Inkoop wijkverpleging Coöperatie VGZ In transitie naar goede zorg dichtbij D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoop wijkverpleging Coöperatie VGZ 2015. In transitie naar goede zorg dichtbij D0168-201407"

Transcriptie

1 Inkoop wijkverpleging Coöperatie VGZ 2015 In transitie naar goede zorg dichtbij D

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Inhoud van dit document 3 2 Achtergrond en uitgangspunten Het perspectief: integrale zorg dichtbij Twee segmenten Inkoop in representatie Centrale uitgangspunten bij zorginkoop De leidraad voor 2015: ZN inkoopgids wijkverpleging 6 3 Niet-toewijsbare zorg (S1) Segment 1: niet-toewijsbare zorg Sleutelrol voor professioneel onafhankelijke wijkverpleegkundige Wijkverpleegkundige verzorgt toegang en maakt zorgplan De toegang tot zorg: van verwijzing tot en met zorgcoördinatie Selectiecriteria voor niet-toewijsbare zorg (S1) 7 4 Toewijsbare zorg (S2) Segment 2: toewijsbare zorg Toegang en indicatie volledig in handen van verpleegkundigen De toegang tot zorg: van verwijzing tot en met zorgcoördinatie Van diagnose tot zorgplan Selectiecriteria toewijsbare zorg (S2) 10 5 Toewijsbare zorg speciale zorgsoorten Casemanagers dementie Intensieve kindzorg Palliatief terminale zorg Onplanbare zorg 14 6 Contractering (wijk-)verpleging Contracteren van niet-toewijsbare zorg (S1) Contracteren toewijsbare zorg (S2) Nieuwe toetreders ZZP ers 16 7 Tot slot Belangrijke data Relevante documenten 17 2

3 1 Inleiding Verpleging en verzorging in de thuissituatie valt na 1 januari 2015 niet meer onder de AWBZ, maar onder de aanspraak wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraar is voortaan verantwoordelijk voor het gehele geneeskundige domein, van verpleging en verzorging thuis tot en met opname in het ziekenhuis. Dit geldt ook voor de Coöperatie VGZ, verder te noemen VGZ. Voor 2015 geldt een overgangsregime, waarbij zorgverzekeraars landelijke afspraken maken over non-concurrentiële inkoop van wijkverpleging, zogeheten zorginkoop in representatie. VGZ conformeert zich uiteraard aan deze basisafspraken. Tegelijkertijd zet VGZ bij de inkoop voor 2015 ook eigen accenten. De activiteiten van zorg aanbieders zullen zich steeds meer moeten gaan bewijzen in termen van goede zorg, gebaseerd op medisch-inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving én zorgkosten. Toegevoegde waarde voor zorg dichtbij, op het niveau van de wijk, is daarbij een cruciale randvoorwaarde. Persoonlijke verzorging die geen verband houdt met geneeskundige zorg en die samenhangt met participatie valt vanaf 2015 onder Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en niet onder de aanspraak wijkverpleging in de Zvw. Dit geldt ook voor begeleiding en voor mensen met een indicatie voor Langdurige Zorg. Verpleging en verzorging voor jongeren tot achttien jaar valt, met uitzondering van intensieve kindzorg, onder de Jeugdwet. Overgangsfase voor cliënten Cliënten die op 31 december 2014 van het CIZ een geldig indicatiebesluit voor extramurale verpleging en/of verzorging in de AWBZ hebben, hebben hiermee op 1 januari 2015 een geldige verwijzing voor wijkverpleging op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voorwaarde: de geldigheidsduur van dit besluit is nog niet verstreken, of deze cliënten zijn al in zorg. Deze afspraak is gemaakt om de continuïteit van de zorg voor cliënten te borgen. Daarbij kunnen alle cliënten die zorg krijgen vanaf 1 januari 2015 dezelfde zorgaanbieder houden. Overigens betekent dit niet dat de zorg hetzelfde is als in In de loop van 2015 kan er een andere invulling worden gegeven aan deze zorg. PGB Landelijk worden zoveel mogelijk uniforme voorwaarden en kaders voor nieuwe PGB-aanvragers afgesproken. Voorwaarden en kaders voor nieuwe PGB-houders zijn op dit moment nog niet uitgewerkt. Voor bestaande PGB ers geldt een overgangsregime. Toekenning bij nieuwe PGB-aanvragers is afgeleid van het reguliere Zorg in natura proces en afgestemd op het convenant tussen ZN, Per Saldo en VWS. Het convenant wordt verwerkt in het PGB-reglement wijkverpleging Inhoud van dit document Met de overheveling komt er een nieuwe afbakening in de Nederlandse curatieve zorg - en daarmee ook in de inkoop van deze zorg. In deze nieuwe constellatie is het van groot belang dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders dezelfde doelen delen en dezelfde taal spreken. VGZ beschrijft in dit document de kaders voor de inkoop van wijkverpleging in

4 2 Achtergrond en uitgangspunten 2.1 Het perspectief: integrale zorg dichtbij Zorgverzekeraars dragen vanaf 2015 de verantwoordelijkheid om kwalitatief goede curatieve zorg in te kopen en aan te bieden aan hun verzekerden. De (wijk-)verpleging wordt hierbij het hart van de verbinding tussen de curatieve zorg, de care én het sociale domein en werkt zoveel mogelijk in de leefomgeving van verzekerden. Veel mensen ervaren - blijvende - problemen met hun gezondheid die hen hinderen in hun dagelijkse leven. Deze problemen zijn vaak niet uitsluitend medisch, ze liggen voor een deel ook op het fysieke, psychische en sociale vlak. Professioneel onafhankelijke wijkverpleegkundigen kunnen bijdragen aan oplossingen bij dergelijke meervoudige problematiek, in relatie tot een wijkteam. De (wijk-)verpleging krijgt daarom vanaf 2015 ook de taak om dit soort zorg- en welzijnsvragen tijdig te signaleren, op individueel niveau én op het niveau van de gehele wijk. De (wijk) verpleging krijgt een positie dicht bij andere eerstelijnszorg (zoals de huisartsen) en dicht bij het sociale domein. De optimale afstemming tussen cure en care, tussen curatieve zorg en maatschappelijke ondersteuning, wordt gezocht in wijkteams waar de wijkverpleegkundige deel van kan uitmaken. Deze integrale aanpak op wijkniveau moet er toe bijdragen dat mensen zo lang mogelijk op eigen kracht, met hulp van bijvoorbeeld familie of met verpleging en verzorging, thuis kunnen blijven wonen. Ook als ze oud zijn of een beperking hebben. Mensen zullen minder vaak naar het ziekenhuis gaan en uiteindelijk ook minder snel een beroep doen op verblijf of 24-uurszorg. Dankzij de integrale aanpak kan de zorg na een ziekenhuisopname beter geregeld worden, zodat patiënten sneller naar huis kunnen gaan. (Wijk-)verpleging nader gedefinieerd VGZ gaat bij de inkoop van (wijk-)verpleging uit van deze definitie: Verpleegkundig handelen dat zich richt op versterking van de zelfredzaamheid (waar mogelijk) van mensen, met het oog op het dagelijks functioneren in relatie tot ziekte/gezondheid. De resultaten van wijkverpleging hebben altijd betrekking op het niveau van de kwaliteit van leven of het voorkomen van verlies, het behoud of het verbeteren van aspecten van het dagelijks functioneren. Er is sprake van (wijk-)verpleegkundige zorg als deze wordt geleverd door zorgprofessionals zoals Verpleging & Verzorging Nederland (V&VN) die ook expliciet benoemt: de verpleegkundige specialist, de verpleegkundige, de zorgkundige, de verzorgende wonen & welzijn en de helpende. N.B. In het spraakgebruik hanteert VGZ vaak benamingen als wijkverpleegkundige, verpleegkundige, verzorgen de, casemanager dementie en wondverpleegkundigen. In alle gevallen betreft het hier zorgprofessionals die in hun dagelijkse werk zorg leveren die kan worden gefinancierd op basis van de aanspraak Wijkverpleging binnen de Zvw. 4

5 2.2 Twee segmenten Bij wijkverpleegkundige zorg wordt onderscheid gemaakt tussen twee segmenten: toewijsbaar en niet-toewijsbaar.. Een (beperkt) deel van de zorg richt zich op meervoudige problematiek en preventieve taken op wijkniveau. Het gaat dan onder andere om het signaleren van zorgbehoeftes en het vinden van oplossingen in bredere wijknetwerken. Deze niet-toewijsbare zorg is gedefinieerd als Segment 1 (S1). De rest en dat is het overgrote deel- bestaat uit zorgverlening aan individuele verzekerden met een eenduidige, duidelijk te identificeren zorgbehoefte. Met de term Segment 2 (S2) wordt deze toewijsbare zorg bedoeld. De inkoop van de (wijk)verpleging is geënt op deze twee segmenten. CLIËNTEN / VERZEKERDEN 2.3 Inkoop in representatie In 2015 kopen zorgverzekeraars in via representatie. Zorgverzekeraars maken hierbij, mede namens andere verzekeraars, afspraken over de inkoop van niet-toewijsbare zorg (S1) in een aantal Wmo-regio s. Hetzelfde gebeurt bij toewijsbare zorg (S2). Ook hier maken zorgverzekeraars, mede namens andere verzekeraars, afspraken over inkoop, maar dan in zorgkantoorregio s. Voor zowel de niet-toewijsbare (S1) als de toewijsbare zorg (S2), hanteert VGZ een aantal selectiecriteria. De selectiecriteria zijn verderop in het document te vinden. 2.4 Centrale uitgangspunten bij zorginkoop Biedt u zorg aan die valt onder de aanspraak Wijkverpleging en heeft u nu al een overeenkomst met een van de zorgkantoren van VGZ? Dan kunt u er in 2015 op rekenen dat VGZ deze zorg inkoopt conform de landelijke afspraken tussen zorgverzekeraars. Ons belangrijkste doel is zo weinig mogelijk onnodige hinder voor onze verzekerden en voor u als zorgaanbieder, binnen de landelijk vastgestelde kaders. VGZ hanteert verder de volgende algemene uitgangspunten bij de zorginkoop: a) Onderscheidende klantbeleving Bij het organiseren van goede zorg staat de klant en zijn beleving van de zorg die hij ontvangt centraal. Hij moet dus betrokken en geraadpleegd worden. VGZ stuurt op zorg waarbij de cliënt zelf de regie houdt en waarin zijn eigen kracht en die van zijn omgeving zoveel mogelijk wordt ingezet; op keuzemogelijkheden voor klanten, klantzeggenschap en inspraak in de zorg. Belangrijke instrumenten voor deze sturing zijn de afspraken met zorgaanbieders, het zorgplan en de klanttevredenheidsmetingen. 5

6 b) Samenhangende zorg Dichtbij Wijkverpleging; verpleging en verzorging is voor VGZ veel meer dan een zorgsoort die overkomt naar de Zvw. VGZ investeert vanuit haar regierol in zorgorganisatorschap. Vanuit de wijknetwerken, bestaande uit een zorgnetwerk en een sociaal netwerk met een wijkteam als spil, richt VGZ zich op samenhangende zorg dicht bij de burger. c) Sleutelrol voor professionals De verpleegkundige heeft een sleutelrol in het realiseren van zorg dicht bij de burger en krijgt de tijd en de ruimte om die rol steeds beter in te vullen. De onafhankelijke wijkverpleegkundige is de spil in het verbinden van zorgdisciplines met het sociale domein, in het verbinden van cure en care. 2.5 De leidraad voor 2015: ZN inkoopgids wijkverpleging Voor het overgangsjaar 2015 hebben de zorgverzekeraars gezamenlijk een ZN inkoopgids wijkverpleging opgesteld. Hierin staat beschreven welke producten en diensten op het gebied van (wijk-)verpleging ze non-concurrentieel zullen inkopen. Deze afspraken zijn ook voor VGZ richtinggevend bij de inkoop van (wijk-)verpleging. Het model ziet er in hoofdlijnen als volgt uit: Inkoopvorm: inkoop zorgverzekeraars in representatie; niet- toewijsbare zorg (S 1) in representatie in Wmo-regio s en toewijsbare zorg (S 2) in zorgkantoorregio s Bekostiging van niet-toewijsbare zorg (S1): voor niet-cliëntgebonden wijkverpleging wordt een vorm van budgetbekostiging ingezet Bekostiging toewijsbare zorg, op basis van bestaande AWBZ-prestaties: Persoonlijke Verzorging, Oproepbare verzorging, Verpleging, Oproepbare verpleging, Gespecialiseerde verpleging en AIV (onder voorbehoud) op basis van de beleidsregels zoals ze door de NZa zullen worden vastgesteld) Budgetplafond per zorgaanbieder voor S2 en een landelijk Macrobeheersinstrument Back-office: zorgverzekeraars voeren voor eigen verzekerden de back-office uit voor taken als declaratieverwerking en machtigingen Klantprocessen: zorgverzekeraars voeren voor eigen verzekerden de klanttaken uit zoals zorgadvies, bemiddeling en klachtafhandeling 6

7 3 Niet-toewijsbare zorg (S1) 3.1 Segment 1: niet-toewijsbare zorg Niet-toewijsbare zorg (S1) reikt verder dan de louter curatieve zorg voor een individueel verzekerde. Juist op het niveau van de wijk zijn er goede mogelijkheden om meervoudige problematiek te signaleren, om latente zorgbehoeftes te onderkennen en om hiervoor, over de grenzen van verschillende domeinen heen, oplossingen te vinden. 3.2 Sleutelrol voor professioneel onafhankelijke wijkverpleegkundige In dit proces vervult de onafhankelijke wijkverpleegkundige, niveau 5, een sleutelrol. Deze professional neemt het voortouw bij meervoudige problematiek, wanneer er bij (groepen van) cliënten in de wijk een zorgbehoefte is in combinatie met sociale problematiek. In de aanpak van de wijkverpleegkundige krijgen de mogelijkheden van cliënten in het sociale domein (mantelzorg, participatie, etc. ) en het domein van de gemeenten (begeleiding, dagbesteding) nadrukkelijk aandacht. Doel is altijd om te komen tot zorg en dienstverlening waarbij de cliënt een betere kwaliteit van leven krijgt of behoudt, ondanks zijn beperkingen. 3.3 Wijkverpleegkundige verzorgt toegang en maakt zorgplan Bij de inkoop van niet-toewijsbare zorg (S1) maakt VGZ een belangrijke keuze. De toegang en het opstellen van het zorgplan bij cliënten met meervoudige problematiek op zowel het sociale domein als het zorgdomein, schaart VGZ doelbewust onder de niet-toewijsbare zorg. VGZ hecht er sterk aan dat wijkverpleegkundigen hun collectieve en preventieve taken in de niet-toewijsbare zorg optimaal kunnen uitvoeren. Dat lukt alleen als deze professionals tijd en ruimte krijgen om formele en informele netwerken in de wijk op te bouwen. Juist vanwege de verbinding met de wijk, het wijkteam en het sociale domein is de wijkverpleegkundige de eerstaangewezen persoon om ook een zorgplan vorm te geven. Dit levert een beter resultaat op, in termen van goede zorg, nu en in de toekomst! Activiteiten niet-toewijsbare zorg (S1) - Signaleren en onderkennen van zelfzorgtekorten - Stimuleren van zelfoplossend vermogen (bij cliënten met lage sociaaleconomische status, laaggeletterdheid of andere problematiek) - Bevorderen van de zelfredzaamheid - Voorkomen van formele zorg - Niet-pluis gesprekken, keukentafelgesprekken, vraagverheldering - Waar nodig ondersteunen van mantelzorgers - Opstellen zorgplan, inclusief elementen van het sociale domein bij meervoudige problematiek in zowel het sociale domein als het zorgdomein - Coördinatie van zorg en ondersteuning; voeren van multidisciplinair overleg met bijvoorbeeld het sociale domein - Eventueel kortdurende uitvoering van verpleging of verzorging, leidend tot zelfzorg 3.4 De toegang tot zorg: van verwijzing tot en met zorgcoördinatie Bij cliënten met meervoudige problematiek (zowel medisch als sociaal) kan de onafhankelijke wijkverpleegkundige verantwoordelijk zijn voor de toegang tot zorg. Deze onafhankelijke professional maakt samen met cliënt het zorgplan, in nauwe samenwerking met een wijkteam en het sociale netwerk. In het wijkteam is de wijkverpleegkundige verantwoordelijk voor de toegang tot zorg. De Wmo-consulent is verantwoordelijk voor de toegang tot Wmo-diensten. Treft de onafhankelijk wijkverpleegkundige cliënten met enkelvoudige problematiek? Dan verwijst hij/zij die direct door naar de toewijsbare zorg (S2). 3.5 Selectiecriteria voor niet-toewijsbare zorg (S1) Bij niet-toewijsbare zorg houdt VGZ rekening met de verdeling van de wijkverpleegkundigen over de Wmo-regio s en de eisen voor aanbieders. Vóór 1 november 2014 rondt VGZ de contractering voor 2015 af Verdeling wijkverpleegkundigen over Wmo-regio s VGZ is in vijftien (sub-)wmo-regio s eerste representant. Het beschikbare budget voor wijkverpleegkundigen in de verschillende regio s wordt bepaald op basis van het aantal inwoners in de regio s en het beschikbare landelijke kader van maximaal 40 miljoen euro. VGZ gaat er vooralsnog vanuit dat de bestaande Zichtbare Schakels vanuit de decentralisatie-uitkering gehandhaafd blijven. 7

8 In overleg met de gemeenten in de Wmo-regio s (de zogenaamde samenwerkingstafels) bepaalt VGZ in welke wijken/dorpen de wijkverpleegkundigen worden ingezet. Dit gebeurt in zogenaamde prioriteitswijken. Welke wijken dit zijn, stelt VGZ in overleg met de gemeenten vast op basis van de volgende criteria. Het gaat om wijken: - met een lage Sociaal Economische Status (lage SES); - waar een wijkverpleegkundige wordt ingezet en de gemeente investeert in de 0e, 1e of 2e lijn; - met projecten op het gebied van wijkteams/wijknetwerken; - met een hoge zorgconsumptie in zowel de 1e als 2e lijn; - waar sprake is van de volgende problematiek op grote schaal: kwetsbare ouderen chronisch zieken (bijvoorbeeld diabetes type II, COPD, cardiovasculair risicomanagement [CVRM]) GGZ Selectie-eisen voor aanbieders van niet-toewijsbare zorg (S1) De aanbieders die in 2014 Zichtbare Schakels in de wijk inzetten, kunnen ook in 2015 in aanmerking komen voor een contract als ze voldoen aan onderstaande criteria. Andere aanbieders die ook aan deze criteria voldoen en niettoewijsbare zorg willen leveren, kunnen zich melden bij VGZ. Bij aanbieders die nu binnen de AWBZ geen contract hebben voor extramurale verzorging en verpleging met één van Zorgkantoren van VGZ, koopt VGZ geen niet-toewijsbare zorg in. De zorgaanbieder: - voldoet aan de eisen van bekwaamheid (zie hiervoor de ZN inkoopgids wijkverpleging) - werkt volgens het normenkader van de V&VN - werkt volgens de principes ontzorgen/eigen kracht/inzetten informele zorg/regie bij de cliënt en betrekt actief het sociale domein - toont deze samenwerkingsrelatie met het sociaal domein aan - conformeert zich aan het beleid wijknetwerken van VGZ - organiseert zich in de wijk en heeft draagvlak voor de methodiek van wijkteams - werkt volgens de geldende beroepsstandaarden en -protocollen - heeft een klanttevredenheid (voor de extramurale zorg) die hoger of gelijk is aan het branchegemiddelde van heeft in 2013 en 2014 geen gegronde klachten gehad (over extramurale zorglevering), getoetst door een onafhankelijke klachtencommissie - heeft geen wachtlijsten voor extramurale zorg - conformeert zich aan het beschikbare budget - heeft wijkverpleegkundigen niveau 5 in dienst - is bereid de wijkverpleegkundige los van de moederorganisatie te positioneren, zodat de wijkverpleegkundige volgens de Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden kan werken. Zie - zorgt ervoor dat de wijkverpleegkundige onafhankelijk kan verwijzen naar een zorgaanbieder en kan aantonen hoe dit is geregeld. De verzekeraar monitort of de wijkverpleegkundige verwijst naar rato van productieafspraken 8

9 4 Toewijsbare zorg (S2) 4.1 Segment 2: toewijsbare zorg In de (wijk)verpleging bestaat het leeuwendeel van de activiteiten uit toewijsbare zorg (S2): zorgverlening aan individuele verzekerden met een eenduidige of complexe zorgvraag. Cliënten krijgen deze zorg zoveel mogelijk in de directe leefomgeving. In principe valt alle directe en indirecte cliëntgebonden wijkverpleging en -verzorging onder toewijsbare zorg. 4.2 Toegang en indicatie volledig in handen van verpleegkundigen Tot nu toe bepaalt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) de toegang tot verzorging en verpleging. Door de overheveling van (wijk-)verpleging van AWBZ naar Zvw vervalt deze indicatiestelling. Vanaf 2015 zijn de zorgprofessionals zelf volledig verantwoordelijk voor toegang en indicatie. De verpleegkundigen in de wijk (S2) bepalen in 2015 de toegang en de aard, omvang en duur van de zorg. Dit wordt beschreven in een zorgplan. Dit zorgplan wordt in overleg met de cliënt/ verzekerde opgesteld en vormt de toegang tot de zorg. Het ministerie van VWS legt de toegang en indicatie bij (wijk-)verpleging volledig in handen van de professionals. Een fundamentele keuze. Het betekent onder andere dat VGZ de rechtmatigheid van de zorg niet vooraf toetst, vooraf geen indicaties ontvangt en geen machtigingen vereist. Voor een kleine groep is er wel een machtiging vereist; voor verzekerden die langer dan drie maanden palliatief terminale zorg nodig hebben. VGZ is zich ervan bewust dat professioneel onafhankelijk indiceren veel vraagt van zorgaanbieders en van verpleegkundige professionals. VGZ gaat daarom uit van een groeimodel waarbij verpleegkundige professionals binnen heldere kaders nieuwe verantwoordelijkheden dragen. In dit proces volgt VGZ het normenkader dat Verpleging & Verzorging Nederland heeft opgesteld voor verpleegkundig indicatiestellen. Dit uniforme normenkader, dat de komende tijd verder wordt ontwikkeld, is voor alle betrokken dé leidraad voor verpleegkundige indicatiestelling en verpleegkundig handelen. Mede gezien de huidige schaarste, mogen in 2015 naast verpleegkundigen met niveau 5 ook verpleegkundigen met niveau 4 zorg indiceren, indien zij over de juiste competenties beschikken. Voor 2016 wordt nader gekeken hoe VGZ hiermee omgaat. N.B. De indicatiestelling is integraal onderdeel van de indirecte en directe cliëntgebonden tijd. Zorgaanbieders kunnen dit niet apart declareren. 4.3 De toegang tot zorg: van verwijzing tot en met zorgcoördinatie Bij toewijsbare zorg (S2) stelt de verpleegkundige de toegang, indicatiestelling en het zorgplan op. Dit zal vaak gebeuren op grond van verwijzing door wijkverpleegkundige, huisarts, medisch specialist of transferverpleegkundige of via eigen aanmelding door de cliënt. Bij intensieve kindzorg en palliatief terminale zorg is een verwijzing van huisarts of medisch specialist noodzakelijk. Bij het bepalen van de toegang tot zorg heeft de verpleegkundige meerdere taken. De verpleegkundige stelt het zelfzorgtekort vast (via zorgvraagverkenning en verheldering), doet de indicatiestelling en stelt het zorgplan op. In vervolg hierop is de verpleegkundige ook verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie en de uitvoering. Als de cliënt liever een PGB als leveringsvorm wil, zal deze hiervoor toestemming moeten vragen aan VGZ. VGZ besluit hierover op basis van een budgetplan dat door de aanvrager wordt ingediend, naast aanvullende documentatie zoals indicatie en zorgplan. 4.4 Van diagnose tot zorgplan Het is cruciaal dat de zorg altijd past binnen de aanspraak wijkverpleging zoals die wettelijk is bepaald. De (wijk-) verpleegkundige doorloopt een zorgvuldig proces om de zorgvraag vast te stellen qua aard, duur en omvang. Hij of zij stelt op basis van de diagnose een zorgplan op. Voor aanvang van de zorg moet er altijd in direct overleg met de cliënt een zorgplan gemaakt zijn. Inhoud en omvang van dit plan zijn afhankelijk van de complexiteit van de zorgvraag. Het zorgplan wordt opnieuw besproken bij nieuwe omstandigheden, bijvoorbeeld bij een verminderde of verhoogde zorgvraag, en minimaal tweemaal per jaar. Het is van groot belang bij het maken van een zorgplan dat de verzekerde de regie en zeggenschap heeft over het plan. Het wordt daarom altijd gemaakt in direct overleg en met instemming van de cliënt (of diens vertegenwoordiger). 9

10 4.4.1 De diagnose De diagnose komt tot stand middels het doorlopen van onderstaande stappen. 1. Medische diagnose Is er een verwijzing en door wie? Wat is het (medisch) probleem? 2. Verpleegkundige diagnose Beschrijving en analyse van de gezondheidstoestand en mogelijkheden Wat zijn de door de verzekerde gedefinieerde problemen/mogelijkheden? - Wat kan klant zelf / de familie / de mantelzorg? - Wat kan worden aangeleerd? - Wat is het advies van de (wijk-)verpleegkundige over de mogelijkheden? - Wat moet (blijvend?) worden overgenomen? - Zijn er (door)verwijzingsmogelijkheden of alternatieven? - Zijn er mogelijkheden met betrekking tot domotica, ICT, hulpmiddelen? 3. Indien nodig: analyse en plan van aanpak op de onderstaande aspecten: Op woning, woonomgeving Psychische factoren en functioneren Sociale functioneren en sociale omstandigheden van de zorgvrager 4. Afstemmingsafspraken met andere zorgverleners/wmo, etc. Het plan maakt waar nodig duidelijk onderscheid tussen de taken en de financiering vanuit Zvw en Wmo Het zorgplan Het zorgplan voldoet aan de Richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging van Verpleging & Verzorging Nederland en bevat in ieder geval de volgende punten: De medische diagnose De verpleegkundige diagnoses, ondersteuningsvragen, zorgproblemen De doelen van de verzekerde en de verpleegkundige; SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel Realistisch, Tijdgebonden) omschreven. Zelfmanagement, eigen kracht en beschikbare mantelzorg zijn hierbij leidend De (omvang van de) zorg: verpleging, verzorging of verbijzonderde zorg als palliatieve terminale zorg. Beoogde interventies en andere handelingen. Beschrijving wie onderdelen van het zorgplan uitvoert, inclusief gedelegeerde werkzaamheden en opdrachten van andere disciplines De termijn waarbinnen de doelen behaald worden De evaluatietermijn: het zorgplan moet geëvalueerd worden na een bepaalde termijn, afhankelijk van korte of lange termijndoelen Spoedzorg Geen zorg zonder zorgplan. Spoedvragen vormen hierop een uitzondering. In dergelijke gevallen moet het zorgplan alsnog binnen 5 werkdagen na aanvang van de zorg zijn opgesteld. 4.5 Selectiecriteria toewijsbare zorg (S2) Bij toewijsbare zorg zijn de selectiecriteria uitgesplitst naar bestaande en nieuwe aanbieders en speciale doelgroepen. Vóór 1 november 2014 rondt VGZ de contractering voor 2015 af. Aanbieders die in 2014 gecontracteerd zijn, wil VGZ ook in 2015 contracteren (2014 =2015) Eisen aan bestaande aanbieders De zorgaanbieder: - voldoet aan de eisen van bekwaamheid (zie hiervoor de ZN inkoopgids wijkverpleging) - doet meer voor minder; de zorgaanbieder moet in 2015 sturen op volume van geleverde zorg - screent het huidige klantbestand door een actualisatie van het bestaande zorgplan of het opstellen van een nieuw zorgplan (indien niet aanwezig) en biedt nieuwe arrangementen - uitgaand van het steunsysteem rond de cliënt en verbinding met het sociale domein - zodat alleen noodzakelijke zorg wordt geboden. In het eerste kwartaal is 80% van de populatie gescreend 10

11 - toont de samenwerkingsrelatie met het sociaal domein aan - borgt dat het afgesproken zorgplan steeds up to date is voor aard, volume en duur (PDCA) - heeft voldoende (wijk-)verpleegkundige(n) niveau 5 in dienst die de toegang bepalen, indiceren en zorgplannen opstellen. Als er onvoldoende van deze (wijk-)verpleegkundigen in dienst zijn, stelt de aanbieder een plan op conform de ZN-inkoopgids - heeft geen wachtlijsten en een zorgplicht - mag geen cliënten weigeren op basis van zorgzwaarte - wordt alleen gecontracteerd voor de zorg in VGZ regio ( s) waarvoor hij in 2014 ook is gecontracteerd. Mochten er witte vlekken ontstaan, dan is uitbreiding van het werkgebied eventueel mogelijk. Zorgaanbieders kunnen geen gebieden afstoten zonder overleg met VGZ - Als een reeds gecontracteerde zorgaanbieder bewust geen overeenkomst met VGZ wil voor 2015, dan zal VGZ ook geen overeenkomst met deze zorgaanbieder sluiten voor Eisen aan nieuwe toetreders Nieuwe aanbieders moeten een aantoonbaar zorgaanbod hebben dat onder de zorgaanspraak valt en dat nog niet of onvoldoende gecontracteerd wordt bij bestaande aanbieders. Verder voldoet de nieuwe zorgaanbieder aan dezelfde (eerder genoemde) eisen als bestaande aanbieders. Daarnaast geldt dat de nieuwe aanbieder aantoonbaar doelmatiger (voor wat betreft de gemiddelde kosten per cliënt) is dan bestaande aanbieders. Dit moet inzichtelijk gemaakt worden door (de verwachte) gemiddelde kosten per cliënt bij de inschrijving kenbaar te maken. Aanvullend wordt van nieuwe toetreders gevraagd een ondernemingsplan te overleggen. Zie voor de onderdelen van het ondernemingsplan ZN inkoopgids wijkverpleging. 11

12 5 Toewijsbare zorg speciale zorgsoorten In 2015 start VGZ met het selectief inkopen van de verzorging en verpleging voor de volgende speciale doelgroepen: ketenzorg dementie, palliatief terminale zorg, intensieve kindzorg en onplanbare zorg. De zorgaanbieder moet naast de reguliere eisen aan specifieke eisen voldoen. De cliënten uit een van deze doelgroepen die zorgaanbieders op 31 december 2014 verzorgen, maar die geen overeenkomst voor 2015 krijgen, blijven cliënt van deze aanbieder tot het einde van het zorgtraject. 5.1 Casemanagers dementie Deze zorg wordt alleen ingekocht bij regionaal georganiseerde ketens binnen de zorgkantoorregio s van VGZ, die ook in 2014 hiervoor zijn gecontracteerd. Als meerdere aanbieders het casemanagement leveren, maken ze samen een inhoudelijke plan. Eén aanbieder of partij heeft de kassierfunctie. Voor aanbieders gelden de volgende voorwaarden: Aantoonbare inbedding van casemanagement in de regionale samenwerkingsstructuur met deelname van alle relevante partijen (huisarts, verpleging en verzorging, GGZ, ziekenhuis) Regionale organisatie van casemanagement, deel uitmakend van een multidisciplinair behandel- en begeleidingsteam, dat zich uitstrekt over het gehele dementietraject (van vroegdiagnostiek tot opname (verblijf met behandeling); met uitzondering van de componenten BG individueel en groep 1 ). Het is mogelijk afspraken te maken over tussenvarianten Regionaal uniforme procedure via het samenbrengen van alle gangbare protocollen in één procedure ketenzorg Multidisciplinair (behandel-)overleg door ketenpartners, bij voorkeur op wijkniveau (nader in te vullen op regionaal niveau). Van belang hierbij zijn samenwerkingsafspraken met algemene netwerken voor kwetsbare ouderen Klantgerichtheid: uitgaande van het stimuleren van behoud van de eigen regie en verantwoordelijkheid van de klant (empowerment) en op basis van permanente begeleiding Breed takenpakket: gids- en informatiefunctie, zorgmakelaarfunctie, coördinatie (procesregie) verantwoordelijkheid voor zorgplan-begeleiding (op permanente basis), interventie (denk aan: psycho-educatie; familie-interventie; gedragsproblematiek; verwerkingsproblematiek; crisisinterventie en signalering comorbiditeit) Gespecialiseerde zorgprofessionals met een opleiding Casemanagement (HBO plus) Onafhankelijke uitoefening van casemanagement (geen gedwongen winkelnering bij een van de aanbieders) Centraal registratiepunt van mensen met de diagnose dementie 5.2 Intensieve kindzorg VGZ koopt deze zorg alleen in bij zorgaanbieders die VWS aanmerkt als IKZ-organisatie, bij zorgaanbieders die de Zorgkantoren van VGZ ook in 2014 voor IKZ gecontracteerd hebben, en bij zorgaanbieders die van juni 2013 tot en met juni 2014 aantoonbaar minimaal 25 IKZ-cliënten hebben verzorgd. Zowel (kinder)thuiszorgorganisaties, verpleegkundige kinderdagverblijven en kinderhospices kunnen de zorg leveren. Doelgroep intensieve kindzorg 1. Kinderen met zwaar complexe somatische problematiek, waardoor ten gevolge van de aandoening verpleging of persoonlijke verzorging moet worden geboden en waarbij permanent toezicht noodzakelijk is. 2. Kinderen met lichtere complexe somatische problematiek, waarbij specifieke verpleegkundige handelingen noodzakelijk zijn en waarbij voortdurend toezicht in de nabijheid nodig is. De aanbieder: kan alle persoonlijke en gespecialiseerde verpleegkundige (kind-)zorg leveren bij thuiswonende kinderen. De (wijk)verpleegkundigen zijn hiervoor speciaal opgeleid beschikt over een schriftelijke verklaring van de hoofdbehandelaar (medisch specialist/kinderarts) met daarin de diagnostiek en verantwoording (in inhoud en termijn) voor de te leveren zorg; is 24 uur per dag beschikbaar op afspraak en op afroep maakt voor iedere cliënt een zorgplan, volgens de richtlijn Verslaglegging Verpleging en Verzorging van de V&VN. Alle betrokken disciplines moeten de geleverde zorg bijhouden in het zorgplan levert zorg die gericht is op ontwikkeling en zelfredzaamheid van het kind en het gezin. Er is daarbij aandacht 1 BG individueel en groep, ook in relatie tot dementiezorg, is per 1 januari 2015 onderdeel van de Wmo. 12

13 voor een veilige omgeving kan aantonen dat er sprake is van een samenwerking tussen de betrokken disciplines. Deze samenwerking moet gericht zijn op de zorg voor het kind en het gezin N.B. ADL-zorg is alleen declarabel boven de norm voor gebruikelijke zorg Palliatief terminale zorg 3 VGZ koopt deze zorg alleen in bij bestaande zorgaanbieders (ook in 2014 gecontracteerd) en bij zorgaanbieders die van juni 2013 tot en met juni 2014 aantoonbaar minimaal 25 palliatief terminale cliënten verzorgd hebben. Deze gegevens worden gegenereerd uit de VGZ Zorgkantoren extramurale output rapportages. Doelgroep Palliatief terminale zorg Deze zorg is voor mensen met een levensbedreigende ziekte die geen (medische) behandeling krijgen die gericht is op herstel of levensverlenging. De zorg is vooral gericht op pijnbestrijding of levensverlenging. De levensverwachting is korter dan 3 maanden. De aanbieder: levert gemiddeld maximaal 12,6 uur per dag zorg. Of neemt dit vanaf 2015 als uitgangspunt. betrekt mantelzorgers en vrijwilligers actief bij het zorgproces werkt volgens het protocol palliatief terminale levensfase met daarin een beschrijving van de processen rondom palliatieve zorg én de routing van de cliënt (rollen van de organisatie zelf en ketenpartijen) werkt volgens de richtlijnen palliatieve zorg op Pallialine.nl en past indien nodig instrumenten toe als zorgpad stervensfase, pijnanamnese en pijnscorelijst, DOS schaal en lastmeter heeft aandachtsvelders benoemd die binnen hun team verantwoordelijk zijn voor de palliatieve zorg en die terugkoppelen naar het management wijst per cliënt een zorgregisseur aan als eerste aanspreekpunt. Deze persoon heeft minimaal de basisopleiding palliatieve zorg afgerond en kent de sociale kaart goed heeft het onderwerp palliatief (terminale) zorg opgenomen in de interne opleidingsplannen borgt de nazorg en weet de nabestaanden de weg te wijzen in ondersteuning beschikt over een schriftelijke verklaring van een medisch specialist (hoofdbehandelaar) of van de huisarts. Hierin is de medische situatie en de levensverwachting (korter dan 3 maanden) van de cliënt beschreven. De huisarts neemt in de thuissituatie de eindverantwoordelijkheid voor de medische zorg op zich (professioneel onafhankelijk verpleegkundige in de wijk) doet de indicatiestelling is aangesloten bij een netwerk palliatieve zorg en neemt actief deel aan dit netwerk is 24 uur per dag beschikbaar om de zorg te kunnen leveren, op afspraak en op afroep moet alle gespecialiseerde persoonlijke en verpleegkundige zorg kunnen leveren in de thuissituatie. Betrokken verpleegkundigen in de wijk beschikken over de kennis, vaardigheden en attitude zoals benoemd in het beroepsdeelprofiel én kwaliteitskader voor verpleegkundigen in de palliatieve zorg 4. Bij ADL-zorg is dit (minimaal) deskundigheidsniveau 3 en bij verpleegkundige zorg niveau 4 biedt zorg die is geprotocolleerd en wordt uitgevoerd volgens de landelijke standaard houdt zich aan de declaratieregels. Voor ADL-zorg is de maximaal te declareren tijd 4 uur per dag. Voor ondersteuning mantelzorg in de oppasfunctie is dit standaard maximaal 8 uur per dag. Is de zorgbehoefte groter, dan moet de zorgverzekeraar hier toestemming voor geven is bevoegd om op basis van bovenstaande voorwaarden de palliatieve thuiszorg 3 maanden te leveren. Is er meer tijd nodig, dan is voor deze verlenging toestemming van de zorgverzekeraar nodig. Bij het aanvragen moet de zorgaanbieder aanvullende informatie geven over huidige medische situatie, verwachte levensduur en benodigde zorg 2 Gebruikelijk zorg is zorg van ouders, partners, inwonende kinderen en huisgenoten voor een gezinslid of huisgenoot. 3 Recent is bekend geworden dat verblijf voor palliatief terminale zorg en herstelzorg ook vanaf 2015 onder de Zvw komt te vallen. Over de inkoopprocedure voor deze zorgsoorten zal nader bericht worden

14 5.4 Onplanbare zorg VGZ koopt deze zorg alleen in bij zorgaanbieders die hiervoor ook in 2014 gecontracteerd zijn. De aanbieder: is 24 uur per dag beschikbaar op afroep moet binnen een bepaalde tijdslimiet (20 minuten) ter plaatse kunnen zijn moet zowel verzorgende als verpleegkundige onplanbare zorg kunnen leveren is onderdeel van een speciaal hiervoor opgericht en gecontracteerd team heeft voor iedere cliënt een zorgplan, volgens de Richtlijn verslaglegging verpleging en verzorging. In het zorgplan staat dat cliënt gebruik mag maken van onplanbare zorg Overige Advies, Instructie en Voorlichting (AIV) en gespecialiseerde verpleging De huidige afspraken blijven staan, mits ze passen binnen de aanspraak Wijkverpleging en zijn uitgesplitst per doelgroep. 14

15 6 Contractering (wijk-)verpleging Samenwerking met gemeenten, zorgkostenplafond per instelling Om onnodige hinder voor cliënten en zorgaanbieders te voorkomen, is afgesproken dat zorgverzekeraars pas vanaf 2016 concurrentieel (wijk-)verpleging gaan inkopen. In 2015 krijgt de inkoop nog volledig vorm op basis van representatie. VGZ conformeert zich aan deze gang van zaken. 6.1 Contracteren van niet-toewijsbare zorg (S1) VGZ ziet het als een grote uitdaging om goede samenhangende zorg te gaan organiseren op wijkniveau. Dit is alleen mogelijk als zorgverzekeraars en gemeenten nauw samenwerken. Alleen dan is optimale samenhang en afstemming mogelijk tussen cure en care, tussen maatschappelijke ondersteuning vanuit gemeenten (Wmo) en (wijk)verpleging (Zvw/zorgverzekeraars). VGZ wil de samenwerking met gemeenten in een aantal stappen vormgeven. Als eerste stap gaat VGZ haar visie op de - brede!- taakinhoud van de professioneel onafhankelijk wijkverpleegkundige uitwisselen met gemeenten. Daarna maken gemeenten een plan met prioriteitswijken per Wmo-regio. Het format voor het plan is terug te vinden op Het plan wordt vervolgens per regio besproken. Pas daarna maakt VGZ concrete inkoopafspraken met zorgaanbieders. Na de contractering van de zorgaanbieders kan VGZ in samenwerking met gemeenten gericht kijken welke maatschappelijke wijkgerichte interventies de wijkverpleegkundige specifiek gaat inzetten. In deze fase kunnen ook de gecontracteerde zorgaanbieders aansluiten. In alle gevallen licht VGZ gemeenten goed in hoe deze (wijk)verpleging ingekocht gaat worden. Bij het contracteren van niet-toewijsbare zorg gaat VGZ uit van de volgende uitgangspunten: Het budget per Wmo-regio wordt verdeeld aan de hand van prioriteitswijken binnen deze regio VGZ koopt niet-toewijsbare zorg in bij zorgaanbieders Eerder geformuleerde selectiecriteria zijn leidend Oproep aan zorgaanbieders niet-toewijsbare zorg VGZ roept zorgaanbieders op om uiterlijk 25 augustus 2015 aan te geven of zij niet-toewijsbare zorg (S1) willen leveren. Hiervoor komt eind juli een format beschikbaar, geënt op de algemene selectiecriteria. Dit format wordt gepubliceerd op Nadat er een keuze is gemaakt uit de inschrijvende zorgaanbieders, zal VGZ hen contracteren op basis van lumpsumfinanciering per gebied per instelling. De budgetten worden vastgesteld op het niveau van de Wmo-regio. 6.2 Contracteren toewijsbare zorg (S2) Alle huidige aanbieders van toewijsbare zorg worden gecontracteerd voor S 2, mits zij voldoen aan de geschiktheidseisen zoals opgenomen bij de beschrijving van de selectiecriteria. VGZ vraagt zorgaanbieders om door het invullen van een bestuursverklaring aan te geven aan welke criteria zij voldoen. Deze keuze wordt gemaakt vanwege het overgangsregime voor bestaande cliënten en om de continuïteit van de zorg in 2015 te waarborgen. De inkoop krijgt vorm via een maximaal budget per instelling: een zorgkostenplafond. De berekening van maximale budgetten per instelling vindt plaats vanaf 1 augustus Vanaf medio augustus 2014 ontvangt elke zorgaanbieder een contracteeraanbod voor 2015 met zorgkostenplafond. Dit contracteeraanbod is het ultieme aanbod. Anders dan bij reguliere inkoop vinden geen nadere onderhandelingen plaats over het budget, gezien de taakstelling op landelijk niveau. Tegelijkertijd krijgt de zorgaanbieder voor 2015 wel volop de ruimte om zelf het reguliere aanbod Persoonlijke Verzorging/ Verpleging (PV/VP) op vernieuwende wijze in te vullen. Alle aanbieders dienen hiervoor een plan in. Het format voor het plan is eind juli terug te vinden op Het format en de bestuursverklaring verwacht VGZ 2 weken na ontvangst van het contracteeraanbod retour. VGZ voert met een aantal aanbieders gesprekken in september/oktober. Wanneer VGZ met een instelling een gesprek voert, wordt dit gesprek tijdig ingepland. 15

16 N.B. Afspraken met betrekking tot IKZ, PTZ en casemanagement/ketenzorg dementie vormen een apart onderdeel van de overeenkomst. Ze vallen wel binnen het vastgestelde zorgkostenplafond. Onderlinge dienstverlening Zowel bestaande aanbieders als nieuwe toetreders wordt gevraagd of ze gebruik maken van onderlinge dienstverlening. Voor 2015 is de afspraak dat zorgaanbieders tot maximaal 5% van hun extramurale omzet mogen werken met onderaannemers. De onderaannemers moeten uiteraard voldoen aan de kwaliteitseisen. De verantwoordelijkheid voor het leveren van kwalitatief goede zorg ligt bij de gecontracteerde zorgaanbieder. Toekenning PGB De huidige PGB-afspraken worden voortgezet in Nieuwe toestroom zal slechts beperkt worden toegestaan, in lijn met de afspraken op landelijk niveau. De nieuwe voorwaarden en kaders gelden vanaf 1 januari Nieuwe toetreders De inschrijftijd voor nieuwe toetreders bij VGZ is tot 15 augustus. De beoordeling van de inschrijving en mogelijke contractering loopt parallel met de contractering van aanbieders voor toewijsbare zorg. In augustus beoordeelt VGZ de inschrijvingen aan de hand van een format toetskader. Dit format is vanaf eind juli te vinden op: Vóór 15 september communiceert VGZ de toekenning c.q. afwijzing aan de inschrijvende zorgaanbieder. 6.4 ZZP ers In principe wil VGZ in 2015 geen Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP ers) contracteren. Zorgverzekeraars hebben geconcludeerd dat het voor een beheersbare overgang van de verpleging naar de Zvw op korte termijn niet wenselijk is om in 2015 een pilot voor deze groep ZZP ers door te voeren. Voor verzekerden die per 31 december 2014 in zorg zijn bij een gecontracteerde ZZP er, wordt een passende oplossing gezocht. Indien landelijk toch wordt afgesproken dat de huidige pilot wordt gecontinueerd, start VGZ een apart traject hiervoor met selectie- en kwaliteitscriteria. 16

17 7 Tot slot De ZN inkoopgids wijkverpleging is voor VGZ leidend bij de inkoop van (wijk-)verpleging. Daarnaast zijn de Nza beleidsregels van belang. De vereenvoudiging daarvan is nog niet afgerond. Zoals gezegd is 2015 een overgangsjaar waarin VGZ (wijk-)verpleging in representatie inkoopt. Van belang is de maand augustus waarin VGZ start met het verzenden van het contracteeraanbod (S2) voor 2015, met zorgkostenplafond. Half augustus loopt ook de periode af waarin nieuwe toetreders zich kunnen inschrijven. Tegelijkertijd zet VGZ, in de aanloop naar 2016, eigen accenten bij het contracteren van zorgaanbieders. Uiteindelijk wil VGZ toe naar nieuwe vormen van contracteren waarbij aanbieders zich uitgedaagd voelen om - binnen strakke financiële kaders - tot creatieve, vernieuwende invullingen te komen. De inkoop verschuift hierbij van prestatiegericht naar resultaatgericht. Niet het aantal geleverde activiteiten, maar het feitelijke resultaat binnen een vooraf vastgesteld zorgkostenplafond komt centraal te staan. In deze brochure is toegelicht welke accenten VGZ zet en welke specificaties en selectiecriteria VGZ hanteert. Hieronder staan de belangrijkste data en documenten op een rij: 7.1 Belangrijke data Tot 15 augustus 2014: inschrijving nieuwe toetreders Vanaf 15 augustus: zorgaanbieders ontvangen contracteeraanbod 2015 met zorgkostenplafond (S2) 2 weken na dagtekening contracteeraanbod dient de zorgaanbieder de bestuursverklaring en het format Inschrijving toewijsbare zorg (S2) in. Tot 25 augustus 2014: zorgaanbieders geven door middel van het ingevulde format Inschrijving niet-toewijsbare zorg (S1) aan of zij niet-toewijsbare zorg willen leveren (S1) September/oktober: contracteergesprekken met een aantal zorgaanbieders en administratieve afhandeling met overige aanbieders 1 november: afronding inkoop, aanbieding contract 7.2 Relevante documenten ZN Inkoopgids Wijkverpleging Format inschrijving niet-toewijsbare zorg (S1) Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe toetreders Focuslijst Verbinding wijkverpleegkundige en sociale domein Deze documenten zijn te vinden op : Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van dit document toch nog vragen heeft. Neemt u dan gerust contact op met VGZ. Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van dit document stonden nog een aantal belangrijke beleidskeuzes open. Zo wacht VGZ nog op onder meer duidelijkheid van de Minister van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) over de (financiele) kaders voor 2015 en de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bovendien is een aantal wetgevingstrajecten onduidelijk. Bij het schrijven van dit zorginkoopdocument zijn we ervan uitgegaan dat de Wmo 2015, de Jeugdwet en de transities naar de Zvw doorgang vinden per 1 januari Voorts is uitgegaan van de AWBZ (ofwel uitstel van de Wlz). VGZ behoudt zich het recht voor om aanpassingen te doen in dit zorginkoopdocument of de inkoopprocedure indien de landelijke besluitvorming daar aanleiding toe geeft. 17

18 Inkoop (wijk)verpleging in het kort Niet-toewijsbare zorg Toewijsbare zorg Segment 1 2 Doelgroep Wijk / buurt Individuele verzekerde Taken Afspraken met - Signaleren - Netwerktaken - Stimuleren (groeimodel) - Opstellen zorgplan Gemeente / inkoop door zorgverzekeraars - Indiceren - Opstellen zorgplan - Uitvoering - Coördinatie van zorg Zorgverzekeraar Financiering Zvw (en Wmo) Zvw Sleutelrol Onafhankelijke wijkverpleegkundige Verpleegkundige in de wijk 18

19

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2016. Door het invullen van dit format maakt u de inschrijving compleet. Met deze inschrijving

Nadere informatie

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de inschrijving compleet. Met deze inschrijving

Nadere informatie

Inkoop wijkverpleging Coöperatie VGZ 2015. In transitie naar goede zorg dichtbij D0168-201407

Inkoop wijkverpleging Coöperatie VGZ 2015. In transitie naar goede zorg dichtbij D0168-201407 Inkoop wijkverpleging Coöperatie VGZ 2015 In transitie naar goede zorg dichtbij D0168-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Inhoud van dit document 3 2 Achtergrond en uitgangspunten 4 2.1 Het perspectief:

Nadere informatie

Let op! De inschrijving wordt alleen in behandeling genomen, indien alle bovengenoemde stukken zijn meegestuurd en het format volledig is ingevuld.

Let op! De inschrijving wordt alleen in behandeling genomen, indien alle bovengenoemde stukken zijn meegestuurd en het format volledig is ingevuld. Format Inschrijving Wijkverpleging (Verpleging en verzorging) 2017 Voor u ligt het format Inschrijving Wijkverpleging en Wijkgerichte zorg 2017. Door het invullen van dit format maakt u de inschrijving

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014 Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015 Juni juli 2014 Programma 1. Introductie Coöperatie VGZ 2. Visie overheid HLZ en context 3. Visie Coöperatie VGZ 4. Inkoop, declaratie en monitoring

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Inkoop Verpleging & Verzorging

Inkoop Verpleging & Verzorging Inkoop Verpleging & Verzorging Coöperatie VGZ 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Achtergrond en uitgangspunten 4 2.1 Het perspectief 4 2.2 Drie segmenten 5 2.4 Nieuw bekostigingsmodel 6 3 Toewijsbare Zorg (S2)

Nadere informatie

Format inschrijving niet-toewijsbare zorg (S1)

Format inschrijving niet-toewijsbare zorg (S1) Format inschrijving niet-toewijsbare zorg (S1) Voor u ligt het format inschrijving niet-toewijsbare zorg (S1) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de inschrijving compleet. Uitgangspunten

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) N O T I T I E Aan : Leden IVVU Van : Kees Weevers Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) Datum : 13 oktober 2014 Op 4 maart 2014 hebben minister Schippers en staatssecretaris

Nadere informatie

Regiobijeenkomst. Inkoopbeleid wijkverpleging

Regiobijeenkomst. Inkoopbeleid wijkverpleging Regiobijeenkomst Inkoopbeleid wijkverpleging 03-06-2015 Doelstellingen van vandaag Ervaringen delen over 2015 Wat ging er goed? Wat kon er beter? Wat zijn de knelpunten en wat kunnen we daaraan doen? Doorkijkje

Nadere informatie

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Wijkverpleging Onderhandelingsresultaat transitie Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Onderwerpen Aanspraak wijkverpleging Toegang Overgang voor cliënten 2014-2015 Transitieperiode Nieuwe bekostigingssystematiek

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2015. Regio s DWO en NWN

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2015. Regio s DWO en NWN Inkoopbeleid Wijkverpleging 2015 Regio s DWO en NWN September 2014 Introductie In 2015 wordt de langdurige zorg en ondersteuning hervormd. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verdwijnt. Delen

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

Inkoopbeleid wijkverpleging

Inkoopbeleid wijkverpleging Inkoopbeleid wijkverpleging 2015 informatiebijeenkomst Zwolle, 25 juni 2014 Algreet Tamminga, teammanager V&V ZVW aanspraak wijkverpleging 2015 Zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Vragen over inkoop & contractering Is de inkoop bijzondere zorgsoorten ook voor nieuwe aanbieders weggelegd? Voor de zorgsoorten PTZ, IKZ, ketenzorg/casemanagement

Nadere informatie

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Het ZoWel Model februari 2014 CZ ziet de noodzaak tot en de kansen van samenwerking met gemeenten Noodzaak en kansen Samenwerken vanuit basishouding Uitvoering Wmo erg

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015

Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015 Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015 Programma 1400 Welkom (René Bouma) 1410 Menzis / ambitie wijkverpleging (Esther van Dijk) 1430 Beleid wijkverpleging 2015

Nadere informatie

Aanvullende bestuursverklaring regioaanbieder

Aanvullende bestuursverklaring regioaanbieder Aanvullende bestuursverklaring regioaanbieder Overeenkomst Wijkverpleging 2017-2018 1 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder: Rechtsvorm organisatie: KVK-nummer: AGB-code voor Friesland: Naam en voorletter(s)

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging 1 Programma 1. Landelijke ontwikkelingen AWBZ 2. Visie Achmea op langdurige zorg 3. Zorginkoopbeleid AWBZ/Wlz 4. Gelegenheid tot het stellen van

Nadere informatie

Aanvullende bestuursverklaring Regioaanbieder overeenkomst Wijkverpleging

Aanvullende bestuursverklaring Regioaanbieder overeenkomst Wijkverpleging Aanvullende bestuursverklaring Regioaanbieder overeenkomst Wijkverpleging 2017-2018 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder: Rechtsvorm organisatie:... KVK-nummer: AGB-code voor Friesland:. Naam en voorletter(s)

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu?

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu? Netwerkbijeenkomst Wijkverpleging, heringevoerd en nu? 5 maart 2015 Wijkvpk indiceert, wijst zorg toe, VWS Twee generalisten in 1 e lijn, VWS Afstemming ha-wijkvpk niet via wijkteam, Actiz Structuur voor

Nadere informatie

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9 Inkoopspecificaties Pagina 1/9 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2013 Menzis Niet-aanbestede producten 2013 2 Inkoop Niet-aanbestede producten 2013 Inhoudsopgave 1 Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Augustus 2015 Introductie Wijkverpleging maakt sinds 1 januari 2015 onderdeel uit van de Zorgverzekeringswet (Zvw). 2015 werd beschouwd als overgangsjaar in de totale transformatie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

2.2. miljoen verzekerden fte medewerkers. 5,9 miljard zorgkosten (inclusief Anderzorg) 2,7 miljard Wlz

2.2. miljoen verzekerden fte medewerkers. 5,9 miljard zorgkosten (inclusief Anderzorg) 2,7 miljard Wlz Wijkverpleging Introductie Menzis Menzis is sinds 1836 een coöperatie zonder winstoogmerk, een zorgverzekeraar met 2,2 miljoen klanten. De Ledenraad is ons hoogste orgaan. Bij Menzis is iedereen welkom.

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Nieuwe afbakening verzorging kinderen

Nieuwe afbakening verzorging kinderen Factsheet Nieuwe afbakening verzorging kinderen Per 1 januari 2018 verandert de manier waarop verzorging aan kinderen wordt bekostigd en georganiseerd. In deze factsheet wordt uitgelegd wat er gaat veranderen

Nadere informatie

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Er is in de praktijk onduidelijkheid over de grens tussen de Wlz en de Wmo / Jeugdwet. Inhoud: - Aanspraak Wmo

Nadere informatie

Wijkverpleging; Verpleging en Verzorging, inschrijving 2016

Wijkverpleging; Verpleging en Verzorging, inschrijving 2016 Wijkverpleging; Verpleging en Verzorging, inschrijving 2016 Eigenaar: Coöperatie VGZ Inschrijving enkel via het Zorginkoopportaal van VECOZO Openstellingsdatum: 1 juli 2015 Sluitingsdatum: 31 juli 2015

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015.

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015. Beste ouder, In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 nuari 2015. Bij deze e-mail zijn twee bijlagen bijgesloten: 1. Een brief aan u als ouder

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2016. Door: Annemieke van Hees Datum: 07-07-2015

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2016. Door: Annemieke van Hees Datum: 07-07-2015 Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2016 Door: Annemieke van Hees Datum: 07-07-2015 Programma 1. Introductie Coöperatie VGZ 2. Visie Coöperatie VGZ 3. Inkoop en contractering 4. Tijdslijn

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Inkoopgids Wijkverpleging 2015

Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Context en toekomstperspectief... 4 2.1 Overgangsjaar...5 2.2 De aanspraak wijkverpleging...5 2.3 Wat is wijkverpleging?...6

Nadere informatie

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Menzis en gemeenten hebben binnen de werkgroep wijkverpleging (binnen de Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s) besproken op

Nadere informatie

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Menzis Niet-aanbestede producten 2014 1 Inhoudsopgave Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september Wet LIZ

Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september Wet LIZ Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september 2013 Wet LIZ Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september 2013 De nieuwe Wet Langdurige Intensieve Zorg (Wet LIZ)

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger.

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier

Nadere informatie

Zorg uit de Wlz en ondersteuning of jeugdhulp? Kan iemand met een Wlz-indicatie een beroep doen op de Wmo 2015 of op de Jeugdwet?

Zorg uit de Wlz en ondersteuning of jeugdhulp? Kan iemand met een Wlz-indicatie een beroep doen op de Wmo 2015 of op de Jeugdwet? 2 Zorg uit de Wlz en ondersteuning of jeugdhulp? Kan iemand met een Wlz-indicatie een beroep doen op de Wmo 2015 of op de Jeugdwet? Afbakening wettelijke kaders: Wlz Wet langdurige zorg: Blijvende behoefte

Nadere informatie

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar?

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wanneer u een indicatie hebt voor verpleging en/of verzorging kunt u hiervoor bij uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van inkoopdocument Wijkverpleging 2016 De Friesland Zorgverzekeraar

Bestuursverklaring ten behoeve van inkoopdocument Wijkverpleging 2016 De Friesland Zorgverzekeraar Bestuursverklaring ten behoeve van inkoopdocument Wijkverpleging 2016 De Friesland Zorgverzekeraar Disclaimer De zorgverzekeraar(s) zijn jegens de zorgaanbieder(s), behoudens opzet of grove schuld, nimmer

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2014 Betreft Kortdurend eerstelijns verblijf

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2014 Betreft Kortdurend eerstelijns verblijf > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) DEEL 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant)

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) Vandaag: Reflecties op: Dementie: NU Dementie: MORGEN Uitgangspunten voor dementiehulp thuis noodzakelijke modelvernieuwing

Nadere informatie

Inkoopgids Wijkverpleging 2015

Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Context en toekomstperspectief... 4 2.1 Overgangsjaar...5 2.2 De aanspraak wijkverpleging...5 2.3 Wat is wijkverpleging?...6

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Primair proces. Levering

Primair proces. Levering Primair proces Levering Kan een zorgaanbieder weigeren een cliënt na 1-1-2015 te begeleiden (als er te weinig cliënten in een regio zijn)? Mag een Wlz-cliënt die de zorg geleverd krijgt middels een Vpt

Nadere informatie

Overzicht kortdurende zorg met verblijf

Overzicht kortdurende zorg met verblijf Overzicht kortdurende zorg met verblijf 23 december 2014 Hierbij vindt u een overzicht van de verschillende vormen van kortdurende zorg met verblijf. Wij hebben voor u de definities en situaties vóór en

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Wat kunt u verwachten? 1. Algemene informatie Zorgkantoor Friesland

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) Aevitae Postbus 2705 6401 DE Heerlen Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk. E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355. Datum 16 september 2015

Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk. E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355. Datum 16 september 2015 Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk Datum 16 september 2015 Contactpersoon Tom Dalinghaus E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355 Inleiding Vanaf 2016 zet Zilveren

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015 > Retouradres Postbus 20350 2500 EA DEN HAAG Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum

Nadere informatie

ZORGINKOOP PRESENTATIE

ZORGINKOOP PRESENTATIE ZORGINKOOP PRESENTATIE voor Themadag CNV in Nijkerk Woensdag 25 mei 2016 door Sabrina Weij Zorginkoper / Relatiebeheerder Care Inhoud presentatie Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW Transities / overhevelingen

Nadere informatie

Voldoet u aan de criteria dan ontvangt u hiervoor een aabod met een integraal tarief waarmee te declareren is voor de volgende doelgroepen in 2017:

Voldoet u aan de criteria dan ontvangt u hiervoor een aabod met een integraal tarief waarmee te declareren is voor de volgende doelgroepen in 2017: Format Inschrijving Experiment Verpleging en verzorging 2017 Deel I: Algemene gegevens Zorgaanbieder: Naam Plaats Contactpersoon Telefoon E-mail KvK-nummer AGB-Code Deel II: Toelichting en voorwaarden

Nadere informatie

Datum 23 september 2014 Betreft Commissiebrief over meer duidelijkheid over de kinderen die vallen onder de Intensieve Kindzorg

Datum 23 september 2014 Betreft Commissiebrief over meer duidelijkheid over de kinderen die vallen onder de Intensieve Kindzorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 80 Vragen van het lid Bergkamp

Nadere informatie

Verbinding wijkverpleging en sociaal domein

Verbinding wijkverpleging en sociaal domein Verbinding wijkverpleging en sociaal domein Afspraken over de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Utrecht, 23 februari 2015 GV325/eindrapport Andersson Elffers Felix Maliebaan 16 postbus 85198 3508

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) DEEL 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0 Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0 Doorontwikkeling na overheveling eerstelijns verblijf naar Zvw November 2016 In opdracht van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport In

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) zorgenzekerheid.nl DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit

Nadere informatie

Kwaliteit van casemanagement in de regio Haarlemmermeer. Anita Peters en Esther Tetteroo Ketenzorg dementie Haarlemmermeer,

Kwaliteit van casemanagement in de regio Haarlemmermeer. Anita Peters en Esther Tetteroo Ketenzorg dementie Haarlemmermeer, Kwaliteit van casemanagement in de regio Haarlemmermeer Anita Peters en Esther Tetteroo Ketenzorg dementie Haarlemmermeer, 30-10-2017 Workshop Welkom namens Dementiezorg voor Elkaar Presentatie 2000 tot

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie