Beslissing p bezwaarschrift» Verzoek om informatie (Wofoverzoek).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beslissing p bezwaarschrift» Verzoek om informatie (Wofoverzoek)."

Transcriptie

1 Statenvoorstel nr. PS/2Ö13/SS9 Beslissing p bezwaarschrift» Verzoek om informatie (Wofoverzoek). bij 2013/ mw. Margreet Prakken, telefoon Aan Provinciale Staten Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift. Verzoek om informatie (Wob-verzoek). Bijlagen I. Ontwerpbesluit nr. PS/2013/559 (bijgevoegd) II. Bijlagen (verzoek, bestreden besluit, bezwaarschrift) Samenvatting van het voorgestelde besluit Iemand heeft een werzoek om informatie gericht tot Prowïmelaie Staten. Het gaat om de declaraties wan de fractie wan de Partij or de Vrijheid. Het verzoek is deeis afgewezen en tegen de afwijzing Is bezwaar gemaakt. Prowinciale Staten verklaren de bezwaren deels gegrond en passen de motiwering van hun besluit aan. Voor het overige vinden zij de bezwaren ongegrond. De behandeling van het bezwaar leidt niet tot een ander besluit. Inleiding en probleemstelling Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan een ieder zich tot de overheid (bestuursorgaan) wenden met een verzoek om informatie. In dit geval heeft de heer J. Hanenbergh uit Utrecht Provinciale Staten van Overijssel verzocht om informatie met betrekking over de verantwoording van de fractievergoedingen en financiële jaarverslagen van de Partij voor de Vrijheid (PW) van maart 2011 tot heden (2 januari 2013). Het verzoek is nader toegelicht, daaruit blijkt dat het vooral gaat om de declaratieformulieren en de onderliggende nota's en bonnen met betrekking tot alle uitgaven die de Statenfractie heeft gedaan vanaf maart Voor details verwijst de commissie naar het verzoek zelf (bijgevoegd). Let wel: iemand die een verzoek om informatie doet, hoeft daarbij geen belang op te geven. Daar mag de overheid ook niet naar vragen. Iedereen mag overal informatie over opvragen. Tegen het besluit is bezwaar gemaakt namens de heer Hanenbergh, door mr. H. van Drunen van juridisch adviesbureau Maury. Het verzoek om informatie is behandeld door de Statengriffie. Namens Provinciale Staten heeft de voorzitter van Provinciale Staten op 18 januari 2013 een besluit genomen op het verzoek (bijgevoegd). Provinciale Staten hebben besloten de gevraagde informatie beschikbaar te stellen voor zover die in hun bezit is. Het gaat daarbij om e provincie v^ erij5sel

2 » de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 «de Verordening rechtspositie Statenleden, gedeputeerden en commissieleden provincie Overijssel 2007» diverse brieven over de toekenning en verantwoording van fractiebijdragen, onder meer de vaststelling van de besteding over 2011 (na 9 maart 2011) het Statenvoorstel en besluit over de uitgaven Met betrekking tot de overige gevraagde informatie (de onderliggende nota's en bonnen) hebben Provinciale Staten in hun besluit meegedeeld dat deze stukken eigendom van de fracties zelf zijn en dat de verzoeker voor inzage in die stukken terecht kan bij de penningmeester van de PVV-fractie, de heer Berkhof. Over de ingediende re/sdeclaraties is opgemerkt dat deze via de website van de provincie Overijssel zijn in te zien. Dit betekent dat het verzoek om informatie gedeeltelijk is afgewezen (de stukken die bij de penningmeester van de PVV zijn in te zien (de nota's en bonnen) en de reisdeclaraties). Tegen een afwijzing kan de verzoeker bezwaar maken. In bezwaar voert de heer Van Drunen bezwaren aan tegen de afwijzing voor zover het om de nota's en bonnen gaat. De bezwaren zijn: I. De beslissing om deze stukken zelf niet openbaar te maken, is in strijd met de Wet openbaarheid van bestuur omdat deze overweging geen grond is om informatie te weigeren (het gaat om de opmerking dat deze stukken eigendom zijn van de fractie); II. De stukken zijn via Provinciale Staten naar de provinciale accountant gestuurd en berusten daarom onder Provinciale Staten; III. Stukken die onder Provinciale Staten berusten, vallen onder de werkingssfeer van de Wob en kunnen alleen op grond van in de Wob genoemde gronden worden afgewezen. Bezwaa rproced u re De beslissing op bezwaarschriften, ingediend bij Provinciale Staten, wordt voorbereid door de Hoor- en Adviescommissie Provinciale Staten, bestaande uit een onafhankelijke voorzitter en drie Statenleden. Team Juridische Zaken levert de secretaris van de commissie. De commissie voor dit bezwaarschrift bestaat uit voorzitter ML van den Heuvel en leden mevrouw M. Breedijk, de heer J. Blom en de heer P. Schipper. De commissie brengt door middel van dit Statenvoorstel advies uit over het door Provinciale Staten te nemen besluit. Bezwaarmaker heeft te kennen gegeven geen behoefte te hebben aan een hoorzitting. Overwegingen Wet openbaarheid wan bestuur De Wet openbaarheid van bestuur regelt het verschaffen van informatie door het bestuur over bestuurlijke aangelegenheden. In principe is alle informatie over een bestuurlijke aangelegenheid, in de vorm van documenten, audiodragers, films, computerbestanden etc, die onder de overheid berust, openbaar. Dat wil zeggen dat de overheid die informatie moet verschaffen als iemand daar om vraagt. Artikel 3 van de Wob omschrijft dit zo: Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Het gaat daarbij evenwel (artikel 1 van de Wob) a. alleen om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid en b. alleen om informatie die bij het bestuursorgaan berust. Daarna komt de vraag aan de orde of de openbaarmaking van de informatie kan worden verhinderd (artikel 10 bevat de uitzonderingen op de regel dat alle informatie openbaar is). We moeten eerst de vraag beantwoorden of de gevraagde informatie (nota's en bonnen) betrekking heeft op een 'bestuurlijke aangelegenheid'. Uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State (25 april 2000, AB 2000/210) valt af te leiden dat informatie over'declaratieformulieren en de onderliggende nota's en bonnen' een bestuurlijke aangelegenheid betreft. Dat is in deze zaak niet anders en dit is ook niet in geschil. Statenvoorstel nr. PS/2013/559

