VOLWASSENENONDERWIJS MEERTALIG SECRETARIAAT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOLWASSENENONDERWIJS MEERTALIG SECRETARIAAT"

Transcriptie

1 VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Afdeling: Duur: lineaire opleiding HOSP Economisch MEERTALIG SECRETARIAAT 3-jarige cyclus Vak(ken): Zakelijke communicatie Nederlands 1/1/0 lt Frans 2/2/1 lt Zakelijke communicatie Frans 1/1/1 lt Engels 0/0/1 lt Zakelijke communicatie Engels 2/2/1 lt Toegepaste informatica 3/3/2 lt Burgerlijk recht 1/0/0 lt Sociale wetgeving 0/1/0 lt Economie 0/0/1 lt Beroepsmoraal 0/0/1 lt Bedrijfsorganisatie en praktijk secretariaat 0/1/1 lt Exportleer 0/1/0 lt Economische actualiteit 1/0/0 lt Financiële algebra en statistiek 0/0/1 lt Duits 0/0/2 lt Communicatietraining 1/0/0 lt Nummer GO 2004/631L (vervangt 2003/722L) Nummer Inspectie: 03-04/1248/G (vervangt 02-03/578/G)

2

3

4

5 2 Inhoudsopgave MOTIVERING EN DOELSTELLINGEN VAN DE OPLEIDING MEERTALIG SECRETARIAAT... 4 Zakelijke communicatie Engels... 5 Zakelijke communicatie Nederlands Frans Zakelijke communicatie Frans Toegepaste informatica Burgerlijk recht Economische actualiteit Communicatietraining MEERTALIG SECRETARIAAT Zakelijke communicatie Engels Frans Zakelijke communicatie Frans Toegepaste informatica Sociale wetgeving Exportleer Zakelijke communicatie Nederlands Bedrijfsorganisatie en praktijk MEERTALIG SECRETARIAAT Zakelijke communicatie Engels Engels Bedrijfsorganisatie en praktijk Toegepaste informatica Frans Zakelijke communicatie Frans Duits Economie Financiële algebra en statistiek Beroepsmoraal Eindwerk

6 3 MOTIVERING EN DOELSTELLINGEN VAN DE OPLEIDING 1. Benaming en niveau of categorie Economisch HOKTSP Meertalig Secretariaat, lineaire opleiding. 2. Doel van de opleiding / Doelgroep / Verantwoording Als uitgangspunt voor de inhoudelijke en structurele invulling van de opleiding werd uitgegaan van de opleidingsprofielen Secretariaatsbeheer en de beroepsprofielen meertalig directieassistent(e) m/v en zakelijk vertaler-tolk m/v. Door het belang van polyvalentie, flexibiliteit en vereiste kwalitatieve eigenschappen hebben het ondernemersveld en de overheid nood aan goed opgeleide secretariaatsmedewerkers die zowel breed inzetbaar zijn als de nodige vaardigheid hebben tot specialisatie. In alle segmenten van het nationaal en internationaal economisch gebeuren en bij de overheid is deze nood aanwezig. De cursisten in deze opleiding wensen een beroepsgerichte opleiding te volgen met het oog op het behalen van een diploma hoger onderwijs voor sociale promotie. In deze is het essentieel dat zij een maximaal civiel effect realiseren. De structuren die deze opleiding aanbieden engageren zich om te beschikken over voldoende infrastructuur om de opleiding optimaal te kunnen organiseren. 3. Toelatingsvoorwaarden Indien een kandidaat-cursist niet op basis van de artikelen 34, 35 of 36 van het decreet tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs kan worden toegelaten, richt de directeur van het centrum voor de cursist die tijdens het kalenderjaar waarin hij zich voor het eerst inschrijft ten minste 21 jaar wordt, een toelatingsexamen in, uiterlijk de vijfde dag na het einde van de inschrijvingstermijn. Dit examen gaat na of de vereiste kennis en vaardigheden voor het starten in een een leerjaar bereikt zijn. De directeur van het centrum oordeelt op basis van het examen of de cursist aan de voorwaarden voldoet.

7 4 1 Meertalig Secretariaat

8 5 Beginsituatie ZAKELIJKE COMMUNICATIE ENGELS De cursisten beschikken over een basiskennis Engels. Dit is de kennis die ze verworven hebben na het volgen van een secundaire opleiding en komt overeen met RG 2 (720 u.). Ze kunnen zich zowel mondeling als schriftelijk in het Engels uitdrukken en passen daarbij de elementaire grammaticale regels toe. Indien een cursist niet over het vereiste diploma (secundair onderwijs) beschikt of een opleiding heeft genoten waar Engels niet of nauwelijks werd onderricht, kan deze toch aan de opleiding secretariaat beginnen als hij of zij de leeftijd van 21 jaar bereikt heeft in het kalenderjaar waar hij/zij zich inschrijft en voor de toelatingsproef slaagt. De toelatingsproef bestaat uit het schrijven van een essay van ongeveer 20 tot 30 lijnen over een opgegeven onderwerp en het toetsen van werkwoorden en woordenschat. Doelstellingen Algemene doelstellingen De cursist kan vlot en accuraat functioneren in elementaire communicatiesituaties zowel in de beroepscontext als in alledaagse situaties Hij/zij kan diverse bronnen en hulpmiddelen gebruiken. Hij/zij slaagt erin correcte en gepaste omgangsvormen en formuleringen te hanteren. Hij/zij ontwikkelt attitudes en vaardigheden die in sociaal en communicatief opzicht onontbeerlijk zijn voor hem/haar. Bovendien kan hij/zij functioneren in de socioculturele en socio-economische diversiteit van het taalgebied. Leerplandoelstellingen De cursisten kunnen: Luistervaardigheid: dialogen/mededelingen/opdrachten volgen over uiteenlopende onderwerpen van algemene en zakelijke aard authentieke opnames van radio en TV begrijpen relevante informatie halen uit gesproken teksten Leesvaardigheid: authentieke teksten lezen en begrijpen een tekst analyseren en parafraseren de essentie uit een tekst halen Spreekvaardigheid: een gesprek voeren over algemene en zakelijke onderwerpen correcte en gepaste omgangsvormen en formuleringen hanteren de inhoud van gelezen of beluisterde zakelijk informatieve teksten weergeven

9 6 de aangeleerde woordenschat en grammaticale regels toepassen in een gesprek Schrijfvaardigheid : opstellen van eenvoudige informele en formele zakelijke brieven aantekeningen maken ter voorbereiding van een gesprek analyse en synthese van een eenvoudige zakelijke tekst Uitbreidingsdoelstellingen Uiteraard dienen deze uitbreidingsdoelstellingen door de inrichtende machten of door de lesgever zelf te worden vastgelegd in functie van de situatie. Het moet echter steeds om uitbreidingen gaan die volledig passen binnen het kader van de Engelse taal gericht op algemeen - en secretariaatsgebruik en die bovendien perfect aansluiten bij het opleidingsniveau. Zij moeten ook mogelijk zijn binnen het beschikbare tijdsbestek en mogen onder geen enkel beding het bereiken van de minimumdoelstellingen in gevaar brengen. Leerinhouden Grammatica : De grammatica wordt geïntegreerd in de vaardigheden. Volgende onderwerpen zullen zeker aan bod komen. - structure of an English sentence - tenses - modals - passive structures - irregular verbs Luistervaardigheid: o tweegesprekken 1. omgangsvormen in de werksfeer 2. het bedrijfsleven o telefoongesprekken o voordrachten o opnames van radio- en televisiefragmenten o AE vs BE Leesvaardigheid: informatieve zakelijke teksten zoals The Times, Newsweek etc.

10 7 Spreekvaardigheid: tweegesprekken telefoongesprek discussie korte presentatie Schrijfvaardigheid: , faxberichten, memo telefoongesprek voorbereiden notities nemen Methodologische wenken Om een taal aan te leren moet men vooral beroep doen op authentieke bronnen en documenten. De cursisten luisteren niet alleen naar de leerkracht maar ook naar native speakers met verschillende accenten. De teksten worden bij voorkeur gezocht in Engelse of Amerikaanse bronnen zodat de leerlingen worden geconfronteerd met authentieke teksten. Het is aan te raden om naarmate de opleiding vordert meer gespecialiseerde teksten te zoeken die nauw aanleunen bij de zakenwereld. Het is de bedoeling dat de cursisten aan het eind van hun opleiding vakliteratuur, bronnen kunnen raadplegen in het Engels. Media: handboek, tijdschriften, kranten, teksten internet, video, televisie, radio (cassettes) Didactische werkvormen: groepswerk, rollenspel, discussies Evaluatie De cursisten worden één keer per jaar schriftelijk en mondeling geëvalueerd d.m.v. een examen. Tijdens het schooljaar wordt er in de lessen ruimte voorzien om de cursisten te evalueren. Zij krijgen de tijd om veel zaken voor te bereiden tijdens het jaar. De evaluatie tijdens het schooljaar gebeurt zowel mondeling als schriftelijk. (korte opdrachten tijdens de lessen) Inleiding Evaluatie is het vaststellen van de mate waarin de beoogde doelstellingen werden bereikt. Ze moet dus gerelateerd worden aan de doelstellingen die voor elk jaar zijn geformuleerd. Cursisten worden niet alleen tijdens examens geëvalueerd, maar ook tijdens het schooljaar door de leerkracht gevolgd. Evaluatie van cursisten: examens Examens evalueren de mate waarin de cursisten op het einde van een bepaalde opleidingsperiode zich het ingeoefende taalmateriaal eigen hebben gemaakt. Het bereikte niveau of de geziene leerstof wordt op het einde van elk jaar schriftelijk en mondeling geëvalueerd rekening houdende met de vooropgezette doelstellingen in het leerplan.

11 8 Criteria waaraan de examens moeten voldoen a. voorspelbaarheid De cursisten weten wat ze moeten kennen en kunnen, hoe ze zullen worden geëvalueerd. b. duidelijkheid De opgaven moeten ondubbelzinnig en doelgericht zijn geformuleerd. c. efficiëntie De examens moeten het gewenste resultaat kunnen opleveren. d. validiteit Examens moeten nagaan in welke mate de doelstellingen van het leerproces werden bereikt m.a. w.de evaluatie moet aan haar doel beantwoorden en toetst daarom alle vaardigheden die in het leerplan beschreven zijn. Het is absoluut noodzakelijk de vier vaardigheden te testen, zodat de nadruk niet uitsluitend op cognitie komt te liggen. e. objectief De evaluatie is objectief als alle cursisten gelijke kansen krijgen, en hun antwoorden op een geobjectiveerde manier geëvalueerd worden. Het is dus van essentieel belang dat alle cursisten tijdens de evaluatie over dezelfde hulpmiddelen kunnen beschikken. f. betrouwbaar De evaluatie is betrouwbaar wanneer ze stabiele resultaten oplevert, die het taalbeheersingsniveau van de cursisten precies weergeven. Je moet dus voorkomen dat de evaluatieresultaten mee afhangen van toevallige maar storende factoren zoals stress wegens vermoeidheid of tijdsdruk, die de prestaties van de cursisten nadelig zullen beïnvloeden. Het is daarom nuttig om de wijze van evaluatie aan de cursisten vooraf toe te lichten en de examenopdrachten niet nodeloos lang te maken. Tijdens het leerproces ligt de nadruk op het verwerven van de vier vaardigheden. Dit houdt in dat bij de evaluatie ook deze vier vaardigheden op nagenoeg evenredige wijze moeten worden getoetst. De volgende verdeelsleutels worden toegepast: - spreken 40% - luisteren 20% - lezen 20% - schrijven 20% De evaluatie van de receptieve vaardigheden en het schrijven gebeurt schriftelijk. Voor de mondelinge evaluatie wordt een PV opgemaakt waarbij de zwakke en de sterke punten in verschillende deelvaardigheden (woordenschat, spraakkunst, vlotheid, uitspraak) worden genoteerd.

12 9 Het toetsen van receptieve vaardigheden binnen het communicatief taalonderwijs Luistervaardigheid - Men werkt zoveel mogelijk met authentieke teksten. De moeilijkheidsgraad van de examens kan bepaald worden door de uit te voeren opdracht eerder dan door het niveau van de authentieke tekst. - De duur van een luistertekst dient beperkt te zijn. - De opdracht wordt voor het luisteren gegeven: de cursisten weten duidelijk "hoe" ze moeten luisteren. - Een luistertest doet slechts in beperkte mate een beroep op schrijfvaardigheid en dit om te vermijden dat de leerkracht eerder schrijfvaardigheid quoteert dan de bedoelde luistervaardigheid. De cursist kan trouwens best begrepen hebben waarover de luistertest gaat, maar niet in staat zijn om het op te schrijven. Ook hier geldt dat evaluatie moet gebeuren d.m.v. taken die in overeenstemming zijn met de doelstellingen die men had. Leesvaardigheid Ook hier moeten de cursisten vooraf een concreet beeld hebben van hun opdracht. - de structurele opbouw van een tekst herkennen - teksten vergelijken en klasseren volgens hun functie - de hoofdgedachte uit een tekst kunnen vatten - meerkeuzevragen beantwoorden. Opmerking: - Zowel bij het toetsen van luistervaardigheid als van leesvaardigheid is het raadzaam een tijdslimiet op te leggen, om te vermijden dat cursisten stil blijven staan bij onbekende elementen, leesvaardigheid wordt niet getoetst d.m.v. luidop lezen. Dit is een productieve vaardigheid. Het toetsen van productieve vaardigheden binnen het communicatief taalonderwijs Spreekvaardigheid Bij de evaluatie van de spreekvaardigheid houdt de leerkracht niet alleen rekening met de formele criteria, zoals woordenschat, gebruik van juiste grammaticale structuren, enz., maar ook met de functionele criteria (b.v. was de communicatie adequaat, beantwoordt de uitgevoerde "taak" aan de opdracht, gebruikt de spreker het juiste gespreksregister, is de uitspraak en de intonatie correct?)

13 10 Schrijfvaardigheid Einddoel hier is vanzelfsprekend het functioneel, creatief schrijven. Bij de evaluatie hiervan gelden de volgende criteria: - Komt de boodschap over? - Beantwoordt de taak aan de gegeven opdracht? - Spelling, grammaticale correctheid - De gestructureerde opbouw en samenhang - De risicofactor: hebben de cursisten een verantwoord risico genomen om b.v. hun woordgebruik te variëren, hun ideeën te nuanceren, enz. Besluit Algemeen kan men stellen dat ook de evaluatie moet ontschoold worden. Evaluatie moet gebeuren d.m. v. taken die in overeenstemming zijn met de doelstellingen die men had. Cursisten kunnen worden gemotiveerd wanneer: - ze een concreet idee van de opdracht hebben; - hun fouten achteraf constructief worden behandeld; - ze veel reeds bekende dingen kunnen gebruiken; - er afwisseling in het materiaal is; - ze verantwoordelijkheid krijgen.

14 11 Bibliografie - English vocabulary in use / Mc Carthy and O Dell Cambridge: Cambridge University Press - Advanced grammar in use / M. Hewings Cambridge: Cambridge University Press - The anti-grammar grammar book / Hall and Shepheard Longman group - English grammar in use / Murphy Cambridge: Cambridge University Press - A practical English grammar / Thomson and Martinet Oxford : Oxford University Press - Modern English usage and practice / De Sikkel - Longman Dictionary of Contemporary English, Longman Group UK Limited - Better English pronunciation / J.D. O Connor Cambridge: Cambridge University Press, A Communicative Grammar of English/ Geoffrey Leech, Jan Svartvik Longman Group UK Limited, Functions of English/Leo Jones Cambridge: Cambridge University Press, Van Dale Nederlands/Engels Engels/Nederlands Utrecht/Antwerpen: Van Dale lexicografie, 1999 Nuttige websites

15 12 Beginsituatie ZAKELIJKE COMMUNICATIE NEDERLANDS De kandidaat-cursisten moeten in het bezit zijn van een diploma ASO, KSO, TSO of BSO. Indien een cursist niet over het vereiste diploma beschikt, kan deze toch aan de opleiding secretariaat beginnen als hij of zij de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt in het kalenderjaar waar hij/zij zich inschrijft en voor de toelatingsproef slaagt. Wat het vak Zakelijke communicatie Nederlands betreft, wordt van de cursist verwacht dat hij/zij een zakelijke tekst kan samenvatten en becommentariëren. Doelstellingen Algemene doelstellingen Op het einde van het eerste jaar meertalig secretariaat beheersen de cursisten het zakelijk Nederlands zowel schriftelijk/receptief als mondeling/productief vlot. De afgestudeerde kan zich efficiënt uitdrukken in het Nederlands. Hij/zij kan een zakelijke brief, of fax opstellen. Leerplandoelstellingen De cursisten kunnen: Luistervaardigheid: dialogen/mededelingen/opdrachten volgen over uiteenlopende onderwerpen van zakelijke aard technieken verwerven om actief luisterend te kunnen optreden relevante informatie halen uit gesproken zakelijke teksten en voordrachten fouten detecteren in de gesproken taal Leesvaardigheid: authentieke zakelijke teksten lezen en begrijpen een tekst analyseren en er de essentie uithalen de structuur en de kenmerken van de belangrijkste soorten zakelijke brieven herkennen gericht lezen

16 13 Spreekvaardigheid: een gesprek voeren over algemene en zakelijke onderwerpen tweegesprekken en groepsgesprekken voeren met toepassing van basisgesprekstechnieken het jargon van de mondelinge zakelijke communicatie toepassen in de werkssfeer een tekst resumeren om die vervolgens op een efficiënte wijze over te brengen naar een groep telefoneren actief deelnemen aan vergaderingen Schrijfvaardigheid: zakelijke informatieve brieven opstellen sollicitatiebrieven opstellen notities nemen en notuleren Uitbreidingsdoelstellingen Uiteraard dienen deze uitbreidingsdoelstellingen door de inrichtende machten of door de lesgever zelf te worden vastgelegd in functie van de situatie. Het moet echter steeds om uitbreidingen gaan die volledig passen binnen het kader van de Nederlandse taal gericht op algemeen - en secretariaatsgebruik en die bovendien perfect aansluiten bij het opleidingsniveau. Zij moeten ook mogelijk zijn binnen het beschikbare tijdsbestek en mogen onder geen enkel beding het bereiken van de minimumdoelstellingen in gevaar brengen. Leerinhouden Luistervaardigheid: o het communicatiemodel o tweegesprekken o telefoongesprekken o voordrachten Leesvaardigheid: de verschillende soorten zakelijke brieven zoals: o de prijsaanvraag o de offerte o de tegenofferte o de bestelling en bevestiging o de sollicitatiebrief o het curriculum vitae

17 14 Spreekvaardigheid: het tweegesprek het telefoongesprek: o articulatie en stemgebruik o openingszinnen o uitwisselen van informatie o doorverbinden o afsluiten o klachten: aanpak, vaak voorkomende fouten o het antwoordapparaat, de voice mail de discussie de korte presentatie de vergadering Schrijfvaardigheid: schriftelijke communicatievormen (brief, fax, ) formulering en opmaak van: de prijsaanvraag de offerte de tegenofferte de bestelling en bevestiging de sollicitatiebrief het curriculum vitae de technieken van het notuleren Methodologische wenken Didactische werkvormen: doceren, noteren, samenvatten, lezen, analyseren en evalueren, vraag-antwoord, groepswerk. Media: handboek, oefenboek, slides, voorbeelden uit de praktijk, videomateriaal, werkbladen. Evaluatie De cursisten worden één keer per jaar schriftelijk en mondeling geëvalueerd door middel van een examen. Tijdens het schooljaar wordt er in de lessen ruimte voorzien om de cursisten te evalueren. Deze evaluatie gebeurt zowel mondeling als schriftelijk aan de hand van korte opdrachten tijdens de lessen. Inleiding Evaluatie is het vaststellen van de mate waarin de beoogde doelstellingen werden bereikt. Ze moet dus gerelateerd worden aan de doelstellingen die voor elk jaar zijn geformuleerd. Cursisten worden niet alleen tijdens examens geëvalueerd, maar ook tijdens het schooljaar worden ze door de leerkracht gevolgd. Evaluatie van cursisten: examens Examens evalueren de mate waarin de cursisten op het einde van een bepaalde opleidingsperiode zich het ingeoefende taalmateriaal eigen hebben gemaakt.

18 15 Het bereikte niveau of de geziene leerstof wordt op het einde van elk jaar schriftelijk en mondeling geëvalueerd rekening houdende met de vooropgezette doelstellingen in het leerplan. Criteria waaraan de examens moeten voldoen a. voorspelbaarheid De cursisten weten wat ze moeten kennen en kunnen, hoe ze zullen worden geëvalueerd. b. duidelijkheid De opgaven moeten ondubbelzinnig en doelgericht zijn geformuleerd. c. efficiëntie De examens moeten het gewenste resultaat kunnen opleveren. d. validiteit Examens moeten nagaan in welke mate de doelstellingen van het leerproces werden bereikt m.a.w de evaluatie moet aan haar doel beantwoorden en toetst daarom alle vaardigheden die in het leerplan beschreven zijn. Het is absoluut noodzakelijk de vier vaardigheden te testen, zodat de nadruk niet uitsluitend op cognitie komt te liggen. e. objectief De evaluatie is objectief als alle cursisten gelijke kansen krijgen, en hun antwoorden op een geobjectiveerde manier geëvalueerd worden. Het is dus van essentieel belang dat alle cursisten tijdens de evaluatie over dezelfde hulpmiddelen kunnen beschikken. f. betrouwbaar De evaluatie is betrouwbaar wanneer ze stabiele resultaten oplevert, die het taalbeheersingsniveau van de cursisten precies weergeven. Je moet dus voorkomen dat de evaluatieresultaten mee afhangen van toevallige maar storende factoren zoals stress wegens vermoeidheid of tijdsdruk, die de prestaties van de cursisten nadelig zullen beïnvloeden. Het is daarom nuttig om de wijze van evaluatie aan de cursisten vooraf toe te lichten en de examenopdrachten niet nodeloos lang te maken. Tijdens het leerproces ligt de nadruk op het verwerven van de vier vaardigheden. Bij de evaluatie ligt de klemtoon evenwel op luister-, lees-, en schrijfvaardigheid. Spreekvaardigheid komt uitgebreid aan bod in het vak communicatietraining. De volgende verdeelsleutels worden toegepast: - schrijven 60% - luisteren 15% - lezen 15% - spreken 10%

19 16 Het toetsen van receptieve vaardigheden binnen het communicatief taalonderwijs Luistervaardigheid - Men werkt zoveel mogelijk met authentieke teksten. De moeilijkheidsgraad van de examens kan bepaald worden door de uit te voeren opdracht eerder dan door het niveau van de authentieke tekst. - De duur van een luistertekst dient beperkt te zijn. - De opdracht wordt voor het luisteren gegeven: de cursisten weten duidelijk "hoe" ze moeten luisteren. - Een luistertest doet slechts in beperkte mate een beroep op schrijfvaardigheid en dit om te vermijden dat de leerkracht eerder schrijfvaardigheid quoteert dan de bedoelde luistervaardigheid. De cursist kan trouwens best begrepen hebben waarover de luistertest gaat, maar niet in staat zijn om het op te schrijven. Ook hier geldt dat evaluatie moet gebeuren d.m.v. taken die in overeenstemming zijn met de doelstellingen die men had. Leesvaardigheid Ook hier moeten de cursisten vooraf een concreet beeld hebben van hun opdracht. - de structurele opbouw van een tekst herkennen - teksten vergelijken en klasseren volgens hun functie - de hoofdgedachte uit een tekst kunnen vatten - meerkeuzevragen beantwoorden. Opmerking: - Zowel bij het toetsen van luistervaardigheid als van leesvaardigheid is het raadzaam een tijdslimiet op te leggen, om te vermijden dat cursisten stil blijven staan bij onbekende elementen, leesvaardigheid wordt niet getoetst d.m.v. luidop lezen. Dit is een productieve vaardigheid. Het toetsen van productieve vaardigheden binnen het communicatief taalonderwijs Spreekvaardigheid Bij de evaluatie van de spreekvaardigheid houdt de leerkracht niet alleen rekening met de formele criteria, zoals woordenschat, gebruik van juiste grammaticale structuren, enz., maar ook met de functionele criteria (b.v. was de communicatie adequaat, beantwoordt de uitgevoerde "taak" aan de opdracht, gebruikt de spreker het juiste gespreksregister, is de uitspraak en de intonatie correct?)

20 17 Schrijfvaardigheid Einddoel hier is vanzelfsprekend het functioneel, creatief schrijven. Bij de evaluatie hiervan gelden de volgende criteria: - Komt de boodschap over? - Beantwoordt de taak aan de gegeven opdracht? - Spelling, grammaticale correctheid - De gestructureerde opbouw en samenhang - De risicofactor: hebben de cursisten een verantwoord risico genomen om b.v. hun woordgebruik te variëren, hun ideeën te nuanceren, enz. Besluit Algemeen kan men stellen dat ook de evaluatie moet ontschoold worden. Evaluatie moet gebeuren d.m. v. taken die in overeenstemming zijn met de doelstellingen die men had. Cursisten kunnen worden gemotiveerd wanneer: - ze een concreet idee van de opdracht hebben; - hun fouten achteraf constructief worden behandeld; - ze veel reeds bekende dingen kunnen gebruiken; - er afwisseling in het materiaal is; - ze verantwoordelijkheid krijgen.

21 18 Bibliografie BOELS, W., e.a., Het BIN-boekje, Pedagogische begeleidingsdienst van het Gemeenschapsonderwijs, Brussel, 2003 CLAES, R. en POOT J., Efficiënte communicatie per telefoon, Pelckmans, Antwerpen, 1999 COCKX, P., Taalwijzer, Davidsfonds, Leuven, 2000 DE ROOIJ, J., Algemene Nederlandse Spraakkunst, Martinus Nijhoff/Wolters Plantijn, Groningen, Deurne, 1997 GEERTS, G. en HEESTERMANS, H.,Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen, 1999 GOMMERS, J. en CARLIER, Praktijkboek voor zelfstandigen en K.M.O. Commercieel Beleid, Instituut voor economische promotie, Brussel, 1990 INSTITUUT VOOR NEDERLANDSE LEXICOLOGIE, Woordenlijst Nederlandse taal, Sdu Uitgevers/Standaard Uitgeverij, Den Haag/Antwerpen, 1997 VEREECKE, G., Hoe schrijft u een doeltreffende sollicitatiebrief?, Léonard en Partners N.V., 1999 VEREECKE, G., Hoe schrijft u een doeltreffend curriculum vitae?, Léonard en Partners N.V., 1999 VERHEYEN, J., Doeltreffend schrijven voor bedrijven, Standaard uitgeverij, 1998 Nuttige websites taaltelefoon.vlaanderen.be

22 19 FRANS Beginsituatie De cursisten beschikken over een basiskennis Frans dit is de kennis die ze verworven hebben na het volgen van een secundaire opleiding en komt overeen met RG 2 (720u.). Ze kunnen zich zowel mondeling als schriftelijk uitdrukken in het Frans en passen daarbij de elementaire grammaticale regels toe. Indien een cursist niet over het vereiste diploma (secundair onderwijs) beschikt of een opleiding genoten heeft waar Frans niet of nauwelijks werd onderricht, kan deze toch aan de opleiding beginnen als hij of zij de leeftijd van 21 jaar bereikt heeft in het kalenderjaar waar hij/zij zich inschrijft en voor de toelatingsproef slaagt. Doelstellingen Algemene doelstellingen De opleiding moet de cursisten in staat stellen om op voldoende en doeltreffende wijze zowel schriftelijk als mondeling te communiceren in omstandigheden waarin zij de Franse taal moeten gebruiken. Zij moeten bekwaam zijn om gesproken en geschreven informatie in courant Frans te begrijpen. Zij moeten op voldoende wijze kunnen meepraten met Franstaligen of Franssprekenden over algemene en beroepsspecifieke onderwerpen en tevens moeten zij zich voldoende correct schriftelijk kunnen uitdrukken. Leerplandoelstellingen De cursisten dienen in de mogelijkheid gesteld te worden zich op een voldoende manier in hun toekomstige, geheel of gedeeltelijk Frans georiënteerde, professionele omgeving te begeven. Het kennisniveau waarover zij beschikken dient hen in staat te stellen aan alle beroeps- en maatschappelijke gebonden noden te voldoen. Daartoe zal gewerkt worden op verschillende fronten: de facetten luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid worden verder in dit document uitvoerig beschreven. Het spreekt echter voor zich dat deze vier vaardigheden, ofschoon zij ieder op zich afzonderlijk kunnen worden nagestreefd / beoordeeld, in de praktijk geen vreemde componenten zullen blijven maar dat de leerkracht ze a.h.w. in een smeltkroes tot het geheel van de Franse taal zal laten versmelten. Uiteraard dient gaandeweg steeds opnieuw te worden nagestreefd naar een homogenisatie van de groep om een gezamenlijke groei te bevorderen. Dit collectieve groeien zal zich uiten onder diverse vormen: een steeds groeiend lexicon stap voor stap complexer wordende grammaticale structuren een gedegen uitbouw van de vaardigheden naar zowel correctheid als naar vlotheid toe. Taalintegratie: vanaf het aanleren, via inoefenen tot en met het zelfstandig gaan gebruiken van de diverse taalonderwerpen. 1 Functionele kennis

23 20 - De functionele kennis beheersen die nodig is voor het uitvoeren van de taaltaak: vorm, betekenis, reële gebruikscontext van woorden en grammaticale constructies, aspecten de socio-culturele verscheidenheid van de Franstalige wereld. - Via reflectie op de taaltaak de hierboven beschreven functionele kennis uitbreiden om de doeltreffendheid en de accuraatheid van de communicatie te verhogen. 2 Strategieën - Leerstrategieën (opzoeken, lees- en luistertechnieken, voorkennis activeren ) verwerven om specifieke taaltaken efficiënter te kunnen uitvoeren. - Talige en niet-talige communicatiestrategieën aanwenden om aan de communicatieve behoeften te kunnen voldoen (compenserende strategieën, bv. vragen om iets te herhalen, non-verbale strategieën ) 3 Attitudes - Het belang inzien van interesse hebben voor het leren van vreemde talen en gemotiveerd zijn om de taal ook buiten de klascontext te verwerven. - De gebruiksmogelijkheden van vreemde talen waarderen door gevoel te ontwikkelen voor effectieve communicatie en door plezier te beleven aan mondelinge en schriftelijke communicatie. - Luister- en leesbereidheid, spreekdurf en zelfvertrouwen ontwikkelen. - Bereid zijn tot intercultureel contact. - Accuraatheid, assertiviteit en persoonlijke creativiteit ontwikkelen. Basisdoelstellingen Luistervaardigheid: Om de gesprekspartner of eventueel het gesproken medium zo goed mogelijk te begrijpen zullen de cursisten kunnen: een eenvoudig gesprek over algemene onderwerpen volgen dialogen, mondelinge opdrachten, telefoongesprekken of mededelingen, over algemene en beroepsspecifieke onderwerpen voldoende begrijpen. typisch aan meertalig secretariaat gerelateerde bestudeerde onderwerpen voldoende begrijpen native-speakers op voldoende wijze begrijpen Aan de hand van de luistervaardigheden die de cursist heeft ontwikkeld en de oefeningen in zowel het begrijpen van rechtstreekse gesprekspartners als in het luisteren via diverse media (telefoon, radio, televisie, geluidsband, ) moet de cursist een voldoende luisterbereidheid kunnen opbrengen en zich reeds voldoende thuis voelen in een Franstalige omgeving.

24 21 Leesvaardigheid: De cursisten kunnen: bestudeerde teksten voldoende globaal begrijpen gericht informatie vinden via diverse geschreven media en tevens de geschikte info hieruit selecteren (vb. vacatures, tijdschriften, documenten, ) De leesbereidheid van de cursist dient gestimuleerd te worden door aandacht voor enerzijds het inhoudelijke aspect (het begrijpen van de tekst op een juiste manier) en anderzijds het aspect leescomfort (redelijke leessnelheid, ) Spreekvaardigheid: De cursisten kunnen: over bestudeerde teksten een eenvoudig vraag- en antwoordgesprek voeren. bestudeerde teksten samenvatten en/of beoordelen het kennen en compenseren van de eigen zwakheden of onvolkomenheden en deze indien nodig compenseren door beroep te doen op eenvoudigere woordenschat of zinsconstructies (zogenaamde compenserende strategieën) Regelmatige oefeningen op uitspraak, het gebruik van woordenschat, het vormen van zinnen en eventueel compenseren van de onvermijdelijke zwak- of ontoereikendheden dienen de drempelvrees van de cursist tot het strikte minimum te beperken. Schrijfvaardigheid: De cursisten kunnen: vertrouwde onderwerpen schriftelijk aansnijden of hierover hun mening formuleren. een basisverslag neerschrijven over een gelezen of beluisterde tekst voor zichzelf nota s nemen ter voorbereiding van een schriftelijk verslag. De cursist dient door zijn aangeleerde woordenschat en regelmatige schrijfoefeningen voldoende zelfvertrouwen te hebben ontwikkeld om actief schriftelijk in het Frans te communiceren. Uitbreidingsdoelstellingen Uiteraard dienen deze uitbreidingsdoelstellingen door de inrichtende machten of door de lesgever zelf te worden vastgelegd in functie van de situatie. Het moet echter steeds om uitbreidingen gaan die volledig passen binnen het kader van de Franse taal gericht op algemeen - en secretariaatsgebruik en die bovendien perfect aansluiten bij het opleidingsniveau. Zij moeten ook mogelijk zijn binnen het beschikbare tijdsbestek en mogen onder geen enkel beding het bereiken van de minimumdoelstellingen in gevaar brengen.

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: MEERTALIG SECRETARIAAT Modules: A Talen 780 lt B Secretariaatsbeheer 240 lt C Informatieverwerking

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: MEERTALIG SECRETARIAAT Modules: A Talen 780 lt B Secretariaatsbeheer 240 lt C Informatieverwerking

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ADMINISTRATIE VRIJE BEROEPEN. Derde graad TSO Derde leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ADMINISTRATIE VRIJE BEROEPEN. Derde graad TSO Derde leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ADMINISTRATIE VRIJE BEROEPEN Derde graad TSO Derde leerjaar Licap - Brussel D/1995/0279/040 - september 1995 Lessentabel

Nadere informatie

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1,

Nadere informatie

ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/056

ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/056 ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2004 LICAP BRUSSEL ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER

Nadere informatie

Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2

Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2 VSKO De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2

Nadere informatie

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN 2DE GRAAD BSO KANTOOR VERKOOP LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2006/0279/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair

Nadere informatie

VSKO. Leerplan. Opleiding JAPANS. Richtgraad 2.4. Modulair. Studiegebied Talen Secundair volwassenenonderwijs

VSKO. Leerplan. Opleiding JAPANS. Richtgraad 2.4. Modulair. Studiegebied Talen Secundair volwassenenonderwijs VSKO Leerplan Opleiding JAPANS Richtgraad 2.4 Modulair Studiegebied Talen Secundair volwassenenonderwijs Goedkeuringscode: 07-08/1843/N/G Juni 2008 De coördinatie berustte bij de netoverschrijdende werkgroep

Nadere informatie

Leerplan NT2 Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3 Module 3 Pb 3

Leerplan NT2 Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3 Module 3 Pb 3 VSKO De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden Leerplan NT2 Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3 Module 3 Pb 3 STUDIEGEBIED

Nadere informatie

Leerplan Secundair Onderwijs

Leerplan Secundair Onderwijs Leerplan Secundair Onderwijs Onderwijsvorm Vak Graad DBSO AV Project algemene vakken 3e graad Studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad Leerplannummer 2014/034 Nummer inspectie 2014/1042/1//D (vervangt

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO Licap - Brussel - september 2001 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL... 5 ALGEMEEN

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS LEERTRAJECT FRANS

VOLWASSENENONDERWIJS LEERTRAJECT FRANS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulaire opleiding Studiegebied: Talen Afdeling: LEERTRAJECT FRANS Richtgraad: 3.2 Nummer GO 2003/660M Nieuw Nummer Inspectie: 02-03/718/G/O/P/V/V Deeltijds volwassenenonderwijs

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulair Studiegebied: Talen Opleiding: ARABISCH Richtgraad: RG 2.4 Nummer GO 2005/011M (vervangt 2004/675M) Nummer Inspectie: 04-05/1329/N (vervangt 03-04/1232/N) Voor

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS. Guimardstraat 1-1040 BRUSSEL LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. AV FRANS Derde graad TSO DEEL B

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS. Guimardstraat 1-1040 BRUSSEL LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. AV FRANS Derde graad TSO DEEL B VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS Guimardstraat 1-1040 BRUSSEL LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS AV FRANS Derde graad TSO DEEL B Brussel - Licap D/1992/0279/013B - september 1992 Werken aan

Nadere informatie

BSO. Verkoop. Derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Handel. Tweede leerjaar. (vervangt 2006/082)

BSO. Verkoop. Derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Handel. Tweede leerjaar. (vervangt 2006/082) LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Public Relations 0/2 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Verkoop Handel BSO Derde graad Tweede leerjaar Leerplannummer: 2008/033 (vervangt

Nadere informatie

Het trainen van communicatieve vaardigheden op alternatieve wijze

Het trainen van communicatieve vaardigheden op alternatieve wijze Universitaire Instelling Antwerpen FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Departement communicatiewetenschappen Academiejaar 2004-2005 Het trainen van communicatieve vaardigheden op alternatieve

Nadere informatie

TV Toegepaste psychologie

TV Toegepaste psychologie LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste psychologie Specifiek gedeelte (2/2 lt/w) Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Onthaal en public relations Toerisme TSO derde graad

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: RECHTSPRAKTIJK Aantal lestijden: Modules: 1440 lestijden A Algemene vaardigheden B Rechtspracticus

Nadere informatie

Boekhoudkundige bediende

Boekhoudkundige bediende Leerplan OPLEIDING Boekhoudkundige bediende Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/696/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende 40

Nadere informatie

Begeleider - animator voor Bejaarden

Begeleider - animator voor Bejaarden Leerplan OPLEIDING Begeleider - animator voor Bejaarden Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2013/814/6/D 31 januari 2013 STRCTRSCHEMA Communicatief gedrag 40 40 Deontologisch en ethisch

Nadere informatie

Secretariaatsmedewerker

Secretariaatsmedewerker Leerplan OPLEIDING Secretariaatsmedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/693/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE VORMING DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN NIVEAU TWEEDE GRAAD PROJECT ALGEMENE VAKKEN NIVEAU DERDE GRAAD NIVEAU DERDE LEERJAAR DERDE GRAAD LEERPLAN

Nadere informatie

2014-2015. Educatietrajecten

2014-2015. Educatietrajecten 2014-2015 Educatietrajecten Voorwoord Leren is investeren in je toekomst. Wat voor loopbaan je ook voor ogen hebt, wat je plannen ook zijn: het biedt de mogelijkheden om je toekomstdromen waar te maken.

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

Monitoraat op maat. 4 februari 2010 Voorzitter Raad van Bestuur Linguapolis Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Monitoraat op maat. 4 februari 2010 Voorzitter Raad van Bestuur Linguapolis Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Taalstimulering academisch Nederlands voor studenten aan de Universiteit Antwerpen Monitoraat op maat Rapport derde jaar september 2008 augustus 2009 Datum afsluiting rapport Projectpromotor: Prof. Dr.

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken

PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken TV Grafische technieken Specifiek gedeelte 8/6-4 lt/w 0/2-4 lt/w 8/8 lt/w Studierichting: Studiegebied:

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig?

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? DPB Mechelen-Brussel

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie