Inventaris van het archief van J.J. Buskes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van J.J. Buskes"

Transcriptie

1 291 Inventaris van het archief van J.J. Buskes ( ) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan HV Amsterdam Collectie nummer: 291 Januari 2005

2 Inhoud Inleiding Inventaris Ds. J.J. Buskes... 3 Over het archief... 5 Buskes, een leven in jaartallen... 7 Stukken van particuliere aard... 8 Correspondentie... 8 Uitgaande brieven... 8 Ingekomen brieven... 9 Opleiding Middelbare School Universiteit Predikantschap Auteurschap Werkzaamheden binnen de SDAP en de PVDA Overige werkzaamheden Media Reizen Diverse werkzaamheden Foto s en tekeningen Documentatie en knipsels Documentatie Knipsels Nagekomen stukken Toevoegingen Nagekomen stukken Bijlagen A. (Bij inventarisnummers 16-96) B. (Bij inventarisnummers ) C. Lijst boeken D. Lijst verwijderde boeken

3 INLEIDING 1 Ds. J.J. Buskes Johannes Jacobus (Jan) Buskes werd op 16 september 1899 te Utrecht geboren en overleed op 9 maart 1980 te Amsterdam. Op 28 februari 1924 trouwde hij met Egberta Hendrika Dirkje (Bep) Grondijs. In 1928 werd hun enige kind, Jan, geboren. Na het overlijden van zijn eerste vrouw op 21 oktober 1973, hertrouwde hij op 24 januari 1975 met Sytske (Witkamp-)Scheltema. Zijn middelbare schooltijd ( ) bracht hij door op het Christelijk Gymnasium te Utrecht. Tijdens deze periode was Buskes actief in de Jongelingsvereniging op Gereformeerde Grondslag Soli Deo Gloria. Na zijn eindexamen gymnasium B in 1917 schreef hij zich in aan de Vrije Universiteit voor de studies medicijnen en theologie. Al spoedig koos hij definitief voor de theologie. Tijdens deze studietijd ( ) was hij lid van de in het gereformeerd milieu omstreden Nederlandse Christen Studenten Vereniging (NCSV). Ook toen Buskes al predikant was ging hij nog regelmatig naar de jeugdkampen van de NCSV om daar mee te werken aan het evangelisatiewerk onder de jeugd. Tijdens zijn studietijd kwam Buskes in aanraking met het denken van Karl Barth, die een grote invloed heeft gehad op zowel het theologische als het politieke denken van Buskes. In 1924 nam Buskes het beroep aan van de Gereformeerde Kerk in Oosterend op Texel. Hij zou daar tot 1926 blijven. In dat jaar weigerde Buskes zijn instemming te betuigen met de Synode-uitspraak tegen dr. J.G. Geelkerken, die was afgezet wegens zijn uitleg van Genesis 3 (De Kwestie Assen ). Buskes kreeg opdracht met opschorting van zijn ambtswerkzaamheden een nota te schrijven inzake zijn opvattingen over het paradijsverhaal. Tijdens deze opschorting kreeg hij van de gemeente in Amsterdam-Zuid (de kerk van ds. Geelkerken) een beroep, dat hij aannam. Tot 1943 zou hij predikant in de Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband (HV) blijven, van 1926 tot 1929 in Amsterdam-Zuid, van 1929 tot 1932 opnieuw te Oosterend, van 1932 tot 1938 wederom te Amsterdam en vanaf 1938 tot 1943 te Rotterdam. Toen in 1943 de Nederlandse Hervormde Kerk een beroep op hem deed voor een speciale evangelisatieopdracht onder buitenkerkelijke arbeiders in Amsterdam (Commissie Woord en Wereld) maakte Buskes de overstap naar de Hervormde Kerk. Hier zou hij tot zijn emeritaat als predikant werkzaam blijven: tot 1950 met als opdracht evangelisatiewerk onder arbeiders, van 1950 tot 1955 als predikant van de Oranjekerk, van 1955 tot 1961 als ziekenhuispredikant. Bij zijn afscheidspreek in de Westerkerk ter gelegenheid van zijn emeritaat memoreerde Buskes dat hij vanaf het begin van zijn stu- 1. Voor de inleiding is onder meer gebruik gemaakt van de volgende literatuur: Hoera voor het leven, door J.J.Buskes, 1960, Amsterdam; Biografisch Woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, deel 2, 1987, Amsterdam; Biografisch Woordenboek van Nederland, deel 2, 1985, Amsterdam. 3

4 dietijd reeds 27 jaar in Amsterdam gestudeerd en gewerkt had. 2 Na zijn emeritaat bleef Buskes werkzaam als predikant bij het verzorgingstehuis Eben Haëzer te Amsterdam. In 1967 herriep de Synode van de Gereformeerde Kerk de Synode-uitspraak van Sindsdien ging Buskes weer voor in gereformeerde kerkdiensten, het eerst op 18 februari 1968 in de Raphalpleinkerk te Amsterdam. Ook op politiek terrein was Buskes actief. Vrijwel vanaf de oprichting in 1926 was Buskes lid van de vooruitstrevende en antimilitaristische Christelijk-Democratische Unie (CDU) tot de CDU in 1940 door de Duitse bezetter werd opgeheven. In 1928 werd hij lid van de christelijke vredesbeweging Kerk en Vrede (opgericht in 1924), waarvan hij jarenlang lid van het hoofdbestuur was. Kerk en Vrede werkte voor de Tweede Wereldoorlog samen met het International Fellowship of Reconcillation (IFOR) en de Unie van antimilitaristische Geestelijken. In 1941 werd Kerk en Vrede door de Duitse bezetter geliquideerd. Het bestuur bleef echter doorwerken. In 1946 werd Kerk en Vrede weer opgericht als de Nederlandse sectie van IFOR Buskes was vele jaren lid van de redactie van het blad Kerk en Vrede (in 1945 voortgezet als Militia Christi) In de jaren dertig bestreed Buskes het nationaal-socialisme in woord en geschrift (o.a. voor het Comité van Waakzaamheid). Hij was betrokken bij hulp aan joodse onderduikers en schreef anti-nazistische publicaties. In de Tweede Wereldoorlog werd Buskes volgens de literatuur en volgens brief nr (inv. nr. 47) driemaal gearresteerd. Over twee arrestaties zijn in het archiefmateriaal gegevens te vinden en wel over zijn verblijf in de Haagsche Veer in juli en augustus en over zijn drie maanden durend verblijf in Beekvliet in St. Michielsgestel van eind maart tot begin juli In 1945 trad Buskes samen met zes andere Amsterdamse predikanten toe tot de Sociaal-Democratische Arbeidspartij (SDAP). In de brochure Wat bezielt ze verklaarden zij dat nu de SDAP zijn marxisme had afgelegd het program van de SDAP uit 1937 een bruikbaar uitgangspunt was geworden om de krachten te bundelen en te streven naar bevrediging van noodzakelijke d.w.z. echte levensbehoeften. 5 Buskes werd vervolgens lid van de PvdA en bleef dat, ook al vond hij het onverdragelijk dat de PvdA medeverantwoordelijk was voor de politionele acties in Indonesië. In 1954 werd hij medeoprichter van de Sociaal-Democratische Werkgemeenschap/Centrum in de PvdA. In 1957 kreeg Buskes een eredoctoraat in de Godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam als voorstrijder voor een vernieuwde theologie Dezelfde. Afscheidspreek van Ds. J.J. Buskes gehouden in de Westerkerk te Amsterdam op 24 september 1961, blz Zie o.a. de inv. nrs. 4, 5 en 44 en de brieven aan Buskes in deze periode in bijlage B. 4. Zie hiervoor o.a. inv. nr. 47 en de brieven aan Buskes in deze periode in bijlage B. 5. Wat bezielt ze: inv. nr Erepromotie van Ds. J.J. Buskes op 3 juni 1957, ter gelegenheid van de 325ste stichtingsdag der Inrichting voor Hoger Onderwijs, blz. 3 (inv. nr. 6). 4

5 Naast zijn theologische werken publiceerde Buskes over verschillende onderwerpen op kerkelijk en politiek terrein. Hij leverde bijdragen aan vele tijdschriften zoals: Kerk en Vrede, Militia Christi, Woord en Geest, In de Waagschaal, Tijd en Taak, De Vlam, Wending, Socialisme en Democratie, Het Vrije Volk, De Nieuwe Stem, enz. Vanaf ongeveer 1965 sprak Buskes regelmatig voor de interkerkelijke IK- OR/IKON-radio. Behalve over theologische en politieke onderwerpen sprak en publiceerde hij over thema s als de armoede in de Derde Wereld, Gandhi, India en de rassendiscriminatie in Noord-Amerika en in Zuid-Afrika. Buskes reisde veelvuldig. Zo bezocht hij congressen van de Christen Studenten Vereniging (o.a. Tahi in Hongarije) en congressen van Antimilitaristische Geestelijken (o.a. Zürich). In opdracht van het International Fellowship of Reconcilliation (IFOR) bezocht hij o.a. India en Zuid Afrika. (Zie voor zijn reizen inv. nrs. 4 en 282) Over het archief Het archief van J.J. Buskes bestaat voornamelijk uit de bewaard gebleven ingekomen brieven. Van de 25 archiefdozen (3 m.) die het archief vormen, bevatten 21 dozen de ongeveer brieven. Daarnaast zijn er twee dozen met andersoortige stukken van Buskes, een doos met knipsels en een doos met door hem verzameld documentatiemateriaal. In de collectie audiobandjes van het Historisch Documentatie Centrum zijn de bandjes met opnamen van preken en toespraken van Buskes ondergebracht, die het Centrum van verschillende kanten mocht ontvangen. Een klein gedeelte van de brieven is van particuliere aard (inv. nrs.: 4 en 11-14). Het grootste gedeelte bestaat uit zakelijke brieven (inv. nrs.: ). Bij het ordenen van laatste categorie, de zakelijke brieven, werd een strikt chronologische, maar ook een ordening naar correspondent als bezwaarlijk ervaren. Bij een chronologische ordening zou door de grote hoeveelheid brieven het zoeken naar een complete correspondentie, die zich over een langere periode uitstrekte, ernstig bemoeilijkt worden. Een ordening naar correspondent zou de verschillende chronologische verbanden onduidelijk laten. Daarom werd gekozen voor deels een chronologische ordening en deels voor een ordening naar correspondent, indien er van een correspondent meer dan acht brieven aanwezig waren. Bij deze laatste alfabetische ordening ontstonden op deze manier persoons-dossiers, waaraan tevens documentatiemateriaal van /over de desbetreffende persoon en eventueel aanwezige foto s toegevoegd werden. Beide series zijn door middel van een register ontsloten. Het chronologische gedeelte (inv. nrs ) wordt door een alfabetisch register (bijlage A) ontsloten, het alfabetische gedeelte (inv. nrs ) door een chronologisch register (bijlage B). De omvang van het chronologisch geordende gedeelte is tien dozen, de omvang van de alfabetisch geordende brieven elf dozen. Omdat brieven niet altijd gedateerd zijn, vindt men in de chronologisch geordende brieven inventarisnummers met de vermelding: jaren 20, 30 etc. In deze mappen zijn brieven ondergebracht waarvan de datum onbekend is, maar waarvan ik vermoed dat ze in die periode thuis horen. 5

6 Brieven van Buskes, of kopieën of doorslagen hiervan, zijn zoveel mogelijk gevoegd bij de erbij behorende brief aan Buskes. Indien dit niet mogelijk was zijn de brieven apart opgenomen onder inv. nr. 15: uitgaande brieven. M.A. Urbanus-Kamper, december

7 Nagekomen stukken en toevoegingen Na de totstandkoming van de inventaris kwamen er nog regelmatig stukken voor het archief binnen. Zo ontvingen wij nog 5 verhuisdozen met boeken uit de boekenkast van Buskes. Een klein deel van deze boeken is opgenomen in het archief omdat de boeken aantekeningen van Buskes of een opdracht aan Buskes bevatten. De rest van de boeken is deels in de handbibliotheek van het Historisch Documentatiecentrum, deels elders opgenomen. De boeken over Zuid-Afrika zijn naar het Suid-Afrikaanse Instituut-NZAV gegaan. Voor een alfabetische lijst van de auteursnamen van de boeken die in het archief opgenomen zijn zie Bijlage C, voor de auteursnamen van de andere boeken zie Bijlage D. Onder Toevoegingen zijn die stukken onder gebracht die het Centrum van diverse personen mocht ontvangen en die zodanig met het archief samenhingen dat zij om die reden aan het archief zijn toegevoegd. M.A. Urbanus-Kamper, maart Naar aanleiding van het verschijnen van de Buskes-biografie van dr. E.D.J. de Jongh heeft het Historisch Documentatiecentrum nog een aantal brieven en andere stukken betreffende Buskes ontvangen. Ook deze stukken zijn onder Toevoegingen opgenomen. Van dr. De Jongh werd tevens een groot aantal casettebandjes ontvangen met de registratie van interviews voor zijn boek. Deze zijn in de audiocollectie van het Centrum opgenomen. oktober 1998 Nagekomen stukken 2002 Van K.A. Deurloo ontving het Historisch Documentatiecentrum enkele brieven van Buskes. Van ds. G.H. Lensink ontving het Centrum archiefmateriaal dat oorspronkelijk uit het archief van Buskes afkomstig was. M.A. Urbanus-Kamper, juni

8 BUSKES, een leven in jaartallen 1899 Geboren te Utrecht op 16 september Christelijk Gymnasium te Utrecht Studie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1924 Gehuwd met Bep Grondijs op 28 februari Gereformeerd predikant te Oosterend 1926 Conflict met de Synode van Assen 1926 Lid van de CDU Gereformeerd predikant in HV te Amsterdam 1928 Zoon Jan geboren 1928 Lid van Kerk en Vrede Gereformeerd predikant in HV te Oosterend Gereformeerd predikant in HV te Amsterdam Gereformeerd predikant in HV te Rotterdam 1941 Gevangen gezeten in de Haagsche Veer te Rotterdam Hervormd predikant te Amsterdam (Evangelisatieopdracht onder arbeiders) 1944 Vastgezeten in Beekvliet in St. Michielsgestel 1945 Buskes wordt lid van de SDAP samen met zes andere collega s 1946 Lid van de PvdA 1949 Reis naar India voor IFOR Hervormd predikant te Amsterdam (Oranjekerk) Hervormd ziekenhuispredikant te Amsterdam 1955 Reis naar Zuid-Afrika voor IFOR 1957 Eredoctoraat in de Theologie aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam 1961 Emeritaat, predikant van het verzorgingstehuis Eben Haëzer te Amsterdam 1967 Herroeping van de Synode uitspraak van Bep Grondijs overleden op 21 oktober 1975 Hertrouwd op 24 januari met Sytske Scheltema 1980 Overleden op 9 maart 8

9 Inventaris STUKKEN VAN PARTICULIERE AARD 1 Bewijs van Geboorte-inschrijving, verklaring m.b.t. toelating tot H. Avondmaal, vrijstelling van dienstplicht, huwelijks-aankondiging, legitimatiebewijzen, paspoort en stuk ter herdenking van zijn 25- jarige echtvereniging, Stukken houdende het erelidmaatschap van Jongelingsvereniging op GG Soli Deo Gloria en Calvijn bijeen in Centraal Verband en van Soli Deo Gloria, 1920, stukken 4 Brieven van Buskes aan zijn verloofde/echtgenote E. Grondijs en zijn zoon Jan, Aantekeningen gemaakt tijdens zijn verblijf in de Haagsche Veer te Rotterdam, Toespraken gehouden tijdens de erepromotie van Buskes en menukaart t.g.v. het 65e lustrum van de Universiteit van Amsterdam, stukken 8-10 Overlijdingsbericht en orden van de dankdienst gehouden ter nagedachtenis aan Buskes, stukken Brieven aan Mevrouw S. Buskes-Scheltema en familie, omslagen 11. z.d., 9 maart maart - 11 maart maart maart juli 1981 CORRESPONDENTIE Uitgaande brieven 15 Kopieën en concepten van brieven, gestencilde rondschrijvens van Buskes,

10 Ingekomen brieven Brieven, , z.d. 8en Nb. Achter de jaartallen staat het aantal brieven per jaar. Zie bijlage A (1) (18) (55) (3) (51) (56) (8) (21) (40) (23) (36) (62) 20. jaren 20 (10) (27) (113) (5) (24) 75. jaren 70 (52) (10) (36) (94) (8) (38) (79) (6) (51) (37) (16) (85) vervolg (37) (1) 53. jaren 50 (10) (84) (29) (31) vervolg (91) (25) (26) (72) (27) (35) vervolg (44) (11) (22) vervolg (69) 31. jaren 30 (3) (52) (49) (12) (24) vervolg (54) (15) (79) vervolg (32) (6) (106) (40) (18) (48) vervolg (30) (13) (64) (62) (20) 64. jaren 60 (18) vervolg (49) (19) (50) (55) (25) (102) (30) (17) (58) vervolg (92) (30) (51) vervolg (70) 42. jaren 40 (11) (60) (10) Brieven, alfabetisch geordende dossiers, omslagen Nb. Zie voor de chronolgische ordening van deze gegevens bijlage B. Jaartallen: Geven de periode aan waarbinnen de brieven aan Buskes geschreven zijn. Getallen tussen haakjes, achter de beschrijving: Betreffen het aantal brieven in het dossier. Omslag: Indien het aantal brieven 20 of meer bedraagt is de term omslag gebruikt. Doc: Het dossier bevat documentatie over het werk of de persoon van briefschrijver, Foto: Het dossier bevat een of meerdere foto s. 97 Achterberg, G. en C. Achterberg-van Baak, (8) 98 Adelbertabdij, Sint-, Egmond-Binnen (F. Berkelmans, C. Kroon, H. van Luin, A. Zegveld), () 99 Albertinum, Nijmegen (J. Bartels, B. Dechesne OP, K. Derksen OP, Luc. Grollenberg OP), (10) 10

11 100 Asselbergs, W. (A. van Duinkerken) en L.J.A. Asselbergs-Arnolds, , (8, doc.) 101 Bakker, J.T. en M. Bakker, (10) 102 Banning, W. en H.J.W. Banning-Schoemaker, () 103 Barger, M.W., (10) 104 Barnard, W. (G. van der Graft) en T. Barnard, (18, doc.) 105 Berkhof, H., () 106 Berkouwer, G.C., (9) 107 Blaxall, A.W. en F.M. Blaxall (IFOR), (1 omslag) 108 Boeke, K. en B. Boeke-Cadbury, (13) 109 Boers, A.C.M., (8) 110 Boerwinkel, F., (8) 111 Boogaard, G., (, doc) 112 Booij, Joh. en M. Booij-Boot, (8) 113 Boschma, H. (Kerk en Vrede), (, foto) 114 Bosshardt, A.M. (Leger des Heils), () 115 Brink, H.C. van den en M. van den Brink-Houtman, () 116 Bronkhorst, A.J., (16) 117 Brouwer, J.H. en A.I. Brouwer-Prakke, (13) 118 Bruin, H. de, (, doc, foto) 119 Bruins Slot-Chardon, W., (?) (9) 120 Brussaard, Joh.C., (10) Camara, Dom Helder en Actie Dom Helder Camara (secr., F.H.J. Mooren), (, doc.: ) 123 Dekker, I.N., (17) 124 Deth, G.W. van, (12) Diepersloot, J., () (Buskes aan D., , ) 127 Dippel, C.J., () 128 Dobbenburgh, A. van, (, doc) 129 Doel, J. van den en T. van den Doel-Grondsma, (8) 130 Donkersloot, N.A. (A. Donker), (16) 131 Dorresteijn SCJ, H.J.W., () 132 Eekhout, J.H., () 133 Eggink, J., () 134 Embden, D. van en H. van Embden-de Ridder, (10) 135 Gaay Fortman, W.F. de en M.T.H. de Gaay Fortman- Woltjer, (18) 136 Geelkerken, J.G. (Woord en Geest), (19) Ge rhardt, I.G.M., zie M.H. van der Zeyde 137 Golterman, W.F. en C. Golterman-van Dijk, (9) 138 Goris, R., (19) 139 Graaf, J. de (Kerk en Vrede), (18) 11

12 140 Groot, J.H. de en N. de Groot, (, doc.) 141 Grosheide, F.W., (9) 142 Gunning, C.P., () 143 Gunning J.Hz., J.H., () 144 Haarsma, F., (10) 145 Haitjema, Th.L., (8) 146 Hasper, H., (9) 147 Hasselaar, J.M., (16) 148 Heering, A.H., (13) Heering, G.J. (Kerk en Vrede), (4 omslagen, foto) 153 Heering, H.J., () 154 Helders, J.C. en S.M. Helders-Valeton, (11) 155 Hildering, H.A.C. en J.A. Hildering-Punt, (19, foto) 156 Hoek, W.A., (9) 157 Hofman, J. (Ned. Chr. Grafische Bond), (1 omslag) 158 Hogerwaard, T., (9) 159 Horst, J. v.d., (14) 160 Houwink, R.M.F., (10) 161 Hugenholtz, J.B.Th. en E.M.H. Hugenholtz-Pouwelsen (Kerk en Vrede), (10) 162 Iwand, H.J., z.d., 1951 (8) 163 Jacobs, J.W., () 164 Janse, A. (Biggekerke), (12) 165 Joanna, Zuster, (13) 166 Jong, I. de en F. de Jong-Wybenga, (18) 167 Jong, L. de, (9) 168 Kilsdonk S.J., J. van, (12) 169 Kleij, J. van der, z.d., (12) 170 Klijn, G.P. en L. Klijn, (11) 171 Kok, E.C.B. en G. Kok, (, foto) 172 Kraemer, H., (18) 173 Kroon, K.H., (9) 174 Krüger, J. en A.S. Krüger-Heemskerk, (13) 175 Kuiper, A.K., () 176 Kuiper, F. en M.A. Kuiper-Heuvelink, (17) 177 Kuitert, H.M., (9) 178 Latzko, A. en S. Latzko-Otaroff, (19, foto, doc.) 179 Leiker, S., (8) 180 Lievaart, I. en G. Lievaart, () 181 Linde, H. van der, (12) 182 Mac Vawin (G. Winkel), (9, doc.) 183 Meertens, P.J., (15) 184 Mees, J.G., (10) 185 Mens, J. en A. Mens-Stenhuis, () 186 Meijer, C., (10) Miskotte, K.H., (3 omslagen) (Buskes aan M., 1944-[1975], ) 191 Naudé, C.F. Beyers, en I. Naudé, (13) 12

13 192 Nederlandse Christelijke Radio Vereniging (N.C.R.V.), (10) 193 Nederlandse Hervormde Kerk (Generale Synode), (13) 194 Nieuwpoort, L., (, foto) 195 Niftrik, G.C van en J. van Niftrik-van Egmond, (17) 196 Onvlee, L., () 197 Oosterhuis, R.A. Benthem, (8) 198 Ouwehand, F. en M. Ouwehand, (9) 199 Overduin, J. (Koos), (10) 200 Paris, H.J. (uitgever), (8) 201 Partij van de Arbeid, (11) 202 Petri, J., (13) 203 Puchinger, G., (13) 204 Quispel, G., (12) (Buskes aan Q., 5) 205 Quistorp, H., (9) 206 Rhijn, M. van (Alg. Wkbld v. Christendom en Cultuur), () 207 Ridder (Schottelius), T. de, (12, foto) 208 Ridderbos, H.N., () 209 Roland Holst-van der Schalk, H., (16) 210 Romein, J.M. en A. Romein-Verschoor, (16) 211 Rost, N., z.d., (11) 212 Rothuizen, G.Th., () 213 Ruitenberg, L.H. en L.H. Ruitenberg-van den Muyzenberg, (8) 214 Rullmann, J.C., (19) 215 Rutgers, H.C. en A.M. Rutgers-Nachenius, (8) 216 Rutgers, A.R. en J.L. Rutgers-Veenhuyzen, (1 omslag, foto) 217 Ruys, A.E. (H. Kraemer Haus/Ned. Gemeente te Berlijn), (10) 218 Ruyter-de Zeeuw, Chr.A. de, (9) 219 Rijnsdorp, C., (10) 220 Sablonière, M. de (Highlander Folk School/Highlander Center) z.d., (12) 221 Schagen, J.C. van, (12) 222 Schegget, G.H. ter, (9) 223 Schermerhorn, W., (10) 224 Schilder, K., (11) 225 Schipper, J. (Centrale voor Werkloozenzorg), (8) 226 Schipper, K.A., (8) 227 Schulte Nordholt, J.W., (15) Schurer, F. en W. Schurer-de Vries, (2 omslagen, doc) 230 Siegmund-Schultze, F. (I.F.O.R.), (9, foto) 231 Sillevis Smitt, J.H., (9) 232 Sillevis Smitt, P.A.E. en A. Sillevis Smitt-Blokhuis, (14, foto) 233 Slotemaker de Bruïne, J.R., (12) 13

14 234 Smelik, E.L. (Woord en Geest), () 235 Smit, G., (11) 236 Smit, J.M., (11) 237 Spijkerboer, A.A., (8) 238 Steigstra, J. en H. Steigstra-Morriën (dienstweigering/indonesië), () 239 Strijd, Kr. (Kerk en Vrede), () 240 Tjaden-van der Vlies, A. (Enka), (12) 241 Top, M.J., (17, foto) 242 Touw, H.C., (17) 243 Trap, C. en M. Trap, (14) 244 Tromp, D. en A. Tromp-de Jong, (17, foto) 245 Unie School en Evangelie, (11, doc) 246 Veen, J.M. van (Kerk en Wereld, Wending), (18) 247 Verkuyl, J., (19) 248 Vermaat, C., (18) 249 Vermaat, W. (Wilma), () 250 Viruly, A., (8, doc.) 251 Visser, H.A., (10) 252 Vlas, B. (Leger des Heils), (8) 253 Vooren-Kuyper, F. van der, (12) 254 Vos, H. de, (16) 255 Vrijer, M.J.A. de, () 256 Walsum, G.E. van, (17) 257 Wartena, A.J., z.d., , (8, foto) 258 Wielek, H. (W. Kweksilber), (8) 259 Wiessing, H.P.L., (12) 260 Wilde, A. de en A. de Wilde-Kooistra, (11) 261 Willibrordsabdij Slangenburg, Sint-, Doetinchem (H. van Luin, L. Janssen, Corn. Prosp. Tholens, abt), () Winkel, G. zie Mac Vawin 262 Winkler, J., z.d., (14) 263 Wolff, C. de en M. de Wolff-Davies Melchior, (15) 264 Wolff, S, de en A. de Wolff-Gruntjes, () 265 Wurth, G. Brillenburg, (10) 266 Zeyde, M.H. van der en I.G.M. Gerhardt, (13) en (7) OPLEIDING Middelbare School 267 Rapporten van het Christelijk Gymnasium te Utrecht, stukken betreffende het eindexamen: lijst met candidaten, rooster en eindexamenopgaven en eindexamendiploma gymnasium B,

15 Universiteit 268 Inschrijvingsbewijs voor de studies medicijnen en theologie aan de Vrije Universiteit, verklaringen betreffende gelopen colleges, menukaarten, o.a. ter gelegenheid van het achtste lustrum van de Vrije Universiteit, candidaatsbul theologie, stuk houdende een verklaring van de Theologische Faculteit ten dienste van het kerkelijk onderzoek ter verkrijging van de bediening des Woords en handboekje van het 6e Gereformeerd Studentencongres, PREDIKANTSCHAP 269 Verklaringen t.a.v. goed gedrag, preparatoir onderzoek en toelating tot Evangeliebediening, bewijs van lidmaatschap van de Nederlandse Hervormde Kerk, beroepingen en bijzondere opdrachten, Toespraken gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Buskes van de Gereformeerde Kerk te Oosterend, de bevestiging en intree van Buskes in Amsterdam-Zuid en het afscheid van Buskes als voorzitter van de Evangelisatie Commissie van de Parkkerk, 1926-[1938]. 271 Preken en toespraken door Buskes gehouden en orden van diensten waarin Buskes voorging, ca Programma s van samenkomsten uitgaande van de Commissie Woord en Wereld der Hervormde Gemeente Amsterdam, , z.d Dankbetuigingen van oud-catechisanten, 1954, z.d. 3 stukken AUTEURSCHAP Overeenkomsten met uitgevers, 1935, stukken 278 Artikelen, boekjes door Buskes geschreven, , z.d. 279 Boekbespreking en reclamebrochures over het werk van Buskes,

16 WERKZAAMHEDEN BINNEN DE SDAP EN DE PVDA 280 Wat bezielt ze?, Stukken betreffende de Sociaal-Democratische Werkgemeenschap/Centrum binnen de PvdA, bijdragen voor De P.v.d.A. is niet heilig en reactie van een partijgenoot op artikel van Buskes in Tijd en Taak, OVERIGE WERKZAAMHEDEN Media 281 Interviews, kerkdiensten gehouden voor radio en televisie, vragen van luisteraars naar aanleiding van een radiotoespraak en interview door G. Puchinger in Societas Studiosorum Reformatorum, , z.d. Reizen 282 Stukken betreffende zijn reizen naar Tahi in Hongarije (Christen Studenten Vereniging), Zürich in Zwitserland (2de Internationale Congres van antimilitaristische geestelijken) en India, Diverse werkzaamheden 283 Oproep van het Comité Hollandsche Schouwburg, uitnodiging van het Comité van aanbeveling tot herdenking van de bevrijding van Buchenwald, pamflet voor Kunstavond tot steun van de beschuldigden in het Zuid-Afrikaanse hoogverraad proces, pamflet van het Comité Proces Eichman, programma van advents-licht, vier toespraken gehouden na de bevrijding en twee toespraken gehouden ter gelegenheid van bevrijdingsherdenkingen, FOTO S EN TEKENINGEN 284 Foto s, ansichtkaarten en tekening, jaren , z.d. DOCUMENTATIE EN KNIPSELS Documentatie 285 Stukken betreffende diverse onderwerpen, , z.d. 1 pak 286 Losse aantekeningen, zowel in het handschrift van Buskes als in die van anderen of getypt, 1910-jaren 70, z.d. 16

17 287 Losse aantekeningen gedichtjes, verzen, liederen, getypt en geschreven in diverse handschriften, z.d. Knipsels 288 Knipsels over het werk van Buskes, over de persoon Buskes en knipsels van artikelen door Buskes geschreven, , z.d. 1 pak 289 Knipsels over diverse onderwerpen, , z.d. 290 Gedichten, verzen, liederen, z.d. 1 pak NAGEKOMEN STUKKEN 291 Verslagen van de Gespreksgroep Christelijke Organisatie over: Doorbraak en Christelijke Organisatie, ingesteld n.a.v. de Christelijk-Sociale Conferentie 1952, Boeken uit de boekenverzameling van Buskes. 3 dozen Zie voor een alfabetische lijst van de auteurs Bijlage C A-O 293. P-So 294. St-W TOEVOEGINGEN 295 Kerk en Vakbeweging, door J.J. Buskes Jr., z.d.; Kerk en Vakbeweging. Open brief over de verhouding Kerk en Vakbeweging aan Ds. J.J. Buskes Jr. door J.W. van Hulst, 1946; Wederwoord aan Ds Buskes. N.a.v. de brochure Kerk en Vakbeweging door ds. J.J/. Buskes Jr., door J. Hofman, z.d. 296 Dossier betreffende het kort geding tussen H.W. van der Vaart Smit, eiser en J.J. Buskes en W. ten Have N.V., gedaagden, Een Kerkscheuring in Oosterend - de affaire Buskes van , door N. Dros, z.d. 1 deel 17

18 298 Manuscript van Waarheid en leugen aan het ziekbed, uitgegeven door Ten Have 299 Kopieën van correspondentie van Buskes, gebruikt door dr. De Jongh voor zijn biografie over Buskes, Brieven aan Buskes, Brieven van Buskes, Kopiëen van brieven van Buskes aan R. Houwink en doorslagen van brieven van Houwink aan Buskes, Informatiemap van de christelijke scholengemeenschap voor middelbaar beroepsonderwijs J.J. Buskes, 1981 Brochure Ds. J.J. Buskesschool, p.c. basisonderwijs, , stukken 305 Ds. J.J. Buskes, , archief, volledig overzicht van het boekbezit van Ds. J.J. Buskes met betrekking tot Zuid-Afrika van het Suid-Afrikaanse Instituut-NZAV, z.d. 1 stuk 306 Stukken afkomstig van J. Ridderbos Niczn. betreft o.a.: correspondentie van dr. F.J. Krop met de redactie van Kerk en Vrede over een artikel van Buskes (1934), manuscript van Oorlog tegen het Nationaal Socialisme door Buskes (z.d.), teksten van toespraken van Buskes?, , z.d. 307 Foto van Buskes, 2 krantenknipsels over Buskes, z.d., NAGEKOMEN STUKKEN 2002 Predikantschap 308 Stukken betreffende het kerkelijk conflict, Preken, onder andere de afscheidsprek in Oosterend (1926), z.d., 1926, [1944]. 310 Orden van diensten waarin J.J. Buskes voorging,

19 Politiek 311 Artikel in verband met gemeenteraadsverkeizingen (CDU), aankondiging van spreekbeurt tijdens vergadering van de Nederlandsche Beweging voor Eenheid door Democratie, 2 handgeschreven toespraken voor leden van de PvdA, z.d., Auteurschap 312 Toespraken, artikelen, cursus Christendom en Socialisme, aantekeningen, z.d., Correspondentie 313 Gestencilde brieven van Buskes aan geloofsgenoten in Duitsland ( ), brieven van Buskes aan K.A. Deurloo ( ), brieven aan Buskes (1950), Diverse werkzaamheden 314 Notulen van de 7 e vergadering van de Nationale Advies- Commissie, stuk Knipsels en foto s 315 Knipsels, Knipsels over Ds. Buskes 25 jaar predikant, Foto s van tuin en gebouw van het Seminarie Beekvliet in St. Michielsgestel, z.d. 19

20 BIJLAGE A (Bij inventarisnummers 16-96) Achter de namen staan cijfers bestaande uit 2 cijferreeksen. De eerste reeks betreft het jaartal waarin de brief geschreven is, de tweede reeks het nummer van de brief binnen het betreffende jaar. Aalbers, B., Aalders, P.F.Th., 62-44, , , Aalders, W.J., 26-7, 26-9, 26-15, 28-6, 28-7, Aantjes, W., Abrahamse-de Valk, J.J., 61-9 Abraham Kuyperstichting, Doctor, zie Kuyperstichting Ackers-Sappèe, M., Adel, A.M.P. den, Adolfs, R., Adriaanse, A.A., 75-33, Adriani, A., Agelink-de Vries, H., Akker, v.d., Albarda, J.W., 36-7, , 47-3, 52-18, Alberts, J., Albrecht, E.F., Alderse Baas, J.H., , Alewijnse-Stutterheim, J., Alkema, Y., Allan, J.J.(?), Altena-Dales, T. van, Ambassade van India te s- Gravenhage, 50-12, Ambassade van Israël te s- Gravenhage, Ambassade van Nederland te Pretoria, 55-4 Amerongen-Boeke(?), A. van, Amerongen-Woudstra, A. van, Amnestie-comite, Het, 33-1 Amstel-van Löben Sels, J.C. van, 53-1, 53-5, Amsterdamsche Bank N.V., 58-7, 58-8 Andel, H.W.H. van, Andel, L. van, Andeweg, A.S., Anemaet-Steeg(?), L.H., Ankersmit, J.F., Ansingh, L., Antirev. Kiesverenigingen (Centraal Comité), Antonides, L.F., Apotheker, F., Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers, Bestuur v.d., Arbeiderspers, De, 59-43, Archbishop of Capetown, 58-6 Arkel, C.G. van, 66-9, 74-40, Arnhem, G. van, Arps-Hill, K., Arts, I., 73-4 Arx Reformata, Bewoners van, Asbeck, F.M. van, 54-35, Asscher-Pinkhof, C., Asselbergs, T., 68-44, Baak, H., Baas, A.G., , 79-11, Baas, G.P., Baas, N., 49-6, 60-45, Baelde-Hogendorf, Tj., Bak O.F.M., G.M., 63-18, Bakelaar, G., Bakker, A.D., Bakker, B. (Uitg. Bert Bakker/Daamen N.V.), 68-22, 68-48, 69-24, Bakker, H., 44-5, Bakker, L., 23-2 Bakker, N., Bakker, R.J., 69-64, 80-8 Banning, J., Barends, P.J.S., Barnhoorn, Bartels, H., Barth, Chr., 49-60, 57-20, 57-87, Barth, K, 38-17, Bartlema, H., Bartlett, P.W. (IFOR), 56-28, Baruch, J.L., Bassie-Kleynenberg(?), M.R., Bastiaans, J.G., Batenburg, M. van, Bavinck, J.H., 54-49, 58-29, Bazuin, De, Bech, L., 67-33, 67-34, 68-1 Beck-Drees, C.E., Beekenkamp, W.H., Beeken, J., Beekhof-Koole, N.,

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten (1895-1962) 224 Samengesteld door J.A. Burger (vóór 1972) met een inleiding door Lineke Kooij Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Inventaris van het archief. M.J. Granpré Molière (1883-1972) archief 1908-1972

Inventaris van het archief. M.J. Granpré Molière (1883-1972) archief 1908-1972 Inventaris van het archief M.J. Granpré Molière (1883-1972) archief 1908-1972 Nederlands Architectuurinstituut 2005 INHOUD INLEIDING 4 M.J. Granpré Molière (biografie) 4 Over het archief 5 Verantwoording

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ir. J.A. Ringers (1885-1965) en C. Ringers-Mann, 1897-2004

Inventaris van het archief van ir. J.A. Ringers (1885-1965) en C. Ringers-Mann, 1897-2004 Nummer archiefinventaris: 2.21.415 Inventaris van het archief van ir. J.A. Ringers (1885-1965) en C. Ringers-Mann, 1897-2004 Auteur: I. Heidebrink Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJ ACTA. van de generale synode van. De Gereformeerde Kerken. in Nederland

BIJLAGEN BIJ ACTA. van de generale synode van. De Gereformeerde Kerken. in Nederland BIJLAGEN BIJ ACTA van de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland Emmen 2009-2010 1 BIJLAGEN I. Rapport Deputaten Voorbereiding Volgende Synode (VVS) 1. Deputaatschap De Generale Synode

Nadere informatie

Verslag 1999-2004. Katholiek Documentatie Centrum

Verslag 1999-2004. Katholiek Documentatie Centrum Verslag 1999-2004 Katholiek Documentatie Centrum Verslag 1999-2004 Katholiek Documentatie Centrum woord vooraf In 1999 kwam er, onbedoeld, een einde aan de uitgave van het Jaarboek van het Katholiek

Nadere informatie

Samenstelling Bestuur en commissies per 30 juni 2001 2. Verslag van de Voorzitter 6. Verslag van de Secretaris 7. Verslag van de Penningmeester 8

Samenstelling Bestuur en commissies per 30 juni 2001 2. Verslag van de Voorzitter 6. Verslag van de Secretaris 7. Verslag van de Penningmeester 8 *OIPVETPQHBWF Samenstelling Bestuur en commissies per 30 juni 2001 2 Verslag van de Voorzitter 6 Verslag van de Secretaris 7 Verslag van de Penningmeester 8 Jaarrekening VBA 2000/2001 9 Balans VBA per

Nadere informatie

Energiebedrijf EDON (ook voor CAI-aangelegenheden).

Energiebedrijf EDON (ook voor CAI-aangelegenheden). NB. Bij de telefoonnummers is alleen het netnummer vermeld als het een nummer buiten het netnummergebied Zwolle betreft. Alle nummers in dat netnummergebied (waaronder dus ook Kampen) hebben netnummer

Nadere informatie

Gelovig Aktief 2004 NARRATIO

Gelovig Aktief 2004 NARRATIO Gelovig Aktief 2004 NARRATIO Het adresboek GELOVIG AKTIEF bestaat uit twee delen namelijk eerst kerken, kerkelijke groepen, christelijke organisaties en levensbeschouwelijke instellingen en dan deel twee:

Nadere informatie

2 Kruyt: een biografische schets

2 Kruyt: een biografische schets 2 Kruyt: een biografische schets 2.1 INLEIDING Het biografische deel van deze studie heeft als doel Kruyts missionair denken te plaatsen in de context van zijn leven en werk. Het geeft aandacht aan het

Nadere informatie

Kerkinformatie. Een kerk voor allemaal. Kerkelijke werkers onmisbaar Gelovig present zijn

Kerkinformatie. Een kerk voor allemaal. Kerkelijke werkers onmisbaar Gelovig present zijn Kerkinformatie Nummer 118 Een kerk voor allemaal Kerkelijke werkers onmisbaar Gelovig present zijn Inhoud Colofon Nummer 118 3 Bijbellezen Het project Intercultureel Bijbelezen is geëvalueerd 5 Synodeberichten

Nadere informatie

Kerkinformatie. nummer 194 juli-augustus 2011. Meedoen met musicals

Kerkinformatie. nummer 194 juli-augustus 2011. Meedoen met musicals Kerkinformatie nummer 194 juli-augustus 2011 Meedoen met musicals Bas Plaisier over christenen in China Marcus- Connect in Den Haag Collecterooster 2012 2 Internetnieuwtjes Handige beeldbank Herdenking

Nadere informatie

Delfia Batavorum. Negende Jaarboek 1999

Delfia Batavorum. Negende Jaarboek 1999 mi.a. Delfia Batavorum ;(.] Negende Jaarboek 1999 ;;,!.>f: 'ly^'-ri fi^ji utin-!;. U:i:) H.vrn n-j Historische Vereniging Delfia Batavorum Delft 2000 De redactiecommissie van de Historische Vereniging

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. 31 januari 2013-31e jaargang no. 1 van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. FEBRUARI Colofon Kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven in wording. Verschijnt tien maal per jaar in een oplage van

Nadere informatie

Samenstelling Bestuur en commissies per 30 juni 2000 3. Verslag van de Voorzitter 7. Verslag van de Secretaris 9. Verslag van de Penningmeester 10

Samenstelling Bestuur en commissies per 30 juni 2000 3. Verslag van de Voorzitter 7. Verslag van de Secretaris 9. Verslag van de Penningmeester 10 Inhoudsopgave Samenstelling Bestuur en commissies per 30 juni 2000 3 Verslag van de Voorzitter 7 Verslag van de Secretaris 9 Verslag van de Penningmeester 10 Jaarrekening VBA 1999/2000 11 Balans VBA per

Nadere informatie

In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma

In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma Marc de Bruijn Naast de Hervormde Kerk van Bennebroek ligt het monumentale

Nadere informatie

DE KOSTERSTEEN Nummer 89 Augustus 2004

DE KOSTERSTEEN Nummer 89 Augustus 2004 DE KOSTERSTEEN DE KOSTERSTEEN Nummer 89 Augustus 2004 OPEN MONUMENTENDAG: ZIE PAG. 14 e.v. Herinneringen aan De Born Verteld door Gaatske Feenstra-Wouda, opgetekend door Riet Hoogkamer-Weijman Hoe komt

Nadere informatie

In dit nummer o.a.: 23e jaargang no. 18 19 oktober 2007

In dit nummer o.a.: 23e jaargang no. 18 19 oktober 2007 23e jaargang no. 18 19 oktober 2007 In dit nummer o.a.: gemeenteavond 7 november dankdag voor gewas en arbeid kadomarkt Chr. Koningkoor Sonneruyter zoekt musici Kerkelijk Bureau Bruijnings Ingenhoeslaan

Nadere informatie

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006 1 NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006 KerkVenster VOORWOORD HISTORISCH MOMENT tekst WYTZE ANDELA ELIE WIESEL ALS GETUIGE Tekst HANS

Nadere informatie

Grenzeloos christelijk-sociaal. Internationale activiteiten van de christelijk-sociale beweging

Grenzeloos christelijk-sociaal. Internationale activiteiten van de christelijk-sociale beweging Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging 8 Grenzeloos christelijk-sociaal Internationale activiteiten van de christelijk-sociale beweging Grenzeloos christelijk-sociaal Internationale

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

Leden informatieblad. Diaconaat Evangelisatie Jeugdwerk Opleiding en vorming Vrouwenbond Kerkelijk bureau. van de Hersteld Hervormde Kerk

Leden informatieblad. Diaconaat Evangelisatie Jeugdwerk Opleiding en vorming Vrouwenbond Kerkelijk bureau. van de Hersteld Hervormde Kerk Leden informatieblad van de Hersteld Hervormde Kerk Diaconaat Evangelisatie Jeugdwerk Opleiding en vorming Vrouwenbond Kerkelijk bureau December 2009 Jaargang 1 Nr. 1 Inhoud 3 Meditatie 5 Generale diaconale

Nadere informatie

2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH. Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar.

2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH. Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar. 2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar. Secretariaat: Verenigingscentrum, bezoek- en informatieadres:

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. van de secretaris. Nederlandse Bridge Bond

Jaarverslag 2008. van de secretaris. Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag 2008 van de secretaris Nederlandse Bridge Bond Het financieel verslag 2008 van de Nederlandse Bridge Bond is een aparte uitgave beschikbaar op de website van de NBB (www.bridge.nl) en op te

Nadere informatie

DE TORENFLAT (rg,55-ig$)..4rchitect E. F. Groosman, Rotterdam.

DE TORENFLAT (rg,55-ig$)..4rchitect E. F. Groosman, Rotterdam. LEIDS JAARBOEKJE 1958 DE TORENFLAT (rg,55-ig$)..4rchitect E. F. Groosman, Rotterdam. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1958 VIJFTIGSTE DEEL GEDRUKT VOOR DE VERENIGING

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina)

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 12 e jaargang, nummer 3 augustus

Nadere informatie

Een studie van Albert Metselaar

Een studie van Albert Metselaar 1 DE KRUISGEMEENTE VAN HET HOLLANDSCHE VELD EEN SCHARNIERPUNT TUSSEN AFGESCHEIDENEN (CHRISTELIJKE GEREFORMEERDEN) EN HERVORMDEN ----------------------------------------------------- KERKGESCHIEDENIS VAN

Nadere informatie

EEN NIEUWE LENTE, NIEUWE GEZICHTEN? VAN DE REDACTIE. Een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden.

EEN NIEUWE LENTE, NIEUWE GEZICHTEN? VAN DE REDACTIE. Een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden. EEN NIEUWE LENTE, NIEUWE GEZICHTEN? VAN DE REDACTIE Een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden. In het najaar als de weelde van de zomer zich heeft teruggetrokken in het ondergrondse, of bovengronds

Nadere informatie

Koude en warme buffetten op uw locatie. recepties overwerk-maaltijden wijnproeverijen geluid & licht partytenten catering-ridderkerk.

Koude en warme buffetten op uw locatie. recepties overwerk-maaltijden wijnproeverijen geluid & licht partytenten catering-ridderkerk. LEVENSBRON Suurmond en Partners UITVAARTBEGELEIDING Renate Suurmond 06-51 37 31 20 dag en nacht Postbus 448, 3340 ak Hendrik-ido-ambacht info@suurmond-partners.nl / www.suurmond-partners.nl Brucknerstraat

Nadere informatie