Inkoop wijkverpleging Coöperatie VGZ In transitie naar goede zorg dichtbij D

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoop wijkverpleging Coöperatie VGZ 2015. In transitie naar goede zorg dichtbij D0168-201407"

Transcriptie

1 Inkoop wijkverpleging Coöperatie VGZ 2015 In transitie naar goede zorg dichtbij D

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Inhoud van dit document 3 2 Achtergrond en uitgangspunten Het perspectief: integrale zorg dichtbij Twee segmenten Inkoop in representatie Centrale uitgangspunten bij zorginkoop De leidraad voor 2015: ZN inkoopgids wijkverpleging 6 3 Niet-toewijsbare zorg (S1) Segment 1: niet-toewijsbare zorg Sleutelrol voor professioneel onafhankelijke wijkverpleegkundige Wijkverpleegkundige verzorgt toegang en maakt zorgplan De toegang tot zorg: van verwijzing tot en met zorgcoördinatie Selectiecriteria voor niet-toewijsbare zorg (S1) 7 4 Toewijsbare zorg (S2) Segment 2: toewijsbare zorg Toegang en indicatie volledig in handen van verpleegkundigen De toegang tot zorg: van verwijzing tot en met zorgcoördinatie Van diagnose tot zorgplan Selectiecriteria toewijsbare zorg (S2) 10 5 Toewijsbare zorg speciale zorgsoorten Casemanagers dementie Intensieve kindzorg Palliatief terminale zorg Onplanbare zorg 14 6 Contractering (wijk-)verpleging Contracteren van niet-toewijsbare zorg (S1) Contracteren toewijsbare zorg (S2) Nieuwe toetreders ZZP ers 16 7 Tot slot Belangrijke data Relevante documenten 17 2

3 1 Inleiding Verpleging en verzorging in de thuissituatie valt na 1 januari 2015 niet meer onder de AWBZ, maar onder de aanspraak wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraar is voortaan verantwoordelijk voor het gehele geneeskundige domein, van verpleging en verzorging thuis tot en met opname in het ziekenhuis. Dit geldt ook voor de Coöperatie VGZ, verder te noemen VGZ. Voor 2015 geldt een overgangsregime, waarbij zorgverzekeraars landelijke afspraken maken over non-concurrentiële inkoop van wijkverpleging, zogeheten zorginkoop in representatie. VGZ conformeert zich uiteraard aan deze basisafspraken. Tegelijkertijd zet VGZ bij de inkoop voor 2015 ook eigen accenten. De activiteiten van zorg aanbieders zullen zich steeds meer moeten gaan bewijzen in termen van goede zorg, gebaseerd op medisch-inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving én zorgkosten. Toegevoegde waarde voor zorg dichtbij, op het niveau van de wijk, is daarbij een cruciale randvoorwaarde. Persoonlijke verzorging die geen verband houdt met geneeskundige zorg en die samenhangt met participatie valt vanaf 2015 onder Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en niet onder de aanspraak wijkverpleging in de Zvw. Dit geldt ook voor begeleiding en voor mensen met een indicatie voor Langdurige Zorg. Verpleging en verzorging voor jongeren tot achttien jaar valt, met uitzondering van intensieve kindzorg, onder de Jeugdwet. Overgangsfase voor cliënten Cliënten die op 31 december 2014 van het CIZ een geldig indicatiebesluit voor extramurale verpleging en/of verzorging in de AWBZ hebben, hebben hiermee op 1 januari 2015 een geldige verwijzing voor wijkverpleging op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voorwaarde: de geldigheidsduur van dit besluit is nog niet verstreken, of deze cliënten zijn al in zorg. Deze afspraak is gemaakt om de continuïteit van de zorg voor cliënten te borgen. Daarbij kunnen alle cliënten die zorg krijgen vanaf 1 januari 2015 dezelfde zorgaanbieder houden. Overigens betekent dit niet dat de zorg hetzelfde is als in In de loop van 2015 kan er een andere invulling worden gegeven aan deze zorg. PGB Landelijk worden zoveel mogelijk uniforme voorwaarden en kaders voor nieuwe PGB-aanvragers afgesproken. Voorwaarden en kaders voor nieuwe PGB-houders zijn op dit moment nog niet uitgewerkt. Voor bestaande PGB ers geldt een overgangsregime. Toekenning bij nieuwe PGB-aanvragers is afgeleid van het reguliere Zorg in natura proces en afgestemd op het convenant tussen ZN, Per Saldo en VWS. Het convenant wordt verwerkt in het PGB-reglement wijkverpleging Inhoud van dit document Met de overheveling komt er een nieuwe afbakening in de Nederlandse curatieve zorg - en daarmee ook in de inkoop van deze zorg. In deze nieuwe constellatie is het van groot belang dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders dezelfde doelen delen en dezelfde taal spreken. VGZ beschrijft in dit document de kaders voor de inkoop van wijkverpleging in

4 2 Achtergrond en uitgangspunten 2.1 Het perspectief: integrale zorg dichtbij Zorgverzekeraars dragen vanaf 2015 de verantwoordelijkheid om kwalitatief goede curatieve zorg in te kopen en aan te bieden aan hun verzekerden. De (wijk-)verpleging wordt hierbij het hart van de verbinding tussen de curatieve zorg, de care én het sociale domein en werkt zoveel mogelijk in de leefomgeving van verzekerden. Veel mensen ervaren - blijvende - problemen met hun gezondheid die hen hinderen in hun dagelijkse leven. Deze problemen zijn vaak niet uitsluitend medisch, ze liggen voor een deel ook op het fysieke, psychische en sociale vlak. Professioneel onafhankelijke wijkverpleegkundigen kunnen bijdragen aan oplossingen bij dergelijke meervoudige problematiek, in relatie tot een wijkteam. De (wijk-)verpleging krijgt daarom vanaf 2015 ook de taak om dit soort zorg- en welzijnsvragen tijdig te signaleren, op individueel niveau én op het niveau van de gehele wijk. De (wijk) verpleging krijgt een positie dicht bij andere eerstelijnszorg (zoals de huisartsen) en dicht bij het sociale domein. De optimale afstemming tussen cure en care, tussen curatieve zorg en maatschappelijke ondersteuning, wordt gezocht in wijkteams waar de wijkverpleegkundige deel van kan uitmaken. Deze integrale aanpak op wijkniveau moet er toe bijdragen dat mensen zo lang mogelijk op eigen kracht, met hulp van bijvoorbeeld familie of met verpleging en verzorging, thuis kunnen blijven wonen. Ook als ze oud zijn of een beperking hebben. Mensen zullen minder vaak naar het ziekenhuis gaan en uiteindelijk ook minder snel een beroep doen op verblijf of 24-uurszorg. Dankzij de integrale aanpak kan de zorg na een ziekenhuisopname beter geregeld worden, zodat patiënten sneller naar huis kunnen gaan. (Wijk-)verpleging nader gedefinieerd VGZ gaat bij de inkoop van (wijk-)verpleging uit van deze definitie: Verpleegkundig handelen dat zich richt op versterking van de zelfredzaamheid (waar mogelijk) van mensen, met het oog op het dagelijks functioneren in relatie tot ziekte/gezondheid. De resultaten van wijkverpleging hebben altijd betrekking op het niveau van de kwaliteit van leven of het voorkomen van verlies, het behoud of het verbeteren van aspecten van het dagelijks functioneren. Er is sprake van (wijk-)verpleegkundige zorg als deze wordt geleverd door zorgprofessionals zoals Verpleging & Verzorging Nederland (V&VN) die ook expliciet benoemt: de verpleegkundige specialist, de verpleegkundige, de zorgkundige, de verzorgende wonen & welzijn en de helpende. N.B. In het spraakgebruik hanteert VGZ vaak benamingen als wijkverpleegkundige, verpleegkundige, verzorgen de, casemanager dementie en wondverpleegkundigen. In alle gevallen betreft het hier zorgprofessionals die in hun dagelijkse werk zorg leveren die kan worden gefinancierd op basis van de aanspraak Wijkverpleging binnen de Zvw. 4

5 2.2 Twee segmenten Bij wijkverpleegkundige zorg wordt onderscheid gemaakt tussen twee segmenten: toewijsbaar en niet-toewijsbaar.. Een (beperkt) deel van de zorg richt zich op meervoudige problematiek en preventieve taken op wijkniveau. Het gaat dan onder andere om het signaleren van zorgbehoeftes en het vinden van oplossingen in bredere wijknetwerken. Deze niet-toewijsbare zorg is gedefinieerd als Segment 1 (S1). De rest en dat is het overgrote deel- bestaat uit zorgverlening aan individuele verzekerden met een eenduidige, duidelijk te identificeren zorgbehoefte. Met de term Segment 2 (S2) wordt deze toewijsbare zorg bedoeld. De inkoop van de (wijk)verpleging is geënt op deze twee segmenten. CLIËNTEN / VERZEKERDEN 2.3 Inkoop in representatie In 2015 kopen zorgverzekeraars in via representatie. Zorgverzekeraars maken hierbij, mede namens andere verzekeraars, afspraken over de inkoop van niet-toewijsbare zorg (S1) in een aantal Wmo-regio s. Hetzelfde gebeurt bij toewijsbare zorg (S2). Ook hier maken zorgverzekeraars, mede namens andere verzekeraars, afspraken over inkoop, maar dan in zorgkantoorregio s. Voor zowel de niet-toewijsbare (S1) als de toewijsbare zorg (S2), hanteert VGZ een aantal selectiecriteria. De selectiecriteria zijn verderop in het document te vinden. 2.4 Centrale uitgangspunten bij zorginkoop Biedt u zorg aan die valt onder de aanspraak Wijkverpleging en heeft u nu al een overeenkomst met een van de zorgkantoren van VGZ? Dan kunt u er in 2015 op rekenen dat VGZ deze zorg inkoopt conform de landelijke afspraken tussen zorgverzekeraars. Ons belangrijkste doel is zo weinig mogelijk onnodige hinder voor onze verzekerden en voor u als zorgaanbieder, binnen de landelijk vastgestelde kaders. VGZ hanteert verder de volgende algemene uitgangspunten bij de zorginkoop: a) Onderscheidende klantbeleving Bij het organiseren van goede zorg staat de klant en zijn beleving van de zorg die hij ontvangt centraal. Hij moet dus betrokken en geraadpleegd worden. VGZ stuurt op zorg waarbij de cliënt zelf de regie houdt en waarin zijn eigen kracht en die van zijn omgeving zoveel mogelijk wordt ingezet; op keuzemogelijkheden voor klanten, klantzeggenschap en inspraak in de zorg. Belangrijke instrumenten voor deze sturing zijn de afspraken met zorgaanbieders, het zorgplan en de klanttevredenheidsmetingen. 5

6 b) Samenhangende zorg Dichtbij Wijkverpleging; verpleging en verzorging is voor VGZ veel meer dan een zorgsoort die overkomt naar de Zvw. VGZ investeert vanuit haar regierol in zorgorganisatorschap. Vanuit de wijknetwerken, bestaande uit een zorgnetwerk en een sociaal netwerk met een wijkteam als spil, richt VGZ zich op samenhangende zorg dicht bij de burger. c) Sleutelrol voor professionals De verpleegkundige heeft een sleutelrol in het realiseren van zorg dicht bij de burger en krijgt de tijd en de ruimte om die rol steeds beter in te vullen. De onafhankelijke wijkverpleegkundige is de spil in het verbinden van zorgdisciplines met het sociale domein, in het verbinden van cure en care. 2.5 De leidraad voor 2015: ZN inkoopgids wijkverpleging Voor het overgangsjaar 2015 hebben de zorgverzekeraars gezamenlijk een ZN inkoopgids wijkverpleging opgesteld. Hierin staat beschreven welke producten en diensten op het gebied van (wijk-)verpleging ze non-concurrentieel zullen inkopen. Deze afspraken zijn ook voor VGZ richtinggevend bij de inkoop van (wijk-)verpleging. Het model ziet er in hoofdlijnen als volgt uit: Inkoopvorm: inkoop zorgverzekeraars in representatie; niet- toewijsbare zorg (S 1) in representatie in Wmo-regio s en toewijsbare zorg (S 2) in zorgkantoorregio s Bekostiging van niet-toewijsbare zorg (S1): voor niet-cliëntgebonden wijkverpleging wordt een vorm van budgetbekostiging ingezet Bekostiging toewijsbare zorg, op basis van bestaande AWBZ-prestaties: Persoonlijke Verzorging, Oproepbare verzorging, Verpleging, Oproepbare verpleging, Gespecialiseerde verpleging en AIV (onder voorbehoud) op basis van de beleidsregels zoals ze door de NZa zullen worden vastgesteld) Budgetplafond per zorgaanbieder voor S2 en een landelijk Macrobeheersinstrument Back-office: zorgverzekeraars voeren voor eigen verzekerden de back-office uit voor taken als declaratieverwerking en machtigingen Klantprocessen: zorgverzekeraars voeren voor eigen verzekerden de klanttaken uit zoals zorgadvies, bemiddeling en klachtafhandeling 6

7 3 Niet-toewijsbare zorg (S1) 3.1 Segment 1: niet-toewijsbare zorg Niet-toewijsbare zorg (S1) reikt verder dan de louter curatieve zorg voor een individueel verzekerde. Juist op het niveau van de wijk zijn er goede mogelijkheden om meervoudige problematiek te signaleren, om latente zorgbehoeftes te onderkennen en om hiervoor, over de grenzen van verschillende domeinen heen, oplossingen te vinden. 3.2 Sleutelrol voor professioneel onafhankelijke wijkverpleegkundige In dit proces vervult de onafhankelijke wijkverpleegkundige, niveau 5, een sleutelrol. Deze professional neemt het voortouw bij meervoudige problematiek, wanneer er bij (groepen van) cliënten in de wijk een zorgbehoefte is in combinatie met sociale problematiek. In de aanpak van de wijkverpleegkundige krijgen de mogelijkheden van cliënten in het sociale domein (mantelzorg, participatie, etc. ) en het domein van de gemeenten (begeleiding, dagbesteding) nadrukkelijk aandacht. Doel is altijd om te komen tot zorg en dienstverlening waarbij de cliënt een betere kwaliteit van leven krijgt of behoudt, ondanks zijn beperkingen. 3.3 Wijkverpleegkundige verzorgt toegang en maakt zorgplan Bij de inkoop van niet-toewijsbare zorg (S1) maakt VGZ een belangrijke keuze. De toegang en het opstellen van het zorgplan bij cliënten met meervoudige problematiek op zowel het sociale domein als het zorgdomein, schaart VGZ doelbewust onder de niet-toewijsbare zorg. VGZ hecht er sterk aan dat wijkverpleegkundigen hun collectieve en preventieve taken in de niet-toewijsbare zorg optimaal kunnen uitvoeren. Dat lukt alleen als deze professionals tijd en ruimte krijgen om formele en informele netwerken in de wijk op te bouwen. Juist vanwege de verbinding met de wijk, het wijkteam en het sociale domein is de wijkverpleegkundige de eerstaangewezen persoon om ook een zorgplan vorm te geven. Dit levert een beter resultaat op, in termen van goede zorg, nu en in de toekomst! Activiteiten niet-toewijsbare zorg (S1) - Signaleren en onderkennen van zelfzorgtekorten - Stimuleren van zelfoplossend vermogen (bij cliënten met lage sociaaleconomische status, laaggeletterdheid of andere problematiek) - Bevorderen van de zelfredzaamheid - Voorkomen van formele zorg - Niet-pluis gesprekken, keukentafelgesprekken, vraagverheldering - Waar nodig ondersteunen van mantelzorgers - Opstellen zorgplan, inclusief elementen van het sociale domein bij meervoudige problematiek in zowel het sociale domein als het zorgdomein - Coördinatie van zorg en ondersteuning; voeren van multidisciplinair overleg met bijvoorbeeld het sociale domein - Eventueel kortdurende uitvoering van verpleging of verzorging, leidend tot zelfzorg 3.4 De toegang tot zorg: van verwijzing tot en met zorgcoördinatie Bij cliënten met meervoudige problematiek (zowel medisch als sociaal) kan de onafhankelijke wijkverpleegkundige verantwoordelijk zijn voor de toegang tot zorg. Deze onafhankelijke professional maakt samen met cliënt het zorgplan, in nauwe samenwerking met een wijkteam en het sociale netwerk. In het wijkteam is de wijkverpleegkundige verantwoordelijk voor de toegang tot zorg. De Wmo-consulent is verantwoordelijk voor de toegang tot Wmo-diensten. Treft de onafhankelijk wijkverpleegkundige cliënten met enkelvoudige problematiek? Dan verwijst hij/zij die direct door naar de toewijsbare zorg (S2). 3.5 Selectiecriteria voor niet-toewijsbare zorg (S1) Bij niet-toewijsbare zorg houdt VGZ rekening met de verdeling van de wijkverpleegkundigen over de Wmo-regio s en de eisen voor aanbieders. Vóór 1 november 2014 rondt VGZ de contractering voor 2015 af Verdeling wijkverpleegkundigen over Wmo-regio s VGZ is in vijftien (sub-)wmo-regio s eerste representant. Het beschikbare budget voor wijkverpleegkundigen in de verschillende regio s wordt bepaald op basis van het aantal inwoners in de regio s en het beschikbare landelijke kader van maximaal 40 miljoen euro. VGZ gaat er vooralsnog vanuit dat de bestaande Zichtbare Schakels vanuit de decentralisatie-uitkering gehandhaafd blijven. 7

8 In overleg met de gemeenten in de Wmo-regio s (de zogenaamde samenwerkingstafels) bepaalt VGZ in welke wijken/dorpen de wijkverpleegkundigen worden ingezet. Dit gebeurt in zogenaamde prioriteitswijken. Welke wijken dit zijn, stelt VGZ in overleg met de gemeenten vast op basis van de volgende criteria. Het gaat om wijken: - met een lage Sociaal Economische Status (lage SES); - waar een wijkverpleegkundige wordt ingezet en de gemeente investeert in de 0e, 1e of 2e lijn; - met projecten op het gebied van wijkteams/wijknetwerken; - met een hoge zorgconsumptie in zowel de 1e als 2e lijn; - waar sprake is van de volgende problematiek op grote schaal: kwetsbare ouderen chronisch zieken (bijvoorbeeld diabetes type II, COPD, cardiovasculair risicomanagement [CVRM]) GGZ Selectie-eisen voor aanbieders van niet-toewijsbare zorg (S1) De aanbieders die in 2014 Zichtbare Schakels in de wijk inzetten, kunnen ook in 2015 in aanmerking komen voor een contract als ze voldoen aan onderstaande criteria. Andere aanbieders die ook aan deze criteria voldoen en niettoewijsbare zorg willen leveren, kunnen zich melden bij VGZ. Bij aanbieders die nu binnen de AWBZ geen contract hebben voor extramurale verzorging en verpleging met één van Zorgkantoren van VGZ, koopt VGZ geen niet-toewijsbare zorg in. De zorgaanbieder: - voldoet aan de eisen van bekwaamheid (zie hiervoor de ZN inkoopgids wijkverpleging) - werkt volgens het normenkader van de V&VN - werkt volgens de principes ontzorgen/eigen kracht/inzetten informele zorg/regie bij de cliënt en betrekt actief het sociale domein - toont deze samenwerkingsrelatie met het sociaal domein aan - conformeert zich aan het beleid wijknetwerken van VGZ - organiseert zich in de wijk en heeft draagvlak voor de methodiek van wijkteams - werkt volgens de geldende beroepsstandaarden en -protocollen - heeft een klanttevredenheid (voor de extramurale zorg) die hoger of gelijk is aan het branchegemiddelde van heeft in 2013 en 2014 geen gegronde klachten gehad (over extramurale zorglevering), getoetst door een onafhankelijke klachtencommissie - heeft geen wachtlijsten voor extramurale zorg - conformeert zich aan het beschikbare budget - heeft wijkverpleegkundigen niveau 5 in dienst - is bereid de wijkverpleegkundige los van de moederorganisatie te positioneren, zodat de wijkverpleegkundige volgens de Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden kan werken. Zie - zorgt ervoor dat de wijkverpleegkundige onafhankelijk kan verwijzen naar een zorgaanbieder en kan aantonen hoe dit is geregeld. De verzekeraar monitort of de wijkverpleegkundige verwijst naar rato van productieafspraken 8

9 4 Toewijsbare zorg (S2) 4.1 Segment 2: toewijsbare zorg In de (wijk)verpleging bestaat het leeuwendeel van de activiteiten uit toewijsbare zorg (S2): zorgverlening aan individuele verzekerden met een eenduidige of complexe zorgvraag. Cliënten krijgen deze zorg zoveel mogelijk in de directe leefomgeving. In principe valt alle directe en indirecte cliëntgebonden wijkverpleging en -verzorging onder toewijsbare zorg. 4.2 Toegang en indicatie volledig in handen van verpleegkundigen Tot nu toe bepaalt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) de toegang tot verzorging en verpleging. Door de overheveling van (wijk-)verpleging van AWBZ naar Zvw vervalt deze indicatiestelling. Vanaf 2015 zijn de zorgprofessionals zelf volledig verantwoordelijk voor toegang en indicatie. De verpleegkundigen in de wijk (S2) bepalen in 2015 de toegang en de aard, omvang en duur van de zorg. Dit wordt beschreven in een zorgplan. Dit zorgplan wordt in overleg met de cliënt/ verzekerde opgesteld en vormt de toegang tot de zorg. Het ministerie van VWS legt de toegang en indicatie bij (wijk-)verpleging volledig in handen van de professionals. Een fundamentele keuze. Het betekent onder andere dat VGZ de rechtmatigheid van de zorg niet vooraf toetst, vooraf geen indicaties ontvangt en geen machtigingen vereist. Voor een kleine groep is er wel een machtiging vereist; voor verzekerden die langer dan drie maanden palliatief terminale zorg nodig hebben. VGZ is zich ervan bewust dat professioneel onafhankelijk indiceren veel vraagt van zorgaanbieders en van verpleegkundige professionals. VGZ gaat daarom uit van een groeimodel waarbij verpleegkundige professionals binnen heldere kaders nieuwe verantwoordelijkheden dragen. In dit proces volgt VGZ het normenkader dat Verpleging & Verzorging Nederland heeft opgesteld voor verpleegkundig indicatiestellen. Dit uniforme normenkader, dat de komende tijd verder wordt ontwikkeld, is voor alle betrokken dé leidraad voor verpleegkundige indicatiestelling en verpleegkundig handelen. Mede gezien de huidige schaarste, mogen in 2015 naast verpleegkundigen met niveau 5 ook verpleegkundigen met niveau 4 zorg indiceren, indien zij over de juiste competenties beschikken. Voor 2016 wordt nader gekeken hoe VGZ hiermee omgaat. N.B. De indicatiestelling is integraal onderdeel van de indirecte en directe cliëntgebonden tijd. Zorgaanbieders kunnen dit niet apart declareren. 4.3 De toegang tot zorg: van verwijzing tot en met zorgcoördinatie Bij toewijsbare zorg (S2) stelt de verpleegkundige de toegang, indicatiestelling en het zorgplan op. Dit zal vaak gebeuren op grond van verwijzing door wijkverpleegkundige, huisarts, medisch specialist of transferverpleegkundige of via eigen aanmelding door de cliënt. Bij intensieve kindzorg en palliatief terminale zorg is een verwijzing van huisarts of medisch specialist noodzakelijk. Bij het bepalen van de toegang tot zorg heeft de verpleegkundige meerdere taken. De verpleegkundige stelt het zelfzorgtekort vast (via zorgvraagverkenning en verheldering), doet de indicatiestelling en stelt het zorgplan op. In vervolg hierop is de verpleegkundige ook verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie en de uitvoering. Als de cliënt liever een PGB als leveringsvorm wil, zal deze hiervoor toestemming moeten vragen aan VGZ. VGZ besluit hierover op basis van een budgetplan dat door de aanvrager wordt ingediend, naast aanvullende documentatie zoals indicatie en zorgplan. 4.4 Van diagnose tot zorgplan Het is cruciaal dat de zorg altijd past binnen de aanspraak wijkverpleging zoals die wettelijk is bepaald. De (wijk-) verpleegkundige doorloopt een zorgvuldig proces om de zorgvraag vast te stellen qua aard, duur en omvang. Hij of zij stelt op basis van de diagnose een zorgplan op. Voor aanvang van de zorg moet er altijd in direct overleg met de cliënt een zorgplan gemaakt zijn. Inhoud en omvang van dit plan zijn afhankelijk van de complexiteit van de zorgvraag. Het zorgplan wordt opnieuw besproken bij nieuwe omstandigheden, bijvoorbeeld bij een verminderde of verhoogde zorgvraag, en minimaal tweemaal per jaar. Het is van groot belang bij het maken van een zorgplan dat de verzekerde de regie en zeggenschap heeft over het plan. Het wordt daarom altijd gemaakt in direct overleg en met instemming van de cliënt (of diens vertegenwoordiger). 9

10 4.4.1 De diagnose De diagnose komt tot stand middels het doorlopen van onderstaande stappen. 1. Medische diagnose Is er een verwijzing en door wie? Wat is het (medisch) probleem? 2. Verpleegkundige diagnose Beschrijving en analyse van de gezondheidstoestand en mogelijkheden Wat zijn de door de verzekerde gedefinieerde problemen/mogelijkheden? - Wat kan klant zelf / de familie / de mantelzorg? - Wat kan worden aangeleerd? - Wat is het advies van de (wijk-)verpleegkundige over de mogelijkheden? - Wat moet (blijvend?) worden overgenomen? - Zijn er (door)verwijzingsmogelijkheden of alternatieven? - Zijn er mogelijkheden met betrekking tot domotica, ICT, hulpmiddelen? 3. Indien nodig: analyse en plan van aanpak op de onderstaande aspecten: Op woning, woonomgeving Psychische factoren en functioneren Sociale functioneren en sociale omstandigheden van de zorgvrager 4. Afstemmingsafspraken met andere zorgverleners/wmo, etc. Het plan maakt waar nodig duidelijk onderscheid tussen de taken en de financiering vanuit Zvw en Wmo Het zorgplan Het zorgplan voldoet aan de Richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging van Verpleging & Verzorging Nederland en bevat in ieder geval de volgende punten: De medische diagnose De verpleegkundige diagnoses, ondersteuningsvragen, zorgproblemen De doelen van de verzekerde en de verpleegkundige; SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel Realistisch, Tijdgebonden) omschreven. Zelfmanagement, eigen kracht en beschikbare mantelzorg zijn hierbij leidend De (omvang van de) zorg: verpleging, verzorging of verbijzonderde zorg als palliatieve terminale zorg. Beoogde interventies en andere handelingen. Beschrijving wie onderdelen van het zorgplan uitvoert, inclusief gedelegeerde werkzaamheden en opdrachten van andere disciplines De termijn waarbinnen de doelen behaald worden De evaluatietermijn: het zorgplan moet geëvalueerd worden na een bepaalde termijn, afhankelijk van korte of lange termijndoelen Spoedzorg Geen zorg zonder zorgplan. Spoedvragen vormen hierop een uitzondering. In dergelijke gevallen moet het zorgplan alsnog binnen 5 werkdagen na aanvang van de zorg zijn opgesteld. 4.5 Selectiecriteria toewijsbare zorg (S2) Bij toewijsbare zorg zijn de selectiecriteria uitgesplitst naar bestaande en nieuwe aanbieders en speciale doelgroepen. Vóór 1 november 2014 rondt VGZ de contractering voor 2015 af. Aanbieders die in 2014 gecontracteerd zijn, wil VGZ ook in 2015 contracteren (2014 =2015) Eisen aan bestaande aanbieders De zorgaanbieder: - voldoet aan de eisen van bekwaamheid (zie hiervoor de ZN inkoopgids wijkverpleging) - doet meer voor minder; de zorgaanbieder moet in 2015 sturen op volume van geleverde zorg - screent het huidige klantbestand door een actualisatie van het bestaande zorgplan of het opstellen van een nieuw zorgplan (indien niet aanwezig) en biedt nieuwe arrangementen - uitgaand van het steunsysteem rond de cliënt en verbinding met het sociale domein - zodat alleen noodzakelijke zorg wordt geboden. In het eerste kwartaal is 80% van de populatie gescreend 10

11 - toont de samenwerkingsrelatie met het sociaal domein aan - borgt dat het afgesproken zorgplan steeds up to date is voor aard, volume en duur (PDCA) - heeft voldoende (wijk-)verpleegkundige(n) niveau 5 in dienst die de toegang bepalen, indiceren en zorgplannen opstellen. Als er onvoldoende van deze (wijk-)verpleegkundigen in dienst zijn, stelt de aanbieder een plan op conform de ZN-inkoopgids - heeft geen wachtlijsten en een zorgplicht - mag geen cliënten weigeren op basis van zorgzwaarte - wordt alleen gecontracteerd voor de zorg in VGZ regio ( s) waarvoor hij in 2014 ook is gecontracteerd. Mochten er witte vlekken ontstaan, dan is uitbreiding van het werkgebied eventueel mogelijk. Zorgaanbieders kunnen geen gebieden afstoten zonder overleg met VGZ - Als een reeds gecontracteerde zorgaanbieder bewust geen overeenkomst met VGZ wil voor 2015, dan zal VGZ ook geen overeenkomst met deze zorgaanbieder sluiten voor Eisen aan nieuwe toetreders Nieuwe aanbieders moeten een aantoonbaar zorgaanbod hebben dat onder de zorgaanspraak valt en dat nog niet of onvoldoende gecontracteerd wordt bij bestaande aanbieders. Verder voldoet de nieuwe zorgaanbieder aan dezelfde (eerder genoemde) eisen als bestaande aanbieders. Daarnaast geldt dat de nieuwe aanbieder aantoonbaar doelmatiger (voor wat betreft de gemiddelde kosten per cliënt) is dan bestaande aanbieders. Dit moet inzichtelijk gemaakt worden door (de verwachte) gemiddelde kosten per cliënt bij de inschrijving kenbaar te maken. Aanvullend wordt van nieuwe toetreders gevraagd een ondernemingsplan te overleggen. Zie voor de onderdelen van het ondernemingsplan ZN inkoopgids wijkverpleging. 11

12 5 Toewijsbare zorg speciale zorgsoorten In 2015 start VGZ met het selectief inkopen van de verzorging en verpleging voor de volgende speciale doelgroepen: ketenzorg dementie, palliatief terminale zorg, intensieve kindzorg en onplanbare zorg. De zorgaanbieder moet naast de reguliere eisen aan specifieke eisen voldoen. De cliënten uit een van deze doelgroepen die zorgaanbieders op 31 december 2014 verzorgen, maar die geen overeenkomst voor 2015 krijgen, blijven cliënt van deze aanbieder tot het einde van het zorgtraject. 5.1 Casemanagers dementie Deze zorg wordt alleen ingekocht bij regionaal georganiseerde ketens binnen de zorgkantoorregio s van VGZ, die ook in 2014 hiervoor zijn gecontracteerd. Als meerdere aanbieders het casemanagement leveren, maken ze samen een inhoudelijke plan. Eén aanbieder of partij heeft de kassierfunctie. Voor aanbieders gelden de volgende voorwaarden: Aantoonbare inbedding van casemanagement in de regionale samenwerkingsstructuur met deelname van alle relevante partijen (huisarts, verpleging en verzorging, GGZ, ziekenhuis) Regionale organisatie van casemanagement, deel uitmakend van een multidisciplinair behandel- en begeleidingsteam, dat zich uitstrekt over het gehele dementietraject (van vroegdiagnostiek tot opname (verblijf met behandeling); met uitzondering van de componenten BG individueel en groep 1 ). Het is mogelijk afspraken te maken over tussenvarianten Regionaal uniforme procedure via het samenbrengen van alle gangbare protocollen in één procedure ketenzorg Multidisciplinair (behandel-)overleg door ketenpartners, bij voorkeur op wijkniveau (nader in te vullen op regionaal niveau). Van belang hierbij zijn samenwerkingsafspraken met algemene netwerken voor kwetsbare ouderen Klantgerichtheid: uitgaande van het stimuleren van behoud van de eigen regie en verantwoordelijkheid van de klant (empowerment) en op basis van permanente begeleiding Breed takenpakket: gids- en informatiefunctie, zorgmakelaarfunctie, coördinatie (procesregie) verantwoordelijkheid voor zorgplan-begeleiding (op permanente basis), interventie (denk aan: psycho-educatie; familie-interventie; gedragsproblematiek; verwerkingsproblematiek; crisisinterventie en signalering comorbiditeit) Gespecialiseerde zorgprofessionals met een opleiding Casemanagement (HBO plus) Onafhankelijke uitoefening van casemanagement (geen gedwongen winkelnering bij een van de aanbieders) Centraal registratiepunt van mensen met de diagnose dementie 5.2 Intensieve kindzorg VGZ koopt deze zorg alleen in bij zorgaanbieders die VWS aanmerkt als IKZ-organisatie, bij zorgaanbieders die de Zorgkantoren van VGZ ook in 2014 voor IKZ gecontracteerd hebben, en bij zorgaanbieders die van juni 2013 tot en met juni 2014 aantoonbaar minimaal 25 IKZ-cliënten hebben verzorgd. Zowel (kinder)thuiszorgorganisaties, verpleegkundige kinderdagverblijven en kinderhospices kunnen de zorg leveren. Doelgroep intensieve kindzorg 1. Kinderen met zwaar complexe somatische problematiek, waardoor ten gevolge van de aandoening verpleging of persoonlijke verzorging moet worden geboden en waarbij permanent toezicht noodzakelijk is. 2. Kinderen met lichtere complexe somatische problematiek, waarbij specifieke verpleegkundige handelingen noodzakelijk zijn en waarbij voortdurend toezicht in de nabijheid nodig is. De aanbieder: kan alle persoonlijke en gespecialiseerde verpleegkundige (kind-)zorg leveren bij thuiswonende kinderen. De (wijk)verpleegkundigen zijn hiervoor speciaal opgeleid beschikt over een schriftelijke verklaring van de hoofdbehandelaar (medisch specialist/kinderarts) met daarin de diagnostiek en verantwoording (in inhoud en termijn) voor de te leveren zorg; is 24 uur per dag beschikbaar op afspraak en op afroep maakt voor iedere cliënt een zorgplan, volgens de richtlijn Verslaglegging Verpleging en Verzorging van de V&VN. Alle betrokken disciplines moeten de geleverde zorg bijhouden in het zorgplan levert zorg die gericht is op ontwikkeling en zelfredzaamheid van het kind en het gezin. Er is daarbij aandacht 1 BG individueel en groep, ook in relatie tot dementiezorg, is per 1 januari 2015 onderdeel van de Wmo. 12

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015

Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015 Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 1 Wijkverpleging 7 2 Zorginkoopdocument Wijkverpleging segment 1 10 2.1 Representatie, budget en gemeenten 12 2.2 Contracteisen 13

Nadere informatie

Inkoopgids Wijkverpleging 2015

Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Context en toekomstperspectief... 4 2.1 Overgangsjaar...5 2.2 De aanspraak wijkverpleging...5 2.3 Wat is wijkverpleging?...6

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging

Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging Inhoud Voorwoord 3 1 Missie CZ groep en visie op zorg 5 2 Inleiding wijkverpleging 7 3 Inhoudelijke beleidsdoelstellingen 8 3.1 Afbakening aanspraak wijkverpleging 8 3.2

Nadere informatie

Verbinding wijkverpleging en sociaal domein

Verbinding wijkverpleging en sociaal domein Verbinding wijkverpleging en sociaal domein Afspraken over de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Utrecht, 23 februari 2015 GV325/eindrapport Andersson Elffers Felix Maliebaan 16 postbus 85198 3508

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland September 2014 1 2 Voorwoord De decentralisatie Wmo komt in rap tempo naderbij. Op 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014 Niet zorgen voor, maar zorgen dat Juni 2014 Kadernota: Wet WMO 2015 INHOUD Samenvatting: Top 12 kaders Wmo 2015 1. Inleiding 2. Analyse 2.1 Wat betekent de Wmo 2015 voor de inwoners? 2.2 Wat betekent de

Nadere informatie

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013 Zorgkantoor DWO/NWN Zorginkoopbeleid 2013 Juni 2012 Aangepaste versie d.d. 6 juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL I ALGEMEEN 5 1. Algemene ontwikkelingen en Marktanalyse 5 1.1 Algemene ontwikkelingen

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Maximale transparantie resulteert in doelmatigheid en financiële duurzaamheid van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis

Maximale transparantie resulteert in doelmatigheid en financiële duurzaamheid van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis Maximale transparantie resulteert in doelmatigheid en financiële duurzaamheid van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis 1 Auteur: () Een vervolg op de rapporten Ernstig zieke kinderen hebben

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo gemeente 's-hertogenbosch 2015

Beleidsregels Wmo gemeente 's-hertogenbosch 2015 Beleidsregels Wmo gemeente 's-hertogenbosch 2015 1 Inhoud 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 4 3. Procedure... 5 3.1 Hulpvraag van een belanghebbende burger... 5 3.2 Melding van een hulpvraag... 5 3.3 Het

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Q&A s wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg. Werkagenda Samenwerking Menzis, gemeenten en regio s. mei 2015

Q&A s wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg. Werkagenda Samenwerking Menzis, gemeenten en regio s. mei 2015 1 Q&A s wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg Werkagenda Samenwerking Menzis, gemeenten en regio s mei 2015 2 Waar gaat dit document over? Deze Q&A s zijn opgesteld naar aanleiding van vragen die ten

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij Casemanagement Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij 1 Colofon De beschrijving van casemanagement is een vervolg op de invitational conference gehouden op 1 maart 2011. Dit rapport is tot

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Colofon. Pagina 2 van 71. Uitgave Gemeente Leeuwarden Dienst Welzijn. Datum 12 november 2014. Behandeling in college 18 november 2014

Colofon. Pagina 2 van 71. Uitgave Gemeente Leeuwarden Dienst Welzijn. Datum 12 november 2014. Behandeling in college 18 november 2014 Beleidsregels Wmo 2015 vs 12 nov 2014 Colofon Uitgave Gemeente Leeuwarden Dienst Welzijn Datum 12 november 2014 Behandeling in college 18 november 2014 Pagina 2 van 71 INHOUDSOPGAVE Beleidsregels Wmo 2015

Nadere informatie

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 4 2.1 De Wmo 2007 4 2.2 De Wmo 2015 4 2.3 Wmo cliënten 5 3 Visie, uitgangspunten en beleidskeuzes binnen het Westerkwartier

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 452 2 januari 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2015 Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten Juridische

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie