Bijlage II. Toelichting op het overzicht voor- en nadelen voorjaarsrapportage 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage II. Toelichting op het overzicht voor- en nadelen voorjaarsrapportage 2015"

Transcriptie

1 Bijlage II. Toelichting op het overzicht voor- en nadelen voorjaarsrapportage Contributie Unie van Waterschappen (nadeel ,-) Vanaf 2015 wordt een aantal bijdragen via de Unie geïnd. Het betreft ons aandeel in de kosten van de Waarderingskamer (WOZ) en Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). De omvang van deze bijdragen is ,-. Daarnaast betalen we een tijdelijke bijdrage van ,- in de landelijke kosten van de verkiezingen van 18 maart jongstleden. Met deze extra bijdragen was bij het opstellen van de begroting 2015 geen rekening gehouden. 2. Verzekeringen (nadeel ,-) In 2014 is er opnieuw een aanbesteding geweest van het verzekeringspakket van de tractiemiddelen. Het resultaat van de aanbesteding viel duurder uit (nadeel ,-). Doordat wij daarnaast de WAverzekering collectief hebben verzekerd kon op deze verzekering ,- worden bespaard. 3. Kapitaallasten (voordeel ,-) Het voordeel betreft ,- rente en ,- afschrijvingen. Bij het samenstellen van de begroting 2015 (oktober 2014) was de verwachting dat de rente zou gaan stijgen. De rentepercentages zijn echter nog steeds historisch laag. De afschrijvingslasten zijn herijkt, op basis van uitkomst van de jaarrekening 2014, en kunnen met worden verlaagd. 4. Kwijtschelding en oninbaar (nadeel ,-) Op basis van de cijfers van de jaarrekening 2014 zullen de geraamde kosten voor kwijtschelding met ,- en voor oninbaar met ,- verhoogd moeten worden. 5. Formatie BPG-team geo informatie (budget neutraal) De formatie van de afdeling BPG- team GEO is met 1 FTE verhoogd. De hiermee gemoeide kosten ( ,-) zijn gedekt door een even hoog bedrag aan budget derden te verlagen. 6. Leasekosten (nadeel ,-) Een deel van de maandelijkse leasekosten wordt vastgesteld aan de hand van de verwachte te rijden kilometers per jaar. Dat aantal kilometers bleek voor een aantal leaseauto s te laag geschat. Hierdoor is een te laag leasebedrag in rekening gebracht en heeft in 2014 een correctie plaatsgevonden. Kosten ,-. Daarnaast is een extra leasecontract gesloten. Kosten ,-. 7. Belastingopbrengst (nadeel ,-) Het afronden van de definitiekwestie rondom natuur betekent ook voor 2015 nog een lagere opbrengst gebouwd en een hogere opbrengst natuur. Per saldo een nadeel van ,-.

2 8. Detachering provincie Groningen (voordeel ,-) Evenals in 2014 worden in 2015 twee medewerkers voor een aantal uren gedetacheerd bij de provincie Groningen voor het toezicht op de indirecte lozingen. Hiervoor wordt een opbrengst verwacht in 2015 van ,-. Hiermee was in de begroting nog geen rekening gehouden. 9. Budgetoverheveling jaarrekening 2014 (nadeel ,-) Voor een viertal posten, waarvoor in 2014 budget was gereserveerd maar waarvan de uitvoering pas in 2015 zal plaatsvinden, is bij de jaarrekening 2014 voorgesteld de budgetten over te hevelen naar 2015 en deze ramingen op te nemen in de voorjaarsrapportage Het betreft de volgende posten. Revisie bewegingsmechanisme spuisluis Duurswold ( ,-) In de najaarsrapportage 2014 was voor de revisie van het bewegingsmechanisme van de spuisluis Duurswold een extra budget gevoteerd van ,-. Omdat de benodigde lagers pas begin 2015 konden worden geleverd is een groot deel van de werkzaamheden doorgeschoven naar Dit jaar is nog ,- van dit budget benodigd. Frequentieomvormer gemaal Fiemel ( ,-) Voor gemaal Fiemel is begin december 2014 een frequentieomvormer voor de regeling van het toerental van pomp 3 besteld. De levering is pas begin Biogasinstallaties; implementatie veiligheidsbeheersysteem ( ,-) In de voorjaarsrapportage 2014 was een budget geraamd voor de implementatie van een veiligheidsbeheersysteem voor onze installaties. De kwaliteit van het beheer en onderhoud is verbeterd en moet worden geborgd op het gewenste niveau. In samenhang met de aanpassingen van de huidige installaties zal het veiligheidsbeheersysteem worden geïmplementeerd. Dit was gepland voor 2014, maar door de gewijzigde planning van het project Biogasveiligheid zal de implementatie in 2015 plaatsvinden. Schoonmaak gistingstank rwzi Scheemda ( ,-) De bellenbeluchters van de rwzi's moeten regelmatig worden leeggehaald en schoongemaakt. Hiervoor is een schema gemaakt en jaarlijks wordt de schoonmaak bij een aantal rwzi's uitgevoerd. In 2014 was een bedrag van ,- gereserveerd voor de schoonmaak van de gistingstank rwzi Scheemda en de stortkosten van het slib. Dit wordt gelijktijdig uitgevoerd met de vervanging van de mengers. Aangezien de vervanging van de mengers van de rwzi Scheemda is doorgeschoven naar 2015 in verband met het onderzoek naar biogasveiligheid zal dit budget ook pas in 2015 worden besteed. 10. Onderzoek asbestcementleidingen (nadeel ,-) In het bestuursvoorstel herstel persleiding Nieuw Buinen-Gasselternijveen is, ter voorkoming van vergelijkbare ongewenste situaties, gesteld dat er een risico-inventarisatie van alle bestaande persleidingen in ons beheersgebied moet worden uitgevoerd. Naast deze risico-inventarisatie wordt ook een Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. De inventarisatie en opstelling van een MJOP wordt in eigen beheer uitgevoerd. Het huidige arsenaal aan afvalwaterpersleidingen is geïnventariseerd, waarbij materiaalsoort, diameter, leeftijd, ligging etc. gecontroleerd en gedocumenteerd zijn. Daarnaast is het aantal spontane breuken en de oorzaken hiervan geïnventariseerd. Hieruit werd duidelijk dat de Asbest

3 Cement (AC) leiding het meest gevoelig is voor spontane breuken. Deze leidingen zijn over het algemeen ook het oudst. Voor de bepaling van de conditie en restlevensduur van het hele arsenaal aan AC persleidingen (Afvalwater 69 km AC leiding) is het nodig om het tracé Annen-Gieten (4,9 km AC van totaal 10 km leiding), waarvan al delen vervangen zijn en het tracé Borger-Gasselte-Gieten (10,6 km AC van totaal 11,3 km) te laten onderzoeken. Dit is ongeveer 25% van het totale AC leidingwerk voor afvalwater en daarmee representatief. Van deze tracés worden de meest kritische plaatsen maar ook rechte stukken leiding waarvan we geen problemen verwachten onderzocht. Het onderzoek gebeurt op een niet destructieve manier middels een radartechniek. Dit is een vrij nieuwe techniek die zich bij andere waterschappen ook al bewezen heeft en een vergelijkbaar resultaat geeft met destructieve onderzoeken. De totale kosten (voorbereiding, graafwerk, onderzoek, rapportage) bedragen maximaal ,-. Ter vergelijking: herstel van één spontane leidingbreuk kost gemiddeld ,-. Gevolgschade en eigen uren zijn hierin niet meegenomen. Gevolgschade kan een veelvoud hiervan zijn. Na het onderzoek en bijbehorende rapportage zijn we in staat in te schatten welke onderhoudsbehoefte er op korte en langere termijn te verwachten is voor de AC- persleidingen. 11. Rechtspositiewijziging bestuursleden (nadeel ,-) Per 1 juli 2014 is wettelijk de rechtspositie van de bestuursleden gewijzigd. Deze wijziging is door het algemeen bestuur op 19 november 2014 vastgesteld. De financiële gevolgen zijn daarom nog niet in de begroting 2015 meegenomen. Het betreft een verhoging van ,- salarissen en sociale lasten en een verhoging van de vergoedingen met ,-. Totaal , Salarissen en sociale lasten (voordeel ,-) Het voordeel betreft voor ,- vacatureruimte (8 vacatures) over het 1 e kwartaal 2015 en ,- voordeel sociale lasten. Het voordeel op de sociale lasten betreft grotendeels de verlaging van de pensioenpremie en de verlaging van de premie zorgverzekeringswet (ZVW). 13. Bijdragen deren in VKA (nadeel ,-) In de begroting gaan we ervan uit dat de integrale kosten van beheer en onderhoud van de Veenkoloniale afvalwaterleiding (VKA) door de gebruikers worden betaald. Wij beschouwen het beheer en onderhoud van de VKA namelijk niet als een overheidstaak. Daarom horen in onze ogen alle kosten te worden doorberekend aan de gebruikers. Voorheen werden de bedrijven belast met het tarief voor verontreinigingsheffing vermenigvuldigd met de op de VKA geloosde vervuilingseenheden. Momenteel zijn we met de gebruikers een juridische procedure gestart om te (laten) bepalen of het beheer en onderhoud een overheidstaak is of niet. Tot een gerechtelijke uitspraak hebben we afgesproken niet de integrale kosten in rekening te brengen maar enkel het tarief verontreinigingsheffing vermenigvuldigd met het aantal vervuilingseenheden. In onze begroting 2015 lopen we hierdoor ,- mis. 14. Zuiveren afvalwater voor Reest en Wieden (voordeel ,-) Wij zuiveren afvalwater van Reest en Wieden. Hiervoor brengen wij het tarief zuiveringsheffing in rekening vermenigvuldigd met het aantal vervuilingseenheden. Op basis van rekeningcijfers kan de raming van de van het waterschap Reest en Wieden te ontvangen bijdragen worden verhoogd.

4 15. Invulling stelpost besparingen (voordeel ,-) Mobiliteitsbeleid ( ,-): De kosten kunnen beperkt blijven door enerzijds een gering verloop en anderzijds vanwege het sturen op het principe van werk naar werk. Het Waterschapshuis (HWH) ( ,-): Na het vertrek, eind 2013, uit HWH nemen we nog een beperkt aantal diensten af. Het jaar 2014 hebben we benut om te beoordelen in hoeverre de nog beschikbare middelen in de begroting voor HWH gerelateerde uitgaven voldoende zijn om de resterende diensten te betalen en (eventueel) zelf werkzaamheden te starten / alternatieven te zoeken. Het blijkt dat we minder nodig hebben. Communicatie ( ,-): Op basis van rekeningcijfers kan het huidige communicatiebeleid voor minder geld worden uitgevoerd. Over de hele breedte van de communicatiebegroting kan door een sobere maar efficiënte uitvoering hetzelfde doel bereikt worden. Subsidiecoördinator ( ,-): In de begroting is één formatieplaats beschikbaar voor het aantrekken van subsidies. We denken dat een halve formatieplaats voldoende is om optimaal van de momenteel beschikbare subsidiemogelijkheden gebruik te maken. P. en O. advies ( ,-): De beschikbare formatie voor personeelsbeleid- en advies kan met een halve fte worden verlaagd. Een beschikbare vacature wordt voor de helft niet ingevuld. Medewerker energie ( ,-): Door onderzoek en het nemen van diverse energiemaatregelen is de afgelopen jaren bespaard op energie. De salariskosten van de betreffende medewerker worden hierdoor ruimschoots terugverdiend. Onderhoud tractie ( ,-): In 2014 is het onderhoud materieel gecentraliseerd. De werkplaatsen Siddeburen en Rolde zijn gesloten en alle werkzaamheden worden centraal vanuit Veele uitgevoerd. Deze samenvoeging stimuleert een efficiënte inzet van de plannings- en monteurswerkzaamheden. Bovendien krijgen we meer zicht op de onderhoudstoestand van ons materieel. De kennis en capaciteit is gebundeld en dit leidt tot lagere onderhoudskosten van het materieel. Zuiveringstechnische werken ( ,-): Door diverse genomen maatregelen wordt in totaal een bedrag van ,- bespaard op de kosten van de zuiveringstechnische werken. Dit betreft een besparing op chemicaliën van ,-, een besparing op het slibtransport van ,- en lagere kosten van de inspecties van rioolgemalen van , Centralisatie werkplaatsen / huisvesting (voordeel ,-) Het onderhoud van het onderhoudsmaterieel is in 2014 gecentraliseerd in de werkplaats Veele. Dit zal binnen enkele jaren zorgen voor een verlaging van het exploitatiebudget van het materieel van ,-. De werkplaats in Rolde is inmiddels verkocht voor ,-. De werkplaats in Siddeburen wordt uitsluitend nog gebruikt als opslag- en vertreklocatie van rayon Noord. De rwzilocatie Gieten wordt nu gebruikt als vertreklocatie voor rayon West. Het centraliseren in Veele heeft tot gevolg dat er geschoven moet worden met werkruimtes in de werkplaats en het hoofdgebouw. De kosten hiervoor worden beperkt door een deel van de werkzaamheden zelf uit te voeren. De kosten van de benodigde materialen en, waar nodig, de inzet van derden worden geraamd op ,-. Per saldo is het voordeel ,- (opbrengst verkoop Rolde ,- verminderd met de aanpassingen in Veele van ,-).

5 17. Urenvergoeding POV Waddenzee (voordeel ,-) In het kader van het Hoogwater beschermingsprogramma (HWBP) neemt ons waterschap samen met Noorderzijlvest en Wetterskip Friesland deel aan de Project overstijgende verkenning Waddenzee (POV). De uren door de medewerkers hieraan besteed worden volledig vergoed vanuit het HWBP.

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2013 Nummer: Bestuursstukken\1397 Agendapunt: 4 DB: Ja 3-6-2013 BPP: Ja 19-6-2013 Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en Algemene Zaken FAZ:

Nadere informatie

Kadernota 2010 Pagina 2

Kadernota 2010 Pagina 2 Kadernota 2010 Kadernota 2010 Pagina 2 0. Inhoudsopgave 1.Aanbiedingsbrief... 5 2. Inleiding... 6 3. Ontwikkelingen 2009 (voorjaarsnota)... 7 4. Ontwikkelingen 2010-2013 (kadernota)... 12 5. Effecten op

Nadere informatie

2015 IN - 1345. ^ DotcliAj

2015 IN - 1345. ^ DotcliAj Scan nummer 1 van 1 - pagina 1 van 24 Datum 7mei215 Onderwerp Ontwerpbegroting 216 Hefpunt Kenmerk 215/62 Uw Kenmerk Bijlage(s) 3 Rozenburglaan 1 5 Groningen her# Postbus 88 Hefpunt voor belastingen van

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2011 no. 2 (januari tot en met december 2011)

Bestuursrapportage 2011 no. 2 (januari tot en met december 2011) Bestuursrapportage no. 2 (januari tot en met december ) Vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 3 april 2012 Behandeld door het algemeen bestuur op18 april 2012 DOCS-#490346-v8-Bestuursrapportage

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

Inleiding 3. 1. De programma s 4

Inleiding 3. 1. De programma s 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De programma s 4 1.1 Bestuur en organisatie 4 1.2 Veiligheid 5 1.3 Verkeer en vervoer 6 1.4 Economische zaken 7 1.5 Educatie 9 1.6 Sport, cultuur en recreatie 10 1.7 Sociale

Nadere informatie

Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen

Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen Inhoud Inleiding... 3 Waar komen we vandaan?... 3 Verwacht tekort... 5 Bezuinigingsvoorstellen... 8 Meerjarenperspectief 2015-2020 2 Inleiding Net als

Nadere informatie

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013

INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013 JAARSTUKKEN 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013 1 JAARVERSLAG 6 1.1 Inleiding 6 1.2 Verslaggeving 6 1.3 Ontwikkelingen in het verslagjaar 7 1.4 Exploitatieresultaat 2013 9 1.5 Incidentele baten en

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse In dit hoofdstuk informeren we u over de rekeningresultaten 2013 en de resultaatbestemmingen. Ook ziet u welke gevolgen de resultaten hebben op de algemene reserves

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.

Jaarverslag 2008. Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe. Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Datum 12 mei 2009 Opgemaakt door Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kortheidshalve volstaan wij verder met een verwijzing naar de Najaarsrapportage 2013.

Kortheidshalve volstaan wij verder met een verwijzing naar de Najaarsrapportage 2013. CMFB 29-10-2013 Agendapunt: 5 Sittard, 10 oktober 2013 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Najaarsrapportage 2013; 3e begrotingswijziging 2013./. Hierbij bieden wij u de Najaarsrapportage

Nadere informatie

Gelet op het besluit van het Algemeen Bestuur van 5 juni voor verder onderzoek naar de mogelijkheden voor het overschot van biogas op rwzi Nieuwegein.

Gelet op het besluit van het Algemeen Bestuur van 5 juni voor verder onderzoek naar de mogelijkheden voor het overschot van biogas op rwzi Nieuwegein. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Overtollig biogas rwzi Nieuwegein Nummer: 648242 In D&H: 30-07-2013 Steller: JCP de Wit In Cie: BMZ 03-09-2013 Telefoonnummer: +31 6 15 06 84

Nadere informatie

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Voorjaarsnota 2015 1 e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Pagina 1 van 49 Pagina 2 van 49 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bestuurlijke inleiding...

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

AB: Ja 24-09-2014 10-09-2014. Opdrachtgever: Harm Küpers

AB: Ja 24-09-2014 10-09-2014. Opdrachtgever: Harm Küpers Onderwerp: Samenwerken in de waterketen tussen de laboratoria van de waterschappen en drinkwaterbedrijven in Noord-Oost Nederland Nummer: Bestuursstukken\1665 Agendapunt: 4 DB: Ja 25-08-2014 BPP: Nee FAZ:

Nadere informatie

Welzijnszorg Oosterschelderegio.

Welzijnszorg Oosterschelderegio. Goes, 28 april 2015 GEMEENTETHOLEN in min iiniii mi 15.10827 ink Afdeling/auteur post -wo Registratiedatum 30/04/2015 Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Gemeente Tholen t.a.v. College

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 BIJLAGE 1 BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 Periode 01-01-2014 t/m 31-08-2014 VOORWOORD... 2 1 INLEIDING... 3 2 RAPPORTAGE IN ÉÉN OOGOPSLAG... 4 2.1 UITVOERING BELEID... 4 2.2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9 Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 SDR111220 FIN/54 Amsterdam Zuidoost, 25 oktober 2011 Aan de stadsdeelraad, Inleiding

Nadere informatie

Beleidsbegroting 2015

Beleidsbegroting 2015 Beleidsbegroting 2015 inclusief meerjarenraming 2016 tot en met 2019 Datum 12 november 2014 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Kenmerk Pagina 2 van 59 INHOUDSOPGAVE 1. Nota van aanbieding...

Nadere informatie

Hardenberg, 18 oktober 2011

Hardenberg, 18 oktober 2011 Zaak kenmerk: 244800 Raad: 8 november 2011 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Onderwerp: 2e bestuursrapportage 2011 annex vaststelling 28 e wijziging van de begroting 2011 Document kenmerk: 244808 Hardenberg,

Nadere informatie

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Datum : 15 juni 2007 Van : Rekenkamercommissie Aan : de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede Betreft

Nadere informatie