Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg Ofte Pagina 1 Jaargang 9, no. 3 maart 2015

2 Voorwoord De afgelopen maand bracht de zorgsector weinig nieuwe wet- en regelgeving. Daarom is er in deze nieuwsbrief met name aandacht voor ontwikkelingen waar de zorgsector naar verwachting de komende periode mee te maken gaat krijgen. Zo wordt in de rubriek Uitgelicht het door de NZa aan VWS uitgebrachte advies over de toekomstige bekostiging van verpleging en verzorging in de Zorgverzekeringswet behandeld. Daarnaast wordt in deze rubriek aandacht geschonken aan het voornemen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) meer nadruk te leggen op de integrale verantwoordelijkheid van bestuurders in de zorg. Aan het einde van deze nieuwsbrief treft u een wat uitgebreidere bijdrage van Ten Holter/Noordam advocaten met een aantal lezenswaardige juridische berichten. In dit nummer: Voorwoord 2 Uitgelicht 3 Actuele ontwikkelingen in de zorg 6 Wet- en Regelgeving 9 Vastgoed en financiering 11 Bekostiging en beleidsregels V&V-sector en extramurale zorg 12 Bekostiging en beleidsregels GGZ-sector 18 Arbeidsaangelegenheden 19 Diversen/Overige nieuwsfeiten 23 Juridische Zaken 25 Geregeld in de Zorg is een uitgave van Verstegen accountants en adviseurs, bestemd voor relaties in de gezondheidszorg. Voor logistieke vragen: Voor inhoudelijke vragen: Redactie: Met medewerking van: Juridische bijdragen van: drs. F. (Frans) van der Plaat RA, L.G.J. (Bert) Mostert RA, drs. W.A.P. (Wim) Niemans van Niemans Consultancy B.V. Ten Holter/Noordam advocaten: - mr. L.R.T. (Leon) Peeters - mr. H.A.H.W. (Hugo) Meijer Bij het samenstellen van deze uitgave is uiterste zorgvuldigheid in acht genomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijk onjuiste of onvolledige informatie of voor schade die als gevolg hiervan ontstaat. Gezien het algemene karakter van de uitgave kunnen wij niet instaan voor toepassingsmogelijkheden in specifieke situaties. Alle rechten voorbehouden Pagina 2

3 Uitgelicht 1. Advies NZa m.b.t. de toekomstige bekostiging van verpleging en verzorging in de Zorgverzekeringswet De minister van VWS heeft de NZa gevraagd advies uit te brengen over de invulling van het 3-segmentenmodel voor de toekomstige bekostiging van extramurale verpleging en verzorging in de Zvw vanaf Daarbij gaat het bij het eerste segment om zaken als wijkgericht werken en populatiebekostiging -en dus geen bekostiging van een individueel zorgtraject-, bij het tweede segment om de feitelijke zorglevering en bij het derde segment om de resultaatbekostiging. De opdracht aan de NZa was daarbij het model nader uit te werken, zodat invoering mogelijk is. Bovendien was de opdracht in het bekostigingsmodel prikkels in te bouwen tot ontzorgen en het bevorderen van de zelfredzaamheid en dus het vermijden van productieprikkels, waarvan in het AWBZ bekostigingsmodel wel sprake was als het gaat om de bekostiging van extramurale verpleging en verzorging. In het advies van de NZa is het oordeel van de diverse veldpartijen meegenomen. Daarbij is vooral kritiek geuit op het onderscheid tussen het eerste en het tweede segment. De kern van het nieuwe bekostigingsmodel wordt gevormd door de bekostiging van de zorg door middel van vijf zorgpakketten en, in geval van zeer intensieve zorg een toeslag "zeer intensieve zorg" te declareren. Daarnaast staat centraal een bekostiging op grond van ingezette uren (kwantitatief criterium) en zorgzwaarte/deskundigheid (kwalitatief criterium). Het uiteindelijke doel is te komen tot een meer integrale bekostiging met als basis een declaratie van het geleverde zorgpakket per cliënt/patiënt. Daarbij is vooral ook bezien hoe tot een administratieve lastenverlichting kan worden gekomen en daarmee verband houdende registratieverlichting. De zorgpakketten kennen ieder een tariefsmaximum dat door de NZa zal worden vastgesteld en dat is opgebouwd uit een drietal hoofdcomponenten, te weten een prijs per uur, het aantal uren dat aan de orde is en een deskundigheidsmix/kwaliteit van de ingezette zorg. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders komen op basis van dit bekostigingsmodel een prijs per prestatie van maximaal de tariefswaarde overeen. Naast die zorgbekostiging kent het model een tweetal patiëntgebonden opslagen en twee populatiegebonden opslagen. De veldpartijen hebben tijdens de consultatie aangegeven de invoering van de nieuwe bekostiging te willen uitstellen met als redenen het eerst willen starten met zogenaamde proeftuinen, de wens van vooral de verzekeraars om bij de bekostiging uit te gaan van een soort casemix, zorgzwaarte en een geheel van patiëntkenmerken en de inschatting van veldpartijen dat een zorgvuldige invoering van die nieuwe bekostigingssystematiek meer tijd vergt. Mede vanwege het moeten aanpassen van declaratiestandaarden en IT- systemen. De NZa heeft laten weten geen voorstander te zijn van dat bepleitte uitstel en dat invoering per 1 januari 2016 weliswaar ambitieus is, maar toch haalbaar. Pagina 3

4 Wel geeft de NZa in haar advies aan dat, ook na invoering van het nieuwe bekostigingsmodel, te komen tot een verdere uitbouw van zaken als resultaatbekostiging, het integreren van de bekostiging van toewijsbare en niet-toewijsbare zorg, een doorontwikkeling van de prestatiestructuur, een herijking van tarieven en het waar mogelijk en wenselijk afbouwen van registratievereisten. 2. IGZ Toezicht en bestuurlijke verantwoordelijkheid Vanuit VGN is in maart aandacht geschonken aan het voornemen van IGZ om meer dan thans het geval is uit te gaan van een integrale verantwoordelijkheid van bestuurders in de zorg. In het op 19 februari 2015 gevoerde bestuurlijke overleg tussen de inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de VGN is vanuit IGZ aangegeven bij het toezicht op zorgorganisaties meer de nadruk te gaan leggen op die integrale verantwoordelijkheid als het gaat om zaken als veiligheid en kwaliteit. Daarbij is bedoeld voornemen beargumenteerd door te wijzen op de samenhang met de brief van VWS van 22 januari jl. over "goed bestuur in de zorg". Tijdens het overleg heeft IGZ aangegeven, dat dit voornemen past in de filosofie van meer risicogestuurd toezicht. Dus als duidelijk is dat het bestuur van een instelling "in control" is en daadwerkelijk stuurt op de kwaliteit van zorg én de veiligheid van de cliënten, is er voor IGZ geen aanleiding voor intensief toezicht. De VGN heeft ingestemd met deze gedachtegang. Goede interne kwaliteitsbewaking en verantwoording kunnen (en moeten) ertoe leiden dat het externe toezicht door IGZ efficiënter plaatsvindt en voorkomt stapeling van toezicht en verantwoording - met bijbehorende administratieve lasten. IGZ gaf tijdens het overleg ook aan dat het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg een belangrijke basis blijft voor de vormgeving van toezicht en verantwoording. Sterker nog, IGZ beschouwt dit zelfs als een voorbeeld voor andere branches. Een andere belangrijke uitkomst is dat de VGN en de IGZ de komende tijd samenwerken aan integratie van het toetsingskader dat IGZ hanteert in de gehandicaptenzorg: de "quick-scan methodiek" van de IGZ en het voornemen van de VGN tot een systematiek van zelfevaluatie en visitatie binnen de gehandicaptenzorg. 3. Zorgen omtrent nieuw zorgstelsel Ook in maart zijn vanuit de politiek (vooral de SP) en in de diverse nieuwsmedia met grote regelmaat zorgen geuit over het sedert 1 januari 2015 in werking getreden zorgstelsel. Kern van die bezorgdheid is gelegen in de constatering dat steeds meer mensen verdwalen in het nieuwe zorgsysteem en van het kastje naar de muur worden gestuurd. Zowel bij de NOS als bij de belangenorganisaties NPCF, Ieder (in) en de Ouderen Ombudsman trekken steeds meer mensen aan de bel. Daarbij wordt vooral geklaagd over slecht geïnformeerde medewerkers van helpdesks, onterechte doorverwijzingen, tijdrovende belrondes, onvindbare zorgdossiers en toegenomen formulierenstromen. Van doelstellingen als deregulering en administratieve lastenverlichting komt in de praktijk nog maar bitter weinig terecht! Pagina 4

5 Sinds 1 januari van dit jaar zijn zorgverzekeraars op grond van de Zorgverzekeringswet/ Zvw, het Rijk op grond van de Wet langdurige zorg /Wlz en gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning/wmo verantwoordelijk voor ieder een deel van de zorg. Het zorgaanbod en de daarbij van toepassing zijnde regels zijn zo grondig veranderd dat dit bij cliënten/patiënten tot soms grote verwarring leidt. Vooral in de wereld van de zorg voor gehandicapten impliceert het nieuwe zorgstelsel een toegenomen complexiteit. In concrete gevallen heeft het simpel verkrijgen van een PGB op grond van de AWBZ (van kracht t/m eind 2014) plaats gemaakt voor het moeten indienen van een drietal onderscheiden aanvragen op grond van de Wlz, de Zvw en de Wmo. Dat alles toch wel haaks op de breed uitgedragen één loket gedachte. Vanuit de SP zijn in maart weer Kamervragen gesteld over menselijk leed door de bezuinigingen, die veel gemeenten doorvoeren op de Wmo. 4. Indiening aanvragen zorginfrastructuur en subsidieregeling overgang kapitaalslasten Tot slot melden wij nog dat het formulier "aanvraag subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur 2015" op de website van de NZa staat sinds 27 februari Dit formulier is bedoeld voor de zorgaanbieders die in 2014 vanuit de AWBZ een vergoeding kregen voor die zorginfrastructuur. Het is zaak een aanvraag op grond van bedoelde subsidieregeling ondertekend vóór 30 april bij de NZa in te dienen. Dat geldt eveneens voor het indienen van het aanvraagformulier m.b.t. de mogelijke subsidie op grond van de zogenaamde overgangsregeling kapitaalslasten. Ook die aanvragen dienen vóór 30 april 2015 bij de NZa te worden ingediend. Pagina 5

6 Actuele ontwikkelingen in de zorg Van Rijn en Asscher verlagen eigen bijdrage Huishoudelijke Hulp Toelage (Bron: Ministerie van VWS - nieuwsbericht 23 maart 2015) Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Lodewijk Asscher (SZW) verlagen tijdelijk de eigen bijdrage voor het gebruik van de Huishoudelijke Hulp Toelage. In 2015 kunnen gemeenten met geld van het Rijk de eigen bijdrage van cliënten verlagen tot 5 per uur. Zo wordt het financieel aantrekkelijk voor mensen om gebruik te maken van de toelage en huishoudelijke hulp te houden. Het kabinet zet met de Huishoudelijke Hulp Toelage gericht in op het behoud van werkgelegenheid in loondienst en daarmee het voorkomen dat mensen uitstromen van loondienst naar alfahulpconstructies. Elke week zijn er meer gemeenten die hun bewoners de mogelijkheid geven om via deze regeling hun huishoudelijke hulp te organiseren. Betere bekendheid, minder administratieve lasten: Van Rijn en Asscher hebben in de afgelopen periode veel contact gehad over voortgang, mogelijkheden en kansen van de regeling met wethouders, aanbieders en landelijke organisaties als VNG, BTN en ActiZ. Op basis van voorstellen van deze organisaties is besloten tot de tijdelijke verlaging van de eigen bijdrage. Daarnaast wordt de bekendheid van de regeling onder cliënten verbeterd met een gezamenlijke communicatieaanpak door onder andere VNG, BTN en ActiZ. Om administratieve lasten weg te nemen wordt er gewerkt aan een landelijk systeem waarvan alle gemeenten en aanbieders gebruik kunnen maken bij de uitvoering van de regeling. Werkgelegenheid: Als een gemeente ervoor kiest de eigen bijdrage voor cliënten verder te verlagen ten laste van het Huishoudelijke Hulp Toelage budget, leidt dat in die gemeente mogelijk tot minder behoud van werkgelegenheid dan oorspronkelijk is berekend door de gemeenten en aanbieders in de ingediende plannen. Afronding op 5 minuten in Zvw en Wlz (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 5 maart 2015) Pagina 6 Afgelopen jaren is op verschillende wijzen afgerond door zorgaanbieders. Door NZa en ZN is eind 2014 gecommuniceerd dat afronding moet gebeuren per declaratiemoment naar de dichtstbijzijnde eenheid van 5 minuten. Niet alle softwareleveranciers hebben dit zo ingericht. ActiZ pleit voor coulance in de transitieperiode. Huidige praktijk: Momenteel worden er verschillende werkwijzen gehanteerd: opronding (standaard naar boven afronden) per zorgmoment; afronding per zorgmoment; opronding per periode (declaratiemoment); afronding per periode (declaratiemoment). Gezien eerdere uitspraken, zijn sommige softwareleveranciers er van uitgegaan dat opronding per zorgmoment nog steeds de gangbare werkwijze was. Daarnaast zijn er enkele softwareprogramma s waarin de zorgaanbieder zelf zijn keuze kan maken voor afrondingsmethodiek.

7 Als de werkwijze van de zorgaanbieder niet in lijn is met de afspraken die gemaakt zijn met de verzekeraar/zorgkantoor, lopen zij het risico dat materiële controle leidt tot afkeur en zij de verzekeraar terug moeten betalen. De huidige afspraken: De NZa-beleidsregels schrijven afronding voor op de dichtstbijzijnde veelvoud van 5 minuten, tenzij er een andere afspraak is. Bij de Wlz beleidsregel geldt in tegenstelling tot eerdere jaren dat er schriftelijke toestemming nodig is van het zorgkantoor om hier van af te wijken. Dit is echter pas zeer laat gecommuniceerd en hier is door de NZa niet specifiek op gewezen. De zorgkantoren schrijven in het declaratieprotocol voor dat er per declaratiemoment wordt afgerond. Door sommige zorgkantoren is echter ook afronding na 4 weken gesteld. In de Wlz documenten wordt het onderscheid tussen afronding en opronding niet duidelijk gemaakt. In de Zvw is de verplichting verder uitgewerkt in het contract. Hierin (artikel 16) schrijven de verzekeraars voor dat aan het einde van elke declaratieperiode afgerond moet worden naar de dichtstbijzijnde eenheid van 5 minuten. De wijze waarop deze registratie plaatsvindt is aan de zorgaanbieder (deze maakt zelf keuze in minuten of zorgplan is realisatie). Standpunt ActiZ: ActiZ wil niet dat in 2015 de afrondingseisen worden aangepast ten opzichte van vorige jaren. Met de overgang naar 2015 is reeds een flinke bezuiniging doorgevoerd bij onze leden. Ook zijn er fikse investeringen gevraagd voor aanpassing van ICT- en werkprocessen. Door ZN is pas op een zeer laat moment aangegeven dat zij de voorkeur geven aan afronden per declaratiemoment. Ook de aanpassing in de beleidsregel is pas gedaan aan de vooravond van 1 januari. Softwareleveranciers hebben daarom niet de tijd gekregen deze aanpassingen in hun systemen door te voeren. Daarenboven hebben zorgaanbieders niet de kans gehad om hun begroting en daarbij passende bedrijfsvoering aan te passen. Het doorvoeren van de gestelde registratieregels stelt ons voor een onmogelijke opgaaf: onze ICT-systemen kunnen dit in een deel van de gevallen niet aan en een extra bezuiniging in 2015 kunnen en willen wij niet dragen. Temeer ook omdat wij zien dat hierdoor onbillijke situaties ontstaan: Een zorgaanbieder die heeft geïnvesteerd in automatisering om de verpleegkundigen te ontlasten en met een scanner ter plaatse registreert hoeveel tijd is besteed aan een cliënt, wordt door verzekeraars afgerekend op afrondingsmethodiek. Een zorgaanbieder die dit niet heeft geautomatiseerd en nog tijd schrijft in Excel, kan niet worden gecontroleerd op afronding en heeft hiermee een financieel voordeel. Daarnaast is het zo dat bij het scansysteem de code vaak in het zorgplan zit en, op wens van de cliënt, niet op de voordeur. Dit levert een tijdsverlies van enkele minuten per cliënt. Wij willen daarom pleiten voor coulance op de afrondingsmethodiek voor de duur van ten minste heel Wij achten dit in lijn met de bestuurlijke toezeggingen om de ICT-eisen in 2015 haalbaar te houden en daar waar niet tijdig afspraken zijn gemaakt uit te gaan van 2015=2014. Stand van zaken: ZN beraadt zich momenteel over haar standpunt. Indien verzekeraars/zorgkantoren coulance toe zouden willen passen voor (een deel van) 2015, zal de NZa dit ook toe moeten staan. Nog onduidelijk is hoe groot de ruimte bij de NZa is hiervoor. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij hierover berichten. Pagina 7

8 Schippers: Helderheid voor patiënt over kwaliteit en kosten zorg (Bron: Ministerie van VWS - nieuwsbericht 2 maart 2015) Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag een rigoureus plan gepresenteerd dat patiënten het komend jaar meer en betere info geeft over de kwaliteit en kosten van hun zorg. Schippers vindt dat patiënten recht hebben om te weten wat de kwaliteit is van de zorg die ze krijgen. Hiervoor is zij met alle partijen in de zorg een groot en intensief programma gestart. Door het inzetten van een groot aantal acties weten patiënten straks waar ze welke kwaliteit van zorg kunnen verwachten, welke vragen ze aan hun behandelaar moeten stellen en weten ze van tevoren wat een behandeling gaat kosten. Om alle acties mogelijk te maken trekt Schippers jaarlijks 5 miljoen extra uit. Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met patiënten, artsen, zorgverzekeraars en het Kwaliteitsinstituut. Acties: De afgelopen jaren zijn stappen gezet om de kwaliteit van de zorg inzichtelijk te krijgen en te verbeteren. Het moet volgens Schippers sneller, breder en zichtbaarder. Behandelrichtlijnen van artsen worden samengevat in begrijpelijke taal, er komen keuzehulpen die mensen helpen bij het kiezen tussen behandelopties, op ZorgKaartNederland.nl kunnen patiënten ervaringen delen. Er komt voorlichtingsmateriaal in wachtkamers over 'Samen Beslissen' en op de website Kiesbeter.nl komt informatie over honderden behandelingen. Dit is slechts een kleine greep uit de vele acties die komend jaar door de verschillende partijen worden uitgevoerd. Verzekeraars gaan zorg inkopen op basis van de kwaliteitseisen die gezamenlijk met patiënten en artsen zijn vastgesteld en door het Kwaliteitsinstituut zijn ingeschreven. Overzicht acties in 2015: Alle acties die komende tijd ingezet worden om de kwaliteit en kosten van de zorg inzichtelijk te maken, zijn in een compleet overzicht beschikbaar. Inkoopbeleid Zorgverzekeringswet 1 april a.s. gepubliceerd (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 5 maart 2015) Onder andere als gevolg van het actuele debat over artikel 13 Zvw wordt het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars op 1 april a.s. openbaar. Een onderdeel van het debat over artikel 13 betreft het tijdig inzage geven in de plannen met betrekking tot de inkoop van de verschillende onderdelen uit de Zorgverzekeringswet door de zorgverzekeraars. Voor de leden van ActiZ betreft dat in ieder geval: de wijkverpleging, de GRZ en de kraamzorg. Van de verschillende verzekeraars horen wij dat zij van plan zijn om te publiceren wat tot de mogelijkheden behoort. Niet op alle onderdelen zullen verzekeraars compleet kunnen zijn. Naar verwachting geeft men dan wel zicht op de procedure die men gaat volgen. Het advies aan u is om de websites van de zorgverzekeraars goed in de gaten te houden. Publicatie inkoopbeleid Wlz: Met betrekking tot de Wet langdurige zorg (Wlz) blijft in principe 1 juni a.s. het moment waarop zorgkantoren het inkoopbeleid publiceren. Pagina 8

9 Wet- en Regelgeving Voorschrift Zorgtoewijzing Wlz herijkt (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 24 maart 2015) Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het Voorschrift Zorgtoewijzing 2015 voor de Wlz aangepast. Ten tijde van het vaststellen van het eerdere document konden nog niet alle consequenties van de Wlz worden overzien. Nu heeft ZN de verduidelijkingslag kunnen maken. Het Voorschrift Zorgtoewijzing 2015 maakt deel uit van de overeenkomst tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. Dat geldt ook voor aangepaste versies. De veranderingen die zijn doorgevoerd betreffen verduidelijkingen nu er meer zicht bestaat op de Wlz. ActiZ heeft er bij ZN op aangedrongen in het vervolg aanpassingen op onderdelen van de overeenkomst eerst voor te leggen aan de branche alvorens deze te publiceren. Het nieuwe Voorschrift Zorgtoewijzing 2015 is beschikbaar op de site van ZN. Daar vindt u een versie van het Voorschrift Zorgtoewijzing 2015 met en zonder wijzigingen. Ook is een herziene vertaaltabel toegevoegd. Aanvraagformulier Zorginfrastructuur 2015 online (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 13 maart 2015) Sinds 27 februari staat het formulier Aanvraag subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur 2015 op de site van de NZa. Dit formulier is bestemd voor zorgaanbieders die in 2014 een vergoeding voor zorginfrastructuur in hun AWBZ-budget hadden. Per 1 januari 2015 is de beleidsregel zorginfrastructuur vervallen. Deze is overgegaan in een subsidie onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze tijdelijke subsidieregeling geldt voor projecten die vóór 1 juli 2013 gestart zijn. Het Excel document om deze subsidie voor 2015 aan te vragen, is op de ActiZ website te downloaden. Bijlagen: In het aanvraagformulier is opgenomen dat een aantal bijlagen moet worden meegestuurd. Het gaat in ieder geval om het activiteitenplan en de begroting. Navraag bij de NZa heeft geleerd dat deze bijlagen verplicht moeten worden bijgevoegd. Er kan niet worden volstaan met een toekenning van het zorgkantoor uit het verleden. De uitleg die de NZa daarbij geeft luidt als volgt: De subsidieregeling heeft een andere wettelijke basis dan de beleidsregel die eerder gold. Voor de toetsing door de NZa aan de regeling zijn onderliggende documenten nodig. De NZa beschikt niet over alle in het verleden door de zorgaanbieder bij het zorgkantoor aangeleverde documenten. Ook moet de NZa de uitvoering van de subsidieregeling afzonderlijk verantwoorden aan andere overheidsinstanties. Toetsing: Ook als in eerdere jaren sprake was van een bijdrage zorginfrastructuur op basis van de beleidsregel, wordt opnieuw getoetst. Hiermee wordt niet beoogd om een nieuwe beoordeling van projecten die doorlopen en recht hebben op de subsidie. Het doel is om te controleren of de ingediende projecten nog lopen. Een wijkvoorziening bijvoorbeeld die inmiddels is gesloten, kan niet in aanmerking komen van de subsidie. Soms zijn voor projecten nieuwe contracten afgesloten na de goedkeuring. Als het contract alleen in technische zin is hernieuwd, heeft dat geen consequenties voor de toekenning van de subsidie. De NZa zal de aanvragen individueel beoordelen, ook op dit punt. Pagina 9

10 Toekomst: Deze subsidieregeling betreft de tijdelijke regeling zorginfrastructuur Hoe het er vanaf 2018 uit gaat zien, is iets waarover het ministerie van VWS zich de komende tijd gaat buigen. De verwachtingen die wij als zorgaanbieders hebben van een nieuwe regeling, bespreken we in het ActiZ platform Zorg & Technologie en worden vervolgens ingebracht bij het ministerie. Met de bijbehorende circulaire (zie ActiZ website) wordt u geïnformeerd over de wijze waarop de aanvragen voor 2015 kunnen worden ingediend. In het aanvraagformulier is per onderdeel een toelichting opgenomen. De NZa heeft de voorkeur voor elektronische indiening van het formulier. Aanvragen moeten in elk geval ondertekend vóór 30 april 2015 bij de NZa worden ingediend. Aanvraag subsidieregeling overgang kapitaallasten (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 3 maart 2015) De NZa heeft het aanvraagformulier voor de subsidieregeling overgang kapitaallasten gepubliceerd. Aanvragen moeten vóór 30 april zijn ingediend. Begin januari bent u geïnformeerd over de subsidieregeling zelf; zie hiervoor ons ledenbericht Subsidieregeling overgang kapitaallasten Nu heeft de NZa in een circulaire (zie ActiZ website) de procedure en indieningsvereisten gepubliceerd. Het aanvraagformulier zelf is te vinden via een link op de ActiZ website. ActiZ heeft naar aanleiding van het vorige bericht enkele vragen van leden ontvangen of deze aanvraag nodig is als zij geen opgave hebben ingediend met uitsplitsing tussen Wlz productie en Wmo productie, maar wel Wmo zorg (begeleid wonen/ggz-c) leveren. Het antwoord is dat deze aanvraag dan niet nodig is; de NZa kan via de Wlz de overgangsregeling kapitaallasten blijven uitvoeren. Palliatief Terminale Zorg in Wlz: reparatie toegang cliënten met ZZP of zorgprofiel, die deze niet hebben verzilverd in Wlz instelling (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 2 maart 2015) Eind vorige week heeft ActiZ van het ministerie van VWS te horen gekregen dat er een onbedoelde aanscherping in de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 heeft plaatsgevonden ten opzichte van het AWBZ beleid. Wijziging: Vanwege deze aanscherping is het bij mensen met een ZZP of zorgprofiel die deze niet verzilveren in een Wlz instelling, onmogelijk om voor het zorgprofiel VV Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg in aanmerking te komen. Daarnaast is het vanwege regelgeving voor de zorgkantoren in deze situatie niet mogelijk om rechtmatig bij een MPT/PGB meer kosten te betalen dan de kosten voor het zorgprofiel/zzp VV 10. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 wordt dit beleid herzien. Indicatiestelling zorgprofiel: Er is inmiddels contact geweest tussen CIZ en VWS over het weer opstarten van de indicatiestelling voor het zorgprofiel Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg voor mensen met een ZZP of zorgprofiel die deze niet verzilveren in een Wlz instelling. VWS draagt zorg voor het aanpassen van de Beleidsregels indicatiestelling Wlz Pagina 10

11 Dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 om de indicaties die het CIZ op verzoek van VWS in geval van schrijnende situaties inmiddels heeft afgegeven, te legitimeren. Hier vindt u nadere uitleg over de gemaakte afspraken. Ten opzichte van de lijn onder de AWBZ, blijft staan dat de beoordeling of en hoe de zorg doelmatig en verantwoord thuis kan worden geleverd, aan het zorgkantoor is. Het CIZ hoeft dit bij de indicatiestelling dan ook niet meer uit te vragen. Hindernissen: Regels verhinderen momenteel verder dat zorgkantoren extra kosten bovenop een ZZP V&V 10 kunnen toewijzen bij mensen die deze zorg buiten een Wlzinstelling wensen te ontvangen. Om dit weer mogelijk te maken zal de Regeling langdurige zorg worden aangepast. Dit betreft het MPT en het PGB, en dus niet het VPT. Het ministerie van VWS heeft hierover een mail aan ZN gestuurd met het verzoek om de aanvullende zorgtoewijzing weer op te starten. Vastgoed en financiering Zorghuizen besparen in drie maanden ,- dankzij Energiestrijd (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 24 maart 2015) 38 zorghuizen door heel Nederland hebben tijdens de Energiestrijd Zorghuizen in drie maanden tijd bespaard op energiekosten. Op initiatief van meneer De Leeuw, Urgenda, Habion en partners is er een besparing op het energieverbruik gerealiseerd van 16%, met behoud van comfort en zonder voorinvestering. Zorghuis Sint Petrus uit Boekel, werd 20 maart uitgeroepen tot winnaar met een besparing van 55% en Met 70 bewoners is dat 286 per bewoner. Met de Energiestrijd Zorghuizen willen de initiatiefnemers laten zien hoe gemakkelijk zorghuizen op een positieve en betrokken manier geld kunnen besparen. Door in te zetten op bewuste gedragsverandering resulteert deelname aan de Energiestrijd Zorghuizen in een positieve bijdrage aan het milieu. Daarnaast realiseren zorgorganisaties een kostenbesparing die geïnvesteerd kan worden in duurzame maatregelen of besteed kan worden aan zorg. [ ] Van groot tot klein: Gemakkelijke maatregelen zoals de verwarming een graadje lager zetten, tijdschakelaars op de verlichting plaatsen en technische installaties opnieuw inregelen leveren meteen resultaat op. Zo werd een warmtetransportpomp beter afgesteld, wat direct een besparing van 400,- per jaar betekent. Een ander mooi voorbeeld was dat met een tijdschakelaar op het verwarmd biljart 1,50 per dag en 500,- per jaar bespaard wordt. Met vele originele acties, zoals een quiz, Warme Truiendag, mascotte Lampie, speldjes, bijeenkomsten en andere activiteiten hebben alle zorghuizen enthousiast meegedaan. Behalve het competitie element was het voor de zorghuizen vooral belangrijk om: te zeggen wat je doet, doen wat je zegt en laten zien wat je doet. Kijk voor een overzicht van alle deelnemende zorghuizen, de standen, tips en acties op de website. Pagina 11

12 Resultaten Woonmonitor 2015! Senioren nog onbekend met nieuw en divers woonaanbod (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 24 maart 2015) Nieuwe woonvormen voor ouderen zijn nog onbekend, terwijl die hard nodig zijn nu veel verzorgingshuizen sluiten en het overgrote deel van de senioren tot op hoge leeftijd zelfstandig blijft wonen. Meer dan de helft van de 75-plussers woont alleen, huurt een woning en overweegt alleen te verhuizen als er zorg en ondersteuning nodig is. Dat blijkt uit De Woonmonitor 2015, een landelijk onderzoek van Bureau Vijftig en het Aedes- Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Uit het onderzoek blijkt verder dat 62% van de plussers die deelnamen aan het onderzoek, zich gezond voelt en dat 90% tevreden is over zijn woonsituatie. Ruim 30% wil nooit meer verhuizen; van de 75-plussers is dat zelfs 44%. En toch, als er zorg nodig is, voor partner of zichzelf, of als de huisarts of specialist aandringt, is verhuizen een optie. Naast de honkvaste groep is er blijkt uit de resultaten ook een grote groep die wel een verhuizing overweegt. De belangrijkste reden om te verhuizen is om kleiner te wonen. Het argument om te verhuizen als er zorg nodig is, geldt vooral voor de groep die nog geen concrete plannen heeft. Senioren betalen nu gemiddeld 500 tot 750 voor hun woning, inclusief gas, water en licht. En ze willen bij een verhuizing dezelfde woonlasten betalen. Voor diensten aan huis is men bereid zo n 100 per maand neer te leggen. Daarbij zijn de klusjesman, huishoudelijke hulp en glazenwasser het meest populair. Traditionele woonvormen zoals aanleunwoningen, seniorenwoningen, serviceflats en woonzorgcomplexen zijn het meest bekend (70-80% van de respondenten kent deze woonvormen). Wat opvalt is dat ouderen veel minder bekend zijn met nieuwe woonvormen, zoals moderne hofjes (11%), mantelzorgwoningen (2%) en kangoeroewoningen (2%). Van de mensen die de nieuwe woonvormen wel kennen, zou een groter deel daar wel willen wonen. Daarbij komt naar voren dat het opleidingsniveau zeer bepalend is voor de kennis over woonvormen. En dat jonge ouderen beter bekend zijn met de woonvormen dan de 75-plusser. * + Bekostiging en beleidsregels V&V-sector en extramurale zorg Terugblik AO kwaliteit verpleeghuizen (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 19 maart 2015) Staatssecretaris Van Rijn heeft 19 maart 2015 het Plan van Aanpak Kwaliteit Verpleeghuiszorg besproken in de Tweede Kamer. Wat naar voren kwam in dit algemeen overleg (AO) vindt u uitgewerkt in dit bericht. In het AO was er kamerbreed veel bijval om een maatschappelijk debat op gang te brengen. ActiZ heeft zich ook sterk gemaakt om dit punt een plek te geven in het plan van aanpak. De staatssecretaris gaf aan dat ActiZ het voortouw gaat nemen in dit maatschappelijk debat. Hij waarschuwde dat dit maatschappelijk debat moeilijke vraagstukken zal opleveren die niet zomaar eenduidig beantwoord of opgelost zullen worden. Pagina 12

13 Verschillende partijen herkenden zich in de passages van het plan waarin ook staat dat ouder worden soms ontluisterende kanten heeft. Dit feit, het leven zelf, kan dit plan natuurlijk niet wegnemen. 200 pilots kwaliteitsverbetering: Als ActiZ hadden we samen met NPCF en ZN al een bericht uitgedaan over een eerste uitwerking van een plan voor deze pilots, omdat we daar ook snel mee aan de gang willen. Verschillende partijen in de Kamer hebben gemengde gevoelens bij de pilots. Sommige partijen willen nog veel meer locaties betrekken. Anderen refereren aan ERAI en vragen wat we daarvan hebben geleerd. Van Rijn zelf was heel enthousiast over de pilots en gaf de indruk ver te willen gaan op gebied van regelvrij experimenteren. Ontwikkelingen Persoonsvolgende bekostiging (PVB): Verschillende partijen hebben gevraagd wanneer er vervolgstappen komen met PVB. Van Rijn gaf aan dat dit aan de orde komt bij de vernieuwingsagenda. Dan zal hij komen met een analyse van voors en tegens van PVB. In grote lijnen nam hij hier al een voorschot op, zoals hij eerder heeft gedaan: het is goed voor de invloed van individuele cliënten (die hiertoe in staat zijn), maar is mogelijk een nadeel voor de continuïteit van zorg of die van de zorginstelling. Meerjarencontracten geven de stabiliteit die nodig is voor investeringen en innovatie. Is er ruimte voor extra geld?: Van Rijn staat open voor een debat over de vraag of extra geld nodig is. 'Meer geld' is echter niet vanzelfsprekend dé oplossing. Er zijn nu ook instellingen die prima uitkomen met het budget van 210 per dag (zie ook animatie van ActiZ op Youtube). Van Rijn doet niet op voorhand de toezegging dat de taakstelling 2017 van 500 miljoen van tafel is (hier vroeg de SP om). Bij de Voorjaarsnota is het geëigende moment om het hierover te hebben, volgens Van Rijn. Normen voor personeel en overhead: Verschillende partijen, met name SP en PVV hielden een pleidooi voor een personeelsnorm. Otwin van Dijk (PvdA) begon over een overheadnorm. Van Rijn stelde dat dit uitgezocht kan worden in de 200 pilots. Vanuit SP kwam het verzoek om een dwarsdoorsnede te maken van de bedrijfsvoering van slechte verpleeghuizen uit het IGZ rapport van vorig jaar en van goede verpleeghuizen. Ook om te bepalen welk niveau van overhead (nog) acceptabel is. Van Rijn heeft dit toegezegd voor het einde van het jaar. Van Rijn verwees daarbij ook naar ActiZ die al bezig is' met een benchmark in de zorg. Kleine zorgorganisaties aan tafel: De SGP nam duidelijk stelling voor kleine zorginstellingen. Zorginkoop laat zien dat er een beweging is richting schaalvergroting/- fusering. Kleinere instellingen komen lastig aan tafel bij zorgkantoren. Dit staat dan haaks op de wens om kleinschalige zorg dicht bij de burger te regelen. Van Rijn deed de toezegging hierover in gesprek te gaan met de zorgkantoren. Overgangsrecht ZZP EN VPT: Het CDA deed ook nog de oproep aan Van Rijn om met een praktische oplossing te komen voor de situatie van ongeveer cliënten met laag ZZP en VPT en hun overgangsrecht. Veel belangstelling pers: Het plan van aanpak verpleeghuiszorg staat ook in de belangstelling van de pers. Op 13 maart ging EenVandaag in op de situatie van ouderen die moeten verhuizen om de zorg die zij nu krijgen, te kunnen behouden. Pagina 13

14 Ook kwam het Plan van Aanpak Kwaliteit verpleeghuizen aan de orde; donderdag sprak Laurent de Vries, bestuurder van Viattence hierover op radio 1. Gebruik AGB-code bij declaratie wijkverpleging (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 19 maart 2015) Het is verplicht de instellings-agb te vermelden bij de declaratie voor wijkverpleging. Dit blijkt in praktijk nog niet bij alle partijen duidelijk. Zoals gemeld in de landelijke werkgroep op 9 maart jl. heeft de NZa signalen ontvangen dat er declaraties worden ingediend door aanbieders en met name ZZP'ers zonder dat de AGB zorginstellingscode (is iets anders dan een AGB code) wordt vermeld. Dit is niet correct, op grond van de regeling NR/CU-730 dient een zorgaanbieder bij zijn declaratie zijn AGB-instellingscode te vermelden. Als deze ontbreekt dan zou de zorgverzekeraar de geleverde zorg niet mogen vergoeden. Het gaat in het kader van de NZa regelgeving (voor verpleging en verzorging beleidsregel BR/CU-7123 en regeling NR/CU-730, voor het MBI BR/CU-7124 en regeling NR/CU-731) om de AGB-instellingscode. Deze AGB-instellingscode is van belang in het kader van de verantwoording, contractering en declaratie en is noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de gerealiseerde omzet per aanbieder. Het gaat hier niet om de ook bestaande AGBcode die sommige individuele zorgaanbieders tevens hebben. Ook voor ZZP-ers (verplegende of verzorgende) geldt dat zij bij declaratie een eigen AGB-instellingscode moeten hebben. Deze zouden zij bij Vektis moeten kunnen verkrijgen. Verplegenden/verzorgenden in dienst van een zorginstelling hoeven geen eigen individuele AGB-instellingscode te hebben en kunnen volstaan met de AGBinstellingscode van de zorginstelling waar men in dienst is. Buiten de verplichting om onder vermelding van AGB-instellingscode te declareren vallen (uitsluitend): de aanbieders die op grond van het BUB zijn uitgezonderd van tariefregulering, te weten de zorgaanbieders die onder eigen verantwoordelijkheid individuele VV leveren die niet onder de aanspraak valt; en de informele aanbieder die onder PGB niet beroeps- of bedrijfsmatig zorg levert. Nota aan PGB wijkverpleging mag voortaan in minuten (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 17 maart 2015) Pagina 14 Op verzoek van Per Saldo heeft ZN de standaard restitutienota aangepast. Zij accepteren nu ook nota s in minuten. ZN verzoekt zorgaanbieders om de nieuwe nota te gebruiken. Aanpassing PGB restitutienota: Binnen de Zorgverzekeringswet is het gebruikelijk geleverde zorg te registreren in eenheden van 5 minuten. Dit is daarom ook zo opgenomen in de PGB restitutienota die gebruikt kan worden voor declaratie van PGB zorg in de Zvw. Echter, Per Saldo heeft aangegeven dat deze manier van registreren voor PGB houders niet werkbaar is. Zij stellen dat PGB houders de zorg moeten kunnen declareren en controleren in de notatievorm van uren en minuten. Hierbij wordt wel afgerond op eenheden van 5 minuten. Dus 1 uur en 23 minuten wordt 1:25 (ofwel 17 x 5 minuten). Dit signaal van Per Saldo heeft ertoe geleid dat ZN de voorbeeldnota die gebruikt kan worden voor PGB declaratie zal worden aangepast. De PGB-houder mag declareren in uren en minuten. De zorgverzekeraar maakt vervolgens de vertaling naar eenheden van 5 minuten.

15 De restitutienota zal worden aangepast zodat beide notitievormen aanwezig zijn. Hierop kan dus zowel in uren en minuten worden geregistreerd als in eenheden van 5 minuten. Indien u gebruik maakt van de restitutienota of een van de formulieren beschikbaar gesteld door de verzekeraar om zorg in rekening te brengen bij PGB-houders, vraagt ZN u om het gewijzigde formulier op te nemen in uw systeem. De PGB-houder kan dan makkelijker uw nota lezen. De wijzigingen hebben geen invloed op reeds ingediende declaraties of nog in te dienen declaraties als deze via de PGB-houder verlopen. ActiZ: behoud VPT voor cliënten met een laag ZZP (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 17 maart 2015) Gesol met bejaarden was de titel van de uitzending van EenVandaag op vrijdag 13 maart jl., waarin de problematiek van cliënten met een laag ZZP die met een Volledig Pakket Thuis (VPT) wonen centraal stond. ActiZ pleit ervoor, ook in de uitzending, dat deze cliënten het VPT kunnen behouden en niet gedwongen worden te kiezen voor ondersteuning/zorg uit de Wmo/Zvw of voor verhuizen naar een zorgorganisatie. Het gaat om circa ouderen met een lichte zorgvraag (met een ZZP 1, 2 en 3) die met een VPT de afgelopen tijd weer zelfstandig zijn gaan wonen of langer thuis zijn blijven wonen. Als gevolg van het overgangsrecht van de Wet langdurige zorg moeten deze uiterlijk voor 1 januari 2016 kiezen of zij zelfstandig willen blijven wonen, met zorg en ondersteuning uit de Zvw en de Wmo óf (terug) naar het verzorgingshuis. Met dat laatste is het onzeker welke ondersteuning en zorg de cliënt gaat krijgen, temeer daar de Wmo en wijkverpleging ook te kampen heeft met bezuinigingen. Deze mensen behouden overigens wel het recht om altijd nog te verhuizen naar een verzorgingshuis; ook als ze nu besluiten thuis te blijven wonen. Zie ook het eerdere ledenbericht op de ActiZ website. Door deze relatief klein groep te dwingen een keuze te maken, is de kans groot dat ze op basis van onzekerheid over hun toekomst er toch voor kiezen terug te verhuizen naar een verzorgingshuis. Waar de kosten van zorg en ondersteuning aanzienlijk hoger zijn dan thuis wonen met een VPT. Dit is een bizarre situatie die haaks staat op het kabinetsbeleid dat er juist op gericht is om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, ook om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden. EenVandaag heeft afgelopen vrijdag 13 maart aandacht aan de kwestie besteed. Eerder, op 28 februari, heeft dagblad Trouw een artikel over de problematiek op de voorpagina gepubliceerd met als titel Bizar dilemma voor ouderen. Zorgaanbieders hebben de afgelopen jaren veelal intensief overlegd met cliënten om langer thuis te gaan of blijven wonen met een volledig pakket aan zorg. Dit is mede ingegeven door het inkoopbeleid van zorgkantoren die de afgelopen jaren minder zorg voor cliënten met een laag ZZP hebben gecontracteerd omdat de nieuwe cliënten niet meer in aanmerking kwamen voor een laag ZZP. Zorgaanbieders hebben daarbij de afbouw van vastgoed ter hand genomen. Bij ongewijzigd overgangsbeleid moeten zorgaanbieders opnieuw het gesprek aangaan om de keuze en keuzemogelijkheden te bespreken terwijl de huidige zorgvorm VPT in lijn is met het kabinetsbeleid. ActiZ dringt er bij het ministerie van VWS en bij de politieke partijen op aan dat deze mensen het VPT kunnen behouden, ook na dit jaar. De Tweede Kamer heeft over de kwestie aan de staatssecretaris vragen gesteld en willen een zgn. 30-ledendebat. Het 30-ledendebat moet nog worden gepland. Pagina 15

16 Eerste effecten WMO-inkoop op dagbesteding en respijtzorg (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 16 maart 2015) Mantelzorgers ervaren oplopende kosten en gemeenten vergeten respijtzorg. Dagbesteding voor mensen met dementie (nb. niet de dagbehandeling) is soms wel tot 50% gekort in de inkoop volgens Alzheimer-Nederland. Gemeenten vergeten respijtzorg mee in te kopen volgens Binnenlands Bestuur. De inventarisatie in februari van het overgangsjaar 2015 die Alzheimer-Nederland heeft gedaan onder bijna zeventig aanbieders van dagactiviteiten, 25 gemeenten en bijna negenhonderd mantelzorgers laat grote veranderingen zien. Veel personeel is door vrijwilligers vervangen en het vervoer is nog niet goed geregeld. Dit leidt tot hogere lasten (eigen bijdragen) en hogere inzet (vervoer) voor mantelzorgers, die daardoor minder gebruik lijken te gaan maken van deze mogelijkheden. Niels Uenk en Jan Telgen van de Universiteit Twente hebben de WMO-inkoop door gemeenten voor 2015 onderzocht voor Binnenlands Bestuur. Volgens de onderzoekers neemt ongeveer negentig procent van alle gemeenten de inkoop van 2014 als basis voor dit jaar. Dat komt omdat 2015 een overgangsjaar is en men verplicht is om overgangscliënten dezelfde of vergelijkbare zorg te leveren dan vorig jaar. Dus het is logisch dat gemeenten niet met allerlei nieuwe condities en leveranciers aan de slag zijn gegaan. De (incidentele) respijtzorg is niet meegenomen in de (globale) contractering. Gemeenten verwijzen dan vaak naar het aanvragen van een PGB, wat juist dan voor mantelzorgers een extra belasting vormt. Uitkomsten evaluatie inkoop Geriatrische Revalidatiezorg (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 14 maart 2015) Naast de inkoop langdurige zorg en wijkverpleging onderzocht ActiZ dit jaar, voor de derde keer, ook de inkoop geriatrische revalidatiezorg. De uitkomsten bevestigen de beelden over toegenomen administratieve lasten bij zorgaanbieders, als gevolg van individuele inkoop. Daarnaast blijkt uit de rapportage dat het opnemen van deze zorgvorm in de Zvw ertoe heeft geleid dat het aantal cliënten toeneemt en de gemiddelde opnameduur afneemt. Tot slot is te zien dat er een verschuiving van capaciteit lijkt plaats te vinden: de helft van de respondenten geeft aan een toename van productie te zien, de helft geeft aan een afname van productie te zien. Respons en verantwoording: 69 zorgorganisaties hebben de enquête volledig ingevuld. Dit komt neer op een respons van circa 50%. De resultaten in deze enquête zijn representatief op landelijk niveau. Ontwikkelingen ligduur, aantal cliënten en ambulante zorg: De Geriatrische Revalidatiezorg is in 2013 onder de werkingssfeer van de zorgverzekeringswet gebracht. Sinds deze periode is te zien dat het aantal cliënten is toegenomen. Meer dan 50% geeft aan dat zij meer cliënten hebben opgenomen dan voorgaande jaren. De productieafspraken zijn echter (in euro s) vergelijkbaar ten opzichte van voorgaande jaren. De groei van het aantal cliënten wordt tot dusver opgevangen binnen de bestaande kaders, onder meer doordat de gemiddelde opnameduur is gedaald en (in mindere mate) de overgang naar thuis beter verloopt door de inzet van ambulante vervolgzorg. Pagina 16

17 Ervaringen beleidswijzigingen geneesmiddelen en hulpmiddelen: Een aantal zaken vragen in regelgeving extra aandacht. Zo geeft een groot deel (35%) van de respondenten aan dat zij problemen ervaren bij het maken van afspraken omtrent de dure geneesmiddelen met ziekenhuizen, ook voorziet 59% problemen t.a.v. de bekostiging van boven budgettaire hulpmiddelen uit het tarief. Tevens geeft 59% van de zorgorganisaties aan dat zij incidenteel een cliënt opnemen die langer dan 6 maanden behandeld moet worden. ActiZ zal deze gegevens gebruiken in haar gesprekken met de NZa over deze onderwerpen. Toegenomen administratieve lasten na afschaffing representatiemodel: In 2015 is voor het eerste geen sprake van inkoop door zorgverzekeraars via het representatiemodel. Zorgorganisaties maakten zodoende afspraken met individuele verzekeraars. Dat het representatiemodel is losgelaten, levert de zorgorganisaties aanzienlijk zwaardere administratieve lasten op. De administratieve lasten worden door 83% van de respondenten als verslechterd ervaren. Verdere aanbevelingen: Respondenten geven aan dat zij met name willen dat de inkoop geüniformeerd wordt, zowel op proces als op inkoopcriteria. Vervolgstappen: Voor ActiZ zijn de uitkomsten aanleiding om met zorgverzekeraars, de NZa en het Ministerie van VWS in gesprek te gaan. Meer tijd nodig voor bekostigingsmodel wijkverpleging (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 25 februari 2015) De NZa adviseert VWS om de wijkverpleging te bekostigen op basis van vijf zorgzwaartepakketten. ActiZ vindt dat op basis van het NZa advies geen onderbouwde keuze voor een nieuw bekostigingsmodel gemaakt kan worden. Een nieuw bekostigingsmodel is zeker nodig, vindt de brancheorganisatie, maar dat moet gebaseerd worden op outcome, te meten in kwaliteit van leven en gezondheidswinst. Dat moet echter goed onderzocht en in de praktijk getest worden. De wijkverpleging wordt per 1 januari 2015 vanuit de zorgverzekeringswet bekostigd, waar voorheen het geld uit de AWBZ kwam. Daar hoort een nieuw bekostigingsmodel bij. De NZa adviseerde de bewindslieden van VWS over de manier waarop de wijkverpleging structureel bekostigd kan worden. ActiZ wil graag dat er snel een nieuw model komt in plaats van het oude uurtje-factuurtje model. De brancheorganisatie maakt zich echter grote zorgen dat er nu overhaast een bekostigingsmodel wordt opgetuigd, dat in de praktijk niet zal blijken te werken. Juiste prikkels: Het uitgangspunt moet volgens ActiZ de cliënt zijn en de gezondheidswinst en de kwaliteit van leven die de zorg toevoegt voor de cliënt. ActiZ heeft de NZa laten weten dat in een nieuw bekostigingsmodel vier onderdelen aandacht behoeven: cliëntgebonden zorg, beschikbaarheidsvoorzieningen, wijkgericht werken en outcome. Daarbij benadrukt ActiZ het belang van onderzoek naar hoe prikkels ingebouwd kunnen worden die daadwerkelijk leiden tot aandacht voor de vier onderdelen. Pagina 17

18 Toetsen aan de praktijk: Om tot een goed en werkbaar financieringsmodel te komen, is het volgens ActiZ noodzakelijk om ervaring op te doen in proeftuinen waarbij meerdere modellen in de praktijk getoetst worden. De nieuwe manier van zorgen en ontzorgen door de wijkverpleging kan niet slechts vanaf de tekentafel ontworpen worden; dat geeft geen enkele garantie dat de beoogde doelen ook in praktijk behaald gaan worden. Die doelen: zorg gericht op ontzorgen en sturing op outcome zijn essentieel om de transformatie in de langdurige zorg succesvol te maken. Inzet van ActiZ: ActiZ heeft deze week aan minister Schippers en staatssecretaris van Rijn een brief gestuurd waarin ActiZ haar grote zorgen kenbaar maakt en onderbouwd als het gaat over de voortgang van dit dossier en de (mogelijke) invulling van het bekostigingsmodel. Bekostiging en beleidsregels GGZ-sector Langdurige GGZ gestart in de Wmo (Bron: GGZ Nederland - nieuwsbericht 13 maart 2015) De overheveling van de financiering van een deel van de langdurige GGZ van het Rijk naar gemeenten is sinds januari 2015 een feit. De eerste monitor van 2015 over de voortgang Wmo van GGZ Nederland en de RIBW Alliantie laat zien dat de langdurige ggz de eerste fase van de transitie goed heeft doorstaan. Over continuïteit van zorg en ondersteuning voor cliënten zijn afspraken gemaakt. Ook toonden gemeenten zich bereid om noodoplossingen te bedenken, zoals bevoorschotting, zodat de zorg voor mensen zo min mogelijk in gevaar komt. Er is, zowel op landelijk als lokaal niveau, hard gewerkt om de overgang goed te laten verlopen. Werk te verzetten: Toch laat de monitor zien dat er de komende tijd nog wel werk te verzetten valt. Zo maakt de structuur van veel gesloten contracten onduidelijk hoeveel zorg en ondersteuning daadwerkelijk geleverd gaat worden. Ook is er sprake van forse tarief- en volumekortingen o.a. vanwege onduidelijkheid over budgetten en cijfers. Die onduidelijkheid bestaat er met name over de budgetten voor beschermd wonen. Deze zorgvorm is zonder korting overgegaan van het Rijk naar gemeenten. GGZ Nederland is dan ook blij dat er (zoals het zich nu laat aanzien) een nieuw onderzoek komt naar de omvang en de verdeling van het budget over verschillende gemeenten. Andere onderwerpen die aandacht vragen zijn bijvoorbeeld dat de toegang tot de langdurige ggz in de Wmo nog niet in alle regio s goed geregeld is, en dat het zorgaanbod onder druk staat. De inloopfunctie GGZ en dagbesteding dreigen in 2016 zelfs te verdwijnen. Een zinvolle dagbesteding is volgens GGZ Nederland echter cruciaal om de ingezette koers van beddenafbouw te realiseren. Zorgaanbieders wijzen hierbij op het risico van verwaarlozing, terugval, toename crisisopname en toename veiligheidsrisico s indien op lokaal niveau niet kan worden voldaan aan de zorgbehoefte van deze kwetsbare groep. GGZ-aanbieders geven verder aan dat ze te maken hebben met heel veel verschillende eisen van gemeenten op het gebied van kwaliteit, registratie, declaratie en verantwoording. Die veelheid komt de zorg niet ten goede, maar leidt tot extra administratieve lasten en financiële risico s. Pagina 18

19 Het is belangrijk deze aandachtspunten op te lossen om patiënten en cliënten goede zorg te blijven bieden. GGZ Nederland doet dit graag in samenwerking met partners, zoals de VNG en het ministerie van VWS. Wmo 2015: Per 1 januari valt een deel van de langdurige GGZ onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Dat is wettelijk geregeld in de Wmo Gemeenten financieren op ggz gebied voor hun inwoners beschermd wonen, algemene voorzieningen (zoals dagbesteding en inloop GGZ) en maatwerk voorzieningen (zoals individuele begeleiding). Arbeidsaangelegenheden Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (ova) 2015 (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 17 maart 2015) Maandag 16 maart 2015 heeft het CPB het Centraal Economisch Plan 2015 (CEP 2015) gepubliceerd. Op basis van de gegevens van het CEP kan het definitieve ova percentage 2015 worden berekend. Dit definitieve cijfer, zoals u dat hieronder ziet uitgewerkt, is fors lager dan de eerdere raming die wij op 3 november jl. publiceerden op basis van de Macro-economische Verkenningen 2015 (MEV) van het CPB. Dit effect wordt veroorzaakt door een lagere verwachte contractloonontwikkeling en een hogere daling van de werkgeverslasten. Beide ontwikkelingen hebben een drukkend effect op het ova percentage. Definitieve ova 2015 Contractloonontwikkeling 1,10% Incidenteel 0,00% Werkgeverslasten sociale verzekeringen en pensioen -/- 1,02% Totaal 0,08% Het cijfer voor de ontwikkeling van het incidenteel is op grond van het Zorgakkoord voor de periode op nul gesteld. Met het Zorgakkoord zijn twee zaken geregeld. In de eerste plaats is het ova-convenant in stand gebleven, dit terwijl in het regeerakkoord nog werd gesproken over opschorting van dit convenant. In de tweede plaats is een bijdrage geleverd aan het aanpassen van de oorspronkelijke maatregelen van het kabinet inzake de langdurige zorg. Eerste voorlopige raming ova 2016: Op basis van het CEP kan ook een eerste raming van de ova 2016 worden berekend. De raming dient met alle voorzichtigheid te worden gebruikt omdat de gegevens in de loop van 2015 en begin 2016 nog aanmerkelijk kunnen wijzigen. In september van dit jaar zullen wij aan de hand van nieuwe CPB cijfers nieuwe ramingen opstellen. In maart 2016 volgt de definitieve berekening van de ova Pagina 19

20 Eerste raming ova 2016 Contractloonontwikkeling 1,40% Incidenteel 0,00% Werkgeverslasten sociale verzekeringen en pensioen 0,31% Totaal 1,71% Oude ketenbepaling Wet werk en zekerheid blijft gelden van 1 juli 2015 tot 1 april 2016 (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 20 maart 2015) Op 27 januari 2015 is de nieuwe Cao VVT definitief in werking getreden. De CAO-VVT heeft een looptijd van 1 september 2014 tot 1 april Vanwege het overgangsrecht ketenbepaling Wet werk en zekerheid is op de arbeidsovereenkomst en de BBL-leer/arbeidsovereenkomst aangegaan op of na 1 juli 2015 de oude ketenbepaling van toepassing tot 1 april Overgangsrecht ketenbepaling Wwz per 1 juli 2015: In de CAO VVT is geregeld dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt opgevolgd volgens het bepaalde in artikel 7: 668a BW (ketenbepaling), dit geldt ook voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een kraamverzorgende, waarbij rekening dient te worden gehouden met een overgangsmaatregel waarin wordt afgeweken van artikel 7: 668a BW (art. 2.2 CAO). De wetgever heeft in het overgangsrecht ketenbepaling van de Wet werk en zekerheid (Wwz) eerbiedigende werking toegekend aan een CAO die op 1 juli 2015 van kracht is en waarin artikel 7: 668a BW, zoals deze luidde voor 1 juli 2015, van toepassing is verklaard of waarbij toepassing is gegeven aan de afwijkingsmogelijkheid bij CAO van artikel 7: 668a BW. Onder het overgangsrecht blijft in dat geval, artikel 7: 668a BW, zoals deze luidde voor 1 juli 2015, en de afwijkingsmogelijkheid bij CAO, gelden tot de looptijdtijd van de CAO (art. XXIIe lid 1 Wwz). Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd aangegaan op of na 1 juli 2015: Vanwege het van toepassing zijn van het overgangsrecht is tot 1 april 2016 op de arbeidsovereenkomst aangegaan op of na 1 juli 2015 art. 2.2 leden 1 en 2 CAO van toepassing, waarin artikel 7: 668a BW, zoals deze luidde voor 1 juli 2015, is overgenomen en een overgangsmaatregel is opgenomen voor de kraamzorg. De BBL-leer/arbeidsovereenkomsten valt onder artikel 2.2 CAO VVT en telt als arbeidsovereenkomst mee in de keten van opvolgende arbeidsovereenkomsten in de zin van art. 7: 668a BW. Vanwege het van toepassing zijn van het overgangsrecht, is op de BBL-leer/arbeidsovereenkomsten aangegaan op of na 1 juli 2015 artikel 7: 668a BW, zoals deze luidde voor 1 juli 2015, van toepassing tot 1 april 2016 (looptijd CAO VVT). Uitzondering: De arbeidsovereenkomst van de vakantiekracht valt buiten de werkingssfeer van de CAO VVT, dit laat onverlet dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd volgens het BW. Dit houdt in dat op de arbeidsovereenkomst met een vakantiekracht aangegaan op of na 1 juli 2015 de nieuwe ketenbepaling en het overige overgangsrecht ketenbepaling, zoals geregeld in leden 2 en 3 artikel XXIIe Wwz, geldt. Pagina 20

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015 > Retouradres Postbus 20350 2500 EA DEN HAAG Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) N O T I T I E Aan : Leden IVVU Van : Kees Weevers Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) Datum : 13 oktober 2014 Op 4 maart 2014 hebben minister Schippers en staatssecretaris

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen.

Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen. Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen. Wijzigingen versie 1.14 t.o.v. versie 1.13 Toevoeging stap 5 Kostprijzen, aandachtspunten Wlz Informatie

Nadere informatie

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten:

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten: > Retouradres Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

ZORGINKOOP PRESENTATIE

ZORGINKOOP PRESENTATIE ZORGINKOOP PRESENTATIE voor Themadag CNV in Nijkerk Woensdag 25 mei 2016 door Sabrina Weij Zorginkoper / Relatiebeheerder Care Inhoud presentatie Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW Transities / overhevelingen

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c / Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Wijkverpleging Onderhandelingsresultaat transitie Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Onderwerpen Aanspraak wijkverpleging Toegang Overgang voor cliënten 2014-2015 Transitieperiode Nieuwe bekostigingssystematiek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 597 Toekomst AWBZ Nr. 213 Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 26 september 2011. Het besluit tot het doen van een aanwijzing kan niet

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Zilveren Kruis Zorgkantoor Zilveren Kruis Zorgkantoor Contractering subsidieregelingen Extramurale behandeling 2016 EXTRAMURALE BEHANDELING Recent is de subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) in de Staatscourant gepubliceerd.

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Per 1 januari 2015 worden grote veranderingen in de zorg van kracht. De Hervorming Langdurige Zorg is één van de ingrijpendste veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Vragenlijst Geriatrische revalidatiezorg: productie 2013 en zorgcontractering 2014

Vragenlijst Geriatrische revalidatiezorg: productie 2013 en zorgcontractering 2014 Vragenlijst Geriatrische revalidatiezorg: productie 2013 en zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Zorgverzekeraars Nederland Mei2017 (versie 0.2) Verduidelijking en correctie beleid zorgkantoren 2017 op 3 thema s De zorgkantoren hebben naar

Nadere informatie

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 158 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

2016D21474. Lijst van vragen

2016D21474. Lijst van vragen 2016D21474 Lijst van vragen De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Algemene Rekenkamer inzake het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Vragen over inkoop & contractering Is de inkoop bijzondere zorgsoorten ook voor nieuwe aanbieders weggelegd? Voor de zorgsoorten PTZ, IKZ, ketenzorg/casemanagement

Nadere informatie

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017.

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017. Ministerie van VWS Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2333 Vragen van de leden

Nadere informatie

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014 > Retouradres VWS, Postbus 20350, 2550EJ DEN HAAG de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Directie Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F

Nadere informatie

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 De vragenlijst start met algemene vragen rondom de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in 2014. De vragen over de zorgcontractering 2015 vindt

Nadere informatie

Toelichting. : Wendy van Neer. Datum : 20 mei Betreft : verantwoorde inkoop zorg en ondersteuning Kenmerk :

Toelichting. : Wendy van Neer. Datum : 20 mei Betreft : verantwoorde inkoop zorg en ondersteuning Kenmerk : Toelichting Van : Wendy van Neer Datum : 20 mei 2016 Betreft : verantwoorde inkoop zorg en ondersteuning 2015 Kenmerk : 16.0004452 De gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren,

Nadere informatie

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam onderwerp Opmerking aanbieder(s) Reactie gemeente Wij zouden graag zien dat de start bij Begeleiding Individueel 2,01 uur per 4 weken is en als eerste vorm van hulpverlening geldt en dus niet de waakvlam.

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Van Telefoonnummer adres Kenmerk beleidsregels 2013 en juni 2013

Van Telefoonnummer  adres Kenmerk beleidsregels 2013 en juni 2013 Memo Aan brancheorganisaties Van Telefoonnummer E-mailadres 030 296 89 12 hhendriks@nza.nl Onderwerp Datum beleidsregels 2013 en 2014 26 juni 2013 Geachte mevrouw, mijnheer, De directie Care heeft een

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Primair proces. Levering

Primair proces. Levering Primair proces Levering Kan een zorgaanbieder weigeren een cliënt na 1-1-2015 te begeleiden (als er te weinig cliënten in een regio zijn)? Mag een Wlz-cliënt die de zorg geleverd krijgt middels een Vpt

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van VWS DLZ Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T

Nadere informatie

Uitgebreide resultaten voor de overige sectoren zijn terug te vinden in de toelichting.

Uitgebreide resultaten voor de overige sectoren zijn terug te vinden in de toelichting. -PERSBERICHT- Utrecht, 26 september 2014 - EFFECT ONRECHTMATIGE DECLARATIES ZIEKENHUIZEN BEPERKT - In de afgelopen maanden hebben alle ziekenhuizen in opdracht van minister Schippers een zelfonderzoek

Nadere informatie

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht Rapportage Evaluatie Zorginkoopprocedure 2015 Net als in de afgelopen jaren heeft ActiZ ook dit jaar de zorginkoopprocedures laten onderzoeken. De leden van ActiZ hebben hiervoor een enquête in kunnen

Nadere informatie

1. Zorgplicht leidend voor zorgverzekeraars, niet

1. Zorgplicht leidend voor zorgverzekeraars, niet Aan Van Vaste Commissie VWS, Tweede Kamer der Staten Generaal Zorgverzekeraars Nederland Doorkiesnummer (030) 698 82 42 Datum 14 oktober 2015 Onderwerp AO Wijkverpleging Heeft u vragen of wilt u meer informatie

Nadere informatie

Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013

Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013 Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 AJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015 BELEIDSREGEL Budgettaire kader Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk MNAA/djon/Regulering /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk MNAA/djon/Regulering / Ministerie van VWS t.a.v. drs. M.J. Van Rijn, staatssecretaris postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur.

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 29 september 2017 Ons kenmerk TIP/U201700697 Lbr: 17/054 Telefoon (070) 373 8421 Bijlage(n) - Onderwerp Regeling zorginfrastructuur Samenvatting De

Nadere informatie

Ontwikkeling van het macro budget langdurige zorg voor de gehandicaptensector

Ontwikkeling van het macro budget langdurige zorg voor de gehandicaptensector Ontwikkeling van het macro budget langdurige zorg voor de gehandicaptensector Inleiding In deze factsheet staan de macro budgetontwikkelingen voor de gehandicaptensector beschreven. Per domein wordt aangegeven

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016 Bijeenkomst cliëntenraden Wlz 22 maart 2016 Programma - Doel van de ochtend - Terugblik inkoop Wlz 2016 - Inkoop Wlz 2017 - Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) - Waardigheid & Trots -

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013. Max Bijwaard

Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013. Max Bijwaard Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013 Toekomst ouderenzorg Max Bijwaard Manager VV&T Oost Te bespreken onderwerpen Nieuwe structuur inkoopafdelingen zorgkantoor Visie Achmea op de langdurige zorg

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Casusbeschrijving Pleyade

Casusbeschrijving Pleyade Casusbeschrijving Pleyade Bekostiging Specialist ouderengeneeskunde buiten het verpleeghuis Colofon: D. van der Velden, sr. Beleidsadviseur Pleyade November 2016 Visie Pleyade Pleyade wil de kwetsbare

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Inleiding In juni 2013 publiceerde de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

Nadere regel Verpleging en verzorging

Nadere regel Verpleging en verzorging Nadere regel Verpleging en verzorging Gelet op artikel 35, 36, 37, 38 en 58 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende nadere regel vastgesteld:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Onderhandelingen 1. De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft op 29 november een resolutie aangenomen waarin er stevig voor wordt

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014 Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015 Juni juli 2014 Programma 1. Introductie Coöperatie VGZ 2. Visie overheid HLZ en context 3. Visie Coöperatie VGZ 4. Inkoop, declaratie en monitoring

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging 1 Programma 1. Landelijke ontwikkelingen AWBZ 2. Visie Achmea op langdurige zorg 3. Zorginkoopbeleid AWBZ/Wlz 4. Gelegenheid tot het stellen van

Nadere informatie

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz Zorginkoopbeleid 2016 drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz 01-01-2015 De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. Met de invoering van deze wet staan drie onderling samenhangende doelstellingen centraal:

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Zilveren Kruis Zorgkantoor, 25 januari 2017. Versie 1.0 Nr Vraag Antwoord 1 Wat houdt de wijziging van Schoonmaak naar de Wlz

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 17 oktober 2017 Betreft Definitieve kaderbrief Wlz 2018

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 17 oktober 2017 Betreft Definitieve kaderbrief Wlz 2018 > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Toevoegen van dagbesteding aan de zorgprofielen

Toevoegen van dagbesteding aan de zorgprofielen Nummer 83 28 juli 2015 In deze nieuwsbrief > Dagbesteding schoolgaande kinderen > Handtekening aanvraag via Bopz > Overgangsrecht Wlz indiceerbaren > Palliatief Terminale Zorg > Het juiste loket > Tips

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-535

NADERE REGEL NR/CU-535 NADERE REGEL Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Gelet op de artikelen 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Decentralisatie extramurale Begeleiding. Suzanne Goedoen Saskia Hartendorp 16 juni 2011

Decentralisatie extramurale Begeleiding. Suzanne Goedoen Saskia Hartendorp 16 juni 2011 Decentralisatie extramurale Begeleiding Suzanne Goedoen Saskia Hartendorp 16 juni 2011 Huidige omvang AWBZ Lasten 2010 Verpleging en verzorging Gehandicaptenzorg GGZ Overige zorg Subsidie PGB Overige lasten

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 509 Palliatieve zorg Nr. 51 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl 668514-126471-LZ

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 137 2 januari 2015 Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz 16 december 2014 REGELING CA-NR-1551a Ingevolge

Nadere informatie