3 De tweede vraag die beantwoord moet worden betreft de vraag of die informatie berust bij het bestuursorgaan. In het verlengde daarvan speelt ook nog een rol of de informatie, als die er niet is, bij het bestuursorgaan behoort te berusten. In het bestreden besluit is aangegeven dat de nota's en bonnen eigendom zijn van de fractie van de PW. Daarmee is impliciet gezegd dat Provinciale Staten die nota's en bonnen niet hebben en ze daarom niet kunnen verstrekken. Het niet in eigendom hebben is evenwel geen grond om een verzoek om informatie af te wijzen. Het gaat er om of die documenten bij het bestuursorgaan (Provinciale Staten) aanwezig zijn of zouden moeten zijn (berusten of behoren te berusten). Daarom is bezwaar I gegrond. Berusten en behoren te berusten Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State komt naar voren dat het bij de Wob niet alleen gaat om informatie die bij een bestuursorgaan berust, maar ook of die informatie bij dat bestuursorgaan behoort te berusten. De nota's en bonnen zijn ontegenzeggelijk niet bij Provinciale Staten aanwezig, zij berusten daar niet en zijn daar ook nooit geweest. De bezwaarmaker stelt dat de nota's en bonnen bij Provinciale Staten behoren te berusten, en zij moeten de bonnetjes openbaar maken. Juridische situatie Op grond van artikel 7 van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 (PS/2008/788, hierna: de Verordening 1 ) ontvangen alle Statenfracties jaarlijks een financiële vergoeding voor fractieondersteuning. Binnen drie maanden na het einde van het kalenderjaar dient elke fractie verantwoording af te leggen aan Provinciale Staten over de besteding van de bijdrage. In artikel 8 van de Verordening zijn de bestedingsdoeleinden van de fractievergoeding genoemd. Zij besteden de vergoeding om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te vervullen. Ook is aangegeven waaraan de vergoeding niet besteed mag worden. In bijlage II van het besluit, de aanvullende toelichting op artikel 8, staat een tabel waarin wordt toegelicht om welke specifieke kosten het gaat en welke voorwaarden gelden voor de declaratie van kosten. In die tabel staat dat bepaalde uitgaven worden vergoed onder overlegging van de noodzakelijke bewijsstukken. Het gaat om reis- en verblijfskosten, abonnementskosten voor Internet, telefoon- en internetkosten en kosten inzake huisvesting (huur, verlichting, verwarming, inrichtingskosten e.d.). Het zijn deze nota's en bonnen waar het Wob-verzoek van de heer Hanenbergh het oog heeft. In artikel 13 van de Verordening, dat betrekking heeft op de financiële verantwoording, is in het zevende lid bepaald dat Provinciale Staten een besluit nemen over de hoogte van de vergoeding voor fractieondersteuning door de vaststelling van de verschillende daarvoor in aanmerking komende bedragen. Daaronder vallen de reis- en verblijfskosten, abonnementskosten voor Internet, telefoon- en internetkosten en kosten inzake huisvesting (huur, verlichting, verwarming, inrichtingskosten e.d). De verantwoording gebeurt in de vorm van een verslag (artikel 13, eerste lid Verordening). De fracties gebruiken daarvoor een speciaal format en een overzicht van hun bankafschriften (tweede lid), maar er geldt geen plicht om de onderliggende nota's en bonnen bij dat verslag aan Provinciale Staten te overleggen. Dat gebeurt dus ook niet. De juistheid van de declaraties wordt natuurlijk wel gecontroleerd. Dat gebeurt voor bepaalde kosten aan de hand van de nota's en bonnen. Dat doen Provinciale Staten niet zelf; zij laten de controle uitvoeren door een accountant (zesde lid). De accountant brengt op grond van artikel 13, zesde lid van de Verordening vervolgens aan Provinciale Staten advies uit en voegt bij zijn advies het verslag en de bankafschriften. Hieruit volgt dat de nota's en bonnen niet onder Provinciale Staten komen te berusten. In de regelingen van Provinciale Staten is vastgelegd dat de nota's en bonnen door de fracties rechtstreeks aan de accountant ter hand gesteld worden teneinde de controle mogelijk te 1 EDO 2013/ Statenvoorstel nr. PS/2013/559

4 maken. Zij betrekken de nota's en bonnen niet bij de besluitvorming over de verantwoording over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning. De fracties moeten de nota's en bonnen op grond van artikel 13 van de Verordening zelf bewaren. Op grond van artikel 13 van de Verordening behoren de nota's en bonnen dus ook niet bij Provinciale Staten te berusten. Dit brengt dan met zich mee dat een verzoek om informatie dat betrekking heeft op de nota's en bonnen, kan worden afgewezen op de grond dat deze informatie niet onder Provinciale Staten van Overijssel berust en ook niet behoort te berusten. De commissie vindt daarom dat het bezwaar II ongegrond is. Het bezwaar, geformuleerd onder III merkt de commissie niet aan als een bezwaar, dit is slechts een algemene weergave van de strekking van de Wet openbaarheid van bestuur. Deze situatie zich niet voor. Opmerkingen wan formese aard Er kleven een paar gebreken van formele aard aan het bestreden besluit. De vaststelling van de beslissing op bezwaar heft deze automatisch op. Het herstel moet in de beslissing op bezwaar worden genoemd om te voorkomen dat de bestuursrechter het besluit op formele gronden vernietigt. Vergoeding wan proceskosten De raadsman heeft verzocht om vergoeding van de proceskosten. Een dergelijk verzoek kan alleen gehonoreerd worden als het bestreden besluit wordt herroepen wegens onrechtmatigheid. Dat gebeurt in dit geval niet, zodat het verzoek dient te worden afgewezen. Conclusie De bezwaren zijn deels gegrond en voor het overige ongegrond. De gegrondheid van bezwaar I leidt niet tot aanpassing van het bestreden besluit, maar wel tot aanvulling van de motivering daarvan. Advies Gelet op het voorgaande adviseert de Hoor- en Adviescommissie Provinciale Staten u 1. de bezwaren deels gegrond te verklaren, onder verbetering van de motivering en herstel van formele gebreken; 2. de bezwaren voor het overige ongegrond te verklaren; 3. het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen, en 4. de beslissing op bezwaar vast te stellen conform het concept in bijlage I. De Hoor- en Adviescommissie Provinciale Staten, voorzitter, /!/ X secretaris, Statenvoorstel nr. PS/2013/559

5 Bijlage I Ontwerpbesluit mr* PS/2013/559 Provinciale Staten van Overijssel, gelezen het advies van de Hoor- en adviescommissie Provinciale Staten d.d. - kenmerk f over het bezwaarschrift namens de heer ]. Hanenbergh te Utrecht met betrekking tot een verzoek om afschriften van alle documenten die betrekking hebben op de verantwoording van de fractievergoedingen en financiële jaarverslagen van de Partij voor de Vrijheid (PVV) van maart 2011 tot heden (2 januari 2013), gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet openbaarheid van bestuur, besluiten; 1. de bezwaren deels gegrond te verklaren, onder verbetering van de motivering en herstel van formele gebreken; 2. de bezwaren voor het overige ongegrond te verklaren; 3. het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen, en 4. de beslissing op bezwaar vast te stellen conform het concept in bijlage 1. Zwolle, Provinciale Staten voornoemd, voorzitter, griffier, Statenvoorstel nr. PS/2013/559

6 Bijlage 1, Concept-beslissing op bezwaar Geachte heer Van Drunen, Op 8 februari 2013 heeft u namens de heer J. Hanenbergh te Utrecht bezwaar gemaakt tegen ons besluit van 18 januari 2013, PS/2013/3 waarbij wij het verzoek om informatie uit documenten die betrekking hebben op de verantwoording van de fractievergoedingen en financiële jaarverslagen van de Partij voor de Vrijheid (PW) van maart 2011 tot heden (2 januari 2013) gedeeltelijk hebben toegewezen en voor het overige hebben afgewezen. U heeft te kennen gegeven geen behoefte te hebben aan een hoorzitting, zodat deze achterwege is gelaten. In deze brief leest u de beslissing op het bezwaarschrift. Besluit Wij hebben besloten: 1. de bezwaren deels gegrond te verklaren, onder verbetering van de motivering en herstel van formele gebreken; 2. de bezwaren voor het overige ongegrond te verklaren; 3. het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen. Hieronder leest u de motivering van ons besluit. werwegingers Wij hebben op het verzoek van de heer Hanenbergh afwijzend beslist voor zo ver het ging om de "achterliggende stukken bij de verantwoording". Wij hebben meegedeeld dat de heer Hanenbergh bij de fractiesecretaris terecht kan voor inzage. Hiertoe kan de heer Hanenbergh een verzoek indienen bij de PW-fractie. Dit verzoek zal de fractie zelf beoordelen. Hierna zullen wij deze stukken aanduiden als de nota's en bonnen. Tegen dit gedeelte van het besluit richten zich de bezwaren. U voert aan: I. De beslissing om deze stukken zelf niet openbaar te maken, is in strijd met de Wet openbaarheid van bestuur omdat deze overweging geen grond is om informatie te weigeren (het gaat om de opmerking dat deze stukken eigendom zijn van de fractie); II. De stukken zijn via Provinciale Staten naar de provinciale accountant gestuurd en berusten daarom onder Provinciale Staten; III. Stukken die onder Provinciale Staten berusten, vallen onder de werkingssfeer van de Wob en kunnen alleen op grond van in de Wob genoemde gronden worden afgewezen. Juridisch kader De Wet openbaarheid van bestuur regelt het verschaffen van informatie door het bestuur over bestuurlijke aangelegenheden. In principe is alle informatie over een bestuurlijke aangelegenheid, in de vorm van documenten, audiodragers, films, computerbestanden etc, die onder de overheid berust, openbaar. Dat wil zeggen dat de overheid die informatie moet verschaffen als iemand daar om vraagt. Artikel 3 van de Wob omschrijft dit zo: Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Het gaat daarbij evenwel (artikel 1 van de Wob) c. alleen om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid en d. alleen om informatie die bij het bestuursorgaan berust. Daarna komt de vraag aan de orde of de informatie ook openbaar is (artikel 10 bevat de uitzonderingen op de regel dat alle informatie openbaar is). Eerst dienen we de vraag te beantwoorden of de gevraagde informatie betrekking heeft op een 'bestuurlijke aangelegenheid'. Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van Statenvoorstel nr. PS/2013/559

7 25 april 2000, AB 2000/210 valt af te leiden dat informatie over 'declaratieformulieren en de onderliggende nota's en bonnen' een bestuurlijke aangelegenheid betreft. Dat is in deze zaak niet anders en dit is ook niet in geschil. De tweede vraag die beantwoord moet worden betreft de vraag welke informatie berust bij het bestuursorgaan. Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State komt naar voren dat het bij de Wob niet alleen gaat om informatie die bij een bestuursorgaan berust, maar ook of die informatie bij dat bestuursorgaan behoort te berusten. Berusten en behoren te berusten In het bestreden besluit is aangegeven dat de nota's en bonnen eigendom zijn van de fractie van de PW. Daarmee is impliciet gezegd dat wij die nota's en bonnen niet hebben en ze daarom niet kunnen verstrekken. Het niet in eigendom hebben is evenwel geen grond om de gevraagde informatie te weigeren. Het gaat er om of die documenten bij het bestuursorgaan aanwezig zijn of zouden moeten zijn (berusten of behoren te berusten). Dit punt is in het bestreden besluit niet aan de orde geweest en daarom vinden wij het bezwaar, genoemd onder I, gegrond. Wij stellen nu vast dat de gevraagde informatie niet bij ons berust. Die informatie hebben wij nooit gehad en die hebben wij nu ook niet. Daaraan liggen de volgende overwegingen ten grondslag. Op grond van artikel 7 van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 (PS/2008/788, hierna: de Verordening 2 ) ontvangen alle Statenfracties jaarlijks een financiële vergoeding voor fractieondersteuning. In artikel 8 van de Verordening zijn de bestedingsdoeleinden van de fractievergoeding genoemd. De fracties besteden de vergoeding om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te vervullen. Ook is aangegeven waaraan de vergoeding niet besteed mag worden. In bijlage II van het besluit, de aanvullende toelichting op artikel 8, staat een tabel waarin wordt toegelicht om welke specifieke kosten het gaat en welke voorwaarden gelden voor de declaratie van kosten. In die tabel staat dat bepaalde uitgaven worden vergoed onder overlegging van de noodzakelijke bewijsstukken. Het gaat om reis- en verblijfskosten, abonnementskosten voor Internet, telefoon- en internetkosten en kosten inzake huisvesting (huur, verlichting, verwarming, inrichtingskosten e.d.). Het zijn deze nota's en bonnen waar het Wob-verzoek het oog heeft. Binnen drie maanden na het einde van het kalenderjaar dient elke fractie verantwoording af te leggen aan Provinciale Staten over de besteding van de bijdrage. In artikel 13 van de Verordening is in het zevende lid bepaald dat wij een besluit nemen over de hoogte van de vergoeding voor fractieondersteuning door de vaststelling van de verschillende daarvoor in aanmerking komende bedragen. Daaronder vallen de reis- en verblijfskosten, abonnementskosten voor Internet, telefoon- en internetkosten en kosten inzake huisvesting (huur, verlichting, verwarming, inrichtingskosten e.d). De verantwoording gebeurt in de vorm van een verslag (artikel 13, eerste lid Verordening). De fracties gebruiken daarvoor een speciaal format en een overzicht van hun bankafschriften (tweede lid), maar er geldt geen plicht om de onderliggende nota's en bonnen bij dat verslag aan ons te overleggen. Dat gebeurt dus ook niet. De juistheid van de declaraties wordt natuurlijk wel gecontroleerd. Dat gebeurt voor bepaalde kosten aan de hand van de nota's en bonnen. Dat doen wij niet zelf; wij laten de controle uitvoeren door een accountant (zesde lid). De accountant brengt op grond van artikel 13, zesde lid van de Verordening vervolgens aan ons advies uit en voegt bij zijn advies het verslag en de bankafschriften. Hieruit volgt dat de nota's en bonnen niet onder ons komen te berusten. Wij hebben in onze regelingen vastgelegd dat de nota's en bonnen door de fracties rechtstreeks aan de accountant ter hand gesteld worden teneinde de controle mogelijk te 2013/ , reeds in bezit van cliënt Statenvoorstel nr. PS/2013/559

8 maken. Wij betrekken de nota's en bonnen niet bij onze besluitvorming over de verantwoording over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning. De fracties moeten de nota's en bonnen op grond van artikel 13 van de Verordening zelf bewaren. Op grond van artikel 13 van de Verordening behoren de nota's en bonnen dus ook niet bij ons te berusten. Dit brengt dan met zich mee dat wij een verzoek om informatie dat betrekking heeft op de nota's en bonnen, mogen afwijzen op de grond dat deze informatie niet onder ons berust en ook niet behoort te berusten. Wij vinden daarom dat het bezwaar II ongegrond is. Het bezwaar, geformuleerd onder III merken wij niet aan als een bezwaar, dit is slechts een algemene weergave van de strekking van de Wet openbaarheid van bestuur. Nu de stukken niet onder ons berusten, of behoren te berusten, doet deze situatie zich niet voor. Opmerkingen van formele aard Door de vaststelling van deze beschikking zijn formele gebreken van het bestreden besluit hersteld. Verzoek om vergoeding wan de kosten van rechtsbijstand, Op grond van artikel 7:15, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht vergoeden wij op verzoek aan belanghebbenden uitsluitend de kosten, die zij in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs hebben moeten maken voor zover het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Wij wijzen uw verzoek om proceskostenvergoeding af, omdat het bestreden besluit niet is herroepen door intrekking of herziening vanwege een onrechtmatigheid die ons valt toe te rekenen. Tot slot Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u daartegen beroep instellen bij de Rechtbank Overijssel. Heer hierover leest u onder dit besluit. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw mr. M. Prakken van het team Juridische Zaken van de provincie Overijssel, telefoon of per Provinciale Staten van Overijssel, voorzitter, secretaris, Rechtsmiddel Binnen zes weken ingaand op de dag na de datum van verzending van bijgaand besluit kan een belanghebbende daartegen een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Overijssel, Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle (telefoon ). Het beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; d. de gronden van het beroep. Statenvoorstel nr. PS/2013/559

9 Verder dient zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft te worden overgelegd. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Voor inlichtingen over de beroepsprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal medewerker die bij het besluit is vermeld of tot de Rechtbank Overijssel. Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht. In dat geval is extra griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een beroepschrift heeft ingediend. Statenvoorstel nr. PS/2013/559

10 Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Jeroen Hanenbergh woensdag 2 januari :36 postbus Informatieverzoek aan Commissaris van de Koningin Overijssel PROVINCIALE STATEN Aan: Commissaris van de Koningin Provinciale Staten OverijssejlVAPtOVERUSSEL mail: postbus(s)overiissel.nl Reg.nr. V&/'2o\h/h Betreft: Informatieverzoek Mijn kenmerk: 02/01-13-VIII Utrecht, 2 januari 2013 Geachte Commissaris van de Koningin, Dat. ontv. Routing 0 2 JAN 2013 Hierbij vraag ik in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) afschriften op van alle documenten die betrekking hebben op de verantwoording van de fractievergoedingen en financiële jaarverslagen van de Partij voor de Vrijheid (PW) van maart 2011 tot heden (2 januari 2013). Het gaat hierbij dan uitdrukkelijk om de jaarverslagen zelf, correspondentie daarover, in het bijzonder de stukken en alle correspondentie over de verantwoording van de (overheid)subsidies daarover, de kosten en de besluitvorming daarover, afschriften van bonnen en facturen van telefonie, kantinekosten, kantoorkosten, repro, I&A, reiskosten, kassabonnen, facturen van derden en crediteuren, afschriften van afrekeningen van zakelijke rekeningen, afschriften van registratiecontracten van domeinnamen en afschriften van facturen van Kamer van Koophandel- en notariskosten. Voor wat betreft de kosten van personeel (raadsleden, burgercommissieleden en fractie-assistenten, zowel parttimers als 0-urencontracten) afschriften van urenstaten, afschriften van het grootboek en het kassaboek (facturen, bankbescheiden, kasdeclaraties), correspondentie met het administratiekantoor van de Provinciale Staten, verantwoording over de fractie-uitgaven van 2010, 2011 en 2012 (de verslagen van het administratiekantoor van de Provinciale Staten, de conceptrapportages, commentaren van de fractie van de PW daarop) en de verslagen van het administratiekantoor aan het Dagelijks Bestuur van de Provinciale Staten en de correspondentie daarover. Ook zou ik graag een afschrift van de 'verordening fractie-ondersteuning' ontvangen. Deze opsomming is overigens niet limitatief. Ik verwacht een besluit over de gevraagde afschriften binnen vier weken, de geldende termijn binnen de Wet Openbaarheid van Bestuur. Op 20 februari 2013 heb ik een deadline voor een journalistieke productie, hopelijk is het mogelijk daar rekening mee te houden? Mocht een deel van bovenstaande documenten niet bij uw bestuursorgaan aanwezig zijn, zou u dan kunnen zorgen dat dit verzoek bij het juiste bestuursorgaan terechtkomt en mij van die doorzendbrief een afschrift willen sturen? Kunt u een ontvangstbevestiging sturen en aangeven hoe de procedure verder in haar werk gaat? Graag bij verdere correspondentie bovenstaand kenmerk gebruiken. Aanleveren van stukken per is geen probleem overigens. Bij voorbaat hartelijk dank.

11 Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax overijssel.nl RABO Zwolle De heer 3. Hanenbergh (per Inlichtingen bij Mw. E.H.P. Stolk telefoon Informatieverzoek op basis van de Wet openbaarheid van Bestuur (WOB) Datum Kenmerk PS/2013/3 Pagina 1 Uw brief Uw kenmerk Geachte heer Hanenbergh, Op 2 januari 2013 is uw informatieverzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) ontvangen en geregistreerd onder kenmerk PS/2013/3. Uw verzoek richt zich op alle documenten die betrekking hebben op de verantwoording van de fractievergoedingen en financiële jaarverslagen van de Partij voor de Vrijheid (PW) van maart 2011 tot heden. U licht daarbij verder toe op welke documenten u precies doelt. Bijgaand bij deze brief ontvangt u de door u gevraagde informatie, voor zover deze in het bezit is van de provincie Overijssel: - Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009; - Verordening rechtspositie Statenleden, gedeputeerden en commissieleden provincie Overijssel 2007; - Brieven betreffende de toekenning en verantwoording fractiebijdragen: o Brief d.d. 27 april 2011, kenmerk PS/2012/379 Voorschot fractievergoeding april t/m december 2011; o Brief d.d. 25 januari 2012, kenmerk PS/2012/41 Voorschot eerste helft fractievergoeding 2012; o Brief d.d. 16 juli 2012, kenmerk PS/2012/569 Voorschot tweede helft fractievergoeding 2012; o Brief d.d. 10 oktober 2012, kenmerk PS/2012/898 Vaststelling besteding fractievergoeding 2011 (na 9 maart 2011); - Statenvoorstel nr. PS/2012/746 Vaststelling uitgaven fracties Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011 (na 9 maart 2011), vastgesteld op 10 oktober 2012, inclusief accountantsrapport van PWC d.d. 20 september 2012, kenmerk PS/2012/792; De achterliggende stukken bij de verantwoording zijn eigendom van de fracties zelf. Voor inzage kunt u terecht bij de penningmeester van de PVV-fractie, de heer R.G. Berkhof. Hij is bereikbaar via De fractie is op de hoogte van uw verzoek. Daarnaast zijn alle ingediende reisdeclaraties vanaf 2012 op de website in te zien via: Bijlagen div. Datum verzending provinc verijssel

12 WOB-verzoek PW-fractie De verantwoording over de fractievergoedingen van 2012 moet voor 1 april 2013 worden ingediend voor accountantscontrole. In juni 2013 zullen PS een besluit nemen over de verantwoording over Provinciale Staten van Overijssel, Datum Kenmerk PS/2013/3 Pagina 2 Mw. A.Th.B. Bijleveld-Schouten voorzitter Uw brief Uw kenmerk Binnen 6 weken ingaand op de dag na de datum van verzending van het bijgaand besluit, kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen bij Provinciale Staten van Overijssel (team Juridische Zaken), Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon ). Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht verschuldigd. Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht Rechtbank Zwolle (telefoon ). In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

13 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 (geconsolideerde versie, geldend vanaf ) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie [ Officiële naam regeling i Citeertitel Vastgesteld door 1 Onderwerp provincie Overijssel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 provinciale staten bestuur en recht Opmerkingen m.b.t. de regeling De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2003 is ingetrokken. Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: Bron bekendmaking inwerkingstredingsbesluit: Provinciaal Blad nr Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Provinciewet Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel nieuwe regeling Provinciaal Blad nr Paragraaf 1. Ambtelijke bijstand Artikel 1 1. De griffier en de secretaris dragen gezamenlijk en ieder voor zich zorg voor een vlotte, efficiënte en correcte afhandeling van verzoeken om bijstand.

14 2. Zij voeren daartoe overleg zo vaak als nodig is. Artikel 2 1. Een lid van Provinciale Staten wendt zich tot de griffier of een medewerker van de provincie Overijssel met een verzoek om: a. feitelijke informatie van geringe omvang; b. inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn. 2. Indien de medewerker twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld onder het eerste lid, stelt hij de secretaris van die twijfel in kennis. De secretaris beslist. 3. Een lid van Provinciale Staten wendt zich tot de griffier met een verzoek om bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand. 4. De bijstand, bedoeld in het derde lid, wordt verleend door de griffier of een medewerker van de Griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van de Griffie kan worden verleend verzoekt de griffier de secretaris, één of meer medewerkers aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen. Artikel 3 1. Een medewerker verleent op verzoek van de griffier of de secretaris bijstand tenzij: a. het lid van Provinciale Staten niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van Provinciale Staten; b. dit het belang van de provincie Overijssel kan schaden. 2. De secretaris beoordeelt of bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt. 3. Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd, deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het lid van Provinciale Staten dat het verzoek heeft ingediend. Artikel 4 Indien het verzoek om bijstand van een medewerker door de secretaris wordt geweigerd, kan de griffier of het betrokken Statenlid het verzoek voorleggen aan Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten beslissen, het Presidium gehoord, zo spoedig mogelijk over het verzoek. Artikel 5 1. Indien een lid van Provinciale Staten niet tevreden is over door een medewerker verleende bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de secretaris. 2. Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan Gedeputeerde Staten. Artikel 4, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. Artikel 6 1. Indien Gedeputeerde Staten of leden van het College van Gedeputeerde Staten informatie wensen over een verzoek om bijstand of de inhoud van het gegeven advies wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken lid van Provinciale Staten. 2. Een lid van Provinciale Staten kan aangeven dat een verzoek om bijstand of de inhoud van het gegeven advies geheim wordt gehouden. 3. In een geval als bedoeld in het vorige lid informeert het betrokken lid de griffier of de secretaris over de beweegredenen achter de opgelegde geheimhouding. Paragraaf 2. Fractieondersteuning Artikel 7. Fractievergoeding 1. De fracties, zoals bedoeld in artikel 5 van het Reglement van orde, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. 2. De tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid van dit artikel bedraagt ten hoogste 4.300, voor elk tot die fractie behorend Statenlid vermeerderd met ,-- per fractie. 3. De in het eerste lid genoemde bedragen wordt jaarlijks geïndexeerd conform de bij de Programmabegroting gehanteerde indexcijfers.

15 Artikel 8. Bestedingsdoeleinden 1. Fracties besteden de bijdragen om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken. 2. Kosten die namens de fractie gemaakt worden of de fractie betreffen kunnen, indien er een fractiebesluit aan ten grondslag ligt, uit de fractievergoeding bestreden worden. 3. De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van: uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen; betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van gespecificeerde, reële declaraties; giften; uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden toekomen. Artikel 9. Voorschotten 1. De vergoeding voor fractieondersteuning wordt in twee termijnen als voorschot op dat kalenderjaar verstrekt. De eerste helft van de vergoeding voor 31 januari en de tweede helft voor 31 juli van het betreffende kalenderjaar. 2. In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen Staten plaatsvindt, wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar. 3. Het voorschot wordt verrekend met te veel ontvangen voorschotten in jaren waarvoor de Provinciale Staten de bedragen heeft vastgesteld bedoeld in artikel 13, zevende lid. Artikel 10. Fractievergoeding na verkiezingen Indien het zeteltal van een fractie tengevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage op de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen Provinciale Staten plaatsvindt. Artikel 11. Splitsing van fracties Bij splitsing van een fractie wordt de vaste component uit de fractievergoeding niet herverdeeld, maar blijft bij de oorspronkelijk gekozen fractie. De variabele component uit de vergoeding wordt naar evenredigheid van de aantallen leden van de nieuw gevormde fracties verdeeld. Artikel 12. Opbouw financiële reserve Een fractie is bevoegd het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van het jaarlijks aan haar toekomende bedrag te reserveren ter besteding in volgende jaren. Artikel 13. Financiële verantwoording 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 legt elke fractie, binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar, aan Provinciale Staten verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning door middel van een verslag. Overeenkomstig geldt deze verplichting aan het eind van de zittingsperiode van Provinciale Staten. 2. De verslaglegging vindt plaats aan de hand van het bij deze verordening gevoegde format (Afrekening bestedingen tegemoetkoming Statenfracties). 3. De fractie draagt er zorg voor dat er een adequate administratie wordt gevoerd. De fractie mag de uitoefening van de administratieve taken uitbesteden aan een administratiekantoor of een stichting. De fractie zelf blijft verantwoordelijk. 4. De fracties zijn gehouden alle documenten en bewijsstukken, gedurende de wettelijke termijn (fiscale bewaarplicht) van 7 jaar beschikbaar te houden. Penningmeesters zijn gehouden een volledig en juist overdrachtsdossier voor hun eventuele opvolger op te stellen. 5. Bij splitsing van de fractie wordt, onder overlegging van een verslag, een extra verantwoording afgelegd waarin wordt aangegeven dat eventuele reserve bij de oorspronkelijk gekozen fractie achter blijven. 6. Controle van het verslag vindt plaats door de accountant, belast met de controle van de jaarrekening. De accountant brengt advies uit aan Provinciale Staten. 7. Provinciale Staten stellen na ontvangst van het advies van de accountant de bedragen vast van: a. de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn; b. de wijziging van de reserve; c. de resterende reserve; d. de verrekening tussen de in onderdeel a genoemde uitgaven en het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten.

16 8. Aan het eind van de Statenperiode stort de fractie te veel ontvangen voorschotten, na ontvangst van de factuur hierover, terug. Artikel 14. Opschorting Indien de fractie niet binnen de in artikel 13, lid 1, genoemde termijn het daartoe strekkende verslag heeft ingediend, wordt de uitbetaling van de fractievergoeding opgeschort tot aan de verplichting is voldaan. Artikel 15. Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking met ingang van de 22ste dag na uitgifte van het Provinciaal blad waarin het besluit van Provinciale Staten is geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2009.

17 Verordening Rechtspositie Statenleden, gedeputeerden en commissieleden 2007 (geconsolideerde versie, geldend vanaf ) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Overijssel Officiële naam regeling Verordening Rechtspositie Statenleden, gedeputeerden en commissieleden 2007 Citeertitel Verordening Rechtspositie Statenleden, gedeputeerden en commissieleden 2007 Vastgesteld door Onderwerp provinciale staten bestuur en recht Opmerkingen m.b.t. de regeling De Verordening Rechtspositie Statenleden, gedeputeerden en commissieleden 2003 is met ingang van 15 maart 2007 ingetrokken. Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: Bron bekendmaking inwerkingstredingsbesluit: Provinciaal Blad nr Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Provinciewet Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel artikel Provinciaal Blad nr artikel 34 lid 4 en Provinciaal Blad nr nieuwe regeling Provinciaal Blad nr

18 Algemene toelichting Algemeen Wettelijke regelingen De regeling van de rechtspositie van gedeputeerden, Statenleden en leden van provinciale commissies vindt op drie niveaus plaats, te weten bij wet, AMvB en provinciale verordening. Wettelijk is voor gedeputeerden in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) de uitkering na aftreden en het pensioen geregeld. Voor Statenleden is de tijdelijke vervanging bij zwangerschap en bevalling of ziekte wettelijk geregeld (en nader rechtspositioneel geregeld in de artikelen 14, tweede lid, 21, derde lid, en 22 van deze verordening). Verder zijn er algemene wettelijke voorzieningen voor werkenden die ook gelden voor gedeputeerden en Statenleden. Een goed voorbeeld daarvan is de kinderopvang. In de Provinciewet is aangegeven dat de nadere invulling van de rechtspositie van gedeputeerden, Staten- en commissieleden moet worden geregeld bij AMvB. Daartoe zijn tot stand gekomen het Rechtspositiebesluit gedeputeerden en het Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden. Daarin zijn alle voor de rechtspositie van belang zijnde onderwerpen geregeld. Een aantal voorzieningen, zoals de hoogte van de bezoldiging en de verschillende onkostenvergoedingen, zijn in beide rechtspositiebesluiten overwegend geregeld in dwingende bepalingen. Voor secundaire voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de verstrekking van een OV-jaarkaart en de uitkering bij aftreden als Statenlid, geldt dat de provincie de vrijheid heeft om deze voorzieningen te treffen. Hoofdlijnen provinciale verordening In de verordening zijn bepalingen opgenomen inzake de rechtspositie van gedeputeerden, Statenleden en leden van provinciale commissies. De grondslag hiervoor is te vinden in de Provinciewet en genoemde rechtspositiebesluiten. Buiten hetgeen hun bij of krachtens de wet is toegekend genieten de gedeputeerden als zodanig geen inkomsten, in welke vorm dan ook, ten laste van de provincie (artikel 43 van de Provinciewet). Een soortgelijke bepaling is in artikel 96 van de Provinciewet opgenomen voor Staten- en commissieleden. Het tweede lid van die bepaling voegt daaraan toe dat bij provinciale verordening aan Staten- en commissieleden voordelen, anders dan in de vorm van vergoedingen en tegemoetkomingen, mogen worden toegekend. Daarvoor is wel ministeriële goedkeuring vereist. De verordening bevat bepalingen inzake: de beloning voor de werkzaamheden van Staten- en commissieleden (artikelen 2 en 34), waarbij is op te merken dat voor gedeputeerden niets is opgenomen omdat hun bezoldiging uitputtend is geregeld in het Rechtspositiebesluit gedeputeerden; een vaste algemene onkostenvergoeding voor gedeputeerden en Statenleden (artikelen 3 en 23); reis- en verblijfkosten van gedeputeerden, Staten- en commissieleden, waarbij voor gedeputeerden een onderscheid is gemaakt tussen woon-werkverkeer en zakelijke reizen (artikelen 5, 6, 24 t/m 28, 35 en 36); reis- en pensionkosten en verhuiskosten van de bij benoeming verhuisplichtige gedeputeerde (artikel 33); beschikbaarstelling van computer- en communicatieapparatuur aan gedeputeerden en Statenleden (artikelen 8, 30 en 31) en faciliteiten in de vorm van deelname van gedeputeerden en Statenleden aan cursussen, congressen e.d. (artikelen 7 en 29); een aantal secundaire voorzieningen voor Statenleden, zoals een uitkering bij aftreden en overlijden (artikelen 14 t/m 21) en voor zowel gedeputeerden als Statenleden, zoals de spaarloonregeling (artikelen 9 en 32); de procedure van declareren (artikelen 37 t/m 40); de Commissaris van de Koningin (artikelen 40 t/m 42); eigen provinciale bepalingen (artikelen 43 en 44). De arbeidsverhouding van de gedeputeerde en het Statenlid Statenleden zijn niet in dienstbetrekking bij de provincie. De provincie is dus niet de werkgever. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij niet vallen onder de werknemersverzekeringen zoals de Werkloosheidswet, Ziektewet en WIA. Statenleden worden ook niet aangemerkt als werknemer in de zin van de Zorgverzekeringswet en hebben derhalve op grond van die wet geen recht op vergoeding door de provincie van de over de Statenvergoeding verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van de basisverzekering. Eigen voorzieningen zijn er op die onderdelen getroffen in het Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden en in onderhavige verordening. Omdat er geen dienstbetrekking met de provincie is vallen Statenleden niet onder de Wet op de loonbelasting 1964 maar worden hun inkomsten getoetst aan de Wet inkomstenbelasting Wel kan een Statenlid opteren voor de loonbelasting door te kiezen voor het fictief werknemerschap (zie hieronder). Gedeputeerden zijn sinds de dualisering van het provinciebestuur ingevolge de Ambtenarenwet als benoemde bestuurders in openbare dienst aangesteld en vallen onder de werking van die wet. De aanstelling in openbare dienst houdt voor de toepassing van de fiscale wetgeving in dat sprake is van een arbeidsverhouding die als dienstbetrekking wordt aangemerkt. Dit betekent dat gedeputeerden direct onder de werking van de Wet op de loonbelasting vallen. Er is sinds de dualisering van het provinciebestuur derhalve geen mogelijkheid meer om wel of niet voor de loonbelasting te opteren. Gedeputeerden vallen niet onder de werking van de Ziektewet, Werkloosheidswet en WIA. Evenmin geldt voor hen de pensioenvoorziening bij het ABP. Wachtgeld na afreden en ouderdoms- en nabestaandenpensioen zijn voor

19 gedeputeerden geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers. Gedeputeerden zijn werknemers in de zin van de Zorgverzekeringswet en hebben derhalve op grond van die wet recht op vergoeding door de provincie van de over hun bezoldiging verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van de basisverzekering. De loon- en inkomstenbelasting Opting in regeling Statenleden kunnen opteren voor de loonbelasting. Het Statenlid kan met de provincie overeenkomen dat deze loonheffing inhoudt. Dat wordt de opting in regeling genoemd. De administratie van de provincie is zodanig ingericht dat wordt voldaan aan de daaraan gestelde wettelijke eisen. In een gezamenlijke verklaring melden de provincie en het Statenlid aan de Belastingdienst dat wordt geopteerd voor de loonbelasting. Als gezamenlijk wordt gekozen voor het loonbelastingsysteem dan draagt de provincie de ingehouden loonheffing af aan de Belastingdienst. De inkomsten worden als loon belast in box 1. Het Statenlid hoeft in dat geval geen administratie bij te houden. Kosten die worden gemaakt kunnen niet worden afgetrokken. Wel kan de provincie onder voorwaarden bepaalde vergoedingen onbelast verstrekken en bepaalde faciliteiten onbelast in bruikleen beschikbaar stellen. Genoemd kunnen worden de vergoeding van reis- en verblijfkosten en de zakelijke deelname aan cursussen en congressen. Er zijn ook vergoedingen die niet belastingvrij kunnen worden verstrekt, zoals de vaste algemene onkostenvergoeding. Deze vergoedingen worden gebruteerd toegekend waardoor na inhouding van de loonheffing de netto bedoelde vergoeding resteert. Ook kan betrokkene deelnemen in de spaarloonregeling die er voor het provinciaal personeel is. Fiscale standaardpositie Als niet voor de loonbelasting wordt geopteerd dan geldt voor het Statenlid dat hij voor de Wet inkomstenbelasting 2001 resultaat uit een werkzaamheid geniet. In dat geval is het winstsysteem van toepassing. Betrokkene moet dan alle ontvangsten verantwoorden als winst en kan de gemaakte kosten daarop in mindering brengen. Zij kunnen niet deelnemen aan de spaarloonregeling. Betrokkenen kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting hun werkelijke beroepskosten, met inachtneming van een aantal wettelijke beperkingen en normeringen, in mindering brengen op hun belastbaar inkomen (belastbare resultaat). De provincie dient jaarlijks alle betalingen en verstrekkingen op grond van deze verordening aan de Belastingdienst te melden middels een opgave IB47. Verstrekkingen moeten naar de waarde in het economische verkeer worden opgegeven. Het daadwerkelijk zakelijk gebruik leidt dan tot aftrek. Ook voor de hoogte van de vaste kostenvergoeding maakt het verschil uit of het Statenlid wel of niet heeft geopteerd voor de loonbelasting (zie daarvoor hieronder de toelichting op artikel 3). Zoals hierboven naar voren is gekomen kan de keuze om al of niet te opteren voor de loonbelasting voor het Statenlid ingrijpende gevolgen hebben. De beslissing om voor de loonbelasting te opteren kan eenmaal per zittingsperiode worden gemaakt en geldt in beginsel voor de (resterende) zittingsperiode. Wel kan betrokkene als spijtoptant terugkomen op deze beslissing voor de resterende periode. Opteren voor de loonbelasting hoeft niet bij aanvang van de zittingsperiode te gebeuren maar kan ook gedurende de zittingsperiode voor de resterende periode. De vergoedingssystematiek Voor de uitoefening van het politieke ambt moeten bestuurders niet het eigen inkomen hoeven aan te spreken Een adequate vergoedingssystematiek is daarom van belang. Waar er functionele uitgaven zijn verdient het aanbeveling terughoudend te zijn met een financieringswijze waarin de bestuurder deze uit eigen middelen vooruit betaalt en de provincie ze terugbetaalt. Eigen middelen en publieke middelen moeten zoveel mogelijk gescheiden worden gehouden. Vanuit die overweging heeft het de voorkeur de kosten direct in rekening te brengen bij de provincie. Aan de mogelijkheid om zo nodig declaraties in te dienen zal echter behoefte blijven bestaan. Als vergoedingssystematiek is gekozen voor de volgende wijze van redeneren: welke voorzieningen worden aangeboden door de organisatie (bedrijfsvoering en bestuurskosten); welke voorzieningen zijn noodzakelijk voor de uitoefening van het ambt, maar zijn niet rechtstreeks aan te bieden door de organisatie; kan voor deze voorzieningen nog een onbelaste vergoeding worden aangeboden (indien de loonbelasting geldt); voor voorzieningen die niet onbelast aangeboden kunnen worden, kan een (bruto)vergoeding worden verstrekt. Concreet betekent deze vergoedingssystematiek het volgende. Voorzieningen die zijn ondergebracht in de bedrijfsvoering Zakelijk gebruik van dienstauto s. Deelname aan cursussen en congressen e.d. De zakelijke uitgaven hoeven niet te worden voorgeschoten door de gedeputeerde of het Statenlid maar worden direct door de provincie voldaan en de voorzieningen worden om niet in bruikleen gegeven. Zij vallen derhalve buiten de vergoedingssfeer. Voorzieningen die niet in de bedrijfsvoering zitten maar onbelast kunnen worden vergoed

20 Voor een aantal zakelijke uitgaven, zoals reis- en verblijfkosten, blijft het systeem overeind dat de gedane zakelijke uitgaven de gedeputeerde of het Statenlid op basis van declaratie worden vergoed. Deze kunnen, als is voldaan aan de gestelde voorwaarden, onbelast worden vergoed. Voorzieningen die niet in de bedrijfsvoering zitten en niet onbelast kunnen worden vergoed Voor een aantal andere beroepskosten wordt een vaste (bruto) kostenvergoeding verstrekt. In de toelichting op de artikelen 3 en 23 is aangegeven om welke beroepskosten het gaat. Voor Statenleden die niet voor de loonbelasting hebben geopteerd geldt dezelfde systematiek maar zijn de fiscale gevolgen anders. Zij dienen alle vergoedingen en verstrekkingen naar de waarde in het economische verkeer als opbrengst te verantwoorden. Omdat zij hun werkelijk gemaakte kosten fiscaal kunnen verrekenen worden hun vergoedingen niet gebruteerd toegekend. Controle en verantwoording Voor de bestuurlijke uitgaven is - net als voor de besteding van alle andere publieke middelen transparantie van groot belang. Daartoe dienen enerzijds inzichtelijke regels en richtlijnen die voor het vergoedingen- en voorzieningenstelsel gelden en anderzijds een duidelijke verantwoording van het daadwerkelijk gebruik. Op deze wijze kan worden voorkomen dat er onnodige discussies plaatsvinden omtrent het gebruik van onkostenregelingen of voorzieningen door provinciebestuurders en over de eventueel verschuldigde belasting. Dat is ook in hun belang omdat zij hun functie moeten kunnen uitoefenen zonder te worden gehinderd door onzekerheden omtrent de financiering van de functionele uitgaven. Daartoe is vereist dat er een zodanig sluitende financiële en administratieve organisatie is ingericht dat er vertrouwen kan bestaan omtrent de juistheid en rechtmatigheid van de uitgaven. In hoofdstuk V is in verband hiermee, in aanvulling op de in de beheers- en controleregelgeving vastgestelde regels, een aantal belangrijke procedures vastgelegd over rechtstreekse facturering van functionele uitgaven en declaratie van vooruit betaalde kosten. Ook is er een gedragscode voor politieke ambtsdragers (artikel 43) waarnaar in deze Verordening wordt verwezen. In de uitvoeringsregeling voor het gebruik van de computerconfiguratie en de bruikleenovereenkomst voor de mobiele telefoon, zullen ook afspraken worden vastgelegd over het gebruik van deze apparatuur. Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. commissie: een commissie als bedoeld in hoofdstuk V van de Provinciewet; b. Rechtspositiebesluit gedeputeerden: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 241; c. Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 242; d. Reisbesluit binnenland: het Koninklijk Besluit van 1 maart 1993, Stb. 144; e. Reisregeling binnenland: het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken van 16 maart 1993, nr. AB93/U280, Stcrt. 56; f. Statenlid: lid van Provinciale Staten, niet zijnde gedeputeerde; g. Verplaatsingskostenbesluit 1989: het Koninklijk Besluit van 6 oktober 1989, Stb. 424; h. griffier: de griffier, bedoeld in artikel 97, eerste lid, van de Provinciewet; i. provinciesecretaris: de secretaris, bedoeld in artikel 97, eerste lid van de Provinciewet. j. Commissaris van de Koningin: de commissaris als bedoeld in hoofdstuk IV van de Provinciewet. Hoofdstuk II. Voorzieningen voor Statenleden Artikel 2. Vergoeding voor de werkzaamheden [Toelichting: In het Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden is geregeld dat Statenleden voor hun werkzaamheden een vergoeding ontvangen. De hoogte van de vergoeding wordt bij provinciale verordening bepaald. Wel is in het Rechtspositiebesluit het maximale bedrag van de vergoeding voor de werkzaamheden aangegeven. In artikel 2 is de hoogte van de vergoeding bepaald op het maximale bedrag. Het bedrag van de vergoeding voor de werkzaamheden is geïndexeerd. Het wordt jaarlijks per 1 januari herzien aan de hand van het indexcijfer CAO-lonen overheid. Hiervoor is in de provincie geen nadere besluitvorming nodig omdat het bedrag van de vergoeding is gekoppeld aan het maximumbedrag dat jaarlijks wordt bijsteld. ]

TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN. Wettelijke regelingen

TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN. Wettelijke regelingen TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN Wettelijke regelingen De regeling van de rechtspositie van wethouders, raadsleden en leden van gemeentelijke commissies vindt op drie of vier niveaus plaats,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 64990

GEMEENTEBLAD. Nr. 64990 GEMEENTEBLAD Nr. 64990 14 november Officiële uitgave van gemeente Tilburg. 2014 Verordening rechtspositie wethouders gemeente Tilburg 2014 Raadsbesluit 3 november 2014, nr 16. Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. o~~çëîççêëíéä= Jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. Portefeuillehouder: C. Bijl

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gelezen het voorstel van het college van 7 februari 2008, inzake de Verordening voorzieningen wethouder, raads- en commissielid Schiermonnikoog 2006; gelet op artikel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Statengriffie...4

INHOUDSOPGAVE. Statengriffie...4 INHOUDSOPGAVE Statengriffie...4 1. Provinciale Staten...5 1.1 Toelating Statenlid...5 1.2 Ontslag Statenlid...5 1.3 Nevenfuncties / onverenigbare werkzaamheden...6 1.4 Integriteit / aanvaarding geschenken...6

Nadere informatie

Reglement van Orde Provinciale Staten provincie Groningen

Reglement van Orde Provinciale Staten provincie Groningen Reglement van Orde Provinciale Staten provincie Groningen INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Algemene bepalingen Onderzoek van de geloofsbrieven Voorzitter, griffier, presidium,

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Gepubliceerd: De Modelgedragscode bestuurders is opgenomen als bijlage in de publicatie Integriteit van

Gepubliceerd: De Modelgedragscode bestuurders is opgenomen als bijlage in de publicatie Integriteit van Modelgedragscode bestuurders Code: 043 Titel: Modelgedragscode bestuurders Domein: bestuur en recht Uitleg: Beschrijving: Gepubliceerd: De Modelgedragscode bestuurders is opgenomen als bijlage in de publicatie

Nadere informatie

CAZ02.048 GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND

CAZ02.048 GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND CAZ02.048 GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND Inleiding Het doel van deze gedragscode is om bestuurders in Flevoland een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde)

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 14-07-2004 / 137/2004 (gewijzigd) Onderwerp

Nadere informatie

A /«Stuk itrefw.: X,;;V A fu;? Werkpr.. 7^

A /«Stuk itrefw.: X,;;V A fu;? Werkpr.. 7^ (ifmekntehellendoorn T OCA j&kesï/vng Brief aan de leden T.a.v. het college mo informaueeentruntte). (070) 373 8020 2 6 JUL 2011 A /«Stuk itrefw.: X,;;V A fu;? Werkpr.. 7^ Vy

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Definitief van kracht met ingang van 1 januari 2015 De werkkostenregeling Timo Bakker TiBa Administratieve & Fiscale Dienstverlening BV 5 12 2014 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 1 van 54

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem van 17 september 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem van 17 september 2014; Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem van

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Faillissementsrichtlijnen 2012

Faillissementsrichtlijnen 2012 Faillissementsrichtlijnen 2012 Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Aruba - Curaçao - Bonaire - Sint Maarten - Sint Eustatius - Saba INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22609 Regelen pmtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (Wet op de rechtsbijstand) Nr. 13 NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Ontvangen

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014

Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014 Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand en enige andere wetten in verband met vernieuwingen in het stelsel van gesubsidieerde

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Toelichting Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen

Nadere informatie

Advies. De samenstelling van het projectteam van AWVN dat bij dit advies betrokken is geweest is opgenomen in bijlage 1.

Advies. De samenstelling van het projectteam van AWVN dat bij dit advies betrokken is geweest is opgenomen in bijlage 1. Advies Aan Hugo Fernandes Mendes / Bestuursdienst Gemeente Amsterdam Van Marco Veenstra / AWVN Telefoonnummer 06 129 637 34 Datum Onderwerp Advies vergoedingsregeling bestuurscommissies Inleiding Door

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8388 13 mei 2011 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 21 april 2011, nr. DGV/DPV/P&M 2011-2000113644,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 788 Besluit van 18 november 2010 tot het stellen van nadere regels betreffende het vinden van passende arbeid voor gewezen politieke ambtsdragers

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Geachte klant, U ziet, ik spreek u aan als klant van Anode Energie. Want met ons team willen wij graag dat u

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 384 Wijziging van de Provinciewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het provinciebestuur

Nadere informatie

Overgang naar de werkkostenregeling

Overgang naar de werkkostenregeling Overgang naar de werkkostenregeling 1. Inleiding De werkkostenregeling is ingevoerd per 1 januari 2011. Bij de invoering van de werkkostenregeling is voorzien in een keuzeregime. Op basis van dit keuzeregime

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Naam opsteller R. Broeren Datum vaststelling 6 november 2014 Afdeling Dienstverlening Vastgesteld door Gemeenteraad Team Sociaal en Welzijn Eventueel

Nadere informatie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie 1.1.Algemeen Dit besluit strekt ertoe de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg Landelijk Sociaal

Nadere informatie

Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders

Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders www.pwc.nl Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders Tax & HRS Deze notitie is samengesteld door: Cees van Ballegooijen Jeroen Bijl September 2012 Disclaimer. Deze publicatie

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groesbeek 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe 2013-578 Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur en Financiën op 19 juni 2013 - provinciale staten op 26 juni 2013 - fatale beslisdatum: 26 juni 2013

Nadere informatie