CO 2 -emissie Strukton Rail Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot 2014 en nieuwe doelstelling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO 2 -emissie Strukton Rail 2014. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot 2014 en nieuwe doelstelling"

Transcriptie

1 CO 2 -emissie Strukton Rail Samenvatting CO 2 -uitstoot van ton -> 5% daling CO 2 -uitstoot in absolute zin 6,93% daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie -> reductiedoelstelling behaald Daling brandstofverbruik leaseauto s met 6% Daling uitstoot productiemiddelen met 0,7% Daling uitstoot woon-werkverkeer met 1% Toename uitstoot zakelijke mobiliteit met 11,6% Daling uitstoot door gas/elektra met 18% Reductie scope 1: 5,7% Toename scope 2: 5,5% Reductie scope 3: 1,4% 2. Inleiding In dit document rapporteren wij over onze CO 2 -uitstoot ( carbon footprint ) in Ook vergelijken we de uitstoot met de uitstoot in dezelfde periode in 2013 en eerdere jaren. Tevens informeren we over de voortgang van de reductiemaatregelen. In deze rapportage hanteren we de conversiefactoren volgens de CO 2 -Prestatieladder versie 2.0. Voor 2014 was onze ambitie om de CO 2 -uitstoot met 2% te reduceren ten opzichte van Dit tegen de achtergrond van de doelstelling om voor de gehele reikwijdte van energiemanagement op 1 januari 2020 een CO 2 -emissiereductie van 15% te realiseren ten opzichte van het referentiejaar Deze emissie relateren wij aan de geactiveerde productie 1. Dat doen wij vanwege het sterke onderlinge verband tussen de geactiveerde productie en de CO 2 -uitstoot. 3. CO 2 -uitstoot 2014 en nieuwe doelstelling De totale CO 2 -uitstoot van Strukton Rail 2 in 2014 was ton (2013: ton). De absolute uitstoot daalde dus met 5% ten opzichte het vorig jaar. Doordat de gerealiseerde geactiveerde productie met 2,2% toenam, bedroeg de daling van de relatieve CO 2 -uitstoot 6,93% ten opzichte van vorig jaar. Dit ligt boven de ambitie van 2% die voor 2014 vastgesteld was. Op basis van dit resultaat is besloten de doelstelling bij te stellen naar 20% reductie van de CO2-uitstoot ten opzichte van het referentiejaar Onder de geactiveerde productie bij Strukton Rail vallen de productie in de vorm van geleverde manuren, materieelinzetten, inkoop en een vergoeding voor de indirecte uren (AK-dekking) ten laste van de uitgevoerde projecten en onderhoudswerken. 2 Hierin is papier niet meegenomen Pagina 1 van 10 CO2-rapportage 2014 Versie 1 d.d. 13 februari 2015

2 3.1 Opbouw CO2-uitstoot Onderstaande grafiek laten zien hoe de CO 2 -uitstoot van Strukton Rail in 2014 was opgebouwd. CO2-uitstoot Strukton Rail in 2014 Voor een vergelijking over de jaren hieronder een overzicht van de ontwikkeling per categorie uitstoot sinds Verloop CO2 uitstoot per categorie Brandstof Woon-werk Zakelijke mobiliteit Gas/elektra Productiemiddelen Over de opbouw en ontwikkeling van de CO 2 -uitstoot in 2014 valt het volgende op te merken: 66% van de totale CO 2 -uitstoot bestond uit het brandstofverbruik door leaseauto s. Nog steeds veroorzaken leaseauto s het grootste deel van de uitstoot; dit aandeel neemt zelfs weer met 1% toe ten opzichte van vorig jaar. Het werkelijke brandstofverbruik door leaseauto s nam met 6% af. Een nog sterkere afname dan in 2013; toen was de afname 4,6%. De dalende trend zet zich voort. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat dit vooral het gevolg is van de aanpassing van de leaseregeling en andere maatregelen rond het wagenpark. Deze maatregelen zullen naar verwachting nog verder na-ijlen. Pagina 2 van 10 CO2-rapportage 2014 Versie 1 d.d. 13 februari 2015

3 19% van de totale CO 2 -uitstoot werd veroorzaakt door inzet van de productiemiddelen. Hieronder vallen het Klein Mechanisch Gereedschap (KMG) en het Groot Mechanisch Gereedschap (GMG)). De uitstoot door productiemiddelen daalde met 0,7% ten opzichte van Dit na de toename in het jaar daarvoor (8,7%). 9% van de totale CO 2 -uitstoot bestond uit woon-werkverkeer. Dat is eenzelfde percentage als in dezelfde periodes in voorgaande jaren. De CO 2 -uitstoot als gevolg van woon-werkverkeer (auto en OV) daalde met 1,2% ten opzichte van de uitstoot in het vorig jaar. Hier is dus weer spraken van een dalende trend, die alleen halverwege 2013 werd onderbroken. 5% van de totale CO 2 -uitstoot werd veroorzaakt door elektriciteits- en gasverbruik. Het totale absolute verbruik daalde met 18%. Dit was te danken aan een daling van het gasverbruik (21%), want het elektriciteitsverbruik nam toe (met 5,4%). 2% van de totale CO 2 -uitstoot bestond uit zakelijke mobiliteit (vliegverkeer, zakelijke reizen met privé-auto s, taxi en OV). De CO 2 -uitstoot als gevolg van zakelijke mobiliteit nam met 12% toe ten opzichte van dezelfde periode in Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de toename in het vliegverkeer. Ook de zakelijke reizen met het openbaar vervoer namen toe Uitstoot per scope Wij rapporteren onze CO 2 -uitstoot volgens de internationale standaard (GHG-protocool) in drie categorieën: scope 1, scope 2 en scope 3. 3 CO2-uitstoot Strukton Rail per miljoen geactiveerde productie 70 Tonnen CO2 per miljoen geactiveerde productie scope 1 scope 2 scope 3 totaal Doelstelling 2014 per scope Onze doelstelling was om in 2014 de volgende reducties per scope te realiseren ten opzichte van 2013, gerelateerd aan de geactiveerde productie: - Scope 1: 2,5% - Scope 2: 0,5% - Scope 3: 1% 3 Strukton Rail hanteert bij de scope-indeling het GHG-protocol en wijkt daarbij af van SKAO. Waar SKAO Business Travel en Personal Cars for Business Travel tot scope 2 rekent (zie CO2-Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 blz. 51), rekent Strukton Rail deze items conform het GHG-protocol tot scope 3. Pagina 3 van 10 CO2-rapportage 2014 Versie 1 d.d. 13 februari 2015

4 In totaal komt dit overeen met de ambitie om in % te reduceren ten opzichte van Dit lijkt misschien niet zo, maar de uitstoot in scope 1 maakt een veel groter deel uit van onze totale footprint dan de uitstoot in scope 2 resp. scope 3. Scope 1. Onder scope 1 valt de directe uitstoot, onder meer van auto's en productiemiddelen. In 2014 was de CO 2 -uitstoot per miljoen geactiveerde productie 40 ton in scope 1. We behaalden daarmee een reductie van 8% ten opzichte van 2013, ruim meer dan de doelstelling van 2,5%. Scope 2. Scope 2 betreft indirecte uitstoot als gevolg van energieverbruik, bijvoorbeeld van energieproductie door de energieleverancier. De uitstoot in deze scope nam in 2014 met 3% toe ten opzichte van Daarmee behaalden we de doelstelling van 0,5% niet. Scope 3. Scope 3 betreft indirecte uitstoot met andere oorzaken dan energieproductie, zoals zakelijke kilometers gemaakt met privéauto s en vliegreizen. In 2014 was de CO 2 -uitstoot per miljoen geactiveerde productie 5,1 ton in scope 3. Dit betekent een reductie van 1% ten opzichte van 2013; precies gelijk aan onze reductiedoelstelling voor deze scope. Zoals al aangegeven in hoofdstuk 3.1 bij zakelijke mobiliteit wordt deze stijging met name veroorzaakt door de toename in het vliegverkeer. Totale relatieve uitstoot Strukton Rail en aandeel per scope scope 3 11% scope 2 1% CO2-uitstoot 2014 per scope scope 1 88% Pagina 4 van 10 CO2-rapportage 2014 Versie 1 d.d. 13 februari 2015

5 4. Organisational boundaries In de scope van de CO 2 -Prestatieladder betrekken wij alleen activiteiten in Nederland. Met ingang van 1 januari 2014 zijn de juridische entiteiten en bedrijfsonderdelen die binnen de organisatiegrenzen vallen anders ingericht. Alleen Strukton Systems B.V. en Strukton Rolling Stock B.V. hebben geen wijzigingen ondergaan. De entiteiten Strukton Rail Regio B.V., Strukton Rail Consult B.V. en Strukton Rail Materieel B.V. zijn wél gewijzigd. Alle activiteiten en processen van deze entiteiten zijn ondergebracht in Strukton Rail Nederland B.V.( voorheen Strukton Rail Regio B.V) voor de werkzaamheden gerelateerd aan de projecten en het onderhoud, en Strukton Rail Equipment B.V (voorheen Strukton Rail Materieel B.V.) voor de activiteiten gerelateerd aan de inzet van materieel en projectondersteuning. Dit betekent het volgende voor de organisational boundaries: De juridische entiteiten die binnen de organisatiegrenzen voor de CO 2 -Prestatieladder vallen, zijn: Strukton Rail Nederland B.V., Strukton Systems B.V., Strukton Rolling Stock B.V., Strukton Rail Equipment B.V., Strukton Rail Consult B.V. en Strukton Rail Projects B.V. Ook de stafafdelingen die onder Strukton Rail B.V. vallen, worden meegenomen binnen de organisatiegrenzen. De CO 2 -footprint van Strukton Rail B.V. wordt bepaald door de CO 2 -uitstoot van deze bedrijven te berekenen voor hun activiteiten in Nederland. 5. Bewustzijn In 2014 is de in eerdere jaren ingezette focus op het CO 2 -bewustzijn binnen de organisatie voortgezet. Daarbij ligt de nadruk op het vergroten en het vasthouden van de bewustwording van medewerkers over mogelijkheden om hun eigen carbon footprint te verlagen. Aangezien een belangrijk deel van onze CO 2 -uitstoot wordt veroorzaakt door brandstofverbruik door (lease)auto s, blijft vermindering van het brandstofverbruik een belangrijk item. Daarnaast is aandacht besteed aan het reductieprogramma De acties in het reductieprogramma zijn organisatiebreed uitgezet. Ook binnen de bedrijfsonderdelen zelf vinden diverse initiatieven plaats. Regelmatig worden de cijfers en de mogelijkheden van de NS-Business Card intern gecommuniceerd. De NS-Business Card is een belangrijk hulpmiddel bij de realisatie van het doel om het brandstofverbruik door leaseauto s te verminderen. In de interne communicatiemedia (intranet, personeelsblad) wordt regelmatig aandacht gevraagd voor CO 2 -reductie. De structuur van de duurzaamheidssite op het intranet is in 2014 aangepast (meer onderwerpspecifieke pagina ten behoeve van het overzicht). Naast de mogelijkheid om ideeën aan te dragen via het duurzaamheidsdiscussieforum op het intranet en op het interne social medium Yammer, kunnen ook ideeën over duurzaamheid worden ingediend via het ideeënplatform Eureka. Bij de totstandkoming van het reductieprogramma zijn ideeën van medewerkers meegenomen. Een ieder wordt opgeroepen om ideeën te blijven aandragen. Pagina 5 van 10 CO2-rapportage 2014 Versie 1 d.d. 13 februari 2015

6 6. Voortgang reductieprogramma 6.1 Lagere uitstoot als gevolg van mobiliteit De mobiliteit van medewerkers van Strukton Rail zorgt voor het grootste deel van de footprint. In 2014 werd 66% van de totale uitstoot van Strukton Rail veroorzaakt door leaseauto s (grijs en geel). Daarnaast werd nog eens 9% veroorzaakt door woon-werkverkeer met privéauto s (OV en auto) en 2% door zakelijke reizen (vliegreizen, taxi, privéauto s en OV). CO 2 -reductie in de mobiliteit is daarmee uitermate belangrijk voor het behalen van de CO 2 -reductiedoelstelling. Hieronder staat de voortgang op de maatregelen ten aanzien van mobiliteit: Nieuwe mobiliteitsregeling. In de eerste helft van 2014 hebben wij samen met Mobility Concept een plan van aanpak uitgewerkt. In overleg met de directie is het plan vooralsnog niet tot uitvoering gebracht. Begin december 2014 heeft Strukton Rail met Urgenda afgesproken een integraal mobiliteitsplan te maken, dat invulling geeft aan de specifieke problematiek van een bedrijf in de bouw. Dit plan zal in het eerste kwartaal van 2015 worden afgerond, waarna het intern met stakeholders kan worden besproken. Leaseregeling. Per 1 januari 2013 is voor personenauto s (geel kenteken) voor heel Strukton een nieuwe leaseregeling van start gegaan. Het effect van deze nieuwe regeling wordt steeds meer zichtbaar. Daarnaast is in 2014 het toewijzingsbeleid van leaseauto s aangescherpt. Het aantal leaseauto s is in 2014 verminderd met 3% ten opzichte van Dat is 2% minder dan de doelstelling in het reductieprogramma van 5% per jaar. 100% elektrische auto. In 2014 is onderzocht of de 100% elektrische auto kan worden toegevoegd aan de leasekeuzemogelijkheden. Bedrijfsauto s. Wij hanteren de top 10 van zuinigste bestelauto s van de ANWB en de Stichting Natuur & Milieu. Waar dit haalbaar is, zetten wij kleinere en zuinigere bedrijfsauto s in. Verder wordt bij nieuwe bestellingen van bedrijfsauto s de begrenzing van de maximumsnelheid ingesteld op 120km/uur. Daarnaast worden nieuwe bedrijfsauto s voorzien van een lichtgewicht aluminium inrichting, waardoor het gewicht van de auto s afneemt en daarmee het brandstofverbruik. Het nieuwe rijden voor leaserijders (e-driving). Dit plan is opgenomen in het plan rond het thema mobiliteit. Training veilig en zuinig rijden voor chauffeurs met vrachtwagenrijbewijs (Code 95). Tot 2016 volgen de 130 chauffeurs met een vrachtwagenrijbewijs (code 95) een cursus voor zuinig en veilig rijden. De praktijkdag heeft inmiddels plaatsgevonden. In de komende periode wordt in herhalingscursussen het zuinig en veilig rijden regelmatig onder de aandacht gebracht. Pagina 6 van 10 CO2-rapportage 2014 Versie 1 d.d. 13 februari 2015

7 In 2014 verbruikten de grijze kentekens liter minder brandstof dan in Flexibel werken. Het flexibel werken wordt door heel Strukton Rail heen gestimuleerd. Een overzicht van flexibele werkplekken is voor alle medewerkers van Strukton Rail beschikbaar op het intranet. Dit overzicht zal in 2015 beter toegankelijk worden gemaakt. Onder flexibel werken valt ook het gebruik van videoconferencing. Sinds 2014 houden we het gebruik van de videoconferencingfaciliteiten bij. In 2014 werd minder gebruik gemaakt van videoconferencing dan in We zullen er in 2015 meer aandacht voor genereren. Mensplanning. Eind 2012 is een extra module geïmplementeerd in het planningsprogramma Rostarcas. Hiermee worden mensen op postcode gepland, waardoor het aantal autokilometers met bedrijfsauto s in de uitvoering wordt verminderd en het brandstofverbruik NS-Business Card. Reizen met het openbaar vervoer leidt tot een lagere CO 2 -uitstoot dan reizen met de auto. Voor 2014 en 2015 is de doelstelling om 5% per jaar meer treinkilometers te reizen met de NS-Business Card. Dit komt overeen met kilometer in 2014 en km in Dit percentage wordt afgezet tegen de realisatie in In 2014 is deze doelstelling gerealiseerd. Dit was mede te danken aan het volgen van het Low Car Diet in de laatste maanden van Pagina 7 van 10 CO2-rapportage 2014 Versie 1 d.d. 13 februari 2015

8 Overnachtingen. In 2014 is bij de betreffende contractmanager aandacht gevraagd voor het alternatief bij langdurige projecten om medewerkers op locatie te laten overnachten, bijvoorbeeld als de enkele reistijd meer bedraagt dan twee uur. 6.2 Lagere uitstoot door productiemiddelen De productiemiddelen (het Klein Mechanisch Gereedschap (KMG) en het Groot Mechanisch Gereedschap (GMG)) geven bij Strukton Rail een flinke hoeveelheid CO2-uitstoot. In 2013 veroorzaakten het KMG en GMG 19% van de uitstoot van Strukton Rail. In 2014 was dit ook 19%. Dit percentage vertroebelt in zoverre dat de totale uitstoot wel degelijk afgenomen is. Verlaging van de uitstoot van deze machines zorgt direct voor minder CO2-uitstoot op de projecten van Strukton Rail. Hieronder staat de voortgang op de maatregelen ten aanzien van productiemiddelen. Rijstijl machinisten. Bij NS Reizigers krijgen machinisten een training Het Nieuwe Rijden. Het systeem bij NSR is zo ingericht dat de machinist in de cabine kan zien of hij op tijd rijdt en hoeveel energie hij heeft verbruikt. In 2014 is onderzocht wat de mogelijkheden van deze training zijn binnen Strukton Rail. Geconcludeerd is dat er binnen Strukton Rail geen aanknopingspunten zijn om een dergelijk systeem op te zetten, omdat wij teveel verschillende types materieel hebben, geen vaste treinpaden hebben en op lagere snelheden rijden, waardoor bij het uitzetten van de tractie veelvuldig gas bijgegeven moet worden. Daarnaast is de vormgeving van ons materieel erg windgevoelig. De maatregel krijgt daarom geen vervolg binnen Strukton Rail Mechanische spoorvernieuwing. In diverse gremia wordt met stakeholders als ProRail aandacht gevraagd voor de mogelijkheden het spoor mechanisch te vernieuwen in plaats van door toepassing van de wegenbouwmethode. Door de hogere kosten van de mechanische methode verloopt dit moeizaam. Het Nieuwe Draaien. Strukton Rail voorziet alle nieuwe kranen van LED-verlichting en een stationaire automaat. Op 14 december 2014 is bij het technisch werkoverleg (TWO) van het kraanbedrijf de training Het Nieuwe Draaien gegeven. Deze training sloot niet goed aan bij de praktijk en de deelnemers. Verdere mogelijkheden binnen het initiatief Het Nieuwe Draaien lijken er vooralsnog binnen Strukton Rail niet te zijn 6.3 Lagere uitstoot door gas en elektra In 2014 veroorzaakten elektriciteit en gas 5% van de totale CO 2 -uitstoot van Strukton Rail. In 2013 was dit 6%. Hieronder staat de voortgang op de maatregelen ten aanzien van gas en elektra. Verduurzamen. Daar waar mogelijk is zoveel mogelijk verbruik verduurzaamd. Gebouwen. Het kritisch doorlichten op mogelijke moderne energiereductiemogelijkheden blijft actueel. Pagina 8 van 10 CO2-rapportage 2014 Versie 1 d.d. 13 februari 2015

9 6.4 Papier Om blijvend papierreductie te bewerkstelligen zijn de onderstaande doelen en oplossingrichtingen gekozen: Invoering E-HRM. Wanneer dit aan de orde is, worden medewerkers gestimuleerd hun mailadres op te geven voor toezending van de digitale loonstrook. Zo is hier op gewezen in de jaarlijkse P&O-nieuwsbrief aan alle medewerkers ( ). In 2015 zal hier verder aandacht voor worden gevraagd. In juni 2014 is de opleidingenportal live gegaan; informatie en correspondentie over opleidingen gebeurt hiermee veel meer digitaal. In iedere uitgave van het personeelsblad Op het Spoor worden mensen opgeroepen het blad digitaal te laten opsturen in plaats van via de post. Digitaliseren rapportages ProRail. Voor een deel zijn de rapportages aan ProRail al in 2012 en 2013 gedigitaliseerd. In 2014 zijn verdere digitaliseringsmogelijkheden onderzocht. Digitaal factureren. Voor verkoopfacturen is in 2013 onderzocht hoe dit proces verder gedigitaliseerd zou kunnen worden. Het proces rond inkoopfacturen is in 2012/2013 voor een deel gedigitaliseerd. In 2014 is onderzocht of verdere digitalisering mogelijk is in deze procesgang. Dit onderzoek heeft geleid tot een verdere digitalisering van het proces. Minimaliseren van mailings. Dit blijft de permanente aandacht houden. Inkoop Inkoop ICT-middelen. In 2014 zijn circa 100 thin clients ingezet tijdens de migratie van XP naar Windows 7. Dit brengt het totaal aantal thin clients binnen Strukton Rail op circa 150. In 2014 zijn enkele servers die aan vervanging toe waren (waaronder de servers van Sittard en Venlo) niet vervangen; de data is overgezet op het centrale systeem. In 2014 zijn ongeveer 20 servers bespaard door servers en data samen te voegen. Er zijn 30 servers uitgefaseerd en 10 servers nieuw gekocht. Globaal kan worden gesteld dat in de afgelopen 5 jaar meer dan 50% reductie van servers en energieverbruik is gerealiseerd. In januari 2015 wordt de data van de servers in Alblasserdam en Hengelo gemigreerd naar Utrecht. Verder is het plan in 2015 de virtuele serverfarm uit te breiden en deels te vervangen. Door toevoeging van één nieuwe, zwaardere machine kunnen twee lichtere machines worden uitgefaseerd. LED- en andere energiezuinige verlichting. In 2014 heeft Strukton Rail onderzocht of (vooral in projecten) meer met LED- en andere energiezuinige verlichting kan worden gewerkt. Daar waar mogelijk wordt dit uitgevoerd Eerder was dit budgettair niet haalbaar, maar deze technieken ontwikkelen zich snel (qua prijs en mogelijkheden). Inkoop dwarsliggers. Tot en met september 2014 heeft Strukton Rail 15% meer CEM III dwarsliggers ingekocht dan de doelstelling. Dit leidt tot een relatieve CO2-reductie van 6%. Doel is de eis van CEM III dwarsliggers standaard op te nemen in de uitvraag naar leveranciers om zo tot 100% CEM III te komen. Pagina 9 van 10 CO2-rapportage 2014 Versie 1 d.d. 13 februari 2015

10 Inkoop ballast. Vanwege de prijs van ballast uit de Groene Groeve, zullen we het accent verleggen van nieuwe ballast naar recycling/hergebruik van oude ballast. Hiervoor gebruiken we onze kettinghormachine en de recyclinginstallatie in Roosendaal. In 2015 zullen we hiervoor doelstellingen formuleren Pagina 10 van 10 CO2-rapportage 2014 Versie 1 d.d. 13 februari 2015

CO 2 -emissie Strukton Rail 2012. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot 2012 en doelstelling

CO 2 -emissie Strukton Rail 2012. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot 2012 en doelstelling CO 2 -emissie Strukton Rail 2012 1. Samenvatting CO 2 -uitstoot van 18.362 ton 5% daling CO 2 -uitstoot in absolute zin 4,4 % daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Stijging brandstofverbruik

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding CO 2 -emissie Strukton Rail 2011 1. Samenvatting 1,3% daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Afname brandstofverbruik leaseauto s met 1,4% Toename uitstoot woon-werkverkeer met 19%

Nadere informatie

CO2-emissie reductieprogramma Strukton Rail

CO2-emissie reductieprogramma Strukton Rail qr CO2-emissie reductieprogramma Strukton Rail 2014-2015 CO 2 -team Strukton Rail 8 april 2014 Goedgekeurd: Directeuren Coördinatie-overleg, d.d. 17 februari 2014 Inhoud 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding en doel

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 DIRECTIE ARCADIS NEDERLAND ARNHEM 2 september 2014 077754000:F - Definitief C05011.201402.0300 Voorwoord Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt in de bedrijfsvoering

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES CO 2 -prestatieladder 2.0 Capgemini Utrecht, juni 2011 Versie final extern Betrokkenen: Annelies Hermens Jeroen van der Tang Nienke de Lange Capgemini Capgemini Capgemini Contactgegevens:

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014

Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014 Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV 01-01-2014 tot en met 30-06-2014 Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014 CO2-PRESTATIELADDER, niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2014 Energiemanagementprogramma Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 ~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013 er T e - 4 bf/ S-.; WE 1 Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 Inhoudsopgave : - 1.. ~1 ~..

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2011 Rapportage CO2 emissie Auteur: J.H. van Mierlo Eindverantwoordelijke: J.H. van Mierlo Jansen Venneboer Datum: maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 LOXIA B.V. 16 april 2015 078395605:A - Definitief B02015.000062.0100 Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Energie audit verslag 2014. Copier Groep B.V.

Energie audit verslag 2014. Copier Groep B.V. Energie audit verslag 2014 Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 2.A.3 Datum: 30 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

CO2 Rapportage 1 e helft van 2015

CO2 Rapportage 1 e helft van 2015 CO2 Rapportage 1 e helft van 2015 3.A.1_2 Emissie Inventaris 2015-1 Van Beek Infra Groep B.V. Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur Bevat gegevens

Nadere informatie

Energiemanagement Strukton Groep

Energiemanagement Strukton Groep Energiemanagement Strukton Groep Krispijn Beek Strukton Bouw, Civiel & Worksphere 24 mei 2012 Versie 1.2 1 Energiemanagement Strukton Groep Inhoud 2 Energiemanagement Strukton Groep 3 Energiemanagement

Nadere informatie