Nieuwsbrief Zorg WENb WWb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Zorg WENb WWb"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Zorg WENb WWb Inhoud Pakketwijzigingen per Hervorming langdurige zorg... 1 Wijzigingen artikel 13 Zorgverzekeringswet... 6 Uitspraak kort geding tegen CZ... 8 Pakketwijzigingen per Uitbreiding pakket De Zorgverzekeringswet wordt per 2015 flink uitgebreid met zorg vanuit de AWBZ (zie ook: hervorming langdurige zorg). Daarnaast worden er ook nog wat andere kleinere aanpassingen in het pakket gedaan. Meer details over de aanpassingen van het pakket zijn te vinden op de site van de rijksoverheid, deeplink 1-januari-2015.html Hervorming langdurige zorg Het kabinet is druk bezig om de inrichting van de langdurige zorg per 1 januari 2015 flink te wijzigen. De beoogde wijzigingen zijn erg omvangrijk, zodat er met recht is te spreken van een stelselwijziging van een omvang zoals die sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet in 2006 niet meer heeft plaats gevonden. De wijzigingen raken zowel de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ, wordt vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz)) als de Zorgverzekeringswet (Zvw), maar ook de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Doelstelling van de wijzigingen is het beperken van de huidige fragmentatie van de zorg. De overheid wil dat er meer samenhang komt tussen medische en sociale zorg. Daarnaast moet er lokaal meer mogelijk zijn op het gebied van individueel maatwerk. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer verantwoordelijkheid en moeten ook meer en beter gaan samenwerken in de uitvoering van de verschillende wetten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet, zorgverzekeraars (zorgkantoren) voeren de Zvw en de Wlz uit.

2 Niet systemen moeten centraal staan in de langdurige zorg, maar langdurige zorg moet juist om mensen draaien. Vanuit deze visie zijn de hervormingen ingestoken. Belangrijk is wat mensen nog kunnen in plaats van wat de beperkingen zijn. Mensen moeten zo lang mogelijk kwalitatief goed thuis kunnen wonen, met ondersteuning vanuit het eigen sociale netwerk. Waar hulp nodig is wordt dat zo dichtbij mogelijk georganiseerd. Vanuit de Wmo wordt ondersteuning geboden, vanuit de Zvw wordt zorg geleverd. En vanuit de nieuwe volksverzekering, de Wlz, wordt zorg geleverd voor mensen die fors in hun mogelijkheden zijn beperkt en die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24- uurs zorg in de nabijheid. Ondersteuning die primair gericht is op participatie in de maatschappij in brede zin komt onder de Wmo 2015 te vallen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor deze ondersteuning, zoals bijvoorbeeld dagbesteding, begeleiding en persoonlijke verzorging van ouderen. Daarnaast zijn de gemeenten per 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, op basis van de nieuwe Jeugdwet. Het verzekeringspakket van de Zvw voorziet in geneeskundige zorg of zorg in verband met een hoog risico op geneeskundige zorg. Hieronder komt per 2015 ook te vallen de extramurale behandeling van mensen met een zintuigelijke beperking. Wijkverpleging (extramurale verpleging en verzorging) wordt toegevoegd aan het verzekeringspakket van de Zvw per Als mensen vanwege hun leeftijd of een handicapt permanent zorg of toezicht nodig hebben, moet dat worden geïndiceerd door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Deze zorg wordt geleverd op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). De uitvoering van de Wlz ligt bij de Wlz-uitvoerders, de huidige zorgkantoren. In het volgende schema is weergegeven hoe de langdurige zorg (zoals momenteel geregeld in de AWBZ) per 2015 wordt overgeheveld naar de Wet langdurige zorg (links) en, met de klok mee, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet 1 : 1

3 Omdat de verschillende wetten veel raakvlakken hebben, moet duidelijk zijn voor de mensen die ondersteuning en zorg nodig hebben waar zij terecht kunnen. Iemand die dement is kan gebruik maken van zowel ondersteuning (Wmo) als zorg (Zvw). De verschillende partijen, zoals gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten goed samenwerken. Voorkomen moet worden dat de verschillende partijen mensen afschuiven naar een andere partij. Hiervoor wordt een samenwerkingsagenda opgesteld. Zowel in de Wmo, de Jeugdwet, de Wlz als de Zvw wordt expliciet opgenomen dat de mogelijkheid bestaat om een persoonsgebonden budget aan te vragen. In plaats van zorg in natura kunnen cliënten dan zelf zorg regelen. Op deze manier kan het zorgaanbod meer toegespitst worden op de persoon die de ondersteuning of de zorg nodig heeft.

4 Financiele gevolgen van de hervormingen Begin maart heeft het ministerie van VWS de financiële gevolgen van de wijzigingen op een rijtje gezet. Een groot aantal verstrekkingen wordt vanuit de AWBZ overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wat overblijft van de huidige AWBZ komt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) te vallen. Dit gaat gepaard met een flinke verschuiving in de financiering. AWBZ/Wlz De bekostiging van de huidige AWBZ wordt opgebracht door een premiepercentage van 12,65% over het belastbaar inkomen (alleen over de eerste twee belastingschijven). Dit percentage is in feite te laag. Volgens het omslagstelsel zou de premie voor 2014 de uitgaven van 2014 moeten dekken, maar in de praktijk is er een jaarlijks tekort van ongeveer 3 miljard euro. De Wlz wordt op dezelfde wijze gefinancieerd als de AWBZ, dus als een percentage over het inkomen in de eerste twee belastingschijven. Om te voorkomen dat er bij de financiering van de Wlz direct een tekort ontstaat, verwacht VWS dat de premie ongeveer 10% zal zijn (de huidige AWBZpremie bedraagt 12,65% over de eerste twee belastingschijven). Wmo Ook de Wmo wordt uitgebreid met verstrekkingen die momenteel onder de AWBZ vallen. De Wmo wordt uitgevoerd door gemeenten. Gemeenten ontvangen een rijksbijdrage in het Gemeentefonds voor de uitvoering van de Wmo. Deze rijksbijdrage wordt verhoogd als gevolg van de overhevelingen. Deze verhoging van de rijksbijdrage wordt opgebracht door een verhoging van de loonbelastingtarieven van de eerste en de tweede belastingschrijf. Dit zou gecompenseerd moeten worden door de verlaging van de AWBZ/Wlz-premie van 12,65% naar ongeveer 10% over de eerste twee belastingschijven. Zorgverzekeringswet Nominale premie Zvw De dekking van het wettelijke pakket van de Zvw wordt fors uitgebreid. Het kabinet verwacht dat dit zal leiden tot een verhoging van de nominale premie van 100 op jaarbasis. Door de tijdelijke compensatie van het kabinet (zie verderop) wordt de stijging over een periode van 5 jaar uitgesmeerd. Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw Ongeveer 45% van de financiering van de Zvw wordt door de opbrengsten van de nominale premie betaald. Ongeveer 50% van de financiering komt uit de inkomensafhankelijke bijdrage. Deze inkomensafhankelijke bijdrage wordt grotendeels door werkgevers betaald. De stijging van de inkomensafhankelijke bijdrage zal ongeveer in dezelfde orde van grootte liggen als de stijging van de nominale premie. Omgerekend zal de inkomensafhankelijke bijdrage ongeveer 0,5% stijgen als gevolg van de overhevelingen naar de Zvw Door de tijdelijke compensatie van het kabinet (zie verderop) wordt de stijging over een periode van 5 jaar uitgesmeerd. In 2014 is de inkomensafhankelijke bijdrage 7,5% (regulier tarief) over een inkomen tot maximaal Verplicht eigen risico Zvw De Zvw kent een verplicht eigen risico van 360 (in 2014). De hoogte van het verplichte eigen risico is gekoppeld aan de te verwachten zorguitgaven. Omdat het verzekeringspakket per 2015 zal worden uitgebreid, zal ook het bedrag van het verplichte eigen risico stijgen. Het kabinet verwacht een stijging van het verplichte eigen risico van 30 per Compensatie kabinet De stijging van de nominale premie en de verhoging van de inkomensafhankelijke bijdrage is wel erg fors. Om dat effect te dempen, zal er tijdelijk een aanvullende rijksbijdrage in het Zorgverzekeringsfonds worden gestort door het kabinet. De premieverhoging zal door deze rijksbijdrage vanaf 2015 gefaseerd kunnen worden doorgevoerd. De schatting van het kabinet is dat daardoor de premieverhoging als gevolg van de verschuivingen van de AWBZ naar de Zvw per bedraagt. De extra rijksbijdrage wordt verlaagd in vier jaarlijkse stappen. In 2019 komt deze

5 extra rijksbijdrage te vervallen en zal de totale verhoging van de nominale premie dan 100 op jaarbasis zijn. Deze tijdelijke extra rijksbijdrage heeft hetzelfde effect op de verhoging van de inkomensafhankelijke bijdrage. De verwachting van het kabinet is dat de inkomensafhankelijke bijdrage jaarlijks van 2015 tot 2019 met ongeveer 0,1% zal stijgen als gevolg van de hervorming langdurige zorg. De tijdelijke extra rijksbijdrage geldt alleen voor de gevolgen van de hervorming van de langdurige zorg. Eventuele andere ontwikkelingen kunnen uiteraard ook nog gevolgen hebben voor nominale premie en de inkomensafhankelijke bijdrage. Verwachtingen per 2015 De verhouding tussen de inkomensafhankelijke bijdrage enerzijds en de nominale premie en de rijksbijdrage anderzijds ligt op 50/50. De nominale premie is voor 2014 een stuk lager uitgevallen dan de verwachting was van VWS. Daarom is de verhouding scheef getrokken, ten nadele van de inkomensafhankelijke bijdrage. Om dit te corrigeren verwacht het CPB dat de inkomensafhankelijke bijdrage per 2015 daalt van 7,5% naar 7,45%, ondanks de overheveling van langdurige zorg van de AWBZ naar de Zvw. De nominale premie zal naar verwachting stijgen met 144 van gemiddeld (in 2014) naar (2015). Deze stijging is opgebouwd uit de overhevelingen als gevolg van de hervormingen in de langdurige zorg, verminderd met de tijdelijke rijksbijdrage, vermeerderd door het rechtzetten van de 50/50 verdeling tussen de nominale premie en inkomensafhankelijke bijdrage ( 74) en door overige factoren ( 50), zoals veranderingen in de reservepositie van zorgverzekeraars en de groei van de zorguitgaven (o.a. door de bevolkingsgroei). Lastenneutraal Overigens heeft de regering aangegeven dat de overheveling van de persoonlijke verzorging naar de Zvw lastenneutraal zal plaatsvinden. Als de extra rijksbijdrage wordt afgebouwd moet de overheid dan ook andere compensatiemaatregelen vinden voor zowel burgers als bedrijven. Voor lagere inkomens geldt dat er compensatie wordt verstrekt door middel van de Zorgtoeslag. Betere zorg of toch bezuinigingen? Al deze wijzigingen lijken ingegeven door het verlangen om de zorg voor mensen die dat nodig hebben beter te organiseren. Maar aan al deze maatregelen ligt een behoorlijke bezuinigingsronde ten grondslag. De herziening van de langdurige zorg moet miljarden euro s als bezuiniging opleveren. Het is dan ook de vraag wat de effecten van de herziening zijn op de kwaliteit van de zorg. Samenvattend (financieel): Als gevolg van de herziening van de langdurige zorg zal de nominale premie voor de zorgverzekering in een periode van 5 jaar ongeveer 100 stijgen. Het CPB berekent dat de nominale premie per 2015 gemiddeld ongeveer zal zijn (is in ). Het verplichte eigen risico stijgt per 2015, als gevolg van de overheveling van zorg van de AWBZ naar de Zvw met ongeveer 30 naar 390. Hierbij zijn overige wijzigingen in het pakket nog niet meegenomen. Het kabinet schat in dat de stelselherziening langdurige zorg ervoor zal zorgen dat de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet gedurende de komende 5 jaar totaal 0,5% zal stijgen. De verwachting van het CPB is dat de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet per 2015 van 7,50% naar 7,45%. De premie van de Wlz zal in 2015 ongeveer 10% zijn over de eerste twee belastingschijven. De huidige AWBZ-premie is 12,65%. Om de uitbreiding van de Wmo te bekostigen zullen de loonbelastingtarieven van de eerste twee belastingschijven verhoogd worden. Deze belastingverhoging zou per saldo moeten wegvallen tegen het verlagen van de AWBZ/Wlz-premie.

6 Wijzigingen artikel 13 Zorgverzekeringswet Wetswijziging leidt tot grotere verschillen zorgverzekeringen Groter belang integraal gezondheidsmanagementbeleid door wijziging artikel 13 Zvw De Tweede Kamer stemde op 24 juni 2014 in met een aantal wijzigingen in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Belangrijk in dit wetsvoorstel is de beoogde aanpassing van artikel 13 Zorgverzekeringswet die, na goedkeuring van de Eerste Kamer, per 2016 moet ingaan. Door deze wijziging kunnen zorgverzekeraars de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg aan verzekerden met een naturapolis beperken of zelfs helemaal niet uitkeren. Verzekeraars moeten voor 1 april puliceren op basis van welke criteria zij zorg inkopen voor het daaropvolgende kalenderjaar, voor het eerst dus voor 1 april Tot op heden was het gebruikelijk dat zorgverzekeraars ongeveer 75% tot 80% van nietgecontracteerde zorg vergoeden. Dit betekent dat verzekeraars nog sterker kunnen aansturen op het afnemen van zorg bij zorgaanbieders met wie zij een contract hebben gesloten. Neemt een verzekerde met een naturapolis zorg af bij een aanbieder waarmee geen contract is gesloten, dan kan het zo zijn dat de rekening hiervoor volledig bij de verzekerde zelf wordt gelegd. Ook voor u als werkgever heeft dit verstrekkende gevolgen. Maak zorgkosten onderdeel van integraal gezondheidsmanagementbeleid Een collectief ziektekostencontract is niet zomaar een faciliteit die u aan uw medewerkers aanbiedt. U kunt het gebruiken om zorg te regelen, arbeidsongeschiktheid te verlagen of te verkorten, maar ook om de inzetbaarheid van uw werknemers te verhogen. Met de komst van de gewijzigde Zorgverzekeringswet, doet u er daarom verstandig aan om uw eventuele collectieve zorgregeling goed onder de loep te nemen en zorgkosten mee te nemen in uw totale gezondheidsmanagementbeleid. Dat is belangrijk, aangezien de wijzigingen in de praktijk veel kunnen veranderen. Een van de gevolgen van de aangepaste wet is dat de regio waar uw meeste werknemers wonen, belangrijker wordt bij de selectie van de zorgverzekeraar in een collectieve regeling. Met name als uw werknemers in heel Nederland wonen, is het van belang om goed na te gaan of het personeel geen extra kosten maakt in tijd en/of reisafstand om de benodigde zorg te gebruiken. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld een stuk verder moet reizen om bij een gecontracteerd ziekenhuis te komen, heeft dat gevolgen voor het opnemen van verlof, wat op termijn een extra kostenpost kan worden. Extra kosten Zieke werknemers goed re-integreren is niet alleen een wettelijke plicht voor u als werkgever. Het is ook in uw eigen belang dat dit snel en goed verloopt. De wetswijziging kan het re-integratiebeleid van organisaties beïnvloeden. Bijvoorbeeld als de drempel naar bijvoorbeeld een orthopeed wordt verhoogd omdat werknemers verder moeten reizen voor een behandeling. De wetswijziging kan werkgevers daarnaast op extra kosten jagen. Werknemers die gebruikmaken van zorgaanbieders die niet gecontracteerd zijn door hun zorgverzekeraar, kunnen namelijk financieel in de problemen komen wanneer de zorgverzekeraar de nota niet of slechts gedeeltelijk vergoedt. Deze niet vergoede zorgkosten kunnen uiteindelijk voor rekening van de werkgever komen, zeker als het gaat om zorg die verzuim voorkomt of beperkt. Premieverschillen naturapolis en restitutiepolis vergroot Verzekerden kunnen vooralsnog blijven kiezen voor een restitutiepolis. Wel komt de premie van de naturapolis, als gevolg van de te verwachten selectievere zorginkoop door zorgverzekeraars, ten opzichte van de restitutiepolis waarschijnlijk lager te liggen. Een ander voordeel van een naturapolis is dat de zorgverzekeraar op basis van de wettelijke zorgplicht kan worden aangesproken als de gecontracteerde zorg kwalitatief onvoldoende is. Bij een restitutiepolis is de zorgverzekeraar alleen verplicht de kosten te vergoeden en eventueel te bemiddelen in het verkrijgen van de zorg; de verzekerde is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gekozen zorg. Hoewel de mondigheid van consumenten ook richting zorgverleners toeneemt, blijkt in praktijk dat de meeste verzekerden bij de keuze voor een zorgverlener vooral op afstand en beschikbaarheid letten, in plaats van kwaliteit. Er zijn momenteel ook nog niet veel mogelijkheden om de kwaliteit van zorgverleners objectief te vergelijken. Als wordt gekozen voor een goedkope naturapolis met mogelijk

7 kwalitatief minder goede gecontracteerde zorgverleners, dan zou dat wel eens een slechtere keuze kunnen zijn dan een wat duurdere naturapolis met kwalitatief betere gecontracteerde zorgverleners. Voor werkgevers is het niet altijd even eenvoudig om te beoordelen welke collectiviteit het beste is voor het bedrijf, zeker niet als zorgverzekeraars steeds selectiever zorg inkopen. In de tender voor de nieuwe mantelafspraken voor het zorgcontract zal de WENb/WWb hier scherp naar kijken. Vanuit de Zorgverzekeringswet gaat in 2014 ongeveer 44 miljard om in de zorg. Hiervan wordt 50% opgebracht vanuit de inkomensafhankelijke bijdrage die grotendeels door werkgevers wordt voldaan. De nominale premie betalen werknemers, waarmee ongeveer 45% van de financiering wordt opgebracht. De overige 5% betaalt de overheid. Voor zowel werkgevers als werknemers is een reductie van de zorgkosten daarom van financieel belang. Als zorgverzekeraars er op termijn, met behulp van deze wetswijziging, inderdaad in weten te slagen om gerichter en efficiënter zorg in te kopen, geeft dit financiële voordelen voor beiden. Daarbij is het wel van groot belang dat de kwaliteit van de geleverde zorg, het aanbod van zorgverleners en het aanbod van verschillende varianten zorgpolissen gewaarborgd blijven.

8 Uitspraak kort geding tegen CZ Op 19 juni 2014 heeft de voorzieningenrechter een opmerkelijke uitspraak gedaan in een kort geding dat door een leverancier van hulpmiddelen tegen CZ Zorgverzekeringen was aangespannen. Geschil CZ koopt in 2014 bij 17 zorgverleners hulpmiddelen in. Per 2015 wil CZ de inkoop van hulpmiddelen efficienter en goedkoper regelen. Daarom heeft CZ de inkoopregels gewijzigd en wordt er per 2015 nog maar bij één zorgverlener hulpmiddelen ingekocht. Een leverancier van hulpmiddelen is het hier niet mee eens en is naar de voorzieningenrechter gestapt. Beoordeling rechter De voorzieningenrechter heeft kortweg- geoordeeld dat CZ als uitvoerder van de Zorgverzekeringswet een publiekrechtelijke instelling is, omdat meer dan de helft van de financiering via de overheid komt. Vanuit de vereveningsbijdrage (dat zijn de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en de Rijksbijdrage) komt namelijk ongeveer 55% van de financiering van zorgverzekeraars binnen. De overige 45% komt uit de nominale premie die zorgverzekeraars heffen. Daarnaast kent de Zorgverzekeringswet een aantal publiekrechtelijke waarborgen waar zorgverzekeraars zich aan moeten houden, zoals acceptatieplicht en verbod op premiedifferentiatie. Dit alles is, volgens de rechter, voldoende om CZ als publiekrechtelijke instelling aan te merken. Gevolg Als publiekrechtelijke instelling zou CZ de inkoop van zorg moeten aanbesteden volgens de regels van de Aanbestedingswet. Daarbij moet rekening gehouden worden met alle zorgaanbieders. Een aanbesteding mag niet zodanig van omvang zijn dat (kleine) zorgaanbieders niet mee kunnen doen met de aanbesteding. In dit geval moet CZ de aanbesteding van hulpmiddelen dan ook in gedeelten aanbesteden. De omvang van de zorginkoop is zo groot dat lang niet alle zorgverleners dit volledig zelfstandig aan kunnen. CZ heeft aangegeven tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan. Als deze uitspraak echter stand houdt, betekent dit dat zorgverzekeraars voortaan alle zorginkoop moeten aanbesteden en daarbij dus rekening moeten houden met de omvang van de zorgverleners. Dit betekent een enorme verzwaring van de zorginkoopprocedure van zorgverzekeraars. Relatie met wijziging artikel 13 Zvw De wetswijziging van artikel 13 Zorgverzekeringswet die op 24 juni 2014 in de Tweede Kamer is aangenomen, regelt dat zorgverzekeraars vanaf 2016 de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg aan verzekerden met een naturapolis kunnen beperken of zelfs helemaal niet uitkeren. Dit geeft zorgverzekeraars de mogelijkheid om selectiever zorg in te kopen. De uitspraak van de rechter ten nadele van CZ geeft echter aan dat zorgverzekeraars in het aanbestedingstraject rekening moeten houden met kleine zorgverleners en dus de aanbesteding in delen moet opsplitsen als het te omvangrijk is. Dit zal ervoor zorgen dat het voor verzekeraars weer lastiger wordt om selectiever zorg in te kopen. Het effect van de wetswijziging wordt met deze uitspraak dan ook gedeeltelijk teniet gedaan. Zover is het overigens nog niet, want het is de vraag of de uitspraak in hoger beroep in gehandhaafd blijft.

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet 1 Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden (Stb. 2014, 494). Deze is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

1. Achtergronden stelselwijziging

1. Achtergronden stelselwijziging 1. Achtergronden stelselwijziging 1.1. Doelstelling Wlz In het wetsvoorstel is uitgebreid beschreven wat de doelstelling is van de Wet langdurige zorg (Wlz). 1 Het doel van deze wet is dat ouderen met

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Zó werkt de zorg in Nederland Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015 dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord 3 Medicijn tegen dat knagende gevoel en andere 5 redenen

Nadere informatie

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Zó werkt de zorg in Nederland Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015 dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Inhoudsopgave Voorwoord VvAA 3 Voorwoord De Argumentenfabriek 7 Verantwoording 13 Lijst van

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Zorgupdate Aan Tafel!

Zorgupdate Aan Tafel! Zorgupdate Aan Tafel! ONVZ Informatiebijeenkomsten Jean-Paul van Haarlem - oktober 2012 Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Mobiliteit 3 Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Premiestelling

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Zorgverzekering 2016 Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Einde van het jaar Het einde van het jaar is weer aangebroken en dat betekent dat u weer mag veranderen

Nadere informatie

MEMO. Datum : 18 oktober 2005. : Raad van de gemeente Eemsmond. : College van burgemeester en wethouders

MEMO. Datum : 18 oktober 2005. : Raad van de gemeente Eemsmond. : College van burgemeester en wethouders MEMO Datum : 18 oktober 2005 Aan : Raad van de gemeente Eemsmond Van : College van burgemeester en wethouders Onderwerp : Collectieve ziektekostenverzekering (initiatiefvoorstel PvdA) Aanleiding: Namens

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)? Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)? Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Onderhandelingsresultaat overeengekomen door Per Saldo, ZN en VWS Uitgangspunten: Per 1 januari 2015 worden, indien de wijziging van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2016

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Samenvatting Delta Lloyd biedt in 2016 de volgende basisverzekering aan: Zorgverzekering Restitutie. Hier wordt de rekening

Nadere informatie

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u langdurige zorg nodig? Heeft u langdurige zorg nodig? U leest in deze folder hoe wij u op weg helpen 2017-1 - Datum uitgifte: januari 2017-2 - U heeft langdurige zorg nodig Als u niet langer met ondersteuning van mensen uit

Nadere informatie

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid 11-05-17 Sharon.D H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo 10.1 Het systeem van de zorgverzekeringswet(zvw) De Zvw verplicht iedere ingezetene

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

I N I T I A T I E F V O O R S T E L

I N I T I A T I E F V O O R S T E L I N I T I A T I E F V O O R S T E L Op de bres voor betaalbare collectieve zorg 1. Inleiding Op 1 januari 2006 treedt de nieuwe zorgverzekeringswet in werking. Nu al is duidelijk dat het nieuwe zorgstelsel

Nadere informatie

April 26, 2016 Bernard van den Berg

April 26, 2016 Bernard van den Berg 15-Jul-16 1 Financiële organisatie van het Nederlandse zorgsysteem: Welke gezondheidseconomische principes liggen ten grondslag aan het Nederlandse zorgstelsel? April 26, 2016 Bernard van den Berg Email:

Nadere informatie

ECWGO/U201601142 Lbr: 16/065 CvA/LOGA 16/17

ECWGO/U201601142 Lbr: 16/065 CvA/LOGA 16/17 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) - betreft Collectieve zorgverzekering 2017 Samenvatting ons kenmerk ECWGO/U201601142 Lbr: 16/065

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Hoe lopen de geldstromen in de curatieve zorg?

Hoe lopen de geldstromen in de curatieve zorg? Hoe lopen de geldstromen in de curatieve zorg? Hoe lopen de geldstromen in de curatieve zorg vanuit de burgers? Hoe lopen de geldstromen in de curatieve zorg vanuit de werkgevers en uitkeringsinstanties?

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp Veranderingen in de zorg. Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Het kabinet wil de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend hervormen. De taakverdeling ziet er vanaf 2015 op hoofdlijnen

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg: restitutiepolis en restitutie op naturapolis: wat gaat er veranderen?

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg: restitutiepolis en restitutie op naturapolis: wat gaat er veranderen? NvGZP Utrecht Vergoeding niet-gecontracteerde zorg: restitutiepolis en restitutie op naturapolis: wat gaat er veranderen? Janneke van den Berg-Vervest - jurist VvAA consultants in de gezondheidszorg Inleiding:

Nadere informatie

Informatie zorgverzekeringen per 01-01-2015

Informatie zorgverzekeringen per 01-01-2015 Vera Vreeswijk Logopedist Raadhuisstraat 100C 2406 AH Alphen aan den Rijn tel: 06-57 11 63 70 E-mail: v.vreeswijk@logopedie-alphencentrum.nl www.logopedie-alphencentrum.nl Informatie zorgverzekeringen

Nadere informatie

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Van een klassieke verzorgingsstaat naar een participerende samenleving klonk het vanaf de troon op Prinsjesdag. Dat klinkt best mooi,

Nadere informatie

Transitie Langdurige Zorg

Transitie Langdurige Zorg Transitie Langdurige Zorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg AWBZ in historisch perspectief 1968 Ontstaan van de AWBZ voor langdurige onverzekerbare

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 104 Langdurige zorg 29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning Nr. 199 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de

Nadere informatie

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 34 104 Langdurige zorg 29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning Nr. 199 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

Transities in de zorg voor jeugdigen met een beperking. 4 maart 2015

Transities in de zorg voor jeugdigen met een beperking. 4 maart 2015 Transities in de zorg voor jeugdigen met een beperking 4 maart 2015 Transities Van AWBZ naar: Jeugdwet Zorgverzekeringswet Wet langdurige zorg Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 En ook: invoering

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

3.2 De wereld van transacties

3.2 De wereld van transacties 3.2 De wereld van transacties Voorbeeld: Henk gaat een brommer kopen. Hij heeft hiervoor twee mogelijkheden: 1) Hij koopt een tweedehands brommer via Marktplaats.nl; 2) Hij koopt een tweedehands brommer

Nadere informatie

Over deze gids: inzicht in hoofdlijnen. 1 Wat verandert er in 2016? 3 De kernpunten van ons zorgstelsel: wat u in élk geval zou moeten weten

Over deze gids: inzicht in hoofdlijnen. 1 Wat verandert er in 2016? 3 De kernpunten van ons zorgstelsel: wat u in élk geval zou moeten weten Inhoud Voorwoord Over deze gids: inzicht in hoofdlijnen 1 Wat verandert er in 2016? 2 Overstappen van zorgverzekeraar: hoe doet u dit, en tot welke datum kan dat precies? 3 De kernpunten van ons zorgstelsel:

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Presentatie op zaterdag 2 november Gabie Conradi, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inleiding Maatschappelijke en politieke trends:

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44403 9 december 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 december 2015, kenmerk 873674-144431-Z,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Specifieke Zorgrapportage VGZ. Uw collectieve zorgverzekering in 2016

Specifieke Zorgrapportage VGZ. Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Specifieke Zorgrapportage VGZ Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Samenvatting Een belangrijk verschil ten opzichte van 2015 is dat VGZ in haar basisverzekering Goede Keuze het vergoedingspercentage

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

Ontwikkelingen in Zorg, Welzijn en Wonen

Ontwikkelingen in Zorg, Welzijn en Wonen Ontwikkelingen in Zorg, Welzijn en Wonen Voorzitter commissie Zorg, Welzijn en Wonen NVOG/KNVG Vereniging van DSM gepensioneerden s-hertogenbosch, 11 april 2017 Vergrijzing in Nederland Bevolkingsopbouw

Nadere informatie

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen!

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Klik op een van de kwadranten voor meer informatie Klik op de cirkel Zorgstelsel voor een totaaloverzicht WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

ZORGINKOOP PRESENTATIE

ZORGINKOOP PRESENTATIE ZORGINKOOP PRESENTATIE voor Themadag CNV in Nijkerk Woensdag 25 mei 2016 door Sabrina Weij Zorginkoper / Relatiebeheerder Care Inhoud presentatie Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW Transities / overhevelingen

Nadere informatie

Vergoeding van onze hulpmiddelen

Vergoeding van onze hulpmiddelen Vergoeding van onze hulpmiddelen De medische hulpmiddelen die Focal levert worden in in het algemeen vergoed. Vergoeding kan evenwel vanuit verschillende bronnen plaats vinden. Vanuit welk wettelijk recht

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Perspectief van de zorgverzekeraar

Perspectief van de zorgverzekeraar Perspectief van de zorgverzekeraar Bart Benraad, programmamanager dure geneesmiddelen - Zorgverzekeraars Nederland UMCG/Healthwise voorjaarssymposium - Dure Medicijnen 31 mei 2017 Even voorstellen verkort

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Wat is een persoonsgebonden budget?

Wat is een persoonsgebonden budget? Wat is een persoonsgebonden budget? Rechtsverhoudingen rondom een ongrijpbaar begrip Olaf Kwast 28 november 2016 https://wetgevingswerken.nl/blog/2016/11-28 Het persoonsgebonden budget (pgb) staat sinds

Nadere informatie

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014

Memo. Aan : Van : N.M. Hazelzet. Onderwerp : Wtcg en CER. Datum : 30 juli 2014 Memo Aan : Van : N.M. Hazelzet Onderwerp : Wtcg en CER Datum : 30 juli 2014 Inleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie eigen risico (CER) worden afgeschaft.

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

IMPACT VAN VOORGENOMEN HERVOR- MINGEN VAN LANGDURIGE ZORG

IMPACT VAN VOORGENOMEN HERVOR- MINGEN VAN LANGDURIGE ZORG IMPACT VAN VOORGENOMEN HERVOR- MINGEN VAN LANGDURIGE ZORG VFP ZORG Drs. John Beier is zelfstandig trainer op het gebied van Zvw, Awbz, Wmo en pensioen Een van de snelst groeiende organisaties binnen de

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

De contracten voor CZ en VGZ blijven voor 2016 bestaan onder de naam SKAG : Samenwerkende KBO afdelingen in Gelderland.

De contracten voor CZ en VGZ blijven voor 2016 bestaan onder de naam SKAG : Samenwerkende KBO afdelingen in Gelderland. Zorgverzekering 2016 Collectiviteitscontracten 2016 KBO Gelderland heeft gesprekken gehad met de zorgverzekeraars CZ en VGZ. De samenwerking is geëvalueerd en er zijn afspraken gemaakt voor het komende

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen Aartjan ter Haar Van: vcp@nieuwsbrief.programmavcp.nl namens Aandacht voor iedereen Verzonden: woensdag 8 mei 2013 14:17 Aan: Aartjan ter Haar Onderwerp: Aandacht voor

Nadere informatie

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt:

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt: Zorgverzekering Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg WMO - GEMEENTE Is het al officieel dat de Wmo ingaat op 1 januari 2015? Ja, met dien verstande dat 2015 een overgangsjaar wordt. Verandert het recht op

Nadere informatie