Nederlands Opleidingsonderdeel: Nederlands/Taalkunde I Code: Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Vakgroep:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlands Opleidingsonderdeel: Nederlands/Taalkunde I Code: 01.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Vakgroep:"

Transcriptie

1 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde I Code: Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: De Schryver Johan Andere docenten: Van Craenenbroeck Jeroen Doelstelling Taalkunde IA Spelling Of we het nu terecht vinden of niet, spelling is het onderdeel van de schriftelijke taalbeheersing waar we het eerst en het meest op beoordeeld worden. Het is dan ook normaal dat het onderwijs de leerlingen zo goed mogelijk voorbereidt op die hoge maatschappelijke eisen. Ervaring en onderzoek leren evenwel dat het met de spellingbeheersing van de leerlingen die het secundair onderwijs verlaten, niet goed gesteld is, ook niet als die leerlingen een bijzondere taalaanleg hebben. De bedoeling van deze cursus is dan ook in de eerste plaats de gebrekkige spellingbeheersing van de studenten te remediëren. De toekomstige taalspecialisten en leerkrachten moeten de spellingregels goed kennen, begrijpen, kunnen toepassen én kunnen uitleggen. Grammatica In de grammaticacursus worden de studenten vertrouwd gemaakt met de termen en de structuur van de traditionele grammatica, meer bepaald met die van de Algemene e Spraakkunst (1997). Deze theoretische kennismaking met de ANS heeft vooral een praktisch doel: als de studenten hun grammaticale problemen willen oplossen, moeten ze weten hoe een grammatica is opgebouwd en wat de erin gebruikte termen betekenen. De cursus is op die manier ook een voorbereiding op de grammaticacursus van het tweede bachelorjaar (Taalkunde IIA), waarin de concrete regels aan de orde zijn. De cursus is ook een ondersteuning voor de grammaticavakken in de vreemde talen. Taalkunde IB Syntaxis In de syntaxiscursus worden de begrippen en inzichten uit de Algemene e Spraakkunst herbekeken vanuit het perspectief van de generatieve taalkunde. Doel van deze benadering is de studenten meer inzicht te laten verwerven in de grammatica van het (en van natuurlijke taal in het algemeen) en hen vertrouwd te maken met taalwetenschappelijke manieren van redeneren. Niveau Uitdiepend Begincompetentie Eindtermen middelbaar onderwijs. De syntaxiscursus bouwt verder op de grammaticacursus uit de eerste leeractiviteit van dit opleidingsonderdeel en veronderstelt dus vertrouwdheid met het begrippenapparaat van de Algemene e Spraakkunst. Eindcompetenties Taalkunde IA 17/10/2007 /Taalkunde I Pagina 1

2 Voor het onderdeel grammatica: De studenten: - kennen en begrijpen de termen van de traditionele grammatica (Algemene e Spraakkunst), inz. de woord- en zinsleer; - kunnen die kennis ook toepassen: ze beheersen de taalkundige en redekundige ontleding; - begrijpen ook dat die grammatica geen perfect systeem is, en kunnen er hier en daar kritiek op formuleren. Voor het onderdeel spelling: De studenten: - kennen de regels van de e spelling, hebben inzicht in het systeem, kunnen de spelling toepassen en uitleggen aan anderen; - combineren een positieve attitude van nauwkeurigheid met een kritische ingesteldheid: ze kennen de sterke en zwakke punten van ons spellingsysteem. Taalkunde IB De studenten: - kunnen de tijdens de colleges ontwikkelde redeneringen reconstrueren; - zijn vertrouwd met de taalwetenschappelijke benadering van de grammatica van het ; - zijn in staat om de verworven inzichten toe te passen op een ongezien probleem of een ongeziene tekst. Leeractiviteit: /Taalkunde I/Taalkunde IA Studiepunten: 4 Semester: Semester 1 Docent(en): De Schryver Johan Inhoudsopgave Onderdeel grammatica Termen en begrippen van de Algemene e Spraakkunst: I. Het woord (de woordsoorten) III. De zin (algemene begrippen en zinsdelen) IV. Algemene verschijnselen (nevenschikking en samentrekking) Onderdeel spelling: De (officiële) e spelling: Basisprincipes, de klinkers, de tweeklanken, de medeklinkers, de werkwoordspelling, buigingsvormen, afleidingen, samenstellingen, hoofdletters, woordtekens, leestekens. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 39 Verwerking: 34 Taken: 39 Totaal: 112 Studiebegeleiding 17/10/2007 /Taalkunde I Pagina 2

3 De lessen zijn opgevat als begeleiding. Doorgedreven geïndividualiseerd spellingonderwijs met het computerprogramma (dat niet aangekocht hoeft te worden: op school beschikbaar). Het oefenboek voor spelling bevat alle oplossingen en is dus geschikt voor begeleide zelfstudie. De sleutels voor de vragen in het handboek spraakkunst en de oefeningen in het oefenboek voor spraakkunst zijn te vinden op het internet (begeleide (zelfstudie). Na afspraak of tijdens de spreekuren is er altijd overleg mogelijk. In augustus is er een monitoraatsdag voor de tweedezitters. Studiemateriaal Cursusmateriaal: Handboek Spelling, J. De Schryver - A. Neijt, Wolters Plantyn, ISBN: Cursusmateriaal: Oefenboek Spelling, J. De Schryver, Wolters Plantyn, ISBN: Cursusmateriaal: Software e Spelling, J. De Schryver, Wolters Plantyn, ISBN: Cursusmateriaal: Handboek Spraakkunst, De Schryver, Haeseryn & Rutten, Wolters Plantyn, ISBN: Cursusmateriaal: Oefenboek Spraakkunst, De Schryver & Haeseryn, Wolters Plantyn Evaluatie Organisatie Eerste examenkans januari - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van hetzelfde examen als voor de reguliere studenten. Dus: schriftelijk examen. Leeractiviteit: /Taalkunde I/Taalkunde IB Studiepunten: 2 Semester: Semester 2 Docent(en): Van Craenenbroeck Jeroen Inhoudsopgave Deze leeractiviteit sluit aan op de grammaticacursus uit het eerste semester. De begrippen en inzichten die daar aan bod kwamen, worden nu op een andere, meer taalwetenschappelijke manier belicht. Mogelijk gaat daarbij ook aandacht uit naar de Modern Grammar of Dutch, een generatief-taalkundige tegenhanger van de Algemene e Spraakkunst. De precieze inhoud van deze leeractiviteit zal aan het begin van het semester worden meegedeeld. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 13 17/10/2007 /Taalkunde I Pagina 3

4 Verwerking: 13 Taken: 12 Lectuur: 12 Totaal: 50 Studiebegeleiding Studenten met problemen of vragen kunnen altijd een afspraak maken. Studiemateriaal Cursusmateriaal: Toledo-cursus zal beschikbaar worden gemaakt Evaluatie Organisatie Eerste examenkans juni - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van hetzelfde examen als voor de reguliere studenten. 17/10/2007 /Taalkunde I Pagina 4

5 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalbeheersing I Code: Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1 Coördinerend docent: Van Coillie Jan Andere docenten: Vlasselaers Ann, De Belder Marijke Doelstelling De studenten ontwikkelen basisvaardigheden voor mondelinge en schriftelijke communicatie in de moedertaal. Ze leren zelfstandig problemen op te lossen op het vlak van uitspraak, woordgebruik, tekstopbouw en stijl en gebruiken daarbij de geschikte methoden en hulpmiddelen. Niveau Uitdiepend Begincompetentie Kennis als moedertaal. Eindcompetenties De studenten: - beheersen de standaarduitspraak van het ; - zijn vertrouwd met de belangrijkste naslagwerken van het en kunnen die efficiënt en kritisch gebruiken; - herkennen Belgisch-e woorden en wendingen en kunnen er het Algemeen e equivalent voor geven; - hebben inzicht in tekstopbouw en samenhang; - hebben kennis van methoden om teksten te structureren en samen te vatten; - hebben kennis van de basisbegrippen van stijlanalyse; - kunnen de tekstkwaliteit analyseren, gericht op structuur en stijl; - kunnen teksten herschrijven voor een welbepaald doel en publiek. Inhoudsopgave Schrijfvaardigheid In een eerste gedeelte van de cursus verwerven de studenten inzicht in hoe teksten zijn opgebouwd en samenhangen, met bijzondere aandacht voor verbanden en verwijzingen. Vervolgens leren ze met behulp van bouwplannen en vaste structuren de essentie van teksten te onderscheiden van bijkomstige informatie. Een tweede gedeelte is toegespitst op stijl. De studenten krijgen inzicht in wat de moeilijkheidsgraad, precisie, omslachtigheid, directheid en levendigheid van teksten bepaalt. Met gerichte oefeningen leren ze stijl te analyseren en teksten te herschrijven voor een welbepaald doel en publiek. Lexicologie: kennismaking met verschillende soorten naslagwerken. Opzoekoefeningen met de 17/10/2007 /Taalbeheersing I Pagina 1

6 belangrijkste woordenboeken voor het. De normkwestie in de e lexicografie: o.a. het Belgsich- in Van Dale. Oefeningen op Belgisch-e woorden en uitdrukkingen en hun Algemeen equivalent. Fonetiek: beknopte inleiding in de articulatorische fonetiek van het. Diagnostische uitspraaktest waarbij afwijkingen van de standaarduitspraak worden geïnventariseerd en met de studenten worden besproken. Uitspraakoefeningen die de studenten in staat stellen hun uitspraakafwijkingen weg te werken onder begeleiding in het talenpracticum en door zelfwerkzaamheid. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contactonderwijs: 46 Verwerking: 60 Taken: 25 Lectuur: 20 Totaal: 151 Studiebegeleiding Fonetiek en Lexicologie: monitoraat op aanvraag. Schrijfvaardigheid: In het eerste semester krijgen de studenten de gelegenheid om extra oefeningen te maken. Er is monitoraat voorzien in het tweede semester Studiemateriaal Cursusmateriaal: taalbeheersing I - Lexicologie, An Vlasselaers, Vlekho, Brussel Cursusmateriaal: taalbeheersing I - Fonetiek, An Vlasselaers, Vlekho, Brussel Cursusmateriaal: Klare Taal - efficiënt leren schrijven, J. Van Coillie, Davidsfonds - literair, ISBN: Cursusmateriaal: e Taalbeheersing Schrijfvaardigheid I, J. Van Coillie, Vlekho Evaluatie Organisatie Eerste examenkans: Lexicologie: permanente evaluatie op basis van de opdrachten (10%). Schriftelijk examen voor de oefeningen "Belgisch-" (15%). Fonetiek: permanente evaluatie voor de oefeningen in het talenpracticum (10%). Mondeling examen voor theorie en uitspraaktest (15%). Schrijfvaardigheid: schriftelijk examen (50%) Tweede examenkans: Lexicologie: Mondeling examen voor bespreking opdrachten (10%). Schriftelijk examen "Belgisch-" (15%) Fonetiek: mondeling examen voor theorie en uitspraaktest (25%). Schrijfvaardigheid: schriftelijk examen (50%). Eerste examenkans januari - Permanente evaluatie - aandeel van 10% januari - Schriftelijk examen - aandeel van 50% januari - Mondeling examen - aandeel van 15% januari - Permanente evaluatie - aandeel van 10% januari - Schriftelijk examen - aandeel van 15% 17/10/2007 /Taalbeheersing I Pagina 2

7 Tweede examenkans september - Mondeling examen - aandeel van 10% september - Schriftelijk examen - aandeel van 15% september - Mondeling examen - aandeel van 25% september - Schriftelijk examen - aandeel van 50% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die de toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van een schriftelijk en een mondeling examen en opdrachten. Het schriftelijk (schrijfvaardigheid en lexicologie) en het mondeling (fonetiek) examen behelzen dezelfde materie als voor de andere studenten. Als opdrachten schrijven de studenten voor fonetiek een verslag over hun persoonlijk oefentraject en maken ze voor lexicologie de opdrachten volgens hetzelfde tijdschema als de andere studenten. Bij de opdrachten is er geen individuele begeleiding. 17/10/2007 /Taalbeheersing I Pagina 3

8 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde II Code: Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: De Schryver Johan Andere docenten: Doelstelling e taalkunde IIA Deze cursus wil een selectief overzicht geven van de Algemene e Spraakkunst als normatief handboek, d.w.z. een boek met voorschriften, een boek dat je gebruikt als je wil weten hoe het moet. De bedoeling hiervan is de kennis van die structuren uit te breiden en inzicht te geven in de regionale en stilistische variatie van de grammaticale structuren. Anderzijds bouwen de studenten een kritische, gefundeerde houding op tegenover het normatieve taalbedrijf en de relatie ervan tot de taalwerkelijkheid. e taalkunde IIB Met deze cursus bouwen we verder op de inzichten die verworven zijn in het eerste semester (e Taalkunde IIA). Nu gaan we verder in op de taalpolitieke achtergronden in het algemeen en op de specifieke grammaticale hulpmiddelen in het bijzonder. Tegelijk bouwen we verder op de cursus van eerste bachelor (e Taalkunde I). We behandelen enerzijds een paar grammaticale thema's die relevant zijn in het kader van het vreemdetalenonderwijs (om interferentieproblemen te voorkomen): nevenschikking-balansschikking, relatiefzinnen, hulpwerkwoord gaan. Anderzijds knopen we aan bij de spellingcursus: we zorgen ervoor dat de spellingbeheersing niet verloren gaat (bespreking van concrete problemen; oefeningen) en we bespreken een aantal achtergronden bij de spelling. Niveau Inleidend Begincompetentie - Beheersing van het op moedertaalnveau. - Kennis en begrip van de termen en begrippen van de traditionele grammatica zoals in de ANS beschreven (=eindcompetenties ba1). Eindcompetenties De studenten: - kennen de belangrijkste voorschriften van de ANS, kunnen ze toepassen en eventueel relativeren/bekritiseren; - kennen het verschil tussen de taalwerkelijkheid zoals die door de taalkunde wordt beschreven, en de taalvoorschriften, die vaak niet het werkelijke taalgebruik weergeven; - begrijpen dat normering een relatieve, subjectieve aangelegenheid is en dat verschillende taalboeken elkaar dan ook vaak tegenspreken; - de studenten kunnen de voornaamste foute beoordelingscriteria bekritiseren: logische criteria, historische criteria, zuiverheid; 17/10/2007 /Taalkunde II Pagina 1

9 - hebben inzicht in de problematiek van de normatieve taalbeschrijving in Vlaanderen; - nemen een gefundeerd standpunt t.a.v. deze problematiek en kunnen dat gedocumenteerd verdedigen; - de studenten zijn vertrouwd met een aantal contrastief-grammaticale thema's; - de studenten beheersen alle spellingregels. Leeractiviteit: /Taalkunde II/Taalkunde IIA Studiepunten: 3 Semester: Semester 1 Docent(en): De Schryver Johan Inhoudsopgave 1. Selectief overzicht van de voorschriften uit de ANS (voornamelijk uit de hoofdstukken over de woordsoorten). 2. Bespreking en achtergronden. 3. Oefeningen op de grammaticale regels. 4. Spellingoefeningen (herhaling). Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 26 Taken: 26 Totaal: 78 Studiebegeleiding De lessen zijn opgevat als begeleiding. Desgewenst kan na afpsraak of op spreekuren altijd bijkomende uitleg gegeven worden. Studiemateriaal Cursusmateriaal: e grammatica II. (Over) de regels., J. De Schryver, Vlekho (syllabus) Cursusmateriaal: Oefeningen e grammatica II., J. De Schryver, Vlekho (syllabus) Cursusmateriaal: Handboek Spelling, J. De Schryver - A. Neijt, Wolters Plantyn, ISBN: Cursusmateriaal: Software e Spelling, J. De Schryver, Wolters Plantyn, ISBN: Evaluatie Organisatie Eerste examenkans januari - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% 17/10/2007 /Taalkunde II Pagina 2

10 Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van hetzelfde examen als voor de reguliere studenten. Leeractiviteit: /Taalkunde II/Taalkunde IIB Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Docent(en): De Schryver Johan Inhoudsopgave 1. Achtergronden taalpolitiek en taalbeschrijving in Vlaanderen. 2. Grammatica: enkele thema's in contrastief perspectief. 3. Spelling. Herhaling regels en achtergrondinformatie. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contactonderwijs: 13 Verwerking: 10 Zelfstudie: 55 Totaal: 78 Studiebegeleiding De lessen zijn opgevat als begeleiding. Desgewenst kan na afpsraak of op spreekuren altijd bijkomende uitleg gegeven worden. Studiemateriaal Evaluatie Organisatie Eerste examenkans juni - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van hetzelfde examen als voor de reguliere studenten. Dus schriftelijk examen. 17/10/2007 /Taalkunde II Pagina 3

11 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalbeheersing II Code: Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 2 Coördinerend docent: Raedts Mariet Andere docenten: Vermoortel Philip, Vlasselaers Ann, De Schryver Johan, De Belder Marijke Doelstelling Het doel van het opleidingsonderdeel is de communicatieve vaardigheid van de studenten te vergroten, zowel mondeling als schriftelijk. Niveau Uitdiepend Begincompetentie De studenten hebben de competenties verworven uit de cursus Taalbeheersing I. Beheersing van het op moedertaalniveau is vereist. Ze moeten in staat zijn om zich in behoorlijk uit te drukken en enige notie hebben van structuur en opbouw van teksten en voordrachten in het publiek. Eindcompetenties Mondeling: De studenten: - kunnen onvoorbereid in het publiek het woord nemen waarbij ze in staat zijn om vlot te spreken, keurige zinnen te vormen, hun taal te verzorgen en daarbij te letten op publiek, intonatie, mimiek, uitspraak en beheersing van de plankenkoorts; - kunnen op een vlotte en correcte manier een voordracht geven in keurig ; - kunnen de voordracht van andere studenten evalueren wat betreft structuur, begrijpelijkheid, articulatie, spreektempo, intonatie, non-verbaal gedrag, het omgaan met spreekschema en audiovisuele hulpmiddelen. Schriftelijk: De studenten: - hebben kennis van en inzicht in de basisbegrippen van de argumentatieleer; - kunnen de opbouw van redeneringen analyseren; - kunnen argumentaties kritisch beoordelen; - kunnen zelfstandig gefundeerde en genuanceerde argumentaties verwoorden; - kunnen drogredeneringen herkennen en kritisch doorlichten; - kunnen wetenschappelijke publicaties over schrijfvaardigheidsonderzoek kritisch lezen; - kunnen efficiënte teksten schrijven, goed gestructureerd, inhoudelijk relevant, overtuigend en aangepast aan medium, doel en publiek; - kunnen teksten van peers evalueren en van verantwoorde, bruikbare adviezen voorzien. Leeractiviteit: /Taalbeheersing II/Presenteren Studiepunten: 2 Semester: Semester 2 Docent(en): Vermoortel Philip, De Belder Marijke 17/10/2007 /Taalbeheersing II Pagina 1

12 Inhoudsopgave I. - Individuele improvisaties - Improvisaties over opgegeven thema s voor specifieke publieksgroepen - Creatieve improvisaties II. De studenten geven een korte (5 min.) en een langere (10 min.) voordracht over een vrij gekozen onderwerp. Ze letten hierbij in het bijzonder op volgende punten: - structuur - begrijpelijkheid - aantrekkelijkheid en vlotheid - taalgebruik - uitspraak en articulatie - spreektempo en intonatie - non-verbaal gedrag - gebruik van audio-visuele hulpmiddelen - omgaan met spreekschema - timing Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 20 Verwerking: 10 Taken: 20 Totaal: 50 Studiebegeleiding Individueel waar het nodig blijkt. Studiemateriaal Cursusmateriaal: studiemateriaal via docent Evaluatie Organisatie De evaluatie is permanent. De studenten staan bij verschillende gelegenheden voor de klas en worden telkens geëvalueerd. Het eindresultaat is niet het gemiddelde van alle prestaties, maar dat van de beste prestatie. Tijdens de werkcolleges moeten de studenten een keer improviseren, minstens een keer een opgelegde opdracht uitwerken en voor de klas brengen en een keer een speech houden over een onderwerp naar keuze. Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met intonatie, contact met het publiek, verzorgd, gebaren en mimiek, articulatie, uitspraak en humor. Daarnaast ook met de opbouw per soort speech en retorische technieken zoals die aan bod komen in het college "Argumenteren" en in dit college. De overige evaluatiecriteria worden uitvoerig besproken en ingeoefend. Voor de tweede zittijd dient de student twee uiteenzettingen voor te bereiden waarvan een volledig uitgeschreven en een aan de hand van een powerpointpresentatie. Een van de twee uiteenzettingen moet een overtuigingsspeech zijn en de andere moet een in hoofdzaak informatieve speech zijn. Op het examen verneemt de student van de docent welke van de twee speechers hij/zij effectief dient te houden. De andere speech (desgevallend de powerointpresentatie) wordt ingeleverd. De student dient op het examen ook nog een drietal minuten te improviseren over een onderwerp dat ter plaatse opgegeven wordt. De criteria voor 17/10/2007 /Taalbeheersing II Pagina 2

13 de toekenning van punten zijn dezelfde als die welke gehanteerd worden voor de studenten die zich gewoon inschrijven (zie hierboven). Eerste examenkans juni - Permanente evaluatie - aandeel van 100% Tweede examenkans september - Mondeling examen - aandeel van 100% Examencontract De studenten met een examencontract moeten twee uiteenzettingen voorbereiden waarvan een volledig uitgeschreven en een aan de hand van een powerpointpresentatie. Een van de twee uiteenzettingen moet een overtuigingsspeech zijn en de andere moet een in hoofdzaak informatieve speech zijn. Op het examen verneemt de student van de docent welke van de twee speechers hij/zij effectief dient te houden. De andere speech (desgevallend de powerointpresentatie) wordt ingeleverd. De student dient op het examen ook nog een drietal minuten te improviseren over een onderwerp dat ter plaatse opgegeven wordt. Bij de toekenning van een score wordt gelet op dezelfde aspecten als bij de studenten die zich gewoon inschrijven, te weten: intonatie, contact met het publiek, verzorgd, gebaren en miniek, articulatie, uitspraak en humor, structuur en argumentatiekracht. Leeractiviteit: /Taalbeheersing II/Schrijfvaardigheid en argumenteren Studiepunten: 4 Semester: Semester 2 Docent(en): De Schryver Johan, Vlasselaers Ann, Raedts Mariet Inhoudsopgave Schriftelijk: I. Argumentatie. Beknopte inleiding in de argumentatieleer met oefeningen. II. Schrijfvaardigheid - Kennismaking met enkele vormen van schrijfvaardigheidsonderzoek. - Schrijfoefeningen met peer evaluation. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contactonderwijs: 26 Individuele begeleiding: Verwerking: 80 Totaal: 106 Studiebegeleiding Schriftelijk Er is individuele feedback voorzien voor de schrijfoefeningen. Studiemateriaal Syllabus: Argumentatie en schrijfvaardigheid., M. Raedts, A Vlasselaers 17/10/2007 /Taalbeheersing II Pagina 3

14 Evaluatie Organisatie Eerste examenkans juni - Schriftelijk examen - aandeel van 50% juni - Permanente evaluatie - aandeel van 50% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van hetzelfde examen als voor de reguliere studenten. 17/10/2007 /Taalbeheersing II Pagina 4

15 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalbeheersing III Code: Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 2 Coördinerend docent: Van Coillie Jan Andere docenten: De Schryver Johan Doelstelling Het doel van e taalbeheersing III is de studenten inzicht te bieden in de basisvormen van professionele communicatie, zowel schriftelijk als mondeling en hen in te wijden in redactietechnieken. Ze leren teksten voor interne en externe communicatie kritisch te analyseren en te schrijven. Daarbij ligt het accent op zakelijke correspondentie. Brieven en mails zijn door de specifieke relatie tussen zender en ontvanger immers uitermate geschikt om inzicht te krijgen in de relatie tussen vorm en functie van schriftelijke communicatie. De studenten leren ook te reflecteren op hun mondelinge communicatie en verwerven technieken om efficiënt te communiceren in zakelijke tweeen groepsgesprekken. Binnen de leeractiviteit 'Correctie en redactie' is het de bedoeling dat ze de eerder verworven competenties op het gebied van spelling, grammatica, woordenschat, stijl en tekststructuur geïntegreerd toepassen. Zo worden ze voorbereid op een specifiek marktsegement waarin veel oud-studenten terechtkomen: dat van de correctoren en andere professionele tekstwerkers ('redacteuren'). Niveau Inleidend Begincompetentie De studenten beheersen de competenties uit e taalbeheersing en taalinzicht I en II. Beheersing van het op moedertaalniveau is vereist. Eindcompetenties De studenten: - kennen de belangrijkste conventies voor zakelijke correspondentie en vergaderverslagen; - kunnen zakelijke brieven en mails beoordelen; - kunnen zakelijke brieven en mails doel- en lezergericht formuleren; - kunnen efficiënt vergaderingen verslaan; - kunnen informatieve zakelijke teksten zoals persberichten opstellen en beoordelen; - hebben inzicht in theorieën over verbale en non-verbale communicatie; - kunnen reflecteren op hun eigen communicatie; - kunnen efficiënt luisteren en feedback geven; - beheersen de nodige gesprekstechnieken om efficiënt te interviewen en te solliciteren; - kunnen vergadergedrag beoordelen; - kunnen efficiënt vergaderen als deelnemer, secretaris of voorzitter; - zijn op de hoogte van de belangrijkste termen en begrippen uit de redactiewereld (zoals in Handboek Redactie beschreven); - kunnen een tekst grondig en professioneel corrigeren op het gebied van spelling en interpunctie, grammatica, stijl, structuur en woordenschat en ze kunnen hun correcties verantwoorden; - kunnen een tekst ook becommentariëren op het gebied van spelling en interpunctie, grammatica, stijl, structuur en woordenschat; - kennen de normen en staan er tegelijk ook kritisch tegenover, hebben er een eigen mening 17/10/2007 /Taalbeheersing III Pagina 1

16 over; - zijn op de hoogte van de laatste hulpmiddelen wat correctie en redactie betreft (boeken, software, websites, tijdschriften...). Leeractiviteit: /Taalbeheersing III/Correctie en redactie Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Docent(en): De Schryver Johan Inhoudsopgave Algemeen - Updating hulpmiddelen - Herhaling spelling, grammatica, woordenschat, stijlleer Correctie - Oefeningen gebruik correctietekens - Correctieoefeningen, bespreking achtergronden Redactie - Bespreking Handboek Redactie: zie lijst van verplichte en aanbevolen onderdelen op Toledo. - Oefeningen. Bespreking teksten. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 13 Verwerking: 27 Taken: 10 Zelfstudie: 25 Totaal: 75 Studiebegeleiding De lessen zijn opgevat als begeleiding. Desgewenst kan na afpsraak of op spreekuren altijd bijkomende uitleg gegeven worden. Studiemateriaal Cursusmateriaal: Correctie en redactie. Syllabus., J. De Schryver, Vlekho Cursusmateriaal: Handboek Redactie, L. Vroegindewey, Sdu Cursusmateriaal: Handboek Spelling, J. De Schryver - A. Neijt, Wolters Plantyn, ISBN: Cursusmateriaal: Onze Taal (Tijdschrift) Evaluatie Organisatie Eerste examenkans juni - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% 17/10/2007 /Taalbeheersing III Pagina 2

17 Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van hetzelfde examen als voor de reguliere studenten. Leeractiviteit: /Taalbeheersing III/Professionele communicatie Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Docent(en): Van Coillie Jan Inhoudsopgave In het onderdeel professioneel schrijven maken de studenten na een inleiding over vormen en functies van professionele teksten eerst kennis met de basisprincipes, vormgeving en opbouw van zakelijke correspondentie. Door gerichte oefeningen leren ze enkele briefvormen te beoordelen en efficiënt op te stellen. Vervolgens komen andere vormen van externe en interne schriftelijke communicatie aan bod, van over vergaderverslagen tot persberichten. In het onderdeel professionele gespreksvoering worden de studenten eerst geconfronteerd met theorieën die de complexiteit van communicatie verduidelijken. Vervolgens verwerven ze inzicht in non-verbale en verbale communicatie, luistervaardigheid, interactieprocessen en feedback om de verworven vaardigheden toe te passen in enkele specifieke gespreksvormen: het interview en het sollicitatiegesprek. Ten slotte krijgen ze een introductie in vergadersoorten en technieken. In oefeningen leren ze omgaan met storend vergadergedrag en effectiever te vergaderen. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 32 Verwerking: 25 Taken: 13 Lectuur: 5 Totaal: 75 Studiebegeleiding Door de interactieve lesvorm met oefeningen krijgen de studenten de kans problemen met de leerstof in de les zelf te bespreken. Daarnaast kunnen ze altijd een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met de docent of extra schrijfopdrachten maken, waarop ze individuele feedback krijgen. Studiemateriaal Cursusmateriaal: Professionele gespreksvoering, J. Van Coillie, Vlekho Cursusmateriaal: Professioneel schrijven, J. Van Coillie, Vlekho Evaluatie Organisatie De evaluatie bestaat uit permanente evaluatie en een mondeling examen. Voor de permanente evaluatie schrijven de studenten een sollicitatiebrief met cv, een vergaderverslag en een toepassing op de geziene stof tijdens de laatste les. Tijdens de vergadersessies worden ze beoordeeld op hun vergadergedrag. Ten slotte houden ze een logboek bij over de evolutie van hun gespreksvaardigheid tijdens het semester en maken ze een samenvatting van een artikel of hoofdstuk over mondelinge of schriftelijke communicatie, 17/10/2007 /Taalbeheersing III Pagina 3

18 aansluitend bij de cursus. Op het mondelinge examen krijgen ze een theorie- en een toepassingsvraag over gespreksvoering, houden ze met de examinator een kort interview of sollicitatiegesprek en lichten ze desgevraagd de extra lectuur en/of het logboek toe. Voor de tweede examenkans leggen de studenten een examen af met een mondeling en een schriftelijk gedeelte en corrigeren ze waar nodig de opdrachten uit de permanente evaluatie. Eerste examenkans juni - Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding - aandeel van 30% Tweede examenperiode - Permanente evaluatie - aandeel van 70% Tweede examenkans september - Schriftelijk en mondeling examen - aandeel van 100% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van een mondeling examen en opdrachten. Het mondeling examen is identiek aan dat voor de andere studenten. Als opdrachten houden de studenten een logboek bij over de evolutie van hun gespreksvaardigheden en maken ze enkele schrijfopdrachten (artikel over een zakelijke schrijfvorm, sollicitatiebrief met cv en vergaderverslag). Die opdrachten worden in overleg met de docent vastgelegd ten laatste 30 dagen na het begin van de colleges. 17/10/2007 /Taalbeheersing III Pagina 4

Inhoudsopgave Het eerste deel omvat theorie en oefeningen over de volgende topics: 1. le verbe, 2. le nom, 3. l adjectif, 4. le déterminant.

Inhoudsopgave Het eerste deel omvat theorie en oefeningen over de volgende topics: 1. le verbe, 2. le nom, 3. l adjectif, 4. le déterminant. Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde I Code: 03.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Peeters Isabelle Andere docenten: Catteau Hilde Doelstelling

Nadere informatie

Spaans Opleidingsonderdeel: Spaans - Wetenschappelijk/technische teksten Code: Vakgroep: 05.V.14 Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester:

Spaans Opleidingsonderdeel: Spaans - Wetenschappelijk/technische teksten Code: Vakgroep: 05.V.14 Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester: Vakgroep: Opleidingsonderdeel: - Wetenschappelijk/technische teksten Code: 05.V.14 Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester: Semester 2 Coördinerend docent: Merckx Liesbeth Andere docenten: Doelstelling

Nadere informatie

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1 BAF DOCENT(EN): Marianne De Graeve OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Frans Code: BAF-2201.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 * College:18 * College:18

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Monitoraat op maat. 4 februari 2010 Voorzitter Raad van Bestuur Linguapolis Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Monitoraat op maat. 4 februari 2010 Voorzitter Raad van Bestuur Linguapolis Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Taalstimulering academisch Nederlands voor studenten aan de Universiteit Antwerpen Monitoraat op maat Rapport derde jaar september 2008 augustus 2009 Datum afsluiting rapport Projectpromotor: Prof. Dr.

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting Cross Media Management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van het Hogeschool

Nadere informatie

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1,

Nadere informatie

Referentiekader taal en rekenen

Referentiekader taal en rekenen Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus Inhoud Colofon 4 Aan de slag met doorlopende leerlijnen taal en rekenen 5 Referentieniveaus taal

Nadere informatie

Leerplan NT2 Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3 Module 3 Pb 3

Leerplan NT2 Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3 Module 3 Pb 3 VSKO De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden Leerplan NT2 Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3 Module 3 Pb 3 STUDIEGEBIED

Nadere informatie

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN 2DE GRAAD BSO KANTOOR VERKOOP LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2006/0279/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair

Nadere informatie

ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/056

ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/056 ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2004 LICAP BRUSSEL ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER

Nadere informatie

Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus

Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus De referentieniveaus 1 Inhoud Aan de slag met doorlopende leerlijnen taal en rekenen 3 Referentieniveaus taal 1. Mondelinge Taalvaardigheid 1.1 Gesprekken 1.2. Luisteren 1.3. Spreken 2. Lezen 2.1 Zakelijke

Nadere informatie

Leerplan Secundair Onderwijs

Leerplan Secundair Onderwijs Leerplan Secundair Onderwijs Onderwijsvorm Vak Graad DBSO AV Project algemene vakken 3e graad Studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad Leerplannummer 2014/034 Nummer inspectie 2014/1042/1//D (vervangt

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Franse taal. Staatsexamen vmbo. Vakinformatie

Franse taal. Staatsexamen vmbo. Vakinformatie Franse taal Staatsexamen vmbo Vakinformatie 2005 Inhoudsopgave Opzet...3 Het centraal examen...3 Het commissie-examen...3 Het formaat van het leesdossier en de inzending ervan...6 Het cijfer voor het commissie-examen...6

Nadere informatie

Talige startcompetenties. Hoger Onderwijs. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Talige startcompetenties. Hoger Onderwijs. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Talige startcompetenties Hoger Onderwijs SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Talige startcompetenties Hoger Onderwijs Helge Bonset Hans de Vries augustus 2009 Verantwoording 2009 Stichting

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Modeldeeltraject 2 Afstudeerrichting Applicatie-ontwikkeling Afstudeerrichting Software Management Handleiding

Nadere informatie

Academische 2.0. Media- en Cultuurwetenschappen Universiteit Utrecht. Maart 2015

Academische 2.0. Media- en Cultuurwetenschappen Universiteit Utrecht. Maart 2015 Handleiding Academische Vaardigheden 2.0 Maart 2015 Media- en Cultuurwetenschappen Universiteit Utrecht 1 Voorwoord 3 1 Studeren: Zelfmanagement en voorbereiden 4 1. Een studieplanning maken 5 1.1 De gang

Nadere informatie

BRUSSEL t. Toegepaste taalkunde CAMPUS BRUSSEL. Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek

BRUSSEL t. Toegepaste taalkunde CAMPUS BRUSSEL. Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek BRUSSEL t Toegepaste taalkunde Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek CAMPUS BRUSSEL 2015-2016 Infomomenten OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. JUL. AUG. SEP. OPENLESDAGEN 16-20

Nadere informatie

VSKO. Leerplan. Opleiding JAPANS. Richtgraad 2.4. Modulair. Studiegebied Talen Secundair volwassenenonderwijs

VSKO. Leerplan. Opleiding JAPANS. Richtgraad 2.4. Modulair. Studiegebied Talen Secundair volwassenenonderwijs VSKO Leerplan Opleiding JAPANS Richtgraad 2.4 Modulair Studiegebied Talen Secundair volwassenenonderwijs Goedkeuringscode: 07-08/1843/N/G Juni 2008 De coördinatie berustte bij de netoverschrijdende werkgroep

Nadere informatie

Helder Schrijven INFORMATIEKUNDE, DEPARTEMENT INFORMATICA

Helder Schrijven INFORMATIEKUNDE, DEPARTEMENT INFORMATICA INFORMATIEKUNDE, DEPARTEMENT INFORMATICA Helder Schrijven Een introductiecursus voor het schrijven van verslagen behorende bij de module Mens, Maatschappij en ICT Robbert-Jan Beun 2013 U N I V E R S I

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: MEERTALIG SECRETARIAAT Modules: A Talen 780 lt B Secretariaatsbeheer 240 lt C Informatieverwerking

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ADMINISTRATIE VRIJE BEROEPEN. Derde graad TSO Derde leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ADMINISTRATIE VRIJE BEROEPEN. Derde graad TSO Derde leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ADMINISTRATIE VRIJE BEROEPEN Derde graad TSO Derde leerjaar Licap - Brussel D/1995/0279/040 - september 1995 Lessentabel

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Office management. 1eBa office management - medical mgt. Assistant/Hoger Afstandsonderwijs

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Office management. 1eBa office management - medical mgt. Assistant/Hoger Afstandsonderwijs Academiejaar 2008-2009 Programmagids Office management 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs Office management : 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs

Nadere informatie

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 Inhoudsopgave INLEIDING...2 1. SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 1.1. Het schrijven van een scriptie...3 1.2. Relatie student en docent...4 1.3. Het kiezen van een onderwerp...5

Nadere informatie

BIJ HET ONDERDEEL PRESENTATIEVAARDIGHEDEN

BIJ HET ONDERDEEL PRESENTATIEVAARDIGHEDEN Universiteit Twente Faculteit Gedragswetenschappen Instituut ELAN Lerarenopleiding Handleiding BIJ HET ONDERDEEL PRESENTATIEVAARDIGHEDEN augustus 2011 Inhoudsopgave: 0. Algemene zaken... 3 Doel... 3 Organisatie...

Nadere informatie

Opleidingsgids 2009-2010

Opleidingsgids 2009-2010 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Toerisme en Recreatiemanagement sgids 2009-2010 talent@work Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat

Nadere informatie

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur:

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur: Nederlandse taal en cultuur: Communicatiestudies Nederlandse literatuur Taal en ontwikkeling Taalstructuur en taalvariatie Interculturele communicatie Nederlandse taal en cultuur - deeltijd 2008 2009 Studiegids

Nadere informatie