MEERJARENPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEERJARENPLAN 2011-2012"

Transcriptie

1 MEERJARENPLAN AFDELING Doetinchem.. vallend onder het district Achterhoek..

2 Inhoudsopgave 1. Doel, missie en visie Nederlandse Rode Kruis 4 2. Speerpunten Algemene gegevens 5 4. Speerpunt 1: Noodhulp 6 5. Speerpunt 2: Eerste Hulp: Iedereen kan (rekenen op) Eerste Hulp 8 6. Speerpunt 3: Sociale Hulp: Bevorderen zelfredzaamheid en aanbrengen focus Speerpunt 4: Diversiteit Randvoorwaarde: Lokale fondsenwerving: een gezonde financiële basis Randvoorwaarde: Vrijwilligersmanagement en Opleidingen Randvoorwaarde: Communicatie en PR Randvoorwaarde: Internationale Activiteiten 19 blz. 3

3 1. Doel, missie en visie Nederlandse Rode Kruis Doel Onze doelstelling is bijdragen aan een vreedzame, tolerante en humane wereld door het helpen van mensen wier leven, gezondheid, welzijn of waardigheid wordt bedreigd. Missie Onze missie is het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Daartoe mobiliseren we de kracht van menslievendheid en solidariteit: we creëren een ruimte waarin mensen in nood, vrijwillige hulpverleners en donoren samenkomen en invulling geven aan ons aller verantwoordelijkheid om anderen te helpen. Visie Onze visie is dat onze vrijwillige hulpverlening gemeenschappen moet en kan versterken, zodanig dat zij zelf in staat zijn menselijk lijden te beantwoorden met hoop, respect voor de waardigheid van elk individu en vanuit een gevoel van rechtvaardigheid. We werken vanuit zeven grondbeginselen: Menslievendheid Onpartijdigheid Neutraliteit Onafhankelijkheid Vrijwilligheid Eenheid Algemeenheid 2. Speerpunten Binnen het Nederlandse Rode Kruis in het afgelopen jaar gesproken over onze toekomstvisie voor Daarbij maken we gebruik van het zgn. strategie-huis, dat gebaseerd is op de meerjarenstrategie van de Internationale Federatie Strategy Dit huis bestaat uit een dak (visie en missie wie we zijn), drie kamers (de feitelijke hulpverlening wat we doen) en drie treden (de randvoorwaarden voor de hulpverlening hoe we het doen). De strategiebijeenkomsten en de werkconferenties hebben bijgedragen aan een beter inzicht in waar onze activiteiten toe bijdragen en hoe ze onderling met elkaar samenhangen. Voor de komende jaren zijn er 4 speerpunten naar voren gekomen die belangrijk zijn voor ons werk en daar zullen we de komende jaren dan ook extra aandacht aan besteden. Dit betreft: 1. Noodhulp 2. Eerste Hulp: Iedereen kan (rekenen op) Eerste Hulp 3. Sociale hulp: bevorderen zelfredzaamheid en aanbrengen focus 4. Diversiteit Naast deze speerpunten besteden we aandacht aan de randvoorwaarden voor onze hulpverlening. In dit format worden de bovengenoemde speerpunten en onze overige huidige activiteiten (van het Nederlandse Rode Kruis, geplaatst ten opzichte van het strategie-huis, zodat duidelijk wordt waar ze aan bijdragen: redden van levens, bevorderen zelfredzaamheid en weerbaarheid, verbeteren sociaal klimaat, effectieve samenwerking en versterken vereniging. Vaak hebben activiteiten betrekking op één kamer of trede, maar soms ook op meerdere. In de rest van dit format wordt dit steeds visueel weergegeven en in tekst verduidelijkt. 4

4 3. Algemene gegevens Samenstelling bestuur: Functie Naam Voorzitter Hielke de Boer Secretaris Wendy Koopman Penningmeester Gerard te Pas Internationale Activiteiten - Sociale Hulp, vakantieprojecten door voorz. en Erna van Oosterhout Noodhulp Nationaal, vervoer Peter Romp Fondsenwerving & Communicatie door penn. en secr. Vrijwilligersmanagement & Opleidingen door voorz. en Betsy de Waal Algemeen bestuurslid Wim Jansen Voor de Districtsraadsvergadering vaardigt de afdeling 2.afgevaardigden af. Deze afgevaardigden nemen zitting in de districtsraad van het district Achterhoek.. De namen van de afgevaardigden zijn: Naam afgevaardigde van de afdeling Wim Jansen Klaas Mussche Het meerjarenplan en de begroting voor worden in de afdelingraadsvergadering van 21 september.2010 voorgelegd ter goedkeuring. Artikel 16 Reglement Afdelingen en Districten: Het afdelingsbestuur heeft de leiding over en draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werkzaamheden van haar afdeling als genoemd in artikel 2 van datzelfde reglement, een en ander in samenwerking met het district waaronder zij ressorteert en de andere onder het district ressorterende afdelingen Het Afdelingsbestuur is ten aanzien van zijn beleid verantwoording verschuldigd: 1. aan de Afdelingsraad, als het gaat om uitvoering van de activiteiten van de afdeling. 2. aan het districtsbestuur, als het gaat om de uitvoering van het districtsbeleid. 3. aan het verenigingsbestuur, als het gaat om uitvoering van het landelijke beleid Soort vergadering/bijeenkomst Frequentie in 2011 Frequentie in 2012 DB vergadering adhoc + digitaal adhoc +digitaal Bestuursvergadering 6x + digitaal 6x + digitaal Afdelingsraad 2x 2x Afgevaardigdenoverleg - - Coördinatorenoverleg 2x 2x Vrijwilligersbijeenkomst 2x 2x Contacten gemeente en samenwerkingspartners in de zorg in het kader van de Sociale Hulp adhoc adhoc Rooster van herbenoemingen/aftreden: Naam Datum benoeming Datum herbenoeming Datum aftreden H.de Boer W. Koopman G.te Pas P. Romp W. Jansen B.de Waal

5 Speerpunt 1: Noodhulp Visie en Missie Noodhulp Levens redden Verminderen risico s, voorbereiding op rampen en herstel van gevolgen Bevorderen zelfredzaamheid en weerbaarheid In alledaagse omstandigheden en noodsituaties Verbeteren sociaal klimaat Tegengaan van sociale uitsluiting en bevorderen respect voor de medemens Doel: Verminderen van gevolgen van rampen, conflicten en ongevallen. Doelgroep: getroffenen (slachtoffers, evacués) en opdrachtgevers (veiligheidsregio s, Geneeskundige hulp bij ongevallen en Rampen, gemeenten). Effectieve samenwerking Binnen de vereniging en met partners binnen en buiten het Rode Kruis Humanitaire Diplomatie Inclusief pleitbezorging Wat: Vrijwilligers kunnen actief zijn binnen een Sigmateam, O&V team of VWI-team, deze activiteiten hebben een landelijk uniform karakter die in overleg met de samenwerkingspartners zijn vastgesteld. De coördinatie en aansturing van deze rampenhulpverlening zal in 2010 worden gedaan vanuit de veiligheidsregio. Hulp bij evenementen kennen een lokaal en bovenlokaal karakter en ook die dienen een uniforme aanpak en kwaliteit te hebben. Sterke vereniging Een slagvaardige organisatie In Nederland is noodhulp een vaste taak van het Nederlandse Rode Kruis. Vooral door ontwikkelingen buiten onze vereniging vragen organisatie en kwaliteit van de uitvoering aandacht. Er worden hogere eisen gesteld en we gaan meer aansluiting vinden bij de veiligheidsregio s. Wij zullen daarom de werkwijze van noodhulpverlening in Nederland verder verbeteren en uniformeren. Om aan te kunnen sluiten bij de veiligheidsregio s is meer samenwerking tussen districten van essentieel belang. Daarnaast moeten we onze blik meer extern richten en ervoor zorgen dat we structureel aan tafel zitten bij onze partners in veiligheid. Soort activiteit Doelgroep Doelstelling 2011 Doelstelling 2012 Opvang en verzorging Slachtoffers, O&V-leden in kader van district (Sigma) idem 2011 en kader Evenementenhulp: Opstellen van een evenementenkalender Publiek bij evenementen Aanvullende vragen Opvang & Verzorging 1.Bent u verantwoordelijk voor een convenant Opvang & Verzorging? 1b. Zo ja, met wie is het convenant gesloten? 2.Welke normen worden er in het convenant genoemd? - wat is de opkomsttijd? - wat is het aantal benodigde vrijwilligers? nee, bij district Achterhoek 6

6 - welke opleidingen moeten door vrijwilligers worden gevolgd? - welke middelen zijn nodig? 3. Wat is er nodig om het convenant te realiseren? - op het gebied van werving - op het gebied van scholing/training - op het gebied van oefening 4. Wie is de afgevaardigde in het bestuurlijke RONN-overleg? Aanvullende vragen Evenementenhulp 1.Welke overeenkomsten hebt u op het gebied van evenementenhulp? met bvo De Graafschap 2. Welke evenementen gaat u uitvoeren? verschillende volgens activiteitenlijst 3.Aan welke normen moet u voldoen? 32 vrijwilligers - wat is de opkomsttijd? minimaal 1500 uur inzet - wat is het aantal benodigde vrijwilligers? herhalings-/oefenavonden - welke opleidingen moeten door vrijwilligers worden gevolgd? - welke middelen zijn nodig? 4. Wat is er nodig om het convenant te realiseren? zonodig ism. collega-afdelingen - op het gebied van werving - op het gebied van scholing/training - op het gebied van oefening Gewenste ondersteuning: voor welke activiteit wenst u ondersteuning en waaruit bestaat deze? Activiteit Gewenste ondersteuning geen 7

7 Speerpunt 2: Eerste Hulp: Iedereen kan (rekenen op) Eerste Hulp Visie en Missie Levens redden Verminderen risico s, voorbereiding op rampen en herstel van gevolgen Bevorderen zelfredzaamheid en weerbaarheid In alledaagse omstandigheden en noodsituaties Verbeteren sociaal klimaat Tegengaan van sociale uitsluiting en bevorderen respect voor de medemens Eerste Hulp Doel: Het verspreiden van kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van Eerste Hulp om onze medemens direct hulp te kunnen verlenen in geval van een ongeval of acute ziekte in afwachting van professionele hulp. Doelgroep: Publiek in het algemene, specifieke doelgroepen en de vrijwilligers. Effectieve samenwerking Binnen de vereniging en met partners binnen en buiten het Rode Kruis Humanitaire Diplomatie Inclusief pleitbezorging Sterke vereniging Een slagvaardige organisatie Wat: Het promoten, geven van informatie en het organiseren van informatie of praktijkbijeenkomsten of cursussen. Dit kunnen losse modules zijn of een volledige cursus. Ambitie: 100 afdelingen hebben Eerste Hulp activiteiten in het werkplan, 40 afdelingen bieden ook daadwerkelijk Eerste Hulp aan. Een belangrijke taak van het Nederlandse Rode Kruis is het verlenen van Eerste Hulp. Immers de bereidheid om elkaar te helpen is niet alleen een taak van beroepsredders tijdens rampen, maar begint voor iedereen op kleine schaal, thuis of in de buurt. In het algemeen is er in Nederland meer aandacht nodig: veel te weinig mensen weten hoe ze eerste hulp kunnen verlenen. In vergelijking met andere landen in Europa bungelt Nederland onderaan wat Eerste Hulp kennis betreft. Voor het Nederlandse Rode Kruis is dat een belangrijke reden om hier de komende jaren veel aandacht aan te besteden en een leidende rol te verwerven op dit gebied. Soort activiteit Doelgroep Doelstelling 2011 Doelstelling 2012 Promotie activiteiten over Inwoners in het eigen plaatselijk aansluiten bij idem werkgebied. Dit kan landelijke doelstellingen het nut en de noodzaak publiek zijn maar ook de van Eerste Hulp eigen vrijwilligers. Informatiebijeenkomsten. Bijv. veiligheid in en om huis, Eerste Hulp aan kinderen en wandelletsel Mensen die informatie willen hebben over 1 e Hulp onderwerpen. Dit kan publiek zijn maar ook de eigen vrijwilligers. bij belangstelling actief op inspelen idem Eerste Hulp onderwijs. Keuze uit o.a. cursussen: Basisvaardigheden, reanimatie en AED bediening Eerste Hulp onderwijs voor vrijwilligers: de volledige Eerste Hulp cursus Jeugd Eerste Hulp aan kinderen in het Basisonderwijs Eerste Hulp als Maatschappelijke stage Mensen die meer willen weten van Eerste Hulp verlening en een certificaat willen behalen. Dit kan publiek zijn maar ook de eigen vrijwilligers. Vrijwilligers Evenementenhulpverlening dienen in het bezit te zijn van een volledig Eerste Hulp certificaat (4**** van het NRK) of gelijkwaardig. Kinderen Basisonderwijs, groep 7-8 Leerlingen van het voortgezet onderwijs. - op Prakticon (geen MaS) - via MaS op Metzo idem

8 Gewenste ondersteuning: voor welke activiteit wenst u ondersteuning en waaruit bestaat deze? Activiteit Gewenste ondersteuning ikv. MaS, eerste hulp-lessen bij Metzo opleiders 9

9 Speerpunt 3: Sociale Hulp: bevorderen zelfredzaamheid en aanbrengen focus Levens redden Verminderen risico s, voorbereiding op rampen en herstel van gevolgen Visie en Missie Bevorderen zelfredzaamheid en weerbaarheid In alledaagse omstandigheden en noodsituaties Verbeteren sociaal klimaat Tegengaan van sociale uitsluiting en bevorderen respect voor de medemens Effectieve samenwerking Binnen de vereniging en met partners binnen en buiten het Rode Kruis Humanitaire Diplomatie Inclusief pleitbezorging Sterke vereniging Een slagvaardige organisatie Sociale Hulp Doel: bevorderen van zelfredzaamheid en weerbaarheid. Doelgroep: Chronisch zieke, gehandicapte en vereenzaamde mensen. Wat: Het organiseren van activiteiten in relatie tot het vergroten van zelfredzaamheid en weerbaarheid. Centraal staat het deelnemen in netwerken: wanneer mensen met elkaar in contact blijven, helpt hen dat om te blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. In die betekenis zou ons werk zich meer moeten richten op wijken (dit geldt in de stedelijke gebieden) en groeperingen in de samenleving. Bovendien helpen we deze mensen ook om zichzelf weerbaarder te maken voor het geval zich een noodsituatie voordoet. Het vergroten van zelfredzaamheid en weerbaarheid heeft hiermee ook een belangrijke functie voor noodhulp. Om focus aan te brengen in de sociale hulpactiviteiten (bestaande en nieuwe) kunnen de volgende vragen gebruikt worden: - Draagt de activiteit bij aan de zelfredzaamheid en weerbaarheid van de hulpvrager? - Draagt de activiteit bij aan het bouwen, onderhouden of opzetten van een netwerk, waarin de hulpvragers met elkaar verbonden zijn? - Wat is het beoogde resultaat van de activiteit en wanneer zou dat resultaat bereikt moeten zijn? - Zijn er andere hulpverlenende instanties die deze activiteit aanbieden en zo ja, kunnen we de hulpvrager dan doorverwijzen of zijn er mogelijkheden tot samenwerken met deze instanties? Soort activiteit Doelgroep Doelstelling 2011 Doelstelling 2012 Maatjesprojecten Bijv. taalcoaches, (activerend) huisbezoek, mantelzorgondersteuning Trainingen Bijv. mobieltjes, cursus vrienden maken Recreatieve activiteiten - op 4 locaties wekelijkse welfare - welfarewinkel - verkopingen idem 2011 Activiteiten of bijeenkomsten gericht op netwerkvorming Bijv. telefooncirkels, lotgenotenontmoetingen Bijzondere Vakanties 16 deelnemers 16 deelnemers Nieuwe activiteiten: - bij welfare zoeken naar idem als 2011 verbreding/vernieuwing van activiteiten - verjonging deelnemers Activiteiten die afgebouwd worden: 10

10 Gewenste ondersteuning: voor welke activiteit wenst u ondersteuning en waaruit bestaat deze? Activiteit Gewenste ondersteuning ideeën over activiteiten 11

11 Speerpunt 4: Diversiteit Visie en Missie Levens redden Verminderen risico s, voorbereiding op rampen en herstel van gevolgen Bevorderen zelfredzaamheid en weerbaarheid In alledaagse omstandigheden en noodsituaties Verbeteren sociaal klimaat Tegengaan van sociale uitsluiting en bevorderen respect voor de medemens Diversiteit Doel: in tijden van nood dient het Rode Kruis iedereen te kunnen bereiken die hulp nodig heeft. Doelgroep: met name jongeren, allochtonen en migranten. Effectieve samenwerking Binnen de vereniging en met partners binnen en buiten het Rode Kruis Humanitaire Diplomatie Inclusief pleitbezorging Wat: het creëren van een breed netwerk een divers vrijwilligersbestand door het pro-actief betrekken van nieuwe doelgroepen in zowel bestuurlijke als uitvoerende activiteiten. Het aanpassen van bestaande activiteiten en/of het opzetten van nieuwe activiteiten, passen bij de wensen van nieuwe doelgroepen (bijv. Kluscontact). Sterke vereniging Een slagvaardige organisatie Naast de bestaande mogelijkheden via de maatschappelijke stages en het betrekken van de studentendesks in de vereniging is het ons nog niet gelukt om structureel de vereniging te verjongen. In de vereniging wordt momenteel gezocht naar nieuwe initiatieven op dit vlak, waaronder het samenstellen van een werkgroep uit de vereniging, aangevuld met vertegenwoordigers van specifieke doelgroepen van buiten de vereniging, die voorstellen kan doen. De Ledenraad is bovendien akkoord gegaan met het openstellen van één van de vacante bestuurszetels voor een jongere (<30 jaar). Soort activiteit Doelgroep Doelstelling 2011 Doelstelling 2012 Het organiseren van Middelbaar scholieren maatschappelijke stages* (12-18 jaar) Het (waar aanwezig) samenwerken met Studentendesks** Het lokaal samenwerken met migrantenorganisaties, scholen, jongerenorganisaties etc. Het betrekken van jongeren en migranten in besturen/ bestuursactiviteiten Verbeteren integratie van achtergestelde groepen (bijvoorbeeld Taalcoaches) Nieuwe activiteiten: samenspraak van bevolkingsgeledingen * kijk voor meer informatie op: mas.rodekruis.nl contract met Rietveldcollege voor alle 4 leergangen uitvoeren(50% van MaS-uren) met Metzo incidentele activiteiten uitbreiden deelname aan Dag van de Dialoog idem 2011 deelname jongerenworkshop **De Studentendesks zitten in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Delft, Groningen, Maastricht, Wageningen, Leeuwarden, Middelburg, Tilburg en Drenthe (in oprichting) bestendiging met Rietveldcollege uitbreiding bij Metzo, uitmondend in contract op zoek naar jongeren 12

12 Gewenste ondersteuning: voor welke activiteit wenst u ondersteuning en waaruit bestaat deze? Activiteit Gewenste ondersteuning MaS begeleiding van MaS-vrijwilligers zoeken/instructie van nieuwe MaS-vrijwilligers 13

13 Randvoorwaarde: Lokale fondsenwerving: een gezonde financiële basis Visie en Missie Lokale fondsenwerving Levens redden Verminderen risico s, voorbereiding op rampen en herstel van gevolgen Bevorderen zelfredzaamheid en weerbaarheid In alledaagse omstandigheden en noodsituaties Verbeteren sociaal klimaat Tegengaan van sociale uitsluiting en bevorderen respect voor de medemens Doel: extra inkomsten genereren om meer lokale (sociale) hulp te bieden en afdelingen en districten sterker positioneren binnen het Rode Kruis. Doelgroep: Fondsenwervende vrijwilligers. Wat: meedoen aan de jaarlijkse collectecampagne in juni, het ontplooien van fondsenwervende activiteiten zoals het benaderen van de lokale zakelijke markt en het opzetten van fondsenwervende evenementen / acties. Effectieve samenwerking Binnen de vereniging en met partners binnen en buiten het Rode Kruis Humanitaire Diplomatie Inclusief pleitbezorging Sterke vereniging Een slagvaardige organisatie Gezonde financiële basis Een gezonde financiële basis is een belangrijke voorwaarde voor het kunnen blijven uitvoeren van de hulpactiviteiten en het opstarten van nieuwe activiteiten. Met Samen 1 zijn de financiële spelregels voor afdelingen en districten veranderd: naast een vaste bijdrage per inwoner, zijn de opbrengsten van lokale fondsenwerving geheel voor de afdeling. Garantieregeling Voor afdelingen die er financieel op achteruit gaan (als gevolg van de veranderde financiële structuur door Samen 1) is een garantieregeling ingesteld. Deze garantieregeling geldt 3 jaar: van t/m Het is noodzakelijk dat alle afdelingen deze periode van 3 jaar gebruiken om een gezonde financiële basis te realiseren binnen de nieuwe financiële structuur en lokale fondsenwerving van de grond krijgen. Ondersteuning bij lokale fondsenwerving wordt op 3 manieren geboden: 1 Intranet: handboek fondsenwerving, stappenplan, ideeëndocument en andere tools. 2 Workshops: Hoe benader ik de zakelijke markt, Succesvol geld aanvragen bij vermogensfondsen, etc. 3 Adviseurs lokale fondsenwerving: na een intakegesprek volgt een standaard adviespakket van 4 sessies of wordt adviespakket op maat samengesteld. Indien u ondersteuning door een adviseur lokale fondsenwerving wenst, neemt u dan contact op met uw ondersteuningsregisseur. Voor ondersteuning bij de collecte kunt u contact opnemen met de collectepromotor. Fondsenwervende Activiteit Gerealiseerd Gerealiseerd / Verwachting Ambitie / Plan Ambitie / Plan Wens ondersteuning Collecteweek 9000, , , ,- Nee Sponsoring door bedrijven Nee Fondsenwervend evenement Ja Vermogensfondsen Nee Subsidies Nee KICI kledinginzameling zo mogelijk Overig (bv nalatenschappen) Nee 14

14 Aanvullende vragen KICI kledinginzameling: Heeft u een Fysieke Rode Kruis locatie? Indien ja: Straat & huisnummer fysieke locatie Postcode & plaats fysieke locatie Locatie beheer Locatie type Is er ruimte voor een container buiten? Is er ruimte voor een container binnen? Is een (mogelijke) container bereikbaar voor publiek? Is een (mogelijke) container bereikbaar voor vrachtwagen van KICI? Is er een KICI container(s) aanwezig op fysieke locatie? Heeft u interesse in plaatsing van een KICI container? Indien geen interesse - reden Ja Bachlaan 7, Doetinchem erfpacht Pand Ja Nee Nee Nee Nee Interesse voor plaatsing op publiek terrein eigen terrein is afgesloten door hekken. 15

15 Randvoorwaarde: Vrijwilligersmanagement en Opleidingen Visie en Missie Levens redden Verminderen risico s, voorbereiding op rampen en herstel van gevolgen Bevorderen zelfredzaamheid en weerbaarheid In alledaagse omstandigheden en noodsituaties Verbeteren sociaal klimaat Tegengaan van sociale uitsluiting en bevorderen respect voor de medemens Vrijwilligersmanagement en Opleidingen Doel: Het werven, beheer en behoud van vrijwilligers en het bevorderen van de deskundigheid van vrijwilligers. Doelgroep: potentiële en huidige vrijwilligers. Wat: Het hebben van een vrijwilligersbestand dat in kwantiteit, kwaliteit en deskundigheid voldoet aan de eisen van de hulpverleningsactiviteiten en een afspiegeling vormt van de maatschappij. Effectieve samenwerking Binnen de vereniging en met partners binnen en buiten het Rode Kruis Humanitaire Diplomatie Inclusief pleitbezorging Sterke vereniging Een slagvaardige organisatie Soort activiteit Doelgroep Doelstelling 2011 Doelstelling 2012 Werven van vrijwilligers Het maken van een profielschets behorende bij de vacature. Deze uitzetten bij verschillende Alle leeftijdsgroepen van allochtone en autochtone afkomst werving van vrijwilligers loopt via Vrijwilligerscentrale met pagina idem 2011 instanties (vrijwilligerscentrale, vrijwilligersbank) of via eigen netwerken. via eigen website Beheer en behoud Intake van vrijwilligers Voortgangsgesprekken Exitgesprekken Operationeel overleg coördinatoren van de activiteiten Opleidingen en cursussen Algemene introductie Niet gecertificeerde opleidingen Themadagen Trainingen extern.. Administreren vrijwilligers in de nieuwe administratie Eigen vrijwilligers, toekomstige en nieuwe vrijwilligers. Leidinggevende vrijwilligers. Eigen vrijwilligers - gesprekken met kandidaten - intake - informatie van exits - 2x overleg met coordinatoren * nieuwe vrijwilligers volgen algemene introductie * Vrijwilligers noodhulp voldoen aan de opleidingseisen die aan hen worden gesteld Administratie van Vrijwilligersbestand is compleet en actueel idem 2011 idem 2011 idem

16 Gewenste ondersteuning: voor welke activiteit wenst u ondersteuning en waaruit bestaat deze? Activiteit Gewenste ondersteuning nieuwe vrijwilligers bij algemene introductie 17

17 Randvoorwaarde: Communicatie en PR Visie en Missie Communicatie Levens redden Verminderen risico s, voorbereiding op rampen en herstel van gevolgen Bevorderen zelfredzaamheid en weerbaarheid In alledaagse omstandigheden en noodsituaties Verbeteren sociaal klimaat Tegengaan van sociale uitsluiting en bevorderen respect voor de medemens Doel: Het werken aan een sterkere positionering van het Nederlandse Rode Kruis, een fris eigentijds imago, de organisatie meer aansprekend maken voor geldgevers en vooral jongere vrijwilligers en de verwerving van financiële en materiële middelen ten behoeve van de activiteiten van het Nederlandse Rode Kruis. Doelgroep: Potentiële donateurs, vrijwilligers en hulpvragers. Effectieve samenwerking Binnen de vereniging en met partners binnen en buiten het Rode Kruis Humanitaire Diplomatie Inclusief pleitbezorging Sterke vereniging Een slagvaardige organisatie Wat: Uniform gebruik van de Rode Kruis-huisstijl Folders en posters verspreiden in de buurt Artikelen/persberichten aanbieden aan de media over met name de sociale hulpactiviteiten Bijhouden internet- en intranet pagina Correspondentie met vrijwilligers up to date houden Soort activiteit Doelgroep Doelstelling 2011 Doelstelling 2012 PR en publiciteit over Inwoners gemeente en vaker berichten in lokale idem 2011 specifieke groepen de lokale activiteiten media Informatie verzamelen voor het maken van het jaarverslag Interne communicatie Stakeholders, verenigingskantoor Coördinerende en uitvoerende vrijwilligers (ook collectanten) eigen website op hoofdlijnen in jaarverslag idem 2011 Vrijwilligers en coördinatoren binnen de afdeling zijn op de hoogte van wat er speelt binnen hun eigen afdeling, binnen het district en binnen de landelijke vereniging (voor zover relevant) Intranetsite van de afdeling wordt actueel idem 2011 Gewenste ondersteuning: voor welke activiteit wenst u ondersteuning en waaruit bestaat deze? Activiteit Gewenste ondersteuning goede informatie via en uit district Randvoorwaarde: Internationale activiteiten Visie en Missie Levens redden Bevorderen Verminderen zelfredzaamheid risico s, en weerbaarheid voorbereiding op rampen en herstel van gevolgen In alledaagse omstandigheden en noodsituaties Verbeteren sociaal klimaat Tegengaan van sociale uitsluiting en bevorderen respect voor de medemens 18

18 Internationale activiteiten Doel: Bevorderen van welzijn en gezondheid en het verminderen van de gevolgen van rampen en conflicten op internationaal niveau. Vergroting van de kennis van en bewustwording over het humanitair oorlogsrecht en de rol van het Nederlandse Rode Kruis hierbij in het bijzonder. Doelgroep: De zwakste groepen in de samenleving, slachtoffers en vluchtelingen in de getroffen gebieden. Ten aanzien van het Humanitair Oorlogsrecht gelden als doelgroepen de eigen vrijwilligers en het bredere Nederlandse publiek, jongeren in het bijzonder. Wat: via het internationale netwerk van de Federatie ondersteunen van andere Rode Kruis en Rode Halve maan Verenigingen. Soort activiteit Doelgroep Doelstelling 2011 Doelstelling 2012 Coördineren Bestuursleden op de idem 2011 verschillende incidentele financiële samenwerkingsverband portefeuilles en de ondersteuning van t.b.v. uitvoerende en internationale rampen - projectparticipatie coördinerende w.o. Kirgizie - Projectfinanciering vrijwilligers - Uitwisseling - HOR Gewenste ondersteuning: voor welke activiteit wenst u ondersteuning en waaruit bestaat deze? Activiteit Gewenste ondersteuning 19

DE HULPVRAGER CENTRAAL

DE HULPVRAGER CENTRAAL DE HULPVRAGER CENTRAAL Een handreiking voor verbetering van ons vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Doel van dit handboek... 3 Waarom dit handboek?... 3 Wat is kwaliteit?... 4 Hoe dit handboek

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD

jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD jaarverslag 2010 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SAMEN 1 - HAÏTI - PAKISTAN - 3FM SERIOUS REQUEST BREEKT RECORD Drijfveren en principes Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden,

Nadere informatie

Informatieboekje. Afdeling. Hoeksche Waard. locaties Binnenmaas-Strijen Cromstrijen Korendijk Oud-Beijerland

Informatieboekje. Afdeling. Hoeksche Waard. locaties Binnenmaas-Strijen Cromstrijen Korendijk Oud-Beijerland Informatieboekje Afdeling Hoeksche Waard locaties Binnenmaas-Strijen Cromstrijen Korendijk Oud-Beijerland versie 2014 Inhoud Welkom bij het Nederlandse Rode Kruis 3 Internationale hulp 4 Sociale hulp 5

Nadere informatie

jaarverslag 2012 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SYRIË 3FM SERIOUS REQUEST EHBO APP 145-JAAR NEDERLANDSE RODE KRUIS EVENEMENTENHULP

jaarverslag 2012 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SYRIË 3FM SERIOUS REQUEST EHBO APP 145-JAAR NEDERLANDSE RODE KRUIS EVENEMENTENHULP jaarverslag 2012 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SYRIË 3FM SERIOUS REQUEST EHBO APP 145-JAAR NEDERLANDSE RODE KRUIS EVENEMENTENHULP www.rodekruis.nl 2 - drijfveren en principes Drijfveren en principes

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Inhoudsopgave Deel 1: Het beleid 1. Inleiding 2. 6 minuten bij hartstilstand 3. Wat kan uw gemeente doen? 3 4 6 Deel 2: De praktijk 4.

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Vrijwilligershandboek

Vrijwilligershandboek Vrijwilligershandboek Bezoekadres Houttuinlaan 3, 3447 GM Woerden Postadres Postbus 2012, 3440 DA Woerden Telefoon (0348) 46 66 66 E-mail info@anbo.nl Website www.anbo.nl Inkomen Gezondheid Wonen & Mobiliteit

Nadere informatie

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches Toolkit Sterk Netwerk Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden [Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 10 december 2013 [Werkplan 2014 - COC Leiden] [2/27] 1 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2009. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2009 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2009 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie. 4 2.2 Visie. 4 2.4 Organogram 2011. 5 2.4 Bedrijfscultuur

Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie. 4 2.2 Visie. 4 2.4 Organogram 2011. 5 2.4 Bedrijfscultuur JAARVERSLAG 2011 1 Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie 4 2.2 Visie 4 2.4 Organogram 2011 5 2.4 Bedrijfscultuur 6 2.5 De rol van de gesprekspartner/adviseur 6 2.6 Communicatie 6 2.7 Fondswerving

Nadere informatie

Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008. Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota

Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008. Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008 Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Wmo-voorzieningen 7 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

BUSINESSPLAN AMBITIES EN STRATEGIE 2014-2017

BUSINESSPLAN AMBITIES EN STRATEGIE 2014-2017 BUSINESSPLAN AMBITIES EN STRATEGIE 2014-2017 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1 Over het Jeugdsportfonds. Sportdromen voor kinderen waarmaken, de jeugd heeft de toekomst 5 1.1 Waarom het Jeugdsportfonds nodig

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Nota Vrijwilligerswerk en Mantelzorg Goed voor en met elkaar! Gemeente Bergambacht 2011-2014. WMO Prestatieveld 4: Vrijwilligers en Mantelzorgers

Nota Vrijwilligerswerk en Mantelzorg Goed voor en met elkaar! Gemeente Bergambacht 2011-2014. WMO Prestatieveld 4: Vrijwilligers en Mantelzorgers Nota Vrijwilligerswerk en Mantelzorg Goed voor en met elkaar! Gemeente Bergambacht 2011-2014 WMO Prestatieveld 4: Vrijwilligers en Mantelzorgers Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 4 3. Vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag 1 Inhoudsopgave Blz.3. Voorwoord Blz.4. Inleiding Blz.5. De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Blz. 6. Jaarverslag 2011 Blz. 7/8. Interne

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie