Verslag marktconsultatierondes Wmo 2015 Maassluis-Vlaardingen-Schiedam 3 en 10 juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag marktconsultatierondes Wmo 2015 Maassluis-Vlaardingen-Schiedam 3 en 10 juni 2014"

Transcriptie

1 Verslag marktconsultatierondes Wmo 2015 Maassluis-Vlaardingen-Schiedam 3 en 10 juni 2014 Inleiding en presentaties In de ochtend van 3 juni is een sessie gehouden met de aanbieders uit de sector Verzorging en Verpleging, s middags is deze sessie herhaald voor de sector gehandicaptenzorg. Op 10 juni zijn aanbieders verwelkomd die in 2014 geen contract hebben met zorgkantoor DSW. Alle sessies stonden onder dagvoorzitterschap van Corine Vreugdenhil (Zorgkantoor DSW). In het welkomstwoord heeft Rob van de Water (Directeur ROGplus) uitgelegd dat het inkoopproces van de maatwerkvoorzieningen (2 e lijn) onder verantwoordelijkheid van ROGplus wordt uitgevoerd, in nauwe samenwerking met Bureau Inkoop MVS en zorgkantoor DSW. De plenaire bijeenkomst is bedoeld om het inkoopproces te initiëren. De presentaties gegeven door zorgkantoor DSW en Bureau inkoop MVS zijn op de website van ROGplus gepubliceerd. De scope van de deze dag is beperkt. We hebben het NIET over de jeugdzorg, en evenmin over de Wet langdurige zorg (WLZ) of de Zorgverzekeringswet (ZVW), hoewel deze voor zorgaanbieders natuurlijk wel van invloed kunnen zijn. Belangrijke uitgangspunten Ingezet wordt op contracten voor 1 jaar, omdat 2015 wordt gezien als het jaar van transitie en pas daarna (vanaf 2016) de échte transformatie kan plaatsvinden. Het streven is om cliënten bij hun bestaande zorgaanbieder te handhaven, maar de keuze hiervoor ligt bij de cliënt. Hierom kiezen we voor contracten zonder afnameverplichting of budgetgarantie (raamcontracten) De bezuiniging die in 2015 gerealiseerd moet worden is 15% ten opzichte van het budget Deze bezuiniging kan gedeeltelijk op prijs / kosten (P) worden gerealiseerd, en gedeeltelijk op omvang / volume (Q). In het kader van vermindering van administratieve lasten zal ook op het gebied van verantwoordingsinformatie aansluiting worden gezocht naar standaarden zoals iwmo (afgeleide standaard van de AW319 declaratiestandaard in de AZR) Beantwoording van de gestelde vragen. Besparingen: Waar komt de 15% vandaan? Hoe is deze opgebouwd Waarom is voor dit percentage gekozen en niet voor bijvoorbeeld 11% (uit de meicirculaire)? Gemeenten bepalen zelf de besparingsopdracht. De exacte financiële consequenties voor individuele gemeenten verschillen. Bovendien hebben de gemeenten naast de bezuiniging op begeleiding in 2015 ook nog andere taakstellingen in de Wmo-uitvoering, zoals de korting op hulp bij het huishouden. Daarnaast zetten de gemeenten in op het versterken van de 0 e en 1 e lijns ondersteuning waar financiële middelen op ingezet moeten worden. Heeft de 15% korting zowel betrekking op nieuwe als oude cliënten? Besparing geldt over het geheel. Waar is het budget op gebaseerd? Bezuiniging van 15% is op het totale budget gebaseerd, op ene aspect zal meer bezuinigd worden als op de ander. Waar wordt de besparing vandaan gehaald? Vanuit de P of de Q?

2 Onderaan de streep moet de bezuiniging gehaald worden. Of deze in de P of in de Q te realiseren is ligt aan de situatie. Inkoopproces en -model Kun je iets vertellen over het inkoopmodel? Er is geen keuze gemaakt voor een specifieke vorm. Het geeft raakvlakken met het Zeeuws model is genoemd, sociaal contracteren en bestuurlijk aanbesteden. Uit elk van de modellen worden elementen overgenomen, maar hier wordt door de werkgroep geen etiket opgeplakt Wordt er voor het inkoop proces gekozen voor Bestuurlijk Aanbesteden? Het heeft veel weg van Bestuurlijk Aanbesteden, maar willen er geen exact label op plaatsen. Het is in ieder geval geen traditioneel aanbestedingsproces. Hoe wordt de inkoop vorm gegeven? Wordt het per sector (V&V, GZ en GGZ) aanbesteed? Nee, er komt 1 inkoopdocument, dit wordt niet per sector aanbesteed. De sessies per sector zijn uit praktische en logistieke overwegingen georganiseerd. Komen er drie bestekken, V&V, GZ en nieuwe aanbieders? Er komt één bestek voor alle aanbieders en alle producten en diensten. Voor zowel bestaande als nieuwe aanbieders gelden dezelfde voorwaarden. Beeld bij hoe het bestek verdeeld zal worden, bijvoorbeeld in percelen? Vraagstelling wordt in één document uitgevraagd. Mogelijk wel verschillende productgroepen genoemd waarop kan worden ingeschreven. Vindt er eenheid plaats in de wijze van uitvraag, producten tussen de 3 gemeenten? Dit zijn zaken die worden opgenomen in het inkoopdocument. Op basis van de individuele gesprekken zal worden geconcretiseerd welke producten worden be- en omschreven. De inkoop wordt voor die drie gemeenten uitgevoerd. Worden de signalen die worden afgegeven meegenomen naar het bestuur van de gemeente De signalen worden meegenomen en teruggekoppeld richting het bestuur. Wordt er ingekocht op basis van Nza productcodes in 2015? Zodat de voortgang wordt geborgd en dat 2015 nog veel lijkt op het oude? De Nza productcodes zullen worden ingeperkt en er zullen soortgelijke productgroepen worden benoemd. Op basis hiervan zal de inkoop plaatsvinden. Hoe gaat er ingekocht worden? Wordt momenteel gekeken of het aantal prestaties ingeperkt kunnen worden i.t.t. AWBZ. Er zal worden uitgevraagd op P x Q. Producten zullen in eerste instantie vooral lijken op wat het was. In 2016 vooral transformatie. Angst wordt uitgesproken dat aanbesteden veel papierwerk wordt. Administratieve lasten zullen worden beperkt. De werkwijze als in traditioneel aanbesteden zal het niet zijn. Hierdoor wordt het papierwerk minder belastend, wat het gemakkelijker moet maken voor de zorgpartijen. We kunnen aangegeven dat ten opzicht van de aanbesteding WMO 2008 een papierreductie plaats vind van 80%. Verzoek om ruimte in te richten voor maatwerk. Als er dichtgetimmerde producten zijn met een vaste bijpassende prijzen, dan staat dit innovatie in de weg. Er moet een prikkel worden ingebouwd om de innovatie te stimuleren om hiermee kosten te kunnen besparen. Belangrijk om ook de bestaande aanbieders te betrekken bij innovatie Ten aanzien van de vragenlijst; wat is de bedoeling van de beantwoording? De vragen dienen als richting voor het gesprek dat individueel plaats zal gaan vinden. Het is de bedoeling dat de vragen niet enorm uitgebreid beantwoord zullen worden. Het is de bedoeling dat wij een beeld krijgen van de stand van zaken binnen uw organisatie. Wij zien graag dat u hierin benoemt waar wij kennis van moeten hebben ten aanzien van knelpunten en mogelijkheden ten aanzien van besparingen.

3 Voor de individuele gesprekken is het gewenst om de inhoud van het inkoopdocument beschikbaar te stellen, zodat hier direct al input op geleverd kan worden tijdens de individuele gesprekken. Het inkoopdocument wordt niet tussentijds beschikbaar gesteld. Wordt er ten aanzien van de eerste vraag uit de vragenlijst bedoeld eigen, of gemeente meerjaren beleid. Eigen meerjarenbeleid van de zorgaanbieder. Is GGZ-c alle GGZ, dus onafhankelijk van het ZorgZwaartepakket? Ja alle GGZ zonder behandeling Wat gebeurt er met de input van deze consultatie in het inkoopdocument: wordt gewogen om mee te nemen Suggestie om binnen inkoopdocument onderscheid te maken in doelgroepen, zodat er specifiek ingeschreven kan worden. Suggestie: Keuzevrijheid bij de cliënt. N.a.v. keukentafel gesprek een voucher meegeven voor een "X" bedrag vrije keuze voor zorgaanbieder. Organisatie heeft hiervoor een model geschreven, is ook in de beantwoording van de vragen opgenomen Angst: zorg wordt gereguleerd binnen de markt ipv echte vrije keus aanbieders. Aanbieder begeleiding hoeft niet dezelfde te zijn als HH aanbieder Tip: kijk inkoopdocument Smallingerland. Hierbij is vooruitstrevend gehandeld. Tip: kijk inkoopdocument van Rotterdam. Hierbij worden arrangementen uitgevraagd voor verschillende doelgroepen. Een aanbieder kan zich inschrijven (als hoofdaannemer) voor een totaal arrangement. Verantwoording en sturing Aansluiting landelijke formats VWS; is dit iwmo? Klopt. DSW heeft deelgenomen aan de pilot. De planning op dit gebied zal worden medegedeeld via de website Verantwoording Landelijke werkgroep voor AWBZ standaarden voor wat betreft verantwoording. ROGplus zal hierbij aansluiten. Planning voor wat betreft de uitrol van dit systeem is nog niet bekend, maar dit wordt nog bekend gemaakt. Op gemerkt wordt dat als de uitrol pas in oktober 2014 is, dit laat is. Hoe gaat de gemeente outcome financiering inrichten? Voor het jaar 2015 zal dit nog niet aan de orde zijn. Dit is een gewenste situatie voor de toekomst. Tip: Behoud PGB om keuzevrijheid zonder 10-uur grens, anders zijn vrije keuzen niet mogelijk Pleit voor gespecialiseerde professional (vb autisme) Realiseren dat bij een bepaalde doelgroep (psychiatrische grondslag) stabilisatie al een resultaat is. Hierbij dient rekening te worden gehouden bij het meten van outcome. Let op bij het opleggen van outcome sturing. Als het resultaat "verplicht" wordt gesteld, kan dit beklemmend werken en wordt het resultaat mogelijk helemaal niet bereikt

4 Hoe vindt er sturing plaats als er straks meerdere zorgaanbieders rondom een cliënt actief zijn? Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over. Stip op de horizon is 1 gezin, is 1 plan, is 1 regisseur. Voor 2015 is dit nog niet realistisch. Na deze periode zal hier meer aandacht op liggen, Het herindicatieproces kan en moet hieraan bijdragen. In hoeverre wordt er in het inkoopdocument rekening gehouden met de sturing van de zorgaanbieders rondom 1 cliënt? Lastig te bepalen. Voor eerste jaar vooral aandacht op transitie. Om sturing op resultaat te bewerkstelligen is het noodzakelijk een bepaalde vorm van samenwerking tussen de zorgaanbieders te realiseren. faciliteer de samenwerking van zorgaanbieders, inkoopdocument zal dit moeten ondersteunen sturen op outcome moet wel inde vorm van hoofdaannemerschap en onderaannemers om resultaat te bereiken. anders kun je niemand aanspreken. Hoe maak je de individuele uitkomst van een partij inzichtelijk op het moment dat je gebruik maakt van outcome sturing? Dit moet nog verder worden uitgekristalliseerd. Is nog geen beslissing op genomen op dit moment. Nieuwe toetreders Nieuwe zorgaanbieders worden genoemd. Waarom i.v.m. alle veranderingen die al plaatsvinden? Welke nieuwe aanbieders zijn dit? Het contracteren van nieuwe zorgaanbieders is geen doel op zich, maar willen nieuwe aanbieders de kans geven. Met nieuwe aanbieders bedoelen we ook aanbieders die wel al in de regio actief zijn maar nu geen contract hebben bij zorgkantoor DSW, bijvoorbeeld onderaannemers of vanuit een PGB. Vanuit de innovatiegedachte en vergroting van het speelveld wordt gekozen voor kans voor nieuwe aanbieders. Waarom al nieuwe aanbieders in 2015? Standpunt vanuit het college, nieuwe aanbieders de kans te geven. Is er een beeld hoeveel nieuwe aanbieders toe mogen/kunnen treden? Er wordt gekozen voor vermindering van de administratieve lasten, dit zorgt ervoor dat nieuwe aanbieders die voldoen in principe in aanmerking komen voor een overeenkomst. Het aantal nieuwe aanbieders is niet te benoemen. Er zijn geen minimum of maximum aantallen afgegeven. Ook niet voor wat betreft budget. In hoeverre worden cliënten leidend? Zorgaanbieders die voldoen aan de gestelde eisen krijgen een overeenkomst. Aanbieders met een overeenkomst zijn beschikbaar voor de cliënten. De cliënt heeft vervolgens keuzevrijheid. Overgangsrechten en bestaande afspraken Hoe ziet de gemeente de omgang met leegstand van aanbieders? Vanuit praktische overweging zal gekeken worden hoe zo zinvol mogelijk gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare mogelijkheden (bestaande structuren). De gemeente heeft hier nog geen visie over uitgesproken. Wel wordt er in het kader van het convenant met zorgkantoor DSW uitspraak gedaan over optimaal gebruik maken van aanwezige voorzieningen (gebouwen). Kan de gemeente (bestuur) een visie uitspreken over de lange termijn van omgaan met huidige infrastructuur? Staat genoteerd en wordt doorgegeven. Valt overgangsrecht ook onder deze inkoop: Ja

5 Planning Kunnen er concretere data worden afgegeven in het kader van de vakantie? Data individuele gesprekken zijn reeds ingepland. Verdere data zullen z.s.m. volgen. Publicatie datum in augustus is ruim, is hierover al meer duidelijkheid? Exacte datum kan nog niet worden genoemd. Willen ons houden aan de planning, maar zijn voor een deel ook afhankelijk van de besluitvorming van de colleges. Stel gemeente publiceert 3e week van augustus, hoeveel tijd krijgt een inschrijver om een offerte in te dienen? We willen een redelijke termijn bieden. Vanuit aanbestedingen is dit veelal 40 kalenderdagen tussen publicatie en inschrijvingen. Om een kwalitatief goede inschrijving te doen zal een aanbieder tijd nodig hebben. Hoeveel tijd is hiervoor gereserveerd? Tussen moment dat aanbieders het inkoopdocument beschikbaar hebben en de gemeenten besluit nemen op de gunning zal circa 6 weken zitten. Kan de planning wat gerekt worden in verband met de vakantie-periode? Gezien de tijdskrapte, ingangsdatum 1 januari, is er geen ruimte om rekening te houden met de vakantieperiode. De planning is deels gebaseerd op het inkoopproces van de voorgaande jaren zoals het Zorgkantoor dit heeft ingericht. Toekomst, pilots en innovatie Wat gebeurt er na 2015? Afhankelijk van de ontwikkelingen zal blijken hoe het landschap er na 2015 uitziet en welke afspraken ten aanzien van inkoop zullen worden gemaakt. Wat wordt er gedaan met de pilots die in het verleden zijn uitgevoerd? Pilots zijn met wisselend succes uitgevoerd. Alle input vanuit de verschillende organisaties en ervaringen opgedaan met de pilots zal meegenomen worden in het proces van inkoop. Zorgaanbieders hebben het gevoel dat zij niet gehoord zijn in de uitvoering van de pilots. Is veel tijd en zorg gestopt in de uitvoering hiervan. Het is niet geheel duidelijk wat de resultaten hiervan zijn. Er is gebleken dat de communicatie hieromtrent niet goed verloopt. Partijen weten van elkaar niet van het bestaan van de diverse pilots. Dit zal worden teruggekoppeld aan de verantwoordelijken voor de pilots. Wat wordt er gedaan met pilots die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden? De input uit al deze pilots worden meegenomen bij de nieuwe werkwijze. Vanuit de signalen van de zorgaanbieders zal extra aandacht worden gevraagd voor de resultaten van pilots bij de invulling van het aanbestedingsdocument. Er worden 2 sporen gelopen. Enerzijds transitie, anderzijds transformatie. Waarom worden de zorgaanbieders (nog) niet uitgedaagd om deel uit te maken van de transformatie. Innovatie komt niet alleen van nieuwe aanbieders, zorg ervoor dat in de individuele gesprekken ook innovatie wordt getoond. Ruimte creëren in het bestek om domein overstijgend te kunnen acteren. Hierdoor is integraal werken mogelijk (1gezin = 1 plan = 1regisseur). Dit zou bijvoorbeeld vorm gegeven kunnen worden als een apart perceel voor innovatie in het aanbestedingsdocument. Wordt toekomstgericht handelen, naar 2016, beloond? Of wordt in 2015 alleen transitiegedachte beloond? Tip om hier aandacht aan te besteden in het inkoopdocument. Wanneer er naar gevraagd wordt, dan zullen de partijen hier ook invulling aan geven. Er zal in het inkoopdocument aandacht worden besteed aan een beloning voor transformatiegedachte. In welke vorm, dat is nog niet duidelijk. Mogelijk in de vorm van een bonus, of een specifiek innovatie perceel.

6 Tip: doe dat, bouw het nu alvast in. Wanneer zijn de beleidsregels gereed t.a.v. eigen bijdrage. Vanaf dat moment is namelijk communicatie met cliënten wenselijk. Naar verwachting zal in het derde kwartaal hierover meer duidelijk worden gegeven. Zodra dit bekend is wordt dit gecommuniceerd via ROGplus met de aanbieders/ cliënten. Terugkoppeling van de pilots. Begin juli zal een centrale bijeenkomst worden gehouden met de aanbieders waarin ondermeer terugkoppeling zal plaatsvinden van de pilots. Pilots met aantoonbare meerwaarde worden beschouwd als innovaties en krijgen een plaats in het inkoopdocument (zie hieronder). Is er ruimte voor innovatie in 2015 en kan dit apart worden benoemd in het inkoopdocument? Ja, in het inkoopdocument zal naast de huidige producten ruimte gemaakt worden voor innovatie. Vervoer Hoe vindt vervoer plaats binnen de regio? Er wordt naar gestreefd cliënten dichtbij dagbestedingslocatie plaats te laten vinden, om vervoersbewegingen te beperken. Binnen de 3 gemeenten is het mogelijk om vervoer van en naar locatie plaats te laten vinden. Hoe ziet de gemeente het vervoer; intern via de aanbieder, of een vaste partij voor vervoer? Hierover is nog geen beslissing genomen. Voor de korte termijn zal er geen wijziging worden doorgevoerd in de vorm van vervoer. Toeleiding, wijkteams en subsidies Hoe verhoudt dit proces zich tot Publiek Private Samenwerking tussen gemeente Schiedam en Incluzio? De invulling van de wijkteams is nog niet definitief besloten binnen de drie gemeenten. Hierover is op dit moment nog niet veel te vertellen. Waarom wordt er gestart met de opzet van de wijkteams en zijn de zorgpartijen hierbij niet geïnformeerd? Dit is onderdeel van de transformatie. Voor 2015 wordt alleen de transitie gevraagd. Hoe sluiten we als zorgaanbieders hier op aan? Zie antwoord op vraag hierboven Is er al duidelijkheid over hoe de toegang wordt vormgegeven, zodat de wijze van indicering van nieuwe cliënten helder wordt? Hierover is op dit moment nog niks te zeggen. De gemeenten moeten hier nog definitief op besluiten. Is er zicht op de behoefte bij de sociale wijkteams? Er wordt mee geëxperimenteerd via proeftuinen. Een definitieve beslissing hierover is nog niet genomen. De invulling van de sociale wijkteams is een lokale keuze van de verschillende gemeenten. Meer informatie is hierover op dit moment niet te geven. Worden er nog altijd WMO subsidies verstrekt door de gemeenten? De inkoopwerkgroep houdt zich bezig met de inkoop van maatwerkvoorzieningen. Subsidies worden per afzonderlijke gemeente geregeld. Valt open inloop ook onder de inkoop van maatwerkvoorzieningen? Nee, dit valt onder andere vorm van inkoop. Huishoudelijke hulp onderdeel van het inkoopdocument? Nu niet, maar na aflopen contract wel

7 Informatievoorziening en communicatie Hoe en wanneer vindt de informatie voorziening richting cliënten plaats. Verzoek om zorgpartijen hier vooraf over te informeren en betrekken. Volgens planning gegevensoverdracht staat de informatie voorziening richting cliënten gepland rond augustus. De essentie van de boodschap zal zijn dat er getracht wordt vernieuwingen door te voeren, maar dat deze in 2015 nog minimaal plaats zal vinden. Er zal afstemming plaatsvinden met de zorgaanbieders. Tevens zal er aansluiting gezocht worden met de brieven van VWS die landelijk worden verstuurd. Wordt in de informatie voorziening naar cliënten ook gecommuniceerd over de eigen bijdrage? Dit zal pas eind van het jaar plaatsvinden, daar is nu nog geen duidelijkheid over. Advies om communicatie pas plaats te laten vinden als er duidelijkheid is over het gehele pakket aan veranderingen van voor de cliënt. Communicatie naar burgers, de tijd begint te dringen, zeker als er grote veranderingen plaats gaan vinden. De zorgaanbieders willen hierin ook graag een rol in spelen/bij betrokken worden. Hoe wordt straks omgegaan met zorg dat op die op dit moment vanuit andere Zorgkantoren wordt geleverd/gefinancierd? De gegevens van deze cliënten zijn momenteel niet beschikbaar. Via de nieuwe Vektis cijfers kunnen deze gegevens als het goed is inzichtelijk worden gemaakt. Het woonplaatsbeginsel is leidend, niet de fysieke vestigingsplaats van de aanbieder/locatie. Contact gedurende de aanbestedingsprocedure Op welke wijze zullen de partijen contact hebben met elkaar en met de gemeente (ROGplus)? Zo efficiënt mogelijk, ook op basis van de behoefte. Waar mogelijk zal zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden via de website van ROGplus. Kan er een notificatie worden ingesteld Niet geautomatiseerd, maar dit zal handmatig plaatsvinden op het moment dat hier de adressen voor worden afgegeven. Verschil tussen TenderNed en de website van ROGplus? TenderNed is de landelijke marktplaats voor overheidsopdrachten. Op de ROGplus website vindt informatievoorziening voor ontwikkelingen op NWN-niveau plaats. Onder Inkoop WMO Link naar TenderNed is op de website van ROGplus te vinden. Hoe borg je de afstemming tussen de verschillende domeinen? Er wordt daar waar mogelijk afstemming gezocht bij de inkoop van de verschillende producten/productgroepen. Aansluiting op de Jeugdwet, hoe is dit geregeld? Let op de overgang van jongeren van 17 naar 18 jaar. Maatschappelijke opvang voor jongeren, is hier speciale aandacht voor. Advies om deze doelgroep als apart perceel op te neme. In het eerste jaar transitie, hierdoor zal de nadruk minder op de overgang en de koppeling met de Jeugdwet liggen. Na deze periode zal er aandacht zijn voor de koppeling en de overgang van de verschillende Maak koppeling met de Jeugdwet en zorg voor integraliteit binnen de verschillende dienstverleningen; bijvoorbeeld begeleiding en huishoudelijke hulp. Afstemming en aansluiting is belangrijk en mogelijk. Hoe zal de communicatie met de aanbieders verlopen (tafels, digitaal, etc.) Er zijn momenteel 3 bijeenkomsten geweest. Er zullen nog meerdere individuele gesprekken plaatsvinden. Verder zullen de beschikbare documenten openbaar worden gepubliceerd i.h.k.v. de transparantie.

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 4 2.1 De Wmo 2007 4 2.2 De Wmo 2015 4 2.3 Wmo cliënten 5 3 Visie, uitgangspunten en beleidskeuzes binnen het Westerkwartier

Nadere informatie

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014 Niet zorgen voor, maar zorgen dat Juni 2014 Kadernota: Wet WMO 2015 INHOUD Samenvatting: Top 12 kaders Wmo 2015 1. Inleiding 2. Analyse 2.1 Wat betekent de Wmo 2015 voor de inwoners? 2.2 Wat betekent de

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Grip op nieuwe taken van Leiden

Grip op nieuwe taken van Leiden Grip op nieuwe taken van Leiden Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Grip op nieuwe taken van Leiden dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie inkoop Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen GGZ Oost-Veluwe 2015

Uitgangspuntennotitie inkoop Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen GGZ Oost-Veluwe 2015 Uitgangspuntennotitie inkoop Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen GGZ Oost-Veluwe 2015 Inkoop MO en BW 31-3-2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Regionale contractering, lokale uitvoering... 5

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Nota van Inkoop Wmo en Jeugd

Nota van Inkoop Wmo en Jeugd Nota van Inkoop Wmo en Jeugd Samenwerkende gemeenten regio Rivierenland 12 augustus 2014 Nota van Inkoop Wmo en Jeugd Inhoud Pagina 1. Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Leeswijzer 1 2. Uitgangspunten 2

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Regionaal. transitiearrangement

Regionaal. transitiearrangement Regionaal transitiearrangement transitiearrangement samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond, 31 oktober 2013 2 Voorwoord Voor u ligt het transitiearrangement van de samenwerkende gemeenten jeugdhulp

Nadere informatie

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland September 2014 1 2 Voorwoord De decentralisatie Wmo komt in rap tempo naderbij. Op 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Strategie sturing en opdrachtgeverschap 3 decentralisaties: lokale inkoop

Strategie sturing en opdrachtgeverschap 3 decentralisaties: lokale inkoop Strategie sturing en opdrachtgeverschap 3 decentralisaties: lokale inkoop 1. Aanleiding Op 1 januari 2015 worden taken inzake AWBZ, jeugdzorg en participatie gedecentraliseerd naar gemeenten toe. Deze

Nadere informatie

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013 Eindrapport Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein 12 november 2013 Rekenkamercommissie Medemblik Opmeer 1 Voorwoord Waarom is dit rapport van belang, wat is de toegevoegde

Nadere informatie

Verbinding wijkverpleging en sociaal domein

Verbinding wijkverpleging en sociaal domein Verbinding wijkverpleging en sociaal domein Afspraken over de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Utrecht, 23 februari 2015 GV325/eindrapport Andersson Elffers Felix Maliebaan 16 postbus 85198 3508

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis

Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 2 Uitkomsten meicirculaire 6 3 Uitkomsten marktverkenning 7 4 Het financieel kader 8 4.1 Deelfonds sociaal domein

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

De route naar de antwoorden in het sociaal domein

De route naar de antwoorden in het sociaal domein De route naar de antwoorden in het sociaal domein Onderzoeksaanbod 2014-2015 onderzoek 2 Inhoudsopgave Introductie.... 5 Overzicht onderzoeksaanbod sociaal domein... 6 Hoofdstuk 1 - Zicht op prestaties...

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein 2015

Decentralisaties Sociaal Domein 2015 A gemeente Eindhoven Decentralisaties Sociaal Domein 2015 WIJeindhoven: landingsbaan voor de drie decentralisaties Mens & Maatschappij I.s.m. de sectoren Werk en Zorg & Inkomen Oktober 2013 mda/qc13018010

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1 Leeswijzer

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Huidige situatie in de gemeente 4 Nieuwe gemeentetaken voor mensen met een beperking 4 Hoe

Nadere informatie