Programma voor Toetsing en Afsluiting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma voor Toetsing en Afsluiting"

Transcriptie

1 Programma voor Toetsing en Afsluiting MAVO leerjaar 4 Sectoren: Leerweg: Economie, Techniek, Landbouw en Zorg/Welzijn Gemengde en Theoretische Leerweg Inhoud. Het programma van toetsing en afsluiting. Het examen in het vierde leerjaar. Examendossier 4. De resultaten 5. Regelingen 6. Samenstelling examencommissie 7. Kandidaten (met examennummers) Vak PTA s Godsdienst Nederlands Frans Duits Engels geschiedenis aardrijkskunde wiskunde natuur-/scheikunde natuur-/scheikunde biologie economie maatschappijleer tekenen bewegingsonderwijs LO technologie (gemengde leerweg) Cursus: 04-05

2 . Het programma van toetsing en afsluiting Het Programma van Toetsing en Afsluiting, afgekort het PTA, wordt gepubliceerd op de website van CSW. Dit PTA is bestemd voor de leerlingen in de sector : economie, techniek, landbouw en zorg/welzijn leerweg: gemengde leerweg en theoretische leerweg Het PTA is een document waarin alle informatie rondom het examen is opgenomen. Het bevat algemene regels voor het schoolexamen en het centraal examen en een overzicht van het examenprogramma per vak. Het PTA en het examenreglement zijn vastgesteld door het bevoegd gezag en zijn gebaseerd op de wet en de door de minister vastgestelde bepalingen. Het examenreglement wordt gepubliceerd op de website van CSW. In het examenreglement zijn alle regels rondom het examen te vinden. In het hoofdstuk regelingen zijn de belangrijkste onderdelen hiervan opgenomen. Het VMBO-examen is opgebouwd uit een schoolexamen en een centraal examen. De meeste vakken hebben een school- en een centraal examen. Maatschappijleer, bewegingsonderwijs, LO, kunstvakken I en godsdienst hebben alleen een schoolexamen. Het schoolexamen bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan een deel al in het derde leerjaar wordt afgenomen. Het grootste deel wordt echter in het vierde jaar afgesloten. Het schoolexamen moet zijn afgesloten voordat er aan het centraal examen meegedaan kan worden. Is dit niet het geval, dan kan de kandidaat niet deelnemen aan het centraal examen. Het centraal examen vindt plaats aan het einde van het vierde leerjaar. Dit PTA gaat over de onderdelen van het schoolexamen en het centraal examen in het vierde leerjaar.. Het examen in het vierde leerjaar Schoolexamen Gedurende het vierde leerjaar worden van alle vakken onderdelen getoetst en beoordeeld. De resultaten tellen mee voor het schoolexamen en worden opgenomen in het examendossier. Het examendossier is een overzicht van alle resultaten die meetellen voor het schoolexamen. In hoofdstuk 4 wordt uitgelegd hoe deze cijfers meetellen in het totaal. Het is belangrijk om te weten wat er in het vierde leerjaar van je verwacht wordt en om te weten wat meetelt voor het schoolexamen. Lees dit PTA goed!!! Het schoolexamen bestaat uit: Schriftelijke en/of mondelinge toetsen Praktische opdrachten Handelingsopdrachten. Herkansingsregeling Schoolexamen Elke leerling heeft per schoolexamenperiode het recht om één schriftelijke toets, die onvoldoende gemaakt is, te herkansen. In het PTA staat vermeld welke toetsen voor herkansing in aanmerking komen. Bij afwezigheid van een kandidaat zonder geldige reden op de herkansingsdag vervalt het recht op herkansing. Bij herkansingen geldt het hoogste cijfer. De sectoropdracht Tijdens het vierde jaar van de theoretische en gemengde leerweg moet de leerling een sectoropdracht uitvoeren. Er moet tenminste 0 uur aan besteed worden. Deels onder schooltijd en deels thuis. Deze opdracht moet met voldoende/goed worden afgesloten om deel te kunnen nemen aan het examen. Herkansingsregeling centraal examen Na het examen mag elke kandidaat van één vak het centraal schriftelijke examen herkansen -waarbij na afloop het hoogste cijfer telt. Elke kandidaat heeft recht op een herexamen maatschappijleer als zijn eindexamencijfer maatschappijleer lager is dan een zes. In het eerste deel van dit PTA is algemene informatie opgenomen. Deze informatie is opgenomen om duidelijk te maken hoe het VMBO-examen eruitziet en welke regels er gelden. In het tweede deel is voor het vierde leerjaar per vak aangegeven wat er getoetst wordt in de repetities/onderdelen die meetellen voor het schoolexamen. Dit noemen we de vak PTA s.

3 . Het examendossier Het examendossier is een document waarin het verloop van het schoolexamen wordt vastgelegd. Het bestaat uit: * een overzicht van de af te leggen en reeds afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten * een overzicht van de behaalde resultaten en vorderingen. Al het schriftelijk materiaal van het schoolexamen van het 4 e leerjaar wordt door de school bewaard. Nadat het schoolexamen is afgerond wordt dit vernietigd. Van praktische werkstukken en andere niet schriftelijke toetsen wordt een foto en/of een beoordelingformulier bewaard. 4. De resultaten Het eindcijfer van een vak wordt opgebouwd uit de resultaten van het schoolexamen en het centraal examen. Op grond van deze eindcijfers wordt bepaald of je geslaagd bent of niet. Dat is pas bekend aan het einde van het vierde leerjaar. Toch is het goed om te weten hoe dan het eindcijfer per vak wordt bepaald. Het eindcijfer wordt voor alle vakken (behalve voor maatschappijleer) als volgt berekend: cijfer schoolexamen + cijfer centraal examen Eindcijfer = Uitslagregeling De uitslagregeling maakt duidelijk wanneer je bent geslaagd en wanneer niet. Dit kan pas worden bepaald na het centraal examen. De leerling is geslaagd wanneer hij/zij. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het Centraal Examen behaalde cijfers onafgerond 5,5 of hoger is.. voor het vak Nederlands als eindcijfer een 5 of hoger heeft behaald.. van de zeven eindcijfers: maximaal x het cijfer 5 heeft en verder voldoendes maximaal x het cijfer 4 of x het cijfer 5 heeft, verder voldoendes waaronder tenminste x 7 of hoger 4. kunstvakken /CKV en bewegingsonderwijs met de beoordeling voldoende/goed heeft afgesloten. 5. de sectoropdracht met een voldoende/goed heeft afgesloten 6. de rekentoets heeft afgelegd. Voor maatschappijleer is het eindcijfer gelijk aan het op een geheel getal afgerond schoolexamencijfer. Er is al aangegeven dat het cijfer voor het schoolexamen is opgebouwd uit cijfers/resultaten die je behaalt in het e en het 4 e leerjaar. Weging van de cijfers Hoe zwaar tellen/wegen de cijfers die je behaalt in het vierde leerjaar mee? In de vak-pta s zie je welke weging er voor de onderdelen van de schoolexamens wordt gebruikt.

4 5. Regelingen Het Bestuur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren, optredende als bevoegd gezag van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren met vestigingen in Middelburg en Vlissingen, overwegende dat ter uitvoering van artikel van het Besluit Eindexamens VWO-HAVO-MAVO-VBO een Programma van Toetsing en Afsluiting moet worden vastgesteld, gelezen het advies van de directie en de docentenexaminatoren van de school, gelet op de artikelen 7 tot en met 0 en tot en met 5 van het Besluit Eindexamens VWO-HAVO-MAVO-VBO. BESLUIT dat met ingang van oktober 00 het schoolexamen wordt ingesteld met inachtneming van de volgende bepalingen: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet : de Wet op het voortgezet onderwijs; b. eindexamenbesluit : eindexamenbesluit VWO- HAVO-MAVO-VBO, een verzameling van publicaties in het Staatsblad ten aanzien van de eindexamens (Tweede fase Adviespunt en VMBO projectorganisatie, s-gravenhage, december 000) c. de school : Christelijke Scholengemeenschap Walcheren; d. de minister : de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; e. de inspectie : de inspectie, bedoeld in de wet op het voortgezet onderwijs; f. het bevoegd gezag : het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren; daar waar sprake is van gemandateerde taken conform artikel b WVO: de Centrale Directie; g. directeur : de Centrale Directie; h. kandidaat : een ieder die tot het eindexamen wordt toegelaten; i. examinator : degene die belast is met het afnemen van het eindexamen; j. schooljaar : het tijdvak van augustus tot en met juli daaraan volgend: k. gecommitteerde : een gecommitteerde als bedoeld in artikel 6 van het examenbesluit, belast met het toezicht op het eindexamen of een deel daarvan; l. commissie van beroep : commissie van beroep eindexamen Christelijke Scholengemeenschap Walcheren; m. eindexamen : een examen in het geheel van de voor het betreffende eindexamen voorgeschreven vakken; n. examenprogramma : het programma als bedoeld in artikel 7 van het eindexamenbesluit; o. programma van toetsing en afsluiting : programma als bedoeld in artikel, lid van het eindexamenbesluit. p. sector : organisatie-eenheid binnen de school. De CSW kent twee sectoren: de sector VMBO en de sector HAVO/VWO.

5 Artikelen. Van iedere beoordeling die voor het bepalen van het eindoordeel over een kandidaat meetelt, stelt de examinator de kandidaat zo spoedig mogelijk in kennis.. De examinator bepaalt aan de hand van de beoordelingen bedoeld onder. het cijfer van het schoolexamen; voor zover voor de afzonderlijke vakken aan bepaalde beoordelingen een bepaald gewicht is toegekend, volgt hij deze gewichtstoekenning.. De examinator levert de cijfers, die het eindcijfer van het schoolexamen bepalen, direct na toekenning in bij de directeur. Het eindcijfer van het schoolexamen levert hij uiterlijk week voor het centraal examen in bij de directeur. Deze stelt de kandidaten officieel in kennis van hun eindcijfer schoolexamen voor elk vak voor de aanvang van het centraal examen. Hij drukt het eindoordeel over kennis, inzicht en vaardigheid van een kandidaat in elk vak uit in een cijfer voor het schoolexamen. Daarbij gebruikt hij een schaal van cijfers lopende van t/m 0 met de daartussen liggende cijfers met één decimaal..4 Het cijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de beoordelingen die voor proeven van het schoolexamen aan de kandidaat zijn gegeven. Indien het genoemde gemiddelde een cijfer is met twee decimalen wordt de tweede decimaal, indien deze 4 of lager is naar beneden afgerond en indien deze 5 of hoger is naar boven afgerond..5 Cijfers voor onderdelen van het schoolexamen hoeven geen gehelen te zijn..6 Indien een kandidaat in een vak door twee of meer leraren wordt geëxamineerd, bepalen zij in onderling overleg het cijfer voor het schoolexamen. Komen zij niet tot overeenstemming, dan wordt het cijfer bepaald op het rekenkundig gemiddelde van de beoordelingen door ieder van hen..7 Het bepaalde in het voorgaande lid geldt ook voor de gevallen waarin het werk dat meetelt voor het schoolexamen mede wordt beoordeeld door een collega-"gecommitteerde"..8 Opdrachten waarvan het resultaat wordt opgenomen in het examendossier moeten op het vooraf aangegeven tijdstip ingeleverd zijn. Aan een niet op tijd ingeleverde opdracht wordt het cijfer toegekend. Er kunnen zich situaties voordoen waarin de examinator en examensecretaris er toe overgaan om een nieuw inlevermoment te bepalen. Dit kan bv. het geval zijn in geval van ziekte. Is de opdracht op het in tweede instantie afgesproken moment ingeleverd, dan zal het worden beoordeeld. Zo niet, dan blijft het eerder toegekende cijfer () staan.. Bewegingsonderwijs is een examenvak. Mocht een leerling niet in staat zijn deel te nemen aan de lessen en de toetsen, dan is beoordeling niet mogelijk. Wanneer uit een verklaring van een ter zake deskundige blijkt dat een leerling niet deel kan nemen aan de lessen en de toetsen bewegingsonderwijs, dan zal er een vervangende opdracht moeten worden gemaakt.. In dit PTA wordt bekend gemaakt:. De namen van de examinatoren.. De omschrijving van de leerstof per vak en de wijze van examineren.. De berekening van de eindcijfers schoolexamen. 4. De berekening van de eindcijfers examen met de uitslagregeling. 5. Een overzicht van de examenkandidaten met examennummer (4 e leerjaar). 4. De uitvoering van artikel 5, eerste lid van het eindexamenbesluit (mogelijkheid tot ontzegging van een kandidaat van de verdere deelneming aan het schoolexamen bij bedrog of andere onregelmatigheid) berust bij de directeur, die hierover beslist. 4. Ten aanzien van een kandidaat die zich aan het schoolexamen onttrekt of zich aan bedrog of enig andere onregelmatigheid schuldig maakt of gemaakt heeft, is artikel 4 tot en met 6 van het Eindexamenreglement CSW van toepassing (zie hieronder artikel 6 en 7). 5. Voor leerlingen die tijdens een onderdeel van het schoolexamen onder opgaaf van geldige redenen afwezig zijn geweest, wordt een individuele, aan de algemene gelijkwaardige, regeling getroffen.

6 5. Redenen voor legale afwezigheid kunnen zijn: ziekte, overmacht, bijzondere familieomstandigheden. De afwezigheid van de kandidaat moet direct, met opgaaf van redenen en eventuele bewijsstukken schriftelijk aan de directeur worden gemeld. Bij verzuim door ziekte kan de vertrouwensarts worden ingeschakeld. 5. Een leerling, die met een geldige reden, verhinderd is een deel van het schoolexamen op de daarvoor bepaalde tijd te maken, treedt in overleg met de betrokken examinator voor het bepalen van een nieuw tijdstip. Dit nieuwe tijdstip dient zo dicht mogelijk te liggen bij het oorspronkelijke tijdstip, doch uiterlijk één week voor de aanvang van het centraal examen. 5.4 De directeur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen (dus ook schoolexamen) geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van de kandidaat. In dat geval bepaalt de directeur de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. Op hoofdlijnen geldt deze regeling voor kandidaten met een lichamelijke handicap en voor kandidaten met leerstoornissen. In dit laatste geval is een deskundigenverklaring noodzakelijk. Voor de gespecificeerde regelgeving wordt verwezen naar het examenreglement, artikel De directeur kan aan kandidaten met een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal een afwijking in de wijze van examineren toestaan. Dit geldt voor kandidaten die, met inbegrip van het examenjaar, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland hebben gevolgd. Voor de gespecificeerde regelgeving wordt verwezen naar het examenreglement, artikel Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de directeur maatregelen nemen. 6.. De maatregelen bedoeld in 6. die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, kunnen zijn: a. het toekennen van het cijfer voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen; b. het ontzeggen van de deelname of verdere deelname aan één of meer zittingen van het schoolexamen of het centraal examen; c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolonderzoek of het centraal examen; d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de afdelingsdirecteur aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen als bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op één of meer onderdelen van het centraal examen, legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie. 6. Alvorens een beslissing ingevolge het tweede lid wordt genomen, hoort de teamleider de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De teamleider deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in het vierde lid. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat, indien deze minderjarig is, alsmede aan de inspectie. 6.4 De kandidaat kan tegen een beslissing van de teamleider in beroep gaan bij de directeur. De directeur stelt een onderzoek in en neemt een beslissing. De directeur deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift gezonden aan de ouders, verzorgers of voogden van de kandidaat, indien deze minderjarig is, alsmede aan de inspectie. 6.5 De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de commissie van beroep. Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de commissie van beroep ingesteld. De kandidaat richt zijn beroepschrift aan het in artikel 8 vermeld adres. 6.6 De commissie stelt een onderzoek in en adviseert binnen twee weken op het beroep tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar advies zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt haar advies schriftelijk mede aan de kandidaat, de directeur en aan de inspectie.

7 Op grond van het advies van de commissie van beroep neemt de directeur een beslissing. 7. Indien een kandidaat bezwaar heeft tegen een genomen beslissing bij enig deel van het schoolexamen, dient hij dit bezwaar zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie werkdagen na de bekendmaking van het cijfer door de betrokken docent, kenbaar te maken bij de teamleider. De teamleider hoort de kandidaat en de betrokken docent(en) en neemt een beslissing. 7. De kandidaat kan tegen deze beslissing in beroep gaan bij de directeur. Tegen de beslissing van de directeur kan de kandidaat in beroep gaan bij de commissie van beroep. Het bepaalde in artikel 6.4 t/m 6.6 is ook hier van toepassing. 8. De samenstelling van de Commissie van Beroep Eindexamen is als volgt: a. voorzitter: de heer mr. A. Jobse, jurist; b. secretaris: de heer J. Porte, lid op voordracht van het personeel c. lid: mevrouw F. Duijndam, lid op voordracht van het personeel; d. lid: mevrouw M.T.E.J. Poppe-Mulkens, lid op voordracht van het personeel; e. lid: de heer J. Lucieer, lid op voordracht oudergeleding Medezeggenschapsraad Correspondentie dient gericht te worden aan: Commissie van Beroep Eindexamen p.a. Centrale Administratie CVOW Postbus AM Middelburg. 9. Het schoolexamen in de eindexamenvakken wordt ingesteld overeenkomstig hetgeen voor ieder vak afzonderlijk in de bijlagen van deze regeling is aangegeven. 9. Het schoolexamen wordt tenminste één week voor de aanvang van het centraal examen afgesloten. 9. a. Uiterlijk 5 dagen vóór de aanvang van het Centraal Examen ontvangt de kandidaat een overzicht in tweevoud van de door hem/haar behaalde eindcijfers van het schoolexamen. b. De secretaris van het examen ontvangt vervolgens binnen een termijn van 48 uur een door de kandidaat (of bij minderjarigheid door één der ouder(s)/verzorger(s)) voor akkoord getekende cijferlijst terug. c. Wanneer de kandidaat (of bij minderjarigheid zijn/haar ouder(s)/verzorger(s)) t.a.v. het onder b. gestelde in gebreke blijft worden de cijfers vastgesteld overeenkomstig de vermelding op de cijferlijst. 0.. Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit... In gevallen waarin het PTA niet voorziet, beslist de directeur.. Een exemplaar van het PTA en haar bijlagen worden vóór oktober aan de inspectie en de secretaris van de commissie van beroep ter hand gesteld. Voor het personeel wordt het PTA gepubliceerd op het interne netwerk. Voor de leerlingen wordt het PTA gepubliceerd op de website van CSW.. Het Examenreglement wordt gepubliceerd op de website van CSW. Examendata Schoolexamen (SE) t/m 7 november 04 Herkansing SE 5 november 04 Schoolexamen (SE) januari t/m 6 januari 05 Herkansing SE februari 05 Schoolexamen (SE) maart t/m april 05 Herkansing SE 4 april 05 Examendata voor het Centraal Examen staan vermeld in de schoolgids.

8

9 6. Examencommissie Samenstelling examencommissie MAVO Voorzitter: J. Heeres Secretaris: K. van Winkelhof Vak Godsdienst Nederlands Duits Engels Frans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Natuur-/Scheikunde Natuur-/Scheikunde Biologie Economie Maatschappijleer Bewegingsonderwijs Lichamelijke Opvoeding Tekenen Technologie Examinatoren G.A. Slabbekoorn F. Duijndam-Barnhoorn, M. Koole H. Wijting I. Swart-van der Meer, E.M. Wentink E.M. Wentink H.A.J. Cornelisse H.A.J. Cornelisse R.J. Verburg, L.P. Versluijs L.P. Versluijs E. Heijn E. Heijn P. van Westen G.A. Slabbekoorn J.P. Baaijens J.P. Baaijens J.W.S. Spit A.P. Waleson

10 Ex.nr Roepnaam Tussenv Achternaam Ex.nr Roepnaam Tussenv Achternaam Ex.nr Roepnaam Tussenv Achternaam Lotte Aartsen 5 Bob den Herder 69 Mas Rooijakkers Bas Adriaanse 6 Linda van Huizen 70 Floor Schieck Jurian Albertini 7 Jeffrey Idema 7 Valerie Schipper 4 Kimberley Andela 8 Lotte Israël 7 Noëlle Schroevers 5 Pablo Baars 9 Daan de Jager 7 Sylvain Schroevers 6 Noortje Back 40 Silvijn Jansen 74 Pieter Siereveld 7 Mike Baijens 4 Diëgo van Kerkvoort 75 Nienke Stins 8 Noa Becks 4 Kevin van de Ketterij 76 Chris Sturm 9 Jochem van den Berge 4 Melissa van de Ketterij 77 Giel Sturm 0 Richard van Biemen 44 Robin van de Ketterij 78 Assia Susi Jennefer van Bockel 45 Ivanna Kleijn 79 Robbie Tabak Martha den Boeft 46 Rens Kluijfhout 80 Iris Tange Iris Boot 47 Reinaldo Kokje 8 Jaycko Thümann 4 Boyd van den Bosch 48 Max Koppenol 8 Tyler Tilroe 5 Willemijn Bouwens 49 Bram Lely 8 Cihan Toksöz 6 Quinty But 50 Helene de Loose 84 Fedda Toksöz 7 Claire Cannoo 5 Arjan Maas 85 Jamiro Tuankotta 8 Evelien Cannoo 5 Tygo Maljers 86 Giordano Tuhumury 9 Shi Min Chen 5 Sifra Marena 87 Marijn van de Ven 0 Julia Crucq 54 Naomi van der Meer 88 Selina Vendelbosch Delano Davidse 55 Sander van der Meer 89 Boedi Vierhout Maxim Despinois 56 Coen Meijer 90 Matthijs de Visser Jeffrey Dingemanse 57 Alexandra Mincu 9 Robbert Vos 4 Lotte Dommisse 58 Robert Molkenboer 9 Esther Westeneng 5 Yvonne Drost 59 Anne- Louise de Muijnck 9 Stan Westerveld 6 Romy Duden 60 Lisanne van Oeveren 94 Manon Wijkhuijs 7 Stijn Florisse 6 Dominik Pawlowski 95 Boy Willeboordse 8 Kevin Goudswaard 6 Jolijn Pikkaart 96 Kübra Yaman 9 Carmen de Graag 6 Noortje Pompies 0 Sanne Haan 64 Emiel Provoost Anouk van Haaren 65 Marit Provoost Larissa Haschke 66 Rayvano Rehatta Gijs Heerschop 67 Sofie Remijn 4 Serena Hendriksen 68 Lynn Rijkse

11 PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TNK/ZW/ECO/LB Vak : Godsdienst Leerweg GL/TL Methode: Op verhaal komen bovenbouw VMBO Leerjaar 4 Periode Stofomschrijving Examen Eenheid Jodendom Hoofdstuk, en Islam Hoofdstuk 7, 8 en 9 Overzichtschema wereldgodsdiensten Leerwerkboek Hindoeïsme Hoofdstuk en hoofdstuk. Overzichtschema wereldgodsdiensten Leerwerkboek Boeddhisme Hoofdstuk en hoofdstuk 4. Toetsvorm Werktijd Herkansing Weging Cijfercode REP 50 minuten REP 50 minuten 0 60 Christendom Hoofdstuk 4, 5 en 6 Presentatie/KPO Presentatie/KPO REP 50 minuten Leerwerkboek Over samenleven. Hoofdstuk, en Presentatie/KPO 0 606

12 PRORAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector: TNK/ZW/ECO/ LB Vak: Nederlands Leerweg: GL / TL Methode: Op Niveau 4 VMBO-G/T Leerjaar: 4 Periode Stofomschrijving Examen Eenheid Toetsvorm Werktijd Herkansing Weging Cijfercode 0 Gemiddelde klas Fictieverhaal met vragen en beeldspraak. (blok en ) Grammatica/spelling/taalschat (blok en ) Domein Domein Rep 50 min. 5,0 60 Domein Rep 50 min. x 5,0 60 Leesvaardigheid, theorie leesvaardigheid (blok en ) en extra woordschat Domein Domein Rep 70 min. In SE week 5, Repetitie boek + film Domein Domein Rep 70 min. In SE week x 5,0 604 Fictieverhaal met vragen en beeldspraak. (blok en 4) Domein Domein Rep 50 min. 5,0 605 Grammatica/spelling/taalschat (blok en 4) Domein Domein Rep 50 min. x 5,0 606

13 Periode Stofomschrijving Examen Eenheid Toetsvorm Werktijd Herkansing Weging Cijfercode Leesvaardigheid, theorie leesvaardigheid (blok en 4) en extra woordschat Domein Domein Rep 70min In SE week 5, MondMondeling over boeken, in tweetallen. Domein Mondeling 0 minuten In SE week 7,5 608 Schrijfvaardigheid (artikel) Domein Domein Domein 4 Leesvaardigheid, theorie en extra woordschat Rep 50 min. x 7,5 609 Domein Domein Rep 50 min 7,5 60 Schrijfvaardigheid (zakelijke brief + samenvatting) Domein Rep 70 min. x 7,5 6 4 Kijk-/luistertoets Domein Rep 70 min. In SE week x 7,5 6 5 Spreekvaardigheid (discussie) Domein Mondeling 0 min. in SE-week 7,5 6 HO (handelingsopdracht) 5 leesvaardigheidsteksten, die met een voldoende voor elke tekst moet worden afgesloten.

14 PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TNK / ZW / ECO / LB Vak : Frans Leerweg GL / TL Leerjaar 4 Periode Stofomschrijving Examen Toetsvorm Werktijd Herkansing Weging Cijfercode Eenheid 0 Gemiddelde leerjaar Schriftelijke toetsing : Carte Orange: unité 6+ unité Schriftelijke toetsing van één klassikaal gelezen boek Kijk-/luistervaardigheid: schriftelijke toetsing CITO Kijk-/luistertoets 4 Schrijfvaardigheid: persoonlijke . Schriftelijke CITO-toetsing n.a.v. examenmodule schrijven 5 Schriftelijke toetsing : Carte Orange : Unité + unité 6 Schrijfvaardigheid : zakelijke brief. Schriftelijke CITO-toetsing n.a.v. examenmodule schrijven 7 Kijk- en luistervaardihgeid: schriftelijke toetsing CITO Kijk-/luistertoets K, K, K4, K5, K7 V, V, V4, V5 K4 V K, K5 K, K7, V K, K, K4, K5, K7 V, V, V4, V5 K, K7 V K K5 Repetitie 50 X 5 60 Repetitie Toetsweek Repetitie Repetitie Toetsweek Repetitie Toetsweek Repetitie Toetsweek Repetitie 50 X

15 PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TNK / ZW / ECO / LB Vak : Frans Leerweg GL / TL Leerjaar 4 Periode Stofomschrijving Examen Eenheid 8 Schriftelijke toetsing: Carte Orange: K, K Unité 4 + unité 5 K4, K5 K7 V, V 9 Spreekvaardigheid: mondelinge CITO-toetsing naar aanleiding van examenmodule spreken V4, V5 K, K5 K6 Toetsvorm Werktijd Herkansing Weging Cijfercode Repetitie Toetsweek Repetitie Toetsweek 50 X

16 PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector ECO/ZWB/TNK/LB Vak : Duits Leerweg GL / TL Methode: Neue Kontakte editie 5 Leerjaar 4 Periode Stofomschrijving Examen eenheid Toetsvorm Werktijd Herkansing Weging Cijfercode Gemiddelde leerjaar Handelingsdeel 4 CE Teksten in periode in periode Teksten in boek Examenwoorden voldoende/goed Hoofdstuk HO Onvoldoende/ voldoende K///4 V V4 Repetitie Toetsweek Leesvaardigheid boek K///4 Repetitie tijdens de les Kijk- en luistertoets (CITO) K5 Repetitie van het voorgaande jaar tijdens de les Gehele schooljaar minuten x 7, minuten minuten 0 60 Hoofdstuk K///4 V V4 Repetitie tijdens de les Hoofdstuk K///4 Repetitie V V4 Toetsweek Kijk- en luistertoets (CITO) K5 Toets (adviesdatum) Hoofdstuk 4 K///4 Repetitie V V4 Schrijfvaardigheid K6 Brief Toetsweek Spreekvaardigheid K7 Mondeling Toetsweek 70 minuten X 7, minuten X minuten minuten X minuten minuten 0 609

17 PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TNK / ZW / ECO /LB Vak : Engels Leerweg GL/TL Leerjaar 4 Periode Stofomschrijving Examen Toetsvorm Werktijd Herkansing Weging Cijfercode eenheid 0 Gemiddelde leerjaar Kijk-Luistervaardigheid : Kijk-Luistertoets: vragen aan de hand van video- en cd-fragmenten (Cito toets 007) K5 Repetitie 60 minuten 5 60 Repetitie New Interface 4, hoofdstuk + + alle onregelmatige werkwoorden K t/m K4 Repetitie 50 minuten X 5 60 Leesvaardigheid : schriftelijke toetsing van een zelf gekozen boek door middel van multiple-choice vragen K t/m K4 Repetitie 0 minuten Schrijfvaardigheid: een persoonlijke met behulp van de computer Repetitie New Interface 4, hoofdstuk en 4+ alle onregelmatige werkwoorden K t/m K Repetitie 0 minuten K t/m K4 Repetitie 50 minuten X Schrijfvaardigheid: formele brief aan de hand van een CITO-opdracht K t/m K Repetitie 70 minuten 0 606

18 PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TNK / ZW / ECO /LB Vak: Engels Leerweg GL/TL Leerjaar 4 Periode Stofomschrijving Examen Toetsvorm Werktijd Herkansing Weging Cijfercode eenheid Kijk-Luistervaardigheid : Kijk-Luistertoets:vragen aan de hand K5 Repetitie 60 minuten van video- en cd-fragmenten (CITO-toets 008) 4 Leesvaardigheid : schriftelijke toetsing van een zelfgekozen boek door middel van multiple- K t/m K4 Repetitie choice-vragen 50 minuten 5 Leesvaardigheid : schriftelijke toetsing van twee zelfgekozen artikelen door middel van open vragen K t/m K4 Repetitie Repetitie New Interface hoofdstuk 5 en K t/m K4 Repetitie 50 minuten 6 + alle onregelmatige werkwoorden X Leesvaardigheid 4: schriftelijke toetsing van zelfgekozen boek door middel van multiple-choice vragen Leesvaardigheid 5: schriftelijke toetsing van een klassikaal leesboek en film door middel van schriftelijke verwerkingsopdrachten(en) K t/m K4 K t/m K4 Repetitie Repetitie 70 minuten Spreekvaardigheid: mondelinge toets aan de hand van diverse Cito-examens K6 Mondeling 0 minuten 5 6

19 PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TN / ZW / EC /LB Vak : geschiedenis Leerweg GL / TL Methode: MeMo Leerjaar 4 Periode Stofomschrijving 0 0 Gemiddelde resultaat toetsen leerjaar MeMo Module Staatsinrichting van Nederland Paragraaf t/m MeMo Module Staatsinrichting van Nederland gehele boek Exameneenheid GS/K GS/K5 GS/K GS/K5 Toetsvorm Werktijd Herkansing Weging Cijfercode n.v.t. n.v.t SE 75 minuten 0 60 SE 00 minuten X 0 60 MeMo Module 7 Historisch overzicht, hoofdstuk MeMo Module 7 Historisch overzicht, hoofdstuk en GS/K GS/K5 GS/K GS/K GS/K9 GS/K0 SE 75 minuten 0 60 SE 4 00 minuten X MeMo Module 7 Historisch Overzicht, hoofdstuk 4 MeMo Module 7 Historisch overzicht, hoofdstuk 5 t/m 6 GS/K GS/K GS/K9 GS/K0 GS/K GS/K GS/K9 GS/K0 GS/V9 Onderwerpen CE: Staatsinrichting en Historisch Overzicht SE 5 75 minuten SE 6 00 minuten X 5 606

20 PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TN / ZW / EC /LB Vak: Aardrijkskunde Leerweg GL/TL Methode: buitenland Leerjaar 4 Periode Stofomschrijving Examen eenheid Toetsvorm Werktijd Herkansing Weging Cijfercode 0 Gemiddelde leerjaar Weer en Klimaat, paragraaf t/m 5 + Topo Repetitie 75 minuten 0 60 Weer en Klimaat, paragraaf 6 t/m 4 + Topo Repetitie in SE-week 00 minuten X 0 60 Bevolking en Ruimte, paragraaf t/m 5 + Topo Repetitie 75 minuten 0 60 Bevolking en Ruimte, paragraaf 6 t/m 4 + Topo Repetitie in SE-week 00 minuten X Water, paragraaf t/m 5 + Topo Water, Paragraaf 6 t/m 4 Repetitie 75 minuten Repetitie in SE-week 00 minuten X Onderwerpen CE: - Weer en Klimaat - Bevolking en Ruimte - Water - Topo

Programma voor Toetsing en Afsluiting. VMBO leerjaar 3. Dienstverlening en producten (D&P); Produceren, installeren en Energie (PIE)

Programma voor Toetsing en Afsluiting. VMBO leerjaar 3. Dienstverlening en producten (D&P); Produceren, installeren en Energie (PIE) Inhoud Programma voor Toetsing en Afsluiting VMBO leerjaar 3 Profielen: Dienstverlening en producten (D&P); Produceren, installeren en Energie (PIE) Leerweg: Kaderberoepsgerichte leerweg Cursus: 2017-2018

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Inhoud Programma van toetsing en afsluiting VMBO leerjaar 4 Sectoren: Leerweg: Cursus: 2016-2017 Economie, Techniek en Zorg/Welzijn Kaderberoepsgerichte Leerweg 1. Het programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Programma voor Toetsing en Afsluiting

Programma voor Toetsing en Afsluiting Inhoud Programma voor Toetsing en Afsluiting VMBO leerjaar 3 Sectoren: Leerweg: Ondernemen, diensten en producten; Techniek: Produceren, installeren en Energie; Zorg en Welzijn Basisberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TNK / ZW / ECO Vak : Godsdienst Leerweg KB Methode: Op verhaal komen bovenbouw VMBO Leerjaar 4

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TNK / ZW / ECO Vak : Godsdienst Leerweg KB Methode: Op verhaal komen bovenbouw VMBO Leerjaar 4 PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TNK / ZW / ECO Vak : Godsdienst Leerweg KB Methode: Op verhaal komen bovenbouw VMBO Leerjaar 4 Periode Stofomschrijving Eamen Gemiddelde leerjaar 0 600 Leerwerkboek

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TB/ZWB Profiel OD&P Vak : Nederlands Leerweg BB Methode: Op nieuw niveau Leerjaar 4 NE/K/ 2,3

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TB/ZWB Profiel OD&P Vak : Nederlands Leerweg BB Methode: Op nieuw niveau Leerjaar 4 NE/K/ 2,3 PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TB/ZWB Vak : Nederlands Leerweg BB Methode: Op nieuw niveau Leerjaar 4 Periode Stofomschrijving Examen eenheid Toetsvorm Werktijd Herkansing Weging Cijfercode

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) Gedurende het 4e leerjaar VMBO dient de leerling minimaal de verplichte opdrachten uit het digitale LOB doorstroomdossier gemaakt te hebben. Dit ten behoeve van

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Programma voor Toetsing en Afsluiting

Programma voor Toetsing en Afsluiting Programma voor Toetsing en Afsluiting MAVO leerjaar 4 Sectoren: Leerweg: Economie, Techniek, Landbouw en Zorg/Welzijn Gemengde en Theoretische Leerweg Inhoud. Het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TNK / ZW / ECO Vak : Godsdienst Leerweg BB Methode: Op verhaal komen bovenbouw VMBO Leerjaar 4

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TNK / ZW / ECO Vak : Godsdienst Leerweg BB Methode: Op verhaal komen bovenbouw VMBO Leerjaar 4 PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TNK / ZW / ECO Vak : Godsdienst Leerweg BB Methode: Op verhaal komen bovenbouw VMBO Leerjaar 4 Periode Stofomschrijving Eamen Toetsvorm Werktijd Herkansing Weging

Nadere informatie

Toetsvorm Schriftelijke toets, praktische opdracht, mondeling, digitale toets, Schriftelijk Schriftelijk P.O. + Verslag Schriftelijk

Toetsvorm Schriftelijke toets, praktische opdracht, mondeling, digitale toets, Schriftelijk Schriftelijk P.O. + Verslag Schriftelijk Vak : Nederlands Leerweg KB Methode: Op niveau Leerjaar Schoolweek t/8 Omschrijving Onderwerpen, vaardigheden, P DSE Bloktoets blok DSE Bloktoets blok DSE Roman uitwerken DSE 4 Schrijfvaardigheid Verwijzing

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

Toetsvorm Schriftelijke toets, praktische opdracht, mondeling, digitale toets,

Toetsvorm Schriftelijke toets, praktische opdracht, mondeling, digitale toets, Vak : ederlands Leerweg BB Methode: Leerjaar Schoolweek t/8 Omschrijving leerstof Onderwerpen, vaardigheden, Verwijzing naar syllabus, praktische opdracht, mondeling, digitale toets, Weging 00= maximaal

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Examenreglement 2016-2017 Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs INHOUD I Algemene bepalingen... 3 II Schoolexamen en centraal examen... 5 III Rekentoets... 6 IV

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016)

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) Examenreglement VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) locatie Kwakkenbergweg Bij dit reglement hoort een programma van toetsing en afsluiting (PTA) 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen Pagina 3 1 Regeling

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 07-08 VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Werkman VMBO Kluiverboom A 050-30555 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding Het programma van toetsing

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 2016/2017 CSW Bestevaêr Per vak voor VMBO-GT en MAVO 4

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 2016/2017 CSW Bestevaêr Per vak voor VMBO-GT en MAVO 4 PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 06/07 CSW Bestevaêr Per vak voor VMBO-GT en MAVO 4 Vak pagina Godsdienst... Nederlands... Frans... 4 Duits... 5 Engels... 6 Geschiedenis en staatsinrichting... 7 Aardrijkskunde...

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH 207-208 Christelijke school voor vmbo + e fase havo Erasmusweg, 9602 AB Hoogezand Postbus 25, 9600 AE Hoogezand telefoon (0598)

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examenreglement

EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EXAMENREGLEMENT EXAMENREGLEMENT 1 1. ALGEMEEN 1.1 Het examenreglement omvat procedurele en organisatorische regelingen ter uitvoering van het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE) alsmede enige

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 3 e +4 e Leerjaar VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg SCHOOLJAAR 2014-2015 (Dit document is vanaf 1 oktober ook op de website www.vandermeijcollege.nl te vinden.)

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013 EXAMENREGLEMENT Examen Havo 2013 4 havo 2011-2012 5 havo 2012-2013 Examenreglement Havo 2011-2013 Elzendaalcollege Boxmeer 1 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Artikel 1 Algemeen 1. Dit programma van ing en afsluiting vormt een onverbrekelijk geheel met

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling MAVO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg Editie 2012/2013 2 C O L L E G E R U I V E N INHOUDSOPGAVE VOORWOORD HERKANSINGEN PROTOCOL SCHOOLEXAMENCIJFERS KLAS 3 CIJFERS BIJLAGE

Nadere informatie

PTA leerjaar 4 Schooljaar

PTA leerjaar 4 Schooljaar PTA leerjaar 4 Schooljaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Voorwoord Herkansen en inhalen in leerjaar 4 Berekening SE-cijfer PTA per vak Nederlands Engels Duits Wiskunde Economie Biologie Sport, dienstverlening

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

Examenreglement *******

Examenreglement ******* Examenreglement ******* Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 VMBO-t EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1 ALGEMEEN 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 HET EXAMEN 4 SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van

Nadere informatie

PTA 3 mavo J. Zwitser. Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting. Andreas College (loc. Pieter Groen) Examenjaar 2016 3 MAVO

PTA 3 mavo J. Zwitser. Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting. Andreas College (loc. Pieter Groen) Examenjaar 2016 3 MAVO PTA 3 mavo J. Zwitser Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Andreas College (loc. Pieter Groen) Examenjaar 2016 3 MAVO Cursusjaar 2014 2015 3 MAVO cursus 2014 2015 EXAMENREGLEMENT EN

Nadere informatie

Programma van Toetsing en afsluiting

Programma van Toetsing en afsluiting Programma van Toetsing en afsluiting 2016-2017 Mavo 3 september 2016 Voor je ligt het PTA-boekje van deze cursus (2016/2017). Je treft hierin een overzicht aan van alle toetsen en opdrachten die dit jaar

Nadere informatie

Examenreglement Schooljaar

Examenreglement Schooljaar Examenreglement Schooljaar 2013-2014 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid- West. 1.2 Het is gebaseerd op het EINDEXAMENBESLUIT V.W.O-H.A.V.O-M.A.V.O.-V.B.O.,

Nadere informatie

Programma van Toetsing en afsluiting

Programma van Toetsing en afsluiting Programma van Toetsing en afsluiting 2017-2018 Mavo 4 september 2017 Voor je ligt het PTA-boekje van deze cursus (2017/2018). Je treft hierin een overzicht aan van alle toetsen en opdrachten die dit jaar

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie Reglement Schoolexamen voor het v.w.o.-atheneum en het v.w.o.-gymnasium Scholengemeenschap De Grundel, locatie Lyceum De Grundel Schooljaar 2015-2016 (cohort 2015-2018) De locatiedirecteur van Lyceum De

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 2 Examenreglement 2014/2015 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PTA Programma van Toetsing en Afsluiting klas 4 TL Examenjaar

PTA Programma van Toetsing en Afsluiting klas 4 TL Examenjaar Programma van Toetsing en Afsluiting klas 4 TL Examenjaar 2016-2017 Naam: 1 Inhoud Algemene informatie 3 Het Schoolexamen 3 Het Centraal Examen 4 Examendossier Nederlands 6 Examendossier Engels 10 Examendossier

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 - Theoretische Leerweg 015-016 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting. Het ministerie van Onderwijs eist

Nadere informatie

Inleiding. Dit boekje moet je goed lezen en bewaren! Veel succes in de bovenbouw van het vmbo. Inhoudsopgave.

Inleiding. Dit boekje moet je goed lezen en bewaren! Veel succes in de bovenbouw van het vmbo. Inhoudsopgave. Inleiding. Na de eerste twee jaar in het vmbo (onderbouw) moeten er keuzes worden gemaakt: welke leerweg, welke afdeling, welke vakken? En nu zit je dan in de bovenbouw. Nieuwe docenten, nieuwe vakken;

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 Alle vakken in klas 4 op een rij Nederlands Engels Frans Duits Spaans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Economie Natuurkunde Biologie

Nadere informatie

PTA 3 mavo J. Zwitser. Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting. Pieter Groen Andreas College Examenjaar 2017 3 MAVO

PTA 3 mavo J. Zwitser. Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting. Pieter Groen Andreas College Examenjaar 2017 3 MAVO PTA 3 mavo J. Zwitser Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Pieter Groen Andreas College Examenjaar 2017 3 MAVO Cursusjaar 2015 2016 3 MAVO cursus 2015 2016 EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Werkman VMBO Locatie Kluiverboom Kluiverboom 1A 050-5474145 Naam van de leerling: Klas: Mentor Inleiding Het

Nadere informatie

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement voor het cohort

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement voor het cohort Examenreglement voor het cohort 2014-2015-2016 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels voor het schoolexamen en voor het centraal

Nadere informatie

VAK: Aardrijkskunde Mavo 4 Periode SEC Type Duur Stof/onderwerp Toetsweek Herkansbaar Code

VAK: Aardrijkskunde Mavo 4 Periode SEC Type Duur Stof/onderwerp Toetsweek Herkansbaar Code VAK: Aardrijkskunde Mavo 4 Periode 5% ET 50 Weer en klimaat 2 t/m 9 les Nee E3 5% ET 50 Weer en klimaat 11 t/m 13 les Nee E4 15% ET 50 Weer en klimaat H4 TW1 Ja E5 5% ET 50 Bevolking en ruimte 2 t/m 9

Nadere informatie

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag Hofstad Lyceum Examenreglement 2013-2014 VWO / HAVO Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag Oktober 2013 1 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD 4 1. INLEIDING. 5 2. ALGEMENE BEPALINGEN 6 2.1 Afnemen eindexamen.

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement ingaande cohort

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement ingaande cohort Examenreglement ingaande cohort 2017-2018-2019 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels voor het schoolexamen en voor het centraal

Nadere informatie

Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn,

Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn, Programma van Toetsing en Afsluiting in 4-vmbo Algemeen Het college van bestuur en docentenexaminatoren van het Scala College voor gymnasium-atheneumhavo-vmbo te Alphen aan den Rijn, daartoe gemachtigd

Nadere informatie

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Het stichtingsbestuur, handelende in zijn hoedanigheid van bevoegd gezag van de scholengemeenschap "Zuyderzee College"

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Het examen: SE én CE SE: Het Schoolexamen Dit wordt afgenomen door de eigen docenten CE: Het Centraal examen Het landelijk examen, wordt door alle leerlingen tegelijk

Nadere informatie

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Examenreglement vmbo 2013-2014, osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Indeling eindexamen. 1. Het eindexamen kan voor ieder

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Voorwoord Aan de examenkandidaten van Mariendael, Het eindexamen bestaat voor de meeste vakken uit drie delen: een schoolexamen

Nadere informatie

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Examenreglement HAVO Cohort 2015 Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Leerjaar 5 schooljaar 2016-2017 1. Voorwoord Dit deel, met een overzicht van het reglement van het PTA, is bestemd voor de leerlingen die

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 31 van het Eindexamen besluit vwo-havo-mavo-vbo heeft

Nadere informatie

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg 2014-2016 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Basisberoepsgerichte leerweg VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor jou

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 VMBO. Kalsbeek College Woerden

Examenreglement 2014-2015 VMBO. Kalsbeek College Woerden Examenreglement 2014-2015 VMBO Kalsbeek College Woerden Per 1 oktober 2014 Voorwoord Dit vernieuwde examenreglement vmbo is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 1. Controleerbaarheid voor leerlingen,

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaren 2016 2018 Kaderberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een digitaal examen Inhoud CE : Kijk

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015

Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 Reglement Schoolexamen Examenreglement Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 1 Inhoudsopgave. Inleiding Afkortingen Het schoolexamen (2.1, 2.2) De toetsen (2.3) Beoordeling (2.4) Inleveren van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie