Methodologische verantwoording over de uitvoering van het onderzoek en de geraadpleegde archiefbronnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Methodologische verantwoording over de uitvoering van het onderzoek en de geraadpleegde archiefbronnen"

Transcriptie

1 Methodologische verantwoording over de uitvoering van het onderzoek en de geraadpleegde archiefbronnen 1

2 Achtereenvolgens komen de volgende congregaties en andere onderzochte organisaties en gevallen aan bod: 1. Franciscanessen van Oirschot 2. Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus (c.b.) 3. Ursulinen van de Romeinse Unie (o.s.u.) 4. Zusters van het Arme Kind Jezus (p.i.j.) 5. Zusters van De Voorzienigheid 6. Zusters van Liefde, Dochters van Maria en Joseph 7. Zusters van OLV Moeder der Barmhartigheid 8. Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Moeder van Goede Bijstand 9. Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 10. Zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria, Josef 11. Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen 12. Katholiek Verbond voor Kinderbescherming 13. Het aartsbisbom Utrecht en de contacten met vrouwelijke congregaties 14. Het bisdom Haarlem-Amsterdam en de contacten met vrouwelijke congregaties 15. De casus HA1 16. De casus OCARM1 17. Dominicanen (o.p.) 1. Franciscanessen van Oirschot De archieven van de Franciscanessen van Oirschot liggen op drie verschillende locaties. Het overgrote deel van het congregatiearchief ligt bij het Erfgoedcentrum Nederlandse Kloosterleven in St. Agatha. In het bisdomarchief in Den Bosch (ABDB) staan vier dozen betreffende de Franciscanessen van Oirschot: de inhoud van alle vier dozen is doorgenomen. In drie omslagen met visitaties en personalia zijn relevante stukken aangetroffen. De medewerking in het ABDB en in het ENK is goed. Het bisdomarchief is reeds gesloten, maar de secretaris van het bisdom heeft toegang verleend tot het archiefmateriaal. Een gedeelte van het congregatiearchief ligt nog bij de congregatie in Oirschot, waaronder een grote hoeveelheid aan audiovisueel materiaal. Een deel dat in het ENK zou moeten liggen, is teruggehaald door het congregatiebestuur naar aanleiding van het eerste onderzoek van de Onderzoekscommissie. Het gaat hier onder andere om verslagen van bestuursvergaderingen en correspondentie (zie het overzicht onder punt 7). Het contact en de toegang tot de archieven in Oirschot liep via de directeur van de congregatie, Marie Louise Luijbregts. De 2

3 persoonsdossiers lagen in een afgesloten kamer, maar de overige archiefstukken konden zonder toezicht op eigen gelegenheid uit de kast worden gehaald en ingezien. Alle dozen die uit het ENK zijn gehaald, waren voorzien van een briefje met daarop vermeld: Gezien, niets waar we iets aan hebben als bewijs. De meldingen worden zeer hoog opgenomen door het bestuur, zeker de meldingen over een zuster, die nog in leven is. Enkele melders, oudleerlingen van pensionaat Catherinenberg, beweren dat er nog een veel grotere groep is van slachtoffers die zich nog niet hebben gemeld. De congregatie heeft tot nu toe geen meldingen van andere oud-leerlingen gekregen. Mevrouw Luijbregts uitte namens het bestuur van de congregatie haar verontwaardiging over de mededeling in het eindrapport dat de congregatie dat de Franciscanessen van Oirschot niet bereid waren mee te werken aan het eerste onderzoek van de Onderzoekscommissie. Volgens de directrice van de congregatie was de congregatie wel degelijk bereid medewerking te verlenen. Het bestuur heeft destijds laten weten dat er op basis van hun eigen archiefonderzoek geen gegronde reden was voor onderzoek, omdat er niets te vinden was. 2. Liefdezusters van de heilige Carolus Borromeus (c.b.) Het omvangrijke historisch archief van de congregatie, dat bewaard wordt op het generalaat in Maastricht, is geordend door de stichting Kloosterarchieven in Nederland (KAN). Een digitale inventaris is beschikbaar. Er wordt op dit moment echter nog door medewerksters van de congregatie aan het archief gewerkt met het oog op overdracht aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Gezien de korte tijd die voor het onderzoek beschikbaar was is er scherp geselecteerd, mede op basis van de binnengekomen meldingen. Nagezien zijn de inv. nrs (regels en constituties ); (richtlijnen en verhandelingen, ); 14-15, (correspondentie van het algemeen bestuur met oversten, zusters en kerkelijke autoriteiten); 83-84, (visitatieverslagen en verslagen uitgebracht aan de congregatie der Religieuzen te Rome, ); en (stukken betreffende uitgetreden zusters tot 1988); enkele persoonsdossiers; 2823 en (stukken betreffende Heliomare te Wijk aan Zee); 374, 1866, 2278 (stukken betreffende De Nieuwenhof te Maastricht). 3

4 Ook zijn enkele onderdelen geraadpleegd van het archief van De Nieuwenhof in het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht (nrs. 21, en nog niet geïnventariseerd materiaal); het persoonsdossier van een rector van De Nieuwenhof berustend in het archief van de paters Missionarissen Oblaten van Maria (Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven te St. Agatha) en het dossier van De Nieuwenhof uit het archief van het Katholiek Verbond voor Kinderbescherming (Brabants Historisch Informatie Centrum Den Bosch). De onderzochte archivalia leverden geen direct relevante informatie op met betrekking tot de binnengekomen meldingen, wel verschaften zij enige context. 3. Ursulinen van de Romeinse Unie (OSU) Archieven Het grootste deel van de archieven is ondergebracht in het Erfgoedcentrum in Sint Agatha. Dit deel is goed ontsloten en geïnventariseerd. De persoonsdossiers bevinden zich in het moederhuis in Venray en werden daar door de econoom van de Ursulinen ter inzage gegeven. Geraadpleegde archiefbestanddelen Voor het onderzoek zijn de volgende archiefbestanddelen geraadpleegd: - Persoonsdossiers van een aantal zusters(deze bevinden zich in het moederhuis in Venray) - Archief van de Ursulinen uit het Erfgoedcentrum: Inv. nr. 4467, verslagen van oversten-dagen Inv. nr , beschrijving van karaktereigenschappen van meisjes met de aanbeveling hoe die aan te pakken Inv. nrs. 3087, 3088, raadsnotulen van de communiteit Venray Inv. nr. 3090, visitatieverslagen Venray Inv. nr. 4444, brieven van de provinciaal overste aan de generaal overste Inv. nr. 2912, rondzendbrieven aan ouders Inv. nr. 2913, teksten van conferenties en toespraken Inv. nr. 2914, stukken betr. Het internaatsparlement Inv. nr. 4640, registers houdende gegevens over novicen 4

5 Inv. nr. 1407, naamlijsten van oud-leerlingen van Eijsden Inv. nr. 2953, register inzake het afleggen van de professie Inv. nr. 2812, naamlijsten van religieuzen Inv. nr. 2967, lijst van communiteitsleden Inv. nr. 4534, visitatierapport Eijsden Inv. nr. 1247, ledenlijst communiteit Eijsden Inv. nr. 1301, notulen raadsvergaderingen Eijsden Inv. nr. 1319, visitatieverslagen van Eijsden Inv. nr. 1244, leerlingenlijsten van Eijsden Inv. nr en 1844, kronieken van Roermond Inv. nrs , kronieken van Roermond Inv. nr. 1833, raadsverslagen van Roermond Inv. nr. 2083, raadsverslagen van Roermond Inv. nrs. 1896, 1897, gegevens over diverse zusters Inv. nr. 1965, lijst van interne leerlingen in Roermond Inv. nr. 2086, canonieke visitatieverslagen Roermond Inv. nr. 2092, visitatieverslagen Roermond Inv. nr. 1878, visitatieverslagen Roermond Inv. nrs en 2148, 5-jaarlijkse visitatieverslagen Roermond Inv. nr. 4644, correspondentie over novicen Inv. nr. 2022, notulen van docentenvergaderingen in Roermond Inv. nr. 2025, staat van docenten van Roermond 4. Zusters van het arme Kind Jesus (PIJ) Het archief beslaat de periode van oprichting (1920) tot 2005 en is overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha. Een aantal dossiers van meer recente datum bevindt zich nog in Simpelveld. Hoewel het archief omvangrijk is, zijn de persoonsdossiers opvallend genoeg summier. Met schoning van deze dossiers voorafgaande aan overdracht aan het Erfgoedcentrum moet rekening worden gehouden. De onderzoeksorganisatie heeft begrepen dat onlangs het complete foto-archief van de congregatie op last van de moeder-overste is vernietigd. Hoewel deze vernietiging voor dit onderzoek niet van belang was, hecht de onderzoeksorganisatie eraan hiervan melding te maken. 5. Zusters van De Voorzienigheid 5

6 Het congregatiearchief van de Zusters van De Voorzienigheid wordt bewaard op twee locaties. Het grootste deel van het historische archief wordt beheerd door het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (ENK). Het meer recente archief, jaargangen van het tijdschrift van de congregatie, het algemeen ledenregister, beeldmateriaal en de persoonsdossiers van de nog levende zusters zijn nog in handen van de congregatie zelf in Heemstede. Het archief is geïnventariseerd volgens de richtlijnen van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland (KAN). Dit geldt ook voor het gedeelte dat nog bij de congregatie zelf ligt, afgezien van de zeer recente jaren (vanaf ca. 2002). In de periode is het al voor een groot deel beschreven en geïnventariseerd door een medewerkster en een zuster van de congregatie. Deze zuster, Gertruud Padberg, beheert ook nu nog het archief in Heemstede. In 2003 is een groot deel van het archief overgebracht naar het ENK waar het verder is beschreven en geordend. Na afloop van de inventarisatie is het archiefmateriaal weer teruggebracht naar Heemstede, maar in 2007 en 2008 zijn grote delen van het archief naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven overgekomen. De archieven op beide locaties zijn goed toegankelijk. In Heemstede heeft zuster Padberg ons wegwijs gemaakt in het archief en letterlijk alle kasten opengetrokken en de inhoud getoond. Vervolgens kregen we alle ruimte om het archiefonderzoek uit te voeren. Ook lag er nog een viertal dozen betreffende de congregatie in het archief van het bisdom Haarlem. De archivaris heeft de stukken over De Voorzienigheid uit het geheim archief en uit het gewone archief ter inzage gegeven. Ook dit archief maakt een complete indruk en de archivaris bevestigde het vermoeden dat dit dossier niet is geschoond. Relevantie van de onderzochte archieven: In tegenstelling tot het onderzoek bij mannelijke religieuzen, leveren de persoonsdossiers van de zusters geen relevante gegevens op die kunnen worden gekoppeld aan de meldingen. De persoonsdossiers bevatten weinig tot geen persoonlijke informatie en bestaan uit niet veel meer dan formele stukken als geboortecertificaten, doopbewijzen en in het bijzonder veel diploma s van de zusters. Ook stukken uit het geheim archief over uittredingen of geloofstwijfels bevatten nauwelijks gegevens over de achtergronden van uittreden of exclaustratie of het wordt zo versluierd genoteerd dat men er ook een andere uitleg aan kan geven. Ook correspondentie tussen oversten en de bisschop leveren 6

7 geen relevante informatie op. Op basis van het archiefonderzoek naar de regels en constituties van de congregatie kunnen er wel enkele dingen worden vastgesteld over de opvattingen over de omgang met kinderen, ook in relatie tot seksualiteit en fysiek en psychisch geweld. 6. Zusters van Liefde, Dochters van Maria en Joseph Congregatie-archief Het eigen archief van de congregatie berust in het moederhuis in Den Bosch. Het bestaat uit twee duidelijk van elkaar onderscheiden onderdelen, die ook apart worden bewaard: het Bestuursarchief en het Algemeen archief. Het bestuursarchief is het centrale archief van de congregatie en bevat de papieren die betrekking hebben op beleid, bestuur en beheer. In totaal omvat het ongeveer 10 strekkende meter, geordend door het KAN en ontsloten door een gedetailleerde inventaris. Los daarvan in dezelfde ruimte bevinden zich de alfabetisch geordende persoonsdossiers in acht grote dozen, met gedetailleerde inhoudsopgave. De beperkte omvang van het archief en de geringe hoeveelheid aanwezige correspondentie laten vermoeden dat er in de loop van de tijd flink is geschoond. Met welke criteria dat is gebeurd, viel niet te achterhalen. Het algemeen archief bevat naast materiaal afkomstig van de centrale organisatie vooral stukken betreffende de afzonderlijke vestigingen en huizen. In veel opzichten is het eerder een documentatieverzameling dan een archief: het bevat slechts weinig correspondentie vooral van zakelijke en financiële aard. Gedetailleerde inhoudslijsten tot op het enkele stuk bieden een snelle toegang. De onderzoekers kregen ongeclausuleerde toegang tot de stukken. De selectie van de onderzochte archivalia had als doel het opsporen van stukken die betrekking hadden op de binnen de congregatie gehanteerde opvattingen en normen ten aanzien van seksualiteit en het gebruik van lichamelijk geweld en eventuele gegevens met betrekking tot de twee binnengekomen meldingen. Doorgenomen zijn - uit het bestuursarchief: inv. nrs (constituties en directorium ); , , 177 (normatieve notities over het kloosterleven, gebruikenboekje, richtlijnen ); 1-2, 6-8 (kapittels ); 56-58, 178 (bestuursnotulen en overstenvergaderingen ); 181 (vijfjaarlijkse verslagen voor Rome); (correspondentie en circulaires ); (registers met persoonsgegevens ); 202 (dispensaties ); 593 (stukken betreffende het arbeidsverleden van zusters ) 7

8 - uit de persoonsdossiers: steekproeven uit de acht dozen en één dossier op basis van een melding - uit het algemeen archief: inv. nrs. C A 1-23, doos CO.ALG. nr. 1 (stukken betreffende constituties en regel ); S A 36 S J, doos S5 (scholen in s-hertogenbosch); S M 1 S M 5, doos S 8 (Sancta Maria Mavo te s-hertogenbosch, ); S O 1 S V 7, doos S 8 (St. Jozefgesticht in Orthen en de scholen aan de Kogelbloemstraat ); U 1 t/m U 42, doos U1-U2 (Huize Vincentius te Udenhout, ). Archief van het bisdom Den Bosch Dit archief bevat in vier dozen een belangrijk dossier, aangezien de zusters van de Choorstraat tot midden jaren zestig een congregatie naar bisschoppelijk recht waren. Het toezicht was deels gedelegeerd aan de priester-directeur, lange tijd was dat de vicaris-generaal. De stukken zijn geordend op onderwerp en geven de indruk van relatieve volledigheid. Zij hebben betrekking op de congregatie in het algemeen (met name bestuurlijke, zakelijke en financiële kwesties) en op de huizen en vestigingen in en buiten het bisdom. Dit dossier is volledig doorgenomen. Relevantie van de onderzochte archieven Uit het bestuursarchief kan men zich een redelijk beeld vormen van normen, regels en opvattingen op seksueel terrein in het algemeen en daarnaast zij het meer indirect ten aanzien van seksueel misbruik van minderjarigen en de toepassing van lichamelijk en psychisch geweld. Over concrete casussen is niets aangetroffen; hetzelfde geldt voor het algemeen archief. Er zijn echter weinig gegevens over individuele leden. De persoonsdossiers bevatten nauwelijks meer dan formele stukken. Het archief van het bisdom Den Bosch bevat geen enkele aanwijzing voor concrete misstanden, ook niet in de stukken betreffende visitaties en uittredingen met bijbehorende correspondentie. 7. Zusters van Liefde van OLV Moeder der Barmhartigheid (s.c.m.m.) Voor het archiefonderzoek zijn de volgende deelarchieven en inventarisnummers geraadpleegd: Persoonsdossiers Persoonsdossiers van uitgetreden zusters Verslagen van het provinciaal bestuur,

9 Visitatieverslagen van de provinciaal overste aan de tehuizen, Rapport D. Spaanjaars over kindertehuis de Steenen Trappen in Roermond , Verslagen van schoolconferenties over opvoeden. 8. Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Moeder van Goede Bijstand Locaties Er is op twee locaties onderzoek verricht naar de Zusters van Schijndel. Het congregatiearchief bestaat uit twee delen, het bestuursarchief (aanwezig in het generalaat) en het algemeen archief (hetgeen in het moederhuis ligt). Het archief van de Zusters van Schijndel zal op 14 augustus 2012 worden overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (ENK) in St. Agatha. Daarnaast is er archiefonderzoek gedaan in het bisdomarchief in Den Bosch. Bestuursarchief Het Bestuursarchief is geordend door het KAN en het is gedetailleerd omschreven. Het is overzichtelijk en bestaat voor het grootste gedeelte uit materiaal dat de periode 1960-heden. Het bestaat uit bijzonder veel materiaal dat betrekking heeft op de verschillende missiegebieden van de Zusters van Schijndel. In het archief zijn opvallend weinig stukken terug te vinden van bestuursvergaderingen en andere formele stukken. Er zijn in totaal zeven dozen met dossiers van uitgetreden zusters. Drie daarvan houdt zuster Truus Sonder, algemeen overste van de congregatie, in het bestuursarchief, de andere vier dozen maken onderdeel uit van het algemeen archief van de congregatie. Algemeen archief De inventaris van het algemeen archief telt maar liefst 1635 pagina s en bestaat uit twaalf mappen. Zuster Truus Sonder liet weten dat er binnen de congregatie nooit een expliciet verzamelbeleid is gehanteerd. Vooral het algemeen archief is het resultaat van het werk van enkele hobbyisten in de congregatie, zoals zij het omschrijft. Zuster Arnoldina heeft het archief de afgelopen tien jaar geïnventariseerd en dit heeft zij zeer grondig gedaan. Elk stuk is apart en tot in detail beschreven en geïnventariseerd. Zij heeft dit weliswaar volgens het format van het KAN gedaan, maar niet dezelfde thematische indeling gehanteerd. Het is een enorme klus om alle mappen door te nemen die in totaal 7980 inventarisnummers bevatten. Ook is de archiefinventaris niet digitaal beschikbaar, wat het archief niet goed toegankelijk maakt. Per doos stond wel een algemene beschrijving van de inhoud. Aan de 9

10 hand van de inventarisnummers in de doos zijn de bijbehorende lijsten gezocht om zo toch tot een selectie te komen. Daarnaast ontbraken de pagina s uit de inventarislijsten waarop de persoonsdossiers van de zusters staan beschreven: deze zijn uit de inventaris gehaald. Stukken betreffende de Zusters van Schijndel in het bisdomarchief in Den Bosch In het bisdomarchief van Den Bosch berusten zes dozen met archiefmateriaal betreffende de Schijndelse zusters. Het gaat in het bijzonder om correspondentie met de bisschop en personalia van de zusters. Alle dozen met archiefmateriaal zijn doorgenomen: vanwege de beschrijving op de omslagen (thema en jaartallen) kon toch enigszins een selectie worden gemaakt. Beperkingen van het archiefonderzoek en relevantie van het onderzochte materiaal Het bestuursarchief is goed geïnventariseerd en overzichtelijk. De meeste stukken hebben betrekking op de missiegebieden van de zusters, dit maakte een selectie van mogelijk relevant materiaal makkelijk. Er zijn geen concrete aanwijzingen gevonden met betrekking tot het (geestelijk, seksueel en lichamelijk) misbruik van meisjes door de zusters. Op basis van de persoonsdossiers en de verslagen van de vergaderingen gehouden door het bestuur is wel vast te stellen dat de congregatie in de jaren vijftig en begin jaren zestig regelmatige kampte met overspannen zusters. Een aantal zusters werd hiervoor opgenomen in de psychiatrische inrichting Coudewater te Rosmalen. Algemeen Overste Truus Sonder liet weten dat de correspondentie uit de persoonsdossiers en dossiers van uitgetreden zusters tussen de algemeen overste, de bisschop en Rome uit de dossiers is gehaald. Deze correspondentie is nog wel aanwezig in het bisdomarchief en vult het onderzoek in het congregatiearchief aan: de meeste zusters traden uit vanwege moeilijkheden met het religieuze leven. Een aantal zusters werd vanwege een zwakke psychische gesteldheid opgenomen en uiteindelijk gedwongen uit te treden. In de visitatieverslagen verricht door pater Hubertus (o.f.m. cap) in 1962 valt op dat hij moeilijkheden binnen de verschillende kloosters vaak toeschrijft aan zusters die psychische zwaktes hebben of hysterisch van aard zijn. 9. Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort Het archief van de congregatie is geïnventariseerd door de Stichting KAN en ontsloten door een inventaris. Het wordt in eigen beheer bewaard te Amersfoort. Uit het omvangrijke archief is een selectie van 10

11 inventarisnummers geraadpleegd die vooral betrekking had op de binnengekomen meldingen (speciaal de nrs. 385, , 681, 688, 690, 1526, 1534, 3052, , alsmede een aantal persoonsdossiers). Daarnaast stelde de algemeen overste zuster Woertman relevante documentatie uit het lopende archief ter beschikking. 10. Zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria, Jozef De archieven van de congregatie worden bewaard in het moederhuis in Den Bosch. Zuster Jacintha vervult de rol van archivaris. De archivalia zijn beschreven, keurig geordend en opgeborgen in dozen en ordners. Het archief van het generalaat dat zich hier ook bevindt, moet nog nader toegankelijk worden gemaakt. Toch zijn er wel hiaten. Zo blijkt uit de doorgenomen dossiers van uitgetreden zusters dat daarin zich alleen de stukken bevinden die gaan over de zakelijke afhandeling van de uittreding, zoals pensioen, spaargeld en dergelijke. Stukken die inzicht zouden moeten geven in de motieven van uittreding werden hierin niet aangetroffen en zijn vermoedelijk vernietigd. Ook is het bestuursarchief over de periode van 1968 tot 1981 vernietigd. De toenmalige provinciaal overste heeft daartoe opdracht gegeven. 11. Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen Het archief van de SNVR bevindt zich in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven te Cuijk/St. Agatha. Het onderzoek in dit archief, met een omvang van 34 meter en meer dan 1800 inventarisnummers, bleek niet eenvoudig. De ordening kent veel formele reeksen en ook de inhoud van onderwerpsdossiers is niet altijd duidelijk uit de beschrijving af te leiden. Gezien de beschikbare tijd was een selectie nodig, die altijd de kans meebrengt dat relevante stukken aan het onderzoek ontsnappen. Dat geldt te meer omdat op praktische gronden de selectie zich vooral richtte op materiaal tot ongeveer 1970, de periode waarop de meeste meldingen betrekking hebben. Vlak daarna werd de SNVR bovendien gereorganiseerd. Het onderzoek van het SNVR-archief leverde geen spectaculaire resultaten op. De algemene mentale en psychosociale achtergrond die de stukken schetsen, biedt wel de mogelijkheid de binnengekomen meldingen in een bredere context te plaatsen. Dat het onderzoek anderzijds nauwelijks concrete feiten aan het licht brengt, is op meer 11

12 dan één manier te interpreteren. Op grond van de inventaris en de geraadpleegde stukken valt wel met redelijke zekerheid vast te stellen dat het archief geen opvallende of systematische hiaten vertoont en dat er niet doelbewust is geschoond. Doorgenomen inventarisnummers: - instelling, bestuur en organisatie; notulen en vergaderstukken Dagelijks en Algemeen Bestuur, inv. nrs , , , 1029, , 1165, 1301, 1358, correspondentie Dagelijks Bestuur, Adviescommissie, secretariaat en (latere) medewerkers, , inv. nrs , , , , 1213, 1811, 1814, 1817, stukken betreffende de sectie Onderwijs, inv. nrs , 896, 1004, 1035, 1122, 1158, stukken betreffende de secties Gezondheidszorg en Maatschappelijk Werk, onderwerpsdossiers kloosterleven, problemen en vernieuwing ( ): inv. nrs. 471, 570, 807, 833, 895, 900, 990, 992, 994, 1006, 1085, 1088, 1127, 1150, 1169 stukken betreffende visitaties ( ): inv. 1164, 1208 psychosociale problematiek en hulpverlening ( , 1982, ): inv. nrs. 762, 797, 927, 1026, 1070, 1133, 1148, 1240, 1767 internaten ( ): inv. nrs opleiding en cursussen internaatsleidsters, huisoversten en novicenmeesteressen ( ): inv. nrs , , , , , 873, 988, 1011, 1117, 1370, 1527 congressen en bijeenkomsten ( ): inv. nrs , 425, 773, , 907, 917, 973, 1083, 1132, 1211, 1821 Voor dit deel van het onderzoek is tevens gebruik gemaakt van enkele documenten aanwezig in het dossier betreffende de SNVR van het aartsbisdom Utrecht (Het Utrechts Archief [HUA], archief aartsbisdom Utrecht, inv. nr. 1417). 12. Katholiek Verbond voor Kinderbescherming 12

13 Het archief van het KVK en zijn onderafdelingen wordt bewaard wordt in het Brabants Historisch Informatie Centrum [BHIC] in Den Bosch. Het archief van het KVK is niet openbaar: de stukken zijn in het algemeen gesloten tot 1 januari De inventaris van het archief is te raadplegen via de website van het BHIC. Het fonds telt 266 inventarisnummers, samen vermoedelijk minstens 30 meter: de meeste inventarisnummers vullen een volledige archiefdoos. Het materiaal volgt in de ordening de opbouw van de organisatie: de centrale koepel, de onderafdelingen en afzonderlijk de Nationale Federatie Kinderbescherming. Voor het onderzoek zijn inventarisnummers geselecteerd uit de papieren van het KVK zelf en de onderafdelingen internaten en voogdijinstellingen. Zoals al vermeld bleef de selectie beperkt tot de periode 1945 tot ca Het archief van de koepelorganisatie KVK (inv. nrs. 1-69) - Uit de zeer omvangrijke notulen van het dagelijks bestuur over de periode (inv. nrs. 4-5, samen tenminste 2000 blz.) blijkt dat de koepel zich vooral bezig hield met algemeen beleid, organisatorische en financiële kwesties, en weinig inhoudelijke zaken behandelde. Wanneer individuele instellingen ter sprake komen is dat meestal vanwege aansluiting bij de koepel of subsidiëring. Zo nu en dan zijn er korte en meestal niet erg duidelijke verwijzingen naar problemen of klachten over instellingen. Rond 1957 houdt dat op en worden er geen concrete gevallen meer besproken (althans niet in de notulen). De bijbehorende agenda s, bijlagen en vergaderstukken zijn daarom slechts doorgenomen voor de jaren (inv. nrs. 7-8). Deze bevatten echter geen stukken die aansluiten bij de problemen of klachten die in de notulen aan de orde komen. Afgezien van een enkele relevante opmerking leverden de notulen van de algemene ledenvergaderingen en de bijbehorende vergaderstukken (inv ) evenmin iets op. Hetzelfde geldt voor de notulen van de bijeenkomsten van het seniorenconvent (inv. 16) en die van het team Centraal Bureau/dagelijkse leiding , doorgenomen t/m 1966 (inv. 18). - De stukken betreffende de sectie rectoren, (inv. nr. 22) zijn onderverdeeld in verslagen van de landelijke bijeenkomsten en die van de afzonderlijke regionale kringen. Deze laatste bevatten geen relevante stukken. In de verslagen van de bijeenkomsten op landelijk niveau zijn vrijwel elk jaar de teksten of samenvattingen opgenomen van lezingen waarvan enkele interessante onderwerpen behandelen. - De omslag met stukken betreffende de contacten met de Voogdijraden en de Raden voor Kinderbescherming (inv. 42) bevatte geen relevante informatie. 13

14 - Van de omslagen betreffende de verbondsstudiedagen is die van 1959 geraadpleegd (inv. 59). Het archief van de afdeling Internaten, sinds 1960 Katholieke Vereniging van Kinderbeschermingsinrichtingen (inv. nrs ) - De omvangrijke notulen van het algemeen en dagelijks bestuur, (inv. nr. 72, nagezien tot 1966) bevatten sporadisch verwijzingen naar gebeurtenissen in afzonderlijke instellingen. Wel is er soms aandacht voor seksueel misbruik van pupillen in algemene zin. - Een omslag met stukken betreffende de afdeling Internaten (inv. 73) bevat een mix van uiteenlopende stukken, met name notulen (onder meer ook van vergaderingen met de oversten van religieuze congregaties) en teksten van lezingen. - Drie omslagen met bij de notulen behorende agenda s, bijlagen en vergaderstukken (inv. nrs ) bevatten enkele stukken die samenhangen met de bemoeienis met misbruik gesignaleerd bij inv. nr Er zijn 20 dozen met dossiers betreffende afzonderlijke kinderbeschermingsinrichtingen, geografisch onderverdeeld (inv. nrs ). Gezien de omvang is hieruit een steekproef genomen aan de hand van eerdere rapportage en meldingen. Meestal bevatten de dossiers (van zeer wisselende omvang) een of meer bezoekrapporten. Overigens is de inhoud veelal van financiële en organisatorische en zelden van inhoudelijke aard, ook wanneer klachten over de instellingen in vergaderingen werden besproken. Slechts een paar dossiers bevatten relevante informatie. - Het archief van de afdeling bevat veel omslagen met statistische data betreffende de afzonderlijke inrichtingen en op geaggregeerd niveau. Nagezien is één omslag met statistische gegevens over instellingen voor ongehuwde moeders (inv. nr. 141). Het archief van de afdeling Voogdijverenigingen, sinds 1960 Vereniging van Katholieke Voogdij-instellingen (inv. nrs ) - In de notulen van vergaderingen en werkbesprekingen van het dagelijks bestuur over de jaren (inv. nr. 147) wordt tot 1960 al zelden over afzonderlijke instellingen gesproken, daarna vrijwel niet meer. De afdeling Voogdijverenigingen beschikte over een contactambtenaar die systematisch de voogdijraden en -instellingen bezocht en daarover vertrouwelijk maar weinig concreet rapporteerde. Een aantal van dergelijke rapporten zijn eveneens in de omslag opgenomen. In 1960 delen de notulen mee dat veel zaken vanwege het vertrouwelijk karakter alleen nog maar mondeling worden besproken en niet langer schriftelijk vastgelegd. De agenda s, bijlagen en 14

15 vergaderstukken bij de notulen over de jaren (inv. nrs ) bevatten niets van belang, de overige (inv. nrs ) zijn daarom niet meer geraadpleegd. - De dossiers betreffende de lokale voogdijinstellingen zijn geografisch geordend (inv. nrs ). Deze dossiers bevatten gegevens vooral van financiële, organisatorische en bestuurlijke aard. Correspondentie met de afdeling Voogdijverenigingen kan echter ook betrekking hebben op pupillen die in internaten elders zijn geplaatst. Daarom kunnen deze dossiers indirect ook gegevens over die instellingen bevatten. Een ruime steekproef uit de tien dozen leverde echter geen relevante informatie op. Notities betreffende afzonderlijke instellingen Hieronder volgt een aantal notities over afzonderlijke instellingen. Wanneer internaten in de notulen van het koepelbestuur of de afdelingen in een (mogelijk) relevante context werden genoemd, zijn ook de dossiers van die instellingen ingezien. Daarnaast zijn de dossiers doorgenomen van een aantal internaten die figureren in de meldingen betreffende vrouwen, dan wel op de voorgrond kwamen in het voorgaande commissierapport. Enkele stukken betreffende tehuizen voor ongehuwde moeders zijn verwerkt in de voorgaande notitie over dit onderwerp. Amersfoort - Maria-internaat (Zusters van O.L. Vrouw Amersfoort) De stukken in het instellingsdossier zijn vooral financieel en organisatorisch van aard en bevatten geen relevante informatie. [Arch. KVK, inv. 97] Amsterdam - De Voorzienigheid (Zusters van De Voorzienigheid ) Weeshuis en voogdijinternaat voor meisjes. Instellingsdossier: een tamelijk dunne omslag met voornamelijk zakelijke en organisatorische gegevens en zakelijke correspondentie, lopend tot ongeveer Geen relevante informatie. [Arch. KVK, inv. 98] Baarn - Jongenshuis Eemland (aanvankelijk Broeders van Amsterdam) 15

Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk

Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk Rapportage aan de heer W.J. Deetman 5 juni 2012 De Onderzoekscommissie wijst op het belang van eendrachtig handelen binnen de Rooms- Katholieke

Nadere informatie

Omringd door zorg, toch niet veilig

Omringd door zorg, toch niet veilig Omringd door zorg, toch niet veilig Omringd door zorg, toch niet veilig Seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen, 1945 tot heden Rapport commissie-samson, 8 oktober 2012 Boom

Nadere informatie

Persoonsdossiers: een geval apart september 2005

Persoonsdossiers: een geval apart september 2005 Persoonsdossiers: een geval apart september 2005 Nota voor het bestuur van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Nationaal Archief 1 Samenvatting (management summary) In 2001 attendeerden

Nadere informatie

Konferentie Nederlandse Religieuzen

Konferentie Nederlandse Religieuzen Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletinjaargang 13 nummer 3 juli 2010 In, onder en over dit alles is een aanwezigheid waar we geen naam voor hebben. We noemen het God, we noemen het Liefde. Maar we

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Naar verbeteringen in de hulpverlening

Naar verbeteringen in de hulpverlening Naar verbeteringen in de hulpverlening Een calamiteit als leerproces Een gemeente in samenwerking met Integraal Toezicht Jeugdzaken INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 7 1.1. Aanleiding... 7 1.2. Doel- en probleemstelling...

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Leiden, de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Rijnmond en de Centrale autoriteit. Datum: 19 oktober 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

KINDERRECHTENMONITOR - 2012

KINDERRECHTENMONITOR - 2012 KINDERRECHTENMONITOR KINDERRECHTENMONITOR - 2012-2012 - KINDERRECHTENMONITOR 2012 Deze eerste Kinderrechtenmonitor is in opdracht van de Kinderombudsman opgesteld door de Universiteit Leiden en het Sociaal

Nadere informatie

Juridische Opvang Slachtoffers seksueel geweld Het project in Rotterdam-Rijnmond

Juridische Opvang Slachtoffers seksueel geweld Het project in Rotterdam-Rijnmond Drs. M.J.H. Goderie Mr. L. Verkuyl Mr. A.M. Overgaag Juridische Opvang Slachtoffers seksueel geweld Het project in Rotterdam-Rijnmond Maart 2001 Eindrapportage Inhoudsopgave Voorwoord...5 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Heenzendingen ONDERZOEK EN BELEID. dr. MM. Kommer. Gouda- Quint bv 1994

Heenzendingen ONDERZOEK EN BELEID. dr. MM. Kommer. Gouda- Quint bv 1994 ONDERZOEK EN BELEID De reeks Onderzoek en Beleid omvat de rapporten van door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie verricht onderzoek. Opname in de reeks

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. De Klachtencommissie voor Mitros. De Klachtencommissie voor Mitros. Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10

JAARVERSLAG 2012. De Klachtencommissie voor Mitros. De Klachtencommissie voor Mitros. Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 JAARVERSLAG 2012 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 10 juni 2013 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding... 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Casusonderzoek interlandelijke adoptie. Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie

Casusonderzoek interlandelijke adoptie. Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie Casusonderzoek interlandelijke adoptie Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie Inspectie Jeugdzorg Utrecht, januari 2013 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg heeft onderzoek gedaan naar het

Nadere informatie

Zwerfjongeren (z)onder dak

Zwerfjongeren (z)onder dak Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek naar de overstap van Jeugdzorg naar Maatschappelijke Opvang Niek Fransen Carolien van den Handel Lenneke Wolswinkel Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek

Nadere informatie

Lokale zorgen om woonwagenbewoners - veranderende sociale constructies en fatale remedies - Jan Terpstra*

Lokale zorgen om woonwagenbewoners - veranderende sociale constructies en fatale remedies - Jan Terpstra* Lokale zorgen om woonwagenbewoners - veranderende sociale constructies en fatale remedies - Jan Terpstra* De intrekking van de Woonwagenwet per 1 maart 1999 maakt een einde aan een periode van meer dan

Nadere informatie

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst Jeugdconsul 2011 Fundament voor de Toekomst Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Kwantitatieve analyse 2011 6 3 Kwalitatieve analyse 18 4 Stand van zaken aanbevelingen analyse 2010 30 5 Borging jeugdconsulfunctie

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Loon naar werken. 6 december 2007

Loon naar werken. 6 december 2007 Ontslagregelingen provincie Noord-Brabant 6 december 2007 ISBN 978-90-8768-011-4 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000 5600 CA Eindhoven T 040-2329338 www.zuidelijkerekenkamer.nl

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering Advies- en steunpunten huiselijk geweld Focusgesprekken met cliënten, medewerkers en ketenpartners

Kwaliteitsverbetering Advies- en steunpunten huiselijk geweld Focusgesprekken met cliënten, medewerkers en ketenpartners Kwaliteitsverbetering Advies- en steunpunten huiselijk geweld Focusgesprekken met cliënten, medewerkers en ketenpartners Maart 2010 Sietske Dijkstra, Edith Geurts en Jessica van Rossum Bilthoven / Utrecht:

Nadere informatie

De evaluatie van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector

De evaluatie van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector De evaluatie van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector Samenvatting van het rapport: Evaluatie wet klachtrecht cliënten zorgsector. Friele RD, Ruijter C. de, Wijmen F. van, Legemaate J. ZON september

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008 Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008 1 Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008 Mei 2009 drs. D.M. Bunskoeke drs. J.

Nadere informatie

Jeugdreclassering in de praktijk

Jeugdreclassering in de praktijk 202 Onderzoek en beleid Jeugdreclassering in de praktijk M. Kruissink C. Verwers Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 2002 Exemplaren van dit rapport kunnen worden besteld bij het

Nadere informatie

de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012

de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012 WIJ LATEN VAN JE HOREN de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012 1 2 Disclaimer: De in dit jaarverslag voorkomende verhalen van kinderen zijn gebaseerd op casuïstiek zoals die bij de Kinderombudsman voorkomt.

Nadere informatie

Is de zorg gegrond? Analyse van het feitenonderzoek aan de basis van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen

Is de zorg gegrond? Analyse van het feitenonderzoek aan de basis van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen Is de zorg gegrond? Analyse van het feitenonderzoek aan de basis van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen de Kinderombudsman, 10 december 2013 KOM/008/2013 Woord vooraf Elk kind heeft het recht om te wonen

Nadere informatie

Hij vond de soep te zout. Polen en huiselijk geweld

Hij vond de soep te zout. Polen en huiselijk geweld Hij vond de soep te zout Polen en huiselijk geweld ACB Kenniscentrum, 2012 Colofon Auteur: Rénie van der Putte (ACB Kenniscentrum) Selectie dossiers: i.c. GGZ Keizersgracht Iwona Smoktunovic (psychiater)

Nadere informatie

De jungle van de jeugdzorg

De jungle van de jeugdzorg De jungle van de jeugdzorg 091 Jeugdzorg jungle BW 2.indd 1 27-11-2009 14:05:20 091 Jeugdzorg jungle BW 2.indd 2 27-11-2009 14:05:20 Ouders Online De jungle van de jeugdzorg Truus Barendse 091 Jeugdzorg

Nadere informatie

Handvest Kind en Ziekenhuis

Handvest Kind en Ziekenhuis Klachten Handvest Kind en Ziekenhuis Het recht op een optimale medische behandeling is ook voor kinderen een fundamenteel recht 1 KINDEREN worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig

Nadere informatie