Programma voor Toetsing en Afsluiting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma voor Toetsing en Afsluiting"

Transcriptie

1 Programma voor Toetsing en Afsluiting MAVO leerjaar 4 Sectoren: Leerweg: Economie, Techniek, Landbouw en Zorg/Welzijn Gemengde en Theoretische Leerweg Inhoud. Het programma van toetsing en afsluiting. Het examen in het vierde leerjaar. Examendossier 4. De resultaten 5. Regelingen 6. Samenstelling examencommissie 7. Kandidaten (met examennummers) Vak PTA s Godsdienst Nederlands Frans Duits Engels geschiedenis aardrijkskunde wiskunde natuur-/scheikunde natuur-/scheikunde biologie economie maatschappijleer tekenen bewegingsonderwijs LO technologie (gemengde leerweg) Cursus: 04-05

2 . Het programma van toetsing en afsluiting Het Programma van Toetsing en Afsluiting, afgekort het PTA, wordt gepubliceerd op de website van CSW. Dit PTA is bestemd voor de leerlingen in de sector : economie, techniek, landbouw en zorg/welzijn leerweg: gemengde leerweg en theoretische leerweg Het PTA is een document waarin alle informatie rondom het examen is opgenomen. Het bevat algemene regels voor het schoolexamen en het centraal examen en een overzicht van het examenprogramma per vak. Het PTA en het examenreglement zijn vastgesteld door het bevoegd gezag en zijn gebaseerd op de wet en de door de minister vastgestelde bepalingen. Het examenreglement wordt gepubliceerd op de website van CSW. In het examenreglement zijn alle regels rondom het examen te vinden. In het hoofdstuk regelingen zijn de belangrijkste onderdelen hiervan opgenomen. Het VMBO-examen is opgebouwd uit een schoolexamen en een centraal examen. De meeste vakken hebben een school- en een centraal examen. Maatschappijleer, bewegingsonderwijs, LO, kunstvakken I en godsdienst hebben alleen een schoolexamen. Het schoolexamen bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan een deel al in het derde leerjaar wordt afgenomen. Het grootste deel wordt echter in het vierde jaar afgesloten. Het schoolexamen moet zijn afgesloten voordat er aan het centraal examen meegedaan kan worden. Is dit niet het geval, dan kan de kandidaat niet deelnemen aan het centraal examen. Het centraal examen vindt plaats aan het einde van het vierde leerjaar. Dit PTA gaat over de onderdelen van het schoolexamen en het centraal examen in het vierde leerjaar.. Het examen in het vierde leerjaar Schoolexamen Gedurende het vierde leerjaar worden van alle vakken onderdelen getoetst en beoordeeld. De resultaten tellen mee voor het schoolexamen en worden opgenomen in het examendossier. Het examendossier is een overzicht van alle resultaten die meetellen voor het schoolexamen. In hoofdstuk 4 wordt uitgelegd hoe deze cijfers meetellen in het totaal. Het is belangrijk om te weten wat er in het vierde leerjaar van je verwacht wordt en om te weten wat meetelt voor het schoolexamen. Lees dit PTA goed!!! Het schoolexamen bestaat uit: Schriftelijke en/of mondelinge toetsen Praktische opdrachten Handelingsopdrachten. Herkansingsregeling Schoolexamen Elke leerling heeft per schoolexamenperiode het recht om één schriftelijke toets, die onvoldoende gemaakt is, te herkansen. In het PTA staat vermeld welke toetsen voor herkansing in aanmerking komen. Bij afwezigheid van een kandidaat zonder geldige reden op de herkansingsdag vervalt het recht op herkansing. Bij herkansingen geldt het hoogste cijfer. De sectoropdracht Tijdens het vierde jaar van de theoretische en gemengde leerweg moet de leerling een sectoropdracht uitvoeren. Er moet tenminste 0 uur aan besteed worden. Deels onder schooltijd en deels thuis. Deze opdracht moet met voldoende/goed worden afgesloten om deel te kunnen nemen aan het examen. Herkansingsregeling centraal examen Na het examen mag elke kandidaat van één vak het centraal schriftelijke examen herkansen -waarbij na afloop het hoogste cijfer telt. Elke kandidaat heeft recht op een herexamen maatschappijleer als zijn eindexamencijfer maatschappijleer lager is dan een zes. In het eerste deel van dit PTA is algemene informatie opgenomen. Deze informatie is opgenomen om duidelijk te maken hoe het VMBO-examen eruitziet en welke regels er gelden. In het tweede deel is voor het vierde leerjaar per vak aangegeven wat er getoetst wordt in de repetities/onderdelen die meetellen voor het schoolexamen. Dit noemen we de vak PTA s.

3 . Het examendossier Het examendossier is een document waarin het verloop van het schoolexamen wordt vastgelegd. Het bestaat uit: * een overzicht van de af te leggen en reeds afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten * een overzicht van de behaalde resultaten en vorderingen. Al het schriftelijk materiaal van het schoolexamen van het 4 e leerjaar wordt door de school bewaard. Nadat het schoolexamen is afgerond wordt dit vernietigd. Van praktische werkstukken en andere niet schriftelijke toetsen wordt een foto en/of een beoordelingformulier bewaard. 4. De resultaten Het eindcijfer van een vak wordt opgebouwd uit de resultaten van het schoolexamen en het centraal examen. Op grond van deze eindcijfers wordt bepaald of je geslaagd bent of niet. Dat is pas bekend aan het einde van het vierde leerjaar. Toch is het goed om te weten hoe dan het eindcijfer per vak wordt bepaald. Het eindcijfer wordt voor alle vakken (behalve voor maatschappijleer) als volgt berekend: cijfer schoolexamen + cijfer centraal examen Eindcijfer = Uitslagregeling De uitslagregeling maakt duidelijk wanneer je bent geslaagd en wanneer niet. Dit kan pas worden bepaald na het centraal examen. De leerling is geslaagd wanneer hij/zij. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het Centraal Examen behaalde cijfers onafgerond 5,5 of hoger is.. voor het vak Nederlands als eindcijfer een 5 of hoger heeft behaald.. van de zeven eindcijfers: maximaal x het cijfer 5 heeft en verder voldoendes maximaal x het cijfer 4 of x het cijfer 5 heeft, verder voldoendes waaronder tenminste x 7 of hoger 4. kunstvakken /CKV en bewegingsonderwijs met de beoordeling voldoende/goed heeft afgesloten. 5. de sectoropdracht met een voldoende/goed heeft afgesloten 6. de rekentoets heeft afgelegd. Voor maatschappijleer is het eindcijfer gelijk aan het op een geheel getal afgerond schoolexamencijfer. Er is al aangegeven dat het cijfer voor het schoolexamen is opgebouwd uit cijfers/resultaten die je behaalt in het e en het 4 e leerjaar. Weging van de cijfers Hoe zwaar tellen/wegen de cijfers die je behaalt in het vierde leerjaar mee? In de vak-pta s zie je welke weging er voor de onderdelen van de schoolexamens wordt gebruikt.

4 5. Regelingen Het Bestuur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren, optredende als bevoegd gezag van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren met vestigingen in Middelburg en Vlissingen, overwegende dat ter uitvoering van artikel van het Besluit Eindexamens VWO-HAVO-MAVO-VBO een Programma van Toetsing en Afsluiting moet worden vastgesteld, gelezen het advies van de directie en de docentenexaminatoren van de school, gelet op de artikelen 7 tot en met 0 en tot en met 5 van het Besluit Eindexamens VWO-HAVO-MAVO-VBO. BESLUIT dat met ingang van oktober 00 het schoolexamen wordt ingesteld met inachtneming van de volgende bepalingen: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet : de Wet op het voortgezet onderwijs; b. eindexamenbesluit : eindexamenbesluit VWO- HAVO-MAVO-VBO, een verzameling van publicaties in het Staatsblad ten aanzien van de eindexamens (Tweede fase Adviespunt en VMBO projectorganisatie, s-gravenhage, december 000) c. de school : Christelijke Scholengemeenschap Walcheren; d. de minister : de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; e. de inspectie : de inspectie, bedoeld in de wet op het voortgezet onderwijs; f. het bevoegd gezag : het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren; daar waar sprake is van gemandateerde taken conform artikel b WVO: de Centrale Directie; g. directeur : de Centrale Directie; h. kandidaat : een ieder die tot het eindexamen wordt toegelaten; i. examinator : degene die belast is met het afnemen van het eindexamen; j. schooljaar : het tijdvak van augustus tot en met juli daaraan volgend: k. gecommitteerde : een gecommitteerde als bedoeld in artikel 6 van het examenbesluit, belast met het toezicht op het eindexamen of een deel daarvan; l. commissie van beroep : commissie van beroep eindexamen Christelijke Scholengemeenschap Walcheren; m. eindexamen : een examen in het geheel van de voor het betreffende eindexamen voorgeschreven vakken; n. examenprogramma : het programma als bedoeld in artikel 7 van het eindexamenbesluit; o. programma van toetsing en afsluiting : programma als bedoeld in artikel, lid van het eindexamenbesluit. p. sector : organisatie-eenheid binnen de school. De CSW kent twee sectoren: de sector VMBO en de sector HAVO/VWO.

5 Artikelen. Van iedere beoordeling die voor het bepalen van het eindoordeel over een kandidaat meetelt, stelt de examinator de kandidaat zo spoedig mogelijk in kennis.. De examinator bepaalt aan de hand van de beoordelingen bedoeld onder. het cijfer van het schoolexamen; voor zover voor de afzonderlijke vakken aan bepaalde beoordelingen een bepaald gewicht is toegekend, volgt hij deze gewichtstoekenning.. De examinator levert de cijfers, die het eindcijfer van het schoolexamen bepalen, direct na toekenning in bij de directeur. Het eindcijfer van het schoolexamen levert hij uiterlijk week voor het centraal examen in bij de directeur. Deze stelt de kandidaten officieel in kennis van hun eindcijfer schoolexamen voor elk vak voor de aanvang van het centraal examen. Hij drukt het eindoordeel over kennis, inzicht en vaardigheid van een kandidaat in elk vak uit in een cijfer voor het schoolexamen. Daarbij gebruikt hij een schaal van cijfers lopende van t/m 0 met de daartussen liggende cijfers met één decimaal..4 Het cijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de beoordelingen die voor proeven van het schoolexamen aan de kandidaat zijn gegeven. Indien het genoemde gemiddelde een cijfer is met twee decimalen wordt de tweede decimaal, indien deze 4 of lager is naar beneden afgerond en indien deze 5 of hoger is naar boven afgerond..5 Cijfers voor onderdelen van het schoolexamen hoeven geen gehelen te zijn..6 Indien een kandidaat in een vak door twee of meer leraren wordt geëxamineerd, bepalen zij in onderling overleg het cijfer voor het schoolexamen. Komen zij niet tot overeenstemming, dan wordt het cijfer bepaald op het rekenkundig gemiddelde van de beoordelingen door ieder van hen..7 Het bepaalde in het voorgaande lid geldt ook voor de gevallen waarin het werk dat meetelt voor het schoolexamen mede wordt beoordeeld door een collega-"gecommitteerde"..8 Opdrachten waarvan het resultaat wordt opgenomen in het examendossier moeten op het vooraf aangegeven tijdstip ingeleverd zijn. Aan een niet op tijd ingeleverde opdracht wordt het cijfer toegekend. Er kunnen zich situaties voordoen waarin de examinator en examensecretaris er toe overgaan om een nieuw inlevermoment te bepalen. Dit kan bv. het geval zijn in geval van ziekte. Is de opdracht op het in tweede instantie afgesproken moment ingeleverd, dan zal het worden beoordeeld. Zo niet, dan blijft het eerder toegekende cijfer () staan.. Bewegingsonderwijs is een examenvak. Mocht een leerling niet in staat zijn deel te nemen aan de lessen en de toetsen, dan is beoordeling niet mogelijk. Wanneer uit een verklaring van een ter zake deskundige blijkt dat een leerling niet deel kan nemen aan de lessen en de toetsen bewegingsonderwijs, dan zal er een vervangende opdracht moeten worden gemaakt.. In dit PTA wordt bekend gemaakt:. De namen van de examinatoren.. De omschrijving van de leerstof per vak en de wijze van examineren.. De berekening van de eindcijfers schoolexamen. 4. De berekening van de eindcijfers examen met de uitslagregeling. 5. Een overzicht van de examenkandidaten met examennummer (4 e leerjaar). 4. De uitvoering van artikel 5, eerste lid van het eindexamenbesluit (mogelijkheid tot ontzegging van een kandidaat van de verdere deelneming aan het schoolexamen bij bedrog of andere onregelmatigheid) berust bij de directeur, die hierover beslist. 4. Ten aanzien van een kandidaat die zich aan het schoolexamen onttrekt of zich aan bedrog of enig andere onregelmatigheid schuldig maakt of gemaakt heeft, is artikel 4 tot en met 6 van het Eindexamenreglement CSW van toepassing (zie hieronder artikel 6 en 7). 5. Voor leerlingen die tijdens een onderdeel van het schoolexamen onder opgaaf van geldige redenen afwezig zijn geweest, wordt een individuele, aan de algemene gelijkwaardige, regeling getroffen.

6 5. Redenen voor legale afwezigheid kunnen zijn: ziekte, overmacht, bijzondere familieomstandigheden. De afwezigheid van de kandidaat moet direct, met opgaaf van redenen en eventuele bewijsstukken schriftelijk aan de directeur worden gemeld. Bij verzuim door ziekte kan de vertrouwensarts worden ingeschakeld. 5. Een leerling, die met een geldige reden, verhinderd is een deel van het schoolexamen op de daarvoor bepaalde tijd te maken, treedt in overleg met de betrokken examinator voor het bepalen van een nieuw tijdstip. Dit nieuwe tijdstip dient zo dicht mogelijk te liggen bij het oorspronkelijke tijdstip, doch uiterlijk één week voor de aanvang van het centraal examen. 5.4 De directeur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen (dus ook schoolexamen) geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van de kandidaat. In dat geval bepaalt de directeur de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. Op hoofdlijnen geldt deze regeling voor kandidaten met een lichamelijke handicap en voor kandidaten met leerstoornissen. In dit laatste geval is een deskundigenverklaring noodzakelijk. Voor de gespecificeerde regelgeving wordt verwezen naar het examenreglement, artikel De directeur kan aan kandidaten met een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal een afwijking in de wijze van examineren toestaan. Dit geldt voor kandidaten die, met inbegrip van het examenjaar, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland hebben gevolgd. Voor de gespecificeerde regelgeving wordt verwezen naar het examenreglement, artikel Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de directeur maatregelen nemen. 6.. De maatregelen bedoeld in 6. die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, kunnen zijn: a. het toekennen van het cijfer voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen; b. het ontzeggen van de deelname of verdere deelname aan één of meer zittingen van het schoolexamen of het centraal examen; c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolonderzoek of het centraal examen; d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de afdelingsdirecteur aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen als bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op één of meer onderdelen van het centraal examen, legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie. 6. Alvorens een beslissing ingevolge het tweede lid wordt genomen, hoort de teamleider de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De teamleider deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in het vierde lid. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat, indien deze minderjarig is, alsmede aan de inspectie. 6.4 De kandidaat kan tegen een beslissing van de teamleider in beroep gaan bij de directeur. De directeur stelt een onderzoek in en neemt een beslissing. De directeur deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift gezonden aan de ouders, verzorgers of voogden van de kandidaat, indien deze minderjarig is, alsmede aan de inspectie. 6.5 De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de commissie van beroep. Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de commissie van beroep ingesteld. De kandidaat richt zijn beroepschrift aan het in artikel 8 vermeld adres. 6.6 De commissie stelt een onderzoek in en adviseert binnen twee weken op het beroep tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar advies zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt haar advies schriftelijk mede aan de kandidaat, de directeur en aan de inspectie.

7 Op grond van het advies van de commissie van beroep neemt de directeur een beslissing. 7. Indien een kandidaat bezwaar heeft tegen een genomen beslissing bij enig deel van het schoolexamen, dient hij dit bezwaar zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie werkdagen na de bekendmaking van het cijfer door de betrokken docent, kenbaar te maken bij de teamleider. De teamleider hoort de kandidaat en de betrokken docent(en) en neemt een beslissing. 7. De kandidaat kan tegen deze beslissing in beroep gaan bij de directeur. Tegen de beslissing van de directeur kan de kandidaat in beroep gaan bij de commissie van beroep. Het bepaalde in artikel 6.4 t/m 6.6 is ook hier van toepassing. 8. De samenstelling van de Commissie van Beroep Eindexamen is als volgt: a. voorzitter: de heer mr. A. Jobse, jurist; b. secretaris: de heer J. Porte, lid op voordracht van het personeel c. lid: mevrouw F. Duijndam, lid op voordracht van het personeel; d. lid: mevrouw M.T.E.J. Poppe-Mulkens, lid op voordracht van het personeel; e. lid: de heer J. Lucieer, lid op voordracht oudergeleding Medezeggenschapsraad Correspondentie dient gericht te worden aan: Commissie van Beroep Eindexamen p.a. Centrale Administratie CVOW Postbus AM Middelburg. 9. Het schoolexamen in de eindexamenvakken wordt ingesteld overeenkomstig hetgeen voor ieder vak afzonderlijk in de bijlagen van deze regeling is aangegeven. 9. Het schoolexamen wordt tenminste één week voor de aanvang van het centraal examen afgesloten. 9. a. Uiterlijk 5 dagen vóór de aanvang van het Centraal Examen ontvangt de kandidaat een overzicht in tweevoud van de door hem/haar behaalde eindcijfers van het schoolexamen. b. De secretaris van het examen ontvangt vervolgens binnen een termijn van 48 uur een door de kandidaat (of bij minderjarigheid door één der ouder(s)/verzorger(s)) voor akkoord getekende cijferlijst terug. c. Wanneer de kandidaat (of bij minderjarigheid zijn/haar ouder(s)/verzorger(s)) t.a.v. het onder b. gestelde in gebreke blijft worden de cijfers vastgesteld overeenkomstig de vermelding op de cijferlijst. 0.. Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit... In gevallen waarin het PTA niet voorziet, beslist de directeur.. Een exemplaar van het PTA en haar bijlagen worden vóór oktober aan de inspectie en de secretaris van de commissie van beroep ter hand gesteld. Voor het personeel wordt het PTA gepubliceerd op het interne netwerk. Voor de leerlingen wordt het PTA gepubliceerd op de website van CSW.. Het Examenreglement wordt gepubliceerd op de website van CSW. Examendata Schoolexamen (SE) t/m 7 november 04 Herkansing SE 5 november 04 Schoolexamen (SE) januari t/m 6 januari 05 Herkansing SE februari 05 Schoolexamen (SE) maart t/m april 05 Herkansing SE 4 april 05 Examendata voor het Centraal Examen staan vermeld in de schoolgids.

8

9 6. Examencommissie Samenstelling examencommissie MAVO Voorzitter: J. Heeres Secretaris: K. van Winkelhof Vak Godsdienst Nederlands Duits Engels Frans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Natuur-/Scheikunde Natuur-/Scheikunde Biologie Economie Maatschappijleer Bewegingsonderwijs Lichamelijke Opvoeding Tekenen Technologie Examinatoren G.A. Slabbekoorn F. Duijndam-Barnhoorn, M. Koole H. Wijting I. Swart-van der Meer, E.M. Wentink E.M. Wentink H.A.J. Cornelisse H.A.J. Cornelisse R.J. Verburg, L.P. Versluijs L.P. Versluijs E. Heijn E. Heijn P. van Westen G.A. Slabbekoorn J.P. Baaijens J.P. Baaijens J.W.S. Spit A.P. Waleson

10 Ex.nr Roepnaam Tussenv Achternaam Ex.nr Roepnaam Tussenv Achternaam Ex.nr Roepnaam Tussenv Achternaam Lotte Aartsen 5 Bob den Herder 69 Mas Rooijakkers Bas Adriaanse 6 Linda van Huizen 70 Floor Schieck Jurian Albertini 7 Jeffrey Idema 7 Valerie Schipper 4 Kimberley Andela 8 Lotte Israël 7 Noëlle Schroevers 5 Pablo Baars 9 Daan de Jager 7 Sylvain Schroevers 6 Noortje Back 40 Silvijn Jansen 74 Pieter Siereveld 7 Mike Baijens 4 Diëgo van Kerkvoort 75 Nienke Stins 8 Noa Becks 4 Kevin van de Ketterij 76 Chris Sturm 9 Jochem van den Berge 4 Melissa van de Ketterij 77 Giel Sturm 0 Richard van Biemen 44 Robin van de Ketterij 78 Assia Susi Jennefer van Bockel 45 Ivanna Kleijn 79 Robbie Tabak Martha den Boeft 46 Rens Kluijfhout 80 Iris Tange Iris Boot 47 Reinaldo Kokje 8 Jaycko Thümann 4 Boyd van den Bosch 48 Max Koppenol 8 Tyler Tilroe 5 Willemijn Bouwens 49 Bram Lely 8 Cihan Toksöz 6 Quinty But 50 Helene de Loose 84 Fedda Toksöz 7 Claire Cannoo 5 Arjan Maas 85 Jamiro Tuankotta 8 Evelien Cannoo 5 Tygo Maljers 86 Giordano Tuhumury 9 Shi Min Chen 5 Sifra Marena 87 Marijn van de Ven 0 Julia Crucq 54 Naomi van der Meer 88 Selina Vendelbosch Delano Davidse 55 Sander van der Meer 89 Boedi Vierhout Maxim Despinois 56 Coen Meijer 90 Matthijs de Visser Jeffrey Dingemanse 57 Alexandra Mincu 9 Robbert Vos 4 Lotte Dommisse 58 Robert Molkenboer 9 Esther Westeneng 5 Yvonne Drost 59 Anne- Louise de Muijnck 9 Stan Westerveld 6 Romy Duden 60 Lisanne van Oeveren 94 Manon Wijkhuijs 7 Stijn Florisse 6 Dominik Pawlowski 95 Boy Willeboordse 8 Kevin Goudswaard 6 Jolijn Pikkaart 96 Kübra Yaman 9 Carmen de Graag 6 Noortje Pompies 0 Sanne Haan 64 Emiel Provoost Anouk van Haaren 65 Marit Provoost Larissa Haschke 66 Rayvano Rehatta Gijs Heerschop 67 Sofie Remijn 4 Serena Hendriksen 68 Lynn Rijkse

11 PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TNK/ZW/ECO/LB Vak : Godsdienst Leerweg GL/TL Methode: Op verhaal komen bovenbouw VMBO Leerjaar 4 Periode Stofomschrijving Examen Eenheid Jodendom Hoofdstuk, en Islam Hoofdstuk 7, 8 en 9 Overzichtschema wereldgodsdiensten Leerwerkboek Hindoeïsme Hoofdstuk en hoofdstuk. Overzichtschema wereldgodsdiensten Leerwerkboek Boeddhisme Hoofdstuk en hoofdstuk 4. Toetsvorm Werktijd Herkansing Weging Cijfercode REP 50 minuten REP 50 minuten 0 60 Christendom Hoofdstuk 4, 5 en 6 Presentatie/KPO Presentatie/KPO REP 50 minuten Leerwerkboek Over samenleven. Hoofdstuk, en Presentatie/KPO 0 606

12 PRORAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector: TNK/ZW/ECO/ LB Vak: Nederlands Leerweg: GL / TL Methode: Op Niveau 4 VMBO-G/T Leerjaar: 4 Periode Stofomschrijving Examen Eenheid Toetsvorm Werktijd Herkansing Weging Cijfercode 0 Gemiddelde klas Fictieverhaal met vragen en beeldspraak. (blok en ) Grammatica/spelling/taalschat (blok en ) Domein Domein Rep 50 min. 5,0 60 Domein Rep 50 min. x 5,0 60 Leesvaardigheid, theorie leesvaardigheid (blok en ) en extra woordschat Domein Domein Rep 70 min. In SE week 5, Repetitie boek + film Domein Domein Rep 70 min. In SE week x 5,0 604 Fictieverhaal met vragen en beeldspraak. (blok en 4) Domein Domein Rep 50 min. 5,0 605 Grammatica/spelling/taalschat (blok en 4) Domein Domein Rep 50 min. x 5,0 606

13 Periode Stofomschrijving Examen Eenheid Toetsvorm Werktijd Herkansing Weging Cijfercode Leesvaardigheid, theorie leesvaardigheid (blok en 4) en extra woordschat Domein Domein Rep 70min In SE week 5, MondMondeling over boeken, in tweetallen. Domein Mondeling 0 minuten In SE week 7,5 608 Schrijfvaardigheid (artikel) Domein Domein Domein 4 Leesvaardigheid, theorie en extra woordschat Rep 50 min. x 7,5 609 Domein Domein Rep 50 min 7,5 60 Schrijfvaardigheid (zakelijke brief + samenvatting) Domein Rep 70 min. x 7,5 6 4 Kijk-/luistertoets Domein Rep 70 min. In SE week x 7,5 6 5 Spreekvaardigheid (discussie) Domein Mondeling 0 min. in SE-week 7,5 6 HO (handelingsopdracht) 5 leesvaardigheidsteksten, die met een voldoende voor elke tekst moet worden afgesloten.

14 PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TNK / ZW / ECO / LB Vak : Frans Leerweg GL / TL Leerjaar 4 Periode Stofomschrijving Examen Toetsvorm Werktijd Herkansing Weging Cijfercode Eenheid 0 Gemiddelde leerjaar Schriftelijke toetsing : Carte Orange: unité 6+ unité Schriftelijke toetsing van één klassikaal gelezen boek Kijk-/luistervaardigheid: schriftelijke toetsing CITO Kijk-/luistertoets 4 Schrijfvaardigheid: persoonlijke . Schriftelijke CITO-toetsing n.a.v. examenmodule schrijven 5 Schriftelijke toetsing : Carte Orange : Unité + unité 6 Schrijfvaardigheid : zakelijke brief. Schriftelijke CITO-toetsing n.a.v. examenmodule schrijven 7 Kijk- en luistervaardihgeid: schriftelijke toetsing CITO Kijk-/luistertoets K, K, K4, K5, K7 V, V, V4, V5 K4 V K, K5 K, K7, V K, K, K4, K5, K7 V, V, V4, V5 K, K7 V K K5 Repetitie 50 X 5 60 Repetitie Toetsweek Repetitie Repetitie Toetsweek Repetitie Toetsweek Repetitie Toetsweek Repetitie 50 X

15 PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TNK / ZW / ECO / LB Vak : Frans Leerweg GL / TL Leerjaar 4 Periode Stofomschrijving Examen Eenheid 8 Schriftelijke toetsing: Carte Orange: K, K Unité 4 + unité 5 K4, K5 K7 V, V 9 Spreekvaardigheid: mondelinge CITO-toetsing naar aanleiding van examenmodule spreken V4, V5 K, K5 K6 Toetsvorm Werktijd Herkansing Weging Cijfercode Repetitie Toetsweek Repetitie Toetsweek 50 X

16 PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector ECO/ZWB/TNK/LB Vak : Duits Leerweg GL / TL Methode: Neue Kontakte editie 5 Leerjaar 4 Periode Stofomschrijving Examen eenheid Toetsvorm Werktijd Herkansing Weging Cijfercode Gemiddelde leerjaar Handelingsdeel 4 CE Teksten in periode in periode Teksten in boek Examenwoorden voldoende/goed Hoofdstuk HO Onvoldoende/ voldoende K///4 V V4 Repetitie Toetsweek Leesvaardigheid boek K///4 Repetitie tijdens de les Kijk- en luistertoets (CITO) K5 Repetitie van het voorgaande jaar tijdens de les Gehele schooljaar minuten x 7, minuten minuten 0 60 Hoofdstuk K///4 V V4 Repetitie tijdens de les Hoofdstuk K///4 Repetitie V V4 Toetsweek Kijk- en luistertoets (CITO) K5 Toets (adviesdatum) Hoofdstuk 4 K///4 Repetitie V V4 Schrijfvaardigheid K6 Brief Toetsweek Spreekvaardigheid K7 Mondeling Toetsweek 70 minuten X 7, minuten X minuten minuten X minuten minuten 0 609

17 PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TNK / ZW / ECO /LB Vak : Engels Leerweg GL/TL Leerjaar 4 Periode Stofomschrijving Examen Toetsvorm Werktijd Herkansing Weging Cijfercode eenheid 0 Gemiddelde leerjaar Kijk-Luistervaardigheid : Kijk-Luistertoets: vragen aan de hand van video- en cd-fragmenten (Cito toets 007) K5 Repetitie 60 minuten 5 60 Repetitie New Interface 4, hoofdstuk + + alle onregelmatige werkwoorden K t/m K4 Repetitie 50 minuten X 5 60 Leesvaardigheid : schriftelijke toetsing van een zelf gekozen boek door middel van multiple-choice vragen K t/m K4 Repetitie 0 minuten Schrijfvaardigheid: een persoonlijke met behulp van de computer Repetitie New Interface 4, hoofdstuk en 4+ alle onregelmatige werkwoorden K t/m K Repetitie 0 minuten K t/m K4 Repetitie 50 minuten X Schrijfvaardigheid: formele brief aan de hand van een CITO-opdracht K t/m K Repetitie 70 minuten 0 606

18 PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TNK / ZW / ECO /LB Vak: Engels Leerweg GL/TL Leerjaar 4 Periode Stofomschrijving Examen Toetsvorm Werktijd Herkansing Weging Cijfercode eenheid Kijk-Luistervaardigheid : Kijk-Luistertoets:vragen aan de hand K5 Repetitie 60 minuten van video- en cd-fragmenten (CITO-toets 008) 4 Leesvaardigheid : schriftelijke toetsing van een zelfgekozen boek door middel van multiple- K t/m K4 Repetitie choice-vragen 50 minuten 5 Leesvaardigheid : schriftelijke toetsing van twee zelfgekozen artikelen door middel van open vragen K t/m K4 Repetitie Repetitie New Interface hoofdstuk 5 en K t/m K4 Repetitie 50 minuten 6 + alle onregelmatige werkwoorden X Leesvaardigheid 4: schriftelijke toetsing van zelfgekozen boek door middel van multiple-choice vragen Leesvaardigheid 5: schriftelijke toetsing van een klassikaal leesboek en film door middel van schriftelijke verwerkingsopdrachten(en) K t/m K4 K t/m K4 Repetitie Repetitie 70 minuten Spreekvaardigheid: mondelinge toets aan de hand van diverse Cito-examens K6 Mondeling 0 minuten 5 6

19 PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TN / ZW / EC /LB Vak : geschiedenis Leerweg GL / TL Methode: MeMo Leerjaar 4 Periode Stofomschrijving 0 0 Gemiddelde resultaat toetsen leerjaar MeMo Module Staatsinrichting van Nederland Paragraaf t/m MeMo Module Staatsinrichting van Nederland gehele boek Exameneenheid GS/K GS/K5 GS/K GS/K5 Toetsvorm Werktijd Herkansing Weging Cijfercode n.v.t. n.v.t SE 75 minuten 0 60 SE 00 minuten X 0 60 MeMo Module 7 Historisch overzicht, hoofdstuk MeMo Module 7 Historisch overzicht, hoofdstuk en GS/K GS/K5 GS/K GS/K GS/K9 GS/K0 SE 75 minuten 0 60 SE 4 00 minuten X MeMo Module 7 Historisch Overzicht, hoofdstuk 4 MeMo Module 7 Historisch overzicht, hoofdstuk 5 t/m 6 GS/K GS/K GS/K9 GS/K0 GS/K GS/K GS/K9 GS/K0 GS/V9 Onderwerpen CE: Staatsinrichting en Historisch Overzicht SE 5 75 minuten SE 6 00 minuten X 5 606

20 PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TN / ZW / EC /LB Vak: Aardrijkskunde Leerweg GL/TL Methode: buitenland Leerjaar 4 Periode Stofomschrijving Examen eenheid Toetsvorm Werktijd Herkansing Weging Cijfercode 0 Gemiddelde leerjaar Weer en Klimaat, paragraaf t/m 5 + Topo Repetitie 75 minuten 0 60 Weer en Klimaat, paragraaf 6 t/m 4 + Topo Repetitie in SE-week 00 minuten X 0 60 Bevolking en Ruimte, paragraaf t/m 5 + Topo Repetitie 75 minuten 0 60 Bevolking en Ruimte, paragraaf 6 t/m 4 + Topo Repetitie in SE-week 00 minuten X Water, paragraaf t/m 5 + Topo Water, Paragraaf 6 t/m 4 Repetitie 75 minuten Repetitie in SE-week 00 minuten X Onderwerpen CE: - Weer en Klimaat - Bevolking en Ruimte - Water - Topo

EXAMENREGLEMENT 4MAVO

EXAMENREGLEMENT 4MAVO EXAMENREGLEMENT MAVO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) cursusjaar 201-2016 EXAMENREGLEMENT 201-2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN.

Nadere informatie

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9 Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N

R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N programma van toetsing en afsluiting C U R S U S 2 0 1 4 / 2 0 1 5 3 v.m.b.o. 2 1. Inleiding 1. Voor 1 oktober is het PTA beschikbaar via Magister. 2. Het S.E. in

Nadere informatie

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM WEGWIJZER VOOR HET PROFIELEXAMEN 6 VWO CURSUS: 2009-2010 Wegwijzer 6vwo 2009-2010 Amsterdam, 29 september 2009 Beste leerling van 6VWO, De wegwijzer door het examen is een belangrijk

Nadere informatie

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014 Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE: blz. 2 INLEIDING: blz. 3 Voorwoord

Nadere informatie

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015 Examenreglement Theoretische Leerweg HAVO Atheneum cursus 2014-2015 1 I N H O U D : Hoofdstuk 1 Algemeen - begripsomschrijvingen - examenreglement - onregelmatigheden Hoofdstuk 2 Schoolexamen - algemeen

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

Reglement. Schoolexamen. Cursus 2013-2014

Reglement. Schoolexamen. Cursus 2013-2014 Reglement Schoolexamen Cursus 2013-2014 Gymnasium, atheneum, havo, mavo Laan van Kans 3-2496 VB Den Haag t (070) 413 20 50 - f (070) 413 20 55 LY Reglement schoolexamen 2013-2014 1 van 13 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO MAVO XL (Gemengde/theoretische Leerweg) COHORT 203 205 MAVO XL GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Inhoudsopgave PTA 203-205 2 Leeswijzer 3 Aardrijkskunde 4 Biologie

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 5 havo Inhoudsopgave pagina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 5 havo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 Geldrop, september 2014

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar Schooljaar 04-05 INHOUD Pagina Voorwoord Toelichting 4 Bepaling SE en Eindcijfer 6 Zak- en slaagregeling 6 PTA s 7 Voorwoord In de derde klas van de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

NATUURTECHNISCH INSTITUUT. Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO EXAMENREGLEMENT. distributiematrix

NATUURTECHNISCH INSTITUUT. Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO EXAMENREGLEMENT. distributiematrix NATUURTECHNISCH INSTITUUT MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDINGEN Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO EXAMENREGLEMENT distributiematrix directeur directievertegenwoordiger OD administratie & automatisering

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de zomer van 2009 (art. 6.6). Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

INLEIDING. Na bespreking binnen MSA directieoverleg en de CMR is dit statuut door het bestuur van de Stichting MSA vastgesteld op 28 november 2012.

INLEIDING. Na bespreking binnen MSA directieoverleg en de CMR is dit statuut door het bestuur van de Stichting MSA vastgesteld op 28 november 2012. 1 INLEIDING In dit reglement zijn de overkoepelende rechten en plichten vastgelegd van alle leerlingen van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam. Het vorige leerlingenstatuut is opgesteld in 2003.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 1 1. Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MEAO-college Commercieel Medewerkers Leerweg: BBL (beroepsbegeleidende leerweg) / BOL (Beroepsondersteunende leerweg) Crebo: 90111 Medewerker Binnendienst MBO3 vakopleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA)

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Reglement voor de Commissie van Beroep Eindexamens VWO-HAVO-VMBO welke is ingesteld op grond van het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO- VBO Artikel

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Kenmerk 2010-9-OER Blad 1/75 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 5 Onderwijs- en examenregeling 9 1. De opleiding 11 2. Bewaking van studievoortgang

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie