Inleiding. De ledenvan de werkgroepontvangengraaguwreactiesensuggesties. U stuurtdie het bestdoor naarbrenda Casteleyn,PM/Provos.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. De ledenvan de werkgroepontvangengraaguwreactiesensuggesties. U stuurtdie het bestdoor naarbrenda Casteleyn,PM/Provos."

Transcriptie

1 Inleiding Onze communicatiemetde burgersen metde collega'sverlooptvaak schriftelijk. Als ambtenarenschrijvenwe dan ook eengroot aantal brieven. Toch blijken vele van die brievenniet het effectte sorterendat ze zouden moetensorteren. Mensenbegrijpenniet wat er geschrevenstaat,doenniet wat de briefschrijvervraagtof sturen eenbozebrief terug. Dergelijke reactieshebbenmeestalte makenmetde manierwaaropde brief is gesteld. Een on(psycho)logische opbouwvan de brief, eenambtelijkestijl en eenstarreen afstandelijketaal spelendaarbij eengroterol. Om u te helpenbij het schrijvenvanduidelijkeenklantvriendelijkebrieven, heeft de werkgroeptaal deze handleidingsamengesteld. De werkgroepwerd opgerichtin november1993. De ledenervanzijn vrijwilligers, die eenservicewillenverlenenaancollega'sdie dagelijks worstelenmetteksten. Enkelenvan henhebbeneen opleidingzakelijke communicatieachterde rug. Deze brochure is opgebouwd rond een aantal praktijkvoorbeelden. Daartoe heeft de werkgroep Taal de voorbije jaren samenmetde docentenbrievenschrijveneenaantal brievenverzameld. Bij de herwerkingvan die brievenkondenwe gelukkig vaak eenberoepdoenop de auteursof op de betrokkendiensten. We willen danook iedereendankendie rechtstreeksof onrechtstreeksheeftbijgedragentot dezeherwerkingen. De ledenvan de werkgroepontvangengraaguwreactiesensuggesties. U stuurtdie het bestdoor naarbrenda Casteleyn,PM/Provos.

2 Inhoudsopgave Zoek de verschillen aande handvan volgendevragen 1.1 Lijken de onderwerpenop elkaar? 1.2 Lijken de briefschrijversop elkaar? 1.3 Lijken de lezersop elkaar? 1.4 Lijken de verzoekenop elkaar? 1.5 Zijn de tweebrievenevendoeltreffend? Wat is eengoedebrief? 2.1 De inhoudis relevanten overtuigend 2.2 De feitelijke gegevenszijn correct 2.3 De brief is lezergericht 2.4 De toonis juist 2.5 De opbouwis doeltreffend 2.6 Het taalgebruik is aantrekkelijk 2.7 Het taalgebruik is correct 2.8 De vormgevingis verzorgd 2.9 De conventies(van de huisstijl) zijn in achtgenomen Hoe schrijft u eengoedebrief? 3.1 Zorg voor eengoedevoorbereiding 3.2 Zorg voor eengefaseerdeuitvoering 3.3 Zorg voor eendegelijke eindcontrole Hoe paktu de verschillendebriefsoortenaan? 4.1 Informerendebrieven 4.2 Goodwillbrieven 4.3 Goednieuwsbrieven 4.4 Slechtnieuwsbrieven 4.5 Overtuigendebrieven Hoe ziet de huisstijl eruit? 5.1 Briefpapier 5.2 Briefschikking 5.3 Lettertype 5.4 Briefomslagen Hoe verlooptde briefwisselingefficiënter? 6.1 Antwoordbinnentweeweken 6.2 Zorg voor eenvlotteondertekening

3 Zoek de verschillen...

4 Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen. Grote Markt 1, 2000 Antwerpen uw bericht vanuw kenmerkons kenmerktelefoonfax PM/001 (03) (03) juli 1998 Geachte Bij deze hebben wij de eer de tweede publicatie van de werkgroep Taal voor te stellen. Omdat door onze stedelijke administratie zeer veel slechte brieven worden geschreven, zowel naar de burgers als naar elkaar, hebben wij gepoogd een handleiding samen te stellen die in de toekomst dient te worden gebruikt bij het maken van brieven. Onze stedelijke administratie heeft immers nood aan een verzorgde en goed geschreven correspondentie. Daarom dringen we erop aan dat deze handleiding wordt ingekeken en dat onze onderrichtingen strikt worden opgevolgd. In de overtuiging dat er een goed gevolg zal worden gegeven aan deze oproep, tekenen wij. Met de meeste hoogachting de werkgroep Taal

5 Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen. Grote Markt 1, 2000 Antwerpen uw bericht vanuw kenmerkons kenmerktelefoonfax PM/001 (03) (03) De nieuwe handleiding Brieven schrijven bevat 101 bruikbare tips! 22 juli 1998 Beste collega Zit u ook geregeld in de knoei met aanspreektitels, openingszinnen en slotformules? Moet u ook af en toe uitleg geven bij uw brieven? Of erger nog, reageren de mensen soms boos en geïrriteerd op wat u hun schrijft? Dan is onze handleiding Brieven schrijven echt iets voor u. Ze gaat immers dieper in op een aantal moeilijke briefsoorten. Per briefgenre laten we zien hoe u uw brieven duidelijker en begrijpelijker kunt maken. Hierbij maken we telkens gebruik van uitgewerkte praktijkvoorbeelden. Uiteraard kunnen we u niet voor alle problemen een pasklare oplossing geven. Maar als u uw eigen vindingrijkheid combineert met de vele tips uit deze handleiding, bent u zeker al een heel eind op de goede weg. We wensen u veel leesplezier. Met vriendelijke groeten de werkgroep Taal

6 ... aan de hand van de volgendevragen 1.1 Lijken de onderwerpenop elkaar? Als u de twee brieven op de vorige pagina's leest, kunt u zich terecht afvragenof deze brieven wel over hetzelfdegaan. Centraal in de eerstebrief staatde verplichting om eenbepaaldepublicatie te lezen. De titel van die publicatie krijgt de lezer niet te zien. De tweedebrief daarentegenstelt de brochurebrievenschrijven echtvoor. Hij verteltwaaroverde handleidinggaat,hoeze is opgebouwden wat de lezer eraanheeft. U kunt dus stellendatwat de inhoudbetreft, de tweebrievennaarverschillendeaspectenvan eenzelfdegegeven verwijzen. In wetenschappelijketermenbetekentdit dat ze erg van elkaarverschillenop referentieelniveau. 1.2 Lijken de briefschrijversop elkaar? Ook het beeld dat de briefschrijver van zichzelf oproept, is in beide brievenanders. De eerstebriefschrijver komt erg autoritair en afstandelijk over. Hij lijkt iemanddie geeninspraakduldt, laat staantegenspraak. De tweedebriefschrijver plaatstzichzelf op gelijke voet met de lezer. Hij probeertzich ook in te leven in diens schrijfproblemenen treedtdaarbij eerderop als eensupporterdanals eenstrengecoach. Samengevatkomt het erop neerdat de beidetekstenook op het expressievevlakandersin elkaarzitten. De tweebrievenschetsenelk eenanderepersoonlijkheid metanderegevoelens,opvattingen,normenen waarden. Daardoorverschilt ook de toonvan dezeteksten. 1.3 Lijken de lezersop elkaar? Beide brievengaanop eenverschillendemaniermetde lezer om. In de eerstebrief lijkt de lezer eenanonieme abstracteentiteit te zijn, die enkel dingenmoetuitvoeren. Hij wordt dan ook niet direct aangesproken. Uit de tweedebrief treedtwel eenlezer van vleesen bloedtevoorschijn. Hier is de lezer iemandmetschrijfproblemen die wellicht gebaatis met de brochure Brievenschrijven. Tegelijk gaatde tweedebrief er ook van uit dat de lezer zelfstandigen creatief genoegis om zelf problemenop te lossen. De manierwaaropde schrijver zijn lezer benadert,verschilt dus grondig in beidebrieven. Met anderewoorden ook op het relationelevlaklopende tweetekstensterk uiteen. In de eerstebrief kunt u enkel sprekenvan een relatie waarbij de schrijver hiërarchischbovende lezer staat. In de tweedebrief stelt de schrijver zichzelf ten dienstevan de lezer. Daardoorkomthij veel meerlezergerichtover dande eerstebriefschrijver. 1.4 Lijken de verzoekenop elkaar? Ten slottewillen beidebrievenook duidelijk dat de lezer iets doet. Ze bevattenallebei eenoproep. De eerste brief eist dat de lezer de handleidingleesten volgt. De tweedebrief nodigt uit om de handleidingte lezenen te gebruikenals hulpinstrument. Dus ook op hetappellerendeniveauverschillende tweebrieven. 1.5 Zijn de tweebrievenevendoeltreffend? Of de lezer ook op de oproepvan de eerstebrief zal ingaan,is nog de vraag. De kans is immersheel groot dat de lezer zich zal ergerenaan de autoritaire toon van de schrijver. Bovendienvoelt de lezer zich in de eerste

7 brief helemaalniet aangesproken. Naar zijn of haargevoel is de oproepwellicht voor iemandandersbestemd, iemanddie zich wel laat bevelenen wegcijferen. Kortom, de eerstebrief slaatzowel op het expressieveals op het relationelevlak de bal volledig mis: de toon is fout en de tekst is niet lezergericht. Daardoorverdwijnenzowel de inhoudals de oproepnaar de achtergrond. De schrijver gaatzo zeeruit van zijn eigenbelang,dathij hetcommunicatieprocesverstoort. De tweedebrief daarentegenprobeertin die matemetde gevoelighedenvan de lezer rekeningte houdendat de inhouden de oproepop de voorgrondtreden. Hij is in de eersteplaatslezergerichtgeschrevenen in de juiste toon gezet.

8 Wat is eengoedebrief? Hoe kunt u nu nagaanof uw brievengoedzijn of niet? Om u een oordeel te vormen over de kwaliteit van uw brieven, kunt u gebruik maken van de volgende controlelijst. De vragenuit dezelijst zijn deels geïnspireerdop het evaluatiemodeldat Jan Renkemauitwerkte in zijn boek Taal maggeenbelastingzijn, deels op de checklist uit het HandboekBedrijfscorrespondentievan Jaap de Jong. 2.1 De inhoudis relevanten overtuigend $ Staater niet te veel informatiein uw brief? - informatiedie al bekendis bij de lezer en niet herhaaldhoeft te worden - informatiedie beterin eenbijlageverstrektkan worden - standaardinformatiedie er in dit geval niet toe doet. $ Is er geenbelangrijkeinformatieweggelaten? - is hetvoor de lezer voldoendeduidelijk wat u van hemwilt? - roeptuw brief niet allerlei ongewenstevragenop? $ Zit er geentegenspraakin uw brief? $ Motiveertuw brief eenvoorstel of afwijzing van eenverzoek? 2.2 De feitelijke gegevenszijn correct $ Zijn de adresseringsgegevenscorrect(vooral naam,geslachten adres)? $ Kloppende genoemdeaantallen,bedragen,jaartallen? 2.3 De brief is lezergericht(zie hoofdstukken3 en 4 en Doeltreffend schrijven) $ Hebt u bedankt voor bewezendiensten, sympathiebetuigd en vertrouwenuitgesprokenwaar dat mogelijk was? $ Hebt u zich verontschuldigdvoor ongemakkendie u hebtveroorzaakt? $ Hebt u serviceverleendwaardat mogelijk was - door extrainformatiete geven - door extrahulp te bieden? 2.4 De toonis juist (zie hoofdstukken3 en 4) $ Hebt u zich niet bovende lezer geplaatst(gewichtige,denigrerendeof belerendetoon)? $ Hebt u zich niet gepresenteerdals al te dienstwilligedienaar(kruiperige,onderdanigetoon)?

9 2.5 De opbouwis doeltreffend(zie hoofdstukken3 en 4 en Doeltreffend schrijven) $ Is uw brief niet te lang? (Bevatde brief informatiedie beterin de bijlagekan?) $ Als uw brief neutraalof goednieuwsbrengt,staatdat nieuwsdanaanhetbegin van uw brief? $ Als uw brief slechtnieuwsbrengtof als u iets van uw lezer gedaanwilt krijgen,staathetslechtenieuwsof het verzoekdanmeerachteraan,na (eendeel van) de motivering? $ Is de verdelingin alinea'slogisch? $ Zijn de alinea'sinternzo ingedeelddatde hoofdzaakuit de alinea(de kernzin) zo veel mogelijk vooropstaat? $ Staatwat bij elkaarhoort, ook samenhangendbij elkaar? 2.6 Het taalgebruik is aantrekkelijk (zie Doeltreffendschrijven) $ Is hettaalgebruik duidelijk? - Hebt u voor gewonewoordengekozen? - Is er terughoudendgebruik gemaaktvan vaktermentegenoverniet-vakgenoten? - Zijn afkortingenzoveel mogelijk vermeden? - Is de zinsbouwduidelijk (weinig langeen ingewikkeldezinnenmettangconstructiesen voorzetselstapels)? - Zijn de gebruikteformuleringennauwkeurig? $ Is hettaalgebruik dynamisch? - Is hettaalgebruik bondig (zuinig metomslachtigewoordgroepen,kopzinnen,overbodigeen legewoorden en dubbel-op-formuleringen)? - Zijn zinsbouwen zinslengtegevarieerd? - Gebruikt u vooral actievezinnen? $ Is hettaalgebruik persoonlijk? - Hebt u de wij-stijl vervangendoor de u-stijl? Legt u contactmetde lezer? - Hebt u ouderwetstaalgebruik en ambtelijkeclichésvermeden? $ Is hettaalgebruik positief? - Hebt u neutraalen goednieuwspositief geformuleerd? - Hebt u overbodigenegatievewoordenvermeden? - Hebt u ook bij slechtnieuwsniet vergeteneenpositief puntte noemen? $ Is de spelling correct? 2.7 Het taalgebruik is correct(zie Doeltreffendschrijven) $ Is de interpunctiejuist? $ Is de tekstvrij van foutenin zinsbouwen woordkeuze? $ Hebt u bij twijfel over de juistheid van een woord of een grammaticaleconstructie een naslagwerk of een collegageraadpleegd? 2.8 De vormgevingis verzorgd(zie Doeltreffendschrijven)

10 $ Zijn de vastebriefonderdelenevenwichtigover de paginaverdeeld? $ Bevatde brief voldoendetekstwit (ruimemarges,witregeltussende alinea's)? $ Zijn de markeringendoeltreffend? $ Is de papier- en printkwaliteit in orde? $ Zijn lelijke vouwenen vlekken,doorhalingenen zichtbarecorrectiesvermeden? 2.9 De conventies(vande huisstijl) zijn in achtgenomen(zie hoofdstuk5) $ Zijn alle briefonderdelenaanwezig? $ Heeft iederonderdeelde vormgekregendie in de huisstijl is afgesproken(adres,betreft-regel, aanhef, ondertekening,enzovoort)? Soms kan een oordeel over een tekst betrekking hebben op verschillende elementen. Zo kan een tekst bijvoorbeeldte moeilijk zijn omdatde formuleringniet geslaagdis, omdatde materiete ingewikkeldis voor de lezer of omdatde opbouwzo verwarrendis datde lezer er niet aanuit kan. U kunt dit evaluatiemodelnog verfijnen. Maar ook zo is het al voldoendeom de verschillendeelementenvan uw tekstte onderzoekenen er de belangrijksteknelpuntenmeeop te lossen.

11 Hoe schrijft u een goede brief? Goede briefschrijvers proberennatuurlijk niet alleen doeltreffendebrieven te schrijven, ze proberenook zo doelmatigof efficiëntmogelijk te werk te gaan. Efficiënt brievenschrijven houdt in dat u uw schrijfopdrachtsystematischaanpakt. Met anderewoorden, u begint met een degelijke voorbereiding, u zorgt voor een gefaseerdeuitwerking en besluit met een grondige evaluatie. Bij een eenvoudigebrief kunnende verschillendestappenuit het schrijfprocesvrij kort zijn. Maar bij lange en/of ingewikkeldebrievenis hetwel van belangdatu alle stappenhelemaaldoorloopt. 3.1 Zorg voor eengoedevoorbereiding $ Vraagu af wat u wilt bereiken De eerstevraagdie u moetstellen,is: welk doel of welkedoelstellingenwil ik bereiken? Wilt u informeren? Zo ja, welke informatiewilt u overbrengen? Of welke gevoelenswilt u overdragen? Wilt u overtuigen? Zo ja, welkeopvattingenwilt u verspreiden? En/of welkegevoelenswilt u opwekken? Wilt u mensenaanzettentot handelen? Zo ja, welke vaardighedenwilt u aanleren? Of welke handelingenwilt u latenuitvoeren? Als u (zekerbij ingewikkeldebrieven)dezevragenniet vooraf beantwoordt,kunt u achterafook niet toetsenof uw brief zijn doel treft. De kans is dan erg groot dat het voor de lezer niet duidelijk wordt wat u precieswilt bereiken. $ Vraagu af voor wie u schrijft Ten tweedemoetu ook eenantwoordzoekenop de volgendevragen. Wat weetmijn lezer? Wat weethij nog niet? Wat voelt mijn lezer? Waarvoorinteresseerthij zich? Wat vindt mijn lezer? Welke opvattingenheefthij? Wat kan mijn lezer? Over welke vaardighedenbeschikthij? Wat doetmijn lezer? Hoe ziet zijn gedrageruit? Hoe oud is mijn lezer? U kunt immerspaslezergerichtschrijvenals u zelf eenduidelijk beeldhebtvan de lezer. $ Vraagu af hoede lezer tegenu aankijkt

12 Om te wetente komenwelkepositie u als schrijver inneemt,moetu de volgendevragenstellen. Wat weetde lezer over mij, over onzeorganisatie? Welk imagohebik, heeftonzeorganisatie? Welke indruk maaktmijn functieop de lezer? Welke houdingheeftde lezer tegenovermij, tegenoverde organisatie? De antwoordenop dezevragenzullen u helpenom de juistetoonte vindenin uw brief. $ Vraagu af tegenwelke achtergrondu schrijft Elke brief wordt voorafgegaan door een aantal gebeurtenissen, uitspraken, afspraken enzovoort. Deze elementenkunnen een belangrijke invloed hebbenop de manier waarop de lezer de boodschapontvangt. Daaromgaatu het besteerstna wat de voorgeschiedenisis van uw brief. Vaak levert dat onderzoekjemeteen ook de openingsalineavan uw brief op. Bijvoorbeeld: op 16 novembertelefoneerdeu me metde vraagom u meerinformatietoe te sturenover 3.2 Zorg voor eengefaseerdeuitvoering $ Bepaal de inhoud De inhoudkunt u bepalenaande handvan de 8 w's: - (van) wie? - wat? - wanneer? - waar? - (met) wie? - waarmee? - (op) welkewijze? Op basis van uw voorbereidingmaaktu nu uit wat u in uw brief zult opnemenen wat niet. Daarnaastmoetu zich ook afvragenof u op tegenargumenten,opwerpingenvan de doelgroep,zult anticiperen. $ Zorg voor eengoedeopbouw Wat u zekerniet magdoen,is teruggrijpennaareenoudebrief en die zondermeerovernemenof die uitbreiden. Het resultaatis vaak eenonduidelijke en onaantrekkelijke brief die niet inspeelt op de behoeftenvan de lezer. Het feit dateenbrief al jarenwordtgebruikt, is geengarantievoor zijn kwaliteit. Wat u wel kunt doen, is eenbouwplanmaken. Hierbij probeertu de hoofdzakenuit uw brief onderte brengen in eendirecte,semi-directe,indirectestructuurof semi-indirectestructuur. Dedirectestructuur In eendirectestructuurvindt u de stelling of de kern van de brief steedsvooraan.vervolgenskrijgt u eenalinea toelichtingen hetbriefslot. Stelling Toelichting Hoffelijk slot

13 De directe structuur is het meest geschikt voor eenvoudige briefjes. U kunt hem gebruiken voor goednieuwsbrieven, bijvoorbeeld gelukwensen en andere goodwillbrieven. Daarnaast kunt u de directe structuurook toepassenbij slechtnieuwsbrieven,maarenkel als u er zeker van bentdat de lezer geenaanstoot zal nemenaanhetslechtenieuws,of hetslechtenieuwseigenlijk wel verwacht. Desemi-directestructuur De meestebrievenmakenechtergebruik van een semi-directestructuur. Daarbij verschijnt de stelling of de kern van de brief onmiddellijk na de inleiding. Inleiding Stelling Toelichting Hoffelijk slot Dezestructuuris natuurlijk bruikbaarvoor iets ingewikkelderbrieven. Daarnaastkunt u dankzij de inleiding de brief betersituerenvoor de lezer. Ten slottekunt u aande inleiding ook eenpaarpositieve,relatieversterkende elemententoevoegen. Dat kan vooral bij slechtnieuwsbrievenvan belangzijn. Deindirectestructuur Bij brievenmeteenindirectestructuurvindt u de stelling steedsaanhetslot van de brief. Inleiding Toelichting Stelling Deze zeer indirectestructuuris het meestgeschikt voor brievendie de lezer moetenlatenzien hoe eenbesluit tot stand is gekomen, zoals ambtelijke en juridische beschikkingen. Omdat bij een beschikking de overwegingenaande conclusievoorafgaan,staatde conclusiein de brief ook aanheteinde. Een puur indirectestructuurwordt in zakelijke communicatiewel afgeraden,behalveals het gaatom gevraagde (juridische)adviezen.hij laat immersweinig ruimteom de brief positief en hoffelijk te sluiten. Desemi-indirectestructuur De semi-indirectestructuurbestaatuit de volgendeelementen: Inleiding Voorbereiding Stelling Toelichting Positief slot Dezestructuuris vooral geschiktals u slechtnieuwshebten de relatiemetde lezer niet wilt schaden. Het grote voordeel van dezestructuuris dat de lezer niet meteenwordt overvallendoor het slechtenieuws, maarer ook niet eindelooshoeft op te wachten. $ Schrijf eeneersteversie U bouwtnu zinnenrond de kernwoordenuit uw bouwplan. Daarbij probeertu in elke alineade hoofdgedachte steedsin de eersteof de tweedezin te zetten. Zorg er ook voor dat de verbandentussende alinea'sen tussende zinnenin eenalineavoldoendeduidelijk zijn. $ Redigeeren corrigeerdezetekst

14 In de handleiding Doeltreffendschrijvenvindt u eenheleboel tips om tekstente redigerenen te corrigeren. Op hetconcretetaalgebruik gaanwe in dit hoofdstukdanook niet verderin. 3.3 Zorg voor eendegelijke eindcontrole Voordat een brief wordt geprint, leest u hemwaarschijnlijk nog evenna op spelfoutenen ontspoordezinnen. Maar daar blijft het meestal bij. Ten onrechte, want bij de controle moetenook andereaspectennog eens kritischbekekenen eventueelaangepastworden,zoals lezergerichtheid,toon, goodwill enzovoort. Hierbij kunt u gebruik makenvan de controlelijst uit hetvorigehoofdstuk. Voor een degelijke kritische controle is enige afstandgewenst. De ideale methodeis de brief even weg te leggen,zodatu er bij hetherlezenmetnieuweogennaarkijkt. Maar meestalheeftu daarvoorgeentijd. Laat in datgeval eencollegaof uw chef de brief nakijken. Zij hebbenvoldoendeafstandom zwakhedenin de tekstaan te wijzen en leverenvaak bruikbarealternatievendie u zelf over hethoofd hebtgezien. Als u te makenhebtmeteenuitgebreidpubliek, werkt u hetbestmetgestructureerdecontroles:u toetstde brief danvooraf door middel van eenpretest.

15 Hoe pakt u de verschillende briefsoortenaan? Ruwweggesproken,kunnenwe zakelijke brievenopdelenin ongeveervijf grotecategorieën: $ informerendebrieven bevestigingen begeleidendebrieven antwoordenop verzoekentot informatie berichtenover praktischewijzigingen $ goodwillbrieven welkomstbrieven felicitaties complimenten rouwbetuigingen excuusbrieven $ goednieuwsbrieven aanstellings- of bevorderingsbrieven positievereactiesop klachten positievereactiesop verzoeken $ slechtnieuwsbrieven annuleringen ontslagbrieven weigerbrieven afwijzingen berichtenover ongunstigeontwikkelingen klachten $ overtuigendebrieven aanbiedingsbrieven reclamebrieven sensibiliseringsbrieven voorlichtingsbrieven sollicitatiebrieven verzoekbrieven verzoekenom bevorderingof verhogingvan salaris verzoekenom overplaatsing verzoekenom medewerking uitnodigingen aanmaningsbrieven Sommigebrievenhorenin meerdan ééncategoriethuis. Denk maaraan de aanmaningsbrief die tegelijk een slechtnieuws- en eenovertuigendebrief is. Of neemde aanstellingsbrief die natuurlijk ook felicitatiesen een verwelkomingbevat. $ standaardbrieven

16 U kunt voor eenaantal van dezebriefsoortenstandaardbrievenuitwerken,waarin u alleenmaarde naamen het adresvan de lezer en de datumverandert. Sommigeorganisatiesversturennog altijd formulierachtigebrieven die voorgedruktzijn en waaropwordt aangekruistwat voor de lezer van toepassingis. Veel lezers ervarendit soort brievenals weinig persoonlijk. De modernetekstverwerkermaakthetgebruik ervanonnodig. 4.1 Informerendebrieven $ Wat zijn informerendebrieven? Een informerendebrief gebruikt u als u neutraal nieuws meete delen hebt of een neutrale gebeurtenis wilt bevestigen, zoals een afspraak of de ontvangstvan stukken. Met een informerendebrief wilt u dus niets speciaals van de lezer gedaankrijgen. De inhoud van een informerendebrief zal de lezer ook niet bijzonder verblijdenof teleurstellen. $ Waarvoorgebruikt u ze? Informerendebrievenhebbeneendubbel doel. Enerzijds bevorderenze de vlotte werking van de organisatie. Anderzijds brengeninformerendebrievende volgendeboodschapover: wij denkenaanu, wij zijn voor u bezig. Met dezebrievenkunt u dus werkenaande relatiemetuw lezer. $ Hoe zijn ze opgebouwd? Voor de meesteinformerendebrievenkunt u gebruik makenvan de semi-directestructuur:. inleiding: geef de aanleiding. stelling: zeg precieswat de lezer moetwetenof doen. toelichting: geef de nodigetoelichtingenof argumenten. hoffelijk slot: eindig positief metextrainformatie. $ Tips - Voor eenaantalvan dezeelementenkunt u eenberoepdoenop enkelestandaardwendingen.. inleiding Zoals telefonischafgesproken,stuurik u... Zoals u mein uw brief van 12 oktobervraagt,bezorgik u... In uw brief van 12 oktobervraagtu me... In uw brief van 12 oktobermeldtu me... Geef in de inleidingconcretegegevenster ondersteuningvan hetgeheugenvan de lezer.. stelling Als bijlagevindt u alle relevanteinformatiewaaroverik beschik. U kunt eeninstallatiepremieaanvragenbij de dienstsociale zaken, Moorkensplein 19 in Borgerhout- Antwerpen. Vermijd clichésals: ik hebde eeru te meldendat of, hierbij deel ik u mededat.... midden Wij stellenalles in hetwerk om... Tot nu toehebbenwij de... nog niet ontvangen. U kunt daarbij als volgt te werk gaan.. slot

17 Voor meer informatie kunt u terecht bij mijn medewerkster Christel Efficiënt op het telefoonnummer... Als u meervragenhebt,kunt u mij tijdensde kantoorurenaltijd bellenop hetnummer... Voor nadereinlichtingenverwijs ik u graagnaar... $ Voorbeeldvan eeninformerendebrief Situatie Een firma heeft bij het stadsbestuur een aanvraag ingediend om een handelscomplex op te richten. De behandelendeambtenaarstuurt 9 exemplarenvan het dossierdoor naar het Ministerie van EconomischeZaken en stopter de volgendebegeleidendebrief bij.

18 Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen. Grote Markt 1, 2000 Antwerpen DROV, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen. Familie O. Verijverig Werkstraat ANTWERPEN uw bericht vanuw kenmerkons kenmerktelefoonfax DROV/KMO/01 (03) (03) wet op de handelsvestigingen oprichting van een handelscomplex 22 juli 1998 Mevrouw Mijnheer In uitvoering van de wet van 29 juni 1975 maken wij u hierbij 9 exemplaren over van het dossier, ingediend door de firma NV Werklust III, p/a de heer O. Verijverig, Werkstraat 93 te 2000 Antwerpen 1, voor de oprichting van een handelscomplex op de hoek van de Koeienmarkt en de Neemstraat te 2000 Antwerpen 1. Het dossier werd bij het stadsbestuur ingeschreven op 4 augustus Aan de aanvrager werd een ontvangstmelding overgemaakt. Hoogachtend Namens het college van burgemeester en schepenen voor de stadssecretaris bij machtiging van 1 april 1998 de directeur voor de burgemeester de afgevaardigde schepen Cor Nuit P. Janssens

19 Bespreking Deinhoudis deelsnietrelevant Het betreftstelt dat de brief gaatover de wet op de handelsvestigingen. Maar dat blijkt helemaalniet het geval te zijn. De openingsalineabevatstandaardinformatiewaar de lezer niets aan heeft. De lezer weetimmerswel dat de Antwerpseambtenaarhemdatdossierbezorgtin overeenstemmingmetde wet van 29 juni Debriefis nietlezergericht De briefschrijver maaktniet duidelijk wie het dossierin Antwerpenopvolgt. De lezer weetdus niet bij wie hij terechtkan voor meerinformatie. Detoonis ergafstandelijk De briefschrijverkomtnogal gereserveerden onderkoeldover. Deopbouwlaattewensenover Dezebrief bestaatenkel uit eenstelling en eentoelichtingdie beterchronologischwarengeordend. Hettaalgebruikis allesbehalveaantrekkelijk De brief bevatveel passievezinnen, naamwoordconstructiesen ambtelijke clichés. Bovendienis de eerstezin veel te lang. Hettaalgebruikis niethelemaalcorrect Geld makenwe over, maardossiersbezorgenwe en ontvangstmeldingensturenwe toe. Dehuisstijlis nietcorrecttoegepast Het voorgeschrevenaantal witregels is niet gerespecteerden de aanspreking is verouderd en niet bepaald beleefd.

20 Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen. Grote Markt 1, 2000 Antwerpen DROV, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen. Familie Verijverig Werkstraat ANTWERPEN uw bericht vanuw kenmerkons kenmerktelefoonfax DROV/KMO/01 (03) (03) vergunningsaanvraag nieuw handelscomplex NV Werklust III. (*) 22 juli 1998 Geachte mevrouw Geachte heer In deze envelop vindt u 9 exemplaren van de vergunningsaanvraag van de NV Werklust III.(*) Deze firma wil in Antwerpen een nieuw handelscomplex bouwen op de hoek van de Koeienmarkt en de Neemstraat. De NV zelf is gevestigd op het volgende adres: De heer O. Verijverig NV Werklust III Werkstraat ANTWERPEN Het stadsbestuur heeft de vergunningsaanvraag ontvangen op 4 augustus en dat met een ontvangstbrief gemeld aan de aanvrager. Mijn medewerker, Raf Perfect, volgt het dossier op. Voor meer informatie kunt u bij hem terecht op het nummer (03) Met vriendelijke groeten Namens het college van burgemeester en schepenen voor de stadssecretaris bij machtiging van 1 april 1998 de directeur voor de burgemeester de afgevaardigde schepen Cor Nuit P. Janssens (*) U toegestuurd volgens de wet van 29 juni 1975

21 4.2 Goodwillbrieven $ Wat zijn goodwillbrieven? Typische goodwillbrieven zijn gelukwensen, rouwbetuigingen, verontschuldigingen, dankwoordjes en verwelkomingen. Met dezebrievenwil de schrijver eengoedgevoel opwekkenbij de lezer en ervoor zorgen datde lezer eenpositieverehoudingtegenoverhemaanneemt. Binnende stedelijke administratiebestaater geentraditie in hetschrijvenvan zuiveregoodwillbrieven,behalve bij de kabinetten.als hetgoedis bevattenalle brievenook eenaantal goodwillelementen. $ Waarvoorgebruikt u ze? Een goodwillbrief is eenbrief die uitsluitendbedoeldis om de lezer gunstig te stemmenen de goederelatie te bevorderen. Goodwillbrieven zorgen ervoor dat de lezer een positieve houding aanneemt tegenover de stedelijke administratieen kunnenbijdragentot eenbeterimagovan hetstadsbestuur. $ Hoe zijn ze opgebouwd? Het is moeilijk om een standaardstructuur te geven voor goodwillbrieven omdat er zulke uiteenlopende onderwerpenaanbod in kunnenkomen. Ze moetenwel altijd minstensde volgendeonderdelenbevatten: - eenverwijzing naarde aanleiding - eengedeeltewaarin de schrijver zijn 'gevoelens'van meelevenof sympathieuitdrukt. Goodwillbrievendie over eenblijde gebeurtenisgaan,krijgenmeestaleendirectestructuurof eensemi-directe structuur. $ Tips - Stel uw brief zo persoonlijk mogelijk op. Niet Van hartegefeliciteerd metuw huwelijk! Het stadsbestuur

22 Naar aanleiding van uw huwelijk, zult u wellicht niet zo enthousiast reagerenals u een voorgedruktekaart ontvangt: U weetdan immersdat dezekaart met eenpaar duizendtegelijk gedrukt is. Deze felicitatieszijn slechtseen routinekwestie,meerniet. Wel Van hartegefeliciteerd metuw huwelijk! Het stadsbestuur Ik wens u beiden alle geluk toe! Jan Goegemutst Dezelfdekaartkomtal helemaalandersover als uw chef er eenpersoonlijke boodschapbijgeschrevenheeft. - Trachteenoprechteindruk te wekken en gebruik eentoonzeting, die bij de relatiemetde lezer past. Niet (In antwoordop eenklacht) U magvooral niet gelovendat wij ook maariets belangrijkervindendanuw tevredenheid. Ook de lezer weetdat dit niet waar is. Hij zal zo'n uitspraakondermeernaïef of 'onnozel' vinden. Maar op de volgende, eerlijke opmerkingreageerthij waarschijnlijk wel positief: Wel Wij vindenhetuiteraardheel belangrijk datu tevredenbent. - Neemhetstandpuntvan de lezer in. Vraagu af wat hij of zij graagwil ontvangenof lezen. - Gebruik geenclichés. Die makeneen onpersoonlijke indruk. Ze wijzen erop dat de schrijver het niet de moeitewaardvindt iets persoonlijks te bedenken. - Gebruik zoveel mogelijk positievewoorden(geluk, succes,inzet, vreugde,steun,kracht,...). - Vermijd alles wat eigenbelangdoetvermoeden. Niet Word maargauwweerbeter,wantwe gerakenhier niet door ons werk. Wel Veel sterktetoegewenst!we komenzekereenslangsals je je wat betervoelt. - Vermijd overdrijving, vleierij en dramatiek. - Overweegof u de brief typt of metde handschrijft.

23 In sommigeheel belangrijke gevallenzullen we eenbrief schrijvenmetde hand. Bijvoorbeeld,naaraanleiding van hetoverlijdenvan iemanddie wij goedhebbengekend. - Ondertekende brief altijd persoonlijk. - Vermeldgeenonderwerp. - Vermeldgeennaamvan de behandelendeambtenaar. $ Voorbeeldvan eengoodwillbrief Situatie In naam van het college van burgemeester en schepenen schrijft de personeelsdienst van de stad een goodwillbrief ter gelegenheid van de pensioneringvan eenpersoneelslid.

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1 VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1 Voorbeeld van een brief: Eigen naam Adres Postcode en plaats Naam geadresseerde Adres Postcode en plaats Geachte heer De Vries, Plaats, Datum Mijn naam is Mike Louwman,

Nadere informatie

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 2

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 2 VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 2 Voorbeeld van een zakelijke brief: Eigen naam Adres Postcode en plaats Zoektocht T.a.v. de heer Victor Brent Adres Postcode en plaats Geachte heer Brent, Plaats,

Nadere informatie

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT Monitoraat op maat Academisch Nederlands 1 EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT De communicatie tussen een student en een docent verloopt vaak per e mail. Een groot voordeel van het medium is namelijk de

Nadere informatie

VMBO-T / Nederlands / 2010 / tijdvak 2

VMBO-T / Nederlands / 2010 / tijdvak 2 VMBO-T / Nederlands / 2010 / tijdvak 2 Voorbeeld van een zakelijke brief: Eigen naam Adres Postcode en plaats Naam geadresseerde Adres Postcode en plaats Geachte leden van de oudervereniging, Plaats, Datum

Nadere informatie

In een sollicitatiebrief zijn drie gedeelten te onderscheiden: 1. De inleiding 2. Het middenstuk 3. De afsluiting

In een sollicitatiebrief zijn drie gedeelten te onderscheiden: 1. De inleiding 2. Het middenstuk 3. De afsluiting Het doel van de sollicitatiebrief is uitgenodigd te worden voor een gesprek. De brief (van brevis wat kort betekent) moet daarom informatief zijn en de belangstelling opwekken van de selecteur om nader

Nadere informatie

Het maken van bezwaar

Het maken van bezwaar Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente Het maken van bezwaar 2 Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Goes. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente neemt

Nadere informatie

NAAM:... Voornaam:... Klas: 4T... Volgnr.:... Datum:... LEERVAK:Nederlands... Leerkracht:... Gebundelde Controletoets periode Einde schooljaar

NAAM:... Voornaam:... Klas: 4T... Volgnr.:... Datum:... LEERVAK:Nederlands... Leerkracht:... Gebundelde Controletoets periode Einde schooljaar NAAM:... Voornaam:... Klas: 4T...... Volgnr.:... Datum:...... LEERVAK:Nederlands...... Leerkracht:... Gebundelde Controletoets periode Einde schooljaar Kranten in de klas: een lezersbrief schrijven: kladversie

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Communiceren met de achterban

Communiceren met de achterban 1 Communiceren met de achterban Je wilt weten hoe je het beste communiceert met de achterban. Je wilt direct aan de slag en snel resultaten. Je hebt een hoe-vraag. Zoals iedereen. Maar als je werkelijk

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n Onderwerp Klachtenregeling externe belanghebbenden Rijn IJssel Kenmerk 13-0771 Aan College van Bestuur Opstellers Else Bremer

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Monitoraat op Maat Academisch Nederlands 1

Monitoraat op Maat Academisch Nederlands 1 Monitoraat op Maat Academisch Nederlands 1 E-MAILS SCHRIJVEN 1. Algemeen De basisregel luidt: Houd het bericht kort en bondig. Wees echter ook niet té bondig: je ontvanger moet voldoende informatie hebben

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN

OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN Persbericht Een persbericht is een prachtige vorm van free publicity. Het gericht sturen van persberichten kan een flinke publicitaire waarde hebben. Daarbij kan dit soort

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 De belangrijkste doelstelling van het Noord-Zuidbeleid van de Stad Brugge is de vorming

Nadere informatie

PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER

PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat STADSBESTUUR ROESELARE Onderwerp

Nadere informatie

2 Communicatie 25 2.1 Het communicatieproces 25 2.2 Falende communicatie 35 2.3 Soorten communicatie 37 2.4 Afsluiting 39

2 Communicatie 25 2.1 Het communicatieproces 25 2.2 Falende communicatie 35 2.3 Soorten communicatie 37 2.4 Afsluiting 39 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Correspondentie en administratie 9 1.1 Algemene correspondentie 9 1.2 Verwijsbrieven 12 1.3 Attesten/verklaringen 16 1.4 Koopvernietigende verklaringen 19 1.5 Correspondentie

Nadere informatie

LJN: BH1764, Centrale Raad van Beroep, 07/2959 WWB + 07/2960 WWB + 08/6263 WWB + 08/6264 WWB + 08/6265 WWB

LJN: BH1764, Centrale Raad van Beroep, 07/2959 WWB + 07/2960 WWB + 08/6263 WWB + 08/6264 WWB + 08/6265 WWB LJN: BH1764, Centrale Raad van Beroep, 07/2959 WWB + 07/2960 WWB + 08/6263 WWB + 08/6264 WWB + 08/6265 WWB Datum uitspraak: 20-01-2009 Datum publicatie: 04-02-2009 Rechtsgebied: Bijstandszaken Soort procedure:

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO)

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) NOVEMBER 2005 1 Aanhef Het bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Hulst gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. 1 INLEIDING Wie het niet eens is met een besluit van de gemeente kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. De bezwaarschriftencommissie bekijkt de zaak en adviseert de gemeente. In deze brochure

Nadere informatie

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 21 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 21 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Basiskennis Correspondentie Nederlands Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 21 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo; PROJECTBESLUIT GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk GO/ 20081333 behandeld door mevrouw J. Koppers-Kusters doorkiesnummer 077-3596494 emailadres j.kusters@venlo.nl besluit d.d. 20 december 2010 verzonden d.d.

Nadere informatie

EEN ZAKELIJKE BRIEF SCHRIJVEN NEDERLANDS

EEN ZAKELIJKE BRIEF SCHRIJVEN NEDERLANDS EEN ZAKELIJKE BRIEF SCHRIJVEN NEDERLANDS 0 WAAROM BELANGRIJK? Wanneer moet je een zakelijke brief schrijven? Best vaak. De zakelijke brief wordt veel gebruikt. Vooral als je iets wilt (organiseren) of

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Correspondentie Nederlands 1 / 7

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Correspondentie Nederlands 1 / 7 Basiskennis Correspondentie Nederlands Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Correspondentie Nederlands 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau:

Nadere informatie

PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014

PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014 PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014 Vastgesteld door het bestuur van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/95/86 BERAADSLAGING Nr. 95/58 VAN 24 OKTOBER 1995, GEWIJZIGD OP 12 MEI 1998, BETREFFENDE DE MEDEDELING BUITEN HET NETWERK VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE INSTELLINGEN VAN SOCIALE

Nadere informatie

Handleiding schrijven voor Wiki

Handleiding schrijven voor Wiki Handleiding schrijven voor Wiki Durf, begin Wees niet bang om te schrijven. Begin gewoon met schrijven. Pas als je klaar bent, kijk je naar de regels en pas je de tekst aan. Perfectie bestaat niet. Als

Nadere informatie

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 augustus 2007 RA0713804 Samenvatting Een ms-patient vraagt

Nadere informatie

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING Inleiding De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid 11 december 2009 RA0945634 Samenvatting Een man

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders 12 mei 2015

College van burgemeester en wethouders 12 mei 2015 Memo aan onderwerp van datum Gemeenteraad Doorkomst 2e etappe Tour de France College van burgemeester en wethouders 12 mei 2015 De start van de Tour de France in Nederland Op zaterdag 4 juli 2015 start

Nadere informatie

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9.

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9. Waterschap Brabantse Delta t.a.v. de heer L.M.J. Vogels Postbus 5520 4801 DZ BREDA Raamsdonksveer, Ons kenmerk : HZ_WABO20130543 Bijlage(n) : div Uw brief : 19 december 2013 Uw kenmerk : OLO dossiernummer

Nadere informatie

Dit examen bestaat uit 24 vragen, een samenvattingsopdracht en twee schrijfopdrachten. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen.

Dit examen bestaat uit 24 vragen, een samenvattingsopdracht en twee schrijfopdrachten. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Examen VMBO-KB 2005 tijdvak 1 dinsdag 24 mei 13.30-15.30 uur NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID-SCHRIJFVAARDIGHEID CSE KB Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een tekstboekje. Beantwoord alle vragen en maak

Nadere informatie

1. PROJECTINDIENING. Naam: Adres: Rechtsvorm: Doel en werking: BTW-plichtig: JA / NEEN BTW-nummer: E-mail: Contactpersoon instelling Functie:

1. PROJECTINDIENING. Naam: Adres: Rechtsvorm: Doel en werking: BTW-plichtig: JA / NEEN BTW-nummer: E-mail: Contactpersoon instelling Functie: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Aanvraagformulier Demonstratieprojecten 2007 AANVRAAGSCHEMA VOOR HET BEKOMEN VAN STEUN IN HET KADER VAN: DEMONSTRATIEPROJECTEN

Nadere informatie

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit Verseon 16 oktober 2015 Pagina 6/6 Vergaderdatum 13 oktober 2015 Besluit conform voorstel B en W besluit Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden,

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/4.8.14/2015/0033 van 4 augustus 2015 in de zaak 1415/0262/A/2/0254 In zake: 1. de heer Marc DE SMET 2. de heer Marnix DECOCK beiden wonende te 8500 Kortrijk,

Nadere informatie

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond U bent het niet eens met ons besluit! De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond juli 2013 Als u het niet eens bent met ons besluit... Wij nemen regelmatig besluiten die betrekking hebben op u. Dat kan

Nadere informatie

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage.

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage. eurne J.J.C. Jaspers Gender 42 5751 XA DEURNE Deurne, 25 februari 2015 Kenmerk: HZ-2015-0023 Betreft: toezending omgevingsvergunning Bijlage: vergunning Geachte heer Jaspers, Op 4 januari 2015 diende u

Nadere informatie

De presentatie: basisprincipes

De presentatie: basisprincipes De presentatie: basisprincipes Een presentatie is eigenlijk een voordracht of spreekbeurt. De belangrijkste soorten: a Een uiteenzetting: je verklaart bv. hoe taal ontstaan is, behandelt het probleem van

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

Waarom een samenvatting maken?

Waarom een samenvatting maken? Waarom een samenvatting maken? Er zijn verschillende manieren om actief bezig te zijn met de leerstof. Het maken van huiswerk is een begin. De leerstof is al eens doorgenomen; de stof is gelezen en opdrachten

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Land- en Tuinbouw. Afdeling Duurzame Landbouw. Aanvraagformulier

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Land- en Tuinbouw. Afdeling Duurzame Landbouw. Aanvraagformulier Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Duurzame Landbouw Aanvraagformulier Projecten ter bevordering van de biologische landbouw in Vlaanderen 2005 AANVRAAGSCHEMA

Nadere informatie

BETOELAGING STRAAT- en BUURTFEESTEN 17/12/2013

BETOELAGING STRAAT- en BUURTFEESTEN 17/12/2013 BETOELAGING STRAAT- en BUURTFEESTEN 17/12/2013 Artikel 1: kader Voor zover de kredieten voorzien zijn in het budget op actie 'straatfeesten (1.3 organiseren en/of ondersteunen van laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten)

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat Onderwerp van de aanvraag 1. Beschrijf hieronder bondig voor welke werken of handelingen u een vergunning

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

Kinderorganisatie Anelda

Kinderorganisatie Anelda 02-03-2013 Versie: 1 Pagina 1 van 14 Bijlage Klachtenprotocol Klachtenregeling Kinderorganisatie Anelda Opgesteld door: S.L.H. Jansma-Uuldriks Functie: meewerkend eigenaresse In concept aangepast: maart

Nadere informatie

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het.

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het. Algemene informatie over de tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkosten en in het kader van het Kunstendecreet Algemene Wat is het doel van de tegemoetkoming? De tegemoetkoming in de reis-, verblijf-

Nadere informatie

VMBO-T / Nederlands / 2010 / tijdvak 1

VMBO-T / Nederlands / 2010 / tijdvak 1 VMBO-T / Nederlands / 2010 / tijdvak 1 Voorbeeld van een artikel: Behoorlijke schade Vorige week vrijdag stond het tweede schoolfeest van het jaar op het programma. Tot diep in de nacht heb ik gedanst

Nadere informatie

Onderwerp: Te volgen procedure voor gewijzigd bouwplan voor Nieuwkuijksestraat 72

Onderwerp: Te volgen procedure voor gewijzigd bouwplan voor Nieuwkuijksestraat 72 College V200901050 Onderwerp: Te volgen procedure voor gewijzigd bouwplan voor Nieuwkuijksestraat 72 Collegevoorstel Inleiding: Op 14 juli 2009 heeft u beslist op het bezwaarschrift van mevrouw Van Loon

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 15 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 3 maart 2005 Nummer raadsnota: 10 Onderwerp: Referendabel: ja nee Verzoek om planschadevergoeding.

Nadere informatie

Bij het schrijven van een brief houd je net als bij andere schrijfopdrachten altijd rekening met je doel en je publiek.

Bij het schrijven van een brief houd je net als bij andere schrijfopdrachten altijd rekening met je doel en je publiek. Theorie zakelijke brief I I. Algemene opmerkingen vooraf Bij het schrijven van een brief houd je net als bij andere schrijfopdrachten altijd rekening met je doel en je publiek. Bij de brief onderscheiden

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woning op het perceel Eekhoornstraat

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen

Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen 3.1 a Er is geen sprake van een draagkrachtige motivering, want de redenering van het college van B&W is niet begrijpelijk (zie het antwoord op tussenvraag 3.4).

Nadere informatie

COMPENSATIECOMMISSIE

COMPENSATIECOMMISSIE COMPENSATIECOMMISSIE Zaaknummer Compensatiecommissie 2012CC001 Zaaknummer Klachtencommissie 2011T307 datum uitspraak 01/03/2013 De Compensatiecommissie voor seksueel misbruik in de R.-K. Kerk van de Stichting

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst Aanvragende vereniging, organisatie of handelszaak, verder vermeld als de aanvrager: Persoon die deze vereniging, organisatie of handelszaak vertegenwoordigt

Nadere informatie

3.2. Verzekering Het afsluiten van een reisverzekering is verplicht. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden.

3.2. Verzekering Het afsluiten van een reisverzekering is verplicht. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden. Algemene voorwaarden Yoga-Vakantie.com 1. 0 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Yoga-vakantie.com (YV) : de organisatie, Yogavakantie (KvK), gevestigd te Rotterdam, Passerelstraat 38 b.

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Corporatie Woonstichting VechtHorst, werkzaam als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de Woningwet;

Nadere informatie

Lesopzet Opstellen leerdoelen en succescriteria 'zakelijke brief' door middel van het beoordelen/rangschikken zakelijke brieven

Lesopzet Opstellen leerdoelen en succescriteria 'zakelijke brief' door middel van het beoordelen/rangschikken zakelijke brieven Lesopzet Opstellen leerdoelen en succescriteria 'zakelijke brief' door middel van het beoordelen/rangschikken zakelijke brieven Leerjaar: 2 vmbo-t Leerdoelen door docent geformuleerd: - Je weet aan het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Tekstsoortenles Brief niveau B

Tekstsoortenles Brief niveau B Tekstsoortenles Brief niveau B Wat doe je in deze les? Bij de les Andere tekstsoort van Nieuwsbegrip XL lees je allerlei verschillende soorten teksten. Zoals een verslag, een reclametekst, een brief of

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: het Strabrecht College te Geldrop, school als bedoeld in Wet op

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting PrimAH

Klachtenregeling Stichting PrimAH Klachtenregeling Stichting PrimAH Inhoud Inleiding... 3 Voorkomen van klachten... 3 Begripsbepalingen... 3 De contactpersoon... 3 De externe vertrouwenspersoon... 4 De klachtencommissie... 4 De procedure

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 1 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 19 / 94 van 6 juni 1994 ------------------------------------------- O. ref. : A / 94 / 011 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

[Geanonimiseerd] Geachte mijnheer,

[Geanonimiseerd] Geachte mijnheer, Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201605947/6006109 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Onderwerp Datum zie documentenlijst verlening van de gevraagde

Nadere informatie

Procedure Contact: Annick.Vandenheede@dexia.com

Procedure Contact: Annick.Vandenheede@dexia.com Copywriting - Leer vlijmscherp schrijven om effectief de aandacht te trekken van uw lezers en hen te overtuigen Ontdek hoe u overtuigender kunt schrijven Schrijft of herschrijft u commerciële teksten,

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

De heer T. Savic-Gecan Admiraal De Ruijterweg 311 3 1055 LX Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

De heer T. Savic-Gecan Admiraal De Ruijterweg 311 3 1055 LX Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam De heer T. Savic-Gecan Admiraal De Ruijterweg 311 3 1055 LX Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 24 maart

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

Pleitnota. Hoorzitting bezwaarschriftencommissie d.d. 16 mei 2013. Oudeveste.nl. gevestigd te Oudelandsepoort 19 Tholen

Pleitnota. Hoorzitting bezwaarschriftencommissie d.d. 16 mei 2013. Oudeveste.nl. gevestigd te Oudelandsepoort 19 Tholen Pleitnota Hoorzitting bezwaarschriftencommissie d.d. 16 mei 2013 Oudeveste.nl gevestigd te Oudelandsepoort 19 Tholen vertegenwoordigd door de voorzitter: Mw. mr. B. Jansen hierna: Oudeveste.nl tegen Gemeente

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBASS:2012:2307, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2014:110 Instantie Raad van State Datum uitspraak 22-01-2014 Datum publicatie 22-01-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201300676/1/A2 Eerste

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een zwembad

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een zwembad VOORBEELDDOSSIER Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een zwembad Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een zwembad VOORBEELDDOSSIER Beste bewoner, De wetgeving inzake ruimtelijke

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving. KINDERBIJSLAG Omz. nr.591

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving. KINDERBIJSLAG Omz. nr.591 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving KINDERBIJSLAG Omz. nr.591 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers, aan de Mevrouwen

Nadere informatie

A Inhoud. 2. De identiteit van de eigenaar van de website en het doel van de website staan genoemd.

A Inhoud. 2. De identiteit van de eigenaar van de website en het doel van de website staan genoemd. Beoordelingsformulier websites Afdeling Taal en Communicatie VU De schriftelijke communicatie-uitingen van de verzekeraar moeten begrijpelijk en duidelijk zijn voor de klant en afgestemd op diens taalniveau.

Nadere informatie

Folder check. Verschillende type folders

Folder check. Verschillende type folders Folder check Deze check is ontwikkeld door TechniekCommunicatie & Smartketing. U bent vrij om deze check in zijn geheel naar anderen te sturen. Zonder toestemming van de auteurs mag deze check of niet

Nadere informatie

Gehandicapten ParkeerKaart. Gehandicapten ParkeerPlaats

Gehandicapten ParkeerKaart. Gehandicapten ParkeerPlaats Gemeente Hof van Twente, De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Gehandicapten ParkeerKaart Gehandicapten ParkeerPlaats

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2009 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 juni 2009 Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Beroep beslissing OCMW. Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing?

Beroep beslissing OCMW. Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing? Beroep beslissing OCMW Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing? Inhoud 1. Beroep aantekenen... 3 2. Wat gebeurt er na het indienen van het verzoekschrift?... 4 3. Waar heeft de

Nadere informatie

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal D:\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_9D2_31303938323735313332.DOC 1 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal GEMEENTE

Nadere informatie