Ontwerp Zwartjanstraat 141 Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp Zwartjanstraat 141 Rotterdam 30-05-2014"

Transcriptie

1 Ontwerp Zwartjanstraat 141 Rotterdam

2

3 I nhoudsopgave 1. Introductie 4 2. Het concept 6 3. Ontwerp Zwartjanstraat Begane grond 10 Eerste verdieping 12 Tweede verdieping 14 Derde verdieping 16 In de omgeving Bouwtechniek Materialisering Detaillering Kosten en investering Scenario s 32 3

4

5 I ntroductie I n een voorgaand doc ument heeft WYST UDiO een st udi e van de kavel 141 in d e Zwartjanst raat in Rot t erdam beschrev en aan de hand van een analyse van de locatie, een onderzoek naar de mogelijkheden en een t w eetal schetsontwerpen. Aanvullend op deze st udie is dit definitieve schetsontwerp gemaakt. Het schetsontwerp is de vertaling van a lle w ensen, eisen en m ogelijkhed en in een architectonische en b ouw t echnische oplossing, inclusief een overzicht van d e financiering. Derde verdieping: d akterras en een zitkamer Aa nvullend op het PvE zijn een aantal gew enst e en ongewen st e elementen m et ons gedeeld via mail en gesprekken. Op basi s van al het boven st aande hebben w e een concept geform uleerd die de architectonische gron dslag vormt voor het ontwerp. H et concept is helder, d oeltreffend en inspireert tot het ruimtelijk experiment, g enaamd arc hitectuur. De basis van het sc hetsontwerp is het programma van Eisen (PvE). Dit PvE ziet er als volgt uit : Begane grond: entree, gara ge, h obbyr uimte E erst e verdieping: w onen, k oken en eten Tw eede verdieping: w erken, slapen en badkamer 5

6 1 Ritme van de Z wartj anstraat vertaald in de b eukmaat 3 2 Ritme van de domin ante g e vel openingen per verdiepin g Ritme van de gevel opbou w

7 H et concept Het concept van de w oning laat zich het best beschrijven als een compositie van melodieën en ritmes. De ritmes herken je in eerst e inst antie in de beukmaten van 5 meter, w elke zijn afgeleid van h et ritme van de Zwartjanst raat. Het tweede ritme is h et ritme van de d ominante g evelop eningen die per verdieping, om en om w isselen van de ene beuk naar de a ndere. H et derde ritme is de g evel zelf, opgebouw d uit tienden, t ertsen, triolen en 4 kwartsmaten als frivole accenten in de bea t. De mel odieën van d e w oning noemen w ij de vl oeiende verbindingen van r uimtes, som s in rechte lijnen soms in een vlechtw erk van plekken e n zichtlijnen rondom de centrale kern. De ritmes en de melodieë n zijn geïnspireerd op bezonning, function a- liteit, c omfort en beleving. Melodie van vloeien de ruimtes E en vloeien de verbinding van ruimtes rondom d e kern op de maat van het ritme 7

8 Langsdoorsned e 4 lagen geor ganise erd r ondom een ker n Dwars d oorsnede 4 lagen geor ganise erd rondom een kern

9 O ntwerp Zwartjanstraat 141 De 4 lagen van d e w oning zijn georgan i- seerd rondom een c entrale kern. De ker n w ordt gecombineer d met een trap van bg naar de d erde ver dieping. De kern draagt zor g voo r alle verticale dist ribut ie van l eidingen voor inst allaties en elektra. Op zow el de woonverdiep ing (d e eer st e) als o p het dakterras is een openhaard op gen o - men in de k ern. De woning is opgeb ouw d uit twee beuk en van ieder 5 m eter b reed. De oo st elijke beuk is tot de maxi male hoogte d o org e- t rokken en d e west elijke beuk i s een ver - dieping lager en laat zod oende r uimte voor het dakterra s v an ruim 50 m2. De tot ale woning heeft een netto vl oer o p- pervlak van 440 m2, waarvan pot entieel 70 m2 op de b egane g rond kan w o rden ve r- huurd als commerci ële r uimte. De woning hee ft de volgen de ken merken: BG 145 m 2 Portiek E ntree Garage Douche WC Hobby/c ommerciële ruimte E erst e verdieping 105 m 2 Woonrui mte Eetruimte Kookruimte Terra s Open haard Tw eede verdieping 85 m2 Slaaprui mte 1 Slaaprui mte 2 St udeerruimte 1 St udeerruimte 2 Badruimte Derde verdieping 105 m 2 V erblijfruimte Dakterras Buitenhaard 9

10 Douche Begane gr ond De begane grond is opged eeld in twee grot e lineaire ruimtes gericht op de st raat: een garage en een vrij in te delen h obby of m og elijke commerciële ruimte. Deze Berging galerie 20 m2 Galerie 35 m2 WC comm erciële r uimte is zo vor mgeg even dat deze goed apart te verhuren is. I n d at geval kan er eenvoudig een eigen met erkast en w c w orden aangesl ot en op d e kern. Het entreeportaal n aar de woning b evi ndt zich op de scheidslijn tuss en beide rui mtes en ver schaft toegan g tot de garage en de w oning. De v o ordeur bevindt zich afgew end van de st raat in het portiek. Naast de entree i s een grote deur direct de garage in. De garage heeft ruimte voor de st alling van 5 aut o s, een wc en een d o u- cheruimte. Portiek E ntree M eter kast Garage 65 m2 Alle techniek voo r d e woning hangt aan de kern, dicht bij de entree. De kern is d e t echnische aorta va n de woning, welke gas, water, elektra en riool op veilige, over zichtelijke en c ompacte wijze h uisv est.

11 11

12 Eerste verdiepin g Terra s 4 0 m2 De eer st e ver dieping is de woon verdieping. Van uit de entree op de b egane grond st art een st eektrap die midden in de verdieping aanlandt. E ethoek Keuk en Leefrui mte 105 m2 De w oon ruimte b est aat uit twee verschillende zithoek en. De zithoek aan d e gevel geeft uitzicht op st raat en heeft een zichtverbinding d oo r de vide met de st ud eer/ w erkruimtes op d e tweede verdieping. De t w eede zithoek keert zich af van d e gevel heeft een riante haard als middelpunt. Aa n de noord o ost g evel is de eethoek, w elke door middel van een sch uifp ui verbonden is m et een dakt erras. De k o okrui mte best aat uit een lang massi ef aanrechtblok en een eiland. Door het niveauv erschil i n de vl oer is het eiland st ahoogte aan de keuken zijde en zithoogte aan de aanlan d- zijde. De vrije rui mte naast de trap is verlicht door een bovenligg ende vide. Dit licht speelt een belangrijke rol op d e geh ele verdieping.

13 13

14 Glazen vloer Twe ede verdieping De tweede verdieping is de werk/slaap / bad verdi eping. Alle kamers zijn verb on - St k 12 m 2 den met ve rdiepingshog e sch uifd euren. Hierdoor kan de bel eving transf orm eren van een g esl ot en tot een open aan eenschakeling van ruimtes. Slaaprui mte 20 m2 De beide w erk /st u d eer ruimtes zijn geplaatst aan de vide. Een van die rui mtes bad Douche V ide met vangnet kan w orden afgesl o t en, de ander is bewust open g elaten om al t ijd voldoende d aglicht in door vide op de eerst e verdieping t e krijgen. De st udeerrui mtes zijn met el - kaar verb onden door een glazen brug, WC zonder leuning! Naast de brug is een net gespannen al s een hangmat waar je lekker in kan liggen als d e bank niet meer voldoet. Tw ee zeer r uime slaapkamers om sl uiten een lux e, m y st ieke b adkamer. Doordat d e badkamer is ingesl o t en is er in het plafond Slaaprui mte 18 m2 St k 12 m 2 aan w est gevel een daklicht gemaakt. I n de ochtend wordt d e opkomen de zon op het dakterras gevan gen en naar b ened en gereflectee rd d o or dit daklicht.

15 15

16 Derde verdiep ing De der de v erdieping is flexibel en slim i n- Terra s verdieping 1 Terra sberging 5m 2 Slaaprui mte 12 m2 gedeeld. Het dakterras heeft zow el ocht end als avondzon. I n de kern i s een ze e r ruime, karaktervolle buitenhaard geplaatst. Lux ue us verblijven op een warm e zomeravond midden in de st ad wor dt een w erkelijkheid. H et daklicht van de badk a- mer is op h et terras t e herkennen als een opst and met een gl azen tafelblad. I n d e avond kan deze tafel worden verlicht doo r spot s in d e koof. De binnenruimte grenzend aan h et terras Terra s 55 m2 Washok 5 m 2 Zit/w asruimte 20 m2 is ingedeel d in twee ruimtes gescheiden door de trap en een ruimte voor d e wascombinatie. De ruimtes kunnen worden gebruikt als extra slaapruimte, was - of zit ruimte. Aan d e voo r zijde is een balkon gemaakt om e en extra uitzicht op de st ad en in de st raat te geven. Aa n de achterzijde is een ruime berging geplaatst voo r tuinmeubilair en een mobiele buitenkeuken.

17 17

18 In d e o mg evi ng I n het dagelijkse en nachtelijk st raatbeeld gaat de w oning op in zijn omgeving. Front aal bekeken onderscheid de woning zi ch duidelijk van zijn b u ren d oor materiaal en gevelbehandeling. Door het toevoe gen van een c om merci ële functie in de plint wordt het pand functioneel betrokken bij de st raat. Een nis g e eft gelegenheid naar binnen te gluren en biedt tevens een ov erdekte entree naar de w oning. Wanneer de c ommerciële functie geslot en is k an de nis worden a f - geslot en om ov erlast te voork om en. De twee open slaande deuren naar d e garage zijn on zichtbaar opgenom en in het gevelbeeld.

19 19

20 Schema hoofddraagconstructie M aximale ov erspan ning minder dan 5 meter regelkast Concept d warsdoor s nede C onst ructief en inst allatietechnisch optimaal uitgelegd, centrale dist ribut ie van leidingen kabels en kanal en

21 B ouwtechniek De betaalbaarheid van de w oning hangt af van ontwerpkeuz es die i n het schetsontwerp word en gemaakt. Belangrijk is daarom om in h et vroegst e st adium goed inzicht te hebben in de k ost enbepalende elem enten va n de w oning. V oor d e- ze woning k unnen d e volgende element en kost enbepalend zijn : 1. Maatvoering en uit v oering in rel atie tot h et in bou wen tus s en t we e b e- s taande historisch panden. Na opdrachtver st re kking zal de l ocat ie en de woning sc heidende w anden van de bel endende bebouw ing nauw - keurig moeten w ord en ingemeten. Tevens is een b o uw kundig onderzoek vereist van de b o uw kundige st aat van deze woningen. Als dit niet goed w ordt gedaan is er een pot entieel risico dat zich vooral i n de uitvoeringsfase zal ontpoppen. I n het ontw erp is aan beide zijden 5 0 cm gereser vee rd o m een onafhankelijk orthog onaal grid voor d e woning op te kunnen zetten. Hi erd oo r zijn alle const ructie en bouwmaten van de w oning heel en orthog onaal, hetgeen een positieve invloed heeft op de kost en. 2. Breedte van de ka v el e n d e breedte van de co nstructieve o v erspanning. De bree dte van 10 meter is breder dan een n ormale overspanning voor een w oning. Technisch zeker haalbaar, maar voor een relatief hog e prijs. D oo r de con st ructie van de woning te delen wordt de overspanning gehalveerd en teruggebracht naar de meest ec on omische. 3. Ho e vee lheid en len gte van kabels en leidingen Woning inst allaties best aan uit eindarmaturen (radiatoren, sp ot s, bedieningspanelen, etc.) en dist ribut ie (kabels, leidingen en kanalen). Eindarmaturen k unnen sl im gekozen en ingekocht worden, distribut ie hangt echter af van een slim ontwerp; kort afst anden en ov erzi chtelijk. De c ent rale kern als h oo fd dist ribut eur en een 21

22

23 slimme plattegrond daaromh een bespaart veel g eld in aanschaf en uitvoering. 4. Gewi cht va n h et b o uwwerk Het gewicht van de gevels en de vloeren van d e w oning heeft invloed op de heipalen, d e fundering, en de draagcon st ructie. Kritische benadering van het gew icht levert dus besparingsm og elijkhed en op in meer dere se gmenten. Gew icht kan je besparen d oor veel in H o u t skeletbouw (H SB ) uit te voeren, van d aar dat alle gev els en binnenwanden bij voorkeur uit HSB zijn opgebouw d. Dit geeft tevens de mogelijkheid dat door slimme d etaillering gehele elementen in de fabriek kunnen wor den gep refabricee rd. Bij de inkoop kan dan w orden bepaald hoe er zo econ omisch mog elijk kan w orden ingek ocht (t ransport vs arb eid vs kwaliteit) 5. Bou wtijd t ot win d e n waterdich t Door het kiezen van een slim, geprefabriceerd bouw s yst eem, kan de w o- ning in een zeer k or t e bouw t ijd wind en waterdicht w orden opgelever d. Dit bespaart niet alleen bouw t ijd op de bouw plaats maar b espaart ook en or m op b ouw plaats voor zieningen (keten voor projectvoering, schaft, sanitair, opslag etc.) tijden s de uitvoering. 6. Af wer king van op pervlakt es ( wanden, vloeren en plafonds ) Traditionele a fw erkingen zoals gips en st uc zijn duur en tijdroven d. I n de prefabricage van elem enten kunnen afw erkingen eenvoudi ger word en meegenom en. Creatieve keuze s in nabew erking kunnen veel extra kost en in de afw erking besparen 7. Z elf d e handen uit de m ou wen E en manier om k ost en te besparen is door minder uit te best eden en meer zelf te d oen. Door h et hanteren van een geprefabriceerd bouw s yst eem i s de r uw bouw, wind en waterdicht snel neergezet. Hierd o or zijn alle nabewerkingen minder tijdgebonden en k unnen dus eventue el zelf worden uitgevoer d. Een kritische blik op aan te best eden werk kan d us echt geld opleveren. 23

24

25 M aterialiserinbriceerde h o ut en ra amwerken met een De gev el van d e w oning is op gebouw d uit geïsoleerde, gepre fa- betimmering van g e brand hout en panel en (sh o u-sugi-ban). Het zw arten van hout door middel van ver branding is e en oud e Japanse techniek om hout te verd u ur za - men. Het hout wordt tot op 3mm verbrand w aardoor de koollaag e en natuu rlijke besch erming biedt tegen weersinvl oed en en brand. D oor de b eh andeling krijgen d e gevelpanelen een natuurlijke diep zw arte tint met een glinst ering. M et behulp van een nabehandeling (b orst elen en oliën ) geven d e panelen n iet meer a f en zijn de p anelen ze er geschikt als gevelpaneel. On derhoud is e envoudig en goedkoop door de panelen 1x in de 3-5 jaar opnieuw te oliën. De gebrand hout en gevelpanelen zijn g e- monteerd voor een geïsol eerd h o ut skel etbouw paneel afgedekt met zw art EPDM als w aterkering. De kozi jnen zijn e veneen s v an hout, g ebeitst in zw art. Alle zw arttinten t e- zamen c reëren een rijk pallet aan kleur en en tinten in het spectrum van zw art. 25

26

27 D etaillering De w oning kenmerkt zicht doo r een heldere st ructuu r en g ev o el voor r uimte en ritmiek. Het zijn d e det ails die een gevoel van excl usiviteit en kwalit eit uitdrukken. Een aantal kenmerkende details van d eze w oning zijn de v olgende: 1. Gevelsch erm van ve r ticale houtelementen De plankenprofielen voor d e w aterdichte laag van de gevel creëren de mogelijkheid veel technische details van ventilatieopeningen, suskast en, zonneschermen en hemelwaterafvoerpijpen te verber gen op e en een voudige een goedkop e m anier. De a rchit ectuur van de g ev el is als h et w are gewapend tegen b ouw t echnische noo dzakelijkhed en, die niet per definitie mooi zijn. 2. Diep e vensterbanken om in te zitten Alle gevelop eningen lopen d o or tot op de vloer. D e ven st erbanken hebben een ma at van 4 0 cm zod at echt in gezeten kan w or d en. 3. Glazen vloer z onder leunin g m aar m et een va ngnet! I n de vide ligt een g lazen vl oer en hangt een vangnet. Deze on orthodoxe oplos sing geeft maximaal licht en maakt tegelijkertijd een knipoog naar com fort en welbehagen. Het vangnet voork omt e en gevaarlijke sit uatie, welk gev oel j uist w ordt gest i- muleerd d o or d e keuz e van materiaal en uitvoering. 4. Ochten dgloren e n a von dlicht Het daklicht in de badkamer verraadt het ochtendgloren bij het opst aan. I n de avond op het terras fungeert het daklicht als een bijzondere, van onderen v erlichte tafel. 5. Strijklicht langs de t r ap Daglicht als thema wordt eveneen s opgepakt boven d e trap. Een daklicht creëert st rijklicht langs de centrale schacht in de woning. 6. De h ele dag licht op de woon v erdieping De w oon verdieping is een open verdieping ov er d e volle breedte en diepte van de kavel. Door middel van gevel openingen en een vide heeft de verdieping d e geh ele dag d o or da g- licht. 27

28

29 K osten en i nvestering De kost en om het huis te bouw en i s in een ra ming uiteengezet. Er is een ruw bouw bedrag va n 450,00 /m2 geraamd voor het wind en w aterdicht bouw en va n de woning. Dit budget is haalbaar d oor slim en licht te ontwerpen, zoveel m og elijk t e prefabriceren en creatief te zijn in m a- t erialisering en detaillering. keuken de haarden en de badkamerinrichting. I nst allatiekost en zijn verd eeld over de ruw bouw en de afb o uw post en. I n de afb ouw w or dt de vloerverwarming meegen om en in de ruw bouw dist ribut ie en regelkast en. Per ruimte zijn er p o st en afw erking mee genomen. Deze afw erk ing is sober maar doeltreff end. Daar w aar mogelijk is de afw erking geminimaliseerd omdat deze hier ook achterwege zou kunnen blijven of zelf opgepakt zou k unnen w orden. Dit geld n a- t uurlijk voor m eerd e re post en w aar w e dat nu n og niet hebben gedaan. Kortom slim en doorda cht aanbest eden kan veel b e- sparing opleveren. E en aantal ruimtes hebben specifi eke items die apart zijn geraamd, zoals de 29

30

31 Naast de invest eringskost en zijn er de g e- bruiksk ost en en bel ast ingen van de w o - ning. D eze best aan in de reg el uit : 1. Hyp ot heekrente - en aflos sing 2. Woonverzekeringen 3. Belast ingen en heffingen 4. Onderh o ud 5. Gas, water en elektra 6. TV, telefoon en internet Bij de realisatie van deze w oning is e en mogelijke inkom st enbron het ve rhur en v an de commerciële r ui mte van 55 m2. I n v ergelijk met andere v erhuurbare c ommerciële ruimtes in de buurt zou deze r uimte ongeveer 1.000,00 p er maand moeten opbrengen. Dit is voor de aanvraag en onderhandeling van d e hyp ot heek een interessant a spect. De commerci ële r ui mte voldoet ev enee ns aan de voorwaarden voor een bed rijfsruimte aan h uis met de bijbeh orende fiscale voord elen, m o cht de ruimte v o or eigen gebruik in aan merking k omen. 31

32 Besparingsscenario 1 De gehele woning wordt geb o uw d, de t w eede ver dieping krijgt voo rlopig n og geen inbouw pakket. Ge schatte besparing tot euro Besparingsscenario 2 Beide beuken 1 verdieping lager b o uw en. Functioneel verdwijnt de tw eede verdieping uit de woning. D o or d e k olom - men en d e fundering wel te dimension e ren op een volledige bebouw ing kan de woning in de toek o mst worden uitgebreid. Ge schatte besparing tot eur o.

33 S cenario s Het realiseren van d e w oning lijkt op papier een h aalbare kaart voor het aangenom en bedrag van ongeve er ,00. Mocht er toch een on verw achte tegenslag zijn in de privé situatie, de hyp ot heekverst r ekking of de uitvoe r ing, dan biedt het concept van de w oning alt ernatieve scenari o s w aarin de w oning t och nog g ebouw d kan w orden op een vergelijkbaar kwaliteitsniveau. in de r uimte naast h et dakterras. D o or d e const ructie en de fundering echter wel op een toek omst ige uitbreiding te dimensi o- neren kan het volledige hui s altijd in een t w eede fase a fgeb o uw d worden. Dit kan in dat geval als zeer aantrekkelijk verk o opargument gebruikt worden. D e besparing die hiermee behaal d wordt is geschat op ongev eer euro tot euro op. De latere uitbreiding is natuurlijk welk duurder in aanschaf dan de b esparing die hiermee mog elijk gemaakt wordt. Het eerst e sc enario is dat de w erk en slaapverdieping op de tweede ver dieping nog niet wordt inger icht, maar voorl opig leeg blijft. De slaap en badkamer w orden dan op d e derde gebouw d. Dit levert m o- gelijk een besparing van tot eur o op. Het tweede alternatief is rigoure u zer m a ar realiseert dan ook e en grot ere besparing. Het scenario gaat ui t van het initieel verlagen van beide beuk en met 1 v erdieping. De slaap-, bad en werkruimte komen d an 33

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n.

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n. Ridderkerk A, A, A, A e, e, e en e verdieping Driekamerappartement m Royale woonkamer/keuken van circa 0 m met veel lichtinval en een aangrenzend balkon. op de eerste verdieping. Privé parkeerplaats op

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

ZUIDERPARKLAAN - DEN HAAG

ZUIDERPARKLAAN - DEN HAAG ZUIDERPARKLAAN - DEN HAAG De dakopbouw aan de Zuiderparklaan bestaat uit een woon-, slaap- en badruimte met daaraan twee terrassen gelegen. Het terras aan de slaapkamer is op de ochtendzon georiënteerd

Nadere informatie

Gaffelveld 53, HOUTEN Vraagprijs: 232.500,00. Soort woning: Eengezinswoning Woonoppervlakte: 130 m2 Inhoud: 420 m3 Aantal kamers: 4

Gaffelveld 53, HOUTEN Vraagprijs: 232.500,00. Soort woning: Eengezinswoning Woonoppervlakte: 130 m2 Inhoud: 420 m3 Aantal kamers: 4 Gaffelveld 53, HOUTEN Vraagprijs: 232.500,00 Soort woning: Eengezinswoning Woonoppervlakte: 130 m2 Inhoud: 420 m3 Aantal kamers: 4 Omschrijving Gaffelveld 53 G oed onderhouden, ruim e tussenwoning gelegen

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

2e Jerichostraat 12 A, 3061 GL Rotterdam

2e Jerichostraat 12 A, 3061 GL Rotterdam 2e Jerichostraat 12 A, 3061 GL Rotterdam Vraagprijs 435.000,00 kosten koper vandevijver makelaardij Omschrijving 2e Jerichostraat 12 A, 3061 GL Rotterdam Een zeldzaam netjes gerenoveerde 4 voorheen 5-kamer

Nadere informatie

Geheel grachtenpand met dakterras op de. Woonoppervlakte 325 m² Aantal kamers 7. www.engelvoelkers.com/amsterdam. Leidsegracht 102 Amsterdam Centrum

Geheel grachtenpand met dakterras op de. Woonoppervlakte 325 m² Aantal kamers 7. www.engelvoelkers.com/amsterdam. Leidsegracht 102 Amsterdam Centrum Geheel grachtenpand met dakterras op de Woonoppervlakte 325 m² Aantal kamers 7 Vraagprijs 2.195.000 EUR www.engelvoelkers.com/amsterdam Beschrijving Gerenoveerd en licht grachtenpand van 325 m2. Het huis

Nadere informatie

De Gouverneur Stijlvol en tijdloos wonen aan de rand van Limburgs mooiste...

De Gouverneur Stijlvol en tijdloos wonen aan de rand van Limburgs mooiste... De Gouverneur Stijlvol en tijdloos wonen aan de rand van Limburgs mooiste... Tiendschuurpad De Gouverneur Stijlvol en tijdloos wonen aan de rand van Limburgs mooiste... Stater Aan de rand van Limburgs

Nadere informatie

Kennis en ervaring Brede kennis en ervaring, creatieve en kritische houding resulteren in oplossingen die realistisch, efficiënt, esthetisch,

Kennis en ervaring Brede kennis en ervaring, creatieve en kritische houding resulteren in oplossingen die realistisch, efficiënt, esthetisch, Juni: de Meet&Greet in het Haagse stadhuis ben diverse kaveloptanten onze inloopeekuren bezocht amenwerking met de BAM is een inforieavond georganiseerd en zijn de eerste etsontwerpen voor Isabellaland

Nadere informatie

LisLiving. Full Option City Living

LisLiving. Full Option City Living LisLiving Full Option City Living In het Liskwartier aan de St. Agathastraat 19 en 21 en de Lisstraat 6 was tot voor kort een bedrijf gevestigd met kantoren, werkplaatsen en een grote opslag op het binnenterrein.

Nadere informatie

Tweede verdieping. Begane grond. Derde verdieping. Eerste verdieping. P = Petruspark, D = Deken van Liempdstraat, K = Kaakstraat

Tweede verdieping. Begane grond. Derde verdieping. Eerste verdieping. P = Petruspark, D = Deken van Liempdstraat, K = Kaakstraat lattegronden egane grond Tweede verdieping ntree woning ntree woning V LIMSTRT V LIMSTRT 8 1 29 5 1 1 2 1 120 5 1 1 15 1 8 1 9 1 STRT ntree woning ntree woning 9 8 80 8 ntree woning 2 ntree woning ntree

Nadere informatie

MAAR LIEFST 7-KAMERS HOGE KLUSHUIZEN SINT MARIASTRAAT ROTTERDAM. jadearchitecten

MAAR LIEFST 7-KAMERS HOGE KLUSHUIZEN SINT MARIASTRAAT ROTTERDAM. jadearchitecten MAAR LIEFST 7-KAMERS Deze 7-kamerwoning biedt alle ruimte aan een groot huishouden; met de mogelijkheid om te werken aan huis. Je komt binnen in een riante entree. Loop je door, dan kom je in het woon-

Nadere informatie

Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal

Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal Algemeen Art.1. Het gem eent eb est uur st elt m at eriaal t er b eschikking van elke Moorsleed se vereniging of init iat ief voor inw oners

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

Werkzaamheden Noordereinde 15, s Graveland

Werkzaamheden Noordereinde 15, s Graveland Inhoud: 1. Plaatsen dakkapel 2. Dak renoveren 3. Aftimmeren / plaatsen wanden slaapkamer 2 & 3 4. Badkamer plaatsen 5. Aftimmeren / plaatsen wand slaapkamer 1 6. Aftimmeren washok / vloer washok 7. Voorbereiden

Nadere informatie

Zeeburgereiland kavel 62. Te Koop: Een Herenhuis & een Penthouse met uitzicht op het IJ

Zeeburgereiland kavel 62. Te Koop: Een Herenhuis & een Penthouse met uitzicht op het IJ Zeeburgereiland kavel 62 Te Koop: Een Herenhuis & een Penthouse met uitzicht op het IJ Centraal Station Indische buurt Sporenburg KNSM eiland Piet Hein tunnel kavel 62 't IJ Een (t)huis op Zeeburgereiland

Nadere informatie

De Eilanden AP Bergschenhoek k.k.

De Eilanden AP Bergschenhoek k.k. TE KOOP De Eilanden 47 2662 AP Bergschenhoek 595.000 k.k. KENMERKEN Prijs 595.000 k.k. Adres De Eilanden 47 Postcode 2662 AP Stad Bergschenhoek Ligging Aan water, Aan rustige weg, In woonwijk, Beschutte

Nadere informatie

schipperdouwesarchitectuur De Fute 4 7491 AL Delden 074 7600088 www.sd-architectuur.nl info@sd-architectuur.nl

schipperdouwesarchitectuur De Fute 4 7491 AL Delden 074 7600088 www.sd-architectuur.nl info@sd-architectuur.nl schipperdouwesarchitectuur De Fute 4 7491 AL Delden 074 7600088 www.sd-architectuur.nl info@sd-architectuur.nl Hoge schuurvilla schipperdouwesarchitectuur Thuiskomen op het knooperf wordt een bijzondere

Nadere informatie

HULST NIEUWEWEG 70. Enkele kenmerken. Woning gegevens

HULST NIEUWEWEG 70. Enkele kenmerken. Woning gegevens HULST NIEUWEWEG 70 HULST NIEUWEWEG 70 Woning gegevens Prijs Bouwjaar Kamers Perceel Slaapkamers Inhoud Tuinligging Woonopp. Garage 549.000 k.k. 1910 6 693 m² 4 1150 m³ Noordwesten 315 m² Geen Riant, rustig

Nadere informatie

Schetsontwerp voor woning aan de Raadhuislaan

Schetsontwerp voor woning aan de Raadhuislaan Schetsontwerp voor woning aan de Raadhuislaan een luxe eengezinswoning achter de brug januari 0 Donald Osborne Architect 4 Raadhuislaan nr nr 5 Situatie achter de brug schaal (:.000). nieuw perceel/kavel.

Nadere informatie

Lisdoddelaan KA Amsterdam k.k.

Lisdoddelaan KA Amsterdam k.k. TE KOOP Lisdoddelaan 44 1087 KA Amsterdam 1.075.000 k.k. KENMERKEN Prijs 1.075.000 k.k. Postcode 1087 KA Ligging Aan water, Aan park, Aan rustige weg, In woonwijk, Vrij uitzicht Woningtype Halfvrijstaande

Nadere informatie

PASTOOR VAN SPAANDONKSTRAAT 26 BREDA. Bouwjaar: ca 1996. Inhoud woning: ca 285 m³. Woonoppervlakte: ca 100 m². Perceelgrootte: ca 0 m²

PASTOOR VAN SPAANDONKSTRAAT 26 BREDA. Bouwjaar: ca 1996. Inhoud woning: ca 285 m³. Woonoppervlakte: ca 100 m². Perceelgrootte: ca 0 m² PASTOOR VAN SPAANDONKSTRAAT 26 BREDA Bouwjaar: ca 1996 Inhoud woning: ca 285 m³ Woonoppervlakte: ca 100 m² Perceelgrootte: ca 0 m² Aanvaarding: Makelaar: in overleg Ralph van Wingerden PASTOOR VAN SPAANDONKSTRAAT

Nadere informatie

LAANWONINGEN LAAN OP ZUID 01 JUNI 2017

LAANWONINGEN LAAN OP ZUID 01 JUNI 2017 LAAWOIGE 01 JUI 2017 +13,5 VAAF 440.000,- incl. eigen parkeerplaats +10,5 +7,5 +4,5 +3,0 +0,8 ±0,0 mogelijke verkaveling afhankelijk van verkoop De Laanwoning is een riant herenhuis aan de Laan op Zuid

Nadere informatie

ROTTEKADE 44 BERGSCHENHOEK

ROTTEKADE 44 BERGSCHENHOEK ROTTEKADE 44 ROTTEKADE 44 OMSCHRIJVING Schitterend gelegen LUXE en MODERNE VRIJSTRAANDE ZES KAMER VILLA met eigen vrijstaande bewoonbare studio. Dit is een combinatie van een moderne robuust gestuukte

Nadere informatie

Gravensingel 39, 3319 EN Dordrecht

Gravensingel 39, 3319 EN Dordrecht Gravensingel 39, 3319 EN Dordrecht Vraagprijs 425.000,- k.k. Q Makelaars B.V., Tel: 085 040 62 00 E-mail: info@qmakelaars.nl Website: www.qmakelaars.nl Omschrijving Gravensingel 39, 3319 EN Dordrecht Niet

Nadere informatie

RSVP Respondez s il vous plait.!

RSVP Respondez s il vous plait.! RSVP Respondez s il vous plait.! De Eenvoud, Almere!! Afbouwhuis ontworpen door Bart Guldemond & Joost Grootens!! Het afbouwhuis kan op verschillende manieren gebruikt worden, zoals te zien is in de indelings

Nadere informatie

T E K O O P. Gaffel 42 te Maarheeze. Gaffel 42 - Maarheeze

T E K O O P. Gaffel 42 te Maarheeze. Gaffel 42 - Maarheeze De Gaffel is gelegen in de wijk Bruine Akkers, een jonge wijk die zich kenmerkt door gevarieerde bebouwing. De wijk is kindvriendelijk en gunstig gelegen ten opzichte van de basisschool, winkels, sportverenigingen

Nadere informatie

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Portfolio Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Kavelwoning.nl de website met moderne zelfbouw woningen voor particulieren Kavelwoning.nl is opgezet door met als doel om het woningaanbod voor particulieren

Nadere informatie

Studio OxL bouwt een volledig houten levensloopbestendig Hallenhuis.

Studio OxL bouwt een volledig houten levensloopbestendig Hallenhuis. 2016 HALLENHUIS; Studio OxL bouwt een volledig houten levensloopbestendig Hallenhuis. Het huis is geïnspireerd op de Drentse hallenhuizen van weleer. Een langgerekte schuurwoning met een lineaire verdeling

Nadere informatie

Comfortabel wonen? Kom dan kijken in deze royale, moderne en uitgebouwde 6-kamer eengezinswoning gelegen in de kindvriendelijke woonwijk Zanderij!

Comfortabel wonen? Kom dan kijken in deze royale, moderne en uitgebouwde 6-kamer eengezinswoning gelegen in de kindvriendelijke woonwijk Zanderij! Salomonszegel 61 - KATWIJK Comfortabel wonen? Kom dan kijken in deze royale, moderne en uitgebouwde 6-kamer eengezinswoning gelegen in de kindvriendelijke woonwijk Zanderij! Dit moderne herenhuis is gelegen

Nadere informatie

Wonen op 112 m 2 indeling met 4 slaapkamers Appartement C50 type A3s

Wonen op 112 m 2 indeling met 4 slaapkamers Appartement C50 type A3s Wonen op 112 m2 indeling met 3 slaapkamers Leuk en helemaal van deze tijd! Maak een verticale kruidentuin in de keuken. Zo heb je altijd verse kruiden bij de hand tijdens het koken. En met zo n ruim dakterras

Nadere informatie

Gitsplaetse. Residentie

Gitsplaetse. Residentie Gitsplaetse Residentie GITS LUXUEUZE PENTHOUSE Leefruimte Je bent welkom in een tijdloos design. Een leefruimte die rust uitstraalt en je laat thuiskomen in een interieur vol licht en openheid. De geïntegreerde

Nadere informatie

41 luxe huurappartementen in het centrum van Hilversum. Huren in. Hof van Holland

41 luxe huurappartementen in het centrum van Hilversum. Huren in. Hof van Holland 41 luxe huurappartementen in het centrum van Hilversum Huren in Hof van Holland Locatiekaart Neu weg eg ew osserweg rift Laapersveld Eijk b 01 ns La re t traa ens Hav stra at Bosd N2 e nka mp Geert van

Nadere informatie

VILLA TE BLARICUM INTERIEUR ONTWERP VRIJSTAAND WOONHUIS ONDERDEEL: BEGANE GROND SCHETS- & DEFINITIEF ONTWERP

VILLA TE BLARICUM INTERIEUR ONTWERP VRIJSTAAND WOONHUIS ONDERDEEL: BEGANE GROND SCHETS- & DEFINITIEF ONTWERP 2146 4510 6240 3080 0.9 TERRAS bk POMPPUT 3151 550 3180 3740 1050 1000 inbouw gashaard ntb Bijv: Wanders Model Kanda 50 gas 0.5 WOONKEUKEN tafel 2700x1000 niskast 1700x450 tafel 1800x800 bank 3600x1100

Nadere informatie

Stappenplan Plattegronden Gevelvarianten Interieurinspiratie

Stappenplan Plattegronden Gevelvarianten Interieurinspiratie Stappenplan Plattegronden Gevelvarianten Interieurinspiratie ?????? WAAR WIL JE WONEN? MEER KANS IN EEN GROEPJE... 1. BESTEMMING Bij een lager budget, is het slim een niet zo breed kavel te kiezen Bij

Nadere informatie

Stappenplan Plattegronden Gevelvarianten Interieurinspiratie

Stappenplan Plattegronden Gevelvarianten Interieurinspiratie Stappenplan Plattegronden Gevelvarianten Interieurinspiratie ? WAAR WIL JE WONEN? MEER KANS IN EEN GROEPJE... 1. BESTEMMING 1. BESTEMMING 1. BESTEMMING 1. BESTEMMING 1. BESTEMMING 1. BESTEMMING Bij een

Nadere informatie

Schuurhuis Jan Bonkes te Aalden

Schuurhuis Jan Bonkes te Aalden "" OUWNVRG datum: 23-11-2012 INHOUD : Ruimtelijke onderbouwing ouwbesluit berekeningen 00 Situatie 01-01 egane Grond 01-02 1e verdieping 01-03 2e verdieping ( opkamer ) 02-01 Doorsnede - 02-02 Doorsnede

Nadere informatie

Levensgenieters. 14 drijvende waterwoningen Terwijde - Leidsche Rijn - Utrecht wonen op het water

Levensgenieters. 14 drijvende waterwoningen Terwijde - Leidsche Rijn - Utrecht wonen op het water Levensgenieters 14 drijvende waterwoningen Terwijde - Leidsche Rijn - Utrecht wonen op het water Plattegrond woonverdieping Plattegrond slaapverdieping 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Aanvullende informatie

Nadere informatie

Te koop. Ruim appartement met balkon op de 1 e etage en met eigen berging. Baljuwerf 34, 3264 SK Nieuw-Beijerland

Te koop. Ruim appartement met balkon op de 1 e etage en met eigen berging. Baljuwerf 34, 3264 SK Nieuw-Beijerland Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Ruim appartement met balkon op de 1 e etage en met eigen berging Baljuwerf 34, 3264 SK Nieuw-Beijerland Algemeen

Nadere informatie

LAUWERECHT 129 UTRECHT

LAUWERECHT 129 UTRECHT LAUWERECHT 129 UTRECHT www.lauwerecht129.nl Lauwerecht 129, Utrecht Onverwacht groot en sfeervol huis (circa 180 m²) in een leuke, gezellige buurt op loopafstand van het centrum. Het huis is in de afgelopen

Nadere informatie

K ie s de t uin van uw dr omen!

K ie s de t uin van uw dr omen! K ie s de t uin van uw dr omen! Bij he t kope n van e e n nieuwe woning komt ve e l kijke n. Is de woning af, dan he e f t u ook no g e e n t uin in te ric hte n. Voor de é én e en uitdaging, voor de ander

Nadere informatie

Te koop. Twee onder één kap woning met een aan water grenzende tuin. Zinkweg 152 3262 BG Oud-Beijerland

Te koop. Twee onder één kap woning met een aan water grenzende tuin. Zinkweg 152 3262 BG Oud-Beijerland Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Twee onder één kap woning met een aan water grenzende tuin Zinkweg 152 3262 BG Oud-Beijerland Algemeen De twee

Nadere informatie

Te koop. Stijlvolle vrijstaande woning met inpandige garage. Schepenlaan 18, 3271 TK Mijnsheerenland

Te koop. Stijlvolle vrijstaande woning met inpandige garage. Schepenlaan 18, 3271 TK Mijnsheerenland Te koop Stijlvolle vrijstaande woning met inpandige garage Schepenlaan 18, 3271 TK Mijnsheerenland Deze onder architectuur gebouwde villa is in 1996 opgeleverd. De stijl van de woning is afgeleid van de

Nadere informatie

TE KOOP BREDA GROTE SPIE 54

TE KOOP BREDA GROTE SPIE 54 TE KOOP BREDA GROTE SPIE 54 Op een zeer gewilde locatie gelegen, fraai uitgebouwde hoekwoning met zonnige achtertuin gelegen op het zuidwesten, een stenen berging en een garage. Deze sfeervolle woning

Nadere informatie

ACACIASTRAAT 3 NIJMEGEN 189.000 k.k. www.acaciastraat3.nl Omschrijving Nijmegen-Oost wordt zo geliefd door tal van redenen, waardoor zoveel mensen juist hier willen wonen. Stijlvol wonen in authentieke

Nadere informatie

Conduct Vastgoed BV. Rhijngeesterstraatweg 124, Oegstgeest. Vraagprijs: 925.000 k.k.

Conduct Vastgoed BV. Rhijngeesterstraatweg 124, Oegstgeest. Vraagprijs: 925.000 k.k. Conduct Vastgoed BV Rhijngeesterstraatweg 124, Oegstgeest Vraagprijs: 925.000 k.k. Header Text 2 www.conductvastgoed.com Header Text Villa Blijgeest Villa Blijgeest heeft recent een metamorfose ondergaan

Nadere informatie

collectieve hal 5.1 NIEUW Apt. 15/10E Alle maten zijn globaal en dienen Legenda in het werk gecontroleerd te worden P P lift HWA

collectieve hal 5.1 NIEUW Apt. 15/10E Alle maten zijn globaal en dienen Legenda in het werk gecontroleerd te worden P P lift HWA BESTNDE TRP BLKON B lle maten zijn globaal en dienen in 6 11 Wandlamp Wandlamp waterdicht LED strip 7214 3740 2400 2700 3944 1478 1594 Leidingenkoker/vloer 1. 12355+P 30 1. 1 2 3 8. 8. 7. 7. CV/MV Electra

Nadere informatie

Bouw mee aan Kaap West

Bouw mee aan Kaap West Bouw mee aan Kaap West in de Houthaven, Amsterdam Kaap West is een uniek woonproject in de Houthavens in Amsterdam, waarin u zelf bepaalt hoe uw droomwoning er uit ziet. Het project wordt gerealiseerd

Nadere informatie

Voorlopig Ontwerp. HuisTuinHuis Willemstad. bureau sla

Voorlopig Ontwerp. HuisTuinHuis Willemstad. bureau sla Voorlopig Ontwerp HuisTuinHuis Willemstad bureau sla Colofon project: HuisTuinHuis verbouwing woonhuis Willemstad opdrachtgever: privaat ontwerp: bureausla stedenbouw landschap architectuur Tussen de Bogen

Nadere informatie

7 APPARTEMENTEN INFO?BEL TE MARUM MARUM & APPARTEMENTEN. Wie zijn wij? BEHEER

7 APPARTEMENTEN INFO?BEL TE MARUM MARUM & APPARTEMENTEN. Wie zijn wij? BEHEER MARUM & APPARTEMETE MARUM Marum is van oorsprong een wegdorp in het Westerkwartier. Het dorp heeft zich in de loop der eeuwen ontwikkeld langs de oude weg van Friesland naar Groningen. 7 APPARTEMETE. TE

Nadere informatie

Informatiebrochure. Generaal Snijdersstraat 12 Badhoevedorp

Informatiebrochure. Generaal Snijdersstraat 12 Badhoevedorp Informatiebrochure Generaal Snijdersstraat 12 Badhoevedorp Gen Snijdersstraat 12 Badhoevedorp Karakteristieke, goed onderhouden woning (1940) met erker en achtertuin op het oosten! Deze zeer lichte woning

Nadere informatie

ZUIDKADE 30 DRACHTEN k.k.

ZUIDKADE 30 DRACHTEN k.k. ZUIDKADE 30 DRACHTEN 595.000 k.k. www.zuidkade30.nl Omschrijving Uniek en bijzonder! Dit karakteristieke herenhuis met meer ruimte dan de voorzijde doet vermoeden is gelegen op een perceel van 1.100 m2.

Nadere informatie

Te koop: Baan 2A te Warmond Schitterend geschakeld herenhuis in het centrum van watersportdorp Warmond

Te koop: Baan 2A te Warmond Schitterend geschakeld herenhuis in het centrum van watersportdorp Warmond Te koop: Baan 2A te Warmond Schitterend geschakeld herenhuis in het centrum van watersportdorp Warmond Vrijblijvende projectinformatie: Conduct Vastgoed BV te Warmond Algemeen Op een zeer markante en centraal

Nadere informatie

onderzoeksopzet WATT Defin itieve versie dd 2 ju li 2010 1 D oel- en vraagstelling De reken kam er beoogt m et dit on derzoek de gem een teraad in zich t te geven in h et on tstaan van de fin an ciële

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Tolhuislaan 52 4875AM Etten-leur 219.000,- k.k. Eindwoning Gelegen aan rustige weg, nabij het centrum en in woonwijk, bieden wij namens een relatie te koop aan: een royale geheel gemoderniseerde (2015)

Nadere informatie

Schieweg 220 C3 ROTTERDAM

Schieweg 220 C3 ROTTERDAM Schieweg 220 C3 ROTTERDAM Vraagprijs: 154.500 k.k. MAARTENMakelaardij E maarten@maartenmakelaardij.nl Vestigingsadres Bezoekadres (op afspraak) T 010 818 14 87 Burgemeester Hoffmanplein 51 Weena 290 M

Nadere informatie

urban village concept voor (tijdelijke) huisvesting in leegstaand vastgoed

urban village concept voor (tijdelijke) huisvesting in leegstaand vastgoed urban village concept voor (tijdelijke) huisvesting in leegstaand vastgoed urban village een introductie Steden zijn dynamisch, veranderen continue. Ze passen zich constant aan nieuwe wensen en eisen aan.

Nadere informatie

3 royale stadswoningen in het centrum van Hilversum. Huren in. Hof van Holland

3 royale stadswoningen in het centrum van Hilversum. Huren in. Hof van Holland 3 royale stadswoningen in het centrum van Hilversum Huren in Hof van Holland Locatiekaart Neu w ew osserw rift Laapersveld Eijk b 01 ns La re t traa ens Hav stra at Bosd N2 e nka mp Geert van Me rec hts

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EIGEN WONING

PROGRAMMA VAN EISEN EIGEN WONING Bijlage III PROGRAMMA VAN EISEN EIGEN WONING De eisen die in een zogenaamd programma van eisen worden opgenomen bestaan grofweg uit drie soorten: Functionele en ruimtelijke eisen Materiaaleisen, vorm en

Nadere informatie

De villa s. Sfeerimpressie

De villa s. Sfeerimpressie Inhoud De Lauwer 3-5 Sfeerimpressie villa s 6 Intro 7 iindeling van de villa s 8 Moodboard living/ keuken 9 Plattegrond begane grond 10-11 Impressie keukens 12-13 Producten living/ keuken 14 Moodboard

Nadere informatie

Burg. Pabstlaan 8-45 te Hoofddorp

Burg. Pabstlaan 8-45 te Hoofddorp Burg. Pabstlaan 8-45 te Hoofddorp Vraagprijs: 249.000,- kosten koper Koophuis Makelaars NieuwVennep Schoolstraat 12, 2151 AA Nieuw-Vennep Telefoon: 0252-68 18 25 info@vmp-advies.nl www.koophuis.nl * Aan

Nadere informatie

Nieuw Autarkisch Wonen 2015

Nieuw Autarkisch Wonen 2015 20.000 35.900 10.000 Nieuw utarisch Wonen 2015 Het ontwerp van de woning streeft er naar zijn bewoners zo lang mogelij en zo onafhanelij en duurzaam mogelij te laten wonen. Het biedt de bewoners de mogelijheid

Nadere informatie

Voordijk 520 BARENDRECHT. Vraagprijs 649.000,00 kosten koper

Voordijk 520 BARENDRECHT. Vraagprijs 649.000,00 kosten koper Voordijk 520 BARENDRECHT Vraagprijs 649.000,00 kosten koper BUITENGEWONE COMBINATIE VAN BEDRIJFSPAND EN WONING op een prachtige locatie in Barendrecht. Een verrassend royaal pand met totaal 690 m 2 oppervlakte,

Nadere informatie

Magnifieke bovenwoning in de Concertgebouwbuurt

Magnifieke bovenwoning in de Concertgebouwbuurt Magnifieke bovenwoning in de Concertgebouwbuurt Van Breestraat 26 boven te Amsterdam Eerste indruk: Een prachtige, ruime en lichte bovenwoning met drie verdiepingen en met maar een enkele trap vanaf de

Nadere informatie

St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds

St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds Kunst educat ie Kost en in het kad er van m ob ilit eit w ord en o p b asis van ar t ikel 12:3 CAO Kunst ed ucat ie 2012-2013 voor 50% gesub sid ieer

Nadere informatie

Brochure. Oeverstraat 28 - Wijk Bij Duurstede. Vraagprijs ,-- k.k.

Brochure. Oeverstraat 28 - Wijk Bij Duurstede. Vraagprijs ,-- k.k. Brochure Oeverstraat 28 - Wijk Bij Duurstede Vraagprijs 575.000,-- k.k. Omschrijving Oeverstraat 28 - Wijk bij Duurstede In het historische centrum van Wijk bij Duurstede, op loopafstand van de pittoreske

Nadere informatie

Kloostergang met krokodillenhuid

Kloostergang met krokodillenhuid Kloostergang met krokodillenhuid De anier -70 sociale huurappartementen Den Haag van Herk De Kleijn Schroeder & de Jong architecten bv lid N Groenhoedenveem 22 1019 L msterdam 020-4185131 www.hksj.nl info@vanherkdekleijn.nl

Nadere informatie

Ruim en bijzonder licht dubbel bovenhuis met dakterras en drie appartementen aan het water in Oud West.

Ruim en bijzonder licht dubbel bovenhuis met dakterras en drie appartementen aan het water in Oud West. Ruim en bijzonder licht dubbel bovenhuis met dakterras en drie appartementen aan het water in Oud West. Jacob van Lennepkade 199-boven te Amsterdam Eerste indruk: Midden in het populaire Oud-West vindt

Nadere informatie

Reinette 46 Boskoop Vraagprijs 550.000,-- k.k.

Reinette 46 Boskoop Vraagprijs 550.000,-- k.k. Reinette 46 Boskoop Vraagprijs 550.000,-- k.k. Zeer goed onderhouden, fraai gedetailleerde kubusvilla. Gebouwd op ca 600 m² eigen grond met garage, carport en oprit met ruimte voor 4 auto's. De achtertuin

Nadere informatie

Ben jij klaar voor de volgende stap?

Ben jij klaar voor de volgende stap? Ben jij klaar voor de volgende stap? 3039 PL Rotterdam Vraagprijs 325.000,- k.k. Omschrijving Op zoek naar een leuke benedenwoning waar de huidige eigenaar veel liefde en energie in heeft gestoken? Dan

Nadere informatie

Woonworkshop #1. woneninvinkeveld. maandag 20 april 2015 De Boei, Vinkeveen

Woonworkshop #1. woneninvinkeveld. maandag 20 april 2015 De Boei, Vinkeveen Woonworkshop #1 woneninvinkeveld maandag 20 april 2015 De Boei, Vinkeveen Beneden / boven Beneden/bovenwoning De combinatie van beneden- en bovenwoningen maakt het mogelijk om een betaalbare woning aan

Nadere informatie

HUIZERPOORTSTRAAT 20 NAARDEN 275.000 k.k. www.huizerpoortstraat20.nl Plattegronden 3D Plattegronden Kadaster Omschrijving COMPACT EN LICHT APPARTEMENT INSTAPPKLAAR! De woning wordt u

Nadere informatie

Woning familie Dijkstra omgevingsvergunning

Woning familie Dijkstra omgevingsvergunning Woning familie Dijkstra omgevingsvergunning Martjeland N verbouw BA000 Martjeland Situatie 1:500 nummer 1:500 Westerburenweg -actueel bestand.pln kavellijn kavellijn verbouw BA001 ca. 300- Martjeland bestaand

Nadere informatie

Geweldig huis met veel ruimte en licht aan het water. Scheepstimmermanstraat 46 in Amsterdam

Geweldig huis met veel ruimte en licht aan het water. Scheepstimmermanstraat 46 in Amsterdam Geweldig huis met veel ruimte en licht aan het water Scheepstimmermanstraat 46 in Amsterdam Eerste indruk: Dit is een uniek huis, doordacht ontworpen en door een architect voor zichzelf gebouwd. Het pand

Nadere informatie

Slimste woning van Nederland

Slimste woning van Nederland Slimste woning van Nederland Modelwoning Slimste woning van Nederland Diverse locaties Demonstratiewoning voor domotica De Slimste Woning van Nederland is ontworpen als demonstratiewoning voor domotica-toepassingen

Nadere informatie

12 STATIGE WITTE WONINGEN

12 STATIGE WITTE WONINGEN WWW.HOOGLUCHEN.NL 12 STATIGE WITTE WONINGEN LUCHEN MIERLO Luchen is een moderne nieuwbouwwijk, fraai gelegen in het groene Brabantse landschap aan de rand van Mierlo (gemeente GeldropMierlo). Deze unieke

Nadere informatie

ALVER 48 PAPENDRECHT k.k.

ALVER 48 PAPENDRECHT k.k. ALVER 48 PAPENDRECHT 319.000 k.k. www.alver48.nl Omschrijving Goed onderhouden split-level herenhuis met inpandige garage, gelegen in de jonge en gewilde woonwijk Oostpolder. De woning is voorzien van

Nadere informatie

Cartesiuslaan 25 - OEGSTGEEST. Vraagprijs:

Cartesiuslaan 25 - OEGSTGEEST. Vraagprijs: Cartesiuslaan 25 - OEGSTGEEST Deze royale, comfortabele en uitgebouwde 6-kamer hoekgezinswoning (herenhuis) met o.a. 2 badkamers, een riante berging (garage), tuin op het Zuiden en een eigen oprit, is

Nadere informatie

Vraagprijs ,- k.k.

Vraagprijs ,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Noorderhavenkade 98 A, 3038 XP Rotterdam

Noorderhavenkade 98 A, 3038 XP Rotterdam Noorderhavenkade 98 A, 3038 XP Rotterdam Vraagprijs 215.000,00 kosten koper vandevijver makelaardij Omschrijving Noorderhavenkade 98 A, 3038 XP Rotterdam Een zeldzaam netjes gerenoveerde 3/4 kamer benedenwoning

Nadere informatie

Zwaerdecroonstraat 38b ROTTERDAM

Zwaerdecroonstraat 38b ROTTERDAM Zwaerdecroonstraat 38b ROTTERDAM Vraagprijs: 435.000 k.k. MAARTENMakelaardij T 010 818 14 87 E maarten@maartenmakelaardij.nl Burgemeester Hoffmanplein 51 M 06 415 58 485 I www.maartenmakelaardij.nl 3071

Nadere informatie

Brinkstraat 2 Rolde. Huurprijs 1.800,- p.m.

Brinkstraat 2 Rolde. Huurprijs 1.800,- p.m. Brinkstraat 2 Rolde Huurprijs 1.800,- p.m. Buitenwonen Assen Lauwers 14 9405 BL Assen Tel: 0592-390322 E-mail: assen@buitenwonen.nl Website: www.buitenwonen.nl Omschrijving Geheel verbouwde, vrijstaande

Nadere informatie

TE KOOP. Interesse in deze woning? van Ommerenstraat KD Helmond k.k. Bel +31 (0) of ga naar

TE KOOP. Interesse in deze woning? van Ommerenstraat KD Helmond k.k. Bel +31 (0) of ga naar TE KOOP van Ommerenstraat 19 5708 KD Helmond 259.000 k.k. Interesse in deze woning? Bel +31 (0)492 548 935 of ga naar www.vanderduimmakelaardij.nl KENMERKEN Prijs 259.000 k.k. Postcode 5708 KD Ligging

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

TE KOOP: LIESBOSDREEF 14 - PRINSENBEEK

TE KOOP: LIESBOSDREEF 14 - PRINSENBEEK TE KOOP: LIESBOSDREEF 14 - PRINSENBEEK Vraagprijs: 479.000,-- k.k. Rustiek wonen in een prachtige bungalow, in de bebouwde kom van Prinsenbeek én toch het gevoel ervaren dat u buitenaf woont! Aan de rand

Nadere informatie

ISABELLALAND KAVELNUMMER IL1, IL6, IL11 & IL14

ISABELLALAND KAVELNUMMER IL1, IL6, IL11 & IL14 VRIJSTAAND EEN LEVEN LANG WOONGENOT EEN OASE VAN RUST bungalow Vloeroppervlak (GBO) 132 m2 Bouwvolume 627 m3 Midden in de drukte van de stad staat deze bungalow met vrij indeelbare ruimten en loftachtige

Nadere informatie