Advies aan burgemeester: Zijn volmacht te verlenen aan wethouder J.I.M. Duindam voor het ondertekenen van het convenant namens de gemeente Woerden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies aan burgemeester: Zijn volmacht te verlenen aan wethouder J.I.M. Duindam voor het ondertekenen van het convenant namens de gemeente Woerden."

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C. de Heer Tel nr: Nummer: 15A Datum: 26 januari 2015 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: Team: Onderwijs, welzijn en zorg Wethouder Duindam, Rick de Jongh en Martin Franssen N.a.v. (evt. briefnrs.): Onderwerp: Wijziging beleidskader en convenant en regionaal programma volwasseneneducatie 2015 Advies: Het beleidskader volwasseneneducatie (2009) te wijzigen in: o maximaal 75 % van het educatiebudget wordt besteed aan alfabetiseringscursussen Nederlandse taal (voor inwoners van Nederlandse en een niet-nederlandse afkomst.) o maximaal 20 % van het educatiebudget wordt besteed aan cursussen zelfredzaamheid voor volwassenen met een lichte verstandelijke beperking en o maximaal 5 % van het educatiebudget wordt besteed aan de specifieke aanpak van laaggeletterdheid, en Deel te nemen aan het convenant en programma educatie 2015 regio Utrecht. Advies aan burgemeester: Zijn volmacht te verlenen aan wethouder J.I.M. Duindam voor het ondertekenen van het convenant namens de gemeente Woerden. Begrotingsconsequenties NEE B. en W. d.d.: 3 februari 2015 Portefeuillehouder: wethouder Duindam

2 Inleiding: De gemeente krijgt sinds en jaar en dag vergoeding van het rijk voor de bekostiging van volwasseneneducatie (vastgelegd in de Wet educatie en beroep.) Tot 2015 moest de gemeente dit bedrag in zijn geheel besteden aan het aanbod van het ROC Midden Nederland, en sloot hiervoor met het ROC een productovereenkomst. Deze zogenoemde winkelnering wordt vanaf 2015 (75 procent) stapsgewijs afgebouwd tot nul procent in Als gevolg van de wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs bestaat er vanaf 2015 een wettelijke verplichting om een regionaal programma educatie op te stellen. In dit regionale programma is beschreven op welke wijze de specifieke uitkering van het ministerie OCW in de regio wordt besteed. In het programma is ook de gefaseerde afbouw van de gedwongen winkelnering bij het ROC Midden Nederland opgenomen. Onze subregio Groene Hart van Utrecht (Montfoort, Oudewater en Woerden) is voor volwasseneducatie vanaf 2015 ondergebracht bij de (arbeidsmarkt)regio Utrecht. De gemeente Utrecht is de contactgemeente, en krijgt en verdeelt voortaan de rijksvergoeding. In najaar 2014 is het convenant en het regionale programma voorbereid met of namens de 15 deelnemende gemeenten. Het regionale programma heeft een gezamenlijk deel en een specifiek deel (voor de subregio.) In het programma staat welke activiteiten worden uitgevoerd. Aan de gemeente is gevraagd convenant en regionaal programma te ondertekenen. Er verandert veel in Een goede gelegenheid om het beleidskader volwasseneducatie dat u in 2009 heeft vastgesteld te actualiseren (zie Samenhang met eerdere besluitvorming.) In het beleidskader lag en ligt de nadruk op het aanbieden van cursussen waardoor de deelnemers uiteindelijk in staat zijn te participeren in de samenleving. Door wetgeving is de nadruk bij volwasseneneducatie nog meer dan dit al was, wel komen te liggen bij de basisvaardigheden rekenen en taal. Door de stapsgewijze afbouw van de gedwongen winkelnering bij het ROC Midden Nederland ontstaat in hetzelfde tempo ruimte voor eigen beleid. In 2015 wordt daarmee een begin gemaakt. De bevoegdheid van het college komt voort uit de volgende wet - en/of regelgeving: Wet educatie en beroep, artikel 17 Gemeentewet Beoogd effect: Inwoners van Woerden zijn in staat te participeren in de samenleving. Argumenten: 1. Vanaf 1 januari 2015 wordt het beleidskader volwasseneneducatie als volgt gewijzigd: van de rijksvergoeding volwasseneducatie wordt: A. maximaal 75 % van het educatiebudget besteed aan alfabetiseringscursussen Nederlandse taal (voor inwoners van Nederlandse en een niet-nederlandse afkomst) [was 20 %], B. maximaal 20 % van het educatiebudget besteed aan cursussen zelfredzaamheid voor volwassenen met een lichte verstandelijke beperking [was 10 %] en C. maximaal 5 % van het educatiebudget wordt besteed aan de specifieke aanpak van laaggeletterdheid [was 0 %.]. Het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO) wordt voortaan rechtstreeks door het rijk bekostigd (mbo) [was 65%.] De rijksvergoeding mag niet meer worden besteed aan cursussen ter ondersteuning van vrijwilligersbeleid en werk. Door het wegvallen van het VAVO kan procentueel het aandeel Nederlandse Taal worden verhoogd, absoluut verandert er niet veel omdat de rijksvergoeding fors lager is geworden door de uitname van het VAVO. Het budget voor cursussen ter ondersteuning van vrijwilligersbeleid en werk vervalt [was 5%], dit mag niet meer van de minister. Het blijft wel belangrijk om vrijwilligers te betrekken bij de uitvoering van de activiteiten. 2. In het convenant en het programma 2015 is de verdeling van de rijksvergoeding volgens het gewijzigde beleidskader en bestaand beleid gedaan. Naast het ROC Midden Nederland wordt het aanbod verzorgt door PRAGO en de Bibliotheek Het Groene Hart. Bij de bibliotheek wordt een openleercentrum voor volwasseneducatie ingericht met de nadruk op laaggeletterdheid (Taalhuis of taalpunt.) De taallessen worden uitgevoerd bij en in samenwerking met Ferm Werk (zie pagina s 20, 23 en 24 van het digitale document.)

3 Kanttekening: NVT Financiën: Woerden heeft - via de arbeidsmarktregio Utrecht in 2015 beschikking over Een van de producten waar de Regiobibliotheek Bibliotheek in 2015 voor wordt gesubsidieerd is het open leercentrum voor volwasseneducatie. Als de gemeente Woerden dit product kan verantwoorden in het kader van de Wet educatie en beroep, kan een gedeelte van de bibliotheeksubsidie worden terugverdiend: Geen eigen middelen. Niet gebruikte rijksvergoeding vervalt aan de minister. Bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten moeten deze de toets van de verantwoording bij het ministerie kunnen doorstaan. De gemeente moet niet het risico lopen uitgaven die al gedaan zijn te moeten terugbetalen. Uitvoering: Het ondertekenen van het convenant (bijgevoegd) door wethouder Duindam, en vervolgens opsturen aan de gemeente Utrecht. Samenhang met eerdere besluitvorming: Collegebesluit productovereenkomst en offerte WEB 2009 ROC Midden Nederland (10 november 2009, 09A ) Huidig beleidskader besteding rijksvergoeding volwasseneducatie A. 65 % van het educatiebudget bestemt voor het VAVO (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs) als onderdeel van de aanpak van het voortijdig schoolverlaten. B. 20 % van het educatiebudget voor alfabetiseringscursussen (voor inwoners van Nederlandse en een niet-nederlandse afkomst.) C. 10 % van het educatiebudget voor cursussen zelfredzaamheid voor volwassenen met een lichte verstandelijke beperking D. 5 % van het educatiebudget voor cursussen ter ondersteuning van vrijwilligersbeleid en werk. Waarom deze verdeling? Het onderdeel van het educatiebudget dat aantoonbaar het meest effectief bijdraagt aan het realiseren van dé doelstelling van het lokaal (maar ook landelijk) onderwijsbeleid het behalen van een startkwalificatie (ofwel het voorkomen van voortijdig schoolverlaten) is het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (VAVO.) Het VAVO heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot tweede kansonderwijs voor jongvolwassenen die alsnog een diploma (VMBO-tl, HAVO of VWO) willen halen. De gemeente kiest ervoor de zwaksten in de samenleving te ondersteunen, maar ook zoveel mogelijk te ontzien als er moet worden bezuinigd. Vandaar dat in totaal 30 % van het budget wordt besteed aan alfabetiseringscursussen en cursussen zelfredzaamheid voor volwassenen met een lichte verstandelijke beperking. Deskundigheidsbevordering is ten slotte in het vrijwilligerswerk niet meer weg te denken. Door het faciliteren van trainingen en cursussen wordt een investering gedaan in mensen en organisaties die voor langere tijd plezier kan opleveren. Het toerusten van vrijwilligers past bij uitstek bij de doelstelling van het participatiebeleid en de WMO, burgers bij de samenleving te betrekken. Bijlagen: 1. Brief gemeente Utrecht, convenant plus programma educatie 2015 ( ) 2. Ondertekeningsvel (15i )

4 Maatschappelijke Ontwikkeling Meedoen naar vermogen Postadres Postbus 21 58, 3500 CD Utrecht Telefoon Fax Gemeente Utrecht OU20 5DEC20I4 Colleges van gemeenten in de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden Gemeente Woerden Registratiedatum: 05/12/2014 Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: Behandeld door Doorkiesnummer Bijlage(n) Uw kenmerk Uw brief van P.W.M. Budel Datum 4 december 2014 Ons kenmerk Onderwerp Bestuurlijk convenant en Programma educatie Verzonden Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Geacht college, Als gevolg van de gewijzigde wetgeving Wet educatie en beroepsonderwijs (Web), bestaat er vanaf een wettelijke verplichting om een Regionaal Programma Educatie op te stellen. In dit Regionaal Programma is beschreven op welke wijze de specifieke uitkering van het ministerie OCW in de regio zal worden besteed. Hierbij is tevens invulling gegeven aan de gefaseerde afbouw van de gedwongen winkelnering bij het ROC. Dit programma en het bestuurlijk convenant, waarin de juridische basis voor onze samenwerking wordt vastgelegd, is ambtelijk voorbereid in een werkgroep met vertegenwoordigers van de subregio's die in de Arbeidsmarktregio gevormd zijn. Vanuit deze werkgroep is regelmatig teruggekoppeld naar collega's van alle gemeenten in de regio. Ik ga er daarom van uit dat u reeds op de hoogte bent van deze ontwikkeling. Wij verzoeken u met de inhoud van beide (bijgevoegde) documenten in te stemmen. In het Programma is per subregio een invulling gegeven aan enerzijds de gewenste invulling van de opdracht aan ROC Midden Nederland en anderzijds aan de ontwikkeling of financiering van andere activiteiten die gewenst zijn om volwasseneneducatie uit te voeren en de laaggeletterdheid terug te dringen. In het Convenant zijn een aantal bestuurlijke afspraken vastgelegd om een juridisch kader te bieden. Wij verzoeken u ons na de collegebehandeling te berichten over uw collegebesluit door een scan van het besluit over convenant en programma én van de getekende bijlage bij het convenant te mailen naar Wanneer alle gemeenten hebben gereageerd of uiterlijk 6 weken na dagtekening van deze brief, zullen alle gemeenten over de uitkomst van deze procedure worden geïnformeerd. Wij gaan uit van een voortzetting van de constructieve samenwerking in Hoogachtend, ( / ^ ^ ^ ^ Namens burgemeesteystrwe houders van U t r e c h t ^ ^ ^ Mevrouw ir. A. Tom y \ \ \ Hoofd afdeling Maats/^ap\pyjjké^Ontwikkeling (IRM)

5 Gemeente Utrecht Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden kenmerk Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden November 2014

6 Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.F.M. Jongerius in de hoedanigheid van wethouder, hierna te noemen: 'Utrecht', 2. De gemeente De Bilt, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.C.T. Bakker-Smit, in de hoedanigheid van wethouder, hierna te noemen: 'De Bilt', 3. De gemeente Bunnik, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.J. Eijbersen, in de hoedanigheid van wethouder, hierna te noemen: 'Bunnik', 4. De gemeente Utrechtse Heuvelrug, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door H. Veldhuizen, in de hoedanigheid van wethouder, hierna te noemen: 'Utrechtse Heuvelrug', 5. De gemeente Wijk bij Duurstede, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door W. Kosterman, in de hoedanigheid van wethouder, hierna te noemen: 'Wijk bij Duurstede', 6. De gemeente Zeist, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door J. Verbeek-Nijhof, in de hoedanigheid van wethouder, hierna te noemen: 'Zeist', 7. De gemeente Montfoort, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door F. Langerak-Oostrom, in de hoedanigheid van wethouder, hierna te noemen: 'Montfoort', 8. De gemeente Oudewater, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door A.M. de Regt, in de hoedanigheid van wethouder, hierna te noemen: 'Oudewater', 9. De gemeente Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.I.M. Duindam, in de hoedanigheid van wethouder, hierna te noemen: 'Woerden', 10. De gemeente Houten, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door W.M. de Jong, in de hoedanigheid van burgemeester, hierna te noemen: 'Houten', 11. De gemeente Lopik, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.R.C. van Everdingen, in de hoedanigheid van wethouder, hierna te noemen: 'Lopik', 12. De gemeente Nieuwegein, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door F.T.J.M. Backhuijs, In de hoedanigheid van burgemeester, hierna te noemen: 'Nieuwegein', 1 3. De gemeente Vianen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.F.M. Verweij, in de hoedanigheid van wethouder, hierna te noemen: 'Vianen', 14. De gemeente IJsselstein, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door V.G.M. van den Berg, in de hoedanigheid van wethouder, hierna te noemen: 'IJsselstein', 1 5. De gemeente Stichtse Vecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door V. van der Horst, in de hoedanigheid van wethouder, hierna te noemen: 'Stichtse Vecht', Convenant Educatie Midden-Utrecht pagina 2 van 8 kenmerk

7 gezamenlijk te noemen: 'de Gemeenten' NEMEN IN AANMERKING DAT: I. In dit Convenant de Gemeenten de verplichtingen vaststellen die ze tegenover elkaar hebben. II. Utrecht met de wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) per 1 januari de Contactgemeente is voor de regio Utrecht-Midden. III. Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden gevormd wordt door vijf subregio's: Lekstroom, bestaande uit: Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein; Utrecht Zuidoost, bestaande uit: Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist; Groene Hart van Utrecht, bestaande uit: Montfoort, Oudewater en Woerden; Stichtse Vecht; Utrecht. IV. Gemeenten dit Convenant uitvoeren conform de actuele wet- en regelgeving. EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: Convenant Educatie Midden-Utrecht pagina 3 van 8 kenmerk

8 Toelichting op het convenant De aanleiding voor dit convenant is de wijziging in Wet educatie en beroepsonderwijs (Web), die op 1 januari van kracht wordt. De gewijzigde Web schrijft voor dat de gemeenten die samenwerken in een arbeidsmarktregio een gezamenlijk plan opstellen voor educatie en de bestrijding van laaggeletterdheid. Voor dit doel krijgt de regio de beschikking over een specifieke uitkering. De Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) heeft betrekking op taal- en rekenonderwijs voor volwassenen. De gewijzigde wet biedt gemeenten meer vrijheid in de uitvoering. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om naast zogenoemd formeel aanbod (cursussen die opleiden voor een officieel certificaat of diploma) ook non-formele activiteiten te bekostigen. Bijvoorbeeld begeleiding door vrijwilligers of ondersteuning bij e-learning. Een andere belangrijke verandering is het stapsgewijs afbouwen van de gedwongen winkelnering bij de ROC's. In onze regio gaat het om het ROC Midden- Nederland. In is wettelijk voorgeschreven dat minimaal 75 procent van het budget dient te worden besteed bij ROC Midden-Nederland. In is het budget vrij besteedbaar. Op deze manier krijgen gemeenten de mogelijkheid maatwerk te bieden in het aanbod van activiteiten, bedoeld om laaggeletterdheid terug te dringen. De wet heeft betrekking op de doelgroepen analfabeten, laaggeletterden (functionerend onder niveau 2F), vrijwillige inburgeraars. Verplichte inburgeraars zijn uitgesloten van aanbod dat uit de specifieke uitkering wordt bekostigd. Dit convenant dient als juridisch kader voor de samenwerking. Convenant Educatie Midden-Utrecht pagina 4 van 8 kenmerk

9 1 Begrippen 1.1 Contactgemeente 1.2 Web 1.3 Specifieke uitkering 1.4 Educatie-aanbod 1.5 Regionaal programma: 1.6 Ambtelijk vertegenwoordiger 1.7 Aanspreekpunt gemeente.8 Regio op grond van de Web is Utrecht aangewezen als contactgemeente. de gewijzigde Wet educatie en beroepsonderwijs (Web). De Wet is in ieder geval van 1 januari tot 31 december van kracht. het budget dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) op grond van de gewijzigde Web aan de contactgemeente beschikbaar stelt, ter bekostiging van educatie-aanbod. is gericht op het verwerven van vaardigheden Nederlandse taal en rekenen door volwassenen (1 8 jaar en ouder). De specifieke uitkering kan zowel voor opleidingen met diploma-erkenning (formeel aanbod) als opleidingen zonder diploma-erkenning (non-formeel aanbod) worden ingezet. Beide soorten van onderwijs zijn gericht op de wettelijk vastgestelde eindtermen, de Web schrijft voor dat de regio, onder coördinatie van de contactgemeente, een programma opstelt waarin het educatieaanbod dat wordt bekostigd uit de specifieke uitkering wordt beschreven. de subregio's worden in het regionaal overleg Educatie vertegenwoordigd door een aangewezen ambtenaar. Deze vertegenwoordiger draagt zorg voor afstemming met de aanspreekpunten binnen de gemeenten die deel uitmaken van de subregio. in alle gemeenten is een ambtelijk aanspreekpunt aangewezen, die is belast met de ambtelijke en bestuurlijke afstemming binnen de gemeente, zowel waar het gaat om de planvorming als de uitvoering en verantwoording van de uitgaven uit de specifieke uitkering. Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden. 2 Samenwerkingsvorm 2.1 De Regio bestaat uit vijf subregio's. De vertegenwoordigende gemeente van de subregio betreft: a. Utrecht; b. Stichtse Vecht; c. Lekstroom: Nieuwegein; d. Utrecht Zuid-Oost: Zeist; e. Groene Hart van Utrecht: Montfoort. Convenant Educatie Midden-Utrecht pagina 5 van 8 kenmerk

10 2.2. Onder voorzitterschap van de Contactgemeente komen minimaal eens per kwartaal de Ambtelijk vertegenwoordigers van de subregio's bijeen in het regionaal overleg Educatie. 2.3 Het regionaal overleg Educatie dient ter: a. planvorming, voorbereiden van besluitvorming in de Gemeenten; b. verantwoording van de uitgaven uit de Specifieke uitkering; c. ontwikkeling van beleid, informatie-uitwisseling, innovatie en monitoring. 2.4 De Ambtelijk vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor informatievoorziening naar en afstemming met de Aanspreekpunten gemeenten in de subregio. 2.5 De Aanspreekpunten gemeenten dragen zorg voor ambtelijke en bestuurlijke afstemming binnen de betrokken gemeente. 2.6 De afzonderlijke colleges van Burgemeester en Wethouders van de Gemeenten nemen besluiten over het Regionaal programma Educatie. Er wordt niet voorzien in een structureel bestuurlijk overleg. 3 Duur en einde van het Convenant 3.1 Dit convenant loopt van 1 januari tot en met 31 december 201 7, met een optie van verlenging wanneer de wetgever besluit tot het verlengen van de werkingsduur of tot wijziging van de wet. 3.2 In de loop van besluiten de colleges van de betrokken gemeenten over eventuele verdere regionale samenwerking op het terrein van Educatie na Taken en verantwoordelijkheden Contactgemeente 4.1 De gemeente Utrecht heeft, als door het Rijk aangewezen contactgemeente, een coördinerende taak en dient in dat verband: a. In overleg met de Colleges van Burgemeester en Wethouders in de overige gemeenten in de regio, zorg te dragen voor de totstandkoming van het Regionaal programma; b. Als opdrachtgever op te treden naar regionale aanbieders van Educatie-aanbod, overeenkomstig het overeengekomen Regionaal programma; c. Overige werkzaamheden die verband houden met de coördinatie van het Regionaal programma, waaronder in ieder geval: 1 het verantwoorden van het totaal van de uitgaven die worden bekostigd uit de Specifieke uitkering aan het ministerie van OCW. Dit behelst zowel de regionale opdrachten (waarvoor Utrecht opdrachtgever is), als het deel van het rijksbudget dat aan subregio's beschikbaar wordt gesteld voor opdrachten of subsidies die door hen of individuele gemeenten worden verstrekt; 2 het waar nodig terugvorderen van aan subregio's of Gemeenten toegekende budgetten, wanneer deze niet volgens het afgesproken programma zijn besteed of wanneer de verantwoording voor de besteding onvoldoende is voor het ministerie OCW; 3 het ontwikkelen en toepassen van een kwaliteitswaarborg voor het aanbod van educatie, waarvoor geen diploma-erkenning is verkregen (non-formeel aanbod); Convenant Educatie Midden-Utrecht pagina 6 van 8 kenmerk

11 5 Taken en verantwoordelijkheden vertegenwoordigers subregio's 5.1 De Ambtelijk vertegenwoordiger van subregio's in het regionaal overleg Educatie zijn verantwoordelijk voor: a. in overleg met de Aanspreekpunten van de betrokken gemeenten formuleren van de vraag van inwoners en het op basis daarvan formuleren van een passend en gewenst subregionaal of regionaal aanbod als inbreng voor het Regionaal programma; b. zorgdragen voor informatievoorziening naar de Aanspreekpunten gemeenten over (keuzen in) planvorming en uitvoering; c. zorgdragen voor opdrachtverstrekking of subsidiëring op subregionaal niveau; d. zorgdragen voor gegevens over de uitvoering van activiteiten, inhoudelijk en financieel; e. zorgdragen voor een vaste vervanger. 6 Taken en verantwoordelijkheden Gemeenten 6.1 Alle gemeenten in de Regio hebben de volgende taken verantwoordelijkheden: a. zorgen voor inzicht in de vraag naar educatie onder hun bewoners; b. het leveren van verantwoordingsinformatie die de contactgemeente nodig heeft voor de verantwoording aan het ministerie, wanneer zij activiteiten bekostigen uit de Specifieke uitkering op basis van het Regionaal programma; c. bepalen of zij al dan niet een eigen financiële bijdrage vragen van deelnemers aan Educatieactiviteiten; d. aanwijzen van een Aanspreekpunt gemeente voor educatie. 7 Regionaal programma Educatie 7.1 De Gemeenten stellen jaarlijks in samenwerking een Regionaal programma vast voor een volgend jaar. Het Regionaal programma voor wordt tegelijkertijd met dit convenant vastgesteld. De belangrijkste ingrediënten van het Regionaal programma zijn: a. de activiteiten die met inzet van de specifieke uitkering worden bekostigd; b. de verdeling van de Specifieke uitkering die het Rijk jaarlijks beschikbaar stelt voor de educatie voor volwassenen tussen de subregio's en gemeenten, waarbij de toedeling die het ministerie van OCW heeft vastgesteld het uitgangspunt is; c. de hoofdlijn van de regionale opdracht(en) die onder verantwoordelijkheid van Contactgemeente Utrecht in een overeenkomst wordt verwoord; 1 d. eisen die het ministerie van OCW stelt aan het Regionaal programma, waaronder aandacht voor bereik van de diverse doelgroepen, de toegankelijkheid van het aanbod, de kwaliteit van het non-formele aanbod; 1 In moet nog circa 75 procent van de uitkering worden besteed bij ROC Midden-Nederland. Dit percentage loopt af naar 50 procent in 201 6, 25 procent in en 0 procent in Voor de vervanging van de huidige rol van het ROC MN zal een andere partij voor de verzorging van formeel aanbod worden gecontracteerd. Convenant Educatie Midden-Utrecht pagina 7 van 8 kenmerk

12 8 Bestuurlijke besluitvorming 8.1 Het jaarlijkse Regionaalprogramma wordt door de vijftien colleges van Burgemeester en Wethouders vastgesteld door middel van een schriftelijke procedure. 8.2 Elk van de betrokken gemeenten geeft binnen vier weken na ontvangst van het conceptprogramma zijn oordeel. Het Regionaal programma is vastgesteld wanneer alle gemeenten ermee schriftelijk hebben ingestemd. Een gemeente die niet binnen vier weken schriftelijk heeft gereageerd, wordt geacht te hebben ingestemd. 8.3 Wanneer één of meer gemeenten wijzigingen in het Regionaal programma voorstellen, wordt een tweede besluitvormingsronde, met dezelfde termijn en procedure, ingelast. Wanneer overeenstemming ook dan nog ontbreekt, vindt bestuurlijk overleg tussen portefeuillehouders plaats. (Zie verder onder 9: escalatie). 8.4 Het is aan elke individuele gemeente om te bepalen of het Regionaal programma wordt geaccordeerd door de verantwoordelijk portefeuillehouder, het college of de raad. In het laatste geval wordt binnen vier weken het collegevoorstel aan de raad als reactie van de gemeente beschouwd. 9 Escalatie 9.1 Indien een gemeente ontevreden is met de wijze waarop dit Convenant wordt uitgevoerd, probeert de gemeente eerst binnen de eigen subregio de betreffende problemen op te lossen. 9.2 Indien er geen oplossing binnen de subregio is gevonden, kan een beroep worden gedaan op de Contactgemeente. 9.3 Indien na raadpleging van de Contactgemeente, dit nog niet heeft geleid tot een oplossing voor de betreffende gemeente, organiseert de Contactgemeente een bestuurlijk overleg waarbij in ieder geval één vertegenwoordiger per subregio aanwezig is. 10 Wijziging convenant 10.1 Gemeenten kunnen elkaar een voorstel doen tot wijziging van dit Convenant. Een wijzigingsvoorstel wordt schriftelijk ingediend bij de contactgemeente en behelst in ieder geval een heldere gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde wijziging Dit wijzigingsvoorstel wordt, conform de procedure die geldt voor wijziging in het Regionaal programma, aan alle gemeenten voorgelegd. Bijlagen: Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 10 Bijlage 11 Bijlage 1 2 Bijlage 1 3 Bijlage 14 Bijlage 1 5 Ondertekening Utrecht Ondertekening De Bilt Ondertekening Bunnik Ondertekening Utrechtse Heuvelrug Ondertekening Wijk bij Duurstede Ondertekening Zeist Ondertekening Montfoort Ondertekening Oudewater Ondertekening Woerden Ondertekening Houten Ondertekening Lopik Ondertekening Nieuwegein Ondertekening Vianen Ondertekening IJsselstein Ondertekening Stichtse Vecht Convenant Educatie Midden-Utrecht pagina 8 van 8 kenmerk

13 Bijlage 9 bij Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden, kenmerk Woerden Aldus overeengekomen en in vijftienvoud opgemaakt en ondertekend Plaats: Datum Namens gemeente Woerden, J.I.M. Duindam, wethouder Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden

14 Programma Educatie (bestrijding laaggeletterdheid) Regio Utrecht Midden Taal: de basis om Mee te doen December 2014

15 Taal: de basis om mee te doen Dit document omvat het programma voor de aanpak van laaggeletterdheid in de regio Utrecht-Midden in het jaar De aanleiding voor dit programma is de wijziging in Wet educatie en beroepsonderwijs (Web), die op 1 januari van kracht wordt. De gewijzigde Web schrijft voor dat de gemeenten die samenwerken in een arbeidsmarktregio een gezamenlijk plan opstellen voor educatie en de bestrijding van laaggeletterdheid. Achtereenvolgens komen in dit document aan de orde: 1. Het nieuwe wettelijk kader blz Het doel van het programma blz De uitvoering blz De regionale samenwerking blz De financiering blz Regionale uitgangspunten en uitdagingen blz De opdracht aan ROC Midden-Nederland blz Aanvullend aanbod blz Samenvattend overzicht blz. 16 Bijlage: Begrippen en Taalniveaus 1. Het nieuwe wettelijk kader De Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) heeft betrekking op taal- en rekenonderwijs voor volwassenen. De gewijzigde wet biedt gemeenten meer vrijheid in de uitvoering. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om naast zogenoemd formeel aanbod (cursussen die opleiden voor een officieel certificaat of diploma) ook non-formele activiteiten te bekostigen. Bijvoorbeeld begeleiding door vrijwilligers of ondersteuning bij e-learning. Een andere belangrijke verandering is het stapsgewijs afbouwen van de gedwongen winkelnering bij de ROC's. In onze regio gaat het om het ROC Midden- Nederland. In is wettelijk voorgeschreven dat minimaal 75 procent van het budget dient te worden besteed bij ROC Midden-Nederland. In is het budget vrij besteedbaar. Op deze manier krijgen gemeenten de mogelijkheid maatwerk te bieden in het aanbod van activiteiten, bedoeld om laaggeletterdheid terug te dringen. De nieuwe Web verplicht gemeenten tot samenwerking bij de aanpak van laaggeletterdheid op de schaal van de arbeidsmarktregio's. In ons geval gaat het om de arbeidsmarktregio Utrecht Midden, die bestaat uit 1 5 gemeenten met Utrecht als contactgemeente. (Zie verder paragraaf 4 over regionale samenwerking). Voor de uitvoering is een regionaal budget beschikbaar in de vorm van een specifieke uitkering. Voor onze regio is dit in een budget van ca 2,75 miljoen. Dit bedrag zal in volgende jaren veranderen omdat het ministerie een nieuw 'objectief' verdeelmodel ontwikkelt. In de eerste berichten over de gevolgen hiervan, is er sprake van een daling van het regionaal budget. Regionaal programma Educatie Utrecht-Midden (November 2014) 2

16 Nieuw is dat de regio maximaal 25 procent van de uitkering mag 'meenemen' naar een volgend boekjaar. (Zie verder paragraaf 5 over de financiering). In paragraaf 6 formuleren we een aantal uitdagingen waar we in regionaal verband in richting aan willen geven. De paragrafen 7 en 8 bieden een uitwerking van de opdracht aan het ROC Midden-Nederland en de invulling van het overige aanbod, op het niveau van de vijf subregio's. We sluiten in paragraaf 9 af met een samenvattend overzicht. 2. Het doel van het programma De Wet educatie en beroepsonderwijs streeft naar een verbetering van taal- en Tekenvaardigheid van burgers die deze vaardigheden onvoldoende beheersen. Het accent leggen wij daarbij op taal en de aanpak van analfabetisme en laaggeletterdheid. Want een goede beheersing van de Nederlandse taal is een basisvoorwaarden om mee te kunnen doen in de samenleving. Wie Nederlands kan spreken en schrijven, kan zich beter redden in werk, in de opvoeding en in sociale contacten. Dit sluit ook aan bij de vraag van burgers. Doel van dit programma is zoveel mogelijk inwoners, die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen, de kans te bieden hun taalniveau te verbeteren. Op het gebied van taalbeheersing onderscheiden we verschillende niveaus 1 : het niveau onder 1 F; (analfabeet of anderstalig), niveau 1 F (taalbeheersing op het niveau van groep 8 basisschool) en 2F (taalbeheersing op het eindniveau van MBO-2). Landelijk wordt uitgegaan van een percentage van circa 10% laaggeletterden (functionerend onder niveau 2F) in de bevolking. Wanneer dit percentage ook voor onze regio geldt, gaat het om een doelgroep van circa inwoners in de regio Utrecht Midden, waarvan circa in de gemeente Utrecht. Het ideaal is dat iedereen die in Nederland woont niveau 2F bereikt. Maar dat is geen realistische verwachting. De groep laaggeletterden kent een grote verscheidenheid in leeftijd, leefsituatie (werk, uitkering), herkomst (autochtoon, migrant), opleidingsniveau, leervermogen en leerwensen. De vraag is zeer divers. Sommigen willen meerdere jaren onderwijs volgen om de taal goed onder de knie te krijgen. Anderen willen liever een kort traject om een klein stapje verder te komen. Sommigen gaan graag 'naar school', anderen krijgen liever begeleiding van een taaimaatje of verbeteren hun taalvaardigheid thuis via digitale modules. In het aanbod van activiteiten willen we recht doen aan deze diversiteit, omdat we verwachten dat dat het meeste effect oplevert. In dit programma wordt aangegeven welke activiteiten in de regio zullen worden bekostigd uit de rijksbijdrage. Dit programma is w'efbedoeld voor mensen die verplicht moeten inburgeren. Hun opleiding mag niet worden bekostigd uit de Web-middelen. 1 Voor een uitgebreidere beschrijving van begrippen en taalniveaus verwijzen wij naar bijlage 1 Regionaal programma Educatie Utrecht-Midden (November 2014) 3

17 3. De uitvoering van het programma De wet biedt, zoals eerder gezegd, de mogelijkheid voor een gevarieerd aanbod. Zowel formeel aanbod als non-formeel aanbod komen in aanmerking voor bekostiging. Bij het eerste gaat het om cursussen die resulteren in een certificaat of diploma, met door het ministerie bepaalde kwaliteitseisen. Nonformeel aanbod is niet per definitie gericht op het behalen van diploma of certificaat, maar is ook niet vrijblijvend. Het moet wel degelijk resulteren in betere taalbeheersing. Uitgangspunt in de uitvoering is dat we het aanbod van taalactiviteiten laagdrempelig en waar mogelijk dichtbij huis willen leveren. Individuele gemeenten kennen hun inwoners en kunnen het beste bepalen welk aanbod voorziet in de behoeften. Daarom bouwen we het aanbod op vanuit de 1 5 gemeenten en de vijf subregio's die we binnen de regio Utrecht-Midden onderscheiden. In de uitvoering kunnen verschillende aanbieders een rol spelen. Een belangrijke aanbieder van formeel aanbod is nu nog ROC Midden-Nederland. In moet nog minimaal 75 procent van de rijksbijdrage worden besteed bij het ROC. Dit percentage loopt af naar 50 procent (2016), 25 procent (201 7) en 0 procent (201 8). ROC Midden-Nederland heeft besloten zijn Participatieopleidingen in deze periode af te bouwen. Dit betekent dat er de komende jaren een nieuwe invulling gevonden zal worden voor het gewenste formele taalaanbod. Voor een deel van de nieuwe instroom in zal reeds sprake zijn van een invulling door een nieuwe aanbieder. Hiervoor zal in de eerste helft van een aanbestedingsprocedure worden doorlopen. Ook andere partijen bieden taalonderwijs en taaltraining aan. Zo biedt Prago (Praktijk Gericht Onderwijs) onderwijs aan mensen met een licht verstandelijke beperking. De Volksuniversiteit biedt een cursus aan, die migranten met minimaal middelbare vooropleiding voorbereidt op het behalen van het staatsexamen NT2. Allerlei andere organisaties bieden eveneens taaltrainingen, vooral in de non-formele sfeer. Het gaat o.a. om bibliotheken, welzijnsinstellingen en organisaties die vluchtelingen ondersteunen. Veelal werken zij met vrijwilligers die als taaimaatje fungeren of kleine groepen begeleiden. Regionaal programma Educatie Utrecht-Midden (November 2014) 4

18 4. De regionale samenwerking De regio Utrecht-Midden telt 1 5 gemeenten, waarvan er 1 3 deel uitmaken van drie subregio's, te weten: Subregio Utrecht-Zuidoost o Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist Subregio Lekstroom o Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen, IJsselstein Subregio Groene Hart van Utrecht o Montfoort. Oudewater, Woerden Stichtse Vecht Utrecht Utrecht is de door het Rijk aangewezen contactgemeente voor de regio Utrecht-Midden. Zeist, Nieuwegein en Montfoort zijn de vertegenwoordigers van de drie subregio's. Utrecht maakt vanwege zijn omvang geen deel uit van een subregio. Stichtse Vecht maakt geen deel uit van een subregio in deze arbeidsmarktregio, vanwege zijn nauwe samenwerking met de Noord-Hollandse gemeenten Weesp en Wijdemeren. Als contactgemeente heeft Utrecht de volgende (wettelijke) taken: Het opstellen van een regionaal programma in overleg met de andere gemeenten in de regio; het vervullen van de rol van opdrachtgever van ROC Midden-Nederland en voor eventuele andere aanbieders die op regionale schaal, voor meerdere subregio's activiteiten aanbieden; de verdeling van de (resterende) rijksbijdrage aan de gemeenten dan wel de contactgemeenten van de subregio's ten behoeve van lokale initiatieven; het verantwoorden van de uitgaven aan het ministerie voor zowel de regionale opdrachten (waarvoor Utrecht opdrachtgever is) als de opdrachten die door individuele gemeenten en subregio's worden verstrekt; het ontwikkelen van een kwaliteitswaarborg en een systematiek voor monitoring. Alle gemeenten in de regio hebben de volgende verantwoordelijkheden: Zorgen voor inzicht in de vraag naar taalonderwijs onder hun bewoners; het inbrengen van deze vraag in het overleg over het regionaal programma; het aantrekken van aanbieders voor subregionaal en lokaal aanbod door middel van contractering of subsidiëring; het leveren van verantwoordingsinformatie die de contactgemeente nodig heeft voor de verantwoording aan het ministerie; bepalen of zij al dan niet een eigen financiële bijdrage van deelnemers vragen. Regionaal programma Educatie Utrecht-Midden (November 2014) 5

19 De afstemming over de regionale samenwerking vindt plaats op ambtelijk niveau in het regionaal overleg educatie. Vertegenwoordigers van de vijf subregio's (één per subregio) komen tenminste eenmaal per kwartaal bij elkaar om de uitvoering te bewaken, afspraken te maken over monitoring en verantwoording en bestuurlijke besluitvorming voor te bereiden. Mocht een subregio tekort schieten in de uitvoering of in het afleggen van verantwoording hiervoor, dan kan de contactgemeente het verstrekte budget terugvorderen. Het ministerie heeft een eenvoudige verantwoordingssystematiek toegezegd. De Algemene Maatregel van Bestuur waarin de wijze van verantwoording wordt geregeld, moet nog worden gepubliceerd. De hoofdpunten van de regionale samenwerking zijn vastgelegd in een convenant tussen de 1 5 gemeenten in de regio, dat bestuurlijk wordt vastgesteld, samen met dit regionaal programma. Regionaal programma Educatie Utrecht-Midden (November 2014) 6

20 5. De financiering Financieel uitgangspunt is de specifieke uitkering van het Rijk, die in uitkomt op ca 2,75 miljoen. Dit budget is de optelsom van budgetten die door het Rijk zijn toegerekend aan de 1 5 gemeenten in de regio. Bij de verdeling van het regionaal budget gaan we uit van deze budgetten per gemeente. Iedere subregio heeft, zou je kunnen zeggen, een 'trekkingsrecht' op haar aandeel in het totale regionale budget. Van het jaarlijkse budget mag maximaal 25 procent worden 'meegenomen' naar een volgend jaar. Lastig en nogal technisch punt is dat het ministerie tevens heeft opgelegd dat 3% van het budget dat bij het ROC wordt besteed, extra aan het ROC dient te worden betaald, ter uitvoering van een afspraak die bestaat tussen ministerie en de ROC's. Deze afspraak heeft te maken met de financiering van extra personeelskosten waar het gaat om Werkloosheidswet en Arbeidsongeschiktheid. Daartoe is de rijksbijdrage verhoogd. In wordt tenminste 75 procent van het regionaal budget besteed bij ROC Midden-Nederland. Dat mag ook meer zijn, zolang dit past binnen het afbouw-schema dat binnen het ROC wordt gehanteerd. Onderstaande tabel bevat de budgetten per subregio en de verdeling hiervan over ROC Midden- Nederland en andere aanbieders. Subregio Budget (nieuw) Aandeel ROC (waarvan lumpsum WW/AO) Utrecht-Zuidoost (lumpsum WW/AO ) Lekstroom (lumpsum WW/AO ) Groene Hart van Utrecht (lumpsum WW/AO 3.000) Stichtse Vecht (lumpsum WW/AO 2.600) Utrecht (lumpsum WW/AO ) Andere uitgaven Resteert Resteert Resteert Resteert Resteert Totaal (78%) (lumpsum WW/AO ) Het ministerie werkt aan een nieuw 'objectief verdeelmodel. Dit zal in volgende jaren resulteren in een ander budget voor de regio en ook een andere verdeling van het regionaal budget over de subregio's. De concept-doorrekening van het verdeelmodel leidt tot een verlaging van het regiobudget (circa 12%), met name voor de gemeente Utrecht (bijna 20%). De nieuwe verdeelsleutel wordt waarschijnlijk rond de jaarwisseling definitief vastgesteld. De budgetten worden gefaseerd aangepast in 2016 en Een procedure voor aanbesteding van de nieuwe regionale opdracht formeel taalaanbod wordt voorbereid. Deze procedure wordt in de eerste helft van doorlopen. Vanaf de zomer zullen daar de eerste deelnemers terecht kunnen. Regionaal programma Educatie Utrecht-Midden (November 2014) 7

Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden kenmerk

Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden kenmerk Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden kenmerk 14.502863 Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden November 2014 Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden

Nadere informatie

Programma Educatie 2015. Regio Utrecht Midden

Programma Educatie 2015. Regio Utrecht Midden Programma Educatie 2015 (bestrijding laaggeletterdheid) Regio Utrecht Midden Taal: de basis om Mee te doen December 2014 Taal: de basis om mee te doen Dit document omvat het programma voor de aanpak van

Nadere informatie

Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018

Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018 Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018 Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Laaggeletterdheid en educatie 2.1 Afbakening Wet educatie en beroepsonderwijs 2.2 Doelgroep 2.3 Formeel en non-formeel

Nadere informatie

Regionaal Programma Volwassenen Educatie 2017

Regionaal Programma Volwassenen Educatie 2017 Regionaal Programma Volwassenen Educatie 2017 Stad met een hart Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitvoering RPE in 2016... 4 2.1 Besteding van het verplichte deel van het budget... 4 2.2 Besteding van

Nadere informatie

Programma Educatie Regio Utrecht Midden

Programma Educatie Regio Utrecht Midden Programma Educatie 2016-2017 (bestrijding laaggeletterdheid) Regio Utrecht Midden Taal: de basis om Mee te doen Versie 4 december 2015 Taal: de basis om mee te doen Dit document omvat het globale programma

Nadere informatie

Gemeenteraad Zeist. Ontv. Griffie RIB Geachte raadsleden,

Gemeenteraad Zeist. Ontv. Griffie RIB Geachte raadsleden, Publiekshal Het Rond 1, Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Postbus 513, 3700 AM Zeist www.facebook.com/gemeentezeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Gemeenteraad Zeist Ontv. Griffie 18-12-2015

Nadere informatie

Memo. Aan u wordt gevraagd:

Memo. Aan u wordt gevraagd: Memo Aan : PHO Economie en Werkgelegenheid FoodValley Van : ambtelijke werkgroep volwasseneneducatie Datum : 24 november 2014 Onderwerp : Regionale inzet Volwasseneneducatie 2015 Aanleiding Rond de zomer

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio FoodValley

Samenwerkingsovereenkomst. Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio FoodValley Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio FoodValley 2015-2017 Overeenkomst tussen de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal

Nadere informatie

Onderwerp: Programma Educatie Regio Utrecht Midden betreffende volwasseneducatie.

Onderwerp: Programma Educatie Regio Utrecht Midden betreffende volwasseneducatie. RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00048 Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 9 februari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s) : Volwasseneducatie Contactpersoon : E. van

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionaal educatieprogramma 2015 en aanpak Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Regionaal educatieprogramma 2015 en aanpak Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

WEB Regionaal Programma Volwassenen Educatie

WEB Regionaal Programma Volwassenen Educatie WEB Regionaal Programma Volwassenen Educatie Regio Noord- Limburg Ten behoeve van periode 2018-2019 De 7 samenwerkende gemeenten in de regio Noord-Limburg, juli 2017 RPE Noord-Limburg 2018-2019 versie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017. Openbaar Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017 Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente Nijmegen maakt, op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), afspraken

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein P 20 15-025 Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling \. Contactpersoon Suzanne

Nadere informatie

Collegevoorstel SAMEN LEVEN EN WERKEN. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. Samen leven en Werken

Collegevoorstel SAMEN LEVEN EN WERKEN. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. Samen leven en Werken kjezaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer SAMEN LEVEN EN WERKEN Reg.nr. B&W d.d. 29-04-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen DT d.d.

Nadere informatie

Y. Koster, P. van de Burgt, J. de Boer, H. Steijn, E. van Andel

Y. Koster, P. van de Burgt, J. de Boer, H. Steijn, E. van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: E. van Andel Tel nr: 06-20094731 Nummer: 17A.00035 Datum: 12 januari 2017 Team: Sociaal beleid Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Convenant Uitstroom en toeleiding jongeren Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs naar arbeid of dagbesteding - RMC regio Utrecht 2015

Convenant Uitstroom en toeleiding jongeren Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs naar arbeid of dagbesteding - RMC regio Utrecht 2015 Convenant Uitstroom en toeleiding jongeren Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs naar arbeid of dagbesteding - RMC regio Utrecht 2015 Samenwerkingspartners Onderwijs Stichting VSO Kromme Rijncollege,

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering regionaal Educatieplan en budget volwassenen educatie 2017

Stand van zaken uitvoering regionaal Educatieplan en budget volwassenen educatie 2017 Bijlage 5-3 POHO 21 september 2017 Stand van zaken uitvoering regionaal Educatieplan en budget volwassenen educatie 2017 POHO: Huib van Olden Opdrachtgever RSA: Leida Rasing Van: Asya van Wamel (gemeente

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan De gemeente Den Haag, Spui 70, Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. S. Dekker, wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG. laaggeletterdheid. Geachte mevrouw Arib,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG. laaggeletterdheid. Geachte mevrouw Arib, De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 342 43 44 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl D A T U M 20

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Volwasseneneducatie en ontwikkeling Taaihuis. Portefeuilehouder John Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Volwasseneneducatie en ontwikkeling Taaihuis. Portefeuilehouder John Nederstigt gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder John Nederstigt Collegevergadering 5jUÜ2016 inlichtingen Caroline van de Vijver-Guldenmund (023 567 4294) Registratienummer 2016.0033428

Nadere informatie

Opdrachtverstrekking volwasseneneducatie

Opdrachtverstrekking volwasseneneducatie Collegevoorstel Inleiding: De gemeente ontvangt van het Rijk middelen voor volwasseneneducatie. Deze middelen moeten ingezet worden bij het regionaal opleidingscentrum (roc). Onze gemeente zet deze middelen

Nadere informatie

Regionaal Educatieprogramma Holland Rijnland. Uitvoeringsplan Inhoud

Regionaal Educatieprogramma Holland Rijnland. Uitvoeringsplan Inhoud Regionaal Educatieprogramma Holland Rijnland Uitvoeringsplan 2016 Inhoud Inleiding... 2 Ambitie... 3 Uitvoering... 3 Toegang... 3 Het aanbod... 4 Rol van de Stichting Lezen en Schrijven... 6 Inkoop of

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Wetgeving rond participatiesamenleving biedt kansen. voor bibliotheken

Wetgeving rond participatiesamenleving biedt kansen. voor bibliotheken Wetgeving rond participatiesamenleving biedt kansen voor bibliotheken Breng vraag en aanbod bij elkaar en help laaggeletterden vooruit Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterde volwassenen (16-65 jaar).

Nadere informatie

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post «Postbus 3078-5003 DB Tilburg tel «013 583 99 99

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post «Postbus 3078-5003 DB Tilburg tel «013 583 99 99 Gemeente Krimpen aan den IJssel T.a.v. mevr. Noe Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL datum kenmerk onderwerp 8 april 2015 15181-LB/LvI Offerte Taalcoaching 2015 Geachte mevrouw Noe, Hierbij sturen

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Participatieopleidingen

jaarverslag 2014 Participatieopleidingen jaarverslag 2014 Participatieopleidingen INHOUDSOPGAVE INLEIDING Waar staan wij voor.......................................................................................... 2 Ontwikkelingen 2014.........................................................................................

Nadere informatie

Regionaal programma volwasseneneducatie 2015

Regionaal programma volwasseneneducatie 2015 Regionaal programma volwasseneneducatie 2015 Arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam April 2015 Inleiding De gemeenten in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam hebben de voor het jaar 2015 geplande educatieve

Nadere informatie

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 AGENDAPUNT 2015.07.09/4 BC 15-002 Voorstel voor de vergadering van: de bestuurscommissie Midden-Nederland Datum vergadering: 9 juli 2015 Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5)

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDS REGIO UTRECHT De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten:

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda Openbaar Onderwerp Subsidie informele taalondersteuning 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051/ Werk & Inkomen/ 1061 B. Frings/ T. Tankir Samenvatting Met dit voorstel verlenen wij een

Nadere informatie

Routeformulier college en raad

Routeformulier college en raad Routeformulier college en raad Onderwerp: Volwasseneneducatie 2016 NIET INVULLEN Registratienummer: Paraaf secretaris: 16h0011762 / h160029127 Algemeen Datum: 17 augustus 2016 Opsteller: S. Smit Telefoon:

Nadere informatie

ons kenmerk 2011/22066 doorkiesnummer

ons kenmerk 2011/22066 doorkiesnummer ^ \r Gemeente tr ut e e it L e *$ IJsselstein Beleid en Strategie postadres Postbus 26,3400AA IJsselstein LedenGemeenteraad Postbus26 3400AA IJSSELSTEIN bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 030

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30694 5 november 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 oktober 2013, nr. 530669, houdende

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Datum. 8 november Onderwerp. Ons kenmerk. Taaleis BSW/ RIS294999

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Datum. 8 november Onderwerp. Ons kenmerk. Taaleis BSW/ RIS294999 Datum 8 november 2016 BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Onderwerp Taaleis RIS294999 De raadsleden mevrouw Van der Gaag en de heer Kapteijns hebben op 9 september 2016 een brief met daarin dertien vragen

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 23 augustus 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 23 augustus 2016 2.1.7 Volwasseneneducatie 2016-2017 1 Dossier 735 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 735 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 23 augustus 2016 Agendapunt 2.1.7 Omschrijving Volwasseneneducatie 2016-2017

Nadere informatie

Hierbij delen wij u mee dat op donderdag 13 februari het Bondgenootschap Laaggeletterdheid regio Nijmegen is opgericht.

Hierbij delen wij u mee dat op donderdag 13 februari het Bondgenootschap Laaggeletterdheid regio Nijmegen is opgericht. Maatschappelijke Ingekomen stuk D1 (PA 12 maart 2014) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015 Algemeen Vanaf de statutenwijziging per 8 december 2015 is de officiële naam: stichting Vluchtelingenwerk Samenspraak Bunnik, afgekort tot VWSB. De kerntaak is de begeleiding

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8681

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8681 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8681 uw kenmerk bijlage(n) betreft Reactie

Nadere informatie

Regioplan inzet WEB middelen 2015 Een taalinfrastructuur met regionale partners en geschoolde vrijwilligers.

Regioplan inzet WEB middelen 2015 Een taalinfrastructuur met regionale partners en geschoolde vrijwilligers. 8 Regioplan inzet WEB middelen 2015 Een taalinfrastructuur met regionale partners en geschoolde vrijwilligers. Datum: 1 december 2014 1 Inleiding 1.1 Waarom dit Regioplan? Per 1 januari 2015 wijzigt de

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...);

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening; SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: G. Kraaijkamp Tel.nr.: 0620094919 Nummer: 14A.00445 Datum: 27 mei 2014 Team: Onderwijs, Welzijn & Zorg Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid Datum vergadering gemeenteraad 5 april 2016 Voorstelnummer RV/16/00658 Agendapunt 8 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.G. Marringa S. van Alfen Samenlevingszaken

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 19 maart 2007 Agenda nr: 5 Onderwerp: Jaarinvulling 2007 Beleidsplan Educatie Maastricht en Mergelland

Raadsvergadering d.d.: 19 maart 2007 Agenda nr: 5 Onderwerp: Jaarinvulling 2007 Beleidsplan Educatie Maastricht en Mergelland Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 19 maart 2007 Agenda nr: 5 Onderwerp: Jaarinvulling 2007 Beleidsplan Educatie Maastricht en Mergelland 2005-2009. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW. Op 19

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW die in

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur Embargo tot 14 mei 13.30 uur Onderwerp Subsidie ROC Nijmegen voor het project Kamers met Kansen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Kamers

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Team MOM. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. gfedc gem.secr.

Team MOM. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. gfedc gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team MOM Projectplan Eigen Kracht 1- Notagegevens Notanummer 713271 Datum 14-5-2012 Programma: 08. Meedoen Portefeuillehouder Weth. De Jager 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio)

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de RMCcontactgemeente van de RMC-regio ( ) en onderstaande onderwijsinstellingen inzake het terugdringen

Nadere informatie

Regionaal Programma Volwassenen Educatie

Regionaal Programma Volwassenen Educatie Regionaal Programma Volwassenen Educatie Stad met een hart Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Volwasseneneducatie in regionaal verband... 4 2.1 Algemeen doel... 4 2.2 Wetswijziging WEB... 4 2.3 Beschikbaar

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Europese subsidies (EIF), voor het Taalplein in Haarlem Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. VG Nelom Telefoon 0235114209 E-mail: vgnelom@haarlem.nl SZW/Beleid Reg.nr.

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT Concept 20 augustus 2014 Versie 2 Bestemd voor besprekingsdoeleinden i.h.k.v. de dialoog gerichte aanbesteding

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

06-35113534 NEE. Van: C. de Jongh Tel.nr. : Datum: 11 juli 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: Nummer: 14A.00573

06-35113534 NEE. Van: C. de Jongh Tel.nr. : Datum: 11 juli 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: Nummer: 14A.00573 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C. de Jongh Tel.nr. : Datum: 11 juli 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: 06-35113534 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg K. van den Heuvel, R. de

Nadere informatie

1. Wat zijn de SiSa-indicatoren die nu worden gevraagd en hoe gaat de verantwoording er vanaf 1 januari 2013 uitzien?

1. Wat zijn de SiSa-indicatoren die nu worden gevraagd en hoe gaat de verantwoording er vanaf 1 januari 2013 uitzien? Inkoop, contractafspraken en verantwoording In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt vinden.

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Gemeentelijk beleid vanwege de invoering van de Wet inburgering Nederland 2007 en de Regeling 2007 en de vaststelling van de verordening wet inburgering.l

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

: Burgemeester en Wethouders : Openbaar / Ter besluitvorming W71. Weth.1I1 Weth. IV Datum besluit B&W/Burgemeester

: Burgemeester en Wethouders : Openbaar / Ter besluitvorming W71. Weth.1I1 Weth. IV Datum besluit B&W/Burgemeester Voorstel ~atwijk Aan Status : Burgemeester en Wethouders : Openbaar / Ter besluitvorming Zaaknummer Datum : 20 1/ - 2-97- : 30 december 2010 Afdeling Medewerk(st)er : Sociale Zaken : R.F.J.M. van Hest

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 23 augustus 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 23 augustus 2016 2.1.3 Plan van aanpak maatschappelijke begeleiding en participatie vergunninghouders 1 Dossier 727 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 727 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 23 augustus 2016 Agendapunt

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College Werving tbv Educatieve Trajecten 19 juni 2013 Drenthe College Drenthe College - Middelgroot ROC met werkgebied: provincie Drenthe - Ca 650 medewerkers en 8300 studenten - 3 sectoren voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Bijlage 1. Voorbeeld bestuursovereenkomst gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8

Bijlage 1. Voorbeeld bestuursovereenkomst gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8 Bijlage 1 Voorbeeld bestuursovereenkomst gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc 1 van 8 Let op: Aan dit document kunnen derden geen rechten aan ontlenen! CONCEPT BESTUURSOVEREENKOMST INZAKE DE

Nadere informatie

8611 Geraadpleegd consulent Datum: 10 december 2013 Team: RBP Financieel: Tekenstukken: JA bijlagen: 1 (in tweevoud) Bob Duindam, Rachel Broekmeulen

8611 Geraadpleegd consulent Datum: 10 december 2013 Team: RBP Financieel: Tekenstukken: JA bijlagen: 1 (in tweevoud) Bob Duindam, Rachel Broekmeulen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER Van: R. Broekmeulen Tel,nr, : 8611 Geraadpleegd consulent Datum: 10 december 2013 Team: RBP Financieel: Tekenstukken: JA Afschrift aan: Aantal bijlagen: 1 (in tweevoud) Bob Duindam,

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Convenant tussen de Staat der Nederlanden en de Bve Raad over de. gevolgen van de invoering van de Wet inburgering

Convenant tussen de Staat der Nederlanden en de Bve Raad over de. gevolgen van de invoering van de Wet inburgering Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Convenant tussen de Staat der Nederlanden en de Bve Raad over de gevolgen

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0310, d.d. 9-3-2010 BBnr. 10.027 d.d. 9-3-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst Wmo beheersorganisatie Burgemeester en wethouders besluiten Behoudens

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

Partijen: ROC Gilde Opleidingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw I.A.M. Janssen Reinen, hierna te noemen: de contactschool.

Partijen: ROC Gilde Opleidingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw I.A.M. Janssen Reinen, hierna te noemen: de contactschool. Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de onderwijsinstellingen en de contactgemeente van de RMC-regio Noord Limburg (regio 38), inzake de aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren

Nadere informatie

BELEIDSREGELS EDUCATIEVOORZIENING VOLWASSENEN GEMEENTE AALSMEER Artikel 1. Begripsbepalingen.

BELEIDSREGELS EDUCATIEVOORZIENING VOLWASSENEN GEMEENTE AALSMEER Artikel 1. Begripsbepalingen. BELEIDSREGELS EDUCATIEVOORZIENING VOLWASSENEN GEMEENTE AALSMEER 2016. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. Web: Wet educatie en beroepsonderwijs;

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3, 4, 5 en 21 van de Algemene Subsidieverordening 2015;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3, 4, 5 en 21 van de Algemene Subsidieverordening 2015; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen het Regionaal Programma volwassenen Educatie 2017, docs. nr. nr. 5313160 gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3, 4, 5 en 21

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Taalakkoord aanpak laaggeletterdheid Midden-Brabant

Collegevoorstel. Zaaknummer Taalakkoord aanpak laaggeletterdheid Midden-Brabant Zaaknummer 00527355 Onderwerp Taalakkoord aanpak laaggeletterdheid Midden-Brabant Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem waar vaak nog een taboe

Nadere informatie

*ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.15-36174/DV.15-563, afdeling Samenleving. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling Beschermd

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Vaststellen regionaal programma educatievoorzieningen Rijk van Nijmegen 2015

Vaststellen regionaal programma educatievoorzieningen Rijk van Nijmegen 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen regionaal programma educatievoorzieningen Rijk van Nijmegen 2015 Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Bij alle overige te leggen documenten moet een individuele beoordeling plaatsvinden.

Bij alle overige te leggen documenten moet een individuele beoordeling plaatsvinden. Ill 1 6. 0 0 0 0 7 4 7 III Werkwijze toepassen Wet V 1-1-2016 1. Beoordelen taalvaardigheid Bij de intake kan de aanvrager op drie manieren aantonen dat aan de wordt voldaan, te weten: a. documenten overleggen

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie arbeidsbeperkte

Verordening loonkostensubsidie arbeidsbeperkte Verordening loonkostensubsidie arbeidsbeperkte personen 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 6,

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl De leden van de gemeenteraad Behandeld door P.W.M. Budel Doorkiesnummer 030-28 65232 E-mail p.budel@utrecht.nl Onderwerp Motie 101

Nadere informatie

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In oktober 2015 heeft ons college de gemeente Arnhem

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon E-Mail Leidse regio Breestraat Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165192 r.kater@leiden.nl Datum 28 mei Contactpersoon

Nadere informatie

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Inleiding Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en voorzieningen voor beschermd wonen

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

Uitvoering Participatieverklaring

Uitvoering Participatieverklaring Openbaar Onderwerp Uitvoering Participatieverklaring Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Aan gemeenten is gevraagd om voor 1 september 2016 een Plan van Aanpak/Brief

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. BELEIDSNOTITIE EN BELEIDSREGELS WET INBURGERING INLEIDING Sinds 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (hierna te noemen: WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor

Nadere informatie

WEB Regionaal Programma Volwassenen Educatie

WEB Regionaal Programma Volwassenen Educatie WEB 2016 - Regionaal Programma Volwassenen Educatie Regio Noord- Limburg Ten behoeve van periode 2016-2017 De 7 samenwerkende gemeenten in de regio Noord-Limburg, juli 2016 RPE Noord-Limburg versie definitief

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG - CONCLUSIES Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst 1 De ondergetekenden: te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door vakwethouders van de colleges 1 : 1. College van Albrandswaard, 2. College van Barendrecht, 3. College van Brielle,

Nadere informatie

Regionaal Educatieprogramma. Arbeidsmarktregio Holland Rijnland

Regionaal Educatieprogramma. Arbeidsmarktregio Holland Rijnland Regionaal Educatieprogramma Arbeidsmarktregio Holland Rijnland 2015 en aanpak 2016 1 Inleiding en Leeswijzer Aanleiding Op 1 januari 2015 is de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) gewijzigd. Dit heeft

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie