Ontwerp Zwartjanstraat 141 Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp Zwartjanstraat 141 Rotterdam 30-05-2014"

Transcriptie

1 Ontwerp Zwartjanstraat 141 Rotterdam

2

3 I nhoudsopgave 1. Introductie 4 2. Het concept 6 3. Ontwerp Zwartjanstraat Begane grond 10 Eerste verdieping 12 Tweede verdieping 14 Derde verdieping 16 In de omgeving Bouwtechniek Materialisering Detaillering Kosten en investering Scenario s 32 3

4

5 I ntroductie I n een voorgaand doc ument heeft WYST UDiO een st udi e van de kavel 141 in d e Zwartjanst raat in Rot t erdam beschrev en aan de hand van een analyse van de locatie, een onderzoek naar de mogelijkheden en een t w eetal schetsontwerpen. Aanvullend op deze st udie is dit definitieve schetsontwerp gemaakt. Het schetsontwerp is de vertaling van a lle w ensen, eisen en m ogelijkhed en in een architectonische en b ouw t echnische oplossing, inclusief een overzicht van d e financiering. Derde verdieping: d akterras en een zitkamer Aa nvullend op het PvE zijn een aantal gew enst e en ongewen st e elementen m et ons gedeeld via mail en gesprekken. Op basi s van al het boven st aande hebben w e een concept geform uleerd die de architectonische gron dslag vormt voor het ontwerp. H et concept is helder, d oeltreffend en inspireert tot het ruimtelijk experiment, g enaamd arc hitectuur. De basis van het sc hetsontwerp is het programma van Eisen (PvE). Dit PvE ziet er als volgt uit : Begane grond: entree, gara ge, h obbyr uimte E erst e verdieping: w onen, k oken en eten Tw eede verdieping: w erken, slapen en badkamer 5

6 1 Ritme van de Z wartj anstraat vertaald in de b eukmaat 3 2 Ritme van de domin ante g e vel openingen per verdiepin g Ritme van de gevel opbou w

7 H et concept Het concept van de w oning laat zich het best beschrijven als een compositie van melodieën en ritmes. De ritmes herken je in eerst e inst antie in de beukmaten van 5 meter, w elke zijn afgeleid van h et ritme van de Zwartjanst raat. Het tweede ritme is h et ritme van de d ominante g evelop eningen die per verdieping, om en om w isselen van de ene beuk naar de a ndere. H et derde ritme is de g evel zelf, opgebouw d uit tienden, t ertsen, triolen en 4 kwartsmaten als frivole accenten in de bea t. De mel odieën van d e w oning noemen w ij de vl oeiende verbindingen van r uimtes, som s in rechte lijnen soms in een vlechtw erk van plekken e n zichtlijnen rondom de centrale kern. De ritmes en de melodieë n zijn geïnspireerd op bezonning, function a- liteit, c omfort en beleving. Melodie van vloeien de ruimtes E en vloeien de verbinding van ruimtes rondom d e kern op de maat van het ritme 7

8 Langsdoorsned e 4 lagen geor ganise erd r ondom een ker n Dwars d oorsnede 4 lagen geor ganise erd rondom een kern

9 O ntwerp Zwartjanstraat 141 De 4 lagen van d e w oning zijn georgan i- seerd rondom een c entrale kern. De ker n w ordt gecombineer d met een trap van bg naar de d erde ver dieping. De kern draagt zor g voo r alle verticale dist ribut ie van l eidingen voor inst allaties en elektra. Op zow el de woonverdiep ing (d e eer st e) als o p het dakterras is een openhaard op gen o - men in de k ern. De woning is opgeb ouw d uit twee beuk en van ieder 5 m eter b reed. De oo st elijke beuk is tot de maxi male hoogte d o org e- t rokken en d e west elijke beuk i s een ver - dieping lager en laat zod oende r uimte voor het dakterra s v an ruim 50 m2. De tot ale woning heeft een netto vl oer o p- pervlak van 440 m2, waarvan pot entieel 70 m2 op de b egane g rond kan w o rden ve r- huurd als commerci ële r uimte. De woning hee ft de volgen de ken merken: BG 145 m 2 Portiek E ntree Garage Douche WC Hobby/c ommerciële ruimte E erst e verdieping 105 m 2 Woonrui mte Eetruimte Kookruimte Terra s Open haard Tw eede verdieping 85 m2 Slaaprui mte 1 Slaaprui mte 2 St udeerruimte 1 St udeerruimte 2 Badruimte Derde verdieping 105 m 2 V erblijfruimte Dakterras Buitenhaard 9

10 Douche Begane gr ond De begane grond is opged eeld in twee grot e lineaire ruimtes gericht op de st raat: een garage en een vrij in te delen h obby of m og elijke commerciële ruimte. Deze Berging galerie 20 m2 Galerie 35 m2 WC comm erciële r uimte is zo vor mgeg even dat deze goed apart te verhuren is. I n d at geval kan er eenvoudig een eigen met erkast en w c w orden aangesl ot en op d e kern. Het entreeportaal n aar de woning b evi ndt zich op de scheidslijn tuss en beide rui mtes en ver schaft toegan g tot de garage en de w oning. De v o ordeur bevindt zich afgew end van de st raat in het portiek. Naast de entree i s een grote deur direct de garage in. De garage heeft ruimte voor de st alling van 5 aut o s, een wc en een d o u- cheruimte. Portiek E ntree M eter kast Garage 65 m2 Alle techniek voo r d e woning hangt aan de kern, dicht bij de entree. De kern is d e t echnische aorta va n de woning, welke gas, water, elektra en riool op veilige, over zichtelijke en c ompacte wijze h uisv est.

11 11

12 Eerste verdiepin g Terra s 4 0 m2 De eer st e ver dieping is de woon verdieping. Van uit de entree op de b egane grond st art een st eektrap die midden in de verdieping aanlandt. E ethoek Keuk en Leefrui mte 105 m2 De w oon ruimte b est aat uit twee verschillende zithoek en. De zithoek aan d e gevel geeft uitzicht op st raat en heeft een zichtverbinding d oo r de vide met de st ud eer/ w erkruimtes op d e tweede verdieping. De t w eede zithoek keert zich af van d e gevel heeft een riante haard als middelpunt. Aa n de noord o ost g evel is de eethoek, w elke door middel van een sch uifp ui verbonden is m et een dakt erras. De k o okrui mte best aat uit een lang massi ef aanrechtblok en een eiland. Door het niveauv erschil i n de vl oer is het eiland st ahoogte aan de keuken zijde en zithoogte aan de aanlan d- zijde. De vrije rui mte naast de trap is verlicht door een bovenligg ende vide. Dit licht speelt een belangrijke rol op d e geh ele verdieping.

13 13

14 Glazen vloer Twe ede verdieping De tweede verdieping is de werk/slaap / bad verdi eping. Alle kamers zijn verb on - St k 12 m 2 den met ve rdiepingshog e sch uifd euren. Hierdoor kan de bel eving transf orm eren van een g esl ot en tot een open aan eenschakeling van ruimtes. Slaaprui mte 20 m2 De beide w erk /st u d eer ruimtes zijn geplaatst aan de vide. Een van die rui mtes bad Douche V ide met vangnet kan w orden afgesl o t en, de ander is bewust open g elaten om al t ijd voldoende d aglicht in door vide op de eerst e verdieping t e krijgen. De st udeerrui mtes zijn met el - kaar verb onden door een glazen brug, WC zonder leuning! Naast de brug is een net gespannen al s een hangmat waar je lekker in kan liggen als d e bank niet meer voldoet. Tw ee zeer r uime slaapkamers om sl uiten een lux e, m y st ieke b adkamer. Doordat d e badkamer is ingesl o t en is er in het plafond Slaaprui mte 18 m2 St k 12 m 2 aan w est gevel een daklicht gemaakt. I n de ochtend wordt d e opkomen de zon op het dakterras gevan gen en naar b ened en gereflectee rd d o or dit daklicht.

15 15

16 Derde verdiep ing De der de v erdieping is flexibel en slim i n- Terra s verdieping 1 Terra sberging 5m 2 Slaaprui mte 12 m2 gedeeld. Het dakterras heeft zow el ocht end als avondzon. I n de kern i s een ze e r ruime, karaktervolle buitenhaard geplaatst. Lux ue us verblijven op een warm e zomeravond midden in de st ad wor dt een w erkelijkheid. H et daklicht van de badk a- mer is op h et terras t e herkennen als een opst and met een gl azen tafelblad. I n d e avond kan deze tafel worden verlicht doo r spot s in d e koof. De binnenruimte grenzend aan h et terras Terra s 55 m2 Washok 5 m 2 Zit/w asruimte 20 m2 is ingedeel d in twee ruimtes gescheiden door de trap en een ruimte voor d e wascombinatie. De ruimtes kunnen worden gebruikt als extra slaapruimte, was - of zit ruimte. Aan d e voo r zijde is een balkon gemaakt om e en extra uitzicht op de st ad en in de st raat te geven. Aa n de achterzijde is een ruime berging geplaatst voo r tuinmeubilair en een mobiele buitenkeuken.

17 17

18 In d e o mg evi ng I n het dagelijkse en nachtelijk st raatbeeld gaat de w oning op in zijn omgeving. Front aal bekeken onderscheid de woning zi ch duidelijk van zijn b u ren d oor materiaal en gevelbehandeling. Door het toevoe gen van een c om merci ële functie in de plint wordt het pand functioneel betrokken bij de st raat. Een nis g e eft gelegenheid naar binnen te gluren en biedt tevens een ov erdekte entree naar de w oning. Wanneer de c ommerciële functie geslot en is k an de nis worden a f - geslot en om ov erlast te voork om en. De twee open slaande deuren naar d e garage zijn on zichtbaar opgenom en in het gevelbeeld.

19 19

20 Schema hoofddraagconstructie M aximale ov erspan ning minder dan 5 meter regelkast Concept d warsdoor s nede C onst ructief en inst allatietechnisch optimaal uitgelegd, centrale dist ribut ie van leidingen kabels en kanal en

21 B ouwtechniek De betaalbaarheid van de w oning hangt af van ontwerpkeuz es die i n het schetsontwerp word en gemaakt. Belangrijk is daarom om in h et vroegst e st adium goed inzicht te hebben in de k ost enbepalende elem enten va n de w oning. V oor d e- ze woning k unnen d e volgende element en kost enbepalend zijn : 1. Maatvoering en uit v oering in rel atie tot h et in bou wen tus s en t we e b e- s taande historisch panden. Na opdrachtver st re kking zal de l ocat ie en de woning sc heidende w anden van de bel endende bebouw ing nauw - keurig moeten w ord en ingemeten. Tevens is een b o uw kundig onderzoek vereist van de b o uw kundige st aat van deze woningen. Als dit niet goed w ordt gedaan is er een pot entieel risico dat zich vooral i n de uitvoeringsfase zal ontpoppen. I n het ontw erp is aan beide zijden 5 0 cm gereser vee rd o m een onafhankelijk orthog onaal grid voor d e woning op te kunnen zetten. Hi erd oo r zijn alle const ructie en bouwmaten van de w oning heel en orthog onaal, hetgeen een positieve invloed heeft op de kost en. 2. Breedte van de ka v el e n d e breedte van de co nstructieve o v erspanning. De bree dte van 10 meter is breder dan een n ormale overspanning voor een w oning. Technisch zeker haalbaar, maar voor een relatief hog e prijs. D oo r de con st ructie van de woning te delen wordt de overspanning gehalveerd en teruggebracht naar de meest ec on omische. 3. Ho e vee lheid en len gte van kabels en leidingen Woning inst allaties best aan uit eindarmaturen (radiatoren, sp ot s, bedieningspanelen, etc.) en dist ribut ie (kabels, leidingen en kanalen). Eindarmaturen k unnen sl im gekozen en ingekocht worden, distribut ie hangt echter af van een slim ontwerp; kort afst anden en ov erzi chtelijk. De c ent rale kern als h oo fd dist ribut eur en een 21

22

23 slimme plattegrond daaromh een bespaart veel g eld in aanschaf en uitvoering. 4. Gewi cht va n h et b o uwwerk Het gewicht van de gevels en de vloeren van d e w oning heeft invloed op de heipalen, d e fundering, en de draagcon st ructie. Kritische benadering van het gew icht levert dus besparingsm og elijkhed en op in meer dere se gmenten. Gew icht kan je besparen d oor veel in H o u t skeletbouw (H SB ) uit te voeren, van d aar dat alle gev els en binnenwanden bij voorkeur uit HSB zijn opgebouw d. Dit geeft tevens de mogelijkheid dat door slimme d etaillering gehele elementen in de fabriek kunnen wor den gep refabricee rd. Bij de inkoop kan dan w orden bepaald hoe er zo econ omisch mog elijk kan w orden ingek ocht (t ransport vs arb eid vs kwaliteit) 5. Bou wtijd t ot win d e n waterdich t Door het kiezen van een slim, geprefabriceerd bouw s yst eem, kan de w o- ning in een zeer k or t e bouw t ijd wind en waterdicht w orden opgelever d. Dit bespaart niet alleen bouw t ijd op de bouw plaats maar b espaart ook en or m op b ouw plaats voor zieningen (keten voor projectvoering, schaft, sanitair, opslag etc.) tijden s de uitvoering. 6. Af wer king van op pervlakt es ( wanden, vloeren en plafonds ) Traditionele a fw erkingen zoals gips en st uc zijn duur en tijdroven d. I n de prefabricage van elem enten kunnen afw erkingen eenvoudi ger word en meegenom en. Creatieve keuze s in nabew erking kunnen veel extra kost en in de afw erking besparen 7. Z elf d e handen uit de m ou wen E en manier om k ost en te besparen is door minder uit te best eden en meer zelf te d oen. Door h et hanteren van een geprefabriceerd bouw s yst eem i s de r uw bouw, wind en waterdicht snel neergezet. Hierd o or zijn alle nabewerkingen minder tijdgebonden en k unnen dus eventue el zelf worden uitgevoer d. Een kritische blik op aan te best eden werk kan d us echt geld opleveren. 23

24

25 M aterialiserinbriceerde h o ut en ra amwerken met een De gev el van d e w oning is op gebouw d uit geïsoleerde, gepre fa- betimmering van g e brand hout en panel en (sh o u-sugi-ban). Het zw arten van hout door middel van ver branding is e en oud e Japanse techniek om hout te verd u ur za - men. Het hout wordt tot op 3mm verbrand w aardoor de koollaag e en natuu rlijke besch erming biedt tegen weersinvl oed en en brand. D oor de b eh andeling krijgen d e gevelpanelen een natuurlijke diep zw arte tint met een glinst ering. M et behulp van een nabehandeling (b orst elen en oliën ) geven d e panelen n iet meer a f en zijn de p anelen ze er geschikt als gevelpaneel. On derhoud is e envoudig en goedkoop door de panelen 1x in de 3-5 jaar opnieuw te oliën. De gebrand hout en gevelpanelen zijn g e- monteerd voor een geïsol eerd h o ut skel etbouw paneel afgedekt met zw art EPDM als w aterkering. De kozi jnen zijn e veneen s v an hout, g ebeitst in zw art. Alle zw arttinten t e- zamen c reëren een rijk pallet aan kleur en en tinten in het spectrum van zw art. 25

26

27 D etaillering De w oning kenmerkt zicht doo r een heldere st ructuu r en g ev o el voor r uimte en ritmiek. Het zijn d e det ails die een gevoel van excl usiviteit en kwalit eit uitdrukken. Een aantal kenmerkende details van d eze w oning zijn de v olgende: 1. Gevelsch erm van ve r ticale houtelementen De plankenprofielen voor d e w aterdichte laag van de gevel creëren de mogelijkheid veel technische details van ventilatieopeningen, suskast en, zonneschermen en hemelwaterafvoerpijpen te verber gen op e en een voudige een goedkop e m anier. De a rchit ectuur van de g ev el is als h et w are gewapend tegen b ouw t echnische noo dzakelijkhed en, die niet per definitie mooi zijn. 2. Diep e vensterbanken om in te zitten Alle gevelop eningen lopen d o or tot op de vloer. D e ven st erbanken hebben een ma at van 4 0 cm zod at echt in gezeten kan w or d en. 3. Glazen vloer z onder leunin g m aar m et een va ngnet! I n de vide ligt een g lazen vl oer en hangt een vangnet. Deze on orthodoxe oplos sing geeft maximaal licht en maakt tegelijkertijd een knipoog naar com fort en welbehagen. Het vangnet voork omt e en gevaarlijke sit uatie, welk gev oel j uist w ordt gest i- muleerd d o or d e keuz e van materiaal en uitvoering. 4. Ochten dgloren e n a von dlicht Het daklicht in de badkamer verraadt het ochtendgloren bij het opst aan. I n de avond op het terras fungeert het daklicht als een bijzondere, van onderen v erlichte tafel. 5. Strijklicht langs de t r ap Daglicht als thema wordt eveneen s opgepakt boven d e trap. Een daklicht creëert st rijklicht langs de centrale schacht in de woning. 6. De h ele dag licht op de woon v erdieping De w oon verdieping is een open verdieping ov er d e volle breedte en diepte van de kavel. Door middel van gevel openingen en een vide heeft de verdieping d e geh ele dag d o or da g- licht. 27

28

29 K osten en i nvestering De kost en om het huis te bouw en i s in een ra ming uiteengezet. Er is een ruw bouw bedrag va n 450,00 /m2 geraamd voor het wind en w aterdicht bouw en va n de woning. Dit budget is haalbaar d oor slim en licht te ontwerpen, zoveel m og elijk t e prefabriceren en creatief te zijn in m a- t erialisering en detaillering. keuken de haarden en de badkamerinrichting. I nst allatiekost en zijn verd eeld over de ruw bouw en de afb o uw post en. I n de afb ouw w or dt de vloerverwarming meegen om en in de ruw bouw dist ribut ie en regelkast en. Per ruimte zijn er p o st en afw erking mee genomen. Deze afw erk ing is sober maar doeltreff end. Daar w aar mogelijk is de afw erking geminimaliseerd omdat deze hier ook achterwege zou kunnen blijven of zelf opgepakt zou k unnen w orden. Dit geld n a- t uurlijk voor m eerd e re post en w aar w e dat nu n og niet hebben gedaan. Kortom slim en doorda cht aanbest eden kan veel b e- sparing opleveren. E en aantal ruimtes hebben specifi eke items die apart zijn geraamd, zoals de 29

30

31 Naast de invest eringskost en zijn er de g e- bruiksk ost en en bel ast ingen van de w o - ning. D eze best aan in de reg el uit : 1. Hyp ot heekrente - en aflos sing 2. Woonverzekeringen 3. Belast ingen en heffingen 4. Onderh o ud 5. Gas, water en elektra 6. TV, telefoon en internet Bij de realisatie van deze w oning is e en mogelijke inkom st enbron het ve rhur en v an de commerciële r ui mte van 55 m2. I n v ergelijk met andere v erhuurbare c ommerciële ruimtes in de buurt zou deze r uimte ongeveer 1.000,00 p er maand moeten opbrengen. Dit is voor de aanvraag en onderhandeling van d e hyp ot heek een interessant a spect. De commerci ële r ui mte voldoet ev enee ns aan de voorwaarden voor een bed rijfsruimte aan h uis met de bijbeh orende fiscale voord elen, m o cht de ruimte v o or eigen gebruik in aan merking k omen. 31

32 Besparingsscenario 1 De gehele woning wordt geb o uw d, de t w eede ver dieping krijgt voo rlopig n og geen inbouw pakket. Ge schatte besparing tot euro Besparingsscenario 2 Beide beuken 1 verdieping lager b o uw en. Functioneel verdwijnt de tw eede verdieping uit de woning. D o or d e k olom - men en d e fundering wel te dimension e ren op een volledige bebouw ing kan de woning in de toek o mst worden uitgebreid. Ge schatte besparing tot eur o.

33 S cenario s Het realiseren van d e w oning lijkt op papier een h aalbare kaart voor het aangenom en bedrag van ongeve er ,00. Mocht er toch een on verw achte tegenslag zijn in de privé situatie, de hyp ot heekverst r ekking of de uitvoe r ing, dan biedt het concept van de w oning alt ernatieve scenari o s w aarin de w oning t och nog g ebouw d kan w orden op een vergelijkbaar kwaliteitsniveau. in de r uimte naast h et dakterras. D o or d e const ructie en de fundering echter wel op een toek omst ige uitbreiding te dimensi o- neren kan het volledige hui s altijd in een t w eede fase a fgeb o uw d worden. Dit kan in dat geval als zeer aantrekkelijk verk o opargument gebruikt worden. D e besparing die hiermee behaal d wordt is geschat op ongev eer euro tot euro op. De latere uitbreiding is natuurlijk welk duurder in aanschaf dan de b esparing die hiermee mog elijk gemaakt wordt. Het eerst e sc enario is dat de w erk en slaapverdieping op de tweede ver dieping nog niet wordt inger icht, maar voorl opig leeg blijft. De slaap en badkamer w orden dan op d e derde gebouw d. Dit levert m o- gelijk een besparing van tot eur o op. Het tweede alternatief is rigoure u zer m a ar realiseert dan ook e en grot ere besparing. Het scenario gaat ui t van het initieel verlagen van beide beuk en met 1 v erdieping. De slaap-, bad en werkruimte komen d an 33

Leidschendam centrum. grachtenpanden met terras aan de waterzijde. Stads wonen in een prachtig grachtenpand aan de haven

Leidschendam centrum. grachtenpanden met terras aan de waterzijde. Stads wonen in een prachtig grachtenpand aan de haven Leidschendam centrum grachtenpanden met terras aan de waterzijde Stads wonen in een prachtig grachtenpand aan de haven Project Plaspoelkade biedt in vele opzichten het beste van twee werelden grachtenpanden

Nadere informatie

MO D E L P L A N V A N A A N P A K 59 Laat je inspireren door voorbeelden D e projec tm atrix w erk t inspirerend bij h et in k aart breng en van k ans en k arak ter (w elk e g em eenten h ebben verg elijk

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

Groepswonen met 55-plussers. 2.100 moederhaarden vervangen door combiketels. 100 extra parkeerplekken

Groepswonen met 55-plussers. 2.100 moederhaarden vervangen door combiketels. 100 extra parkeerplekken 3 KLANTENMAGAZINE VAN RIJSWIJK WONEN SEPTEMBER 2012 Groepswonen met 55plussers 2100 moederhaarden vervangen door combiketels 100 extra parkeerplekken BERT VAN OIJEN: Het is prettig wonen in een woongroep

Nadere informatie

WoonSpeciaal M A K E L A A R D I J V. T W I L L E R T

WoonSpeciaal M A K E L A A R D I J V. T W I L L E R T Het Noordstad Makelaardij v. Twillert Woonmagazine voor de kop van Noord-Holland nummer 04 december 2008 M A K E L A A R D I J V. T W I L L E R T WoonSpeciaal Het talent van Noordstad Nieuwbouw: maritiem

Nadere informatie

WoonSpeciaal M A K E L A A R D I J V. T W I L L E R T

WoonSpeciaal M A K E L A A R D I J V. T W I L L E R T Het Noordstad Makelaardij v. Twillert Woonmagazine voor de kop van Noord-Holland nummer 04 december 2008 M A K E L A A R D I J V. T W I L L E R T WoonSpeciaal Het talent van Noordstad Nieuwbouw: maritiem

Nadere informatie

E x c l u s i E f m o n u m E n t a a l w o n E n 1

E x c l u s i E f m o n u m E n t a a l w o n E n 1 Exclusief monumentaal wonen 1 2 index Woord vooraf...pag. 4 De historie...pag. 6 Dicht bij huis...pag. 8 Er even tussenuit...pag. 10 Het tuinontwerp...pag. 13 Het Landgoed Van Schothorst...pag. 14 Modelwoning...pag.

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Confronterende vragen dienen het doel. randvoorwaarde. Inzicht en overzicht geven, oplossingen. Typisch een vraag voor, is rake

Confronterende vragen dienen het doel. randvoorwaarde. Inzicht en overzicht geven, oplossingen. Typisch een vraag voor, is rake JAARGANG 5 NUMMER 3 OKTOBER 2009 M A G A Z I N E Onderkennen e van grenzen e n is wezenlijke e randvoorwaarde Inzicht en overzicht geven, oplossingen aandragen Typisch een vraag voor, is rake formulering

Nadere informatie

H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m.

H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m. H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m. A f s t u d e e r s c r i p t i e v a n H. P. T. v a n D i j k B e g e l e i d e n d d o c e n t P.

Nadere informatie

Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland

Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland PARTNERS Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 Eerder onderzoek Programma van Eisen en aanvullende scenario s...

Nadere informatie

De Woonmarkt. Boekweit Olie gaat verhuizen! Jaargang 17 Najaar 2014. Volg ons op: Breed 4, Hoorn 0229-24 42 34 www.boekweitolie.nl

De Woonmarkt. Boekweit Olie gaat verhuizen! Jaargang 17 Najaar 2014. Volg ons op: Breed 4, Hoorn 0229-24 42 34 www.boekweitolie.nl De Woonmarkt Jaargang 17 Najaar 2014 Boekweit Olie gaat verhuizen! De Woonmarkt is een uitgave van: Breed 4, Hoorn 0229-24 42 34 www.boekweitolie.nl Volg ons op: Voorwoord We gaan knallen op de Veemarkt,

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Straat Postcode Plaats : Adres : Postcode : Wijhe Woningtype : Woonhuis/Woonboerderij Bouwjaar : 1906-1930 Datum inspectie : 25-02-2015 Rapportnummer : 376139 Inspecteur : H.

Nadere informatie

OPWEG NAAR HET DEMOCRATISCHE GEBOUW

OPWEG NAAR HET DEMOCRATISCHE GEBOUW 1 OPWEG NAAR HET DEMOCRATISCHE GEBOUW Naam student: Govert Flint Studienummer: 1367293 Docent BK6060: Docent:BK6001 Ontwerpproject: Mr. H. Vande Putte Ir. M. Koehler BK6001-D2; Huis van de Democratie Vakomschrijving:

Nadere informatie

minimabeleid Gemeente Westland 2013 Ev

minimabeleid Gemeente Westland 2013 Ev minimabeleid Gemeente Westland 2013 Ev ALG014 Aut eur(s) Afdeli ng SAM/ CW PB Dat um 16 oktober 2012 ** Inhoudsopgave 1. Inl eidi ng 2 2. Cont ext en visie mi nimabel eid W estland 3 2.1. Cont ext 3 2.2.

Nadere informatie

JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988. Prijs FI 2,00

JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988. Prijs FI 2,00 11 JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988 Prijs FI 2,00 REDACTIONEEL Werelddierendag 'Allicht' iseenuitgave van de stichting Allicht. Deze zet zich in voor eendemocratisch, mens- enmilieuvriendelijk energiebeleid.

Nadere informatie

De Woonmarkt. Presentatie woningaanbod Boekweit Olie tennistoernooi Tevreden klant aan het woord. Jaargang 17 Zomer 2014.

De Woonmarkt. Presentatie woningaanbod Boekweit Olie tennistoernooi Tevreden klant aan het woord. Jaargang 17 Zomer 2014. De Woonmarkt Jaargang 17 Zomer 2014 Presentatie woningaanbod Boekweit Olie tennistoernooi Tevreden klant aan het woord De Woonmarkt is een uitgave van: Breed 4, Hoorn 0229-24 42 34 www.boekweitolie.nl

Nadere informatie

Informatie energiezuinige huurwoningen Zuiderkerkstraat

Informatie energiezuinige huurwoningen Zuiderkerkstraat Informatie energiezuinige huurwoningen Zuiderkerkstraat Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Situering woningen... 4 2.2 De woningen... 4 2.3 Overige informatie... 5 2.4 Voorbehoud... 7 3 Huurprijzen...

Nadere informatie

saensgeluk.nl Drie vrijstaande woningen en tien twee-onder-één-kapwoningen

saensgeluk.nl Drie vrijstaande woningen en tien twee-onder-één-kapwoningen saensgeluk.nl Drie vrijstaande woningen en tien twee-onder-één-kapwoningen Colofon Opdrachtgever Ontwikkelingsmaatschappij Assendelft-Noord, Postbus 72 1566 ZH Assendelft OBAN is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Adviesmodel Geboorte[t]huis

Adviesmodel Geboorte[t]huis Adviesmodel Geboorte[t]huis Architectonische middelen voor het creëren van het thuisgevoel voor de gebruikers van het GeboorteHuis. Auteur: Nathalie Rabouille nrabouille@gmail.com April 2013 Het adviesmodel

Nadere informatie

Energieke Restauratie

Energieke Restauratie Energieke Restauratie De bouwkunde kant Lars Claassens, 317945 Afstudeerverslag Hanze Hogeschool Groningen 2012 Projectgroep: Groep IEC03 Studenten Lars Claassens Eric van Veen William Ruiter Javier Vincente

Nadere informatie

Bijlagen. Studentnummer: 0788836

Bijlagen. Studentnummer: 0788836 Bijlagen Auteur: V. Kojadin Studentnummer: 0788836 Opleiding: Bouwkunde Inleiding Dit boekje is een verzameling van alle bijlagen die horen bij het afstudeeronderzoek Flexibel wonen voor Oost-Europese

Nadere informatie

kracht 07. Trebbe introduceert Breed Wonen 01. Woonconcepten: goedkoper en sneller bouwen 12. Bouwen in hartje Amsterdam

kracht 07. Trebbe introduceert Breed Wonen 01. Woonconcepten: goedkoper en sneller bouwen 12. Bouwen in hartje Amsterdam kracht is het relatiemagazine van Trebbe Bouwgroep B.V. kracht 01. Woonconcepten: goedkoper en sneller bouwen 07. Trebbe introduceert Breed Wonen 12. Bouwen in hartje Amsterdam # 06 08 Trebbe heeft oog

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Woningstichting Openbaar Belang

Jaarverslag 2010 Woningstichting Openbaar Belang Jaarverslag 2010 Woningstichting Openbaar Belang Verslaglegging 2010 Jaarverslag 5 Directieverslag 5 Volkshuisvestingverslag 2010 8 1. Huisvesten van de doelgroep 8 1.1 Visie (op de huisvestingstaak)

Nadere informatie

De vrijheid van zelf bouwen. Snel en efficiënt bouwen onder architectuur

De vrijheid van zelf bouwen. Snel en efficiënt bouwen onder architectuur Snel en efficiënt bouwen onder architectuur Vertrouwd in bouwen Welkom bij de combinatie riz bouw en Verstoep. Samen hebben wij voor u een achttal woningtypen ontworpen die een ideale oplossing zijn voor

Nadere informatie

saensgeluk.nl 68 Eengezinswoningen

saensgeluk.nl 68 Eengezinswoningen saensgeluk.nl 68 Eengezinswoningen Colofon Opdrachtgever Ontwikkelingsmaatschappij Assendelft-Noord, Postbus 72 1566 ZH Assendelft OBAN is een samenwerkingsverband tussen Bouwbedrijf Van der Gragt bv,

Nadere informatie

De Beste Zolder Verbouwing

De Beste Zolder Verbouwing De Beste Zolder Verbouwing Peter Viveen De Meest Waardevolle Zolder Verbouwing Peter Viveen Copyright. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde

Nadere informatie

- 1 - www.nicla-casas.com

- 1 - www.nicla-casas.com - 1 - Onderweg naar Spanje Stap-voor-Stap richting een Spaanse woning Teksten, foto s en art-work: Claus van Mierlo NICLA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

De Woonmarkt BOEKWEIT OLIE LOEIGOED BEZIG VANAF DE NIEUWE LOCATIE: VEEMARKT 32. Jaargang 17 Voorjaar 2015. De Woonmarkt is een uitgave van:

De Woonmarkt BOEKWEIT OLIE LOEIGOED BEZIG VANAF DE NIEUWE LOCATIE: VEEMARKT 32. Jaargang 17 Voorjaar 2015. De Woonmarkt is een uitgave van: De Woonmarkt Jaargang 17 Voorjaar 2015 BOEKWEIT OLIE LOEIGOED BEZIG VANAF DE NIEUWE LOCATIE: VEEMARKT 32 De Woonmarkt is een uitgave van: Veemarkt 32, Hoorn 0229-24 42 34 www.boekweitolie.nl Volg ons op:

Nadere informatie