Inventaris van het archief van J.J. Buskes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van J.J. Buskes"

Transcriptie

1 291 Inventaris van het archief van J.J. Buskes ( ) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan HV Amsterdam Collectie nummer: 291 Januari 2005

2 Inhoud Inleiding Inventaris Ds. J.J. Buskes... 3 Over het archief... 5 Buskes, een leven in jaartallen... 7 Stukken van particuliere aard... 8 Correspondentie... 8 Uitgaande brieven... 8 Ingekomen brieven... 9 Opleiding Middelbare School Universiteit Predikantschap Auteurschap Werkzaamheden binnen de SDAP en de PVDA Overige werkzaamheden Media Reizen Diverse werkzaamheden Foto s en tekeningen Documentatie en knipsels Documentatie Knipsels Nagekomen stukken Toevoegingen Nagekomen stukken Bijlagen A. (Bij inventarisnummers 16-96) B. (Bij inventarisnummers ) C. Lijst boeken D. Lijst verwijderde boeken

3 INLEIDING 1 Ds. J.J. Buskes Johannes Jacobus (Jan) Buskes werd op 16 september 1899 te Utrecht geboren en overleed op 9 maart 1980 te Amsterdam. Op 28 februari 1924 trouwde hij met Egberta Hendrika Dirkje (Bep) Grondijs. In 1928 werd hun enige kind, Jan, geboren. Na het overlijden van zijn eerste vrouw op 21 oktober 1973, hertrouwde hij op 24 januari 1975 met Sytske (Witkamp-)Scheltema. Zijn middelbare schooltijd ( ) bracht hij door op het Christelijk Gymnasium te Utrecht. Tijdens deze periode was Buskes actief in de Jongelingsvereniging op Gereformeerde Grondslag Soli Deo Gloria. Na zijn eindexamen gymnasium B in 1917 schreef hij zich in aan de Vrije Universiteit voor de studies medicijnen en theologie. Al spoedig koos hij definitief voor de theologie. Tijdens deze studietijd ( ) was hij lid van de in het gereformeerd milieu omstreden Nederlandse Christen Studenten Vereniging (NCSV). Ook toen Buskes al predikant was ging hij nog regelmatig naar de jeugdkampen van de NCSV om daar mee te werken aan het evangelisatiewerk onder de jeugd. Tijdens zijn studietijd kwam Buskes in aanraking met het denken van Karl Barth, die een grote invloed heeft gehad op zowel het theologische als het politieke denken van Buskes. In 1924 nam Buskes het beroep aan van de Gereformeerde Kerk in Oosterend op Texel. Hij zou daar tot 1926 blijven. In dat jaar weigerde Buskes zijn instemming te betuigen met de Synode-uitspraak tegen dr. J.G. Geelkerken, die was afgezet wegens zijn uitleg van Genesis 3 (De Kwestie Assen ). Buskes kreeg opdracht met opschorting van zijn ambtswerkzaamheden een nota te schrijven inzake zijn opvattingen over het paradijsverhaal. Tijdens deze opschorting kreeg hij van de gemeente in Amsterdam-Zuid (de kerk van ds. Geelkerken) een beroep, dat hij aannam. Tot 1943 zou hij predikant in de Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband (HV) blijven, van 1926 tot 1929 in Amsterdam-Zuid, van 1929 tot 1932 opnieuw te Oosterend, van 1932 tot 1938 wederom te Amsterdam en vanaf 1938 tot 1943 te Rotterdam. Toen in 1943 de Nederlandse Hervormde Kerk een beroep op hem deed voor een speciale evangelisatieopdracht onder buitenkerkelijke arbeiders in Amsterdam (Commissie Woord en Wereld) maakte Buskes de overstap naar de Hervormde Kerk. Hier zou hij tot zijn emeritaat als predikant werkzaam blijven: tot 1950 met als opdracht evangelisatiewerk onder arbeiders, van 1950 tot 1955 als predikant van de Oranjekerk, van 1955 tot 1961 als ziekenhuispredikant. Bij zijn afscheidspreek in de Westerkerk ter gelegenheid van zijn emeritaat memoreerde Buskes dat hij vanaf het begin van zijn stu- 1. Voor de inleiding is onder meer gebruik gemaakt van de volgende literatuur: Hoera voor het leven, door J.J.Buskes, 1960, Amsterdam; Biografisch Woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, deel 2, 1987, Amsterdam; Biografisch Woordenboek van Nederland, deel 2, 1985, Amsterdam. 3

4 dietijd reeds 27 jaar in Amsterdam gestudeerd en gewerkt had. 2 Na zijn emeritaat bleef Buskes werkzaam als predikant bij het verzorgingstehuis Eben Haëzer te Amsterdam. In 1967 herriep de Synode van de Gereformeerde Kerk de Synode-uitspraak van Sindsdien ging Buskes weer voor in gereformeerde kerkdiensten, het eerst op 18 februari 1968 in de Raphalpleinkerk te Amsterdam. Ook op politiek terrein was Buskes actief. Vrijwel vanaf de oprichting in 1926 was Buskes lid van de vooruitstrevende en antimilitaristische Christelijk-Democratische Unie (CDU) tot de CDU in 1940 door de Duitse bezetter werd opgeheven. In 1928 werd hij lid van de christelijke vredesbeweging Kerk en Vrede (opgericht in 1924), waarvan hij jarenlang lid van het hoofdbestuur was. Kerk en Vrede werkte voor de Tweede Wereldoorlog samen met het International Fellowship of Reconcillation (IFOR) en de Unie van antimilitaristische Geestelijken. In 1941 werd Kerk en Vrede door de Duitse bezetter geliquideerd. Het bestuur bleef echter doorwerken. In 1946 werd Kerk en Vrede weer opgericht als de Nederlandse sectie van IFOR Buskes was vele jaren lid van de redactie van het blad Kerk en Vrede (in 1945 voortgezet als Militia Christi) In de jaren dertig bestreed Buskes het nationaal-socialisme in woord en geschrift (o.a. voor het Comité van Waakzaamheid). Hij was betrokken bij hulp aan joodse onderduikers en schreef anti-nazistische publicaties. In de Tweede Wereldoorlog werd Buskes volgens de literatuur en volgens brief nr (inv. nr. 47) driemaal gearresteerd. Over twee arrestaties zijn in het archiefmateriaal gegevens te vinden en wel over zijn verblijf in de Haagsche Veer in juli en augustus en over zijn drie maanden durend verblijf in Beekvliet in St. Michielsgestel van eind maart tot begin juli In 1945 trad Buskes samen met zes andere Amsterdamse predikanten toe tot de Sociaal-Democratische Arbeidspartij (SDAP). In de brochure Wat bezielt ze verklaarden zij dat nu de SDAP zijn marxisme had afgelegd het program van de SDAP uit 1937 een bruikbaar uitgangspunt was geworden om de krachten te bundelen en te streven naar bevrediging van noodzakelijke d.w.z. echte levensbehoeften. 5 Buskes werd vervolgens lid van de PvdA en bleef dat, ook al vond hij het onverdragelijk dat de PvdA medeverantwoordelijk was voor de politionele acties in Indonesië. In 1954 werd hij medeoprichter van de Sociaal-Democratische Werkgemeenschap/Centrum in de PvdA. In 1957 kreeg Buskes een eredoctoraat in de Godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam als voorstrijder voor een vernieuwde theologie Dezelfde. Afscheidspreek van Ds. J.J. Buskes gehouden in de Westerkerk te Amsterdam op 24 september 1961, blz Zie o.a. de inv. nrs. 4, 5 en 44 en de brieven aan Buskes in deze periode in bijlage B. 4. Zie hiervoor o.a. inv. nr. 47 en de brieven aan Buskes in deze periode in bijlage B. 5. Wat bezielt ze: inv. nr Erepromotie van Ds. J.J. Buskes op 3 juni 1957, ter gelegenheid van de 325ste stichtingsdag der Inrichting voor Hoger Onderwijs, blz. 3 (inv. nr. 6). 4

5 Naast zijn theologische werken publiceerde Buskes over verschillende onderwerpen op kerkelijk en politiek terrein. Hij leverde bijdragen aan vele tijdschriften zoals: Kerk en Vrede, Militia Christi, Woord en Geest, In de Waagschaal, Tijd en Taak, De Vlam, Wending, Socialisme en Democratie, Het Vrije Volk, De Nieuwe Stem, enz. Vanaf ongeveer 1965 sprak Buskes regelmatig voor de interkerkelijke IK- OR/IKON-radio. Behalve over theologische en politieke onderwerpen sprak en publiceerde hij over thema s als de armoede in de Derde Wereld, Gandhi, India en de rassendiscriminatie in Noord-Amerika en in Zuid-Afrika. Buskes reisde veelvuldig. Zo bezocht hij congressen van de Christen Studenten Vereniging (o.a. Tahi in Hongarije) en congressen van Antimilitaristische Geestelijken (o.a. Zürich). In opdracht van het International Fellowship of Reconcilliation (IFOR) bezocht hij o.a. India en Zuid Afrika. (Zie voor zijn reizen inv. nrs. 4 en 282) Over het archief Het archief van J.J. Buskes bestaat voornamelijk uit de bewaard gebleven ingekomen brieven. Van de 25 archiefdozen (3 m.) die het archief vormen, bevatten 21 dozen de ongeveer brieven. Daarnaast zijn er twee dozen met andersoortige stukken van Buskes, een doos met knipsels en een doos met door hem verzameld documentatiemateriaal. In de collectie audiobandjes van het Historisch Documentatie Centrum zijn de bandjes met opnamen van preken en toespraken van Buskes ondergebracht, die het Centrum van verschillende kanten mocht ontvangen. Een klein gedeelte van de brieven is van particuliere aard (inv. nrs.: 4 en 11-14). Het grootste gedeelte bestaat uit zakelijke brieven (inv. nrs.: ). Bij het ordenen van laatste categorie, de zakelijke brieven, werd een strikt chronologische, maar ook een ordening naar correspondent als bezwaarlijk ervaren. Bij een chronologische ordening zou door de grote hoeveelheid brieven het zoeken naar een complete correspondentie, die zich over een langere periode uitstrekte, ernstig bemoeilijkt worden. Een ordening naar correspondent zou de verschillende chronologische verbanden onduidelijk laten. Daarom werd gekozen voor deels een chronologische ordening en deels voor een ordening naar correspondent, indien er van een correspondent meer dan acht brieven aanwezig waren. Bij deze laatste alfabetische ordening ontstonden op deze manier persoons-dossiers, waaraan tevens documentatiemateriaal van /over de desbetreffende persoon en eventueel aanwezige foto s toegevoegd werden. Beide series zijn door middel van een register ontsloten. Het chronologische gedeelte (inv. nrs ) wordt door een alfabetisch register (bijlage A) ontsloten, het alfabetische gedeelte (inv. nrs ) door een chronologisch register (bijlage B). De omvang van het chronologisch geordende gedeelte is tien dozen, de omvang van de alfabetisch geordende brieven elf dozen. Omdat brieven niet altijd gedateerd zijn, vindt men in de chronologisch geordende brieven inventarisnummers met de vermelding: jaren 20, 30 etc. In deze mappen zijn brieven ondergebracht waarvan de datum onbekend is, maar waarvan ik vermoed dat ze in die periode thuis horen. 5

6 Brieven van Buskes, of kopieën of doorslagen hiervan, zijn zoveel mogelijk gevoegd bij de erbij behorende brief aan Buskes. Indien dit niet mogelijk was zijn de brieven apart opgenomen onder inv. nr. 15: uitgaande brieven. M.A. Urbanus-Kamper, december

7 Nagekomen stukken en toevoegingen Na de totstandkoming van de inventaris kwamen er nog regelmatig stukken voor het archief binnen. Zo ontvingen wij nog 5 verhuisdozen met boeken uit de boekenkast van Buskes. Een klein deel van deze boeken is opgenomen in het archief omdat de boeken aantekeningen van Buskes of een opdracht aan Buskes bevatten. De rest van de boeken is deels in de handbibliotheek van het Historisch Documentatiecentrum, deels elders opgenomen. De boeken over Zuid-Afrika zijn naar het Suid-Afrikaanse Instituut-NZAV gegaan. Voor een alfabetische lijst van de auteursnamen van de boeken die in het archief opgenomen zijn zie Bijlage C, voor de auteursnamen van de andere boeken zie Bijlage D. Onder Toevoegingen zijn die stukken onder gebracht die het Centrum van diverse personen mocht ontvangen en die zodanig met het archief samenhingen dat zij om die reden aan het archief zijn toegevoegd. M.A. Urbanus-Kamper, maart Naar aanleiding van het verschijnen van de Buskes-biografie van dr. E.D.J. de Jongh heeft het Historisch Documentatiecentrum nog een aantal brieven en andere stukken betreffende Buskes ontvangen. Ook deze stukken zijn onder Toevoegingen opgenomen. Van dr. De Jongh werd tevens een groot aantal casettebandjes ontvangen met de registratie van interviews voor zijn boek. Deze zijn in de audiocollectie van het Centrum opgenomen. oktober 1998 Nagekomen stukken 2002 Van K.A. Deurloo ontving het Historisch Documentatiecentrum enkele brieven van Buskes. Van ds. G.H. Lensink ontving het Centrum archiefmateriaal dat oorspronkelijk uit het archief van Buskes afkomstig was. M.A. Urbanus-Kamper, juni

8 BUSKES, een leven in jaartallen 1899 Geboren te Utrecht op 16 september Christelijk Gymnasium te Utrecht Studie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1924 Gehuwd met Bep Grondijs op 28 februari Gereformeerd predikant te Oosterend 1926 Conflict met de Synode van Assen 1926 Lid van de CDU Gereformeerd predikant in HV te Amsterdam 1928 Zoon Jan geboren 1928 Lid van Kerk en Vrede Gereformeerd predikant in HV te Oosterend Gereformeerd predikant in HV te Amsterdam Gereformeerd predikant in HV te Rotterdam 1941 Gevangen gezeten in de Haagsche Veer te Rotterdam Hervormd predikant te Amsterdam (Evangelisatieopdracht onder arbeiders) 1944 Vastgezeten in Beekvliet in St. Michielsgestel 1945 Buskes wordt lid van de SDAP samen met zes andere collega s 1946 Lid van de PvdA 1949 Reis naar India voor IFOR Hervormd predikant te Amsterdam (Oranjekerk) Hervormd ziekenhuispredikant te Amsterdam 1955 Reis naar Zuid-Afrika voor IFOR 1957 Eredoctoraat in de Theologie aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam 1961 Emeritaat, predikant van het verzorgingstehuis Eben Haëzer te Amsterdam 1967 Herroeping van de Synode uitspraak van Bep Grondijs overleden op 21 oktober 1975 Hertrouwd op 24 januari met Sytske Scheltema 1980 Overleden op 9 maart 8

9 Inventaris STUKKEN VAN PARTICULIERE AARD 1 Bewijs van Geboorte-inschrijving, verklaring m.b.t. toelating tot H. Avondmaal, vrijstelling van dienstplicht, huwelijks-aankondiging, legitimatiebewijzen, paspoort en stuk ter herdenking van zijn 25- jarige echtvereniging, Stukken houdende het erelidmaatschap van Jongelingsvereniging op GG Soli Deo Gloria en Calvijn bijeen in Centraal Verband en van Soli Deo Gloria, 1920, stukken 4 Brieven van Buskes aan zijn verloofde/echtgenote E. Grondijs en zijn zoon Jan, Aantekeningen gemaakt tijdens zijn verblijf in de Haagsche Veer te Rotterdam, Toespraken gehouden tijdens de erepromotie van Buskes en menukaart t.g.v. het 65e lustrum van de Universiteit van Amsterdam, stukken 8-10 Overlijdingsbericht en orden van de dankdienst gehouden ter nagedachtenis aan Buskes, stukken Brieven aan Mevrouw S. Buskes-Scheltema en familie, omslagen 11. z.d., 9 maart maart - 11 maart maart maart juli 1981 CORRESPONDENTIE Uitgaande brieven 15 Kopieën en concepten van brieven, gestencilde rondschrijvens van Buskes,

10 Ingekomen brieven Brieven, , z.d. 8en Nb. Achter de jaartallen staat het aantal brieven per jaar. Zie bijlage A (1) (18) (55) (3) (51) (56) (8) (21) (40) (23) (36) (62) 20. jaren 20 (10) (27) (113) (5) (24) 75. jaren 70 (52) (10) (36) (94) (8) (38) (79) (6) (51) (37) (16) (85) vervolg (37) (1) 53. jaren 50 (10) (84) (29) (31) vervolg (91) (25) (26) (72) (27) (35) vervolg (44) (11) (22) vervolg (69) 31. jaren 30 (3) (52) (49) (12) (24) vervolg (54) (15) (79) vervolg (32) (6) (106) (40) (18) (48) vervolg (30) (13) (64) (62) (20) 64. jaren 60 (18) vervolg (49) (19) (50) (55) (25) (102) (30) (17) (58) vervolg (92) (30) (51) vervolg (70) 42. jaren 40 (11) (60) (10) Brieven, alfabetisch geordende dossiers, omslagen Nb. Zie voor de chronolgische ordening van deze gegevens bijlage B. Jaartallen: Geven de periode aan waarbinnen de brieven aan Buskes geschreven zijn. Getallen tussen haakjes, achter de beschrijving: Betreffen het aantal brieven in het dossier. Omslag: Indien het aantal brieven 20 of meer bedraagt is de term omslag gebruikt. Doc: Het dossier bevat documentatie over het werk of de persoon van briefschrijver, Foto: Het dossier bevat een of meerdere foto s. 97 Achterberg, G. en C. Achterberg-van Baak, (8) 98 Adelbertabdij, Sint-, Egmond-Binnen (F. Berkelmans, C. Kroon, H. van Luin, A. Zegveld), () 99 Albertinum, Nijmegen (J. Bartels, B. Dechesne OP, K. Derksen OP, Luc. Grollenberg OP), (10) 10

11 100 Asselbergs, W. (A. van Duinkerken) en L.J.A. Asselbergs-Arnolds, , (8, doc.) 101 Bakker, J.T. en M. Bakker, (10) 102 Banning, W. en H.J.W. Banning-Schoemaker, () 103 Barger, M.W., (10) 104 Barnard, W. (G. van der Graft) en T. Barnard, (18, doc.) 105 Berkhof, H., () 106 Berkouwer, G.C., (9) 107 Blaxall, A.W. en F.M. Blaxall (IFOR), (1 omslag) 108 Boeke, K. en B. Boeke-Cadbury, (13) 109 Boers, A.C.M., (8) 110 Boerwinkel, F., (8) 111 Boogaard, G., (, doc) 112 Booij, Joh. en M. Booij-Boot, (8) 113 Boschma, H. (Kerk en Vrede), (, foto) 114 Bosshardt, A.M. (Leger des Heils), () 115 Brink, H.C. van den en M. van den Brink-Houtman, () 116 Bronkhorst, A.J., (16) 117 Brouwer, J.H. en A.I. Brouwer-Prakke, (13) 118 Bruin, H. de, (, doc, foto) 119 Bruins Slot-Chardon, W., (?) (9) 120 Brussaard, Joh.C., (10) Camara, Dom Helder en Actie Dom Helder Camara (secr., F.H.J. Mooren), (, doc.: ) 123 Dekker, I.N., (17) 124 Deth, G.W. van, (12) Diepersloot, J., () (Buskes aan D., , ) 127 Dippel, C.J., () 128 Dobbenburgh, A. van, (, doc) 129 Doel, J. van den en T. van den Doel-Grondsma, (8) 130 Donkersloot, N.A. (A. Donker), (16) 131 Dorresteijn SCJ, H.J.W., () 132 Eekhout, J.H., () 133 Eggink, J., () 134 Embden, D. van en H. van Embden-de Ridder, (10) 135 Gaay Fortman, W.F. de en M.T.H. de Gaay Fortman- Woltjer, (18) 136 Geelkerken, J.G. (Woord en Geest), (19) Ge rhardt, I.G.M., zie M.H. van der Zeyde 137 Golterman, W.F. en C. Golterman-van Dijk, (9) 138 Goris, R., (19) 139 Graaf, J. de (Kerk en Vrede), (18) 11

12 140 Groot, J.H. de en N. de Groot, (, doc.) 141 Grosheide, F.W., (9) 142 Gunning, C.P., () 143 Gunning J.Hz., J.H., () 144 Haarsma, F., (10) 145 Haitjema, Th.L., (8) 146 Hasper, H., (9) 147 Hasselaar, J.M., (16) 148 Heering, A.H., (13) Heering, G.J. (Kerk en Vrede), (4 omslagen, foto) 153 Heering, H.J., () 154 Helders, J.C. en S.M. Helders-Valeton, (11) 155 Hildering, H.A.C. en J.A. Hildering-Punt, (19, foto) 156 Hoek, W.A., (9) 157 Hofman, J. (Ned. Chr. Grafische Bond), (1 omslag) 158 Hogerwaard, T., (9) 159 Horst, J. v.d., (14) 160 Houwink, R.M.F., (10) 161 Hugenholtz, J.B.Th. en E.M.H. Hugenholtz-Pouwelsen (Kerk en Vrede), (10) 162 Iwand, H.J., z.d., 1951 (8) 163 Jacobs, J.W., () 164 Janse, A. (Biggekerke), (12) 165 Joanna, Zuster, (13) 166 Jong, I. de en F. de Jong-Wybenga, (18) 167 Jong, L. de, (9) 168 Kilsdonk S.J., J. van, (12) 169 Kleij, J. van der, z.d., (12) 170 Klijn, G.P. en L. Klijn, (11) 171 Kok, E.C.B. en G. Kok, (, foto) 172 Kraemer, H., (18) 173 Kroon, K.H., (9) 174 Krüger, J. en A.S. Krüger-Heemskerk, (13) 175 Kuiper, A.K., () 176 Kuiper, F. en M.A. Kuiper-Heuvelink, (17) 177 Kuitert, H.M., (9) 178 Latzko, A. en S. Latzko-Otaroff, (19, foto, doc.) 179 Leiker, S., (8) 180 Lievaart, I. en G. Lievaart, () 181 Linde, H. van der, (12) 182 Mac Vawin (G. Winkel), (9, doc.) 183 Meertens, P.J., (15) 184 Mees, J.G., (10) 185 Mens, J. en A. Mens-Stenhuis, () 186 Meijer, C., (10) Miskotte, K.H., (3 omslagen) (Buskes aan M., 1944-[1975], ) 191 Naudé, C.F. Beyers, en I. Naudé, (13) 12

13 192 Nederlandse Christelijke Radio Vereniging (N.C.R.V.), (10) 193 Nederlandse Hervormde Kerk (Generale Synode), (13) 194 Nieuwpoort, L., (, foto) 195 Niftrik, G.C van en J. van Niftrik-van Egmond, (17) 196 Onvlee, L., () 197 Oosterhuis, R.A. Benthem, (8) 198 Ouwehand, F. en M. Ouwehand, (9) 199 Overduin, J. (Koos), (10) 200 Paris, H.J. (uitgever), (8) 201 Partij van de Arbeid, (11) 202 Petri, J., (13) 203 Puchinger, G., (13) 204 Quispel, G., (12) (Buskes aan Q., 5) 205 Quistorp, H., (9) 206 Rhijn, M. van (Alg. Wkbld v. Christendom en Cultuur), () 207 Ridder (Schottelius), T. de, (12, foto) 208 Ridderbos, H.N., () 209 Roland Holst-van der Schalk, H., (16) 210 Romein, J.M. en A. Romein-Verschoor, (16) 211 Rost, N., z.d., (11) 212 Rothuizen, G.Th., () 213 Ruitenberg, L.H. en L.H. Ruitenberg-van den Muyzenberg, (8) 214 Rullmann, J.C., (19) 215 Rutgers, H.C. en A.M. Rutgers-Nachenius, (8) 216 Rutgers, A.R. en J.L. Rutgers-Veenhuyzen, (1 omslag, foto) 217 Ruys, A.E. (H. Kraemer Haus/Ned. Gemeente te Berlijn), (10) 218 Ruyter-de Zeeuw, Chr.A. de, (9) 219 Rijnsdorp, C., (10) 220 Sablonière, M. de (Highlander Folk School/Highlander Center) z.d., (12) 221 Schagen, J.C. van, (12) 222 Schegget, G.H. ter, (9) 223 Schermerhorn, W., (10) 224 Schilder, K., (11) 225 Schipper, J. (Centrale voor Werkloozenzorg), (8) 226 Schipper, K.A., (8) 227 Schulte Nordholt, J.W., (15) Schurer, F. en W. Schurer-de Vries, (2 omslagen, doc) 230 Siegmund-Schultze, F. (I.F.O.R.), (9, foto) 231 Sillevis Smitt, J.H., (9) 232 Sillevis Smitt, P.A.E. en A. Sillevis Smitt-Blokhuis, (14, foto) 233 Slotemaker de Bruïne, J.R., (12) 13

14 234 Smelik, E.L. (Woord en Geest), () 235 Smit, G., (11) 236 Smit, J.M., (11) 237 Spijkerboer, A.A., (8) 238 Steigstra, J. en H. Steigstra-Morriën (dienstweigering/indonesië), () 239 Strijd, Kr. (Kerk en Vrede), () 240 Tjaden-van der Vlies, A. (Enka), (12) 241 Top, M.J., (17, foto) 242 Touw, H.C., (17) 243 Trap, C. en M. Trap, (14) 244 Tromp, D. en A. Tromp-de Jong, (17, foto) 245 Unie School en Evangelie, (11, doc) 246 Veen, J.M. van (Kerk en Wereld, Wending), (18) 247 Verkuyl, J., (19) 248 Vermaat, C., (18) 249 Vermaat, W. (Wilma), () 250 Viruly, A., (8, doc.) 251 Visser, H.A., (10) 252 Vlas, B. (Leger des Heils), (8) 253 Vooren-Kuyper, F. van der, (12) 254 Vos, H. de, (16) 255 Vrijer, M.J.A. de, () 256 Walsum, G.E. van, (17) 257 Wartena, A.J., z.d., , (8, foto) 258 Wielek, H. (W. Kweksilber), (8) 259 Wiessing, H.P.L., (12) 260 Wilde, A. de en A. de Wilde-Kooistra, (11) 261 Willibrordsabdij Slangenburg, Sint-, Doetinchem (H. van Luin, L. Janssen, Corn. Prosp. Tholens, abt), () Winkel, G. zie Mac Vawin 262 Winkler, J., z.d., (14) 263 Wolff, C. de en M. de Wolff-Davies Melchior, (15) 264 Wolff, S, de en A. de Wolff-Gruntjes, () 265 Wurth, G. Brillenburg, (10) 266 Zeyde, M.H. van der en I.G.M. Gerhardt, (13) en (7) OPLEIDING Middelbare School 267 Rapporten van het Christelijk Gymnasium te Utrecht, stukken betreffende het eindexamen: lijst met candidaten, rooster en eindexamenopgaven en eindexamendiploma gymnasium B,

15 Universiteit 268 Inschrijvingsbewijs voor de studies medicijnen en theologie aan de Vrije Universiteit, verklaringen betreffende gelopen colleges, menukaarten, o.a. ter gelegenheid van het achtste lustrum van de Vrije Universiteit, candidaatsbul theologie, stuk houdende een verklaring van de Theologische Faculteit ten dienste van het kerkelijk onderzoek ter verkrijging van de bediening des Woords en handboekje van het 6e Gereformeerd Studentencongres, PREDIKANTSCHAP 269 Verklaringen t.a.v. goed gedrag, preparatoir onderzoek en toelating tot Evangeliebediening, bewijs van lidmaatschap van de Nederlandse Hervormde Kerk, beroepingen en bijzondere opdrachten, Toespraken gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Buskes van de Gereformeerde Kerk te Oosterend, de bevestiging en intree van Buskes in Amsterdam-Zuid en het afscheid van Buskes als voorzitter van de Evangelisatie Commissie van de Parkkerk, 1926-[1938]. 271 Preken en toespraken door Buskes gehouden en orden van diensten waarin Buskes voorging, ca Programma s van samenkomsten uitgaande van de Commissie Woord en Wereld der Hervormde Gemeente Amsterdam, , z.d Dankbetuigingen van oud-catechisanten, 1954, z.d. 3 stukken AUTEURSCHAP Overeenkomsten met uitgevers, 1935, stukken 278 Artikelen, boekjes door Buskes geschreven, , z.d. 279 Boekbespreking en reclamebrochures over het werk van Buskes,

16 WERKZAAMHEDEN BINNEN DE SDAP EN DE PVDA 280 Wat bezielt ze?, Stukken betreffende de Sociaal-Democratische Werkgemeenschap/Centrum binnen de PvdA, bijdragen voor De P.v.d.A. is niet heilig en reactie van een partijgenoot op artikel van Buskes in Tijd en Taak, OVERIGE WERKZAAMHEDEN Media 281 Interviews, kerkdiensten gehouden voor radio en televisie, vragen van luisteraars naar aanleiding van een radiotoespraak en interview door G. Puchinger in Societas Studiosorum Reformatorum, , z.d. Reizen 282 Stukken betreffende zijn reizen naar Tahi in Hongarije (Christen Studenten Vereniging), Zürich in Zwitserland (2de Internationale Congres van antimilitaristische geestelijken) en India, Diverse werkzaamheden 283 Oproep van het Comité Hollandsche Schouwburg, uitnodiging van het Comité van aanbeveling tot herdenking van de bevrijding van Buchenwald, pamflet voor Kunstavond tot steun van de beschuldigden in het Zuid-Afrikaanse hoogverraad proces, pamflet van het Comité Proces Eichman, programma van advents-licht, vier toespraken gehouden na de bevrijding en twee toespraken gehouden ter gelegenheid van bevrijdingsherdenkingen, FOTO S EN TEKENINGEN 284 Foto s, ansichtkaarten en tekening, jaren , z.d. DOCUMENTATIE EN KNIPSELS Documentatie 285 Stukken betreffende diverse onderwerpen, , z.d. 1 pak 286 Losse aantekeningen, zowel in het handschrift van Buskes als in die van anderen of getypt, 1910-jaren 70, z.d. 16

17 287 Losse aantekeningen gedichtjes, verzen, liederen, getypt en geschreven in diverse handschriften, z.d. Knipsels 288 Knipsels over het werk van Buskes, over de persoon Buskes en knipsels van artikelen door Buskes geschreven, , z.d. 1 pak 289 Knipsels over diverse onderwerpen, , z.d. 290 Gedichten, verzen, liederen, z.d. 1 pak NAGEKOMEN STUKKEN 291 Verslagen van de Gespreksgroep Christelijke Organisatie over: Doorbraak en Christelijke Organisatie, ingesteld n.a.v. de Christelijk-Sociale Conferentie 1952, Boeken uit de boekenverzameling van Buskes. 3 dozen Zie voor een alfabetische lijst van de auteurs Bijlage C A-O 293. P-So 294. St-W TOEVOEGINGEN 295 Kerk en Vakbeweging, door J.J. Buskes Jr., z.d.; Kerk en Vakbeweging. Open brief over de verhouding Kerk en Vakbeweging aan Ds. J.J. Buskes Jr. door J.W. van Hulst, 1946; Wederwoord aan Ds Buskes. N.a.v. de brochure Kerk en Vakbeweging door ds. J.J/. Buskes Jr., door J. Hofman, z.d. 296 Dossier betreffende het kort geding tussen H.W. van der Vaart Smit, eiser en J.J. Buskes en W. ten Have N.V., gedaagden, Een Kerkscheuring in Oosterend - de affaire Buskes van , door N. Dros, z.d. 1 deel 17

18 298 Manuscript van Waarheid en leugen aan het ziekbed, uitgegeven door Ten Have 299 Kopieën van correspondentie van Buskes, gebruikt door dr. De Jongh voor zijn biografie over Buskes, Brieven aan Buskes, Brieven van Buskes, Kopiëen van brieven van Buskes aan R. Houwink en doorslagen van brieven van Houwink aan Buskes, Informatiemap van de christelijke scholengemeenschap voor middelbaar beroepsonderwijs J.J. Buskes, 1981 Brochure Ds. J.J. Buskesschool, p.c. basisonderwijs, , stukken 305 Ds. J.J. Buskes, , archief, volledig overzicht van het boekbezit van Ds. J.J. Buskes met betrekking tot Zuid-Afrika van het Suid-Afrikaanse Instituut-NZAV, z.d. 1 stuk 306 Stukken afkomstig van J. Ridderbos Niczn. betreft o.a.: correspondentie van dr. F.J. Krop met de redactie van Kerk en Vrede over een artikel van Buskes (1934), manuscript van Oorlog tegen het Nationaal Socialisme door Buskes (z.d.), teksten van toespraken van Buskes?, , z.d. 307 Foto van Buskes, 2 krantenknipsels over Buskes, z.d., NAGEKOMEN STUKKEN 2002 Predikantschap 308 Stukken betreffende het kerkelijk conflict, Preken, onder andere de afscheidsprek in Oosterend (1926), z.d., 1926, [1944]. 310 Orden van diensten waarin J.J. Buskes voorging,

19 Politiek 311 Artikel in verband met gemeenteraadsverkeizingen (CDU), aankondiging van spreekbeurt tijdens vergadering van de Nederlandsche Beweging voor Eenheid door Democratie, 2 handgeschreven toespraken voor leden van de PvdA, z.d., Auteurschap 312 Toespraken, artikelen, cursus Christendom en Socialisme, aantekeningen, z.d., Correspondentie 313 Gestencilde brieven van Buskes aan geloofsgenoten in Duitsland ( ), brieven van Buskes aan K.A. Deurloo ( ), brieven aan Buskes (1950), Diverse werkzaamheden 314 Notulen van de 7 e vergadering van de Nationale Advies- Commissie, stuk Knipsels en foto s 315 Knipsels, Knipsels over Ds. Buskes 25 jaar predikant, Foto s van tuin en gebouw van het Seminarie Beekvliet in St. Michielsgestel, z.d. 19

20 BIJLAGE A (Bij inventarisnummers 16-96) Achter de namen staan cijfers bestaande uit 2 cijferreeksen. De eerste reeks betreft het jaartal waarin de brief geschreven is, de tweede reeks het nummer van de brief binnen het betreffende jaar. Aalbers, B., Aalders, P.F.Th., 62-44, , , Aalders, W.J., 26-7, 26-9, 26-15, 28-6, 28-7, Aantjes, W., Abrahamse-de Valk, J.J., 61-9 Abraham Kuyperstichting, Doctor, zie Kuyperstichting Ackers-Sappèe, M., Adel, A.M.P. den, Adolfs, R., Adriaanse, A.A., 75-33, Adriani, A., Agelink-de Vries, H., Akker, v.d., Albarda, J.W., 36-7, , 47-3, 52-18, Alberts, J., Albrecht, E.F., Alderse Baas, J.H., , Alewijnse-Stutterheim, J., Alkema, Y., Allan, J.J.(?), Altena-Dales, T. van, Ambassade van India te s- Gravenhage, 50-12, Ambassade van Israël te s- Gravenhage, Ambassade van Nederland te Pretoria, 55-4 Amerongen-Boeke(?), A. van, Amerongen-Woudstra, A. van, Amnestie-comite, Het, 33-1 Amstel-van Löben Sels, J.C. van, 53-1, 53-5, Amsterdamsche Bank N.V., 58-7, 58-8 Andel, H.W.H. van, Andel, L. van, Andeweg, A.S., Anemaet-Steeg(?), L.H., Ankersmit, J.F., Ansingh, L., Antirev. Kiesverenigingen (Centraal Comité), Antonides, L.F., Apotheker, F., Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers, Bestuur v.d., Arbeiderspers, De, 59-43, Archbishop of Capetown, 58-6 Arkel, C.G. van, 66-9, 74-40, Arnhem, G. van, Arps-Hill, K., Arts, I., 73-4 Arx Reformata, Bewoners van, Asbeck, F.M. van, 54-35, Asscher-Pinkhof, C., Asselbergs, T., 68-44, Baak, H., Baas, A.G., , 79-11, Baas, G.P., Baas, N., 49-6, 60-45, Baelde-Hogendorf, Tj., Bak O.F.M., G.M., 63-18, Bakelaar, G., Bakker, A.D., Bakker, B. (Uitg. Bert Bakker/Daamen N.V.), 68-22, 68-48, 69-24, Bakker, H., 44-5, Bakker, L., 23-2 Bakker, N., Bakker, R.J., 69-64, 80-8 Banning, J., Barends, P.J.S., Barnhoorn, Bartels, H., Barth, Chr., 49-60, 57-20, 57-87, Barth, K, 38-17, Bartlema, H., Bartlett, P.W. (IFOR), 56-28, Baruch, J.L., Bassie-Kleynenberg(?), M.R., Bastiaans, J.G., Batenburg, M. van, Bavinck, J.H., 54-49, 58-29, Bazuin, De, Bech, L., 67-33, 67-34, 68-1 Beck-Drees, C.E., Beekenkamp, W.H., Beeken, J., Beekhof-Koole, N.,

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius 90 Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius Levensjaren 1851-1931 (1872-1929) Samengesteld door mw. mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen (1838-1889) 238 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Plaatsingslijst van (audiobanden van) interviews van N. Scheps

Plaatsingslijst van (audiobanden van) interviews van N. Scheps Plaatsingslijst van (audiobanden van) interviews van N. Scheps 668 Samengesteld door R. Vriesinga Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra (1878-1915 (1917)) 460 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer en F. de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Inventaris van het archief van R. van der Brug

Inventaris van het archief van R. van der Brug Inventaris van het archief van R. van der Brug (1912-1957) 451 Samengesteld door J.M. Nieuwenhuisen Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948 1401 nhk oud-synodaal archief 1566-1816 1401-1 nhk oud-synodaal archief aanvulling 1575-1863 1402 nhk kantoor kerkelijke goederen 1948-1989 1403 nhk handschriften 16e-20e eeuw 1404 nhk commissie voor de

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie (1909-1949 (2011)) 1069 Samengesteld door drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Register diversen van Postille 1 tot en met 65

Register diversen van Postille 1 tot en met 65 Register diversen van Postille 1 tot en met 65 Inleidende artikelen Onderwerp Auteur Postille Pagina Homiletische Richtlijnen I A.J. Rasker 11 7 Homiletische Richtlijnen II A.J. Rasker 12 7 Homiletische

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de collectie van collegedictaten van V. Hepp

Plaatsingslijst van de collectie van collegedictaten van V. Hepp 677 Plaatsingslijst van de collectie van collegedictaten van V. Hepp Levensjaren 1879-1950, (1922-1950) Samengesteld door drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de de Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der eeuwen (F.C. Vree jr.

Plaatsingslijst van het archief van de de Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der eeuwen (F.C. Vree jr. Plaatsingslijst van het archief van de de Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der eeuwen (F.C. Vree jr., penningmeester) (1932 (1948-2013) 1104 Samengesteld door Bert Kraan Historisch

Nadere informatie

PERSOONLIJK Naam Vereniging licentie score LS

PERSOONLIJK Naam Vereniging licentie score LS Uitslag Open GP JC 2014 SSV Op de Korrel te Kampen *1 Korthoef G. SV Vechtdal 129081 561 2 Kramer A. de Korrel Emmeloord 117028 557 3 Bakker R. S.S.V. Genemuiden 148103 427 *1 Rap H. SV Schaarsbergen 52388

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Veenhof

Plaatsingslijst van het archief van J. Veenhof Plaatsingslijst van het archief van J. Veenhof (1989-1997) 465 Samengesteld door Rijk Vriesinga Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging

Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging 725 Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging (1917-1990) Samengesteld door T.L.H. van de Sande Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Fam. J. Hillebrand Offenbachstraat 46 1817 JC Alkmaar. Fam. H.C. Jas Arthurstraat 5 1813 LM Alkmaar. Fam. M. Kay Rozenstraat 16 1815 XX Alkmaar

Fam. J. Hillebrand Offenbachstraat 46 1817 JC Alkmaar. Fam. H.C. Jas Arthurstraat 5 1813 LM Alkmaar. Fam. M. Kay Rozenstraat 16 1815 XX Alkmaar Referenties buiten Heerhugowaard Alkmaar Fam. A.D. Abrahams Priemstraat 51 1825 KG Alkmaar Fam. Alibocus Wielingenweg 308 1826 BX Alkmaar Fam. Baay Karveelstraat 99 1826 EJ Alkmaar Fam. N. Bakker Rinnewaard

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Verkuyl

Plaatsingslijst van het archief van J. Verkuyl Plaatsingslijst van het archief van J. Verkuyl Levensjaren 1908-2001 (1946-2001) 127 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Archief van de Prijsvraag Herinneringen aan de Watergraafsmeer

Archief van de Prijsvraag Herinneringen aan de Watergraafsmeer Archief van de Prijsvraag Herinneringen aan de Watergraafsmeer Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30233 Periode: 2007 Archiefvormer Prijsvraag Herinneringen aan de Watergraafsmeer Inleiding Het Parool

Nadere informatie

Inventaris van het archief van A. Steketee en familie

Inventaris van het archief van A. Steketee en familie Inventaris van het archief van A. Steketee en familie (1844-1982) 232 Samengesteld door Janna Leguyt Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG 1735-1985 INHOUD: I. Stukken van algemene aard II. Stukken betreffende de zielszorg III. Stukken betreffende de functionarissen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Graafschapper

Inventaris van het archief van De Graafschapper 22 Inventaris van het archief van De Graafschapper Opgericht 1879 (1890-1946) Samengesteld door J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE BOND VAN GEREFORMEERDE JONGERENVERENIGINGEN. Archiefnummer : 131 Plaats: CC (1-14)

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE BOND VAN GEREFORMEERDE JONGERENVERENIGINGEN. Archiefnummer : 131 Plaats: CC (1-14) PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE BOND VAN GEREFORMEERDE JONGERENVERENIGINGEN Archiefnummer : 131 14 dozen Plaats: CC (1-14) ARCHIEF JONGENSBOND (1888-) ARCHIEF 9 dozen (1-9) 6 dozen (1-6) 4 Wijzigingsstukken

Nadere informatie

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper 132 Plaatsingslijst van stukken betreffende het Internationaal Reformatorisch Verbond Afdeling Nederland, (IARFA) (1953-1999) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het

Nadere informatie

IPO Algemene Vergadering. IPO Bestuur

IPO Algemene Vergadering. IPO Bestuur Overzicht bestuurlijke adviescommissies per 1 juni 2017 IPO Algemene Vergadering mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten (Ov) mr. H.M. Meijdam (IPO-bureau) IPO Bestuur mevrouw drs A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Nadere informatie

Archief Sebald Justinus Rutgers

Archief Sebald Justinus Rutgers Archief Sebald Justinus Rutgers 1918-1961 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01226 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Sebald

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

IPO Algemene Vergadering. IPO Bestuur

IPO Algemene Vergadering. IPO Bestuur Overzicht bestuurlijke adviescommissies/ portefeuillehoudersoverleg per 1 maart 2017 IPO Algemene Vergadering mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten (Ov) mr. H.M. Meijdam (IPO-bureau) IPO Bestuur mevrouw

Nadere informatie

Bijlage 1 bij 'Medemblik en het Volkspetionnement van 1878'

Bijlage 1 bij 'Medemblik en het Volkspetionnement van 1878' Bijlage 1 bij 'Medemblik en het Volkspetionnement van 1878' Uitleg Links staan de namen van de Medemblikkers die hun naam onder het Volkspetionnement hebben gezet, in volgorde van ondertekening. Hun religieuze

Nadere informatie

Baas in eigen Boek? Kruyswijk_binnenwerk DISS DEF.indd :08

Baas in eigen Boek? Kruyswijk_binnenwerk DISS DEF.indd :08 Baas in eigen Boek? isbn 978-90-8704-253-0 2011 Hittjo Kruyswijk & Uitgeverij Verloren Torenlaan 25, 1211 ja Hilversum www.verloren.nl Omslagontwerp: Reynoud Homan, Muiderberg Typografie: Rombus, Hilversum

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo

Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo 525 Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo (1920-1994) Samengesteld door drs. A.C. Flipse en mw. drs.i. Kiel Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

IPO Algemene Vergadering. IPO Bestuur

IPO Algemene Vergadering. IPO Bestuur Overzicht bestuurlijke adviescommissies per 18 april 2017 IPO Algemene Vergadering mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten (Ov) mr. H.M. Meijdam (IPO-bureau) IPO Bestuur mevrouw drs A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel 5 Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel (1860-1970) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Plaatsingslijst Archief T.A. de Jager Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Binnengekomen

Nadere informatie

Gemeente Soest Postbus CA Soest. Belangrijke mededeling:

Gemeente Soest Postbus CA Soest. Belangrijke mededeling: Gemeente Soest Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Telefoon: (035) 6093411 Telefax: (035) 6093689 Internet: www.soest.nl Belangrijke mededeling: Soesterberg, 1 december 2011 Aan de

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland LEDEN LEDENRAAD Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden Woonplaats Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland Mw. M.J.T. den Besten-Blom Harderwijk Gelderland Mw. E. Bette

Nadere informatie

Archief P.A Donker 1923-1965

Archief P.A Donker 1923-1965 Archief P.A Donker 1923-1965 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03478 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief P.A Donker...3 Archiefvorming...3 Inhoud en structuur...3

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

UITSLAG AFD.6 RAYON C VANUIT Peronne MET 3328 DUIVEN OP 21/05/05 OM UUR AA-M01-BLAD 1

UITSLAG AFD.6 RAYON C VANUIT Peronne MET 3328 DUIVEN OP 21/05/05 OM UUR AA-M01-BLAD 1 UITSLAG AFD.6 RAYON C VANUIT Peronne MET 3328 DUIVEN OP 21/05/05 OM 08.00 UUR AA-M01-BLAD 1 1 1 KUIJZER, J. KROMMENIE 1264 314.799 20/13 01 3.2243115 11.11.04 1647.591 1000.0... 2 1 RODENBURG, W.J.M. UITGEEST

Nadere informatie

Stuknummer: AI

Stuknummer: AI Stuknummer: AI13.02532 gemeente Den Helder ;..f ' ' 1/2 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Aan de Raad van de gemeente DEN HELDER Betreft: Bezwaarschriften van: 1. de heer H.M. van Kuijk, Doorzwin 3607, 1788 NJ,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van dr. M. van Wichen, W.G.C. Van Wichen- Nellesteijn en de Dr. M. van Wichenstichting

Inventaris van het archief van dr. M. van Wichen, W.G.C. Van Wichen- Nellesteijn en de Dr. M. van Wichenstichting Inventaris van het archief van dr. M. van Wichen, W.G.C. Van Wichen- Nellesteijn en de Dr. M. van Wichenstichting (1898-1985) 635 Samengesteld door: P. Kok en mw. drs. I. Kiel-Hartog Historisch Documentatiecentrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J.W. de Pous

Plaatsingslijst van het archief van J.W. de Pous 221 Plaatsingslijst van het archief van J.W. de Pous Levensjaren 1920-1996 (1937-1990) Samengesteld door P. Kok en J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR

Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR Advocatenkantoor Oudegracht Mevr. mr. G.A.M. van Dijk Dhr. mr. W.A. Swildens Oudegracht 90 Postbus 3092 1801 GB ALKMAAR tel.: 072-512 22 13 fax:

Nadere informatie

Archief A.A. van Sandick

Archief A.A. van Sandick Archief A.A. van Sandick 1926-1953 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02951 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief A.A. van Sandick...3

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum (1887-1966) 888 Samengesteld door mw. drs. I. Kiel-Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Archief Bond van Sociaal- Democratische Vrouwenclubs (1905) (1947)

Archief Bond van Sociaal- Democratische Vrouwenclubs (1905) (1947) Archief Bond van Sociaal- Democratische Vrouwenclubs (1905) 1908-1940 (1947)1908-1940 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00085 IISG

Nadere informatie

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper Plaatsingslijst van de collectie van brochures, jaarverslagen en overig drukwerk van gereformeerde en hervormde meisjes-, vrouwen-, jongens- en mannenbonden 363 (ca. 1892-1963) samenstelling: mr. M.A.

Nadere informatie

Sportdag-groepsleider - groep 1/2 E.R. Sluiter-Helmers M. Regterschot E.M.J Schilt G.J.C. van der Molen J.H. Kruiger

Sportdag-groepsleider - groep 1/2 E.R. Sluiter-Helmers M. Regterschot E.M.J Schilt G.J.C. van der Molen J.H. Kruiger Sportdag-groepsleider - groep 1/2 E.R. Sluiter-Helmers M. Regterschot E.M.J Schilt G.J.C. van der Molen J.H. Kruiger Sportdag-groepsleider - groep 2 C. Borgmeier M.A. Visscher R.E. Eikenaar J.H. Los J.W.A

Nadere informatie

Zondagsschoolboekjes

Zondagsschoolboekjes Zondagsschoolboekjes * Hardinxveld, 21-10-1903 - Putten, 4-8-1970. Leraar Mulo achtereenvolgens te Scheveningen, Emmen, en Loppersum. Zie ook: Nico van Balen, Bibliografie van, particuliere notitie, 5-11-2015.

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 729 Archiefnaam: VEEN Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 729 Archiefnaam: VEEN Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia G.H. van der Veen Archiefnummer: 729 Archiefnaam: VEEN Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1930-1948 Katholiek Documentatie Centrum 2017 VEEN Archivalia

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium (1889-1997) 696 Samengesteld door mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ds. F.A. Nolle ( )

Inventaris van het archief van ds. F.A. Nolle ( ) Inventaris van het archief van ds. F.A. Nolle (1905 1970) 1936 1947 Inleiding 1 Frederik Anthoon (F.A.) Nolle werd geboren op 22 januari 1905 te Dordrecht. Na zijn schooltijd heeft hij gewerkt in het kruideniersbedrijf

Nadere informatie

Team Tijd Team thuis Team uit Locatie Poule Code Scheidsrechter Dinsdag Zaterdag Dinsdag Donderdag

Team Tijd Team thuis Team uit Locatie Poule Code Scheidsrechter Dinsdag Zaterdag Dinsdag Donderdag Dinsdag 05-01-2016 D3 21:30 s.v. Giethoorn s.e. DS 1 Dalvo DS 3 Eendracht, Giethoorn D2L IE H2 21:30 v.c. Emmeloord HS 1 Dalvo HS 2 Bosbadhal, Emmeloord H2H IE Zaterdag 09-01-2016 D1 15:00 Dalvo DS 1 Prota/Urk

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van dr. C.J. Dippel

Plaatsingslijst van het archief van dr. C.J. Dippel 143 Plaatsingslijst van het archief van dr. C.J. Dippel (1923-1971) samenstelling: J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland

Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland 229 ((1870)-1872-1946 (1972)) Samengesteld door mw. drs. I. Kiel-Hartog

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van W. Albeda

Plaatsingslijst van het archief van W. Albeda Plaatsingslijst van het archief van W. Albeda Levensjaren 1925-2014 (1946-2014) 1090 Samengesteld door B. Kraan Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W.M. Ridderbos-de Rooij

Inventaris van het archief van W.M. Ridderbos-de Rooij Inventaris van het archief van W.M. Ridderbos-de Rooij 770 (1914-1988) Samengesteld door dr. J. Ridderbos, versie 27 november 2008 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Omvang: in 1 doos met collecties J.J. Bouwman en A. Brummelkamp.

Omvang: in 1 doos met collecties J.J. Bouwman en A. Brummelkamp. COLLECTIE DS. J. BOS Ds. Jan Bos (1900-1976) studeerde aan de VU, was pred. te Monnikendam 1928, Rijssen 1934, Baarn 1938, Emmeloord 1946, em. 1962, waarna hij hulpdiensten verrichtte in Montfoort en Houten.

Nadere informatie

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016 Bijlage 5 Overzicht leerling / schol schooltijd Peildatum 7 januari 2016 DE PERCELEN: Perceel Uitstapplaats Aantal locaties Aantal leerling 1 BREDA/RIJSBERGEN 21 94 2 OOSTERHOUT & VUGHT 6 43 3 KLUNDERT

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Van Woensel Kooy

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Van Woensel Kooy 714 Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Van Woensel Kooy (1902-1999) Samengesteld door J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w)

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w) GEGEVENS BESTUUR VGVZ EN DE RADEN Om onderstaande lijst ook up-to-date te kunnen houden willen wij alle werkveldraden en sectoren vragen ons te berichten als er wijzigingen plaatsvinden. Dit kan via info@vgvz.nl.

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van H.C. Touw

Plaatsingslijst van het archief van H.C. Touw Plaatsingslijst van het archief van H.C. Touw (1928-1968) 602 Samengesteld door Rijk Vriesinga Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Leerjaar 1 t/m 4 (alleen de verplichte literatuur; aanbevolen literatuur is vermeld in de moduleboeken) 2013-2014 1. Boekenlijst eerste leerjaar 1.1.1 Oude Testament

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het door M.D. Geuze bijgehouden archief van ds. H.O. Roscam Abbing

Plaatsingslijst van het door M.D. Geuze bijgehouden archief van ds. H.O. Roscam Abbing Plaatsingslijst van het door M.D. Geuze bijgehouden archief van ds. H.O. Roscam Abbing 1106 Levensjaren 1874-1939 (1894-2005) Samengesteld door Bert Kraan Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

REGIO SAM VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT SAMPNT VERPNT BEDRAG

REGIO SAM VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT SAMPNT VERPNT BEDRAG AFDELING 7 REGIO 2B VANUIT Pt.St.Maxence MET 1145 DUIVEN OP 22/06/13 OM 09.00 UUR UC-M25-BLAD 1 REGIO SAM VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT SAMPNT VERPNT BEDRAG 1 1 1 Rikus

Nadere informatie

Hervormde Gemeente Leiden. Gereformeerde Kerk Leiden. Protestantse gemeente te Leiden

Hervormde Gemeente Leiden. Gereformeerde Kerk Leiden. Protestantse gemeente te Leiden Hervormde Gemeente Leiden Gereformeerde Kerk Leiden Protestantse gemeente te Leiden Gebouwen / wijken en hun predikanten vanaf ca. 1930 Gebouwen, wijken en predikanten / 2 Hervormde predikanten per wijk,

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van K.H. Kroon

Plaatsingslijst van het archief van K.H. Kroon Plaatsingslijst van het archief van K.H. Kroon Levensjaren 1904-1983 (1931-1978) 985 Samengesteld door Bert Kraan Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden 567 (1896-1953) Samengesteld door Francisca de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Archief Nederlandse Volksbeweging

Archief Nederlandse Volksbeweging Archief Nederlandse Volksbeweging 1945-1949 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00965 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Nederlandse

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

1945; 1945; 1944; mei 1941-okt. okt juli mei 1942-dec ; ; ; ; ; ; ; feb.

1945; 1945; 1944; mei 1941-okt. okt juli mei 1942-dec ; ; ; ; ; ; ; feb. Plaatsingslijst van het archief afkomstig van ds. J. Haitsma (1863) 1941-2006 "Jacob (Jaap) Haitsma werd geboren in 1913 in Hindehopen. Na de lagere school en het Willem Lodewijk gymnasium in Groningen,

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969 Plaatsingslijst Archief Verenigde Studentenverenigingen van de Theologische Faculteiten en andere Hogere Theologische Opleidingsinstituten in het Nederlands Taalgebied Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van G.A. Lindeboom

Plaatsingslijst van het archief van G.A. Lindeboom Plaatsingslijst van het archief van G.A. Lindeboom 661 Levensjaren 1905-1986 (1939-1986) Samengesteld door Peter Kok Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de Collectie C. de Kruijf

Plaatsingslijst van de Collectie C. de Kruijf T00298 Plaatsingslijst van de Collectie C. de Kruijf over de Grebbeberg te Rhenen, 1870-2005 M.A. van der Eerden-Vonk en D. Ruiter Juli 2014 Inleiding Omvang: 1 m. Herkomst: schenking van de heer C. de

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het fotoarchief van de Stichting voor Christelijke Filosofie

Plaatsingslijst van het fotoarchief van de Stichting voor Christelijke Filosofie Plaatsingslijst van het fotoarchief van de Stichting voor Christelijke Filosofie Conferenties / congressen / studiedagen 839 (1961-2005) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Zr G.v.d.Mijde-Bastiaan, Boermaat 58, 9431 MS WESTERBORK, 0593-851199; bureau@vgk-assen.nl. Maasstraat 25, 9406 RA ASSEN aanvang 10.

Zr G.v.d.Mijde-Bastiaan, Boermaat 58, 9431 MS WESTERBORK, 0593-851199; bureau@vgk-assen.nl. Maasstraat 25, 9406 RA ASSEN aanvang 10. CLASSIS NOORD: vgk Assen e.o. Oase www.vgk-assen.nl Zr G.v.d.Mijde-Bastiaan, Boermaat 58, 9431 MS WESTERBORK, 0593-851199; bureau@vgk-assen.nl in: De Maasstee, Maasstraat 25, 9406 RA ASSEN aanvang 10.00

Nadere informatie

Herhaling BHV. De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur. vrijdag 19 mei 2017 Pagina 1 van AS Amsterdam.

Herhaling BHV. De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur. vrijdag 19 mei 2017 Pagina 1 van AS Amsterdam. Herhaling BHV De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur 1069731 1069732 1069733 1069734 1074269 1074268 1074267 1074266 1074265 1074264 1074263 1074262 1074261 1074260 1074259 1069716

Nadere informatie

Archief H.J. Lankhorst ,

Archief H.J. Lankhorst , Archief H.J. Lankhorst 1933-1934, 1939-19751933-1934 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00797 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

betreffende de activiteiten van het moderamen van de generale synode over de periode mei t/m augustus 2016

betreffende de activiteiten van het moderamen van de generale synode over de periode mei t/m augustus 2016 8 Informatienota betreffende de activiteiten van het moderamen van de generale synode over de periode mei t/m augustus 2016 Kleine Synode 23 september 2016 KS 16-09 8 Pagina 3 van 8 Inhoud 1 Activiteiten

Nadere informatie

Prijswinnaars en klassementsoverzichten

Prijswinnaars en klassementsoverzichten Prijswinnaars en klassementsoverzichten Algemeen Kampioen: Zwartwang grijs 94 punten, A. Diepstra Mooiste stam: Witborst grijs 377 punten, K. Colaris Mooiste stel: Grijs pop 190 punten, Jeroen Kroone Punten

Nadere informatie

SAMENSTELLING EMIGRATIEBESTUUR

SAMENSTELLING EMIGRATIEBESTUUR SAMENSTELLING EMIGRATIEBESTUUR 1953-1965 Overzicht voorzitters en secretarissen Zittingsperiode Voorzitter Onder-voorzitter Secretaris Algemeen 1953-1954 Haveman, B.W. Roukema, J. Cnossen, T. Grevenstein,

Nadere informatie

Archief Stichting Comite Zuid-Afrika (1956-) (-1972)

Archief Stichting Comite Zuid-Afrika (1956-) (-1972) Archief Stichting Comite Zuid-Afrika (1956-) 1960-1971 (-1972)1960-1971 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03104 IISG Amsterdam

Nadere informatie

Samengesteld door Peter Kok

Samengesteld door Peter Kok Plaatsingslijst van het archief van D. Doorduin met stukken betreffende de Antirevolutionaire Kamercentrale Dordrecht en de Antirevolutionaire Statencentrale Delft (1946-1980) 646 Samengesteld door Peter

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Archivalia A.L.M. Arnolds

Archivalia A.L.M. Arnolds Plaatsingslijst Archiefnummer: 520 Archiefnaam: ARNO Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1938-1978 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Scriptie in het kader

Nadere informatie

INDELING PLOEGEN ALGEMEEN WERK SEIZOEN 2015.

INDELING PLOEGEN ALGEMEEN WERK SEIZOEN 2015. INDELING PLOEGEN ALGEMEEN WERK SEIZOEN 2015. PLOEG A PLOEG B PLOEG C PLOEG D PLOEG E PLOEG F zelfst. Werkzaamheden J.W. v.d. Bork M.Vreeswijk N. Dekker R. Heering W.N.M. Hoogland Tuincommissie P.J.Asman

Nadere informatie

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men wwjz D w M j z Jz C, E G, z Dj jc 36 j www../wwjz E c. D K, j, c B c, w w c w. M j z M R S z w j z w, w j z zj. E w, w z? H j. J cyc cc w,. W j w z? I z c c. H w w, z cj z w. D c,. B j j c w, w w zj w

Nadere informatie

Magazijnlijst van de collectie toverlantaarn en glasplaten, uit het archief van Het Koning Willemshuis. (voorheen: Christelijke Wijkvereeniging)

Magazijnlijst van de collectie toverlantaarn en glasplaten, uit het archief van Het Koning Willemshuis. (voorheen: Christelijke Wijkvereeniging) 400 Magazijnlijst van de collectie toverlantaarn en glasplaten, uit het archief van Het Koning Willemshuis (voorheen: Christelijke Wijkvereeniging) Samengesteld door drs. Nico Verbeek Historisch Documentatiecentrum

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Psalmberijming en de Stichting ter verkrijging van een Schriftgetrouwe Psalmberijming

Inventaris van het archief van het Comité Psalmberijming en de Stichting ter verkrijging van een Schriftgetrouwe Psalmberijming Inventaris van het archief van het Comité Psalmberijming en de Stichting ter verkrijging van een Schriftgetrouwe Psalmberijming 632 (1959-1987) Samenstelling: Peter Kok Historisch Documentatiecentrum voor

Nadere informatie

UITSLAG AFD.6 RAYON A VANUIT Quievrain MET 2610 DUIVEN OP 07/05/16 OM UUR AA-V18-BLAD 1

UITSLAG AFD.6 RAYON A VANUIT Quievrain MET 2610 DUIVEN OP 07/05/16 OM UUR AA-V18-BLAD 1 UITSLAG AFD.6 RAYON A VANUIT Quievrain MET 2610 DUIVEN OP 07/05/16 OM 08.30 UUR AA-V18-BLAD 1 1 1 P. de Boer Den Helder 1313 292.238 12/06 01 2.1482665 11.32.28 1601.596 1000.0... 2 1 A. Tromp Egmond aan

Nadere informatie

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998)

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Inventaris van het archief van VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Tiny de Boer / Ramses van Bragt Den Haag 2001 / 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris

Nadere informatie