INHOUDSOPGAV. 1. Bestuursverslag Verslag van de Raad van Commissarissen Interne Organisatie en externe invloeden 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAV. 1. Bestuursverslag 2. 2. Verslag van de Raad van Commissarissen 6. 3. Interne Organisatie en externe invloeden 10"

Transcriptie

1 J A A R V E R S L A G

2 INHOUDSOPGAV 1. Bestuursverslag 2 2. Verslag van de Raad van Commissarissen 6 3. Interne Organisatie en externe invloeden Betrokkenheid bewoners bij beleid en beheer Kwaliteit van het woningbezit Projecten Leefbaarheid Verhuur Wonen en zorg Financiële gang van zaken Verkorte enkelvoudige jaarrekening Bestuursverantwoording Accountantsverklaring 56

3 RKLARING VAN het bestuur 2005 Een jaar waarin woningstichting Het Grootslag zich voornam de klant nog meer centraal te stellen. Grotendeels gebaseerd op onze eigen visie en daarnaast afhankelijk van landelijke en lokale ontwikkelingen. Wat kwam er van dit voornemen terecht? Ik licht de (landelijke) ontwikkelingen en de gevolgen voor onze klant hiernaast graag toe. In de volgende hoofdstukken leest u hoe de organisatie concrete invulling aan haar voornemens gaf. De landelijke ontwikkelingen en onze klant De maatschappij De sector lag in 2005 regelmatig onder het vergrootglas. Veel aandacht in de media en onbekendheid bij de gemiddelde Nederlander, zorgden niet altijd voor een positieve kijk. De teneur was; de sector is te rijk, biedt onvoldoende transparantie, verdient teveel en bouwt te weinig. Een hoos aan rapportages verscheen, waarvan ik verwacht dat zich dat in 2006 voort zet. Brussel Europa mengde zich vorig jaar in de discussie. Langzamerhand rijst bij mij de vraag: waarmee worden we vergeleken? Internationaal gezien zijn we als sector uniek te noemen. In Brussel spreekt men van staatssteun en daarmee oneerlijke concurrentie. Maar realiseert Brussel zich wel voldoende dat er geen geld van de overheid naar de corporaties gaat maar wel andersom! De betaalbaarheidheffing 2006 is daarvan een voorbeeld. Wij gaan in Nederland goed om met de probleemwijken en steken op dat gebied positief af bij onze internationale collega s. Blijkbaar moeten we samen met de minister, als sector, beter communiceren met Brussel. De Politiek Den Haag roert zich volop in de discussie. Ik vind samenspel met en wisselwerking tussen de sector en (lokale) politiek belangrijk. Wij moeten dan ook reageren op signalen vanuit de politiek en hen niet negeren. Helaas zie ik dat de sector de problemen nog wel eens bagatelliseert. Maar laten we als sector ook eens goed in de spiegel kijken. De beheerskosten zijn de afgelopen jaren gestegen en tot op de dag van vandaag kunnen we niet aantonen wat ons maatschappelijk rendement is. Kortom de opmerkingen vanuit de landelijke politiek en de media staan niet op zichzelf. Nieuw volkshuisvestingsbeleid. Hoezo transparant? We sluiten 2005 af terwijl de contouren van nieuw beleid nog niet duidelijk zijn. Ik denk hierbij aan de ontwikkelingen rond de vennootschapsbelasting. Terwijl we met de overheid in gesprek waren om tot nieuwe afspraken binnen de BBSH te komen, ging Financiën met een van de hoofdstukken zelfstandig verder. Met als gevolg, veel vragen van onze kant. Als Den Haag de sector serieus nam, dan gingen ze transparanter met het nieuwe beleid om, zodat we eind 2005 exact wisten wat ons in 2006 wacht. jaarverslag w oningstichting Het Grootslag 3

4 Waar staan nu onze klanten? Gevolgen landelijke ontwikkelingen Laat duidelijk zijn dat onze klanten geen voordeel hebben van de ontwikkelingen, het nieuwe beleid en de maatregelen. Sterker nog, de betaalbaarheidheffing is kostenverhogend en leidt bij de meeste corporaties wellicht tot extra huuraanpassing op de korte of lange termijn. Ook voor welwillende kleine corporaties zoals woningstichting Het Grootslag, zijn de maatregelen kostenverhogend. Wij missen op een aantal vlakken specifieke deskundigheid, waardoor wij veel (dure) uren moeten inhuren. Adviesbureaus en accountantskantoren profiteren tot op heden het meest van de maatregelen uit Den Haag. En ondertussen gaat het schimmenspel in 2006 gewoon verder. Voel je thuis De kwaliteit en de betaalbaarheid van onze woningen en de wensen van onze klanten staan bij ons als belangrijkste punten op iedere agenda. Daar doen we het tenslotte allemaal voor. Ik ben geen voorstander van motto s, maar in 2005 gaven we het begrip voel je thuis meer handen en voeten. We realiseren ons terdege dat onze klant altijd thuis komt in de woning, die hij van ons huurt. Zijn woning! Zijn thuis! Deze koers hebben we in 2005 nog verder uitgezet. Als een huurder zijn of haar woning aan zijn eigen wensen wil aanpassen, staan wij hem/haar met raad en daad bij. De afdeling Vastgoed en Projecten levert hierin steeds meer maatwerk. Dat vraagt iets van onze medewerkers en van onze huurders. Iedereen moet wennen aan dit gedachtegoed. Maar iedere medewerker binnen woningstichting Het Grootslag is zich er terdege van bewust dat soms een kleine verandering maakt dat je je echt thuis voelt. Maatschappelijke verantwoordelijkheid Als we het over maatschappelijke verantwoordelijkheid en rendement hebben, gaat het om meer dan alleen het beheren van vastgoed. En terecht, vind ik. We hadden in 2005 veel (nieuwbouw)projecten onder handen, juist voor veel verschillende doelgroepen. Natuurlijk gaan we hier ook de komende jaren mee door. We willen een thuis kunnen bieden aan ieder mens binnen onze maatschappij. Maar ook meehelpen aan de leefbaarheid. Wat de wensen van al die verschillende klanten zijn, weten we alleen als we goed met ze communiceren. Hiervoor hebben we diverse middelen die we in een later hoofdstuk noemen. Eind 2005 kozen we er bewust voor om ons KWH huurlabel uit te breiden en mee te doen aan het participatielabel. Hier kunnen we weer van leren en daar ligt voor ons een grote uitdaging. Jubileumjaar , tien jaar woningstichting Het Grootslag! Op verschillende momenten stonden we hier met alle (oud)medewerkers, (oud)bestuursleden en natuurlijk de huurders bij stil. 300 huurders ontvingen een extra (straat)prijs omdat een inwoner uit hun straat (en zijzelf ook) de huur automatisch betaalt. De hoofdprijs was een maand gratis huren. Uiteraard keerden we in 2005 ook de 12 gewone prijzen uit ter stimulering van het automatisch betalen. Daarnaast vertrokken we op 16 november met ruim 400 huurders naar schouwburg Het Park in Hoorn voor een aangename middag. Onze medewerkers reikten aan al onze huurders een blijvende herinnering uit in de vorm van een koektrommel. Daarnaast ontvingen (oud-)bestuurders, (oud-)leden van de Raad van Commissarissen en (oud-)medewerkers een aandenken. Het bestuur van de huurdersvereniging, leden van de Raad van Commissarissen en de medewerkers hadden elk hun eigen jubileumuitje. Het hele jaar gebruikten we speciaal briefpapier, zodat iedereen kon zien dat het ons jubileumjaar was. Tot slot Ik stel dagelijks vast dat we in een mooie en leuke sector werken. Ik prijs mij gelukkig dat ik regelmatig met onze klanten, huurders, kopers en woningzoekenden spreek. Dan ervaar je dat we het voor hen goed doen, maar dat het altijd nog beter kan. Ik bezocht seminars en ontving veel nieuwsbrieven en informatie over en uit de sector. Toch waren de kerstkaarten van huurders met de simpele woorden bedankt de mooiste en duidelijkste berichten die ik eind 2005 op mijn bureau vond. Ik wil de medewerkers, de leden van de Raad van Commissarissen, de bestuursleden van huurdersvereniging de Driehoek, Collegeleden van de gemeenten, ambtenaren, medewerkers uit de zorg en welzijnsinstellingen en in het bijzonder onze huurders bedanken. Bedanken voor de samenwerking binnen deze mooie sector en de bereikte resultaten voor onze (soms gezamenlijke) klant. Als u ons Volkshuisvestingsverslag leest, kunt u zelf beoordelen of ik overdrijf. Ik verneem graag uw reactie. Hans Kröger, directeur bestuurder 4 jaarverslag w oningstichting Het Grootslag 5

5 RSLAG VAN de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen streeft, in het verlengde van wat er in de statuten is bepaald, een goed toezicht op het beleid van het bestuur en op de gang van zaken binnen woningstichting Het Grootslag na. Taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen liggen vast in de statuten van de woningstichting. Daarnaast zijn in een bestuursreglement de onderlinge verhouding, taken en bevoegdheden van het bestuur opgenomen. Verder stond de Raad in voorkomende gevallen het bestuur met raad en daad bij en verleende het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Jaarstukken 2004 Het bestuur stelde de jaarrekening 2004 vast. De Raad keurde na een bespreking met de accountant, in aanwezigheid van de directeur bestuurder, de jaarstukken 2004 goed. Besluiten en goedkeuring De Raad vergaderde het afgelopen jaar 5 keer. In 2005 nam zij 4 besluiten: oprichten nevenstructuur; het niet aanstellen van een vervanger voor de heer De Jong. Het aantal leden van de Raad blijft 5; het aanstellen van de heer G.M.J. Korse als voorzitter van de Raad per 13 januari 2006; het instellen van een auditcommissie. Gedurende het jaar verleende de Raad goedkeuring aan onder andere de volgende bestuursbesluiten: jaarstukken 2004; begroting en werkplan 2006; voortgangsrapportages; nieuwbouwprojecten; treasury jaarplan Er vond in 2005 geen interventie van een bestuursbesluit plaats. De Raad van Commissarissen vergaderde in 2005 eenmaal in afwezigheid van het bestuur. Dit in verband met de jaarlijkse interne zelfevaluatie van de Raad. jaarverslag w oningstichting Het Grootslag Besproken onderwerpen Verder bespraken de leden van de Raad een aantal onderwerpen met elkaar en met het bestuur. Interne zaken De ontwikkeling van de woonwinkel, de processen en bijbehorende personele gevolgen kwamen meerdere keren aan de orde. Ook de noodzakelijke verbouwing is regelmatig besproken binnen de Raad. De Raad beoordeelde en toetste het eerste concept van de Toekomstvisie op haar merites en adviseerde het bestuur hierover. Waarbij de meetbare doelstellingen belangrijke onderwerpen waren. Ook de missie en de legitimiteit van woningstichting Het Grootslag kwamen hierbij aan de orde. De taken en het functioneren van woningstichting Het Grootslag als maatschappelijk ondernemer vormden een belangrijk item tijdens de vergaderingen. Waarbij de Raad zich intern beraadde welke rol en functie zij voor zichzelf ziet in het gehele proces. Rol en functie Toezichthoudend orgaan en de daarbij behorende samenstelling De Raad beoordeelde intern of uitbreiding van de Raad na het vertrek van de voorzitter eind 2005 gewenst was. Hierbij was de beoordeling of de overgebleven raadsleden gezamenlijk voldoen aan het profiel van de Raad van Commissarissen, zoals dit nader bepaald is, maatgevend. De wenselijkheid van kennis van de maatschappelijke omgeving waarbinnen woningstichting Het Grootslag werkzaam is, kwam aan de orde. De Raad besprak Aedes en VTW rapportages over de toezichthoudende rol van de corporaties. Maatschappelijke ontwikkelingen binnen het werkgebied Regelmatig informeerde de directeur bestuurder de Raad over allerlei belangrijke ontwikkelingen die speelden binnen de drie gemeenten en bij de stakeholders waar woningstichting Het Grootslag mee samenwerkt. Maar ook andere maatschappelijke ontwikkelingen die relevant waren vanuit de regio West-Friesland kwamen nadrukkelijk aan de orde. Op dit gebied heeft de Raad gebruik gemaakt van haar mogelijkheid gevraagd en ongevraagd advies te verstrekken. 7

6 Maatschappelijke onderwerpen als de terreinafbakening tussen woningstichting Het Grootslag en de andere bespelers van de markt (gemeenten, zorginstellingen en welzijnorganisaties), maar ook het matchen van taken en middelen waren onderwerp van gesprek. Landelijke ontwikkelingen De vele rapporten die in 2005 verschenen, zijn regelmatig geagendeerd. Ook heeft de directeur bestuurder de Raad in iedere vergadering nader geïnformeerd over de stand van zaken en de bepaling van standpunten. Belangrijke onderwerpen waren de Grote Beweging en de ontwikkeling van de vereniging Aedes. Maar ook de adviezen van de WRR en de in opdracht van de Tweede kamer verschenen rapportage van RIGO. Het rapport van de commissie de Boer, opgesteld in opdracht van Aedes en de minister van VROM, is besproken en de eventuele effecten voor woningstichting Het Grootslag kwamen hierbij aan de orde. Het rapport van de commissie Leemhuis, opgesteld in opdracht van de Woonbond en de minister van VROM, is niet behandeld. Hierover is afgesproken dat het bestuur dit rapport in 2006 samen met de huurdersvereniging nader uitwerkt voor de eigen organisatie. Het advies van de VROM/Raad wordt in 2006 geagendeerd. Vergoeding De jaarlijkse vergoeding voor de leden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld op 1.500,- per persoon. De voorzitter ontvangt een jaarlijkse vergoeding van 2.500,-. De vergoedingen zijn voor het laatst aangepast in In 2005 is besloten om vanaf 1 januari 2006 de vergoeding jaarlijks trendmatig aan te passen. In 2005 bedroeg het salaris voor het bestuur inclusief pensioenlasten en sociale premies ,-. Profiel en omvang In 2000 is het reglement vastgesteld en de profielschets voor (de leden van) de Raad van Commissarissen opgesteld. De Raad telt minimaal 5 en maximaal 7 leden. In de profielschets is opgenomen dat van de leden wordt verwacht dat binnen de gehele Raad de volgende kennis- en ervaringsgebieden vertegenwoordigd zijn: volkshuisvestelijk, juridisch, sociaal/maatschappelijk, financieel/economisch en technisch (bouwkundig). Daarnaast wordt van het individuele lid verwacht: bestuurlijke ervaring, betrokkenheid bij de volkshuisvesting, het vermogen op hoofdlijnen beleidsmatig te kunnen denken en het onderhouden van kennis. Samenstelling Raad van Commissarissen (per 31 december 2005) Functie Jaar van aftreden Beëindiging RvC Beroep C.C. de Jong voorzitter 2006* 2006 historicus E. Beekhuis vice-voorzitter 2008* 2008 jurist J.F.A. Leurs secretaris 2007* 2007 Tevens worden van de voorzitter aanvullende kwaliteiten verwacht: overtuigingskracht en besluitvaardigheid, leidinggevend vermogen en goed communicatief vermogen. Samenstelling Raad van Commissarissen De statuten schrijven voor dat een lid van de Raad maximaal 2 termijnen van vier jaar zitting kan hebben binnen de Raad. Per 12 januari 2006 is de heer de Jong afgetreden, omdat hij niet meer herkozen kon worden. De heer Korse is vanaf 13 januari 2006 actief als voorzitter. De Raad heeft besloten dat zij geen vervanger aanstelt voor de heer De Jong. Hiermee komt het aantal uit op 5 personen. De heer G.M.J. Korse en J.F.M. Pennock zijn benoemd op bindende voordracht van huurdersvereniging de Driehoek. Mevrouw E. Weel is benoemd op voordracht van de ondernemingsraad. maintenance engineer E. Weel lid 2008* 2008 functionaris G.M.J. Korse lid agrariër J.F.M. Pennock lid P&O * 2e zittingstermijn in de Raad 8 jaarverslag w oningstichting Het Grootslag 9

7 Interne organisatie en externe invloeden De tweelagenstructuur zorgt voor een scheiding tussen intern toezicht en bestuur. De heer J.Th. Kröger bestuurt de stichting en heeft als directeur de leiding over de dagelijkse werkzaamheden. De Raad van Commissarissen oefent het interne toezicht uit. Daarnaast heeft de Raad een adviserende rol. Interne organisatie Personeelsbestand In 2005 is het personeelsbestand uitgebreid. De eigen onderhoudsdienst is, na een langdurige discussie in 2004, teruggebracht op de oude sterkte van 3 personen. We startten in 2005 met het uitvoeren van preventief onderhoud. In hoofdstuk 4 komen we op dit onderwerp terug. Ook breidden we de afdelingen FEAZ en Woondiensten uit met elk een fulltime medewerkster. Voor de communicatie stelden we een PR-medewerkster aan voor 4 uur per week. Hiermee kunnen we persberichten, folders, het bewonersblad en de website zelf opstellen en bijhouden. Bij woningstichting Het Grootslag werken op dit moment 34 personen (25,14 fte, inclusief uitvoerende dienst), waarvan 17 fulltime en 17 parttime. Daarnaast hebben wij een oproepkracht interieurverzorging in dienst. Het ziekteverzuim daalde in 2005 tot 1,93% (2004: 3,51%). In 2005 introduceerden wij binnen de organisatie het nieuwe functiewaarderingssysteem CATS. Alle medewerkers ontvingen een nieuwe functiebeschrijving die is opgesteld volgens de nieuwe CAO Woondiensten. Het gevolg is dat er nieuwe functiewaarderingen zijn vastgesteld. Geen enkele medewerker heeft tijdens de invoering gebruik gemaakt van de geschillencommissie. In 2005 voerden wij het Cafetariamodel in om zo de medewerkers meer keuze te geven bij de invulling van hun secundaire arbeidsvoorwaarden. De eerste evaluatie leert ons dat het gebruik minimaal is. Ondernemingsraad Het bestuur overlegt regelmatig met de ondernemingsraad. In 2005 waren er verkiezingen voor een nieuwe ondernemingsraad. Een lid trad af en was niet meer herkiesbaar. De ontstane vacature is opgevuld. De ondernemingsraad had een belangrijke rol bij het invoeren van het nieuwe functiewaarderingssysteem. Zij bewaakten voor de medewerkers het gehele proces. In 2005 is het personeelsbeleid besproken met de medewerkers. Een aantal onderwerpen uit dit beleid werkten we in 2005 nader uit. Recente ontwikkelingen vanuit Den Haag verplichten ons extra aandacht te geven aan het employabilitybeleid. We pakken dit in 2006 op. Verder stelden we een nieuwe vergoeding voor zakelijke kilometers vast. In 2005 kwam nog aan de orde: begroting en werkplan 2006, jaarverslag 2004, integriteitsbeleid, de nevenstructuur en lopende interne zaken. Ondernemingsraad en bestuur vergaderden 5 maal. Ook overlegt de Ondernemingsraad één keer per jaar met een afvaardiging van de Raad van Commissarissen. Jubilea en VUT In 2005 vierden we intern met twee medewerkers hun 25 jarig dienstjubileum. Er hebben geen medewerkers gebruik gemaakt van de voormalige VUT regeling. Opleidingen Woningstichting Het Grootslag voert een beleid dat erop gericht is het opleidingsniveau van haar medewerkers nu en in de toekomst te bevorderen, waardoor hun (bredere) inzet behouden blijft. Ook maken wij medewerkers bewust van hun eigen verantwoordelijkheid voor het vergroten van hun kennis en mogelijkheden. In totaal gaven wij in ,- uit aan opleidingen. Dit komt neer op 5% van de loonsom. jaarverslag w oningstichting Het Grootslag 11

8 Automatisering De automatisering neemt binnen de organisatie een steeds prominentere rol in. Ook al dalen de kosten verhoudingsgewijs, het blijft een post om kritisch te volgen. De gemaakte afspraken uit het werkplan automatisering zijn in 2005 niet voor 100% uitgevoerd. Dit komt voornamelijk omdat de verbouwing van het kantoor is uitgesteld. Wij verwachten ze wel te realiseren zodra de verbouwing eind 2006 gereed is. Een student van de Hogeschool INHolland onderzocht de algemene behoefte van onze organisatie aan bedrijfs- en kantoorautomatisering. Zijn advies was om de komende jaren de bedrijfsautomatisering bij het NCCW te laten en het huidige kantoor-automatiseringssysteem te handhaven. Daarnaast volgden wij enkele suggesties van zijn kant op. Verder is vastgesteld dat er binnen de personele organisatie meer kennis moet komen om de optimale mogelijkheden van de automatisering zo goed mogelijk te gebruiken. Enerzijds is automatisering informatief, anderzijds moet het efficiency opleveren voor de organisatie. Voor de laatstgenoemde, moeilijk te realiseren opdracht, is de werkgroep automatisering ingezet. Het vormt de grootste uitdaging voor de werkgroep in Externe invloeden en samenwerking Verbindingen Door de splitsing van sociale en commerciële taken richtten wij eind 2005 Olympia Vastgoedbeheer BV op. Woningstichting Het Grootslag is 100% aandeelhouder en voert de directie van de BV. Vooralsnog brachten wij alleen de in 2005 aangekochte buurtsupermarkt in Onderdijk in deze BV onder. Overige verbindingen Woningstichting Het Grootslag neemt deel in een drietal Verenigingen van Eigenaren en voert voor hen de administratie. Verder is woningstichting Het Grootslag vertegenwoordigd of aangesloten bij: Aedes, Vereniging van woningcorporaties Nederland; MKW, vereniging van midden- en kleine woningcorporaties; PWW, Platform van Westfriese woningcorporaties; WIN, platform van innovatieve woningcorporaties uit Noord-Holland; Wonenplus; KWH huurlabel; Certificaathouderoverleg NCCW; OGGZ platform. Tenslotte Uiteraard blijven we in gesprek met de politiek, de gemeentebesturen, de raadsfracties en andere belanghebbenden. In 2005 organiseerden we een relatieavond, waarbij diverse partijen hun inbreng hadden in onze (nieuwe) toekomstvisie. We werkten samen met collega-corporaties op het gebied van dak-en thuislozen, zorg en woningtoewijzing. Verder hebben wij (nieuwbouw)projecten met zorginstellingen voorbereid en ontwikkeld. Betrokkenheid bewoners bij beleid en beheer Zoals eerder gezegd, komt de klant steeds meer in de schijnwerpers te staan. In 2005 hebben we ons intern beraden. De ontwikkeling van de markt en niet te vergeten onze maatschappelijke rol, maakten een herbezinning op onze klantoriëntatie noodzakelijk. 12 jaarverslag woningstichting Het Grootslag

9 De woonconsument is vandaag de dag goed geïnformeerd en kan aan de hand van zijn eigen behoeften en wensen duidelijke afwegingen en keuzes maken. Hierdoor is hij in staat te kiezen wat voor hem van belang is. Daarnaast geldt dat hij op individueel en collectief niveau invloed wil uitoefenen op de producten en de diensten die hij afneemt. Dat betekent dat wij nog meer dan vandaag de dag vraaggericht moeten werken. Kortom onze klanten bedienen zoals een winkelier zijn klanten bedient. Vandaar dat onze keuze in 2005 viel op het woonwinkelconcept. We troffen een aantal voorbereidingen vooral in de sfeer van de bedrijfsprocessen en de fysieke verbouwing van het kantoor. De invoering staat gepland voor Participatie en communicatie Participatie en communicatie werkt als Haarlemmerolie tussen de raderen van onze organisatie en de producten en diensten die wij leveren. Natuurlijk houden wij onze bewoners in hoofdlijnen op de hoogte van ons handelen via Het Grootverslag en onze internetsite Maar dit is niet voldoende! Nog steeds blijkt dat we er niet genoeg in slagen om zaken waar individuele klanten mee te maken krijgen, goed te communiceren. Bij onze dagelijkse activiteiten gaat het om kwaliteiten als vriendelijk, geduldig, behulpzaam, deskundig en redelijk. Bij de ontwikkeling van producten en diensten gaat het om ondernemerschap en lef. Dat vergt een pro-actieve opstelling van onze medewerkers als zij de klant benaderen. Ons contact met individuele woonconsumenten of andere groeperingen zoals ouderenbonden, jongerengroeperingen, klankbordgroepen, dorpsraden, et cetera, maar ook contact met politieke fracties en zorginstellingen over onze toekomstvisie, vinden wij van groot belang. Het vormt een belangrijke bijdrage voor de beleidsbeslissingen. Kortom, communicatie is voor ons van wezenlijk belang. Intern leidde dit in 2005 tot aanpassingen van procedures en werkwijzen. De website is geactualiseerd en het Grootverslag verschijnt nu zes keer per jaar in plaats van vier keer Voor alle duidelijkheid, het gaat niet alleen om onderhoud maar om al onze activiteiten. Het is nodig dat wij een deugdelijke communicatiestrategie ontwikkelen en deze uitwerken via onze huisstijl. Huurderoverleg collectief Wij voerden in keer overleg met huurdersvereniging De Driehoek. Met als onderwerpen: de begroting 2006, de jaarstukken 2004 en hun jaarlijkse contactavonden met huurders. Daarnaast is overleg geweest over individuele geschillen of onduidelijkheden, maar ook over nieuwe of evaluatie van bestaande diensten en producten. Wij ervaren dat het overleg bijdraagt aan de optimalisatie van onze bedrijfsvoering en de tevredenheid van onze huurders. In een aantal woningcomplexen is een bewonerscommissie actief. Met hen bespreken we minimaal één keer per jaar zaken die rechtstreeks te maken hebben met hun complex. Daarnaast overleggen wij regelmatig informeel over diverse zaken. In 2005 is in goed overleg met de bewonerscommissie van het Bisschop Grentplantsoen de gemeenschappelijke voorziening in de hal gecreëerd en plaatsten wij ter ere van ons jubileum een beeld in de hal. Samen met de huurdersvereniging ondersteunen wij de bewonerscommissies. Bij nieuwbouw heeft de (kandidaat)huurder tijdens de ontwikkelfase geen inbreng. Dat gebeurt pas in een later stadium bij de keuze van het sanitair, tegelwerk en de inrichting van de eigen keuken. Wij zijn wel van mening dat de inbreng van de klant tijdens de ontwikkelfase moet worden gewaarborgd. Vandaar dat wij met een externe klankbordgroep alle nieuwbouwplannen vooraf doorspreken. Hun adviezen worden zoveel als mogelijk meegenomen in de uiteindelijke ontwerpfase. Bij uitvoering van planmatig onderhoud, vindt eerst overleg plaats met een bewonerscommissie. Als deze commissie ontbreekt maar de aard en omvang van de werkzaamheden vragen er wel om, dan wordt een bewonerscommissie opgericht. Ons uitgangspunt is dat er zoveel als mogelijk overeenstemming moet zijn over de plannen en dat de uitvoering tot een optimaal resultaat voor de gebruikers leidt. Daarna werken wij de onderhandelingen per huurder verder uit. Huurderoverleg individueel De individuele klant is voor ons van groot belang. Wij zien huurders, kopers en woningzoekenden als klanten. Als het gaat om de individuele contacten over de woning of woonomgeving, gaan wij uit van het idee dat de huurder zijn huurwoning als zijn eigen woning ervaart. Wat mag de klant van ons verwachten? De klant van nu heeft zijn eigen behoeften en wensen. De afwegingen en keuzes die hij maakt, maken zijn wensen specifiek en uniek; dit vraagt steeds vaker maatwerk. Woningstichting Het Grootslag, in de rol van aanbieder, probeert daar zoveel mogelijk op in te spelen. Wij willen onze klanten bedienen zoals een winkelier zijn klanten bedient. Zo min mogelijk beperken en zoveel mogelijk faciliteren. Daar hoort een aansprekend aanbod van woondiensten en woonproducten bij. Wat stelt een winkel voor zonder goed gevulde etalage? Hieronder ziet u een overzicht van bestaande diensten en producten die wij in 2005 handhaafden. Daarnaast kwamen er drie nieuwe producten bij. Om het dienstenpakket in 2006 weer te kunnen verbeteren deden we nader onderzoek naar nieuwe producten en actualiseerden en evalueerden we bestaande diensten. Bestaande diensten en beleid De diensten die wij onze huurders bieden zijn: (Eindeloos) Huurvast- en Huurzeker; bemiddeling bij de vraag naar woonruimte en de aanvraag van urgentie; bemiddeling bij overlast; bemiddeling en advisering bij huurachterstanden; begeleiding bij de aanvraag van huursubsidie. In 2005 is daar de begeleiding van de huurtoeslag vanaf 2006 bijgekomen; begeleiding bij de koop van een huurwoning; 14 jaarverslag woningstichting Het Grootslag 15

10 begeleiding bij onderhoudsmeldingen en planmatig onderhoud; gratis huurdersonderhoud; deelname aan het glasfonds; een liberaal en royaal beleid voor de individuele woningverbetering; een eigentijds beleid voor de vervanging van keuken, badkamer en sanitair; kleurkeuze bij al het buitenschilderwerk; keuze eigen voordeur bij vervanging; after sales bij nieuwe huurcontracten. Introductie nieuwe woondiensten in 2005 Buiten de jaarlijkse evaluatie van de bestaande producten en diensten, ontwikkelden we drie nieuwe producten: Het Beste Buurt Idee. Wij stimuleren ideeën om de buurt leefbaarder te maken dan wel leefbaar te houden. Ideeën met aandacht voor de woonomgeving. Huurders, maar ook een bewonerscommissie of een groep huurders dienden hiervoor een aanvraag in. Een verdere uitwerking van ons klantrelatiemanagement. Waarbij wij de individuele klant volgen, verrassen en belonen als de gelegenheid zich voordoet. Maar ook aandacht voor de klant, wanneer wij een fout maken. Preventief woningonderhoud. Eén keer per drie jaar lopen wij de woning van onze klanten technisch na. Vergelijk dat met de APK keuring voor de auto. Er is echter een groot verschil; bij ons is het gratis en vrijblijvend. Het jaar 2005 was ons jubileumjaar. Op 1 januari 2005 bestond woningstichting Het Grootslag 10 jaar. Hierdoor ontstonden nieuwe initiatieven, die vanaf 2006 worden toegevoegd aan onze producten en diensten lijn. Welke nieuwe woondiensten onderzochten wij in 2005? Het aanbod van een woonverzekering. Het gaat daarbij om een concurrerend aanbod van een uitgebreide inboedel- en WA-verzekering. We stelden vast dat dit alleen interessant is, wanneer we dit product ontwikkelen en aanbieden met collega-corporaties. Andere corporaties vonden dat dit product geen toegevoegde waarde heeft en wij besloten het product niet te ontwikkelen. De persoonlijke woningoplevering bij mutatie. De sleuteluitreiking is een kritisch moment in de relatie met onze klant. Naast het belang van de persoonlijke woningoplevering volgens het huurrecht en de eisen die het KWH huurlabel daar aan stelt, kan het uit serviceoogpunt niet minder dan dat we de klant op dat belangrijke moment persoonlijk begeleiden en wegwijs maken. In 2006 volgt de uitvoering. Woonplan-concept. Wij helpen, via persoonlijke voorlichting, advisering en begeleiding, ouderen, woningzoekenden en urgenten met hun (toekomstige) woonwensen. Wij verwachten dit medio 2007 in nauwe samenwerking met collega-corporaties af te ronden. Het optiemodel voor de verhuur van duurdere woningen. Het huidige woonruimteverdelingsysteem is niet of minder geschikt voor het aanbieden van woningen in het duurdere segment. Wij verwachten medio 2007 hiervoor in samenwerking met collega-corporaties een systeem binnen de gehele regio te realiseren. Website. Wij willen onze website uitbouwen tot een digitale winkel waarmee we onze dienstverlening ondersteunen. De klant kan 7 dagen, 24 uur per dag een onderhoudsmelding doorgeven. De start is ingezet in In 2006 gaan we met deze procedure verder. Collectief contract voor de levering van energie. In 2005 is dit punt niet verder behandeld. Maar als proef zetten we in 2006 het onderhoudscontract voor de eigen energie om van NUON naar Woonenergie. Kwaliteitsbeleid In 2005 behielden wij het KWH huurlabel Kwaliteit in ondernemen. Een belangrijke meting van de kwaliteit van onze dienstverlening. Het huurlabel is in 2004 ingrijpend gewijzigd. Naast interviews met onze klanten worden de verschillende labelonderdelen op 450 meetpunten gecontroleerd. Daardoor weten we in detail waar onze verbetermogelijkheden liggen. Voor zover wenselijk en mogelijk voeren we deze verbeteringen in. Ons kwaliteitsbeleid mag niet ophouden bij de onderdelen van het huurlabel. Kwaliteit moet op ieder moment en door iedereen geleverd worden. Het is daarom belangrijk te weten dat we op de factoren Gedrag en Tevredenheid hoog scoren in de verschillende metingen. Dit geeft aan dat de organisatie in staat is om kwaliteit te leveren. Het is bovendien de belangrijkste voorwaarde om de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen treden omdat houding en gedrag niet gemakkelijk te veranderen zijn, zoals dat bijvoorbeeld wel geldt voor de factoren Proces en Informatie. Participatielabel In 2005 meldden wij ons aan voor deelname aan het nieuwe KWH participatielabel. Het label geeft ons straks inzicht hoe de bewoners, individueel en collectief, de kwaliteit van onze participatie waarderen. Het houdt ons een spiegel voor, waar wij als lerende organisatie ons voordeel mee kunnen opdoen. Wij zijn er trots op dat het bestuur van huurdersvereniging De Driehoek aan deze meting mee doet. Het is nadrukkelijk geen instrument om de kwaliteit van onze huurdersvereniging en/of bewonerscommissies te beoordelen. Hiervoor ontwikkelde de Woonbond een apart meetinstrument. Het KWH participatielabel en het meetinstrument van de Woonbond sluiten op elkaar aan, zodat woningstichting Het Grootslag en De Driehoek gelijktijdig een kwaliteitsmeting doorlopen en dat allemaal voor onze gezamenlijke klant. 16 jaarverslag w oningstichting Het Grootslag 17

11 WALITEIT van het woningbezit Door de genomen maatregelen van de afgelopen jaren verkeert nagenoeg het gehele woningbezit in een goede bouwkundige staat en heeft een redelijke tot goede woonkwaliteit. Wij willen de komende jaren nog meer inspelen op de meer kritische en veeleisende individuele consument. Met als resultaat een verdere verbetering van de woonkwaliteit van onze woningen en de woonomgeving. Daar waar woningstichting Het Grootslag een bijdrage kan verstrekken voor behoud of verbetering van de woonomgeving, nemen we dit planmatig mee. Klanten van onze organisatie hebben een gratis onderhoudsservice. Uit KWH onderzoek bleek echter, dat wij op dit gebied qua waardering minder scoren. Aan de ene kant omdat sommige huurders het als gewoon ervaren en aan de andere kant de onbekendheid van dit product. Vandaar dat wij in 2005 de gratis onderhoudsservice meer hebben gepromoot en in samenwerking met de huurdersvereniging een ABC folder uitbrachten. In deze folder is af te lezen welke werkzaamheden voor rekening komen van woningstichting Het Grootslag en welke formeel voor rekening komen van de huurder. Daarnaast startten we in 2005 met preventief onderhoud. Beide servicepakketten blijven wij gratis aanbieden aan onze klanten. Om het bezit in stand te houden en te verbeteren en om meer in te spelen op de wens van de klant gaven wij in 2005 een totaalbedrag van ,- incl. BTW uit aan onderhoud. (2004: ,- en 2003: ,-). Planmatig onderhoud; verbetering woonomgeving en levensduurverlengende maatregelen Het in de jaarbegroting opgenomen planmatig onderhoud (PO) is gebaseerd op jaarlijkse (her)inspecties van het woningbezit. Deze inspecties zijn vertaald in een meerjaren onderhoudsprogramma waarin het reguliere periodiek onderhoud maar ook bijzonder, éénmalig onderhoudswerk op complexniveau is opgenomen. Om onze huurders tegemoet te komen, trachten we zo veel mogelijk de werkzaamheden in en rondom de woning te clusteren. Een bijkomend voordeel is dat dit voor de eigen organisatie een efficiëntere manier van werken is. Qua kostenverdeling in de meerjarenbegroting is dit daarentegen weer lastiger. jaarverslag w oningstichting Het Grootslag 19

12 1. Uitvoering periodiek schilderwerk In totaal is in 2005 bij 15 complexen (189 woningen) schilderwerk uitgevoerd voor een totaalbedrag van ,-. 2. Timmerwerk (o.a. buitenkozijnen) Het houtwerk aan de buitenzijde wordt regelmatig gecontroleerd en opgeknapt. Ook vervangen we met regelmaat kozijnen en deuren. Totaal gaven we voor deze post in ,- uit. 3. Vervanging cv-ketels etc. In 2005 vervingen we in totaal 144 cv-ketels. Bij 88 woningen is geen cv-installatie van de woningstichting aanwezig. Wel kan het zijn dat bij een aantal van deze woningen de bewoners zelf een cv-installatie hebben aangelegd. Bij twee huurders is in 2005 op hun verzoek en tegen een huuraanpassing een cvinstallatie aangelegd. Wij plaatsen in alle gevallen HC-combi ketels. In 2005 was hier een totaalbedrag van ,- mee gemoeid. 4. Metsel- en voegwerk In 2005 liepen wij in diverse complexen het voegwerk na. Wij vervingen voor ruim , - aan voegwerk. 5. Dakdekkerswerk Onderhoud van platte daken is van groot belang. In 2005 pasten wij meerdere daken aan voor een totaalbedrag van ruim ,-. 6. Badkamer- en toiletverbeteringen In 2005 zijn 136 badruimtes en 129 toiletten verbeterd, verdeeld over 10 verschillende wooncomplexen. Uiteraard boden wij de bewoners keuzemogelijkheden voor tegels en sanitair. We gaven in totaal , - aan verbeteringen uit. Leefbaarheid Buiten het vaste planmatig onderhoud, groeien de uitgaven voor leefbaarheid. Dit komt omdat wij een deel van het huurderonderhoud voor onze rekening nemen. Daarnaast investeren wij in de woonomgeving, tuinen, groenonderhoud, onderhoud atria, beschoeiing en herstel van achterpaden. In 2005 gaven wij hier in totaal ruim ,- aan uit. Groot onderhoud In 2005 hebben we geen complexmatig groot onderhoud gerealiseerd. Werkzaamheden niet planmatig onderhoud Niet planmatig onderhoud Het niet planmatig onderhoud (NPO) splitsen wij op in vier hoofdposten. Het gaat hierbij om de dagelijkse geringe onderhoudswerkzaamheden op woningniveau, die niet vooraf gepland zijn/kunnen worden. De begrote en daadwerkelijk uitgegeven bedragen zijn in volgende tabel weergegeven: Begrote bedragen incl. BTW Daadwerkelijk uitgegeven bedragen incl. BTW Gemiddeld per verhuureenheid 1) Mutatieonderhoud Klein, dagelijks (reparatie) onderhoud incl. service- en preventieonderhoud Vervanging keukens Incidenteel vervangen sanitair Totaal niet planmatig onderhoud ) Bij de berekening is uitgegaan van het totaal aantal Verhuureenheden op 31 december jaarverslag w oningstichting Het Grootslag 21

13 1. Mutatieonderhoud Het gaat hierbij om het onderhoud aan woningen na bewonerswisselingen. Het aantal mutaties was voor 2005 begroot op 225. Werkelijk vonden er in mutaties plaats. (2003: 230 en 2004: 250). Dit komt neer op een mutatiepercentage van 9,6%. De gemiddelde kosten per mutatie waren 1.535,- incl. BTW (begroting 2005: 1.040,-) Bij 19 woningen waren de kosten hoger dan 2.500,-, met een totaalbedrag van maar liefst ,-. Hierbij merken wij op dat er drie mutaties waren met totaal ,- aan kosten. Daarnaast is een groot deel van de mutatiekosten besteed aan plafondrenovatie en asbestsanering, voor een totaalbedrag van ,-. 2. Klein, dagelijks reparatieonderhoud en preventieonderhoud Het budget voor de uitvoering van het dagelijks klachtenonderhoud baseerden wij op de uitgaven in voorgaande jaren. Het aantal reparatieverzoeken nam af van naar meldingen. Ook verminderde het aantal opdrachten van naar over het gehele jaar. Een belangrijk item is de gemiddelde afhandelingduur van een reparatieverzoek. Deze verbeterde voor de eigen dienst ten opzichte van 2004 van gemiddeld 6,35 kalenderdagen naar 4.9 kalenderdagen. De afhandelingduur van derden steeg licht en wel van 7,85 kalenderdagen in 2004 naar 8,4 kalenderdagen in Dit is deels te verklaren omdat het de grotere opdrachten zijn die worden uitbesteed. Het bestellen van materialen bepaalt voor een groot deel de afhandelingduur. 3. Vervanging keukens Het begrote bedrag baseerden wij op de ervaring van voorgaande jaren; 110 keukens tegen gemiddeld 1.350,- incl. BTW per keuken (begroting 2004: 1.273,-). In 2005 hielden wij ons goed aan het aantal begrote keukens: 107. De gemiddelde kosten daalden naar 1.306,- per keuken. Het tegen vaste verrekenprijzen werken met een vaste aannemer, veroorzaakte deze daling. In de prijs is opgenomen dat we bij 40 keukens het gehele tegelwerk direct moesten vervangen. Naast het vervangen van keukens, leverden we ook in alle nieuwbouwwoningen keukens, waarbij de huurder een keuzemogelijkheid had. Deze kosten nemen we op in de stichtingskosten van de desbetreffende nieuwbouw. 4. Incidentele vervanging sanitair In de onderhoudsbegroting zijn in 2005 forse aantallen badkamer- en toiletverbeteringen uitgevoerd als onderdeel van planmatig onderhoud. Hierbij ramen we dat bij gemiddeld 90% van de woningen in de geplande complexen de badruimte werkelijk is aangepakt. Sommige bewoners hadden zelf hun badruimte al verbeterd. Daarnaast verbeteren wij tussentijds ook bij niet planmatig onderhoud badkamers op basis van reparatieverzoeken en bij mutatieonderhoud. Individuele woningverbeteringen (IWV) Wij ontvingen van huurders totaal 138 verzoeken voor medewerking aan, of toestemming voor allerlei vormen van woningverbetering. De huurder is bereid om een bijdrage te leveren in de vorm van zelfwerkzaamheden en/of een eenmalige financiële bijdrage. In 2005 wezen wij twee verzoeken af en leverden 34 huurders door zelfwerkzaamheden een bijdrage. Eén huurder zegden wij toe dat hij na uitvoering een vergoeding ontvangt van woningstichting Het Grootslag. Andersom ontvingen we van vier huurders bericht dat zij niet akkoord zijn gegaan met de regeling en dus geen initiatief namen om hun eigen huis te verbeteren. Projecten De nieuwbouw, de aan- en verkoop van bezit en ons strategisch voorraadplan. Wij zetten in dit hoofdstuk de gebeurtenissen 2005 op een rij. 22 jaarverslag woningstichting Het Grootslag

14 Overzicht nieuwbouwprogramma 2005 Start bouw Oplevering Gemeente Drechterland: Jongerenwoningen Reigersborg Noord 12 Witte Dam II, 3e fase, grondgebonden woningen 9 Appartementen Narcissenlaan te Hoogkarspel 23 Gemeente Wervershoof: Bonstraat, appartementen en grondgebonden woningen 16 Onderdijk (G. Majellaschool) grondgebonden woningen 7 Gemeente Andijk: Fruittuinen, grondgebonden woningen 10 Totaal Nieuwbouw De doelgroep starters heeft onze bijzondere aandacht. Voor het eerst sinds jaren is in 2005 een nieuwbouwproject specifiek voor jongeren tot 23 jaar gestart. Daarnaast startten wij met de bouw van 9 grondgebonden woningen in Westwoud, 7 in Onderdijk en 10 in Andijk. Oplevering volgt in In 2005 leverden we 16 wooneenheden aan de Bonstraat in Wervershoof op. Daarnaast realiseerden we 23 appartementen aan de Narcissenlaan in Hoogkarspel. Het nieuwbouwprogramma betreft grotendeels wooneenheden in het bereikbare/betaalbare segment (zie tabel hiernaast). Het accent bij nieuwbouwprojecten ligt de komende jaren, en ook in 2005, op de bouw van de zogenaamde levensloopbestendige woningen. Hierdoor zijn de woningen beschikbaar voor meerdere doelgroepen. Daarnaast realiseren wij voorzieningen voor specifieke doelgroepen en de daarbij behorende wensen van die klanten. Als basis hanteren wij bij het ontwerp van de woningen zoveel mogelijk de uitgangspunten zoals verwoord in Woonkeur (Nationaal certificaat voor nieuwbouwwoningen). Aankoop bezit In Onderdijk kochten wij uit het oogpunt van de leefbaarheid het woon-winkelpand aan de Nes 116 aan. De Tweede Kamer gaf aan dat commerciële taken moeten worden overgeheveld naar een aparte BV. In een zogenaamde ABC-constructie verkocht woningstichting Het Grootslag daarom het pand op 28 december 2005 aan Olympia vastgoedbeheer BV. Eind 2005 kochten wij het pand Simon Koopmanstraat in Wervershoof aan. Wij slopen het pand in 2006 en realiseren dan samen met de zorginstelling Leekerweide een nieuw pand op deze locatie. Verkoop van woningbezit Het programma van te verkopen woningen is gebaseerd op het Vooraadbeheerplan (2002 t/m 2005) dat eind 2002 is uitgebreid met een aantal woningen uit het verspreide bezit. Totdat in 2006 in navolging van de Toekomstvisie een nieuw Strategisch Voorraadplan is opgesteld, gaan we in de meerjarenbegroting uit van het huidige verkoopbeleid. De verkoop van woningen vindt in twee vormen plaats: Koopvast (verkoop met aanbiedingsplicht); Koopzeker (verplichte terugkoopgarantie). Huurders van woningstichting Het Grootslag hadden een voorkeurspositie bij het kopen van deze woningen en kregen daarbij een huurderkorting van 5%. In 2005 stond deze voorkeurspositie onder politieke druk. Daarnaast was het resultaat van een onderzoek uit 2004 onder jongeren in Onderdijk aanleiding om de regels in 2005 te actualiseren. In de eerste plaats verviel de huurderkorting en in de tweede plaats bieden wij de woning via loting op de koopmarkt aan. Iedereen met een huurwoning en alle niet huurders die thuiswonend, inwonend en dus niet in het bezit van een koopwoning zijn, mogen reageren op de woningen. Hierdoor zien we een verschuiving van de korting. Bij zittende huurders gaven wij de huurderkorting van 5% en de verrekenbare koopzekerkorting van 20%. Omdat de huurderkorting verviel is de koopzekerkorting toegenomen. Nu krijgt iedere koper van een koopzekerwoning dezelfde verrekenbare koopzekerkorting van 25%. Verkopen vinden in hoofdzaak plaats bij mutatie van woningen uit het verkoopprogramma. In 2005 verstrekten wij aan huurderkorting een bijdrage van ,-. Dit geld wordt nu, in overleg met huurdersvereniging De Driehoek, ingezet om de huren betaalbaar te houden. In 2005 verkochten wij in totaal 28 woningen, waarvan 18 aan huurders en 10 aan starters. Er waren 20 te verkopen woningen begroot. De woningen worden vooraf getaxeerd door twee onafhankelijke beëdigd taxateurs. We hebben in 2005 bewust gekozen voor twee taxateurs, omdat er intern verschil van inzicht was ontstaan over de taxatieprijs. In 2006 evalueren wij dit experiment. De verkoop van de woningen verzorgen wij geheel zelfstandig en in nauw overleg en samenwerking met notariskantoor Meijer uit Hoogkarspel. 24 jaarverslag w oningstichting Het Grootslag 25

15 Overzicht verkopen: Aangewezen Woningen voor verkoop per 1 januari Bij: Geen woningen Af: Koopvast -13 Totaal Koopzeker -15 Nog voor verkoop aangewezen woningen per 31 december Overzicht verkoop 2005: Totaal Zittende huurder Huurder Koopzeker Koopvast Niet huurder Sloop In 2005 zijn er geen woningen door ons gesloopt. Ook staan er geen woningen op de nominatie om gesloopt te worden. Koopzeker In 2005 verkochten we net als in woningen onder koopzekervoorwaarden. Bij de koopzekervoorwaarden verlenen wij korting op de koopprijs. Deze korting wordt bij terugkoop door ons met de eigenaar verrekend. Verkoper en woningstichting Het Grootslag delen op dat moment de waarde-ontwikkeling van de woning. Gemiddelde korting per woning: Overzicht verleende kortingen op koopwoningen in 2005: Omschrijving Aantal Bedrag Totaal verkochte woningen op basis van Koopzeker per 1 januari Herstructurering Binnen ons werkgebied ligt geen formele herstructureringsopgave van de overheid. Dat laat onverlet dat kleinschalig uiteraard wel het een en ander op dit gebied gebeurt. Denk in 2005 ondermeer aan de ontwikkeling in de Bonstraat in Wervershoof. Door de sloop van de bestaande gedateerde woningen, kwamen er in 2005 enkele nieuwe woningen bij. Zo wordt over het gehele bezit regelmatig gekeken naar dit soort opgaven. Maar ook andere ontwikkelingen binnen de dorpskernen hebben onze aandacht. Denk hierbij ondermeer aan Onderdijk, waar we de oude basisschool sloopten om nieuwe levensloopbestendige grondgebonden woningen te realiseren. In Wervershoof proberen we door de aankoop en sloop van de boerderij Simon Koopmanstraat ook iets moois te realiseren voor het dorp. Strategisch voorraadplan In 2005 is gestart met het actualiseren van ons strategisch voorraadplan. Het huidige plan eindigt eind In het nieuwe plan komt een risicoparagraaf en een nieuw voorstel van woningen die in aanmerking komen om verkocht te worden. Tevens staat er voor de komende jaren een overzicht van sloop/nieuwbouw in. En we maken inzichtelijk welke woningen waar gewenst zijn. Leefbaarheid Aandacht en actie voor leefbaarheid. Dat hadden wij in 2005 voor ogen. Bij het nemen van initiatieven die de woon- en leefomgeving ten goede komen, werkt woningstichting Het Grootslag samen met haar huurders, gemeente en andere instellingen. Maar ook samen met collega-corporaties maken we beleid en afspraken over huisuitzettingen, Tweede Kansenbeleid en opvang voor dak- en thuislozen. Verder overleggen we regelmatig met politie en medewerkers van de OGGZ en DNO (De nieuwe Opvang). Zowel jongeren als ouderen hebben recht op goede huisvesting en een veilige en goede woonomgeving. We doen als woningstichting Het Grootslag veel om dat samen met hen te realiseren. In 2005 teruggekocht In 2005 verkocht onder koopzeker voorwaarden Totaal geleverde woningen tot en met 31 december 2005 onder koopzeker voorwaarden jaarverslag woningstichting Het Grootslag

16 Leefbaarheid Wij vinden dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in de vertrouwde omgeving moeten kunnen blijven wonen. Uiteraard in betaalbare en kwalitatief goede woningen, in een veilige, verzorgde woonomgeving die de nodige voorzieningen heeft. Ons woningbezit ligt voornamelijk in aantrekkelijke wijken en dorpen, waar de hedendaagse herstructureringsopgave niet van toepassing is. Wij richten ons dus op de leefbaarheid in de ruimste zin. Wij behartigen waar nodig de belangen van onze huurders. Een leefbare buurt versterkt de buurt- en dorpsbinding, de onderlinge samenhang en daaruit voortvloeiend een grotere sociale cohesie met een bijdrage aan de veiligheid. Vandaar ons belang in juist kleine initiatieven die de onderlinge samenhang alleen maar kunnen verbeteren. Daarnaast willen wij dat huurders zich thuis voelen in hun eigen huurwoning. Als je je thuis voelt, voel je je goed. En als je je goed voelt, kom je tot dingen en ga je aan de slag met jezelf en de woonomgeving. We bieden de consument veel keuzevrijheid bij de aanpassing of verbetering van voorzieningen binnen en buiten hun huis en streven naar een gedifferentieerd woningaanbod. Initiatieven Om onze doelstelling te bereiken bevat onze dienstverlening een aantal concrete activiteiten. Zonder volledig te willen zijn, noemen we er hier een aantal: Uitbreiding onderhoudsservice We huisvesten steeds meer kwetsbare huishoudens. Kwetsbaar op grond van inkomen, leeftijd of psychosociale achtergrond. Voor een groot deel ook huishoudens die (langer) zelfstandig moeten wonen, maar die dat zonder hulp niet kunnen. Een deel van deze hulpvraag ligt besloten in het huurderonderhoud. We kozen er voor om ons (gratis) serviceonderhoud in 2005 uit te breiden en preventief onderhoud in te voeren. Investeren in woonkwaliteit Met de gemeenten maakten we ook in 2005 afspraken voor kleinschalige woningbouwlocaties voor bewoners met beperkingen. In Andijk zoeken we met de stichting Philadelphia naar een complex met 6 tot 8 woningen. In Wervershoof met Leekerweide naar een locatie voor ongeveer 18 bewoners en in Hoogkarspel voerden we de eerste gesprekken met Esdégé- Reigersdaal en de gemeente over een locatie aan de Streekweg voor ongeveer 15 bewoners. Daarnaast spraken we met de gemeente Wervershoof over initiatieven om kleine kernen leefbaar te houden. Zoals de realisatie van een servicewinkel in Onderdijk en nieuwbouw van het dorpshuis in Zwaagdijk-Oost. Hierbij denken we ondermeer aan de vorming van een Brede school. Investeren in en verfraaien van de woonomgeving Wij plaatsten in ondergrondse afvalcontainers bij woongebouwen. Daarnaast was er in 2005 veel aandacht voor het groen en daarmee de verzorging en verfraaiing van de omgeving. Wij namen bewust een deel van het groenbeheer bij een aantal woningcomplexen, voornamelijk gestapelde woningen, in eigen beheer. In datzelfde licht staat ook de individuele tuincontrole. We startten eind 2005 met het opknappen van de gemeenschappelijke tuin aan de voorzijde van het woongebouw aan de Keizerskroon op. Tenslotte trokken we in plan Noord in Hoogkarspel samen met onze huurders en de gemeente Drechterland op bij een actueel wijkbeheerplan, waarbij groen en grijs op de schop is genomen. Leefbaarheid kleine kernen De verdere verschraling van het voorzieningenaanbod zet de leefbaarheid in de kleine kernen onder druk. Inmiddels zijn er private initiatieven om in een aantal kernen wijksteunpunten op te richten. Wij leveren een bijdrage aan de komst en het instandhouden van dergelijke steunpunten. Onze extra bijdrage in 2005 was de eerder genoemde aankoop van de laatste buurtsupermarkt in Onderdijk. Deze buurtsupermarkt dreigde uit het dorp te vertrekken. In onze filosofie is eens weg altijd weg. Vandaar dat wij op verzoek van de dorpsraad het pand aankochten en met de pachter overeen kwamen dat hij de winkel nog 1 jaar pacht. Samen met hem en de dorpsraad kijken wij in 2006 uit naar een nieuwe pachter. Het Beste Buurt Idee Voor dit fonds trekken we jaarlijks ,- uit. We hebben een adviescommissie in het leven geroepen die vanaf medio 2005 ieder kwartaal de aanvragen beoordeelde. Hierin zitten 3 medewerkers en 2 vertegenwoordigers van de huurdersvereniging. In 2005 heeft het Tweede Kamer lid van Groen Links, Ineke van Gent, de eerste cheques voor buurt ideeën uitgereikt aan drie bewonerscommissies: t Eiland en Bisschop Grentplantsoen in Wervershoof en de Klamptweid in Andijk. In het vierde kwartaal honoreerden wij een aanvraag voor het plaatsen van fietsenrekken en een financiële bijdrage voor een kerstdiner voor bewoners. In 2005 gaven wij in totaal ,- uit. Afstemming van woningvraag en woningaanbod In 2005 startten we, in nauwe samenwerking met collegacorporaties, met de ontwikkeling van specifieke advisering en begeleiding van, kwetsbare, woningzoekenden volgens het Woonplan-concept. We verwachten dat dit systeem 1 januari of 1 juli 2007 operationeel is. OGZ en OGGZ In het voorjaar van 2003 verscheen de nota waarin de contouren van het lokale gezondheidsbeleid ofwel de openbare gezondheidszorg (OGZ) staan. Voor een van de speerpunten, de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) is inmiddels een werkgroep geformeerd die voorstellen doet voor een regionaal convenant. Een van de in 2005 in nauwe samenwerking met de stichting DNO gerealiseerde doelen is de opzet van een regionaal meldpunt voor overlast en hygiënische probleemsituaties. De invloed van overlast op de totale woonbeleving is veel groter dan die van de meeste andere kwaliteiten van de woonomgeving. Wij merken bovendien dat overlast en hygiënische probleemsituaties steeds vaker voorkomen. Wonenplus Om bewoners langer zelfstandig te kunnen laten wonen en functioneren, leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling en de financiering van de servicepunten van Wonenplus. Deze vorm van dienstverlening heeft zijn bestaansrecht inmiddels in 11 van de 13 Westfriese gemeenten bewezen. Veel (potentiële) klanten van Wonenplus behoren tot ons huurderbestand. In 2005 startte ook de gemeente Wervershoof met dit initiatief en daarmee is dit pakket aan al onze huurders leverbaar. Veilig wonen Een gevoel van veiligheid is voor veel, met name oudere, bewoners een belangrijk item. Onderzoek wees uit dat het inbraakrisico bij woningen die voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), met 90% is gedaald. Nagenoeg alle woningen van woningstichting Het Grootslag voldoen aan de eisen van dit Politiekeurmerk Veilig Wonen. Het PKVW was tot eind 2005 een politietaak. Daarna besloot de politiek het gratis aanbod te laten vervallen. Wij tekenden hier namens de huurders met succes bewaar tegen aan. Aan het eind van 2005 zijn we er in geslaagd om voor onze huurders de verlen ging van dit label voor de eerstkomende 5 jaar gratis te realiseren. Over vijf jaar beraden we ons welke maatregelen we dan nemen. 28 jaarverslag w oningstichting Het Grootslag 29

17 Verhuur Hoe verliep de verhuur van onze woningen in 2005 en welke ontwikkelingen speelden er? Een verslag van onze kernactiviteit. Woonruimtebemiddeling Bij woningstichting Het Grootslag vormen alle woningen met een huurprijs onder de aftoppingsgrens samen de betaalbare voorraad. Binnen deze voorraad spelen de toetsingsnormen (relatie tussen inkomen en huurprijs én tussen huishoud- en woninggrootte) alleen een rol bij de advisering over woonlasten en niet bij de toewijzing. Dit beleid bewijst inmiddels ook in andere delen van het land zijn waarde. Woningzoekenden kunnen een betere keus maken terwijl het huurtoeslagbeslag niet sterker toeneemt dan in gebieden waar men wel met passendheidsnormen werkt. Bewoners zijn zelf eerstverantwoordelijk voor hun woonsituatie en de bijbehorende woonlasten. De praktijk leert dat bewoners met een smalle beurs niet zo snel irrationele beslissingen nemen over de woonlasten. Gerichte advisering doet de rest. 96% van de woningen wijzen wij toe aan onze primaire doelgroep. Boven de aftoppingsgrens voor 1-2 persoons huishoudens leggen wij een nadrukkelijke relatie tussen de huurprijs en het huishoudinkomen. Dit aanbod is dus gelabeld. Huisvesten doelgroepen Over het algemeen werkt het aanbodmodel goed. Dat geeft ons voldoende vertrouwen om ons huidige beleid te continueren. Voor de groep kwetsbaren die buiten de boot dreigen te vallen, hebben we meer persoonlijke aandacht. Daarnaast noemen we die huishoudens die alleen zelfstandig kunnen wonen, wanneer er voldoende zorg en welzijnsondersteuning aanwezig is. Het betreft de groep ouderen, maar ook mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Als maatschappelijk ondernemer in vastgoed hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om mogelijkheden voor alle doelgroepen te realiseren. In alle drie de gemeenten is hier in 2005 voldoende aandacht aan besteed. Zowel via het aanbodmodel als ook via aparte afspraken werkte woningstichting Het Grootslag samen met diverse instellingen voor maatschappelijke opvang om passende huisvesting te bieden aan cliënten van deze instellingen en aan cliënten die zelfstandig een specifieke woning moeten huren: verhuur van woningen aan gemeente en COA voor de huisvesting van asielzoekers; toewijzing in- en aanleunwoningen na een indicatie van het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) te Hoorn; toewijzing zorgwoningen voor mensen met een beperking; samenwerking met stichting DNO ( De Nieuwe Opvang te Hoorn) van moeilijk plaatsbare bewoners waarbij voor de woonbegeleiding afspraken worden gemaakt. In het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten zijn 51 woningen aangepast. Daarmee was een totaalbedrag gemoeid van ruim ,-. Een veel voorkomend probleem is het plaatsen van boosters bij de woningen. Ook bij grondgebonden woningen ontvangen wij verzoeken voor een stalling van de booster. Omdat deze overdekt moeten staan en de bergingen veelal niet toereikend zijn, realiseren wij in de tuinen speciale booster bergingen. Urgenten: Sociaal en Medisch Relatieverbrekers zijn niet langer automatisch urgent. Daarvoor moet de woningzoekende een verzoek indienen bij de Regionale Urgentie Commissie (RUC). Het aantal woningzoekenden met urgentie is hierdoor meer dan gehalveerd! Ook voor medische urgenties kan men bij de RUC terecht. De urgent woningzoekenden krijgen vier maanden de tijd om via het aanbodmodel zelf een woning te huren in de gemeente waarvoor men een urgentie heeft gekregen. Indien dit niet leidt tot een geslaagde verhuring zal de corporatie een eenmalige aanbieding doen binnen de volgende cyclus van vier maanden. De praktijk leert dat wij in ons werkgebied redelijk tot goed uit de voeten kunnen met deze termijnen, maar dat zegt ook iets over de marktdruk. De verhuringen van de aanleunwoningen verlopen via een urgentie van het CIZ in Hoorn. De datum van toekenning van de indicatie zeer urgent is bepalend voor toewijzing. Momenteel variëren de wachttijden voor een aanleunwoning sterk. In Andijk en Wervershoof tussen 1 en 2 jaar en in Hoogkarspel ongeveer 4 jaar. jaarverslag w oningstichting Het Grootslag 31

18 Verhuringen 2005 naar inkomen Brussel mengde zich in de loop van 2005 nadrukkelijk in de discussie over de legitimiteit van het Nederlandse volkshuisvestingsmodel. Reden is de mogelijke bevoordeling van huishoudens die op grond van hun inkomen niet in de huursector zouden thuishoren. Nu weten wij dat één van de belangrijkste kwaliteiten van het Nederlandse model de pluriforme samenstelling van veel wijken is. Dat voorkomt segregatie en het afglijden van wijken met alle gevolgen van dien. Als grens voor deze wijze van goedkoop scheefwonen ( goedkoop omdat het niet tot gebruik van huurtoeslag leidt) wordt ,- gehanteerd. Volgens onze praktijk mist deze discussie elke grond. Wij verhuurden in woningen, waarvan er slechts 17 aan huishoudens met een inkomen van meer dan ,-. Vier van deze verhuringen gingen bovendien om dure appartementen, waarbij de toewijzing dus passend was. Toewijzing naar inkomen en doelgroep Eenpersoonshuishouden Goedkoop (Huur tot 331,78) Betaalbaar (Van 331,78 tot 474,88) Duur (Boven 474,88) Jonger dan 65, inkomen Jonger dan 65, inkomen Ouder dan 65, inkomen Ouder dan 65, inkomen Totaal Tweepersoonshuishouden Jonger dan 65, inkomen Jonger dan 65, inkomen Ouder dan 65, inkomen Ouder dan 65, inkomen Totaal (Huur tot (Van 331,78 (Boven 3 of meerpersoonshuishouden 331,78) tot 508,92) 508,92) Jonger dan 65, inkomen Jonger dan 65, inkomen Ouder dan 65, inkomen Ouder dan 65, inkomen Totaal Totale toewijzing Woonlasten Woningstichting Het Grootslag huisvest een aanzienlijk deel van de zogenaamde primaire aandachtsgroep. Binnen ons werkgebied woont een relatief grote groep ouderen zonder óf met slechts een geringe oudedagsvoorziening. De betaalbaarheid van het wonen blijft daarom een belangrijk punt van zorg voor woningstichting Het Grootslag. Huurbeleid In hoofdstuk 1 stonden we hier al even bij stil. Op 31 december was nog weinig bekend, maar duidelijk is wel dat er binnen de Tweede Kamer onduidelijkheid bestaat over het huurbeleid voor de komende jaren. Tijdens de jaarvergadering van de huurdersvereniging is officieel verkondigd dat woningstichting Het Grootslag geen gebruik maakt van de liberalisatiemogelijkheden. Dat is iets wat niet past in onze visie. Wij staan voor de levering van kwalitatieve huurwoningen met betaalbare prijzen. Het is ook nog maar de vraag of wij het zouden moeten willen, gelet op de woningmarktsituatie en de sociale situatie in ons werkgebied. Huuraanpassing De huuraanpassing per 1 juli 2005 bedroeg 1,6%. Wij hebben in overleg met huurdersvereniging De Driehoek de huuraanpassing niet per woning op basis van prijskwaliteitverhouding gedifferentieerd. De overheid stond een gemiddeld huursompercentage van 2,2% toe. Huurvast en Huurzeker In verband met aanhoudende onzekerheid over het toekomstige (landelijk) huurbeleid brachten we deze contractvormen met regelmaat onder de aandacht van onze huurders. Het doel was en is om onze huurders onder de gunstige condities van dit moment zekerheid te bieden over de huuraanpassingen op middellange termijn. Aan het eind van 2005 hadden we 133 contracten afgegeven, waarvan er 11 in 2005 zijn afgesloten. Huurtoeslag Op dit terrein zijn voorbereidingen getroffen voor het hanteren van huurtoeslag. Huurtoeslag wordt vanaf 1 januari 2006 verwerkt door de belastingdienst. Of alle wijzigingen gunstig zijn voor de woonconsumenten, zal de toekomst leren. Belangrijk voor ons is het besef dat het toch om een doelgroep gaat die het veelal financieel niet breed heeft en dus onvoldoende in staat is om de financiële klap waarnodig op te vangen. Wij hebben een Huursubsidie Informatie Punt (HIP) ingericht. Hier kunnen huurders terecht met alle vragen en problemen over hun aanvraag huurtoeslag. Daarnaast gaan we soepel om met huurders die problemen hebben met de aanvraag of afwikkeling. Huurbetaling, incasso en huisuitzetting Het maken van schulden is een geaccepteerde praktijk in Nederland. In verreweg de meeste gevallen kunnen huishoudens de financiële lasten van aflossing en rente op eigen kracht opbrengen om zo weer schuldenvrij te worden. Een toenemend deel van de huishoudens slaagt daar niet in en loopt het risico om in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Dit risico is het grootst bij de huishoudens met een inkomen tot maximaal 150% van het netto-sociaal minimum. Een groot deel van onze doelgroep behoort tot deze categorie. Zorgwekkend is de ontwikkeling waarbij ook steeds meer jongeren en ouderen in uitzichtloze situaties raken. Het aantal uitzichtloze zaken neemt toe en de werkzaamheden schuiven steeds meer op van de minnelijke incassofase naar de procedure- en executiefase. Hoewel het verbreken van de huurovereenkomst een flinke stok achter de deur is, is het voorkomen van ontruimingen steeds vaker een flinke opgave. Juist daarom staken we in op een redelijk hoog ambitieniveau voor de huurachterstanden, namelijk het in 2005 gerealiseerde percentage (1%) van de te betalen huur en vergoedingen en het begrote percentage (0,8%) voor Om dit percentage te realiseren ligt de nadruk op de pré-incasso en de minnelijke schuldhulpverlening. Daarvoor moet op lokaal niveau maatwerk Waarvan aan doelgroep jaarverslag w oningstichting Het Grootslag 33

19 worden geleverd en een adequaat vangnet aanwezig zijn. Met alle gemeenten hebben we hierover afspraken gemaakt. Waar nodig werken we met een laatste kans contract. Dit hebben we in 2005 één maal toegepast. Ontruimingen In totaal deden wij in aanzeggingen tot een huurontruiming. Dit resulteerde na veel overleg, inspanning en het zoeken naar oplossingen, in de daadwerkelijke ontruiming van drie woningen en één garage. De oorzaak lag bij twee woningen in de voortdurende overlast veroorzaakt door de (alleenstaande) bewoners. Bij de andere woning was er sprake van zich herhalende vonnissen door huurachterstand en onwil van de alleenstaande huurder om het probleem op te lossen. Huurderving De huurderving is voor dit begrotingsjaar vastgesteld op 0,47% van de bruto jaarhuur. Dit is opgebouwd uit 0,15% voor oninbaar en 0,32 % voor leegstand. De 0,15% voor oninbaar staat door de hierboven genoemde ontwikkelingen onder druk. Woningvoorraad Onze woningvoorraad per 1 januari 2006 bestaat uit: Wervershoof Andijk Drechterland Senioren woningen Een-/tweepersoonshuishoudens Gezinswoningen Aanleunwoningen Interne Geschillencommissie In 2005 is de commissie vier keer bijeengekomen. Bij twee vergade - ringen stond alleen het nieuwe reglement, de samenstelling van de commissie en een oriënterende bespreking met de directeur bestuurder op de agenda. De commissie ontving één klacht van een huurder uit Andijk. Hiervoor gebruikten zij de overige 2 bijeenkomsten. Na de hoorzitting verklaarde de commissie de klacht ontvankelijk en ongegrond. Wel bracht zij in het verlengde van de klacht een advies uit aan woningstichting Het Grootslag. Het bestuur nam de uitspraak en het advies van de commissie over en informeerde de klager over de uitspraak. In 2005 kwam er tevens een nieuwe folder uit over de procedure en werkwijze van de geschillencommissie. Huurcommissie Er zijn in 2005 geen zaken doorgestuurd naar de huurcommissie. De vijf huurders met een bezwaar of vraag naar aanleiding van de jaarlijkse huurverhoging zijn persoonlijk benaderd. Hierna trokken de huurders hun bezwaar in. Regionale klachtencommissie woningtoewijzing West-Friesland In het jaar 2005 heeft de Regionale klachtencommissie beduidend meer klachten/zaken te verwerken gehad dan in De commissie is in maal bijeen geweest. Omdat het een regionale commissie betreft, rapporteren wij in dit verslag alleen zaken die onze corporatie direct betreffen. Er is één klacht in behandeling genomen tegen woningstichting Het Grootslag. Het betrof hier een woningzoekende uit Den Haag, die op grond van het niet tijdig inleveren van de juiste gegevens een woning niet kreeg toegewezen. De commissie heeft de klacht van de betrokken persoon ontvankelijk doch gedeeltelijk ongegrond en gedeeltelijk gegrond verklaard. Daarnaast diende één bewoner uit Hoogkarspel een klacht in met als reden het niet toekennen van urgentie. De klacht was ontvankelijk doch ongegrond volgens de commissie. Wonen en zorg Er verandert veel rond het thema wonen, zorg en welzijn. Zowel voor onze klanten als voor onze organisatie. Actuele trends vragen om een heldere visie en een gemeenschappelijke aanpak. Daarbij staat voor ons centraal dat onze klanten autonome burgers zijn die zelf de regie over het eigen leven voeren. Daarnaast willen wij, maar ook de overheid, dat iedereen langer zelfstandig in zijn woning blijft wonen. Het aantal intramurale plaatsen binnen de zorg neemt de komende jaren af, terwijl de vraag naar geschikte woningen voor ouderen en mensen met een beperking toeneemt. Met als gevolg; spanning op de (huur) woningmarkt. 34 jaarverslag woningstichting Het Grootslag

20 Wonen, zorg en welzijn Onze samenleving vergrijst. Jongere mensen met beperkingen, die voorheen al dan niet in instellingen verbleven, hebben de wens om zelfstandig te wonen en maatschappelijk actief te zijn. Dit veroorzaakt een grotere vraag naar zorgwoningen en levensloopbestendige woningen. Wij komen aan deze vraag tegemoet door realisatie van nieuwbouw, het aanpassen/ toegankelijk maken van bestaande woningen en gerichte woningtoewijzing via labeling. Waarbij wij de samenwerking zoeken met en vinden bij diverse zorg- en welzijnsinstellingen. Senioren Wij plaatsen alarmering in de woningen. De openbare ruimte in wooncomplexen moet zoveel mogelijk voor iedereen bruikbaar en toegankelijk zijn. Hierbij wijzen wij op de noodzakelijke samenhang in fysieke en sociale structuur. Met de gemeente Drechterland en de zorginstelling Wilgaerden voerden wij oriënterende gesprekken om in het centrum van Hoogkarspel een woonservicezone te realiseren. De psychogeriatrische (dementerende) ouderen vragen binnen de diverse dorpskernen de nodige aandacht. Met Wilgaerden voeren we overleg om voor 20 personen zelfstandige huisvesting in een wooncomplex te realiseren in het centrumplan van Wervershoof. Woningen voor huurders met beperkingen Binnen het huidige bezit hebben we al diverse woonvoor zie ningen. In het onderstaand overzicht zijn verschillende specifieke woonvormen opgenomen voor mensen met een verstandelijke beperking. Het gaat om de volgende clusters voor beschermd wonen: Hoogkarspel Nachtegaal : 9 appartementen voor cliënten van Esdégé- Reigersdaal Waterhoen : 7 appartementen voor cliënten van Esdégé- Reigersdaal Meerkoet :11 appartementen voor cliënten van Esdégé- Reigersdaal Laurier : 4 appartementen voor cliënten van Leekerweide Saffraan : 4 woningen voor cliënten van Leekerweide Wervershoof Nes 132 : huisvesting voor 6 autistische kinderen, cliënten van De Waerden De volgende projecten zijn in ontwikkeling: Wervershoof op de locatie Simon Koopmanstraat 19; een gezinsvervangend tehuis voor ongeveer 18 jeugdcliënten van Leekerweide. Hoogkarspel aan de Streekweg; een locatie voor 15 cliënten van Esdégé-Reigersdaal. In Andijk dienden we al geruime tijd geleden een verzoek in om zes inwoners uit Andijk te huisvesten samen met de Stichting Philadelphia. We hopen dat bij het realiseren van een volgend nieuwbouwplan ook woningen voor deze groep Andijkers beschikbaar komen. Dak- en thuislozen Een actueel onderwerp. Als sociaal maatschappelijke ondernemer is onze missie dat het aantal dak- en thuislozen in de regio West friesland afneemt. In hoeverre dragen wij daar als verhuurder aan bij? Helaas zien we dat deze groep, mede veroorzaakt door de huidige maatschappelijke en economische situatie in Nederland, (weer) toeneemt. Doordat de overheid zich steeds meer onttrekt aan de verzorgingsstaat, zien we binnen de laagste groepen van de maatschappij problemen ontstaan. Wij proberen door preventieve maatregelen huisuitzettingen te voorkomen. Wanneer ontruiming onvermijdelijk is, moeten we er als maatschappelijke organisatie in deze samenleving alles aan doen om deze groep mensen ook daarna nog te helpen. Echter alleen in samenwerking met partijen als de stichting DNO. Wij kunnen in de vorm van vastgoed een bijdrage leveren. Ook helpen we via het zogenaamde 2e kansbeleid deze doelgroep weer aan reguliere huisvesting en bevorderen zo hun terugkeer in de maatschappij. In overleg met de collega-corporaties van het PWW (Platform Westfriese Woningcorporaties) onderzoeken we welke huisvestingsbehoefte in de regio bestaat voor specifieke doelgroepen zoals psychiatrische patiënten, dak- en thuislozen, et cetera. Daarnaast is het de bedoeling om samenwerkingsafspraken te maken over het toekomstige aanbod dat nodig is voor deze doelgroepen. Daarbij gaan wij ervan uit dat deze specifieke vormen van regionale huisvesting ook tot regionale financieringsstructuren leiden. In 2005 zijn de eerste gesprekken gevoerd over samenwerking met bestaande particuliere initiatieven binnen de regio. Voor de specifieke groep ex-psychiatrische patiënten vond regelmatig overleg plaats met de projectgroep TIL. De leden van deze projectgroep zijn familieleden van mensen met een chronische psychose en vertegenwoordigers van zorg-en begeleidende organisaties. 36 jaarverslag w oningstichting Het Grootslag 37

Verslag van de Raad van Commissarissen

Verslag van de Raad van Commissarissen Verslag van de Raad van Commissarissen Goedkeuring Volkshuisvestingsverslag 2010 2010 was voor woningstichting Het Grootslag een rustig jaar, zeker in vergelijking met 2009. De Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

Wij stellen ons graag aan u voor

Wij stellen ons graag aan u voor Wij stellen ons graag aan u voor Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. juli 2012 Welkom Hartelijk welkom bij woningstichting Het Grootslag. Wij verhuren

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 -

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 - Kruisjeslijst behorende bij de samenwerkingsovereenkomst de Alliantie dd. 8 maart 2002 en ondertekend op 7 maart 2006 Op 8 maart 2002 ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de Alliantie een samenwerkingsovereenkomst.

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

SAMENSTELLING REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD...

SAMENSTELLING REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD... Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. VERGADERINGEN... 2 3. SAMENSTELLING REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD... 2 3.1. Benoeming en herbenoeming... 2 4. INGEDIENDE KLACHTEN... 3

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting.

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting. Kwaliteit bij de WSN k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Woningstichting Nijkerk Inleiding De Woningstichting Nijkerk streeft naar tevreden klanten. Niet

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Woningstichting Het Grootslag. Op stoom en op koers. 6j a a r v e r s l a g

Woningstichting Het Grootslag. Op stoom en op koers. 6j a a r v e r s l a g Woningstichting Het Grootslag Op stoom en op koers 6j a a r v e r s l a g Door de Woonbond uitgeroepen tot Beste Verhuurder 2006 Tekst: woningstichting Het Grootslag Fotografie: Jan Meurs, Heerhugowaard;

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen

Koopgarant. Kopen zonder zorgen Koopgarant Kopen zonder zorgen KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting reikt Eemland

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Commissarissen bij Idealis PublicSpirit mevrouw drs. J. Goudsmit directeur april 2014 Organisatie & context Idealis is een woningcorporatie en dé studentenhuisvester voor Wageningen

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

4 Kwaliteit van het bezit

4 Kwaliteit van het bezit 4 Kwaliteit van het bezit 4.1 Kwaliteitsbeleid bestaand bezit Onderhoud moet het vastgoed van Woonpartners in technisch opzicht goed verhuurbaar houden. Tijdens de bewoning spelen we zo goed mogelijk in

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen. woningstichting Het Grootslag

Profielschets Raad van Commissarissen. woningstichting Het Grootslag Profielschets Raad van Commissarissen woningstichting Het Grootslag 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B w Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huurdersbelangen BeterWonen Partijen Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis ondersteunt op alle niveaus en neemt initiatief Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis is specialist op het gebied van beheer van vastgoed.

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht Almere College

Profiel Raad van Toezicht Almere College Almere College finiknmř f.w'iíooi '-co» tup. imnc--ws Profiel Raad van Toezicht Almere College Taak en karakterisering Raad van Toezicht 1. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het College van Bestuur

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion (HVS) Partijen Verhuurder Stichting Staedion hierna te noemen

Nadere informatie

A l l e v a r i a n t e n v a n d e m e e r k e u z e w o n i n g. b i j W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Algemene informatie

A l l e v a r i a n t e n v a n d e m e e r k e u z e w o n i n g. b i j W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Algemene informatie A l l e v a r i a n t e n v a n d e m e e r k e u z e w o n i n g b i j W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Algemene informatie Meerkeuzewoning bij Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk

Nadere informatie

2. De achtergrond: het Wetsvoorstel MO; stand van zaken en algemeen

2. De achtergrond: het Wetsvoorstel MO; stand van zaken en algemeen MEMO Aan : Leden Woningbouwvereniging Amerongen Leden Adviesraad Volkshuisvesting Amerongen Leden Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Amerongen Bestuur Woningbouwvereniging Amerongen Leden Geschillencommissie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen, profiel financieel-economisch. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen, profiel financieel-economisch. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Commissarissen, profiel financieel-economisch bij Idealis PublicSpirit mevrouw drs. J. Goudsmit directeur Juni 2014 Organisatie & context Idealis is een woningcorporatie en

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille DE GEHELE ORGANISATIE KRIJGT TE MAKEN MET DE WONINGWET RvT Bestuur Strategie en beleid Vastgoed Financiën en control Wonen -

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden Stichting Studenten Huisvesting, hierin vertegenwoordigd door de bestuurder, hierna te noemen "de SSH" en Bewonersoverleg Koepel SSH, hierin vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het kader

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Zorgeloos wonen bij SallandWonen

Zorgeloos wonen bij SallandWonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen 100% wonen Reparatieverzoeken en onderhoudsservice Duidelijke afspraken en snelle service Onze woningen verkeren in goede staat. Toch kunnen reparaties nodig zijn. SallandWonen

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Een introductie Huren of kopen, de keuze is aan u! Leeft

Een introductie Huren of kopen, de keuze is aan u! Leeft Een introductie Huren of kopen, de keuze is aan u! Leeft Huren of kopen, de keuze is aan u! Inhoudsopgave Te Woon Welbions biedt haar klanten zoveel mogelijk keuzemogelijkheden op het gebied van wonen.

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD Pré Wonen hecht veel waarde aan het toepassen van de Governance code Woningcorporaties. De verantwoordelijkheden en taken van zowel

Nadere informatie

Wegwijzer voor koopzekerwoningen

Wegwijzer voor koopzekerwoningen VE3/RO/0506 Wegwijzer voor koopzekerwoningen In deze brochure vindt u informatie over: Te verkopen woningen Betaalbaar een huurwoning kopen Lage woonlasten Verzekerde terugkoop Waardestijging/waardedaling

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt Koopgarant Koopgarant Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt verkopen. U leest er alles over in deze folder. Betaalbaar

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

JAARPLAN 2014 SAMEN STREVEN NAAR BETER WONEN

JAARPLAN 2014 SAMEN STREVEN NAAR BETER WONEN JAARPLAN 2014 SAMEN STREVEN NAAR BETER WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2014 Pagina 2 Jaarplan HVO 2014 Inhoud Voorblad 1 Inhoud...

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig:

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig: Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig: Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Verslaglegging T.S.J. Meester, voorzitter

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER. Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER. Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUURDERS - VERHUURDER Namens de verhuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en namens de huurders Stichting Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken HGO SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Overwegingen dat Rochdale erkent dat het in wederzijds belang is dat bewonerscommissies op complexniveau en Rochdale met elkaar overleg voeren over

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Directiestatuut. Stichting MeerWonen

Directiestatuut. Stichting MeerWonen Directiestatuut Stichting MeerWonen Dit directiestatuut is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2015 van de gezamenlijke raden van commissarissen van Woningstichting Alkemade en Woningstichting

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DOEL LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN EN SPONSORBUDRAGEN BESLUIT BELEID LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN 2014 BIJLAGE 1 1 BELEID MINISTER VAN WONEN

INHOUDSOPGAVE DOEL LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN EN SPONSORBUDRAGEN BESLUIT BELEID LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN 2014 BIJLAGE 1 1 BELEID MINISTER VAN WONEN (Do - n w -1 1 INHOUDSOPGAVE DOEL LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN EN SPONSORBUDRAGEN 2 INLEIDING MOTIEVEN BELEID CRITERIA VOOR LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN AANVRAGERS LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN VORMEN VAN LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN

Nadere informatie