TRANSITIEPLAN BESCHERMD WONEN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRANSITIEPLAN BESCHERMD WONEN 2015"

Transcriptie

1 TRANSITIEPLAN BESCHERMD WONEN 2015 voor de regio Breda Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem en Zundert December

2 Inhoud 1. Transitie en transformatie Beschermd Wonen Achtergrond decentralisatie Beschermd wonen Proces om te komen tot beleid beschermd wonen Beleidskader kwetsbare groepen Clientparticipatie Transitie beschermd wonen Uitgangspunten Beschermd wonen Wat is beschermd wonen Ondersteuningsopgave en trends beschermd wonen in Breda Eerste doel transitie Beschermd Wonen: zorg continuïteit Overgangsrecht in Wmo Tijdelijke subsidieregeling Eigen bijdrage Tweede doel transitie Beschermd Wonen: toegang voor nieuwe cliënten per 1 januari Toegang via Centraal Onthaal Cliëntondersteuning Landelijke toegankelijkheid Financiering en bekostiging Overeenkomst met regiogemeenten

3 1. Transitie en transformatie Beschermd Wonen Per 1 januari 2015 zijn gemeenten in het kader van de nieuwe Wmo 2015 verantwoordelijk voor het bieden van onderdak en begeleiding aan volwassen personen met psychische of psychosociale problemen die (tijdelijk) niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Wanneer de problematiek zo ernstig is dat zij daarom (in een bepaalde periode) niet zelfstandig kunnen wonen dan kunnen zij verblijven in een beschermde woonomgeving bij een instelling, met het daarbij behorende toezicht en begeleiding. De laatste jaren vindt begeleiding ook steeds meer in de eigen omgeving plaats, denk aan Housing First van SMO. Dit is de consequentie van het scheiden van wonen en zorg, wat ook in de GGZ zoveel als mogelijk is en nog wordt doorgevoerd. Vanaf 2015 is er sprake van een gescheiden verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het wonen en de begeleiding van cliënten, die aangewezen zijn op Beschermd Wonen. De behandeling van deze personen blijft onderdeel van de Zorgverzekeringswet. Evenals voor de maatschappelijke opvang en verslavingszorg/ stedelijk kompas vervult Breda de rol van centrumgemeente (voor 11 regiogemeenten) voor beschermd wonen. Breda ontvangt het budget beschermd wonen via de decentralisatie uitkering. 1.1 Achtergrond decentralisatie Beschermd wonen Net voor de zomer stelde staatssecretaris van Rijn de gemeenten formeel op de hoogte van het feit dat beschermd wonen per 1 januari 2015 definitief onderdeel wordt van de Wmo. (Bijlage I brief van 22 juli 2014). Dit was een uitvloeisel van de gesprekken over de positionering van de langdurige GGZ, waarbij het uitgangspunt is dat mensen met psychische problemen de juiste zorg en ondersteuning kunnen krijgen in de Wmo 2015, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit heeft geleid tot de volgende positionering: 1. Beschermd wonen wordt per 1 januari 2015 ondergebracht in het gemeentelijk domein. Zo kunnen de centrumgemeenten hun regisseurstaak oppakken, waarmee de kansen op participatie, herstel en ontwikkeling voor deze cliënten worden vergroot. Voor huidige cliënten geldt een overgangsrecht van vijf jaar of korter als de indicatie eerder eindigt. 2. Zorgverzekeraars blijven vanaf 2015 op grond van de Zvw verantwoordelijk voor behandeling van GGZ cliënten. Behandeling is zowel ambulant als voor de eerste drie jaar op behandeling gerichte intramurale ggz voor volwassenen. 3. Na de eerste drie jaar op behandeling gerichte intramurale ggz, komen deze cliënten in de Wlz. Dat geldt ook per 2015 voor de huidige cliënten met een indicatie ggz met behandeling in de AWBZ. In de eindsituatie kunnen ggz-cliënten op basis van objectieve, inhoudelijke criteria toegang krijgen tot de Wlz. Deze criteria voor in- en uitstroom worden momenteel nog door VWS ontwikkeld: toegang op basis van die inhoudelijke criteria was dus niet haalbaar per 1 januari Zodra deze criteria zijn ontwikkeld en geoperationaliseerd zullen deze op de huidige cliënten worden toegepast. Mensen die aan de inhoudelijke criteria voldoen kunnen vanuit de Wmo 2015 of de Zvw doorstromen naar de Wlz. In beginsel zal dit ook tot herschikking van budgetten tussen de verschillende wettelijke kaders kunnen leiden. Rol centrumgemeente Er is van rijkswege voor gekozen om per 2015 de constructie met de centrumgemeenten te hanteren voor beschermd wonen, maar op landelijk niveau is afgesproken dat die constructie op termijn niet gehandhaafd zal worden. Op grond van art van de Wmo 2015 zijn álle gemeenten verantwoordelijk voor opvang en beschermd wonen. Breda krijgt als centrumgemeente vanaf dat moment de financiële middelen overgeheveld en de verantwoordelijkheid voor de regie over de plaatsingen van inwoners uit de regiogemeenten. Breda vervult haar rol als centrumgemeente in de aanloop naar 1 januari 2015, door in samenwerking met de regiogemeenten het beschermd wonen uit te werken. 3

4 Breda vervult de rol van centrumgemeente voor de volgende gemeenten: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem en Zundert. Discussie over verdeelmodel landelijk budget beschermd wonen In de meicirculaire is de gemeente Breda geïnformeerd over het budget dat Breda als centrumgemeente krijgt voor de taak beschermd wonen: Daarbij is aangetekend dat de middelen nu nog zijn gebaseerd op een historische verdeling. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een verdeelmodel voor beschermd wonen dat de middelen objectief over het land moet verdelen, net zoals dat is gebeurd voor de Wmo Na de zomer werden de financiële consequenties van het voorgestelde verdeelmodel duidelijk, wat er op 19 november toe leidde dat de VNG VWS adviseerde dit model niet te gebruiken. Invoering zou leiden tot enorme verschuivingen in het landschap van het beschermde wonen. Zeker gezien het overgangsrecht van de huidige cliënten van vijf jaar is het in ieder geval ongewenst op korte termijn naar zo n model toe te groeien. De VNG heeft VWS verzocht zich door een commissie te laten adviseren over het verdeelmodel in het licht van de toekomst van beschermd wonen in samenhang met de toekomst van de centrumgemeenten, waarbij ook rekening wordt gehouden met de criteria van de Wet langdurige zorg, die nog in ontwikkeling zijn. Het college van Breda concludeert dat het weliswaar per 1 januari 2015 de Wmo taak beschermd wonen krijgt, maar de vormgeving van de uitvoering van die taak wordt beïnvloedt door onzekerheid over: - de omvang en achtergrond van de cliënten waarvoor het verantwoordelijk zal zijn omdat het rijk nog niet heeft getoetst op de criteria van de Wlz; - de financiële middelen op basis van een mogelijk nieuw verdeelmodel; - de toekomstige verantwoordelijkheid als centrumgemeente in relatie tot de verantwoordelijkheid van de regiogemeenten. 1.2 Proces om te komen tot beleid beschermd wonen De gemeente Breda regelt de taak beschermd wonen in een aantal stappen. 1. Op 16 september 2014 heeft het college Breda een tijdelijke subsidieregeling beschermd wonen vastgesteld voor 2015 als overgangsjaar. Deze regeling is ter kennisname naar de commissie Maatschappij Breda gestuurd. Met deze subsidieregeling beoogt het college Breda de zorg voor de huidige cliënten veilig te stellen. 2. De gemeente stelt het Transitieplan Beschermd Wonen 2015 vast om daarmee de nodige onderdelen van de uitvoering van de taak beschermd wonen per 1 januari 2015 vorm te geven, Dit transitieplan is een aanvulling op het Wmo beleidsplan en is daarmee onderdeel van het beleid van de nieuwe Wmo. We richten ons in de transitiefase van beschermd wonen op twee doelen: 1. Het garanderen van de continuïteit van zorg en daarmee het overgangsrecht in de Wmo voor de huidige cliënten. 2. Het zorgen voor een heldere en herkenbare toegang voor de nieuwe cliënten beschermd wonen vanaf 1 januari De transformatie van het beleid beschermd wonen wordt onderdeel van een integraal regionaal beleidskader kwetsbare groepen, dat de taakvelden Stedelijk Kompas, Vrouwenopvang/ Huiselijk Geweld en Beschermd Wonen omvat (zie paragraaf 1.3). In dat beleidskader geeft de gemeente Breda richting aan de transformatie op het terrein van de langdurige GGZ, zoals benoemd door staatssecretaris van Rijn in zijn brief aan de gemeente van 22 juli Op basis van dat beleidskader zal het college de gemeenteraad een definitief beleidsplan en verordening beschermd wonen aanbieden. 4

5 1.3 Beleidskader kwetsbare groepen Het regionale integrale beleidskader kwetsbare groepen bevat : - een heldere integrale visie op de wijze waarop de gemeente Breda de komende jaren ondersteuning en opvang wil bieden aan kwetsbare doelgroepen en de wijze waarop deze ondersteuning en opvang integraal onderdeel uitmaakt van een (keten)aanpak van huiselijk geweld en andere vormen van ondersteuning en opvang aan kwetsbare groepen. - een helder kader voor de ondersteuning en opvang aan kwetsbare doelgroepen. Het kader moet richting geven over: De uitgangspunten, gewenste doelen (prestatieafspraken) en resultaten en randvoorwaarden die de gemeente stelt aan de ondersteuning van en opvang voor kwetsbare doelgroepen. De wijze waarop de toegang wordt georganiseerd, inclusief de intake en registratie. De vorm van ondersteuning (integrale trajectplannen) en de opvang (waaronder afspraken tussen woonaanbieders en zorgaanbieders). De minimale benodigde omvang van de ondersteuning en opvang. Voor een deel is dat al in beeld (dak- en thuislozen), maar voor een deel moet dat (opnieuw) in beeld worden gebracht, zeker als het gaat om vrouwenopvang en beschermd wonen. Als het gaat om maatschappelijke opvang zal worden nagegaan of de afspraken over de omvang van de opvang binnen het Stedelijk Kompas nog toereikend zijn. De voorwaarden waarop iemand recht heeft op deze ondersteuning en opvang (toewijzing en controle). Daarbij dient tevens helder te zijn welke ondersteuning en opvang wel vanuit dit beleidskader wordt geboden en welke ondersteuning vanuit een ander (wettelijke en beleid) kader. De wijze waarop de ondersteuning en opvang zal worden gecontracteerd. - Helderheid over wat er moet gebeuren om tot de gewenste situatie te komen (o.a. herijking van bestaande afspraken). Er is gekozen voor een interactief proces, waarin cliëntenraden en zorgaanbieders zijn betrokken, evenals de regiogemeenten. De eerste fase heeft veel informatie en veel opgaven voor de komende periode opgeleverd die meerdere beleidsterreinen raken. Tijdens de uitwerking van het beleidskader zijn de volgende vragen aan de orde gekomen: wat behoort nu wel in dit beleidskader en wat niet? Welke visie hebben we op kwetsbare groepen? Welke opgaven zien wij de komende jaren binnen dit beleidsterrein? Beschermd wonen maakt onderdeel uit van dit beleidskader kwetsbare groepen. De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Wmo. Om deze taak goed uit te kunnen voeren, is het van belang in ieder geval de toegang voor nieuwe cliënten te regelen. Dit is reden dat er op dit moment een apart beleidsplan beschermd wonen ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Het beleidskader kwetsbare groepen bouwt daarop voort en gaat tevens in op de bredere opgaven die er liggen voor de komende jaren. 1.4 Clientparticipatie De gemeente Breda hecht zeer aan betrokkenheid van cliënten bij de Wmo als geheel en dus ook bij beschermd wonen. Cliënten denken mee van beleidsvorming of aanpassing tot en met de uitvoering. In de voorbereiding van het hier voorliggende Transitieplan Beschermd Wonen 2015 is de Wmo klankbordgroep betrokken. Bij de ontwikkeling van het beleidskader kwetsbare groepen pakken wij het gesprek met cliënten intensief op. Clientenraden van GGZ Breburg (ambulante hulpverlening en langdurige zorg), Safegroup, SMO Breda en Novadic Kentron, de Straatraad en de Wmo klankbordgroep zijn betrokken. 1.5 Transitie beschermd wonen 2015 Voor de twee meest urgente opgaven in beschermd wonen per 1 januari 2015 geven we in dit transitieplan richting aan: 5

6 1. Het garanderen van de continuïteit van zorg voor de huidige cliënten. 2. Het zorgen voor een heldere en herkenbare toegang voor de nieuwe cliënten beschermd wonen vanaf 1 januari In het beleidsplan beschermd wonen, dat voort vloeit uit het beleidskader kwetsbare groepen, zullen we alle onderdelen van het Wmo-beleid verder uitwerken: een keuze maken waar ambulante begeleiding voor de cliënten van beschermd wonen (maar ook de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang) thuis hoort: alle ambulante begeleiding vanuit de Wmo en alleen begeleiding met verblijf onder beschermd wonen? de definitieve toegang met criteria voor indicatie, de link met de wijkteams en preventie, monitoring van de afspraken per cliënt; afspraken over kwaliteit van het aanbod en de kwaliteit van onze eigen dienstverlening afspraken over monitoring en verantwoording. In de verordening beschermd wonen formuleren we nadere regels die nodig zijn om het beleid te vertalen in de uitvoering daarvan. 1.6 Uitgangspunten Beschermd wonen 2015 In de vormgeving van de Wmo taak beschermd wonen wordt onze koers bepaald door de visie van de Wmo. Kernwoorden daarbij zijn: (meer) gebruik maken van eigen kracht van mensen, een integrale aanpak, sturen op resultaat en ondersteuning dichtbij organiseren. In de uitvoering van beschermd wonen sluiten we aan bij de Wmo uitgangspunten: Vrijwillig waar het kan, professioneel waar nodig. Dichtbij huis, herkenbare aanspreekpunten. Eén plan is leidend. Zorgen voor elkaar doen we samen. Vrijwillig en professioneel in één hand. Van systeemdenken naar mensgericht werken: de vraag staat centraal, niet het aanbod of product. We verwijzen de vraag, niet de vraagsteller. Zorg- en welzijnsorganisaties kijken over de eigen muren heen. Samenwerken is het uitgangspunt. Voor beschermd wonen 2015 voegen we twee uitgangspunten toe: veiligheid voor de cliënt staat voorop in de regio voelen alle gemeentes een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opgave en opdracht beschermd wonen Zoals al eerder is aangegeven wordt deze visie en uitgangspunten nader uitgewerkt in het integrale beleidskader kwetsbare groepen. 2. Wat is beschermd wonen In de Wmo staat dat het beschermd wonen is bedoeld voor personen met psychische of psychosociale problemen die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Bij beschermd wonen gaat het om het bieden van begeleiding en (eventueel) onderdak aan personen met een psychische aandoening (huidige ZZP GGZ categorie C). Een beschermende woonvorm biedt géén behandeling. Als een bewoner behandeling nodig hebt, moet deze dat zelf regelen, eventueel met behulp van de begeleider. 6

7 Het gaat om personen bij wie op participatie gerichte ondersteuning vanuit een beschermende woonomgeving centraal staat. Beschermd wonen is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar met (langdurige) psychische, psychosociale of psychiatrische problematiek. Het gaat dan om mensen die (nog) niet geheel zelfstandig kunnen wonen en functioneren binnen de samenleving (wel met voldoende hulp en begeleiding) en zonder veel moeite in een groep kunnen functioneren. Het kan een overgangsfase zijn naar een eigen woning, eventueel met ambulante woonbegeleiding. Ongeveer een derde van de bewoners gaat na één tot twee jaar op zichzelf wonen, eventueel met een beetje begeleiding. Ongeveer zeventig procent van de bewoners blijft in de beschermende woonvorm wonen. In het zorgaanbod beschermd wonen kunnen we onderscheid maken tussen volwassenen, die beschermd wonen met als doel: Herstel en uitstroom Herstel stabiliteit Onder deze twee hoofddoelen vallen verschillende subdoelen: Het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid en participatie Het bevorderen van het psychisch en psychosociaal functioneren Stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld. Het bieden van een veilige woonomgeving; Het voorkomen van verwaarlozing, maatschappelijke overlast en het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen. Het aanbod beschermd wonen is grofweg in drie categorieën te verdelen: intramuraal wonen met 24 uur intensieve begeleiding; groepswonen, in kleinere eenheden, met intensieve begeleiding; begeleid wonen, dat wil zeggen zelfstandig met (intensieve) begeleiding. Die begeleiding kan worden gegeven door het eigen netwerk of met professionele begeleiding in het zogenaamde Volledig Pakket Thuis (VPT). Er zijn twee manieren waarop financiering voor Beschermd Wonen aangevraagd kan worden bij de gemeente. 1. Via Zorg in Natura (ZIN) worden aanbieders direct gefinancierd. 2. Via een Persoonsgebonden Budget (PGB) kan een cliënt zelf een contract afsluiten met een zorgaanbieder. Er is een grote diversiteit aan zorgaanbieders van beschermd wonen, wat correspondeert met de diversiteit in de doelgroep. In paragraaf 2.1. geven we een overzicht van de aanbieders in onze regio. 2.1 Ondersteuningsopgave en trends beschermd wonen in Breda Het totaal aantal cliënten met een beschermd wonen indicatie in de regio Breda is 760 in september Een inventarisatie onder instellingen van wat voor zorg zij de cliënten bieden laat een gevarieerd beeld zien. SMO en GGZ Breburg hebben de meeste cliënten (ongeveer 309 in 2014) en zijn daarmee de grootste aanbieders in de GGz-sector in de regio Breda. Daarnaast zijn er ook instellingen uit andere sectoren dan de GGZ die beschermd wonen kunnen bieden voor cliënten met een indicatie voor beschermd wonen. Hun aanbod is tot nu toe passend bevonden voor sommige cliënten met een psychiatrische kwetsbaarheid. Zo wonen sommige cliënten met autisme in instellingen in de VG-sector (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) of in de LG-sector (zorg voor mensen met een lichamelijke beperking). Het kan ook gaan om sectoren als de V&V en de ZG. Verder zijn er aanbieders die specifieke dagbesteding leveren voor cliënten met een indicatie voor beschermd wonen. Samengevat gaat het om drie type aanbieders: 7

8 1. Aanbieders uit de GGZ-sector 2. Aanbieders uit andere (Awbz-)sectoren zoals V&V, LG, VG en ZG 3. Aanbieders gecontracteerd door het zorgkantoor die dagbesteding bieden voor cliënten met een beschermd wonen indicatie inclusief dagbesteding. Er is op dit moment nog onvoldoende informatie bekend om een duidelijk onderscheid te maken tussen deze drie type aanbieders. Hieronder een overzicht van de aanbieders die zorg bieden aan deze cliënten in de regio Breda. Overzicht aanbieders die mogelijk in aanmerking komen voor subsidie voor cliënten met een ggz-c indicatie 1. GGZ Breburg 2. SMO 3. Amarant 4. Elisabeth 5. Holding Oranjehaeve, de IJpelaar en Aeneas 6. Prisma region West-Brabant 7. ASVZ regio West-Brabant 8. Juzt 9. Sovak 10. Surplus Zorg 11. Avoord Zorg en Wonen 12. Lievegoed 13. De Breedonk 14. De Riethorst Stromenland 15. Kempenhaege 16. Boba levensloopbegeleiding 17. Eleos 18. Thebe Thuiszorg 19. Syndion 20. SDW 21. Volckaert 22. RIBW Midden-Brabant 23. Careyn Thuiszorg Breda 24. Jan Arends GGZ regio Breda 25. Impegno B.V. regio West-Brabant 3. Eerste doel transitie Beschermd Wonen: zorg continuïteit 3.1 Overgangsrecht in Wmo Voor de huidige cliënten met een indicatie voor beschermd wonen die geldig is tot een datum na 1 januari 2015 neemt Breda als uitgangspunt dat de zorg aan deze cliënten wordt gecontinueerd tot uiterlijk 31 december 2019, of einde indicatiedatum (afhankelijk van de duur van de indicatie). Dit met dien verstande dat in overleg met de cliënt periodiek tussentijds zal worden bepaald of er aanpassingen nodig en wenselijk zijn. Zorg in natura 8

9 Als een huidige indicatie langer loopt dan 5 jaar dan beoordeelt de gemeente opnieuw of Beschermd Wonen noodzakelijk is. Bij een langlopende indicatie is de cliënt dus verzekerd van ten minste 5 jaar aanspraak op BW. Het overgangsrecht heeft betrekking op de indicatie, niet op de financieringsvorm. Bij zorg in natura is de overgangstermijn maximaal 5 jaar en voor het persoonsgebonden budget (PGB) is de overgangstermijn maximaal 1 jaar PGB Het overgangsrecht voor PGB s geldt 1 jaar: gedurende dat jaar gelden voor de cliënt de condities, inclusief tariefstelling, van de AWBZ. Na één jaar is het overgangsrecht m.b.t. het PGB ten einde, maar heeft de cliënt nog wel zijn overgangsrecht m.b.t. de aanspraak beschermd wonen. De cliënt zal na dit jaar in gesprek gaan met de gemeente en bekijken hoe de zorg in het vervolg gaat worden gefinancierd. 3.2 Tijdelijke subsidieregeling 2015 Op 16 september 2014 stelde het college van B&W van Breda een tijdelijke subsidieregeling Beschermd Wonen vast voor het jaar Zorg in Natura Breda hanteert de volgende uitgangspunten voor het verdelen van subsidie voor Beschermd Wonen in de vorm van Zorg in Natura: - conform de ambitie dat gemeenten en zorgaanbieders met elkaar werken aan het voorkomen van een beroep op gesubsidieerde zorg en begeleiding en dus op beschermd wonen, en dat wordt ingezet op herstel en participatie, wordt verwacht dat de zorgaanbieder actief werkt aan uitstroom/ doorstroom zodanig dat die in verhouding staat met de instroom. - dat het totaalaanbod van een aanbieder voor 2015 binnen het budget van 2013 blijft, tenzij kan worden aangetoond dat er ten opzichte van 2013 wijzigingen zijn opgetreden waar de gemeente Breda mee heeft ingestemd. - de aanbieder werkt vanuit de herstelvisie. De gemeente sluit met preventie en met ondersteuning aan bij uitstroom uit het Beschermd Wonen. Persoons gebonden budget Voor de huidige PGB s gelden onderstaande uitgangspunten. De financiering van de PGB s loopt met ingang van 2015 via de Sociale Verzekering Bank (SVB). Uitgangspunten pgb: - De cliënt moet op eigen kracht of met hulp uit zijn sociale netwerk (familie, vrienden, bekenden) of van zijn vertegenwoordiger verantwoord kunnen omgaan met een pgb; - Hij moet aangeven waarom hij de maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget geleverd wenst te krijgen. - Verstrekking van de maatwerkvoorziening moet veilig, cliëntgericht en doeltreffend plaatsvinden. - De uit het pgb te financieren diensten moeten bijdragen aan het doel waarvoor het pgb is verstrekt. - Een pgb kan ook ingezet worden voor het financieren van diensten die betrokken worden uit het sociale netwerk. - De gemeente mag een aanvraag voor een pgb voor dat deel van de kosten weigeren die hoger zijn dan de kosten voor een passende gecontracteerde maatwerkvoorziening. Het is aan cliënten zelf om het verschil bij te betalen. - De cliënt moet met de aanbieder van zijn keuze concreet aan kunnen geven hoe deze met het pgb invulling gaat geven aan de te behalen resultaten in het persoonlijk plan. - Op basis van de nieuwe Wmo lopen de betalingen van het pgb en het budgetbeheer (trekkingsrecht SVB) via de SVB. - Het pgb-tarief is gebaseerd op een door de cliënt opgesteld plan over hoe hij het pgb gaat besteden en is toereikend om effectieve en kwalitatief goede zorg in te kopen. 9

10 - Het pgb-tarief is nooit hoger dan de kostprijs van de goedkoopst adequate maatwerkvoorziening in natura. - De hoogte van een pgb voor dienstverlening is opgebouwd uit verschillende kostencomponenten, zoals salaris, vervanging tijdens vakantie, verzekeringen en reiskosten. - We verstrekken geen pgb om de mantelzorger te betalen, tenzij het substantiële zorg betreft en de mantelzorger inkomsten derft door het leveren van de ondersteuning. 3.3 Eigen bijdrage Conform het huidige beleid vragen we voor alle maatwerkvoorzieningen een eigen bijdrage (conform het landelijke uitvoeringsbesluit). Bewoners van beschermd wonen betalen dus een eigen bijdrage. Cliënt dient zelf te allen tijde over een budget ter hoogte van het zak- en kleedgeld zoals geregeld in de WWB te kunnen beschikken. Wij kiezen ervoor om net als in het huidige beleid, aan te sluiten bij het landelijke eigen bijdrage beleid (landelijk Uitvoeringsbesluit Wmo). Bepalingen landelijk Uitvoeringsbesluit Wmo De eigen bijdrage is afhankelijk van: - het bruto-verzamelinkomen; - de gezinssamenstelling (gehuwd of ongehuwd); - de leeftijd (ouder of jonger dan 65); - het vermogen. Via landelijke parameters wordt op basis van de bovengenoemde criteria de eigen bijdrage bepaald. Deze maximale periodebijdrage is de cliënt per vier weken verschuldigd. Hierbij is bepaald dat: - een burger per vier weken nooit meer betaalt dan de maximale periodebijdrage, ongeacht hoeveel voorzieningen deze afneemt; - een burger nooit meer betaalt dan de kostprijs aan zorg. Als de maximale periodebijdrage hoger is dan de kostprijs van zorg, betaalt de cliënt niet meer dan de kostprijs. Als de kostprijs hoger is dan de maximale periodebijdrage, betaalt de cliënt niet meer dan de maximale periodebijdrage. De eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). 4. Tweede doel transitie Beschermd Wonen: toegang voor nieuwe cliënten per 1 januari 2015 De toegang van nieuwe cliënten per 1 januari richten wij in deze transitiefase zo praktisch mogelijk in. We sluiten waar mogelijk aan bij de huidige praktijk van indicatiestelling. Tegelijkertijd werken we met cliëntvertegenwoordigers, aanbieders en overige gemeenten een zorgvuldige procedure voor toegang uit. Die procedure doet recht aan de opdracht van de Wmo om de eigen regie te vergroten en opname in beschermd wonen te voorkomen dan wel zo kort mogelijk te laten duren en die tegelijkertijd recht doet aan de verantwoordelijkheid van de gemeente en de zorgprofessionals. 10

11 4.1 Toegang via Centraal Onthaal Per 1 januari 2015 regelen wij de toegang via het Loket Centraal Onthaal. Daar wordt een cliënt gemeld, de indicatie getoetst en de beschikking afgegeven. Een cliënt in aanmerking kan in aanmerking komen voor beschermd wonen als a. hij een psychiatrische of psychosociale beperking heeft, en b. er voor hem sprake is van noodzaak tot bescherming van zichzelf of zijn omgeving, waarbij die noodzaak direct voortkomt uit de psychiatrische aandoening, en c. hij niet beschikt over alternatieven die de noodzaak voor beschermd wonen op kunnen heffen. Cliënten die een beroep doen op Beschermd Wonen hebben vrijwel altijd al een zorgaanbieder. Beschermd wonen is immers een zware vorm van zorg in de tweede lijn. Aanbod in de eerste lijn, dan wel in een andere vorm van tweedelijns zorg (psychiatrie met behandeling) gaat vooraf aan een beroep op beschermd wonen. De zorgaanbieder bereidt de beschikking voor beschermd wonen voor. Dat gebeurt in de transitiefase met de op dit moment gehanteerde indicatie-lijst. Hiermee maken we dus nog gebruik van de bestaande expertise en registratiesystemen. De zorgaanbieder meldt de nieuwe cliënt voor Beschermd Wonen bij het Centraal Onthaal. Dit gebeurt in de backoffice. In het centraal Onthaal wordt aanvraag voor de beschikking getoetst door een onafhankelijke toetsingscommissie met inhoudelijke expertise op de begeleiding van cliënten beschermd wonen. Die geeft een advies en de medewerker van het centraal onthaal geeft de beschikking af. Voor de inhoud van de beschikking sluiten we vooralsnog aan bij het format dat bij de Wmo wordt gehanteerd. De cliënt maakt in samenwerking met de zorgaanbieder een zorgplan. Dat geldt in de transitiefase als het persoonlijk plan in het kader van de Wmo. In het eerste kwartaal van 2015 wordt deze procedure verder uitgewerkt. Dan wordt aandacht geschonken aan de criteria voor toegang, het al dan niet hanteren van een persoonlijk plan, de inhoud daarvan, de gegevens die in Centraal Onthaal worden verzameld e.d. 4.2 Cliëntondersteuning Het centraal onthaal zorgt ervoor dat de cliënt kosteloos een beroep kan doen op cliëntondersteuning, waarbij het belang van de cliënt het uitgangspunt is. Het centraal onthaal wijst de cliënt en zijn mantelzorger hierop. Iemand kan ook zelf zijn ondersteuning regelen en zelf iemand meenemen naar de gesprekken om hem te adviseren. Omdat de gemeente zorgt voor een goed onafhankelijk alternatief, is voor zo n eigen ondersteuner geen vergoeding beschikbaar. De gemeente Breda heeft afspraken gemaakt met MEE West-Brabant om de cliëntondersteuning per 1 januari 2015 te leveren. In de uitwerking van het beleid kwetsbare groepen krijgt cliëntondersteuning voor de doelgroep van maatschappelijke opvang, huiselijk geweld en beschermd wonen een plaats. 4.3 Landelijke toegankelijkheid De afspraken die landelijk gemaakt worden met betrekking tot landelijke toegankelijkheid en regiobinding zullen onderdeel uitmaken van de vast te stellen regels en criteria voor toegang tot maatschappelijke opvang, beschermd wonen, vrouwenopvang/huiselijk geweld in de regio Breda. 5. Financiering en bekostiging Het totale beschikbare budget dat Breda krijgt als centrumgemeente voor de regio voor de gedecentraliseerde taak Beschermd Wonen is (meicirculaire gemeentefonds 2014). Dit is opgenomen in de Concernbegroting 2015 in het Deelfonds Sociaal Domein. 11

12 Het kabinet heeft ervoor gekozen om de decentralisatie van deze intramurale ondersteuning aan kwetsbare mensen niet gepaard te laten gaan met een financiële korting. De situatie van 2013 wordt als uitgangspunt genomen. Dit maakt volgens het kabinet continuïteit en een geleidelijke vernieuwing mogelijk. Daarnaast is sprake van nominale bijstelling, loon prijs compensatie en compensatie voor demografische groei. Ondanks dat er geen formele korting in het budget wordt verwerkt, kan er in de werkelijkheid toch sprake zijn van een bezuiniging omdat het zeer wel denkbaar is dat het aantal cliënten in de regio in 2014 is uitgebreid, dan wel de zorg zwaarder is geworden. Aangezien de omvang van het budget Beschermd Wonen vastligt, zullen eventuele keuzes binnen dat budget moeten worden opgevangen. 6. Overeenkomst met regiogemeenten Op grond van art van de Wmo 2015 zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor opvang en beschermd wonen. Voor opvang is tussen Rijk en de VNG afgesproken de huidige materiële situatie, dus de constructie met de centrumgemeenten, voorlopig te handhaven. Dezelfde constructie gaat ook gelden voor beschermd wonen. Breda neemt dus het voortouw in nauwe samenwerking met de regiogemeenten. In 2015 wordt de samenwerking met de regiogemeenten in het kader van het beleid kwetsbare groepen geregeld. In december wordt de mandatering van het college van Breda door de colleges van de regiogemeenten geregeld. 12

Transitieplan Beschermd Wonen 2015. december 2014

Transitieplan Beschermd Wonen 2015. december 2014 Transitieplan Beschermd Wonen 2015 december 2014 Transitieplan Beschermd Wonen 2015 voor de regio Breda Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout,

Nadere informatie

Wethouders Wmo/beschermd wonen van de centrumgemeenten. Datum Decentralisatie beschermd wonen. Geachte wethouder,

Wethouders Wmo/beschermd wonen van de centrumgemeenten. Datum Decentralisatie beschermd wonen. Geachte wethouder, > Retouradres Wethouders Wmo/beschermd wonen van de centrumgemeenten Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij mr. drs. A.T. van

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. DE CONCEPT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 in het kort Onderstaand schetsen wij de contouren van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de concept

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Beschermd wonen naar de Wmo. Basisinformatie voor cliëntenraden, familieraden en Wmo-raden

Beschermd wonen naar de Wmo. Basisinformatie voor cliëntenraden, familieraden en Wmo-raden Beschermd wonen naar de Wmo Basisinformatie voor cliëntenraden, familieraden en Wmo-raden AVI-toolkit 12 april 2014 Inhoudsopgave 1. Hoe is het nu geregeld?... 3 2. Wat gaat er veranderen?... 3 3. Wat

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Beschermd Wonen Zeeland 2016

Uitvoeringsregels Beschermd Wonen Zeeland 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kapelle. Nr. 18417 17 februari 2016 Uitvoeringsregels Beschermd Wonen Zeeland 2016 1.Inleiding 1.1 Achtergrond Deze uitvoeringsregels beschrijven op welke punten

Nadere informatie

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker Memo Aan Van Doorkiesnummer AOZW Onderwerp Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker (071) 516 73 66 (071) 516 57 54 Datum Laatste nieuws rond budgetten Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 29-6-2016

Nadere informatie

Beleidsregel Beschermd Wonen 2015 Valleiregio

Beleidsregel Beschermd Wonen 2015 Valleiregio Beleidsregel Beschermd Wonen 2015 Valleiregio De centrumgemeente Ede is (materieel) verantwoordelijk voor Beschermd Wonen binnen de Valleiregio. Hiertoe behoren de gemeenten: Barneveld, Ede, Renswoude,

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Beschermd Wonen. Fysieke Overlegtafel 30 juni 2015

Beschermd Wonen. Fysieke Overlegtafel 30 juni 2015 Beschermd Wonen Fysieke Overlegtafel 30 juni 2015 Actualiteit Toegang (voorlopig): vanaf september bij regioteam Beschermd Wonen bij Wijkteams Wmo Breda en niet meer bij Centraal Onthaal Huisbezoeken Jullie

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015 Basiscursus Wmo voorjaar 2015 de Wmo 2015 Decentralisaties Veel taken overgegaan naar gemeente en Wmo Veel bevoegdheden naar gemeente Wmo heeft fundamenteel andere insteek bij invloed van burgers op beleid

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Wmo en beschermd wonen/ maatschappelijke opvang. Stand van zaken 18 januari 2016

Wmo en beschermd wonen/ maatschappelijke opvang. Stand van zaken 18 januari 2016 Wmo en beschermd wonen/ maatschappelijke opvang Stand van zaken 18 januari 2016 Kaders: Nieuwe Wmo 2015 Wmo Wmo beleidsplan 2013-2016 Inrichting Sociale infrastructuur 26-05-2014 Verordening Wmo (29-09-2014)

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Per 1 januari 2015 worden grote veranderingen in de zorg van kracht. De Hervorming Langdurige Zorg is één van de ingrijpendste veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Bijlage bij brief positionering langdurige intramurale ggz - transitie langdurige ggz

Bijlage bij brief positionering langdurige intramurale ggz - transitie langdurige ggz per Bijlage bij brief positionering langdurige intramurale ggz - transitie langdurige ggz A. Partijen betrokken bij hervorming langdurige intramurale ggz In de afgelopen maanden hebben intensieve gesprekken

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

Kadernotitie Transitie beschermd wonen ggz 2015

Kadernotitie Transitie beschermd wonen ggz 2015 in orde Ontwikkeling OW Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2299 www.zwolle.nl Kadernotitie Transitie beschermd wonen ggz 2015 Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie Datum

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst gemeenteraden Wonen en Zorg

Informatiebijeenkomst gemeenteraden Wonen en Zorg Informatiebijeenkomst gemeenteraden Wonen en Zorg Transitie Beschermd Wonen 4 oktober 2017 Vragen uit de zaal: Welke vragen hebben jullie op voorhand? Welke thema s willen jullie besproken hebben? Inleiding

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen Aartjan ter Haar Van: vcp@nieuwsbrief.programmavcp.nl namens Aandacht voor iedereen Verzonden: woensdag 8 mei 2013 14:17 Aan: Aartjan ter Haar Onderwerp: Aandacht voor

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Het college van burgemeester en wethouders van Almere, BESLUIT: Vast te stellen navolgende Nadere regels tot wijziging (tweede wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo Artikel I: De

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 08 december 2014

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Persoons gebonden budget

Persoons gebonden budget Persoons gebonden budget Heinz Faber. Sociaal Domein - Programmering, Ontwikkeling en Kwaliteit Jeannette Telder - WIJeindhoven 29 september 2015 Presentatie U wordt geïnformeerd over: Wat is er veranderd

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

MANDAAT BESCHERMD WONEN

MANDAAT BESCHERMD WONEN MANDAAT BESCHERMD WONEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk overwegende: dat op 1 januari 2015 de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de Wet) in werking

Nadere informatie

Aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS, Van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.

Aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS, Van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS, Van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 16 december 2013 Betreft: Algemeen-overleg HLZ 18 december 2013 Geachte leden van

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het

Oplegvel. 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het Oplegvel 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang 1) Vanaf 1 januari

Nadere informatie

Regiobijeenkomst. Wmo februari 2014

Regiobijeenkomst. Wmo februari 2014 Regiobijeenkomst Wmo 2015 februari 2014 Inhoud 1. Wmo in de HLZ context 2. Toelichting wetsvoorstel Wmo 2015 Wettelijke opdracht Toegang en afbakening Ondersteuningsaanbod Waarborgen Overgangsrecht Overige

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Toelichting toegangsproces beschermd wonen

Toelichting toegangsproces beschermd wonen Toelichting toegangsproces beschermd wonen 1. Toegangspoort beschermd wonen Centrumgemeente Nijmegen organiseert de toegang tot beschermd wonen voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Vanwege

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Regionale samenwerkingsovereenkomst Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Noord-Veluwe

Regionale samenwerkingsovereenkomst Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Noord-Veluwe Regionale samenwerkingsovereenkomst Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Noord-Veluwe Ondergetekenden, De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet,

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1 Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 2 TRANSITIE AWBZ Aanleiding: Forse groei aanspraken AWBZ Maatregelen:

Nadere informatie

Notitie bijdrage Wmo 2015

Notitie bijdrage Wmo 2015 Notitie bijdrage Wmo 2015 Inleiding. Deze notitie richt zich op het onderdeel eigen bijdrage binnen de Wmo 2015 (hierna te noemen bijdrage). In de ontwerp Wmo verordening zijn al de nodige zaken geregeld

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Regionaal Beleidsplan , Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Regionaal Beleidsplan , Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Regionaal Beleidsplan 2018 2020, Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Te besluiten om 1. In te stemmen met Het Regionaal Beleidsplan 2018 2020 Beschermd Wonen en Maatschappelijke

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Een eerste inzicht in het budget voor de Wmo 2015. 1. Inleiding

Een eerste inzicht in het budget voor de Wmo 2015. 1. Inleiding Een eerste inzicht in het budget voor de Wmo 2015 1. Inleiding Het wetsvoorstel Wmo 2015 is op 14 januari 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel is voorzien op 1

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

De eerste contouren van de Wmo 2015

De eerste contouren van de Wmo 2015 De eerste contouren van de Wmo 2015 Het concept van de Wmo 2015 is er nu. In deze tekst zijn de gevolgen van de verschillende decentralisaties verwerkt. Concreet gaat het hierbij om de decentralisatie

Nadere informatie

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Aanleiding Op 16 oktober heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om een zelftest aan gemeenten aan te reiken die gemeenteraden,

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening voor het wijzigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk 2015

TOELICHTING op de Verordening voor het wijzigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk 2015 TOELICHTING op de Verordening voor het wijzigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk 2015 Algemene toelichting Hieronder worden gewijzigde artikelen van de Verordening genoemd.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Beleidsregel Beschermd Wonen 2015 Valleiregio De centrumgemeente Ede is (materieel) verantwoordelijk voor Beschermd Wonen binnen de Valleiregio. Hiertoe behoren de gemeenten: Barneveld, Ede, Renswoude,

Nadere informatie

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Onderhandelingen 1. De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft op 29 november een resolutie aangenomen waarin er stevig voor wordt

Nadere informatie

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Inhoud Wat gaat er gebeuren? De huidige Begeleiding Invoering Begeleiding in de Wmo Project Invoering Begeleiding Uitkomsten oriëntatiefase Vervolg: visiefase

Nadere informatie

Besluit Jeugdhulp. Utrechtse Heuvelrug Behorende bij de Verordening Jeugdhulp. 17 maart 2015 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur

Besluit Jeugdhulp. Utrechtse Heuvelrug Behorende bij de Verordening Jeugdhulp. 17 maart 2015 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Besluit Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2015 Behorende bij de Verordening Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2015

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 mei 2015

Aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 mei 2015 Aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 mei 2015 Wijziging I Artikel 8. Criteria voor een maatwerkvoorziening 1. Een cliënt komt in aanmerking voor een

Nadere informatie