Opzet Amersfoortse monitor sociaal domein vanaf 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opzet Amersfoortse monitor sociaal domein vanaf 2015"

Transcriptie

1 Opzet Amersfoortse vanaf 2015 Gemeente Amersfoort Zwaantina van der Veen Projectleider

2 Uitgave en in opdracht van: Monique Peltenburg gemeente Amersfoort. Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Bezoekadres: Stadhuisplein 1, kamer 2.05 Telefoon (033) november 2014

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Samenvatting Inleiding Kader en achtergrond Proces om tot de monitor te komen Opzet van de monitor Verhouding tot toezeggingen en moties Overzicht onderwerpen en indicatoren Basisinfrastructuur Wijkteams Specialistische zorg Bescherming en veiligheid Werk en inkomen Belangrijke achtergrondgegevens Uitvoering Bijlage 1 Overzicht indicatoren en onderwerpen monitor Bijlage 2 Input bijeenkomst raadsleden en cliënt- en adviesraden Opzet Amersfoortse vanaf

4 Samenvatting Er verandert veel in het sociale. De gemeente krijgt er allerlei nieuwe taken bij in verband met de decentralisaties: overheveling van de AWBZ functies naar de WMO, de transitie van de jeugdzorg, de invoering van de Participatiewet en het passend onderwijs. De effecten van deze veranderingen moeten gevolgd worden, zodat er verantwoord en waar nodig bijgestuurd kan worden. Het gaat zowel om kwantitatieve informatie (cijfers, indicatoren) als kwalitatieve informatie (ervaringen, het verhaal achter de cijfers). In dit plan beschrijven we wat er (voorlopig) jaarlijks in Amersfoort gemonitord gaat worden op het gebied van het sociaal. Verantwoordings- en beleidsinformatie, geen sturingsinformatie In de monitor gaat het om informatie over de effecten van de beweging die we in het sociale willen maken (beleidsinformatie) en niet om sturingsinformatie. Hiermee willen we de (middel)lange termijn ontwikkelingen volgen. Dit betekent dat de monitor informatie oplevert om naar de gemeenteraad toe te verantwoorden over het gevoerde beleid en om bij te kunnen sturen. Naast deze verantwoordings- en beleidsinformatie is uiteraard ook sturingsinformatie nodig. Dit is echter geen onderdeel van de monitor. Over zaken als onder meer de uitputting van het budget en onverhoopt ontstaan van bijvoorbeeld wachtlijsten ontvangt de gemeenteraad, zoals gebruikelijk, informatie middels de standaards over de voortgang van beleid. In 2015 is dit voor het eerst in de zomer. Daar waar in de uitvoering zaken in ernstige mate af gaan wijken, zullen we de raad actief informeren buiten de monitor en de standaards om. Aansluiten bij landelijke monitor Landelijk wordt de ontwikkeld met daarin allerlei indicatoren op gemeente- en waar mogelijk wijkniveau. Bij de opzet zullen we vanuit de gemeente Amersfoort zoveel mogelijk aansluiten. Enerzijds om de kosten voor het monitoren te beperken, anderzijds omdat we zo Amersfoort kunnen vergelijken met andere gemeenten. In de landelijke monitor komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: aantal cliënten wijkteams en specialistische zorg uitgesplitst naar verschillende zorgsoorten kosten uitgesplitst op verschillende manieren naar bijvoorbeeld verschillende zorgsoorten en ZIN / PGB in- en uitstroom type verwijzer wachttijd / wachtlijst stapeling (meerdere specialistische zorgvormen en mogelijk stapeling met Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw)) Deze gegevens zijn op allerlei manieren verder uit te splitsen zolang de gegevens niet herleidbaar zijn naar individuen. Verder zullen deze gegevens waar mogelijk op wijkniveau gerapporteerd worden. Naast deze gegevens die direct gaan over de zorg / voorzieningen die onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen, zitten er in de landelijke monitor ook allerlei gegevens die gebruikt kunnen worden om verschillen tussen gemeenten en wijken te verklaren of om ontwikkelingen in het 4 Opzet Amersfoortse vanaf 2015

5 zorggebruik te kunnen voorspellen. Hier gaat het om gegevens als leeftijdsopbouw, opleidingsniveau, voortijdig schoolverlaten en kinderen die opgroeien in armoede. Aanvullend aan landelijke monitor Amersfoortse zaken monitoren Naast de gegevens uit de landelijke monitor (genaamd de ), meten we in Amersfoort aanvullend herhaaldelijk een aantal zaken. Deze onderwerpen zijn mede bepaald door cliënt- en adviesraden en gemeenteraadsleden. Hieronder de onderwerpen die er bovenop de zaken uit de landelijke monitor gemeten / onderzocht worden en ook worden opgenomen in de Amersfoortse. Mantelzorg In het sociaal wordt ingezet op de sociale basisinfrastructuur en mantelzorg is hierbij een belangrijk onderwerp. Daarom zal gemeten worden hoeveel mensen mantelzorg geven en hoe dit aantal zich ontwikkelt. Daarnaast is het van belang om te weten in hoeverre mantelzorgers zich (over)belast voelen en hoe zij eventueel ondersteund zouden kunnen worden. Omdat wat dit onderwerp betreft naast cijfers ook het verhaal achter de cijfers van belang is, is een onderdeel van de monitor een kwalitatief onderzoek op basis van groepsgesprekken. Ervaringen inwoners die geen / minder zorg meer krijgen Naast een beeld van hoeveel mensen wel of geen zorg krijgen, is het belangrijk om te weten hoe het gaat met inwoners die geen recht meer hebben op zorg of ondersteuning of dit minder krijgen. Per jaar zullen we kijken wat de groepen zijn waarvoor de veranderingen het grootst zijn. Voor 2015 denken we hierbij in ieder geval aan huishoudelijke hulp, gezinnen die via een sociaal wijkteam terugverwezen worden naar eigen kracht, gezinnen die (bijvoorbeeld door het aflopen van een indicatie) geen recht meer hebben op gespecialiseerde jeugdzorg en gezinnen die geen recht meer hebben op minimaregelingen. Bij de uiteindelijke invulling van dit kwalitatieve onderzoek zullen de kosten en baten van het onderzoek meegenomen worden, aangezien kwalitatief onderzoek relatief duur is. Casestudie stapeling zorgkosten Om een beeld te krijgen van wat de beweging binnen het sociaal betekent voor de financiële situatie van individuele inwoners, zal een casestudie uitgevoerd worden. In deze casestudie wordt doorgerekend wat de financiële gevolgen zijn van de veranderingen in het sociaal voor cliënten. Bijvoorbeeld door eigen risico en het wegvallen van WTCG (wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) en CER (compensatie eigen risico). In dit onderzoek zullen vooral cliënten meegenomen worden die te maken hebben met verschillende regelingen en / of die rond moeten komen van een inkomen rond het minimum. Aanvullende indicatoren werk en inkomen Op het gebied van werk en inkomen werden al veel zaken gemonitord voor Deze zaken blijven we grotendeels monitoren vanaf Naast kosten en cliëntaantallen, die ook al in de landelijke monitor zijn opgenomen, gaat het hier om aanvullende onderwerpen. Bijvoorbeeld het aandeel voorkomen bijstandsuitkeringen door preventie t.o.v. instroom, cliënten die stijgen op de reintegratieladder en het aantal succesvol afgeronde schuldregelingen. Verslag cliëntervaring wijkteams Hoe ervaren de cliënten van het wijkteam de hulp die ze krijgen? En wat kan beter? Dit zijn vragen die in 2015 beantwoord worden. Dit gebeurt in 2014 al door middel van telefonische interviews aan het einde van zorg via het wijkteam, waarover wordt gerapporteerd. Eind 2014 / begin 2015 zal de gemeente bekijken hoe dit in 2015 gemeten kan worden. Dit is naar verwachting een tijdelijke invulling van de meting van cliëntervaring wijkteams, omdat landelijk ook onderzocht wordt hoe je Opzet Amersfoortse vanaf

6 cliëntervaring kunt meten. Door aan te sluiten bij een landelijk instrument kunnen we de ervaring met de lokale teams in Amersfoort vergelijken met andere gemeenten. Wijkcijfers sociaal De cijfers over het sociaal per wijk zullen in een aparte worden opgeleverd. Hierin staan de belangrijkste cijfers per wijk op een rij, inclusief de duiding van deze cijfers. Deze informatie kunnen wijkteams bijvoorbeeld gebruiken voor gegevens over hun wijk. Eerste november 2015 De projectleider zal naar verwachting in november 2015 een leveren waarin de beschikbare cijfers en kwalitatieve gegevens samengevat weergegeven zullen worden. Voor de indicatoren die uit de landelijke monitor komen, zijn we afhankelijk van de gegevenslevering door het CBS en instellingen. Ondanks de afspraken die de gemeente gemaakt heeft over gegevenslevering met instellingen, is het de vraag of alle instellingen de door de gemeente opgevraagde gegevens kunnen leveren vanaf januari Daarom zal de eerste monitor naar verwachting niet volledig gevuld zijn met alle indicatoren die in dit plan staan. In de uiteindelijke monitor zal verwezen worden naar verschillende rapporten / bronnen voor meer gedetailleerde gegevens. De insteek is om voorlopig ook de jaren erna een keer per jaar een uit te brengen. Tussentijds zullen er echter wel cijfers beschikbaar komen. Deze cijfers zullen actief gepubliceerd worden op Amersfoortincijfers.nl en beleidsmedewerkers en raadsleden zullen actief gewezen worden op nieuwe cijfers. Omdat het zeker de eerste jaren belangrijk is om met elkaar in gesprek te gaan over de cijfers, zal dit gesprek door de projectleider actief aan beleidsmedewerkers en raadsleden aangeboden worden. 6 Opzet Amersfoortse vanaf 2015

7 1. Inleiding 1.1 Kader en achtergrond Er verandert veel in het sociale. De gemeente krijgt er allerlei nieuwe taken bij in verband met de decentralisaties: overheveling van de AWBZ functies naar de WMO, de transitie van de jeugdzorg, de invoering van de Participatiewet en het passend onderwijs. De gemeente krijgt hiervoor de regiefunctie, omdat zij door oplossingen op lokaal niveau de overlap van voorzieningen tegen kan gaan. De gemeenten moeten de zorg dan ook met aanzienlijk minder financiële middelen uitvoeren. De doelen van deze transities zijn: lagere kosten, meer verantwoordelijkheid bij de burger, effectievere en efficiëntere hulp, toename van maatschappelijke participatie en efficiënter gebruik van maatschappelijke voorzieningen. De effecten van deze veranderingen moeten gevolgd worden, zodat er verantwoord en waar nodig bijgestuurd kan worden. Het gaat zowel om kwantitatieve informatie (cijfers, indicatoren) als kwalitatieve informatie (ervaringen, het verhaal achter de cijfers). 1.2 Proces om tot de monitor te komen Om te komen tot deze opzet voor het monitoringssysteem is binnen de gemeentelijke organisatie en bij cliëntraden en de gemeenteraad geïnventariseerd welke onderwerpen zij gemonitord willen hebben. Gekeken is naar de Amersfoortse opzet van het sociaal. Welke onderwerpen zijn al gedekt door de gegevens uit de landelijke monitor en welke nog niet? Raadsleden en cliënt- en adviesraden zijn betrokken bij de invulling tijdens een interactieve bijeenkomst op 15 september Tijdens deze avond hebben we eerst toegelicht wat landelijk ontwikkeld wordt wat betreft monitoring, omdat we hier als gemeente bij aan willen sluiten. Daarna hebben raadsleden en advies- en cliëntraden aanvullende onderwerpen of thema s ingebracht voor de invulling van de monitor. Tot slot hebben zij voor de aangedragen onderwerpen aangegeven waar de prioriteiten liggen. Hiermee hebben we vanuit de gemeente een beeld gekregen van de belangrijkste (hoofd)vragen die raadsleden en cliënt- en adviesraden beantwoord willen zien in de monitor. Voor de totale lijst met onderwerpen die aangedragen zijn, zie bijlage 2. Hierin staat per punt aangegeven of en hoe het onderwerp meegenomen is in de monitor. 1.3 Opzet van de monitor Bij de opzet van de monitor zijn verschillende uitgangspunten gehanteerd. Hieronder staan de belangrijkste uitgangspunten. Opzet Amersfoortse vanaf

8 Onderwerpen die we herhaaldelijk meten In de monitor zitten indicatoren / onderwerpen die we herhaaldelijk gaan meten. Dus bijvoorbeeld elk jaar of eens in de 2 jaar. Daarnaast zijn er natuurlijk ook zaken die je eenmalig zou willen onderzoeken, bijvoorbeeld om een verdiepend beeld te krijgen. Dit zijn ook belangrijke zaken, maar die komen in dit plan niet aan de orde. Ook naar aanleiding van de monitors vanaf 2015 zullen aanvullende (onderzoeks)vragen ontstaan. Deze zullen deels herhaaldelijk gemeten moeten worden en ook een plek krijgen in de sociaal monitor, en deels zal het gaan om eenmalig onderzoek. Verantwoordings- en beleidsinformatie In de monitor wordt informatie opgenomen die inzicht geeft in de effecten van de beweging die we in het sociale willen maken (beleidsinformatie) en niet om sturingsinformatie. Hiermee willen we de (middel)lange termijn ontwikkelingen volgen. De monitor levert derhalve informatie op om naar de gemeenteraad toe te verantwoorden over het gevoerde beleid. Verder levert het zo nodig informatie op die gebruikt kan worden voor het bijsturen van beleid. Sturingsinformatie niet in monitor maar via gebruikelijke s Naast deze verantwoordings- en beleidsinformatie is uiteraard ook sturingsinformatie nodig. Deze informatie wordt separaat verzameld in de wijkteams en bij zorgaanbieders. Over zaken als onder meer de uitputting budget en onverhoopt ontstaan van bijv. wachtlijsten ontvangt de gemeenteraad, zoals gebruikelijk, informatie middels de standaards over de voortgang van beleid. In 2015 is dit voor het eerst in de zomer. Daar waar de uitvoering zaken in ernstige mate af gaan wijken, zullen we de raad zoals gebruikelijk actief informeren buiten de monitor en de standaards om. Kosten en bureaucratie zo veel mogelijk beperken De insteek bij de opzet van de monitor is om de kosten en de inzet van instellingen zoveel mogelijk te beperken. Dit omdat we het vanuit de gemeente Amersfoort belangrijk vinden om het geld binnen het sociaal zoveel mogelijk te besteden aan de zorg zelf. Daarom sluiten we zoveel mogelijk aan bij bestaande gegevens en de landelijke monitor ( gemeentelijke genaamd). Aansluiten bij bestaande cijfers en landelijke monitor Een belangrijke manier om kosten en bureaucratie te beperken is om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande cijfers en door aan te sluiten bij de landelijke monitor ( gemeentelijke monitor sociaal, zie figuur 1). Buiten dat het efficiënt is om zoveel mogelijk gebruik te maken van wat er al is, kunnen we hiermee de gemeente Amersfoort ook vergelijken met andere gemeenten. Dit betekent dat we daardoor voor die onderdelen afhankelijk zijn van wat er door de landelijke werkgroep ontwikkeld wordt en dat we afhankelijk zijn van aanlevering van gegevens door CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten). Op het gebied van de vergelijkbaarheid met andere gemeenten is het de vraag in hoeverre dit in 2015 kan. Omdat de landelijke monitor bij het opstellen van dit plan nog niet vastgesteld is, gaan we voor dit plan uit van de voorlopige set aan indicatoren. Het kan zijn dat deze op onderdelen nog wijzigt en dat dus indicatoren in dit plan ook nog zullen wijzigen. 8 Opzet Amersfoortse vanaf 2015

9 Figuur 1 Inhoud landelijke monitor ( gemeentelijke ) Voorspellers zorggebruik Naast tellen ook vertellen Bij de landelijke monitor gaat het om cijfers / kwantitatief onderzoek, maar in het Amersfoortse monitoringssysteem worden ook kwalitatieve onderzoeksvragen uitgewerkt. Dus naast tellen ook vertellen. Dit geeft een beeld van het verhaal achter de cijfers. Bijvoorbeeld over hoe inwoners die geen zorg meer ontvangen de benodigde zorg / ondersteuning invullen. Monitor in ontwikkeling Zoals eerder genoemd is de landelijke monitoring in ontwikkeling en dus kan de daadwerkelijke inhoud in 2015 nog verschillen van wat er in dit plan staat. Daarnaast zullen er ook zaken zijn die aanvullend vanaf 2016 gemeten zullen worden. Bijvoorbeeld omdat landelijk nog monitoringsonderwerpen uitgewerkt worden (zoals het meten van cliënttevredenheid) of omdat er nieuwe beleidsveranderingen zijn. Deel indicatoren mogelijk niet beschikbaar in eerste monitor Voor de indicatoren die uit de landelijke monitor komen, zijn we ook afhankelijk van de gegevenslevering van het CBS en instellingen. Ondanks de afspraken over gegevenslevering met instellingen, is het de vraag of alle instellingen de door de gemeente opgevraagde gegevens kunnen leveren vanaf januari Daarnaast is het voor een deel van de indicatoren in de landelijke monitor op het moment van opstellen van het plan nog niet duidelijk hoe deze gegevens opgevraagd gaan worden bij instellingen. Dit omdat het haalbaarheidsonderzoek van de landelijke monitor nog loopt. Deze onderwerpen zijn wel opgenomen in de inkoopcontracten van de gemeente, maar omdat de gemeente daardoor ook op late termijn doorgeeft aan instelling wat ze aan moeten leveren, is het de vraag of ze dit vanaf begin 2015 direct kunnen leveren. Door deze afhankelijkheid van instellingen en door de onduidelijkheid over een deel van de indicatoren zal zeker de eerste monitor naar verwachting niet volledig gevuld zijn met alle indicatoren die in dit plan staan. In het bijzonder geldt dat voor de volgende onderwerpen: kosten, verwijzer en wachttijd. Daarom is in hoofdstuk 2 bij alle indicatoren die hierover gaan expliciet gemeld dat deze beschikbaar komen vanaf 2015 indien dat mogelijk is. Maar dat kan dus ook voor andere indicatoren uit de landelijke monitor gelden. Ook voor de monitor die verschijnt in 2016 geldt dat we deels afhankelijk zijn van de landelijke monitor en de gegevensleveringen van instellingen. Al is de verwachting wel dat zaken tegen die tijd meer op orde zijn. Opzet Amersfoortse vanaf

10 2015 als nulmeting Omdat voor veel onderdelen van de monitor de zorg dusdanig veranderd of er geen cijfers over 2014 bekend zijn, zal 2015 voor veel onderdelen een nulmeting zijn. Aangezien 2015 ook een overgangsjaar is waarin veel zorg gecontinueerd wordt, is een eerdere meting voor veel onderwerpen ook niet noodzakelijk. Voor de onderwerpen waarvan er wel cijfers over 2014 of andere jaren zijn die betrouwbaar en vergelijkbaar zijn, zullen we deze gebruiken. 1.4 Verhouding tot toezeggingen en moties In 2014 zijn verschillende toezeggingen gedaan aan de raad over monitoring en ook in veel aangenomen moties ging het hier over. Hieronder staan de verschillende moties / toezeggingen die in dit kader gedaan zijn en hoe het plan voor deze monitor hieraan tegemoet komt. Toezegging herinrichting hulp bij huishouden ( ) Op 8 juli 2014 is besloten dat de hulp bij het huishouden voor een periode van 2 jaar georganiseerd wordt in de vorm van een algemene voorziening. In hetzelfde besluit is toegezegd dat de effecten van het beleid gemonitord zullen worden. Op basis hiervan zal eind 2015 besluitvorming voorbereid worden met betrekking tot de benadering van hulp bij het huishouden per In de toezegging staat dat in oktober 2014 gestart wordt met de nulmeting. In dit plan geven we aan hoe de hulp bij het huishouden gemonitord zal worden. Enerzijds wordt het aantal cliënten en de kosten gemonitord (zie paragraaf 2.3) en anderzijds zullen de cliëntervaringen meegenomen worden (zie paragraaf 2.1). Bijvoorbeeld hoe cliënten voor wie de huishoudelijke hulp verandert dit oplossen in In oktober 2014 vindt geen nulmeting plaats, maar is er wel zicht op hoe we het vanaf 2015 gaan monitoren. Indien mogelijk zullen we de cijfers van 2015 voor dit onderdeel vergelijken met cijfers van Toezegging vervolg monitor minimabeleid / WMO-beleid In onder andere verschillende raadsinformatiebrieven (RIB) zijn toezeggingen gedaan over een vervolg van de monitor minimabeleid en WMO Zo werd er in de RIB minimabeleid en WMO 2013 ( ) en wijkcijfers decentralisaties ( ) aangegeven hoe de oude vorm van monitoring van minima- / WMO-beleid ingepast gaat worden in de monitoring en evaluatie van de beweging in het sociale. Daarbij werd aangegeven dat er consequent aandacht zal blijven voor kwetsbaren, burgers die door het vangnet dreigen te vallen en voor het voorkomen van stapeling van kosten. In dit plan geven we aan hoe we invulling zullen geven aan het monitoren van deze groepen. Enerzijds door het monitoren van het aantal cliënten en hoeveel huishoudens gebruik maken van meerdere regelingen tegelijkertijd (zie paragraaf 2.3). Anderzijds door de cliëntervaringen mee te nemen van mensen die niet meer in aanmerking komen voor minima- of WMO-regelingen. Motie Meten behandelingsresultaten (outcome criteria) De motie (M-3.1 van ) Meten behandelingsresultaten (outcome criteria) is aangenomen. Hierin staat dat de gemeente in 2015 gaat voorbereiden hoe ze outcome criteria gaat meten. Bij de meting van de behandelingsresultaten worden landelijk 3 outcome criteria onderscheiden: uitval, tevredenheid en doelrealisatie. Hoe deze outcome criteria gemeten moeten worden, werken verschillende landelijke kennisinstituten (zoals het Nederlands Jeugdinstituut) in samenwerking met gemeenten uit. Hierbij willen wij vanuit de gemeente Amersfoort aansluiten. Op die manier kan Amersfoort de outcome criteria vergelijken met andere gemeenten. In 2015 bereiden we de inkoopcontracten voor het jaar 2016 voor. Indien er vanuit de landelijke ontwikkeling meer duidelijk is, zullen we in de inkoopcontracten van 2015 opnemen wat instellingen aan behandelingsresultaten moeten meten in Als er vanuit de landelijke kennisinstituten nog 10 Opzet Amersfoortse vanaf 2015

11 geen of onvoldoende input is, zal Amersfoort moeten bepalen of en hoe ze voor 2016 behandelingsresultaten wil meten aansluitend bij de Amersfoortse situatie. Hoe dan ook zal de gemeenteraad zal over het al dan niet opnemen van de criteria geïnformeerd worden voor 15 mei Opzet Amersfoortse vanaf

12 2. Overzicht onderwerpen en indicatoren In dit hoofdstuk staat welke onderwerpen en indicatoren in de Amersfoortse opgenomen worden. Deels komt deze informatie uit de landelijke monitor (gemeentelijke genaamd) waarvoor wij een deel van de informatie zelf aan moeten leveren. Voor een overzicht van de landelijke monitor gaan we uit van het overzicht aan indicatoren zoals die er op 31 juli 2014 lag 1. Tijdens het opstellen van dit plan zijn KING en VNG echter nog bezig met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek op deze indicatoren. Het kan daardoor zijn dat de daadwerkelijke indicatorenset van de landelijke monitor afwijkt van de voorlopige set. Dit zou kunnen betekenen dat een deel van de indicatoren in dit hoofdstuk nog wijzigen. Deels zijn het aanvullende onderwerpen die we gaan monitoren. Dit aantal aanvullende onderwerpen en indicatoren is echter zoveel mogelijk beperkt, om de kosten en tijdsinvestering voor de monitor te beperken. De onderwerpen en indicatoren zijn verdeeld in de volgende 6 onderwerpen 2 : basisinfrastructuur, wijkteams, specialistische zorg, bescherming en veiligheid, werk en inkomen en overige achtergrondgegevens / wijkcijfers. 2.1 Basisinfrastructuur Basisinfrastructuur omvat voorzieningen waar geen toegangsbesluit of beschikking voor nodig is. Het gaat om laagdrempelige mogelijkheden voor (kwetsbare) burgers om elkaar te ontmoeten, informatie en advies te krijgen en op lichte wijze ondersteund en toegerust te worden. In 2015 uitwerken wat we vanaf 2016 willen monitoren Wat betreft de basisvoorziening zal er naar verwachting nog weinig in de landelijke monitor zitten, omdat veel van deze instellingen niet op BSN-niveau registreren. Als het gaat om de basisinfrastructuur, gaat het vooral om hoeveel cliënten er gebruik van maken en wat de kosten zijn. In 2015 zullen we nagaan welke informatie we over de basisinfrastructuur nodig hebben en dan zal hier vanaf 2016 meer informatie over beschikbaar komen. Indicatoren / onderwerpen vanaf 2015 Het gaat bij basisinfrastructuur in 2015 om de volgende onderwerpen en indicatoren 3 : 1 Concept indicatoren gemeentelijke monitor, indicatorenset 2015 en ontwikkelagenda, VNG en KING. Een groot deel van de omschrijvingen in dit hoofdstuk over deze monitor zijn hieruit overgenomen. 2 Hierbij is voor de eerste vijf onderwerpen de indeling van de begroting aangehouden. 3 In bijlage 1 staat verder uitgewerkt wat de definities zijn en welke bron voor welke indicator gebruikt wordt. 12 Opzet Amersfoortse vanaf 2015

13 Indicatoren gebruik basisondersteuning Indien mogelijk: totale uitgaven basisondersteuning Indicatoren mantelzorg Mantelzorg is een belangrijk onderwerp waarop wordt ingezet vanaf Daarom hierover de volgende indicatoren: Aandeel volwassenen dat mantelzorg geeft (19-64 jaar) Aandeel 65+ dat mantelzorg geeft Aandeel volwassen mantelzorgers (19-64 jaar) dat zich (over)belast voelt Aandeel mantelzorgers van 65+ dat zich (over)belast voelt Aanvullende groepsgesprekken mantelzorgers Omdat mantelzorg een belangrijk onderdeel binnen de veranderingen in het sociaal is, zullen we naast de cijfers hierover ook op zoek gaan naar het verhaal achter de cijfers. Het gaat hier om de vraag hoe de mantelzorgers het geven van mantelzorg ervaren. En welke ondersteuning zij eventueel nodig zouden hebben als zij zich (over)belast voelen. Ervaringen inwoners die geen / minder zorg meer krijgen Door de beweging in het sociaal zullen er vanaf 2015 inwoners zijn die geen zorg / ondersteuning meer krijgen of minder zorg / ondersteuning. Omdat we het belangrijk vinden om wel een vinger aan de pols te houden of en hoe zij de benodigde zorg of ondersteuning dan zelf organiseren, zullen we vanaf 2015 jaarlijks onderzoeken hoe deze groepen mensen het oplossen. Per jaar zullen we kijken wat de groepen zijn waarvoor de veranderingen het grootst zijn. Dus welke groepen krijgen geen of minder zorg. Voor 2015 denken we hierbij in ieder geval aan mensen die geen huishoudelijke hulp meer krijgen, gezinnen die via een sociaal wijkteam terugverwezen worden naar eigen kracht en gezinnen die (bijvoorbeeld door het aflopen van een indicatie) geen recht meer hebben op gespecialiseerde jeugdzorg. In het bijzonder zal er ook aandacht zijn voor ouderen waarvoor dit geldt. De precieze onderzoeksvragen zullen in 2015 verder uitgewerkt worden, maar het gaat om vragen als: Hoe heeft de cliënt die geen of minder zorg kreeg het opgelost?, Zijn er positieve effecten van het gewijzigde beleid? en Zijn er problemen ontstaan of verergerd door het gewijzigde beleid?. Indicatoren / onderwerpen vanaf 2016 Maatschappelijke effecten In de gemeentelijke wordt momenteel onder begeleiding van hoogleraren uitgewerkt wat de maatschappelijke effecten zijn van de beweging in het sociaal. Hierbij kun je denken aan thema s als verminderen eenzaamheid, langer thuis, participatiegraad en versterking eigen kracht. We willen graag aansluiten bij de maatschappelijke effecten die landelijk vastgesteld worden, zodat we ook op deze terreinen kunnen vergelijken met andere gemeenten. In 2015 zullen we kijken in hoeverre we (nieuwe) gegevens moeten verzamelen om hieraan mee te kunnen doen. 2.2 Wijkteams Als de basisinfrastructuur geen oplossing is, kunnen Amersfoorters in hun eigen wijk een beroep doen op een wijkteam. Medewerkers van de wijkteams ondersteunen zelf gezinnen, maar kunnen ook doorverwijzen naar gespecialiseerde zorg en ondersteuning of gespecialiseerde zorg betrekken. Indicatoren / onderwerpen wijkteams vanaf 2015 Het gaat bij wijkteams in 2015 om de volgende onderwerpen en indicatoren: Opzet Amersfoortse vanaf

14 Indicatoren gebruik wijkteams Aantal cliënten wijkteams kosten wijkteams 4 aandeel op- of afschaling Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over cliëntervaring Hoe ervaren de cliënten van het wijkteam de hulp die zij gekregen hebben? En wat kan beter? Dit zijn vragen die in 2015 beantwoord worden. Dit gebeurt in 2014 al door middel van telefonische interviews aan het eind van zorg via het wijkteam, waarover wordt gerapporteerd. Eind 2014 / begin 2015 zal de gemeente kijken hoe dit in 2015 het beste gemeten kan worden. Bijvoorbeeld: komen alle onderwerpen aan de orde die hierin aan de orde zouden moeten komen? Hoe wordt deze informatie verzameld en hoe rapporteren we hierover? En hoeveel cliënten moet je bevragen om een betrouwbaar beeld te krijgen van de cliëntervaring? Dit is naar verwachting een tijdelijke invulling van de meting van cliëntervaring van wijkteams, omdat in de gemeentelijke monitor meegenomen gaat worden hoe je cliëntervaring kunt meten. Door aan te sluiten bij een landelijk instrument kunnen we de ervaring met de lokale teams in Amersfoort vergelijken met andere gemeenten. Ervaring van inwoners die geen / minder zorg krijgen In een kwalitatief onderzoek zullen we monitoren hoe inwoners het oplossen die via het wijkteam te horen krijgen dat ze geen of minder zorg / ondersteuning krijgen. Zie voor meer informatie paragraaf 2.1. Wijkcijfers Naast de bovenstaande indicatoren / onderwerpen, zal in 2015 veel informatie beschikbaar komen op wijkniveau. Dit is belangrijke informatie voor wijkteams. Een deel van de gegevens zal gebruikt worden als achtergrondgegevens of als voorspellers van gebruik, maar een deel kan ook gebruikt worden om een beeld te krijgen van het specialistische zorggebruik per wijk. De gemeente presenteert deze cijfers per wijk, waarbij met kleur aangegeven wordt in hoeverre de verschillende cijfers in positieve of negatieve zin afwijken van Amersfoort als totaal. Zie voor meer informatie over welke cijfers hierin komen de indicatoren onder specialistische zorg (paragraaf 2.3) en de indicatoren in paragraaf 2.6. Indicatoren / onderwerpen vanaf 2016 Cliëntervaring meten volgens landelijk instrument In 2015 zullen we de ontwikkeling van landelijke instrumenten om de cliëntervaring te meten in de gaten houden. We willen graag aansluiten bij een landelijk instrument, zodat we kunnen vergelijken met andere gemeenten. In 2015 zullen we kijken wat we eventueel moeten organiseren om hieraan mee te kunnen doen. Maatschappelijke effecten wijkteams Vanuit onder andere het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie wordt gekeken hoe de effecten van sociale wijkteams gemeten kunnen worden. Vanuit de gemeente Amersfoort zijn we actief betrokken bij de totstandkoming van deze indicatoren. In 2015 zullen we kijken wat we moeten organiseren om landelijk geformuleerde effectindicatoren te kunnen meten in Amersfoort. 4 Op het moment van vaststelling van dit plan is het nog niet duidelijk of de kosten in 2015 of op een andere manier gepubliceerd gaan worden. 14 Opzet Amersfoortse vanaf 2015

15 2.3 Specialistische zorg Als we het hebben over specialistische zorg, dan vallen hier verschillende zorgvormen onder waarvoor een toegangsbesluit, verwijzing of beschikking van de gemeente nodig is. Voor WMO worden de volgende vormen van specialistische zorg onderscheiden 5 : - Hulp bij het huishouden - Begeleiding - Kortdurend verblijf - Woondiensten - Overige ondersteuning gericht op het individu of huishouden/gezin - Dagbesteding - Vervoersdiensten - Overige groepsgerichte ondersteuning - Overige maatwerkarrangementen Ook hulpmiddelen vallen volgens de definitie van de landelijke monitor onder specialistische zorg. Daaronder vallen: - Rolstoelen - Vervoervoorzieningen - Woonvoorzieningen - Overige hulpmiddelen Onder specialistische jeugdzorg valt in de landelijke monitor 6 : - Jeugdhulp zonder verblijf (wel/niet ingezet vanuit het wijk- of buurtteam) Indicatoren / onderwerpen specialistische zorg vanaf 2015 Indicatoren gebruik specialistische zorg 7 Aantal cliënten met specialistische zorg 8 Aantal specialistische zorgtrajecten Totaal aantal cliënten per type instelling Indien mogelijk: Totaal aantal cliënten uitgesplitst in pgb (persoonsgebonden budget) en ZIN (zorg in natura) Indien mogelijk: Totaal gedeclareerde kosten per specialistische zorgvorm Indien mogelijk: Totaal gedeclareerde kosten per cliënt Indien mogelijk: Totaal gedeclareerde kosten per type instelling Indien mogelijk: Totaal gedeclareerde kosten PGB / ZIN Indien mogelijk: Totaal geïnde eigen bijdrage per specialistische zorgvorm Gemiddelde duur gebruik specialistische zorg Indicatoren over gebruik hulpmiddelen Totaal aantal cliënten met hulpmiddelen (rolstoelen, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en overige hulpmiddelen) Totaal aantal verstrekte hulpmiddelen Indien mogelijk: totaal gedeclareerde kosten per type hulpmiddel 5 Indeling van iwmo, een deel valt ook onder bescherming en veiligheid, zie paragraaf Indeling van informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd. Andere Jeugdzorg valt ook onder bescherming en veiligheid, zie paragraaf Uit te splitsen naar de indeling die eerder in de paragraaf gegeven is (hulp bij huishouden, begeleiding, etc.) 8 In de gemeentelijke monitor noemt men dit maatwerkarrangementen. Opzet Amersfoortse vanaf

16 Indien mogelijk: totaal gedeclareerde kosten per cliënt Totaal geïnde eigen bijdrage per type hulpmiddel Indicatoren stapeling voorzieningen Totaal aantal huishoudens per stapeling van gespecialiseerde zorgtypen Indien mogelijk: totale kosten per stapeling van gespecialiseerde zorgtypen Totaal aantal huishoudens per stapeling van relevante regelingen Indicatoren in- en uitstroom Totale uitstroom in aantal cliënten uit specialistische zorg Totale instroom nieuwe cliënten in specialistische zorg Aantal cliënten meervoudig ingestroomd in specialistische zorg Indicatoren over proces / toegang specialistische zorg Indien mogelijk: totale instroom nieuwe cliënten per type verwijzer 9 Indien mogelijk: wachttijd cliënten of aantal op wachtlijst 10 Casestudies naar stapeling zorgkosten Om een beeld te krijgen van wat de beweging binnen het sociaal betekent voor de financiële situatie van individuele inwoners, zal er een casestudie uitgevoerd worden. In deze casestudie gaat een extern onderzoeksbureau doorrekenen wat de financiële gevolgen zijn van de veranderingen in het sociaal voor cliënten. Bijvoorbeeld door eigen risico en het wegvallen van WTCG (wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) en CER (compensatie eigen risico). In dit onderzoek zullen vooral cliënten meegenomen worden die te maken hebben met verschillende regelingen en / of die rond moeten komen van een inkomen rond het minimum. Ouderen zullen in dit onderzoek ook specifiek meegenomen worden. Dit onderzoek geeft dus geen beeld van de stapeling van zorgkosten onder alle inwoners, maar van de stapeling onder groepen voor wie het mogelijk de meeste negatieve gevolgen heeft. Indicatoren / onderwerpen specialistische zorg vanaf 2016 Indicatoren over op- en afschaling Op- en afschaling is als een cliënt wisselt van specialistische zorg naar zorg in het wijkteam of in de basisinfrastructuur, of andersom. Om hier een goed beeld van te krijgen is de reden van uitstroom nodig. De uitwerking van deze vraag in de landelijke monitor was op het moment dat we de instellingen lieten weten welke gegevens zij moeten leveren nog niet bekend. Daarom kon het niet meegenomen worden met de gegevensuitvraag van Aangezien we wel willen aansluiten bij de landelijke definitie van op- en afschaling zullen we in 2015, indien de uitwerking bekend is, in de inkoopcontracten opnemen dat ze ook gegevens over reden uitstroom op moeten nemen. Indicator intensiteit / omvang specialistische zorg Ook op het gebied van zorgzwaarte is tijdens het schrijven van dit plan en tijdens het versturen van de inkoopcontracten nog onvoldoende duidelijk hoe dit gedefinieerd gaat worden in de landelijke monitor. Ook hier willen we aansluiten bij de landelijke definitie en zullen we dit in 2015, indien 9 Nog onduidelijk is of dit in de landelijke monitor op tijd verder uitgewerkt is en of instellingen dit kunnen leveren. In de monitor worden in de voorlopige versie de volgende typen verwijzers onderscheiden: gemeente, buurt- of wijkteam, huisarts, jeugdarts, gecertificeerde instelling, medisch specialist, geen verwijzer, verwijzing voor , UWV en Werkplein. 10 De precieze invulling van deze indicator uit de landelijke monitor was op het moment dat dit plan opgesteld is nog niet bekend. 16 Opzet Amersfoortse vanaf 2015

17 uitgewerkt, meenemen in de inkoopcontracten als een gegeven waarover instellingen moeten rapporteren. 2.4 Bescherming en veiligheid Als we het hebben over bescherming en veiligheid, dan gaat het om huishoudens waar de veiligheid in de thuissituatie in het geding is. Hier worden, in combinatie met ondersteuning, zo nodig drang- en dwangmaatregelen ingezet. En er wordt opvang geboden aan mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving en beschermd wonen of opvang nodig hebben. Onder bescherming en veiligheid valt vanuit de WMO: - Opvang en beschermd wonen: o Beschermd wonen o Opvang o Spoedopvang o Overig beschermd wonen en opvang Onder bescherming en veiligheid valt vanuit Jeugd: - Jeugdhulp met verblijf: o Pleegzorg o Gezinsgericht o Gesloten plaatsing o Overig residentieel - Kinderbeschermingsmaatregel o (voorlopige/tijdelijke) voogdij o (voorlopige) OTS o Jeugdreclassering uitgesplitst naar type Jeugdreclassering o Activiteiten in het preventief justitieel kader Indicatoren gebruik zorg bescherming en veiligheid vanaf 2015 Aantal meldingen AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) Aantal cliënten met opvang, Jeugdhulp met verblijf of kinderbeschermingsmaatregel 11 Aantal specialistische zorgtrajecten opvang, Jeugdhulp met verblijf of kinderbeschermingsmaatregel Totaal aantal cliënten per type instelling Indien mogelijk: totaal gedeclareerde kosten per specialistische zorgvorm Indien mogelijk: totaal gedeclareerde kosten per cliënt Indien mogelijk: totaal gedeclareerde kosten per type instelling Indien mogelijk: totaal geïnde eigen bijdrage per specialistische zorgvorm Gemiddelde duur gebruik zorg Indien mogelijk: totale instroom nieuwe cliënten per type verwijzer In de gemeentelijke monitor noemt men dit maatwerkarrangementen. 12 Nog onduidelijk is of dit in de landelijke monitor op tijd verder uitgewerkt is en of instellingen dit kunnen leveren. In de monitor worden in de voorlopige versie de volgende typen verwijzers onderscheiden: gemeente, buurt- of wijkteam, huisarts, jeugdarts, gecertificeerde instelling, medisch specialist, geen verwijzer, verwijzing voor , UWV en Werkplein. Opzet Amersfoortse vanaf

18 2.5 Werk en inkomen Indicatoren / onderwerpen werk en inkomen vanaf 2015 Als we het hebben over werk en inkomen, dan gaat het om de participatiewet (hieronder vallen vanaf 2015 Wet Werk en Bijstand, Wajong en Wet Sociale werkvoorziening) en over het minimabeleid. Indicatoren werk / uitkeringen algemeen Aantal cliënten met bijstand, sociale werkvoorziening en re-integratie- en participatievoorziening 13 Aantal trajecten bijstand, sociale werkvoorziening en re-integratie- en participatievoorziening Indien mogelijk: Totale kosten bijstand, sociale werkvoorziening en re-integratie- en participatievoorziening Indien mogelijk: Totaal kosten per cliënt Gemiddelde duur gebruik bijstand, sociale werkvoorziening en re-integratie- en participatievoorziening Instroom in bijstand Aandeel voorkomen bijstandsuitkeringen door preventie t.o.v. instroom Cliënten die stijgen op de re-integratieladder Aandeel totale uitstroom uit bijstand Aandeel uitstroom bijstand naar werk Indicatoren inkomen / schulden Aandeel dat gebruik maakt van schuldregeling Schuldregeling succesvol afgerond Kwalitatief onderzoek minimaregelingen Naast cijfers over werk en inkomen, komt er ook kwalitatieve informatie over hoe inwoners het beleid op minimaregelingen ervaren. In 2012 en 2013 is een dergelijk onderzoek uitgevoerd onder cliënten die WMO en minimaregelingen ontvingen of gebruikten. De aanleiding van dit kwalitatieve onderzoek was de kanteling binnen de WMO en het afschaffen en anders organiseren van minimaregelingen. Ook in 2015 zal gekeken worden hoe inwoners het oplossen die voorheen recht hadden op minimaregelingen en dit nu niet meer hebben. Naast deze minimaregelingen worden in dit onderzoek ook andere groepen meegenomen die in 2015 vanuit veranderingen in de WMO en Jeugdzorg niet meer recht hebben op bepaalde zorg. Voor meer informatie over deze groepen, zie ook paragraaf 2.1. In 2015 uitwerken wat we aanvullend willen monitoren over participatiewet Vanaf 2015 zullen er nieuwe instrumenten ingezet worden in het kader van de participatiewet bijvoorbeeld voor arbeidsgehandicapten. Omdat het op het moment van het opstellen van dit plan nog onvoldoende duidelijk is over de precieze invulling en over wat er landelijk en vanuit het UWV gemonitord gaat worden, zullen we in 2015 kijken welke aanvullende zaken er meegenomen worden in de monitor en vanaf wanneer. 13 In de gemeentelijke monitor noemt men dit maatwerkarrangementen. 18 Opzet Amersfoortse vanaf 2015

19 2.6 Belangrijke achtergrondgegevens Naast de cijfers over de verschillende onderdelen van de decentralisaties, zijn er ook allerlei andere gegevens die belangrijk zijn om te monitoren. Zo kunnen de veranderingen binnen de WMO en Jeugdzorg gevolgen hebben voor de kosten en het aantal cliënten binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarom moeten ook deze ontwikkelingen in de gaten gehouden worden. Daarnaast zijn er indicatoren vanuit de landelijke monitor vastgesteld die een beeld kunnen geven van de zorgbehoefte in de toekomst. Deze indicatoren zouden dus het zorggebruik moeten kunnen voorspellen. Tot slot zitten er in deze paragraaf indicatoren die verschillen tussen steden en wijken kunnen verklaren. Ook deze indicatoren komen uit de landelijke monitor. Deze indicatoren zullen we anders gebruiken dan de andere indicatoren in dit plan. Over deze indicatoren rapporteren we namelijk niet apart, maar over deze achtergrondgegevens rapporteren we bij andere indicatoren indien dit relevant is. Bijvoorbeeld om het verschil qua gebruik van zorg in Amersfoort te vergelijken met Nederland. Indicatoren die samenhangen met de Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw): Totaal aantal cliënten per type Zvw-zorg Totaal aantal verstrekte Zvw-zorg Totaal gedeclareerde zorgkosten per type Indien mogelijk: totaal aantal cliënten met zowel specialistische zorg als zorgkosten Zvw Totaal aantal cliënten per type Wlz-zorg Totaal aantal verstrekte Wlz-zorg Totale gedeclareerde zorgkosten per type Wlz-zorg Indicatoren die zorggebruik voorspellen Kinderen per onderwijsvorm Voortijdig schoolverlaten Beroepsbevolking naar type werk (bijvoorbeeld wel of niet werk) Jongeren met overgewicht Kinderen opgroeiend in armoede Indicatoren die verschillen tussen wijken kunnen verklaren Verdeling inwoners naar leeftijdscategorieën Samenstelling huishouden Opleidingsniveau inwoners Inkomensopbouw Eenzaamheidsscore Leefbaarheidscore Fysieke leefomgeving Sociale leefomgeving Mentale gezondheid Opzet Amersfoortse vanaf

20 3. Uitvoering Rapportage met verwijzingen naar verschillende onderdelen In hoofdstuk 2 is uiteengezet wat er allemaal gemonitord gaat worden vanaf 2015 met een doorkijk naar Maar hoe wordt over al deze gegevens gerapporteerd? Zeker omdat veel verschillende bronnen gebruikt worden. De projectleider zal in 2015 een maken waarin de beschikbare cijfers en kwalitatieve gegevens samengevat weergegeven zullen worden. Daarnaast wordt in het rapport verwezen naar verschillende rapporten / bronnen voor meer gedetailleerde gegevens. De verschillende bronnen waarnaar verwezen zullen worden zijn: Wijkcijfers sociaal Dit is een rapport waarin de belangrijkste cijfers op het gebied van het sociaal op een rij staan. Deze informatie kunnen wijkteams bijvoorbeeld gebruiken voor gegevens over hun wijk. Deze rapporten zullen te vinden zijn op amersfoortincijfers.nl. Alleen indien vanaf eind juli 2015 vanuit de gemeentelijke monitor ook (voldoende) cijfers op wijkniveau gerapporteerd worden, kan deze in 2015 gemaakt worden. Rapport kwalitatief onderzoek naar ervaringen Ook naar het kwalitatieve onderzoek dat door een extern onderzoeksbureau uitgevoerd gaat worden, zal verwezen worden. In dit onderzoek zal centraal staan hoe inwoners het oplossen als ze vanaf 2015 geen recht meer hebben op zorg. Hierbij kun je denken aan mensen die geen minimaregelingen of hulp bij huishouden meer krijgen, cliënten die via het wijkteam te horen hebben gekregen dat ze geen of minder zorg / ondersteuning krijgen of gezinnen die niet meer in aanmerking komen voor Jeugdzorg. Casestudies naar stapeling zorgkosten Daarnaast zal in het onderzoek aan de hand van casestudies gekeken worden wat de stapeling van zorgkosten is voor bepaalde cliënten die door verschillende vormen van zorg en / of het afschaffen van regelingen als WTCG en CER mogelijk extra kosten maken. Verslag cliënttevredenheid wijkteams Verslag mantelzorgers (aantallen + uitkomsten groepsgesprekken) Deels afhankelijk van landelijke monitor en instellingen Voor de gegevens die uit de landelijke monitor komen, zijn we afhankelijk van de gegevenslevering uit deze landelijke monitor. De gegevens uit de landelijke monitor komen weer voor een deel bij de instellingen die zorg verlenen vandaan en deze gegevens moeten wij aan het CBS aanleveren. Daarmee zijn we dus ook afhankelijk van de gegevensleveringen van deze instellingen. Door deze afhankelijkheid van instellingen en de landelijke monitor zal de eerste monitor naar verwachting niet volledig gevuld zijn met alle indicatoren die in dit plan staan. Eerste in december 2015 Eind juli 2015 komen naar verwachting de eerste gegevens uit de landelijke monitor beschikbaar. Indien deze gegevens inderdaad eind juli beschikbaar komen, dan zal de over de beschikbare cijfers en kwalitatieve gegevens in november 2015 naar de gemeenteraad gestuurd worden. Mochten de gegevens later beschikbaar komen, dan wordt het rapport later geleverd. 20 Opzet Amersfoortse vanaf 2015

Gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein

Gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein Gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein In de resolutie standaardisatie administratieve processen in het sociaal domein wordt op 18 juni op het VNG-congres gevraagd in te stemmen dat gemeenten

Nadere informatie

Gemeentelijke monitor sociaal domein. Maart 2015

Gemeentelijke monitor sociaal domein. Maart 2015 Gemeentelijke monitor sociaal domein Maart 2015 Agenda Doelstelling en ambitie van gemeenten Mijlpalenplanning en eerste gegevensaanlevering Inzichten in de monitor in 2015 en verder Ontwikkelagenda Doelstelling

Nadere informatie

Indicatorenlijst Monitor Sociaal Domein Olst-Wijhe 03-02-2015

Indicatorenlijst Monitor Sociaal Domein Olst-Wijhe 03-02-2015 Indicatorenlijst Monitor Sociaal Domein Olst-Wijhe 03-02-2015 Type indicator Indicator Type verzameling Inzichtelijk vanaf Basis Facultatief Anders Q1 Q1-2 Q1-4 2016 1 Context 3D Aantal inwoners per inkomenscategorie

Nadere informatie

INDICATOREN GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN

INDICATOREN GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN INDICATOREN GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN INDICATORENSET 2015 & ONTWIKKELAGENDA Doel van dit document In dit document vindt u een overzicht van alle indicatoren die onderdeel worden van de lijke

Nadere informatie

CONCEPT INDICATOREN GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN

CONCEPT INDICATOREN GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN CONCEPT INDICATOREN GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN Indicatorenset 2015 & ontwikkelagenda Doel van dit document Op 16 juli heeft een werkbijeenkomst in het kader van de gemeentelijke monitor sociaal

Nadere informatie

Amersfoortse monitor sociaal domein 2016

Amersfoortse monitor sociaal domein 2016 Amersfoortse monitor sociaal domein 2016 1 Foto: Maarten Korpershoek 2 Uitgave en rapportage afdeling Samen Leven: Gemeente Amersfoort. Dorien de Bruijn, Zwaantina van der Veen december 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitgave en rapportage afdeling Samen Leven : Gemeente Amersfoort. Dorien de Bruijn, Zwaantina van der Veen, Dymphna Meijneken.

Uitgave en rapportage afdeling Samen Leven : Gemeente Amersfoort. Dorien de Bruijn, Zwaantina van der Veen, Dymphna Meijneken. Amersfoortse monitor sociaal domein 2015 1 2 Uitgave en rapportage afdeling Samen Leven : Gemeente Amersfoort. Dorien de Bruijn, Zwaantina van der Veen, Dymphna Meijneken december 2015 Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Achtergrond bij eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein (september 2015)

Achtergrond bij eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein (september 2015) DEFINITIELIJST BIJ RAPPORTAGE GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN Achtergrond bij eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein (september 2015) Opgesteld door KING/VNG Datum 15 september 2015

Nadere informatie

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten,

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten, Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten, 20-07-2017 Inleiding Gemeenten voeren sinds 2015 hun eigen beleid in het sociaal domein. De ambities achter de decentralisaties zijn groot: gemeenten

Nadere informatie

Webinar nieuwe publicatie Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. 24 januari 2017 Publicatie eerste helft 2016

Webinar nieuwe publicatie Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. 24 januari 2017 Publicatie eerste helft 2016 Webinar nieuwe publicatie Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 24 januari 2017 Publicatie eerste helft 2016 Agenda Doel en spelregels van vandaag Doel & opbouw gemeentelijke monitor Demo Waarstaatjegemeente.nl

Nadere informatie

Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort

Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort Gebaseerd op geactualiseerd Stapelingsonderzoek CBS (mei 2014) en gegevens Vektis Gemeente Amersfoort Sector ConcernMiddelen (CM) Afdeling Onderzoek en

Nadere informatie

Plan van Aanpak monitor sociaal domein

Plan van Aanpak monitor sociaal domein Plan van Aanpak monitor sociaal domein januari, 2015 Versie: 1 Status: concept Auteur: Suzanne van de Gein Afdeling Strategie, Beleid en Projecten Team Maatschappelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Vergelijken, verbazen, verbeteren - Gemeente Haren Inleiding Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van taken binnen het sociaal domein. Hieronder vallen

Nadere informatie

Sociale Monitor Ede in ontwikkeling. Tussenrapportage januari 2015

Sociale Monitor Ede in ontwikkeling. Tussenrapportage januari 2015 Sociale Monitor Ede in ontwikkeling Tussenrapportage januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Relatie sociale monitor met andere verantwoording-/informatiesystemen... 3 3. Thema s in de sociale

Nadere informatie

11,2% 32,2% 58,1% 7,0% Waarstaatjegemeente.nl. A.van Beerendonk. Rapportage Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

11,2% 32,2% 58,1% 7,0% Waarstaatjegemeente.nl. A.van Beerendonk. Rapportage Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein A.van Beerendonk Van: KING / VNG Verzonden: donderdag 17 september 2015 13:17 Aan: M Wolfs Onderwerp: Rapportage Weert Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Waarstaatjegemeente.nl

Nadere informatie

Informatie over de gebruikte indicatoren in de eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein

Informatie over de gebruikte indicatoren in de eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein INDICATORENOVERZICHT RAPPORTAGE GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN Informatie over de gebruikte indicatoren in de eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein Opgesteld door KING/VNG Datum

Nadere informatie

Plan van aanpak monitoring Sociaal domein Aa en Hunze

Plan van aanpak monitoring Sociaal domein Aa en Hunze Plan van aanpak monitoring Sociaal domein Aa en Hunze Januari 2016 Inhoud 2 1.1 Inleiding Met ingang van 2015 zijn de Jeugdwet, Wmo 2015 en de Participatiewet gedecentraliseerd naar de gemeenten. Met deze

Nadere informatie

Offerte. Inleiding. Projectopdracht

Offerte. Inleiding. Projectopdracht Offerte aan van Directeur MEVA drs. C.E. M., Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Centrum voor Beleidsstatistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek onderwerp Offerte Inkomenspositie Chronisch

Nadere informatie

Hendrik-Ido-Ambacht. jeugdhulp 9,9% 11,7% 10,3% 10,8% 10,2% 12,3% 10,0% jeugdbescherming 0,9% 1,6% 0,7% 1,1% 1,1% 1,3% 1,2%

Hendrik-Ido-Ambacht. jeugdhulp 9,9% 11,7% 10,3% 10,8% 10,2% 12,3% 10,0% jeugdbescherming 0,9% 1,6% 0,7% 1,1% 1,1% 1,3% 1,2% JEUGDHULP jeugdhulp 10,0% 9,9% 11,7% Papendrecht 10,3% 10,8% Sliedrecht Zwijndrecht 10,2% 12,3% Welzijn en Zorg Zo n één op de tien jeugdigen tot 18 jaar in de Drechtsteden ontvangt enige vorm van jeugdhulp.

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 1. Inleiding Het jaar 2015 was een overgangsjaar. Zowel voor de veranderingen in het sociaal domein als voor de monitoring van die

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Achtergrond bij eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein (september 2015)

Achtergrond bij eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein (september 2015) DEFINITIELIJST BIJ RAPPORTAGE GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN Achtergrond bij eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein (september 2015) Opgesteld door KING/VNG Datum 30 oktober 2015

Nadere informatie

ONTWIKKELAGENDA EN INDICATORENSET GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN

ONTWIKKELAGENDA EN INDICATORENSET GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN ONTWIKKELAGENDA EN INDICATORENSET GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN Opgesteld door VNG / KING Datm 30 oktober 2015 2 Inhod Doel docment 4 Inleiding 5 Leeswijzer 8 1 Gegevens beschikbaar met de basisset

Nadere informatie

GEGEVENSSET GEMEENTELIJKE MONITOR

GEGEVENSSET GEMEENTELIJKE MONITOR GEGEVENSSET GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN Werkdocument Programmalijn beleidsinformatie VISD Doel van dit document Op woensdag 16 april heeft een workshop beleidsinformatie plaatsgevonden met als

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

88% Inwoner enquête (onderzoek)

88% Inwoner enquête (onderzoek) Bijlage 1. Sturing en monitoring Meedoen naar Vermogen Niveau 1: Maatschappelijke effecten Wat? Norm Bron Rapportage Percentage inwoners dat zich verantwoordelijk voelt voor de buurt 88% Inwoner enquête

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Jeugd. Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg. 1 september 2014, verordening Jeugdhulp

Jeugd. Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg. 1 september 2014, verordening Jeugdhulp Jeugd Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg 1 september 2014, verordening Jeugdhulp Wat moet geregeld zijn? Focuslijst Jeugd: Zorgcontinuïteit is geregeld: passend en dekkend aanbod blijft bestaan Regionaal Transitie

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp

concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp dinsdag 2 december 2014 toelichting Om de hulp en ondersteuning voor kinderen en gezinnen zowel op school als thuis in samenhang te realiseren

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Stand van zaken Monitor Sociaal Domein Steller S. Sadler De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 06-16955391 Bijlage(n) -- Ons kenmerk 6481021 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Monitor Sociaal Domein. Winnie Valkhoff, adviseur Servicepunt71 / gemeente Leiden Sturen in het sociaal domein

Monitor Sociaal Domein. Winnie Valkhoff, adviseur Servicepunt71 / gemeente Leiden Sturen in het sociaal domein Monitor Sociaal Domein Winnie Valkhoff, adviseur Servicepunt71 / gemeente Leiden Sturen in het sociaal domein 2 2015 Het jaar van de transitie 3 Paradigmashift sturen Monitor Sociaal Domein 1. 2015 Het

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Decentralisatie AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg Bijeenkomst inwoners 12 november 2014 Tamara van de Wijdeven Nieuwe taken gemeente: AWBZ/Wmo Decentralisatie

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( ) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates (0650814004) 2015.005622Z- Inleiding Op 1 januari 2015 is, vanwege

Nadere informatie

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Vergelijken, verbazen, verbeteren - Gemeente Langedijk Inleiding Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van taken binnen het sociaal domein. Hieronder vallen

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 4 De Jeugdwet 32 Ben je jonger dan 18 jaar en heb je begeleiding nodig? Dan krijg je te maken

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

Definities en bewerkingen gegevens Arrangementenmonitor 2016

Definities en bewerkingen gegevens Arrangementenmonitor 2016 Definities en bewerkingen gegevens Arrangementenmonitor 2016 Bewerkingen algemeen De door de gemeenten en VGZ aangeleverde gegevens zijn als volgt bewerkt en opgeschoond. Records met postcodes buiten de

Nadere informatie

Gemeentelijke monitor Sociaal Domein

Gemeentelijke monitor Sociaal Domein Gemeentelijke monitor Sociaal Domein Vergelijk, verbaas, verbeter - Gemeente Zuidhorn Inleiding Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van taken binnen het sociaal domein. Hieronder vallen

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W. nr. 12.1154 d.d. 27-11-2012 Onderwerp Gewijzigd proces beleidsplan MO als gevolg van regeerakkoord Rutte II Besluiten:Behouden s advies van de commissie 1. Bijgaande

Nadere informatie

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015 Basiscursus Wmo voorjaar 2015 de Wmo 2015 Decentralisaties Veel taken overgegaan naar gemeente en Wmo Veel bevoegdheden naar gemeente Wmo heeft fundamenteel andere insteek bij invloed van burgers op beleid

Nadere informatie

Toelichtingen Iv3 functies Jeugd en Wmo. Toelichtingen Jeugd

Toelichtingen Iv3 functies Jeugd en Wmo. Toelichtingen Jeugd Toelichtingen Jeugd Functie 670 - Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Onder deze functie vallen de algemene voorzieningen op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Algemene voorzieningen zijn toegankelijk

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Definities en bewerkingen gegevens Arrangementenmonitor

Definities en bewerkingen gegevens Arrangementenmonitor Definities en bewerkingen gegevens Arrangementenmonitor Bewerkingen algemeen De door de gemeenten en VGZ aangeleverde gegevens zijn als volgt bewerkt en opgeschoond. Records met postcodes buiten de betreffende

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

Plan van aanpak monitoring Sociaal dlomein Aa en Hunze

Plan van aanpak monitoring Sociaal dlomein Aa en Hunze Plan van aanpak monitoring Sociaal dlomein Aa en Hunze Januari 2016 1 Inhoud 1.1 Inleiding 4 1.2. Aanpak 4 2.1.1 Landelijke gemeentelijke monitor sociaal domein (Waar staat je gemeente) 5 2.1.2 Regionale

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014 Sociale index, en 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ (en Wmo) en Jeugdzorg.

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij

Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij Hoe krijg ik zorg en ondersteuning op Urk? U woont op Urk en u heeft een vraag over zorg, jeugd of werk. De eerste vraag is dan: Wat kunt u

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp Veranderingen in de zorg. Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Het kabinet wil de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend hervormen. De taakverdeling ziet er vanaf 2015 op hoofdlijnen

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Objectief verdeelmodel Jeugd

Objectief verdeelmodel Jeugd Objectief verdeelmodel Jeugd Elze de Vries Ivo Specker Utrecht 16 december 2014 1. Inhoud presentatie 1. Inhoud presentatie 2. Jeugdwet 3. Integratie uitkering Sociaal Domein 4. Historisch en objectief

Nadere informatie

Inleiding Hierbij informeren wij u over de belangrijkste resultaten van de volgende onderzoeken:

Inleiding Hierbij informeren wij u over de belangrijkste resultaten van de volgende onderzoeken: aan: de raad datum: 21 maart 2017 onderwerp: resultaten Monitoring en onderzoek Sociaal Domein van: het college bijlage: 5 registratienr.: OD/2017/194762 in afschrift aan: Burgerplatform Inleiding Hierbij

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Beleidsplannen Sociaal Domein

Beleidsplannen Sociaal Domein Beleidsplannen Sociaal Domein Concept Beleidsplan Jeugdhulp Concept Beleidsplan Wmo/AWBZ Concept Beleidsuitgangspunten Participatiewet Concept Beleidsplan de Verbinding Concept-Beleidsplan Jeugdhulp Toekomst

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016 in de IJmond

Sociaal Domein 2016 in de IJmond Sociaal Domein 2016 in de IJmond Monitoring en sturing Els Diepenmaat Contractbeheer en financiën Cees de Ridder Transformatie Derkje Veurink Rapportage 1e kwartaal 2016 1 2 Monitoring en sturing Aan welke

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

Vast te stellen: de beleidsregel "tegemoetkoming meerkosten" en "maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen".

Vast te stellen: de beleidsregel tegemoetkoming meerkosten en maatwerkvoorziening chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zaaknummer: Z-15-52773 Documentnummer: 10-15-22340 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik; Gelet op artikel 12 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2015,

Nadere informatie

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van maart Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van maart Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van maart 2016 Besluit nummer: 2016_Raad_00018 Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Bij het behandelen van de begroting

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht Welkom Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden Papendrecht Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het van voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark Wmo 2012

Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Gemeente Helmond heeft in 2012 samen met 123 andere gemeenten deelgenomen aan de Benchmark Wmo. Hiervan hebben 69 gemeenten, inclusief Helmond, naast de basisbenchmark meegedaan

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie