Studiegids Minor EVENT 2012 najaar. Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "201209 Studiegids Minor EVENT 2012 najaar. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1

2 sopgave 1. Inleiding... 3 Contact Doelen Opzet en programma... 4 Overzicht modules... 5 Event modules en project... 5 Sponsoring en financiering... 5 Publieksevenementen... 6 Event marketing... 6 Marketingcommunicatie... 7 Communicatie... 7 Veiligheid en vergunningen... 8 Juridische aspecten van events... 8 Budgetteren... 9 Logistiek... 9 Projectmanagement: theorie... 9 Hospitality elijke evenementen Event Bijlage 1 Richtinggevende doelen Bijlage 2: De kernkwalificaties Bijlage 3: Overzicht modules en toetsen Bijlage 4: lijst Bijlage 5: Richtlijnen eindrapport

3 1. Inleiding Dit is de studiegids van de Minor EVENT. Deze gids geeft informatie over de inhoud, het project en de toetsing van de minor. Deze gids en het rooster vind je op de website van Fontys ACI, Lesmateriaal wordt vooralsnog gepubliceerd op Paperclip: https://www.fontys.nl/acipaperclip/minor.event htm. In deze gids komen de belangrijkste zaken aan bod die je in deze Minor kunt verwachten en welke verwachtingen wij van de student hebben. Contact Indien je vragen hebt over de minor, neem dan contact op: Wie Wat Kamer Mail telefoon Rainier Jansen Informatie, rooster Lennie Aarts Informatie cijfers Bram Cuijpers elijke informatie over flex event Sandra Smits Coördinator, algemene zaken Indien je een klacht hebt over de minor, neem dan contact op met Sandra Smits. Indien je het niet eens bent met zaken rondom toetsing dan kun je een mail sturen naar de examencommissie van Fontys ACI: 3

4 2. Doelen In deze minor ga je het volgende leren: A. Events in hun maatschappelijke en economische omgeving/context: het kunnen plaatsen van events vanuit de begrippen eventmarketing en beleveniseconomie, waarbij de behoeften en beleving van de afnemer/gebruiker (probleemhebber, eigenaar, opdrachtgever) centraal staan. B. Events van context naar praktijk: Het (projectmatig) kunnen (helpen) bedenken, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van Publieksevenementen en/of Zakelijke evenementen (B-to-C, B-to-B). Indicatoren: - De student is in staat om events vanuit de begrippen event marketing en beleveniseconomie te plaatsen en te gebruiken in een strategische context van arbeidsorganisaties en in een maatschappelijke context - De student is in staat om op basis van aangeboden kennis op het terrein van marketingcommunicatie communicatie- en promotieplannen op te stellen ten behoeve van events, inclusief PR, reclame, media en sponsoring - De student is in staat verschillende soorten evenementen zoals Publieksevenementen, Zakelijke evenementen (B-to-B, B-to-C) projectmatig op te zetten en uit te (helpen) uitvoeren - De student is in staat om vanuit de hiervoor omschreven competentie voorwaardelijke en operationele aspecten op het terrein van planning en organisatie, vervoer en routing, vergunningen, wet- en regelgeving, Arbo, Veiligheid (crowd control, risico analyses) in te zetten - De student is in staat om te communiceren met belanghebbenden en betrokkenen binnen het event werkveld. Denk aan organisatoren, leveranciers, horeca, licht- en geluidsbedrijven, veiligheidsorganisaties, politie, GGD en brandweer en bezoekers. 3. Opzet en programma De minor wordt in blokvorm aangeboden gedurende een half studiejaar. De studiebelasting is 840 uur en wordt gewaardeerd met 30 ECTS. De modules zullen aangeboden worden op wisselende dagen in de week, bij voorkeur wordt de dinsdag lesvrij gehouden. Check dagelijks de site voor wisselingen in het rooster en mededelingen! De Minor bestaat uit 12 modules en het praktijkproject: het organiseren van een evenement. Aanwezigheidsplicht: Voor alle studenten van de Minor Event geldt dat zij aanwezig behoren te zijn tijdens de lessen, projectbijeenkomsten e.d.. Indien een student meer dan 1 keer afwezig is geweest bij een module wordt het 0,5 punt van het behaalde resultaat voor de toetsing afgetrokken. Ook dienen studenten aanwezig te zijn bij de coachbijeenkomsten en de gastlessen. Opmerkingen: - Mocht een les in z'n geheel uitvallen dan heeft dat geen invloed op het aantal gemiste lessen. De volledig uitgevallen les telt dus niet mee als afwezig ; - Over de reden van afwezigheid valt niet te discussiëren. We hebben een buffer gecreëerd, die ervoor zorgt dat afwezigheid ontstaan door overmacht studenten niet meteen benadeelt; - Wanneer ben je te laat om nog als aanwezig te worden meegeteld? Dat wordt door de docent zelf bepaald; - Voor studenten die later in de studie zijn ingestroomd geldt dat de lessen die zij gemist hebben voor hun datum van inschrijving niet meetellen in de afwezigheidsregeling. 4

5 Overzicht modules 1. Sponsoring en financiering 2. Publieksevenementen 3. Eventmarketing 4. Marketingcommunicatie 5. Communicatie 6. Vergunningen en veiligheid 7. Juridische aspecten van events 8. Budgetteren 9. Logistiek 10. Projectmanagement 11. Hospitality 12. elijke evenementen Event De rode draad van de Minor EVENT is het project. De meeste aangereikte kennis en inzichten moeten worden getoetst aan- en toegepast in het project. Deelnemers zoeken vanuit hun bachelor/beroepsoriëntatie naar events/opdrachten van externe opdrachtgevers en voeren deze opdrachten uit met medeminorstudenten. De studenten voeren hun opdracht uit aan de hand van de aangereikte theorie over project management en aan de hand van criteria die op basis van de modules met en door de studenten en de coach die zij vanuit de minor krijgen toegewezen, zijn opgesteld. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt je in een groep ingedeeld en in de eerste weken van de minor wordt een event gekozen binnen de groep. Studenten moeten een voorstel indienen bij hun minor coach. Deze opdracht kan alleen worden uitgevoerd na goedkeuring door de coach. Daarbij wordt o.a. gelet op eisen waaraan het Event moet voldoen vanuit de minor, risico s en regelgeving. In paragraaf 4 volgt een nadere toelichting. Tevens wordt het voorstel gepresenteerd in de vorm van een pitch aan een commissie die uiteindelijk besluit of het event door kan gaan. 4. modules en project Sponsoring en financiering Doelstellingen De student heeft na het actief deelnemen aan deze cursus, noodzakelijke kennis en inzichten ontwikkeld op het gebied van sponsoring vanuit het perspectief van de gesponsorde. Verder is de student in staat om een succesvol sponsoringplan voor een evenement te maken en uit te voeren. Belang van sponsoring Definiëring van sponsoring Belanghebbenden bij sponsoring Invulling van sponsoring Werking van sponsoring Waardebepaling van sponsoring Evaluatie van sponsoring Sponsorplan/Uitvoering sponsorplan 5

6 Lesmateriaal, gepubliceerd op Paperclip Sponsorplan/presentatie Publieksevenementen Doelstelling Deze module geeft inzicht in de specifieke eisen die het organiseren van dit soort evenementen stelt en laat de koppeling zien tussen evenementen en citymarketing. Lesmateriaal gepubliceerd op Paperclip Paper Event marketing Algemeen Het bouwen en onderhouden van loyale relaties met (potentiële) klanten en werknemers is een kritische succesfactor voor het voortbestaan van een onderneming. Eventmarketing speelt daarin een belangrijke rol, omdat events de mogelijkheid bieden tot fysiek en interactief contact. Doelstellingen Deze module biedt inzicht in de relevantie van een event als marketinginstrument. Daarnaast komt de marketing van events aan bod. Het begrippenkader van eventmarketing. De plaats van het event in een organisatie. De voor- en nadelen van events t.o.v. andere tools. Het doelgericht inzetten van een event. Werkwijze De bijeenkomsten bestaan uit theorie, cases, en groepsdiscussies. Wiegerink, Peelen, Eventmarketing, ISBN: Sheets Tentamen 6

7 Marketingcommunicatie Doelstelling Deelnemers hebben na afloop van de module inzicht in het begrip marketing communicatie en hebben een marketingcommunicatieplan gemaakt voor het event. Evenementen zijn naar hun aard zelf communicatieproducten waarvoor ook nog eens promotie gemaakt moet worden. Dat maakt begrip en kennis van het vak marketing communicatie & PR noodzakelijk. In evenementenmanagement is communicatie naar grote groepen gebruikers en betrokkenen van essentieel belang. Het is niet alleen het vermarkten van een beurs of evenement sec, nog meer komt het er op aan, aan wie je op welk moment welke berichtgeving verzorgt, zodat je je evenement goed neerzet. Wiegerink, Peelen, Eventmarketing, ISBN: Sheets Marketingcommunicatieplan Communicatie De studenten doen inzicht en vaardigheden op het terrein communicatie tussen marktpartijen en eventorganisatoren. Zij oefenen met schriftelijke (schrijven persbericht, maken offerte) en mondelinge vormen van communicatie. (presenteren, advies-/verkoopgesprek). Doelstelling Na afloop van de module hebben de deelnemers ervaring opgedaan met een aantal vaardigheden zoals het schrijven van een eenvoudige offerte, het presenteren van een plan en verslag, het houden van een interview, het schrijven van een persbericht, het voeren van een zakelijk gesprek. Communicatieve vaardigheden G. Kuiper, Event Management, ISBN: Lesmateriaal gepubliceerd op Paperclip Presentatie 7

8 Veiligheid en vergunningen Doelstelling Deelnemers inzicht geven in de rol van de overheid en de wettelijke elementen die bij het organiseren van events van belang zijn. De rol van de overheid bij evenementen is van groot belang. Tegelijkertijd spelen er veel onduidelijkheden op het gebied van regelgeving en vergunningen. In deze bijeenkomst wordt ingegaan op een scala van formele eisen die het organiseren van een evenement met zich meebrengt. Lesmateriaal gepubliceerd op Paperclip Tentamen Juridische aspecten van events De inhoud van de lessen is gericht op de specifieke juridische kant van evenementen. Ook wordt ingegaan op zaken die in het bijzonder gelden voor projecten die door de studenten worden uitgevoerd. Doel Na afloop van de module hebben de studenten kennis van en inzicht in de rol van juridische zaken die van invloed zijn op het organiseren van beurzen, evenementen en congressen. Onderwerpen Contracten, nakoming en wanprestatie Bijzondere overeenkomsten: koop, huur, verzekeringen, sponsoring, annulering Arbeidsrecht Artiesten Organisatievormen Publieksrecht, wetten en verordeningen Aansprakelijkheid, faillissementen Lesmateriaal gepubliceerd op Paperclip Tentamen 8

9 Budgetteren /doelstelling Events in projectvorm moeten adequaat beheerd worden. Planning en bewaking van geld en tijd zijn essentieel. De student leert een budget op stellen en te bewaken op basis van aangereikte praktijkgerichte kennis over budgetteren van events. Lesmateriaal gepubliceerd op Paperclip Budgetplan Logistiek Events kenmerken zich veelal door een complexe wijze van organiseren, waarbij het resultaat afhankelijk is van een perfect geplande en uitgevoerde logistieke implementatie. Studenten verwerven kennis en inzicht op het terrein van logistiek in het algemeen middels modellen en theorieën en specifieke logistieke kenmerken van events in het bijzonder. Studenten verwerven inzicht in deze onderwerpen middels (gast)colleges, zelfstudie, en opdrachten. Doelstellingen Inzicht krijgen in: het vakgebied logistiek: theorie en praktijk het belang van logistiek bij de organisatie van evenementen Onderwerpen: Introductie Logistiek Inkoop in de logistiek Specifieke logistieke aspecten van de BCE branche G. Kuiper, Event Management, ISBN: Lesmateriaal gepubliceerd op Paperclip Presentatie Projectmanagement: theorie Doelstelling Deelnemers verwerven kennis en inzicht gericht op het organiseren van een project. Deelnemers leren welke rollen in projecten en projectteams voor kunnen komen. Deelnemers leren kennis, inzicht en rollen te koppelen aan hun eigen competenties, interesses en verwachtingen. Deelnemers gebruiken de geboden theorie voor het opzetten en uitvoeren van een project resulterende in een concreet product. 9

10 Theorie is gericht op de theoretische onderbouwing die nodig is voor het kunnen uitvoeren van projecten in de praktijk. Aangezien in alle branchegerichte opleidingen het organiseren van evenementen en deelnemen aan beurzen en congressen een rol speelt, is bij de keuze van de literatuur hiermee rekening gehouden. De in de literatuur aangereikte methode is daarnaast toepasbaar in een veel breder werkveld. Werkwijze Het programma is opgebouwd uit bijeenkomsten waarin de theorie wordt aangeboden en waar verslaglegging over de praktijkprojecten worden getoetst aan deze theorie. G. Kuiper, Event Management, ISBN: J. Verhaar, Projectmanagement, ISBN: Lesmateriaal gepubliceerd op Paperclip Beoordeling projectproces Hospitality Doelstelling/inhoud Een event is een dienst waarin hospitality centraal staat. In deze module worden de hospitality - aspecten van een evenement benoemd en leer je ze herkennen en toepassen. Lesmateriaal docent Paper elijke evenementen Doelstelling Deelnemers hebben na afloop van deze module inzicht in de voorbereidingen op de organisatie van een inhoudelijk evenement, zoals een congres, seminar of debat. 1. De studenten doorlopen bij deze module het traject van het eerste contact met een potentiële opdrachtgever tot de pitch / presentatie van het concept. 2. Tijdens deze module kruipen de deelnemers in de huid van de opdrachtgever: 3. De studenten inventariseren allereerst de boodschap en het doel van het inhoudelijke evenement: waarom wordt het georganiseerd en wat wil de opdrachtgever met het evenement bereiken? 4. Daarbij proberen zij zo uitgebreid mogelijk de verschillende doelgroepen te benoemen: voor wie is dit evenement bedoeld? 5. Als de studenten weten wat ze willen communiceren, onderzoeken de studenten verschillende werkvormen: hoe komt de boodschap het beste over? Daarbij gaan we ook in op het omkaderende programma: hoe zorg je ervoor dat het evenement niet alleen inhoudelijk interessant is, maar de bezoekers ook op een andere manier positief raakt? 6. De studenten doen aanbevelingen rond het communicatietraject: welke communicatie past bij dit evenement, hoe zet je communicatiemiddelen zo effectief mogelijk in? 7. De studenten ontwikkelen aan de hand van de voorafgaande inventarisering een concept. Tot slot presenteren zij dit concept aan de opdrachtgever. 10

11 Werkwijze De bijeenkomsten bestaan uit theorie, cases en groepsdiscussies. Opdrachten worden groepsgewijs uitgevoerd. Lesmateriaal gepubliceerd op Paperclip Pitch / presentatie van het concept aan de potentiële opdrachtgever. Event Doelstellingen Deelnemers hebben na afloop van de minor ervaring opgedaan met het opzetten, ontwikkelen en uitvoeren van een event voor een opdrachtgever. Deelnemers hebben na afloop inzicht in en ervaring verkregen met het toepassen van de aangereikte theorie rondom eventmanagement. De deelnemers gaan een praktijkgericht project uitvoeren. Om de praktijkwaarde zo optimaal mogelijk te maken, wordt gekozen voor projectvoorstellen waarbij een externe opdrachtgever betrokken is. De deelnemers leggen eindverantwoordelijkheid af aan de opleiding en aan de externe opdrachtgever. Werkwijze en procedure De deelnemers gaan op zoek naar een project. Eisen aan het project zijn: - Het moet uitvoerbaar zijn binnen de duur van de minor - Het moet daadwerkelijk uitgevoerd/geoperationaliseerd (kunnen) worden - Het moet uitgevoerd worden door 5 tot 7 mensen - Het aantal uren dat besteed wordt, moet door deelnemers kunnen worden verantwoord op basis van: aantal deelnemers maal aantal uren gekoppeld aan studiebelastinguren. Bv. 6 projectleden x 280 SBU s = 1680 uur per groep van 6 leden. - Het project moet een aantoonbare bijdrage leveren aan de bedrijfsresultaten, het imago en/of de strategie van de organisatie van de opdrachtgever - Het project mag geen financiële risico s met zich mee brengen voor studenten en voor de opleiding, - Het project moet juridisch, qua verzekeringen en financieel, zijn afgedekt door de opdrachtgever, - Het project moet worden goedgekeurd door de minorcoach De projectgroep dient voor goedkeuring van het EVENT aan de coach een Plan van Aanpak te overhandigen waarin minimaal zijn opgenomen: 1. Motivatie om aan het project deel te nemen. 2. Doelstellingen en concept Event Vervolgens wordt het voorstel in de vorm van een pitch gepresenteerd aan een commissie. Na definitieve goedkeuring maakt de groep afspraken met externe opdrachtgever en begeleiding. De projecten worden uitgevoerd conform de aangereikte projectmanagementmethodiek. Het project wordt afgesloten met een schriftelijke rapportage. De rapportage wordt gepresenteerd in een evaluatiebijeenkomst aan de coach en eventueel opdrachtgever. De individuele bijdrage van de student wordt geborgd door: Van te voren vastleggen van de individuele bijdrage van de student Het monitoren van de voortgang door middel van een logboek Beoordelingen van elkaar 11

12 Projectbegeleiding Begeleiding intern Vaste begeleider (coach) De projecten worden vanuit de opleiding begeleid. Elk project krijgt een vaste coach aangewezen die het project inhoudelijk en procesmatig ondersteunt. De projectgroep maakt met de coach afspraken over de begeleiding en de planning ervan. De projectgroep legt voor de dagelijkse voortgang verantwoordelijkheid af aan de begeleider. De projectgroep heeft minimaal 1 maal per week contact met de coach over de voortgang. Het initiatief voor contact projectgroep versus coach ligt primair bij de student. Coachbijeenkomsten In het rooster worden 4 plenaire coachbijeenkomsten gepland. In deze bijeenkomst presenteren de projectgroepen het project en krijgen en geven feedback. Begeleiding extern Waar mogelijk vindt externe begeleiding plaats, onder meer door de externe opdrachtgever. Over begeleidende activiteiten/ondersteunende en voortgang bewakende contacten vanuit de opdrachtgever zal het projectteam zelf afspraken moeten maken met de opdrachtgever. Rol docenten en relatie met projectteams Met betrekking tot inhoudelijke aspecten zal er afstemming en regelmatige informatie-uitwisseling moeten zijn tussen projectteam en docenten. Immers, projecten zijn geen losstaande zaken, maar vormen een integraal onderdeel van het hele lesprogramma. De deelnemers moeten inzicht krijgen in de relatie tussen de vakken en hun project. Dit betekent dat de docent de projectteams met raad en daad bijstaat op terreinen waar hun vakgebied de projecten raakt. Hij/zij kan daar delen van zijn/haar lesprogramma op afstemmen. Voor de projectteams betekent dit dat zij, daar waar gewenst, zijn om alle docenten op de hoogte te houden van de voortgang van hun project, proactief de docenten opmerkzaam te maken op aandachtspunten waar het vak van de docent en project elkaar raken en adviezen en aanwijzingen van de docent te verwerken in de projecten evenals deze adviezen en aanwijzingen te communiceren met opdrachtgever en/of coach. 12

13 Bijlage 1 Richtinggevende doelen EVENT: Events in hun maatschappelijke en economische omgeving/context: het kunnen plaatsen van events vanuit de begrippen event marketing en beleveniseconomie, waarbij de behoeften en beleving van de afnemer/gebruiker (probleemhebber, eigenaar, opdrachtgever) centraal staan. Events van context naar praktijk: Het (projectmatig) kunnen (helpen) bedenken, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van Publieksevenementen en Zakelijke evenementen (B-to-B, B-to-C). Bij beide doelen is de transfer gericht op de eigen professie / bacheloropleiding. Algemene omschrijving: Niveau 1: Een bestaand event begrijpen, kunnen inleven in het event en hiernaar handelen - Kan een bestaand event beschrijven en beoordelen m.b.t. organisatorische en marketing communicatie gerelateerde variabelen m.b.v. de gangbare theoretische begrippen en modellen - Weet wie de belangrijkste spelers in de eventbranche zijn - Begrijpt vanuit welke waarden de afnemer het event aansprekend vindt en kan deze beschrijven m.b.v. gangbare theoretische begrippen en modellen - Herkent welke elementen bijdragen aan de kwaliteit(verbetering) van het event - Is creatief genoeg om eenvoudige acties te bedenken die het event verder versterken rekening houdend met de waarden van de afnemers - Onderscheidt sterke van zwakke events en kan argumenten voor onderscheid aangeven Niveau 2: Bedenken en uitwerken van een nieuw event in een eenvoudige situatie (ingebed in een creatieve context ) - Maakt een afnemersanalyse als voorbereiding op de ontwikkeling van een event volgens gangbare (wetenschappelijke) modellen - Gebruikt het gevonden afnemersgedrag als input / onderbouwing voor ontwikkeling van nieuwe en aanpassing van bestaande events en werkt volgens gangbare (wetenschappelijke) modellen en inzichten - Maakt gebruik van trends in de samenleving en weet beargumenteerd een onderscheid te maken tussen meer en minder relevante trends - Maakt gebruik van beschikbaar aanbod buiten de eigen afdeling/organisatie (netwerkgedachte) - Visualiseert en imagineert het event - Communiceert het event intern en extern - Gebruikt de bestaande visie als uitgangspunt voor het bedenken en uitwerken van het event - Werkt event creatief uit in concrete samenhangende acties - Neemt de ruimte en tijd om tot eventontwikkeling te komen en gaat hier planmatig mee om Niveau 3: Events bedenken en uitwerken in complexe situaties rekening houdend met bedrijfseconomische, juridische, maatschappelijke en organisatorische consequenties (ingebed in bedrijfsmatige context) - Gebruikt het event als een strategische benadering van een oplossing en beargumenteert in welke mate het event een bijdrage levert aan de oplossing van het probleem - Werkt event uit dat bedrijfseconomisch haalbaar is en onderbouwt dit met kwantitatieve gegevens - Geeft duidelijk organisatorische consequenties aan die de uitvoering van het event met zich meebrengt gebruik makend van (wetenschappelijke) modellen en inzichten - Dekt juridische aspecten af - Kan samenwerking met andere partijen initiëren en uitwerken 13

14 Bijlage 2: De kernkwalificaties Brede professionalisering Je leert door de bijdragen van professionals uit het veld, door het bestuderen van literatuur en vakbladen en door het gebruik maken van media wat de trends en ontwikkelingen in de event branche zijn. Je project ondersteunt je in je ontwikkeling naar zelfstandig functioneren en in het uitvoeren van taken. Multidisciplinaire integratie Door het uitvoeren van je project leer je kennis, inzicht, houdingen en vaardigheden te integreren van verschillende deeldisciplines die tijdens de Minor EVENT aan bod komen. Probleemgericht werken Je zult merken dat events complexe aangelegenheden zijn. Om daar goed mee om te kunnen gaan zal je de vragen die er aan ten grondslag liggen, diepgaand leren analyseren. Zo kom je tot heldere, eenduidige definities en oplossingen. Wetenschappelijke toepassing Om events te doen slagen is grondig (voor)onderzoek nodig. De theoretische ontwikkeling op het terrein van events is de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. Je zult gedurende de hele minor je oplossingen en keuzes theoretisch moeten onderbouwen. Creativiteit en complexiteit in handelen Eventgerichte vraagstukken blijken in de (beroeps)praktijk, vaak geen standaardvorm en/of oplossingen te kennen. Je leert hier mee om te gaan. Methodisch en reflectief handelen Je leert realistische doelen te stellen en je project planmatig aan te pakken. Tijdens dit proces leer je constant bewust te zijn van je handelen en hierop te reflecteren. Daarnaast is er uiteraard sprake van inhoudsgerichte methodieken. Reflectie vindt bovendien plaats door ondersteuning van docenten, begeleiders en medestudenten. Je legt bevindingen vast in je logboek en overige rapportages. Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid Events hebben vaak een publieksgericht karakter en zijn onderhevig aan sociale invloeden en ontwikkelingen. Je leert je hiervan bewust te zijn en daardoor te anticiperen op de gevolgen voor de keuzes die aan events verboden zijn. Sociaal-communicatieve bekwaamheid Je moet samenwerken in een projectgroep en je communiceert zowel mondeling als schriftelijk naar betrokken partijen in de markt(nationaal en/of internationaal). Basiskwalificering voor managementfuncties Je functioneert in verschillende rollen die gericht zijn op het aansturen van mensen en processen. Transfer en brede inzetbaarheid Door volgens een vaste methode projectmatig te werken, is de brede inzetbaarheid van de opgedane werkwijze gegarandeerd. Daarnaast wordt van jou verwacht dat je eerder opgedane kennis en ervaringen inbrengt in je project. Daarmee leer je om deze kennis en ervaring te vertalen naar een andere situatie. De transfer van de inhoudelijke kant zal sterk afhankelijk zijn van jouw werkveld in de toekomst. 14

15 Bijlage 3: Overzicht modules en toetsen Modules Studiepunten Basismodule economie - 1. Sponsoring en financiering Sponsorplan 2 2. Publieksevenementen Paper 2 3. Eventmarketing Toets 1 4. Marketingcommunicatie Marketingcommunicatieplan 2 5. Communicatie Presentatie 2 6. Veiligheid en vergunningen Toets 2 7. Juridische aspecten van events Toets 2 8. Budgetteren Budgetplan 2 9. Logistiek Presentatie Projectmanagement Projectproces Event Hospitality Paper elijke evenementen Pitch 2 Event Rapport en eindpresentatie 10 Gastdocenten aanwezigheidsplicht Bijlage 4: lijst Vak Titel boek Schrijver Event en Sales Event Management Kuijper Event marketing/marketing communicatie Eventmarketing Wiegerink, Peelen Communicatie Event Management Kuijper Veiligheid en vergunningen Handout Juridische aspecten Reader Projectmanagement Projectmanagement J. Verhaar Financiering en sponsoring Handout Budgetteren Handout Logistiek Event Management Kuijper Hospitality Reader 15

16 Bijlage 5: Richtlijnen eindrapport Projectverslag inleveren in omslag, met groepsleden en groep nummer erop. In het verslag moeten de volgende zaken aan de orde komen: Namen, contactgegevens en datum. 1. Algemene inleiding, aanleiding en probleemstelling/vraagstelling 2. Beschrijving van de samenstelling van projectgroep, d.w.z. de teamleden en hun Individuele taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 3. Doel(en) en te behalen resultaat 4. Beschrijving betrokkenen (inclusief opdrachtgever, en doelgroep(en), klanten, leveranciers en concurrenten, overheidsvertegenwoordigers etc.) 5. Beschrijving van de fasen zoals te vinden in Verhaar 6. Beschrijving van de beheerelementen zoals te vinden in Verhaar, inclusief o.a. budget en tijdplanning 7. Omgevingsanalyse in termen van kans en bedreigingen en gebaseerd op: Maatschappelijke invloedsfactoren (macro en meso, dus bv landelijk en lokaal of lokaal en buurt) Economische invloedsfactoren Politieke invloedsfactoren Technologische invloedsfactoren 8. Belangrijkste vragen en hoe ze opgelost zijn m.b.t.: Bereiken doelstelling/resultaat Tijd Middelen/Geld Faciliteiten Kwaliteit Informatie Organisatie Samenwerking binnen projectgroep/met betrokkenen 9. Rendement/resultaat: Wat heeft het project opgeleverd? 10. Conclusies en aanbevelingen en concreet hoe die aanbevelingen geëffectueerd kunnen worden. 11. Wat moet er anders gedaan worden wanneer hetzelfde project morgen weer zou starten? 12. Bijlagen (verslagen notulen, correspondentie, verzameld materiaal, gebruikte formulieren, beslisdocumenten, promotiemateriaal, contracten, vergunningen, literatuurlijst, bronvermelding, bijgevoegd beoordelingsformulier projectgroepleden 13. Aanvullende opmerkingen 16

17 Bijlage 6: Beoordelingsformulier projectteamleden Naam invuller: 1. Naam beoordeelde: Ik geef deze medestudent het cijfer (van 1 t/m 10) Mijn argumentatie is: 2. Naam beoordeelde: Ik geef deze medestudent het cijfer (van 1 t/m 10) Mijn argumentatie is: 3. Naam beoordeelde: Ik geef deze medestudent het cijfer (van 1 t/m 10) Mijn argumentatie is: 4. Naam beoordeelde: Ik geef deze medestudent het cijfer (van 1 t/m 10) Mijn argumentatie is: 5. Naam beoordeelde: Ik geef deze medestudent het cijfer (van 1 t/m 10) Mijn argumentatie is: 6. Naam beoordeelde: Ik geef deze medestudent het cijfer (van 1 t/m 10) Mijn argumentatie is: 17

Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum

Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO)

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) VRIJE MINOR Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) Verbredende variant en Verdiepende variant (voor Small Business and Retail Management) Contactpersoon: Jan Bollen of j.w.bollen@saxion.nl minor@udc.an

Nadere informatie

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda Opleiding Management, Economie & Recht (MER) Opleiding Personeelsmanagement (PM) AFSTUDEERWIJZER Bachelor of Business Administration Studiejaar

Nadere informatie

Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst

Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst Groningen, juni 2011 Theaterwerkplaats De Prins van Groningen i.s.m. Kunstfactor Verantwoording: Aan de totstandkoming van dit raamleerplan werkten mee: Ron

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd Handleiding beroepsproducten portfolio en assessment Jaar 1 Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd CCOBPA01A1 en CCOBPB01A1 Monica Heikoop Mei 2012 Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao VRIJE MINOR Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao Verbredende variant en Verdiepende variant (voor Small Business and Retail Management) Contactpersoon: Jan

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Minorregeling. Minor Transmedia storytelling. Fontys Academy for Creative Industries

Minorregeling. Minor Transmedia storytelling. Fontys Academy for Creative Industries Minorregeling Minor Transmedia storytelling Fontys Academy for Creative Industries Inhoudsopgave 1 Minor Transmedia storytelling 4 1.1 Het productieproces is leading 4 2 Inhoud minor 6 2.1 Opzet en programma

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Periodewijzer De Junior Organisatieanalist 2005-2006 VBI3

Periodewijzer De Junior Organisatieanalist 2005-2006 VBI3 Periodewijzer De Junior Organisatieanalist 2005-2006 VBI3 Kan een aantal instrumenten voor omgevingsanalyse toepassen op een niet te complexe organisatie; Kan een bedrijfskundige analyse uitvoeren en hierover

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016

Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016 Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016 Deeltijdopleidingen Management en Organisatie Bedrijfskunde MER en Human Resource Management Studiehandleiding Minor Beleggen Deeltijd 2013-2014

Nadere informatie

CONCEPT DE ONDERNEMENDE (WERK)ONDERNEMER PROJECT: 1. ONDERNEMENDHEID

CONCEPT DE ONDERNEMENDE (WERK)ONDERNEMER PROJECT: 1. ONDERNEMENDHEID CONCEPT DE ONDERNEMENDE (WERK)ONDERNEMER PROJECT: 1. ONDERNEMENDHEID Eindhoven, december 2008 Inhoud Deel 1 Opzet evenement of activiteit Inleiding 1. Richtlijnen 2. Actoren 3. Competenties 4. De organisatie

Nadere informatie

Manual BO studiejaar 2010 2011 V2

Manual BO studiejaar 2010 2011 V2 Manual BO studiejaar 2010 2011 V2 Domein Media Creatie Informatie (MCI) Opleiding Interactieve Media (IAM) 2010 2011 Manual (handleiding) Verdiepingsfase 2 (V2) Blok 1&2 (semester 1) Afstudeervariant Business

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING - DAGONDERWIJS STUDIEHANDLEIDING PROJECT Starter aan het roer PBM september 2011 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT HAVIKSTRAAT 5 6135

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Praktijkgids Business Economics - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Hogeschool Utrecht, Faculteit Economie & Management Padualaan 101, 3584 CH Utrecht Postbus 85029, 3508 AA

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie