RisicoBewust. De Wmo 2015: maatwerk in maatschappelijke ondersteuning. In dit nummer. editie inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RisicoBewust. De Wmo 2015: maatwerk in maatschappelijke ondersteuning. In dit nummer. editie 1 2014. inhoudsopgave"

Transcriptie

1 RisicoBewust editie inhoudsopgave In dit nummer De Wmo 2015: maatwerk in maatschappelijke ondersteuning 1 De Wmo 2015: maatwerk in maatschappelijke ondersteuning Op 18 juli 2014 verscheen in het Staatsblad de nieuwe Wet houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang, ofwel: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015, wet van 9 juli 2014, Staatsblad 2014, 280). Op dezelfde dag is het besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding gepubliceerd (Staatsblad 2014, 281). Ondanks het feit dat een groot deel van de Wmo 2015 feitelijk pas in werking treedt per 1 januari 2015, is een substantieel aantal bepalingen al meteen op 19 juli 2014 in werking getreden. De meeste gemeenten zullen echter 19 juli niet hebben afgewacht voordat men is gaan bezien wat er van hen werd verwacht. De Wmo transitiemachine was al in volle gang. Dat moest ook wel: De verplichte verordening, het beleidsplan, de aanbestedingen; ze moeten allemaal al ruim voor 1 januari 2015 zijn vastgesteld c.q. afgerond. door mr. Marieke Dankbaar Advocaat bij Pot Jonker Advocaten in Haarlem Om door de bomen het bos te blijven zien: de Richtlijn Boomveiligheidsregistratie 13 Even iets anders 18 Colofon 19 Méér en andere verantwoordelijkheden voor gemeenten Met de Wmo 2015 worden aan gemeenten meer en andere verantwoordelijkheden toebedeeld dan onder de nu nog geldende Wmo uit De Wmo 2015 is onderdeel van een grotere operatie en stelselherziening, waarbij de regering insteekt op hervorming van de langdurige zorg. De zelfredzaamheid en participatie van mensen staan daarbij voorop. Het is tegelijkertijd een bezuinigingsoperatie op voornamelijk de AWBZ, waarbij deze wet grotendeels wordt ontmanteld. Verschillende functies uit de AWBZ worden (al dan niet in gewijzigde vorm) overgeheveld naar ander wetten. Op het moment van schrijven van dit artikel zijn in het kader van die operatie wetsvoorstellen en -wijzigingen in behandeling betreffende de Jeugdwet 1, de Wet langdurige zorg (Wlz) 2, de Zorgverzekeringswet 3 en de Participatiewet 4. Met name de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 leiden tot nieuwe verantwoordelijkheden en zorgplichten voor de gemeenten. 1 Kamerstukken dossiernummer 33684; Staatsblad 2014, Kamerstukken dossiernummer Kamerstukken dossiernummer Kamerstukken dossiernummer

2 Wmo 2015 op hoofdlijnen uitgelicht Dit artikel richt zich op de Wmo 2015, zij het dat het ondoenlijk is daarbij de gehele Wmo 2015 te ontleden. Het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), dat als nieuw element in de Wmo 2015 is opgenomen, zal bijvoorbeeld slechts worden benoemd. Ook voert het voor dit artikel te ver om alle bepalingen uit de Wmo 2015 na te lopen en te bespreken, zoals de veelheid aan bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit artikel zet op hoofdlijnen de beoogde maatschappelijke ondersteuning uiteen en de daarvoor opgetuigde procedures. U kunt in dit artikel lezen welke taken en functies uit de AWBZ naar de Wmo 2015 verhuizen. Met in grote lijnen de veranderingen ten opzichte van de huidige Wmo. Daarnaast komen het gemeentelijke Wmobeleidsplan, de gemeentelijke Wmo-verordening, het toegangssysteem en de te volgen procedure na een melding c.q. een aanvraag voor een voorziening op basis van de Wmo 2015 aan bod. Ook kunt u lezen op welke wijze de uitvoering door gemeenten van de (deels) nieuwe zorgplichten wordt getoetst (en waar aansprakelijkheden op de loer liggen) en op welke wijze toezicht vorm is gegeven. Tot slot volgt een overzicht van enkele overgangsrechtelijke bepalingen. Taken vanuit de AWBZ naar de Wmo 2015 Zoals in de inleiding aangegeven, wordt de AWBZ grotendeels ontmanteld. De behoefte aan zorg, die tot dusver uit de AWBZ werd bekostigd, valt niet zomaar weg. Daarom worden verschillende taken en functies overgeheveld naar onder meer de Wmo Met die overheveling wordt beoogd zorg dichterbij huis te laten plaatsvinden, mensen langer thuis te laten wonen en beter te kunnen laten deelnemen aan de samenleving. Tegelijkertijd dient een bezuinigingsslag te worden gemaakt. Vanaf 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning, begeleiding en dagbesteding, inclusief de daarbij behorende vormen van vervoer. Ondersteuning kan geboden worden via een collectieve, individuele of algemene voorziening. Ondersteuning en begeleiding wordt geleverd aan mensen met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische beperking of een verstandelijke of lichamelijke of zintuiglijke handicap, die matige of zware beperkingen hebben op het terrein van de sociale redzaamheid, bewegen en verplaatsen, psychisch functioneren, geheugen en oriëntatie, of die matig of zwaar probleemgedrag vertonen. Beschermd wonen wordt ook een taak van de gemeente onder de Wmo Doelstelling is daarbij om het leven waar mogelijk te normaliseren, door het bieden van structuur en begeleiding, en het uitzicht op herstel, ontwikkeling en integratie in de samenleving te bevorderen. Gemeenten moeten hun taak als regisseur op het terrein van huisvesting, inkomen, participatie en begeleiding oppakken en zorgen voor een juist aanbod. Gaat het (ook) om behandeling, dan komt de Zorgverzekeringswet in beeld. Gaat het om langjarige zorg en begeleiding, dan is waarschijnlijk een overgang naar de Wet langdurige zorg (Wlz) aangewezen. Gemeenten krijgen voor deze extra taken een genormeerde uitkering uit het gemeentefonds. Deze uitkering houdt rekening met de kenmerken van gemeenten, zoals demografische opbouw. Komen gemeenten echter niet uit met de verstrekte middelen uit het gemeentefonds? Dan moeten ze zelf een oplossing vinden door bijvoorbeeld te bezuinigen. Het gaat dus ook om een andere financieringssystematiek, dan waar voorheen de zorgkantoren mee van doen hadden. Wijzigingen van de Wmo 2015 t.o.v. de huidige Wmo Onder de huidige Wmo is sprake van een compensatieplicht. Dat houdt in dat beperkingen door de gemeente dienen te worden gecompenseerd. Deze compensatieplicht komt niet op dezelfde wijze terug in de nieuwe Wmo In plaats daarvan wordt de maatwerkvoorziening geïntroduceerd, bedoeld om een bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt. Zelfredzaamheid is een toverwoord in de nieuwe Wmo Volgens de definitie in de wet gaat het daarbij om het in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden. Het andere toverwoord is participatie, en behelst blijkens de wet het deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. De nadruk ligt dus niet meer op het compenseren van een gebrek, maar op het versterken van de zelfredzaamheid en de participatie. Een andere verandering betreft de domeinen die in de huidige Wmo zijn vermeld: een huishouden voeren, zich verplaatsen in en om de woning, zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en medemensen ontmoeten en op basis daarvan 2

3 sociale verbanden aangaan. In de nieuwe Wmo 2015 komen die domeinen niet terug, maar wordt gesproken over het bieden van maatwerkvoorzieningen ter ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie, beschermd wonen en opvang. Daarbij geldt als uitgangspunt dat zoveel mogelijk zelf moet worden opgelost: de eigen kracht van de cliënt staat centraal. Redt een cliënt het zelf niet, dan wordt (samen met de cliënt) gekeken naar mogelijkheden van gebruikelijke hulp, door bijvoorbeeld huisgenoten. Bezien wordt voorts of door middel van het inzetten van mantelzorg en/ of het sociale netwerk afdoende ondersteuning kan worden geboden. Lukt dat allemaal niet, dan heeft de gemeente de zorgplicht om kwalitatief goede algemene- en maatwerkvoorzieningen te bieden. Deze wijze van werken en beoordelen is eigenlijk niet nieuw. De werkwijze waarbij samen met de cliënt wordt gekeken wat hij of zij nog zelf kan en hoe zelf de nodige hulp kan worden ingeroepen, is als wat is gaan heten de kanteling al onder de huidige Wmo gangbaar geworden. De specifieke AWBZ taken, die de gemeente erbij krijgt, worden niet met name in de Wmo 2015 genoemd. In de nieuwe wet zijn echter wel definities opgenomen van begeleiding en van beschermd wonen. De positie van de cliënt wordt althans dat is het doel in de Wmo 2015 versterkt, door het vastleggen van een zorgvuldige toegangsprocedure. Die toegangsprocedure moet waarborgen dat na tijdig en zorgvuldig onderzoek - een tijdige en deugdelijke voorziening wordt getroffen. Op die procedure, en de uitgangspunten die daarbij ingevolge de Wmo 2015 moeten worden gehanteerd, wordt later in dit artikel apart ingegaan. De Wmo 2015 voorziet ook in de plicht aan de gemeenten om een Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) op te richten. De functies van de huidige Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) en de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) worden daartoe samengevoegd. In de nieuwe Jeugdwet wordt aangegeven dat de artikelen betreffende de AMHK in de Wmo 2015 worden opgenomen. Zoals in de inleiding aangegeven, ga ik in dit artikel niet in op de specifieke taken van het AMHK, noch op de bepalingen ter zake die in de Wmo 2015 zijn opgenomen. Beleidsplan en verordening De Wmo 2015 draagt de gemeenten op om een beleidsplan en een verordening vast te stellen, waarin verschillende onderwerpen moeten worden uitgewerkt. Het meerjarig beleidsplan dient periodiek te worden vastgesteld door de gemeenteraad. In dat plan dienen beleidsvoornemens te worden uitgewerkt. Artikel Wmo 2015 somt op waar deze beleidsvoornemens op gericht moeten zijn: de bevordering van de sociale samenhang, toegankelijkheid van voorzieningen en ruimten van mensen met een beperking, veiligheid en leefbaarheid, voorkoming van en bestrijding van huiselijk geweld; ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers; vroegtijdige vaststelling of inwoners maatschappelijke ondersteuning behoeven; preventie; het aanbieden van algemene voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning; het aanbieden van maatwerkvoorzieningen aan ingezetenen ter ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie, opvang en beschermd wonen, aan inwoners met een beperking die niet op eigen kracht, met steun van de omgeving of met een algemene voorziening geholpen zijn; het bieden van maatwerkvoorzieningen aan personen die niet op eigen kracht zich in de samenleving kunnen handhaven en die beschermd wonen of opvang behoeven in verband met psychische of psychosociale problemen of omdat zij de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband met veiligheidsrisico s als gevolg van huiselijk geweld. 3

4 Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor: een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, publieke gezondheid, preventie, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen; de samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders als bedoeld in de zorgverzekeringswet; de keuzemogelijkheden tussen aanbieders voor de cliënt die een maatwerkvoorziening krijgt verstrekt, waarbij rekening gehouden wordt met godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond; de toegankelijkheid van diensten, voorzieningen en ruimten voor mensen met een beperking; de wijze waarop continuïteit is gewaarborgd, in het bijzonder in het kader van de overgang van een cliënt van de Jeugdwet naar de Wmo 2015; de mogelijkheden om met inzet van begeleiding en dagbesteding mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving te kunnen laten blijven; de wijze waarop gecommuniceerd wordt over de mogelijkheden een vertegenwoordiger te laten optreden. De inkt van de wet is nog maar nauwelijks droog, of het beleidsplan moet al klaar liggen. Wettelijk is bepaald dat het beleidsplan voor 1 november 2014 door de gemeenteraad moet zijn vastgesteld. Dat zelfde geldt voor de verordening; ook die moet 1 november 2014 zijn vastgesteld. In de verordening moeten de volgende zaken worden geregeld (artikel Wmo 2015): werkwijze en criteria op basis waarvan wordt vastgesteld of een cliënt in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening; wijze waarop de hoogte van het persoonsgebonden budget (PGB) wordt vastgesteld; aan de kwaliteit van de voorzieningen te stellen eisen, deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen; voor welke voorzieningen is een klachtenregeling en voor welke voorzieningen is medezeggenschap vereist; hoe worden cliëntenbelangen gewaarborgd; regels voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een maatwerkvoorziening of een PGB, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet. De Wmo 2015 geeft vervolgens aan welke onderwerpen de verordening verder kan (niet moet) regelen. Het betreffen met name bepalingen over eigen bijdragen en de wijze van berekenen daarvan, regels over meerkosten en de compensatie daarvan etc. De verordening dient tevens vast te stellen op welke wijze het college zorgt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente; het zogenaamde mantelzorgerscompliment. Het voert te ver om hier alle verschillende onderdelen gedetailleerd te bespreken. Verwezen zij naar de VNG ledenbrief van 15 mei 2014 (ECSD/U ; vindbaar op de VNG website) waarbij de modelverordening met een uitgebreide toelichting over de Wmo 2015 aan de gemeenten kenbaar is gemaakt. Toegang tot maatschappelijk ondersteuning De Wmo 2015 geeft in artikel aan hoe de toegang tot de voorzieningen op basis van de Wmo 2015 is vastgelegd. In dit artikel komen de uitgangspunten van de Wmo 2015 samen: Een ingezetene van Nederland komt overeenkomstig de bepalingen van de Wmo 2015 in aanmerking voor een maatwerkvoorziening bestaande uit: a. Door het college van de gemeente waarvan hij ingezetene is te verstrekken ondersteuning van zijn zelfredzaamheid en participatie, voor zover hij in verband met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk voldoende redzaam is of in staat is tot participatie; b. Beschermd wonen, te verstrekken door het college van de gemeente tot welke hij zich wendt, oor zover hij in verband met psychische of psychosociale problemen niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met behulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving, dan wel c. Opvang, te verstrekken door het college van de gemeente tot welke hij zich wendt, indien hij de huissituatie heeft verlaten, al dan niet in verband met risico s voor zijn veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving. 4

5 De Wmo 2015 geeft aan de gemeente de opdracht zorg te dragen voor de maatschappelijke ondersteuning. Tevens moet de gemeente zorgdragen voor de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen (artikel Wmo 2015). Onder maatschappelijke ondersteuning verstaat de wet: a. Het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld; b. Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen me een beperking of met een chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving; c. Bieden van beschermd wonen en opvang. Om die maatschappelijke ondersteuning te kunnen bieden zijn algemene - en maatwerkvoorzieningen in het leven geroepen. De Wmo 2015 definieert deze als volgt: Algemene voorziening: aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning. Denk aan collectief vervoer, maaltijdvoorzieningen, maar ook bezorgdiensten van supermarkten. Maatwerkvoorziening: Op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen: a. Ten behoeve van zelfredzaamheid, daaronder begrepen kortdurend verblijf in een instelling ter ontlasting van de mantelzorger, het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen; b. Ten behoeve van participatie, daaronder begrepen het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede hulpmiddelen en andere maatregelen; c. Ten behoeve van beschermd wonen en opvang. Een maatwerkvoorziening kan ook in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) worden verstrekt. Het PGB wordt als volgt in de wet gedefinieerd: bedrag waaruit namens het college betalingen worden gedaan voor diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot een maatwerkvoorziening behoren en die een cliënt van derden heeft betrokken. Met deze artikelen en definities zijn de belangrijkste kaders van de Wmo 2015 geschetst. 5

6 Procedure maatwerkvoorzieningen Melding - geregistreerd en bevestigd - bij gemeente of gemandateerde organisatie > > > > > > Eventuele voorzieningen Keukentafelgesprek Start onderzoek door college (duur max. 6 weken) (eventueel 7 dagen na melding indiening persoonlijk plan.) Onderzoek naar: behoefte; persoonskenmerken; persoonlijke voorkeuren; mogelijkheden collectieve voorzieningen; mogelijkheden voor mantelzorg. Schriftelijke weergave van uitkomsten Aanvraag tot maatwerkvoorziening Beschikking op aanvraag binnen 2 weken Bezwaar/beroep/hoger beroep De Wmo 2015 geeft dus verschillende opdrachten aan de gemeente. Een van de belangrijkste is verwoord in artikel Wmo 2015, waarin staat dat het college ervoor zorg draagt dat aan personen, die daarvoor in aanmerking komen, een maatwerkvoorziening wordt verstrekt. Dit artikel is de opmaat naar de in de Wmo 2015 beschreven procedure, hoe een persoon de hulp en zorg krijgt, die hij in het kader van de Wmo 2015 van de gemeente mag verwachten. Of die hulp en/of zorg in de vorm van een maatwerkvoorziening wordt verstrekt, of dat anderszins de zelfredzaamheid en participatie kunnen worden geborgd, hangt af van zowel de hierna te bespreken wettelijke bepalingen, als het beleid van de betreffende gemeente, en de nadere bepalingen in de gemeentelijke verordening, zoals hiervoor al kort besproken. Melding De Wmo 2015 heeft een bewuste knip gemaakt tussen een melding van een hulpvraag en een aanvraag tot het verstrekken van een voorziening. Hierdoor ontstaat een voor bestuursrechtjuristen wat diffuus systeem, waarbij op voorhand niet al te duidelijk is wanneer sprake is van een besluit, waartegen bezwaar en beroep openstaat, en wanneer nog slechts sprake is van (het uitblijven van) een feitelijke handeling. De wet gaat ervan uit dat de toegang tot de voorzieningen uit de Wmo 2015 wordt geborgd door een melding, gevolgd door deugdelijk onderzoek, waarna een aanvraag kan worden ingediend, waarop dan vervolgens een besluit door het college moet worden genomen (zie artikel e.v. Wmo 2015). De melding is vormvrij en kan worden gedaan bij de gemeente, of bij een daartoe gemandateerde 6

7 organisatie. De cliënt zelf kan de melding doen, maar ook mantelzorgers, of hulpverleners kunnen zich bij de gemeente melden. Het is dus van groot belang dat de organisatie van de gemeente (of de door de gemeente daartoe ingehuurde organisatie) zodanig is ingericht, dat de buitenwacht weet waar een melding kan worden gedaan. En dat bij die betreffende afdeling of organisatie een goed beeld bestaat wanneer iets een melding is als bedoeld in de Wmo 2015 en wat daar dan mee moet gebeuren. In de memorie van toelichting, en in latere memories en verslagen, wordt aangegeven dat een melding soms niet kwalificeert als melding, maar eerder als een informatievraag. Wordt op die vraag een direct en adequaat antwoord gegeven? Dan kan het zomaar zijn dat er geen melding wordt geregistreerd en bevestigd. Want registreren en bevestigen, dat moet met een melding gebeuren, om de start van de daaropvolgende onderzoeksprocedure te kunnen vastleggen. Maar wat gebeurt er nou als iemand wel degelijk de bedoeling had een melding te doen, maar deze melding wordt afgedaan als niet onder de Wmo 2015 vallend, en/of als een informatie- of verwijzingsverzoek? Staat er dan bezwaar open tegen het niet in behandeling nemen van de melding? Naar de bedoeling van de wetgever staat die weg niet open, maar geheel duidelijk is het allemaal nog niet. De praktijk zal moeten uitwijzen hoe dit soort intakes hun beslag krijgen en hoe met fouten of miscommunicatie wordt omgegaan. Keukentafelgesprek Op de wel geregistreerde en bevestigde melding volgt het zogenaamde keukentafelgesprek. Dat gesprek is de start van het zo belangrijke zorgvuldige onderzoek dat het college naar aanleiding van de melding dient uit te voeren. Voordat het keukentafelgesprek plaatsvindt, wordt de cliënt, gedurende 7 dagen na de melding, in de gelegenheid gesteld een persoonlijk plan aan het college te overhandigen, waarin hij zijn omstandigheden beschrijft en aangeeft welke maatschappelijke ondersteuning naar zijn mening het meest is aangewezen. Het keukentafelgesprek wordt zo mogelijk niet alleen met de cliënt gehouden, maar ook met eventuele mantelzorgers of andere personen, als familie of een gemachtigde. Het college is verplicht de cliënt en de mantelzorger erop te wijzen dat bij het gesprek gebruik gemaakt kan worden van een (gratis) cliëntondersteuner. De gemeente dient ervoor zorg te dragen dat er een systeem van (onafhankelijke) cliëntondersteuning in de gemeente beschikbaar is. Dat hoeven geen derden van buiten te zijn, maar dat mogen ook ambtenaren zijn, mits de onafhankelijkheid maar gewaarborgd is. Tijdens het keukentafelgesprek wordt de maatschappelijke ondersteuningsvraag besproken en onderzocht. Het college dient te onderzoeken wat de behoeften, persoonskenmerken, en de persoonlijke voorkeuren van de cliënt zijn. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden om op eigen kracht of met gebruikelijke hulp de zelfredzaamheid of participatie te verbeteren of te voorzien in de behoefte aan beschermd wonen of opvang. Vervolgens wordt in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn om met mantelzorg of hulp van personen uit het sociale netwerk te komen tot verbetering van die zelfredzaamheid, participatie, behoefte aan beschermd wonen of opvang. De behoefte aan ondersteuning van de mantelzorger wordt eveneens bezien en onderzocht. De volgende stap is het onderzoek naar de mogelijkheden om door gebruikmaking van een algemene voorziening (commercieel of opgezet door de gemeente) of door het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten in de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning te voorzien. Daarnaast dient onderzocht te worden of er mogelijkheden zijn om door samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders als bedoeld in de Zorgverzekeringswet en partijen op het gebied van publieke gezondheid, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen, te komen tot een zo goed mogelijk afgestemde dienstverlening; wederom met het oog op de verbetering van zelfredzaamheid, participatie, behoefte aan beschermd wonen of opvang. Tot slot moet onderzocht worden welke bijdrage in de kosten verschuldigd is. Het eerder genoemde persoonlijk plan van de cliënt moet bij dit alles worden betrokken. Van de cliënt wordt verwacht dat hij actief alle informatie en gegevens verstrekt die bij het onderzoek nodig zijn. Dat kan best ver gaan, daar waar ook het sociale netwerk kan worden bevraagd en de reikwijdte van de gebruikelijke hulp van huisgenoten bijvoorbeeld ook actief wordt beoordeeld. Uit dit onderzoek dat dus nader ingekleurd kan worden door het gemeentelijk beleid en de bepalingen ter zake in de verordening moet naar voren komen voor welke maatwerkvoorziening de cliënt in aanmerking zou kunnen komen. Het college dient daarbij te onderzoeken of er mogelijkheden 7

8 bestaan de gevraagde ondersteuning in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) te verstrekken. Wat de mogelijkheden ter zake zijn en welke consequenties de keuzes voor zo n PGB zijn, dient op voorhand in begrijpelijke taal aan de cliënt en/of zijn mantelzorgers of vertegenwoordigers te worden uiteengezet. Na afloop van het onderzoek verstrekt het college een schriftelijke weergave van de uitkomsten van het onderzoek. Pas daarna kan een aanvraag tot een maatwerkvoorziening worden ingediend. Het college mag 6 weken doen over het onderzoek. Doet het college te lang over het onderzoek, dan wordt de cliënt wel in de gelegenheid gesteld een aanvraag in te dienen, maar zonder dat hij beschikt over de schriftelijke weergave van de uitkomsten van het onderzoek (art lid 9 Wmo 2015). Spoedbeslissing Niet iedereen kan bij een hulpvraag ruim twee maanden wachten tot dat een maatwerkvoorziening wordt getroffen. De Wmo 2015 voorziet daarom ook in spoedbeslissingen. Artikel Wmo 2015 zegt daarover het volgende: In spoedeisende gevallen, daaronder begrepen de gevallen waarin terstond opvang noodzakelijk is, al dan niet in verband met risico s voor de veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, beslist het college na een melding onverwijld tot verstrekking van een tijdelijke maatwerkvoorziening, in afwachting van de uitkomst van het onderzoek en de aanvraag van de cliënt. Uit de bewoordingen van dit artikel moet worden afgeleid dat het college dit ambtshalve moet bezien en beslissen. Aanvraag De aanvraag voor een maatwerkvoorziening, kan dus in principe pas worden ingediend na afloop van het onderzoek. Als de cliënt zo n aanvraag heeft ingediend, dan moet het college daarop binnen 2 weken beslissen. Dat is een korte termijn, maar gelet op het uitgebreide (en als het goed is, zorgvuldige) voorwerk zou dat haalbaar moeten zijn. Beslissing over een maatwerkvoorziening De beslissing op de aanvraag (art Wmo 2015) sluit aan bij hetgeen hiervoor bij de onderzoeksvragen is bezien: kan niet op eigen kracht, met gebruikelijk hulp, met mantelzorg of met behulp van andere personen uit het sociale netwerk, dan wel door gebruikmaking van een algemene voorziening worden voorzien? Dan wordt een maatwerkvoorziening verstrekt. Wat die maatwerkvoorziening precies moet behelzen, is niet in de wet vastgelegd. Wel is bepaald dat de maatwerkvoorziening een passende bijdrage dient te leveren aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie en zolang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven. Dan wel aan het voorzien in de behoefte aan beschermd wonen of opvang en aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld zich zo snel mogelijk weer op eigen kracht te handhaven in de samenleving. De gemeente dient haar besluit af te stemmen op de omstandigheden en mogelijkheden van de cliënt, de bepalingen uit de Zorgverzekeringswet, de bepalingen uit de Jeugdwet, op onderwijs, betaalde werkzaamheden, scholing, ondersteuning uit de Wet Werk en Bijstand en op de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en culturele achtergrond van de cliënt. Weigering In lid 6 van artikel Wmo 2015 wordt tot slot aangegeven dat het college de maatwerkvoorziening kan weigeren indien de cliënt aanspraak heeft op verblijf en daarmee samenhangende zorg in een instelling op grond van de AWBZ (later de Wet langdurige zorg, Wlz). Of als er redenen zijn om aan te nemen dat de cliënt daarop aanspraak kan doen gelden en weigert mee te werken aan het besluit dienaangaande. Hier zit de scheidslijn tussen de Wlz en de Wmo Personen die aanspraak kunnen maken op langdurige zorg komen dus niet in aanmerking voor de maatwerkvoorzieningen uit de Wmo Gebruikmaking van de algemene voorzieningen die de gemeente in het kader van de Wmo 2015 in het leven roept of benoemt is echter niet uitgesloten. 8

9 Persoonsgebonden budget (PGB) Zoals hiervoor aangegeven bestaat als alternatief voor de voorziening in natura, het PGB: indien de cliënt dit wenst, verstrekt het college hem een PGB. Dit stelt de cliënt in staat de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren van derden te betrekken (art Wmo 2015). Zo n PGB wordt niet zonder meer als alternatief geboden. Het college moet zich ervan vergewissen dat de cliënt op eigen kracht voldoende in staat is te achten tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake dan wel met hulp uit het sociale netwerk of van een vertegenwoordiger in staat is te achten de aan het PGB verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren. De cliënt moet gemotiveerd stellen dat hij de voorziening in de vorm van een PGB wenst te krijgen. En het college dient na te gaan of de voorzieningen veilig, doeltreffend en cliëntgericht uit het PGB kunnen worden verstrekt. Zijn de kosten van het PGB hoger dan de maatwerkvoorziening? Dan kan het PGB geweigerd worden. In de verordening zal de gemeente nadere regels kunnen stellen over het PGB. Nieuw is dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het zogenoemde trekkingsrecht van de PGB s gaat uitvoeren. Dat trekkingsrecht is van toepassing in de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Wlz. Het trekkingsrecht houdt in dat de SVB namens de colleges de betalingen ten laste van de PGB s, alsmede het hiermee verbonden budgetbeheer uitvoert (art Wmo 2015). Heroverweging, herziening en intrekking Is een maatwerkvoorziening, al dan niet in de vorm van een PGB, verstrekt? Dan moet het college periodiek onderzoeken of er aanleiding is de beslissing te heroverwegen. De beslissing tot verlening van de maatwerkvoorziening kan worden herzien of ingetrokken, indien onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt, en de juiste en volledige gegevens tot een andere beslissing zouden hebben geleid; de cliënt niet langer op de maatwerkvoorziening is aangewezen; de maatwerkvoorziening of het PGB niet meer toereikend is te achten; de cliënt niet voldoet aan de aan de voorziening verbonden voorwaarden; de cliënt de maatwerkvoorziening of het PGB niet of voor een ander doel gebruikt. Toezicht en toetsing Er komt dus heel wat af op gemeenten: deels zijn het nieuwe verantwoordelijkheden, deels zijn het wijzigingen van bestaande regels of vastlegging van al bestaande uitvoeringspraktijken. De Wmo 2015 draagt verschillende zorgplichten aan de gemeenten op. De handelwijze van de gemeente naar aanleiding van die opgedragen zorgplichten wordt op verschillende wijzen getoetst. Vooropgesteld moet daarbij worden dat er veel beleidsvrijheid voor gemeenten bestaat om de Wmo 2015 zo aan en in te kleden, als dat naar het oordeel van de gemeenteraden wenselijk is. Hoewel de Wmo 2015 ruimte en vrijheid ademt om maatwerk te kunnen leveren, is de beleidsvrijheid niet onbegrensd. Allereerst vergt de aanwijzingsbevoegdheid van de Minister aandacht. Artikel Wmo 2014 geeft de Minister de bevoegdheid om, indien hij met betrekking tot de rechtmatige uitvoering van deze wet ernstige tekortkomingen vaststelt, aan het college, nadat het college gedurende 8 weken in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen, een aanwijzing te geven. De Minister treedt daarbij niet in de besluitvorming van individuele gevallen. Dat laatste is uiteraard wel aan de orde, waar het de rechterlijke toetsing van die individuele besluitvorming betreft. De verschillende zorgplichten leiden tot aanspraken die in bepaalde gevallen weer leiden tot besluiten waartegen belanghebbenden bezwaar en beroep kunnen instellen. Te denken valt met name aan de besluiten inhoudende de toekenning (of weigering), intrekking of herziening van een maatwerkvoorziening. De vraag is nog even wanneer precies zo n appellabel besluit ontstaat. Hiervoor is al aan de orde gekomen dat er in de wet een uitdrukkelijke knip is gemaakt tussen een melding en een aanvraag. In het bestuursrecht zijn we gewend dat er eerst een aanvraag ligt, waarop na een zorgvuldige voorbereiding een besluit volgt, waartegen vervolgens de bestuursrechtelijke rechtsgang openstaat. In de Wmo 2015 start de procedure met een melding; een melding die geen bestuursrechtelijke status heeft. We kennen deze rechtsfiguur in deze vorm nog niet. Onduidelijk is nog wanneer er precies sprake is van een melding en wanneer bijvoorbeeld 9

10 een informatievraag. Het hangt erg van de ontvanger van de melding af, of deze het als zodanig zal aanmerken of herkennen. Denkbaar is dat, als een melding niet wordt geregistreerd en bevestigd en er dus ook geen onderzoek volgt, een melder na verloop van 6 weken (de onderzoekstermijn) toch een aanvraag indient om vervolgens een besluit te kunnen uitlokken. Een andere wijze kan ik zo niet bedenken om toch bestuursrechtelijke rechtsbescherming te kunnen krijgen tegen het uitblijven van de in de wet vastgelegde procedure. De Wmo 2015 voorziet wel in de mogelijkheid een aanvraag in te dienen indien het onderzoek te lang duurt, maar een mogelijkheid om een melding als melding geregistreerd te krijgen, is niet in de wet opgenomen. Een andere optie is dan wellicht een civielrechtelijke procedure, waarbij wordt afgedwongen dat de melding in behandeling wordt genomen c.q. het onderzoek (het keukentafelgesprek) wordt gestart. Ligt er eenmaal een onderzoeksresultaat en kan de aanvraag worden ingediend? Dan volgen de gebruikelijke bestuursrechtelijke procedures van bezwaar en beroep tegen ofwel het besluit tot verstrekken of weigeren van de maatwerkvoorziening, dan wel het uitblijven van een beslissing. Onder de huidige Wmo heeft de bestuursrechter inhoudelijke compensatiebesluiten steeds vol getoetst. De verwachting is dat, hoewel het niet meer om compensatie per se gaat en de gemeentelijke beleidsvrijheid groot is, ook onder de Wmo 2015 de bestuursrechter de maatwerkvoorzieningsbesluiten vol gaat toetsen. Wat precies een afdoende maatwerkvoorziening is, daar heeft de gemeente zelf heel wat over te zeggen. Heel precies wordt het immers in de wet niet geduid, en gelet op het uitgebreide onderzoek dat voorafgaand aan de aanvraag dient plaats te vinden en waarbij een veelheid aan feiten en omstandigheden moeten worden gewogen, is ook op voorhand niet vast te leggen wat in een specifiek geval de passende bijdrage aan de gevraagde ondersteuning met zich brengt. Zo lang het onderzoek zorgvuldig is geweest en de beslissing volledig is gemotiveerd, zal het besluit de rechterlijke toets wel kunnen doorstaan. Gelet echter op de volle toets onder de huidige Wmo zullen gemeenten kritische rechters blijven treffen. Ook andere acties, zoals civielrechtelijke acties uit onrechtmatige daad jegens de gemeente zijn denkbaar. In theorie is denkbaar dat een persoon, of bijvoorbeeld een belangenvereniging, van oordeel is dat de gemeente (jegens hem) onrechtmatig handelt, door niet te voldoen aan een van de in de Wmo 2015 genoemde zorgplichten, zonder dat dat nalaten leidt tot een bestuursrechtelijk aan te vechten besluit. Een concreet voorbeeld is lastig te bedenken, maar misschien kan gedacht worden aan een situatie dat de gemeente onvoldoende zorgdraagt voor de kwaliteit van de algemene- en maatwerkvoorzieningen, van de cliëntondersteuning, of dat onvoldoende wordt afgestemd met de zorgverzekeraars of zorgaanbieders. Al snel zal dit toch weer uitmonden in een specifieke beschikking, waarna toch weer de bestuursrechtelijke weg openstaat (met overigens ook altijd de mogelijkheid dat via die weg tot aansprakelijkstelling en schadeloosstelling wordt gekomen), maar uit te sluiten is een civielrechtelijke algemene onrechtmatige daadprocedure (c.q. aansprakelijkstelling) denkelijk niet. Tot slot moet worden opgemerkt dat de Wmo 2015 het college opdraagt personen aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo Ook uit dit toezicht kunnen besluiten voortkomen, die vatbaar zijn voor bezwaar en beroep. Te denken valt dan aan handhavingsmaatregelen jegens zorgaanbieders, die zien op de kwaliteit van de zorg, verwerking van persoonsgegevens, en bijvoorbeeld de juiste handelwijze bij calamiteiten. Denk aan de zaken die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) thans nog voor zijn rekening neemt. De inspecteurs van de IGZ worden overigens geacht de gemeentelijke toezichthouders met raad en daad bij te staan. 10

11 Voorbeelden mogelijke aansprakelijkheid en schadevergoedingsplicht De hiervoor genoemde toets- en toezichtmomenten kunnen leiden tot aansprakelijkheid van de gemeente en tot een rechterlijk oordeel dat schade als gevolg van het besluiten, handelen of nalaten van de gemeente moet worden vergoed. Waar moeten we dan aan denken? Vernietigt de bestuursrechter een besluit (tot weigering of toekenning van een maatwerkvoorziening)? Dan zijn op grond van vaste rechtspraak de onrechtmatigheid van dat besluit en in beginsel de toerekenbaarheid daarvan aan de gemeente gegeven. Om te kunnen concluderen dat sprake is van (besluit)aansprakelijkheid c.q. schadeplichtigheid van de gemeente moet echter ook aan de overige elementen van de onrechtmatige daad zijn voldaan. Zo moet sprake zijn van een causaal verband tussen de gestelde schade en het onrechtmatige besluit en moet voldaan zijn aan het relativiteitsvereiste (artikel 6:163 BW). Verder ligt het op de weg van degene die schade claimt om (de omvang van) de schade aannemelijk te maken en bij betwisting te bewijzen. Hier valt te denken aan gevallen waarbij ten onrechte een bepaalde voorziening niet is toegewezen, waardoor letselschade, financiële of immateriële schade is ontstaan. Ook indien de gemeente haar toezichttaken niet goed uitoefent, of niet voldoet aan de zorgplicht dat in goede kwaliteit van zorg wordt voorzien, is het mogelijk dat als gevolg daarvan letselschade of emotionele schade (immateriële schade) ontstaat. Ook dan is niet uit te sluiten dat, naast de tekortschietende zorgaanbieder, de gemeente daarvoor aansprakelijk wordt gehouden. Denkbaar is voorts dat de gemeente verkeerde voorlichting of informatie geeft, waardoor iemand bijvoorbeeld niet, of te laat voor een noodzakelijke voorziening in aanmerking komt. Ook dat kan in voorkomende gevallen leiden tot een verplichting om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. Denk daarbij aan een onjuist verwerkte melding, waarbij ten onrechte aan de melder wordt aangegeven dat er geen Wmo 2015-voorzieningen beschikbaar zijn, en de melding ook niet als zodanig in behandeling wordt genomen. Een cliënt kan dan misschien genoodzaakt zijn geweest zelf een voorziening te bekostigen, terwijl hij of zij dat niet kan betalen. Niet behandeld in dit artikel, maar wel het vermelden waard, is tot slot mogelijke aansprakelijkheid van gemeenten als gevolg van (verkeerd gelopen) aanbestedingsprocedures, waarbij zorg wordt ingekocht. Gemeenten dienen zich ervan bewust te zijn dat zij verantwoordelijk zijn voor deugdelijke aanbestedingsprocedures, en dat bij aanbestedingen bijvoorbeeld rekening gehouden moet worden met de mate waarin de zorgaanbieder zorgdraagt voor de continuïteit in de hulpverlening (artikel Wmo 2015). Overgangsrecht De Wmo 2015 kent voor de verschillende doelgroepen verschillend overgangsrecht. Voor bestaande AWBZ cliënten, die voor wat hun toegekende voorzieningen betreft nu onder de Wmo 2015 gaan vallen, en van wie de indicatie doorloopt tot na 2015, blijft die indicatie nog maximaal 1 jaar van kracht tot 31 december Slaagt de gemeente er eerder in om te voorzien in een nieuw gelijkwaardig arrangement? Dan gaat de nieuwe zorgwijze eerder in. De zorgverzekeraars c.q. het zorgkantoor of het indicatieorgaan moeten het college zo spoedig mogelijk alle gegevens verstrekken die relevant zijn voor de overname van de zorg in de Wmo Voor de houders van een PGB geldt dat zij recht houden op dat PGB gedurende de looptijd van het indicatiebesluit doch tot uiterlijk eind Voor de doelgroep die in een beschermde woonvorm woont onder de AWBZ, is een overgangstermijn van 5 jaar opgenomen. 11

12 Concluderend Er komt veel op de gemeenten af. In korte tijd moet de organisatie worden aangepast op de nieuwe eisen en zorgplichten van de Wmo Dit vergt snelle en adequate afstemming met de uitvoerders van de AWBZ, de zorgverzekeraars en zorgaanbieders, en het vergt ook een heldere en snelle communicatie met de cliënten, die ondersteuning op basis van de Wmo 2015 behoeven. Van de gemeentelijke organisatie (of de gemandateerde organisatie) wordt veel verwacht in de periode vanaf de melding, tot de daadwerkelijke formele aanvraag. Het keukentafelgesprek klinkt huiselijk en simpel, maar er moet veel in kaart worden gebracht en er wordt ook veel van de cliënt gevraagd. Naar verwachting zal de bestuursrechter ook bij besluiten op basis van de Wmo 2015, waarbij al dan niet maatwerkvoorzieningen worden toegekend, vol toetsen. De gemeenten doen er goed aan hun zaken stevig op orde te hebben op het moment dat 2015 zich aandient. Reactie afdeling Acceptatie Aansprakelijkheid Centraal Beheer Achmea op dit artikel van mr. Marieke Dankbaar: We krijgen veel vragen ten aanzien van de nieuwe gemeentelijke Wmo taken in relatie tot uw gemeentelijke aansprakelijkheidsverzekering. De eventuele aansprakelijkheid van gemeenten die een gevolg kan zijn van de uitoefening van deze nieuwe taken, valt voor zover nu voorzien in het artikel, binnen de huidige dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering bij Centraal Beheer Achmea. Hierbij dient volledigheidshalve wel te worden opgemerkt dat de gebruikelijke uitsluitingen ten aanzien van de contractuele aansprakelijkheid (artikel 16.4 van de productvoorwaarden LAG 14) en de aansprakelijkheid die verband houdt met aanbestedingen (artikel 16.5 van de productvoorwaarden LAG 14) van toepassing zijn op de risico s die op dat terrein in het artikel worden genoemd. Voorts constateren we dat een aantal gemeenten een samenwerkingsverband op het gebied van de Wmo start, of is gestart. In deze gevallen adviseren wij u om contact op te nemen met uw accountmanager. Deze bekijkt dan uw polis en gaat na of uw verzekering nog aansluit bij de ontwikkelingen. 12

MANDAAT BESCHERMD WONEN

MANDAAT BESCHERMD WONEN MANDAAT BESCHERMD WONEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk overwegende: dat op 1 januari 2015 de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de Wet) in werking

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. DE CONCEPT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 in het kort Onderstaand schetsen wij de contouren van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de concept

Nadere informatie

De eerste contouren van de Wmo 2015

De eerste contouren van de Wmo 2015 De eerste contouren van de Wmo 2015 Het concept van de Wmo 2015 is er nu. In deze tekst zijn de gevolgen van de verschillende decentralisaties verwerkt. Concreet gaat het hierbij om de decentralisatie

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015 Basiscursus Wmo voorjaar 2015 de Wmo 2015 Decentralisaties Veel taken overgegaan naar gemeente en Wmo Veel bevoegdheden naar gemeente Wmo heeft fundamenteel andere insteek bij invloed van burgers op beleid

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere VERSIE: Concept inspraakprocedure 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening)

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) 1. Algemene toelichting 1.1 Inleiding Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer

Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer 5 februari 2014 Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer Het wetsvoorstel voor de Wmo 2015 is op 13 januari 2014 door staatssecretaris Van Rijn naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze extra nieuwsbrief zetten

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

Afdelingshoofd Publiekszaken met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermachtiging

Afdelingshoofd Publiekszaken met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermachtiging Taken van het college op grond van de Wmo 2015 Volgnr. Omschrijving bevoegdheden Gebaseerd op Bevoegd orgaan 1. Schriftelijk bevestigen van de college ontvangst van de melding en Art. 2.2 cliënt informeren

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 Inhoud... 2 HOOFDSTUK 1 - BEGRIPSBEPALINGEN... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen... 2 HOOFDSTUK 2 - PROCEDUREREGELS... 3 Artikel 2. Melding

Nadere informatie

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Registratie code : 14B.02305 *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Artikel 2 Vormen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Procedureregels aanvraag maatschappelijke ondersteuning

Hoofdstuk 2 Procedureregels aanvraag maatschappelijke ondersteuning Wmo Verordening 2015 Deze verordening geldt voor de gemeenten Bergeijk en Bladel. Voor de verordening van de gemeente Oirschot wordt verwezen naar Wmo verordening 2015 Oirschot. Voor de verordening van

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoorn 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoorn 2015 GEMEENTEBLAD Nr. 63352 10 november Officiële uitgave van gemeente Hoorn. 2014 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoorn 2015 Zaaknummer: 1075899 De raad van de gemeente Hoorn; - gelezen

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 Inhoud...2 HOOFDSTUK 1 - BEGRIPSBEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsbepalingen...2 HOOFDSTUK 2 - PROCEDUREREGELS...3 Artikel 2. Melding hulpvraag...3

Nadere informatie

gelezen het advies van de Participatieraad d.d. 16 december 2015,

gelezen het advies van de Participatieraad d.d. 16 december 2015, No.: 4 Onderwerp: Vaststelling Verordening Wmo gemeente Hattem 2016 De raad van de gemeente Hattem; gelezen het voorstel van het College, no. 201600022, d.d. 05-01-2016; gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Verordening. maatschappelijke ondersteuning. gemeente Tiel 2015

Verordening. maatschappelijke ondersteuning. gemeente Tiel 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Procedureregels aanvraag maatschappelijke ondersteuning... 3 Artikel 3. Criteria voor een maatwerkvoorziening...

Nadere informatie

het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014;

het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014; Behoort bij raadsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 a K K 1 M De grmier van Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2015

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2015 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2015 1 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 3 ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN 3 HOOFDSTUK 2 AFHANDELING MELDING HULPVRAAG 4 ARTIKEL 2. MELDING HULPVRAAG

Nadere informatie

Nummer: Portefeuillehouder: J. Kes Vaststelling Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015

Nummer: Portefeuillehouder: J. Kes Vaststelling Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 GemeenteWATERLAND Nummer: 106-94 Portefeuillehouder: J. Kes Onderwerp: Vaststelling Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel

Nadere informatie

Dit stukje gaat alleen over de WMO met waar nodig de relatie naar de twee andere wetten.

Dit stukje gaat alleen over de WMO met waar nodig de relatie naar de twee andere wetten. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning- Samenvatting en aandachtspunten uit de bespreking in de Tweede Kamer gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA

Nadere informatie

Wmo Extra nieuwsbrief - Aandacht voor iedereen. Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer. Uitbreiding gemeentelijke verantwoordelijkheid

Wmo Extra nieuwsbrief - Aandacht voor iedereen. Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer. Uitbreiding gemeentelijke verantwoordelijkheid Wmo 2015 5 februari 2014 Extra nieuwsbrief - Aandacht voor iedereen Geachte Andries Lever, Het wetsvoorstel voor de Wmo 2015 is op 13 januari 2014 door staatssecretaris Van Rijn naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nadere informatie

Wijziging van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Noord-Beveland

Wijziging van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Noord-Beveland Wijziging van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Noord-Beveland De raad van de gemeente Noord-Beveland; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014

Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014 Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014 Wijziging I Artikel 5. Gesprek Deze bepaling is opgenomen om een zorgvuldige

Nadere informatie

Aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 mei 2015

Aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 mei 2015 Aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 mei 2015 Wijziging I Artikel 8. Criteria voor een maatwerkvoorziening 1. Een cliënt komt in aanmerking voor een

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Nissewaard - Verordening maatschappelijke ondersteuning Nissewaard. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 april 2016;

Gemeente Nissewaard - Verordening maatschappelijke ondersteuning Nissewaard. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 april 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nissewaard. Nr. 70741 1 juni 2016 Gemeente Nissewaard - Verordening maatschappelijke ondersteuning Nissewaard De raad van de gemeente Nissewaard; gelezen het

Nadere informatie

Overzicht inspraakreactie verordening Wmo A2-gemeenten

Overzicht inspraakreactie verordening Wmo A2-gemeenten Overzicht inspraakreactie verordening Wmo A2-gemeenten Datum Wie Opmerking / aanvulling Overnemen of niet art. 1.1 sub e (moet zijn f) Een verplicht door of namens de client op te... art. 1.1 sub m definitie

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gouda

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gouda Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gouda De raad van de gemeente Gouda, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met voorstelnummer.. van.; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp Modelverordening Wmo Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam Linda Hazenkamp Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wijzigingen Wmo 2015 Maatwerkvoorziening i.p.v. compensatieplicht (maar let op

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelet op het bepaalde in de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Littenseradiel 2015

Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Littenseradiel 2015 GEMEENTEBLAD Nr. 82786 30 december 2014 Officiële uitgave van gemeente Littenseradiel. Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Littenseradiel 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Wijzigingen tekst verordening WMO 2018 t.o.v. verordening WMO 2015

Wijzigingen tekst verordening WMO 2018 t.o.v. verordening WMO 2015 Wijzigingen tekst verordening WMO 2018 t.o.v. verordening WMO 2015 Artikel Verordening Wmo 2015 Verordening Wmo 2018 Toelichting art 1 Begripsbepalingen Een aantal begripsbepalingen toegevoegd. Er ontbraken

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

Verordening Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015:

Verordening Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015: Verordening Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015: De raad van de gemeente Waalwijk; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014 Gelet op de artikelen

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1259

ECLI:NL:CRVB:2017:1259 ECLI:NL:CRVB:2017:1259 Instantie Datum uitspraak 05-04-2017 Datum publicatie 06-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 17/605 WMO15-VV Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem Postbus AA Lochem

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem Postbus AA Lochem Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem Postbus 17 7240 AA Lochem Epse, 07-09-2014 Betreft: Advies Wmo-raad Lochem inzake collegevoorstel uitvoering Wmo Geacht College, Het

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening Jeugdhulp gemeente Zederik 2016. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2015;

Onderwerp: Verordening Jeugdhulp gemeente Zederik 2016. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; Onderwerp: Verordening Jeugdhulp gemeente Zederik 2016. Z.7519/RB.76 De Raad der gemeente Zederik; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; gelet op de artikelen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. 9. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014;

De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. 9. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014; De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. 9 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014; gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE BEESEL De raad van de gemeente Beesel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1

Nadere informatie

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015 VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015 De raad van de gemeente Veghel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2015 De raad van de gemeente Vlagtwedde; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN EN ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN EN ALGEMENE BEPALINGEN Wetsvoorstel Wmo 2015 ingediend bij Tweede kamer Uitgelicht Wet regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning. gemeente soest 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning. gemeente soest 2015 Toelichting behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente soest 2015 Voor u ligt de Verordening Wmo gemeente Soest 2015 met daarin verwerkt de aanpassingen naar aanleiding van inspraak

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening voor het wijzigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk 2015

TOELICHTING op de Verordening voor het wijzigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk 2015 TOELICHTING op de Verordening voor het wijzigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk 2015 Algemene toelichting Hieronder worden gewijzigde artikelen van de Verordening genoemd.

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Verordening jeugdhulp

Verordening jeugdhulp Verordening jeugdhulp De raad van de gemeente...; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van... 2014 met nummer...; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, vierde lid,

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Almelo 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Almelo 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Almelo. Nr. 62132 4 november 2014 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Almelo 2015 De Raad van de Gemeente Almelo; gezien het voorstel

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - uitwerkingsbesluit nadere regels Wmo opvang en beschermd wonen gemeente Heerlen 2015, tweede wijziging

Gemeente Heerlen - uitwerkingsbesluit nadere regels Wmo opvang en beschermd wonen gemeente Heerlen 2015, tweede wijziging GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 100479 28 oktober 2015 Gemeente Heerlen - uitwerkingsbesluit nadere regels Wmo opvang en beschermd wonen gemeente Heerlen 2015, tweede wijziging

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 8-7-2014 INHOUDSOPGAVE Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 1 Hoofdstuk 1: begripsbepalingen 4 Artikel 1. Definities 4 Hoofdstuk 2: melding en

Nadere informatie

Regiobijeenkomst. Wmo februari 2014

Regiobijeenkomst. Wmo februari 2014 Regiobijeenkomst Wmo 2015 februari 2014 Inhoud 1. Wmo in de HLZ context 2. Toelichting wetsvoorstel Wmo 2015 Wettelijke opdracht Toegang en afbakening Ondersteuningsaanbod Waarborgen Overgangsrecht Overige

Nadere informatie

Na bestudering van het betreffende document en raadpleging van diverse belangenorganisaties zijn wij tot de onderstaande advisering gekomen.

Na bestudering van het betreffende document en raadpleging van diverse belangenorganisaties zijn wij tot de onderstaande advisering gekomen. Wmo-raad Valkenswaard Aan het College van Burgemeester en Wethouders te Valkenswaard De Hofnar 15 5554 DA Valkenswaard Valkenswaard 25 juli 2014 Geachte college, Namens uw college hebben wij, via de heer

Nadere informatie

Verordening jeugdhulp Utrecht 2015

Verordening jeugdhulp Utrecht 2015 Verordening jeugdhulp Utrecht 2015 De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 september 2014, nummer 14.059572; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

De raad van de gemeente Venlo;

De raad van de gemeente Venlo; Inspraakversie Raadsbesluit GEMEENTEBESTUUR onderwerp Verordening jeugd en maatschappelijke ondersteuning Venlo 2015 raadsnummer 2015 0 raadsvergadering d.d. 27 januari 2016 team MOVZV steller JTB van

Nadere informatie

Verordening Jeugdhulp Leerdam

Verordening Jeugdhulp Leerdam Verordening Jeugdhulp Leerdam De raad van de gemeente Leerdam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 juli 2014 met nummer B&W/14-01297; gelet op de artikelen 2.9, 2.10,

Nadere informatie

Verordening Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 (eerste wijziging)

Verordening Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 (eerste wijziging) Verordening Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 (eerste wijziging) De raad van de gemeente Waalwijk; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 januari 2016; Gelet

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/003612/ raadsvoorstel

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/003612/ raadsvoorstel Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 18 september 2014 Onderwerp: RVS Verordening maatschappelijke Aan de raad. ondersteuning 2015 Beslispunten 1. De Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Werkproces onderzoek opzet. 1. Algemeen kader

Werkproces onderzoek opzet. 1. Algemeen kader Werkproces onderzoek opzet 1. Algemeen kader Dit werkproces start op het moment dat de consulent Wmo de melding heeft aangenomen, of op het moment dat het KCC de melding van een ondersteuningsvraag doorgeeft

Nadere informatie

Bijlage Toelichting op Raadsvoorstel Verordening Wmo gemeente Hoorn 2015

Bijlage Toelichting op Raadsvoorstel Verordening Wmo gemeente Hoorn 2015 Bijlage Toelichting op Raadsvoorstel Verordening Wmo gemeente Hoorn 2015 Wat wordt van de raad verwacht? De raad wordt gevraagd de nieuwe verordening vast te stellen. Welke invloed heeft de raad? Gemeenten

Nadere informatie

Verordening uitvoering Jeugdwet gemeente Oldenzaal 2015

Verordening uitvoering Jeugdwet gemeente Oldenzaal 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oldenzaal. Nr. 61483 31 oktober 2014 Verordening uitvoering Jeugdwet gemeente Oldenzaal 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

VERORDENING ALGEMENE VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT 2015

VERORDENING ALGEMENE VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT 2015 VERORDENING ALGEMENE VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop berustende

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 45 Datum: nr. 13

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 45 Datum: nr. 13 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 45 Datum: 3-11-2014 nr. 13 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 september 2014 heeft besloten

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE EEMSMOND 2015

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE EEMSMOND 2015 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE EEMSMOND 2015 De raad van de gemeente EEMSMOND gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van..

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. RAADSBESLUIT Onderwerp: Verordening Jeugdhulp Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. gelet

Nadere informatie

Artikel 11 (onderdeel A van het wijzigingsbesluit) wordt gewijzigd als volgt: Nieuwe tekst

Artikel 11 (onderdeel A van het wijzigingsbesluit) wordt gewijzigd als volgt: Nieuwe tekst Wijziging Model Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [iets] = door gemeente in te vullen. - [iets] = facultatief. - [iets EN/OF iets] = door

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

TRANSITIES In vogelvlucht door alle wijzigingen heen op cliëntniveau: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wlz worden behandeld in deze sessie.

TRANSITIES In vogelvlucht door alle wijzigingen heen op cliëntniveau: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wlz worden behandeld in deze sessie. TRANSITIES In vogelvlucht door alle wijzigingen heen op cliëntniveau: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wlz worden behandeld in deze sessie. 1. Cliëntondersteuning. Wmo: art 1.1.1, lid 1: "cliëntondersteuning:

Nadere informatie

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 Blz. 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015, b e s l u i t vast te stellen: De nadere

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen (4.15c)

Verordening maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen (4.15c) Verordening maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen (4.15c) Samenvatting Deze verordening geeft aan hoe de gemeente Haaksbergen invulling geeft aan: a. het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geldermalsen. Nr. 81712 31 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Waddinxveen 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning Waddinxveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 62392 5 november 2014 Verordening maatschappelijke ondersteuning Waddinxveen 2015 De raad van de gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - Nadere regels WMO opvang en beschermd wonen Heerlen 2015

Gemeente Heerlen - Nadere regels WMO opvang en beschermd wonen Heerlen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 75865 17 december 2014 Gemeente Heerlen - Nadere regels WMO opvang en beschermd wonen Heerlen 2015 Het college van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Reactie/advies: WMO-raad Uden Om alle reacties uit 12 gemeenten samen te kunnen brengen, wordt u verzocht om gebruik te maken van

Nadere informatie

Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe

Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe Bijlage 1: Inspraakreacties Verordening Wmo 2015 Organisatie en datum Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe Voorinspraak augustus/ september 2014 1 Koepel Wmo 13 augustus 2014 1.1 Art. 1, lid

Nadere informatie

Samenvatting Deze nadere regels bevatten een nadere uitwerking van de verordening jeugdhulp Hof van Twente 2015.

Samenvatting Deze nadere regels bevatten een nadere uitwerking van de verordening jeugdhulp Hof van Twente 2015. Nadere regels jeugdhulp Hof van Twente 2015 Samenvatting Deze nadere regels bevatten een nadere uitwerking van de verordening jeugdhulp Hof van Twente 2015. Burgemeester en wethouders van Hof van Twente;

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Rijswijk

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Rijswijk Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Rijswijk HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2. DE AANVRAAGPROCEDURE... 5 Artikel 2. Melding hulpvraag

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Modelverordeningen jeugdhulp en Wmo. 8 september 2014 van 14.00-16.30 uur Observant Amersfoort Linda Hazenkamp & Annelies Schutte

Modelverordeningen jeugdhulp en Wmo. 8 september 2014 van 14.00-16.30 uur Observant Amersfoort Linda Hazenkamp & Annelies Schutte Modelverordeningen jeugdhulp en Wmo 8 september 2014 van 14.00-16.30 uur Observant Amersfoort Linda Hazenkamp & Annelies Schutte Programma Plenair van 14.00 uur - 15.45 uur Verschillen en overeenkomsten

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (wijziging 2017)

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (wijziging 2017) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Reimerswaal Nr. 93604 2 juni 2017 Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, wijziging 2017 De gemeenteraad van de gemeente Reimerswaal; gelezen

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DELFZIJL 2015

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DELFZIJL 2015 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DELFZIJL 2015 Nr. 6A De raad van de gemeente Delfzijl gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet

Nadere informatie

In de bijlage zijn ter informatie enkele van de meest relevante passages uit het concept-wetsvoorstel Wmo genoemd 1.

In de bijlage zijn ter informatie enkele van de meest relevante passages uit het concept-wetsvoorstel Wmo genoemd 1. Praatstuk - Hoofdlijnen proces toegang nieuwe Wmo N.b.: deze notitie bevat de belangrijkste elementen voor de uitvoering van de nieuwe Wmo. Als ontwikkelingen, inzichten e.d. moeten leiden tot wijzigingen

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2014; Raadsbesluit Onderwerp: VERORDENING JEUGDHULP Montferland De raad van de gemeente Montferland gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2014; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Lelystad. Raadsbesluit. /Lj OSó2. gemeenteraad. Nummer: 141033747. De raad van de gemeente Lelystad,

Lelystad. Raadsbesluit. /Lj OSó2. gemeenteraad. Nummer: 141033747. De raad van de gemeente Lelystad, /Lj OSó2 gemeenteraad ff Lelystad Raadsbesluit Nummer: 141033747 De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 19 augustus 2014; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Het college van burgemeester en wethouders van Almere, BESLUIT: Vast te stellen navolgende Nadere regels tot wijziging (tweede wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo Artikel I: De

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en artikel 149 en 156 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en artikel 149 en 156 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 30 september 2014; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 lid 2, 8.1.1 vierde lid, en 12.4 lid 2 van de Jeugdwet en

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE HEERENVEEN 2015

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE HEERENVEEN 2015 VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE HEERENVEEN 2015 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - andere voorziening: voorziening anders dan in

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Rijswijk

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Rijswijk Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Rijswijk HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2. DE AANVRAAGPROCEDURE... 5 Artikel 2. Melding hulpvraag

Nadere informatie