MEERJARENPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEERJARENPLAN 2011-2012"

Transcriptie

1 MEERJARENPLAN AFDELING Doetinchem.. vallend onder het district Achterhoek..

2 Inhoudsopgave 1. Doel, missie en visie Nederlandse Rode Kruis 4 2. Speerpunten Algemene gegevens 5 4. Speerpunt 1: Noodhulp 6 5. Speerpunt 2: Eerste Hulp: Iedereen kan (rekenen op) Eerste Hulp 8 6. Speerpunt 3: Sociale Hulp: Bevorderen zelfredzaamheid en aanbrengen focus Speerpunt 4: Diversiteit Randvoorwaarde: Lokale fondsenwerving: een gezonde financiële basis Randvoorwaarde: Vrijwilligersmanagement en Opleidingen Randvoorwaarde: Communicatie en PR Randvoorwaarde: Internationale Activiteiten 19 blz. 3

3 1. Doel, missie en visie Nederlandse Rode Kruis Doel Onze doelstelling is bijdragen aan een vreedzame, tolerante en humane wereld door het helpen van mensen wier leven, gezondheid, welzijn of waardigheid wordt bedreigd. Missie Onze missie is het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Daartoe mobiliseren we de kracht van menslievendheid en solidariteit: we creëren een ruimte waarin mensen in nood, vrijwillige hulpverleners en donoren samenkomen en invulling geven aan ons aller verantwoordelijkheid om anderen te helpen. Visie Onze visie is dat onze vrijwillige hulpverlening gemeenschappen moet en kan versterken, zodanig dat zij zelf in staat zijn menselijk lijden te beantwoorden met hoop, respect voor de waardigheid van elk individu en vanuit een gevoel van rechtvaardigheid. We werken vanuit zeven grondbeginselen: Menslievendheid Onpartijdigheid Neutraliteit Onafhankelijkheid Vrijwilligheid Eenheid Algemeenheid 2. Speerpunten Binnen het Nederlandse Rode Kruis in het afgelopen jaar gesproken over onze toekomstvisie voor Daarbij maken we gebruik van het zgn. strategie-huis, dat gebaseerd is op de meerjarenstrategie van de Internationale Federatie Strategy Dit huis bestaat uit een dak (visie en missie wie we zijn), drie kamers (de feitelijke hulpverlening wat we doen) en drie treden (de randvoorwaarden voor de hulpverlening hoe we het doen). De strategiebijeenkomsten en de werkconferenties hebben bijgedragen aan een beter inzicht in waar onze activiteiten toe bijdragen en hoe ze onderling met elkaar samenhangen. Voor de komende jaren zijn er 4 speerpunten naar voren gekomen die belangrijk zijn voor ons werk en daar zullen we de komende jaren dan ook extra aandacht aan besteden. Dit betreft: 1. Noodhulp 2. Eerste Hulp: Iedereen kan (rekenen op) Eerste Hulp 3. Sociale hulp: bevorderen zelfredzaamheid en aanbrengen focus 4. Diversiteit Naast deze speerpunten besteden we aandacht aan de randvoorwaarden voor onze hulpverlening. In dit format worden de bovengenoemde speerpunten en onze overige huidige activiteiten (van het Nederlandse Rode Kruis, geplaatst ten opzichte van het strategie-huis, zodat duidelijk wordt waar ze aan bijdragen: redden van levens, bevorderen zelfredzaamheid en weerbaarheid, verbeteren sociaal klimaat, effectieve samenwerking en versterken vereniging. Vaak hebben activiteiten betrekking op één kamer of trede, maar soms ook op meerdere. In de rest van dit format wordt dit steeds visueel weergegeven en in tekst verduidelijkt. 4

4 3. Algemene gegevens Samenstelling bestuur: Functie Naam Voorzitter Hielke de Boer Secretaris Wendy Koopman Penningmeester Gerard te Pas Internationale Activiteiten - Sociale Hulp, vakantieprojecten door voorz. en Erna van Oosterhout Noodhulp Nationaal, vervoer Peter Romp Fondsenwerving & Communicatie door penn. en secr. Vrijwilligersmanagement & Opleidingen door voorz. en Betsy de Waal Algemeen bestuurslid Wim Jansen Voor de Districtsraadsvergadering vaardigt de afdeling 2.afgevaardigden af. Deze afgevaardigden nemen zitting in de districtsraad van het district Achterhoek.. De namen van de afgevaardigden zijn: Naam afgevaardigde van de afdeling Wim Jansen Klaas Mussche Het meerjarenplan en de begroting voor worden in de afdelingraadsvergadering van 21 september.2010 voorgelegd ter goedkeuring. Artikel 16 Reglement Afdelingen en Districten: Het afdelingsbestuur heeft de leiding over en draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werkzaamheden van haar afdeling als genoemd in artikel 2 van datzelfde reglement, een en ander in samenwerking met het district waaronder zij ressorteert en de andere onder het district ressorterende afdelingen Het Afdelingsbestuur is ten aanzien van zijn beleid verantwoording verschuldigd: 1. aan de Afdelingsraad, als het gaat om uitvoering van de activiteiten van de afdeling. 2. aan het districtsbestuur, als het gaat om de uitvoering van het districtsbeleid. 3. aan het verenigingsbestuur, als het gaat om uitvoering van het landelijke beleid Soort vergadering/bijeenkomst Frequentie in 2011 Frequentie in 2012 DB vergadering adhoc + digitaal adhoc +digitaal Bestuursvergadering 6x + digitaal 6x + digitaal Afdelingsraad 2x 2x Afgevaardigdenoverleg - - Coördinatorenoverleg 2x 2x Vrijwilligersbijeenkomst 2x 2x Contacten gemeente en samenwerkingspartners in de zorg in het kader van de Sociale Hulp adhoc adhoc Rooster van herbenoemingen/aftreden: Naam Datum benoeming Datum herbenoeming Datum aftreden H.de Boer W. Koopman G.te Pas P. Romp W. Jansen B.de Waal

5 Speerpunt 1: Noodhulp Visie en Missie Noodhulp Levens redden Verminderen risico s, voorbereiding op rampen en herstel van gevolgen Bevorderen zelfredzaamheid en weerbaarheid In alledaagse omstandigheden en noodsituaties Verbeteren sociaal klimaat Tegengaan van sociale uitsluiting en bevorderen respect voor de medemens Doel: Verminderen van gevolgen van rampen, conflicten en ongevallen. Doelgroep: getroffenen (slachtoffers, evacués) en opdrachtgevers (veiligheidsregio s, Geneeskundige hulp bij ongevallen en Rampen, gemeenten). Effectieve samenwerking Binnen de vereniging en met partners binnen en buiten het Rode Kruis Humanitaire Diplomatie Inclusief pleitbezorging Wat: Vrijwilligers kunnen actief zijn binnen een Sigmateam, O&V team of VWI-team, deze activiteiten hebben een landelijk uniform karakter die in overleg met de samenwerkingspartners zijn vastgesteld. De coördinatie en aansturing van deze rampenhulpverlening zal in 2010 worden gedaan vanuit de veiligheidsregio. Hulp bij evenementen kennen een lokaal en bovenlokaal karakter en ook die dienen een uniforme aanpak en kwaliteit te hebben. Sterke vereniging Een slagvaardige organisatie In Nederland is noodhulp een vaste taak van het Nederlandse Rode Kruis. Vooral door ontwikkelingen buiten onze vereniging vragen organisatie en kwaliteit van de uitvoering aandacht. Er worden hogere eisen gesteld en we gaan meer aansluiting vinden bij de veiligheidsregio s. Wij zullen daarom de werkwijze van noodhulpverlening in Nederland verder verbeteren en uniformeren. Om aan te kunnen sluiten bij de veiligheidsregio s is meer samenwerking tussen districten van essentieel belang. Daarnaast moeten we onze blik meer extern richten en ervoor zorgen dat we structureel aan tafel zitten bij onze partners in veiligheid. Soort activiteit Doelgroep Doelstelling 2011 Doelstelling 2012 Opvang en verzorging Slachtoffers, O&V-leden in kader van district (Sigma) idem 2011 en kader Evenementenhulp: Opstellen van een evenementenkalender Publiek bij evenementen Aanvullende vragen Opvang & Verzorging 1.Bent u verantwoordelijk voor een convenant Opvang & Verzorging? 1b. Zo ja, met wie is het convenant gesloten? 2.Welke normen worden er in het convenant genoemd? - wat is de opkomsttijd? - wat is het aantal benodigde vrijwilligers? nee, bij district Achterhoek 6

6 - welke opleidingen moeten door vrijwilligers worden gevolgd? - welke middelen zijn nodig? 3. Wat is er nodig om het convenant te realiseren? - op het gebied van werving - op het gebied van scholing/training - op het gebied van oefening 4. Wie is de afgevaardigde in het bestuurlijke RONN-overleg? Aanvullende vragen Evenementenhulp 1.Welke overeenkomsten hebt u op het gebied van evenementenhulp? met bvo De Graafschap 2. Welke evenementen gaat u uitvoeren? verschillende volgens activiteitenlijst 3.Aan welke normen moet u voldoen? 32 vrijwilligers - wat is de opkomsttijd? minimaal 1500 uur inzet - wat is het aantal benodigde vrijwilligers? herhalings-/oefenavonden - welke opleidingen moeten door vrijwilligers worden gevolgd? - welke middelen zijn nodig? 4. Wat is er nodig om het convenant te realiseren? zonodig ism. collega-afdelingen - op het gebied van werving - op het gebied van scholing/training - op het gebied van oefening Gewenste ondersteuning: voor welke activiteit wenst u ondersteuning en waaruit bestaat deze? Activiteit Gewenste ondersteuning geen 7

7 Speerpunt 2: Eerste Hulp: Iedereen kan (rekenen op) Eerste Hulp Visie en Missie Levens redden Verminderen risico s, voorbereiding op rampen en herstel van gevolgen Bevorderen zelfredzaamheid en weerbaarheid In alledaagse omstandigheden en noodsituaties Verbeteren sociaal klimaat Tegengaan van sociale uitsluiting en bevorderen respect voor de medemens Eerste Hulp Doel: Het verspreiden van kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van Eerste Hulp om onze medemens direct hulp te kunnen verlenen in geval van een ongeval of acute ziekte in afwachting van professionele hulp. Doelgroep: Publiek in het algemene, specifieke doelgroepen en de vrijwilligers. Effectieve samenwerking Binnen de vereniging en met partners binnen en buiten het Rode Kruis Humanitaire Diplomatie Inclusief pleitbezorging Sterke vereniging Een slagvaardige organisatie Wat: Het promoten, geven van informatie en het organiseren van informatie of praktijkbijeenkomsten of cursussen. Dit kunnen losse modules zijn of een volledige cursus. Ambitie: 100 afdelingen hebben Eerste Hulp activiteiten in het werkplan, 40 afdelingen bieden ook daadwerkelijk Eerste Hulp aan. Een belangrijke taak van het Nederlandse Rode Kruis is het verlenen van Eerste Hulp. Immers de bereidheid om elkaar te helpen is niet alleen een taak van beroepsredders tijdens rampen, maar begint voor iedereen op kleine schaal, thuis of in de buurt. In het algemeen is er in Nederland meer aandacht nodig: veel te weinig mensen weten hoe ze eerste hulp kunnen verlenen. In vergelijking met andere landen in Europa bungelt Nederland onderaan wat Eerste Hulp kennis betreft. Voor het Nederlandse Rode Kruis is dat een belangrijke reden om hier de komende jaren veel aandacht aan te besteden en een leidende rol te verwerven op dit gebied. Soort activiteit Doelgroep Doelstelling 2011 Doelstelling 2012 Promotie activiteiten over Inwoners in het eigen plaatselijk aansluiten bij idem werkgebied. Dit kan landelijke doelstellingen het nut en de noodzaak publiek zijn maar ook de van Eerste Hulp eigen vrijwilligers. Informatiebijeenkomsten. Bijv. veiligheid in en om huis, Eerste Hulp aan kinderen en wandelletsel Mensen die informatie willen hebben over 1 e Hulp onderwerpen. Dit kan publiek zijn maar ook de eigen vrijwilligers. bij belangstelling actief op inspelen idem Eerste Hulp onderwijs. Keuze uit o.a. cursussen: Basisvaardigheden, reanimatie en AED bediening Eerste Hulp onderwijs voor vrijwilligers: de volledige Eerste Hulp cursus Jeugd Eerste Hulp aan kinderen in het Basisonderwijs Eerste Hulp als Maatschappelijke stage Mensen die meer willen weten van Eerste Hulp verlening en een certificaat willen behalen. Dit kan publiek zijn maar ook de eigen vrijwilligers. Vrijwilligers Evenementenhulpverlening dienen in het bezit te zijn van een volledig Eerste Hulp certificaat (4**** van het NRK) of gelijkwaardig. Kinderen Basisonderwijs, groep 7-8 Leerlingen van het voortgezet onderwijs. - op Prakticon (geen MaS) - via MaS op Metzo idem

8 Gewenste ondersteuning: voor welke activiteit wenst u ondersteuning en waaruit bestaat deze? Activiteit Gewenste ondersteuning ikv. MaS, eerste hulp-lessen bij Metzo opleiders 9

9 Speerpunt 3: Sociale Hulp: bevorderen zelfredzaamheid en aanbrengen focus Levens redden Verminderen risico s, voorbereiding op rampen en herstel van gevolgen Visie en Missie Bevorderen zelfredzaamheid en weerbaarheid In alledaagse omstandigheden en noodsituaties Verbeteren sociaal klimaat Tegengaan van sociale uitsluiting en bevorderen respect voor de medemens Effectieve samenwerking Binnen de vereniging en met partners binnen en buiten het Rode Kruis Humanitaire Diplomatie Inclusief pleitbezorging Sterke vereniging Een slagvaardige organisatie Sociale Hulp Doel: bevorderen van zelfredzaamheid en weerbaarheid. Doelgroep: Chronisch zieke, gehandicapte en vereenzaamde mensen. Wat: Het organiseren van activiteiten in relatie tot het vergroten van zelfredzaamheid en weerbaarheid. Centraal staat het deelnemen in netwerken: wanneer mensen met elkaar in contact blijven, helpt hen dat om te blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. In die betekenis zou ons werk zich meer moeten richten op wijken (dit geldt in de stedelijke gebieden) en groeperingen in de samenleving. Bovendien helpen we deze mensen ook om zichzelf weerbaarder te maken voor het geval zich een noodsituatie voordoet. Het vergroten van zelfredzaamheid en weerbaarheid heeft hiermee ook een belangrijke functie voor noodhulp. Om focus aan te brengen in de sociale hulpactiviteiten (bestaande en nieuwe) kunnen de volgende vragen gebruikt worden: - Draagt de activiteit bij aan de zelfredzaamheid en weerbaarheid van de hulpvrager? - Draagt de activiteit bij aan het bouwen, onderhouden of opzetten van een netwerk, waarin de hulpvragers met elkaar verbonden zijn? - Wat is het beoogde resultaat van de activiteit en wanneer zou dat resultaat bereikt moeten zijn? - Zijn er andere hulpverlenende instanties die deze activiteit aanbieden en zo ja, kunnen we de hulpvrager dan doorverwijzen of zijn er mogelijkheden tot samenwerken met deze instanties? Soort activiteit Doelgroep Doelstelling 2011 Doelstelling 2012 Maatjesprojecten Bijv. taalcoaches, (activerend) huisbezoek, mantelzorgondersteuning Trainingen Bijv. mobieltjes, cursus vrienden maken Recreatieve activiteiten - op 4 locaties wekelijkse welfare - welfarewinkel - verkopingen idem 2011 Activiteiten of bijeenkomsten gericht op netwerkvorming Bijv. telefooncirkels, lotgenotenontmoetingen Bijzondere Vakanties 16 deelnemers 16 deelnemers Nieuwe activiteiten: - bij welfare zoeken naar idem als 2011 verbreding/vernieuwing van activiteiten - verjonging deelnemers Activiteiten die afgebouwd worden: 10

10 Gewenste ondersteuning: voor welke activiteit wenst u ondersteuning en waaruit bestaat deze? Activiteit Gewenste ondersteuning ideeën over activiteiten 11

11 Speerpunt 4: Diversiteit Visie en Missie Levens redden Verminderen risico s, voorbereiding op rampen en herstel van gevolgen Bevorderen zelfredzaamheid en weerbaarheid In alledaagse omstandigheden en noodsituaties Verbeteren sociaal klimaat Tegengaan van sociale uitsluiting en bevorderen respect voor de medemens Diversiteit Doel: in tijden van nood dient het Rode Kruis iedereen te kunnen bereiken die hulp nodig heeft. Doelgroep: met name jongeren, allochtonen en migranten. Effectieve samenwerking Binnen de vereniging en met partners binnen en buiten het Rode Kruis Humanitaire Diplomatie Inclusief pleitbezorging Wat: het creëren van een breed netwerk een divers vrijwilligersbestand door het pro-actief betrekken van nieuwe doelgroepen in zowel bestuurlijke als uitvoerende activiteiten. Het aanpassen van bestaande activiteiten en/of het opzetten van nieuwe activiteiten, passen bij de wensen van nieuwe doelgroepen (bijv. Kluscontact). Sterke vereniging Een slagvaardige organisatie Naast de bestaande mogelijkheden via de maatschappelijke stages en het betrekken van de studentendesks in de vereniging is het ons nog niet gelukt om structureel de vereniging te verjongen. In de vereniging wordt momenteel gezocht naar nieuwe initiatieven op dit vlak, waaronder het samenstellen van een werkgroep uit de vereniging, aangevuld met vertegenwoordigers van specifieke doelgroepen van buiten de vereniging, die voorstellen kan doen. De Ledenraad is bovendien akkoord gegaan met het openstellen van één van de vacante bestuurszetels voor een jongere (<30 jaar). Soort activiteit Doelgroep Doelstelling 2011 Doelstelling 2012 Het organiseren van Middelbaar scholieren maatschappelijke stages* (12-18 jaar) Het (waar aanwezig) samenwerken met Studentendesks** Het lokaal samenwerken met migrantenorganisaties, scholen, jongerenorganisaties etc. Het betrekken van jongeren en migranten in besturen/ bestuursactiviteiten Verbeteren integratie van achtergestelde groepen (bijvoorbeeld Taalcoaches) Nieuwe activiteiten: samenspraak van bevolkingsgeledingen * kijk voor meer informatie op: mas.rodekruis.nl contract met Rietveldcollege voor alle 4 leergangen uitvoeren(50% van MaS-uren) met Metzo incidentele activiteiten uitbreiden deelname aan Dag van de Dialoog idem 2011 deelname jongerenworkshop **De Studentendesks zitten in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Delft, Groningen, Maastricht, Wageningen, Leeuwarden, Middelburg, Tilburg en Drenthe (in oprichting) bestendiging met Rietveldcollege uitbreiding bij Metzo, uitmondend in contract op zoek naar jongeren 12

12 Gewenste ondersteuning: voor welke activiteit wenst u ondersteuning en waaruit bestaat deze? Activiteit Gewenste ondersteuning MaS begeleiding van MaS-vrijwilligers zoeken/instructie van nieuwe MaS-vrijwilligers 13

13 Randvoorwaarde: Lokale fondsenwerving: een gezonde financiële basis Visie en Missie Lokale fondsenwerving Levens redden Verminderen risico s, voorbereiding op rampen en herstel van gevolgen Bevorderen zelfredzaamheid en weerbaarheid In alledaagse omstandigheden en noodsituaties Verbeteren sociaal klimaat Tegengaan van sociale uitsluiting en bevorderen respect voor de medemens Doel: extra inkomsten genereren om meer lokale (sociale) hulp te bieden en afdelingen en districten sterker positioneren binnen het Rode Kruis. Doelgroep: Fondsenwervende vrijwilligers. Wat: meedoen aan de jaarlijkse collectecampagne in juni, het ontplooien van fondsenwervende activiteiten zoals het benaderen van de lokale zakelijke markt en het opzetten van fondsenwervende evenementen / acties. Effectieve samenwerking Binnen de vereniging en met partners binnen en buiten het Rode Kruis Humanitaire Diplomatie Inclusief pleitbezorging Sterke vereniging Een slagvaardige organisatie Gezonde financiële basis Een gezonde financiële basis is een belangrijke voorwaarde voor het kunnen blijven uitvoeren van de hulpactiviteiten en het opstarten van nieuwe activiteiten. Met Samen 1 zijn de financiële spelregels voor afdelingen en districten veranderd: naast een vaste bijdrage per inwoner, zijn de opbrengsten van lokale fondsenwerving geheel voor de afdeling. Garantieregeling Voor afdelingen die er financieel op achteruit gaan (als gevolg van de veranderde financiële structuur door Samen 1) is een garantieregeling ingesteld. Deze garantieregeling geldt 3 jaar: van t/m Het is noodzakelijk dat alle afdelingen deze periode van 3 jaar gebruiken om een gezonde financiële basis te realiseren binnen de nieuwe financiële structuur en lokale fondsenwerving van de grond krijgen. Ondersteuning bij lokale fondsenwerving wordt op 3 manieren geboden: 1 Intranet: handboek fondsenwerving, stappenplan, ideeëndocument en andere tools. 2 Workshops: Hoe benader ik de zakelijke markt, Succesvol geld aanvragen bij vermogensfondsen, etc. 3 Adviseurs lokale fondsenwerving: na een intakegesprek volgt een standaard adviespakket van 4 sessies of wordt adviespakket op maat samengesteld. Indien u ondersteuning door een adviseur lokale fondsenwerving wenst, neemt u dan contact op met uw ondersteuningsregisseur. Voor ondersteuning bij de collecte kunt u contact opnemen met de collectepromotor. Fondsenwervende Activiteit Gerealiseerd Gerealiseerd / Verwachting Ambitie / Plan Ambitie / Plan Wens ondersteuning Collecteweek 9000, , , ,- Nee Sponsoring door bedrijven Nee Fondsenwervend evenement Ja Vermogensfondsen Nee Subsidies Nee KICI kledinginzameling zo mogelijk Overig (bv nalatenschappen) Nee 14

14 Aanvullende vragen KICI kledinginzameling: Heeft u een Fysieke Rode Kruis locatie? Indien ja: Straat & huisnummer fysieke locatie Postcode & plaats fysieke locatie Locatie beheer Locatie type Is er ruimte voor een container buiten? Is er ruimte voor een container binnen? Is een (mogelijke) container bereikbaar voor publiek? Is een (mogelijke) container bereikbaar voor vrachtwagen van KICI? Is er een KICI container(s) aanwezig op fysieke locatie? Heeft u interesse in plaatsing van een KICI container? Indien geen interesse - reden Ja Bachlaan 7, Doetinchem erfpacht Pand Ja Nee Nee Nee Nee Interesse voor plaatsing op publiek terrein eigen terrein is afgesloten door hekken. 15

15 Randvoorwaarde: Vrijwilligersmanagement en Opleidingen Visie en Missie Levens redden Verminderen risico s, voorbereiding op rampen en herstel van gevolgen Bevorderen zelfredzaamheid en weerbaarheid In alledaagse omstandigheden en noodsituaties Verbeteren sociaal klimaat Tegengaan van sociale uitsluiting en bevorderen respect voor de medemens Vrijwilligersmanagement en Opleidingen Doel: Het werven, beheer en behoud van vrijwilligers en het bevorderen van de deskundigheid van vrijwilligers. Doelgroep: potentiële en huidige vrijwilligers. Wat: Het hebben van een vrijwilligersbestand dat in kwantiteit, kwaliteit en deskundigheid voldoet aan de eisen van de hulpverleningsactiviteiten en een afspiegeling vormt van de maatschappij. Effectieve samenwerking Binnen de vereniging en met partners binnen en buiten het Rode Kruis Humanitaire Diplomatie Inclusief pleitbezorging Sterke vereniging Een slagvaardige organisatie Soort activiteit Doelgroep Doelstelling 2011 Doelstelling 2012 Werven van vrijwilligers Het maken van een profielschets behorende bij de vacature. Deze uitzetten bij verschillende Alle leeftijdsgroepen van allochtone en autochtone afkomst werving van vrijwilligers loopt via Vrijwilligerscentrale met pagina idem 2011 instanties (vrijwilligerscentrale, vrijwilligersbank) of via eigen netwerken. via eigen website Beheer en behoud Intake van vrijwilligers Voortgangsgesprekken Exitgesprekken Operationeel overleg coördinatoren van de activiteiten Opleidingen en cursussen Algemene introductie Niet gecertificeerde opleidingen Themadagen Trainingen extern.. Administreren vrijwilligers in de nieuwe administratie Eigen vrijwilligers, toekomstige en nieuwe vrijwilligers. Leidinggevende vrijwilligers. Eigen vrijwilligers - gesprekken met kandidaten - intake - informatie van exits - 2x overleg met coordinatoren * nieuwe vrijwilligers volgen algemene introductie * Vrijwilligers noodhulp voldoen aan de opleidingseisen die aan hen worden gesteld Administratie van Vrijwilligersbestand is compleet en actueel idem 2011 idem 2011 idem

16 Gewenste ondersteuning: voor welke activiteit wenst u ondersteuning en waaruit bestaat deze? Activiteit Gewenste ondersteuning nieuwe vrijwilligers bij algemene introductie 17

17 Randvoorwaarde: Communicatie en PR Visie en Missie Communicatie Levens redden Verminderen risico s, voorbereiding op rampen en herstel van gevolgen Bevorderen zelfredzaamheid en weerbaarheid In alledaagse omstandigheden en noodsituaties Verbeteren sociaal klimaat Tegengaan van sociale uitsluiting en bevorderen respect voor de medemens Doel: Het werken aan een sterkere positionering van het Nederlandse Rode Kruis, een fris eigentijds imago, de organisatie meer aansprekend maken voor geldgevers en vooral jongere vrijwilligers en de verwerving van financiële en materiële middelen ten behoeve van de activiteiten van het Nederlandse Rode Kruis. Doelgroep: Potentiële donateurs, vrijwilligers en hulpvragers. Effectieve samenwerking Binnen de vereniging en met partners binnen en buiten het Rode Kruis Humanitaire Diplomatie Inclusief pleitbezorging Sterke vereniging Een slagvaardige organisatie Wat: Uniform gebruik van de Rode Kruis-huisstijl Folders en posters verspreiden in de buurt Artikelen/persberichten aanbieden aan de media over met name de sociale hulpactiviteiten Bijhouden internet- en intranet pagina Correspondentie met vrijwilligers up to date houden Soort activiteit Doelgroep Doelstelling 2011 Doelstelling 2012 PR en publiciteit over Inwoners gemeente en vaker berichten in lokale idem 2011 specifieke groepen de lokale activiteiten media Informatie verzamelen voor het maken van het jaarverslag Interne communicatie Stakeholders, verenigingskantoor Coördinerende en uitvoerende vrijwilligers (ook collectanten) eigen website op hoofdlijnen in jaarverslag idem 2011 Vrijwilligers en coördinatoren binnen de afdeling zijn op de hoogte van wat er speelt binnen hun eigen afdeling, binnen het district en binnen de landelijke vereniging (voor zover relevant) Intranetsite van de afdeling wordt actueel idem 2011 Gewenste ondersteuning: voor welke activiteit wenst u ondersteuning en waaruit bestaat deze? Activiteit Gewenste ondersteuning goede informatie via en uit district Randvoorwaarde: Internationale activiteiten Visie en Missie Levens redden Bevorderen Verminderen zelfredzaamheid risico s, en weerbaarheid voorbereiding op rampen en herstel van gevolgen In alledaagse omstandigheden en noodsituaties Verbeteren sociaal klimaat Tegengaan van sociale uitsluiting en bevorderen respect voor de medemens 18

18 Internationale activiteiten Doel: Bevorderen van welzijn en gezondheid en het verminderen van de gevolgen van rampen en conflicten op internationaal niveau. Vergroting van de kennis van en bewustwording over het humanitair oorlogsrecht en de rol van het Nederlandse Rode Kruis hierbij in het bijzonder. Doelgroep: De zwakste groepen in de samenleving, slachtoffers en vluchtelingen in de getroffen gebieden. Ten aanzien van het Humanitair Oorlogsrecht gelden als doelgroepen de eigen vrijwilligers en het bredere Nederlandse publiek, jongeren in het bijzonder. Wat: via het internationale netwerk van de Federatie ondersteunen van andere Rode Kruis en Rode Halve maan Verenigingen. Soort activiteit Doelgroep Doelstelling 2011 Doelstelling 2012 Coördineren Bestuursleden op de idem 2011 verschillende incidentele financiële samenwerkingsverband portefeuilles en de ondersteuning van t.b.v. uitvoerende en internationale rampen - projectparticipatie coördinerende w.o. Kirgizie - Projectfinanciering vrijwilligers - Uitwisseling - HOR Gewenste ondersteuning: voor welke activiteit wenst u ondersteuning en waaruit bestaat deze? Activiteit Gewenste ondersteuning 19

Beleidsplan Nederlandse Rode Kruis District Zaanstreek-Waterland 2012-2020

Beleidsplan Nederlandse Rode Kruis District Zaanstreek-Waterland 2012-2020 Beleidsplan Nederlandse Rode Kruis District Zaanstreek-Waterland 2012-2020 Februari 2012 1 Samen op weg naar de toekomst Het bestuur Nederlandse Rode Kruis Zaanstreek-Waterland 2012 Voorzitter Secretaris

Nadere informatie

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Inrichting districtsbestuur Een districtsbestuur van een district nieuwe stijl is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig

Nadere informatie

Nederlandse Rode Kruis zoekt ervaren bestuurders voor district Brabant Zuidoost

Nederlandse Rode Kruis zoekt ervaren bestuurders voor district Brabant Zuidoost Nederlandse Rode Kruis zoekt ervaren bestuurders voor district Brabant Zuidoost Uitdagend, zinvol Bent u de bestuurder met visie die kan motiveren, stimuleren en sturing geven aan een nieuw gevormd district?

Nadere informatie

samen voor anderen in de Kop van Overijssel

samen voor anderen in de Kop van Overijssel samen voor anderen in de Kop van Overijssel Het Rode Kruis is de grootste humanitaire hulporganisatie ter wereld. Haar vrijwilligers, gesteund door een aantal beroepskrachten, doen overal belangrijk werk.

Nadere informatie

Jaarplan 2013 samenvattend overzicht van: Afdeling Barendrecht nummer: 50203

Jaarplan 2013 samenvattend overzicht van: Afdeling Barendrecht nummer: 50203 Jaarplan 2013 samenvattend overzicht van: Afdeling Barendrecht nummer: 50203 Afdelings, districts, noodhulpregionummer: 50.203 Naam: District: Strategisch doel 1: Beperken van de gevolgen van noodsituaties

Nadere informatie

samen voor anderen in de Kop van Overijssel

samen voor anderen in de Kop van Overijssel samen voor anderen in de Kop van Overijssel Het Rode Kruis is de grootste humanitaire hulporganisatie ter wereld. Haar vrijwilligers, gesteund door een aantal beroepskrachten, doen overal belangrijk werk.

Nadere informatie

Toelichting jaarplan 2013. afdelingen, districten en noodhulpregio s

Toelichting jaarplan 2013. afdelingen, districten en noodhulpregio s Toelichting jaarplan 2013 afdelingen, districten en noodhulpregio s Versie: 2 Datum: 13 juni 2012 Plaats: Den Haag Toelichting jaarplan 2013 1 Inhoud 1 Algemene introductie... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2013

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2013 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2013 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag 2013 2013 is een bewogen jaar Conflicten als in Syrië, natuurrampen en vele

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2015 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag2015 2015: het jaar van de vluchteling Honderdduizenden mensen sloegen dit jaar

Nadere informatie

Informatiememorandum & Profielschets Penningmeester en Bestuurslid Internationale Hulpverlening van Het Nederlandse Rode Kruis

Informatiememorandum & Profielschets Penningmeester en Bestuurslid Internationale Hulpverlening van Het Nederlandse Rode Kruis Informatiememorandum & Profielschets Penningmeester en Bestuurslid Internationale Hulpverlening van Het Nederlandse Rode Kruis 1. Inleiding Deze notitie bevat globale informatie over het Nederlandse Rode

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. afdeling Doetinchem. Nederlandse Rode Kruis, BESTUURSZAKEN

JAARVERSLAG 2012. afdeling Doetinchem. Nederlandse Rode Kruis, BESTUURSZAKEN 1 JAARVERSLAG 2012 afdeling Doetinchem Nederlandse Rode Kruis, BESTUURSZAKEN Het bestuur maakt een kort Jaarverslag van het jaar 2012, waarbij gesteld kan worden dat, hoewel in hoofdlijnen de activiteiten

Nadere informatie

OVERZICHT VAN TOEGEKENDE PROJECTEN

OVERZICHT VAN TOEGEKENDE PROJECTEN Projectnaam Sneeuwruimen met Betere Buren Afdeling Rode Kruis Brunssum Omschrijving Project Mensen die in de bijstand zitten gaan bij sneeuwval, sneeuw ruimen bij mensen die verminderd zelfredzaam zijn.

Nadere informatie

JAARVERSLAG DISTRICT Achterhoek

JAARVERSLAG DISTRICT Achterhoek JAARVERSLAG 2009 DISTRICT Achterhoek 1 Voorwoord Het verslagjaar 2009 is voor het district Achterhoek een belangrijk jaar geweest waarin zowel werd voortgegaan op de in voorafgaande jaren ingeslagen wegen

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2014

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2014 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2014 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag 2014 2014: vele brandhaarden Niet eerder werd er zo n groot beroep op noodhulp

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden

Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden Het Rode Kruis is een organisatie die wereldwijd noodhulp en sociale hulp biedt aan de meest kwetsbare mensen. Laagdrempelig en vraaggericht, neutraal

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Erkenningsovereenkomst. tussen. Het Nederlandse Rode Kruis. en de. Rode Kruis Instructeur

Erkenningsovereenkomst. tussen. Het Nederlandse Rode Kruis. en de. Rode Kruis Instructeur Erkenningsovereenkomst tussen Het Nederlandse Rode Kruis en de Rode Kruis Instructeur Pagina 1 van 6 De ondergetekenden: Het Nederlandse Rode Kruis, gevestigd te Den Haag aan het Leeghwaterplein 27, 2521

Nadere informatie

Afdeling Borne STRATEGISCH PLAN

Afdeling Borne STRATEGISCH PLAN Afdeling Borne STRATEGISCH PLAN 2015-2020 Borne, 21 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en Visie... 4 2.1 De oorsprong van het Nederlandse Rode Kruis... 4 2.2 Grondbeginselen van het

Nadere informatie

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Inrichting districtsbestuur Een districtsbestuur van een district nieuwe stijl is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel Inleiding Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel Inleiding Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 6 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

jaarverslag 2012 in het kort Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct jaarverslag 2012 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct

jaarverslag 2012 in het kort Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct jaarverslag 2012 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SYRIË 3FM SERIOUS REQUEST EHBO APP 145-JAAR NEDERLANDSE RODE KRUIS EVENEMENTENHULP www.rodekruis.nl jaarverslag 2012 in het kort Het Nederlandse helpt direct jaarverslag 2012 Het Nederlandse helpt direct

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Workshop Fondsenwerving

Workshop Fondsenwerving Cursus Goed besturen voor Studentbestuurders Workshop Fondsenwerving 6 oktober 2009 Wat gaan we doen? Introductie Uitgangspunten fondsenwerving Oefening 1 Koffie Aan de slag met fondsenwerving (1) Oefening

Nadere informatie

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Inrichting districtsbestuur Een districtsbestuur van een district nieuwe stijl is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig

Nadere informatie

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Inrichting districtsbestuur Een districtsbestuur van een district nieuwe stijl is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden

Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden Het Rode Kruis is een organisatie die wereldwijd noodhulp en sociale hulp biedt aan de meest kwetsbare mensen. Laagdrempelig en vraaggericht, neutraal

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Rode Kruis Afdeling Utrecht

Vrijwilligerswerk Rode Kruis Afdeling Utrecht Vrijwilligerswerk Rode Kruis Afdeling Utrecht Het Rode Kruis is een organisatie die wereldwijd noodhulp en sociale hulp biedt aan de meest kwetsbare mensen. Laagdrempelig en vraaggericht, neutraal en daadkrachtig

Nadere informatie

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taakomschrijving: Wijk coördinator Activiteiten De wijk coördinator draagt zorg voor een goede uitvoering van de activiteiten

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

DE HULPVRAGER CENTRAAL

DE HULPVRAGER CENTRAAL DE HULPVRAGER CENTRAAL Een handreiking voor verbetering van ons vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Doel van dit handboek... 3 Waarom dit handboek?... 3 Wat is kwaliteit?... 4 Hoe dit handboek

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 5 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden

Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden Het Rode Kruis is een organisatie die wereldwijd noodhulp en sociale hulp biedt aan de meest kwetsbare mensen. Laagdrempelig en vraaggericht, neutraal

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Rode Kruis Afdeling Utrecht

Vrijwilligerswerk Rode Kruis Afdeling Utrecht Vrijwilligerswerk Rode Kruis Afdeling Utrecht Het Rode Kruis is een organisatie die wereldwijd noodhulp en sociale hulp biedt aan de meest kwetsbare mensen. Laagdrempelig en vraaggericht, neutraal en daadkrachtig

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden

Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden Het Rode Kruis is een organisatie die wereldwijd noodhulp en sociale hulp biedt aan de meest kwetsbare mensen. Laagdrempelig en vraaggericht, neutraal

Nadere informatie

Strategieplan Uitkomst werksessies nov dec 2016

Strategieplan Uitkomst werksessies nov dec 2016 Strategieplan 2017 Uitkomst werksessies nov dec 2016 1 Missie Utrecht in dialoog Utrechters van 8 tot 80, die elkaar anders niet zouden spreken, met elkaar in gesprek brengen over thema s die maatschappelijk

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Minimaal beleid vastleggen om met vertrouwen los te kunnen laten

Minimaal beleid vastleggen om met vertrouwen los te kunnen laten Minimaal vastleggen, in vertrouwen loslaten Het vrijwilligersbeleid van het Rode Kruis januari 2015 Het Rode Kruis heeft de wens en het doel bij te dragen aan een vreedzame, tolerante en humane wereld

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Stichting Roos, organisator van vakanties voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Stichting Roos, organisator van vakanties voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Stichting Roos, organisator van vakanties voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. 1. Achtergrond Al in 1967 werden door de

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt"

Jaarverslag 2013 Stichting Als kanker je raakt Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt" Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Bestuurssamenstelling 3 Doelstelling en beleid 4 Organisatie en beloningsbeleid 4 Verslag activiteiten 4 Doelen voor

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014 NPV-afdeling Bommelerwaard beleidsplan 2014 Ten geleide De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is de enige algemeen-christelijke vereniging in Nederland die zich vanuit patiëntenperspectief bezighoudt

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION Dit plan bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens van het bestuur van LEMON FOUNDATION / STICHTING LEMON (de Stichting ) ten aanzien van: A. de te verrichten

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

het Nederlandse Rode Kruis

het Nederlandse Rode Kruis nieuwe vrijwilligers Introductieboekje voor van het Nederlandse Rode Kruis Colofon Het Nederlandse Rode Kruis Postbus 28120 2502 KC Den Haag Telefoon 070 44 55 666 E-mail info@redcross.nl www.rodekruis.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Het Rode Kruis kiest bij conflicten geen partij. Het kiest altijd voor de slachtoffers, tot welke zijde zij ook behoren.

Het Rode Kruis kiest bij conflicten geen partij. Het kiest altijd voor de slachtoffers, tot welke zijde zij ook behoren. Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden, zonder onderscheid. Overal ter wereld handelt de organisatie volgens dezelfde zeven grondbeginselen: Menslievendheid Onpartijdigheid Neutraliteit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Stichting Shakti. Huishoudelijk reglement. 1. Procedure voor benoeming van bestuursleden. 1. Bestuur

Stichting Shakti. Huishoudelijk reglement. 1. Procedure voor benoeming van bestuursleden. 1. Bestuur Stichting Shakti Huishoudelijk reglement 1. Procedure voor benoeming van bestuursleden 1. Bestuur 1.1 Bestuursleden kunnen niet tevens medewerkers uit arbeidsverhouding en/of cliënt zijn. 1.2 Het bestuur

Nadere informatie

Taakomschrijving bestuursleden

Taakomschrijving bestuursleden Taakomschrijving bestuursleden Portefeuille Zelfredzaamheid Portefeuille is inclusief Eerste Hulp Bewaakt en toetst de inhoud en voortgang van werkplannen op het gebied van zelfredzaamheid en eerste hulp

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Algemene gegevens Stichting SECU. Livingstonelaan HL Utrecht RSIN KvK Inschrijvingsnummer

Algemene gegevens Stichting SECU. Livingstonelaan HL Utrecht  RSIN KvK Inschrijvingsnummer Algemene gegevens Stichting SECU Livingstonelaan 609 3526 HL Utrecht www.secuonline.nl RSIN 804 55 07 36 KvK Inschrijvingsnummer 41187919 Doel Stichting SECU wil een bijdrage leveren aan de maatschappij

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Meerjarenplan bijgewerkt

Meerjarenplan bijgewerkt Meerjarenplan 2015-2017 bijgewerkt 30-09-2015 Stichting De Slinger Almelo www.deslingeralmelo.nl 1 1. Missie en Visie De Slinger Almelo Missie De missie van De Slinger Almelo is de betrokkenheid (MBO)

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Paardkrachtig, opgesteld voor de periode 2014 tot 2018. Stichting Paardkrachtig is opgericht en notarieel

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort W E R K P L A N 2017

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort W E R K P L A N 2017 Parochiële Caritas Instelling Onze Lieve Vrouw van Amersfoort W E R K P L A N 2017 Versie december 2016 1. Inleiding Met genoegen presenteert het bestuur van de PCI OLVvA haar werkplan voor 2017. Het is

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Rode Kruis Afdeling Deventer / Operationeel Plan 2017 e.v. Door: Bestuur Afdeling Deventer Internationaal Internationaal

Rode Kruis Afdeling Deventer / Operationeel Plan 2017 e.v. Door: Bestuur Afdeling Deventer Internationaal Internationaal Door: Bestuur Afdeling Deventer Internationaal Internationaal 1-In financiële zin bijdragen aan internationale hulp. 1.1 Het aansluiten bij een internationaal goed doel tot een bedrag ad 2000,-- op jaarbasis.

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance Amersfoort en Omstreken

Stichting Dierenambulance Amersfoort en Omstreken Stichting Dierenambulance Amersfoort en Omstreken Beleidsdocument 2014 2019 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Statutaire Doelstellingen van de stichting slide 3 2. Huidige organisatiestructuur slide 4 3. Thema

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Inzet van vrijwilligers. Niels Hermens (Verwey-Jonker Instituut en Wageningen University) Michiel Smit (Stichting Fier4Grunn)

Inzet van vrijwilligers. Niels Hermens (Verwey-Jonker Instituut en Wageningen University) Michiel Smit (Stichting Fier4Grunn) Inzet van vrijwilligers Niels Hermens (Verwey-Jonker Instituut en Wageningen University) Michiel Smit (Stichting Fier4Grunn) Agenda Vrijwilligerswerk in Nederland Vergelijking zorg, welzijn en sport Drie

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de afdeling Midden en West Zeeuws Vlaanderen Nummer 4 2015. Afscheid van het jaar 2015 en afscheid van de voorzitter.

Nieuwsbrief van de afdeling Midden en West Zeeuws Vlaanderen Nummer 4 2015. Afscheid van het jaar 2015 en afscheid van de voorzitter. Nieuwsbrief van de afdeling Midden en West Zeeuws Vlaanderen Nummer 4 2015 Afscheid van het jaar 2015 en afscheid van de voorzitter. Elk jaar kijken we in de laatste nieuwsbrief van het jaar terug op wat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910 BELEIDSPLAN 2014 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken. Het plan omvat het overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting. Tevens

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

Beleidskader Aangepast sporten

Beleidskader Aangepast sporten Beleidskader Aangepast sporten Inleiding Gemeente Oss vindt dat iedereen moet kunnen mee doen in de maatschappij. Dit geldt ook voor kinderen, volwassenen en ouderen met enige vorm van beperking die willen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Stichting AED-Netwerk Gemeente Duiven

Huishoudelijk Reglement Stichting AED-Netwerk Gemeente Duiven Huishoudelijk Reglement Stichting AED-Netwerk Gemeente Duiven Versie 2013-2 (23 mei 2013) BESTUUR Artikel 1 Om te voorkomen dat alle bestuursleden om de vijf jaar gelijktijdig zullen aftreden is het volgend

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis. op weg naar 2020

Het Nederlandse Rode Kruis. op weg naar 2020 Het Nederlandse Rode Kruis op weg naar 2020 De grondbeginselen Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden, zonder onderscheid. Overal ter wereld handelen wij volgens dezelfde zeven grondbeginselen:

Nadere informatie

Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris

Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris Jaarverslag 2011 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Stichting Thuishuis Deurne. 2011 is voor het bestuur van de Stichting Thuishuis een enerverend jaar

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Informatieboekje. Afdeling. Hoeksche Waard. locaties Binnenmaas-Strijen Cromstrijen Korendijk Oud-Beijerland

Informatieboekje. Afdeling. Hoeksche Waard. locaties Binnenmaas-Strijen Cromstrijen Korendijk Oud-Beijerland Informatieboekje Afdeling Hoeksche Waard locaties Binnenmaas-Strijen Cromstrijen Korendijk Oud-Beijerland versie 2014 Inhoud Welkom bij het Nederlandse Rode Kruis 3 Internationale hulp 4 Sociale hulp 5

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie