een gedetailleerde kostenstaat. 9 Ruilverkaveling Zondereigen. Landschapszorg lot 1. Definitieve goedkeuring. Gelet op de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet;

8 Gelet op de aanvraag van het Ruilverkavelingscomité Zondereigen de dato 26 juli 2013 strekkende tot het bekomen van een gemeentesubsidie ten behoeve van de werken van landschapszorg Lot 1 uit te voeren in het kader van voornoemde ruilverkaveling op het grondgebied van de gemeente Merksplas; Overwegende dat de totale kostprijs van voornoemde werken 4.909,80 euro bedraagt op basis van de aanbesteding der werken;; Overwegende dat deze werken ten algemene nut zijn voor de inwoners van Merksplas; Artikel 1- De gemeente zal tussenkomen in de totale kosten der voornoemde beplantingswerken die uitgevoerd worden op haar grondgebied. Deze tussenkomst is 981,96 euro. Artikel 2- Voornoemde subsidie zal worden uitgekeerd, overeenkomstig artikel 14 van de wet op de ruilverkaveling uit kracht van de wet, aan de Vlaamse Landmaatschappij voor rekening van het Ruilverkavelingscomité Zondereigen. Artikel 3- De gemeente verbindt er zich toe de subsidies uit te keren naarmate de werken vorderen en binnen de drie maanden na het verzoek van betaling vanwege de Vlaamse Landmaatschappij. Artikel 4- De uitbetaling van deze tussenkomst zal geschieden op voorlegging door de Vlaamse Landmaatschappij van een gedetailleerde kostenstaat. Artikel 5- Een afschrift van deze beslissing zal voor kennisgeving worden overgemaakt aan het secretariaat van het Ruilverkavelingscomité Zondereigen, Cardijnlaan 1, 2200 Herentals. 10 Bouwmaatschappij De Noorderkempen. Borgstelling. Gelet op het feit dat de gemeente Merksplas aandeelhouder is van de Bouwmaatschappij de Noorderkempen, Kweekstraat 4B, 2330 Merksplas; Overwegende dat de Bouwmaatschappij de Noorderkempen het engagement heeft opgenomen om het voormalig schooltje op Merksplas-Kolonie, beschermd monument, te renoveren en als administratieve hoofdzetel te herbestemmen; Gelet op het feit dat de Bouwmaatschappij de Noorderkempen voor de renovatie van het voormalig schooltje op Merksplas-Kolonie bij Fortis Bank NV een kredietlijn onder de vorm van straight loans (voorschotten op vaste termijn) ten belope van ,00 euro heeft aangaan voor de financiering van deze renovatie; Overwegende dat de opname van deze straight loans en betaling van de intresten dienen gewaarborgd te worden door de gemeente; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 januari 2010 houdende goedkeuring van de borgstelling

9 voor de Bouwmaatschappij de Noorderkempen tot een bedrag van ,- plus intresten, dienstig voor de voor de renovatie van het voormalig schooltje op Merksplas-Kolonie; Overwegende dat de lening is omgezet in een investeringskrediet met contractnummer ten belope van ,- euro; Overwegende dat de gemeente opnieuw borg dient te staan; Gelet op voorliggende nieuwe borgtochtakte, opgemaakt door Fortis Bank NV; Art. 1- Zich solidair borg te stellen t.o.v. Fortis Bank NV wat betreft zowel het kapitaal ten belope van ,00 euro, de bijkomende debetintresten en provisies en de onkosten van de door de Bouwmaatschappij de Noorderkempen afgesloten investeringskrediet met contractnummer ten behoeve van de renovatie van het voormalig schooltje op Merksplas-Kolonie. Art. 2- De gemeentesecretaris en de burgemeester te machtigen voorliggende borgtochtakte, opgemaakt door Fortis Bank NV, te onderschrijven in uitvoering van dit gemeenteraadsbesluit. Art. 3- Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: - de Bouwmaatschappij de Noorderkempen, Kweekstraat 4B, 2330 Merksplas - Fortis Bank NV, Kerkstraat 11, 2330 Merksplas - de financieel beheerder 11 Initiatief Buitenschoolse Opvang. Aanpassing tarieven. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 1997 houdende erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van initiatieven voor buitenschoolse opvang; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 1997 houdende algemene voorwaarden inzake het organiseren van buitenschoolse opvang; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 september 2007 houdende de goedkeuring van de samenstelling en de statuten van het lokaal overleg kinderopvang; Gelet op het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd in gemeenteraad van 21 april 2008; Gelet op de aanpassing van de wettelijke minimum-tarieven van voor- en naschoolse opvang; Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen de dato 30 augustus 2013 houdende de aanpassing van de tarieven buitenschoolse opvang; Besluit met twaalf stemmen voor (fractie Leefbaar) en zeven stemmen tegen (fracties N-VA, CD&V en Groen):

10 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen de dato 30 augustus 2013 te bekrachtigen en vanaf september 2013 de tarieven voor de buitenschoolse opvang aan te passen tot 0,85 euro (ipv 0,80 euro) per begonnen half uur. (wettelijk minimum 0,77 euro) Eveneens de tarieven voor de vakantieopvang aan te passen: > 6 uur (ipv 10 euro) naar 12 euro (wettelijk tussen 8,55 en 13,99 euro) 3-6 uur (ipv 6 euro) naar 7 euro (wettelijk tussen 4,30 en 7,00 euro) < 3 uur (ipv 4 euro) naar 4,5 euro (wettelijk tussen 2,87 en 4,65 euro) 12 Toekenning subsidies ontwikkelingshulp Gelet op het gemeenteraadsbesluit de dato 25 maart 2003 houdende de oprichting van een wereldraad en goedkeuring statuten enerzijds en goedkeuring reglement subsidies ontwikkelingshulp anderzijds; Gelet op het gemeenteraadsbesluit de dato 20 april 2009 houdende wijziging reglement subsidies ontwikkelingshulp; Gelet op art. 2013/GBB-CBS/ / /BESTUUR/CBS/IE-GEEN van het budget 2013 waarop euro is voorzien voor steun aan diverse hulpfondsen; Gelet op de ingediende projecten, zijnde: Kinderleesboekenproject Pedro Pernambuco in Brazilië Lieve Courant Ondersteuning Pastoral da Criança in Brazilië Pieter Vranckx Verbeteren van levenskwaliteit in rurale gebieden in Zimbabwe - Mieke Berghmans Soepkeukenproject in Zuid-Afrika - Pieter Peeraer Centro Communitario in Brazilië Leo Verheyen Andinet in Ethiopië Gust Lauwerysen Sociaal educatief project Bambougar in Senegal Chris Leys Waterboring en ondersteuning schoolgebouw Nigeria - Edith Wouters Zonnepanelen in Senegal Brecht Reynders Aankoop didactisch materiaal in orthopedagogische instellingen in Rwanda Heidi Verbist Gelet op het advies van de Wereldraad bepaald in een overleg van 26 augustus 2013; Art.1- Aan elk van de volgende projecten een bedrag van 2812,5 euro toe te kennen: Kinderleesboekenproject Pedro Pernambuco in Brazilië Lieve Courant Ondersteuning Pastoral da Criança in Brazilië Pieter Vranckx Verbeteren van levenskwaliteit in rurale gebieden in Zimbabwe - Mieke Berghmans

11 Soepkeukenproject in Zuid-Afrika - Pieter Peeraer Centro Communitario in Brazilië Leo Verheyen Andinet in Ethiopië Gust Lauwerysen Sociaal educatief project Bambougar in Senegal Chris Leys Waterboring en ondersteuning schoolgebouw Nigeria - Edith Wouters Art.2-afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: -De Wereldraad -De Boekhouding -De heer financieel beheerder -De projectindieners Art.3- Dit besluit wordt onderworpen aan het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin vervat het bestuurlijk toezicht op de gemeenten 13 Gemeentelijke basisschool Qworzó. Schoolbrochure met pedagogisch project. Goedkeuring. Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad; Gelet op het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen; Gelet op het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997; Gelet op voorliggende schoolbrochure - inzonderheid het pedagogische project van de gemeentelijke basisschool Qworzó; Art. 1- De schoolbrochure - inzonderheid het pedagogische project van de gemeentelijke basisschool Qworzó goed te keuren. Art. 2- Afschrift van dit besluit over te maken aan de gemeentelijke basisschool Qworzó, markt 17, 2330 Merksplas. 14 Hernieuwing Fair Trade Resolutie. Gelet op de doelstellingen en criteria voor het behalen van de titel FairTradeGemeente waarbij gemeentebesturen inspelen op de vraag naar eerlijke en duurzame consumptie;

12 Overwegende dat de gemeente Merksplas op een concrete manier wil bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en tegelijkertijd lokale, duurzame producenten uit eigen regio wenst te promoten; Overwegende dat een trekkersgroep FairTradeGemeente werd opgericht op 11 april 2011, waarbij volgende verenigingen en personen werden uitgenodigd tot toetreding: CURAM, Jeugdraad, GALT / landbouwsector, GAMN, Wereldraad, OXFAM Wereldwinkel, KAV, KVLV, KWB, OKRA, Gezinsbond, UNIZO, afgevaardigde schepencollege of gemeenteraad, cultuurbeleidscoördinator, milieuambtenaar; Gelet op het besluit van de gemeenteraad de dato 20 december 2010 houdende de goedkeuring van de Fair Trade Resolutie; Overwegende dat dit engagement elke legislatuur dient bevestigd te worden; Art. 1 Er principieel mee in te stemmen dat in het kader van een duurzaam beleid (op sociaal, ecologisch en economisch vlak), bij de aankoop van producten aandacht zal besteed worden aan de prijs die de producenten in ontwikkelingslanden voor hun product krijgen en aan hun arbeidsomstandigheden. Voor koffie en suiker zal de gemeente beroep doen op leveranciers die worden gecertificeerd door Max Havelaar, het keurmerk voor eerlijke handel of door een gelijkwaardig keurmerk. Art. 2 Tevens lokale, duurzame producenten uit eigen regio te promoten. Art. 3 In de interne en externe communicatie van de gemeente aandacht te besteden aan haar duurzaam aankoopbeleid zodat ze op die manier haar informatie- en sensibilisatieopdracht uitvoert. Art. 4 Een trekkersgroep FairTradeGemeente te ondersteunen die het aankoopbeleid doorlicht en voorstellen doet ter bevordering van het gebruik van producten uit eerlijke handel. De trekkersgroep heeft als doelstelling om invulling te geven aan de 6 criteria om de titel FairTradeGemeente te bekomen. Daarna blijft de trekkersgroep actief om met deze titel als aanmoediging nieuwe doelstellingen te kiezen en verder te werken aan structurele veranderingen in de gemeente. De milieuambtenaar is aanspreekpunt FairTradeGemeente en secretaris van de trekkersgroep. Jaarlijks worden werkingsmiddelen voorzien in de begroting. 15 IVEKA. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 11 december 2013 en aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente. Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse;

13 Gelet op de statuten van Iveka; Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 26 juli 2013 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iveka die op 11 december 2013 plaatsheeft in de E10 Hoeve, Kapelstraat 8, 2960 Brecht; Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd; Gelet op het feit dat het eerste agendapunt statutenwijzigingen omvat op basis van een voorstel uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 25 juni 2013; Gelet op het feit dat de door te voeren statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in: wijzigingen op verzoek van de toezichthoudende overheid ingevolge de gedeeltelijke goedkeuring van vorige statutenwijzigingen op de algemene vergadering van 26 juni 2012, cf. artikel 46 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking (regularisatie: artikel 12 punten 2 en 5 en artikel 13 punt 1); wijzigingen in overeenstemming met het vernieuwde artikel van het Energiebesluit (corporate governance comité: artikel 17); aanpassingen ingevolge wijzigingen op 18 januari 2013 aan het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 (artikelen 21, 24, 26 lid A. punt 1 en artikel 29. lid B.); de uitbreiding van de bestaande vrijstelling belastingheffing door de deelnemers op de opdrachthoudende vereniging tot de werkmaatschappij (artikel 41); tekstverfijningen (artikel 19 punt 3 en artikel 26 lid A. punt 3); Gelet op het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013; Gelet op artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, waarin bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat ingevolge voornoemde decreetswijziging er een statutenwijziging (in casu artikel 26 lid A punt 1.) voorligt die het o.a. mogelijk maakt de vertegenwoordigers aan te duiden voor de volledige duur van de legislatuur; Gelet op het feit dat een lid van het regionaal bestuurscomité of raad van bestuur van Iveka geen vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering kan zijn; Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de algemene vergadering;

14 Artikel 1 zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 11 december 2013: 1) Statutenwijzigingen - Goedkeuring 2) Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2014 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting ) Uitkering interim-dividend 2013 Bekrachtiging 4) Volmachtverlening inzake bestellingen van Iveka aan Eandis - Bekrachtiging 5) Statutaire benoemingen 6) Statutaire mededelingen. Artikel 2 zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Iveka; Artikel 3 de vertegenwoordigers van de stad/gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 11 december 2013, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavig raadsbesluit; Artikel 4 Als de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 25 juni 2013 en tevens voor alle andere algemene vergaderingen van Iveka tijdens deze legislatuur wordt aangeduid: raadslid mevrouw Annie Verheyen, Steenweg op Turnhout 216, 2330 Merksplas (0494/ ). Artikel 5 Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 16 Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Antwerpen (IVCA). Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 16 oktober 2013 en aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente. Gelet op het feit dat de gemeente Merksplas deelnemer is in de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd; Gelet op de brief van 21 juni 2013 vanwege C.V.B.A. Intercommunale Vereniging voor

15 Crematoriumbeheer in de provincie Antwerpen houdende oproeping voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering die zal plaatshebben op 16 oktober 2013 met volgende agendapunten: 1. Algemene vergadering: verslag 20 juni 2013 goedkeuring 2. Statuten: wijziging en vaststelling van de gecoördineerde versie goedkeuring 3. Vereniging: toetreding van nieuwe leden-gemeenten - aanvaarding Gelet op de toelichtende documenten van de intercommunale I.V.C.A. betreffende de punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 16 oktober 2013; Artikel 1: Goedkeuring te verlenen de diverse punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 16 oktober Artikel 2: De afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van I.V.C.A. van 16 oktober 2013 wordt gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissingen te stemmen. Artikel 3: Als afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van I.V.C.A. van 16 oktober 2013 en voor alle andere toekomstige algemene vergaderingen tijdens deze legislatuur wordt aangeduid: mevrouw Monique Quirynen, schepen, Steenweg op Rijkevorsel 28, 2330 Merksplas (0497/ ). Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige beslissingen en onder meer afschriften van deze beslissingen te bezorgen aan de intercommunale I.V.C.A., J. Moretuslei 2 te 2610 Wilrijk. 17 (bijkomend agendapunt NVA) Projectvoorstel voor gebruik middelen plattelandsfonds: bijenproject op de Kolonie. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 22; Gelet op het ecologisch belang van de bestuiving door de honing- en de wilde bij voor de biodiversiteit en het gehele ecosysteem; Gelet op het economisch belang van de bestuiving door de honing- en de wilde bij voor de landbouwproductie, naast het economisch belang van de specifieke honingbijproducten (honing, was, propolis en bijengif); Gelet op de wereldwijde, massale sterfte van de honingbij en de wilde bij een bedreiging vormen voor ons gehele ecosysteem; Gelet op de bewezen schadelijkheid van bepaalde pesticiden in het leefmilieu voor de honing- en de wilde bij; Gelet op het Europees programma tot de vermindering van het gebruik van pesticiden;

16 Overwegende dat het gebruik van pesticiden voor lokale besturen wordt verboden vanaf 2015; Overwegende dat onkruidbestrijding op gemeentelijke plantsoenen handenvol geld kost; Overwegende dat middelen bij lokale besturen beperkter zijn dan ooit; Overwegende dat bloemenmengsels voor bijen vele malen goedkoper zijn dan andere bloemenmengsels; Overwegende dat vele RUP s voor agrarische en natuurgebieden het plaatsen van bijenhallen onbewust uitsluiten; Overwegende dat een bijenvriendelijk beleid leidt tot minder afvoer van maaisel; Overwegende dat sensibilisatie rond bijenpopulaties en pesticidegebruik noodzakelijk is; Gelet op het op 29 mei 2013 door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement goedgekeurde ontwerp van decreet tot vaststelling van de regels inzake de verdeling van het Vlaams Plattelandsfonds met projecten als hierboven vermeld in artikel 3 hierop van toepassing, zoals: inspanningen leveren tot het vrijwaren en ontwikkelen van de open ruimte; bijzondere aandacht hebben voor de kwetsbare gebieden, meer bepaald de natuurgebieden; de landbouw op het platteland versterken en verbreden; toerisme en recreatie op het platteland kansen geven; aandacht hebben voor kwetsbare groepen op het platteland; de leefbaarheid van de dorpen stimuleren; Overwegende dat de gemeente Merksplas beschikt over akkerland, dreven en te renoveren gebouwen op Merksplas Kolonie. Bermen van dreven en bepaalde braakliggende akkergronden komen in aanmerking voor het inzaaien van bloemenmengsels, het planten van verschillende soorten bloeiende struiken op bermen of tussen bomenrijen; Gehoord burgemeester-voorzitter Frank Wilrycx die stelt dat het plattelandsfonds niet zozeer bedoeld is om extra projecten op te zetten dan wel om de specifieke structurele kosten voor het onderhoud van het buitengebied te financieren. Immers genieten plattelandsgemeenten minder belastinginkomsten. Merksplas neemt reeds heel wat initiatieven ivm de bijen en samenspraak met de imkers zouden eventueel Europese structuurfondsen kunnen aangesproken worden; Besluit met vijf stemmen voor (fracties N-VA en Groen, twee onthoudingen (fractie CD&V) en twaalf stemmen tegen (fractie Leefbaar) GEEN goedkeuring te hechten aan: Art. 1: Om een inzaai- en plant actie te doen met een bijenvriendelijk bloemenmengsel. Bij de keuze voor de zaden moet men steeds gaan voor een diversiteit in verschillende bloemperiodes. Verder kiest men best meerjarige bloemsoorten. Men maakt best een selectie aan bloemen/planten/struiken/bomen die stuifmeel- en nectargevend zijn. Deze zaaiactie lanceert men best op twee niveaus: een zaaiactiedag voor particulieren waarbij men de zaadmengsels uitdeelt/verkoopt tegen inkoopprijs aan de inwoners; een zaaiactie voor grootgrondbeheerders op een selectie aan publieke en private terreinen. Deze kunnen omvatten: lokale agrobeheergroepen die bijvoorbeeld randen langsheen akkers of percelen kunnen selecteren om in te zaaien en struiken aan te brengen;

17 De beheerders van de lokale bedrijventerreinen kunnen eveneens hun plantsoenen ter beschikking stellen voor een inzaai- en plant actie; Natuurbeheerders, jachtverenigingen die gebieden aanduiden voor mogelijke inzaai en plant acties. Art. 2: Om een sensibiliseringsactie uit te werken om het privégebruik van pesticiden te verminderen. Dit kan samen gebeuren met bovengenoemde inzaai- en plantacties in artikel 1; Art. 3: Om het gebruik van pesticiden en de neonicotinoïden in het bijzonder vroegtijdig te stoppen voor gemeentelijk gebruik; Art. 4: Om bijenhotels te plaatsen. Men kan eveneens ervoor kiezen om in samenspraak met landbouw, natuur en of industriegroepenverenigingen geschikte locaties te zoeken waarbij deze ook hun steentje bijdragen. Deze kunnen op drie manieren verwezenlijkt worden: Samen met de bevolking, met aandacht voor sensibilisatie naar kinderen; Als ideale technische opdracht voor lokale scholen; Aankoop van reeds afgewerkt bijenhotel. Voorstel één en twee dragen hierbij de voorkeur. Art. 5: Om een bijenvriendelijk bermuitvoeringsplan op te maken die de maaiperiodes strikt aflijnt en bepaalde bermen minimaal maait. Imkers- en natuurverenigingen vormen hierbij ideale partners om de periodes te selecteren waarin het opportuun is om te maaien. In overleg met de imkers kan men aanduiden om bepaalde bermen in te zaaien met bloemenzaadmengels. Men onderzoekt of men bepaalde bermen maar gedeeltelijk hoeft te maaien (maximaal 0,5m -1m breedte) zodat het gebruikscomfort van bijvoorbeeld de trage wegen niet onder druk komt te staan. Art. 6: Om een minder-wiedbeleid in te voeren waarbij men bepaalde gedeelten van de plantsoenen bv. in parken, begraafplaatsen, of anderen selecteert waar men opteert om bloemenweiden in te zaaien i.p.v. grasperken te houden. Dit zorgt eveneens voor meer kleur in de openbare ruimte. Een gelijktijdige informatieronde rond het nieuwe beheersplan is hiervoor essentieel aangezien dit ingaat tegen het traditionele beeld rond onderhoud. Hiervoor verwijzen we naar artikel 8. Art 7: Om het plaatsen van bijenhallen en -volken steeds in overweging te nemen in de voorschriften van een RUP zodoende om een uitsluiting van bijenhallen te vermijden. Art. 8: Om openbare terreinen ter beschikking te stellen om bijenvolken te plaatsen voor het uitoefenen van imkers hun hobby. Deze actie gaat ideaal samen met een sensibiliseringsactie vernoemt in artikel 8. De hierna vernoemde locaties lijken hierbij meest opportuun in onze gemeente: Op of rond het administratief centrum, de kolonie; Begraafplaats; Braakliggende percelen van de gemeente. Art. 9: Om een communicatiecampagne op te zetten rondom het nieuwe bijenvriendelijke beleid, dit om het bewustzijn te vergroten en om de argwaan rond het nieuwe beheer van de openbare ruimte weg te nemen. Hierbij denken we aan een artikel in het gemeentelijk infoblad, aandacht op de gemeentelijke website, maar eveneens om op de bovenvernoemde actieplaatsen eventueel borden te plaatsen.

18 18 (bijkomend agendapunt NVA) Projectvoorstel verken het bos in Merksplas. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 22; Gelet op de onrustwekkende cijfers uit de analyse over het speelgedrag van onze Vlaamse kinderen; Gelet op de onrustwekkende cijfers uit de analyse over de kennis over het bos van onze Vlaamse kinderen; Gelet op de noodzaak aan meer ervaringsgerichte educatieve processen om de kennis over en verbondenheid met het bos te versterken, om zo bewuste duurzame mensen te ontwikkelen; Gelet op het platform dat dit projectvoorstel biedt voor jeugdbewegingen tot contact met potentiële nieuwe leden; Gelet op de mogelijkheden dat dit projectvoorstel biedt tot een nauwere wisselwerking tussen de scholen en de jeugdverenigingen; Gelet op de nood en interesse bij vele kinderen om in het bos te vertoeven; Gehoord burgemeester-voorzitter Frank Wilrycx die stelt dat er in de gemeente voldoende bossen en speelbossen voorhanden zijn maar liever deze initiatieven overlaat aan de kinderen, de scholen of de jeugdbeweging zelf. De administratieve last dient overigens in verhouding te staan tot het doel, de schaal van de gemeente Merksplas indachtig; Besluit met drie stemmen voor (fractie N-VA), vier onthoudingen (fracties CD&V en Groen) en twaalf stemmen tegen (fractie Leefbaar) GEEN goedkeuring te hechten aan: Art. 1- Om de tactische doelstelling en de daarbij horende indicatoren en normen zoals omschreven in het voorstel van N-VA, op te nemen in de meerjarenplanning van de gemeente. Na 2014 zullen de kinderen tussen 8 en 12 jaar die wonen in Merksplas en/of lid zijn van één van de in Merksplas gevestigde jeugdbewegingen en/of schoollopen in Merksplas minder vervreemding voor de natuur vertonen. Art. 2- Om de operationele doelstelling en de daarbij horende indicatoren en normen zoals omschreven in het voorstel van N-VA, op te nemen in de meerjarenplanning van de gemeente. In de lente/zomer van 2014 vindt er een inlevingsactiviteit plaats, voor de kinderen tussen 8 en 12 jaar die wonen in Merksplas en/of lid van een in Merksplas gevestigde jeugdbeweging zijn en/of schoollopen in een in Merksplas gevestigde lagere school, die gericht is op verbondenheid met het bos. Art. 3- Opdracht te geven om de projectuitvoerders benoemd in de taakfiche bij elkaar te brengen rond bovenstaande opgenomen doelstellingen. Art. 4- Om de projectuitvoerders aan de slag te laten gaan met bovenstaande tactische en strategische doelstelling volgens de omschrijving in de taakfiche.

19 Art. 5- Om de fasering opgenomen in de beschrijving van de activiteit als kader te installeren voor de ontwikkeling van de activiteit door de projectuitvoerders. Art. 6- Om middelen voor de uitwerking van dit project in te schrijven in het budget voor het werkjaar Rondvraag. Ingevolge artikel 32 van het gemeentedecreet en artikel 11 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt aan de raadsleden de mogelijkheid geboden aan het schepencollege vragen te stellen. Gemeenteraadslid Simon Viskens (Groen) informeert naar de stand van zaken en de timing m.b.t. de draadloze internetvoorziening in het gemeenschapscentrum de Marc/kt zoals aangenomen op de gemeenteraad van 15 april 2013; Burgemeester-voorzitter Frank Wilrycx antwoordt dat er momenteel een antenne voor draadloos internet is opgesteld in de bibliotheek en dat bij succes er een uitbreiding volgt met een antenne in de grote zaal en een antenne op de tweede verdieping voor de vergaderzalen. Gemeenteraadslid Simon Viskens (Groen) informeert naar de stand van zaken en de timing m.b.t. de invoering van de verkeersborden doorlopende straten zoals aangenomen op de gemeenteraad van 18 mei 2013; Burgemeester-voorzitter Frank Wilrycx antwoordt dat deze opdracht is opgenomen in de werklijst van de technische dienst. Na inventarisatie worden de stickers aangekocht en op de borden geplaatst. Uitvoering is voorzien in het najaar. Gemeenteraadslid Koen Verheyen (N-VA) vraagt waarom de rekening 2012 nog niet werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad terwijl dat vóór eind juni van het daaropvolgende jaar dient te gebeuren; Burgemeester-voorzitter Frank Wilrycx antwoordt dat de financieel beheerder zowel de gemeente als het OCMW bedient. Aangezien het OCMW piloot is voor de invoering van de BBC en de gemeente een jaar vroeger is ingestapt in het BBC-verhaal is er veel werk aan de winkel. De rekening wordt verwacht tegen de gemeenteraad van december. Gemeenteraadslid Jans Gijsels (N-VA) vraagt welk impact de implementatie van de Beleids- en BeheersCyclus op het personeel zal hebben; Burgemeester-voorzitter Frank Wilrycx antwoordt dat de beleids- en beheerscyclus en de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel los van elkaar staan. Gemeenteraadslid Koen Verheyen (N-VA) vraagt waarom de toelichting over het streekpact van RESOC op de gemeenteraad van september werd uitgesteld; Burgemeester-voorzitter Frank Wilrycx antwoordt dat de goedkeuring voor het streekpact zal geagendeerd worden op de gemeenteraad van oktober en het wenselijk is dat de toelichting van RESOC dan ook op dat moment gebeurt.

20 Gemeenteraadslid Koen Verheyen (N-VA) vraagt of de koppelsubsidie van de provincie voor de restauratiewerken aan de geklasseerde monumenten van Merksplas-Kolonie verdwijnt; Burgemeester-voorzitter Frank Wilrycx antwoordt dat de koppelsubsidie van de Provincie voor de nieuwe restauratieprojecten inderdaad verdwijnt maar dat het aandeel van de Provincie zal overgenomen worden door Vlaanderen. Gemeenteraadslid Koen Verheyen (N-VA) vraagt welke acties door de gemeente of de politie zijn ondernomen in het kader van de drugsproblematiek; Burgemeester-voorzitter Frank Wilrycx antwoordt dat de lokale politie Noorderkempen in samenwerking met de zone Turnhout een aantal projecten heeft lopen van zowel repressieve (controles), preventieve (sensibilisatie op school) als curatieve aard (nazorg gebruikers). Ook in het zonaal veiligheidsplan zal een strategische doelstelling mbt drugsbestrijding worden opgenomen. Gemeenteraadslid Jans Gijsels (N-VA) vraagt meer informatie over de Fristi-fuif. Schepen van jeugd Monique Quirynen wijst er op dat dit een initiatief is van de jeugdraad. Blijkbaar wil de jeugdraad de fuifzaal inruilen voor spelewei als locatie. Er is nog geen financieel overzicht beschikbaar. Gemeenteraadslid Koen Verheyen (N-VA) vraagt waarom er op het feest van 1 mei subsidies van Erfgoed Noorderkempen zijn misgelopen; Schepen van cultuur Monique Quirynen stelt dat de cultuurbeleidscoördinator de initiatiefnemer tijdig op de mogelijke subsidiekanalen heeft gewezen, maar dat de aanvraag laattijdig is ingediend.

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011

Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011 Zitting Gemeenteraad van 15 november 2011 AANWEZIG: Yves Vercruysse, Burgemeester-Voorzitter - Jan Defreyne, Marcel Dendauw, Marie- Thérèse Lapeere, Eric D'Hoop, Geert Verstraete, Schepenen - Wilfried

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, David HAMERS, raadsleden. 226 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 30 mei 2013 Tegenwoordig:

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester, Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Jacques Debode, Georges Lambrecht,

Nadere informatie

Gemeenteraad van 27 mei 2013

Gemeenteraad van 27 mei 2013 Gemeenteraad van 27 mei 2013 001 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 22 april 2013. 002 Financiën. Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelokalen, De Zoerla en sportinfrastructuur voor

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 30 GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy Demoor,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Gerard Amelynck,

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring LANG VERSLAG Gemeenteraad van 22 december 2014 AANWEZIG : Burgemeester : Alain Wyffels Schepenen : Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert Raadsleden : Luc Maddelein, Robert

Nadere informatie

Gemeenteraad van 28/01/2004

Gemeenteraad van 28/01/2004 Gemeenteraad van 28/01/2004 Aanwezig: Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Gilberte Muls, Schepenen Roger Wierinckx, Maurice Fol,

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING Punt 1 Secretariaat NV Eigen Huis der Durmestreek - wijziging afvaardiging de gemeente is lid van NV Eigen

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005

ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 ZITTING VAN 19 DECEMBER 2005 AANWEZIG: Henri Vannoppen, burgemeester-voorzitter; Johan Vleeracker, Michel De Groote, Erwin Willems, Marcel Mesmans, Elke Schillebeeckx, schepenen; Paul Goeminne, Chris Taes,

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015)

1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 3 FEBRUARI 2015 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie