VERANDERINGEN IN DE LANGDURIGE ZORG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERANDERINGEN IN DE LANGDURIGE ZORG"

Transcriptie

1 VERANDERINGEN IN DE LANGDURIGE ZORG 1 brochure Langdurige zorg Sien

2 2 brochure Langdurige zorg Sien

3 Inhoudsopgave Inleiding Langdurige zorg en AWBZ PGB Hulpmiddelen Wmo Jeugdzorg Zorgverzekeringswet (Zvw) Inkomensregelingen en financiële regelingen Arbeid Meer informatie brochure Langdurige zorg Sien

4 Inleiding De fractievoorzitters Rutte en Samsom hebben op maandag 29 oktober 2012 het regeerakkoord 'Bruggen slaan' gepresenteerd. Begin april 2013 is een Sociaal Akkoord afgesloten tussen werknemers, werkgevers en het Kabinet. Op 25 april 2013 heeft staatssecretaris Van Rijn de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn plannen m.b.t. de langdurige ondersteuning en zorg. Op Prinsjesdag zijn maatregelen aangekondigd en vervolgens is het herfstakkoord gesloten. Er komen sindsdien voortdurend berichten over besluiten en voorgenomen besluiten en voorstellen. Sien heeft de voornaamste punten op het terrein van zorg en inkomen voor u op een rijtje gezet. Let op: dit is de versie van november Vanuit Den Haag komen regelmatig wijzigingen. Deze plaatsen wij direct op Utrecht, november 2013 Jonnie Bosch 4 brochure Langdurige zorg Sien

5 1. Langdurige zorg en AWBZ De langdurige zorg en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden ingrijpend veranderd. Gemeenten worden verantwoordelijk voor ondersteuning, begeleiding en verzorging, deze worden onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een belangrijk verschil tussen de AWBZ en de Wmo is dat de AWBZ een volksverzekering is. Iedereen is automatisch verzekerd en iedereen die een inkomen heeft betaalt daar ook voor. Dat betekent dat iedereen ook automatisch recht heeft op ondersteuning, begeleiding en verzorging die geboden wordt vanuit de AWBZ, natuurlijk onder de voorwaarden die de AWBZ stelt. De Wmo is een compensatiewet. De Wmo geeft geen recht op een voorziening. Samen met degene die een beroep doet op de Wmo wordt bekeken wat kan worden gedaan om deelname aan het maatschappelijk verkeer mogelijk te houden. Het gaat dus om een vorm van compenseren die de vraagsteller steun geeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven functioneren. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeenten. Maar de gemeenten krijgen minder geld voor begeleiding en verzorging dan nu daarvoor besteed wordt vanuit de AWBZ. En elke gemeente is vrij om haar eigen beleid te voeren en bepaalt zelf hoe de financiering van de benodigde zorg en begeleiding wordt geregeld. Ook de tarieven die hiervoor gelden bepaalt elke gemeente zelf. Elke gemeente maakt zelf afspraken met (regionale) zorgaanbieders, thuiszorgorganisaties en andere instellingen. Dat betekent dat de ene gemeente zaken vergoedt of regelt die bij een andere gemeente niet mogelijk zijn. Voor dagbesteding krijgen gemeenten geen geld. Zorgaanbieders krijgen vanaf 2013 ruim de helft minder budget voor vervoer naar dagbesteding dan vóór Let op: dit betekent niet dat ze niet evenveel geld aan vervoer mogen besteden als vóór 2013, dat is een kwestie van financieel beleid. In de AWBZ wordt tot miljoen bezuinigd, daarna wordt de groei beperkt tot 30 miljoen. De AWBZ wordt per vervangen door een nieuwe Wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ), die de zware zorg die in de AWBZ overblijft gaat regelen, een zgn. kern-awbz. Deze zorg in een instelling blijft een verzekerd recht. Concreet: Mensen die niet in een AWBZ-instelling wonen en geen indicatie hebben voor Verblijf In 2015 bestaat er geen AWBZ-zorg meer voor mensen die niet in een AWBZ-instelling wonen. Zij moeten een beroep doen op gemeenten (Wmo) voor zorg en ondersteuning. Voor verpleging kan men terecht bij de Zorgverzekeringswet. Persoonlijke verzorging gaat gedeeltelijk naar de Wmo: voor mensen die alleen persoonlijke verzorging nodig hebben of persoonlijke verzorging in combinatie met zorg en ondersteuning. Voor mensen die zowel verpleging als persoonlijke verzorging nodig hebben gaat de persoonlijke verzorging naar de Zorgverzekeringswet. ZZP VG1 en ZZP VG2 Nieuwe cliënten van 23 jaar en ouder Nieuwe cliënten met een Zorgzwaartepakket (ZZP) VG 1 of 2 vallen sinds 2013 niet meer onder de AWBZ, zij moeten hun zorg via de Wmo regelen. Het CIZ geeft sinds 2013 geen indicaties ZZP VG1 en ZZP VG2 meer af. 5 brochure Langdurige zorg Sien

6 Nieuwe cliënten die jonger zijn dan 23 jaar Nieuwe cliënten tussen 17 en 22 jaar hebben nog wel toegang tot deze ZZP s VG1 en VG2. Bestaande cliënten Voor mensen die vóór 1 januari 2013 een indicatie hadden voor een ZZP VG1 of ZZP VG2 verandert er niets. Voor hen geldt vooralsnog: nu binnen in de AWBZ, is altijd binnen de AWBZ. Ook als hun zorgvraag verandert of als hun indicatie afloopt en er een nieuwe verblijfsindicatie moet worden aangevraagd. ZZP VG3 Nieuwe cliënten Bij nieuwe cliënten met een ZZP VG3 wordt per persoon bekeken of zij naar de Wmo moeten voor zorg en ondersteuning of AWBZ-zorg krijgen. Bestaande cliënten Voor de mensen die vóór 1 januari 2015 een indicatie voor ZZP VG3 hebben verandert er niets, zij houden hun recht op AWBZ-zorg. Cliënten die jonger zijn dan 23 jaar Jongeren tot 23 jaar hebben toegang tot ZZP VG3. ZZP VG4 ZZP VG4 blijft in de nieuwe Wet Langdurige Intensieve Zorg ( LIZ). ZP LVG, SGLVG, ZZP LG en ZZP ZG De ZZP s LVG (Licht Verstandelijk Gehandicapt), SGLVG (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt), LG (Lichamelijk Gehandicapt) 2 en 4 en hoger en ZG(Zintuiglijk Gehandicapt) 2 en hoger blijven in de nieuwe Wet LIZ. 6 brochure Langdurige zorg Sien

7 2. PGB Wie kan een PGB krijgen In 2013 kan iedereen met een indicatie voor verblijf, persoonlijke verzorging en/of verpleging (al dan niet in combinatie met begeleiding) in aanmerking komen voor een PGB, als er geen passende zorg in natura beschikbaar is. In het budgetplan dat bij een PGB-aanvraag aan het zorgkantoor moet worden meegestuurd, moet de aanvrager aangeven welke zorgaanbieders hij heeft benaderd en waarom deze geen passende zorg kunnen bieden. Zorgkantoren gaan met cliënten hun motivatie voor een PGB bespreken. Dit om fraude tegen te gaan. PGB en indicatie Om in aanmerking te komen voor een PGB moet de indicatie minstens 1 jaar geldig zijn. Of het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of BJZ (Bureau Jeugdzorg) moeten bij indicaties korter dan 1 jaar hebben vastgesteld dat de cliënt ook na dit jaar nog steeds AWBZ-zorg nodig heeft. Ook voor deze cliënten blijft een PGB mogelijk. Voor cliënten die palliatieve zorg nodig hebben, geldt deze voorwaarde niet. Begeleiding Per 2013 kunnen nieuwe cliënten die een indicatie hebben voor alleen begeleiding, voor minder dan 10 uur per week, geen PGB krijgen, zij zijn aangewezen op Zorg in Natura. Tarieven Voor nieuwe cliënten zijn de PGB-ZZP- tarieven per % lager dan in Huidige budgethouders met een ZZP-indicatie worden in 2013 met 5% gekort. De tarieven voor budgethouders met een indicatie in functies en klassen blijven in 2013 gelijk aan die van Budgetgarantie De oude budgetgarantie is in 2013 blijven bestaan, wel zijn de Agema-gelden eraf gegaan, zodat ook deze PGB's met 5% gekort zijn. Budgethouders die in 2013 budgetgarantie hebben worden in 2014 gekort met 10%. In 2015 worden ze nogmaals met 10% gekort, net zolang totdat zij op het tarief zitten dat geldt voor mensen die in 2013 voor het eerst een ZZP in PGB verzilveren. Wooninitiatieven De verlaging van de PGB-ZZP-tarieven geldt in 2013 niet voor bewoners van PGB-wooninitatieven met een indicatie ZZP V&V. Bewoners van wooninitiatieven (bestaande en startende) die geen budgetgarantie hebben krijgen een toeslag van 4.000,-. Dat geldt dus voor mensen die het nieuwe ZZP-tarief hebben (dus na 1 januari 2013 voor het eerst een ZZP-indicatie in PGB hebben omgezet of na 1 januari zijn geherindiceerd). Bij anderen wordt het bedrag soms wel opgenomen in de beschikking, maar wordt de budgetgarantie verlaagd met 4.000,-. Netto levert dat dan niets op. 7 brochure Langdurige zorg Sien

8 Intensieve kindzorg Kinderen en jongeren die in jaar worden behouden hun PGB in Dat betekent dat deze kinderen en jongeren onder de AWBZ blijven vallen en een PGB voor medisch specialistische verpleging mogelijk blijft. Controle Zorgkantoren controleren ongeveer 5% van de pgb-houders intensief. Dit betekent dat deze pgb-houders al hun schriftelijke bewijsstukken aan het zorgkantoor moeten geven. En dat het zorgkantoor een huisbezoek kan afleggen. In 2013 en 2014 zal minimaal 20% van de pgb-cliënten worden gecontroleerd. Via deze huisbezoeken kunnen zorgkantoren ook frauderende zorgbemiddelingsbureaus opsporen. Verblijf in het buitenland Per 2013 wordt het PGB beëindigd zodra een cliënt 13 weken buiten Nederland verblijft. Dit geldt niet voor cliënten die palliatieve zorg ontvangen. Trekkingsrecht Per 2014/2015 wordt het PGB niet meer overgemaakt op de bankrekening van de cliënt. Een onafhankelijke instantie, bijvoorbeeld het zorgkantoor, gaat het budget beheren. De cliënt geeft deze instantie opdracht om vanuit dit budget betalingen te doen aan zorgverleners. Dit heet trekkingsrecht. Met het trekkingsrecht is controle van de besteding van het pgb gemakkelijker. Alle betalingen zijn digitaal en de zorgverleners zijn bekend bij het zorgkantoor. Deze maatregel wordt gefaseerd ingevoerd. 8 brochure Langdurige zorg Sien

9 3. Hulpmiddelen De uitleen van hulpmiddelen is per 1/1/2013 verdwenen uit de AWBZ. Hulpmiddelen zijn alleen nog ondergebracht in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hulpmiddelen en voorzieningen uit de Wmo zijn bijvoorbeeld: > een rolstoel, scootmobiel of aangepaste auto > vervoersvoorzieningen voor alledaags leefvervoer in de directe omgeving (regiotaxi) > een woningaanpassing zoals een traplift, een elektrische deuropener of een keukenaanpassing De gemeente mag een eigen bijdrage vragen voor de hulpmiddelen die vergoed worden door de Wmo. Hiervoor gelden geen landelijke normen: een gemeente mag deze bijdrage zelf vaststellen, al is men wel aan een maximum gebonden. Het eigen vermogen heeft geen invloed op de eigen bijdrage. Bij het vaststellen van de eigen bijdrage wordt bekeken of iemand ook al eigen bijdragen betaalt voor andere zorgvoorzieningen. Wie tijdelijk een hulpmiddel nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege ziekte of een ongeval, moet daarvoor naar de zorgverzekering. Het gaat hierbij om hulpmiddelen die nodig zijn voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging. Bijvoorbeeld een verstelbaar bed of een speciaal matras. Per 1/1/2013 zijn de eenvoudige loophulpmiddelen (zoals rollator, looprek, kruk en wandelstok) voor eigen rekening. 9 brochure Langdurige zorg Sien

10 4. Wmo Voor huishoudelijke hulp blijft per % van het huidige budget beschikbaar om maatwerkvoorzieningen te leveren voor degenen die het echt nodig hebben en het niet zelf kunnen betalen. Maatwerk betekent dat met de aanvrager overlegd wordt en goed gekeken wordt wat iemand precies nodig heeft. Ook in de Wmo komt een recht op PGB, onder stringente voorwaarden en fraudebestendig. Waarschijnlijk gaat men werken met trekkingsrechten (zie onder PGB, laatste alinea). Scootmobiels, rolstoelen en andere hulpmiddelen moeten hergebruikt gaan worden, dat zal veel geld kunnen schelen want nu wordt onnodig veel weggegooid of vernietigd Er komen sociale wijkteams die ervoor kunnen zorgen dat de ondersteuning vanuit de gemeente wordt afgestemd op de medische ondersteuning, in samenspraak met de cliënt. De wijkverpleegkundige krijgt een belangrijke rol, is een spil in de zorg voor mensen en verbindt het medische en sociale domein. Volgens het kabinet is de wijkverpleegkundige in de loop der jaren op steeds grotere afstand van de cliënt komen te staan. Dit komt door de manier waarop het indicatiebesluit in de AWBZ is vormgegeven en de wijze van bekostiging en verantwoording. Met de nieuwe financiering wil het kabinet de wijkverpleegkundige in de gelegenheid stellen om vooral te doen wat nodig is voor de cliënt. Hiermee wordt voorkomen dat hulpverleners langs elkaar of zelfs tegen elkaar in werken, zodat hun cliënten niet meer begrijpen wat er gebeurt en wat ze moeten doen. Verzekeraars, gemeenten en zorgverleners maken hierover samen afspraken. 10 brochure Langdurige zorg Sien

11 5. Jeugdzorg Jeugdzorg wordt per 2015 overgeheveld naar gemeenten en onder een nieuwe Jeugdwet gebracht. Dat geldt voor alle onderdelen: de jeugdzorg die nu een verantwoordelijkheid is van de provincie, de gesloten jeugdzorg onder regie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de jeugd-ggz die onder de ZVW valt, de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren op basis van de AWBZ en de jeugdbescherming en jeugdreclassering van Veiligheid en Justitie. Deze overheveling wordt gecoördineerd op het ministerie van VWS. De nieuwe Jeugdwet regelt een nieuw jeugdstelsel waarin gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Gemeenten zijn beter in staat om op basis van de specifieke situatie van het kind maatwerk te leveren en verbinding te leggen met zorg, onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid. De wet geeft de gemeenten veel vrijheid in de manier hoe ze hun jeugdbeleid vorm geven. Er wordt toegezien op de kwaliteit van de jeugdzorg. Het nieuwe jeugdstelsel dat met de jeugdwet wordt verankerd, is een antwoord op de tekortkomingen van het huidige jeugdstelsel. Het is aangetoond dat in de huidige situatie specialistische zorg te snel wordt ingezet, de samenwerking van hulpverleners tekortschiet en afwijkend gedrag onnodig wordt gemedicaliseerd. Deze tekortkomingen leiden tot hoge kosten en tegenvallende kwaliteit. Met de overgang naar gemeenten van alle jeugdhulp ontstaan de randvoorwaarden om een omslag te maken in de zorg en ondersteuning van kinderen en gezinnen die het nodig hebben. Er komt meer nadruk op onder andere preventie, eigen kracht en demedicaliseren, allemaal met het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. De voorgenomen eigen bijdrage in de jeugdzorg wordt niet ingevoerd. 11 brochure Langdurige zorg Sien

12 6. Zorgverzekeringswet (Zvw) In de zorgverzekeringswet komt een nieuwe aanspraak voor thuisverpleging. De bedoeling van deze aanspraak is dat mensen die naast verpleging ook verzorging nodig hebben die van dezelfde zorgverlener kunnen krijgen en mensen langer in eigen omgeving kunnen blijven. Dat betekent dat verzorging en verpleging niet wordt opgeknipt. Verpleegkundige en verzorgende taken gaan dus naar de Zorgverzekeringswet, alleen de zogenaamde 'enkelvoudige verzorging', zoals hulp bij douchen, gaat naar de gemeente. Ook de inzet van de wijkverpleegkundige (zie onder Wmo) wordt, als het aan het kabinet ligt, vast vergoed uit de zorgverzekeringswet (ZvW). 12 brochure Langdurige zorg Sien

13 7. Inkomensregelingen en financiële regelingen Zorgverzekering Het eigen risico gaat per 2014 omhoog van 350 naar 360. De eigen bijdrage gaat omhoog. De eigen bijdrage is het deel van de medische kosten uit de basisverzekering dat de verzekerde zelf moet betalen. Hoe hoog die bijdrage is, wordt bepaald door de overheid. De eigen bijdrage is voor iedereen hetzelfde. De Compensatie eigen risico (CER) vervalt per 2014 ( 99,- per persoon in 2013). Zorgtoeslag De zorgtoeslag wordt afgebouwd. Minder mensen komen in aanmerking voor zorgtoeslag. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) De Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) vervalt per 2014 ( 308 of 514 per persoon). De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (elk jaar in september) wordt verlaagd van 342 naar 247. Wet Werk en Bijstand (WWB) Vanaf 2015 komt er in de plaats van de huishoudinkomenstoets een huishouduitkeringstoets. Dit houdt in dat meer gezinsleden een uitkering kunnen hebben, maar dat deze uitkeringen opgeteld niet mogen leiden tot een gezinsinkomen dat hoger ligt dan een gezin waarin de mensen wel (kunnen) werken. Als er meer volwassen bijstandsgerechtigden in het huishouden zijn, wordt de bijstandsuitkering per persoon verlaagd. Dit voorkomt een opeenstapeling van volledige uitkeringen. De inkomsten van werkende gezinsleden binnen een huishouden worden niet verrekend met de bijstandsuitkering die een ander gezinslid ontvangt. Op deze manier is werken lonend en heeft werken door één of meer gezinsleden niet direct consequenties voor de overige gezinsleden. Elk van de gezinsleden blijft een zelfstandig recht op bijstand houden. Inkomensvoorziening Er komt een vangnet waarmee gemeenten steun kunnen bieden, ofwel via Wmo-voorzieningen ofwel inkomenssteun via de bijzondere bijstand. Het budget hiervoor loopt op tot ruim 700 miljoen in De huidige landelijke regelingen voor inkomenssteun (waaronder de langdurigheidstoeslag) verdwijnen. Wajong De Wajong is er vanaf 1 januari 2015 alleen voor mensen die volledig en duurzaam niet kunnen werken. Iedere 5 jaar komt er een herkeuring. Iedereen die (gedeeltelijk) kan werken valt onder de participatiewet (zie onder Arbeid). Mensen die geen recht (meer) hebben op de Wajong, kunnen naar het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf helpt deze mensen op weg naar werk. Zij komen in dienst bij de gemeenten en de gemeente verzorgt zo nodig een uitkering op bijstandsniveau. Daarbij gelden dan de vermogenstoets en de huishouduitkeringstoets, waarbij mensen met een eigen vermogen geen recht hebben op een uitkering. 13 brochure Langdurige zorg Sien

14 Ook mensen die al een Wajong hebben worden herkeurd. Iedereen die kan werken (arbeidsvermogen heeft) kan bij de gemeente terecht voor een uitkering op bijstandsniveau en hulp bij re-integratie. Er worden nadere afspraken gemaakt voor de overgang van Wajongers met arbeidsvermogen en Wajongers die al werkzaam zijn. Tegemoetkoming Wajongers Alleenstaande Wajongers die in een AWBZ-instelling wonen krijgen per 2014 een tegemoetkoming van ongeveer 1800,-- per jaar. Belastingaftrek De belastingaftrek voor specifieke zorgkosten blijft bestaan, maar wordt wel gewijzigd. Zo zullen de kosten voor woningaanpassing niet meer aftrekbaar zijn. Eigen bijdrage De eigen bijdrage AWBZ/WMO gaat omhoog: > per 2014 vervalt de Wtcg-korting voor de eigen bijdrage Zorg met Verblijf; > per 2015 vervalt de Wtcg-korting voor de eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf. De vermogensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ/Wmo gaat veranderen: > mensen die nog geen AOW ontvangen en in een AWBZ-instelling wonen, krijgen met ingang van 1 januari 2014 een extra vrijstelling van bij het bepalen van hun eigen bijdrage. De totale vrijstelling van het vermogen komt daarmee uit op ongeveer ; > er komt een aparte regeling voor mensen die een eenmalige uitkering hebben ontvangen voor letselschade. Het gaat om uitkeringen die vóór 11 oktober 2010 zijn uitgekeerd. De regeling geldt tot 2023 en wordt met terugwerkende kracht ingevoerd, dus deze mensen krijgen over 2013 geld terug. 14 brochure Langdurige zorg Sien

15 8. Arbeid Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt vervangen door een nieuwe Participatiewet die per 1 januari 2015 ingevoerd wordt. Deze Participatiewet is een samenvoeging van de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wajong. De wet regelt dat alle mensen zo veel mogelijk als volwaardige burgers kunnen participeren in de maatschappij. Bij voorkeur via een reguliere baan, maar als dat (nog) niet kan, dan op een andere manier. De participatiewet gaat ook gelden voor bestaande WSW ers. Mensen met een arbeidsbeperking worden periodiek herkeurd. De instroom in de sociale werkvoorziening in zijn huidige vorm stopt met ingang van 1 januari Er komen 35 werkbedrijven. Deze werkbedrijven worden de schakel tussen de werkgever en mensen met arbeidsbeperkingen. De huidige Sociale Werkplaatsen gaan op in deze werkbedrijven. Er komt een eenduidige regionale aanpak voor de dienstverlening aan werkgevers, loonwaardebepaling en arrangementen voor persoonlijke begeleiding en jobcoaching. Werkgevers geven (in 2024) arbeidsgehandicapten een baan. De overheid geeft (in 2024) arbeidsgehandicapten een baan. Gemeenten bepalen grotendeels wie ervoor in aanmerking komt. In 2014 creëert de overheid versneld banen. Er komt een loonkostensubsidie voor werkgevers: het verschil tussen het wettelijke minimumloon en de vastgestelde loonwaarde. Werknemers met een arbeidsbeperking krijgen betere kansen om volgens een CAO betaald te krijgen. Werk moet gaan lonen: tot aan 100% van het wettelijk minimumloon wordt extra verdiend inkomen niet gekort op de uitkering. De aansluiting van onderwijs op werk moet worden verbeterd. 15 brochure Langdurige zorg Sien

16 9. Meer informatie Websites Voor deze brochure is gebruik gemaakt van de volgende websites: L!R!S Regionale Platforms Brochures Sien Over de meeste onderwerpen die in deze brochure aan de orde komen heeft Sien brochures. Deze brochures staan op de website in de bibliotheek. Ze kunnen besteld worden via de website of telefonisch bij het secretariaat ( ). Leden kunnen deze brochures gratis downloaden. AWBZ > Gebruik van het AWBZ-geld: PGB > Gebruik van het AWBZ-geld: ZIN > Indicatie en indicatiebesluit > Zorgzwaartepakketten (ZZP) > Functies en Klassen > Eigen bijdrage AWBZ en WMO Wmo > Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) > Eigen bijdrage AWBZ en WMO Inkomensregelingen en financiële regelingen > Wajong > Gemeentelijk minimabeleid > Wtcg Colofon Contactpersoon: uw consulent. Te bereiken via Deze brochure is een uitgave van Sien, belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking en mag niet zonder toestemming worden gekopieerd Maliebaan 71 L 3581 CG Utrecht brochure Langdurige zorg Sien

17 brochure Langdurige zorg Sien

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Startnota 3D BMWE Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Versie 19 december 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Aanleiding: Achtergrond van

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (1) Wat is de rol van mijzelf

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

CG RaadGemengde gevoelens over regeerakkoord

CG RaadGemengde gevoelens over regeerakkoord Reacties regeerakkoord: CG RaadGemengde gevoelens over regeerakkoord 30-10-2012 Het conceptregeerakkoord van Rutte en Samsom roept nog veel onzekerheden op. CG- Raad en Platform VG zijn blij met het inkomensafhankelijk

Nadere informatie

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland September 2014 1 2 Voorwoord De decentralisatie Wmo komt in rap tempo naderbij. Op 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013

AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013 AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Decentralisatie AWBZ: Begeleiding en Persoonlijke verzorging 4 1.1 Zorg op grond van de AWBZ 4 1.2 Wat is het doel van AWBZ

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel Informatieve notitie voor de commissie MZ Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, februari 2013 Inleiding Op 29 oktober 2012

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel www.nji.nl Het Nederlands Jeugdinstituut is het expertise centrum voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Wij werken samen met gemeenten op basis van wetenschappelijke

Nadere informatie

Cystic Fibrosis en vergoedingen

Cystic Fibrosis en vergoedingen Cystic Fibrosis en vergoedingen NCFS maart 2015 Copyright NCFS 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere

Nadere informatie

De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren

De weg naar zorg. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren De weg naar zorg Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren 1 www.uvitzorgkantoren.nl 1 Inleiding 1. Inleiding 3 2. Wanneer heb ik recht op awbz-zorg? 5 3. Hoe krijg ik awbz-zorg? 7 4. Zorg in Natura of een Persoonsgebonden

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2011 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein 2015

Decentralisaties Sociaal Domein 2015 A gemeente Eindhoven Decentralisaties Sociaal Domein 2015 WIJeindhoven: landingsbaan voor de drie decentralisaties Mens & Maatschappij I.s.m. de sectoren Werk en Zorg & Inkomen Oktober 2013 mda/qc13018010

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente Hervorming van en : de vertaling van de transities binnen de gemeente naar VILANs klik hier! NOTA Cak premie van brutoloon eigen bijdrage WMO eigen bijdrage Wlz polis + eigen risico ouderbijdrage wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Voorwoord. Jet Bussemaker Staatssecretaris Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorwoord. Jet Bussemaker Staatssecretaris Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Voorwoord De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een volksverzekering waar we trots op kunnen zijn. Langdurige zorg die niet binnen de zorgverzekering valt, wordt gefinancieerd door de AWBZ.

Nadere informatie

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet. WMO WIJZER Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.nu BLAD 2 Verantwoording: Deze Wmo-wijzer is samengesteld vanuit

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie