Inleiding. De ledenvan de werkgroepontvangengraaguwreactiesensuggesties. U stuurtdie het bestdoor naarbrenda Casteleyn,PM/Provos.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. De ledenvan de werkgroepontvangengraaguwreactiesensuggesties. U stuurtdie het bestdoor naarbrenda Casteleyn,PM/Provos."

Transcriptie

1 Inleiding Onze communicatiemetde burgersen metde collega'sverlooptvaak schriftelijk. Als ambtenarenschrijvenwe dan ook eengroot aantal brieven. Toch blijken vele van die brievenniet het effectte sorterendat ze zouden moetensorteren. Mensenbegrijpenniet wat er geschrevenstaat,doenniet wat de briefschrijvervraagtof sturen eenbozebrief terug. Dergelijke reactieshebbenmeestalte makenmetde manierwaaropde brief is gesteld. Een on(psycho)logische opbouwvan de brief, eenambtelijkestijl en eenstarreen afstandelijketaal spelendaarbij eengroterol. Om u te helpenbij het schrijvenvanduidelijkeenklantvriendelijkebrieven, heeft de werkgroeptaal deze handleidingsamengesteld. De werkgroepwerd opgerichtin november1993. De ledenervanzijn vrijwilligers, die eenservicewillenverlenenaancollega'sdie dagelijks worstelenmetteksten. Enkelenvan henhebbeneen opleidingzakelijke communicatieachterde rug. Deze brochure is opgebouwd rond een aantal praktijkvoorbeelden. Daartoe heeft de werkgroep Taal de voorbije jaren samenmetde docentenbrievenschrijveneenaantal brievenverzameld. Bij de herwerkingvan die brievenkondenwe gelukkig vaak eenberoepdoenop de auteursof op de betrokkendiensten. We willen danook iedereendankendie rechtstreeksof onrechtstreeksheeftbijgedragentot dezeherwerkingen. De ledenvan de werkgroepontvangengraaguwreactiesensuggesties. U stuurtdie het bestdoor naarbrenda Casteleyn,PM/Provos.

2 Inhoudsopgave Zoek de verschillen aande handvan volgendevragen 1.1 Lijken de onderwerpenop elkaar? 1.2 Lijken de briefschrijversop elkaar? 1.3 Lijken de lezersop elkaar? 1.4 Lijken de verzoekenop elkaar? 1.5 Zijn de tweebrievenevendoeltreffend? Wat is eengoedebrief? 2.1 De inhoudis relevanten overtuigend 2.2 De feitelijke gegevenszijn correct 2.3 De brief is lezergericht 2.4 De toonis juist 2.5 De opbouwis doeltreffend 2.6 Het taalgebruik is aantrekkelijk 2.7 Het taalgebruik is correct 2.8 De vormgevingis verzorgd 2.9 De conventies(van de huisstijl) zijn in achtgenomen Hoe schrijft u eengoedebrief? 3.1 Zorg voor eengoedevoorbereiding 3.2 Zorg voor eengefaseerdeuitvoering 3.3 Zorg voor eendegelijke eindcontrole Hoe paktu de verschillendebriefsoortenaan? 4.1 Informerendebrieven 4.2 Goodwillbrieven 4.3 Goednieuwsbrieven 4.4 Slechtnieuwsbrieven 4.5 Overtuigendebrieven Hoe ziet de huisstijl eruit? 5.1 Briefpapier 5.2 Briefschikking 5.3 Lettertype 5.4 Briefomslagen Hoe verlooptde briefwisselingefficiënter? 6.1 Antwoordbinnentweeweken 6.2 Zorg voor eenvlotteondertekening

3 Zoek de verschillen...

4 Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen. Grote Markt 1, 2000 Antwerpen uw bericht vanuw kenmerkons kenmerktelefoonfax PM/001 (03) (03) juli 1998 Geachte Bij deze hebben wij de eer de tweede publicatie van de werkgroep Taal voor te stellen. Omdat door onze stedelijke administratie zeer veel slechte brieven worden geschreven, zowel naar de burgers als naar elkaar, hebben wij gepoogd een handleiding samen te stellen die in de toekomst dient te worden gebruikt bij het maken van brieven. Onze stedelijke administratie heeft immers nood aan een verzorgde en goed geschreven correspondentie. Daarom dringen we erop aan dat deze handleiding wordt ingekeken en dat onze onderrichtingen strikt worden opgevolgd. In de overtuiging dat er een goed gevolg zal worden gegeven aan deze oproep, tekenen wij. Met de meeste hoogachting de werkgroep Taal

5 Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen. Grote Markt 1, 2000 Antwerpen uw bericht vanuw kenmerkons kenmerktelefoonfax PM/001 (03) (03) De nieuwe handleiding Brieven schrijven bevat 101 bruikbare tips! 22 juli 1998 Beste collega Zit u ook geregeld in de knoei met aanspreektitels, openingszinnen en slotformules? Moet u ook af en toe uitleg geven bij uw brieven? Of erger nog, reageren de mensen soms boos en geïrriteerd op wat u hun schrijft? Dan is onze handleiding Brieven schrijven echt iets voor u. Ze gaat immers dieper in op een aantal moeilijke briefsoorten. Per briefgenre laten we zien hoe u uw brieven duidelijker en begrijpelijker kunt maken. Hierbij maken we telkens gebruik van uitgewerkte praktijkvoorbeelden. Uiteraard kunnen we u niet voor alle problemen een pasklare oplossing geven. Maar als u uw eigen vindingrijkheid combineert met de vele tips uit deze handleiding, bent u zeker al een heel eind op de goede weg. We wensen u veel leesplezier. Met vriendelijke groeten de werkgroep Taal

6 ... aan de hand van de volgendevragen 1.1 Lijken de onderwerpenop elkaar? Als u de twee brieven op de vorige pagina's leest, kunt u zich terecht afvragenof deze brieven wel over hetzelfdegaan. Centraal in de eerstebrief staatde verplichting om eenbepaaldepublicatie te lezen. De titel van die publicatie krijgt de lezer niet te zien. De tweedebrief daarentegenstelt de brochurebrievenschrijven echtvoor. Hij verteltwaaroverde handleidinggaat,hoeze is opgebouwden wat de lezer eraanheeft. U kunt dus stellendatwat de inhoudbetreft, de tweebrievennaarverschillendeaspectenvan eenzelfdegegeven verwijzen. In wetenschappelijketermenbetekentdit dat ze erg van elkaarverschillenop referentieelniveau. 1.2 Lijken de briefschrijversop elkaar? Ook het beeld dat de briefschrijver van zichzelf oproept, is in beide brievenanders. De eerstebriefschrijver komt erg autoritair en afstandelijk over. Hij lijkt iemanddie geeninspraakduldt, laat staantegenspraak. De tweedebriefschrijver plaatstzichzelf op gelijke voet met de lezer. Hij probeertzich ook in te leven in diens schrijfproblemenen treedtdaarbij eerderop als eensupporterdanals eenstrengecoach. Samengevatkomt het erop neerdat de beidetekstenook op het expressievevlakandersin elkaarzitten. De tweebrievenschetsenelk eenanderepersoonlijkheid metanderegevoelens,opvattingen,normenen waarden. Daardoorverschilt ook de toonvan dezeteksten. 1.3 Lijken de lezersop elkaar? Beide brievengaanop eenverschillendemaniermetde lezer om. In de eerstebrief lijkt de lezer eenanonieme abstracteentiteit te zijn, die enkel dingenmoetuitvoeren. Hij wordt dan ook niet direct aangesproken. Uit de tweedebrief treedtwel eenlezer van vleesen bloedtevoorschijn. Hier is de lezer iemandmetschrijfproblemen die wellicht gebaatis met de brochure Brievenschrijven. Tegelijk gaatde tweedebrief er ook van uit dat de lezer zelfstandigen creatief genoegis om zelf problemenop te lossen. De manierwaaropde schrijver zijn lezer benadert,verschilt dus grondig in beidebrieven. Met anderewoorden ook op het relationelevlaklopende tweetekstensterk uiteen. In de eerstebrief kunt u enkel sprekenvan een relatie waarbij de schrijver hiërarchischbovende lezer staat. In de tweedebrief stelt de schrijver zichzelf ten dienstevan de lezer. Daardoorkomthij veel meerlezergerichtover dande eerstebriefschrijver. 1.4 Lijken de verzoekenop elkaar? Ten slottewillen beidebrievenook duidelijk dat de lezer iets doet. Ze bevattenallebei eenoproep. De eerste brief eist dat de lezer de handleidingleesten volgt. De tweedebrief nodigt uit om de handleidingte lezenen te gebruikenals hulpinstrument. Dus ook op hetappellerendeniveauverschillende tweebrieven. 1.5 Zijn de tweebrievenevendoeltreffend? Of de lezer ook op de oproepvan de eerstebrief zal ingaan,is nog de vraag. De kans is immersheel groot dat de lezer zich zal ergerenaan de autoritaire toon van de schrijver. Bovendienvoelt de lezer zich in de eerste

7 brief helemaalniet aangesproken. Naar zijn of haargevoel is de oproepwellicht voor iemandandersbestemd, iemanddie zich wel laat bevelenen wegcijferen. Kortom, de eerstebrief slaatzowel op het expressieveals op het relationelevlak de bal volledig mis: de toon is fout en de tekst is niet lezergericht. Daardoorverdwijnenzowel de inhoudals de oproepnaar de achtergrond. De schrijver gaatzo zeeruit van zijn eigenbelang,dathij hetcommunicatieprocesverstoort. De tweedebrief daarentegenprobeertin die matemetde gevoelighedenvan de lezer rekeningte houdendat de inhouden de oproepop de voorgrondtreden. Hij is in de eersteplaatslezergerichtgeschrevenen in de juiste toon gezet.

8 Wat is eengoedebrief? Hoe kunt u nu nagaanof uw brievengoedzijn of niet? Om u een oordeel te vormen over de kwaliteit van uw brieven, kunt u gebruik maken van de volgende controlelijst. De vragenuit dezelijst zijn deels geïnspireerdop het evaluatiemodeldat Jan Renkemauitwerkte in zijn boek Taal maggeenbelastingzijn, deels op de checklist uit het HandboekBedrijfscorrespondentievan Jaap de Jong. 2.1 De inhoudis relevanten overtuigend $ Staater niet te veel informatiein uw brief? - informatiedie al bekendis bij de lezer en niet herhaaldhoeft te worden - informatiedie beterin eenbijlageverstrektkan worden - standaardinformatiedie er in dit geval niet toe doet. $ Is er geenbelangrijkeinformatieweggelaten? - is hetvoor de lezer voldoendeduidelijk wat u van hemwilt? - roeptuw brief niet allerlei ongewenstevragenop? $ Zit er geentegenspraakin uw brief? $ Motiveertuw brief eenvoorstel of afwijzing van eenverzoek? 2.2 De feitelijke gegevenszijn correct $ Zijn de adresseringsgegevenscorrect(vooral naam,geslachten adres)? $ Kloppende genoemdeaantallen,bedragen,jaartallen? 2.3 De brief is lezergericht(zie hoofdstukken3 en 4 en Doeltreffend schrijven) $ Hebt u bedankt voor bewezendiensten, sympathiebetuigd en vertrouwenuitgesprokenwaar dat mogelijk was? $ Hebt u zich verontschuldigdvoor ongemakkendie u hebtveroorzaakt? $ Hebt u serviceverleendwaardat mogelijk was - door extrainformatiete geven - door extrahulp te bieden? 2.4 De toonis juist (zie hoofdstukken3 en 4) $ Hebt u zich niet bovende lezer geplaatst(gewichtige,denigrerendeof belerendetoon)? $ Hebt u zich niet gepresenteerdals al te dienstwilligedienaar(kruiperige,onderdanigetoon)?

9 2.5 De opbouwis doeltreffend(zie hoofdstukken3 en 4 en Doeltreffend schrijven) $ Is uw brief niet te lang? (Bevatde brief informatiedie beterin de bijlagekan?) $ Als uw brief neutraalof goednieuwsbrengt,staatdat nieuwsdanaanhetbegin van uw brief? $ Als uw brief slechtnieuwsbrengtof als u iets van uw lezer gedaanwilt krijgen,staathetslechtenieuwsof het verzoekdanmeerachteraan,na (eendeel van) de motivering? $ Is de verdelingin alinea'slogisch? $ Zijn de alinea'sinternzo ingedeelddatde hoofdzaakuit de alinea(de kernzin) zo veel mogelijk vooropstaat? $ Staatwat bij elkaarhoort, ook samenhangendbij elkaar? 2.6 Het taalgebruik is aantrekkelijk (zie Doeltreffendschrijven) $ Is hettaalgebruik duidelijk? - Hebt u voor gewonewoordengekozen? - Is er terughoudendgebruik gemaaktvan vaktermentegenoverniet-vakgenoten? - Zijn afkortingenzoveel mogelijk vermeden? - Is de zinsbouwduidelijk (weinig langeen ingewikkeldezinnenmettangconstructiesen voorzetselstapels)? - Zijn de gebruikteformuleringennauwkeurig? $ Is hettaalgebruik dynamisch? - Is hettaalgebruik bondig (zuinig metomslachtigewoordgroepen,kopzinnen,overbodigeen legewoorden en dubbel-op-formuleringen)? - Zijn zinsbouwen zinslengtegevarieerd? - Gebruikt u vooral actievezinnen? $ Is hettaalgebruik persoonlijk? - Hebt u de wij-stijl vervangendoor de u-stijl? Legt u contactmetde lezer? - Hebt u ouderwetstaalgebruik en ambtelijkeclichésvermeden? $ Is hettaalgebruik positief? - Hebt u neutraalen goednieuwspositief geformuleerd? - Hebt u overbodigenegatievewoordenvermeden? - Hebt u ook bij slechtnieuwsniet vergeteneenpositief puntte noemen? $ Is de spelling correct? 2.7 Het taalgebruik is correct(zie Doeltreffendschrijven) $ Is de interpunctiejuist? $ Is de tekstvrij van foutenin zinsbouwen woordkeuze? $ Hebt u bij twijfel over de juistheid van een woord of een grammaticaleconstructie een naslagwerk of een collegageraadpleegd? 2.8 De vormgevingis verzorgd(zie Doeltreffendschrijven)

10 $ Zijn de vastebriefonderdelenevenwichtigover de paginaverdeeld? $ Bevatde brief voldoendetekstwit (ruimemarges,witregeltussende alinea's)? $ Zijn de markeringendoeltreffend? $ Is de papier- en printkwaliteit in orde? $ Zijn lelijke vouwenen vlekken,doorhalingenen zichtbarecorrectiesvermeden? 2.9 De conventies(vande huisstijl) zijn in achtgenomen(zie hoofdstuk5) $ Zijn alle briefonderdelenaanwezig? $ Heeft iederonderdeelde vormgekregendie in de huisstijl is afgesproken(adres,betreft-regel, aanhef, ondertekening,enzovoort)? Soms kan een oordeel over een tekst betrekking hebben op verschillende elementen. Zo kan een tekst bijvoorbeeldte moeilijk zijn omdatde formuleringniet geslaagdis, omdatde materiete ingewikkeldis voor de lezer of omdatde opbouwzo verwarrendis datde lezer er niet aanuit kan. U kunt dit evaluatiemodelnog verfijnen. Maar ook zo is het al voldoendeom de verschillendeelementenvan uw tekstte onderzoekenen er de belangrijksteknelpuntenmeeop te lossen.

11 Hoe schrijft u een goede brief? Goede briefschrijvers proberennatuurlijk niet alleen doeltreffendebrieven te schrijven, ze proberenook zo doelmatigof efficiëntmogelijk te werk te gaan. Efficiënt brievenschrijven houdt in dat u uw schrijfopdrachtsystematischaanpakt. Met anderewoorden, u begint met een degelijke voorbereiding, u zorgt voor een gefaseerdeuitwerking en besluit met een grondige evaluatie. Bij een eenvoudigebrief kunnende verschillendestappenuit het schrijfprocesvrij kort zijn. Maar bij lange en/of ingewikkeldebrievenis hetwel van belangdatu alle stappenhelemaaldoorloopt. 3.1 Zorg voor eengoedevoorbereiding $ Vraagu af wat u wilt bereiken De eerstevraagdie u moetstellen,is: welk doel of welkedoelstellingenwil ik bereiken? Wilt u informeren? Zo ja, welke informatiewilt u overbrengen? Of welke gevoelenswilt u overdragen? Wilt u overtuigen? Zo ja, welkeopvattingenwilt u verspreiden? En/of welkegevoelenswilt u opwekken? Wilt u mensenaanzettentot handelen? Zo ja, welke vaardighedenwilt u aanleren? Of welke handelingenwilt u latenuitvoeren? Als u (zekerbij ingewikkeldebrieven)dezevragenniet vooraf beantwoordt,kunt u achterafook niet toetsenof uw brief zijn doel treft. De kans is dan erg groot dat het voor de lezer niet duidelijk wordt wat u precieswilt bereiken. $ Vraagu af voor wie u schrijft Ten tweedemoetu ook eenantwoordzoekenop de volgendevragen. Wat weetmijn lezer? Wat weethij nog niet? Wat voelt mijn lezer? Waarvoorinteresseerthij zich? Wat vindt mijn lezer? Welke opvattingenheefthij? Wat kan mijn lezer? Over welke vaardighedenbeschikthij? Wat doetmijn lezer? Hoe ziet zijn gedrageruit? Hoe oud is mijn lezer? U kunt immerspaslezergerichtschrijvenals u zelf eenduidelijk beeldhebtvan de lezer. $ Vraagu af hoede lezer tegenu aankijkt

12 Om te wetente komenwelkepositie u als schrijver inneemt,moetu de volgendevragenstellen. Wat weetde lezer over mij, over onzeorganisatie? Welk imagohebik, heeftonzeorganisatie? Welke indruk maaktmijn functieop de lezer? Welke houdingheeftde lezer tegenovermij, tegenoverde organisatie? De antwoordenop dezevragenzullen u helpenom de juistetoonte vindenin uw brief. $ Vraagu af tegenwelke achtergrondu schrijft Elke brief wordt voorafgegaan door een aantal gebeurtenissen, uitspraken, afspraken enzovoort. Deze elementenkunnen een belangrijke invloed hebbenop de manier waarop de lezer de boodschapontvangt. Daaromgaatu het besteerstna wat de voorgeschiedenisis van uw brief. Vaak levert dat onderzoekjemeteen ook de openingsalineavan uw brief op. Bijvoorbeeld: op 16 novembertelefoneerdeu me metde vraagom u meerinformatietoe te sturenover 3.2 Zorg voor eengefaseerdeuitvoering $ Bepaal de inhoud De inhoudkunt u bepalenaande handvan de 8 w's: - (van) wie? - wat? - wanneer? - waar? - (met) wie? - waarmee? - (op) welkewijze? Op basis van uw voorbereidingmaaktu nu uit wat u in uw brief zult opnemenen wat niet. Daarnaastmoetu zich ook afvragenof u op tegenargumenten,opwerpingenvan de doelgroep,zult anticiperen. $ Zorg voor eengoedeopbouw Wat u zekerniet magdoen,is teruggrijpennaareenoudebrief en die zondermeerovernemenof die uitbreiden. Het resultaatis vaak eenonduidelijke en onaantrekkelijke brief die niet inspeelt op de behoeftenvan de lezer. Het feit dateenbrief al jarenwordtgebruikt, is geengarantievoor zijn kwaliteit. Wat u wel kunt doen, is eenbouwplanmaken. Hierbij probeertu de hoofdzakenuit uw brief onderte brengen in eendirecte,semi-directe,indirectestructuurof semi-indirectestructuur. Dedirectestructuur In eendirectestructuurvindt u de stelling of de kern van de brief steedsvooraan.vervolgenskrijgt u eenalinea toelichtingen hetbriefslot. Stelling Toelichting Hoffelijk slot

13 De directe structuur is het meest geschikt voor eenvoudige briefjes. U kunt hem gebruiken voor goednieuwsbrieven, bijvoorbeeld gelukwensen en andere goodwillbrieven. Daarnaast kunt u de directe structuurook toepassenbij slechtnieuwsbrieven,maarenkel als u er zeker van bentdat de lezer geenaanstoot zal nemenaanhetslechtenieuws,of hetslechtenieuwseigenlijk wel verwacht. Desemi-directestructuur De meestebrievenmakenechtergebruik van een semi-directestructuur. Daarbij verschijnt de stelling of de kern van de brief onmiddellijk na de inleiding. Inleiding Stelling Toelichting Hoffelijk slot Dezestructuuris natuurlijk bruikbaarvoor iets ingewikkelderbrieven. Daarnaastkunt u dankzij de inleiding de brief betersituerenvoor de lezer. Ten slottekunt u aande inleiding ook eenpaarpositieve,relatieversterkende elemententoevoegen. Dat kan vooral bij slechtnieuwsbrievenvan belangzijn. Deindirectestructuur Bij brievenmeteenindirectestructuurvindt u de stelling steedsaanhetslot van de brief. Inleiding Toelichting Stelling Deze zeer indirectestructuuris het meestgeschikt voor brievendie de lezer moetenlatenzien hoe eenbesluit tot stand is gekomen, zoals ambtelijke en juridische beschikkingen. Omdat bij een beschikking de overwegingenaande conclusievoorafgaan,staatde conclusiein de brief ook aanheteinde. Een puur indirectestructuurwordt in zakelijke communicatiewel afgeraden,behalveals het gaatom gevraagde (juridische)adviezen.hij laat immersweinig ruimteom de brief positief en hoffelijk te sluiten. Desemi-indirectestructuur De semi-indirectestructuurbestaatuit de volgendeelementen: Inleiding Voorbereiding Stelling Toelichting Positief slot Dezestructuuris vooral geschiktals u slechtnieuwshebten de relatiemetde lezer niet wilt schaden. Het grote voordeel van dezestructuuris dat de lezer niet meteenwordt overvallendoor het slechtenieuws, maarer ook niet eindelooshoeft op te wachten. $ Schrijf eeneersteversie U bouwtnu zinnenrond de kernwoordenuit uw bouwplan. Daarbij probeertu in elke alineade hoofdgedachte steedsin de eersteof de tweedezin te zetten. Zorg er ook voor dat de verbandentussende alinea'sen tussende zinnenin eenalineavoldoendeduidelijk zijn. $ Redigeeren corrigeerdezetekst

14 In de handleiding Doeltreffendschrijvenvindt u eenheleboel tips om tekstente redigerenen te corrigeren. Op hetconcretetaalgebruik gaanwe in dit hoofdstukdanook niet verderin. 3.3 Zorg voor eendegelijke eindcontrole Voordat een brief wordt geprint, leest u hemwaarschijnlijk nog evenna op spelfoutenen ontspoordezinnen. Maar daar blijft het meestal bij. Ten onrechte, want bij de controle moetenook andereaspectennog eens kritischbekekenen eventueelaangepastworden,zoals lezergerichtheid,toon, goodwill enzovoort. Hierbij kunt u gebruik makenvan de controlelijst uit hetvorigehoofdstuk. Voor een degelijke kritische controle is enige afstandgewenst. De ideale methodeis de brief even weg te leggen,zodatu er bij hetherlezenmetnieuweogennaarkijkt. Maar meestalheeftu daarvoorgeentijd. Laat in datgeval eencollegaof uw chef de brief nakijken. Zij hebbenvoldoendeafstandom zwakhedenin de tekstaan te wijzen en leverenvaak bruikbarealternatievendie u zelf over hethoofd hebtgezien. Als u te makenhebtmeteenuitgebreidpubliek, werkt u hetbestmetgestructureerdecontroles:u toetstde brief danvooraf door middel van eenpretest.

15 Hoe pakt u de verschillende briefsoortenaan? Ruwweggesproken,kunnenwe zakelijke brievenopdelenin ongeveervijf grotecategorieën: $ informerendebrieven bevestigingen begeleidendebrieven antwoordenop verzoekentot informatie berichtenover praktischewijzigingen $ goodwillbrieven welkomstbrieven felicitaties complimenten rouwbetuigingen excuusbrieven $ goednieuwsbrieven aanstellings- of bevorderingsbrieven positievereactiesop klachten positievereactiesop verzoeken $ slechtnieuwsbrieven annuleringen ontslagbrieven weigerbrieven afwijzingen berichtenover ongunstigeontwikkelingen klachten $ overtuigendebrieven aanbiedingsbrieven reclamebrieven sensibiliseringsbrieven voorlichtingsbrieven sollicitatiebrieven verzoekbrieven verzoekenom bevorderingof verhogingvan salaris verzoekenom overplaatsing verzoekenom medewerking uitnodigingen aanmaningsbrieven Sommigebrievenhorenin meerdan ééncategoriethuis. Denk maaraan de aanmaningsbrief die tegelijk een slechtnieuws- en eenovertuigendebrief is. Of neemde aanstellingsbrief die natuurlijk ook felicitatiesen een verwelkomingbevat. $ standaardbrieven

16 U kunt voor eenaantal van dezebriefsoortenstandaardbrievenuitwerken,waarin u alleenmaarde naamen het adresvan de lezer en de datumverandert. Sommigeorganisatiesversturennog altijd formulierachtigebrieven die voorgedruktzijn en waaropwordt aangekruistwat voor de lezer van toepassingis. Veel lezers ervarendit soort brievenals weinig persoonlijk. De modernetekstverwerkermaakthetgebruik ervanonnodig. 4.1 Informerendebrieven $ Wat zijn informerendebrieven? Een informerendebrief gebruikt u als u neutraal nieuws meete delen hebt of een neutrale gebeurtenis wilt bevestigen, zoals een afspraak of de ontvangstvan stukken. Met een informerendebrief wilt u dus niets speciaals van de lezer gedaankrijgen. De inhoud van een informerendebrief zal de lezer ook niet bijzonder verblijdenof teleurstellen. $ Waarvoorgebruikt u ze? Informerendebrievenhebbeneendubbel doel. Enerzijds bevorderenze de vlotte werking van de organisatie. Anderzijds brengeninformerendebrievende volgendeboodschapover: wij denkenaanu, wij zijn voor u bezig. Met dezebrievenkunt u dus werkenaande relatiemetuw lezer. $ Hoe zijn ze opgebouwd? Voor de meesteinformerendebrievenkunt u gebruik makenvan de semi-directestructuur:. inleiding: geef de aanleiding. stelling: zeg precieswat de lezer moetwetenof doen. toelichting: geef de nodigetoelichtingenof argumenten. hoffelijk slot: eindig positief metextrainformatie. $ Tips - Voor eenaantalvan dezeelementenkunt u eenberoepdoenop enkelestandaardwendingen.. inleiding Zoals telefonischafgesproken,stuurik u... Zoals u mein uw brief van 12 oktobervraagt,bezorgik u... In uw brief van 12 oktobervraagtu me... In uw brief van 12 oktobermeldtu me... Geef in de inleidingconcretegegevenster ondersteuningvan hetgeheugenvan de lezer.. stelling Als bijlagevindt u alle relevanteinformatiewaaroverik beschik. U kunt eeninstallatiepremieaanvragenbij de dienstsociale zaken, Moorkensplein 19 in Borgerhout- Antwerpen. Vermijd clichésals: ik hebde eeru te meldendat of, hierbij deel ik u mededat.... midden Wij stellenalles in hetwerk om... Tot nu toehebbenwij de... nog niet ontvangen. U kunt daarbij als volgt te werk gaan.. slot

17 Voor meer informatie kunt u terecht bij mijn medewerkster Christel Efficiënt op het telefoonnummer... Als u meervragenhebt,kunt u mij tijdensde kantoorurenaltijd bellenop hetnummer... Voor nadereinlichtingenverwijs ik u graagnaar... $ Voorbeeldvan eeninformerendebrief Situatie Een firma heeft bij het stadsbestuur een aanvraag ingediend om een handelscomplex op te richten. De behandelendeambtenaarstuurt 9 exemplarenvan het dossierdoor naar het Ministerie van EconomischeZaken en stopter de volgendebegeleidendebrief bij.

18 Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen. Grote Markt 1, 2000 Antwerpen DROV, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen. Familie O. Verijverig Werkstraat ANTWERPEN uw bericht vanuw kenmerkons kenmerktelefoonfax DROV/KMO/01 (03) (03) wet op de handelsvestigingen oprichting van een handelscomplex 22 juli 1998 Mevrouw Mijnheer In uitvoering van de wet van 29 juni 1975 maken wij u hierbij 9 exemplaren over van het dossier, ingediend door de firma NV Werklust III, p/a de heer O. Verijverig, Werkstraat 93 te 2000 Antwerpen 1, voor de oprichting van een handelscomplex op de hoek van de Koeienmarkt en de Neemstraat te 2000 Antwerpen 1. Het dossier werd bij het stadsbestuur ingeschreven op 4 augustus Aan de aanvrager werd een ontvangstmelding overgemaakt. Hoogachtend Namens het college van burgemeester en schepenen voor de stadssecretaris bij machtiging van 1 april 1998 de directeur voor de burgemeester de afgevaardigde schepen Cor Nuit P. Janssens

19 Bespreking Deinhoudis deelsnietrelevant Het betreftstelt dat de brief gaatover de wet op de handelsvestigingen. Maar dat blijkt helemaalniet het geval te zijn. De openingsalineabevatstandaardinformatiewaar de lezer niets aan heeft. De lezer weetimmerswel dat de Antwerpseambtenaarhemdatdossierbezorgtin overeenstemmingmetde wet van 29 juni Debriefis nietlezergericht De briefschrijver maaktniet duidelijk wie het dossierin Antwerpenopvolgt. De lezer weetdus niet bij wie hij terechtkan voor meerinformatie. Detoonis ergafstandelijk De briefschrijverkomtnogal gereserveerden onderkoeldover. Deopbouwlaattewensenover Dezebrief bestaatenkel uit eenstelling en eentoelichtingdie beterchronologischwarengeordend. Hettaalgebruikis allesbehalveaantrekkelijk De brief bevatveel passievezinnen, naamwoordconstructiesen ambtelijke clichés. Bovendienis de eerstezin veel te lang. Hettaalgebruikis niethelemaalcorrect Geld makenwe over, maardossiersbezorgenwe en ontvangstmeldingensturenwe toe. Dehuisstijlis nietcorrecttoegepast Het voorgeschrevenaantal witregels is niet gerespecteerden de aanspreking is verouderd en niet bepaald beleefd.

20 Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen. Grote Markt 1, 2000 Antwerpen DROV, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen. Familie Verijverig Werkstraat ANTWERPEN uw bericht vanuw kenmerkons kenmerktelefoonfax DROV/KMO/01 (03) (03) vergunningsaanvraag nieuw handelscomplex NV Werklust III. (*) 22 juli 1998 Geachte mevrouw Geachte heer In deze envelop vindt u 9 exemplaren van de vergunningsaanvraag van de NV Werklust III.(*) Deze firma wil in Antwerpen een nieuw handelscomplex bouwen op de hoek van de Koeienmarkt en de Neemstraat. De NV zelf is gevestigd op het volgende adres: De heer O. Verijverig NV Werklust III Werkstraat ANTWERPEN Het stadsbestuur heeft de vergunningsaanvraag ontvangen op 4 augustus en dat met een ontvangstbrief gemeld aan de aanvrager. Mijn medewerker, Raf Perfect, volgt het dossier op. Voor meer informatie kunt u bij hem terecht op het nummer (03) Met vriendelijke groeten Namens het college van burgemeester en schepenen voor de stadssecretaris bij machtiging van 1 april 1998 de directeur voor de burgemeester de afgevaardigde schepen Cor Nuit P. Janssens (*) U toegestuurd volgens de wet van 29 juni 1975

21 4.2 Goodwillbrieven $ Wat zijn goodwillbrieven? Typische goodwillbrieven zijn gelukwensen, rouwbetuigingen, verontschuldigingen, dankwoordjes en verwelkomingen. Met dezebrievenwil de schrijver eengoedgevoel opwekkenbij de lezer en ervoor zorgen datde lezer eenpositieverehoudingtegenoverhemaanneemt. Binnende stedelijke administratiebestaater geentraditie in hetschrijvenvan zuiveregoodwillbrieven,behalve bij de kabinetten.als hetgoedis bevattenalle brievenook eenaantal goodwillelementen. $ Waarvoorgebruikt u ze? Een goodwillbrief is eenbrief die uitsluitendbedoeldis om de lezer gunstig te stemmenen de goederelatie te bevorderen. Goodwillbrieven zorgen ervoor dat de lezer een positieve houding aanneemt tegenover de stedelijke administratieen kunnenbijdragentot eenbeterimagovan hetstadsbestuur. $ Hoe zijn ze opgebouwd? Het is moeilijk om een standaardstructuur te geven voor goodwillbrieven omdat er zulke uiteenlopende onderwerpenaanbod in kunnenkomen. Ze moetenwel altijd minstensde volgendeonderdelenbevatten: - eenverwijzing naarde aanleiding - eengedeeltewaarin de schrijver zijn 'gevoelens'van meelevenof sympathieuitdrukt. Goodwillbrievendie over eenblijde gebeurtenisgaan,krijgenmeestaleendirectestructuurof eensemi-directe structuur. $ Tips - Stel uw brief zo persoonlijk mogelijk op. Niet Van hartegefeliciteerd metuw huwelijk! Het stadsbestuur

22 Naar aanleiding van uw huwelijk, zult u wellicht niet zo enthousiast reagerenals u een voorgedruktekaart ontvangt: U weetdan immersdat dezekaart met eenpaar duizendtegelijk gedrukt is. Deze felicitatieszijn slechtseen routinekwestie,meerniet. Wel Van hartegefeliciteerd metuw huwelijk! Het stadsbestuur Ik wens u beiden alle geluk toe! Jan Goegemutst Dezelfdekaartkomtal helemaalandersover als uw chef er eenpersoonlijke boodschapbijgeschrevenheeft. - Trachteenoprechteindruk te wekken en gebruik eentoonzeting, die bij de relatiemetde lezer past. Niet (In antwoordop eenklacht) U magvooral niet gelovendat wij ook maariets belangrijkervindendanuw tevredenheid. Ook de lezer weetdat dit niet waar is. Hij zal zo'n uitspraakondermeernaïef of 'onnozel' vinden. Maar op de volgende, eerlijke opmerkingreageerthij waarschijnlijk wel positief: Wel Wij vindenhetuiteraardheel belangrijk datu tevredenbent. - Neemhetstandpuntvan de lezer in. Vraagu af wat hij of zij graagwil ontvangenof lezen. - Gebruik geenclichés. Die makeneen onpersoonlijke indruk. Ze wijzen erop dat de schrijver het niet de moeitewaardvindt iets persoonlijks te bedenken. - Gebruik zoveel mogelijk positievewoorden(geluk, succes,inzet, vreugde,steun,kracht,...). - Vermijd alles wat eigenbelangdoetvermoeden. Niet Word maargauwweerbeter,wantwe gerakenhier niet door ons werk. Wel Veel sterktetoegewenst!we komenzekereenslangsals je je wat betervoelt. - Vermijd overdrijving, vleierij en dramatiek. - Overweegof u de brief typt of metde handschrijft.

23 In sommigeheel belangrijke gevallenzullen we eenbrief schrijvenmetde hand. Bijvoorbeeld,naaraanleiding van hetoverlijdenvan iemanddie wij goedhebbengekend. - Ondertekende brief altijd persoonlijk. - Vermeldgeenonderwerp. - Vermeldgeennaamvan de behandelendeambtenaar. $ Voorbeeldvan eengoodwillbrief Situatie In naam van het college van burgemeester en schepenen schrijft de personeelsdienst van de stad een goodwillbrief ter gelegenheid van de pensioneringvan eenpersoneelslid.

Inleiding. www.betersolliciteren.nl pagina - 1 -

Inleiding. www.betersolliciteren.nl pagina - 1 - Inleiding Het hoofddoel van uw brief is om te worden uitgenodigd voor een gesprek. De brief moet daarom kort en duidelijk zijn. Met uw brief moet u de werkgever overtuigen en nieuwsgierig maken. Uw brief

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

HANDBOEK SOLLICITEREN

HANDBOEK SOLLICITEREN HANDBOEK SOLLICITEREN Handboek solliciteren van HLS Personeelsdiensten Inhoud Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Wat zijn mijn sterke

Nadere informatie

Sollicitatie Gids 2014

Sollicitatie Gids 2014 Sollicitatie Gids 2014 thuiswerknu.net Het CV Vacatures zoeken tips voor een top CV verkoop jezelf! de sollicitatiebrief het sollicitatiegesprek nog even dit veelgemaakte fouten Stap voor stap naar een

Nadere informatie

Starten met Thuiswerken

Starten met Thuiswerken Starten met Thuiswerken Vacatures zoeken Het CV Tips voor een top CV Verkoop jezelf! De sollicitatiebrief Het sollicitatie gesprek Nog even dit Veel gemaakte fouten Digitale thuiswerkgids Stap voor stap

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Handboek. Solliciteren

Handboek. Solliciteren Handboek Solliciteren Handboek Solliciteren HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl www.hls.nl 2 HANDBOEK SOLLICITEREN Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

In duidelijk Nederlands. iedereen

In duidelijk Nederlands. iedereen In duidelijk Nederlands Spreken en schrijven voor iedereen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Doel - Weet wat u wilt... 5 2 Doelgroep - Weet voor wie u spreekt of schrijft... 9 De kenmerken van uw doelgroep...9

Nadere informatie

Beter in e-mails schrijven

Beter in e-mails schrijven Direct oefenen Elk hoofdstuk in het boek sluit af met een duidelijke samenvatting en afsluitende oefeningen. Docenten kunnen hier ook gebruik van maken tijdens de lessen. Op AcademicX.nl vind je extra

Nadere informatie

Stilistische aspecten van zakelijke teksten in het Nederlands

Stilistische aspecten van zakelijke teksten in het Nederlands Stilistische aspecten van zakelijke teksten in het Nederlands 1. Inleiding Dit onderdeel behandelt een aantal stilistische kwesties. In strikte zin gaat het hier niet om fouten, maar wel om constructies

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

Planning en organisatie

Planning en organisatie PRACTICUM SOLLICITEREN semester 5 2013/2014 Planning en organisatie Expertteam: de SLC- coördinator, de SLC s van pabo-3 in samenwerking met de vakgroep Nederlands van de pabo 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Corresponderen: zakelijke e-mails en brieven Cees Braas Lidwien van der Pas. Vierde druk. Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Corresponderen: zakelijke e-mails en brieven Cees Braas Lidwien van der Pas. Vierde druk. Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Corresponderen: zakelijke e-mails en brieven Cees Braas Lidwien van der Pas Vierde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten taaltopics corresponderen.indd 22-02- 5:6 Noordhoff Uitgevers bv Ontwerp omslag:

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft

Wie schrijft die blijft Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Uitgepraat met t stad? De ombudsvrouw luistert.

Uitgepraat met t stad? De ombudsvrouw luistert. Uitgepraat met t stad? De ombudsvrouw luistert. Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Deel 1: Hoe werkt de ombudsvrouw?... 9 De wegen van de klachtenbehandeling: de ombudsvrouw als sluitstuk... 11 Ombudsprincipes

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief?

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief? Sollicitatiebrief Waarom een goede sollicitatiebrief? In de sollicitatiebrief geef je aan dat je in aanmerking wilt komen voor een baan bij een potentiële werkgever. Aangezien de sollicitatiebrief samen

Nadere informatie

Presenteren. Presenteren 1

Presenteren. Presenteren 1 Presenteren Presenteren 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. De voorbereiding... 4 2.1. Stap 1: Uitgangssituatie analyseren... 4 2.1.1. Uw publiek... 4 2.1.2. Uzelf als spreker... 5 2.1.3. De omgeving...

Nadere informatie

PROFESSIONEEL PRESENTEREN

PROFESSIONEEL PRESENTEREN 0 Syllabus PROFESSIONEEL PRESENTEREN KNMG in samenwerking met Van der Zeeuw Tekst en Training, www.focusoptekst.nl 1 Inhoud Voorwoord... 2 1. Voorbereiding en opbouw... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Stappenplan

Nadere informatie

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant.

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant. NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 21 februari 2008 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 19.30 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Huisstijl handboek. Klantgericht werken in het KlantContactCentrum

Huisstijl handboek. Klantgericht werken in het KlantContactCentrum Huisstijl handboek Klantgericht werken in het KlantContactCentrum Samenwerken, Klantgericht, Ondernemend, Omgevingsgericht en Resultaatgericht! SKOOR 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING KLANTGERICHT WERKEN EN

Nadere informatie

Eerste Hulp bij Klantcontact. Achtergronden, termen en meer dan 40 tips voor verbetering van de service aan klanten

Eerste Hulp bij Klantcontact. Achtergronden, termen en meer dan 40 tips voor verbetering van de service aan klanten Eerste Hulp bij Klantcontact Achtergronden, termen en meer dan 40 tips voor verbetering van de service aan klanten Van Limpt, W. en Van Geldorp, P. Eerste Hulp bij Klantcontact Joure: Sayblue / e: info@sayblue.com

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie