..:il.:i:~~:i.tl;~~ie~...~~~.~~i.~~s.~...i

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "..:il.:i:~~:i.tl;~~ie~...~~~.~~i.~~s.~...i"

Transcriptie

1 .. I......mmm..... I ",' ','"'"..., ",'" ',"...','',....:il.:i:~~:i.tl;~~ie~...~~~.~~i.~~s.~...i 6.1. Inleiding N.D.D. is een openbare instelling die opgericht werd om de Belgische export te bevorderen en die onder staatsgarantie werkt. lcredere verzekert de commerciële en politieke risico's op aile landen, alhoewel dit in de praktijk meestal (en ook ais gevolg van een akkoord met Cobac) beperkt is tot de landen buiten West Europa. In 1992 had zij ongeveer 2 miljard omzet. In het buitenland heeft men gelijkaardige overheidsinstellingen bv. COFACE in Frankrijk, SACE in Italië en ECGD in GrootBrittannië Welke exporttransacties worden verzekerd Naast het verzekeren van kortlopend krediet, zoals bij de commerciële krediet verzekeraars, neemt lcredere ook het risico op middellange (1 à 5 jaar) en lange termijn (van 5 tot 15 jaar, vnl. voor investeringsgoederen) over. Tevens verzekert de N.D.D. politieke risico's (wanneer bepaalde gebeurtenissen in het land de debiteur verbinderen te betalen bv. deviezenschaarste, oorlogen, rampen, wijziging van overheidsmaatregelen). Ze neemt eveneens het risico over van het in gebreke blijven van overheidsdebiteuren of rmanciële instellingen (wanneer die zich bv. garant stell en voor de goede afloop van een transactie) alsook de risico's m.b.t. inbeslagneming, beschadiging van aannemersmateriaal, onrechtmatig opeisen van bankgaranties,verlies van in consignatie geleverde goederen. Via lcredere is ook dekking mogelijk legen wisselkoersrisico en fmanciering in vreemde deviezen. verzekering voor deze risico's is mogelijk, zowel in het geval ze vóór als na de effectieve levering plaats hebben. Terloops vermelden we bier nog dat de exportrmanciering op halflange of lange termijn wordt verzekerd via bemiddeling van Creditexport. Zij onder zoekt alle financieringsaanvragen van meer dan 35 miljoen BEF en waarvan de Hoofdstuk IV : Risicodekking 148

2 betating gespreid is over meer dan 2 jaar, die haar worden voorgelegd door een aangesloten bank. Via Copromex worden subsidies verstrekt teneinde de tarieven van Creditexport terug te brengen tot het peil van de minimumtarieven die tot stand komen op grond van een internationale consensus tussen de industrielanden. Het Herdiscontering en Waarborginstituut (H.W.I.) vervult dezelfde functie a1s Creditexport voor aue financieringen tot max. 35 miljoen en gespreid over max. 2jaar Werking en premie I werking komt grotendeels overeen met die van de commerciële krediet verzekering, met dit verschil dat lcredere de privé ondernemingen tot 90 % en de overheidsdebiteuren tot 95 % kan verzekeren. Voor de practische werking verwijzen we daarom naar 4.2. kostprijs hangt zeer sterk samen met de duur van het risico : de premies voor korte tennijn transacties liggen meestal tussen 0,3 en 0,9 %; middellange termijntransacties kosten tussen 1,5 en 3,5 %; de lange termijn verzekeringspremie ligt tussen 2,5 en 5 %. Dit kan echter oplopen tot 12 % indien de kredietperiode 15 jaar bedraagt. premie is ook afhankelijk van de risicoklasse die een welbepaald land aangemeten krijgt : de risico's in Libanon, Gabon, Zaïre of Polen tiggen anders dan in Saoedi Arabië, Thailand of Canada. ze risicoklassen kunnen natuurlijk vrij snel wijzigen. Het is ook niet uitgesloten dat bepaalde landen vouedig geweigerd worden wegens bepaalde gebeurtenissen bv. Joegoslavië. premies kunnen verhoogd worden indien de exporteur bijkomende wensen heeft : het verzekeren van het resiliatierisico kost bv. tussen 0,1 en 0,25 % extra voor een termijn van 3 maanden. Optimaal debiteurenbeheer 149

3 ......~I 6.4. Besluit lcredere neemt risico' s die commerciële kredietverzekeraars niet wensen te dragen zoals : politi eke risico's, commerciële risico's in exotische landen, transac ties van middellange en lange tennijn, risico op overheidsdebiteuren,... Vandaar dat de doelgroep en de beoogde transacties volledig buiten het gebied van de kredietverzekering en factoring vall. Dit "hoger staatsdoel" weerspiegelt zich ook in de resultaten : tot 1988 draaide de N.D.D. ongeveer breakeven, nadien noteerde zij vrij hoge verliezen. In de praktijk zijn het dus meer de grote ondernemingen die voor een welbepaald segment van hun activiteit beroep doen op lcredere. In sommige gevallen zijn K.M.O. 's met zeer gespeciaiiseerde één gemeenschappelijke i activiteiten onder contract. Er is echter altijd noerner, nl. export buiten WestEuropa....~......,......,......~......" ,......:...ï~...lì...i~...,.~~~...: Inleiding I excess of loss polis (kortweg excess loss genoemd) biedt, aan bedrijven die zelf instaan voor de debiteurenadministratie en analyse, de zekerheid dat de gecumuleerde verliezen nooit een bepaald bedrag zullen overschrijden. M.a. w. de verzekerde zal nooit dreigen in faling te gaan doordat de verliezen op debiteuren te groot geworden zijn. Het doel van de excess loss verzekering is dus het ondraaglijke over te nemen. Politieke en oorlogsrisico's worden wel uitgesloten Werking I verzekeraar en de verzekerde bepalen in onderling overleg de franchise, wat de klant als "normaal" verlies op dubieuze debiteuren kan of wenst te onder gaan. Hoofdstuk IV : Risicodekking 150

4 Aan de verzekerde worden noch kredietlimieten per debiteur, noch specifieke vorderingssystemen opgelegd. In de praktijk is er wej een regelmatige (trimeste riëje) controle op de debiteurenboekhouding. ondememing kan wej handelen naar goeddunken maar mocht men een verwaarlozing vaststellen van de opvol ging, dan kan de polis eenzijdig door de verzekeraar opgezegd worden. Wanneer het bedrag van de samengetelde schadegevallen hoven de onderhandel de vrijstelling komt, wordt de verzekerde voor 90 % van het verlies vergoed Doelgroep en premie Excess loss verzekeringen geven nog meer vrijheid aan de ondememing. ze mag beslissen aan wie hij zalleveren, welke betalingsvoorwaarden gelden, hoe de opvolging gebeurt,... Daaruit ontspringt automatisch de vereiste dat de verzekerde voldoende competent is inzake debiteurenbeheer en dat hij zejf voor een deel van de verliezen instaat. Dit zowel voor de gewone verliezen als voor een gedeelte van de uitzonderlijke verliezen (er wordt immers nooit 100 % vergoed). Daardoor beperken deze kredietverzekeraars zich tot bedrijven met een voldoen de reserve (eigen middelen) en met bekwame kredietanalisten, dus bedrijven met een hoge omzet (vanaf :t 500 miljoen DEF). premie is geen percentage van de omzet van de verzekerde maar wel een overeengekomen bedrag. ze som is, nog veel meer dan bij andere verzekeringen, afhankelijk van de overeengekomen modaliteiten vnl. inzake franchise. Om toch een idee te geven van een kostprijs vermelden we volgend voorbeeld : de klant produceert textiel, haalt een omzet van 500 miljoen per jaar en verkoopt 50 % in de Benelux aan detailhandel en distributieketens. Hij exporteert de rest naar doorverkopers en agenten in de overige landen van WestEuropa. ze ondememing had een gecumujeerd verlies in de laatste 3 jaar van 5 miljoen BEF. Ze bemiddelde een franchise van 3 miljoen BEF per jaar. premie bedroeg BEF per jaar. Omgerekend in procenten geeft dit dus 0,18 %. Optimaal debiteurenbeheer IS1

5 7.4. Ondernemingen actief op markt In België is er slechts één maatschappij officieel actief op die markt, nl. de Brusselse Financial Risk Management Insurers of kortweg FIRM. In 1987 richtte dhr. Bernard Rosen Firm op. aandeelhouders zijn o.a. CEAI (Petrofina 36 %), Unibra (28 %), en Prominvest (14 %). Het kapitaal bedraagt 300 miljoen BEF. In 1991 werd 274 miljoen BEF aan premies binnengehaald en draaide Firm voor het eerst breakeven. In 1992 steeg hun omzet naar 350 miljoen BEF. Gezien het kleine aanbod in België kan het nuttig zijn om over de grens te kijken. We denken hierbij aan de Britse Pan Financial, AIG in Frankrijk, Royal in Nederland,... Ook de klassieke kredietverzekeraars zijn begonnen met aanverwante produc ten: Cobac, AC Namur, NCM in Nederland, SFAC in Frankrijk, Hermes in Duitsland,... Het gaat hier meestal om een systeem met franchises, waarbij bv. de eerste 5 mio. BEF aan schade ten laste valt van de verzekerde. Daarboven draagt de verzekeraar vaak de schade voor 90 %. Eventueel kan er ook een maximum uit te betalen bedrag worden overeengekomen. verzekeraar blijft echter meestal eisen dat er voor de debiteuren limieten worden aangevraagd, wat niet het geval is bij de zuivere excess loss Besluit Het is duidelijk dat dit product enkel geschikt is voor grote bedrijven, die voldoende competent personeel in dienst hebben. Door het uiterst beperkte aanbod liggen contacten met buitenlandse kredietverzekeraars voor de hand. Doordat dergelijke contracten meestal moeilijker verlopen kan hiervoor best beroep gedaan worden op een makelaar. In hetgeen voigt bespreken we daarom enkele aspecten van de makelarij. Hoofdstuk IV : Risicodekking 152

6 Ii) ~:p.fajc~la;'rl 8.1. Inleiding Een verzekeringsmakelaar heeft als taak de risico's die een bedrijf ondergaat correct in te schatten en op zoek te gaan naar een goedkope en adequate oplos sing. meeste makelaars zijn zeer breed georiënteerd : van brandverzekering tot verzekeringen tegen varkenspest. K1einere makelaars (omzet < dan 100 miljoen BEF) beperken zich meestal tot de klassieke. verzekeringen. grotere maatschappijen kunnen zich dieper specialiseren op bepaalde terreinen. Vandaar dat de top 20 van de verzekerings makelaars bekwamer is inzake het verzekeren van financiële risico's, dan de makelaar om de hoek met twee bedienden Rol van de makelaar en kostprijs Vit één of meerdere verkennende gesprekken distilleert de makelaar de behoefte van zijn klant. Doordat hij weet wat het aanbod is op de markt, kan hij vrij vlug beslissen welke verzekeringspolissen in aanmerking zouden kunnen komen. Die maatschappijen worden vervolgens uitgenodigd om hun voorstellen te formuleren. Nadien wordt er een volledige vergelijking gemaakt met alle pro's en contra's. Het spreekt voor zich dat zowel naar de eigenschappen van het product, als naar de prijs evenals naar de addertjes wordt gekeken. besluiten worden besproken met de k1ant. Indien de klant een contract aangaat met één van die verzekeraars, dan ontvangt de makelaar op regelmatige tijdstippen een commissie van de verzekerings maatschappij. Meestal schommelt deze commissie tussen 5 en ] 5 % van de betaalde premies, afhankelijk van de grootte van de contracten, de verzekerings maatschappij zelf, het aantal contracten die de makelaar reeds aangebracht heeft, Optimaal debiteurenbeheer 153

7 ... En hier kan het schoentje wringen : langs de ene kant moet de makelaar zo objectief mogelijk oordelen, anderzijds zou hij kunnen kiezen voor diegene die de meeste commissie wil uitbetalen. Om dit te vermijden is het noodzakelijk om te werken met een professionele makelaar (m.a.w. een voldoende grote) en is een open bespreking van aile gegevens achteraf absoluut noodzakelijk. Eventueel kan bedongen worden om de verschillende prijsvoorstellen te mogen inzien of om aanwezig te zijn bij de gesprekken. Vele makelaars grijpen, om het debiteurenrisico in te dekken, onmiddellijk naar de klassieke kredietverzekeraars Cobac en AC Namur. We mogen echter verwachten van specialisten dat ze aile oplossingen onderzoeken. Indien de klant een voldoende zakencijfer heeft, zou een excess loss verzekering misschien te overwegen zijn. Inzake export naar een welbepaald land kan het misschien beter zijn om te werken met een factoringmaatschappij die eveneens instaat voor de debiteurenopvolging ter plaatse. Het is ook mogelijk dat de klant beter geen verzekering neemt, maar beter gebruik maakt van een banktechniek. Oit laatste geval zou betekenen dat de makelaar een advies geeft, waardoor hij zijn recht op zijn commissie ontzegt. Vandaar dat er stemmen opgaan opdat de klant zijn makelaar zou betalen als risicobeheerder, net zoals hij gebruik maakt van de diensten van een extern boekhouder. Oit zou in elk geval de objectiviteit waarborgen en een eind maken aan de tweeslachtige situatie waarin de makelaar soms verkeert : het belang van de klant of zijn eigen belang Ondernemingen actief op de markt Zoals reeds besproken zijn er een 20tal grote makelaars en een hele resem kleinere. Oe meeste werken op alle terreinen, sommige specialiseren zich op enkele vlakken en richten eventueel aparte cellen op voor bepaalde aspecten van het verzekeringswezen, bv. debiteurenrisico. Hieronder sommen we de 20 grootste makelaars op met hun totale ornzet (in miljoen) in 1990 en met het aantal personeelsleden. Hoofdstuk IV : Risicodekking. 154.

8 Naam van de makelaar Omzet in mil Person eel joen BEF 1. Van Breda & Co Thilly Van Eesel Henrijean Boels & Begault Groep DEM Insurance Menage & Jowa Wille mot T.C.D.ThibaultCoson Nef Almaver Assur Invest Belgibo Afidif vrieze Groep Eurasca Hyveka Assupar Alexander & Alexander Belgium Cooreman & Saverijs Jean Crab Lejeune et fils Optimaal debiteurenbeheer 155

9 , Besluit Een goode makelaar kent aile mogelijke risico's evenals de oplossingen. Daarbij voigt hij van zeer nabij de veranderingen, zowel op de binnenlandse als op de buitenlandse marlct. Daardoor kan hij de risico's van de klant beperkt houden aan een aanvaardbare prijs. Zijn objectiviteit staat buiten kijf, waardoor hij ook advies kan geven tegen zijn eigen belangen. Een onderneming die gebruik maakt van de diensten van een dergelijke makelaar za1 niet alleen geld besparen maar heeft alle risico's in de hand. ii!:il!l;ti!!!!~~ß!!~~ij~nl~~~lgg~~fíi!çåu ,...,..., Inleiding Elke exporteur die verkoopt in een andere munt loopt een wisselkoersrisico. Als de vreemde munt devalueert t.o.v. de Belgische frank in de peri ode tussen de levering (of soms vanaf het order) van de goederen en de effectieve betaling door de debiteur, kan de exporteur zijn winst zien verschrompelen of kunnen er zelfs bepaalde transacties verlieslatend geworden zijn Via interne oplossingen Facturering in een weinig risicovolle munt exporteur kan voorstellen om te factureren in een munt die stabiel is, dus die weinig schommelt t.o.v. de Belgische frank. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de Duitse Mark en de Ecu. ze laatste munt blijkt een goed compromis te zijn als men moeilijk tot een overeenkomst geraakt inzake factureringsmunt. Hoofdstuk IV : Risicodekking 156

10 Wisselclausule Bij het opstellen van een contract kan men bedingen dat de mogelijkheid bestaat om de prijs aan te passen aan de wisselkoers van de betalingsdag. Daarmee wordt het wisselkoersrisico afgewenteld op de importeur. In de praktijk blijkt het vrij moeilijk te zijn om een sluitende c1ausule op te stellen die aanvaard wordt door de importeur Wijzigen van vervaldag exporteur die een opwaardering van de BEF t.o. v. de facturatiemunt verwacht, kan extra betalingstermijn toekennen aan zijn debiteur. Voor de debiteur is een langere krediettermijn aardig meegenomen en ook de exporteur kan er voordeel bij halen. Als de exporteur een ontwaarding van de BEF t.o.v. de facturatiemunt verwacht, kan hij bv. door extra korting toe te kennen, proberen sneller de gelden te ontvangen Via banktechnieken Contante dekking I exporteur die een vordering in deviezen opgemaakt heeft met een vaste vervaldag, leent bij zijn bank hetzelfde bedrag, in dezelfde munt en met een zelfde vervaldag. Die lening zet hij op de contantmarkt om in BEF. Op vervaldag zal de buitenlandse koper door zijn betaling de lening terugbetalen. Het wisselkoersrisico werd aldus volledig uitgeschakeld. Eén probleem, ais de debiteur niet kan betalen dan moet de exporteur de deviezen aankopen op de contantmarkt om zijn lening terug te betalen. Steeg de vreemde munt ondertussen, dan doet de exporteur verlies. Optimaal debiteurenbeheer 157

11 kking op termijn (wisseltermijncontracten) exporteur kan zijn deviezen die hij verwacht te ontvangen in de toekomst, reeds verkopen op termijn aan zijn bankier. leveringsdatum van die deviezen za1 dus samenvallen met de datum waarop de debiteur moet betalen. exporteur kent dus op voorhand het juiste bedrag in BEF dat hij zal ontvangen nadat de debiteur heeft betaald. koers die zal toegepast worden, is de tennijnkoers. Dit is de contante wisselkoers van de dag van het sluiten van het contract met de report of deport van de munt t.o.v. de BEF. Dit wordt bepaald door het renteverschil tussen de moot en de BEF. We spreken over report wanneer de intrestvoet van de vreemde munt lager ligt dan die van de BEF. In dat geval zal de termijnkoers hoger zijn dan de contantkoers. Bij deport is dat het omgekeerde viezenoptie en andere technieken hierboven vermelde wisseltermijncontracten dekken de exporteur volledig af maar sluiten ook de mogelijkheid uit om winst te maken als de koersen gunstig evolueren. Andere financiële technieken (voor grotere bedragen) laten dit wel toe. Doordat ze echter sterk aanleunen bij speculatie, vallen ze buiten de opzet van deze studie en beperken we ons tot een opsomming. Voor de exporteur bestaat er nog : het aankopen van een putoptie : dit geeft het recht (niet de verplichting) om op" een welbepaald tijdstip zijn deviezen te verkopen tegen een voordien overeengekomen prijs. een calloptie schrijven : dit verplicht de schrijver tot verkoop van de devie zen indien de koper zijn optierecht uitoefent. deviezenswap : is bedoeld voor verrichtingen op lange termijn en ten belope van minimum 50 miljoen BEF. Een swap kan omschreven worden als het Hoofdstuk IV : Risicodekking 158

12 ruilen van een schuld of belegging in een bepaalde munt tegen een schuld of een belegging in een andere munt. Daardoor kan het wisselkoersrisico van een bepaalde munt gewijzigd worden in die van een andere munt. disconto à forfait : de bank verdisconteert geaccepteerde wissels zonder wisselregres tegen de exporteur (zie H V : 3.3.4). Zodra de wissel verdisconteerd is, is het wisselkoersrisico dus uitgesloten. ze techniek wordt slechts toegepast voor bedragen die grater zijn dan 5 miljoen BEF en die slaan op vorderingen betaalbaar op middeliange termijn (meestal voor investeringsgoe deren). """}}".'."".""""."I.::".'.".""'::'::k"'..'k""'.".'.."..'.}">"'."...'.:>:"..""<}::'}::"",}','",..'::"'",}..."",,,},"",""}"'."'>';'."},;;};:::" ",",.. ","'..... _ ,., , '...,', '......'...'...' '..'...;....d......,....'...;'6...'t...,'......t'...1.,...,...,..,...,"..... v... ~}ne.....en'\'~r(...e.t~...erslc()::: Inleiding Als een producent een prijsvoorstel moet maken om een product te leveren in de toekomst en daarbij krediet zal moeten toestaan aan de afnemer (dat hij niet kan putten uit zijn leverancierskrediet of zijn eigen vermogen), dan ondergaat hij een renterisico. Hij kan op het moment dat hij zijn kostprijs opgeeft aan zijn Idant immers niet correct berekenen wat zijn intrestlast zal zijn. Bepaalde bankproducten kunnen hem wel die zekerheid bieden. Het termijnrentecontract wordt het meest toegepast (Forward Rate Agreement) Voorbeeld I Een producent van "VeeftoestelIen moet een offerte maken om een machine te leveren binnen 6 maanden. koper wenst een betalingstermijn van 4 maanden. leverancier wenst deze termijn te overbruggen met een bankkrediet en wil de kosten inrekenen in zijn voorstei. Om niet voor verrassingen te staan, gaat hij een termijnrentecontract aan bij zijn bank. bankier garandeert hem, voor een duurtijd van 4 maanden aan een vooraf afgesproken intrestvoet, binnen 6 maanden Optimaal debiteurenbeheer 159

13 een bepaald krediet. Mocht de rente op de leveringsdatum gestegen zijn, dan geniet hij toch de intrestvoet van 6 maanden voordien. Is de rente gedaald, dan kan de ondememing toch beslissen om zich op een andere manier te financieren. M.a. w. hiermee kan men op voorhand zijn financieringskosten vastleggen. :;.:.::'.;.:.::.:.::.:.:.:.:.::.;.;.::.;.;.::::.;.:::.:.;.::';:':':':'::':';':':':':':::'::;':';':'::':':.:':'::':::';':':';';';';'::::';:';':';';':';':'::':'::';':',::;.:::.:.';,::,:,:,::",:,:,:,::,::,.::::.:.:'.;:::.;.:.;.;..;.;.;.;.;.:.;.,:.:.::.::.;".;.:.::.;.:.;.:.;.;.;.;:'::'','::':':':::;'::';':':'::':;"::::';..:':':' Indien een bedrijf zich niet wenst te verzekeren tegen de mogelijke insolventie van zijn debiteuren, kan ze toch bepaalde garanties zooken of bedingen. In voorgaande hoofdstukken kwamen reeds een groot aantal technieken ruimschoots aanbod. Hieronder sommen we die mogelijkheden nog eens op samen met enkele die we nog mooten zien. ze laatste altematieven komen vnl. uit H V : 3.5 en werden besproken als waarborgen voor de bank. Het spreekt voor zich dat een aantal van die waarborgen ook leveranciers van pas kunnen komen. betating bij bestelling, vóór of bij levering (zie H II : , en ); gecertificeerde cheque (zie H II : ); geavatiseerde wissel (zie H II : en H V : ); bankfinanciering of leasing vanwege de koper (zie H II : en H VI : ); forfaiting (zie H V : ); confirminghouse (zie H II : ); onherroopetijk documentair krediet (zie H II : ); eigendomsvoorbehoud (zie HI: 11.); voorrecht van de onbetaalde verkoper (zie H V : ); roilhandel (zie H II : ); compensatie (zie H II : , en ); consignatie (zie H 1I : ); warrantage (zie H V : en H II : ); wisselendossement (zie H II : ); Hoofdstuk IV : Risicodekking 160

14 terugname van de goederen (zie H II : ); overdracht van het voordeel van een ); levensverzekeringspolis (zie H V : hypotheek (zie H V : ); borgtocht (zie H V : ); garantie (zie H II : en H V : ); effecten of goederen in pand (zie H V : ); cessie van schuldvordering (zie H V : ); bewarend beslag, ai dan niet onder derden (zie H II : ); proces wegens wanbetaling via gerecht of arbitrage (zie H II : 3.4. en 3.5.); pauliaanse vordering (zie H II : ); omzetting in aandelen of in lange termijn lening (zie H II : ). Optimaal debiteurenbeheer. 161.

15 . /}\\\~::~? HOOFDSTUK V : FINANCIERINGSVORMEN OP KORTE TERMUN r... I n...'._... n... :::::::!::::î~..fi1~ldîhg.. ::~\~\:r:i \/::~/ ::~:~f~j~:~: :~~; ::\\(:?:~: ::~;~~::jjjj , meeste gefailleerde ondernemingen hebben binnen de drie jaar na hun op richting hun boeken neergelegd, vnl. ten gevolge van liquiditeitsproblemen. Dit ondanks het feit dat hun activiteit meestal rendabel was. Onze falingswet is zodanig geconcipieerd dat van zodra een handelaar zijn betalingen staakt en zijn krediet aan het wankelen is (geen kredieten meer bekomt van banken, leveranciers,...) om het even welke schuldeiser of het parket de faling kan aanvragen. Tenzij de ondememing zelf de aanvraag doet. Het hoofdaccent ligt voomamelijk op het niet nakomen van de korte termijn schulden. Liquiditeitsspanningen kunnen ontstaan doordat debiteuren te lang wachten met het betalen van hun facturen maar ook omwille van andere redenen. Voorbeel den daarvan zijn o.m. : een tekort aan eigen vermogen of vreemd vermogen op lange termijn; investeringen in vast actief (gebouwen, machines, wagens,...) met korte termijn financiering; een niet rendabele activiteit; een belangrijke aflossing van een termijn schuld; een lange exploitatiecyclus waardoor een aan zienlijke prefinanciering dient te gebeuren alvorens de goederen of diensten gefactureerd en geïnd kunnen worden; gedeelte van de voorraad die onverkoop baar geworden is; leveranciers die voortaan sneller of zelfs contant willen betaald worden; banken die hun verstrekte kredieten willen verminderen of vervroegd terugbetaald zien;... rgelijke liquiditeitstekorten kan men gelukkig op meerdere wijzen opvangen. We ZUllen in dit hoofdstuk een zo ruim mogelijke waaier aan rmancieringsop lossingen bespreken en dit ongeacht de oorzaak van die kastekorten. Om zoveel mogelijk dergelijke problemen te vermijden, doet men er trouwens goed aan vooraf een aantal gulden regels in acht te nernen : Hoofdstuk V : Financieringsvormen op korte termijn 162

16 .. zowel bij de start van het bedrijf als bij elke latere belangrijke investering in vast actief, personeel, voorraad,... dient men na te gaan welke middelen er vereist zijn (eigen en vreemde middelen) en of de investering wel rendabel za) zijn; men moot er steeds voor zorgen dat activa die voor een langere periode in het bedrijf blijven, ook gefinancierd worden met middelen die voor een langere termijn ( > 1 jaar) ter beschikking blijven; om een evenwichtige financiële structuur te hebben, is het aangeraden een veiligheidsmarge te voorzien. M.a.w. zorgen dat er een overschot is aan langlopende financiële middelen Lo.v. de korte termijn verplichtingen om zodoonde liquiditeitsspanningen op te vangen. Anders uitgedrukt : het netto bedrijfskapitaal (zie H III : ) moot positief zijn. grootte van de veiligheidsmarge verschilt van bedrijf tot bedrijf (veelal tussen 10 en 25 %). Die marge moot ook niet te groot zijn, want dat zou kunnen wijzen op inefficiënte aanwending van middelen met rendabiliteitsverlies tot gevolg; om maand na maand te weten welke kastekorten of overschotten er zuben zijn, is een kasplanning het aangewezen instrument. Het zal u toolaten uw liquiditeitsbehooften vooraf te kennen om zodoonde naar een oplossing te zooken. Er kunnen zelfs 3 versies gemaakt worden, nl. een pessimistische, een normale en een optimistische kasplanning. r~..... ] ,..,....,... âi!êéy~~~;;ii$1<:t;;(û;;t" ~~.....~ , Aangezien het de dag van vandaag courant is om een betalingstermijn aan zijn klanten toe te kennen, komt het vaak voor dat ook het bedrijf bij zijn eigen leveranciers over een betalingsuitstel kan beschikken. Ideaal zou zijn, te kunnen genieten over minstens dezelfde termijn als degene die men tookent aan zijn debiteuren. Als men op de koop toe de voorraad en/of bewerkingsperiode zeer kort kan houden, zit men nagenoeg op rozen. Dit is helaas niet zo evident te realiseren. Optimaal debiteurenbeheer 163

17 voordelen van leverancierskrediet zijn niet te onderschatten : het is een gemakkelijk te bekomen kredietvorm; er worden geen voorwaarden opgeiegd. behoudens de aatlkoop zeif; er worden geen waarborgen gevraagd; het is nagenoog altijd kosteloos. er moot zelden een meerprijs betaald worden voor het bekomen van een betalingstennijn. positieve aspekten van die kredietvorm zijn zo aantrekketij~ dat vele bedrij yen bij het optreden van liquiditeitsspanningen hun leveranciers slechts na vervaldag gaan betalen en dus rekken op leverancierskrediet. A1s dat in beperkte mate en tiefst occasioneel gebeurt, zuben de Ieveranciers dit oogluikend toostaan. A1s het emstigere vormen aanneemt, riskeert de afnemer voortaan een hogere prijs te moeten betaien, verwijlintresten te worden aangerekend. tegen rembours te mooten betalen of gewoonweg niet meer beleverd te worden. Voor zij die geen kastekorten kennen, kan het dikwijls interessant zijn de leveranciers contant te betalen (zelfs door tijdelijk krediet op te nemen) en daarvoor een korting te bekomen. Dit cijfervoorbeeld toont dit overduidelijk aan : stel dat de betatingsvoorwaarden van uw leverancier 30 dagen na factuur datum zijn, en dat contante betaling binnen de 10 dagen u een korting van 2 % oplevert. Op jaarbasis betekent dit een intrestvoet van 36 % (360 dagen : 20 dagen = 18 x 2% korting). Zelfs indien u voor die 20 dagen dient te lenen zal de huidige jaarintrestvoet bij de bank (bv. 15 %) aanzienlijk lager tiggen; indien de voorwaarden 60 dagen zijn of contant 2 % dan is dit slechts een jaarintrestvoot van 14,5 %. Wellicht is het dan niet meer voordelig; bij 3 % korting gaat men opnieuw naar een intrestvoet van 21,5 % en is contante betating wel aangewezen. Hoofdstuk V : Financieringsvormen op korte termijn 164

18 I I.. I 3.1. Inleiding In de eerste plaats is het de bedoeling een overzicht te geven van de verschillende soorten kredieten die banken kunnen bieden om liquiditeitsspanningen te verhelpen. Vervolgens bespreken we welke criteria die instellingen hanteren bij het toekennen van die financieringen, om ten slotte te eindigen met de te verstrekken waarborgen. Dit alles wordt bekeken vanuit het standpunt van de kredietbehoeftigde leverancïer. Het spreekt voor zich dat wat het voordeligste is voor de klant, het niet nooozakelijk ook is voor de bank Kredietvormen voor vol. binnenlandse verrichtingen Kaskrediet finitie Het kaskrediet is een kredietvorm waarmee de bank een klant toelaat geld op te nemen door middel van een debetstand in rekeningcourant en dit tot een bepaald overeengekomen maximumbedrag (kredietlijn). Naast het normale kaskrediet bestaat er ook : kasfaciliteit : dit is een kaskrediet dat slechts gedurende zeer korte periooes (bv. max. 10 dagen) per maand mag worden opgenomen, om o.a. op het einde van de maand de lonen te betalen. seizoenkrediet : is een kaskrediet dat de hedoehng heeft de klant in staat te stellen seizoenpieken in zijn aan en/of verkoop te overbruggen. vestigingskrediet of voorschotten in kas : is eveneens een kaskrediet dat speciaal bestemd is voor jongeren beneden de 35 jaar die zich voor het eerst als zeifstandige vestigen. Het maximale bedrag is vaak BEF met een looptijd van maximum 5 jaar. rentevoet is vergelijkbaar met die van Optimaal debiteurenbeheer 165

19 een investeringskrediet en ligt vast voor de hele duur van het krediet. ze kredietvorm kan wel verschillen naargelang de bank die men raadpleegt. Kenmerken de begunstigde mag naar eigen goeddunken gebruik maken van dit krediet. weliswaar binnen het vooraf vastgestelde kredietplafond. Dit zal de bank tot enige voorzichtigheid aansporen bij de toekenning ervan. Dit komt eveneens omdat de bank hier niet overgaat tot herfinanciering of herdiscontering. wat haar eigen thesaurie zou verbeteren. de meestal intresten worden dagelijks berekend maar slechts trimesterieel aangerekend. is er geen duur bepaald. soms max. 1 jaar. soms met een terugbeta lingsplan. het krediet wordt stelselmatig aangezuiverd met de binnenkomende betalingen op die rekening. Kostprijs er is een basisrentevoet die gelijk is voor alle grootbanken (12 % op 01104/93). Bij kleinere instellingen kan het soms tot 0.5 % goedkoper zijn. daarboven komt een handelsmarge tussen 0.25 en 2 % (vaak 1 %) afhankelijk van het risico. de verstrekte omzet op rekening. de hoogte van de kredietlijn. de vervolgens standing van de kredietnemer.... wordt een reservatieprovisie van of 0.25 % per trimester aangerekend op de toegesane kredietlijn of op de hoogste trimesteriële debetstand indien hoger; bij het overschrijden van de kredietlijn wordt een soort boete aangerekend. overschrijdingsprovisie genoemd. die er meestal op neerkomt dat men de intrestvoet verhoogt met 1 % (bij sommige banken zal men voor het overschrij dingsbedrag de intrestvoet verhogen met 4%) en aan het einde van de maand 0.5 % op het norninaal bedrag van de overschrijding. M.a.w. een overschrijding van de kredietlijn wordt gesanctioneerd met minstens 6% verhoging van de normaal toegepaste rentevoet. Hoofdstuk V : Financieringsvormen op korte termijn 166

20 Conclusie Alhoewel het kaskrediet de meest gebruikte en soepelste vorm is van korte termijn krediet, is het nominaal de duurste kredietvorm (alles inclusief veelal rond 15 %). lndien de opname wisselvallig gebeurt, zal deze kredietvorm niet zo duur uitvallen. Men betaalt slechts intrest op de opgenomen bedragen en slechts voor de gebruikte periode. Probeer dan wet om slechts een reserveringsprovisie te moeten betalen op de hoogste trimesteriële debetstand. Het wordt daarentegen zeer duur als men op permanente wijze en vol. voor een groot gedeelte van de kredietlijn gebruik maakt van het kaskrediet. Van de totale korte termijn kredietverlening in 1989 werd volgens de jaarverslagen van de Belgische Vereniging der Banken, 89 % verstrekt via kaskredietvormen (met inbegrip van vaste voorschotten), 9,5 % via discontokredieten en 1,5 % via acceptkredieten Varianten van het kaskrediet Doordat het normale kaskrediet geen zelfliquiderend karakter heeft, m.a. w. er staat geen specifiek neutralizerende verrichting tegenover, zijn er een aantal speciale vormen ontworpen die wet dit aspect hebben en zelfs een waarborg verschaffen. Wat de banken altijd verkiezen. Voor elke variante die hierna voigt, zullen slechts de verschillen met het normale kaskrediet besproken worden alsook een conclusie wanneer het opportuun lijkt Voorschotten op in pand gegeven facturen Het in pand geven van de facturen gebeurt volgens de wet op het endossement van facturen (van 25/10/1921, gewijzigd op ). bank verkiest de inpandname hoven de eigendomsoverdracht, aangezien ze bij dit laatste geen verhaal heeft op haar k1ant wanneer de debiteur rechtmatige verweermiddelen opwerpt. formaliteiten gebeuren in 2 fasen : Optimaal debiteurenbeheer 167

Hoofdstuk 1. Financiering met vreemd vermogen

Hoofdstuk 1. Financiering met vreemd vermogen Hoofdstuk 1. Financiering met vreemd vermogen 1 DRIE KARAKTERISTIEKE KENMERKEN VAN FINANCIERING MET VREEMD VERMOGEN 3 verschilpunten met financiering met eigen vermogen: Financiering VV Financiering EV

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

Hoe financier ik de groei van mijn KMO? DE REVISOR EN DE ONDERNEMING

Hoe financier ik de groei van mijn KMO? DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Hoe financier ik de groei van mijn KMO? DE REVISOR EN DE ONDERNEMING 1. Groeifinanciering binnen een KMO:. op zoek naar een gezonde financiële structuur Inhoudstafel 1. Groeifinanciering in een KMO:...

Nadere informatie

Hoe beheert u wissel- en renterisico s in uw bedrijf? KBC-Productnaam

Hoe beheert u wissel- en renterisico s in uw bedrijf? KBC-Productnaam Hoe beheert u wissel- en renterisico s in uw bedrijf? KBC-Productnaam Inhoud Wisselrisico Welke invloeden hebben wisselkoersen op mijn bedrijf?.... 10 VALUTATERMIJNCONTRACT Definitie, toelichting... 13

Nadere informatie

Juridische leidraad Resultaatgerichte aanpak van wanbetalers

Juridische leidraad Resultaatgerichte aanpak van wanbetalers Juridische leidraad Resultaatgerichte aanpak van wanbetalers Deze Vokawijzer, die is opgesteld door Voka in samenwerking met Van Gompel - Renette advocaten uit Hasselt, heeft de bedoeling om een praktische

Nadere informatie

Kredietmanagement: cost centre of profit centre

Kredietmanagement: cost centre of profit centre UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2012 2013 Kredietmanagement: cost centre of profit centre Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken?

Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken? Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken? Voorwoord Omdat de overheidsmaatregelen op gebied van financiering nog te weinig bekend zijn, brengt het Agentschap Ondernemen alle bestaande financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

Exportkredietverzekering namens de Nederlandse overheid

Exportkredietverzekering namens de Nederlandse overheid Exportkredietverzekering namens de Nederlandse overheid Verzekering van krediet voor kapitaalgoederenexport en aannemingswerken in het buitenland Inhoud 1. Faciliteit voor exportkredietverzekering: samenwerking

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK

GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK GIDS INZAKE CONSUMENTENKREDIET IN VIJF EUROPESE LANDEN: DUITSLAND, BELGIË, SPANJE, FRANKRIJK EN HET VERENIGD KONINKRIJK Deze gids werd gerealiseerd door Science Pratique SA ( Frankrijk ) dankzij : de Europese

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar De Doorstart COLOFON Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Titel: De Doorstart Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Uitgave van: Kneppelhout

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig

Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig Samenvatting LE 5 1 Inleiding 2 Wijziging in de balans 2.1 Wijziging van het activa Wat is de activa? Geeft informatie over hoe de onderneming haar middelen besteedt 2.1.1 Wijziging van de vaste activa

Nadere informatie

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met s Uw lening in 1-2-3 http://www.lening-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw lening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Waarom?...5 3. Wie?...6 a. VOOR

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk PROFESSIONELEN Kredieten Het nodige geld voor uw eigen huis Het Woonkrediet in de praktijk Inleiding Goede tijden, slechte tijden... mensen blijven dromen van een eigen huis of appartement. Dat is ook

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico's te beschrijven inherent aan beleggingen in financiële instrumenten.

Nadere informatie

- De rol van de bankier in de economie en in de samenleving. - In hoeverre kan men het bankiersberoep bestempelen als een kunst?

- De rol van de bankier in de economie en in de samenleving. - In hoeverre kan men het bankiersberoep bestempelen als een kunst? Een kijk op de bank Dit is de bank PDF Inleiding Voor velen blijkt de wereld van de bank onbekend terrein. Wij kennen allemaal wel onze bank, waar we terecht kunnen voor diverse verrichtingen of krediet,

Nadere informatie

hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167

hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167 hoofdstuk 8 167 Inleiding Iemand die een woning koopt, bouwt of verbouwt doet voor de financiering ervan meestal een beroep op een hypothecaire lening. Dankzij de hypothecaire lening beschikt men over

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

1. Meer dan twee derden van de faillissementen worden genoteerd in de eerste drie levensjaren van de onderneming.

1. Meer dan twee derden van de faillissementen worden genoteerd in de eerste drie levensjaren van de onderneming. Het Financieel Plan Entrepreneurship Startersseminaries Van idee tot ondernemingsplan 22 november 2005 Bronnen: Wetboek Vennootschappen Pacioli Financial Law Institute Deel 1. : Doel en wettelijke grondslag.

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis KREDIETEN Het Woonkrediet in de praktijk Prospectus nr. B/018 van kracht vanaf 01/03/2011. Dit prospectus is van toepassing voor alle kredietaanvragen ingediend bij de

Nadere informatie

Het Documentair Krediet

Het Documentair Krediet Bank Het Documentair Krediet Een betaalmiddel voor uw internationale handelsverrichtingen 1 Inhoud Inhoud pag. 1 0. Woord vooraf 4 1. Het documentair krediet - definities 4 1.1. De contracten 4 1.2. De

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt Woninggids Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt editie 2001 WONINGGIDS WOORD VOORAF Woord vooraf Geachte cliënt, Voor u ligt de nieuwe Centea Woninggids. Deze gids is een belangrijke

Nadere informatie