Methodologische verantwoording over de uitvoering van het onderzoek en de geraadpleegde archiefbronnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Methodologische verantwoording over de uitvoering van het onderzoek en de geraadpleegde archiefbronnen"

Transcriptie

1 Methodologische verantwoording over de uitvoering van het onderzoek en de geraadpleegde archiefbronnen 1

2 Achtereenvolgens komen de volgende congregaties en andere onderzochte organisaties en gevallen aan bod: 1. Franciscanessen van Oirschot 2. Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus (c.b.) 3. Ursulinen van de Romeinse Unie (o.s.u.) 4. Zusters van het Arme Kind Jezus (p.i.j.) 5. Zusters van De Voorzienigheid 6. Zusters van Liefde, Dochters van Maria en Joseph 7. Zusters van OLV Moeder der Barmhartigheid 8. Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Moeder van Goede Bijstand 9. Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 10. Zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria, Josef 11. Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen 12. Katholiek Verbond voor Kinderbescherming 13. Het aartsbisbom Utrecht en de contacten met vrouwelijke congregaties 14. Het bisdom Haarlem-Amsterdam en de contacten met vrouwelijke congregaties 15. De casus HA1 16. De casus OCARM1 17. Dominicanen (o.p.) 1. Franciscanessen van Oirschot De archieven van de Franciscanessen van Oirschot liggen op drie verschillende locaties. Het overgrote deel van het congregatiearchief ligt bij het Erfgoedcentrum Nederlandse Kloosterleven in St. Agatha. In het bisdomarchief in Den Bosch (ABDB) staan vier dozen betreffende de Franciscanessen van Oirschot: de inhoud van alle vier dozen is doorgenomen. In drie omslagen met visitaties en personalia zijn relevante stukken aangetroffen. De medewerking in het ABDB en in het ENK is goed. Het bisdomarchief is reeds gesloten, maar de secretaris van het bisdom heeft toegang verleend tot het archiefmateriaal. Een gedeelte van het congregatiearchief ligt nog bij de congregatie in Oirschot, waaronder een grote hoeveelheid aan audiovisueel materiaal. Een deel dat in het ENK zou moeten liggen, is teruggehaald door het congregatiebestuur naar aanleiding van het eerste onderzoek van de Onderzoekscommissie. Het gaat hier onder andere om verslagen van bestuursvergaderingen en correspondentie (zie het overzicht onder punt 7). Het contact en de toegang tot de archieven in Oirschot liep via de directeur van de congregatie, Marie Louise Luijbregts. De 2

3 persoonsdossiers lagen in een afgesloten kamer, maar de overige archiefstukken konden zonder toezicht op eigen gelegenheid uit de kast worden gehaald en ingezien. Alle dozen die uit het ENK zijn gehaald, waren voorzien van een briefje met daarop vermeld: Gezien, niets waar we iets aan hebben als bewijs. De meldingen worden zeer hoog opgenomen door het bestuur, zeker de meldingen over een zuster, die nog in leven is. Enkele melders, oudleerlingen van pensionaat Catherinenberg, beweren dat er nog een veel grotere groep is van slachtoffers die zich nog niet hebben gemeld. De congregatie heeft tot nu toe geen meldingen van andere oud-leerlingen gekregen. Mevrouw Luijbregts uitte namens het bestuur van de congregatie haar verontwaardiging over de mededeling in het eindrapport dat de congregatie dat de Franciscanessen van Oirschot niet bereid waren mee te werken aan het eerste onderzoek van de Onderzoekscommissie. Volgens de directrice van de congregatie was de congregatie wel degelijk bereid medewerking te verlenen. Het bestuur heeft destijds laten weten dat er op basis van hun eigen archiefonderzoek geen gegronde reden was voor onderzoek, omdat er niets te vinden was. 2. Liefdezusters van de heilige Carolus Borromeus (c.b.) Het omvangrijke historisch archief van de congregatie, dat bewaard wordt op het generalaat in Maastricht, is geordend door de stichting Kloosterarchieven in Nederland (KAN). Een digitale inventaris is beschikbaar. Er wordt op dit moment echter nog door medewerksters van de congregatie aan het archief gewerkt met het oog op overdracht aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Gezien de korte tijd die voor het onderzoek beschikbaar was is er scherp geselecteerd, mede op basis van de binnengekomen meldingen. Nagezien zijn de inv. nrs (regels en constituties ); (richtlijnen en verhandelingen, ); 14-15, (correspondentie van het algemeen bestuur met oversten, zusters en kerkelijke autoriteiten); 83-84, (visitatieverslagen en verslagen uitgebracht aan de congregatie der Religieuzen te Rome, ); en (stukken betreffende uitgetreden zusters tot 1988); enkele persoonsdossiers; 2823 en (stukken betreffende Heliomare te Wijk aan Zee); 374, 1866, 2278 (stukken betreffende De Nieuwenhof te Maastricht). 3

4 Ook zijn enkele onderdelen geraadpleegd van het archief van De Nieuwenhof in het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht (nrs. 21, en nog niet geïnventariseerd materiaal); het persoonsdossier van een rector van De Nieuwenhof berustend in het archief van de paters Missionarissen Oblaten van Maria (Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven te St. Agatha) en het dossier van De Nieuwenhof uit het archief van het Katholiek Verbond voor Kinderbescherming (Brabants Historisch Informatie Centrum Den Bosch). De onderzochte archivalia leverden geen direct relevante informatie op met betrekking tot de binnengekomen meldingen, wel verschaften zij enige context. 3. Ursulinen van de Romeinse Unie (OSU) Archieven Het grootste deel van de archieven is ondergebracht in het Erfgoedcentrum in Sint Agatha. Dit deel is goed ontsloten en geïnventariseerd. De persoonsdossiers bevinden zich in het moederhuis in Venray en werden daar door de econoom van de Ursulinen ter inzage gegeven. Geraadpleegde archiefbestanddelen Voor het onderzoek zijn de volgende archiefbestanddelen geraadpleegd: - Persoonsdossiers van een aantal zusters(deze bevinden zich in het moederhuis in Venray) - Archief van de Ursulinen uit het Erfgoedcentrum: Inv. nr. 4467, verslagen van oversten-dagen Inv. nr , beschrijving van karaktereigenschappen van meisjes met de aanbeveling hoe die aan te pakken Inv. nrs. 3087, 3088, raadsnotulen van de communiteit Venray Inv. nr. 3090, visitatieverslagen Venray Inv. nr. 4444, brieven van de provinciaal overste aan de generaal overste Inv. nr. 2912, rondzendbrieven aan ouders Inv. nr. 2913, teksten van conferenties en toespraken Inv. nr. 2914, stukken betr. Het internaatsparlement Inv. nr. 4640, registers houdende gegevens over novicen 4

5 Inv. nr. 1407, naamlijsten van oud-leerlingen van Eijsden Inv. nr. 2953, register inzake het afleggen van de professie Inv. nr. 2812, naamlijsten van religieuzen Inv. nr. 2967, lijst van communiteitsleden Inv. nr. 4534, visitatierapport Eijsden Inv. nr. 1247, ledenlijst communiteit Eijsden Inv. nr. 1301, notulen raadsvergaderingen Eijsden Inv. nr. 1319, visitatieverslagen van Eijsden Inv. nr. 1244, leerlingenlijsten van Eijsden Inv. nr en 1844, kronieken van Roermond Inv. nrs , kronieken van Roermond Inv. nr. 1833, raadsverslagen van Roermond Inv. nr. 2083, raadsverslagen van Roermond Inv. nrs. 1896, 1897, gegevens over diverse zusters Inv. nr. 1965, lijst van interne leerlingen in Roermond Inv. nr. 2086, canonieke visitatieverslagen Roermond Inv. nr. 2092, visitatieverslagen Roermond Inv. nr. 1878, visitatieverslagen Roermond Inv. nrs en 2148, 5-jaarlijkse visitatieverslagen Roermond Inv. nr. 4644, correspondentie over novicen Inv. nr. 2022, notulen van docentenvergaderingen in Roermond Inv. nr. 2025, staat van docenten van Roermond 4. Zusters van het arme Kind Jesus (PIJ) Het archief beslaat de periode van oprichting (1920) tot 2005 en is overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha. Een aantal dossiers van meer recente datum bevindt zich nog in Simpelveld. Hoewel het archief omvangrijk is, zijn de persoonsdossiers opvallend genoeg summier. Met schoning van deze dossiers voorafgaande aan overdracht aan het Erfgoedcentrum moet rekening worden gehouden. De onderzoeksorganisatie heeft begrepen dat onlangs het complete foto-archief van de congregatie op last van de moeder-overste is vernietigd. Hoewel deze vernietiging voor dit onderzoek niet van belang was, hecht de onderzoeksorganisatie eraan hiervan melding te maken. 5. Zusters van De Voorzienigheid 5

6 Het congregatiearchief van de Zusters van De Voorzienigheid wordt bewaard op twee locaties. Het grootste deel van het historische archief wordt beheerd door het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (ENK). Het meer recente archief, jaargangen van het tijdschrift van de congregatie, het algemeen ledenregister, beeldmateriaal en de persoonsdossiers van de nog levende zusters zijn nog in handen van de congregatie zelf in Heemstede. Het archief is geïnventariseerd volgens de richtlijnen van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland (KAN). Dit geldt ook voor het gedeelte dat nog bij de congregatie zelf ligt, afgezien van de zeer recente jaren (vanaf ca. 2002). In de periode is het al voor een groot deel beschreven en geïnventariseerd door een medewerkster en een zuster van de congregatie. Deze zuster, Gertruud Padberg, beheert ook nu nog het archief in Heemstede. In 2003 is een groot deel van het archief overgebracht naar het ENK waar het verder is beschreven en geordend. Na afloop van de inventarisatie is het archiefmateriaal weer teruggebracht naar Heemstede, maar in 2007 en 2008 zijn grote delen van het archief naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven overgekomen. De archieven op beide locaties zijn goed toegankelijk. In Heemstede heeft zuster Padberg ons wegwijs gemaakt in het archief en letterlijk alle kasten opengetrokken en de inhoud getoond. Vervolgens kregen we alle ruimte om het archiefonderzoek uit te voeren. Ook lag er nog een viertal dozen betreffende de congregatie in het archief van het bisdom Haarlem. De archivaris heeft de stukken over De Voorzienigheid uit het geheim archief en uit het gewone archief ter inzage gegeven. Ook dit archief maakt een complete indruk en de archivaris bevestigde het vermoeden dat dit dossier niet is geschoond. Relevantie van de onderzochte archieven: In tegenstelling tot het onderzoek bij mannelijke religieuzen, leveren de persoonsdossiers van de zusters geen relevante gegevens op die kunnen worden gekoppeld aan de meldingen. De persoonsdossiers bevatten weinig tot geen persoonlijke informatie en bestaan uit niet veel meer dan formele stukken als geboortecertificaten, doopbewijzen en in het bijzonder veel diploma s van de zusters. Ook stukken uit het geheim archief over uittredingen of geloofstwijfels bevatten nauwelijks gegevens over de achtergronden van uittreden of exclaustratie of het wordt zo versluierd genoteerd dat men er ook een andere uitleg aan kan geven. Ook correspondentie tussen oversten en de bisschop leveren 6

7 geen relevante informatie op. Op basis van het archiefonderzoek naar de regels en constituties van de congregatie kunnen er wel enkele dingen worden vastgesteld over de opvattingen over de omgang met kinderen, ook in relatie tot seksualiteit en fysiek en psychisch geweld. 6. Zusters van Liefde, Dochters van Maria en Joseph Congregatie-archief Het eigen archief van de congregatie berust in het moederhuis in Den Bosch. Het bestaat uit twee duidelijk van elkaar onderscheiden onderdelen, die ook apart worden bewaard: het Bestuursarchief en het Algemeen archief. Het bestuursarchief is het centrale archief van de congregatie en bevat de papieren die betrekking hebben op beleid, bestuur en beheer. In totaal omvat het ongeveer 10 strekkende meter, geordend door het KAN en ontsloten door een gedetailleerde inventaris. Los daarvan in dezelfde ruimte bevinden zich de alfabetisch geordende persoonsdossiers in acht grote dozen, met gedetailleerde inhoudsopgave. De beperkte omvang van het archief en de geringe hoeveelheid aanwezige correspondentie laten vermoeden dat er in de loop van de tijd flink is geschoond. Met welke criteria dat is gebeurd, viel niet te achterhalen. Het algemeen archief bevat naast materiaal afkomstig van de centrale organisatie vooral stukken betreffende de afzonderlijke vestigingen en huizen. In veel opzichten is het eerder een documentatieverzameling dan een archief: het bevat slechts weinig correspondentie vooral van zakelijke en financiële aard. Gedetailleerde inhoudslijsten tot op het enkele stuk bieden een snelle toegang. De onderzoekers kregen ongeclausuleerde toegang tot de stukken. De selectie van de onderzochte archivalia had als doel het opsporen van stukken die betrekking hadden op de binnen de congregatie gehanteerde opvattingen en normen ten aanzien van seksualiteit en het gebruik van lichamelijk geweld en eventuele gegevens met betrekking tot de twee binnengekomen meldingen. Doorgenomen zijn - uit het bestuursarchief: inv. nrs (constituties en directorium ); , , 177 (normatieve notities over het kloosterleven, gebruikenboekje, richtlijnen ); 1-2, 6-8 (kapittels ); 56-58, 178 (bestuursnotulen en overstenvergaderingen ); 181 (vijfjaarlijkse verslagen voor Rome); (correspondentie en circulaires ); (registers met persoonsgegevens ); 202 (dispensaties ); 593 (stukken betreffende het arbeidsverleden van zusters ) 7

8 - uit de persoonsdossiers: steekproeven uit de acht dozen en één dossier op basis van een melding - uit het algemeen archief: inv. nrs. C A 1-23, doos CO.ALG. nr. 1 (stukken betreffende constituties en regel ); S A 36 S J, doos S5 (scholen in s-hertogenbosch); S M 1 S M 5, doos S 8 (Sancta Maria Mavo te s-hertogenbosch, ); S O 1 S V 7, doos S 8 (St. Jozefgesticht in Orthen en de scholen aan de Kogelbloemstraat ); U 1 t/m U 42, doos U1-U2 (Huize Vincentius te Udenhout, ). Archief van het bisdom Den Bosch Dit archief bevat in vier dozen een belangrijk dossier, aangezien de zusters van de Choorstraat tot midden jaren zestig een congregatie naar bisschoppelijk recht waren. Het toezicht was deels gedelegeerd aan de priester-directeur, lange tijd was dat de vicaris-generaal. De stukken zijn geordend op onderwerp en geven de indruk van relatieve volledigheid. Zij hebben betrekking op de congregatie in het algemeen (met name bestuurlijke, zakelijke en financiële kwesties) en op de huizen en vestigingen in en buiten het bisdom. Dit dossier is volledig doorgenomen. Relevantie van de onderzochte archieven Uit het bestuursarchief kan men zich een redelijk beeld vormen van normen, regels en opvattingen op seksueel terrein in het algemeen en daarnaast zij het meer indirect ten aanzien van seksueel misbruik van minderjarigen en de toepassing van lichamelijk en psychisch geweld. Over concrete casussen is niets aangetroffen; hetzelfde geldt voor het algemeen archief. Er zijn echter weinig gegevens over individuele leden. De persoonsdossiers bevatten nauwelijks meer dan formele stukken. Het archief van het bisdom Den Bosch bevat geen enkele aanwijzing voor concrete misstanden, ook niet in de stukken betreffende visitaties en uittredingen met bijbehorende correspondentie. 7. Zusters van Liefde van OLV Moeder der Barmhartigheid (s.c.m.m.) Voor het archiefonderzoek zijn de volgende deelarchieven en inventarisnummers geraadpleegd: Persoonsdossiers Persoonsdossiers van uitgetreden zusters Verslagen van het provinciaal bestuur,

9 Visitatieverslagen van de provinciaal overste aan de tehuizen, Rapport D. Spaanjaars over kindertehuis de Steenen Trappen in Roermond , Verslagen van schoolconferenties over opvoeden. 8. Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Moeder van Goede Bijstand Locaties Er is op twee locaties onderzoek verricht naar de Zusters van Schijndel. Het congregatiearchief bestaat uit twee delen, het bestuursarchief (aanwezig in het generalaat) en het algemeen archief (hetgeen in het moederhuis ligt). Het archief van de Zusters van Schijndel zal op 14 augustus 2012 worden overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (ENK) in St. Agatha. Daarnaast is er archiefonderzoek gedaan in het bisdomarchief in Den Bosch. Bestuursarchief Het Bestuursarchief is geordend door het KAN en het is gedetailleerd omschreven. Het is overzichtelijk en bestaat voor het grootste gedeelte uit materiaal dat de periode 1960-heden. Het bestaat uit bijzonder veel materiaal dat betrekking heeft op de verschillende missiegebieden van de Zusters van Schijndel. In het archief zijn opvallend weinig stukken terug te vinden van bestuursvergaderingen en andere formele stukken. Er zijn in totaal zeven dozen met dossiers van uitgetreden zusters. Drie daarvan houdt zuster Truus Sonder, algemeen overste van de congregatie, in het bestuursarchief, de andere vier dozen maken onderdeel uit van het algemeen archief van de congregatie. Algemeen archief De inventaris van het algemeen archief telt maar liefst 1635 pagina s en bestaat uit twaalf mappen. Zuster Truus Sonder liet weten dat er binnen de congregatie nooit een expliciet verzamelbeleid is gehanteerd. Vooral het algemeen archief is het resultaat van het werk van enkele hobbyisten in de congregatie, zoals zij het omschrijft. Zuster Arnoldina heeft het archief de afgelopen tien jaar geïnventariseerd en dit heeft zij zeer grondig gedaan. Elk stuk is apart en tot in detail beschreven en geïnventariseerd. Zij heeft dit weliswaar volgens het format van het KAN gedaan, maar niet dezelfde thematische indeling gehanteerd. Het is een enorme klus om alle mappen door te nemen die in totaal 7980 inventarisnummers bevatten. Ook is de archiefinventaris niet digitaal beschikbaar, wat het archief niet goed toegankelijk maakt. Per doos stond wel een algemene beschrijving van de inhoud. Aan de 9

10 hand van de inventarisnummers in de doos zijn de bijbehorende lijsten gezocht om zo toch tot een selectie te komen. Daarnaast ontbraken de pagina s uit de inventarislijsten waarop de persoonsdossiers van de zusters staan beschreven: deze zijn uit de inventaris gehaald. Stukken betreffende de Zusters van Schijndel in het bisdomarchief in Den Bosch In het bisdomarchief van Den Bosch berusten zes dozen met archiefmateriaal betreffende de Schijndelse zusters. Het gaat in het bijzonder om correspondentie met de bisschop en personalia van de zusters. Alle dozen met archiefmateriaal zijn doorgenomen: vanwege de beschrijving op de omslagen (thema en jaartallen) kon toch enigszins een selectie worden gemaakt. Beperkingen van het archiefonderzoek en relevantie van het onderzochte materiaal Het bestuursarchief is goed geïnventariseerd en overzichtelijk. De meeste stukken hebben betrekking op de missiegebieden van de zusters, dit maakte een selectie van mogelijk relevant materiaal makkelijk. Er zijn geen concrete aanwijzingen gevonden met betrekking tot het (geestelijk, seksueel en lichamelijk) misbruik van meisjes door de zusters. Op basis van de persoonsdossiers en de verslagen van de vergaderingen gehouden door het bestuur is wel vast te stellen dat de congregatie in de jaren vijftig en begin jaren zestig regelmatige kampte met overspannen zusters. Een aantal zusters werd hiervoor opgenomen in de psychiatrische inrichting Coudewater te Rosmalen. Algemeen Overste Truus Sonder liet weten dat de correspondentie uit de persoonsdossiers en dossiers van uitgetreden zusters tussen de algemeen overste, de bisschop en Rome uit de dossiers is gehaald. Deze correspondentie is nog wel aanwezig in het bisdomarchief en vult het onderzoek in het congregatiearchief aan: de meeste zusters traden uit vanwege moeilijkheden met het religieuze leven. Een aantal zusters werd vanwege een zwakke psychische gesteldheid opgenomen en uiteindelijk gedwongen uit te treden. In de visitatieverslagen verricht door pater Hubertus (o.f.m. cap) in 1962 valt op dat hij moeilijkheden binnen de verschillende kloosters vaak toeschrijft aan zusters die psychische zwaktes hebben of hysterisch van aard zijn. 9. Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort Het archief van de congregatie is geïnventariseerd door de Stichting KAN en ontsloten door een inventaris. Het wordt in eigen beheer bewaard te Amersfoort. Uit het omvangrijke archief is een selectie van 10

11 inventarisnummers geraadpleegd die vooral betrekking had op de binnengekomen meldingen (speciaal de nrs. 385, , 681, 688, 690, 1526, 1534, 3052, , alsmede een aantal persoonsdossiers). Daarnaast stelde de algemeen overste zuster Woertman relevante documentatie uit het lopende archief ter beschikking. 10. Zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria, Jozef De archieven van de congregatie worden bewaard in het moederhuis in Den Bosch. Zuster Jacintha vervult de rol van archivaris. De archivalia zijn beschreven, keurig geordend en opgeborgen in dozen en ordners. Het archief van het generalaat dat zich hier ook bevindt, moet nog nader toegankelijk worden gemaakt. Toch zijn er wel hiaten. Zo blijkt uit de doorgenomen dossiers van uitgetreden zusters dat daarin zich alleen de stukken bevinden die gaan over de zakelijke afhandeling van de uittreding, zoals pensioen, spaargeld en dergelijke. Stukken die inzicht zouden moeten geven in de motieven van uittreding werden hierin niet aangetroffen en zijn vermoedelijk vernietigd. Ook is het bestuursarchief over de periode van 1968 tot 1981 vernietigd. De toenmalige provinciaal overste heeft daartoe opdracht gegeven. 11. Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen Het archief van de SNVR bevindt zich in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven te Cuijk/St. Agatha. Het onderzoek in dit archief, met een omvang van 34 meter en meer dan 1800 inventarisnummers, bleek niet eenvoudig. De ordening kent veel formele reeksen en ook de inhoud van onderwerpsdossiers is niet altijd duidelijk uit de beschrijving af te leiden. Gezien de beschikbare tijd was een selectie nodig, die altijd de kans meebrengt dat relevante stukken aan het onderzoek ontsnappen. Dat geldt te meer omdat op praktische gronden de selectie zich vooral richtte op materiaal tot ongeveer 1970, de periode waarop de meeste meldingen betrekking hebben. Vlak daarna werd de SNVR bovendien gereorganiseerd. Het onderzoek van het SNVR-archief leverde geen spectaculaire resultaten op. De algemene mentale en psychosociale achtergrond die de stukken schetsen, biedt wel de mogelijkheid de binnengekomen meldingen in een bredere context te plaatsen. Dat het onderzoek anderzijds nauwelijks concrete feiten aan het licht brengt, is op meer 11

12 dan één manier te interpreteren. Op grond van de inventaris en de geraadpleegde stukken valt wel met redelijke zekerheid vast te stellen dat het archief geen opvallende of systematische hiaten vertoont en dat er niet doelbewust is geschoond. Doorgenomen inventarisnummers: - instelling, bestuur en organisatie; notulen en vergaderstukken Dagelijks en Algemeen Bestuur, inv. nrs , , , 1029, , 1165, 1301, 1358, correspondentie Dagelijks Bestuur, Adviescommissie, secretariaat en (latere) medewerkers, , inv. nrs , , , , 1213, 1811, 1814, 1817, stukken betreffende de sectie Onderwijs, inv. nrs , 896, 1004, 1035, 1122, 1158, stukken betreffende de secties Gezondheidszorg en Maatschappelijk Werk, onderwerpsdossiers kloosterleven, problemen en vernieuwing ( ): inv. nrs. 471, 570, 807, 833, 895, 900, 990, 992, 994, 1006, 1085, 1088, 1127, 1150, 1169 stukken betreffende visitaties ( ): inv. 1164, 1208 psychosociale problematiek en hulpverlening ( , 1982, ): inv. nrs. 762, 797, 927, 1026, 1070, 1133, 1148, 1240, 1767 internaten ( ): inv. nrs opleiding en cursussen internaatsleidsters, huisoversten en novicenmeesteressen ( ): inv. nrs , , , , , 873, 988, 1011, 1117, 1370, 1527 congressen en bijeenkomsten ( ): inv. nrs , 425, 773, , 907, 917, 973, 1083, 1132, 1211, 1821 Voor dit deel van het onderzoek is tevens gebruik gemaakt van enkele documenten aanwezig in het dossier betreffende de SNVR van het aartsbisdom Utrecht (Het Utrechts Archief [HUA], archief aartsbisdom Utrecht, inv. nr. 1417). 12. Katholiek Verbond voor Kinderbescherming 12

13 Het archief van het KVK en zijn onderafdelingen wordt bewaard wordt in het Brabants Historisch Informatie Centrum [BHIC] in Den Bosch. Het archief van het KVK is niet openbaar: de stukken zijn in het algemeen gesloten tot 1 januari De inventaris van het archief is te raadplegen via de website van het BHIC. Het fonds telt 266 inventarisnummers, samen vermoedelijk minstens 30 meter: de meeste inventarisnummers vullen een volledige archiefdoos. Het materiaal volgt in de ordening de opbouw van de organisatie: de centrale koepel, de onderafdelingen en afzonderlijk de Nationale Federatie Kinderbescherming. Voor het onderzoek zijn inventarisnummers geselecteerd uit de papieren van het KVK zelf en de onderafdelingen internaten en voogdijinstellingen. Zoals al vermeld bleef de selectie beperkt tot de periode 1945 tot ca Het archief van de koepelorganisatie KVK (inv. nrs. 1-69) - Uit de zeer omvangrijke notulen van het dagelijks bestuur over de periode (inv. nrs. 4-5, samen tenminste 2000 blz.) blijkt dat de koepel zich vooral bezig hield met algemeen beleid, organisatorische en financiële kwesties, en weinig inhoudelijke zaken behandelde. Wanneer individuele instellingen ter sprake komen is dat meestal vanwege aansluiting bij de koepel of subsidiëring. Zo nu en dan zijn er korte en meestal niet erg duidelijke verwijzingen naar problemen of klachten over instellingen. Rond 1957 houdt dat op en worden er geen concrete gevallen meer besproken (althans niet in de notulen). De bijbehorende agenda s, bijlagen en vergaderstukken zijn daarom slechts doorgenomen voor de jaren (inv. nrs. 7-8). Deze bevatten echter geen stukken die aansluiten bij de problemen of klachten die in de notulen aan de orde komen. Afgezien van een enkele relevante opmerking leverden de notulen van de algemene ledenvergaderingen en de bijbehorende vergaderstukken (inv ) evenmin iets op. Hetzelfde geldt voor de notulen van de bijeenkomsten van het seniorenconvent (inv. 16) en die van het team Centraal Bureau/dagelijkse leiding , doorgenomen t/m 1966 (inv. 18). - De stukken betreffende de sectie rectoren, (inv. nr. 22) zijn onderverdeeld in verslagen van de landelijke bijeenkomsten en die van de afzonderlijke regionale kringen. Deze laatste bevatten geen relevante stukken. In de verslagen van de bijeenkomsten op landelijk niveau zijn vrijwel elk jaar de teksten of samenvattingen opgenomen van lezingen waarvan enkele interessante onderwerpen behandelen. - De omslag met stukken betreffende de contacten met de Voogdijraden en de Raden voor Kinderbescherming (inv. 42) bevatte geen relevante informatie. 13

14 - Van de omslagen betreffende de verbondsstudiedagen is die van 1959 geraadpleegd (inv. 59). Het archief van de afdeling Internaten, sinds 1960 Katholieke Vereniging van Kinderbeschermingsinrichtingen (inv. nrs ) - De omvangrijke notulen van het algemeen en dagelijks bestuur, (inv. nr. 72, nagezien tot 1966) bevatten sporadisch verwijzingen naar gebeurtenissen in afzonderlijke instellingen. Wel is er soms aandacht voor seksueel misbruik van pupillen in algemene zin. - Een omslag met stukken betreffende de afdeling Internaten (inv. 73) bevat een mix van uiteenlopende stukken, met name notulen (onder meer ook van vergaderingen met de oversten van religieuze congregaties) en teksten van lezingen. - Drie omslagen met bij de notulen behorende agenda s, bijlagen en vergaderstukken (inv. nrs ) bevatten enkele stukken die samenhangen met de bemoeienis met misbruik gesignaleerd bij inv. nr Er zijn 20 dozen met dossiers betreffende afzonderlijke kinderbeschermingsinrichtingen, geografisch onderverdeeld (inv. nrs ). Gezien de omvang is hieruit een steekproef genomen aan de hand van eerdere rapportage en meldingen. Meestal bevatten de dossiers (van zeer wisselende omvang) een of meer bezoekrapporten. Overigens is de inhoud veelal van financiële en organisatorische en zelden van inhoudelijke aard, ook wanneer klachten over de instellingen in vergaderingen werden besproken. Slechts een paar dossiers bevatten relevante informatie. - Het archief van de afdeling bevat veel omslagen met statistische data betreffende de afzonderlijke inrichtingen en op geaggregeerd niveau. Nagezien is één omslag met statistische gegevens over instellingen voor ongehuwde moeders (inv. nr. 141). Het archief van de afdeling Voogdijverenigingen, sinds 1960 Vereniging van Katholieke Voogdij-instellingen (inv. nrs ) - In de notulen van vergaderingen en werkbesprekingen van het dagelijks bestuur over de jaren (inv. nr. 147) wordt tot 1960 al zelden over afzonderlijke instellingen gesproken, daarna vrijwel niet meer. De afdeling Voogdijverenigingen beschikte over een contactambtenaar die systematisch de voogdijraden en -instellingen bezocht en daarover vertrouwelijk maar weinig concreet rapporteerde. Een aantal van dergelijke rapporten zijn eveneens in de omslag opgenomen. In 1960 delen de notulen mee dat veel zaken vanwege het vertrouwelijk karakter alleen nog maar mondeling worden besproken en niet langer schriftelijk vastgelegd. De agenda s, bijlagen en 14

15 vergaderstukken bij de notulen over de jaren (inv. nrs ) bevatten niets van belang, de overige (inv. nrs ) zijn daarom niet meer geraadpleegd. - De dossiers betreffende de lokale voogdijinstellingen zijn geografisch geordend (inv. nrs ). Deze dossiers bevatten gegevens vooral van financiële, organisatorische en bestuurlijke aard. Correspondentie met de afdeling Voogdijverenigingen kan echter ook betrekking hebben op pupillen die in internaten elders zijn geplaatst. Daarom kunnen deze dossiers indirect ook gegevens over die instellingen bevatten. Een ruime steekproef uit de tien dozen leverde echter geen relevante informatie op. Notities betreffende afzonderlijke instellingen Hieronder volgt een aantal notities over afzonderlijke instellingen. Wanneer internaten in de notulen van het koepelbestuur of de afdelingen in een (mogelijk) relevante context werden genoemd, zijn ook de dossiers van die instellingen ingezien. Daarnaast zijn de dossiers doorgenomen van een aantal internaten die figureren in de meldingen betreffende vrouwen, dan wel op de voorgrond kwamen in het voorgaande commissierapport. Enkele stukken betreffende tehuizen voor ongehuwde moeders zijn verwerkt in de voorgaande notitie over dit onderwerp. Amersfoort - Maria-internaat (Zusters van O.L. Vrouw Amersfoort) De stukken in het instellingsdossier zijn vooral financieel en organisatorisch van aard en bevatten geen relevante informatie. [Arch. KVK, inv. 97] Amsterdam - De Voorzienigheid (Zusters van De Voorzienigheid ) Weeshuis en voogdijinternaat voor meisjes. Instellingsdossier: een tamelijk dunne omslag met voornamelijk zakelijke en organisatorische gegevens en zakelijke correspondentie, lopend tot ongeveer Geen relevante informatie. [Arch. KVK, inv. 98] Baarn - Jongenshuis Eemland (aanvankelijk Broeders van Amsterdam) 15

16 Internaat voor jongens uit het betere milieu die thuis opvoedingsmoeilijkheden geven van jaar (naderhand wordt het betere milieu weggelaten). Capaciteit ca. 35, waarvan in % kinderbeschermingspupillen. In het dossier het verslag van een gesprek van directeur Werner met de overste broeder Alexius (30 september 1959) over het systeem van twee jaar uithuisplaatsing. De broeder klaagde over de gezinsvoogden: sommigen zag men regelmatig, anderen nooit. Maar ook van degenen die hij wel zag stelt br. Alexius vast dat meerdere van hen echt waardeloze figuren zijn. Gezinsvoogden waren volgens hem teveel afkomstig uit gegoede of aristocratische kring en gespeend van pedagogische kwaliteiten. Moesten er geen gezinsvoogden komen uit een sociale omgeving die beter aansloot bij die van de pupillen? Volgens een bezoekrapport van Werner uit 1962 vroeg broeder Alexius zich af door ervaring wijs geworden... hoe het in 1962 nog te verantwoorden is oudere jongens uitsluitend onder mannelijke leiding te laten. Congregaties van mannelijke religieuzen moesten naar de opvattingen van Broeder Alexius het werk neerleggen wanneer zij er niet toe kunnen besluiten vrouwelijke krachten... aan de inrichting te verbinden, al zou het maar om huishoudelijk personeel gaan. [Arch. KVK, inv. 98] Bloemendaal - Huize Maria Immaculata (Zusters van de Goede Herder) Observatiehuis voor meisjes. Het instellingsdossier bevat stukken over een protest van de voorzitter van het bestuur van de instelling bij de minister van Justitie tegen publicaties in de pers over het opsluiten van minderjarigen in katholieke instellingen, waarin het huis met name werd genoemd. Op die publicaties volgden Kamervragen van de PSP-er Wiebinga (mei 1971). Het gaat om isolatiekamers, die volgens de voorzitter van het bestuur verplicht aanwezig zijn. In het huis zijn geregeld (min of meer gevaarlijke) psychiatrische patiënten, die soms afgezonderd moeten worden. Steun van het KVK, dat al via eigen PRbureau voor tegenspraak in Telegraaf en Tijd heeft gezorgd. [Arch. KVK, inv. 99] Borculo - Dossier Leo-Stichting (Broeders van Utrecht) Zeer forse omslag, die vooral betrekking heeft op verbouw, nieuwbouw en uitbreidingsplannen van de instelling. De rapportage van KVKdirecteur F. Werner over de jaren heen is steeds zeer positief. De 16

17 publicaties in de pers in 1971 (zie onder Bloemendaal) en de daaropvolgende Kamervragen hadden ook betrekking op de Leo- Stichting. [Arch. KVK, inv. 99] Driehuis - Dossier huize De Voorzienigheid te Driehuis (Zusters van De Voorzienigheid, Amsterdam) Bescheiden map, waarin gunstige bezoekrapportage. Een klacht over fabriekswerk door de kinderen in hun vrije tijd te verrichten (1961) lijkt KVK-directeur F. Werner na uitleg van de directrice zr. Germana niet terecht: het werk is vrijwillig en wat er verdiend word, wordt voor de meisjes gespaard als zakcent. Derhalve bewust pedagogisch verantwoord handelen van de directrice. [Arch. KVK, inv. 100] Druten - Boldershof (Dochters der Wijsheid, Schimmert) In de Boldershof verbleven vrouwelijke zwakzinnigen van 2-16 jaar in internaatsverband. In een brief aan het KVK van 19 november 1951 meldde de R.K. Vereniging voor Kinderbescherming in Den Bosch aan KVK dat hier een 14-jarig meisje, dat was weggelopen en door haar moeder weer teruggebracht, helemaal was kaalgeknipt zo kort na 1945 zeker een beladen straf. De moeder was bij de Kinderbescherming langsgekomen omdat zij bang was dat haar kind ernstig gestraft zou worden. Zij had de zusters namelijk horen zeggen: We zullen je iets doen wat geen pijn doet. Bij een bezoek aan Druten bleek het meisje verschrikkelijk onder de indruk en niet tot bedaren te brengen. Intussen was in de wijk waar het gezin woonde al de nodige ophef ontstaan en men vreesde dat het geval van niet-katholieke kant in de openbaarheid zou worden gebracht. In de vergadering van het hoofdbestuur van 10 december 1951 werd deze klacht besproken. Intussen was KVK-voorzitter Ariëns persoonlijk naar Druten gegaan en had daar met de overste gesproken, die het gebeurde toegaf. De bestuursleden meenden dat zoiets niet door de beugel kon. De instelling had eerder de hulp van een deskundige moeten inroepen. Ariëns liet op 20 december nog eens nadrukkelijk per brief aan de overste weten dat de strafmaatregel niet strookt met de tegenwoordige opvattingen van de paedagogiek en dat men in voorkomende gevallen een deskundig psycholoog moest raadplegen. [Arch. KVK, inv. 4 en 100] 17

18 Den Haag - Groenesteijn Den Haag De rapportage over beide afdelingen van Groenesteijn is voortdurend zeer gunstig. Het dossier bevat geen relevante stukken. [Arch. KVK, inv. 100] - Maris Stella, Scheveningen (Kleine Zusters van de H. Jozef) Instelling voor ca. 150 kleuters en kinderen tot 7 jr. en voor ongehuwde moeders en hun en kinderen. De zusters zijn in 1966 vertrokken en het jaar daarop wordt de zorg voor ongehuwde moeders opgegeven. Het dossier bevat geen relevante informatie. [Arch. KVK, inv. 104] Heel - St. Anna (Kleine Zusters van de H. Jozef) Instelling voor zwakzinnige vrouwen en meisjes, onder wie enige tijd een aantal voogdijkinderen. In 1962 verbleven er 264 minderjarigen. Het dossier bevat geen relevante informatie. [Arch. KVK, inv. 107] - Klein Bethlehem (Kleine Zusters van de H. Jozef) Instelling voor normale voogdijkinderen: jongens tot 10 jaar, meisjes tot 21 jaar. Het dossier bevat geen relevante informatie. [Arch. KVK, inv. 107] - St. Joseph (Broeders van Heerlen) Instelling voor zwakzinnige jongens, onder wie debiele kinderbeschermingsgevallen. Het dossier van de instelling bevat geen relevante informatie (die is ook niet elders in de geraadpleegde archiefdelen te vinden). Dit ondanks de vermelding van bemoeienis van het KVK met de instelling in 1954, in verband met klachten over het werk dat pupillen moeten verrichten. [Arch. KVK, inv. 107] Heemstede - Huize Bosbeek (Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes) Bosbeek is een medisch-pedagogisch centrum en observatie-huis voor moeilijk opvoedbare jongens te Heemstede, dat in 1950 in de publiciteit komt. Op 1 april verschijnt een artikel in De Waarheid van 18

19 twee verslaggevers die zich tijdens een bezoek aan Bosbeek als sociaal werkenden uit Amsterdam voordeden. Zij spraken met enkele jongens en bekeken het huis waar zij o.m. een spanlaken zagen. Volgens de krant worden er barbaarse lijfstraffen op de pupillen toegepast. Voorzitter Ariëns van het KVK vraagt de overste van het huis om inlichtingen. Deze antwoordt op 13 april dat er onder de pupillen ook psychisch gestoorde jongens voorkomen en in uiterste gevallen is het gebruik van het spanlaken wel eens nodig. In een reactie op een artikel in de Maasbode schrijft Waarheid naderhand dat in het algemeen in Katholieke inrichtingen strenge lijfstraffen worden toegepast, die niet geduld kunnen worden. De overste ontkent dit nadrukkelijk. Op de vergadering van het dagelijks bestuur (12 december) laat Ariëns weten dat de klachten over De Bosbeek overdreven lijken: het zijn praatjes door de jongens zelf in omloop gebracht. Men zal een nader onderzoek instellen; de zaak komt zonder concrete bijzonderheden nog ter sprake in de notulen van 9.6 en Het dossier bevat geen verdere informatie. [Arch. KVK, inv. 4 en 74] Cadier en Keer - Huize St. Joseph (Congregatie Paters SCJ) Groot internaat voor normale regerings- en voogdijkinderen, jongens van 7-18 jaar, met 250 plaatsen. Het is een van de drie vakinrichtingen naast Harreveld en de Leo-Stichting. Een bezoekrapport van directeur Werner uit 1961 is zeer lovend. Naast de broeders zijn er acht paters werkzaam en volgens hem zijn het op de eerste plaats de paters zelf... die de jongens in vriendschap en met toewijding tegemoet treden om ze voor te bereiden op hun intrede in de maatschappij. Zowel de directeur pater Denis als diens adjunct waren bestuurlijk actief binnen het KVK. Het dossier bevat geen relevante informatie. [Arch. KVK, inv. 107] Itteren - Huize Meerssenhoven (Broeders van de H. Josef Heerlen tot oktober 1961, daarna Broeders Franciscanen van Bleijerheide sinds 1962) Internaat voor rooms-katholieke debiele werkende jongens van jaar, met plaatsen in Ten tijde van de toelatingsprocedure komen er klachten binnen bij broeder Alexius (bestuurslid afdeling Internaten). Op 27 december 1955 stuurt directeur Werner aan bestuurslid broeder Amantius een klein dossiertje over Meerssenhoven, waar het een grote janboel zou zijn (dit klachtendossier is niet in het archief teruggevonden). Hij acht een 19

20 onaangekondigd bezoek nodig. Deze inspectie door Werner en de bestuursleden Amantius en zuster Elise vindt begin januari 1956 plaats. Hun oordeel blijkt gunstig en de klachten, aldus Werner aan Alexius ( ), komen kennelijk van onoordeelkundige zijde en kunnen naar het rijk der fabelen worden verwezen. Voor nadere informatie verwijst hij naar het verslag van de werkbespreking onder punt 21 (niet in het archief teruggevonden). In december 1956 wordt Huize Meerssenhoven als lid toegelaten. Toch gaat het fout. In de loop van 1959 bevatten de bestuursnotulen van de afdeling internaten enkele bedekte opmerkingen over een echec en problemen in de instelling. Volgens een bezoekrapport van Werner ( ) zit de inrichting onder de capaciteit als gevolg van de omstandigheid dat een minder gelukkig verleden is afgesloten. Per 1 oktober 1961 sluiten de broeders van Heerlen plotseling het internaat en zijn van plan in het gebouw hun noviciaat te vestigen. Het verslag van een gesprek van Werner met de Roermondse vicaris-generaal Van Odijk en enkele religieuze oversten ( ) meldt: Het waren minder gelukkige omstandigheden waaronder ze dit besluit moesten nemen. Het bisdom Roermond verbiedt de vestiging van het noviciaat en het KVK probeert zo snel mogelijk een congregatie te vinden die het internaat overneemt. Dat worden de Broeders Franciscanen, met sterke steun van het KVK. De aard van de problemen wordt nergens in de stukken genoemd. [Arch. KVK, inv. 72 en 108] Leiden - R.K. Weeshuis Het weeshuis komt in de notulen van de vergaderingen van het hoofdbestuur in 1953 (17.8, 14.9 en ) ter sprake wegens niet nader omschreven wantoestanden, gemeld door pater Husson s.c.j. Men vraagt hem om een rapport dat in september voor nader overleg en ter behandeling wordt doorgegeven aan de geestelijk adviseur van het KVK, rector Vesters; prudent handelen [is] hier geboden. In oktober wordt gemeld dat de zaak een gunstige wending nam na een bezoek van de deken van Leiden aan de instelling. De stukken over deze zaak zijn niet teruggevonden, maar het is opmerkelijk dat in het archief van de afdeling Internaten een dossier van het Leidse weeshuis ontbreekt, terwijl het dossier Leiden van de afdeling Voogdijinstellingen alleen over het jaar 1953 geen stukken bevat. [Archief KVK, inv. 4, 101 en 179] - Huize Beukershof (dependance)/liduina-huis (Zusters van De Voorzienigheid ) 20

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 803 Archiefnaam: CANI Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1925-1967

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 803 Archiefnaam: CANI Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1925-1967 Plaatsingslijst Archief Canisiusbond Archiefnummer: 803 Archiefnaam: CANI Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1925-1967 Katholiek Documentatie Centrum 2012 1-3

Nadere informatie

Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen

Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen Plaatsingslijst Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen Archiefnummer: 1005 Archiefnaam: CAPE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: (1958)

Nadere informatie

Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies

Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies Archiefnummer: 442 Archiefnaam: KVDP Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingssarchief Datering:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983).

Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', (1983). Nummer Toegang: 205 Plaatsingslijst van het archief van de vereniging 'het kinderhuis', 1904-1980 (1983). Archief Delft 205 Vereniging Het Kinderhuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein

Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein Plaatsingslijst Archief Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein Archiefnummer: 497 Archiefnaam: BAST Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Internationale religieuze instituten in Vlaanderen/België: naar een efficiënte en gewaarborgde archiefzorg en -valorisatie

Internationale religieuze instituten in Vlaanderen/België: naar een efficiënte en gewaarborgde archiefzorg en -valorisatie Internationale religieuze instituten in Vlaanderen/België: naar een efficiënte en gewaarborgde archiefzorg en -valorisatie Kristien Suenens (KADOC-KU Leuven) 29/11/2013 1 1. Inleiding DiBIKAV-project:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, Nummer archiefinventaris: 2.19.024 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, 1928-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003 Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 23 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Iedereen die zich zorgen maakt over een kind in zijn of haar omgeving kan contact

Nadere informatie

Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau

Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau Plaatsingslijst Archivalia Congregatie van de H. Geest, Baarle- Nassau Archiefnummer: 353 Archiefnaam: CHGB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van instelling Datering: 1907-1978

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN DIE TE OSSENDRECHT GERESIDEERD HEBBEN 1790-1935

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN DIE TE OSSENDRECHT GERESIDEERD HEBBEN 1790-1935 INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN DIE TE OSSENDRECHT GERESIDEERD HEBBEN 1790-1935 Regionaal Archief West-Brabant 2000 Bijgewerkte versie Het Markiezenhof historisch centrum Bergen op Zoom 201

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346

Rapport. Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346 Rapport Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346 2 Klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoekster klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, vestiging Roosendaal, zonder

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen

Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen Plaatsingslijst Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen Archiefnummer: 28 Archiefnaam: ADN Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1988 Katholiek

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

Nummer Toegang: 121. Archief Delft

Nummer Toegang: 121. Archief Delft Nummer Toegang: 121 Plaatsingslijst van het archief van de eerste technische school, de gemeentelijke technische avondschool, en de Delftsche huishoud- en industrieschool 'rust-roest', 1911-1972 Archief

Nadere informatie

Katholiek Vrouwengilde (KVG) Friesland

Katholiek Vrouwengilde (KVG) Friesland Archiefinventaris van het Katholiek Vrouwengilde (KVG) Friesland (1920 2009) Samenstelling: Ruerd de Vries Datum: 18 dec. 2013 Bewaarplaats: Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland,

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de aanvullingen op het. archief van de R.K. Parochie van O.L. Vrouw

Plaatsingslijst van de aanvullingen op het. archief van de R.K. Parochie van O.L. Vrouw T00458_Aanvullingen Plaatsingslijst van de aanvullingen op het archief van de R.K. Parochie van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Vianen, 1812-2006 D. Ruiter, Juni 2014 Inleiding Deze stukken vormen een

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen (1838-1889) 238 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 Nummer Toegang: 2.25.69.05 Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Olaf Borgers

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

Archief Parochie Allerheiligst Hart van Jezus, Rotterdam

Archief Parochie Allerheiligst Hart van Jezus, Rotterdam Plaatsingslijst Archief Parochie Allerheiligst Hart van Jezus, Rotterdam Archiefnummer: 631 Archiefnaam: AHJ Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1831-1971

Nadere informatie

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Archiefnummer: 139 Archiefnaam: LIDU Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN 1837 1959 Vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen - 1970 INHOUD INVENTARIS A BESTUURLIJKE ZAKEN (nrs.

Nadere informatie

Archief van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser

Archief van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser Archief van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30888 Periode: 1934-2013 Archiefvormer Vereniging tot Weldadigheid van de Allerheiligste

Nadere informatie

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994 531 Plaatsingslijst van stukken betreffende de Hendrik Pierson Vereniging, de Hendrik Pierson Stichting, de Centrale Vereniging van Organisaties voor Hulpverlening aan niet-gehuwde moeders en de Nederlandse

Nadere informatie

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Plaatsingslijst Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Archiefnummer: 441 Archiefnaam: KGZ Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingssarchief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.16.87.15 Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, 1947-1960 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Archiefnummer: 951 Archiefnaam: KABU Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP.

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 612 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. DE STICHTING VOOR HUISHOUDELIJKE EN GEZINSVOORLICHTING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Hof van Discipline,

Inventaris van het archief van het Hof van Discipline, Nummer archiefinventaris: 2.09.41 Inventaris van het archief van het Hof van Discipline, 1953-1996 V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 This finding aid is written in Dutch. 2.09.41 Hof van

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) 1947-1995 Paul Mols Doxis, Den Haag 2010 Inhoudsopgave 1 Stukken van algemene aard...3 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.4

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.05.33

Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Inventaris van een steekproef uit het archief van de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Zuid- Holland Zuid en Zeeland, locatie Dordrecht, 2002-2003 [GEANONIMISEERDE

Nadere informatie

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811 ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN binnen de gemeente THOLEN vanaf 1811 Inleiding In deze inventaris staan de archieven beschreven die de notarissen, die in de diverse plaatsen binnen de huidige gemeente Tholen

Nadere informatie

Archief International Friendship League. Sectie Nederland

Archief International Friendship League. Sectie Nederland Archief International Friendship League. Sectie Nederland 1929-2012 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02600 IISG Amsterdam 2015

Nadere informatie

Personeelsvereniging Gemeente Driebergen-Rijsenburg Eddy Hinders Leersum, juli 2009

Personeelsvereniging Gemeente Driebergen-Rijsenburg Eddy Hinders Leersum, juli 2009 328 Personeelsvereniging Gemeente Driebergen-Rijsenburg 1949-2004 Eddy Hinders Leersum, juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Geschiedenis en organisatie... 3 2. Verantwoording... 3 3. Aanwijzingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Rooms-Katholieke Parochie St. Andries

Inventaris van het archief van de. Rooms-Katholieke Parochie St. Andries T00246 Inventaris van het archief van de Rooms-Katholieke Parochie St. Andries te Leersum, 1964-1998 K. Wildenbeest en R. van der Eerden Juni 2002 Versie juli 2014 1 Inleiding De Rooms-Katholieke Parochie

Nadere informatie

Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren

Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren Nummer archiefinventaris: 2.19.135 Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren 1915-1969 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 511 Archiefnaam: ELK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 511 Archiefnaam: ELK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia J. van Elk Archiefnummer: 511 Archiefnaam: ELK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1916-1975 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01293 IISG Amsterdam 2015

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ondergetekenden: de werkgevers:

Ondergetekenden: de werkgevers: Sociaal Plan voor de overdracht van de exploitatie van het Kloosterverzorgingshuis KVH Loreto aan de MeanderGroep Zuid-Limburg en de Congregatie van de Zusters van het arme Kind Jezus (november 2006) Ondergetekenden:

Nadere informatie

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH SECUNDAIRE GENEALOGISCHE BRONNEN AANWEZIG IN HET STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie 14 april 2013 Woord vooraf Voor stamboomonderzoek zijn er als het ware twee soorten bronnen:

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ****** Datum uitspraak: 17 juli 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Versie februari 2012 Je huilde Logisch, je was nog zo klein En wat kon je anders Wanneer er niemand voor je kon zijn? Ik heb het geprobeerd Maar ik was

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 april 2004 Rapportnummer: 2004/135

Rapport. Datum: 23 april 2004 Rapportnummer: 2004/135 Rapport Datum: 23 april 2004 Rapportnummer: 2004/135 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de unitdirecteur van de P.I. Haaglanden, locatie Scheveningen-Noord, geen nadere informatie heeft verstrekt over

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Stichtingenregister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Stichtingenregister, Nummer archiefinventaris: 2.09.12.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Stichtingenregister, 1957-1976 Auteur: J.H. Kompagnie Nationaal Archief, Den Haag 1995 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Vereniging Franciscaanse Beweging

Vereniging Franciscaanse Beweging Plaatsingslijst Archief Vereniging Franciscaanse Beweging Archiefnummer: 1146 Archiefnaam: FB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1875-1999 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus Archiefnummer: 764 Archiefnaam: MARO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1960-1994 Katholiek

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. B. Samenstelling bestuur

A. Algemene gegevens. B. Samenstelling bestuur Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een Religieus Instituut behorende tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam: Congregatie Zusters

Nadere informatie

Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps.

Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Korte geschiedenis van het Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Het Liefdesgesticht St. Joseph in Haps anno 1905. De

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 290 Archiefnaam: PICO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1925-1953

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 290 Archiefnaam: PICO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1925-1953 Plaatsingslijst Archief Piusconvict Archiefnummer: 290 Archiefnaam: PICO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1925-1953 Katholiek Documentatie Centrum 2015 PICO

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch

Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch Plaatsingslijst Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch Archiefnummer: 761 Archiefnaam: PMHE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 T00354 Inventaris van het archief van de Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 (354) Eddy Hinders December 2014

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 626 Archiefnaam: VENI Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 626 Archiefnaam: VENI Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief C.J.A. Venings Archiefnummer: 626 Archiefnaam: VENI Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1922-1956 Katholiek Documentatie Centrum 2017

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 275 Archiefnaam: LAZE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 275 Archiefnaam: LAZE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief A. Lazeroms Archiefnummer: 275 Archiefnaam: LAZE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1924-1978 Katholiek Documentatie Centrum 2014 LAZE

Nadere informatie

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen Landelijke Klachtencommissie onderwijs (mr. M.E.A. Wildenburg, S.J. Drijver, R.C.A. Wilcke) Uitspraaknr. 06.056 Datum: 27 juli 2006 Belemmerde communicatie, zonder reden melden van vermoedelijk ongeoorloofd

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963 Plaatsingslijst Archivalia H.M. Dresen-Coenders Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archivalia Parochie H. Willibrordus, 's-gravenhage

Archivalia Parochie H. Willibrordus, 's-gravenhage Plaatsingslijst Archivalia Parochie H. Willibrordus, 's-gravenhage Archiefnummer: 632 Archiefnaam: PARW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van instelling Datering: 1640-1966

Nadere informatie

Interdiocesane Commissie van Overleg voor de Wederopbouw van de Rooms- Katholieke Kerken

Interdiocesane Commissie van Overleg voor de Wederopbouw van de Rooms- Katholieke Kerken Plaatsingslijst Archief Interdiocesane Commissie van Overleg voor de Wederopbouw van de Rooms- Katholieke Kerken Archiefnummer: 101 Archiefnaam: ICOW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief:

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS. Advies Klachtnummer 2015 N-3/8 8 april 2015

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS. Advies Klachtnummer 2015 N-3/8 8 april 2015 LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS Advies Klachtnummer 2015 N-3/8 8 april 2015 School stelt zich ten opzichte van gescheiden vader partijdig op. Moeder krijgt informatie die de vader

Nadere informatie

heeft besloten hierop aanvullend vast te stellen de REGELING MEDIATION BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN DE R.-K. KERK

heeft besloten hierop aanvullend vast te stellen de REGELING MEDIATION BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN DE R.-K. KERK REGELING MEDIATION BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN DE R.-K. KERK Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Beheer & Toezicht i.z. Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk op 7 oktober 2013 en gewijzigd op 11 maart

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906.

Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, ; met retroacta vanaf 1906. Nummer Toegang: 652 Plaatsingslijst van het archief van het christelijk lyceum Delft, met voorlopers, 1928-1994; met retroacta vanaf 1906. Archief Delft 652 Christelijk Lyceum Delft 3 I N H O U D S O

Nadere informatie

COMPENSATIECOMMISSIE

COMPENSATIECOMMISSIE COMPENSATIECOMMISSIE Zaaknummer Compensatiecommissie 2012CC098 Zaaknummer Klachtencommissie 2010T239 datum uitspraak 13/02/2013 De Compensatiecommissie voor seksueel misbruik in de R.-K. Kerk van de Stichting

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten

Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten 2012 1 Voorwoord In iedere organisatie waarin mensen samen werken ontstaan vragen, worden fouten gemaakt. Dit

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het. Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor. Volksgezondheid en Ziekenverpleging te. Schalkwijk, en haar rechtsopvolger

Inventaris van het archief van het. Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor. Volksgezondheid en Ziekenverpleging te. Schalkwijk, en haar rechtsopvolger T00334 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor Volksgezondheid en Ziekenverpleging te Schalkwijk, en haar rechtsopvolger de Kruisvereniging Schalkwijk-Tull en t Waal, 1921-1991

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren, (1976) 1980-1990 (1992)

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren, (1976) 1980-1990 (1992) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.79 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren, (1976) 1980-1990 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994

Nadere informatie

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989)

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989) Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) 1903-1973 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00941

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Legatie in Engeland, (1781)

Inventaris van het archief van de Legatie in Engeland, (1781) Nummer archiefinventaris: 1.02.15 Inventaris van het archief van de Legatie in Engeland, 1762-1780 (1781) Auteur: Th.H.P.M. Thomassen Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw,

Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw, Nummer archiefinventaris: 2.19.085.01 Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw, 1955-1972 Auteur: Suze van Eerten, J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.04.41 Inventaris van het archief van de Algemene Commissie belast met het Beheer en de Aanwending der Giften ingezameld voor de Noodlijdenden door de Watersnood in 1820 Auteur:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 529 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Archiefnummer 0702 Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes Deel I Klaas de Jong Amsterdam 2

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

STREEKARCHIEF NASSAU BRABANT

STREEKARCHIEF NASSAU BRABANT STREEKARCHIEF NASSAU BRABANT Inventaris van het archief van de Katholieke Stichting ter verzorging van de Mater Amabilisscholen in de plaats Steenbergen, (1950) 1953 1971 (1978) door R.C.M. Jacobs Juli

Nadere informatie

Archivalia M.A.M.J. van de Valk 397

Archivalia M.A.M.J. van de Valk 397 Plaatsingslijst Archivalia M.A.M.J. van de Valk Archiefnummer: 397 Archiefnaam: VALK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1922-1967 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991

Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991 Nummer archiefinventaris: 2.19.169 Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief,

Nadere informatie

Archief Stichting Open Deur, Amsterdam

Archief Stichting Open Deur, Amsterdam Plaatsingslijst Archief Stichting Open Deur, Amsterdam Archiefnummer: 79 Archiefnaam: ODAM Archiefsector: Kerkelijk en godsdienstig leven / Instelllingsarchief Datering: 1936-1968 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

[naam], geboren op [datum], wonende te [plaats], hierna te noemen: klager, juridisch adviseur: mr. S.S. van Gijn, advocaat te Amsterdam,

[naam], geboren op [datum], wonende te [plaats], hierna te noemen: klager, juridisch adviseur: mr. S.S. van Gijn, advocaat te Amsterdam, 11 september 2012 De Klachtencommissie voor seksueel misbruik in de R.-K. Kerk van de Stichting Beheer & Toezicht i.z. Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland (rechtsopvolger van de Beoordelings-

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( )

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( ) Nummer Toegang: 2.25.75.54 Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel (1945-1946) De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Joke

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Versie 10-11-2016 2 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 2 Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Organisatie Medisch Contact, (1940) 1941-1945

Inventaris van het archief van de Organisatie Medisch Contact, (1940) 1941-1945 Nummer archiefinventaris: 2.19.053.02 Inventaris van het archief van de Organisatie Medisch Contact, (1940) 1941-1945 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1982 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Dossiers Vicariegoederen,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Dossiers Vicariegoederen, Nummer archiefinventaris: 2.09.35.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Dossiers Vicariegoederen, 1886-1979 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ****** Datum uitspraak: 7 augustus 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo

Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo Plaatsingslijst Archief Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo Archiefnummer: 369 Archiefnaam: KBGV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1920-1965 Katholiek

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Contact- Commissaris voor de Rijnvaart,

Inventaris van het archief van de Contact- Commissaris voor de Rijnvaart, Nummer archiefinventaris: 2.16.67 Inventaris van het archief van de Contact- Commissaris voor de Rijnvaart, 1936-1939 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, (1949)

Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, (1949) Nummer archiefinventaris: 2.20.38.01 Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, 1911-1936 (1949) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie