versie _Studiegids 3 pba energietechnologie_ STUDIEGIDS Professionele bachelor in de energietechnologie 3 de opleidingsfase

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "versie 12-09-2011_Studiegids 3 pba energietechnologie_2011-2012 1 STUDIEGIDS Professionele bachelor in de energietechnologie 3 de opleidingsfase"

Transcriptie

1 versie _Studiegids 3 pba energietechnologie_ STUDIEGIDS Professionele bachelor in de energietechnologie 3 de opleidingsfase Academiejaar

2 versie _Studiegids 3 pba energietechnologie_ Inhoudsopgave 1. Inleiding De KHLim en het departement IWT De opleiding professionele bachelor energietechnologie Opleidingsvisie Opleidingsdoelstellingen Onderwijsvisie Organisatie van de opleiding in trajecten Onderwijsregeling Volgtijdelijkheid Vakkentabel en ECTS-fiches Permanente evaluatie Onderwijstaal Vrijstellingen: EVC en EVK Examens... 14

3 versie _Studiegids 3 pba energietechnologie_ Studiegids 1. Inleiding Kan jij je een wereld voorstellen zonder energie? Energie is even noodzakelijk geworden als eten en drinken. Toch wordt er weinig bij stil gestaan hoewel alles stil staat wanneer er geen energie voorhanden is. Professionele bachelors in de energietechnologie bestuderen energie in de brede zin van het woord, zodat ze in heel wat bedrijven of andere instanties aan het werk kunnen. Vandaar dat je wordt opgeleid in de competentiegebieden elektriciteit, energie en automatisering. Bedenk maar eens iets waar er geen energie aan te pas komt. In deze wereld voel jij je als professionele bachelor in de energietechnologie op je best. Op mensen met deze specialiteit zit men overal te wachten. Je carrière zal je in samenwerking met andere mensen maken. Daarom zijn sociale vorming en Engels ook een deel van je opleiding! Deze opleiding die praktisch georiënteerd en theoretische onderbouwd is, telt 180 studiepunten en wordt georganiseerd in 3 opleidingsfasen van 60 studiepunten. De studieduur bedraagt dus 3 jaar en behoort tot het 1 cyclus onderwijs. Deze studiegids bevat alle belangrijke informatie over de opleiding en is je handleiding voor dit academiejaar. Lees deze gids grondig!

4 versie _Studiegids 3 pba energietechnologie_ De KHLim en het departement IWT De Katholieke Hogeschool Limburg of kortweg de KHLim bestaat uit de volgende departementen. GEZ Gezondheidszorg HB Handelswetenschappen en bedrijfskunde IWT Industriële wetenschappen en technologie IW-FI 2 Industriële wetenschappen Faculteit industrieel ingenieur LER Lerarenopleiding MAD Media & design academie SAW Sociaal agogisch werk In het departement IWT worden de volgende opleidingen professionele bachelor verzorgd: Energietechnologie (voorheen elektrotechniek) Elektronica-ict met afstudeerrichtingen - Ict - Elektronica Elektromechanica met afstudeerrichtingen - Automatisering - Elektromechanica - Klimatisatie - Onderhoudstechnologie Chemie met afstudeerrichtingen - Biochemie - Chemie - Procestechnologie Milieuzorg met afstudeerrichting milieutechnologie Biomedische laboratoriumtechnologie met afstudeerrichting medische laboratoriumtechnologie

5 versie _Studiegids 3 pba energietechnologie_ De opleiding professionele bachelor energietechnologie In tegenstelling tot andere opleidingen heeft de opleiding energietechnologie geen specifieke afstudeerrichtingen. De student studeert af als professionele bachelor in de energietechnologie. In deze opleiding liggen de accenten op de elektrische machines, de energieopwekking en -verdeling en de elektrische automatisering. 4. Opleidingsvisie Naast de algemeen vormende opleidingsonderdelen zijn de specifiek vormende opleidingsonderdelen onderverdeeld in drie competentiegebieden. Elektriciteit: installatie en aansturing van elektrische motoren, transformatoren, verlichting, huisinstallaties en industriële installaties Energie: opwekking van enerzijds elektrische en anderzijds duurzame energie (zonnepanelen, warmtepompen, zonneboiler, warmtekrachtkoppeling ) maar ook distributie van de energie (smart grids, micro grids ) Automatisatie: PLC, pneumatica, robotica, visualisatie, regeltechniek, elektronica, Tijdens je opleiding tot technisch specialist wordt je talenkennis aangescherpt, je communicatievaardigheid en je zelfwerkzaamheid bevorderd, leer je werken in teamverband en word je voorbereid op levenslang leren.

6 versie _Studiegids 3 pba energietechnologie_ Opleidingsdoelstellingen Algemene doelstelling De opleiding tot professionele bachelor in energietechnologie stelt zich tot doel een hooggeschoold technicus te vormen die: uitvoeringstaken deskundig kan uitvoeren in teamverband of zelfstandig; na voldoende ervaring, leiding kan geven (niveau van het middenkader); kan bijdragen tot het verwezenlijken en verbeteren van maatschappelijk welzijn zowel binnen als buiten de onderneming. In jouw opleiding wordt daarom aandacht besteed om je: de nodige technische, technologische en praktische kennis bij te brengen die je in staat moet stellen om complexe installaties en technieken te begrijpen en toe te passen; de nodige vorming en attitude bij te brengen zodanig dat je door zelfstudie en/of bijscholing jouw kennis continu kan bijwerken. Waarden Het departement IWT van de KHLim wil daarbij mensen vormen die willen en kunnen opkomen voor zichzelf, voor anderen en voor de organisatie waarbinnen zij werken en leven; die eerlijk en loyaal zijn; die verantwoordelijkheid willen opnemen; die daarover christelijke inzichten hebben verworven en kunnen verwoorden; en die, vanuit deze christelijke inspiratie, in concrete situaties willen proberen, telkens opnieuw de grenzen van het maatschappelijk welzijn te verleggen. Sociale, communicatieve en organisatorische vaardigheden De professionele bachelor moet in staat zijn: mee te werken in een sfeer die arbeidsvreugde geeft; mee te werken aan de realisatie van de objectieven van het team en open te staan voor elk initiatief dat de interne of externe relatie van het team kan verbeteren; relevante informatie te verzamelen, te verwerken en in een voor anderen geschikte vorm beschikbaar te stellen; zijn eigen realisaties en ideeën te verantwoorden en te verdedigen. Competenties Tijdens de opleiding verwerft de student competenties die bestaan uit kennis, attitudes en vaardigheden. Hier volgt een overzicht van de competenties voor de professionele bachelor energietechnologie.

7 versie _Studiegids 3 pba energietechnologie_ A. Algemene competenties 1. beheerst denk- en redeneervaardigheid 2. kan informatie verwerven en verwerken en kan rapporteren over deze informatie 3. beheerst het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken en kan in dit kader multidisciplinair samenwerken 4. is in staat tot creativiteit en innoveren 5. kan eenvoudige leidinggevende taken uitvoeren en is in staat tot leidinggeven 6. kan communiceren over ideeën, problemen en oplossingen zowel aan specialisten als aan leken, gebruik makend van de mogelijkheden van een digitale werkomgeving 7. heeft een ingesteldheid tot levenslang leren B. Algemeen beroepsgerichte competenties 1. kan teamgericht werken 2. heeft zelfstandigheid en besluitvaardigheid verworven, heeft inzet en doorzettingsvermogen en is in staat om onder werkdruk te presteren 3. kan oplossingsgericht werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingstrategieën 4. heeft inzicht in maatschappelijke verantwoordelijkheid, samenhangend met de beroepspraktijk 5. heeft inzicht in de kwaliteits-, milieu- en veiligheidssystemen en kan het toepassen in de beroepspraktijk 6. is in staat te functioneren in de sociale context van een onderneming; dit impliceert bijvoorbeeld: actief en constructief kunnen deelnemen aan vergaderingen, een eigen standpunt kunnen verdedigen, kunnen omgaan met conflicten, rapporteren aan oversten C. Specifieke beroepsgerichte competenties De bachelor in de eneregietechnologie: kan volwaardig, zelfstandig en conform het beroepsprofiel functioneren op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in het domein van de opleiding energietechnologie; Ontwerp en engineering De bachelor in de energietechnologie kan toestellen en systemen ontwikkelen; kan technische informatie verzamelen; kan functionele en technische specificaties opstellen; kan keuzes maken/meehelpen beslissen over mogelijke oplossingen; kan technische tekeningen maken; kan opzoekwerk verrichten; kan van toepassing zijnde normen gebruiken; kan proefopstellingen bouwen; kan technische handelingen/bewerkingen uitvoeren; kan elementen/system op elkaar afstemmen; kan samengestelde systemen opbouwen; kan samengestelde systemen productieklaar maken. De bachelor in de energietechnologie kan toestellen en systemen testen en beproeven; kan metingen uitvoeren; kan in functie van de meetresultaten bijsturen;

8 versie _Studiegids 3 pba energietechnologie_ kan samengestelde systemen testen. De bachelor in de elektrotechniek kan een technisch dossier samenstellen; kan resultaten van verzamelde technische informatie professioneel weergeven; kan resultaten van opzoekwerk in een gestructureerd rapport verwerken; Installatie en onderhoud De bachelor in de energietechnologie kan systemen installeren; kan technische richtlijnen i.v.m. de installatie toepassen; kan bedrijfsprocedures in verband met installaties toepassen; kan normen en certificeringen toepassen (elektrische veiligheid, AREI, machineveiligheid, explosieveiligheid); kan technische handleidingen/richtlijnen opstellen en analyseren; kan de installatie uitvoeren. De bachelor in de energietechnologie kan systemen in bedrijf stellen; kan parameterinstellingen uitvoeren; kan normen/vergunningen (kwaliteit, veiligheid, milieu) toepassen kan bedrijfsprocedures in verband met inbedrijfname toepassen. De bachelor in de energietechnologie kan systemen operationeel houden; kan preventief onderhoud uitvoeren. De bachelor in de energietechnologie kan onderhoudsproblemen opvolgen; kan onderhoud plannen en organiseren. De bachelor in de energietechnologie kan onderhoudsproblemen oplossen; kan herstellingen uitvoeren; kan een systeem/installatie monteren en demonteren. Productie (technische aspecten van een productieproces beheren) De bachelor in de energietechnologie kan controles uitvoeren; kan controles op het productieproces uitvoeren; kan controles op het elektrotechnisch product uitvoeren; kan herstellingen uitvoeren. De bachelor in de energietechnologie kan afregelingen uitvoeren; kan afregelingen op het productieproces uitvoeren; kan afregelingen op het elektrotechnisch product uitvoeren. De bachelor in de energietechnologie kan configuraties uitvoeren; kan configuraties op het productieproces uitvoeren; kan configuraties op het elektrotechnisch product uitvoeren; De bachelor in de energietechnologie kan kwaliteitseisen opvolgen; kan controles, proeven, analyses uitvoeren; kan kwaliteitseisen van een elektrotechnisch product opvolgen.

9 versie _Studiegids 3 pba energietechnologie_ Technische commerciële diensten De bachelor in de energietechnologie kan advies verlenen bij de aankoop en verkoop van technologische systemen en producten; kan demonstraties/presentaties geven; kan advies/ondersteuning verlenen; kan kostprijsberekeningen maken; kan bestellingen uitvoeren en opvolgen. Training De bachelor in de energietechnologie kan training geven over elektrotechnische systemen. 6. Onderwijsvisie De opleiding professionele bachelor energietechnologie is een sterk praktijk gerichte opleiding. De studenteninstroom vraagt een sterke begeleiding. Tijdens de opleiding zijn studenten en docenten partners in leren en worden de studenten begeleid naar zelfstandig en levenslang leren. In het eerste jaar van de opleiding is dit minder het geval, in de hogere jaren des te meer. De visie in deze opleiding is vooral gericht op zelfstandig, praktijkgericht probleemgestuurd en projectgericht onderwijs. De werkwijze wordt door de betrokken lectoren op geregelde tijdstippen geëvalueerd en bijgestuurd. Met je diploma op zak ben je meer dan welkom in heel wat bedrijven en technische diensten van organisaties. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het opleidingsonderdeel projectstage in het 2 de semester van het 3 de jaar. Van de studenten wordt verwacht dat zij gedurende 12 weken een 5-daagse weekstage uitvoeren in een bedrijf. Deze stage kan zowel doorgaan in het binnen- als in het buitenland. Voor de begeleiding staan interne en externe stagebegeleiders in. De student houdt een portfolio bij van de opdrachten, werkzaamheden, vorderingen, evaluaties De afsluiter van de projectstage is de stagevoordracht die beoordeeld wordt door een externe jury. In het kader van internationalisering wordt van elke student verwacht dat hij/zij deelneemt aan een internationale studiereis tenzij hij/zij de projectstage volbrengt in het buitenland.

10 versie _Studiegids 3 pba energietechnologie_ Organisatie van de opleiding in trajecten Na het behalen van een diploma secundair onderwijs of een gelijkgesteld/evenwaardig diploma, krijg je toegang tot de opleiding professionele bachelor. Nieuwe studenten volgen in de 1 ste opleidingsfase een modeltraject, zij schrijven in voor een volledige opleidingsfase van 60 studiepunten. Mogelijk werden in een eerder gevolgde opleiding credits behaald die omgezet kunnen worden in EVK s 1. In dit geval wordt een persoonlijk studieprogramma samengesteld. Studenten die slagen voor een modeltraject, schrijven het volgend academiejaar opnieuw in voor een modeltraject in de volgende opleidingsfase. Indien opleidingsonderdelen in een volgend academiejaar hernomen moeten worden, bestaat de mogelijkheid reeds opleidingsonderdelen van de volgende opleidingsfase op te nemen. In deze laatste gevallen worden doorgaans een aantal studiepunten opgenomen dat verschilt van 60. Men spreekt dan over een individueel jaarprogramma of een IJP. De spelregels voor het samenstellen van een IJP-dossier worden voor aanvang van het academiejaar verduidelijkt door het departementshoofd. De keuze van de opleidingsonderdelen voor het individueel jaarprogramma gebeurt aan de hand van de volgtijdelijkheidstabellen én in samenspraak met de toegewezen studietrajectbegeleider. Opgedane beroepservaring wordt mogelijk als EVC s 2 in de opleiding gebracht na onderzoek door een aangestelde commissie. Personen die geen diploma secundair onderwijs behaalden, kunnen deelnemen aan een toelatingsonderzoek. Indien dit onderzoek een positief resultaat heeft, wordt deze persoon toegelaten tot de opleiding. Met het diploma professionele bachelor wordt toegang verleend tot het schakelprogramma waarna een masterjaar in de opleiding Master in de Industriële Wetenschappen gevolgd kan worden. 8. Onderwijsregeling Opleidingsconcept De opleiding tot professionele bachelor wordt verstrekt op drie wijzen: hoorcolleges, geleide oefeningen en laboratoriumzittingen. Hoorcolleges worden gehouden in auditoria en grote leslokalen voor de voltallige groep studenten van een opleidingsfase. In kleinere groepen wordt de onderwezen leerstof nadien ingeoefend tijdens geleide oefenzittingen, waarbij de docent een intensieve individuele begeleiding verzekert. Hier heeft elke student de mogelijkheid persoonlijk uitleg te vragen over de onderwezen oefeningen en leerstof. 1 Elders Verworven Kwalificaties 2 Elders Verworven Competenties

11 versie _Studiegids 3 pba energietechnologie_ Het toetsen van de onderwezen leerstof aan de praktijk gebeurt tijdens laboratoriumzittingen. Onder begeleiding van de aanwezige docent werken de studenten individueel, in kleine groepen of in teamverband aan een bepaalde proefopstelling of aan een praktische realisatie. Aangezien een opleiding tot professionele bachelor een praktisch georiënteerde opleiding is, wordt sterk de nadruk gelegd op deze opleiding in laboratoria. Daarom is de begeleiding daar zeer intens (kleine groepen) en worden geen kosten gespaard om deze labo's zo optimaal mogelijk uit te rusten en te laten functioneren. We vragen dan ook van de studenten dat ze zo zorgzaam mogelijk omgaan met de apparatuur in de labo's; dat ze nauwgezet de instructies en aanbevelingen van de vakdocent(e) volgen en onmiddellijk melden wanneer één of ander apparaat niet meer naar behoren werkt. Studiebegeleiding Om de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs optimaal te laten verlopen, wordt tijdens het eerste jaar veel aandacht besteed aan de begeleiding van de studenten. Tijdens de introductiedag, nog vóór aanvang van het academiejaar, worden de studenten in kleine groepen (10 tot 15 studenten) opgedeeld en toegewezen aan een studietrajectbegeleider die de vorderingen van de student volgt tot afstuderen. De studietrajectbegeleider staat de student bij met het opstellen van het IJPdossier. In de 1 ste opleidingsfase is studievaardigheden opgenomen in het curriculum. Hier wordt gewerkt aan de studiehouding van de studenten. Bij eventuele studieproblemen kan de student steeds terecht bij de docenten. De opleidingscoördinator staat in voor de opleiding en de coördinatie van het werk van de docenten. Hier kunnen de studenten steeds terecht met eventuele problemen die verband houden met de organisatie van de opleiding. Uiteindelijk is de student verantwoordelijk voor zijn/haar leerproces! Het onderwijs- en examenreglement Het document Onderwijsregeling en Examenreglement (OER) kan geraadpleegd worden op de website van de KHLim ( of www1.khlim.be ). Elke student is op de hoogte van het OER en volgt de verplichte infosessie i.v.m. het OER. Deze wordt aangekondigd in het uurrooster.

12 versie _Studiegids 3 pba energietechnologie_ Volgtijdelijkheid De voorwaarden om opleidingsonderdelen te volgen, zijn vastgelegd in volgtijdelijkheidstabellen. In deze tabellen zijn de opleidingsonderdelen (OO s) van de 2 de en de 3 de opleidingsfase en de verschillende afstudeerrichtingen gegeven, met vermelding van de OO s waarvoor een credit of een tolereerbaar cijfer behaald moet zijn; de OO s die reeds gevolgd moeten zijn zonder dat een credit of een tolereerbaar cijfer behaald moet zijn; speciale vermeldingen om het OO te kunnen volgen. 10. Vakkentabel en ECTS-fiches De vakkentabel geeft een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen en deelvakken per semester met het aantal studiepunten, het aantal lesuren per week Dan volgt een alfabetische rangschikking van de ECTS-fiches voor de verschillende opleidingsonderdelen en deelvakken. Deze bevatten alle informatie die je per deelvak of opleidingsonderdeel nodig hebt: de inhoudsopgave,de onderwijsvorm, het gebruikte studiemateriaal, de beoordelingswijze Bijzondere aandacht gaat naar de evaluatievorm die vermeld wordt. Er worden verschillende evaluatievormen gebruikt zoals permanente evaluatie, mondeling examen met schriftelijke voorbereiding, labo-examen, pc-examen 11. Permanente evaluatie In de opleiding professionele bachelor elektromechanica wordt van de studenten verwacht dat ze de geprogrammeerde lessen volgen en intensief meewerken. Verschillende opleidingsonderdelen en deelvakken worden gedeeltelijk of volledig geëvalueerd via permanente evaluatie. In deze lessen worden bijvoorbeeld communicatieve of praktische vaardigheden aangeleerd. In dit geval is de aanwezigheid van de student verplicht. Dit betekent dat elke afwezigheid gewettigd moet worden bij de betrokken docent of de opleidingscoördinator. In geval van een gewettigde afwezigheid moet de student zo snel mogelijk zélf het initiatief nemen om samen met de betrokken docent een geschikt inhaalmoment of een vervangopdracht af te spreken. Bij ongewettigde afwezigheden bestaat de mogelijkheid van inhaalmomenten en vervangopdrachten niet.

13 versie _Studiegids 3 pba energietechnologie_ Indien een afwezigheid niet gewettigd kan worden, wordt een 0 voor dat labo gegeven. Indien het aantal ongewettigde afwezigheden 1/5 of meer van het totaal aantal labo s bedraagt, wordt de totale score van het opleidingsonderdeel vervangen door niet deelgenomen. Indien de gewettigde afwezigheden na inhaalmomenten of vervangopdrachten 1/5 of meer bedragen, wordt de totale score eveneens vervangen door niet deelgenomen. Let op! Mogelijk wordt de permanente evaluatie overgedragen naar de 2 de zittijd. 12. Onderwijstaal Met uitzondering van de deelvakken Engels, Duits en Frans worden de lessen gegeven in het Nederlands. 13. Vrijstellingen: EVC en EVK Heb je competenties in de praktijk opgedaan of heb je credits of een diploma verworven, dan houdt de KHLim daar graag rekening mee bij het samenstellen van je studieprogramma. In een gesprek en/of assessment wordt duidelijk wat je al kan en wat nog nodig is om het bachelor en/of master diploma te behalen. Deze procedure heet EVC/EVK: EVC = Eerder Verworven Competentie, EVK = Eerder Verworven Kwalificatie Door EVC/EVK kan je de opleidingsduur verkorten, waardoor je sneller in het bezit bent van een waardevol diploma. Wil je in aanmerking komen voor een opleiding op maat? Neem contact op met de verantwoordelijke van de betrokken opleiding (zie contact) en neem deel aan de EVC/EVK procedure! Wat is EVC/EVK? EVC staat voor eerder verworven competenties. In de EVC-procedure wordt onderzocht of de competenties (door werkervaring, leerervaring, vrije tijd, ) die je verworven hebt zonder een formeel bewijs, erkend kunnen worden. Voor de competenties die je aantoont, kan je een bewijs van bekwaamheid bekomen. Met bewijzen van bekwaamheid kan je een opleiding starten en vrijstellingen aanvragen. Voor de EVC-procedure moet je een bijdrage betalen (zie kosten in het Onderwijs- en examenreglement). EVK staat voor eerder verworven kwalificaties. In de EVK - procedure wordt gekeken naar de diploma s, attesten, creditbewijzen, die je al behaald hebt. Er wordt nagegaan of deze aan het niveau van de beoogde opleiding beantwoorden waardoor je eventueel vrijstellingen kan krijgen in de opleiding. Deze procedure is volledig gratis.

14 versie _Studiegids 3 pba energietechnologie_ Indien je denkt in aanmerking te komen voor vrijstellingen op basis van EVK s dan kan je een aanvraag indienen bij de opleidingscoördinator.. Je dient een dossier binnen te brengen bij de respectievelijke opleidingscoördinator met volgende bewijsstukken: Het origineel uitslagenformulier of de verschillende creditbewijzen van de instelling waar credits werden behaald. De ECTS-fiches met doelstellingen én de inhoudsopgave van de opleidingsonderdelen van de reeds behaalde credits. Indien nodig en bij twijfel kan nadien worden gevraagd het gebruikte cursusmateriaal binnen te brengen om de geziene inhoud te staven. Je kan zelf op basis van de ECTS-fiches nagaan voor welke opleidingsonderdelen je een aanvraag wil indienen. Daarvoor raadpleeg je de studiegidsen op de website van de school (www1.khlim.be of (toekomstige studenten, kies het juiste departement en dan kies je programma ). Gelieve een afspraak met de opleidingscoördinator vast te leggen via mail om dit dossier binnen te brengen. 14. Examens Examenrichtlijnen vind je op Toledo bij Mededelingen voor studenten, in de map Examens. Aanvullingen op het Onderwijs- en examenreglement (OER) AFDELING 3 Deelname aan de examens Artikel 14 (hernemen van examens) Indien de opleiding dit toestaat kan de student die niet slaagde in de eerste examenperiode eventueel reeds in de tweede examenperiode een examen hernemen Voor departement IWT geldt bijkomend: Enkel studenten die afstuderen en hun diploma kunnen behalen in het huidige academiejaar, krijgen de toelating om hun tweede examenkans reeds op te nemen in juni (2 de examenperiode) in plaats van in september (3 de examenperiode). Enkel studenten die geen opleidingsonderdelen meer te volgen en af te leggen hebben in het tweede semester komen hiervoor in aanmerking. Deze studenten nemen hun volledige tweede examenkans op in de junizittijd. De studenten die nog wel onderwijsactiviteiten hebben in het tweede semester (opleidingsonderdelen, stage/eindwerk, buitenlandse reis) kunnen GEEN gebruik maken van deze uitzondering! Studenten die in aanmerking denken te komen op basis van de geschetste voorwaarden, moeten op EIGEN INITIATIEF een verzoek indienen om deze tweede examenkans in juni op te nemen i.p.v. in september. De studenten richten deze vraag tot de voorzitter van de examencommissie door het invullen van het document dat beschikbaar wordt gesteld op Toledo bij Mededelingen voor studenten.

15 versie _Studiegids 3 pba energietechnologie_ Examens De uurroosters geven weer wanneer je les, labo of oefeningen e.d. hebt. Je vindt ze op de website van de KHLim

16 versie _Studiegids 3 pba energietechnologie_ Derde opleidingsfase professionele bachelor Energietechnologie 3 PBA ENT Stp. O.O. Code Vak Docent Semester 1 Semester 2 Contract Stp. Vak Punt./Vak Punt. O.O. Naam O.O./Vak 25/08/2011 Ex Stp T O L Ex Stp T O L PROJECT Projectstage 20 PE_ALG_PROJEC_32 p 20 c ELEKTRICITEIT Elektriciteit en toepassingen4 3 PE_ENT_ELITOE4_31 ElJa m 3 0,75 e Elektrisch ontwerpen3 5 PE_ENT_ELIONT3_31 BarNi p, m 5 3,50 c ENERGIE Vermogenelektronica en toepassingen2 8 PE_ENT_VERTOE2_31 ClWm s, l 8 1,00 2,75 e AUTOMATISERING Regeltechniek 7 PE_ENT_REGELT_31 MeFr m, l, p 7 1,50 2,75 c Robotica 4 PE_ENT_ROBOTI_31 BarNi s, l 4 3,50 e

17 versie _Studiegids 3 pba energietechnologie_ Visualisatie en netwerk koppelingen 4 PE_ENT_VISNET_31 BarNi m, l 4 3,50 e ALGEMEEN Bedrijfsbeleid 3 PE_ALG_BEDRIJ_31 HaKo 30 Arbeidsveiligheid PE_ALG_ARBEID_31 HaKo s 2 1,50 e 2 20 Sociaal/Economisch bedrijfsbeleid PE_ALG_SOCECO_31 VaMy s 1 1,00 e 1 10 Sociale Vorming2 6 PE_ALG_SOCVOR2_31 VgPe 60 Talen-Communicatie PE_ALG_TALCOM_31 VgPe p 2 1,25 c 2 20 Wijsbegeerte PE_ALG_WIJSBE_31 LeSy p 2 1,25 c 2 20 Seminarie Internationalisering PE_ALG_SEMINT_32 p 2 c 2 20 Totaal ,75 2,5 16, Aantal Opleid. Ond./Examen Contacturen/Sem 24,25 0 Studiepunten/Sem Gemidd. Contacturen/Jaarb contract: e = examencontract mogelijk; c = geen examencontract mogelijk (creditcontract noodzakelijk) examen: p = permanente evaluatie; l = laboexamen; s = schriftelijk examen; m = mondeling examen

18 versie _Studiegids 3 pba energietechnologie_ Volgtijdelijkheid - 1ste opleidingsfase professionele bachelor energietechnologie stptn sem 1 sem 2 opleidingsonderdeel credit nodig van of in tolerantie basiskennis nodig van opmerking 5 5 Project1 geen vereisten geen vereisten geen opmerkingen 5 5 Elektriciteit en toepassingen1 geen vereisten geen vereisten geen opmerkingen 7 7 Elektriciteit en toepassingen2 geen vereisten Elektriciteit en toepassingen1 geen opmerkingen 3 3 Elektrisch ontwerpen1 geen vereisten geen vereisten geen opmerkingen 3 3 Elektrische energieproductie geen vereisten geen vereisten geen opmerkingen 3 3 Warmteleer geen vereisten geen vereisten geen opmerkingen 4 4 Regeltechniek geen vereisten geen vereisten geen opmerkingen 4 4 Elektronica en toepassingen1 geen vereisten geen vereisten geen opmerkingen 4 4 Elektronica en toepassingen2 geen vereisten Elektronica en toepassingen1 geen opmerkingen 4 Elektronicatechnologie en meettechnieken geen vereisten geen vereisten geen opmerkingen 2 Elektronicatechnologie geen vereisten geen vereisten geen opmerkingen 2 Elektrische meettechnieken geen vereisten geen vereisten geen opmerkingen 4 4 Dataprocessing geen vereisten geen vereisten geen opmerkingen 3 3 Rekenkundige technieken1 geen vereisten geen vereisten geen opmerkingen 3 3 Rekenkundige technieken2 geen vereisten Rekenkundige technieken1 geen opmerkingen 4 4 Fundamentele wetenschappen geen vereisten geen vereisten geen opmerkingen 4 Fundamentele vaardigheden geen vereisten geen vereisten geen opmerkingen 1,5 1,5 Engels geen vereisten geen vereisten geen opmerkingen 1 Studievaardigheden geen vereisten geen vereisten geen opmerkingen 60 29,5 30,5

19 versie _Studiegids 3 pba energietechnologie_ Volgtijdelijkheid - 2de opleidingsfase prof. bachelor energietechnologie stptn sem 1 sem 2 opleidingsonderdeel credit nodig van of in tolerantie 5 5 Elektriciteit en toepassingen3 Elektriciteit en toepassingen1 (1ENT) Elektriciteit en toepassingen2 (1ENT) 5 5 Elektrisch ontwerpen2 Elektrisch ontwerpen1 (1ENT) 4 4 Dimensionering elektrische machines 3 3 Productie, transport en distributie van elektrische energie Elektriciteit en toepassingen1 (1ENT) Elektriciteit en toepassingen2 (1ENT) geen vereisten 5 5 Vermogenelektronica en toep.1 Elektriciteit en toepassingen1 (1ENT) Elektriciteit en toepassingen2 (1ENT) 4 4 Verlichtingstechnieken en domotica Elektriciteit en toepassingen1 (1ENT) Elektriciteit en toepassingen2 (1ENT) basiskennis nodig van geen vereisten Elektriciteit en toepassingen1 (1ENT) Elektriciteit en toepassingen2 (1ENT) Fundamentele wetenschappen (1ENT) Fundamentele wetenschappen (1ENT) Elektronica en toepassingen1 (1ENT) Elektronica en toepassingen2 (1ENT) geen vereisten 5 5 Automatisering - PLC geen vereisten Elektriciteit en toepassingen1 (1ENT) Elektriciteit en toepassingen2 (1ENT) 4 4 Automatisering - Regeltechniek wiskunde, elektriciteit, elektronica 3 3 Elektronica en toepassingen3 Elektronica en geen vereisten toepassingen1 (1ENT) Elektronica en opmerking samen volgen met Dimensionering elektrische machnies geen opmerkingen samen volgen met Elektriciteit en toepassingen_3 (2ENT) geen opmerkingen geen opmerkingen geen opmerkingen geen opmerkingen geen opmerkingen geen opmerkingen

20 versie _Studiegids 3 pba energietechnologie_ toepassingen2 (1ENT) 3 3 Microcontrollers geen vereisten geen vereisten geen opmerkingen 6 6 Data-acquisitie Elektronica en toepassingen1 (1ENT) Elektronica en toepassingen2 (1ENT) 3 Datacommunicatie/multimedia geen vereisten geen opmerkingen 2 Datacommunicatie geen vereisten geen vereisten geen opmerkingen 1 Multimedia geen vereisten geen vereisten geen opmerkingen 4 4 Toegepaste statistiek en IKZ geen vereisten Rekenkundige technieken1 (1ENT) Rekenkundige technieken2 (1ENT) 6 Sociale Vorming1 geen opmerkingen 2 Engels Fundamentele vaardigheden geen vereisten geen opmerkingen - Engels (1ENT) 2 Frans geen vereisten geen vereisten geen opmerkingen Wijsbegeerte geen vereisten geen vereisten geen opmerkingen

Studiegids Industriële Wetenschappen. Deel2 MA-EM. Master Industriële Wetenschappen Elektromechanica. Vakfiches met o.m. inhouden en doelstellingen

Studiegids Industriële Wetenschappen. Deel2 MA-EM. Master Industriële Wetenschappen Elektromechanica. Vakfiches met o.m. inhouden en doelstellingen Katholieke Hogeschool Limburg Industriële Wetenschappen en Technologie Faculteit Industrieel Ingenieur FI² Studiegids Industriële Wetenschappen Deel2 Vakfiches met o.m. inhouden en doelstellingen MA-EM

Nadere informatie

Studiegids 2008-2009. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER V + VI

Studiegids 2008-2009. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER V + VI Studiegids 2008-2009 Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER V + VI Missie van de opleiding Zowel de Vlaamse als de wereldeconomie evolueert naar een kennisintensieve netwerkeconomie. De opleiding Bachelor

Nadere informatie

Elektromechanica Energietechnologie Elektronica - ICT. Word de beste versie van jezelf

Elektromechanica Energietechnologie Elektronica - ICT. Word de beste versie van jezelf Elektromechanica Energietechnologie Elektronica - ICT Word de beste versie van jezelf Infobrochure Industriële Wetenschappen en Technologie 2014 2015 Inhoud Inhoud Een opleiding gericht naar toepassing

Nadere informatie

Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Bachelor in de integrale veiligheid (professioneel gerichte bachelor)

Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Bachelor in de integrale veiligheid (professioneel gerichte bachelor) Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Bachelor in de integrale veiligheid (professioneel gerichte bachelor) 19 februari 2012 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Office Management Afstudeerrichting Management Assistant Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO

Nadere informatie

Studiegids 2009-2010. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER I + II

Studiegids 2009-2010. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER I + II Studiegids 2009-2010 Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER I + II Missie van de opleiding Onze economie evolueert naar een gemondialiseerde en kennisintensieve netwerkeconomie. De opleiding Bachelor Netwerkeconomie

Nadere informatie

Autotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Autotechnologie aan de Vlaamse hogescholen

Autotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Autotechnologie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Autotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Autotechnologie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 7 december 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Sport- en Cultuurmanagement Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg ONDERWIJSVISITATIE Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg Vlaamse Hogescholenraad 4 maart 2010 De onderwijsvisitatie Bouw

Nadere informatie

Studiegids Industriële Wetenschappen. Deel2 MA-CE. Master Industriële Wetenschappen Chemie. Vakfiches met o.m. inhouden en doelstellingen FI²

Studiegids Industriële Wetenschappen. Deel2 MA-CE. Master Industriële Wetenschappen Chemie. Vakfiches met o.m. inhouden en doelstellingen FI² Katholieke Hogeschool Limburg Industriële Wetenschappen en Technologie Faculteit Industrieel Ingenieur FI² Studiegids Industriële Wetenschappen Deel2 Vakfiches met o.m. inhouden en doelstellingen MA-CE

Nadere informatie

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL elektronica BEROEPSPROFIEL elektronica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektronica

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur)

2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) 2015-2016 INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Bachelor en master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) INDUSTRIELE INHOUD WETENSCHAPPEN STUDEREN IN DIEPENBEEK Welkom 1 Overstap secundair

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Toegepaste architectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Toegepaste architectuur aan de Vlaamse hogescholen V l a a m

Nadere informatie

Houttechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Houttechnologie aan de Vlaamse hogescholen

Houttechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Houttechnologie aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Houttechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Houttechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c

Nadere informatie

1b Studiegids voor de opleiding of groep van opleidingen

1b Studiegids voor de opleiding of groep van opleidingen Opleidingsstatuut Instituut Engineering Bacheloropleidingen (en Ad-programma s): - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering Formulier voor het indienen van voorstellen voor postinitiële masteropleidingen (aanpassing van een bestaande master) voor de Faculteit Toegepaste Wetenschappen Luik 1: Identificatiegegevens Titel en soort

Nadere informatie

Opleidingsgids eerste opleidingsfase 2011 2012

Opleidingsgids eerste opleidingsfase 2011 2012 Departement Lerarenopleiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Opleidingsgids eerste opleidingsfase 2011 2012 talent@work Departement Lerarenopleiding KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat 10

Nadere informatie

Studiegids 2008-2009. Office Management. AFSTUDEERRICHTING Management Assistant BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2008-2009. Office Management. AFSTUDEERRICHTING Management Assistant BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2008-2009 Office Management AFSTUDEERRICHTING Management Assistant BACHELOR / SEMESTER III + IV 1 Missie van de opleiding De bachelor in het Office Management is een professionele opleiding

Nadere informatie

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 8 juni 2010 De

Nadere informatie

Masterproef Industriële Wetenschappen

Masterproef Industriële Wetenschappen Masterproef Industriële Wetenschappen Master Industriële Wetenschappen Bouwkunde Master Industriële Wetenschappen Elektronica-ICT Afstudeerrichting Elektronica Afstudeerrichting ICT Master Industriële

Nadere informatie

Opleidingsgids tweede opleidingsfase 2011 2012

Opleidingsgids tweede opleidingsfase 2011 2012 Departement Lerarenopleiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Opleidingsgids tweede opleidingsfase 2011 2012 talent@work Departement Lerarenopleiding KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat 10

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Systeembeheer duaal 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie