Inventaris van het archief van J.J. Buskes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van J.J. Buskes"

Transcriptie

1 291 Inventaris van het archief van J.J. Buskes ( ) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan HV Amsterdam Collectie nummer: 291 Januari 2005

2 Inhoud Inleiding Inventaris Ds. J.J. Buskes... 3 Over het archief... 5 Buskes, een leven in jaartallen... 7 Stukken van particuliere aard... 8 Correspondentie... 8 Uitgaande brieven... 8 Ingekomen brieven... 9 Opleiding Middelbare School Universiteit Predikantschap Auteurschap Werkzaamheden binnen de SDAP en de PVDA Overige werkzaamheden Media Reizen Diverse werkzaamheden Foto s en tekeningen Documentatie en knipsels Documentatie Knipsels Nagekomen stukken Toevoegingen Nagekomen stukken Bijlagen A. (Bij inventarisnummers 16-96) B. (Bij inventarisnummers ) C. Lijst boeken D. Lijst verwijderde boeken

3 INLEIDING 1 Ds. J.J. Buskes Johannes Jacobus (Jan) Buskes werd op 16 september 1899 te Utrecht geboren en overleed op 9 maart 1980 te Amsterdam. Op 28 februari 1924 trouwde hij met Egberta Hendrika Dirkje (Bep) Grondijs. In 1928 werd hun enige kind, Jan, geboren. Na het overlijden van zijn eerste vrouw op 21 oktober 1973, hertrouwde hij op 24 januari 1975 met Sytske (Witkamp-)Scheltema. Zijn middelbare schooltijd ( ) bracht hij door op het Christelijk Gymnasium te Utrecht. Tijdens deze periode was Buskes actief in de Jongelingsvereniging op Gereformeerde Grondslag Soli Deo Gloria. Na zijn eindexamen gymnasium B in 1917 schreef hij zich in aan de Vrije Universiteit voor de studies medicijnen en theologie. Al spoedig koos hij definitief voor de theologie. Tijdens deze studietijd ( ) was hij lid van de in het gereformeerd milieu omstreden Nederlandse Christen Studenten Vereniging (NCSV). Ook toen Buskes al predikant was ging hij nog regelmatig naar de jeugdkampen van de NCSV om daar mee te werken aan het evangelisatiewerk onder de jeugd. Tijdens zijn studietijd kwam Buskes in aanraking met het denken van Karl Barth, die een grote invloed heeft gehad op zowel het theologische als het politieke denken van Buskes. In 1924 nam Buskes het beroep aan van de Gereformeerde Kerk in Oosterend op Texel. Hij zou daar tot 1926 blijven. In dat jaar weigerde Buskes zijn instemming te betuigen met de Synode-uitspraak tegen dr. J.G. Geelkerken, die was afgezet wegens zijn uitleg van Genesis 3 (De Kwestie Assen ). Buskes kreeg opdracht met opschorting van zijn ambtswerkzaamheden een nota te schrijven inzake zijn opvattingen over het paradijsverhaal. Tijdens deze opschorting kreeg hij van de gemeente in Amsterdam-Zuid (de kerk van ds. Geelkerken) een beroep, dat hij aannam. Tot 1943 zou hij predikant in de Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband (HV) blijven, van 1926 tot 1929 in Amsterdam-Zuid, van 1929 tot 1932 opnieuw te Oosterend, van 1932 tot 1938 wederom te Amsterdam en vanaf 1938 tot 1943 te Rotterdam. Toen in 1943 de Nederlandse Hervormde Kerk een beroep op hem deed voor een speciale evangelisatieopdracht onder buitenkerkelijke arbeiders in Amsterdam (Commissie Woord en Wereld) maakte Buskes de overstap naar de Hervormde Kerk. Hier zou hij tot zijn emeritaat als predikant werkzaam blijven: tot 1950 met als opdracht evangelisatiewerk onder arbeiders, van 1950 tot 1955 als predikant van de Oranjekerk, van 1955 tot 1961 als ziekenhuispredikant. Bij zijn afscheidspreek in de Westerkerk ter gelegenheid van zijn emeritaat memoreerde Buskes dat hij vanaf het begin van zijn stu- 1. Voor de inleiding is onder meer gebruik gemaakt van de volgende literatuur: Hoera voor het leven, door J.J.Buskes, 1960, Amsterdam; Biografisch Woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, deel 2, 1987, Amsterdam; Biografisch Woordenboek van Nederland, deel 2, 1985, Amsterdam. 3

4 dietijd reeds 27 jaar in Amsterdam gestudeerd en gewerkt had. 2 Na zijn emeritaat bleef Buskes werkzaam als predikant bij het verzorgingstehuis Eben Haëzer te Amsterdam. In 1967 herriep de Synode van de Gereformeerde Kerk de Synode-uitspraak van Sindsdien ging Buskes weer voor in gereformeerde kerkdiensten, het eerst op 18 februari 1968 in de Raphalpleinkerk te Amsterdam. Ook op politiek terrein was Buskes actief. Vrijwel vanaf de oprichting in 1926 was Buskes lid van de vooruitstrevende en antimilitaristische Christelijk-Democratische Unie (CDU) tot de CDU in 1940 door de Duitse bezetter werd opgeheven. In 1928 werd hij lid van de christelijke vredesbeweging Kerk en Vrede (opgericht in 1924), waarvan hij jarenlang lid van het hoofdbestuur was. Kerk en Vrede werkte voor de Tweede Wereldoorlog samen met het International Fellowship of Reconcillation (IFOR) en de Unie van antimilitaristische Geestelijken. In 1941 werd Kerk en Vrede door de Duitse bezetter geliquideerd. Het bestuur bleef echter doorwerken. In 1946 werd Kerk en Vrede weer opgericht als de Nederlandse sectie van IFOR Buskes was vele jaren lid van de redactie van het blad Kerk en Vrede (in 1945 voortgezet als Militia Christi) In de jaren dertig bestreed Buskes het nationaal-socialisme in woord en geschrift (o.a. voor het Comité van Waakzaamheid). Hij was betrokken bij hulp aan joodse onderduikers en schreef anti-nazistische publicaties. In de Tweede Wereldoorlog werd Buskes volgens de literatuur en volgens brief nr (inv. nr. 47) driemaal gearresteerd. Over twee arrestaties zijn in het archiefmateriaal gegevens te vinden en wel over zijn verblijf in de Haagsche Veer in juli en augustus en over zijn drie maanden durend verblijf in Beekvliet in St. Michielsgestel van eind maart tot begin juli In 1945 trad Buskes samen met zes andere Amsterdamse predikanten toe tot de Sociaal-Democratische Arbeidspartij (SDAP). In de brochure Wat bezielt ze verklaarden zij dat nu de SDAP zijn marxisme had afgelegd het program van de SDAP uit 1937 een bruikbaar uitgangspunt was geworden om de krachten te bundelen en te streven naar bevrediging van noodzakelijke d.w.z. echte levensbehoeften. 5 Buskes werd vervolgens lid van de PvdA en bleef dat, ook al vond hij het onverdragelijk dat de PvdA medeverantwoordelijk was voor de politionele acties in Indonesië. In 1954 werd hij medeoprichter van de Sociaal-Democratische Werkgemeenschap/Centrum in de PvdA. In 1957 kreeg Buskes een eredoctoraat in de Godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam als voorstrijder voor een vernieuwde theologie Dezelfde. Afscheidspreek van Ds. J.J. Buskes gehouden in de Westerkerk te Amsterdam op 24 september 1961, blz Zie o.a. de inv. nrs. 4, 5 en 44 en de brieven aan Buskes in deze periode in bijlage B. 4. Zie hiervoor o.a. inv. nr. 47 en de brieven aan Buskes in deze periode in bijlage B. 5. Wat bezielt ze: inv. nr Erepromotie van Ds. J.J. Buskes op 3 juni 1957, ter gelegenheid van de 325ste stichtingsdag der Inrichting voor Hoger Onderwijs, blz. 3 (inv. nr. 6). 4

5 Naast zijn theologische werken publiceerde Buskes over verschillende onderwerpen op kerkelijk en politiek terrein. Hij leverde bijdragen aan vele tijdschriften zoals: Kerk en Vrede, Militia Christi, Woord en Geest, In de Waagschaal, Tijd en Taak, De Vlam, Wending, Socialisme en Democratie, Het Vrije Volk, De Nieuwe Stem, enz. Vanaf ongeveer 1965 sprak Buskes regelmatig voor de interkerkelijke IK- OR/IKON-radio. Behalve over theologische en politieke onderwerpen sprak en publiceerde hij over thema s als de armoede in de Derde Wereld, Gandhi, India en de rassendiscriminatie in Noord-Amerika en in Zuid-Afrika. Buskes reisde veelvuldig. Zo bezocht hij congressen van de Christen Studenten Vereniging (o.a. Tahi in Hongarije) en congressen van Antimilitaristische Geestelijken (o.a. Zürich). In opdracht van het International Fellowship of Reconcilliation (IFOR) bezocht hij o.a. India en Zuid Afrika. (Zie voor zijn reizen inv. nrs. 4 en 282) Over het archief Het archief van J.J. Buskes bestaat voornamelijk uit de bewaard gebleven ingekomen brieven. Van de 25 archiefdozen (3 m.) die het archief vormen, bevatten 21 dozen de ongeveer brieven. Daarnaast zijn er twee dozen met andersoortige stukken van Buskes, een doos met knipsels en een doos met door hem verzameld documentatiemateriaal. In de collectie audiobandjes van het Historisch Documentatie Centrum zijn de bandjes met opnamen van preken en toespraken van Buskes ondergebracht, die het Centrum van verschillende kanten mocht ontvangen. Een klein gedeelte van de brieven is van particuliere aard (inv. nrs.: 4 en 11-14). Het grootste gedeelte bestaat uit zakelijke brieven (inv. nrs.: ). Bij het ordenen van laatste categorie, de zakelijke brieven, werd een strikt chronologische, maar ook een ordening naar correspondent als bezwaarlijk ervaren. Bij een chronologische ordening zou door de grote hoeveelheid brieven het zoeken naar een complete correspondentie, die zich over een langere periode uitstrekte, ernstig bemoeilijkt worden. Een ordening naar correspondent zou de verschillende chronologische verbanden onduidelijk laten. Daarom werd gekozen voor deels een chronologische ordening en deels voor een ordening naar correspondent, indien er van een correspondent meer dan acht brieven aanwezig waren. Bij deze laatste alfabetische ordening ontstonden op deze manier persoons-dossiers, waaraan tevens documentatiemateriaal van /over de desbetreffende persoon en eventueel aanwezige foto s toegevoegd werden. Beide series zijn door middel van een register ontsloten. Het chronologische gedeelte (inv. nrs ) wordt door een alfabetisch register (bijlage A) ontsloten, het alfabetische gedeelte (inv. nrs ) door een chronologisch register (bijlage B). De omvang van het chronologisch geordende gedeelte is tien dozen, de omvang van de alfabetisch geordende brieven elf dozen. Omdat brieven niet altijd gedateerd zijn, vindt men in de chronologisch geordende brieven inventarisnummers met de vermelding: jaren 20, 30 etc. In deze mappen zijn brieven ondergebracht waarvan de datum onbekend is, maar waarvan ik vermoed dat ze in die periode thuis horen. 5

6 Brieven van Buskes, of kopieën of doorslagen hiervan, zijn zoveel mogelijk gevoegd bij de erbij behorende brief aan Buskes. Indien dit niet mogelijk was zijn de brieven apart opgenomen onder inv. nr. 15: uitgaande brieven. M.A. Urbanus-Kamper, december

7 Nagekomen stukken en toevoegingen Na de totstandkoming van de inventaris kwamen er nog regelmatig stukken voor het archief binnen. Zo ontvingen wij nog 5 verhuisdozen met boeken uit de boekenkast van Buskes. Een klein deel van deze boeken is opgenomen in het archief omdat de boeken aantekeningen van Buskes of een opdracht aan Buskes bevatten. De rest van de boeken is deels in de handbibliotheek van het Historisch Documentatiecentrum, deels elders opgenomen. De boeken over Zuid-Afrika zijn naar het Suid-Afrikaanse Instituut-NZAV gegaan. Voor een alfabetische lijst van de auteursnamen van de boeken die in het archief opgenomen zijn zie Bijlage C, voor de auteursnamen van de andere boeken zie Bijlage D. Onder Toevoegingen zijn die stukken onder gebracht die het Centrum van diverse personen mocht ontvangen en die zodanig met het archief samenhingen dat zij om die reden aan het archief zijn toegevoegd. M.A. Urbanus-Kamper, maart Naar aanleiding van het verschijnen van de Buskes-biografie van dr. E.D.J. de Jongh heeft het Historisch Documentatiecentrum nog een aantal brieven en andere stukken betreffende Buskes ontvangen. Ook deze stukken zijn onder Toevoegingen opgenomen. Van dr. De Jongh werd tevens een groot aantal casettebandjes ontvangen met de registratie van interviews voor zijn boek. Deze zijn in de audiocollectie van het Centrum opgenomen. oktober 1998 Nagekomen stukken 2002 Van K.A. Deurloo ontving het Historisch Documentatiecentrum enkele brieven van Buskes. Van ds. G.H. Lensink ontving het Centrum archiefmateriaal dat oorspronkelijk uit het archief van Buskes afkomstig was. M.A. Urbanus-Kamper, juni

8 BUSKES, een leven in jaartallen 1899 Geboren te Utrecht op 16 september Christelijk Gymnasium te Utrecht Studie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1924 Gehuwd met Bep Grondijs op 28 februari Gereformeerd predikant te Oosterend 1926 Conflict met de Synode van Assen 1926 Lid van de CDU Gereformeerd predikant in HV te Amsterdam 1928 Zoon Jan geboren 1928 Lid van Kerk en Vrede Gereformeerd predikant in HV te Oosterend Gereformeerd predikant in HV te Amsterdam Gereformeerd predikant in HV te Rotterdam 1941 Gevangen gezeten in de Haagsche Veer te Rotterdam Hervormd predikant te Amsterdam (Evangelisatieopdracht onder arbeiders) 1944 Vastgezeten in Beekvliet in St. Michielsgestel 1945 Buskes wordt lid van de SDAP samen met zes andere collega s 1946 Lid van de PvdA 1949 Reis naar India voor IFOR Hervormd predikant te Amsterdam (Oranjekerk) Hervormd ziekenhuispredikant te Amsterdam 1955 Reis naar Zuid-Afrika voor IFOR 1957 Eredoctoraat in de Theologie aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam 1961 Emeritaat, predikant van het verzorgingstehuis Eben Haëzer te Amsterdam 1967 Herroeping van de Synode uitspraak van Bep Grondijs overleden op 21 oktober 1975 Hertrouwd op 24 januari met Sytske Scheltema 1980 Overleden op 9 maart 8

9 Inventaris STUKKEN VAN PARTICULIERE AARD 1 Bewijs van Geboorte-inschrijving, verklaring m.b.t. toelating tot H. Avondmaal, vrijstelling van dienstplicht, huwelijks-aankondiging, legitimatiebewijzen, paspoort en stuk ter herdenking van zijn 25- jarige echtvereniging, Stukken houdende het erelidmaatschap van Jongelingsvereniging op GG Soli Deo Gloria en Calvijn bijeen in Centraal Verband en van Soli Deo Gloria, 1920, stukken 4 Brieven van Buskes aan zijn verloofde/echtgenote E. Grondijs en zijn zoon Jan, Aantekeningen gemaakt tijdens zijn verblijf in de Haagsche Veer te Rotterdam, Toespraken gehouden tijdens de erepromotie van Buskes en menukaart t.g.v. het 65e lustrum van de Universiteit van Amsterdam, stukken 8-10 Overlijdingsbericht en orden van de dankdienst gehouden ter nagedachtenis aan Buskes, stukken Brieven aan Mevrouw S. Buskes-Scheltema en familie, omslagen 11. z.d., 9 maart maart - 11 maart maart maart juli 1981 CORRESPONDENTIE Uitgaande brieven 15 Kopieën en concepten van brieven, gestencilde rondschrijvens van Buskes,

10 Ingekomen brieven Brieven, , z.d. 8en Nb. Achter de jaartallen staat het aantal brieven per jaar. Zie bijlage A (1) (18) (55) (3) (51) (56) (8) (21) (40) (23) (36) (62) 20. jaren 20 (10) (27) (113) (5) (24) 75. jaren 70 (52) (10) (36) (94) (8) (38) (79) (6) (51) (37) (16) (85) vervolg (37) (1) 53. jaren 50 (10) (84) (29) (31) vervolg (91) (25) (26) (72) (27) (35) vervolg (44) (11) (22) vervolg (69) 31. jaren 30 (3) (52) (49) (12) (24) vervolg (54) (15) (79) vervolg (32) (6) (106) (40) (18) (48) vervolg (30) (13) (64) (62) (20) 64. jaren 60 (18) vervolg (49) (19) (50) (55) (25) (102) (30) (17) (58) vervolg (92) (30) (51) vervolg (70) 42. jaren 40 (11) (60) (10) Brieven, alfabetisch geordende dossiers, omslagen Nb. Zie voor de chronolgische ordening van deze gegevens bijlage B. Jaartallen: Geven de periode aan waarbinnen de brieven aan Buskes geschreven zijn. Getallen tussen haakjes, achter de beschrijving: Betreffen het aantal brieven in het dossier. Omslag: Indien het aantal brieven 20 of meer bedraagt is de term omslag gebruikt. Doc: Het dossier bevat documentatie over het werk of de persoon van briefschrijver, Foto: Het dossier bevat een of meerdere foto s. 97 Achterberg, G. en C. Achterberg-van Baak, (8) 98 Adelbertabdij, Sint-, Egmond-Binnen (F. Berkelmans, C. Kroon, H. van Luin, A. Zegveld), () 99 Albertinum, Nijmegen (J. Bartels, B. Dechesne OP, K. Derksen OP, Luc. Grollenberg OP), (10) 10

11 100 Asselbergs, W. (A. van Duinkerken) en L.J.A. Asselbergs-Arnolds, , (8, doc.) 101 Bakker, J.T. en M. Bakker, (10) 102 Banning, W. en H.J.W. Banning-Schoemaker, () 103 Barger, M.W., (10) 104 Barnard, W. (G. van der Graft) en T. Barnard, (18, doc.) 105 Berkhof, H., () 106 Berkouwer, G.C., (9) 107 Blaxall, A.W. en F.M. Blaxall (IFOR), (1 omslag) 108 Boeke, K. en B. Boeke-Cadbury, (13) 109 Boers, A.C.M., (8) 110 Boerwinkel, F., (8) 111 Boogaard, G., (, doc) 112 Booij, Joh. en M. Booij-Boot, (8) 113 Boschma, H. (Kerk en Vrede), (, foto) 114 Bosshardt, A.M. (Leger des Heils), () 115 Brink, H.C. van den en M. van den Brink-Houtman, () 116 Bronkhorst, A.J., (16) 117 Brouwer, J.H. en A.I. Brouwer-Prakke, (13) 118 Bruin, H. de, (, doc, foto) 119 Bruins Slot-Chardon, W., (?) (9) 120 Brussaard, Joh.C., (10) Camara, Dom Helder en Actie Dom Helder Camara (secr., F.H.J. Mooren), (, doc.: ) 123 Dekker, I.N., (17) 124 Deth, G.W. van, (12) Diepersloot, J., () (Buskes aan D., , ) 127 Dippel, C.J., () 128 Dobbenburgh, A. van, (, doc) 129 Doel, J. van den en T. van den Doel-Grondsma, (8) 130 Donkersloot, N.A. (A. Donker), (16) 131 Dorresteijn SCJ, H.J.W., () 132 Eekhout, J.H., () 133 Eggink, J., () 134 Embden, D. van en H. van Embden-de Ridder, (10) 135 Gaay Fortman, W.F. de en M.T.H. de Gaay Fortman- Woltjer, (18) 136 Geelkerken, J.G. (Woord en Geest), (19) Ge rhardt, I.G.M., zie M.H. van der Zeyde 137 Golterman, W.F. en C. Golterman-van Dijk, (9) 138 Goris, R., (19) 139 Graaf, J. de (Kerk en Vrede), (18) 11

12 140 Groot, J.H. de en N. de Groot, (, doc.) 141 Grosheide, F.W., (9) 142 Gunning, C.P., () 143 Gunning J.Hz., J.H., () 144 Haarsma, F., (10) 145 Haitjema, Th.L., (8) 146 Hasper, H., (9) 147 Hasselaar, J.M., (16) 148 Heering, A.H., (13) Heering, G.J. (Kerk en Vrede), (4 omslagen, foto) 153 Heering, H.J., () 154 Helders, J.C. en S.M. Helders-Valeton, (11) 155 Hildering, H.A.C. en J.A. Hildering-Punt, (19, foto) 156 Hoek, W.A., (9) 157 Hofman, J. (Ned. Chr. Grafische Bond), (1 omslag) 158 Hogerwaard, T., (9) 159 Horst, J. v.d., (14) 160 Houwink, R.M.F., (10) 161 Hugenholtz, J.B.Th. en E.M.H. Hugenholtz-Pouwelsen (Kerk en Vrede), (10) 162 Iwand, H.J., z.d., 1951 (8) 163 Jacobs, J.W., () 164 Janse, A. (Biggekerke), (12) 165 Joanna, Zuster, (13) 166 Jong, I. de en F. de Jong-Wybenga, (18) 167 Jong, L. de, (9) 168 Kilsdonk S.J., J. van, (12) 169 Kleij, J. van der, z.d., (12) 170 Klijn, G.P. en L. Klijn, (11) 171 Kok, E.C.B. en G. Kok, (, foto) 172 Kraemer, H., (18) 173 Kroon, K.H., (9) 174 Krüger, J. en A.S. Krüger-Heemskerk, (13) 175 Kuiper, A.K., () 176 Kuiper, F. en M.A. Kuiper-Heuvelink, (17) 177 Kuitert, H.M., (9) 178 Latzko, A. en S. Latzko-Otaroff, (19, foto, doc.) 179 Leiker, S., (8) 180 Lievaart, I. en G. Lievaart, () 181 Linde, H. van der, (12) 182 Mac Vawin (G. Winkel), (9, doc.) 183 Meertens, P.J., (15) 184 Mees, J.G., (10) 185 Mens, J. en A. Mens-Stenhuis, () 186 Meijer, C., (10) Miskotte, K.H., (3 omslagen) (Buskes aan M., 1944-[1975], ) 191 Naudé, C.F. Beyers, en I. Naudé, (13) 12

13 192 Nederlandse Christelijke Radio Vereniging (N.C.R.V.), (10) 193 Nederlandse Hervormde Kerk (Generale Synode), (13) 194 Nieuwpoort, L., (, foto) 195 Niftrik, G.C van en J. van Niftrik-van Egmond, (17) 196 Onvlee, L., () 197 Oosterhuis, R.A. Benthem, (8) 198 Ouwehand, F. en M. Ouwehand, (9) 199 Overduin, J. (Koos), (10) 200 Paris, H.J. (uitgever), (8) 201 Partij van de Arbeid, (11) 202 Petri, J., (13) 203 Puchinger, G., (13) 204 Quispel, G., (12) (Buskes aan Q., 5) 205 Quistorp, H., (9) 206 Rhijn, M. van (Alg. Wkbld v. Christendom en Cultuur), () 207 Ridder (Schottelius), T. de, (12, foto) 208 Ridderbos, H.N., () 209 Roland Holst-van der Schalk, H., (16) 210 Romein, J.M. en A. Romein-Verschoor, (16) 211 Rost, N., z.d., (11) 212 Rothuizen, G.Th., () 213 Ruitenberg, L.H. en L.H. Ruitenberg-van den Muyzenberg, (8) 214 Rullmann, J.C., (19) 215 Rutgers, H.C. en A.M. Rutgers-Nachenius, (8) 216 Rutgers, A.R. en J.L. Rutgers-Veenhuyzen, (1 omslag, foto) 217 Ruys, A.E. (H. Kraemer Haus/Ned. Gemeente te Berlijn), (10) 218 Ruyter-de Zeeuw, Chr.A. de, (9) 219 Rijnsdorp, C., (10) 220 Sablonière, M. de (Highlander Folk School/Highlander Center) z.d., (12) 221 Schagen, J.C. van, (12) 222 Schegget, G.H. ter, (9) 223 Schermerhorn, W., (10) 224 Schilder, K., (11) 225 Schipper, J. (Centrale voor Werkloozenzorg), (8) 226 Schipper, K.A., (8) 227 Schulte Nordholt, J.W., (15) Schurer, F. en W. Schurer-de Vries, (2 omslagen, doc) 230 Siegmund-Schultze, F. (I.F.O.R.), (9, foto) 231 Sillevis Smitt, J.H., (9) 232 Sillevis Smitt, P.A.E. en A. Sillevis Smitt-Blokhuis, (14, foto) 233 Slotemaker de Bruïne, J.R., (12) 13

14 234 Smelik, E.L. (Woord en Geest), () 235 Smit, G., (11) 236 Smit, J.M., (11) 237 Spijkerboer, A.A., (8) 238 Steigstra, J. en H. Steigstra-Morriën (dienstweigering/indonesië), () 239 Strijd, Kr. (Kerk en Vrede), () 240 Tjaden-van der Vlies, A. (Enka), (12) 241 Top, M.J., (17, foto) 242 Touw, H.C., (17) 243 Trap, C. en M. Trap, (14) 244 Tromp, D. en A. Tromp-de Jong, (17, foto) 245 Unie School en Evangelie, (11, doc) 246 Veen, J.M. van (Kerk en Wereld, Wending), (18) 247 Verkuyl, J., (19) 248 Vermaat, C., (18) 249 Vermaat, W. (Wilma), () 250 Viruly, A., (8, doc.) 251 Visser, H.A., (10) 252 Vlas, B. (Leger des Heils), (8) 253 Vooren-Kuyper, F. van der, (12) 254 Vos, H. de, (16) 255 Vrijer, M.J.A. de, () 256 Walsum, G.E. van, (17) 257 Wartena, A.J., z.d., , (8, foto) 258 Wielek, H. (W. Kweksilber), (8) 259 Wiessing, H.P.L., (12) 260 Wilde, A. de en A. de Wilde-Kooistra, (11) 261 Willibrordsabdij Slangenburg, Sint-, Doetinchem (H. van Luin, L. Janssen, Corn. Prosp. Tholens, abt), () Winkel, G. zie Mac Vawin 262 Winkler, J., z.d., (14) 263 Wolff, C. de en M. de Wolff-Davies Melchior, (15) 264 Wolff, S, de en A. de Wolff-Gruntjes, () 265 Wurth, G. Brillenburg, (10) 266 Zeyde, M.H. van der en I.G.M. Gerhardt, (13) en (7) OPLEIDING Middelbare School 267 Rapporten van het Christelijk Gymnasium te Utrecht, stukken betreffende het eindexamen: lijst met candidaten, rooster en eindexamenopgaven en eindexamendiploma gymnasium B,

15 Universiteit 268 Inschrijvingsbewijs voor de studies medicijnen en theologie aan de Vrije Universiteit, verklaringen betreffende gelopen colleges, menukaarten, o.a. ter gelegenheid van het achtste lustrum van de Vrije Universiteit, candidaatsbul theologie, stuk houdende een verklaring van de Theologische Faculteit ten dienste van het kerkelijk onderzoek ter verkrijging van de bediening des Woords en handboekje van het 6e Gereformeerd Studentencongres, PREDIKANTSCHAP 269 Verklaringen t.a.v. goed gedrag, preparatoir onderzoek en toelating tot Evangeliebediening, bewijs van lidmaatschap van de Nederlandse Hervormde Kerk, beroepingen en bijzondere opdrachten, Toespraken gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Buskes van de Gereformeerde Kerk te Oosterend, de bevestiging en intree van Buskes in Amsterdam-Zuid en het afscheid van Buskes als voorzitter van de Evangelisatie Commissie van de Parkkerk, 1926-[1938]. 271 Preken en toespraken door Buskes gehouden en orden van diensten waarin Buskes voorging, ca Programma s van samenkomsten uitgaande van de Commissie Woord en Wereld der Hervormde Gemeente Amsterdam, , z.d Dankbetuigingen van oud-catechisanten, 1954, z.d. 3 stukken AUTEURSCHAP Overeenkomsten met uitgevers, 1935, stukken 278 Artikelen, boekjes door Buskes geschreven, , z.d. 279 Boekbespreking en reclamebrochures over het werk van Buskes,

16 WERKZAAMHEDEN BINNEN DE SDAP EN DE PVDA 280 Wat bezielt ze?, Stukken betreffende de Sociaal-Democratische Werkgemeenschap/Centrum binnen de PvdA, bijdragen voor De P.v.d.A. is niet heilig en reactie van een partijgenoot op artikel van Buskes in Tijd en Taak, OVERIGE WERKZAAMHEDEN Media 281 Interviews, kerkdiensten gehouden voor radio en televisie, vragen van luisteraars naar aanleiding van een radiotoespraak en interview door G. Puchinger in Societas Studiosorum Reformatorum, , z.d. Reizen 282 Stukken betreffende zijn reizen naar Tahi in Hongarije (Christen Studenten Vereniging), Zürich in Zwitserland (2de Internationale Congres van antimilitaristische geestelijken) en India, Diverse werkzaamheden 283 Oproep van het Comité Hollandsche Schouwburg, uitnodiging van het Comité van aanbeveling tot herdenking van de bevrijding van Buchenwald, pamflet voor Kunstavond tot steun van de beschuldigden in het Zuid-Afrikaanse hoogverraad proces, pamflet van het Comité Proces Eichman, programma van advents-licht, vier toespraken gehouden na de bevrijding en twee toespraken gehouden ter gelegenheid van bevrijdingsherdenkingen, FOTO S EN TEKENINGEN 284 Foto s, ansichtkaarten en tekening, jaren , z.d. DOCUMENTATIE EN KNIPSELS Documentatie 285 Stukken betreffende diverse onderwerpen, , z.d. 1 pak 286 Losse aantekeningen, zowel in het handschrift van Buskes als in die van anderen of getypt, 1910-jaren 70, z.d. 16

17 287 Losse aantekeningen gedichtjes, verzen, liederen, getypt en geschreven in diverse handschriften, z.d. Knipsels 288 Knipsels over het werk van Buskes, over de persoon Buskes en knipsels van artikelen door Buskes geschreven, , z.d. 1 pak 289 Knipsels over diverse onderwerpen, , z.d. 290 Gedichten, verzen, liederen, z.d. 1 pak NAGEKOMEN STUKKEN 291 Verslagen van de Gespreksgroep Christelijke Organisatie over: Doorbraak en Christelijke Organisatie, ingesteld n.a.v. de Christelijk-Sociale Conferentie 1952, Boeken uit de boekenverzameling van Buskes. 3 dozen Zie voor een alfabetische lijst van de auteurs Bijlage C A-O 293. P-So 294. St-W TOEVOEGINGEN 295 Kerk en Vakbeweging, door J.J. Buskes Jr., z.d.; Kerk en Vakbeweging. Open brief over de verhouding Kerk en Vakbeweging aan Ds. J.J. Buskes Jr. door J.W. van Hulst, 1946; Wederwoord aan Ds Buskes. N.a.v. de brochure Kerk en Vakbeweging door ds. J.J/. Buskes Jr., door J. Hofman, z.d. 296 Dossier betreffende het kort geding tussen H.W. van der Vaart Smit, eiser en J.J. Buskes en W. ten Have N.V., gedaagden, Een Kerkscheuring in Oosterend - de affaire Buskes van , door N. Dros, z.d. 1 deel 17

18 298 Manuscript van Waarheid en leugen aan het ziekbed, uitgegeven door Ten Have 299 Kopieën van correspondentie van Buskes, gebruikt door dr. De Jongh voor zijn biografie over Buskes, Brieven aan Buskes, Brieven van Buskes, Kopiëen van brieven van Buskes aan R. Houwink en doorslagen van brieven van Houwink aan Buskes, Informatiemap van de christelijke scholengemeenschap voor middelbaar beroepsonderwijs J.J. Buskes, 1981 Brochure Ds. J.J. Buskesschool, p.c. basisonderwijs, , stukken 305 Ds. J.J. Buskes, , archief, volledig overzicht van het boekbezit van Ds. J.J. Buskes met betrekking tot Zuid-Afrika van het Suid-Afrikaanse Instituut-NZAV, z.d. 1 stuk 306 Stukken afkomstig van J. Ridderbos Niczn. betreft o.a.: correspondentie van dr. F.J. Krop met de redactie van Kerk en Vrede over een artikel van Buskes (1934), manuscript van Oorlog tegen het Nationaal Socialisme door Buskes (z.d.), teksten van toespraken van Buskes?, , z.d. 307 Foto van Buskes, 2 krantenknipsels over Buskes, z.d., NAGEKOMEN STUKKEN 2002 Predikantschap 308 Stukken betreffende het kerkelijk conflict, Preken, onder andere de afscheidsprek in Oosterend (1926), z.d., 1926, [1944]. 310 Orden van diensten waarin J.J. Buskes voorging,

19 Politiek 311 Artikel in verband met gemeenteraadsverkeizingen (CDU), aankondiging van spreekbeurt tijdens vergadering van de Nederlandsche Beweging voor Eenheid door Democratie, 2 handgeschreven toespraken voor leden van de PvdA, z.d., Auteurschap 312 Toespraken, artikelen, cursus Christendom en Socialisme, aantekeningen, z.d., Correspondentie 313 Gestencilde brieven van Buskes aan geloofsgenoten in Duitsland ( ), brieven van Buskes aan K.A. Deurloo ( ), brieven aan Buskes (1950), Diverse werkzaamheden 314 Notulen van de 7 e vergadering van de Nationale Advies- Commissie, stuk Knipsels en foto s 315 Knipsels, Knipsels over Ds. Buskes 25 jaar predikant, Foto s van tuin en gebouw van het Seminarie Beekvliet in St. Michielsgestel, z.d. 19

20 BIJLAGE A (Bij inventarisnummers 16-96) Achter de namen staan cijfers bestaande uit 2 cijferreeksen. De eerste reeks betreft het jaartal waarin de brief geschreven is, de tweede reeks het nummer van de brief binnen het betreffende jaar. Aalbers, B., Aalders, P.F.Th., 62-44, , , Aalders, W.J., 26-7, 26-9, 26-15, 28-6, 28-7, Aantjes, W., Abrahamse-de Valk, J.J., 61-9 Abraham Kuyperstichting, Doctor, zie Kuyperstichting Ackers-Sappèe, M., Adel, A.M.P. den, Adolfs, R., Adriaanse, A.A., 75-33, Adriani, A., Agelink-de Vries, H., Akker, v.d., Albarda, J.W., 36-7, , 47-3, 52-18, Alberts, J., Albrecht, E.F., Alderse Baas, J.H., , Alewijnse-Stutterheim, J., Alkema, Y., Allan, J.J.(?), Altena-Dales, T. van, Ambassade van India te s- Gravenhage, 50-12, Ambassade van Israël te s- Gravenhage, Ambassade van Nederland te Pretoria, 55-4 Amerongen-Boeke(?), A. van, Amerongen-Woudstra, A. van, Amnestie-comite, Het, 33-1 Amstel-van Löben Sels, J.C. van, 53-1, 53-5, Amsterdamsche Bank N.V., 58-7, 58-8 Andel, H.W.H. van, Andel, L. van, Andeweg, A.S., Anemaet-Steeg(?), L.H., Ankersmit, J.F., Ansingh, L., Antirev. Kiesverenigingen (Centraal Comité), Antonides, L.F., Apotheker, F., Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers, Bestuur v.d., Arbeiderspers, De, 59-43, Archbishop of Capetown, 58-6 Arkel, C.G. van, 66-9, 74-40, Arnhem, G. van, Arps-Hill, K., Arts, I., 73-4 Arx Reformata, Bewoners van, Asbeck, F.M. van, 54-35, Asscher-Pinkhof, C., Asselbergs, T., 68-44, Baak, H., Baas, A.G., , 79-11, Baas, G.P., Baas, N., 49-6, 60-45, Baelde-Hogendorf, Tj., Bak O.F.M., G.M., 63-18, Bakelaar, G., Bakker, A.D., Bakker, B. (Uitg. Bert Bakker/Daamen N.V.), 68-22, 68-48, 69-24, Bakker, H., 44-5, Bakker, L., 23-2 Bakker, N., Bakker, R.J., 69-64, 80-8 Banning, J., Barends, P.J.S., Barnhoorn, Bartels, H., Barth, Chr., 49-60, 57-20, 57-87, Barth, K, 38-17, Bartlema, H., Bartlett, P.W. (IFOR), 56-28, Baruch, J.L., Bassie-Kleynenberg(?), M.R., Bastiaans, J.G., Batenburg, M. van, Bavinck, J.H., 54-49, 58-29, Bazuin, De, Bech, L., 67-33, 67-34, 68-1 Beck-Drees, C.E., Beekenkamp, W.H., Beeken, J., Beekhof-Koole, N.,

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra (1878-1915 (1917)) 460 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer en F. de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948 1401 nhk oud-synodaal archief 1566-1816 1401-1 nhk oud-synodaal archief aanvulling 1575-1863 1402 nhk kantoor kerkelijke goederen 1948-1989 1403 nhk handschriften 16e-20e eeuw 1404 nhk commissie voor de

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie (1909-1949 (2011)) 1069 Samengesteld door drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging

Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging 725 Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging (1917-1990) Samengesteld door T.L.H. van de Sande Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Inventaris van het archief van A. Steketee en familie

Inventaris van het archief van A. Steketee en familie Inventaris van het archief van A. Steketee en familie (1844-1982) 232 Samengesteld door Janna Leguyt Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Fam. J. Hillebrand Offenbachstraat 46 1817 JC Alkmaar. Fam. H.C. Jas Arthurstraat 5 1813 LM Alkmaar. Fam. M. Kay Rozenstraat 16 1815 XX Alkmaar

Fam. J. Hillebrand Offenbachstraat 46 1817 JC Alkmaar. Fam. H.C. Jas Arthurstraat 5 1813 LM Alkmaar. Fam. M. Kay Rozenstraat 16 1815 XX Alkmaar Referenties buiten Heerhugowaard Alkmaar Fam. A.D. Abrahams Priemstraat 51 1825 KG Alkmaar Fam. Alibocus Wielingenweg 308 1826 BX Alkmaar Fam. Baay Karveelstraat 99 1826 EJ Alkmaar Fam. N. Bakker Rinnewaard

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Veenhof

Plaatsingslijst van het archief van J. Veenhof Plaatsingslijst van het archief van J. Veenhof (1989-1997) 465 Samengesteld door Rijk Vriesinga Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper 132 Plaatsingslijst van stukken betreffende het Internationaal Reformatorisch Verbond Afdeling Nederland, (IARFA) (1953-1999) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo

Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo 525 Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo (1920-1994) Samengesteld door drs. A.C. Flipse en mw. drs.i. Kiel Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Bijlage 1 bij 'Medemblik en het Volkspetionnement van 1878'

Bijlage 1 bij 'Medemblik en het Volkspetionnement van 1878' Bijlage 1 bij 'Medemblik en het Volkspetionnement van 1878' Uitleg Links staan de namen van de Medemblikkers die hun naam onder het Volkspetionnement hebben gezet, in volgorde van ondertekening. Hun religieuze

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Plaatsingslijst Archief T.A. de Jager Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Binnengekomen

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J.W. de Pous

Plaatsingslijst van het archief van J.W. de Pous 221 Plaatsingslijst van het archief van J.W. de Pous Levensjaren 1920-1996 (1937-1990) Samengesteld door P. Kok en J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR

Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR Advocatenkantoor Oudegracht Mevr. mr. G.A.M. van Dijk Dhr. mr. W.A. Swildens Oudegracht 90 Postbus 3092 1801 GB ALKMAAR tel.: 072-512 22 13 fax:

Nadere informatie

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland LEDEN LEDENRAAD Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden Woonplaats Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland Mw. M.J.T. den Besten-Blom Harderwijk Gelderland Mw. E. Bette

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum (1887-1966) 888 Samengesteld door mw. drs. I. Kiel-Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van dr. C.J. Dippel

Plaatsingslijst van het archief van dr. C.J. Dippel 143 Plaatsingslijst van het archief van dr. C.J. Dippel (1923-1971) samenstelling: J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Van Woensel Kooy

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Van Woensel Kooy 714 Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Van Woensel Kooy (1902-1999) Samengesteld door J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Archief P.A Donker 1923-1965

Archief P.A Donker 1923-1965 Archief P.A Donker 1923-1965 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03478 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief P.A Donker...3 Archiefvorming...3 Inhoud en structuur...3

Nadere informatie

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper Plaatsingslijst van de collectie van brochures, jaarverslagen en overig drukwerk van gereformeerde en hervormde meisjes-, vrouwen-, jongens- en mannenbonden 363 (ca. 1892-1963) samenstelling: mr. M.A.

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland

Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland 229 ((1870)-1872-1946 (1972)) Samengesteld door mw. drs. I. Kiel-Hartog

Nadere informatie

Zondagsschoolboekjes

Zondagsschoolboekjes Zondagsschoolboekjes * Hardinxveld, 21-10-1903 - Putten, 4-8-1970. Leraar Mulo achtereenvolgens te Scheveningen, Emmen, en Loppersum. Zie ook: Nico van Balen, Bibliografie van, particuliere notitie, 5-11-2015.

Nadere informatie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Leerjaar 1 t/m 4 (alleen de verplichte literatuur; aanbevolen literatuur is vermeld in de moduleboeken) 2013-2014 1. Boekenlijst eerste leerjaar 1.1.1 Oude Testament

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w)

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w) GEGEVENS BESTUUR VGVZ EN DE RADEN Om onderstaande lijst ook up-to-date te kunnen houden willen wij alle werkveldraden en sectoren vragen ons te berichten als er wijzigingen plaatsvinden. Dit kan via info@vgvz.nl.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden 567 (1896-1953) Samengesteld door Francisca de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de Collectie C. de Kruijf

Plaatsingslijst van de Collectie C. de Kruijf T00298 Plaatsingslijst van de Collectie C. de Kruijf over de Grebbeberg te Rhenen, 1870-2005 M.A. van der Eerden-Vonk en D. Ruiter Juli 2014 Inleiding Omvang: 1 m. Herkomst: schenking van de heer C. de

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969 Plaatsingslijst Archief Verenigde Studentenverenigingen van de Theologische Faculteiten en andere Hogere Theologische Opleidingsinstituten in het Nederlands Taalgebied Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het fotoarchief van de Stichting voor Christelijke Filosofie

Plaatsingslijst van het fotoarchief van de Stichting voor Christelijke Filosofie Plaatsingslijst van het fotoarchief van de Stichting voor Christelijke Filosofie Conferenties / congressen / studiedagen 839 (1961-2005) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Samengesteld door Peter Kok

Samengesteld door Peter Kok Plaatsingslijst van het archief van D. Doorduin met stukken betreffende de Antirevolutionaire Kamercentrale Dordrecht en de Antirevolutionaire Statencentrale Delft (1946-1980) 646 Samengesteld door Peter

Nadere informatie

Zr G.v.d.Mijde-Bastiaan, Boermaat 58, 9431 MS WESTERBORK, 0593-851199; bureau@vgk-assen.nl. Maasstraat 25, 9406 RA ASSEN aanvang 10.

Zr G.v.d.Mijde-Bastiaan, Boermaat 58, 9431 MS WESTERBORK, 0593-851199; bureau@vgk-assen.nl. Maasstraat 25, 9406 RA ASSEN aanvang 10. CLASSIS NOORD: vgk Assen e.o. Oase www.vgk-assen.nl Zr G.v.d.Mijde-Bastiaan, Boermaat 58, 9431 MS WESTERBORK, 0593-851199; bureau@vgk-assen.nl in: De Maasstee, Maasstraat 25, 9406 RA ASSEN aanvang 10.00

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998)

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Inventaris van het archief van VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Tiny de Boer / Ramses van Bragt Den Haag 2001 / 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris

Nadere informatie

Prijswinnaars en klassementsoverzichten

Prijswinnaars en klassementsoverzichten Prijswinnaars en klassementsoverzichten Algemeen Kampioen: Zwartwang grijs 94 punten, A. Diepstra Mooiste stam: Witborst grijs 377 punten, K. Colaris Mooiste stel: Grijs pop 190 punten, Jeroen Kroone Punten

Nadere informatie

Vaststelling aantal stemmen in gemeente

Vaststelling aantal stemmen in gemeente Model N 11 Vaststelling aantal stemmen in gemeente Met dit formulier stelt de burgemeester de uitkomst vast voor zijn gemeente. 1. Verkiezing Het gaat om de kandidaten voor de verkiezing van: het algemeen

Nadere informatie

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid History Christiane Simone Stadie Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid Herinneringen van mijne academiereis in 1843 (Abraham Des Amorie van der Hoeven Jr.) Seminar paper Christiane

Nadere informatie

INDELING PLOEGEN ALGEMEEN WERK SEIZOEN 2015.

INDELING PLOEGEN ALGEMEEN WERK SEIZOEN 2015. INDELING PLOEGEN ALGEMEEN WERK SEIZOEN 2015. PLOEG A PLOEG B PLOEG C PLOEG D PLOEG E PLOEG F zelfst. Werkzaamheden J.W. v.d. Bork M.Vreeswijk N. Dekker R. Heering W.N.M. Hoogland Tuincommissie P.J.Asman

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT/ 1 LEDENRAAD SCHOOL/DIRECTIE 2 ADRESSEN GMR 11 VAKANTIEROOSTER 12 CNS BUREAU 13 EXTERNE CONTACTEN 15 PC WSNS 16

RAAD VAN TOEZICHT/ 1 LEDENRAAD SCHOOL/DIRECTIE 2 ADRESSEN GMR 11 VAKANTIEROOSTER 12 CNS BUREAU 13 EXTERNE CONTACTEN 15 PC WSNS 16 CNS-JAARGIDS 2014 RAAD VAN TOEZICHT/ 1 LEDENRAAD SCHOOL/DIRECTIE 2 ADRESSEN GMR 11 VAKANTIEROOSTER 12 CNS BUREAU 13 EXTERNE CONTACTEN 15 PC WSNS 16 RAAD VAN TOEZICHT Dhr. A.P. Schol Langeweideweg 45 (voorzitter)

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

BESTUUR Benoemende organisatie

BESTUUR Benoemende organisatie BESTUUR Lid Benoemende organisatie J.M.A. Aerts mw. M.C. Bense ir. H. de Boon VGB A. Bruggeman CNV Vakmensen J. den Dekker Plantum NL A. Gijsberts M.F. van Ginkel VIGEF J.G. van Haarlem NFO/ D. Hylkema

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Magazijnlijst van de collectie toverlantaarn en glasplaten, uit het archief van Het Koning Willemshuis. (voorheen: Christelijke Wijkvereeniging)

Magazijnlijst van de collectie toverlantaarn en glasplaten, uit het archief van Het Koning Willemshuis. (voorheen: Christelijke Wijkvereeniging) 400 Magazijnlijst van de collectie toverlantaarn en glasplaten, uit het archief van Het Koning Willemshuis (voorheen: Christelijke Wijkvereeniging) Samengesteld door drs. Nico Verbeek Historisch Documentatiecentrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium

Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium (1899-2002) 796 Samengesteld door drs. W.P. Beekers Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ter bevordering van de Christelijke Pers in Nederland

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ter bevordering van de Christelijke Pers in Nederland Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ter bevordering van de Christelijke Pers (1930-1995) 619 Samengesteld door Susan Urbanus en Peter Kok Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Overzicht professionals Technische Geneeskunde

Overzicht professionals Technische Geneeskunde Overzicht professionals Technische Geneeskunde VERSIE 21-10-2014 AUTEUR Kwaliteitscommissie 1 / 6 Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Woonplaats Werkgever Locatie werkgever E.A. Aalbersberg Amsterdam

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van E. Heerma

Plaatsingslijst van het archief van E. Heerma Plaatsingslijst van het archief van E. Heerma Levensjaren 1944-1999 (1985-1994) 081 Samengesteld door drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl

A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl Administratiekantoor K. Bakker Spuistraat 226 1012 VV Amsterdam 020-6208473 amsterdam@administratiekantoorbakker.nl

Nadere informatie

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01293 IISG Amsterdam 2015

Nadere informatie

REGIO VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT VERPNT BEDRAG

REGIO VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT VERPNT BEDRAG AFDELING 7 REGIO 2A VANUIT Brive MET 336 DUIVEN OP 01/06/13 OM 13.00 UUR UB-A22-BLAD 1 REGIO VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT VERPNT BEDRAG 1 1 J. Kwak Baarn 11596616 01

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J.P.A. Mekkes

Plaatsingslijst van het archief van J.P.A. Mekkes 92 Plaatsingslijst van het archief van J.P.A. Mekkes (1910-1989) Samengesteld door E.M. Jansen BA. Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Christelijke Reisvereniging (NCRV)

Inventaris van het archief van de Nederlandse Christelijke Reisvereniging (NCRV) Inventaris van het archief van de Nederlandse Christelijke Reisvereniging (NCRV) (1922-1990) 663 Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Kring van Nijmeegse Spoorstudenten De Raphaëlisten

Kring van Nijmeegse Spoorstudenten De Raphaëlisten Plaatsingslijst Archief Kring van Nijmeegse Spoorstudenten De Raphaëlisten Archiefnummer: Archiefnaam: RAPH Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1948-1965 Katholiek

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Veenhof

Plaatsingslijst van het archief van J. Veenhof Plaatsingslijst van het archief van J. Veenhof * 1934, (1989-1997) 465 Samengesteld door Rijk Vriesinga / drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Een dag aan de Protestantse Theologische Universiteit, Kampen

Een dag aan de Protestantse Theologische Universiteit, Kampen Een dag aan de Protestantse Theologische Universiteit, Kampen door Jaap van Gelderen (tekst) en Freddy Schinkel (beeld) De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is gesticht op 1 januari 2007, als

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Nummer archiefinventaris: 3.18.36.05 Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Auteur: Archiefdienst NHK Nationaal

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Forumavond 2 december 2014

Forumavond 2 december 2014 Forumavond 2 december 2014 Besluitenlijst forum 1A van 2 december 2014 Mevrouw M. Swager De heer J.F.N. Cornelisse (plv. PH) Ambtenaren: De heer H. Engberts (onderwerp 1) Mevrouw G.C.I. Kager Insprekers:

Nadere informatie

Inventaris van de collectie namenklappers op de doop-, trouw- en begraafboeken van Rijswijk, 1560-1812

Inventaris van de collectie namenklappers op de doop-, trouw- en begraafboeken van Rijswijk, 1560-1812 Nummer archiefinventaris: 3.04.18.04 Inventaris van de collectie namenklappers op de doop-, trouw- en begraafboeken van Rijswijk, 1560-1812 Auteur: J.J. Bink et al. Nationaal Archief, Den Haag 1962 Copyright:

Nadere informatie

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ARJOS; de Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs; de Antirevolutionaire Jongeren Actie en het Christen- Democratisch Jongeren

Nadere informatie

s ochtends s middags beamer geluid

s ochtends s middags beamer geluid Datum s ochtends s middags beamer geluid Sunday, January 09, 2011 9:30u ds. H. Slotman uit ds. J.Janssen uit - -West West Sunday, January 16, 2011 9:30u stud. Mark Veurink uit 15:00u ds. A. Krijgsheld

Nadere informatie

6 Haagse periode, politieke aktiviteiten...32 6.1 Partijbestuur PvdA...32 6.2 Drees...32. 7 Stukjes schrijven...33

6 Haagse periode, politieke aktiviteiten...32 6.1 Partijbestuur PvdA...32 6.2 Drees...32. 7 Stukjes schrijven...33 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Fa milieachtergrond en vroege jeugd...3 2.1 Geboorte en doop...3 2.2 Eerste herinneringen...3 2.3 Eerste schooltijd...4 2.4 Moeder en haar familie...4 2.5 Grootvader geheelonthouder...5

Nadere informatie

AK - D2 - LG/LP afd. Veluwe Noord Flevoland 2015. Nr Naam Vereniging Series Totaal Opm. Nr Naam Vereniging Series Totaal Opm.

AK - D2 - LG/LP afd. Veluwe Noord Flevoland 2015. Nr Naam Vereniging Series Totaal Opm. Nr Naam Vereniging Series Totaal Opm. Persoonlijk Luchtgeweer opgelegd Veteranen Hoofdklasse 1 Boschman, A. SV Oostendorp 101.6 103.8 100.9 102.9 409.2 2 Brussel, J.W. van SV De Kampioen - Utrecht 101.4 100.7 102.7 103.1 407.9 BM 3 Bosveld,

Nadere informatie

Archivalia T.H.M. Akerboom

Archivalia T.H.M. Akerboom Plaatsingslijst Archivalia T.H.M. Akerboom Archiefnummer: 572 Archiefnaam: AKER Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1967-1985 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Hotels und Restaurants entlang des HANDELSWEG Niederlande (www.handelsweg.com)

Hotels und Restaurants entlang des HANDELSWEG Niederlande (www.handelsweg.com) Art Name Anschrift Kontakt Unterkunftsadressen ST Jugendherberge Am Wasserturm 34 48455 Bad Bentheim H Hotel Marktzicht Martinusplein 25 7581 AK Losser MC Veldzijde Honingloweg 10 7581 PK Losser H De Kroon

Nadere informatie

Plaatsingslijst van brochures betreffende de Kwestie- Geelkerken

Plaatsingslijst van brochures betreffende de Kwestie- Geelkerken 212 Plaatsingslijst van brochures betreffende de Kwestie- Geelkerken (1920-1986) Samengesteld door Els Sneep Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

KERKDIENSTEN GEREFORMEERDE KERKEN ENSCHEDE NOORD, OOST, WEST en ZUID 2014. WEST Immanuelkerk Wicher Nijkampstraat 95 9.30 u en 16.

KERKDIENSTEN GEREFORMEERDE KERKEN ENSCHEDE NOORD, OOST, WEST en ZUID 2014. WEST Immanuelkerk Wicher Nijkampstraat 95 9.30 u en 16. KERKDIENSTEN GEREFORMEERDE KERKEN ENSCHEDE NOORD, OOST, WEST en ZUID 204 204 NOORD Lasondersingel 8 9.30 u en 6.30 u OOST Wilhelminastraat 8 9.30 u en 6.30 u WEST Immanuelkerk Wicher Nijkampstraat 95 9.30

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG

STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG V V B O V Rh p c h p Pc B L. D p h h h L h. E Pc B p j L y h. D ch cx Pc B z p. H c p. Achcjz, 2012 514: C-, G ( Sj B) E Achcjz z p chc j V Achcjz Pc B- L E M-Rj.

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

Boekenlijst Pastoraal Werker. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur.

Boekenlijst Pastoraal Werker. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. Boekenlijst Pastoraal Werker In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. 2015-2016 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar Alle boeken van het basisprogramma (AV) leerjaar

Nadere informatie

Ledenlijst SVPA per stadsdeel

Ledenlijst SVPA per stadsdeel Ledenlijst SVPA per stadsdeel Stadsdeel Noord Maatschap voor psychotherapie: Papaverweg 34 1032 KJ Amsterdam mrekkers@cs.com 06-50967198 de Praktijk Psychologie praktijk De Pionier Hagedoornplein 1 1031

Nadere informatie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Leerjaar 1 t/m 4 (alleen de verplichte literatuur; aanbevolen literatuur is vermeld in de moduleboeken) 2012-2013 1. Boekenlijst eerste leerjaar 1.1.1 Oude Testament

Nadere informatie

Totaaloverzicht Stichting Vrienden van de Schutsmantel: Stichting Vrienden van de Schutsmantel:

Totaaloverzicht Stichting Vrienden van de Schutsmantel: Stichting Vrienden van de Schutsmantel: Totaaloverzicht Stichting Vrienden van de Schutsmantel: Omschrijving: Bedrag: Omschrijving Bedrag: Saldo ASN 1/1/2015 (incl. fonds) 9.171,79 Verjaardagsbloemen - Saldo ING bank 1/1/2015 195,90 Verzendkosten

Nadere informatie

Herman Noordegraaf. P. Eldering. (1868-1954) Een radicaal sociale predikant in de Remonstrantse Broederschap NARRATIO

Herman Noordegraaf. P. Eldering. (1868-1954) Een radicaal sociale predikant in de Remonstrantse Broederschap NARRATIO Herman Noordegraaf P. Eldering (1868-1954) Een radicaal sociale predikant in de Remonstrantse Broederschap NARRATIO Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting Dr. Abraham Kuyperfonds ISBN-10

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende P. Berghoef

Plaatsingslijst van stukken betreffende P. Berghoef 625 Plaatsingslijst van stukken betreffende P. Berghoef (1940-1996) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Vaststelling aantal stemmen in gemeente

Vaststelling aantal stemmen in gemeente Model N 11 Vaststelling aantal stemmen in gemeente Met dit formulier stelt de burgemeester de uitkomst vast voor zijn gemeente. 1. Verkiezing Het gaat om de kandidaten voor de verkiezing van: het algemeen

Nadere informatie

UITSLAG AFD.6 RAYON A VANUIT Peronne MET 3140 DUIVEN OP 19/05/07 OM 08.15 UUR AA-M01-BLAD 1

UITSLAG AFD.6 RAYON A VANUIT Peronne MET 3140 DUIVEN OP 19/05/07 OM 08.15 UUR AA-M01-BLAD 1 UITSLAG AFD.6 RAYON A VANUIT Peronne MET 3140 DUIVEN OP 19/05/07 OM 08.15 UUR AA-M01-BLAD 1 1 1 P. Beers Alkmaar 1302 326.863 22/11 03 5.1225745 11.28.36 1688.346 1000.0... 2 2 P. Beers Alkmaar 1302 02

Nadere informatie

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Plaatsingslijst Archief Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Archiefnummer: 676 Archiefnaam: BAPC Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1938-1985

Nadere informatie

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811 ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN binnen de gemeente THOLEN vanaf 1811 Inleiding In deze inventaris staan de archieven beschreven die de notarissen, die in de diverse plaatsen binnen de huidige gemeente Tholen

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016 0103 3e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 1 8302 AX Overijssel 0104 4e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 2 8302 AX Overijssel 0105 5e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)

Nadere informatie

SportBoard Formaat Locatie Adres Postcode Plaats Provincie GPS Latitude GPS Longitude Org Sel SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer

SportBoard Formaat Locatie Adres Postcode Plaats Provincie GPS Latitude GPS Longitude Org Sel SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer Molenvlietweg 18A 1432 GW Aalsmeer NH 52.26649 4.77730 BF Heren SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer Molenvlietweg 18A 1432 GW Aalsmeer NH 52.26649 4.77730

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende (Kerkelijk) Jeugdzorgwerk en Clubhuiswerk, collectie Joop Simonse en de familie Simonse

Plaatsingslijst van stukken betreffende (Kerkelijk) Jeugdzorgwerk en Clubhuiswerk, collectie Joop Simonse en de familie Simonse 48 Plaatsingslijst van stukken betreffende (Kerkelijk) Jeugdzorgwerk en Clubhuiswerk, collectie Joop Simonse en de familie Simonse (1940-2000) Samengesteld door Joop Simonse en Dagmare Houniet Historisch

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van C.P. van Andel

Plaatsingslijst van het archief van C.P. van Andel Plaatsingslijst van het archief van C.P. van Andel (1920-2009) 797 Samengesteld door drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Meerhuizenstraat 2-8 N. Lansdorp jr. 1922 Meerhuizenstraat 20-24 C. Kruyswijk 1923 Meerhuizenstraat 26-34 N. Lansdorp jr. 1922 Meerhuizenstraat 1-5

Meerhuizenstraat 2-8 N. Lansdorp jr. 1922 Meerhuizenstraat 20-24 C. Kruyswijk 1923 Meerhuizenstraat 26-34 N. Lansdorp jr. 1922 Meerhuizenstraat 1-5 Architecten van woningen gebouwd tussen 1920-1940 in de IJselbuurt. Onderstaande gegevens zijn overgenomen uit: Atlas Gordel 20-40, uitgave van de Gemeentelijke Woningdienst Amsterdam. Straat huisnr. architect

Nadere informatie

LIJST VAN AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN 2011, NR. 5 (Periode 12-04-2011 t/m 30-05-2011)

LIJST VAN AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN 2011, NR. 5 (Periode 12-04-2011 t/m 30-05-2011) 1. Rekenkamercommissie Gemeente Deurne Postbus 3 5750 AA Deurne 2. GGD Brabant-Zuidoost Postbus 810 5700 AV Helmond 3. M.T.A. van Kessel Helmondseweg 107 5751 PH Deurne 4. Wecycle Postbus 190 2700 AD Zoetermeer

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Boekenlijst Pastoraal Werker

Boekenlijst Pastoraal Werker Boekenlijst Pastoraal Werker 2014-2015 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar Alle boeken van het basisprogramma (AV) leerjaar 1 dienen te worden aangeschaft, zie 'Boekenlijst Het programma van leerjaar 1 - het

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

Provincie Groningen. Provincie Friesland

Provincie Groningen. Provincie Friesland Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN Provincie Groningen Winschoten NS Station bij de bushaltes Stationsweg 22 9671 AN Winschoten Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934

Nadere informatie