Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "~@OB@~@[(iK~fiUiJi)@[jl}"

Transcriptie

1 C!m1~Wim c{b1~~~irr.r ~Ikm~

2 ateliergeheimen over de werkplaats van de Nederlandse kunstenaar vanaf 1200 tot heden met bijdragen van Paul van den Akker Hildelies Balk Carel Blotkamp Claudine A. Chavannes-Mazel Mariëtte Haveman Eddy de Jongh Eveline Koolhaas-Grosfeld Arjan de Koomen Astrid Kwakernaak Ann-Sophie lehmann Ger luijten lieen Montijn Robert Scheller Frits Scholten Jeroen Stumpel Evert van Uitert Ernst van de Wetering redactie Mariëtte Haveman, Eddy de Jongh, Ann-Sophie Lehmann, Annemiek Overbeek uitgeverij Kunst en Schrijven Lochem / Amsterdam 2006

3 te,keningen o,pde gr.ond Paul van den Akker

4 Waar geschilderd wordt, zijn tekeningen. In de ateliervoorstelling van Adriaen van Ostade werkt een kunstenaar naar een tekening die hij voor het gemak aan zijn ezelheeft bevestigd.afb1andere bladen liggen rommelig verspreid over de planken vloer en het is dan ook geen wonder dat sommige van de nu zo zorgvuldig bewaarde, oude tekeningen vol vlekken, vegen en gaatjes zitten. Er bestonden ook wel schonere ateliers, als we tenminste het schilderij van Michiel van Musscher mogen geloven. De kunstenaar achter de ezel is waarschijnlijk Willem van de Velde de Jonge die gespecialiseerd was in de uitbeelding van schepen op druk bevaren zeëen. Of hij ook hier een zeestuk aan het schilderen is, valt net niet te zien, maar het album met losse tekeningen van schepen op de stenen vloer doet het wel vermoeden. afb2 1Adriaen van Ostade, Een schilder in zijn atelier, 1663 olieverf op paneel, 38 x 35,5 cm GemäldegalerieAlte Meister,Staatliche Kunstsammlungen, Dresden 2 Michiel van Musscher, Een schilder in zijn atelier (Willem van de VeldedeJonge?), ca olieverf op paneel, 47,6 x 36,8 cm The Earl of Northbrook, Londen 143

5 Kunstenaars bewaarden hun tekeningen en prenten gewoonlijk tussen de blanco bladen van zulke portefeuilles of kunstboeken, zoals die albums destijds werden genoemd. atb3ook Rembrandt moet er de nodige hebben gehad, waarin hij zijn eigen en andermans tekeningen en prenten op onderwerp had opgeborgen.1 In een schets van Jan Lievens, waarvan wel is gezegd dat het Rembrandts atelier voorstelt, ligt een van die albums open; ook nu weer op de vloer. atb4 Een assistent lijkt hem zojuist te hebben neergelegd om zijn leermeester om advies te vragen. Al zullen tekeningen echt op de werkvloer hebben gelegen, in zulke ateliervoorstellingen kwam hun die plaats ook symbolisch toe: ze vormden de grond van de schilderkunst. 144 tekeningen op de grond

6 Een tekeningenverzameling was een kostbaar atelierbezit. Ze bevatte de voorraad aan zetstukken om er schilderijen mee te componeren. Dat klinkt wellicht vreemd als het gaat om de Nederlandse zeventiendeeeuwse kunst, die toch vooral bekend staat om haar realisme en waarbij men eerder een schilder verwacht die naar de werkelijkheid werkte dan naar tekeningen. Maar ook realistische voorstellingen moeten in elkaar worden gezet. Wie de Nederlandse kunsttraktaten er op na slaat, beseft al gauw hoe complex dat constructiewerk was en hoe onmisbaar de steun van tekeningen moet zijn geweest. Alleen al de hoeveelheid uit te beelden onderwerpen was eindeloos groot. Het belangrijkste betrof de menselijke figuur met al zijn variaties in houding, leeftijd, uitdrukking en kleding. afb5 Daarnaast moesten op het vlak ook dieren tevoorschijn getoverd kunnen worden en landschappen, bomen, watervallen en wolken, boerderijen, kerken en paleizen, ofbijvoorbeeld schepen. Kortom, 'om wesen eenen sonderlinghen schilder, moet ghy fraey zijn in alle dinghen', zoals Karel van Mander in 1604 schreef. Hij besefte overigens wel dat dit niet voor elke schilder was weggelegd. Daarom adviseerde hij hem zich in ieder geval toe te leggen op de uitbeelding van de menselijke figuur en zich daarnaast te specialiseren in slechts een van die andere onderwerpen 'om daer in uytnemende te moghen worden: want het niet daeghlijcx gheschiet/ dat een alleen alles vermagh/ leeren/ begrijpen/ oft in alles uytnemende worden can.'2 3 Michielvan Musscher, Portret van Michielll Comansen Elisabeth van der Meersch (detail),1669 olieverf op doek, 71x 63 cm Rijksmuseum, Amsterdam 4 Jan Lievens, Schildersatelier van Rembrandt aan de Jodenbreestraat in Amsterdam, gewassentekening, 38,5 x 26,5 cm Particuliere collectie 5 Jacques de GheynI1, Studieblad met negen hoofden, 1604 pentekening Kupferstichkabinett, Berlijn 145

7 Studie 6 Gerard David, van hoofden en handen, ca 1490 penseel en pen (7) in bruin over metaalstift, ca 9 x 6 cm Verblijfplaats onbekend Aangenomen wordt dat het studieblad met tien hoofden samen met zes andere tekeningen ooit behoorde tot een schetsboek, het zogenaamde Kin kosc h-schetsboek. 7 Gerard David, Vier hoofden naar figuren uit Van[vcks 'Lam Gods', metaalstift, 7,2 x 6,3 cm National Gallery of Canada,Ottawa 8 KopienaarRogiervan der Weyden,Studie van een Johannes de Doper, ca 1450 metaalstift Robert Lehman Collection, The Metropolitan Museum of Art, New Vork Soms deed een schilder dan ook een beroep op het specialisme van een ander. Toen bijvoorbeeld de wever François Spiering verlegen zat om tekeningen van schepen voor een tapijt van een zeeslag, ging hij daarvoor naar Karel van Mander. 'Maar aangezien het niet in mijn lijn lag schepen te tekenen,' zo schreef Van Mander, 'bracht ik hem bij Vroom', doelend op de schilder Hendrick Cornelisz Vroom, die zich speciaal op dit onderwerp had toegelegd.3 Gebruikelijker was het via een indirecte re weg een beroep te doen op andermans tekentalent. In zijn Groot Schilderboeckuit 1707 sneed Gerard de Lairesse bijvoorbeeld het probleem van de landschapsschilder aan, die dieren in zijn voorstelling wilde aanbrengen. 'Hoe zal ik my daar van dan konnen bedienen, nademaal ik geen Vogels noch Beesjes geleerd heb?', zo laat hij hem vragen. De Lairesse stelt hem meteen gerust. 'Geen nood: tot alle zwakheden zyn hulpmiddelen te vinden. Die een zwak gezicht hebben, gebruiken brillen; tot zwakke heupen, krukken; voor de harthoorenden, een hoorn, enz. Het raapen dan in zulk een geval uit fraaije Schilderyen, uitgevoerde Printen en Tekeningen, die altyd wel te zien en te bekomen zyn, is geen schande.'4 Precies met dat doel hadden in de zeventiende eeuw ook de beste kunstenaars papieren verzamelingen aangelegd. Al speelden ook andere motieven daarbij een rol - een rijke collectie kon een goede investering zijn en sociaal prestige geven - tekeningen kwamen bij het schilderen maar al te vaak goed van pas als documentair beeldmateriaal. Zeker wanneer snel bewegende, of exotische dieren moesten worden verbeeld of bijvoorbeeld uitheemse zaken, die nou niet direct in het atelier voorhanden waren, was het wel zo handig te spieken in andermans werk. Het advies van De Lairesse sloot aan bij een aloud atelier gebruik en dat geldt voor veel van zijn raadgevingen. We weten bijvoorbeeld dat de Italiaanse kunstenaar Lorenzo Ghiberti in het begin van de vijftiende eeuw een boek met eigenhandige tekeningen van vogels had uitgeleend aan een bevriende collega, waarschijnlijk om deze voor eigen gebruik te kopiëren. Wat weer niet wil zeggen dat schilders altijd zo ruimhartig zijn geweest. Vaak waren ze beducht voor diefstal en vreesden niet helemaal ten onrechte dat een ander er met hun materiaal vandoor zou gaan. In 1519 sleepte Ambrosius Benson zijn leermeester Gerard David voor de schepenen van Brugge om hem tot teruggave te dwingen van twee kisten met 146 tekeningen op de grond

8 ." schilderspullen, die hij na zijn verhuizing bij David zou hebben achtergelaten. Daarin zaten onder andere 'vele diversche projectien of patronen [...] angaende den ambochte vanden scilders of verlichters' en 'een deen boucxken, vul aensichten ende naecte personnaigen'. Om welk boekje het ging, is niet meer bekend, maar het zal vergelijkbaar zijn geweest met het exemplaar waarvan nog slechts enkele losse bladen bewaard zijn gebleven met voornamelijk tekeningen van hoofden en handen. atb6al worden ze nu gewoonlijk aan Gerard David toegeschreven, de oude discussie of ze niet van een kopiïst zijn - van Benson, zou je bijna denken - is er daardoor nog niet echt mee beslecht. De overname van motieven (soms ook van groepen of zelfs hele composities) was in ieder geval meer regel dan uitzondering. Gerard David zelf bijvoorbeeld kopieerde hoofden uit Jan van Eycks Aanbidding van het Lam Gods, atb7en een onbekende kunstenaar nam figuurdetails over uit een werk van Rogier van der Weyden.5 atb8 147

9 9 Willem Panneels, Torso Belvedere, zwart krijt, pen, bruine inkt, 27,3/27,8x ca17,2cm statens Museumfor Kunst. Den Kongelige Kobberstiksamling, RubensCantoor, Kopenhagen Onder aan de tekening staat in geheimschrift: 'dit-fig uerken-hebbel ick-oock vant-cantoorgehaelt/ ende-dit-is goet-van-omtreck' Ook Rubenswas gesteldop zijn papieren eigendom en alert op het risico van diefstal.in zijn Antwerpsehuis had hij zelfseenafzonderlijke, afsluitbare kamer ingericht; een zogenaamd'cantoor', dat hij zelf zijn geheimevertrek noemde. Naastgipsafgietselsbevonden zich daarin vooral veeltekeningenvan figuren en groepen, anatomische detailsen van draperie, die alleen zijn leerlingen mochten zien en natekenen. Toch waren Rubens' pogingen om het eigen materiaal achter slot en grendel te bewaren enigszins vergeefs. Toen zijn leerling Willem Panneels in 1630 het Antwerpse atelier verliet, smokkelde hij meer dan tweehonderdvijftig kopieën van die cantoortekeningenmee. afb9 Zelfsde door Rubensbij testament vastgelegde voorwaarde zijn tekeningen niet te veilen wanneer een van zijn kinderen kunstenaar zou worden, of met een kunstenaar zou huwen, mocht niet baten. Zijn kinderen kozen een andere loopbaan en de tekeningen kwamen op de markt tekeningen op de grond

10 Eenzelfde lot trof enkele tekeningenalbums die Rembrandt om financiële redenen nog tijdens zijn leven gedwongen was te verkopen en waarvan een deel uiteindelijk op andere ateliers belandde. Op diezelfde markt van prenten en tekeningen waren in de loop van de tijd ook andere kopers verschenen in de personen van verzamelaars, die zelf geen professioneel kunstenaar waren. Veel mooie tekeningen zullen door hun verzamelwoede uit de wereld van het atelier zijn verdwenen. Misschien probeerde Rubens met zijn testamentaire voorwaarde juist dat risico te vermijden. Zoals ook de schilder Barent Graat, die in 1708 zijn tekeningen als huwelijksgeschenk aan zijn dochter gaf op voorwaarde dat zij de 'papier en printkonst niet zalvermogen te verkopen [00.] en zal haer gemelde vader zijn leven langh gedurende tot zijn studie en gebruyk hebben de voorsz. papier en printkonst.'7 Uiteraard kon een schilder met al die losse studies weinig beginnen als hij niet ook over de gave beschikte om er samenhangende taferelen mee te maken. Michiel van Musscher lijkt in het portret van de schilderende Willem van de Velde vooral dat vermogen te verbeelden.zieatb2 In eerste instantie zou je denken dat deze zeeschilder gewoon zijn verf op het palet aan het mengen is om aan de slag te gaan. Maar waarschijnlijk zit hij niet bij toeval in het midden van de voorstelling, precies tussen de tekeningen op de grond en het doek op de ezel. Wilde Van Musscher ermee aantonen dat er een inventieve kunstenaarsgeest nodig is om afzonderlijke motieven - in dit geval schepen - in de juiste slagorde te zetten? Dat de echte, virtuoze kunstenaar al schilderend uit het hoofd componeert of'ordineert', zoals dat in de zeventiende eeuw ook wel werd genoemd? Hoe het ook zij, dat laatste was toch meer een ideaal dan gangbare praktijk. De meeste schilders hadden geleerd hun composities voor te bereiden in verschillende stadia op papier, beginnend met een schets ter bepaling van de plaats van de hoofdmotieven in het tafereel. Volgens De Lairesse was het raadzaam zo'n schets in grove lijnen, zonder details op te zetten, 'dewyl ons geheugen niet machtig genoeg is, een voorval, met al zyn omstandigheden, zo gelyk op te geeven, dat men daar van aanstonds een volmaakte schetz kan maaken'. 8 Een dergelijk advies herinnert aan de werkwijze van Antoon van Dyck, die rond 1620 voor bijna elk schilderij verschillende krachtige compositie- 149

11 10 Antoon van Dyck, Verdrijving uit het Paradijs, ca pen in inkt, bruine wassing, 17,1x 22,2 cm Stedelijk Prentenkabinet Antwerpen 11Lambert Lombard, Zestien vechtende mannen, blad uit het zogenaamded'arenberg- Album, 21,5x 20 cm Cabinet des Estampes, Luik schetsen in pen en penseel maakte.9 atb10ze getuigen van zijn vaardige zoektocht met behulp van lijnen en vegen figuren op elkaar af te stemmen qua expressie - in houding, beweging, plooival en gebaren - en lichtval. Van Dyck moet zich terdege bewust zijn geweest van het risico dat beweeglijke figuren tezamen, zeker als het er veel zijn, al gauw tot een chaotisch tafereel kunnen leiden. Ook Karel van Mander onderkende dat probleem en adviseerde de kunstenaars daarom: 'In d'ordinanty en salmen niet vlechten/ Noch seer laten haspelen d'een door d'ander/ Armen en beenen/ schijnende te vechten/ Maer eenvloedich/ ghelijckelijck/ in rechten/ Ganck laten die dinghen volghen malcander.'1o Na de fase van het schetsen - of in afwisseling daarmee - werkte Van Dyck zijn compositie per onderdeel verder uit in studies van afzonderlijke koppen, figuren en groepen. Zowel uit het hoofd als aan de hand van een papieren verzameling, waarin tekeningen zaten van eigen observaties en kopieën van andermans werk. Gedurende zijn hele loopbaan greep Van Dyckterug op het tijdens zijn verblijfin Italië tussen 1621en 1627aangelegde schetsboek, waarin hij onder meer verschillende werken van Titiaan en andere Venetiaanse meesters geheel of gedeeltelijk had vastgelegd. Hij volgde daarmee een noordelijke traditie: ook de Luikse schilder Lambert Lombard, een van de eerste Italiëgangers, was in uit Rome teruggekeerd met een album vol zelf aan elkaar geplakte tekeningen.12 atb 11 Deze vorm van spieken werd, zoals gezegd, eerder aangemoedigd dan veroordeeld. Bijvoorbeeld door De Lairesse, die de kunstenaar in dit verband ook adviseerde na voltooiing van de compositieschets andermans werk te raadplegen alvorens onderdelen te gaan uitwerken. Op die 150 tekeningen op de grond

12

13 manier zou de schilder namelijk te weten komen 'wat groote Meesters over die zaak gedacht en gedaan hebben, hoe zy hun voorwerpen verkooren, en met welke byvoegzelen verrykt hebben, dit zal u nieuwe, vaste en goede gedachten geven'. Hier voegde De Lairesse wel onmiddellijk een ander advies aan toe: of je nu eigen schetsen gebruikt of andermans voorbeelden, ze moeten wel, zo vond hij, altijd aan de werkelijkheid worden getoetst. En daarvoor kan de kunstenaar het beste een echt model op het atelier laten poseren in dezelfde houding als het papieren voorbeeld, of een doek draperen over een ledenpop om deze alsnog naar het leven te tekenen; 'dus doende zult gy moogen zeggen, dat het uwe eigen eyren zyn die gy gebroeid hebt'. Wie deze weg niet bewandelt, komt niet ver, want stel je eens voor, aldus De Lairesse, dat 'de eigenaars van zulke gestooien brokken, van dien schilder ider het zyne weder haalden, ik geloof niet dat 'er veel van het hunne zou blyven.'13 Opnieuw herinnert deze les aan onder anderen Van Dycks werkwijze. Ook hij was gewoon de onderdelen uiteindelijk met zwart krijt en witte hoogsels naar het leven te tekenen. Hij liet daarvoor modellen op zijn atelier poseren in houdingen die al eerder in schetsen waren vastgelegd. Op vergelijkbare wijze schilderde Van Dyck zijn portretten deels naar het leven en deels naar papieren voorbeelden. Voor de weergave van de handen bijvoorbeeld maakte hij afwisselend gebruik van een afzonderlijk boek met getekende voorbeelden en van levende modellen die voor dat doel op het atelier waren ingehuurd. alb12een van zijn opdrachtgevers, Everhard Jabach, vertelde eens aan Roger de Piles hoe Van Dyck in enkele posseersessies van nog geen uur het gezicht schilderde en de hele persoon in een al van tevoren gekozen houding zette. lp 11' 152 tekeningen op de grond

14 -- - I: ',' In ongeveer een kwartier maakte hij een schets van de kleding, inclusief de figuur, en gaf deze vervolgens aan een van zijn assistenten om die op het doek in verf te vertalen met behulp van de kledingstukken, die de opdrachtgever daarvoor speciaal naar het atelier had gestuurd. Tenslotte zorgde Van Dyck dan zelf nog voor de 'finishing touch'.14 Hoe anders verliep dus het ontwerpproces bij Van Dyck dan bij Willem van de Velde, althans in Van Musschers voorstelling van zaken. zieatb2 Nu is er ook wel een verschil tussen het maken van een historieschilderij en een zeestuk, maar dat verklaart niet alles. Onder de vele bewaard gebleven tekeningen van Rembrandt bevinden zich bijvoorbeeld geen voorbereidende compositieschetsen en detailstudies voor zijn figuurstukken. Wel zijn er op de ondergrond van sommige van zijn schilderijen donkere en lichte, dunne schetslijnen aangetroffen, waarover de voorstelling in een eerste monochrome laag in zogenaamde 'dood-verf' is aangebracht. Op basis hiervan wordt dan ook verondersteld dat Rembrandt zijn ontwerpen zonder tussenkomst van papieren tekeningen maakte.15 Duidt het grote verschil tussen Rembrandts werkwijze en die van Van Dyck - er zullen overigens ook tussenvormen hebben bestaan - op een typerend verschil tussen de Noord- en Zuidnederlandse schilderkunst? Waarschijnlijk niet. Ook in het Noorden gebruikten kunstenaars ledenpoppen zieatb1en tekenden zij in het atelier naar gekleed model. Ook naar het naakt, wat meestal in een groter gezelschapgebeurde.atb13samuel van Hoogstraeten sprak in dat verband over 'schooien van naektzitting', al doelde hij waarschijnlijk niet op het tekenen op het atelier zelf. In de loop van de zeventiende eeuw werd hiervoor elders een aparte tekenklas, ofwel'collegie',georganiseerd. atb14 12 Antoon van Dyck, Twee studies van een arm, zwart krijt, verso, 42,2 x 26,8 cm National Gallery of Canada, Ottawa 13 Jan Lievens (toegeschreven), Rembrandt en leerlingen, tekenend naar naaktmodel, ca 1650 Hessisches Landesmuseum, Darmstadt volgende pagina's 14 Michiel Sweerts, De tekenklas, olieverf op doek, 76,5 x 110cm Frans Hals Museum, Haarlem 153

15

16

17 -~ En hoe zat het met al die andere motieven, die moeilijk in het atelier naar het leven konden worden nagetekend, zoals dieren of landschappen? Daarvoor gingen kunstenaars uiteraard graag naar buiten, wanneer ze niet uitsluitend gebruik wilden maken van bestaande papieren voorbeelden. atb15zo legdevandyckafzonderlijketekenboekenaan van landschappen en planten, en hield Adriaen van de Velde zich volgens Houbraken 'yverig [...] aan het teekenen en schilderen van Koetjes, Osjes, Schaapjes, en Lantschappen, torschende dagelyks met zijn gereedschapjes naar buiten in 't velt, 't welk hy tot het einde van zijn leven eens ter weeke onderhouden heeft:16atb Jan de Bisschop, Twee buiten zittende tekenaars, ca 1665 pen en penseel, Historisch 9,7 x 14,9 cm Amsterdams Museum 16 Adriaen van de Velde, Twee koeien, ca 1670 rood krijt, 11,1x 17,4 cm Amsterdams Historisch Museum 17 Albrecht Dürer, Studies van een leeuw, 1521 zilverstift, 12,1x 17,1cm Kupte rst ichka binett, Berlijn Maar ook minder tamme dieren werden, als men niet vertrouwde op een bestaand papieren voorbeeld, het liefst buiten het atelier getekend. Zoals Rembrandt dat deed met zijn tekeningen van leeuwen, of Dürer, toen hij er een in 1521in Gent vereeuwigde.atb17 ~~,:i' ~- """' ~i' t ~ -r'*,ii -- 1 I) e -~- J~!I."- ~i!! e~,,,,,., "\ Rr;;.~.i:,..I ~ JIJ tekeningen op de grond --

18 Of men nu naar papier of direct uit het hoofd werkte, het ontwerpen van een compositie vergde een geheugen vol beelden, die geen kunstenaar bij zijn geboorte cadeau kreeg. Voordat er een penseelstreek op het doek werd gezet, was er al heel wat in het atelier en daarbuiten geobserveerd, geschetst en getekend. En het bleef niet alleen bij papier, want in de meeste gevallen werd zelfs op de ondergrond van het doek nog eerst een tekening aangebracht. Een uniek voorbeeld van ca 1480 van een deels vrijgelegde tekening onthult bijna letterlijk haar functie als 'grond' van de schilderkunst. atb18en19de tekening markeerde met andere woorden het begin van het eigenlijke schilderwerk, als we tenminste de olieverfschetsen buiten beschouwing laten, die sommige kunstenaars vanaf de zestiende eeuw ook nog maakten. Geavanceerde fotografische technieken maken het tegenwoordig mogelijk die tekeningen onder de verflagen zichtbaar te maken. Soms bevat zo'n ondertekening een zogenaamde kwadratuur; een regelmatig patroon van elkaar kruisende horizontale en verticale lijnen die het vlak in kwadraten verdeelt. Gewoonlijk is de voorstelling dan vakje voor vakje gekopieerd - meestal het mechanischwerk van een assistent- naar voorbeeld van een kleinere, papieren versie, die daarvoor in verhoudingsgewijs gelijke ruiten was gekwadreerd.atb20 18 Anoniem Nederland, mogelijk de zogenaamde Ghent Meester, Altaarstuk met Maria en heiligen, ca 1480 Particuliere collectie 19 Middendeel van het Altaarstuk met Maria met Christuskind 157

19 20 Pieter Pourbus, Modella voor het Van Belle-triptiek, pen in zwarte inkt, gewassen, 20,3 x 35, 5 cm Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Parijs De tekening fungeerde tegelijk als model voor de opdrachtgever, Joos van Belle, op basis waarvan deze zijn fiat voor de uitvoering gaf. Rechts onderaan staat zijn hand- tekening en die van Pieter Pourbus: 'Actum ende thanteecken van beede de contractanten desen 28 in septembre XVe LV Belle J: Links staat de opmerking 'dat de marie beilde moet ghestelt zyn metten aermen kruuswys over elc andren druckelic P'. In het schilderij heeft Pourbus Maria inderdaad met gekruiste armen geschilderd. 158 tekeningen op de grond

20 Veel talrijker zijn de schetsmatiger ondertekeningen. Ze verraden dat de schilder zelfs in het beginstadium van het schilderwerk nog vaak wijzigingen in de compositie aanbracht door bijvoorbeeld een hoofd of een been nogmaals in een andere stand over de eerste versie te tekenen. Ook daarna stond tijdens het schilderproces zelf de inventieve geest maar zelden stil. In Jan van Scorels Madonna met wilde rozen van rond 1530is de stand van de benen van het Christuskind weer veranderd ten opzichte van de versie op de ondertekening. afb21en22een grondige schoonmaak in 1999 heeft aanleiding gegeven tot de hypothese hier de inbreng te herkennen van zijn toenmalige assistent Maarten van Heemskerck, aan wie Van Scorel het uiteindelijke schilderwerk zou hebben overgelaten.17 Verschillen en overeenkomsten tussen tekening en verflaag kunnen dus iets vertellen over de werkverdeling op een atelier. Maar eenvoudig te interpreteren zijn ze niet. Want soms worden uit een vergelijkbare vondst tegenovergestelde conclusies getrokken. Zoals in het geval van Rogier van der Weydens Gekruisigde Christus met Maria en Johannes uit het Escorial, waar de getekende en geschilderde voorstellingen grotendeels 21Ondertekening van de Madonna met wilde rozen, voor zover zichtbaar op de montage van het infraroodreflectogram (montage)!moiart 22 Jan vanscorelen Maartenvan Heemskerck, Madonna met wilde rozen, ca 1530 olieverf op paneel, 52 x 44 cm Centraal Museum, Utrecht 159

21 overeenkomen, met uitzondering van de hoofden, handen en voeten. Hier zouden de verschillen juist wijzen op eigenhandig werk: Van der Weyden zou de incarnaatdelen zelf hebben geschilderd en de rest aan een of meerdere assistenten hebben overgelaten.18 Hoe men de gegevens ook moet interpreteren, het ontwerpproces liep in de praktijk duidelijk anders dan in de traktaten staat beschreven: vrijer en niet altijd in zulke keurig afgebakende stappen. Bij de ondertekening aangekomen, hadden veel kunstenaars al het nodige papier versleten, tafeletjes (een soort uitwisbare leitjes) bekrast en panelen op de achterzijde betekend. 160 tekeningen op de grond

22 NOH N 1 Peter Schatborn, Tekeningen van Rembrandt, zijn onbekende leerlingen en navolgers, catalogus van de Nederlandse tekeningen in het Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam, deel IV,Den Haag Karel van Mander, Den grondt der edel vry schilder-const, uitgegeven, vertaald en van commentaar voorzien door Hessel Miedema, deel 1, Utrecht 1973, pp Den Grondt maakt deel uit van Van Manders Schilderboeck, dat integraal te vinden is op 3 Karel van Mander, Het schilderboek. Het leven van de Nederlandse en Hoogduitse schilders in de vijftiende en zestiende eeuw. In hedendaags Nederlands overgebracht, Amsterdam1995, pp Gerardde Lairesse,Grootschilderboek, deel 1, Haarlem 1760 (tweede druk), p Voor de bronnentekst van deze rechtszaak, zie Hans J. van Miegroet. Gerard David, Antwerpen 1989, document 44 en 45, Zie ook Maximiliaan P.J. Martens, Brugge en de Renaissance. Van Memling tot Pourbus, Brugge, 1998, p Paul Huvenne, Over Rubens' Cantoor, Panneels en de Kopenhaagse Cantoortekeningen / On Rubens' Cantoor, Panneels and the Copenhagen Cantoor Drawings, in: cat. tent. Rubens Cantoor. [en verzameling tekeningen ontstaan in Rubens' atelier, Rubenshuis, Antwerpen Peter Schatborn, Figuurstudies. Nederlandse tekeningenuit de 17eeeuw,DenHaag1981,p. 96; MichieJC.Plomp,Hartstochtelijkverzameld, 18e-eeuwse Hollandse verzamelaars van tekeningen en hun collecties,bussum2001,p Gerard de Lairesse(zie noot 4), p Christopher Brown, The drawings of Anthony van Dyck, New Vork Karel van Mander (zie noot 2), pp , par Karel van Mander(zie noot 3) 12GodelieveDenhaene,Lambert Lombard. Renaissance en humanisme te Luik, Antwerpen1990, pp Gerard de Lairesse (zie noot 4), hoofdstuk 4, m.n. p. 50. Zie ook deel 2, p. 20 en hoofdstuk 8, pp Brown(zie noot 9), pp Ernst van de Wetering, Rembrandt. The painter at work, Amsterdam 1997, vooral hoofdstukken 3 en 4 16 Geciteerd in Schatborn (zie noot 7), p Molly A. Faries,Liesbeth Helmusen J.R.J. van Asperende Boer,DeMadonna'svanJan van Score/, : serieproductie van een geliefd motief, cat. tent. Centraal Museum, Utrecht 2000, pp Jeltje Dijkstra, Technical examination, in B. Ridderbos, A.van Buren en H. van Veen (red.), [ar/y Nether/andish paintings. Rediscovery, receptionand research,amsterdam 2005, pp , vooral p Geciteerd in: Rob Scheller,[xemplum. Model-book drawings and the practice of artistic transmission in the Middle Ages (ca 900-ca 1470),Amsterdam1995, p

23 colofon In het jaar 2000 ontving de redactie van Kunstschrift de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor de Geesteswetenschappen. Dankzij deze prijs is dit boek tot stand kunnen komen. redactie Mariette Haveman, Eddy de Jongh, Ann-Sophie Lehmann, Annemiek Overbeek vormgeving Mariola López, studio Anthon Beeke lithografie Colorset bv,amsterdam druk en bindwerk Lecturis bv, Eindhoven Copyright 2006 Kunst en Schrijven bv, Lochem/Amsterdam, en de auteurs ISBN ISBN NUR 654 Fotoverantwoording De illustraties in dit boek zijn voor zover mogelijk opgenomen in overleg met de rechthebbenden; mochten er afbeeldingen zonder voorkennis van een rechthebbende zijn afgedrukt. dan wordt deze verzocht contact op te nemen met de uitgeverij. Afbeelding omslag De glazen bol is een detail uit Jürgen Ovens (toegeschreven), Portret van een echtpaar met twee kinderen, ca Museum De Fundatie, Heino. Het blauwe lint is geschilderd door Cornelis Verboom, Delft.

24 ~~~(;B ~~ ~~~~(b~~gi1j]~~~~~ IIIIIOO~~CEiI~~~~~Qj]c!ni1D:ï1~~ ~~~GtJM~~~~ WLlllna.[!Im~fb1Gg;)~~~ ~~~~~~~~~~ BDi>aw~ ~ mi] r.r:r:mi (!jj(ej]~ (tlwe1riibt!m?c!b0~ ~~~m:i]~~geq~~~ ~ fim~~iq~~~gmgm1:li"i.'h:1ttl~gj}eed ~Q!1)~(tJ~~I},, ~~(.Ii]~cnLlrt;rol'I,I?1~OCEil~~ ~~~~~i~~~\ed~ ~:l:li~"'l.=lij~~~~~~~~~~[tm? ~[!b~w.i]~~i;r-"''l-1~lt~~~~~ ~J}!I!fJ.b!IIDwm1~~~~BBD~lffiIiIC!1illOOI ~~ (-, ~~~~'IEJ~ ~.

beeldende vormgeving Naam:...Klas... Deze periode gaan we ons bezig houden met het menselijk lichaam en met enkele details.

beeldende vormgeving Naam:...Klas... Deze periode gaan we ons bezig houden met het menselijk lichaam en met enkele details. beeldende vormgeving Naam:...Klas... thema 6: De mens Deze periode gaan we ons bezig houden met het menselijk lichaam en met enkele details. Zolang de mens zich bezig gehouden heeft met kunst, heeft hij

Nadere informatie

PERSBERICHT 16 januari 2015

PERSBERICHT 16 januari 2015 Van: Carina Blokzijl Museum Gouda [Carina.Blokzijl@museumgouda.nl] Verzonden: vrijdag 16 januari 2015 12:36 Onderwerp: van Michel tot Israels Bijlagen: GeorgesMichel_Gezicht_op_de_heuvel_van_Montmartre.jpg;

Nadere informatie

A-tekst. De aquarel. Mesdag Israëls Mauve Breitner Mondriaan

A-tekst. De aquarel. Mesdag Israëls Mauve Breitner Mondriaan A-tekst De aquarel Mesdag Israëls Mauve Breitner Mondriaan In de 19de eeuw maakte de Nederlandse aquarel een ongekende bloeiperiode door. De artistieke idealen van die tijd vonden in dit medium een perfecte

Nadere informatie

Figuur 3: Achterkant paneel Filips de Schone, 24x15 cm (inclusief lijst 31 x 22 cm), Huis Bergh, s- Heerenberg.

Figuur 3: Achterkant paneel Filips de Schone, 24x15 cm (inclusief lijst 31 x 22 cm), Huis Bergh, s- Heerenberg. Afbeeldingen Figuur 1: Toegeschreven aan atelier van de Meester van de Magdalena Legende, Portret van Filips de Schone, Olieverf op paneel, 24x15 cm, Huis Bergh, s-heerenberg. Figuur 2: Toeschreven aan

Nadere informatie

Rembrandts. late leerlingen In de leer bij een genie. David de Witt Leonore van Sloten Jaap van der Veen

Rembrandts. late leerlingen In de leer bij een genie. David de Witt Leonore van Sloten Jaap van der Veen Rembrandts late leerlingen In de leer bij een genie David de Witt Leonore van Sloten Jaap van der Veen Museum Het Rembrandthuis Amsterdam 2015 Inhoud Voorwoord 11 Bruikleengevers 13 1 Rembrandts late leerlingen

Nadere informatie

PASPOORTEN BOVENBOUWERS.NL

PASPOORTEN BOVENBOUWERS.NL PASPOORTEN M.C. Escher 17 juni 1898 27 maart 1972 Leeuwarden Tekeningen die niet klopten. Maurits Cornelius Escher werd geboren in in 1898 in een Friese familie. Hij was de jongste thuis en zijn familie

Nadere informatie

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van.

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van. Vincent van Gogh Een van de beroemdste schilders die Nederland heeft gehad was Vincent van Gogh. Deze kunstenaar heeft zelfs zijn eigen museum gekregen in Amsterdam. Toch wel heel bijzonder, zeker als

Nadere informatie

Rembrandt en de Bijbel

Rembrandt en de Bijbel Rembrandt en de Bijbel POSE CHRISTENDOM HAV0/VWO 4 - CSG CALVIJN GODSDIENST De profetie van Simeon aan Maria olieverf op paneel (55 44 cm) 1628 Kunsthalle, Hamburg - Duitsland 1 Wat gaan jullie doen? Als

Nadere informatie

ZOEKEN NAAR DE VOLMAAKTE VORM NIVEAU ++

ZOEKEN NAAR DE VOLMAAKTE VORM NIVEAU ++ NIVEAU ++ /5 Deze leskaart gaat over het zoeken naar de volmaakte vorm. Dat klinkt misschien wat verheven, maar je zult ontdekken dat deze zoektocht in de kunstgeschiedenis erg belangrijk is geweest. Piet

Nadere informatie

Met Vincent aan het werk

Met Vincent aan het werk Met Vincent aan het werk Ceciel de Bie Met illustraties van Georgien Overwater Van Gogh Museum Publicaties 4 Inhoud 1 Ontdekken door te doen 9 2 Heb je tekenspullen in huis? 10 3 Tekenen, tekenen en nog

Nadere informatie

rijks museum Verwerkingsmateriaal Examentour VWO ANTWOORDMODEL VERSIE A + B Visuele analyse van schilderkunst in de 17DE, 19DE en 20STE eeuw 1/5

rijks museum Verwerkingsmateriaal Examentour VWO ANTWOORDMODEL VERSIE A + B Visuele analyse van schilderkunst in de 17DE, 19DE en 20STE eeuw 1/5 1/5 VERSIE A Vraag 1 A Gebruik van licht om de dramatiek te uiten. Het subtiele licht (vs. clair-obscur in de barok) geeft diepte aan het schilderij en accentueert het hoofdmotief. Het zorgt er dus voor

Nadere informatie

Twee exposities in de Fondation Custodia

Twee exposities in de Fondation Custodia pers bericht Jheronimus Bosch, Het uilennest, ca. 1505 15 Pen in bruin, 141 x 197 mm (Collectie Franz Koenigs), inv. N 175 Twee exposities in de Fondation Custodia Van Bosch tot Bloemaert: Nederlandse

Nadere informatie

De weg naar Van Eyckoverzicht toegezegde werken

De weg naar Van Eyckoverzicht toegezegde werken De weg naar Van Eyckoverzicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 De weg naar Van Eyckoverzicht 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 De weg naar Van Eyckoverzicht

Nadere informatie

Bijschriften persbeelden Het Verhaal van Brabant

Bijschriften persbeelden Het Verhaal van Brabant Bijschriften persbeelden Het Verhaal van Brabant Hieronder het beeldmateriaal (lage resolutie) met bijschriften dat op dit moment beschikbaar is. Voor meer informatie over dit persbericht of hoge resolutie

Nadere informatie

beeldende vakken CSE GL en TL

beeldende vakken CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 9.00-11.00 uur beeldende vakken CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 64 punten

Nadere informatie

Geertgen tot sint jans man van smarten

Geertgen tot sint jans man van smarten Geertgen tot sint jans man van smarten Eén van de topstukken van Museum Catharijneconvent in Utrecht is het kleine paneeltje Man van Smarten geschilderd door Geertgen tot Sint Jans. Van de schilder Geertgen

Nadere informatie

DE DOOD VAN MARIA. Heidi de Wit VT1A

DE DOOD VAN MARIA. Heidi de Wit VT1A DE DOOD VAN MARIA Heidi de Wit VT1A De dood van Maria Maria was de dochter van Anna en Joachim. Zij bleven lang kinderloos, totdat zij onafhankelijk van elkaar een goddelijke boodschap kregen, zij zouden

Nadere informatie

schilderen in opdracht

schilderen in opdracht schilderen in opdracht schilderen in opdracht Colofon keesvandewetering / schilderen in opdracht Hardcover, 80 pagina s ISBN 978 940 215 159 6 Uitgave: Uitgeverij Brave New Books 2016 Schilderijen, tekst,

Nadere informatie

Kopstukken. Vorsten, regenten & burgers. Hollanders in beeld

Kopstukken. Vorsten, regenten & burgers. Hollanders in beeld Kopstukken Vorsten, regenten & burgers Hollanders in beeld VORSTEN, REGENTEN & BURGERS Wie liet er een portret van zich maken? In de Gouden Eeuw ging het goed met Holland. Burgers werden steeds rijker.

Nadere informatie

De werkplaats van Jacob

De werkplaats van Jacob De werkplaats van Jacob Opdrachten bij de tentoonstelling VMBO 4, onderbouw havo / vwo Stedelijk Museum Alkmaar Jacob Cornelisz van Oostsanen In deze tentoonstelling ga je kennis maken met Jacob Cornelisz

Nadere informatie

George Hendrik Breitner (1857-1923)

George Hendrik Breitner (1857-1923) George Hendrik Breitner (1857-1923) George Hendrik Breitner (1857-1923) George Hendrik Breitner werd op 12 september 1857 in Rotterdam geboren. Al van kleins af aan wilde hij het liefst historieschilder

Nadere informatie

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++ NIVEAU ++ 1/5 Vincent van Gogh heeft nooit een kunstenaarsopleiding afgemaakt. Met deze leskaart leer je meer over de jonge Vincent én hoe je met wat hulp en (vooral) heel veel doorzettingsvermogen toch

Nadere informatie

(de armen en het geld) Kunstgeschiedenis Danique Voorthuijzen Jaar 1

(de armen en het geld) Kunstgeschiedenis Danique Voorthuijzen Jaar 1 (de armen en het geld) Kunstgeschiedenis Danique Voorthuijzen Jaar 1 Inleiding Op donderdag 10 december zijn we met het vak kunstgeschiedenis een dag naar Amsterdam gegaan. We gingen in Amsterdam het van

Nadere informatie

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++ NIVEAU ++ 1/5 Vincent van Gogh heeft nooit een kunstenaarsopleiding afgemaakt. Met deze leskaart leer je meer over de jonge Vincent én hoe je met wat hulp en (vooral) heel veel doorzettingsvermogen toch

Nadere informatie

Hollandse Meesters. Dit werkboekje is van:

Hollandse Meesters. Dit werkboekje is van: Hollandse Meesters Dit werkboekje is van: Hallo! Je gaat binnenkort op bezoek in het museum Hermitage Amsterdam. Het woord Hermitage spreek je uit als hermitaasje. Een museum is een gebouw waarin je allerlei

Nadere informatie

VAN GOGH KRIJGT KLEUR NIVEAU ++

VAN GOGH KRIJGT KLEUR NIVEAU ++ NIVEAU ++ 1/5 In 1886 vertrok Van Gogh naar Parijs. Hij maakte daar kennis met twee nieuwe schilderstromingen: het impressionisme en het pointillisme. Onder invloed van deze stromingen gingen de schilderijen

Nadere informatie

Archiefnummer 0662. Inventaris van het archief van. Anna Bergman. (leefjaren onbekend) 1932-1939, 1942, 1944-1949, 1954-1956.

Archiefnummer 0662. Inventaris van het archief van. Anna Bergman. (leefjaren onbekend) 1932-1939, 1942, 1944-1949, 1954-1956. Archiefnummer 0662 Inventaris van het archief van Anna Bergman (leefjaren onbekend) 1932-1939, 1942, 1944-1949, 1954-1956 Wietse Coppes Den Haag 2008 INHOUD 1. Inleiding 2 2. Inventaris 2.1. Correspondentie

Nadere informatie

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++

VAN GOGH KRIJGT SCHILDERLES NIVEAU ++ NIVEAU ++ 1/5 Vincent van Gogh heeft nooit een kunstenaarsopleiding afgemaakt. Met deze leskaart leer je meer over de jonge Vincent én hoe je met wat hulp en (vooral) heel veel doorzettingsvermogen toch

Nadere informatie

Kijkwijzer HAVO / VWO. Joep Nicolas. 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015. Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis.

Kijkwijzer HAVO / VWO. Joep Nicolas. 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015. Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis. Kijkwijzer HAVO / VWO Joep Nicolas 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015 Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis.nl Welkom in het Cuypershuis Het museumgebouw is een uniek complex

Nadere informatie

De schatten van Caroline en Maurice Verbaet

De schatten van Caroline en Maurice Verbaet Dit boekje is van: De schatten van Caroline en Maurice Verbaet Ik heb het museum bezocht met: Een reis door de tijd Hallo! Wij zijn Caroline en Maurice en we hebben een passie voor Belgische moderne kunst.

Nadere informatie

Thema. 13 januari Jonathan Bikker Conservator Onderzoek Schilderijen en Anna Krekeler Restaurator Schilderijen

Thema. 13 januari Jonathan Bikker Conservator Onderzoek Schilderijen en Anna Krekeler Restaurator Schilderijen Programma Reeks 1 Rijkscollege Het Rijksmuseum College biedt inzicht en verdieping bij tentoonstellingen en de collectie van het Rijksmuseum wordt gegeven door conservatoren en restauratoren van het Rijksmuseum.

Nadere informatie

GEORGE MEERTENS SUBLACUS schilderen/painting

GEORGE MEERTENS SUBLACUS schilderen/painting GEORGE MEERTENS SUBLACUS schilderen/painting GEORGE MEERTENS SUBLACUS schilderen/painting Document 2011 Inhoud/Contents Details/Close ups 6 Sublacus/Sublacus tekst/text Hanneke de Man 18 Brieven/Letters

Nadere informatie

INTERVIEW. Gevoel voor dieren 8 ATELIER 131

INTERVIEW. Gevoel voor dieren 8 ATELIER 131 INTERVIEW Gevoel voor dieren 8 ATELIER 131 Pastel, 150 x 80 cm. De huiskamer van Loes Botman (1968) hangt vol met pasteltekeningen van boerderijdieren: paarden, kippen, koeien en varkens. Recent werd haar

Nadere informatie

Wilem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam ( Art media design & leisure ) Over Henk Fortuin (1916-2007) oud-student in de jaren dertig

Wilem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam ( Art media design & leisure ) Over Henk Fortuin (1916-2007) oud-student in de jaren dertig Boek over Henk Fortuin: oud-student in de jaren dertig eigenzinnig kunstenaar in Maassluis Eind november 2007 verscheen een boek over kunstenaar Henk Fortuin (1916-2007), die in de jaren dertig studeerde

Nadere informatie

Afkomstig uit de nalatenschap van

Afkomstig uit de nalatenschap van in de etalage Afkomstig uit de nalatenschap van Op woensdag 23 januari 2013 vond er een bijzondere onthulling plaats in het Stedelijk Museum Kampen. Een onthulling die werd verricht door Herman Krans,

Nadere informatie

ZOEKEN NAAR DE VOLMAAKTE VORM NIVEAU ++

ZOEKEN NAAR DE VOLMAAKTE VORM NIVEAU ++ NIVEAU ++ /5 Deze leskaart gaat over het zoeken naar de volmaakte vorm. Dat klinkt misschien wat verheven, maar je zult ontdekken dat deze zoektocht in de kunstgeschiedenis erg belangrijk is geweest. Piet

Nadere informatie

Liefde ik heb je zo lief! Kijktocht Voortgezet onderwijs havo vwo onderbouw

Liefde ik heb je zo lief! Kijktocht Voortgezet onderwijs havo vwo onderbouw Liefde ik heb je zo lief! Kijktocht Voortgezet onderwijs havo vwo onderbouw 1 zaal 3 2 zaal 4 zaal 5 Liefde ik heb je zo lief! zaal 2 zaal 1 Ingang Uitgang begane grond Als je verliefd bent wil je er over

Nadere informatie

KIJK EN VERGELIJK DE LEERLING ALS KUNSTKENNER

KIJK EN VERGELIJK DE LEERLING ALS KUNSTKENNER KIJK EN VERGELIJK DE LEERLING ALS KUNSTKENNER VOORAF Het programma Kijk en vergelijk. De leerling als kunstkenner is gericht op het goed kijken en vergelijken van werken van verschillende kunstenaars.

Nadere informatie

Jeugdproject Geheim van de Ekeko op de Professor Waterinkschool te Amsterdam 1

Jeugdproject Geheim van de Ekeko op de Professor Waterinkschool te Amsterdam 1 Jeugdproject Geheim van de Ekeko op de Professor Waterinkschool te Amsterdam 1 Verslag: Raoul Papavoine, 12 september 2007 School: Professor Waterinkschool, Moreelsestraat 19, 1071 BJ Amsterdam, 020-6798627

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Kunstbeschouwen met Jacob

Kunstbeschouwen met Jacob Kunstbeschouwen met Jacob Opdrachten bij de tentoonstelling Bovenbouw havo/vwo Stedelijk Museum Alkmaar Late Middeleeuwen vs. Vroege Renaissance Kenmerken late Middeleeuwen: Kenmerken vroege Renaissance:

Nadere informatie

Late Middeleeuwen vs. Vroege Renaissance

Late Middeleeuwen vs. Vroege Renaissance Kunstbeschouwen met Jacob Opdrachten bij de tentoonstelling Bovenbouw havo/vwo Stedelijk Museum Alkmaar Late Middeleeuwen vs. Vroege Renaissance Kenmerken late Middeleeuwen: Hoog-gotiek Spitsbogen, Verticaal

Nadere informatie

Adriaen van der Werff Allegorie op de liefdadigheid, 1702 gedateerd Rotterdam, Het Schielandshuis, inv./cat.nr

Adriaen van der Werff Allegorie op de liefdadigheid, 1702 gedateerd Rotterdam, Het Schielandshuis, inv./cat.nr Adriaen van der Werff Allegorie op de liefdadigheid, 1702 gedateerd Rotterdam, Het Schielandshuis, inv./cat.nr. 110099 Master of the Magdalen Legend Maria met kind, eerste kwart 16de eeuw Berlin, Gemäldegalerie

Nadere informatie

Beeldenboekje klas 3

Beeldenboekje klas 3 Beeldenboekje klas 3 1 Afbeelding 1, 2, 3 en 4 op pagina 1 van dit Beeldenboekje gebruik je bij de herhaling van compositie, klas 1 (bijv. infoblok 114, pagina 6 van de TekenTools klas 3). M afbeelding

Nadere informatie

2 Vroege renaissance 2.1

2 Vroege renaissance 2.1 2 Vroege renaissance Giotto di Bondone, rond 1315 Veranderingen Het vorige werkboek eindigde met de 14e eeuwse kunstenaar Giotto di Bondone, die in Italië een nieuwe kunststijl introduceerde. Voor het

Nadere informatie

De Tuin. der Lusten. Het is een psychische werkelijkheid, wat je daar ziet gaat over jou

De Tuin. der Lusten. Het is een psychische werkelijkheid, wat je daar ziet gaat over jou 22 BOVENBOUW De Tuin der Lusten TEKST EVELIEN NIJEBOER BEELD JEROEN BOSCH Uren kan je kijken naar dit schilderij van Jeroen Bosch. Niet alleen omdat er zoveel op staat, maar ook omdat al die taferelen

Nadere informatie

Auditieve oefeningen. Boek van de week: Verhaalbegrip: Taalbewustzijn:

Auditieve oefeningen. Boek van de week: Verhaalbegrip: Taalbewustzijn: Auditieve oefeningen Boek van de week: 1; Nijntje in het museum 2; Krokodil en het meesterwerk 3; Kloddertje 4; Meneer Kandinsky was een schilder 5; Het kleine museum Verhaalbegrip: Bij elk boek stel ik

Nadere informatie

De hier getoonde tekeningen zijn allemaal afkomstig uit schetsboeken van Rustin. Ze zijn gemaakt in de periode 2001 2008.

De hier getoonde tekeningen zijn allemaal afkomstig uit schetsboeken van Rustin. Ze zijn gemaakt in de periode 2001 2008. Voor Rustin is schilderen de hoofdzaak van zijn kunstenaarspraktijk, maar tekenen heeft hij daarnaast ook altijd gedaan. Hij deed dat op de momenten dat hij niet kon schilderen, zoals s avonds als het

Nadere informatie

Michiel van Mierevelt Portret van François van Aerssen van Sommelsdijk ( ), 1636 gedateerd London, Nederlandse Ambassade (Londen)

Michiel van Mierevelt Portret van François van Aerssen van Sommelsdijk ( ), 1636 gedateerd London, Nederlandse Ambassade (Londen) trant van Abraham de Vries Portret van en vrouw, ten onrechte geïdentificeerd als Stephania Torck ( -1702), ca. 1647-1650 Kasteelen, inv./cat.nr. 216 toegeschreven aan Cornelis Saftleven waarschijnlijk

Nadere informatie

Rubens, Van Dyck & Jordaens Vlaamse schilders uit de Hermitage. Dit werkboekje is van:

Rubens, Van Dyck & Jordaens Vlaamse schilders uit de Hermitage. Dit werkboekje is van: Rubens, Van Dyck & Jordaens Vlaamse schilders uit de Hermitage Dit werkboekje is van: Hallo! Je gaat binnenkort op bezoek in het museum Hermitage Amsterdam. Het woord Hermitage spreek je uit als hermitaasje.

Nadere informatie

125 jaar. Geïnspireerd door de beroemde werken van Nederlands schilder. Vincent van Gogh (1853-1890)

125 jaar. Geïnspireerd door de beroemde werken van Nederlands schilder. Vincent van Gogh (1853-1890) 125 jaar Geïnspireerd door de beroemde werken van Nederlands schilder Vincent van Gogh (1853-1890) WWW.BNWALLCOVERINGS.COM 125 JAAR GEÏNSPIREERD DOOR DE WERKEN VAN KUNSTSCHILDER VINCENT VAN GOGH De collectie

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) 1638 gedateerd

Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) 1638 gedateerd RKDimages Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) 1638 gedateerd Portret van een familie, 1638 gedateerd Antwerp,, inv./cat.nr. 986 Verder zoeken in RKDimages kunstenaar Anoniem kunstenaar

Nadere informatie

Excursie: Gineke Zikken Een goede start.

Excursie: Gineke Zikken Een goede start. Excursie: Gineke Zikken Amsterdam Een goede start. Het was een heerlijke dag. Mooi weer. Naar het Rijksmuseum werd te veel. Het bezoek aan Gineke Zikken was ruimschoots voldoende om lang mee toe te kunnen.

Nadere informatie

Leydse Weelde. Marie de Brimeu - B

Leydse Weelde. Marie de Brimeu - B Leydse Weelde Marie de Brimeu - B Welkom in Museum Boerhaave. Je gaat de tentoonstelling Leydse Weelde Groene ontdekkingen in de Gouden Eeuw bekijken. Met groene ontdekkingen worden natuurlijk planten

Nadere informatie

Van schilderen volgens de regels naar schilderen met kleur

Van schilderen volgens de regels naar schilderen met kleur Van schilderen volgens de regels naar schilderen met kleur 61 Corr01_Matisse-boek_NL_april2015.indd 61 20-04-15 14:00 Het jaar 1897 luidt een nieuwe tijd in voor Matisse: in dit jaar maakt hij kennis met

Nadere informatie

Breien in de late middeleeuwen Een stukje geschiedenis over een geliefd tijdverdrijf

Breien in de late middeleeuwen Een stukje geschiedenis over een geliefd tijdverdrijf Breien in de late middeleeuwen Een stukje geschiedenis over een geliefd tijdverdrijf Madonna met breiwerk, 1400-1410. Geschilderd door Bertram von Minden (1340-1414), detail uit het Buxtehude Altaar Onderzoek

Nadere informatie

De dood van Decius Mus, 1618, boven, of De Leeuwenjacht, onder. Allemaal voorbeelden van Serpentinata, een slingerende beweging in de compositie.

De dood van Decius Mus, 1618, boven, of De Leeuwenjacht, onder. Allemaal voorbeelden van Serpentinata, een slingerende beweging in de compositie. VVKS 10 Compositie Aan de hand van allerlei beeldmateriaal heb ik jullie een indruk willen geven van het begrip compositie. Een indruk, meer ook niet. Er valt nog zo veel meer over te vertellen en te bekijken.

Nadere informatie

Het Frans Walkate Archief, de nalatenschap van Henk van Ulsen en een verrassende ontdekking

Het Frans Walkate Archief, de nalatenschap van Henk van Ulsen en een verrassende ontdekking in de etalage Het Frans Walkate Archief, de nalatenschap van Henk van Ulsen en een verrassende ontdekking Op 28 augustus 2009 overleed geheel onverwacht op een logeeradres in Bussum de in 1927 in Kampen

Nadere informatie

ART/MEDIA & ME AUTOBIOTIC SELFIE DOCUMENT

ART/MEDIA & ME AUTOBIOTIC SELFIE DOCUMENT ART/MEDIA & ME AUTOBIOTIC SELFIE DOCUMENT Gwen Bergers G&I1A 3009429 19.11.15 Project docenten: Saskia Freeke, Sonja van Vuuren, Martin Lacet & John Hennequin Art/Media & Me Autobiotic Selfie Voor de lessen

Nadere informatie

WAARNEMEN SCHETS DE LIJN PERSPECTIEF EN RUIMTELIJKHEID COMPOSITIE KLEUR MUZIEK EN ABSTRACTIE

WAARNEMEN SCHETS DE LIJN PERSPECTIEF EN RUIMTELIJKHEID COMPOSITIE KLEUR MUZIEK EN ABSTRACTIE WAARNEMEN SCHETS DE LIJN PERSPECTIEF EN RUIMTELIJKHEID COMPOSITIE KLEUR MUZIEK EN ABSTRACTIE Concept: Annelinde de Jong Tekst: Annelinde de Jong en Kevin Aerts Annelinde de Jong, 2012 1 WAARNEMEN Check,

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL. beeldende vakken CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-GL en TL. beeldende vakken CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-15.30 uur beeldende vakken CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 66 punten

Nadere informatie

Wapens op de gevel van de herberg Sinte Michiel, geschilderd door Pieter Brueghel de Jongere (1564-1638)

Wapens op de gevel van de herberg Sinte Michiel, geschilderd door Pieter Brueghel de Jongere (1564-1638) Eerder in een iets gewijzigde vorm verschenen in Heraldicum Disputationes 18 (2013): 26-29. Sleutelwoorden: schilderij, herberg, St Michel, wapen, Brueghel Wapens op de gevel van de herberg Sinte Michiel,

Nadere informatie

Bonnefantenmuseum Speurtocht

Bonnefantenmuseum Speurtocht Bonnefantenmuseum Speurtocht Van de vrouwen en hun mannen Op heel veel schilderijen op de afdeling oude kunst staan vrouwen: zo hebben we een hele zaal vol met Maria s en verschillende Eva s in de collectie

Nadere informatie

VOORBEELDRONDLEIDING EEN BIJZONDERE PLEK

VOORBEELDRONDLEIDING EEN BIJZONDERE PLEK Voorbereiding Wat is je thema? Een bijzondere plek Kun je je thema nader toelichten? Wat houdt het thema in, en wat wil je dat de deelnemers meenemen na het deelnemen aan je rondleiding? Bijzondere plekken

Nadere informatie

2 Eeuw van het Verstand

2 Eeuw van het Verstand 2 Eeuw van het Verstand Caravaggio, 1600 Veranderingen Het vorige werkboek eindigde met de barok in Zuid-Europa en de Gouden Eeuw in Nederland. Zowel in de 16e als de 17e eeuw leefden een aantal van de

Nadere informatie

Kijkwijzer. niveau** BEELDBESCHRIJVING SCHILDERIJEN. SPECIAL: Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2007. Noot voor de leerling

Kijkwijzer. niveau** BEELDBESCHRIJVING SCHILDERIJEN. SPECIAL: Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2007. Noot voor de leerling Kijkwijzer niveau** BEELDBESCHRIJVING SCHILDERIJEN SPECIAL: Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2007 Malin Persson, Sound, silence, echo, 2007 Noot voor de leerling Gebruik een clipboard en uitsluitend

Nadere informatie

Klee. en Cobra. Opnieuw beginnen

Klee. en Cobra. Opnieuw beginnen Klee Lesmateriaal groep 5 en 6 deel 1: klassikale les op school bij de tentoonstelling Klee en Cobra Het begint als kind 28.01-22.04 2012 en Cobra Opnieuw beginnen Dit is Paul Klee En dit ook. En dit is

Nadere informatie

Een project van alle groepen van de cbs de Skoalfinne te Warns. 7 22 maart 2007

Een project van alle groepen van de cbs de Skoalfinne te Warns. 7 22 maart 2007 Een project van alle groepen van de cbs de Skoalfinne te Warns 7 22 maart 2007 WAT IS KUNST? Kunst is: Een unieke gedachte of boodschap op een unieke wijze vormgegeven door een uniek persoon. Wij zijn

Nadere informatie

IK ZIE, IK ZIE... BENNER

IK ZIE, IK ZIE... BENNER IK ZIE, IK ZIE... BENNER onderwijsprogramma primair onderwijs groep 5 t/m 8 INLEIDING Gerrit Benner vond de gewone wereld lang niet altijd even leuk, dus die schilderde hij ook niet. Maar achter die gewone

Nadere informatie

Rijksmuseum. Verslag. Maika Dijkstra

Rijksmuseum. Verslag. Maika Dijkstra Rijksmuseum Verslag Maika Dijkstra Wij zijn donderdag 14 januari naar het rijksmuseum geweest. We begonnen de dag gewoon in de klas. En we hebben ook nog een taalles gedaan. Om kwart voor elf zou de bus

Nadere informatie

Theodoor van Thulden ('s-hertogenbosch 1606 - 's-hertogenbosch 1669)

Theodoor van Thulden ('s-hertogenbosch 1606 - 's-hertogenbosch 1669) De barok (1600 1720) In de noordelijke Nederlanden vormde de rijke stedelijke burgerij de belangrijkste groep opdrachtgevers. Zij schilderden vooral onderwerpen uit het dagelijks leven en de natuur: landschappen,

Nadere informatie

Leonardo Da Vinci. Doel: Na deze opdracht weet meer over het leven van Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci. Doel: Na deze opdracht weet meer over het leven van Leonardo Da Vinci Thema: de boer op Geschiedenis Tijd van Ontdekkers en Hervormers Renaissance Leonardo Da Vinci Moeilijkheid: **** Tijdsduur: **** Juf Carolien Doel: Na deze opdracht weet meer over het leven van Leonardo

Nadere informatie

Peize, 25 september 2010 Chris Herenius Enige tijd geleden kreeg ik monsters van de nieuwe waterverdunbare olieverf, de Talens Cobra olieverf. Op de website http://www.cobra.royal-talens.com/9/home.html

Nadere informatie

ROBERT McKELLAR DEN HAAG Silver goblet with garlic, olieverf/paneel, 46x37 cm

ROBERT McKELLAR DEN HAAG Silver goblet with garlic, olieverf/paneel, 46x37 cm ROBERT McKELLAR 08.01.2004-15.02.2004 DEN HAAG Silver goblet with garlic, olieverf/paneel, 46x37 cm ROBERT McKELLAR 08.01.2004-15.02.2004 DEN HAAG 1945 Een stilleven, al slaagt het nog zo goed in het oproepen

Nadere informatie

= verlengstuk van de klas. Museumlessen voor kinderen van de lagere school

= verlengstuk van de klas. Museumlessen voor kinderen van de lagere school = verlengstuk van de klas Museumlessen voor kinderen van de lagere school Waarom kiezen voor SteM? Kunst, Geschiedenis, Archeologie,Wetenschap en Techniek op één museumsite Uitgebreid educatief aanbod

Nadere informatie

Escher in Het Paleis. Wiskundepakket. Inleiding. M.C. Escher en Wiskunde. De wiskunde educatie van Escher in Het Paleis

Escher in Het Paleis. Wiskundepakket. Inleiding. M.C. Escher en Wiskunde. De wiskunde educatie van Escher in Het Paleis Escher in Het Paleis Wiskundepakket Inleiding M.C. Escher en Wiskunde De wiskunde educatie van Escher in Het Paleis M.C. Escher en Wiskunde Hieronder volgt de inleiding van de wiskunde educatie voor middelbare

Nadere informatie

De uitstraling van Caspar van Wittel

De uitstraling van Caspar van Wittel De uitstraling van Caspar van Wittel Bart van Steenbergen 1 De ingang van de Canal Grande met de Santa Maria della Salute-kerk door Caspar van Wittel www.vanvitelli.nl Wat voor invloed heeft Caspar van

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Stads- en dorpsgezichten en landschappen in de gemeente Woerden

Stads- en dorpsgezichten en landschappen in de gemeente Woerden Stads- en dorpsgezichten en landschappen in de gemeente Woerden In samenwerking met de Kunstkring Woerden Van 28 maart tot 28 juni 2015 vindt in het Stadsmuseum in Woerden een expositie plaats van de Kunstkring.

Nadere informatie

Catalogus tentoonstelling Junglegroep

Catalogus tentoonstelling Junglegroep Catalogus tentoonstelling Junglegroep Rembrandt van Rijn (zelfportret) Wereldberoemd om de Nachtwacht. Schilderde veel portretten. Dit ben ik op mijn zelfportret: Aan alle bezoekers van deze tentoonstelling:

Nadere informatie

China. Met Fan Kuan op stap. 3 lessen rond kunst in China. Vakgebied: Beeldende Vorming. Lesduur: 60 minuten per les

China. Met Fan Kuan op stap. 3 lessen rond kunst in China. Vakgebied: Beeldende Vorming. Lesduur: 60 minuten per les China Met Fan Kuan op stap 3 lessen rond kunst in China Vakgebied: Beeldende Vorming Lesduur: 60 minuten per les China Pagina 1 - Met Fan Kuan op stap - Colofon Met Fan Kuan op stap Les voor groep 7/8

Nadere informatie

Jan van den Berge. Een veelzijdig kunstenaar. Kunstenaar Jan van den Berge: Ik houd altijd het gevoel: het kan nog beter, nog mooier.

Jan van den Berge. Een veelzijdig kunstenaar. Kunstenaar Jan van den Berge: Ik houd altijd het gevoel: het kan nog beter, nog mooier. juni 2014 Volgens de Gestalltpsycholoog Kurt Koffka zien we de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals wij zijn. En wij zijn niet alle dagen dezelfde. Belangrijk om hiervan alle dagen bewust te zijn. We

Nadere informatie

reporta T ge Bas Meeuws Mariëtte Schrader m T C

reporta T ge Bas Meeuws Mariëtte Schrader m T C Elk werk wordt afgedrukt op een hoge kwaliteit fotopapier, verlijmd, en overgoten met een laag epoxyhars. Hierdoor worden de kleuren van de bloemen nog intenser. Untitled (nr. 58), 100 x 100 cm en 130

Nadere informatie

#GOUDENEEUW Chatten met Hollanders uit de 17e eeuw

#GOUDENEEUW Chatten met Hollanders uit de 17e eeuw ONDERZOEKSBLAD KUNST ALGEMEEN De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden maakt in de 17e eeuw een gigantische bloeiperiode door. Holland heeft als rijkste gewest de meeste invloed in de Republiek. Meer

Nadere informatie

toegeschreven aan Anselm van Hulle

toegeschreven aan Anselm van Hulle RKDimages toegeschreven aan Anselm van Hulle Ruiterportret van Willem I 'de Zwijger' van Oranje-Nassau (1533-1584), 1647 Amsterdam,, inv./cat.nr. 53 + Leaflet Map data OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA,

Nadere informatie

WERKBOEK REFLECTIE Middeleeuwen Gotiek-3 Powerpoint: KG03_2_GOTIEK_BOEK_3.ppt REFLECTIE_WB_KG03_2_GOTIEK_BOEK_3_ppt.doc; v1: 0307

WERKBOEK REFLECTIE Middeleeuwen Gotiek-3 Powerpoint: KG03_2_GOTIEK_BOEK_3.ppt REFLECTIE_WB_KG03_2_GOTIEK_BOEK_3_ppt.doc; v1: 0307 WERKBOEK REFLECTIE Middeleeuwen Gotiek-3 Powerpoint: KG03_2_GOTIEK_BOEK_3.ppt REFLECTIE_WB_KG03_2_GOTIEK_BOEK_3_ppt.doc; v1: 0307 Naam Klas Inleveren DOEN Lees in je (stencil)boek Reflectie de teksten

Nadere informatie

Arnold van de Laar en de Brabantse kunstwereld (1886-1974) Marga Altena & Michel van de Laar

Arnold van de Laar en de Brabantse kunstwereld (1886-1974) Marga Altena & Michel van de Laar Een duizendkunstenaar in Den Bosch Arnold van de Laar en de Brabantse kunstwereld (1886-1974) Marga Altena & Michel van de Laar Colofon Initiatief Michel van de Laar BOEK Tekst Marga Altena & Michel van

Nadere informatie

LIEFDE. En als je door de bogen kijkt, zie je op de achtergrond ook iets gebeuren. Wat wordt er op de achtergrond gedaan?

LIEFDE. En als je door de bogen kijkt, zie je op de achtergrond ook iets gebeuren. Wat wordt er op de achtergrond gedaan? LIEFDE Soms lijkt het wel of het hele leven om de liefde draait. Het begint al als je kind bent met de liefde voor je moeder en vader. En iedereen herinnert zich zijn eerste verliefdheid nog wel; op de

Nadere informatie

Fabritius, schilder van Het puttertje

Fabritius, schilder van Het puttertje Fabritius, schilder van Het puttertje www.meulenhoff.nl Deborah Davis Fabritius, schilder van Het puttertje Leven en werk van een zeventiende-eeuwse meester Uit het Engels vertaald door Annemie de Vries

Nadere informatie

Running man 100x 150 cm. Acryl op doek. Met dit soort werken had ik mijn eerste tentoonstelling bij galerie Biervliet op de Prinsengracht.

Running man 100x 150 cm. Acryl op doek. Met dit soort werken had ik mijn eerste tentoonstelling bij galerie Biervliet op de Prinsengracht. In 1984 begon ik met schilderen. Daarvoor werkte ik voornamelijk als keramist en ik maakte beeldhouwwerken van Belgisch hardsteen en marmer. Ook maakte en legde ik terrazzo vloeren en aanrechten. Ik was

Nadere informatie

Preek 8 mei 2016 met Hemelvaart afbeeldingen

Preek 8 mei 2016 met Hemelvaart afbeeldingen Lieve gemeente, Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. Een feest waar we ons als vrijzinnigen niet zo heel veel bij voor kunnen stellen. Wat moeten we van dit verhaal nog geloven en wat heeft het

Nadere informatie

Auke en Wiesje Bult-Vreugde

Auke en Wiesje Bult-Vreugde Archiefnummer 0732 Inventaris van het archief van Auke en Wiesje Bult-Vreugde 1953-1984, met hiaten Karlijn de Jong Den Haag 2010 INHOUD 1 Inleiding 1.1 Schenking en verantwoording van de inventarisatie

Nadere informatie

Goudse Rembrandts bekend!

Goudse Rembrandts bekend! PERSBERICHT 17 juli 2014 Goudse Rembrandts bekend! De jury (directeur Museum Gouda, Gerard de Kleijn) heeft ruim honderd tekeningen en schilderwerken ontvangen voor de tekenwedstrijd: Wie is de beste Rembrandt

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Rembrandt van Rijn. Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren.

Rembrandt van Rijn. Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren. Rembrandt van Rijn Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren. Rembrandt is op 15 juli 1606 in Leiden geboren. Rembrandt zijn vader was eigenaar van een molen. Die molen was niet bewoonbaar. Hun huis stond

Nadere informatie

Inleiding op het thema

Inleiding op het thema Inleiding op het thema In de bijbel en in het geloof zijn beelden en symbolen belangrijk. God is zo anders dan wij kunnen bedenken, dat je niet zomaar over Hem kunt spreken. Over die onbekende wereld van

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VAN GOGH KRIJGT KLEUR NIVEAU ++

VAN GOGH KRIJGT KLEUR NIVEAU ++ NIVEAU ++ 1/5 In 1886 vertrok Van Gogh naar Parijs. Hij maakte daar kennis met twee nieuwe schilderstromingen: het impressionisme en het pointillisme. Onder invloed van deze stromingen gingen de schilderijen

Nadere informatie