HELDER HERSCHREVEN HAAGS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HELDER HERSCHREVEN HAAGS"

Transcriptie

1 HELDER HERSCHREVEN HAAGS Een onderzoek naar brieven aan burgers Universiteit van Tilburg Facu lteit Geesteswetenschappen Prof. dr. J. Renkema (projectleider) Drs. C.E.A. de Waele (projectuitvoerder) Dr. C. van Wijk (statistische verwerking) Postbus LE Tilburg Contact: nl Oktober 2007

2 Inhoudsopgave l. 2. J Inleiding De opzet van het onderzoek Resultaten parkeerbrieven, bezwaarschrift en toelichting Resultaten paspoortbrief en huisvuilbrief Discussie en aanbevelingen Bijlagen genummerd t2 t7 25 Bijlage l a. Parkeergeldbrief origineel Bijlage l b. Parkeergeldbrief herschrijving Bijlage 2a. Parkeerkaartbrief origineel Bij lage 2b. Parkeerkaartbrief herschrijving Bij lage 3a. Bezwaarschrift origineel Bij lage 3 b. Bezwaarschrift herschrijving Bijlage 4a. Toelichting origineel Bijlage 4b. Toelichting herschrijving Bij lage 5a. Paspoortbrief origineel Bijlage 5b. Paspoortbrief origineel met tussenkopjes Bijlage 5c. Paspoortbrief herschrijving Bijlage 5d. Paspoortbrief herschrijving met tussenkopjes Bijlage 6a. Huisvuilbrief origineel Bijlage 6b. Huisvuilbrief origineel met tussenkopjes Bijlage 6c. Huisvuilbrief herschrijving Bijlage 6d. Huiswilbrief herschrijving met tussenkopjes l JJ 34 J) l Bij lage 7. Enquêteformulier eerste deelonderzoek Bijlage 8. Enquêteformulier tweede deelonderzoek 52 64

3 1. Inleiding In het kader van de taalcampagne 'Helder Haags' kreeg de Universiteit van Tilburg het verzoek van de gemeente Den Haag om onderzoek te verrichten naar de kwaliteit van brieven aan burgers. Zowel intern als extern bestaat er kritiek op de brieven die uitgaan. Daarom heeft de taaladviseur van de directie Voorlichting en Externe Betrekkingen een twintigtal brieven herschreven. Deze herschreven brieven dienen als voorbeeld voor nieuw te schrijven brieven. Maar deze herschrijvingen kregen ook kritiek. Discussies over nut en noodzaak van herschrijvingen kunnen beslecht worden door te onderzoeken hoe burgers daadwerkelijk reageren op brieven. Daarom zijn op diverse locaties in Den Haag brieven aan in totaal 366 burgers voorgelegd. Dit rapport bevat de verslagen van twee evaluatieonderzoeken. Deze onderzoeken zijn in het kader van een bachelor-cursus Tekstkwaliteit in het najaar van 2006 en het voorjaar van2007 afgenomen door een 48 studenten. Het betreft hier een meer algemeen onderzoek naar vier brieven in originele en herschreven versie en een meer gedetailleerd onderzoek naaí twee brieven in vier verschillende versies. De in totaal zes brieven zijn in overleg met de opdrachtgever geselecteerd uit het bestand van reeds herschreven brieven. In hoofdstuk 2 wordt de opzet van het onderzoeksproject beschreven. Hoofdstuk 3 en 4 bevatten de resultaten van de twee deelonderzoeken in een voor een breder publiek toegankelijke vorm. Gedetailleerde informatie over onderzoeksopzet, dataverwerking en statistische toetsing is via de projectleider opvraagbaar. In hoofdstuk 5 worden op basis van de uitkomsten aanbevelingen gepresenteerd voor een aanscherping van de actie 'Helder Haags'. In dit inleidende hoofdstuk volgen nog enkele voorbeelden van briefstijlen en enkele opmerkingen over mogelijkheden voor tekstverbetering en het meten van tekstkwaliteit. l.l Voorbeelden van overheidscommunicatie Een brief over paspoortverlenging begint als volgt: (la) Geachte heer, Uit onze administratie blijkt dat uw paspoort of identiteitskaart verloopt op I februari U hebt een geldig reisdocument (paspoort of Nederlandse identiteitskaart) nodig om te kunnen reizen in het buitenland en om u te legitimeren. Een paspoort of identiteitskaart is vijfjaar geldig. Al geruime tijd is het niet meer toegestaan om met een verlopen paspoort ofidentiteitskaart in het buitenland te reizen. Ook bent u verplicht uw verlopen reisdocument(en) in te leveren bij de gemeente. Bij vermissing moet altijd een proces verbaal van de Nederlandse politie worden overlegd.

4 ' In de herschrijving begint de briefheel anders: ( I b) Geachte heer, Op I februari 2007 verloopt uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart.deze heeft u nodig om te reizen en u te kunnen legitimeren, Vraag daarom op tijd een nieuw reisdocument aan! Een paspoort of Nederlandse identiteitskaart is vijfjaar geldig. Bij het aanvragen van een nieuw document moet u al uw huidige reisdocumenten en identiteitskaarten meenemen. Na vijf werkdagen ligt uw nieuwe paspoort of identiteitskaaí klaar. De verschillen tussen beide passages zijn groot, maar is het nu werkelijk zo dat de veel strakker geformuleerde herschrijving beter is? Is het wel zinvol om zoveel moeite te besteden aan 'Helder Haags', wanneer onduidelijk is of acties effect hebben? Nog een voorbeeld. In veel gemeenten, ook in Den Haag, mag men huisvuil alleen aan de weg zetten op een ophaaldag. Overtreders worden beboet. In Den Haag ontvangen burgers in overtreding een brief met een algemene opening en halverwege de tekst de vermelding van de overtreding: (2a) Geachte heer, Zwerfvuil in de stad wordt door de Hagenaar als één van de grootste ergernissen ervíiren. Het onjuist aanbieden van huishoudelijk afval is een belangrijke oorzaak van het ontstaan van zwerfvuil. (...) Op 20 november 2006 om uur is een huisvuilzak aangetroffen. Er is vastgesteld dat de afvalzak van u afkomstig is. Op die dag was het in uw straat geen huisvuilophaaldag volgens de huisvuilkalender. Een kopie van het aangetroffen bewijsstuk is als bijlage bijgevoegd. Een voorstel tot herschrijving valt met de deur in huis, in de volgende formulering: 2b) Geachte heer, Op 20 november 2006 is om uur op de Rijksweg huisafval van u aangetroffen. Deze vuilnis is op een verkeerd moment op de openbare weg geplaatst. Het huisafual is direct verwijderd. De kosten hiervoor worden u in rekening gebracht. Dit op grond van artikel I 8. l7 van de Wet Milieubeheer. Ook deze herschrijving ontlokte discussie. Het gaat hier om een brief met een voor de burger onírangen.rme inhoud. Is het dan niet beter om eerst uitleg te geven? Of heb je juist meer effect wanneer je direct ter zake komt?

5 1.2 Tekstverbeteringentekstkwaliteit In discussies over het verbeteren van overheidscommunicatie staan twee kwesties centraal: 1. Welke mogelijkheden voor tekstverbetering zijn er? 2. Hoe meet je tekstkwaliteit? Discussies over deze twee kwesties vormden de basis voor de vraagstellingen in het onderzoek. Eerst het begrip'tekstkwaliteit'. Tekstla,valiteit Voor het beantwoorden van vragen over het effect van tekstverbetering is het nodig om een duidelijk beeld te krijgen over wat verstaan kan worden onder tekstkwaliteit. Gangbaar is om bij dit begrip vooral te denken aan oordelen van lezers, de tekstwaardering. Als een herschrijving hoger gewaardeerd wordt dan het origineel, in termen van begrijpelijkheid, aantrekkelijkheid enr/of gepastheid, mag men concluderen dat de herschrijving beter is. Minstens zo belangrijk is natuurlijk of een versie ook daadwerkelijk beter wordt begrepen. Een herschrijving in kortere zinnen mag misschien aantrekkelijk worden bevonden, maar als lezers de herschrijving niet beter begrijpen dan het origineel, dan is de waarde ervan twijfelachtig. Aan een onderzoek met algemene vragen over gepastheid enzovoorts kleeft nog een ander nadeel. De resultaten geven dan geen inzicht in de tekstaspecten die aanleiding vormden voor een ander oordeel, Beoordeelt de burger een briefals (on)gepaster yanwege de formulering of vanwege de inhoud? Daarom is in dit onderzoeksproject extra aandacht besteed aan specifieke oordelen over brieven. Opmerkelijk is dat veel onderzoek naar tekstkwaliteit zich alleen richt op de ontvangers. Even belangrijk is echter het onderzoek naar effecten aan de kant van de zender. Als het schrijven van een goede brief veel meer tijd zou kosten, of onnodig overleg over conceptversies, dan gaat de winst aan de ontvangerskant wellicht voor een deel verloren aan de zenderskant. Vandaar dat niet alleen tekstbegrip en tekstwaardering zijn onderzocht, maar dat ook gekeken is naar hel economische aspect. Een van de problemen waaryoor gemeenten zich gesteld zien, is de hoge kostenpost voor de steeds maar uitdijende contacten met de burger. Voorstanders van deze contacten zullen uiteraard reageren met 'hoe meer des te beter'. Maar als de aard van de contacten vooral bestaat uit het uitleggen van moeilijke brieven of het te woord staan van verongelijkíe burgers, dan valt er veel te winnen wanneer van herschreven brieven kan worden aangetoond dat die minder aanleiding geven tot nader contact met de gemeente. Daarom is nagegaan wat het effect is van de verschillende versies op het zogenoemde 'contactgedrag': In hoeverre heeft de burger na het lezen van een bepaalde versie van een brief behoefte aan nader contact met een gemeenteambtenaar? Een andere ingang om tekstkwaliteit te meten is onderzoek naar het imagoprofiel. De houding van de burger wordt in belangrijke mate beihvloed door het imago van de gemeente. Bovendien kunnen burgers negatiever over hun gemeente gaan denken wanneer ze te moeilijke of onaantrekkelijke brieven ontvangen. Een gevolg hiervan kan zijn dat burgers minder geneigd zijn om zich aat de regels te houden. Een indirecte manier om tekstkwaliteit 4

6 te testen is: nagaan ofhet imago na het lezen vah een briefbeter is dan ervoor. Uiteraard is een eventuele verbetering van het imagoprofiel geen bewijs voor verhoogde tekstkwaliteit, mírar gegevens over imago kunnen, zeker wanneer ze vergeleken worden met imagoprofielen van andere overheidsinstanties, wel een rol spelen in voortgezette acties Helder Haags. Tekstverbetering Ambtenaren met enige ervaring in het schrijven van brieven, merken veelal op dat acties zoals 'Helder Haags' weinig effect zullen sorteren. Een veel gehanteerd argument is dat kleine veranderingen, zoals het vervangen van een lastig woordje ofhet vereenvoudigen van een zin, niet voldoende zijn om een tekst begrijpelijk te maken. Begrijpelijkheid heeft in deze visie niet met de formulering van doen, maaí met de inhoud. Als de inhoud moeilijk is, helpt bijvoorbeeld het 'oplossen van een tangconstructie' niet of nauwelijks. Voorlichters daarentegen voeren doorgaans argumenten aan die erop neerkomen dat 'ook kleine beetjes helpen' en dat de inhoudelijk deskundigen best meer moeite kunnen doen om een moeilijke inhoud duidelijk over het voctlicht te brengen. Hoe het ook zij, de factor 'inhoud' is van groot belang voor de tekstwaardering, niet alleen voor de begrijpelijkheid maar ook voor de aantrekkelijkheid en de gepastheid. Een 'service-brief waarin burgers worden geattendeerd op een dienstverlening v ríl de gemeente kan tot heel andere oordelen leiden dan een aanmaningsbriefover een niet betaalde boete. Vandaar dat dit onderzoek ook brieven zijn geselecteerd die duidelijk verschillen naar inhoud: een briefmet een neutraal-positieve inhoud én een briefmet een voor de ontvanger negatieve inhoud. Binnen kringen van overheidsvoorlichters wordt regelmatig gediscussieerd over de vraag hoe moeilijke brieven herschreven kunnen worden. Als de kwaliteit van zo'n herschrijving in feite afhangt van de pen vrur de herschrijver, dan wordt het heel lastig om ambtenaren duidelijke brieven te laten schrijven. Wanneer echter uit onderzoek zou blijken dat een paar concrete herschrijfregels al veel resultaat opleveren, dan kunnen ook minder goed schrijvende ambtenaren effectief worden geihstrueerd. In dit onderzoek is de keus gevallen op onderzoek naar 'tussenkopjes'. De gedachte achter deze keuze is de volgende. Er zijn situaties dat het onmogelijk is of lijkt om een brief helderder te formuleren, bijvoorbeeld vanwege de inhoud ofdoor tijdsgebrek. In zo'n situatie zou het helpen om de tekst wat te verluchtigen door het plaatsen van tussenkopjes. Uiteraard is dit alleen een kwestie van presentatie, zo men wil 'tekst-make-up', maar de algemene verwachting is, dat zo'n tekst hoger gewaardeerd wordt en mogelijk zelfs beter begrepen. Vandaar dat de vergelijking tussen de originele en herschreven briefversie een extra tekstvariant, met tussenkopjes, is toegevoegd. Zowel het origineel als de herschrijving is aan respondenten aangeboden met en zonder tussenkopjes.

7 2. De opzet van het onderzoek Aanleiding voor dit onderzoek vormde de vraag van de gemeente Den Haag: heeft de vernieuwde formulering een positief effect op kwaliteit van de tekst? In overleg met de opdrachtgever is uit het bestand van herschreven brieven een zodanige selectie gemaakt dat diverse aspecten van de herschrijvingen konden worden onderzocht. Het ging om een paar korte brieven, twee meer technische bijlagen bij brieven en twee brieven waarbij de burger daadwerkelijk iets moest doen. In het onderzoek is ook gelet op de invloed van een (positieve ofnegatieve) inhoud, en op het effect van betrekkelijk gemakkelijke ingrepen zoals het toevoegen van tussenkopjes. Ook deze overwegingen waren van invloed op de selectie van de zes onderzochte brieven. In paragraaf 2. I staat het onderzoeksmateriaal beschreven. Aan burgers in Den Haag is niet alleen gevraagd hoe ze een bepaalde versie van een brief waardeerden. Het gevaar zou dan groot zijn dat er slechts vage uitspraken gedaan worden. Bovendien gaat het niet alleen om tekstwaardering maar ook om tekstbegrip en om de vraag of alles duidelijk is zodat er geen extra mondelinge toelichting meer nodig is. Daarom is in de enquête extra aandacht besteed aan diverse aspecten die in verband gebracht kunnen worden met tekstbegrip. De opzet van het enquêteformulier staat beschreven in paragraaf 2.2 ln paragraaf 2.3 staat in het kort informatie over de uitvoering van het onderzoek, en paragraaf2.4 tot slot geeft een overzicht van de onderzoeksvragen waarop in twee deelonderzoeken antwoord is verkregen. 2.1 De onderzochte brieven In totaal zijnzes brieven onderzocht. De originele versies geven een representatiefbeeld van de correspondentie tussen de Gemeente Den Haag en haar burgers. De herschrijvingen geven een goed beeld van de mogelijkheden om deze correspondentie te verbeteren. De eerste twee brieven hebben betrekking op het parkeerbeleid. In de eerste, heel korte brief van zo'n vijftig woorden, de parkeergeldbrief, krijgt de burger een bedrag teruggestort naar aanleiding van een klacht dat een parkeerautomaat niet goed functioneerde. Met dit briefie wordt inhoudelijk adequaat gereageerd op een terechte klacht van een burger. In de herschreven versie is de ambtelijke formulering aangepast: zinsbouw en woordkeus zijn directer en vriendelijker. De tweede brief gaat over de verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart. ln deze parkeerkaartbriefwordt meegedeeld dat de nieuwe parkeerkaart tegen betaling kan worden afgehaald op vertoon van legitimatie. De herschrijving voor deze specifieke doelgroep van gehandicapten is korter, zakelijker en overzichtelijker. Het tweede onderdeel uit de selectie bestaat uit twee algemene bijlagen bij andere brieven. Het gaat hier om de mogelijkheden om een bezwaarschrift in te dienen tegen een besluit van de gemeente. In de herschrijving is de algemene benadering vervangen door een meer persoonlijke; de ontvanger van de briefwordt direct persoonlijk aangesproken: "Bent u het niet eens met dit besluit..." De tweede bijlage betreft een toelichting op het gemeentelijke acceptformulier. In deze toelichting staat alle informatie verzameld over de wijze van 6

8 betaling, gevolgen bij niet op tijd voldoen en mbgelijke invorderingsmaatregelen. In de herschrijving is deze informatie aanmerkelijk ingekort. Bovendien is de structuur verduidelijkt met een inleiding in vet, en met vijf tussenkopjes boven korte alinea's. Het derde onderdeel uit de selectie bestaat uit twee brieven waarover intern veel gediscussieerd is, met name over nut en noodzaak van de herschrijving. In dit onderdeel van het onderzoek is nog een extra variant toegevoegd, namelijk een versie met tussenkopjes. Dit naar aanleiding van opmerkingen dat alleen al tussenkopjes het origineel (ofde herschrijving) extra begrijpelijk en aantrekkelijk zou maken. Het betreft hier een service-brief met dezelfde strekking als de parkeerkaartbrief, namelijk een brief waarin wordt meegedeeld dat het paspoort of de identiteitskaaít binnenkort verloopt, met informatie over wat de burger nu moet doen. In de herschrijving van deze paspoortbriefis de informatie ingekort en overzichtelijker gepresenteerd. Bovendien zijn zinsbouw en woordkeus meer gericht op de geadresseerde. De laatste briefbetreft een boete vanwege het op een onjuist tijdstip aanbieden van huishoudelijk afval. In de herschrijving van deze huisvuilbrief is de informatie tot ongeveer eenderde teruggebracht in een strakke zakelijke formulering. Zowel van het origineel als de herschrijving van beide brieven zijn ook versies gemaakí met tussenkopjes. Hieronder volgt een overzicht van de onderzochte brieven. De eerste vier brieven zijn gebruikt in het eerste deelonderzoek. De laatste twee vormden het materiaal voor het tweede deelonderzoek. De zes onderzochte brieven De versies I. Parkeergeldbrief origineel bijlage I a - herschrijving bijlage I b 2. Parkeerkaartbrief origineel bijlage 2a - herschrijving bijlage 2b 3. Bezwaarschrift origineel bijlage 3a - herschrijving bijlage 3b 4. Toelichting origineel bijlage 4a - herschrijving bijlage 4b 5. Paspoortbrief origineel bijlage 5a - origineel met tussenkopjes bijlage 5b herschrijving bijlage 5c - herschrijving met tussenkopjes bij lage 5d 6. Huisvuilbrief origineel bijlage 6a - origineel met tussenkopjes bijlage 6b herschrijving bijlage 6c - herschrijving met tussenkopjes bijlage 6d

9 2.2 De onderzoeksvra gen Het onderzoek is opgezet om de volgende vragen te beantwoorden. L telcstbegrip I/erschillen de versies in het correct beantwoorden van begripsvragen? Bij twee van de zes brieven is de begripscomponent ingebouwd om na te gaan of origineel of herschrijving verschillen zouden opleveren. Dit is gebeurd vanuit de overweging dat een herschrijving soms lastige inhoudelijke elementen te ver kan simplificeren waardoor de eigenlijke boodschap niet overkomt. Er is dan misschien wel winst in tekstwaaídering, maar die winst zou niets waard ziin als de inhoud onvoldoende overkomt. 2. algemeen oordeel Verschillen de versies in rapportcijfer? De eerste indicatie voor een verschil tussen origineel en herschrijving, is het algemene oordeel. Hier is gekozen voor een standaardmethode, namelijk de vraag naar een rapportcijfer. Uiteraard is bij zo'n vraag niet duidelijk op welke aspecten van de brief het oordeel o6','4' of '9' wordt gebaseerd. Wellicht kijgt een boetebrief eerder een onvoldoende dan een servicebrief, ongeacht eventuele verschillen in formulering. Maar specifieke aspecten komen bij de volgende vragen nog aan de orde. Ook moet hier de overweging worden betrokken dat de ene respondent 'van nature' hoger cijfert dan de andere. Maar deze omstandigheid kan worden geneutraliseerd bij voldoende proefpersonen, en in een opzet waarin het alleen om de vergelijking gaat tussen twee of meer versies. 3. telcstwaardering, algemeen Verschillen de versies op tekstwaardering in algemene zin? Met tekstwaardering in algemene zin worden oordelen bedoeld over begrijpelijkteid, aantrekkelijkheid en gepastheid. Het gaat hier om een trits van aspecten die algemeen gebruikelijk is in tekstwaarderingsonderzoek. De volgorde geeft ook het relatieve belang aan. Een herschrijving is beter dan het origineel wanneer die begrijpelijker wordt bevonden. Daarnaast speelt is onze 'informatie-maatschappij' ook steeds meer de aantrekkelijkheid van de tekst een rol. Teksten kunnen wel begrijpelijker zijn maar als ze minder aantrekkelijk worden bevonden, dan is de burger ook minder snel geneigd de informatie te verwerken. In de derde plaats speelt ook 'gepastheid' een rol. Een tekst kan meer begrijpelijk en aantrekkelijk worden bevonden, maar als de tekst bijvoorbeeld te populair is geformuleerd, kan de winst teniet worden gedaan, omdat de stijl als ongepast wordt ervaren. 4. oordeel over inhoud, structuur en stijl Yerschillen de versies in oordelen over informatie, opbouw enformulering? Wanneer een herschrijving een hoger rapportcijfer krijgt of hoger wordt beoordeeld op begrijpelijkheid, aantrekkelijkheid of gepastheid, dan is daarmee nog niet duidelijk welke aspecten van de tekst aanleiding hebben gegeven tot een positiefoordeel. Daarom is ook I

10 onderzocht welke aspecten van de brieven verantwoordelijk zijn voor verschillen in beoordeling. Bij deze onderzoeksvraag is ook een gangbare driedeling gehanteerd, namelijk die in inhoud, structuur en stijl. Deze algemene driedeling is gepreciseerd in oordelen over voldoende informatie, tekstopbouw en formulering van de zinnen. Als in een herschrijving bijvoorbeeld de informatie is geaccentueerd met tussenkopjes, en het oordeel over opbouw wijkt niet signif,rcant af van dat over het origineel, dan is hiermee impliciet ook een uitspraak gedaan over het effect van tussenkopjes. 5. het imagovan de afzender Verschillen de versies op (veranderingen in) het imagoprofiel? Een geheel andere invalshoek voor kwaliteitsmeting is onderzoek naar imago. In dit project zijn vragen over het imago gesteld vanuit de overweging dat een betere briefook een beter imago kan opleveren waardoor bijvoorbeeld de houding van de burger ten opzichte van de gemeente positiever wordt. Dit kan als gevolg hebben dat de burger eerder aan verplichtingen voldoet of eerder bereid is mee te werken a"n gezamenlijke acties. Bij imago-onderzoek is het altijd lastig eventuele verschillen goed te interpreteren. Bovendien is het ook van belang te weten of het wel de tekst is die van invloed is geweest. Als de score ten aanzien van het imago al hoog is, bijvoorbeeld meer dan een'4'op een zevenpuntschaal, dan zal een goede tekst wellicht weinig toevoegen. Daarom is in aansluiting op een algemeen imago-onderzoek in het eerste deelonderzoek een specifieke component ingebouwd waardoor veranderingen als gevolg van de tekst zelf beter in kaart konden worden gebracht. Ook wordt hierbij een vergelijkingspunt geihtroduceerd op basis van recent verzamelde gegevens in een onderzoek voor de Belastingdienst. 6. contactgedrag Verschillen de versies op contactgedrag? De laatste onderzoeksvraag betreft het effect aan de kant van de afzender. Gesteld dat een briefop alle onderdelen beter voldoet: hogere tekstwaardering, beter imago enzovoorts dan nog is daarmee de vraag nog niet beantwoord of een herschrijving wel daadwerkelijk moet worden ingevoerd. Gesteld dat een herschrijving meer aanleiding geeft tot extra telefoontjes ofbezoeken aan een stadskantoor, dan zouden de voordelen van een herschrijving teniet worden gedaan door de extra kosten die dit burgercontact met zich meebrengen. Daarom is een onderzoekscomponent over 'contactgedrag' opgenomen om meer zicht te krijgen op de eventuele economische voordelen van een herschrijving. 2.3 De uitvoering van het onderzoek Het onderzoek is afgenomen bij 366 burgers van de gemeente Den Haag. De procedure hierbij was als volgt. In de tweede helft van december 2006 en in de eerste helft van maart 2007 zijn 48 student-enquêteurs naar een vijftiental openbare locaties in Den Haag gegaan; het betrof hier stadsdeelkantoren en bibliotheken. Aan respectievelijk I 96 en I 70 bezoekers werd gevraagd of zij mee wilden werken aan een onderzoek. Met deze opzet werd een volstrekt willekeurige spreiding nagestreefd. Achterafis nagegaan ofer in de steekproef opmerkelijke afivijkingen zaten wat betreft geslacht, opleiding, wijk of ervaring met gemeentecontacten. De verdelingen binnen de steekproefgaven geen aanleiding om te veronderstellen dat het hier een selecte steekproefbetreft. Ook bleek het aantal weigeringen

11 om mee te werken binnen aanvaardbare proporties te liggen. De onderwaagde burgers lijken daarmee in voldoende mate de populatie (de burgers van Den Haag) te representeren. De student-enquêteurs kregen eerst een korte training in veldonderzoek, en konden indien nodig de hulp inroepen van de projectuitvoerder. Zij moesten bij het inleveren van de formulieren ook 'een verklaring van betrouwbaarheid' ondertekenen. Van de zes brieven zijn er steeds twee aan een respondent voorgelegd ter beoordeling. Bij meer brieven zou het beoordelingsverínoge nadelig beïnvloed kunnen worden. In het meer algemene onderzoek ging het om een combinatie uit de eerste en tweede set brieven: bijvoorbeeld een parkeergeldbriefen een toelichting. In het meer gedetailleerde onderzoek kwamen de paspoortbrief en de huisvuilbrief aan de orde. De respondenten kegen een toelichting over het doel van het onderzoek, en vervolgens Yan beide brieven één versie en wel dezelfde. Hierbij werd de volgorde van de brieven systematisch gewisseld. Na het lezen van elke versie werd gevraagd een enquêteformulier in te vullen. Tijdens het invullen bleef de brief beschikbaar voor de respondent. Het onderzoek nam gemiddeld 35 minuten per respondent in beslag. Daarna was er nog tijd om eventuele vragen van burgers te beantwoorden ofnader in te gaan op het onderzoek. 2.4 IJet enq uêtefo rm ulier Na het invullen van enkele persoonlijke gegevens kregen de respondenten een formulier met voornamelijk zevenpuntsschalen en een reeks stellingen waarop met 'ja' of 'nee' kon worden geantwoord. In het deelonderzoek waarin tekstbegrip als aparte component is opgenomen, het onderzoek naar de paspoortbrief en de huisvuilbrief zijn aparte begripsvragen opgenomen. Bij beide brieven zijn vier wagen opgesteld die vanuit het gezichtspunt van de lezer relevant zijn. De vragen verschillen van elkaar in de wijze waíirop de brief er een antwoord op geeft' Het antwoord op yraag I staat letterlijk in de tekst, dat op vraag 2 moet er met een redenering uit worden afgeleid. Het antwoord op vraag 3 staat expliciet vermeld in de originele versie en niet meer met zoveel woorden in de herziene versie; voor het antwoord op vraag 4 is de situatie precies omgekeerd. Iedere vraag is in de vorín van een bewering aangeboden. Een respondent geeft steeds drie reacties: de bewering is waar of onwaar, men is van deze beslissing wel of niet zeker en men kon het antwoord wel of niet gemakkelijk vinden. De score voor correctheid van een antwoord is als volgt bepaald: +l indien goed en zeker, -l indien fout en zeker, 0 in alle andere gevallen. Wie onzeker is, krijgt dus altijd nul punten ongeacht of het antwoord (toevallig) goed of fout was. Scoort een item gemiddeld genomen negatief, dan is dat een ernstig te noemen resultaat: men heeft het antwoord overwegend fout gegeven maar is er toch relatief zeker van dat het goed is, de meest pijnlijke vorín van onbegrip. 10

12 Voor de briefover het paspoort gaven de proefpersonen van de volgende beweringen aan of ze waar of onwaar zijn: Begripsvragen over de paspoortbrief l. Je kunt het paspoort vijfdagen na aanwaag ophalen. 2. Je hoeft de kosten pas te betalen wanneerje het paspoort afhaalt. 3. Je kunt een paspoort ook telefonisch aanvragen. 4. Je mag vriendelijk lachend op de pasfoto staan. (waar) (waar) (onwaar) (onwaar) Voor de brief over huisvuil gaven de proefpersonen van de volgende beweringen aan of ze waar of onwaar zijn: Begripsvragen over de huisvuilbrief l. Na 30 dagen is de gemeente gerechtigd een incassobureau in te schakelen. 2. Er worden kosten berekend omdat al een keer gewaarschuwd is. 3. Op 20 november 2006 is in uw straat geen huisvuil opgehaald. 4. De huisvuilkalender wordt op verzoek gratis toegestuurd. (waar) (onwaar) (waar) (waar) Voor het algemene oordeel werd aan de respondenten bij elke brief eerst gevraagd om een rapportcijfer te geven. Vervolgens werden in zevenpuntsschalen vier maal vier vragen gesteld over de brief als geheel. Het ging hier om twee aspecten van 'aantrekkelijkheid', namelijk 'lezergerichtheid'(bijvoorbeeld: "De brief is hartelijk.") en'levendigheid'(bijvoorbeeld: "De brief is afwisselend."). Ook zijn de aspecten 'begrijpelijkheid' en 'gepastheid' onderzocht met stellingen als: "De brief is overzichtelijk" en "De brief is kleinerend". Daarna werd via verschillende zevenpuntsschalen een oordeel gevraagd over de informatie, de formulering en de vormgeving. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraagnaat het imago zijn zevenpuntsschalen opgesteld over de imagoaspecten 'aantrekkelijkheid' (bijvoorbeeld "De gemeente Den Haag is behulpzaam."), 'betrouwbaarheid' (bijvoorbeeld: "De gemeente Den Haag is integer.") en 'competentie (bijvoorbeeld: "De gemeente Den Haag is bureaucratisch."). Respondenten in het eerste deelonderzoek kregen deze vragen alleen aan het einde van het onderzoek. In het tweede onderzoek werd met deze imagovragen een voor- én nameting uitgevoerd. Voor een aannemelijke interpretatie is het noodzakelijk het imagoprofiel af te zetten tegen een ijkpunt. De enige overheidsinstantie waarvan actuele imagogegevens bekend zijn, is de Belastingdienst. Daarom zijn de resultaten afgezel legen het imagoprofiel van deze overheidsinstantie. Na het lezen van elke briefis aan respondenten gevraagd ofmen naar aanleiding van de brief contact zou opnemen met de gemeente, Men moest aangeven hoe waarschijnlijk men die stap achtte: nul (zeer zeker niet),.25 (waarschijnlijk niet),.50 (misschien),.75 (waarschijnlijk wel) of I (zeer zeker wel). Ook is bij dit onderdeel specifiek gevraagd naar de aard van het gewenste contact: bellen, schrijven, op bezoek komen. De enquêteformulieren voor de deelonderzoeken zijn opgenomen als bijlage 7 en 8. 11

13 3. Resultaten parkeerbrieven, bezwaarschrift en toelichting Dit hoofdstuk bevat de resultaten van het algemene onderzoek naar de twee korte brieven over parkeren en tw e algemene bijlagen over hoe een bezwaarschrift in te dienen en hoe te handelen met een acceptgiroformulier (de toelichting). Van de zes onderzoeksvragen is de vraag over tekstbegrip hier buiten beschouwing gebleven en is de vraag over imago beperkt tot een nameting (zie voor verdere detaillering het tweede deelonderzoek, hoofdstuk 4). In de tabellen is bij een statistisch betrouwbaar verschil tussen de originele en herschreven versies de hoogste score geírceerd. Dit betekent dat het betreffende verschil zeer waarschijnlijk niet op toeval berust maar het gevolg is van de wijze waarop de brief is gerealiseerd (er is uitgegaan van het conventionele significantieniveau van.05) 1. algemeen oordeel Verschillen de versies in rapportcijfer? Tabel I geeft voor vier brieven het gemiddelde oordeel in de vorm van een rapportcijfer. Tabel I. Per brief het rapportcijfer (score is minimaal I, maximaal I 0) Origineel Parkeergeldbrief 6.82 Parkeerkaartbrief 6.34 Bezwaarschrift 5.86 Herschreven ffi ffi 6.21 Toelichting 5.59 ffi We zien hier dat van de vier brieven alleen de parkeergeldbrief met bijna een 'zeven' wordt beoordeeld. Wellicht komt dit doordat de burger een adequate reactie krijgt om zijn klacht, met de mededeling dat er geld gestort zal worden. Ook de parkeerkaartbrief doet het redelijk. Maar de twee bijlagen bij brieven, het bezwaarschrift en de toelichting, scoren wij laag. De herschrijvingen hebben duidelijk effect, meer dan een halve punt, en bij de toelichting zelfs bijna een heel punt. De toelichting is ook de enige herschrijving waarin inhoud en formulering drastisch zijn gewijzigd en waarin structuuraanduiders in de vorm van tussenkopjes zijn toegevoegd. De herschrijving van het bezwaarschrift laat geen significant effect zien. De belangrijkste verandering was hier de persoonlijke benadering; kennelijk heeft een verandering alleen in formulering weinig effect. 2. tekstw aardeing, algeme en Verschillen de versies op tekstwaardering in algemene zin? In de component 'tekstwaardering' is gevraagd naar oordelen over begrijpelijkheid, aantrekkelijkheid en gepastheid. Bij het aspect gepastheid is nog een onderscheid gemaakt tussen lezergerichtheid en levendigheid. Tabel 2 geeft de resultaten. 12

Belastingdienst, let op je woorden! Een kwalitatief onderzoek naar de begrijpelijkheid van digitale informatie van de Belastingdienst

Belastingdienst, let op je woorden! Een kwalitatief onderzoek naar de begrijpelijkheid van digitale informatie van de Belastingdienst Belastingdienst, let op je woorden! Een kwalitatief onderzoek naar de begrijpelijkheid van digitale informatie van de Belastingdienst In opdracht van de Belastingdienst Centrum voor kennis en communicatie

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

WEL LEUKER, MAAR NIET GEMAKKELIJKER

WEL LEUKER, MAAR NIET GEMAKKELIJKER WEL LEUKER, MAAR NIET GEMAKKELIJKER Een onderzoek naar het vernieuwde Tz-formulier Uitgevoerd in opdracht van de Belastingdienst CKC/Huisstij lteam Universiteit van Tilburg Faculteit Geesleswetenschappen

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WABO 2011 GEMEENTE PURMEREND KTO Wabo 2011 1 B&I, Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers Thich Nhat Hanh Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Provincie Groningen 9 december 2010 Mindful Marketing 2 Do what

Nadere informatie

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V.

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V. Een onderzoek naar kennis, succes- en faalfactoren Draagvlak van het instrument energievisie bij gemeenten Eindrapport Rapportnummer: 0224 Drs. M.T.P.G.M. Dahm Drs. M. Dullens Drs. D.S. Mayenburg Drs.

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Signalling en de Split-attention Theorie

Signalling en de Split-attention Theorie Signalling en de Split-attention Theorie Onderzoek naar het effect van het inkaderen van belangrijke informatie op de vindbaarheid en vindtijd. Anna Willems 3139239 Eindwerkstuk CIW 14 april 2011 Begeleider:

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Hoe direct moet direct mail zijn?

Hoe direct moet direct mail zijn? Hoe direct moet direct mail zijn? Experimenteel onderzoek naar de lezerswaardering van de indirecte en directe structuur in direct mails Corinne Brouwer Masterstudent Communicatiestudies 3367088 C.E.Brouwer@students.uu.nl

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Centrale Huisartsenposten: Patiëntentevredenheid

Centrale Huisartsenposten: Patiëntentevredenheid Centrale Huisartsenposten: Patiëntentevredenheid Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek Hanneke Janssens Marjon Reumkens Begeleiders: Drs. P.Giesen Dr. H. Mokkink Drs. E. Moll van Charante Afdeling:

Nadere informatie

Verantwoording bij de Lijst van toegestane instrumenten voor de verwijzing naar LWOO/PrO voor het schooljaar 2009-2010.

Verantwoording bij de Lijst van toegestane instrumenten voor de verwijzing naar LWOO/PrO voor het schooljaar 2009-2010. Verantwoording bij de Lijst van toegestane instrumenten voor de verwijzing naar LWOO/PrO voor het schooljaar 2009-2010. 1. Inleiding De certificeringscommissie van de landelijke RVC s ontleent zijn bestaansrecht

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Huishoudens met risicovolle schulden

Huishoudens met risicovolle schulden Huishoudens met risicovolle schulden Tilburg, februari 2007 ir. Tris Serail dr. ir. Marijke von Bergh Uitgever: IVA Warandelaan 2, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Telefoonnummer: 013-4668466, telefax: 013-4668477

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ. Communicatiebeleidsplan

STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ. Communicatiebeleidsplan STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ Communicatiebeleidsplan Mei 2012 2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 4 2 Inleiding... 5 3 Missie, visie en ambitie... 6 4 Communicatiedoelstellingen verfijnd... 6 5 Communicatiebeleid...

Nadere informatie

Reactie VSAN en VSAA op het eindrapport van Significant

Reactie VSAN en VSAA op het eindrapport van Significant Reactie VSAN en VSAA op het eindrapport van Significant De Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie heeft een pilotstudie laten uitvoeren door onderzoeksbureau Significant ter onderbouwing van zijn voorstel

Nadere informatie

Onderzoek De Kanteling

Onderzoek De Kanteling Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Onderzoek De Kanteling Kwalitatief onderzoek onder Wmo-cliënten Drs. G. Eijkhout 2013 GEMEENTE CULEMBORG Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Kwalitatief onderzoek

Nadere informatie

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 Inhoudsopgave INLEIDING...2 1. SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 1.1. Het schrijven van een scriptie...3 1.2. Relatie student en docent...4 1.3. Het kiezen van een onderwerp...5

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Hoe (on)leesbaar zijn geneesmiddelenbijsluiters? Een test van drie veel gebruikte bijsluiters

Hoe (on)leesbaar zijn geneesmiddelenbijsluiters? Een test van drie veel gebruikte bijsluiters Dr. H. Pander Maat Hoe (on)leesbaar zijn geneesmiddelenbijsluiters? Een test van drie veel gebruikte bijsluiters Dit is een onderzoek van de Universiteit Utrecht in samenwerking met de Consumentenbond

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

Evaluatie LEMA. Datum 30 november 2010 Status Definitief

Evaluatie LEMA. Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie