NL SANCO/B NL NL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NL SANCO/B1-524894 NL NL"

Transcriptie

1 NL SANCO/B NL NL

2 EUROPESE COMMISSIE Brussel, SEC (2010) 1257 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Markten laten werken voor consumenten Vierde editie van het scorebord voor de consumentenmarkten NL NL

3 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Markten laten werken voor consumenten Vierde editie van het scorebord voor de consumentenmarkten 1. ACHTERGROND Innovatie en een grotere efficiëntie zijn van essentieel belang om het concurrentievoordeel van de EU in stand te houden en te vergroten. Consumentenbeleid kan een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van innovatie en efficiëntie. Een effectieve handhaving van consumentenrechten kan het vertrouwen in markten ondersteunen en in bepaalde gevallen herstellen. Mondige consumenten die de steeds complexere keuzen waarmee ze worden geconfronteerd kunnen begrijpen, kunnen de meest innovatieve en fabrikanten en leveranciers belonen. In markten waarin consumentenrechten niet worden beschermd en consumenten het moeilijk vinden om prijzen en kwaliteit te identificeren en te vergelijken, kunnen de consumenten nadeel ondervinden, kan het vertrouwen dalen en kunnen er minder prikkels bestaan om de kwaliteit en de efficiëntie te verbeteren. Uit een recente studie blijkt dat het door de Europese consumenten gemelde nadeel als gevolg van problemen die aanleiding geven klachten naar schatting 0,3% van het bbp van de EU vertegenwoordigt. 1 Mits ze geïnformeerd zijn en vertrouwen hebben, zijn de consumenten van Europa een potentiële troefkaart bij het transformeren van onze economie. Marktmonitoring is een instrument dat wordt gebruikt om te analyseren hoe goed de economie vanuit het gezichtspunt van de consumenten werkt en om de sectoren te identificeren waar efficiëntieverbeteringen mogelijk zijn en kan het beleid sturen naar gebieden waar de grootste winst valt te behalen. Om die reden heeft de Commissie het scorebord voor de consumentenmarkten ontwikkeld, waarmee regelmatig kan worden vastgesteld hoe goed de interne markt werkt voor consumenten. Het scorebord is een belangrijk diagnose-instrument voor de tenuitvoerlegging van de EU strategie 2, waarin het volgende wordt onderkend: "Om de interne markt op de doelstellingen van Europa 2020 te kunnen afstemmen, heeft de EU goed functionerende en onderling verbonden markten nodig, waarop groei en innovatie worden gestimuleerd door concurrentie en toegangsmogelijkheden voor de consument." In het verslag-monti 3 over de interne markt wordt opgemerkt dat "consumenten en consumentenwelzijn centraal moeten staan in de volgende fase van de interne markt." Ook in de Digitale agenda voor Europa 4 wordt gesignaleerd dat consumenten mondig moeten worden gemaakt: "Daarnaast kan zowel de concurrentie als de consumentenbescherming worden gestimuleerd door de vergelijkbaarheid van consumentenprijzen (bijvoorbeeld via benchmarking, producttests of prijsvergelijkingswebsites) te verbeteren." Eurostat EB73.3 nog te verschijnen. COM(2010) Een nieuwe strategie voor de interne markt mei COM(2010)245 definitief. NL 2 NL

4 Het scorebord is ook van essentieel belang om in kaart te brengen hoe de verbintenis die voorzitter Barroso is aangegaan om "ervoor te zorgen dat de consument de voordelen van de interne markt kan plukken" 5 kan worden gerealiseerd. Het scorebord is opgezet om vast te stellen in welke consumentenmarkten het risico dat de markt niet goed functioneert het hoogst is. Om de problemen te analyseren en oplossingen te vinden, zullen diepgaande studies van de problematische markten worden uitgevoerd. Hoewel elke markt zijn eigen unieke kenmerken heeft, moeten de verschillende markten met elkaar worden vergeleken om inzicht te krijgen in het perspectief van de Europese consumenten. In de diepgaande studies zal volledig rekening worden gehouden met de individuele kenmerken van elke markt. Slecht functionerende consumentenmarkten worden gekenmerkt door het bestaan van consumentenbenadeling, een verschijnsel dat zich zelfs in zeer concurrerende markten kan voordoen. Consumentenmarkten kunnen niet alleen slecht functioneren als gevolg van concurrentiebeperkende praktijken, maar ook door het niet-naleven door handelaars van wetgeving die bedoeld is om consumenten tegen fraude, misleidende of bedrieglijke reclame, oneerlijke handelspraktijken en oneerlijke contractvoorwaarden te beschermen. Bovendien geldt voor veel goederen en diensten dat ingewikkelde en omvangrijke informatie die moeilijk te begrijpen is consumenten belet om goed geïnformeerde besluiten te nemen. Zo zegt meer dan een derde van de Europese consumenten moeite te hebben met het vergelijken van aanbiedingen van verschillende aanbieders van een aantal financiële diensten 6. Overstappen heeft een positief effect op de concurrentie in een markt. Er is een verband vastgesteld tussen hogere aantallen overstappers en minder frequente prijsverhogingen 6. Voor veel diensten geldt echter dat het aantal overstappers laag is. 2. HET SCOREBORD Het scorebord is samengesteld uit een aantal indicatoren. KLACHTEN Het feit dat consumenten de moeite nemen om een klacht in te dienen en dat die klacht door meerdere consumenten wordt gedeeld, is de meest gebruikte indicator voor het slecht functioneren van een consumentenmarkt. Overheidsinstanties in alle lidstaten verzamelen gegevens over klachten, maar doen dat niet op een geharmoniseerde wijze, waardoor het vergelijken van markten en landen niet mogelijk is. De Commissie heeft daarom in mei 2010 een aanbeveling aangenomen voor het gebruik van een geharmoniseerde methode voor de indeling en rapportage van consumentenklachten aan de Commissie 7. De verwachting is dat deze methode met ingang van 2011 vergelijkbare gegevens over klachten zal opleveren. De gegevens zullen niet alleen laten zien in welke markten het aantal klachten relatief hoog is, maar ook welke problemen er in alle markten spelen Politieke richtsnoeren voor de volgende Commissie José Manuel Barroso. EB FL C(2010)3021 definitief. NL 3 NL

5 MARKTMONITORINGENQUÊTE De marktmonitoringenquête 8 is een baanbrekend instrument. Deze enquête levert vergelijkbare informatie op over de meningen van consumenten in de 27 lidstaten plus Noorwegen met betrekking vijftig consumentenmarkten die goed zijn voor meer dan 60% van het budget van consumenten (de enquête heeft geen betrekking op huisvesting, de meeste medische producten en diensten, en onderwijs). Soortgelijke enquêtes zijn eerder alleen op nationaal niveau of voor een klein aantal markten uitgevoerd. Daarnaast is de enquête uitsluitend gehouden onder consumenten die recente ervaring met het doen van aankopen in elke markt hadden, zodat is gewaarborgd dat ter zake doende informatie is verzameld en geen slecht onderbouwde opinies. De enquête zal in de toekomst worden herhaald, zodat de ontwikkelingen in de loop van de tijd kunnen worden gemeten. Aangezien het consumentenwelzijn het gewenste resultaat van markten is, vormen de opinies van consumenten in zekere zin de lakmoesproef voor het functioneren van een markt, ook al worden niet alle aspecten van de werking van markten in de enquête in kaart gebracht. Deze opinies worden ook uitgebreid door ondernemingen gebruikt en geven derhalve een treffend, zij het onvolledig beeld van het niet goed functioneren van een markt. Om de representativiteit van de enquête te waarborgen is gebruikgemaakt van aselecte steekproeven. De telefonische interviews werden tussen maart en mei 2010 gehouden op basis van een steekproef van vijfhonderd burgers in elke lidstaat (250 in Malta, Cyprus en Luxemburg) voor elke markt. De resultaten op EU-niveau zijn gebaseerd op een betrouwbaarheid van 95 % en liggen binnen een betrouwbaarheidsinterval van +/- 0,85 %. De enquête heeft betrekking op vijf hoofdaspecten van consumentenmarkten: vergelijkbaarheid, vertrouwen, tevredenheid, problemen en klachten, en overstappen. De indicator "vergelijkbaarheid" meet het vermogen van consumenten om producten en diensten van bedrijven met elkaar te vergelijken en dekt impliciet zowel de prijs als de kwaliteit. In markten met een hoge vergelijkbaarheid zullen consumenten de beste keuzen kunnen maken en innovatie en efficiëntie belonen, terwijl een lage vergelijkbaarheid eerder zal duiden op een slechte allocatie van middelen. Als consumenten hun welzijn niet kunnen maximaliseren door geïnformeerde keuzen te maken, zal de efficiëntie van markten worden ondergraven, zelfs die van concurrerende markten. De indicator "vertrouwen" meet de mate waarin consumenten erop vertrouwen dat bedrijven de consumentenwetgeving naleven. De indicator geeft aan in welke sectoren het consumentenvertrouwen moet worden versterkt, bijvoorbeeld door een grotere transparantie voor de consumenten of door een betere handhaving. In markten waar consumenten weinig vertrouwen hebben dat marktdeelnemers de wet respecteren, zullen eerlijke marktdeelnemers eerder worden benadeeld en zullen consumenten uiteindelijk de markt verlaten. De indicator "tevredenheid" (van consumenten) laat zien of markten aansluiten op wat consumenten willen en geeft mogelijke aanwijzingen over de mate waarin andere vormen van marktfalen niet uiting komen in specifieke indicatoren. De indicator "problemen" heeft betrekking op zaken die niet in de traditionele klachtenstatistieken naar voren komen. "Klachten" en problemen samen geven een indicatie van de ernst van de problemen en het mogelijke nadeel voor consumenten omdat zowel de frequentie van problemen als het aantal klachten in aanmerking worden genomen. 8 Het volledige rapport van de marktmonitoringenquête is beschikbaar op de website van het DG SANCO: Een dashboard dat gemakkelijke toegang de resultaten geeft is beschikbaar op https://insight.gfk.com. NL 4 NL

6 De indicator "overstappen" geeft aan in welke mate consumenten kunnen kiezen en van hun keuzevrijheid gebruik kunnen maken. Als maar weinig consumenten daadwerkelijk overstappen en als consumenten denken dat het moeilijk is om over te stappen, is dat een bron van zorg. In geliberaliseerde markten kunnen de voordelen van het liberaliseringsproces daardoor worden geneutraliseerd. Markten waarin niet wordt overgestapt, kunnen belemmeringen voor nieuwkomers vertonen, die de concurrentie verzwakken. Tegelijkertijd bestaat er een verband tussen overstappen en marktinnovatie, consumentenbewustzijn, adreswijzigingen of veranderingen in de persoonlijke situatie van consumenten, enz. Hoewel de enquête vergelijkbaar is voor alle vijftig markten, zijn de vragen aangepast om de volgende elementen uitdrukking te laten komen: de specifieke naam van elke markt; verschillen tussen goederen en diensten; het specifieke tijdvak voor elke markt; de frequentie van gebruik en optreden (zo zal het optreden van problemen voor sommige producten zijn gebaseerd op de "laatste keer" en voor markten voor doorlopende diensten op "hoe vaak" in een gegeven periode). Het antwoord is specifiek voor elk type vraag: Het antwoord voor "vergelijkbaarheid", "vertrouwen", tevredenheid" en "het waargenomen gemak waarmee kan worden overgestapt" is gebaseerd op een schaal van 0 (laagst) en met 10 (hoogst); Bij de vraag over "problemen" is een antwoord 'ja/nee' gebruikt voor goederenmarkten, terwijl de respondenten in het geval van diensten werden gevraagd naar het exacte aantal problemen in een gegeven periode; Op de vraag over "klachten" waren vijf verschillende antwoorden mogelijk, om aan te geven bij wie de consument had geklaagd; Bij de vraag over het "daadwerkelijke overstappen" moest worden gekozen uit drie verschillende antwoorden, afhankelijk van het soort overstapgedrag: i) naar andere diensten/producten, maar van dezelfde aanbieder/leverancier, ii) naar een andere aanbieder/leverancier, of iii) geen overstap. Het antwoord "weet niet" was niet beschikbaar, aangezien de respondenten op basis van de initiële screening alleen vragen kregen over markten waarvan ze hadden aangegeven dat ze er ervaring mee hadden. Van de respondenten werd verlangd dat ze hun ervaring(en) in het afgelopen jaar hadden opgedaan, terwijl voor sommige markten, waarvan minder frequent gebruik wordt gemaakt, een langere periode werd gehanteerd: twee jaar voor onderhoudsproducten en -diensten voor huis en tuin, alle drie de categorieën diensten van banken, grote huishoudelijke apparaten en huur van voertuigen, drie jaar voor nieuwe en tweedehands auto's, makelaars, juridische en boekhoudkundige diensten, begrafenisdiensten en verhuis- en opslagdiensten. Om voor elke markt alleen respondenten te selecteren die aankopen in die markt hadden gedaan, is een screeningvraag gebruikt. In enkele landen waar bepaalde markten niet bestaan of waar sprake is van een monopolie, wat de vraag over overstappen irrelevant maakt, werden sommige vragen niet gesteld. Op basis van de resultaten van de enquête is een samengestelde index berekend. De marktprestatie-indicator omvat: "vergelijkbaarheid", "vertrouwen", "problemen en NL 5 NL

7 klachten" en "tevredenheid". Voor de elf markten waarvoor gegevens over het aantal overstappers beschikbaar zijn, is een aanvullende index (O marktprestatie-indicator inclusief overstappen) berekend. Uitgegaan is van de aanname dat aan alle componenten van deze twee indexen een gelijk gewicht moet worden toegekend. Voor de componenten "vergelijkbaarheid", "vertrouwen" en "tevredenheid" is de score berekend door het gemiddelde van de antwoorden van alle respondenten te nemen. De score voor de component "problemen en klachten" is berekend door de antwoorden op de vraag over problemen en die op de vraag over klachten samen in aanmerking te nemen. Wanneer een respondent geen enkel probleem had ervaren (en daarom automatisch de vraag over klachten niet had gekregen) werd aan deze component een score van 10 toegekend; Wanneer een respondent een probleem had ervaren, maar niet had geklaagd, werd aan deze component een score van 5 toegekend; Wanneer een respondent een probleem had ervaren en had geklaagd, hing de score af van de ontvanger van de klacht: een score van 3 wanneer de respondent had geklaagd tegen vrienden, familie of kennissen, een score van 2 wanneer de respondent had geklaagd tegen een detailhandelaar/aanbieder; een score van 2 wanneer de respondent had geklaagd tegen een fabrikant, een score van 0 wanneer de respondent had geklaagd tegen een onafhankelijke klachtencommissie of vergelijkbaar orgaan. Dit is een afspiegeling van de ernst van het probleem zoals de consument het heeft ervaren. De score voor de vraag over het "overstappen" is berekend door de antwoorden op de twee vragen over overstappen samen in aanmerking te nemen (het daadwerkelijk overstappen en het waargenomen gemak waarmee kan worden overgestapt); Wanneer een respondent niet is overgestapt (de vraag over het daadwerkelijke overstappen) en het waargenomen gemak waarmee kan worden overgestapt een bepaald cijfer heeft gegeven, is de ale score voor deze component gelijk aan dat laatste cijfer; Wanneer een respondent is overgestapt en het waargenomen gemak waarmee kan worden overgestapt een bepaald cijfer heeft gegeven, is de ale score voor deze component gelijk aan 10 + het cijfer voor het waargenomen gemak waarmee kan worden overgestapt, gedeeld door 2. PRIJZEN Samen met meer keuze en een hogere kwaliteit is de belofte van lagere prijzen als gevolg van de integratie een van de belangrijkste voordelen die de interne markt de Europese burgers te bieden heeft. Het gebrek aan prijsconvergentie is een belangrijke indicator voor de versnippering van de interne markt. Ook lokale kosten, vervoers- en logistieke factoren, de impact van de lokale vraag, cultuur en smaak moeten echter in aanmerking worden genomen. De analyse van de prijsgegevens in het scorebord is gebaseerd op de prijzen van vergelijkbare en representatieve producten in EU-landen. De analyse is gebaseerd op de standaardmaatstaven voor prijsdifferentiatie (de variatiecoëfficiënt) in verhouding de mate waarin prijzen zijn aangepast aan het lokale niveau van de ale uitgaven voor consumptie (ofwel de correlatie tussen prijzen en de "feitelijke individuele consumptie"), wat een maatstaf is voor de koopkracht. De noodzaak van verder onderzoek is derhalve het grootst in sectoren waar de prijzen sterk uiteen lijken te lopen tussen de verschillende EU-lidstaten zonder dat ze de verschillende koopkrachtniveaus in die landen weerspiegelen. Sinds het vorige scorebord is weliswaar vooruitgang geboekt, maar de prijsgegevens die in dit scorebord worden gepresenteerd zijn nog steeds onvolledig en afkomstig uit diverse bronnen, NL 6 NL

8 waarbij negentien van de vijftig markten slechts in beperkte mate zijn vertegenwoordigd omdat de verzameling van vergelijkbare gedetailleerde gegevens over consumentenprijzen in de hele interne markt 2008 niet als statistische prioriteit werd beschouwd. Deze kwestie is niet alleen belangrijk maar ook heel complex. Eurostat en de nationale statistiekbureaus werken nu aan het verzamelen van meer prijsgegevens. 3. RESULTATEN VAN DE MONITORING VAN CONSUMENTENMARKTEN MARKTMONITORINGENQUÊTE 3.1. Marktprestatie-indicator () In onderstaande tabellen worden de ranglijsten van sectoren op basis van de marktprestatieindicator () en van de individuele -componenten voor de EU als geheel gepresenteerd. De nationale lijsten op basis van de zijn in bijlage II opgenomen. Figuur 1 laat de -score van elk van de vijftig markten voor de EU-27 zien. Een lage score is een indicatie voor mogelijk slecht functioneren van de desbetreffende markt vanuit het oogpunt van de consumenten. In Figuur 1 wordt rekening gehouden met de omvang van de bevolking van elk land. Dat betekent dat de resultaten van grote lidstaten meer invloed op het ale resultaat hebben dan de resultaten van kleine lidstaten en dat het ale resultaat daarom een afspiegeling is van de opinies van de Europese consumenten als geheel. NL 7 NL

9 Figuur 1: Marktprestatie-indicator () landen gewogen op basis van bevolkingsomvang 65,3 83,5 81,8 81,5 80,9 80,7 80,3 79,8 79,7 79,5 79,3 79,2 78,8 78,8 78,8 78,3 78,2 78,0 77,9 77,8 77,7 77,3 77,2 77,1 77,1 76,9 76,9 76,9 76,7 76,5 76,4 76,2 76,0 75,6 75,6 75,1 74,6 73,8 73,6 72,9 72,8 72,6 72,6 71,5 71,4 71,3 70,8 70,6 69,9 68, Bron: Marktmonitoringenquête NL 8 NL

10 In Figuur 2 worden de -scores voor de EU-27 weergegeven, waarbij aan elke lidstaat evenveel gewicht wordt toegekend. Dit geeft een duidelijker beeld van de mate waarin problemen worden gedeeld door de lidstaten, ongeacht hun omvang. Figuur 2: Marktprestatie-indicator () alle landen gelijk gewogen 83,6 82,8 81,8 81,0 80,8 80,1 79,6 79,4 79,3 79,3 79,2 79,2 79,1 79,1 78,8 78,5 78,3 78,1 78,0 77,4 77,3 77,2 77,2 77,1 77,1 77,1 77,0 76,8 76,8 76,4 76,2 76,1 75,9 75,7 75,0 74,8 74,5 74,4 74,1 73,4 73,2 73,1 72,9 72,1 71,9 71,8 71,2 69,4 67,8 66, NL 9 NL

11 Bron: Marktmonitoringenquête Door deze figuren te combineren wordt duidelijk dat enkele sectoren aanmerkelijk slechter presteren in grote lidstaten dan in de EU als geheel. Dat geldt voor spoorwegen 9 (tien plaatsen lager in de tabel met landenweging op basis van de bevolkingsomvang), brandstoffen en voertuigverzekeringen (negen plaatsen lager), vaste telefonie (zes plaatsen), vliegreizen (vijf plaatsen) en postdiensten (vijf plaatsen). De markten die in beide figuren consistent de laagste -scores hebben zijn: Dienstenmarkten EU-27 weging op basis van bevolkingsomvang EU-27 alle landen gelijk gewogen 65,3 66,3 68,1 67,8 69,9 71,2 70,8 74,8 Goederenmarkten EU-27 weging op basis van bevolkingsomvang EU-27 alle landen gelijk gewogen 70,6 69,4 75,6 74,4 76,7 75,9 76,9 76,4 In de analyse van de consumentenmarkten wordt rekening gehouden met het belang van elke markt in het huishoudbudget. In Figuur 3 wordt de in relatie het budgetonderzoek 10 (HBS) weergegeven, die het percentage van elke markt in de consumentenuitgaven geeft. Voor enkele markten kan het HBS-cijfer laag lijken, zoals voor leningen, hypotheken e.d., omdat het cijfer alleen de kosten en vergoedingen omvat, maar niet de aflossingen. Er zijn ook markten die, ondanks hun lage aandeel in de uitgaven, een groot effect hebben op de welvaart van huishoudens (beleggingen, pensioenen en aandelen; makelaars; leningen, hypotheken e.d.) Bij het vergelijken van s tussen markten moet uiteraard ook in aanmerking worden genomen dat de kwaliteit van bepaalde openbare diensten (bv. spoorwegen) slechts gedeeltelijk kan worden gerelateerd aan de aanbieders en ook door de infrastructuur wordt beïnvloed. Cijfers van Eurostat voor 2005 en schattingen voor ontbrekende categorieën. NL 10 NL

12 Figuur 3: (Marktprestatie-indicator) en HBS (Household Budget Survey-budgetonderzoek) Aandeel in het huishoudbudget 6% 5% 4% 3% 2% Markt % Credits Investments, pensions & securities % Marktprestatie-indicator (gewogen naar bevolkingsgrootte) 40 8 Bron: Marktmonitoringenquête, gegevens van Eurostat, schattingen NL 11 NL

13 Er is een duidelijke tendens dat markten waarin consumenten meer geld besteden, een hogere plaats op de ranglijst behalen. Tegelijkertijd is het potentiële verlies voor consumenten als gevolg van slecht werkende markten hoger in markten waarin consumenten een groter deel van hun budget besteden dan in markten waarin ze minder besteden Marktprestatie-indicator inclusief overstappen (O) De overstapindicator is beschikbaar voor elf van de vijftig onderzochte consumentenmarkten. De marktprestatie-indicator inclusief overstappen (O) wordt hieronder weergegeven. De Oindex is berekend op basis van alle vijf aspecten (inclusief overstappen) voor de elf markten waarvoor gegevens over overstappen beschikbaar zijn. Alle componenten hebben een gelijk gewicht. Figuur 4: O (Marktprestatie-indicator inclusief overstappen) 64,8 65,3 75,8 76,4 74,4 75,6 71,5 73,6 71,4 72,6 71,1 71,5 71,1 71,4 70,6 72,6 69,8 71,3 69,1 69,9 78,4 79, O Bron: Marktmonitoringenquête diensten en elektriciteit zijn de markten waarvoor geldt dat de overstapindicator de O het meest naar beneden haalt Vergelijkbaarheid Terwijl in aal 52% van de consumenten in de EU het gemakkelijk vindt om goederen en diensten met elkaar te vergelijken (scores van 8 en met 10), is vergelijking voor maar liefst 12% een moeilijke opgave (scores van 0 en met 4). In Figuur 5 en met Figuur 9 worden de scores voor de componenten van de /O weergegeven. Het gaat daarbij om het percentage respondenten dat een bepaalde mening deelt en de gemiddelde score voor elke markt op een schaal van 0 (laagste score) en met 10 (hoogste score). NL 12 NL

14 Figuur 5: Vergelijkbaarheid Hoe moeilijk of gemakkelijk was het, op een schaal van 0 en met 10, om de producten/diensten van de verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken? 5% 29% 5% 32% 6% 30% 6% 34% 7% 33% 7% 33% 6% 33% 6% 32% 7% 35% 9% 34% 7% 35% 7% 36% 8% 34% 8% 35% 7% 38% 9% 36% 8% 37% 9% 35% 9% 37% 9% 36% 8% 39% 10% 35% 9% 37% 12% 31% 9% 11% 39% 36% 11% 36% 11% 38% 10% 40% 12% 37% 13% 37% 12% 37% 11% 43% 13% 39% 13% 40% 15% 37% 15% 38% 15% 39% 15% 42% 16% 38% 17% 37% 19% 35% 17% 40% 17% 40% 18% 39% 17% 43% 20% 38% 19% 41% 17% 45% 27% 43% 66% 63% 63% 60% 61% 61% 60% 62% 59% 58% 58% 57% 58% 57% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 54% 55% 57% 54% 52% 53% 53% 51% 50% 51% 50% 50% 47% 48% 47% 48% 47% 46% 46% 44% 46% 46% 43% 43% 44% 40% 42% 40% 38% 31% 7,9 7,7 7,7 7,7 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,2 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8 6,8 6,7 6,7 6,7 6,6 6,6 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 5, Bron: Marktmonitoringenquête Er bestaat een duidelijk verband tussen de rangschikking op grond van vergelijkbaarheid en het resultaat van de ale. Desondanks zijn er enkele markten waar de vergelijkbaarheid minder problematisch lijkt te zijn (zoals de markten voor tweedehands auto's en gok- en loterijdiensten). Ook zijn er markten die op het gebied van vergelijkbaarheid aanmerkelijk slechter scoren dan voor de algehele. Voor deze markten (zoals tandheelkundige diensten, medicijnen zonder recept, begrafenisdiensten) is vergelijkbaarheid een aspect dat kan worden verbeterd. Daarnaast moet bij de analyse van de vergelijkbaarheid, hoewel deze indicator op zowel goederen als diensten van toepassing is, voorzichtigheid worden betracht omdat in sommige markten geen echte concurrentie bestaat (zoals spoorwegen en tram, bus en metro). NL 13 NL

15 De markten waarin consumenten het het moeilijkst vinden om producten en diensten te vergelijken zijn banken, mobiele en vaste telefonie, water, gas, elektriciteit en specifieke aspecten van huisvestingsdiensten (makelaars, juridische en boekhoudkundige diensten). Mogelijke redenen hiervoor kunnen zijn: een beperkt aantal aanbieders, onoverzichtelijke en versnipperde markten die 'technische deskundigheid' vereisen die de consumenten niet hebben (huisvesting, financiële diensten), snelle technologische ontwikkelingen (telecomdiensten) of een overvloed aan complexe aanbiedingen en een groot aantal aanbieders (mobiele telefonie, banken) Vertrouwen 14% van de Europese consumenten heeft er geen vertrouwen in dat leveranciers of detailhandelaars de regel- en wetgeving die bedoeld is om de consumenten te beschermen, naleven (zie Figuur 6). Figuur 6: Vertrouwen In welke mate, op een schaal van 0 en met 10, heeft u er vertrouwen in dat aanbieders de wet- en regelgeving inzake de bescherming van consumenten respecteren? 5% 6% 9% 5% 9% 7% 10% 11% 7% 8% 7% 8% 11% 10% 10% 10% 13% 9% 10% 11% 11% 10% 11% 11% 12% 12% 14% 15% 14% 13% 15% 15% 13% 16% 14% 16% 14% 15% 18% 18% 19% 19% 22% 20% 21% 23% 22% 26% 28% 29% 35% 40% 34% 41% 41% 43% 38% 36% 45% 44% 48% 47% 42% 43% 45% 44% 38% 48% 46% 46% 48% 48% 45% 48% 47% 46% 42% 41% 42% 46% 41% 45% 50% 43% 47% 45% 48% 49% 45% 43% 43% 42% 41% 43% 46% 43% 43% 44% 46% 45% 60% 54% 57% 53% 51% 50% 52% 53% 48% 48% 45% 48% 45% 46% 46% 49% 46% 43% 44% 43% 42% 42% 44% 42% 42% 42% 44% 45% 44% 42% 44% 41% 38% 41% 39% 39% 38% 36% 37% 39% 38% 39% 38% 37% 33% 34% 35% 30% 26% 26% ,7 7,4 7,4 7,4 7,2 7,2 7,2 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1 7,0 7,0 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,7 6,7 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,4 6,4 6,4 6,4 6,3 6,2 6,2 6,1 6,1 6,1 5,9 5,6 5,6 Bron: Marktmonitoringenquête NL 14 NL

16 Figuur 6 laat zien dat de score op grond van vertrouwen niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met de score bij de algehele. Enkele markten, zoals postdiensten, tandheelkundige diensten en begrafenisdiensten, presteren beter. scoren gemiddeld bij vertrouwen, maar matig bij vergelijkbaarheid. Deze markten staan duidelijk bloot aan een hoger risico dat zich problemen voordoen als gevolg van asymmetrische informatie. Twee markten worden door de Europese consumenten bijzonder gewantrouwd: beleggingen, pensioenen en aandelen en tweedehands auto's. Voor deze markten zijn de negatieve scores gelijk aan of zelfs hoger dan de positieve scores. Een deel van het wantrouwen van de consumenten kan worden verklaard door de huidige economische en financiële crisis. Ook ondoorzichtigheid en verschillen tussen advertenties en het resultaat van de geleverde diensten kunnen mogelijk als verklaring van deze resultaten dienen. Enkele andere markten laten ook slechte resultaten zien voor vertrouwen: telecomdiensten in het algemeen (vaste telefonie, mobiele telefonie en internet), energiediensten (elektriciteit, gas en brandstoffen), vlees en vleesproducten, kleding en schoeisel, banken (betaalrekeningen en leningen, hypotheken e.d.), spoorwegen en onderhoud van huis en tuin. In enkele markten kunnen de resultaten zijn beïnvloed door het bestaan van sectorspecifieke consumentenwetgeving of snelle technologische ontwikkelingen. Consumenten kunnen zich bijvoorbeeld niet bewust zijn van het feit dat hun aanbieder niet verantwoordelijk is voor bepaalde diensten. De markten die het meeste vertrouwen genieten zijn persoonlijke diensten (persoonlijke verzorging, tandheelkundige diensten, begrafenisdiensten), witgoed (kleine of grote huishoudelijke apparaten) en categorieën met een hoge omloopsnelheid (zoals brood, granen, rijst, pasta of boeken, tijdschriften en kranten). De meeste van deze markten zijn minder sterk gereguleerd. Ook postdiensten genieten het vertrouwen van de Europese consumenten Problemen 11% van de Europese consumenten verklaarde een of meer problemen te hebben ervaren in een van de vijftig onderzochte markten. NL 15 NL

17 Figuur 7: Problemen Heeft u een probleem gehad met een product of dienst of met de aanbieder daarvan waarbij u dacht een legitieme reden klagen te hebben? 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 6% 6% 7% 7% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 12% 13% 13% 13% 14% 15% 15% 16% 17% 17% 18% 19% 19% 19% 20% 21% 21% 26% Ja Bron: Marktmonitoringenquête De rangschikking van de markten op grond van het optreden van problemen is slechts gedeeltelijk een afspiegeling van de rangschikking aan de hand van de ale, omdat een positieve -score niet noodzakelijkerwijs op een klein aantal problemen duidt, en andersom. De meeste laag geplaatste markten scoren ook slecht op het gebied van het aantal problemen dat door consumenten wordt ervaren. en nieuwe auto's zakken het meest ten opzichte van hun plaats op de ranglijst voor de algehele. Enkele markten staan hoger op de lijst: gok- en loterijdiensten, brandstoffen, woonverzekeringen, gas en voertuigverzekeringen. Verzekeringen hebben in het algemeen een betere score voor problemen dan voor vertrouwen of vergelijkbaarheid. Hetzelfde geldt voor energiediensten Klachten Uit de antwoorden op de vraag over klachten blijkt dat in aal een op de vijf consumenten niet had geklaagd, ook al hadden ze daar (volgens henzelf) een legitieme reden voor. De meeste consumenten (58%) klaagden bij de detailhandelaar of de dienstverlener. Slechts 8% van de consumenten richtte de klacht rechtstreeks de fabrikant. NL 16 NL

EUROPESE COMMISSIE. HET SCOREBORD VOOR DE CONSUMENTENMARKTEN Markten laten werken voor consumenten Zesde uitgave oktober 2011

EUROPESE COMMISSIE. HET SCOREBORD VOOR DE CONSUMENTENMARKTEN Markten laten werken voor consumenten Zesde uitgave oktober 2011 EUROPESE COMMISSIE HET SCOREBORD VOOR DE CONSUMENTENMARKTEN Markten laten werken voor consumenten Zesde uitgave oktober 2011 Scorebord voor de consumentenmarkten Markten laten werken voor consumenten SEC(2011)

Nadere informatie

werking van de product- en kapitaalmarkten in de EU. Hierbij gaat een verslag van de Commissie over de economische hervorming: verslag over de

werking van de product- en kapitaalmarkten in de EU. Hierbij gaat een verslag van de Commissie over de economische hervorming: verslag over de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 januari 2003 (17.01) (OR. fr) 5271/03 UEM 7 ECOFIN 7 MI 10 EF 2 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese

Nadere informatie

Inzicht in de aanpak van veiligheid en gezondheid, psychosociale risico s en werknemersparticipatie op het werk op basis van Esener

Inzicht in de aanpak van veiligheid en gezondheid, psychosociale risico s en werknemersparticipatie op het werk op basis van Esener NL Veilig en gezond aan het werk, dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak. Inzicht in de aanpak van veiligheid en gezondheid, psychosociale risico s en werknemersparticipatie op het werk op basis

Nadere informatie

De distributiesector en de impact ervan op de prijzen in het eurogebied

De distributiesector en de impact ervan op de prijzen in het eurogebied De distributiesector en de impact ervan D. Cornille J. Langohr Inleiding De distributiesector is de voornaamste schakel tussen producenten en consumenten. Deze rol van «tussenpersoon» vertaalt zich in

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.1.2014 COM(2014) 21 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Energieprijzen

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA NL JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA Mededeling Deze uitgave is eigendom van het Europees Waarnemingscentrum

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 17 september 2007 FM 2007-02078 M Onderwerp Groenboek

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.11.2012 COM(2012) 702 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Het beschermen

Nadere informatie

Concurrentie in de Belgische distributie

Concurrentie in de Belgische distributie Federaal Planbureau Kunstlaan 47-49, 1000 Brussel http://www.plan.be WORKING PAPER 15-10 Concurrentie in de Belgische distributie Juni 2010 Jan van der Linden, jvdl@plan.be Abstract De Belgische groot-

Nadere informatie

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 RICHTLIJN 2006/32/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten

Nadere informatie

Consumententevredenheid bij elektronische communicatie 2009

Consumententevredenheid bij elektronische communicatie 2009 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl TNO-rapport 35058

Nadere informatie

GROENBOEK. Een geïntegreerde markt van pakketbestellingen voor groei van de elektronische handel in de EU. (Voor de EER relevante tekst)

GROENBOEK. Een geïntegreerde markt van pakketbestellingen voor groei van de elektronische handel in de EU. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.11.2012 COM(2012) 698 final GROENBOEK Een geïntegreerde markt van pakketbestellingen voor groei van de elektronische handel in de EU (Voor de EER relevante tekst) NL NL 1.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.2.2008 COM(2008) 64 definitief Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van [ ] over de toepassing van Verordening (EG) nr. 2560/2001

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector

Monitor Financiële Sector Monitor Financiële Sector De markt voor natura-uitvaartverzekeringen Datum 10 juni 2008 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Inhoud 1. Inleiding p. 3 2. De markt voor natura-uitvaartverzekeringen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Actief arbeidsmarktbeleid voor de Europa 2020 -strategie Ways to move forward

Actief arbeidsmarktbeleid voor de Europa 2020 -strategie Ways to move forward Actief arbeidsmarktbeleid voor de Europa 2020 -strategie Ways to move forward Vlaamse Overheid, Departement Werk en Sociale Economie i.s.m. het Steunpunt Werk en Sociale Economie, de Europese Commissie

Nadere informatie

Legal Aid in Europe: Nine Different Ways to Guarantee Access to Justice?

Legal Aid in Europe: Nine Different Ways to Guarantee Access to Justice? Legal Aid in Europe: Nine Different Ways to Guarantee Access to Justice? Dutch Summary 21/2/2014 Maurits Barendrecht Laura Kistemaker Henk Jan Scholten Ruby Schrader Marzena Wrzesinska Article 6 ECHR guarantees

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.4.2014 COM(2014) 213 final 2014/0121 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van

Nadere informatie

Evaluatie Kredietregels

Evaluatie Kredietregels Evaluatie Kredietregels Reactie op de resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van kredietregels 17 oktober 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel I: Maatregelen die al zijn genomen... 3 Deel

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Meting 2011 Florieke Westhof Mirjam Tom Paul Vroonhof Zoetermeer, december 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.6.2008. SEC(2008) 2193 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE EUROPESE CODE VAN BEST PRACTICES TER VERGEMAKKELIJKING VAN DE TOEGANG

Nadere informatie

Brussel, 20 maart 2013 (20.03) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 7710/13 CO SOM 54 MI 224

Brussel, 20 maart 2013 (20.03) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 7710/13 CO SOM 54 MI 224 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 maart 2013 (20.03) (OR. en) 7710/13 CO SOM 54 MI 224 BEGELEIDE DE OTA van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

De Nederlandse Postmarkt in 2008-2009

De Nederlandse Postmarkt in 2008-2009 De Nederlandse Postmarkt in 2008-2009 OPENBARE VERSIE September 2010 OPTA/AM/2010/202063 1 MANAGEMENT SAMENVATTING... 2 1 Inleiding... 9 2 Opzet monitoring... 10 2.1 Wettelijke basis... 10 2.2 Bronnen...

Nadere informatie

Rood staan op particuliere betaalrekeningen

Rood staan op particuliere betaalrekeningen Rood staan op particuliere betaalrekeningen Onderzoek naar marktmacht Uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt Nils von Hinten Reed Ewa Mendys-Kamphorst Prof. Maarten Janssen 12 mei

Nadere informatie

De digitale uitdaging in Europa

De digitale uitdaging in Europa De digitale uitdaging in Europa Bijdrage van de Commissie voor de Europese Raad van 24 en 25 oktober 2013 BIJDRAGE VAN DE COMMISSIE AAN HET IN OKTOBER 2013 TE HOUDEN DEBAT VAN DE EUROPESE RAAD OVER DE

Nadere informatie

Energieprijsvergelijkers 2010

Energieprijsvergelijkers 2010 Energieprijsvergelijkers 2010 Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas Den Haag, INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING...2 1.1. Aanpak...2 1.2. Resultaten onderzoek...2 1.3.

Nadere informatie