VERANDERINGEN IN DE LANGDURIGE ZORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERANDERINGEN IN DE LANGDURIGE ZORG"

Transcriptie

1 VERANDERINGEN IN DE LANGDURIGE ZORG 1 brochure Langdurige zorg Sien

2 2 brochure Langdurige zorg Sien

3 Inhoudsopgave Inleiding Langdurige zorg en AWBZ PGB Hulpmiddelen Wmo Jeugdzorg Zorgverzekeringswet (Zvw) Inkomensregelingen en financiële regelingen Arbeid Meer informatie brochure Langdurige zorg Sien

4 Inleiding De fractievoorzitters Rutte en Samsom hebben op maandag 29 oktober 2012 het regeerakkoord 'Bruggen slaan' gepresenteerd. Begin april 2013 is een Sociaal Akkoord afgesloten tussen werknemers, werkgevers en het Kabinet. Op 25 april 2013 heeft staatssecretaris Van Rijn de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn plannen m.b.t. de langdurige ondersteuning en zorg. Op Prinsjesdag zijn maatregelen aangekondigd en vervolgens is het herfstakkoord gesloten. Er komen sindsdien voortdurend berichten over besluiten en voorgenomen besluiten en voorstellen. Sien heeft de voornaamste punten op het terrein van zorg en inkomen voor u op een rijtje gezet. Let op: dit is de versie van november Vanuit Den Haag komen regelmatig wijzigingen. Deze plaatsen wij direct op Utrecht, november 2013 Jonnie Bosch 4 brochure Langdurige zorg Sien

5 1. Langdurige zorg en AWBZ De langdurige zorg en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden ingrijpend veranderd. Gemeenten worden verantwoordelijk voor ondersteuning, begeleiding en verzorging, deze worden onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een belangrijk verschil tussen de AWBZ en de Wmo is dat de AWBZ een volksverzekering is. Iedereen is automatisch verzekerd en iedereen die een inkomen heeft betaalt daar ook voor. Dat betekent dat iedereen ook automatisch recht heeft op ondersteuning, begeleiding en verzorging die geboden wordt vanuit de AWBZ, natuurlijk onder de voorwaarden die de AWBZ stelt. De Wmo is een compensatiewet. De Wmo geeft geen recht op een voorziening. Samen met degene die een beroep doet op de Wmo wordt bekeken wat kan worden gedaan om deelname aan het maatschappelijk verkeer mogelijk te houden. Het gaat dus om een vorm van compenseren die de vraagsteller steun geeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven functioneren. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeenten. Maar de gemeenten krijgen minder geld voor begeleiding en verzorging dan nu daarvoor besteed wordt vanuit de AWBZ. En elke gemeente is vrij om haar eigen beleid te voeren en bepaalt zelf hoe de financiering van de benodigde zorg en begeleiding wordt geregeld. Ook de tarieven die hiervoor gelden bepaalt elke gemeente zelf. Elke gemeente maakt zelf afspraken met (regionale) zorgaanbieders, thuiszorgorganisaties en andere instellingen. Dat betekent dat de ene gemeente zaken vergoedt of regelt die bij een andere gemeente niet mogelijk zijn. Voor dagbesteding krijgen gemeenten geen geld. Zorgaanbieders krijgen vanaf 2013 ruim de helft minder budget voor vervoer naar dagbesteding dan vóór Let op: dit betekent niet dat ze niet evenveel geld aan vervoer mogen besteden als vóór 2013, dat is een kwestie van financieel beleid. In de AWBZ wordt tot miljoen bezuinigd, daarna wordt de groei beperkt tot 30 miljoen. De AWBZ wordt per vervangen door een nieuwe Wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ), die de zware zorg die in de AWBZ overblijft gaat regelen, een zgn. kern-awbz. Deze zorg in een instelling blijft een verzekerd recht. Concreet: Mensen die niet in een AWBZ-instelling wonen en geen indicatie hebben voor Verblijf In 2015 bestaat er geen AWBZ-zorg meer voor mensen die niet in een AWBZ-instelling wonen. Zij moeten een beroep doen op gemeenten (Wmo) voor zorg en ondersteuning. Voor verpleging kan men terecht bij de Zorgverzekeringswet. Persoonlijke verzorging gaat gedeeltelijk naar de Wmo: voor mensen die alleen persoonlijke verzorging nodig hebben of persoonlijke verzorging in combinatie met zorg en ondersteuning. Voor mensen die zowel verpleging als persoonlijke verzorging nodig hebben gaat de persoonlijke verzorging naar de Zorgverzekeringswet. ZZP VG1 en ZZP VG2 Nieuwe cliënten van 23 jaar en ouder Nieuwe cliënten met een Zorgzwaartepakket (ZZP) VG 1 of 2 vallen sinds 2013 niet meer onder de AWBZ, zij moeten hun zorg via de Wmo regelen. Het CIZ geeft sinds 2013 geen indicaties ZZP VG1 en ZZP VG2 meer af. 5 brochure Langdurige zorg Sien

6 Nieuwe cliënten die jonger zijn dan 23 jaar Nieuwe cliënten tussen 17 en 22 jaar hebben nog wel toegang tot deze ZZP s VG1 en VG2. Bestaande cliënten Voor mensen die vóór 1 januari 2013 een indicatie hadden voor een ZZP VG1 of ZZP VG2 verandert er niets. Voor hen geldt vooralsnog: nu binnen in de AWBZ, is altijd binnen de AWBZ. Ook als hun zorgvraag verandert of als hun indicatie afloopt en er een nieuwe verblijfsindicatie moet worden aangevraagd. ZZP VG3 Nieuwe cliënten Bij nieuwe cliënten met een ZZP VG3 wordt per persoon bekeken of zij naar de Wmo moeten voor zorg en ondersteuning of AWBZ-zorg krijgen. Bestaande cliënten Voor de mensen die vóór 1 januari 2015 een indicatie voor ZZP VG3 hebben verandert er niets, zij houden hun recht op AWBZ-zorg. Cliënten die jonger zijn dan 23 jaar Jongeren tot 23 jaar hebben toegang tot ZZP VG3. ZZP VG4 ZZP VG4 blijft in de nieuwe Wet Langdurige Intensieve Zorg ( LIZ). ZP LVG, SGLVG, ZZP LG en ZZP ZG De ZZP s LVG (Licht Verstandelijk Gehandicapt), SGLVG (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt), LG (Lichamelijk Gehandicapt) 2 en 4 en hoger en ZG(Zintuiglijk Gehandicapt) 2 en hoger blijven in de nieuwe Wet LIZ. 6 brochure Langdurige zorg Sien

7 2. PGB Wie kan een PGB krijgen In 2013 kan iedereen met een indicatie voor verblijf, persoonlijke verzorging en/of verpleging (al dan niet in combinatie met begeleiding) in aanmerking komen voor een PGB, als er geen passende zorg in natura beschikbaar is. In het budgetplan dat bij een PGB-aanvraag aan het zorgkantoor moet worden meegestuurd, moet de aanvrager aangeven welke zorgaanbieders hij heeft benaderd en waarom deze geen passende zorg kunnen bieden. Zorgkantoren gaan met cliënten hun motivatie voor een PGB bespreken. Dit om fraude tegen te gaan. PGB en indicatie Om in aanmerking te komen voor een PGB moet de indicatie minstens 1 jaar geldig zijn. Of het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of BJZ (Bureau Jeugdzorg) moeten bij indicaties korter dan 1 jaar hebben vastgesteld dat de cliënt ook na dit jaar nog steeds AWBZ-zorg nodig heeft. Ook voor deze cliënten blijft een PGB mogelijk. Voor cliënten die palliatieve zorg nodig hebben, geldt deze voorwaarde niet. Begeleiding Per 2013 kunnen nieuwe cliënten die een indicatie hebben voor alleen begeleiding, voor minder dan 10 uur per week, geen PGB krijgen, zij zijn aangewezen op Zorg in Natura. Tarieven Voor nieuwe cliënten zijn de PGB-ZZP- tarieven per % lager dan in Huidige budgethouders met een ZZP-indicatie worden in 2013 met 5% gekort. De tarieven voor budgethouders met een indicatie in functies en klassen blijven in 2013 gelijk aan die van Budgetgarantie De oude budgetgarantie is in 2013 blijven bestaan, wel zijn de Agema-gelden eraf gegaan, zodat ook deze PGB's met 5% gekort zijn. Budgethouders die in 2013 budgetgarantie hebben worden in 2014 gekort met 10%. In 2015 worden ze nogmaals met 10% gekort, net zolang totdat zij op het tarief zitten dat geldt voor mensen die in 2013 voor het eerst een ZZP in PGB verzilveren. Wooninitiatieven De verlaging van de PGB-ZZP-tarieven geldt in 2013 niet voor bewoners van PGB-wooninitatieven met een indicatie ZZP V&V. Bewoners van wooninitiatieven (bestaande en startende) die geen budgetgarantie hebben krijgen een toeslag van 4.000,-. Dat geldt dus voor mensen die het nieuwe ZZP-tarief hebben (dus na 1 januari 2013 voor het eerst een ZZP-indicatie in PGB hebben omgezet of na 1 januari zijn geherindiceerd). Bij anderen wordt het bedrag soms wel opgenomen in de beschikking, maar wordt de budgetgarantie verlaagd met 4.000,-. Netto levert dat dan niets op. 7 brochure Langdurige zorg Sien

8 Intensieve kindzorg Kinderen en jongeren die in jaar worden behouden hun PGB in Dat betekent dat deze kinderen en jongeren onder de AWBZ blijven vallen en een PGB voor medisch specialistische verpleging mogelijk blijft. Controle Zorgkantoren controleren ongeveer 5% van de pgb-houders intensief. Dit betekent dat deze pgb-houders al hun schriftelijke bewijsstukken aan het zorgkantoor moeten geven. En dat het zorgkantoor een huisbezoek kan afleggen. In 2013 en 2014 zal minimaal 20% van de pgb-cliënten worden gecontroleerd. Via deze huisbezoeken kunnen zorgkantoren ook frauderende zorgbemiddelingsbureaus opsporen. Verblijf in het buitenland Per 2013 wordt het PGB beëindigd zodra een cliënt 13 weken buiten Nederland verblijft. Dit geldt niet voor cliënten die palliatieve zorg ontvangen. Trekkingsrecht Per 2014/2015 wordt het PGB niet meer overgemaakt op de bankrekening van de cliënt. Een onafhankelijke instantie, bijvoorbeeld het zorgkantoor, gaat het budget beheren. De cliënt geeft deze instantie opdracht om vanuit dit budget betalingen te doen aan zorgverleners. Dit heet trekkingsrecht. Met het trekkingsrecht is controle van de besteding van het pgb gemakkelijker. Alle betalingen zijn digitaal en de zorgverleners zijn bekend bij het zorgkantoor. Deze maatregel wordt gefaseerd ingevoerd. 8 brochure Langdurige zorg Sien

9 3. Hulpmiddelen De uitleen van hulpmiddelen is per 1/1/2013 verdwenen uit de AWBZ. Hulpmiddelen zijn alleen nog ondergebracht in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hulpmiddelen en voorzieningen uit de Wmo zijn bijvoorbeeld: > een rolstoel, scootmobiel of aangepaste auto > vervoersvoorzieningen voor alledaags leefvervoer in de directe omgeving (regiotaxi) > een woningaanpassing zoals een traplift, een elektrische deuropener of een keukenaanpassing De gemeente mag een eigen bijdrage vragen voor de hulpmiddelen die vergoed worden door de Wmo. Hiervoor gelden geen landelijke normen: een gemeente mag deze bijdrage zelf vaststellen, al is men wel aan een maximum gebonden. Het eigen vermogen heeft geen invloed op de eigen bijdrage. Bij het vaststellen van de eigen bijdrage wordt bekeken of iemand ook al eigen bijdragen betaalt voor andere zorgvoorzieningen. Wie tijdelijk een hulpmiddel nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege ziekte of een ongeval, moet daarvoor naar de zorgverzekering. Het gaat hierbij om hulpmiddelen die nodig zijn voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging. Bijvoorbeeld een verstelbaar bed of een speciaal matras. Per 1/1/2013 zijn de eenvoudige loophulpmiddelen (zoals rollator, looprek, kruk en wandelstok) voor eigen rekening. 9 brochure Langdurige zorg Sien

10 4. Wmo Voor huishoudelijke hulp blijft per % van het huidige budget beschikbaar om maatwerkvoorzieningen te leveren voor degenen die het echt nodig hebben en het niet zelf kunnen betalen. Maatwerk betekent dat met de aanvrager overlegd wordt en goed gekeken wordt wat iemand precies nodig heeft. Ook in de Wmo komt een recht op PGB, onder stringente voorwaarden en fraudebestendig. Waarschijnlijk gaat men werken met trekkingsrechten (zie onder PGB, laatste alinea). Scootmobiels, rolstoelen en andere hulpmiddelen moeten hergebruikt gaan worden, dat zal veel geld kunnen schelen want nu wordt onnodig veel weggegooid of vernietigd Er komen sociale wijkteams die ervoor kunnen zorgen dat de ondersteuning vanuit de gemeente wordt afgestemd op de medische ondersteuning, in samenspraak met de cliënt. De wijkverpleegkundige krijgt een belangrijke rol, is een spil in de zorg voor mensen en verbindt het medische en sociale domein. Volgens het kabinet is de wijkverpleegkundige in de loop der jaren op steeds grotere afstand van de cliënt komen te staan. Dit komt door de manier waarop het indicatiebesluit in de AWBZ is vormgegeven en de wijze van bekostiging en verantwoording. Met de nieuwe financiering wil het kabinet de wijkverpleegkundige in de gelegenheid stellen om vooral te doen wat nodig is voor de cliënt. Hiermee wordt voorkomen dat hulpverleners langs elkaar of zelfs tegen elkaar in werken, zodat hun cliënten niet meer begrijpen wat er gebeurt en wat ze moeten doen. Verzekeraars, gemeenten en zorgverleners maken hierover samen afspraken. 10 brochure Langdurige zorg Sien

11 5. Jeugdzorg Jeugdzorg wordt per 2015 overgeheveld naar gemeenten en onder een nieuwe Jeugdwet gebracht. Dat geldt voor alle onderdelen: de jeugdzorg die nu een verantwoordelijkheid is van de provincie, de gesloten jeugdzorg onder regie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de jeugd-ggz die onder de ZVW valt, de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren op basis van de AWBZ en de jeugdbescherming en jeugdreclassering van Veiligheid en Justitie. Deze overheveling wordt gecoördineerd op het ministerie van VWS. De nieuwe Jeugdwet regelt een nieuw jeugdstelsel waarin gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Gemeenten zijn beter in staat om op basis van de specifieke situatie van het kind maatwerk te leveren en verbinding te leggen met zorg, onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid. De wet geeft de gemeenten veel vrijheid in de manier hoe ze hun jeugdbeleid vorm geven. Er wordt toegezien op de kwaliteit van de jeugdzorg. Het nieuwe jeugdstelsel dat met de jeugdwet wordt verankerd, is een antwoord op de tekortkomingen van het huidige jeugdstelsel. Het is aangetoond dat in de huidige situatie specialistische zorg te snel wordt ingezet, de samenwerking van hulpverleners tekortschiet en afwijkend gedrag onnodig wordt gemedicaliseerd. Deze tekortkomingen leiden tot hoge kosten en tegenvallende kwaliteit. Met de overgang naar gemeenten van alle jeugdhulp ontstaan de randvoorwaarden om een omslag te maken in de zorg en ondersteuning van kinderen en gezinnen die het nodig hebben. Er komt meer nadruk op onder andere preventie, eigen kracht en demedicaliseren, allemaal met het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. De voorgenomen eigen bijdrage in de jeugdzorg wordt niet ingevoerd. 11 brochure Langdurige zorg Sien

12 6. Zorgverzekeringswet (Zvw) In de zorgverzekeringswet komt een nieuwe aanspraak voor thuisverpleging. De bedoeling van deze aanspraak is dat mensen die naast verpleging ook verzorging nodig hebben die van dezelfde zorgverlener kunnen krijgen en mensen langer in eigen omgeving kunnen blijven. Dat betekent dat verzorging en verpleging niet wordt opgeknipt. Verpleegkundige en verzorgende taken gaan dus naar de Zorgverzekeringswet, alleen de zogenaamde 'enkelvoudige verzorging', zoals hulp bij douchen, gaat naar de gemeente. Ook de inzet van de wijkverpleegkundige (zie onder Wmo) wordt, als het aan het kabinet ligt, vast vergoed uit de zorgverzekeringswet (ZvW). 12 brochure Langdurige zorg Sien

13 7. Inkomensregelingen en financiële regelingen Zorgverzekering Het eigen risico gaat per 2014 omhoog van 350 naar 360. De eigen bijdrage gaat omhoog. De eigen bijdrage is het deel van de medische kosten uit de basisverzekering dat de verzekerde zelf moet betalen. Hoe hoog die bijdrage is, wordt bepaald door de overheid. De eigen bijdrage is voor iedereen hetzelfde. De Compensatie eigen risico (CER) vervalt per 2014 ( 99,- per persoon in 2013). Zorgtoeslag De zorgtoeslag wordt afgebouwd. Minder mensen komen in aanmerking voor zorgtoeslag. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) De Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) vervalt per 2014 ( 308 of 514 per persoon). De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (elk jaar in september) wordt verlaagd van 342 naar 247. Wet Werk en Bijstand (WWB) Vanaf 2015 komt er in de plaats van de huishoudinkomenstoets een huishouduitkeringstoets. Dit houdt in dat meer gezinsleden een uitkering kunnen hebben, maar dat deze uitkeringen opgeteld niet mogen leiden tot een gezinsinkomen dat hoger ligt dan een gezin waarin de mensen wel (kunnen) werken. Als er meer volwassen bijstandsgerechtigden in het huishouden zijn, wordt de bijstandsuitkering per persoon verlaagd. Dit voorkomt een opeenstapeling van volledige uitkeringen. De inkomsten van werkende gezinsleden binnen een huishouden worden niet verrekend met de bijstandsuitkering die een ander gezinslid ontvangt. Op deze manier is werken lonend en heeft werken door één of meer gezinsleden niet direct consequenties voor de overige gezinsleden. Elk van de gezinsleden blijft een zelfstandig recht op bijstand houden. Inkomensvoorziening Er komt een vangnet waarmee gemeenten steun kunnen bieden, ofwel via Wmo-voorzieningen ofwel inkomenssteun via de bijzondere bijstand. Het budget hiervoor loopt op tot ruim 700 miljoen in De huidige landelijke regelingen voor inkomenssteun (waaronder de langdurigheidstoeslag) verdwijnen. Wajong De Wajong is er vanaf 1 januari 2015 alleen voor mensen die volledig en duurzaam niet kunnen werken. Iedere 5 jaar komt er een herkeuring. Iedereen die (gedeeltelijk) kan werken valt onder de participatiewet (zie onder Arbeid). Mensen die geen recht (meer) hebben op de Wajong, kunnen naar het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf helpt deze mensen op weg naar werk. Zij komen in dienst bij de gemeenten en de gemeente verzorgt zo nodig een uitkering op bijstandsniveau. Daarbij gelden dan de vermogenstoets en de huishouduitkeringstoets, waarbij mensen met een eigen vermogen geen recht hebben op een uitkering. 13 brochure Langdurige zorg Sien

14 Ook mensen die al een Wajong hebben worden herkeurd. Iedereen die kan werken (arbeidsvermogen heeft) kan bij de gemeente terecht voor een uitkering op bijstandsniveau en hulp bij re-integratie. Er worden nadere afspraken gemaakt voor de overgang van Wajongers met arbeidsvermogen en Wajongers die al werkzaam zijn. Tegemoetkoming Wajongers Alleenstaande Wajongers die in een AWBZ-instelling wonen krijgen per 2014 een tegemoetkoming van ongeveer 1800,-- per jaar. Belastingaftrek De belastingaftrek voor specifieke zorgkosten blijft bestaan, maar wordt wel gewijzigd. Zo zullen de kosten voor woningaanpassing niet meer aftrekbaar zijn. Eigen bijdrage De eigen bijdrage AWBZ/WMO gaat omhoog: > per 2014 vervalt de Wtcg-korting voor de eigen bijdrage Zorg met Verblijf; > per 2015 vervalt de Wtcg-korting voor de eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf. De vermogensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ/Wmo gaat veranderen: > mensen die nog geen AOW ontvangen en in een AWBZ-instelling wonen, krijgen met ingang van 1 januari 2014 een extra vrijstelling van bij het bepalen van hun eigen bijdrage. De totale vrijstelling van het vermogen komt daarmee uit op ongeveer ; > er komt een aparte regeling voor mensen die een eenmalige uitkering hebben ontvangen voor letselschade. Het gaat om uitkeringen die vóór 11 oktober 2010 zijn uitgekeerd. De regeling geldt tot 2023 en wordt met terugwerkende kracht ingevoerd, dus deze mensen krijgen over 2013 geld terug. 14 brochure Langdurige zorg Sien

15 8. Arbeid Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt vervangen door een nieuwe Participatiewet die per 1 januari 2015 ingevoerd wordt. Deze Participatiewet is een samenvoeging van de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wajong. De wet regelt dat alle mensen zo veel mogelijk als volwaardige burgers kunnen participeren in de maatschappij. Bij voorkeur via een reguliere baan, maar als dat (nog) niet kan, dan op een andere manier. De participatiewet gaat ook gelden voor bestaande WSW ers. Mensen met een arbeidsbeperking worden periodiek herkeurd. De instroom in de sociale werkvoorziening in zijn huidige vorm stopt met ingang van 1 januari Er komen 35 werkbedrijven. Deze werkbedrijven worden de schakel tussen de werkgever en mensen met arbeidsbeperkingen. De huidige Sociale Werkplaatsen gaan op in deze werkbedrijven. Er komt een eenduidige regionale aanpak voor de dienstverlening aan werkgevers, loonwaardebepaling en arrangementen voor persoonlijke begeleiding en jobcoaching. Werkgevers geven (in 2024) arbeidsgehandicapten een baan. De overheid geeft (in 2024) arbeidsgehandicapten een baan. Gemeenten bepalen grotendeels wie ervoor in aanmerking komt. In 2014 creëert de overheid versneld banen. Er komt een loonkostensubsidie voor werkgevers: het verschil tussen het wettelijke minimumloon en de vastgestelde loonwaarde. Werknemers met een arbeidsbeperking krijgen betere kansen om volgens een CAO betaald te krijgen. Werk moet gaan lonen: tot aan 100% van het wettelijk minimumloon wordt extra verdiend inkomen niet gekort op de uitkering. De aansluiting van onderwijs op werk moet worden verbeterd. 15 brochure Langdurige zorg Sien

16 9. Meer informatie Websites Voor deze brochure is gebruik gemaakt van de volgende websites: L!R!S Regionale Platforms Brochures Sien Over de meeste onderwerpen die in deze brochure aan de orde komen heeft Sien brochures. Deze brochures staan op de website in de bibliotheek. Ze kunnen besteld worden via de website of telefonisch bij het secretariaat ( ). Leden kunnen deze brochures gratis downloaden. AWBZ > Gebruik van het AWBZ-geld: PGB > Gebruik van het AWBZ-geld: ZIN > Indicatie en indicatiebesluit > Zorgzwaartepakketten (ZZP) > Functies en Klassen > Eigen bijdrage AWBZ en WMO Wmo > Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) > Eigen bijdrage AWBZ en WMO Inkomensregelingen en financiële regelingen > Wajong > Gemeentelijk minimabeleid > Wtcg Colofon Contactpersoon: uw consulent. Te bereiken via Deze brochure is een uitgave van Sien, belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking en mag niet zonder toestemming worden gekopieerd Maliebaan 71 L 3581 CG Utrecht brochure Langdurige zorg Sien

17 brochure Langdurige zorg Sien

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp Veranderingen in de zorg. Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Het kabinet wil de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend hervormen. De taakverdeling ziet er vanaf 2015 op hoofdlijnen

Nadere informatie

AWBZ. Financiering van zorg

AWBZ. Financiering van zorg AWBZ en WMO AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten - Volksverzekering - Premie opgenomen in loonheffing voor volksverzekeringen - 2012: ruim 12% afdracht via loonheffing Voor wie? - Ouderen - Mensen

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Ledenvergadering afd. Rijssen 23 april 2014. Dorien Kloosterman beleidsmedewerker

Ledenvergadering afd. Rijssen 23 april 2014. Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Ledenvergadering afd. Rijssen 23 april 2014 Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Ieder(in) Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg.

De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg. Februari 2013 Bruggen slaan De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg. Door: E. E. IJszenga, MSc. Programmamedewerker Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen. e.ijszenga@hotmail.nl

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker bij Platform VG/

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Presentatie op zaterdag 2 november Gabie Conradi, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inleiding Maatschappelijke en politieke trends:

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

WSNP = Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen CIZ-AWBZ = indicaties AWBZ CAK-AWBZ: Zorg met verblijf en zorg zonder verblijf RIO = Regionaal inkomensonderzoek WTCG = Wet tegemoetkoming chronisch zieken

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen Aartjan ter Haar Van: vcp@nieuwsbrief.programmavcp.nl namens Aandacht voor iedereen Verzonden: woensdag 8 mei 2013 14:17 Aan: Aartjan ter Haar Onderwerp: Aandacht voor

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind Maart 2015 Neeltje Huvenaars Mogelijkheden na school tot nu toe Vervolgopleiding Werk Baan bij werkgever Baan via sociale

Nadere informatie

Veranderingen in de financiering van zorg

Veranderingen in de financiering van zorg Veranderingen in de financiering van zorg Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor alle cliënten van De Twentse Zorgcentra en hun wettelijk vertegenwoordigers. Waar gaat deze brochure

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Veranderingen in Onderwijs en Zorg September 2014

Veranderingen in Onderwijs en Zorg September 2014 Veranderingen in Onderwijs en Zorg September 2014 Veranderingen 1. Invoering Passend Onderwijs 1 augustus 2014 2. Nieuwe Jeugdwet 1 januari 2015 3. Decentralisatie van de AWBZ 1 januari 2015 4. Invoering

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Zorgkantoren Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Onderwerp Beleidsregel 2011 (b) Toekenning PGB-AWBZ

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

arbeid / dagbesteding Participatiewet

arbeid / dagbesteding Participatiewet arbeid / dagbesteding Participatiewet Wat is de overheid van plan met de Participatiewet? Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Het Centraal Administratie Kantoor () berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wmo en is verantwoordelijk

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013?

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? Hans van der Knijff programma Stand van zaken landelijke politiek Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg Zorgzwaartepakketten Overheveling begeleiding en kortdurend

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij

Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij Alle vragen en antwoorden over de veranderde zorg op een rij Hoe krijg ik zorg en ondersteuning op Urk? U woont op Urk en u heeft een vraag over zorg, jeugd of werk. De eerste vraag is dan: Wat kunt u

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Handige Websites. ZorgbelangGelderland.nl Dè consumentenorganisatie voor gebruikers van zorg en welzijn. http://www.zorgbelanggelderland.

Handige Websites. ZorgbelangGelderland.nl Dè consumentenorganisatie voor gebruikers van zorg en welzijn. http://www.zorgbelanggelderland. Handige Websites Rijksoverheid www.dezorgverandertmee.nl, Het Informatiepunt langdurige zorg en jeugdhulp is via het telefoonnummer 0800 0126 bereikbaar voor vragen. Als u belt, houdt u dan uw indicatiebesluit

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Decentralisatie AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg Bijeenkomst inwoners 12 november 2014 Tamara van de Wijdeven Nieuwe taken gemeente: AWBZ/Wmo Decentralisatie

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 samenwerkende gemeenten JEUGDHULPRIJNMOND Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Van de site www.hoeverandertmijnzorg.nl Inhoudsopgave Jeugdzorg 6 Wat is ambulante jeugdhulp? 6 Wat

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

2- Niet-medische zorg (begeleiding,verzorging) gaat over naar de gemeente (Wmo) nog wel indicatie voor extramurale PV

2- Niet-medische zorg (begeleiding,verzorging) gaat over naar de gemeente (Wmo) nog wel indicatie voor extramurale PV gewijzigd 1 mei 2013, nieuwe wijzigingen in het rood onderwerp veranderingen gevolgen/kortingen 1) Huishoudelijke Hulp (H.O) Verdwijnt als basisvoorziening in de Wmo Het budget voor H.O> wordt in 2015

Nadere informatie

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad Dit is de presentatie de wordt gehouden tijdens de informatiebijeenkomsten Veranderingen in de zorg in Almere. We hebben de informatie zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Transitie Sociaal Domein Almere Eerste overzicht gevolgen regeerakkoord VVD-PvdA

Transitie Sociaal Domein Almere Eerste overzicht gevolgen regeerakkoord VVD-PvdA Transitie Sociaal Domein Almere Eerste overzicht gevolgen regeerakkoord VVD-PvdA Op 29 oktober jl. presenteerden de VVD en de PvdA het nieuwe regeerakkoord. Verschillende organisaties, zoals Divosa en

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

2- Niet-medische zorg (begeleiding,verzorging) gaat over naar de gemeente (Wmo) nog wel indicatie voor extramurale PV

2- Niet-medische zorg (begeleiding,verzorging) gaat over naar de gemeente (Wmo) nog wel indicatie voor extramurale PV gewijzigd 10 juni 2013, nieuwe wijzigingen in het rood onderwerp veranderingen gevolgen/kortingen 1) Huishoudelijke Hulp (H.O) Verdwijnt als basisvoorziening in de Wmo Het budget voor H.O> wordt in 2015

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff 10 september 2013 Eigen Regie Eigen regie = eigen leven inrichten participeren: werken, studeren, recreëren uitdrukken wie je bent: uiterlijk,

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

De weg naar zorg. Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg. Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 1 2014 Inleiding 1. Inleiding 1 2. Wanneer heb ik recht op awbz-zorg? 3 3. Hoe krijg ik awbz-zorg? 5 4. Zorg in natura of persoonsgebonden budget 6 5. Hoe

Nadere informatie

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen!

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Klik op een van de kwadranten voor meer informatie Klik op de cirkel Zorgstelsel voor een totaaloverzicht WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Programma. Regeerakkoord; Platform VG. Dorien Kloosterman. Belangenbehartiging AWBZ

Programma. Regeerakkoord; Platform VG. Dorien Kloosterman. Belangenbehartiging AWBZ Regeerakkoord; wat betekent dat voor mensen met een verstandelijke beperking Programma Veranderingen AWBZ in 2009 en 2010 - pakketmaatregel - eigen bijdrage begeleiding Veranderingen AWBZ in toekomst -

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

van invoering (beoogd)

van invoering (beoogd) Overzicht van de maatregelen: de stapeling In de tabel worden de maatregelen opgesomd, die tezamen de stapeling vormen. In de tabel worden alleen de maatregelen genoemd, die een financiële impact hebben.

Nadere informatie

Tekst bij presentatie STAP over zorgwetten.

Tekst bij presentatie STAP over zorgwetten. Tekst bij presentatie STAP over zorgwetten. Deze tekst is een beknopte samenvatting van de nu geldende zorgwetten en derhalve per definitie niet compleet. Voor nadere informatie hierover kunnen nierpatiënten

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Algemene tegemoetkoming

Algemene tegemoetkoming INFORMATIE 2010 Algemene tegemoetkoming Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) CAK Sinds 2009 voert het CAK een aantal taken binnen de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie