..:il.:i:~~:i.tl;~~ie~...~~~.~~i.~~s.~...i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "..:il.:i:~~:i.tl;~~ie~...~~~.~~i.~~s.~...i"

Transcriptie

1 .. I......mmm..... I ",' ','"'"..., ",'" ',"...','',....:il.:i:~~:i.tl;~~ie~...~~~.~~i.~~s.~...i 6.1. Inleiding N.D.D. is een openbare instelling die opgericht werd om de Belgische export te bevorderen en die onder staatsgarantie werkt. lcredere verzekert de commerciële en politieke risico's op aile landen, alhoewel dit in de praktijk meestal (en ook ais gevolg van een akkoord met Cobac) beperkt is tot de landen buiten West Europa. In 1992 had zij ongeveer 2 miljard omzet. In het buitenland heeft men gelijkaardige overheidsinstellingen bv. COFACE in Frankrijk, SACE in Italië en ECGD in GrootBrittannië Welke exporttransacties worden verzekerd Naast het verzekeren van kortlopend krediet, zoals bij de commerciële krediet verzekeraars, neemt lcredere ook het risico op middellange (1 à 5 jaar) en lange termijn (van 5 tot 15 jaar, vnl. voor investeringsgoederen) over. Tevens verzekert de N.D.D. politieke risico's (wanneer bepaalde gebeurtenissen in het land de debiteur verbinderen te betalen bv. deviezenschaarste, oorlogen, rampen, wijziging van overheidsmaatregelen). Ze neemt eveneens het risico over van het in gebreke blijven van overheidsdebiteuren of rmanciële instellingen (wanneer die zich bv. garant stell en voor de goede afloop van een transactie) alsook de risico's m.b.t. inbeslagneming, beschadiging van aannemersmateriaal, onrechtmatig opeisen van bankgaranties,verlies van in consignatie geleverde goederen. Via lcredere is ook dekking mogelijk legen wisselkoersrisico en fmanciering in vreemde deviezen. verzekering voor deze risico's is mogelijk, zowel in het geval ze vóór als na de effectieve levering plaats hebben. Terloops vermelden we bier nog dat de exportrmanciering op halflange of lange termijn wordt verzekerd via bemiddeling van Creditexport. Zij onder zoekt alle financieringsaanvragen van meer dan 35 miljoen BEF en waarvan de Hoofdstuk IV : Risicodekking 148

2 betating gespreid is over meer dan 2 jaar, die haar worden voorgelegd door een aangesloten bank. Via Copromex worden subsidies verstrekt teneinde de tarieven van Creditexport terug te brengen tot het peil van de minimumtarieven die tot stand komen op grond van een internationale consensus tussen de industrielanden. Het Herdiscontering en Waarborginstituut (H.W.I.) vervult dezelfde functie a1s Creditexport voor aue financieringen tot max. 35 miljoen en gespreid over max. 2jaar Werking en premie I werking komt grotendeels overeen met die van de commerciële krediet verzekering, met dit verschil dat lcredere de privé ondernemingen tot 90 % en de overheidsdebiteuren tot 95 % kan verzekeren. Voor de practische werking verwijzen we daarom naar 4.2. kostprijs hangt zeer sterk samen met de duur van het risico : de premies voor korte tennijn transacties liggen meestal tussen 0,3 en 0,9 %; middellange termijntransacties kosten tussen 1,5 en 3,5 %; de lange termijn verzekeringspremie ligt tussen 2,5 en 5 %. Dit kan echter oplopen tot 12 % indien de kredietperiode 15 jaar bedraagt. premie is ook afhankelijk van de risicoklasse die een welbepaald land aangemeten krijgt : de risico's in Libanon, Gabon, Zaïre of Polen tiggen anders dan in Saoedi Arabië, Thailand of Canada. ze risicoklassen kunnen natuurlijk vrij snel wijzigen. Het is ook niet uitgesloten dat bepaalde landen vouedig geweigerd worden wegens bepaalde gebeurtenissen bv. Joegoslavië. premies kunnen verhoogd worden indien de exporteur bijkomende wensen heeft : het verzekeren van het resiliatierisico kost bv. tussen 0,1 en 0,25 % extra voor een termijn van 3 maanden. Optimaal debiteurenbeheer 149

3 ......~I 6.4. Besluit lcredere neemt risico' s die commerciële kredietverzekeraars niet wensen te dragen zoals : politi eke risico's, commerciële risico's in exotische landen, transac ties van middellange en lange tennijn, risico op overheidsdebiteuren,... Vandaar dat de doelgroep en de beoogde transacties volledig buiten het gebied van de kredietverzekering en factoring vall. Dit "hoger staatsdoel" weerspiegelt zich ook in de resultaten : tot 1988 draaide de N.D.D. ongeveer breakeven, nadien noteerde zij vrij hoge verliezen. In de praktijk zijn het dus meer de grote ondernemingen die voor een welbepaald segment van hun activiteit beroep doen op lcredere. In sommige gevallen zijn K.M.O. 's met zeer gespeciaiiseerde één gemeenschappelijke i activiteiten onder contract. Er is echter altijd noerner, nl. export buiten WestEuropa....~......,......,......~......" ,......:...ï~...lì...i~...,.~~~...: Inleiding I excess of loss polis (kortweg excess loss genoemd) biedt, aan bedrijven die zelf instaan voor de debiteurenadministratie en analyse, de zekerheid dat de gecumuleerde verliezen nooit een bepaald bedrag zullen overschrijden. M.a. w. de verzekerde zal nooit dreigen in faling te gaan doordat de verliezen op debiteuren te groot geworden zijn. Het doel van de excess loss verzekering is dus het ondraaglijke over te nemen. Politieke en oorlogsrisico's worden wel uitgesloten Werking I verzekeraar en de verzekerde bepalen in onderling overleg de franchise, wat de klant als "normaal" verlies op dubieuze debiteuren kan of wenst te onder gaan. Hoofdstuk IV : Risicodekking 150

4 Aan de verzekerde worden noch kredietlimieten per debiteur, noch specifieke vorderingssystemen opgelegd. In de praktijk is er wej een regelmatige (trimeste riëje) controle op de debiteurenboekhouding. ondememing kan wej handelen naar goeddunken maar mocht men een verwaarlozing vaststellen van de opvol ging, dan kan de polis eenzijdig door de verzekeraar opgezegd worden. Wanneer het bedrag van de samengetelde schadegevallen hoven de onderhandel de vrijstelling komt, wordt de verzekerde voor 90 % van het verlies vergoed Doelgroep en premie Excess loss verzekeringen geven nog meer vrijheid aan de ondememing. ze mag beslissen aan wie hij zalleveren, welke betalingsvoorwaarden gelden, hoe de opvolging gebeurt,... Daaruit ontspringt automatisch de vereiste dat de verzekerde voldoende competent is inzake debiteurenbeheer en dat hij zejf voor een deel van de verliezen instaat. Dit zowel voor de gewone verliezen als voor een gedeelte van de uitzonderlijke verliezen (er wordt immers nooit 100 % vergoed). Daardoor beperken deze kredietverzekeraars zich tot bedrijven met een voldoen de reserve (eigen middelen) en met bekwame kredietanalisten, dus bedrijven met een hoge omzet (vanaf :t 500 miljoen DEF). premie is geen percentage van de omzet van de verzekerde maar wel een overeengekomen bedrag. ze som is, nog veel meer dan bij andere verzekeringen, afhankelijk van de overeengekomen modaliteiten vnl. inzake franchise. Om toch een idee te geven van een kostprijs vermelden we volgend voorbeeld : de klant produceert textiel, haalt een omzet van 500 miljoen per jaar en verkoopt 50 % in de Benelux aan detailhandel en distributieketens. Hij exporteert de rest naar doorverkopers en agenten in de overige landen van WestEuropa. ze ondememing had een gecumujeerd verlies in de laatste 3 jaar van 5 miljoen BEF. Ze bemiddelde een franchise van 3 miljoen BEF per jaar. premie bedroeg BEF per jaar. Omgerekend in procenten geeft dit dus 0,18 %. Optimaal debiteurenbeheer IS1

5 7.4. Ondernemingen actief op markt In België is er slechts één maatschappij officieel actief op die markt, nl. de Brusselse Financial Risk Management Insurers of kortweg FIRM. In 1987 richtte dhr. Bernard Rosen Firm op. aandeelhouders zijn o.a. CEAI (Petrofina 36 %), Unibra (28 %), en Prominvest (14 %). Het kapitaal bedraagt 300 miljoen BEF. In 1991 werd 274 miljoen BEF aan premies binnengehaald en draaide Firm voor het eerst breakeven. In 1992 steeg hun omzet naar 350 miljoen BEF. Gezien het kleine aanbod in België kan het nuttig zijn om over de grens te kijken. We denken hierbij aan de Britse Pan Financial, AIG in Frankrijk, Royal in Nederland,... Ook de klassieke kredietverzekeraars zijn begonnen met aanverwante produc ten: Cobac, AC Namur, NCM in Nederland, SFAC in Frankrijk, Hermes in Duitsland,... Het gaat hier meestal om een systeem met franchises, waarbij bv. de eerste 5 mio. BEF aan schade ten laste valt van de verzekerde. Daarboven draagt de verzekeraar vaak de schade voor 90 %. Eventueel kan er ook een maximum uit te betalen bedrag worden overeengekomen. verzekeraar blijft echter meestal eisen dat er voor de debiteuren limieten worden aangevraagd, wat niet het geval is bij de zuivere excess loss Besluit Het is duidelijk dat dit product enkel geschikt is voor grote bedrijven, die voldoende competent personeel in dienst hebben. Door het uiterst beperkte aanbod liggen contacten met buitenlandse kredietverzekeraars voor de hand. Doordat dergelijke contracten meestal moeilijker verlopen kan hiervoor best beroep gedaan worden op een makelaar. In hetgeen voigt bespreken we daarom enkele aspecten van de makelarij. Hoofdstuk IV : Risicodekking 152

6 Ii) ~:p.fajc~la;'rl 8.1. Inleiding Een verzekeringsmakelaar heeft als taak de risico's die een bedrijf ondergaat correct in te schatten en op zoek te gaan naar een goedkope en adequate oplos sing. meeste makelaars zijn zeer breed georiënteerd : van brandverzekering tot verzekeringen tegen varkenspest. K1einere makelaars (omzet < dan 100 miljoen BEF) beperken zich meestal tot de klassieke. verzekeringen. grotere maatschappijen kunnen zich dieper specialiseren op bepaalde terreinen. Vandaar dat de top 20 van de verzekerings makelaars bekwamer is inzake het verzekeren van financiële risico's, dan de makelaar om de hoek met twee bedienden Rol van de makelaar en kostprijs Vit één of meerdere verkennende gesprekken distilleert de makelaar de behoefte van zijn klant. Doordat hij weet wat het aanbod is op de markt, kan hij vrij vlug beslissen welke verzekeringspolissen in aanmerking zouden kunnen komen. Die maatschappijen worden vervolgens uitgenodigd om hun voorstellen te formuleren. Nadien wordt er een volledige vergelijking gemaakt met alle pro's en contra's. Het spreekt voor zich dat zowel naar de eigenschappen van het product, als naar de prijs evenals naar de addertjes wordt gekeken. besluiten worden besproken met de k1ant. Indien de klant een contract aangaat met één van die verzekeraars, dan ontvangt de makelaar op regelmatige tijdstippen een commissie van de verzekerings maatschappij. Meestal schommelt deze commissie tussen 5 en ] 5 % van de betaalde premies, afhankelijk van de grootte van de contracten, de verzekerings maatschappij zelf, het aantal contracten die de makelaar reeds aangebracht heeft, Optimaal debiteurenbeheer 153

7 ... En hier kan het schoentje wringen : langs de ene kant moet de makelaar zo objectief mogelijk oordelen, anderzijds zou hij kunnen kiezen voor diegene die de meeste commissie wil uitbetalen. Om dit te vermijden is het noodzakelijk om te werken met een professionele makelaar (m.a.w. een voldoende grote) en is een open bespreking van aile gegevens achteraf absoluut noodzakelijk. Eventueel kan bedongen worden om de verschillende prijsvoorstellen te mogen inzien of om aanwezig te zijn bij de gesprekken. Vele makelaars grijpen, om het debiteurenrisico in te dekken, onmiddellijk naar de klassieke kredietverzekeraars Cobac en AC Namur. We mogen echter verwachten van specialisten dat ze aile oplossingen onderzoeken. Indien de klant een voldoende zakencijfer heeft, zou een excess loss verzekering misschien te overwegen zijn. Inzake export naar een welbepaald land kan het misschien beter zijn om te werken met een factoringmaatschappij die eveneens instaat voor de debiteurenopvolging ter plaatse. Het is ook mogelijk dat de klant beter geen verzekering neemt, maar beter gebruik maakt van een banktechniek. Oit laatste geval zou betekenen dat de makelaar een advies geeft, waardoor hij zijn recht op zijn commissie ontzegt. Vandaar dat er stemmen opgaan opdat de klant zijn makelaar zou betalen als risicobeheerder, net zoals hij gebruik maakt van de diensten van een extern boekhouder. Oit zou in elk geval de objectiviteit waarborgen en een eind maken aan de tweeslachtige situatie waarin de makelaar soms verkeert : het belang van de klant of zijn eigen belang Ondernemingen actief op de markt Zoals reeds besproken zijn er een 20tal grote makelaars en een hele resem kleinere. Oe meeste werken op alle terreinen, sommige specialiseren zich op enkele vlakken en richten eventueel aparte cellen op voor bepaalde aspecten van het verzekeringswezen, bv. debiteurenrisico. Hieronder sommen we de 20 grootste makelaars op met hun totale ornzet (in miljoen) in 1990 en met het aantal personeelsleden. Hoofdstuk IV : Risicodekking. 154.

8 Naam van de makelaar Omzet in mil Person eel joen BEF 1. Van Breda & Co Thilly Van Eesel Henrijean Boels & Begault Groep DEM Insurance Menage & Jowa Wille mot T.C.D.ThibaultCoson Nef Almaver Assur Invest Belgibo Afidif vrieze Groep Eurasca Hyveka Assupar Alexander & Alexander Belgium Cooreman & Saverijs Jean Crab Lejeune et fils Optimaal debiteurenbeheer 155

9 , Besluit Een goode makelaar kent aile mogelijke risico's evenals de oplossingen. Daarbij voigt hij van zeer nabij de veranderingen, zowel op de binnenlandse als op de buitenlandse marlct. Daardoor kan hij de risico's van de klant beperkt houden aan een aanvaardbare prijs. Zijn objectiviteit staat buiten kijf, waardoor hij ook advies kan geven tegen zijn eigen belangen. Een onderneming die gebruik maakt van de diensten van een dergelijke makelaar za1 niet alleen geld besparen maar heeft alle risico's in de hand. ii!:il!l;ti!!!!~~ß!!~~ij~nl~~~lgg~~fíi!çåu ,...,..., Inleiding Elke exporteur die verkoopt in een andere munt loopt een wisselkoersrisico. Als de vreemde munt devalueert t.o.v. de Belgische frank in de peri ode tussen de levering (of soms vanaf het order) van de goederen en de effectieve betaling door de debiteur, kan de exporteur zijn winst zien verschrompelen of kunnen er zelfs bepaalde transacties verlieslatend geworden zijn Via interne oplossingen Facturering in een weinig risicovolle munt exporteur kan voorstellen om te factureren in een munt die stabiel is, dus die weinig schommelt t.o.v. de Belgische frank. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de Duitse Mark en de Ecu. ze laatste munt blijkt een goed compromis te zijn als men moeilijk tot een overeenkomst geraakt inzake factureringsmunt. Hoofdstuk IV : Risicodekking 156

10 Wisselclausule Bij het opstellen van een contract kan men bedingen dat de mogelijkheid bestaat om de prijs aan te passen aan de wisselkoers van de betalingsdag. Daarmee wordt het wisselkoersrisico afgewenteld op de importeur. In de praktijk blijkt het vrij moeilijk te zijn om een sluitende c1ausule op te stellen die aanvaard wordt door de importeur Wijzigen van vervaldag exporteur die een opwaardering van de BEF t.o. v. de facturatiemunt verwacht, kan extra betalingstermijn toekennen aan zijn debiteur. Voor de debiteur is een langere krediettermijn aardig meegenomen en ook de exporteur kan er voordeel bij halen. Als de exporteur een ontwaarding van de BEF t.o.v. de facturatiemunt verwacht, kan hij bv. door extra korting toe te kennen, proberen sneller de gelden te ontvangen Via banktechnieken Contante dekking I exporteur die een vordering in deviezen opgemaakt heeft met een vaste vervaldag, leent bij zijn bank hetzelfde bedrag, in dezelfde munt en met een zelfde vervaldag. Die lening zet hij op de contantmarkt om in BEF. Op vervaldag zal de buitenlandse koper door zijn betaling de lening terugbetalen. Het wisselkoersrisico werd aldus volledig uitgeschakeld. Eén probleem, ais de debiteur niet kan betalen dan moet de exporteur de deviezen aankopen op de contantmarkt om zijn lening terug te betalen. Steeg de vreemde munt ondertussen, dan doet de exporteur verlies. Optimaal debiteurenbeheer 157

11 kking op termijn (wisseltermijncontracten) exporteur kan zijn deviezen die hij verwacht te ontvangen in de toekomst, reeds verkopen op termijn aan zijn bankier. leveringsdatum van die deviezen za1 dus samenvallen met de datum waarop de debiteur moet betalen. exporteur kent dus op voorhand het juiste bedrag in BEF dat hij zal ontvangen nadat de debiteur heeft betaald. koers die zal toegepast worden, is de tennijnkoers. Dit is de contante wisselkoers van de dag van het sluiten van het contract met de report of deport van de munt t.o.v. de BEF. Dit wordt bepaald door het renteverschil tussen de moot en de BEF. We spreken over report wanneer de intrestvoet van de vreemde munt lager ligt dan die van de BEF. In dat geval zal de termijnkoers hoger zijn dan de contantkoers. Bij deport is dat het omgekeerde viezenoptie en andere technieken hierboven vermelde wisseltermijncontracten dekken de exporteur volledig af maar sluiten ook de mogelijkheid uit om winst te maken als de koersen gunstig evolueren. Andere financiële technieken (voor grotere bedragen) laten dit wel toe. Doordat ze echter sterk aanleunen bij speculatie, vallen ze buiten de opzet van deze studie en beperken we ons tot een opsomming. Voor de exporteur bestaat er nog : het aankopen van een putoptie : dit geeft het recht (niet de verplichting) om op" een welbepaald tijdstip zijn deviezen te verkopen tegen een voordien overeengekomen prijs. een calloptie schrijven : dit verplicht de schrijver tot verkoop van de devie zen indien de koper zijn optierecht uitoefent. deviezenswap : is bedoeld voor verrichtingen op lange termijn en ten belope van minimum 50 miljoen BEF. Een swap kan omschreven worden als het Hoofdstuk IV : Risicodekking 158

12 ruilen van een schuld of belegging in een bepaalde munt tegen een schuld of een belegging in een andere munt. Daardoor kan het wisselkoersrisico van een bepaalde munt gewijzigd worden in die van een andere munt. disconto à forfait : de bank verdisconteert geaccepteerde wissels zonder wisselregres tegen de exporteur (zie H V : 3.3.4). Zodra de wissel verdisconteerd is, is het wisselkoersrisico dus uitgesloten. ze techniek wordt slechts toegepast voor bedragen die grater zijn dan 5 miljoen BEF en die slaan op vorderingen betaalbaar op middeliange termijn (meestal voor investeringsgoe deren). """}}".'."".""""."I.::".'.".""'::'::k"'..'k""'.".'.."..'.}">"'."...'.:>:"..""<}::'}::"",}','",..'::"'",}..."",,,},"",""}"'."'>';'."},;;};:::" ",",.. ","'..... _ ,., , '...,', '......'...'...' '..'...;....d......,....'...;'6...'t...,'......t'...1.,...,...,..,...,"..... v... ~}ne.....en'\'~r(...e.t~...erslc()::: Inleiding Als een producent een prijsvoorstel moet maken om een product te leveren in de toekomst en daarbij krediet zal moeten toestaan aan de afnemer (dat hij niet kan putten uit zijn leverancierskrediet of zijn eigen vermogen), dan ondergaat hij een renterisico. Hij kan op het moment dat hij zijn kostprijs opgeeft aan zijn Idant immers niet correct berekenen wat zijn intrestlast zal zijn. Bepaalde bankproducten kunnen hem wel die zekerheid bieden. Het termijnrentecontract wordt het meest toegepast (Forward Rate Agreement) Voorbeeld I Een producent van "VeeftoestelIen moet een offerte maken om een machine te leveren binnen 6 maanden. koper wenst een betalingstermijn van 4 maanden. leverancier wenst deze termijn te overbruggen met een bankkrediet en wil de kosten inrekenen in zijn voorstei. Om niet voor verrassingen te staan, gaat hij een termijnrentecontract aan bij zijn bank. bankier garandeert hem, voor een duurtijd van 4 maanden aan een vooraf afgesproken intrestvoet, binnen 6 maanden Optimaal debiteurenbeheer 159

13 een bepaald krediet. Mocht de rente op de leveringsdatum gestegen zijn, dan geniet hij toch de intrestvoet van 6 maanden voordien. Is de rente gedaald, dan kan de ondememing toch beslissen om zich op een andere manier te financieren. M.a. w. hiermee kan men op voorhand zijn financieringskosten vastleggen. :;.:.::'.;.:.::.:.::.:.:.:.:.::.;.;.::.;.;.::::.;.:::.:.;.::';:':':':'::':';':':':':':::'::;':';':'::':':.:':'::':::';':':';';';';'::::';:';':';';':';':'::':'::';':',::;.:::.:.';,::,:,:,::",:,:,:,::,::,.::::.:.:'.;:::.;.:.;.;..;.;.;.;.;.:.;.,:.:.::.::.;".;.:.::.;.:.;.:.;.;.;.;:'::'','::':':':::;'::';':':'::':;"::::';..:':':' Indien een bedrijf zich niet wenst te verzekeren tegen de mogelijke insolventie van zijn debiteuren, kan ze toch bepaalde garanties zooken of bedingen. In voorgaande hoofdstukken kwamen reeds een groot aantal technieken ruimschoots aanbod. Hieronder sommen we die mogelijkheden nog eens op samen met enkele die we nog mooten zien. ze laatste altematieven komen vnl. uit H V : 3.5 en werden besproken als waarborgen voor de bank. Het spreekt voor zich dat een aantal van die waarborgen ook leveranciers van pas kunnen komen. betating bij bestelling, vóór of bij levering (zie H II : , en ); gecertificeerde cheque (zie H II : ); geavatiseerde wissel (zie H II : en H V : ); bankfinanciering of leasing vanwege de koper (zie H II : en H VI : ); forfaiting (zie H V : ); confirminghouse (zie H II : ); onherroopetijk documentair krediet (zie H II : ); eigendomsvoorbehoud (zie HI: 11.); voorrecht van de onbetaalde verkoper (zie H V : ); roilhandel (zie H II : ); compensatie (zie H II : , en ); consignatie (zie H 1I : ); warrantage (zie H V : en H II : ); wisselendossement (zie H II : ); Hoofdstuk IV : Risicodekking 160

14 terugname van de goederen (zie H II : ); overdracht van het voordeel van een ); levensverzekeringspolis (zie H V : hypotheek (zie H V : ); borgtocht (zie H V : ); garantie (zie H II : en H V : ); effecten of goederen in pand (zie H V : ); cessie van schuldvordering (zie H V : ); bewarend beslag, ai dan niet onder derden (zie H II : ); proces wegens wanbetaling via gerecht of arbitrage (zie H II : 3.4. en 3.5.); pauliaanse vordering (zie H II : ); omzetting in aandelen of in lange termijn lening (zie H II : ). Optimaal debiteurenbeheer. 161.

15 . /}\\\~::~? HOOFDSTUK V : FINANCIERINGSVORMEN OP KORTE TERMUN r... I n...'._... n... :::::::!::::î~..fi1~ldîhg.. ::~\~\:r:i \/::~/ ::~:~f~j~:~: :~~; ::\\(:?:~: ::~;~~::jjjj , meeste gefailleerde ondernemingen hebben binnen de drie jaar na hun op richting hun boeken neergelegd, vnl. ten gevolge van liquiditeitsproblemen. Dit ondanks het feit dat hun activiteit meestal rendabel was. Onze falingswet is zodanig geconcipieerd dat van zodra een handelaar zijn betalingen staakt en zijn krediet aan het wankelen is (geen kredieten meer bekomt van banken, leveranciers,...) om het even welke schuldeiser of het parket de faling kan aanvragen. Tenzij de ondememing zelf de aanvraag doet. Het hoofdaccent ligt voomamelijk op het niet nakomen van de korte termijn schulden. Liquiditeitsspanningen kunnen ontstaan doordat debiteuren te lang wachten met het betalen van hun facturen maar ook omwille van andere redenen. Voorbeel den daarvan zijn o.m. : een tekort aan eigen vermogen of vreemd vermogen op lange termijn; investeringen in vast actief (gebouwen, machines, wagens,...) met korte termijn financiering; een niet rendabele activiteit; een belangrijke aflossing van een termijn schuld; een lange exploitatiecyclus waardoor een aan zienlijke prefinanciering dient te gebeuren alvorens de goederen of diensten gefactureerd en geïnd kunnen worden; gedeelte van de voorraad die onverkoop baar geworden is; leveranciers die voortaan sneller of zelfs contant willen betaald worden; banken die hun verstrekte kredieten willen verminderen of vervroegd terugbetaald zien;... rgelijke liquiditeitstekorten kan men gelukkig op meerdere wijzen opvangen. We ZUllen in dit hoofdstuk een zo ruim mogelijke waaier aan rmancieringsop lossingen bespreken en dit ongeacht de oorzaak van die kastekorten. Om zoveel mogelijk dergelijke problemen te vermijden, doet men er trouwens goed aan vooraf een aantal gulden regels in acht te nernen : Hoofdstuk V : Financieringsvormen op korte termijn 162

16 .. zowel bij de start van het bedrijf als bij elke latere belangrijke investering in vast actief, personeel, voorraad,... dient men na te gaan welke middelen er vereist zijn (eigen en vreemde middelen) en of de investering wel rendabel za) zijn; men moot er steeds voor zorgen dat activa die voor een langere periode in het bedrijf blijven, ook gefinancierd worden met middelen die voor een langere termijn ( > 1 jaar) ter beschikking blijven; om een evenwichtige financiële structuur te hebben, is het aangeraden een veiligheidsmarge te voorzien. M.a.w. zorgen dat er een overschot is aan langlopende financiële middelen Lo.v. de korte termijn verplichtingen om zodoonde liquiditeitsspanningen op te vangen. Anders uitgedrukt : het netto bedrijfskapitaal (zie H III : ) moot positief zijn. grootte van de veiligheidsmarge verschilt van bedrijf tot bedrijf (veelal tussen 10 en 25 %). Die marge moot ook niet te groot zijn, want dat zou kunnen wijzen op inefficiënte aanwending van middelen met rendabiliteitsverlies tot gevolg; om maand na maand te weten welke kastekorten of overschotten er zuben zijn, is een kasplanning het aangewezen instrument. Het zal u toolaten uw liquiditeitsbehooften vooraf te kennen om zodoonde naar een oplossing te zooken. Er kunnen zelfs 3 versies gemaakt worden, nl. een pessimistische, een normale en een optimistische kasplanning. r~..... ] ,..,....,... âi!êéy~~~;;ii$1<:t;;(û;;t" ~~.....~ , Aangezien het de dag van vandaag courant is om een betalingstermijn aan zijn klanten toe te kennen, komt het vaak voor dat ook het bedrijf bij zijn eigen leveranciers over een betalingsuitstel kan beschikken. Ideaal zou zijn, te kunnen genieten over minstens dezelfde termijn als degene die men tookent aan zijn debiteuren. Als men op de koop toe de voorraad en/of bewerkingsperiode zeer kort kan houden, zit men nagenoeg op rozen. Dit is helaas niet zo evident te realiseren. Optimaal debiteurenbeheer 163

17 voordelen van leverancierskrediet zijn niet te onderschatten : het is een gemakkelijk te bekomen kredietvorm; er worden geen voorwaarden opgeiegd. behoudens de aatlkoop zeif; er worden geen waarborgen gevraagd; het is nagenoog altijd kosteloos. er moot zelden een meerprijs betaald worden voor het bekomen van een betalingstennijn. positieve aspekten van die kredietvorm zijn zo aantrekketij~ dat vele bedrij yen bij het optreden van liquiditeitsspanningen hun leveranciers slechts na vervaldag gaan betalen en dus rekken op leverancierskrediet. A1s dat in beperkte mate en tiefst occasioneel gebeurt, zuben de Ieveranciers dit oogluikend toostaan. A1s het emstigere vormen aanneemt, riskeert de afnemer voortaan een hogere prijs te moeten betaien, verwijlintresten te worden aangerekend. tegen rembours te mooten betalen of gewoonweg niet meer beleverd te worden. Voor zij die geen kastekorten kennen, kan het dikwijls interessant zijn de leveranciers contant te betalen (zelfs door tijdelijk krediet op te nemen) en daarvoor een korting te bekomen. Dit cijfervoorbeeld toont dit overduidelijk aan : stel dat de betatingsvoorwaarden van uw leverancier 30 dagen na factuur datum zijn, en dat contante betaling binnen de 10 dagen u een korting van 2 % oplevert. Op jaarbasis betekent dit een intrestvoet van 36 % (360 dagen : 20 dagen = 18 x 2% korting). Zelfs indien u voor die 20 dagen dient te lenen zal de huidige jaarintrestvoet bij de bank (bv. 15 %) aanzienlijk lager tiggen; indien de voorwaarden 60 dagen zijn of contant 2 % dan is dit slechts een jaarintrestvoot van 14,5 %. Wellicht is het dan niet meer voordelig; bij 3 % korting gaat men opnieuw naar een intrestvoet van 21,5 % en is contante betating wel aangewezen. Hoofdstuk V : Financieringsvormen op korte termijn 164

18 I I.. I 3.1. Inleiding In de eerste plaats is het de bedoeling een overzicht te geven van de verschillende soorten kredieten die banken kunnen bieden om liquiditeitsspanningen te verhelpen. Vervolgens bespreken we welke criteria die instellingen hanteren bij het toekennen van die financieringen, om ten slotte te eindigen met de te verstrekken waarborgen. Dit alles wordt bekeken vanuit het standpunt van de kredietbehoeftigde leverancïer. Het spreekt voor zich dat wat het voordeligste is voor de klant, het niet nooozakelijk ook is voor de bank Kredietvormen voor vol. binnenlandse verrichtingen Kaskrediet finitie Het kaskrediet is een kredietvorm waarmee de bank een klant toelaat geld op te nemen door middel van een debetstand in rekeningcourant en dit tot een bepaald overeengekomen maximumbedrag (kredietlijn). Naast het normale kaskrediet bestaat er ook : kasfaciliteit : dit is een kaskrediet dat slechts gedurende zeer korte periooes (bv. max. 10 dagen) per maand mag worden opgenomen, om o.a. op het einde van de maand de lonen te betalen. seizoenkrediet : is een kaskrediet dat de hedoehng heeft de klant in staat te stellen seizoenpieken in zijn aan en/of verkoop te overbruggen. vestigingskrediet of voorschotten in kas : is eveneens een kaskrediet dat speciaal bestemd is voor jongeren beneden de 35 jaar die zich voor het eerst als zeifstandige vestigen. Het maximale bedrag is vaak BEF met een looptijd van maximum 5 jaar. rentevoet is vergelijkbaar met die van Optimaal debiteurenbeheer 165

19 een investeringskrediet en ligt vast voor de hele duur van het krediet. ze kredietvorm kan wel verschillen naargelang de bank die men raadpleegt. Kenmerken de begunstigde mag naar eigen goeddunken gebruik maken van dit krediet. weliswaar binnen het vooraf vastgestelde kredietplafond. Dit zal de bank tot enige voorzichtigheid aansporen bij de toekenning ervan. Dit komt eveneens omdat de bank hier niet overgaat tot herfinanciering of herdiscontering. wat haar eigen thesaurie zou verbeteren. de meestal intresten worden dagelijks berekend maar slechts trimesterieel aangerekend. is er geen duur bepaald. soms max. 1 jaar. soms met een terugbeta lingsplan. het krediet wordt stelselmatig aangezuiverd met de binnenkomende betalingen op die rekening. Kostprijs er is een basisrentevoet die gelijk is voor alle grootbanken (12 % op 01104/93). Bij kleinere instellingen kan het soms tot 0.5 % goedkoper zijn. daarboven komt een handelsmarge tussen 0.25 en 2 % (vaak 1 %) afhankelijk van het risico. de verstrekte omzet op rekening. de hoogte van de kredietlijn. de vervolgens standing van de kredietnemer.... wordt een reservatieprovisie van of 0.25 % per trimester aangerekend op de toegesane kredietlijn of op de hoogste trimesteriële debetstand indien hoger; bij het overschrijden van de kredietlijn wordt een soort boete aangerekend. overschrijdingsprovisie genoemd. die er meestal op neerkomt dat men de intrestvoet verhoogt met 1 % (bij sommige banken zal men voor het overschrij dingsbedrag de intrestvoet verhogen met 4%) en aan het einde van de maand 0.5 % op het norninaal bedrag van de overschrijding. M.a.w. een overschrijding van de kredietlijn wordt gesanctioneerd met minstens 6% verhoging van de normaal toegepaste rentevoet. Hoofdstuk V : Financieringsvormen op korte termijn 166

20 Conclusie Alhoewel het kaskrediet de meest gebruikte en soepelste vorm is van korte termijn krediet, is het nominaal de duurste kredietvorm (alles inclusief veelal rond 15 %). lndien de opname wisselvallig gebeurt, zal deze kredietvorm niet zo duur uitvallen. Men betaalt slechts intrest op de opgenomen bedragen en slechts voor de gebruikte periode. Probeer dan wet om slechts een reserveringsprovisie te moeten betalen op de hoogste trimesteriële debetstand. Het wordt daarentegen zeer duur als men op permanente wijze en vol. voor een groot gedeelte van de kredietlijn gebruik maakt van het kaskrediet. Van de totale korte termijn kredietverlening in 1989 werd volgens de jaarverslagen van de Belgische Vereniging der Banken, 89 % verstrekt via kaskredietvormen (met inbegrip van vaste voorschotten), 9,5 % via discontokredieten en 1,5 % via acceptkredieten Varianten van het kaskrediet Doordat het normale kaskrediet geen zelfliquiderend karakter heeft, m.a. w. er staat geen specifiek neutralizerende verrichting tegenover, zijn er een aantal speciale vormen ontworpen die wet dit aspect hebben en zelfs een waarborg verschaffen. Wat de banken altijd verkiezen. Voor elke variante die hierna voigt, zullen slechts de verschillen met het normale kaskrediet besproken worden alsook een conclusie wanneer het opportuun lijkt Voorschotten op in pand gegeven facturen Het in pand geven van de facturen gebeurt volgens de wet op het endossement van facturen (van 25/10/1921, gewijzigd op ). bank verkiest de inpandname hoven de eigendomsoverdracht, aangezien ze bij dit laatste geen verhaal heeft op haar k1ant wanneer de debiteur rechtmatige verweermiddelen opwerpt. formaliteiten gebeuren in 2 fasen : Optimaal debiteurenbeheer 167

Financieringsstromen

Financieringsstromen Financieringsstromen Handboek p. 180 tot 199 FINANIERINGSSTROMEN e onderneming moet, om haar activiteiten te kunnen financieren, beschikken over vermogensbronnen: - eigen vermogen - vreemd vermogen: -

Nadere informatie

101 TIPS VOOR MIJN DEBITEURENBEHEER

101 TIPS VOOR MIJN DEBITEURENBEHEER 101 TIPS VOOR MIJN DEBITEURENBEHEER I. HOE BEHEER IK MIJN SCHADECLAIM EN SCHULDVORDERING? 1. Quasi-delictuele aansprakelijkheid...4 1.1 Slachtoffer van een ongeval: wat moet ik doen?...5 1.2 Hoe wordt

Nadere informatie

3 FINANCIERINGSSTROMEN

3 FINANCIERINGSSTROMEN 268 Kosten: II.D. 63 425,00 = 53 425,00 (afschrijvingen) + 10 000,00 (waardevermindering) 3 FINANCIERINGSSTROMEN De onderneming moet, om haar activiteiten te kunnen financieren, beschikken over vermogensbronnen:

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Checklist voor mogelijk incorrect gebruik van het kaskrediet

Checklist voor mogelijk incorrect gebruik van het kaskrediet 28/03/2013 P11905 FEB177194 Published Checklist voor mogelijk incorrect gebruik van het kaskrediet Aan de hand van onderstaande checklist kan de ondernemer aftoetsen of hij op een correcte manier gebruik

Nadere informatie

101 PRAKTISCHE TIPS VOOR MIJN INCASSO

101 PRAKTISCHE TIPS VOOR MIJN INCASSO 101 PRAKTISCHE TIPS VOOR MIJN INCASSO I. HOE BEHEER IK MIJN SCHADECLAIM EN SCHULVORDERING? 1. Quasi-delictuele aansprakelijkheid...4 1.1 Slachtoffer van een ongeval: Wat moet ik doen?...5 1.2 Hoe wordt

Nadere informatie

EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT

EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT CD-Rom EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT Uit de inhoud 101 PRAKTISCHE TIPS VOOR MIJN DEBITEURENMANAGEMENT 1) Hoe beheer ik mijn schadeclaim en schuldvordering? 1. Quasi-delictuele aansprakelijkheid... 1.1 Slachtoffer

Nadere informatie

1 Financieringsmogelijkheden

1 Financieringsmogelijkheden 1 Financieringsmogelijkheden Aan internationale handel zijn verschillende risico s verbonden, zowel voor de koper als de verkoper. De grootste zorg voor de koper is dat hij de juiste goederen, onbeschadigd

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis.

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSINGSGEBIED Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Arcotec bw vzw zich verbindt t.o.v. zijn medecontractant. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering

Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Faculteit Handelswetenschappen & Bestuurskunde Het valt

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 31: Dubbel boekhouden HO31. E. Goossens T. Janssens

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 31: Dubbel boekhouden HO31. E. Goossens T. Janssens Info-books HO31 Toegepaste Informatica Deel 31: Dubbel boekhouden E. Goossens T. Janssens Hoofdstuk 9 Het omzetbaar actief 9.1 Probleemstelling Tot nog toe hadden wij het, wat het omzetbaar actief betreft,

Nadere informatie

Handleiding voor de syndicus - Aanvraag van een KBC-Renovatiekrediet voor VME s

Handleiding voor de syndicus - Aanvraag van een KBC-Renovatiekrediet voor VME s Handleiding voor de syndicus - Aanvraag van een KBC-Renovatiekrediet voor s Hieronder vindt u de nodige stappen die dienen doorlopen te worden om een KBC-renovatiekrediet voor aan te vragen en op te nemen.

Nadere informatie

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op korte termijn Leverancierskrediet Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. Leverancierskrediet is dus krediet dat de leverancier verleent aan de afnemer

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER Brussel, 2 ê. J3. Dt O. ref. : Dienst Hypothecaire Kredieten / C A. Mettepenningen - S 02/737.07.63 Betreft : Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Circulaire. CORP 2013-002 - Aanbod van korte termijn financiering. Bankenplan : vraag van de Vlaamse regering

Circulaire. CORP 2013-002 - Aanbod van korte termijn financiering. Bankenplan : vraag van de Vlaamse regering Circulaire 28/02/2013 P11905 FEB175992 Published CORP 2013-002 - Aanbod van korte termijn financiering To: Banken-leden Contact: Anne-Mie Ooghe AO@febelfin.be In het kader van het Bankenplan van minister-president

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen

Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen Zakelijk krediet 1 Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen In deze algemene brochure leest u wat de twee belangrijkste zakelijke kredieten van ABN AMRO zijn, en wat de kenmerken en risico

Nadere informatie

Thema 10 De financiering van de onderneming

Thema 10 De financiering van de onderneming Thema 10 De financiering van de onderneming Wat zul je leren? Enkele belangrijke bronnen van ondernemingsfinanciering op lange termijn beschrijven en de voor- en nadelen van deze financieringsbron afwegen.

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Overview Regeerakkoord: versterkte samenhang tussen buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ondersteuning van Nederlands MKB dat wil

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Saint-Gobain Innovative Materials Belgium - februari 2016 1. Algemene bepalingen Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene voorwaarden ) zullen van toepassing zijn op alle

Nadere informatie

EDEBEX biedt ondernemingen een alternatief voor bankkrediet. Fonction de l orateur

EDEBEX biedt ondernemingen een alternatief voor bankkrediet. Fonction de l orateur EDEBEX biedt ondernemingen een alternatief voor bankkrediet TITREDavid DE Van LA CONFERENCE der Looven Founder & CCO de - Edebex Prénom & Nom l orateur Fonction de l orateur David Van der Looven Co-founder

Nadere informatie

1 van 5. Concrete voorbeelden. Voorbeeld 1: juffrouw Evita. Voorbeeld 2: de heer Tom Poes. Waarborgregeling Concrete voorbeelden

1 van 5. Concrete voorbeelden. Voorbeeld 1: juffrouw Evita. Voorbeeld 2: de heer Tom Poes. Waarborgregeling Concrete voorbeelden Concrete voorbeelden Voorbeeld 1: juffrouw Evita Juffrouw Evita werkte een aantal jaren als hulp in een krantenzaak maar nu wil ze eindelijk op eigen benen staan. Zij heeft een dagbladhandel op het oog

Nadere informatie

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon:

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon: aangeboden door www.boekhouder.be Trouwe lezers van onze website weten dat we enthousiast zijn over het systeem van de Winwinlening dat in 2006 boven de doopvont werd gehouden door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 19: OEFENINGEN

HOOFDSTUK 19: OEFENINGEN 1 HOOFDSTUK 19: OEFENINGEN 1. Op de beurs van New York worden de volgende koersen genoteerd : 100 JPY = 0,8 USD ; 1 GBP = 1,75 USD en 1 euro = 0,9273 USD. In Tokyo is de notering 1 USD = 140 JPY. In Londen

Nadere informatie

Offerte Invest for Life Corporate 2

Offerte Invest for Life Corporate 2 Offerte Invest for Life Corporate 2 Opgemaakt ter attentie van: Voorbeeld MySavings Aangeboden door: MySavings Antwerpselaan, 38 1000 - Bruxelles info@mysavings.be www.mysavings.be Deze offerte verplicht

Nadere informatie

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN C.D.V. - D. 135/D/COR1 STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN Deze staat bevat de gegevens, bestemd voor de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (Belgische toezichthouder inzake verzekeringen) betreffende

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA Financiële analyse Les 2 Vermogensbehoefte en financiering Auteur: Witek ten Hove, MBA In deze les gaan we kijken naar onderdelen uit de balans. Er wordt aangenomen dat de student weet hoe een balans is

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard Begrippenlijst A-Z Afbetaling Als u iets op afbetaling koopt, krijgt u uw aankoop direct mee. Vervolgens betaalt u het aankoopbedrag in termijnen terug. U wordt pas officieel eigenaar van uw aankoop zodra

Nadere informatie

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl KEYHOME Ontdek het hypothecair krediet 05/2017/nl 2 1. Het hypothecair krediet bij Keytrade Bank...3 1.1. Wie mag een hypothecair krediet aangaan?...3 1.2. Voorwerp van het krediet...3 1.3. Hoeveel kunt

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

De Solidaire Lening voor ondernemers

De Solidaire Lening voor ondernemers De Solidaire Lening voor ondernemers Gebruiksaanwijzing voor de aanbrengers van de Solidaire Lening Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld ter informatie van de aanbrengers, die in contact komen met het doelpubliek

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

Putoptie. 1Productinformatie!

Putoptie. 1Productinformatie! Putoptie 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Krediet Management Brief

Krediet Management Brief Krediet Management Brief in samenwerking met Instituut voor Kredietmanagement van Vlerick Leuven Gent Management School KREDIETVERZEKERINGEN Krediet Management Brief 9 01 1. Kredietverzekering: wat? Kredietverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Wie zijn wij Buitengewoon Adviesbureau Schumacher, we korten dit in onze communicatie (en ook in deze algemene voorwaarden) af tot BAS. Juridische vestiging: Frans Halslaan

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Publicatie Licentiedepartement DATUM 14/10/2015 AUTEUR

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner

Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner Deze prospectus werd opgemaakt in de naam van de verkoper wiens gegevens hieronder vermeld staan en die optreedt in de hoedanigheid van kredietbemiddelaar.

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende een waarborgregeling voor de ondernemingen die zijn getroffen door de dioxinecrisis in 1999

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende een waarborgregeling voor de ondernemingen die zijn getroffen door de dioxinecrisis in 1999 Stuk 182 (1999-2000) Nr. 4 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 29 maart 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende een waarborgregeling voor de ondernemingen die zijn getroffen door de dioxinecrisis in 1999 TEKST

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s

Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s Hieronder vindt u de nodige stappen die dienen doorlopen te worden om een KBC-renovatiekrediet voor VME s aan te vragen en

Nadere informatie

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken :

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken : 1. De voordelen : Bonus van 10% tot 15% (bij leven) op de jaarpremies Een contract - Een vervaldatum - Een premie Geen fractioneringskosten (indien domiciliëring) Geen poliskosten Uiterst voordelige tarieven

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

Incassokosten en algemene verkoopsvoorwaarden op Belgische debiteuren

Incassokosten en algemene verkoopsvoorwaarden op Belgische debiteuren Presentatie Credit Expo 7 november 2013 Patrick Vergauwen, Gedelegeerd-Bestuurder Credit Management & Advice nv Basis van het contractueel recht (relatie verkoper en koper): - Code Napoleon - Burgerlijk

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: en en 1. Zencap Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan

Nadere informatie

BELGACAP. 1. Praktische Gids. Aanvullende Publieke Kredietverzekering, Dankzij BELGACAP, de Belgische

BELGACAP. 1. Praktische Gids. Aanvullende Publieke Kredietverzekering, Dankzij BELGACAP, de Belgische BELGACAP De Belgische Aanvullende Publieke Kredietverzekering 1. Praktische Gids Dankzij BELGACAP, de Belgische Aanvullende Publieke Kredietverzekering, kunt u bepaalde van de u door Atradius geleverde

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Vreemd vermogen

Hoofdstuk 8. Vreemd vermogen Hoofdstuk 8 Vreemd vermogen Prijsvorming Vreemd vermogen Interest (rente) = vergoeding voor beschikbaar stellen geld. NB: rente is ook gelijkblijvend periodiek bedrag uit FRK 1. Tarief vraag en aanbod

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328 F : +32/2

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON. Nieuw model. Verklarende nota 1

CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON. Nieuw model. Verklarende nota 1 CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON Nieuw model Verklarende nota 1 A. Inleiding De vervanging van de verzekeringstussenpersoon op initiatief van de cliënt is

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Welk krediet heeft u nodig? dossier. 1. Enkele vuistregels... 2. 2. Meest courante kredietvormen... 10

Inhoudstafel. Deel I - Welk krediet heeft u nodig? dossier. 1. Enkele vuistregels... 2. 2. Meest courante kredietvormen... 10 Inhoudstafel Deel I - Welk krediet heeft u nodig? 1. Enkele vuistregels... 2 1.1. Kortetermijnkredieten voor kosten... 2 1.1.1. Wat is uw behoefte aan bedrijfskapitaal?... 2 1.1.2. Ook uw dienstenbedrijf

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT GELDLENING

OVEREENKOMST TOT GELDLENING OVEREENKOMST TOT GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN 1. Stichting Combibaan Hengelo, gevestigd te Hengelo, vertegenwoordigd door Y.P.J. Drost, voorzitter, hierna te noemen geldneemster ; 2. Gemeente Hengelo,

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT TUSSEN : Mr. du Moulin Evelyne, optredend als zaakvoerder van de BVBA ADVOCATEN DU MOULIN & PARTNERS - hierna genoemd advocaat - EN : - hierna genoemd de cliënt -

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Een VME-lening. De oplossing van Federale Verzekering

Een VME-lening. De oplossing van Federale Verzekering Een VMElening De oplossing van Federale Verzekering Inleiding De Belgische vastgoedmarkt = verouderd Nieuwe normen (isolatie, liften, energie, dakwerken, ) NOODZAKELIJKE & OMVANGRIJKE RENOVATIE EN OF HERSTELLINGSWERKEN

Nadere informatie

Financiële leasing professionelen

Financiële leasing professionelen Financiële leasing professionelen Voor personenwagens, bedrijfswagens en alle materieel gebruikt in een professionele omgeving FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Leasing, de aangewezen financieringstechniek

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010 Consumentenkrediet Wilfried Van Hirtum Versie 1.06 6 januari 2010 Copyright 2010 Wilfried Van Hirtum Dit werk wordt vrij gegeven aan de gemeenschap en mag dus gekopieerd, verspreid en aangepast worden

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Overview Initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken Gestart op 1 juli 2014, Combineert handel en hulp Overheid stelt voorwaarden Revolverend

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

NIBE-SVV OEFENEXAMEN BUITENLANDBEDRIJF

NIBE-SVV OEFENEXAMEN BUITENLANDBEDRIJF NIBE-SVV OEFENEXAMEN BUITENLANDBEDRIJF 1. Bij welke van de onderstaande transacties is vanuit Nederlands gezichtspunt sprake van transitohandel? A. Exportex BV uit Rotterdam koopt een partij hout uit Canada

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken,

Nadere informatie