Verslag marktconsultatierondes Wmo 2015 Maassluis-Vlaardingen-Schiedam 3 en 10 juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag marktconsultatierondes Wmo 2015 Maassluis-Vlaardingen-Schiedam 3 en 10 juni 2014"

Transcriptie

1 Verslag marktconsultatierondes Wmo 2015 Maassluis-Vlaardingen-Schiedam 3 en 10 juni 2014 Inleiding en presentaties In de ochtend van 3 juni is een sessie gehouden met de aanbieders uit de sector Verzorging en Verpleging, s middags is deze sessie herhaald voor de sector gehandicaptenzorg. Op 10 juni zijn aanbieders verwelkomd die in 2014 geen contract hebben met zorgkantoor DSW. Alle sessies stonden onder dagvoorzitterschap van Corine Vreugdenhil (Zorgkantoor DSW). In het welkomstwoord heeft Rob van de Water (Directeur ROGplus) uitgelegd dat het inkoopproces van de maatwerkvoorzieningen (2 e lijn) onder verantwoordelijkheid van ROGplus wordt uitgevoerd, in nauwe samenwerking met Bureau Inkoop MVS en zorgkantoor DSW. De plenaire bijeenkomst is bedoeld om het inkoopproces te initiëren. De presentaties gegeven door zorgkantoor DSW en Bureau inkoop MVS zijn op de website van ROGplus gepubliceerd. De scope van de deze dag is beperkt. We hebben het NIET over de jeugdzorg, en evenmin over de Wet langdurige zorg (WLZ) of de Zorgverzekeringswet (ZVW), hoewel deze voor zorgaanbieders natuurlijk wel van invloed kunnen zijn. Belangrijke uitgangspunten Ingezet wordt op contracten voor 1 jaar, omdat 2015 wordt gezien als het jaar van transitie en pas daarna (vanaf 2016) de échte transformatie kan plaatsvinden. Het streven is om cliënten bij hun bestaande zorgaanbieder te handhaven, maar de keuze hiervoor ligt bij de cliënt. Hierom kiezen we voor contracten zonder afnameverplichting of budgetgarantie (raamcontracten) De bezuiniging die in 2015 gerealiseerd moet worden is 15% ten opzichte van het budget Deze bezuiniging kan gedeeltelijk op prijs / kosten (P) worden gerealiseerd, en gedeeltelijk op omvang / volume (Q). In het kader van vermindering van administratieve lasten zal ook op het gebied van verantwoordingsinformatie aansluiting worden gezocht naar standaarden zoals iwmo (afgeleide standaard van de AW319 declaratiestandaard in de AZR) Beantwoording van de gestelde vragen. Besparingen: Waar komt de 15% vandaan? Hoe is deze opgebouwd Waarom is voor dit percentage gekozen en niet voor bijvoorbeeld 11% (uit de meicirculaire)? Gemeenten bepalen zelf de besparingsopdracht. De exacte financiële consequenties voor individuele gemeenten verschillen. Bovendien hebben de gemeenten naast de bezuiniging op begeleiding in 2015 ook nog andere taakstellingen in de Wmo-uitvoering, zoals de korting op hulp bij het huishouden. Daarnaast zetten de gemeenten in op het versterken van de 0 e en 1 e lijns ondersteuning waar financiële middelen op ingezet moeten worden. Heeft de 15% korting zowel betrekking op nieuwe als oude cliënten? Besparing geldt over het geheel. Waar is het budget op gebaseerd? Bezuiniging van 15% is op het totale budget gebaseerd, op ene aspect zal meer bezuinigd worden als op de ander. Waar wordt de besparing vandaan gehaald? Vanuit de P of de Q?

2 Onderaan de streep moet de bezuiniging gehaald worden. Of deze in de P of in de Q te realiseren is ligt aan de situatie. Inkoopproces en -model Kun je iets vertellen over het inkoopmodel? Er is geen keuze gemaakt voor een specifieke vorm. Het geeft raakvlakken met het Zeeuws model is genoemd, sociaal contracteren en bestuurlijk aanbesteden. Uit elk van de modellen worden elementen overgenomen, maar hier wordt door de werkgroep geen etiket opgeplakt Wordt er voor het inkoop proces gekozen voor Bestuurlijk Aanbesteden? Het heeft veel weg van Bestuurlijk Aanbesteden, maar willen er geen exact label op plaatsen. Het is in ieder geval geen traditioneel aanbestedingsproces. Hoe wordt de inkoop vorm gegeven? Wordt het per sector (V&V, GZ en GGZ) aanbesteed? Nee, er komt 1 inkoopdocument, dit wordt niet per sector aanbesteed. De sessies per sector zijn uit praktische en logistieke overwegingen georganiseerd. Komen er drie bestekken, V&V, GZ en nieuwe aanbieders? Er komt één bestek voor alle aanbieders en alle producten en diensten. Voor zowel bestaande als nieuwe aanbieders gelden dezelfde voorwaarden. Beeld bij hoe het bestek verdeeld zal worden, bijvoorbeeld in percelen? Vraagstelling wordt in één document uitgevraagd. Mogelijk wel verschillende productgroepen genoemd waarop kan worden ingeschreven. Vindt er eenheid plaats in de wijze van uitvraag, producten tussen de 3 gemeenten? Dit zijn zaken die worden opgenomen in het inkoopdocument. Op basis van de individuele gesprekken zal worden geconcretiseerd welke producten worden be- en omschreven. De inkoop wordt voor die drie gemeenten uitgevoerd. Worden de signalen die worden afgegeven meegenomen naar het bestuur van de gemeente De signalen worden meegenomen en teruggekoppeld richting het bestuur. Wordt er ingekocht op basis van Nza productcodes in 2015? Zodat de voortgang wordt geborgd en dat 2015 nog veel lijkt op het oude? De Nza productcodes zullen worden ingeperkt en er zullen soortgelijke productgroepen worden benoemd. Op basis hiervan zal de inkoop plaatsvinden. Hoe gaat er ingekocht worden? Wordt momenteel gekeken of het aantal prestaties ingeperkt kunnen worden i.t.t. AWBZ. Er zal worden uitgevraagd op P x Q. Producten zullen in eerste instantie vooral lijken op wat het was. In 2016 vooral transformatie. Angst wordt uitgesproken dat aanbesteden veel papierwerk wordt. Administratieve lasten zullen worden beperkt. De werkwijze als in traditioneel aanbesteden zal het niet zijn. Hierdoor wordt het papierwerk minder belastend, wat het gemakkelijker moet maken voor de zorgpartijen. We kunnen aangegeven dat ten opzicht van de aanbesteding WMO 2008 een papierreductie plaats vind van 80%. Verzoek om ruimte in te richten voor maatwerk. Als er dichtgetimmerde producten zijn met een vaste bijpassende prijzen, dan staat dit innovatie in de weg. Er moet een prikkel worden ingebouwd om de innovatie te stimuleren om hiermee kosten te kunnen besparen. Belangrijk om ook de bestaande aanbieders te betrekken bij innovatie Ten aanzien van de vragenlijst; wat is de bedoeling van de beantwoording? De vragen dienen als richting voor het gesprek dat individueel plaats zal gaan vinden. Het is de bedoeling dat de vragen niet enorm uitgebreid beantwoord zullen worden. Het is de bedoeling dat wij een beeld krijgen van de stand van zaken binnen uw organisatie. Wij zien graag dat u hierin benoemt waar wij kennis van moeten hebben ten aanzien van knelpunten en mogelijkheden ten aanzien van besparingen.

3 Voor de individuele gesprekken is het gewenst om de inhoud van het inkoopdocument beschikbaar te stellen, zodat hier direct al input op geleverd kan worden tijdens de individuele gesprekken. Het inkoopdocument wordt niet tussentijds beschikbaar gesteld. Wordt er ten aanzien van de eerste vraag uit de vragenlijst bedoeld eigen, of gemeente meerjaren beleid. Eigen meerjarenbeleid van de zorgaanbieder. Is GGZ-c alle GGZ, dus onafhankelijk van het ZorgZwaartepakket? Ja alle GGZ zonder behandeling Wat gebeurt er met de input van deze consultatie in het inkoopdocument: wordt gewogen om mee te nemen Suggestie om binnen inkoopdocument onderscheid te maken in doelgroepen, zodat er specifiek ingeschreven kan worden. Suggestie: Keuzevrijheid bij de cliënt. N.a.v. keukentafel gesprek een voucher meegeven voor een "X" bedrag vrije keuze voor zorgaanbieder. Organisatie heeft hiervoor een model geschreven, is ook in de beantwoording van de vragen opgenomen Angst: zorg wordt gereguleerd binnen de markt ipv echte vrije keus aanbieders. Aanbieder begeleiding hoeft niet dezelfde te zijn als HH aanbieder Tip: kijk inkoopdocument Smallingerland. Hierbij is vooruitstrevend gehandeld. Tip: kijk inkoopdocument van Rotterdam. Hierbij worden arrangementen uitgevraagd voor verschillende doelgroepen. Een aanbieder kan zich inschrijven (als hoofdaannemer) voor een totaal arrangement. Verantwoording en sturing Aansluiting landelijke formats VWS; is dit iwmo? Klopt. DSW heeft deelgenomen aan de pilot. De planning op dit gebied zal worden medegedeeld via de website Verantwoording Landelijke werkgroep voor AWBZ standaarden voor wat betreft verantwoording. ROGplus zal hierbij aansluiten. Planning voor wat betreft de uitrol van dit systeem is nog niet bekend, maar dit wordt nog bekend gemaakt. Op gemerkt wordt dat als de uitrol pas in oktober 2014 is, dit laat is. Hoe gaat de gemeente outcome financiering inrichten? Voor het jaar 2015 zal dit nog niet aan de orde zijn. Dit is een gewenste situatie voor de toekomst. Tip: Behoud PGB om keuzevrijheid zonder 10-uur grens, anders zijn vrije keuzen niet mogelijk Pleit voor gespecialiseerde professional (vb autisme) Realiseren dat bij een bepaalde doelgroep (psychiatrische grondslag) stabilisatie al een resultaat is. Hierbij dient rekening te worden gehouden bij het meten van outcome. Let op bij het opleggen van outcome sturing. Als het resultaat "verplicht" wordt gesteld, kan dit beklemmend werken en wordt het resultaat mogelijk helemaal niet bereikt

4 Hoe vindt er sturing plaats als er straks meerdere zorgaanbieders rondom een cliënt actief zijn? Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over. Stip op de horizon is 1 gezin, is 1 plan, is 1 regisseur. Voor 2015 is dit nog niet realistisch. Na deze periode zal hier meer aandacht op liggen, Het herindicatieproces kan en moet hieraan bijdragen. In hoeverre wordt er in het inkoopdocument rekening gehouden met de sturing van de zorgaanbieders rondom 1 cliënt? Lastig te bepalen. Voor eerste jaar vooral aandacht op transitie. Om sturing op resultaat te bewerkstelligen is het noodzakelijk een bepaalde vorm van samenwerking tussen de zorgaanbieders te realiseren. faciliteer de samenwerking van zorgaanbieders, inkoopdocument zal dit moeten ondersteunen sturen op outcome moet wel inde vorm van hoofdaannemerschap en onderaannemers om resultaat te bereiken. anders kun je niemand aanspreken. Hoe maak je de individuele uitkomst van een partij inzichtelijk op het moment dat je gebruik maakt van outcome sturing? Dit moet nog verder worden uitgekristalliseerd. Is nog geen beslissing op genomen op dit moment. Nieuwe toetreders Nieuwe zorgaanbieders worden genoemd. Waarom i.v.m. alle veranderingen die al plaatsvinden? Welke nieuwe aanbieders zijn dit? Het contracteren van nieuwe zorgaanbieders is geen doel op zich, maar willen nieuwe aanbieders de kans geven. Met nieuwe aanbieders bedoelen we ook aanbieders die wel al in de regio actief zijn maar nu geen contract hebben bij zorgkantoor DSW, bijvoorbeeld onderaannemers of vanuit een PGB. Vanuit de innovatiegedachte en vergroting van het speelveld wordt gekozen voor kans voor nieuwe aanbieders. Waarom al nieuwe aanbieders in 2015? Standpunt vanuit het college, nieuwe aanbieders de kans te geven. Is er een beeld hoeveel nieuwe aanbieders toe mogen/kunnen treden? Er wordt gekozen voor vermindering van de administratieve lasten, dit zorgt ervoor dat nieuwe aanbieders die voldoen in principe in aanmerking komen voor een overeenkomst. Het aantal nieuwe aanbieders is niet te benoemen. Er zijn geen minimum of maximum aantallen afgegeven. Ook niet voor wat betreft budget. In hoeverre worden cliënten leidend? Zorgaanbieders die voldoen aan de gestelde eisen krijgen een overeenkomst. Aanbieders met een overeenkomst zijn beschikbaar voor de cliënten. De cliënt heeft vervolgens keuzevrijheid. Overgangsrechten en bestaande afspraken Hoe ziet de gemeente de omgang met leegstand van aanbieders? Vanuit praktische overweging zal gekeken worden hoe zo zinvol mogelijk gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare mogelijkheden (bestaande structuren). De gemeente heeft hier nog geen visie over uitgesproken. Wel wordt er in het kader van het convenant met zorgkantoor DSW uitspraak gedaan over optimaal gebruik maken van aanwezige voorzieningen (gebouwen). Kan de gemeente (bestuur) een visie uitspreken over de lange termijn van omgaan met huidige infrastructuur? Staat genoteerd en wordt doorgegeven. Valt overgangsrecht ook onder deze inkoop: Ja

5 Planning Kunnen er concretere data worden afgegeven in het kader van de vakantie? Data individuele gesprekken zijn reeds ingepland. Verdere data zullen z.s.m. volgen. Publicatie datum in augustus is ruim, is hierover al meer duidelijkheid? Exacte datum kan nog niet worden genoemd. Willen ons houden aan de planning, maar zijn voor een deel ook afhankelijk van de besluitvorming van de colleges. Stel gemeente publiceert 3e week van augustus, hoeveel tijd krijgt een inschrijver om een offerte in te dienen? We willen een redelijke termijn bieden. Vanuit aanbestedingen is dit veelal 40 kalenderdagen tussen publicatie en inschrijvingen. Om een kwalitatief goede inschrijving te doen zal een aanbieder tijd nodig hebben. Hoeveel tijd is hiervoor gereserveerd? Tussen moment dat aanbieders het inkoopdocument beschikbaar hebben en de gemeenten besluit nemen op de gunning zal circa 6 weken zitten. Kan de planning wat gerekt worden in verband met de vakantie-periode? Gezien de tijdskrapte, ingangsdatum 1 januari, is er geen ruimte om rekening te houden met de vakantieperiode. De planning is deels gebaseerd op het inkoopproces van de voorgaande jaren zoals het Zorgkantoor dit heeft ingericht. Toekomst, pilots en innovatie Wat gebeurt er na 2015? Afhankelijk van de ontwikkelingen zal blijken hoe het landschap er na 2015 uitziet en welke afspraken ten aanzien van inkoop zullen worden gemaakt. Wat wordt er gedaan met de pilots die in het verleden zijn uitgevoerd? Pilots zijn met wisselend succes uitgevoerd. Alle input vanuit de verschillende organisaties en ervaringen opgedaan met de pilots zal meegenomen worden in het proces van inkoop. Zorgaanbieders hebben het gevoel dat zij niet gehoord zijn in de uitvoering van de pilots. Is veel tijd en zorg gestopt in de uitvoering hiervan. Het is niet geheel duidelijk wat de resultaten hiervan zijn. Er is gebleken dat de communicatie hieromtrent niet goed verloopt. Partijen weten van elkaar niet van het bestaan van de diverse pilots. Dit zal worden teruggekoppeld aan de verantwoordelijken voor de pilots. Wat wordt er gedaan met pilots die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden? De input uit al deze pilots worden meegenomen bij de nieuwe werkwijze. Vanuit de signalen van de zorgaanbieders zal extra aandacht worden gevraagd voor de resultaten van pilots bij de invulling van het aanbestedingsdocument. Er worden 2 sporen gelopen. Enerzijds transitie, anderzijds transformatie. Waarom worden de zorgaanbieders (nog) niet uitgedaagd om deel uit te maken van de transformatie. Innovatie komt niet alleen van nieuwe aanbieders, zorg ervoor dat in de individuele gesprekken ook innovatie wordt getoond. Ruimte creëren in het bestek om domein overstijgend te kunnen acteren. Hierdoor is integraal werken mogelijk (1gezin = 1 plan = 1regisseur). Dit zou bijvoorbeeld vorm gegeven kunnen worden als een apart perceel voor innovatie in het aanbestedingsdocument. Wordt toekomstgericht handelen, naar 2016, beloond? Of wordt in 2015 alleen transitiegedachte beloond? Tip om hier aandacht aan te besteden in het inkoopdocument. Wanneer er naar gevraagd wordt, dan zullen de partijen hier ook invulling aan geven. Er zal in het inkoopdocument aandacht worden besteed aan een beloning voor transformatiegedachte. In welke vorm, dat is nog niet duidelijk. Mogelijk in de vorm van een bonus, of een specifiek innovatie perceel.

6 Tip: doe dat, bouw het nu alvast in. Wanneer zijn de beleidsregels gereed t.a.v. eigen bijdrage. Vanaf dat moment is namelijk communicatie met cliënten wenselijk. Naar verwachting zal in het derde kwartaal hierover meer duidelijk worden gegeven. Zodra dit bekend is wordt dit gecommuniceerd via ROGplus met de aanbieders/ cliënten. Terugkoppeling van de pilots. Begin juli zal een centrale bijeenkomst worden gehouden met de aanbieders waarin ondermeer terugkoppeling zal plaatsvinden van de pilots. Pilots met aantoonbare meerwaarde worden beschouwd als innovaties en krijgen een plaats in het inkoopdocument (zie hieronder). Is er ruimte voor innovatie in 2015 en kan dit apart worden benoemd in het inkoopdocument? Ja, in het inkoopdocument zal naast de huidige producten ruimte gemaakt worden voor innovatie. Vervoer Hoe vindt vervoer plaats binnen de regio? Er wordt naar gestreefd cliënten dichtbij dagbestedingslocatie plaats te laten vinden, om vervoersbewegingen te beperken. Binnen de 3 gemeenten is het mogelijk om vervoer van en naar locatie plaats te laten vinden. Hoe ziet de gemeente het vervoer; intern via de aanbieder, of een vaste partij voor vervoer? Hierover is nog geen beslissing genomen. Voor de korte termijn zal er geen wijziging worden doorgevoerd in de vorm van vervoer. Toeleiding, wijkteams en subsidies Hoe verhoudt dit proces zich tot Publiek Private Samenwerking tussen gemeente Schiedam en Incluzio? De invulling van de wijkteams is nog niet definitief besloten binnen de drie gemeenten. Hierover is op dit moment nog niet veel te vertellen. Waarom wordt er gestart met de opzet van de wijkteams en zijn de zorgpartijen hierbij niet geïnformeerd? Dit is onderdeel van de transformatie. Voor 2015 wordt alleen de transitie gevraagd. Hoe sluiten we als zorgaanbieders hier op aan? Zie antwoord op vraag hierboven Is er al duidelijkheid over hoe de toegang wordt vormgegeven, zodat de wijze van indicering van nieuwe cliënten helder wordt? Hierover is op dit moment nog niks te zeggen. De gemeenten moeten hier nog definitief op besluiten. Is er zicht op de behoefte bij de sociale wijkteams? Er wordt mee geëxperimenteerd via proeftuinen. Een definitieve beslissing hierover is nog niet genomen. De invulling van de sociale wijkteams is een lokale keuze van de verschillende gemeenten. Meer informatie is hierover op dit moment niet te geven. Worden er nog altijd WMO subsidies verstrekt door de gemeenten? De inkoopwerkgroep houdt zich bezig met de inkoop van maatwerkvoorzieningen. Subsidies worden per afzonderlijke gemeente geregeld. Valt open inloop ook onder de inkoop van maatwerkvoorzieningen? Nee, dit valt onder andere vorm van inkoop. Huishoudelijke hulp onderdeel van het inkoopdocument? Nu niet, maar na aflopen contract wel

7 Informatievoorziening en communicatie Hoe en wanneer vindt de informatie voorziening richting cliënten plaats. Verzoek om zorgpartijen hier vooraf over te informeren en betrekken. Volgens planning gegevensoverdracht staat de informatie voorziening richting cliënten gepland rond augustus. De essentie van de boodschap zal zijn dat er getracht wordt vernieuwingen door te voeren, maar dat deze in 2015 nog minimaal plaats zal vinden. Er zal afstemming plaatsvinden met de zorgaanbieders. Tevens zal er aansluiting gezocht worden met de brieven van VWS die landelijk worden verstuurd. Wordt in de informatie voorziening naar cliënten ook gecommuniceerd over de eigen bijdrage? Dit zal pas eind van het jaar plaatsvinden, daar is nu nog geen duidelijkheid over. Advies om communicatie pas plaats te laten vinden als er duidelijkheid is over het gehele pakket aan veranderingen van voor de cliënt. Communicatie naar burgers, de tijd begint te dringen, zeker als er grote veranderingen plaats gaan vinden. De zorgaanbieders willen hierin ook graag een rol in spelen/bij betrokken worden. Hoe wordt straks omgegaan met zorg dat op die op dit moment vanuit andere Zorgkantoren wordt geleverd/gefinancierd? De gegevens van deze cliënten zijn momenteel niet beschikbaar. Via de nieuwe Vektis cijfers kunnen deze gegevens als het goed is inzichtelijk worden gemaakt. Het woonplaatsbeginsel is leidend, niet de fysieke vestigingsplaats van de aanbieder/locatie. Contact gedurende de aanbestedingsprocedure Op welke wijze zullen de partijen contact hebben met elkaar en met de gemeente (ROGplus)? Zo efficiënt mogelijk, ook op basis van de behoefte. Waar mogelijk zal zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden via de website van ROGplus. Kan er een notificatie worden ingesteld Niet geautomatiseerd, maar dit zal handmatig plaatsvinden op het moment dat hier de adressen voor worden afgegeven. Verschil tussen TenderNed en de website van ROGplus? TenderNed is de landelijke marktplaats voor overheidsopdrachten. Op de ROGplus website vindt informatievoorziening voor ontwikkelingen op NWN-niveau plaats. Onder Inkoop WMO Link naar TenderNed is op de website van ROGplus te vinden. Hoe borg je de afstemming tussen de verschillende domeinen? Er wordt daar waar mogelijk afstemming gezocht bij de inkoop van de verschillende producten/productgroepen. Aansluiting op de Jeugdwet, hoe is dit geregeld? Let op de overgang van jongeren van 17 naar 18 jaar. Maatschappelijke opvang voor jongeren, is hier speciale aandacht voor. Advies om deze doelgroep als apart perceel op te neme. In het eerste jaar transitie, hierdoor zal de nadruk minder op de overgang en de koppeling met de Jeugdwet liggen. Na deze periode zal er aandacht zijn voor de koppeling en de overgang van de verschillende Maak koppeling met de Jeugdwet en zorg voor integraliteit binnen de verschillende dienstverleningen; bijvoorbeeld begeleiding en huishoudelijke hulp. Afstemming en aansluiting is belangrijk en mogelijk. Hoe zal de communicatie met de aanbieders verlopen (tafels, digitaal, etc.) Er zijn momenteel 3 bijeenkomsten geweest. Er zullen nog meerdere individuele gesprekken plaatsvinden. Verder zullen de beschikbare documenten openbaar worden gepubliceerd i.h.k.v. de transparantie.

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces 14 april 2014 Waar staan we? Door de Raad vastgesteld beleid: Meedoen naar Vermogen Nota Visie & uitgangspunten Transitie

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad,

Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 2 september 2014 1400242445 M. Koers UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Tarieven Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en budget

Tarieven Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en budget Inkoop Wmo Maatwerkvoorziening Bestuurlijke aanbesteding gemeente Edam Volendam: Adviestafel 3/10/2016 Tarieven Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en budget Agenda Adviestafel 3/10/2016 Welkom-

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES,

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, 2-6-2016 AGENDA Algemeen Attentiepunten Welke strategische keuzes moet

Nadere informatie

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding Programma Drie Decentralisaties 2. Inkoop / aanbesteding Datum: 16 april 2014 1 Opdrachtgever: Stuurgroep drie d s Projectleider: Reitse Keizer 2. PROJECTPLAN INKOOP/AANBESTEDING Projectgroep: Marjolein

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

1 e gegevensuitvraag marktverkenning sociale domein

1 e gegevensuitvraag marktverkenning sociale domein 1 e gegevensuitvraag marktverkenning sociale domein 22 april 2014 Gestelde vragen over de in te vullen vragenlijst Indien relevant staat tussen haakjes de vraag uit de vragenlijst waarop vraag en betrekking

Nadere informatie

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 Zorginkoop door gemeenten 28-3-2013 3 AGENDA DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Gemeenten

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Onderhandelingen 1. De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft op 29 november een resolutie aangenomen waarin er stevig voor wordt

Nadere informatie

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 De Wmo 2015 Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 Programma Gemeenten en zorg Waarom decentraliseren? Samenwerken in de wijk Van transitie naar transformatie Het sociale domein Democratische

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Startnotitie Uitgangspunten Inkoop Wmo 2015. Portefeuillehouder: C. van Dijk (wnd.) Kenmerk: 172949 / 173733 Samenvatting Door de gezamenlijke

Nadere informatie

Hieronder geven we u alvast wat informatie over deze onderwerpen.

Hieronder geven we u alvast wat informatie over deze onderwerpen. Betreft: Themabijeenkomst jeugd 16 februari 2017 Datum: 13 februari 2017 1 DOELSTELLING BIJEENKOMST Op 16 februari 2017 vindt de derde en laatste voorlichtingsbijeenkomst plaats over de inkoopstrategie

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Per 1 januari 2015 worden grote veranderingen in de zorg van kracht. De Hervorming Langdurige Zorg is één van de ingrijpendste veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie

Inkoop en bekostiging jeugdhulp. Informatiebijeenkomst de Kuip 16 februari 2016

Inkoop en bekostiging jeugdhulp. Informatiebijeenkomst de Kuip 16 februari 2016 Inkoop en bekostiging jeugdhulp Informatiebijeenkomst de Kuip 16 februari 2016 Doelstelling bijeenkomst vandaag Straks weet u: Wat de nieuwe, resultaatgerichte werkwijze inhoudt Wat de verschillende percelen

Nadere informatie

CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017. Midden-Delfland

CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017. Midden-Delfland CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017 Midden-Delfland Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Totstandkoming inkoopkader... 3 1.2 Looptijd inkoopkader... 3 1.3 Verbinding Wmo contracten en Jeugdhulp... 3 2. Analyse

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 AGENDA De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Het speelveld De spelers Het spel De spelregels De opgave Inkopen van zorg Enkele modellen Enkele

Nadere informatie

13 februari Informatiebijeenkomst inkoop langdurige zorg voor volwassenen

13 februari Informatiebijeenkomst inkoop langdurige zorg voor volwassenen 13 februari 2014 Informatiebijeenkomst inkoop langdurige zorg voor volwassenen Programma Stand van zaken inkoop Tussenstand adviesgroepen Vragen 2 Programma Stand van zaken Inkoop Bestek en tijdpad (Menno

Nadere informatie

2 e Nota van Inlichtingen Sociaal Domein 5

2 e Nota van Inlichtingen Sociaal Domein 5 2 e Nota van Inlichtingen Sociaal Domein 5 Domein waarop de vraag betrekking heeft* referentienummer van de vraag in de Nota van Inlichtingen* Tekst van de vraag in de Nota van Inlichtingen* Antwoord op

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

De Wmo Bob van der Meijden 18 september 2014 VNG

De Wmo Bob van der Meijden 18 september 2014 VNG De Wmo 2015 Bob van der Meijden 18 september 2014 VNG Inhoud De nieuwe Wmo: wat verandert? Verschillende aanpakken Kansen en risico s Wmo 2015: Wat verandert er? 1. Veranderingen in de zorg Rutte II Mbt

Nadere informatie

Monitor voortgang Wmo Uitkomsten vijfde meting, januari 2015

Monitor voortgang Wmo Uitkomsten vijfde meting, januari 2015 Monitor voortgang Wmo Uitkomsten vijfde meting, januari 2015 Amersfoort, 25 februari 2015 Contactpersoon: Hester van den Bergh Kenmerk: KV/hrbh/rall/158280/2015 Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids-

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 AGENDA Attentiepunten Inkopen van zorg Enkele modellen Met voor- en nadelen 2 ATTENTIEPUNTEN 3

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten

Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten Auteur(s): Rob de Boer, Karin Sok, Saskia Keuzenkamp en Hilde van Xanten Projectnummer: WP1013 Datum: 4 februari 2016 Movisie Inleiding Gemeenten staan

Nadere informatie

Inkoopproces Sociaal Domein 2018, Venlo. Lennart Fagel (MGR) & Frederike Roetering (Venlo)

Inkoopproces Sociaal Domein 2018, Venlo. Lennart Fagel (MGR) & Frederike Roetering (Venlo) Inkoopproces Sociaal Domein 2018, Venlo Lennart Fagel (MGR) & Frederike Roetering (Venlo) Bespreekpunten Ontwikkelingen in denken over opdrachtgeven in de regio Inrichting inkoop 2018, voor regio en Venlo

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht

Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht Vraagnr. Artikel Vraag Antwoord 1 Kostprijs Waarom kort u meer dan de landelijk taakstelling van 11% in uw geval op de tarieven? Dit is niet het geval.

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c Agenda nr.7c Onderwerp: Soort: Opsteller: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Informatieve notitie betreffende de inkoop jeugdhulp Informatieve notitie E.J.M. Toonen-van den Berg T.C.W. Maas SOM/2014/003961

Nadere informatie

Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein. Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013

Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein. Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013 Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013 Toelichting stand van zaken beleidskeuzes Januari besluitvorming beleidskeuzenota Stand van

Nadere informatie

Overlegtafel HBH gemeente Utrecht 24 september 2014 overlegronde 3

Overlegtafel HBH gemeente Utrecht 24 september 2014 overlegronde 3 Overlegtafel HBH gemeente Utrecht 24 september 2014 overlegronde 3 Hier komt tekst Ingangsdatum 1 januari 2015 Hier komt ook tekst Agenda 9.00 9.15 uur Opening 9.15 9.30 uur Bespreking verslag vorige overlegtafel

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013 1. Transitie Jeugdzorg Woerden, 17 oktober 2013 Inhoud Stand van zaken Jeugdwet Regionaal Transitiearrangement Regionale Samenwerking Jeugdwet Voor de zomer wetsvoorstel ingediend 9, 10 en 15 oktober:

Nadere informatie

Monitor voortgang Wmo

Monitor voortgang Wmo Monitor voortgang Wmo Uitkomsten zesde meting, zomer 2015 Amersfoort, 31 augustus 2015 Contactpersoon: Hester van den Bergh Kenmerk: KV/hrbh/iawg/168364/2015 Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids-

Nadere informatie

aan deze doelgroep zorg geleverd worden vanuit

aan deze doelgroep zorg geleverd worden vanuit Oplegvel 1. Onderwerp Zorginkoop LVB doelgroep 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Al snel na de invoering van de Wmo 2015 werd ons duidelijk

Nadere informatie

Doetinchem, 18 juni Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking RTA Jeugdzorg en de budgetverdeling voor 2015

Doetinchem, 18 juni Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking RTA Jeugdzorg en de budgetverdeling voor 2015 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.2 Financiële uitwerking Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Achterhoek ALDUS VASTGESTELD 26 JUNI 2014 Voorstel: Kennisnemen van de stand van zaken Financiële uitwerking

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 Aan : Bestuurders Zorg en Zekerheid en Holland Rijnland (HR) CC : Beleidsambtenaren en inkopers gemeenten HR Door : Fred Kok (Gemeente Noordwijk)

Nadere informatie

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz Zorginkoopbeleid 2016 drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz 01-01-2015 De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. Met de invoering van deze wet staan drie onderling samenhangende doelstellingen centraal:

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Welkom Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Inleiding Politieke en maatschappelijke context Herziening langdurige zorg o Eigen verantwoordelijkheid o Zelfredzaamheid o Thuis blijven wonen, zorg dichtbij

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Lezersnoot: VGZ heeft gemeend u als zorgaanbieder, gemeente of als lezer te willen informeren over de laatste stand van zaken rondom de langdurige GGZ.

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector GGZ en Overeenkomst sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te

Nadere informatie

Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant.

Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant. Zaaknummer Documentnummer Z-12-02024 INT/005217 Raadsvergadering : 9 december 2013 Agendapunt : 8 Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant. Samenvatting voorstel Door de decentralisatie

Nadere informatie

Dit memo dient om de raadscommissie te informeren over de ontwikkelingen en besluitvorming betreffende de inkoop voor 2016 en 2017 van:

Dit memo dient om de raadscommissie te informeren over de ontwikkelingen en besluitvorming betreffende de inkoop voor 2016 en 2017 van: MEMO Aan De commissie Samenlevingszaken (2 september 2015) Van wethouder mw. E. Deutekom-Muntjewerff Kopie aan Datum 25 augustus 2015 Betreft Inkoop 2016/2017 Wmo en Jeugdhulp: stand van zaken Inleiding

Nadere informatie

AWBZ Extramurale Begeleiding Utrecht West Nummer 1

AWBZ Extramurale Begeleiding Utrecht West Nummer 1 Betreft aanbesteding: Nota van Inlichtingen: AWBZ Extramurale Begeleiding Utrecht West Nummer 1 De (geanonimiseerde) vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Het ABC van aanbesteden met voorbeelden uit Noord- Nederland

Het ABC van aanbesteden met voorbeelden uit Noord- Nederland Het ABC van aanbesteden met voorbeelden uit Noord- Nederland info@bureaulagro.nl 06-25 51 38 51 Kennisdagen november 2014 Wat gaat waarheen? Het ABC van aanbesteden Korte inventarisatie WMO 2015 (18+)

Nadere informatie

Sector : DIR Reg.nr. : 5007895 Opsteller : P.N. Dijkstra - de Jager Telefoon : (033) 469 44 86 Datum : 18 juni 2015 User-id : DIJX 030915A2a2 BOSD

Sector : DIR Reg.nr. : 5007895 Opsteller : P.N. Dijkstra - de Jager Telefoon : (033) 469 44 86 Datum : 18 juni 2015 User-id : DIJX 030915A2a2 BOSD Collegevoorstel Sector : DIR Reg.nr. : 5007895 Opsteller : P.N. Dijkstra - de Jager Telefoon : (033) 469 44 86 User-id : DIJX 030915A2a2 BOSD Onderw erp Start aanbesteding zorg en ondersteuning 2016 sociaal

Nadere informatie

Inkoop Jeugd en Wmo augustus 2015

Inkoop Jeugd en Wmo augustus 2015 Inkoop Jeugd en Wmo 2016 27 augustus 2015 Burgemeester Hobolaan Programma informatiebijeenkomst Welkom door wethouder Ton van Balken Voorstellen inkoopteam Aanleiding Wat gaan we lokaal inkopen? Visie

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Wijzigingen (1) N.a.v. de publicatie van de beleidsregels op 1 juli 2014

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst adviesraden en gemeenteraden. gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, 23 mei 2017

Informatiebijeenkomst adviesraden en gemeenteraden. gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, 23 mei 2017 Informatiebijeenkomst adviesraden en gemeenteraden 1 gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, 23 mei 2017 2 Agenda informatiebijeenkomst gemeente- en adviesraden Agenda Duur Tijd 1 Welkom en programma

Nadere informatie

OPLEGGER * * Datum 1 juni 2016 Nummer Datum commissievergadering 14/15 juni 2016 Datum raadvergadering 28 juni 2016

OPLEGGER * * Datum 1 juni 2016 Nummer Datum commissievergadering 14/15 juni 2016 Datum raadvergadering 28 juni 2016 Datum 1 juni 2016 Nummer 2016-06- Datum commissievergadering 14/15 juni 2016 Datum raadvergadering 28 juni 2016 OPLEGGER Registratienummer 2016-17050 / 16Z.003029 Onderwerp Inkoopplannen Wmo en Jeugd 2017

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST INKOOP WMO 2018 EN VERDER BELLINGWEDDE / VLAGTWEDDE 13 JUNI 2017

INFORMATIEBIJEENKOMST INKOOP WMO 2018 EN VERDER BELLINGWEDDE / VLAGTWEDDE 13 JUNI 2017 INFORMATIEBIJEENKOMST INKOOP WMO 2018 EN VERDER BELLINGWEDDE / VLAGTWEDDE 13 JUNI 2017 AGENDA 13.00 UUR OPENINGSWOORD WETHOUDER WIETZE POTZE 13.10 UUR INKOOP MET HET OPEN HUIS MODEL MR. TIM ROBBE 13.30

Nadere informatie

Inkoopdocument. Pleegzorg voor het jaar

Inkoopdocument. Pleegzorg voor het jaar Inkoopdocument ten behoeve van Pleegzorg voor het jaar 2017 Gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk Gouda Krimpenerwaard Waddinxveen Zuidplas Ten behoeve van dit traject samenwerkend binnen het NSDMH 0 Datum: 1

Nadere informatie

Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden. WMO en Jeugdzorg

Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden. WMO en Jeugdzorg Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden WMO en Jeugdzorg Het grotere verband Regels rondom Europees aanbesteden. Boven bepaalde bedragen zijn we verplicht Europees aan te besteden. Verschillende bedragen voor

Nadere informatie

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013 Transitie en transformatie Jeugdzorg Themabijeenkomst 16 september 2013 Agenda Film: Transitie jeugdzorg Jeugdwet en Wetstraject Film: Regionaal transitie arrangement Regionaal transitie arrangement Film:

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Deel Inleiding 2. Toelichting macrobudget 3. AWBZ beleidsinformatie voor transitie 4. Overgangsproces

Deel Inleiding 2. Toelichting macrobudget 3. AWBZ beleidsinformatie voor transitie 4. Overgangsproces mei/juni 2014 Praktijkdagen Wmo Agenda Deel 1 1. Inleiding 2. Toelichting macrobudget 3. AWBZ beleidsinformatie voor transitie 4. Overgangsproces Deel 2 5. Inkoop/opdrachtgeverschap. Presentatie zorgkantoor

Nadere informatie

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013 Proces transitie AWBZ gemeenteraad 17 september 2013 Inhoud Achtergrond Terugblik Planning en landelijke kaders Keuzenota Planning en rol gemeenteraad (door onafhankelijk adviseur Nicole Oltheten) 1. Achtergrond

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/048

ECSD/U Lbr. 14/048 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Invoering Trekkingsrecht PGB uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201401121 Lbr. 14/048 bijlage(n) datum 6 juni 2014

Nadere informatie

Administratieve lasten door hervorming langdurige zorg en jeugdzorg. 12 mei 2017

Administratieve lasten door hervorming langdurige zorg en jeugdzorg. 12 mei 2017 Administratieve lasten door hervorming langdurige zorg en jeugdzorg 12 mei 2017 Inhoud Aanleiding en doel onderzoek Resultaten enquête Aanbevelingen Aanpak ministerie van VWS Discussie Aanleiding en doel

Nadere informatie

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9 Inkoopspecificaties Pagina 1/9 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2013 Menzis Niet-aanbestede producten 2013 2 Inkoop Niet-aanbestede producten 2013 Inhoudsopgave 1 Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Informatie Inkoop Wmo

Informatie Inkoop Wmo Informatie Inkoop Wmo Programma Inhoud presentatie 1. Inleiding 2. Informatie inkoop uitgangspuntennotitie 3. Vragen Begeleiding: Proces tot nu Inventarisatie Bestaande Klanten BGI BGG KVB Heerde 162 110

Nadere informatie

- 6 JUNI 21)14. Gemeente Woerden 14.009184. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393

- 6 JUNI 21)14. Gemeente Woerden 14.009184. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 betreft ons kenmerk datum Invoering Trekkingsrecht PGB

Nadere informatie

Innovatie Wmo versus kleur gemeentelijke colleges B&W

Innovatie Wmo versus kleur gemeentelijke colleges B&W Innovatie Wmo versus kleur gemeentelijke colleges B&W Prof.dr. Jan Telgen 1, Niels Uenk MSc 2 De Universiteit Twente en het Public Procurement Research Centre 3 (PPRC) hebben de mate van innovatie in recente

Nadere informatie

Checklist invoering Wmo

Checklist invoering Wmo Checklist invoering Wmo Een overzicht van benodigde acties vóór 1 januari 2007 voor gemeenten in het kader van de invoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning Verordening & besluit Heeft u beleid

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 AGENDA De veranderende situatie voor gemeenten Attentiepunt: substitutie Inkopen van

Nadere informatie

Inkoop Wmo 2015 / 2016

Inkoop Wmo 2015 / 2016 Inhoudsopgave Inkoop Wmo 2015 / 2016 Antonie de Vlieger 12 juni 2014 Samenwerking jeugd / regio Beleidsuitgangspunten Vertaald in beslispunten inkoop Regionaal tijdspad Knelpunten / discussiepunten Samen

Nadere informatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief basispresentatie Doelen Doelen 1. geven kort overzicht van voor cliënten belangrijke tendensen 2. toelichten aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief 3. aanreiken

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 30 december 2015 Nr. : 2015-131 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Voorstel voor het aanpassen van de procedure toeleiding naar een Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning, tegelijk plan van aanpak

Voorstel voor het aanpassen van de procedure toeleiding naar een Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning, tegelijk plan van aanpak Voorstel voor het aanpassen van de procedure toeleiding naar een Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning, tegelijk plan van aanpak Naar aanleiding van de uitspraken door Centrale Raad van Beroep

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Nummer: 6f. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 oktober 2013 Aanleiding Door de decentralisatie

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016 Bijeenkomst cliëntenraden Wlz 22 maart 2016 Programma - Doel van de ochtend - Terugblik inkoop Wlz 2016 - Inkoop Wlz 2017 - Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) - Waardigheid & Trots -

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016

Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016 Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016 Introductie vragen Wie van u vindt dat de wens van de klant centraal staat? Wie van u vindt dat de wens van de klant ook wat betreft

Nadere informatie

Notitie 2 e OT Prijs-Prestatie 11 september 2015

Notitie 2 e OT Prijs-Prestatie 11 september 2015 Notitie 2 e OT Prijs-Prestatie 11 september 2015 Inleiding In de eerste op 11 juni gehouden ontwikkeltafel (OT) Prijs & Prestatie is in het kader van de voorbereiding van de inkoop 2016 gesproken over

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Veranderingen in de zorg Moet ik mij zorgen maken? Else Nobel Waarom het stelsel veranderen? Mensen vullen kwaliteit van leven bij het ouder worden in als: zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen met

Nadere informatie

Terugblik Inkoop 2016 Vooruitblik Inkoop BG, BW & O Datum: 21 januari 2016 Auteur: Anoek Huigen (projectleider inkoop)

Terugblik Inkoop 2016 Vooruitblik Inkoop BG, BW & O Datum: 21 januari 2016 Auteur: Anoek Huigen (projectleider inkoop) Terugblik Inkoop 2016 Vooruitblik Inkoop BG, BW & O 2017 Datum: 21 januari 2016 Auteur: Anoek Huigen (projectleider inkoop) Terugblik inkoop 2016 (1) NB: deze input van zorgaanbieders heeft uitsluitend

Nadere informatie

Inkoopproces. Maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp voor het jaar

Inkoopproces. Maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp voor het jaar Inkoopproces ten behoeve van Maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp voor het jaar 2017 Gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk Gouda Krimpenerwaard Waddinxveen Zuidplas Ten behoeve van dit traject samenwerkend binnen

Nadere informatie