Voorbeeldovereenkomst vooruitbetaling toewijsbare wijkverpleging Zorgverzekeraar Zorgaanbieder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeldovereenkomst vooruitbetaling toewijsbare wijkverpleging 2015. Zorgverzekeraar Zorgaanbieder"

Transcriptie

1 Voorbeeldovereenkomst vooruitbetaling toewijsbare wijkverpleging 2015 Zorgverzekeraar Zorgaanbieder De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Zorgverzekeraar In dit verband handelend namens zichzelf Naam Adres Postcode/plaats Verder te noemen de Zorgverzekeraar en Zorgaanbieder Naam T.a.v. : Correspondentie adres Postcode / plaats Instellings-AGB-code IBAN-Rekeningnummer KvK-nummer Verder te noemen de Zorgaanbieder Overwegende dat: - de Zorgaanbieder voor 2015 een overeenkomst heeft voor het leveren van toewijsbare wijkverpleging ten behoeve van de verzekerden van de Zorgverzekeraar; - de vooruitbetaling ten behoeve is van de overbrugging van vooraf naar achteraf betaling gedurende het transitiejaar 2015;

2 - de Zorgverzekeraar bereid is een vooruitbetaling te verstrekken ter hoogte van de reeds geleverde maar nog niet gedeclareerde toewijsbare wijkverpleging; - het marktaandeel van de Zorgverzekeraar in 2014 in een Specifieke Regio groter is dan 5% en/of het vooruit te betalen bedrag of hoger is. - met de onderhavige overeenkomst de Overeenkomst Wijkverpleging 2015 onlosmakelijk verbonden is. Hanteren de volgende definities: Verzekerde: De persoon die als Verzekerde ingevolgde de Zorgverzekeringswet is aan te merken en als zodanig bij de Zorgverzekeraar is ingeschreven en recht heeft op de in de polis omschreven zorg. Zorg: toewijsbare wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet. Zorgaanbieder: Een organisatorisch verband dat behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie van instellingen die zorg verlenen waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 6 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet, moet voor het verlenen van die zorg een toelating hebben van Onze Minister. Zorgverzekeraar: De verzekeringsonderneming die als zodanig is toegelaten en verzekeringen, al dan niet onder label of via gemachtigden, in de zin van de Zorgverzekeringswet (Zvw) aanbiedt. Specifieke Regio: Voormalig zorgkantoorregio En komen als volgt overeen: Artikel 1: Voorwaarden 1. Deze overeenkomst is tussen partijen van kracht vanaf 1 januari 2015 en is aangegaan voor bepaalde tijd, te weten tot en met uiterlijk 31 december De Zorgaanbieder kan slechts in aanmerking komen voor vooruitbetaling indien en voor zover wordt voldaan aan de overwegingen en voorwaarden gesteld in deze overeenkomst en indien deze overeenkomst op juiste wijze, tijdig en volledig ingevuld en ondertekend door de Zorgverzekeraar is ontvangen.

3 Artikel 2. Vooruitbetaling toewijsbare zorg De Zorgverzekeraar verstrekt eenmalig bij de Zorgaanbieder een vooruitbetaling. Dit wordt betaald op 20 januari De door de Zorgverzekeraar te verstrekken vooruitbetaling bedraagt 20/365 van de nieuwe budgetafspraak van het marktaandeel in een Specifieke Regio. Daarmee is het een vooruitbetaling voor reeds geleverde maar nog niet gedeclareerde zorg. Van dit percentage kan worden afgeweken op basis van individuele afspraken tussen Zorgverzekeraar en Zorgaanbieder wanneer beide partijen hiermee instemmen. 3. Bij een langere betalingstermijn dan 15 kalenderdagen wordt een aanvullende vooruitbetaling gedaan op een door Zorgverzekeraar en Zorgaanbieder te bepalen datum. 4. Een vooruitbetaling rond iedere 20 e van de maand startend vanaf 20 februari zal plaatsvinden als de onafhankelijk ketentestmanager, zoals aangesteld door VWS, aangeeft dat declaraties redelijkerwijs nog niet digitaal kunnen verlopen 1. Artikel 3. Bepaling hoogte en verdeling vooruitbetaling 1. Ter bepaling van de hoogte van de vooruitbetaling geeft de Zorgaanbieder aan de Zorgverzekeraar de hoogte van het marktaandeel aan en maakt aantoonbaar dat dit boven de 5% en/of meer dan van het gegunde bedrag voor een Specifieke Regio is. Indien het marktaandeel van de Zorgverzekeraar zou leiden tot een vooruitbetaling van minder hoeft er geen vooruitbetaling betaald te worden. 2. Wanneer in verband met een langere betalingstermijn dan 15 kalenderdagen tot een eenmalige aanvullende vooruitbetaling wordt overgegaan, is dit bedrag gelijk aan het aantal dagen dat de betalingstermijn boven de 15 kalenderdagen uit gaat. De hoogte van dit bedrag is gelijk aan de verwachte te leveren zorg tussen 20 januari en de datum van aanvullende vooruitbetaling. De omvang van de eventuele aanvullende vooruitbetaling vanaf 20 februari, zoals in art. 2.4 aangegeven, zal gelijk zijn aan het aantal dagen dat zorg geleverd is vanaf de vorige vooruitbetaling, met inachtneming van het marktaandeel van de Zorgverzekeraar van het afgesproken jaarbudget in de Specifieke Regio. Artikel 4. Opeisbaarheid en informatieverschaffing 1. De vooruitbetaling zoals weergegeven in art. 2.1 en 2.3. is te allen tijde geheel of gedeeltelijk opeisbaar door de Zorgverzekeraar, door middel vanschriftelijke mededeling van de Zorgverzekeraar opeisbaar. Hierbij dient de Zorgverzekeraar aannemelijk te maken dat er meer geld vooruit is betaald dan vergoed zou worden voor rechtmatig geleverde zorg en/of er redenen zijn om aan te nemen dat dit geld niet kan worden terugbetaald. Het opgeëiste bedrag van de vooruitbetaling is door de schriftelijke mededeling opeisbaar en dient terstond door de Zorgaanbieder te worden voldaan. 2. De vooruitbetalingen zoals weergegeven in art. 2.4 worden is eveneens te alle tijde geheel of gedeeltelijk opeisbaar door de Zorgverzekeraar, door middel van schriftelijke mededeling en met redenen omkleed door de Zorgverzekeraar. Deze vooruitbetalingen zijn in ieder geval direct opeisbaar wanneer digitaal declareren naar uitspraak van de onafhankelijk ketentestmanager mogelijk is De financiering van reeds geleverde, maar niet gedeclareerde toewijsbare wijkverpleging wordt in ieder geval verrekend met door de Zorgverzekeraar te vergoeden bedragen op grond van ontvangen of nog te ontvangen declaraties in geval de Zorgaanbieder in staat 1 Criteria waar het oordeel van de ketentestmanager op gebaseerd zal zijn, moeten nog worden vastgesteld. 2 De criteria waar het oordeel van de ketentestmanager op gebaseerd zal zijn, moeten nog worden vastgesteld.

4 van faillissement wordt verklaard, of kan worden verrekend in geval surséance van betaling wordt verleend. 4. De Zorgaanbieder verschaft de Zorgverzekeraar alle informatie die redelijkerwijs nodig is ten aanzien van het verstrekken van de vooruitbetaling. 5. De overdraagbaarheid van vorderingsrechten van de Zorgaanbieder jegens de Zorgverzekeraar wordt uitgesloten in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW. 6. Op eerste daartoe strekkende verzoek van de Zorgverzekeraar dient de Zorgaanbieder conveniërende zekerheid te stellen voor nakoming van haar verbintenissen uit hoofde van deze overeenkomst. Artikel 5. Verpanding 1. Vorderingen van de Zorgaanbieder op de Zorgverzekeraar voor geleverde of nog te leveren zorg aan de verzekerden van de Zorgverzekeraar mogen op geen enkele wijze door de Instelling aan derden worden verkocht, vervreemd, in eigendom tot zekerheid overgedragen en / of verpand worden. 2. De Zorgverzekeraar stemt er evenwel mee in, dat de Zorgaanbieder vorderingen op de Zorgverzekeraar verpandt aan de bank die haar bedrijfsvoering financiert, mits die bank er, voor zover nodig, mee instemt, dat de Zorgverzekeraar haar vorderingen op de Zorgaanbieder met betrekking tot de vooruitbetaling in relatie tot de daadwerkelijk geleverde zorg verrekent met de aan de bank verpande vordering. Ondertekening 1. deze overeenkomst dient volledig ingevuld en ondertekend te worden door een daartoe gerechtigd persoon werkzaam bij de Zorgaanbieder en vergezeld van een uittreksel uit het Handelsregister of een soortgelijk document waaruit blijkt dat de ondertekenaar bevoegd is de Zorgaanbieder te vertegenwoordigen. 2. De uiterste datum van indiening van deze overeenkomst bij de verzekeraar is 15 december. Als de Zorgverzekeraar de overeenkomst op een latere datum ondertekend heeft ontvangen, zal de Zorgverzekeraar binnen 15 kalenderdagen op het verzoek tot vooruitbetaling reageren met een voorstel voor de eenmalige en eventueel aanvullende vooruitbetaling zoals weergegeven in art en 2.3. van deze overeenkomst. Het overeengekomen bedrag van vooruitbetaling betreft Conform art Op 20 januari: Eventuele aanvullende vooruitbetalingsdatum conform art : Hoogte van de aanvullende vooruitbetaling conform art. 2.3.:.

5 Datum: Voor akkoord: Zorgaanbieder Zorgverzekeraar Naam: Functie: Naam: Functie:

Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011

Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011 Inkoop Inbruikleenverstrekking Verpleegartikelen 2011 Zorgkantoor Friesland Juni 2010 Het is niet toegestaan de in dit document vermelde informatie verder te verspreiden of te wijzigen zonder voorafgaande

Nadere informatie

Wmg-overeenkomst zorgverzekeraar instelling voor Geriatrische revalidatiezorg

Wmg-overeenkomst zorgverzekeraar instelling voor Geriatrische revalidatiezorg Wmg-overeenkomst zorgverzekeraar instelling voor Geriatrische revalidatiezorg De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende zorgverzekeraar 1 in dit verband handelend namens de in

Nadere informatie

Vooruitbetaling door gemeenten

Vooruitbetaling door gemeenten december 2014 Vooruitbetaling door gemeenten Een tijdelijke oplossing in de aanloop naar volwaardige declaratieprocessen in de nieuwe Wmo TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Aanleiding 3 Inleiding 3 Doel

Nadere informatie

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B Bijlage 9a.5, behorende bij de artikelen 9a.13, eerste lid, en 9a.20, eerste lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2014. Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: Januari 2014

OVEREENKOMST 2014. Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: Januari 2014 OVEREENKOMST 2014 Deel II: Algemeen deel Publicatiedatum: Januari 2014 Overeenkomst AWBZ t.b.v. Verkeerde bed CZ zorgkantoren 2014 - Deel II: Algemeen deel Pagina 1 Deel II: Algemeen Deel Begrippen De

Nadere informatie

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de zorgverzekeraar: uw zorgverzekeraar als uitvoeringsorgaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten

Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten Toelichting Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Intermedica Kliniek

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website Algemene Voorwaarden Sourcez Sourcez (KvK-nummer 51016109) ontwikkelt en onderhoudt maatwerksoftware en webapplicaties. Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten met een Opdrachtgever. Op die Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Opslagvoorwaarden

Algemene Opslagvoorwaarden Algemene Opslagvoorwaarden Stichting Vervoeradres Uitgave : sva / Stichting Vervoeradres Postbus 82118, 2508 EC s-gravenhage Statenplein 2, 2582 EW s-gravenhage Tel. 070 306 67 00 Telefax 070 351 20 25

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.mkbenergie.nl en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Geachte klant, U ziet, ik spreek u aan als klant van Anode Energie. Want met ons team willen wij graag dat u

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden Algemene bedrijfsvoorwaarden 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Toepasselijkheid 3 Artikel 3. Opdracht 4 Artikel 4. Opzegging Opdracht 4 Artikel 5. Einde van

Nadere informatie

Physical Distribution Voorwaarden

Physical Distribution Voorwaarden Physical Distribution Voorwaarden Uitgave: sva / Stichting Vervoeradres Postbus 82118, 2508 EC s-gravenhage Statenplein 2, 2582 EW s-gravenhage Tel. 070-30 66 700 Telefax 070-351 20 25 e-mail: bva@tmsbv.nl

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta. ELEKTRICITEIT Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers www.delta.nl Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING (zonder zekerheid)

OVEREENKOMST VAN GELDLENING (zonder zekerheid) OVEREENKOMST VAN GELDLENING (zonder zekerheid) Tussen: [naam Investeerder] en Stichting Beheer NLInvesteert en Stichting Zekerheden NLInvesteert en [naam Ondernemer] De ondergetekenden: 1. [Investeerder]

Nadere informatie

Overeenkomst Zorgverzekeraar Instelling wijkverpleging 2016

Overeenkomst Zorgverzekeraar Instelling wijkverpleging 2016 Overeenkomst Zorgverzekeraar Instelling wijkverpleging 2016 Deel I Zorgaanbiedergebonden deel I De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst: De Zorgverzekeraar: KvK Nummer: Statutair gevestigd en

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Onderhandelingsresultaat overeengekomen door Per Saldo, ZN en VWS Uitgangspunten: Per 1 januari 2015 worden, indien de wijziging van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox Parkeerplekken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van deze koopovereenkomst. De ondergetekenden: Koopakte Parkeerplaats / Autobox 1. Verkoper 1 Naam:...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Verkoop, Levering en Aanneming van leden van Vereniging Elektrisch Varen Nederland

Algemene voorwaarden voor Verkoop, Levering en Aanneming van leden van Vereniging Elektrisch Varen Nederland Algemene voorwaarden voor Verkoop, Levering en Aanneming van leden van Vereniging Elektrisch Varen Nederland Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijving... 2 2. Algemeen... 2 3. Aanbod en aanvaarding... 2 4.

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze. worden de Algemene Voorwaarden voor Woningfinanciering. Op de rechtsverhouding tussen de betrokkenen,

Triodos Bank. Dit zijn onze. worden de Algemene Voorwaarden voor Woningfinanciering. Op de rechtsverhouding tussen de betrokkenen, Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden voor Woningfinanciering. Op de rechtsverhouding tussen de betrokkenen, worden de Algemene Voorwaarden voor Woningfinanciering van Triodos Bank NV (hierna

Nadere informatie

Algemene Opslagvoorwaarden

Algemene Opslagvoorwaarden Algemene Opslagvoorwaarden In Stichting vervoeradres, opgericht in 1946, werken samen: EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport Goederenvervoer Nederland NBB, Nederlandsch Binnenvaartbureau

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn Artikel 7 Honorarium

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn Artikel 7 Honorarium Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Van: Schaap Kindercoaching Praktijkadres: Amstellaan 2b, 1442 RX Purmerend hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene

Nadere informatie