Prestatievergelijking bij fondsenwervèftde. instellingen. De 'charitas envelop' nader bekeken vanuit DEA perspectief.. o 0,36

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prestatievergelijking bij fondsenwervèftde. instellingen. De 'charitas envelop' nader bekeken vanuit DEA perspectief.. o 0,36"

Transcriptie

1 I. Prestatievergelijking bij fondsenwervèftde instellingen..! De 'charitas envelop' nader bekeken vanuit DEA perspectief.. o I L 0,80 ( ,60 lil (11 '+ï c::: :(11 'u 0,40 ie (11,'liJ 0,36 Jdeirur dm DOO - 10 DOO grootte (X fl ) Arnout Ouwerkerk Rotterdam, 25 mei 2000

2 Prestatievergelijking bij fondsenwervende instellingen De 'charitas envelop' nader bekeken vanuit DEAperspectief... Afstudeerscriptie als onderdeel van het doctoraal Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in het kader van de afstudeervariant: Financieel Management Scriptant: Examennu/Jlmer: Datum: A.S. Ouwerkerk mei 2000 Afstudeercommissie Coach,' Meelezer 1: Meelezer 2: A.N.A.M. Boons C. Bukman L.C.P.M. Meijs

3 Trefwoorden: fondsen wervende instellingen / prestatiemeting / data envelopment analysis 2000 A.S. Ouwerkerk, Rotterdam Allen rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de auteursrechthebbende. Het auteursrecht van de scriptie berust bij de auteur; de auteur verantwoordelijk is voor de inhoud. De faculteit BedIijfskunde is slechts verantwoordelijk voor de onderwijskundige begeleiding en is niet aansprakelijk voor de inhoud.

4 "Quidquid inter vincina eminet, magnum esi illic, ubi emillet, Nam magniludo IlOn habelmodum cerium: comparatio illam AUI lollit Clllt deprimit" Selleca Epislula (43,2 ) "Alles wat in zijn eigen kring uitblinkt, is alleen binnen dat kader groot. Grootheid heeft immers geen welbepaalde afmetingen: Pas wanneer men gaat vergelijken, wordt iets groter of kleiner" Seneca Brief (43,2)

5 Lijsten Lijst met Tabellen Tabel 1: verschillen tussen private en non-private organisaties... 6 Tabel 2: aantal instellingen in Nederland... 9 Tabel 3: grootste tien instellingen op het gebied van acties Tabel 4: geefmotieven Tabel 5: functies en activiteiten ebf Tabel 6: criteria voor een ebf keurmerk Tabel 7: gebruikers gekoppeld aan de zeven verslaggevi11gdoelstellingen Tabel 8: aard van de informatie en de zeven verslaggevingdoelstellingen Tabel 9: informatiebehoeftes van donateurs Tabel 10: schematische werking Data Envelopment Analysis Tabel 11: vergelijking van DEA modellen Tabel 12: data DEA voorbeeld Tabel 13: onderzoek naar schaaleffecten van charitatieve instellingen Tabel 14: baten uit eigen fondsenwenjing na verwijdering uitbijters (bedragen xft ) Tabel 15: top tien vrij besteedbare vermogens Tabel 16: besteding vs. beschikbaarheid van middelellnaar doelstellillg Tabel 17: baten uit eigen fondsenwerving naar ebf status (bedragen x ft ) Tabel 18: instellingen met extreme baten uit eigen fondsenwenjing (bedragen x ft ) Tabel 19: resultaten variantie analyse: baten uit eigen fondsenwerving versus ebf status Tabel 20: uitbijters I: instellingen met een negatief vrij besteedbaar vermogen Tabel 21: uibljters Tl: vrij besteedbaar vermogen van instellingen met een Zscore ongelijk aan [-2,2} Tabel 22: vrij besteedbaar vermogen verdeeld naar doelstelling (voor velwijdering uitbijters) Tabel 23: vrij besteedbaar vermogen naar doelstelling (na verwijdering uitbijters) Tabel 24: ratio vrij besteedbaar vermogen vs. balanstotaal (zonder uitbijters en negatieve waarden) Tabel 25: resultaten variantie analyse: ratio vrij besteedbaar vermogen vs. balanstotaal verdeeld naar doelstelling Tabel 26: instellingen met extreme beleggingsrendementen Tabel 27: beleggingsrendementen naar doelstelling en ebf status Tabel 28: beleggingsrendelllenten van 57 instellingen Tabel 29: beleggingsrendelllenten naar ebf status en grootte Tabel 30: verhouding tussen beleggingen en het balanstotaal Tabel 31: resultaten variantie analyse: ratio (beleggingen vs. balanstotaal) naar doelstelling Tabel 32: beschrijving beleggingenrendementen kleine vs. grote instellingen Tabel 33: resultaten Hoets voor vergelijking van rendementen tussen grote en kleine instellingen Tabel 34: resultaten variantie analyse besteed vs. beschikbaarheid van middelen naar doelstelling Tabel 35: besteding vs. beschikbaarheid van middelen naar grootte Tabel 36: resultaten variantie analyse: besteding vs. beschikbaarheid van middelen naar grootte Tabel 37: kosten percentage fondsenwenjing naar grootte van de instelling Tabel 38: resultaten van de Kruskal-Wallis rank test Tabel 39: efficiëntie score verdeeld naar grootte en ebf status... JOO Tabel 40: resultaten Anova toets efficiëntie score naar grootte Tabel 41: kruistabel efficiëntie scores naar omvang... JOO Tabel 42: uitvoeringskasten eigen organisatie per werknemer (na venvljdering uitbijters) Tabel 43: extreme waarden vrij besteedbaar vermogen vs. uitvoeringskasten Tabel 44: uitvoeringskasten eigen organisatie per werknemer naar grootte Tabel 45: vrij besteedbaar vermogen vs. uitvoeringskasten Tabel 46: Anova tabel vrij besteedbaar vermogen vs. uitvoeringskasten naar doelstelling

6 Lijsten Lijst met Figuren Figuur 1: opzet van de scriptie...,... ",... ".. "... ".. ".. '.. '... """...,... """",...,... """,.. ",... ",.. '"... ",... ', 3 Figuur 2: resultatenfondsenwen1ing in de periode '92-'98...,...,... "...,,,...,...,...,..., 7 Figuur 3: bestedingen aan het goede doel in '92-'98... "... "",... ".. "... """"".. ",."...,8 Figuur 4: geïndexeerde gemiddelde baten en lasten pel' instelling...,... ",.. "... ",...,... "... "... 9 Figuur 5: relatie tussen effectiviteit en efficiency... "... "... "... ""... " Figuur 6: nalatenschappen '94-'98 (x ft, miljoen gulden)... ""... """""".. """"""",38 Figuur 7: grafische weergave DEA model ",...,... "... "...,,,...,,...,,,..,,...,,,,, Figuur 8: management 1I1Odel voor non-profit instellingen""",...,..,... """,... ",,,,,,,,,,..,,,,,..,,..,,,,,,...,,...,,,, 51 Figuu I' 9: relatieschema "... ','... """""""""""""... """",,,,,,,,,,,,,..,..,,,,..,...,,,,,,,,,,,...,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,..,.. 56 Figuur 1 0: kostenpercentage fondsenwerving naar grootte ".. """".. ",,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,, """""...,... ",,,..,,,..,.., 59 Figuur 11: grafische weergave efficiëntie van 270 instellingell... "...,... "..,.. ",."""... """...,,,,,,,,,,,.., 62 Figuur 12: efficiëntie score naar grootte"... "".,,,,...,,,,,,.,,,,,.,,..,..,,,,,,..,..,,,,..,,,,,..,,,,.,,,,,.,..,,,,,,,,,.,,,...,,,,,,.,,,..,.. 63 Figuur 13: resultaten en het relatieschema "... "... """".. "... """... ""... """"... ",.. "... "... "... " 72 Lijst met Vergelijkingen Vergelijking 1: BCC Input model.. ".. ",.. "",."""".. "... "",,,..,,,..,,,,,,..,.,,..,,,..,,,,,,..,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,..,,...,,,..,,,,, 44 Vergelijkillg 2: het hypothetisch referentie punt.. """"",.. ",... ",.. ",.. ""..,... "... ",.. """,.. "... """"""... ".. "",,,.. 45 Vergelijking 3: definitie efficiëntie o.b, v, DEA model """".".. "... ""... "... ".. "... ""... "..., 61 Vergelijking 4: ratio vrij besteedbaar vermogen l's balallsvermogen """"...,,,...,,,,...,,..,,...,,,,,,..,,...,65 Vergelijking 5: ratio buffelfunctie,...,.. """..,..,.. ".. "...,... ""'...,..,...,.. ".. "... "...,..,,.. ',.. "",.,..,...,... ".., 67 Vergelijking 6: ge111iddeld beleggingsrende111ent over de periode '97- '98.. ".. """... "... "..., 68 Vergelijking 7: beleggingsrendement '98... """... "... ",.. "",... "... ",.. "... ",.. ",.. ".,... """... "'" ",,,,.. 68 Vergelijking 8: ratio beleggingen l's, balanstotaal",.",,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,...,,,..,,...,,,,,.. ",,,..,,..,,,..,,,,,...,...,,, 69 Vergelijking 9: bestedingen l's, beschikbare middelen...,... "... "... "... "... ""... ""..., 70 11

7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave LIJST MET TABELLEN... I LIJST MET FIGUREN LIJST MET VERGELIJKINGEN INHOUDSOPGA VE... III SAMENVATTING... VI VOORWOORD... VII fj,oofostui( 1~ INLEIDING AANLEIDING PROBLEEMSTELLING DOELSTELLING VAN DE SCRIPTIE... 2 IA MAATSCHAPPELIJ KE RELEVANTIE AARD VAN DESCRIPTIE STRUCTUUR... 3 HOOFOSTUK 2: FONDSENWERVENDE INSTELLINGEN INLEIDING FONDSEN WERVENDE INSTELLINGEN: EEN DEFINITIE KENMERKEN VAN EEN NON-PROFIT ORGANISATIE BESCHRIJVING VAN DE MARKT VOOR LIEFDADiGHEID GEEN BLIND VERTROUWEN MEER PUELIC ACCOUNTABILITY AGENCY PROBLEMATIEK CONCLUSIE HOOFDSTUK 3: TOEZICHT OP DE CHARITASMARKT INLEIDING HET DOEL VAN HET CBF FUNCTIES EN ACTIVITEITEN VAN HET CBF A HET KEURMERK VAN HET CBF GEDRAGSCODE CONCLUSIE HOOFOSTUK 4: VERSLAGGEVING INLEIDING VERSLAGGEVING DOOR FONDSENWERVENDE INSTELLINGEN FUNCTIES VAN DE EXTERNE VERSLAGGEVING De verantwoordingsfullctie De inforlllatiefullctie Activiteiten en doelstellingen van de organisatie Begrotingsinfo/'lnatie Effectiviteit Efficiency Financiële levensvatbaarheid Financiële positie en resultaat Ul

8 Inholldsopgave 4.4 INFORMATIEBEHOEFfEN VAN BELANGHEBBENDEN CONCLUSIE HOOFDSTUK. s:~ PRESTATIEMETING INLEIDING DEDATAENVELOPMENT ANALYSIS TECHNIEK Inleiding Data EnveloplIlent Analysis Efficiëntie score Eisen die gesteld worden aan de data Een voorbeeld 0/1/ de werking van DEA grafisch toe te lichten RATIO ANALySE ONDERZOEK HYNDMAN EN Mc KILLOP IN WALES PRESTATIEBEOORDELING BIJ METING BIJ NON-PROFIT ORGANISATIES CONCLUSIE HOOFDSTUK 6: EMPIRISCH ONDERZOEK INLEIDING ONDERZOEKSMETHODEN: JAARREKENINGEN ONDERZOEK, ENQUÊTE EN INTERVIEWS DE HYPOTHESEN Baten uit eigenfolldsenwerving Efficiëntie Vnj besteedbaar ver/1/ogen Beleggingen Bestedingen aan de doelstelling CONCLUSIE lloqfdstuk 7:: CONCLUSIE EN DISCUSSIE INLEIDING CONCLUSIE Wie zijnfondsenwenjers? Toezichthoudende rol is van belang! Toelichting op de verslaggeving is van belang! El1/pirisch onderzoek naar de markt van het goede doel DISCUSSIE VALIDITEIT VAN HET ONDERZOEK Bijlage A Statistische bewerkingen Bijlage A.I Anova toets voor baten uit eigen fondsen werving naar CBF status Bijlage A.2 Anova toets voor het kengetal (vrij besteedbaar vermogen / b;llanstotaal) naar doelstelling Bijlage A.3 Anova toets voor het percentage beleggingen in verhouding tot het balanstotaal naar doelstelling.. 82 Bijlage A.4 T-toets voor het verschil tussen beleggingsrendementen tussen kleine en grote instellingen Bijlage A.S Toetsen van gelijkheid van varianties van de rendementen van kleine en grote instellingen Bijlage A.6 Kruskas-Wallis niet-parametrische test voor het toetsen van de gelijkheid van medianen van het kostenpercentage fondsen werving Bijlage B Kengetallen van 105 instellingen voor het jaar Bijlage C Gedragscode voor fondsenwervers opgesteld door het Nederlands Genootschap voor Fondsenwervers (NGF) Bijlage D Tabellen en Overzichten iv

9 Inhoudsopgave Bijlage D.l Baten uit eigen fondsen werving Bijlage D.2 Vrij besteedbaar vermogen Bijlage D.3 Beleggingen Bijlage D.4 Besteed aan de doelstelling Bijlage D.S Efficiëntie Bijlage D.6 Uitvoeringskosten Bijlage D.? Grafische weergave DEA scores verdeeld naar grootte Bijlage E Enquête: Controle onderzoeksgegevens LITERA TUURLIJST v

10 Samenvatting Samenvatting In deze scriptie staat de probleemstelling "hoe kunnen de financiële prestaties van Nederlandse fondsenwervers met elkaar vergeleken worden" centraal. Bij de beantwoording van deze probleemstelling wordt gebruik gemaakt van een tweetal technieken waarmee de financiële prestaties van 105 respectievelijk 270 instellingen met elkaar zijn vergeleken. De verslaggeving waar fondsenwervende instellingen en bedrijfshuishoudingen zich aan moeten conformeren bij het inrichten van hun jaarrekening is verschillend. Het uitgangspunt is hetzelfde: het geven van inzicht en het bevorderen van transparantie in de financiële en niet-financiële activiteiten die de fondsenwervers ontplooien. Voor de fondsen geldt een aparte 'Richtlijn Fondsenwervende Instellingen'. Door het Centraal Bureau Fondsenwerving, de media en door middel van zelfregulering wordt toezicht gehouden op de markt voor goede doelen. Omdat fondsenwervers voor een groot deel met gelden werken, die afkomstig zijn van de 'offervaardigheid' van het grote publiek, is het geven van invulling aan de publieke verantwoordelijkheid van cruciaal belang... De twee technieken die bij dit onderzoek gebruikt zijn staan bekend onder de naam Data Envelopment Analysis en Ratio analyse. Met behulp van de DEA techniek kunnen relatieve efficiëntie scores worden berekend waarmee een rangorde tussen goed en slecht presterende instellingen kan worden aangebracht. Met behulp van DEA zijn de prestaties van fondsen wervende instellingen op het gebied van het genereren van baten uit eigen fondsenwerving met elkaar vergeleken. Uit de resultaten van de analyse kwam naar voren dat de heel kleine en de heel erg grote instellingen qua efficiency beter presteren dan de overige instellingen. Als verklaring voor dit fenomeen moet m.i. gezocht worden in de richting van de groeifase van de organisatie en de mate van professionaliteit van de organisatie. Ook schaaleffecten spelen een rol in deze. De kosten van fondsen werving liggen tussen de 10.6% en de 15.7% al naar gelang de grootte van de organisatie. Naast de efficiency van de fondsenwerving activiteiten is ook gekeken naar de rendementen die de instellingen op het gebied van de beleggingen behalen. Hierbij kwam naar voren dat er geen significante statistische verschillen zijn tussen grote en kleine instellingen. De kleine instellingen behalen een rendement van 8.1%, de grote instellingen een rendement van 10.2% en het overall gemiddelde ligt op 9.2%. Gezien het vaak defensieve beleggingsbeleid is dit een prestatie die als normaal beschouwd moet worden. Er wordt weinig risico gelopen en hierdoor zijn de opbrengsten niet buitensporig hoog. Het verband tussen risico en rendement blijkt ook hier weer op te gaan... De omvang van de financiële buffer die de instellingen aanhouden ligt rond de 3.27 voor de instellingen die onderzocht zijn. De verhouding tussen vrij besteedbaar vermogen en de uitvoeringskosten van de eigen organisatie is hiervoor als indicator gebruikt. De buffer is hoger dan wat een aantal instellingen als ideale 'streef' verhouding (l.5 à 2 keer de begrote jaarkosten) bestempelen. Het vrij besteedbaar vermogen en het beleid dat hieromtrent gevoerd wordt, moet altijd toegelicht worden. De bestedingen van de instellingen in verhouding tot de beschikbare middelen bevinden zich voor alle doelstellingen tussen de 83% - 94%. Dit houdt dus in dat er per jaar tussen de 6% en 17% van de beschikbare middelen niet aan het goede doel besteed wordt maar 'opgepot' wordt. De kosten, die gemaakt worden om gelden binnen te halen zijn hierbij al in mindering gebracht op de middelen, die beschikbaar zijn. vi

11 Voonvoord Voorwoord Na bijna vijf jaar studeren in Rotterdam ligt hier mijn summiere bijdrage aan de 'body of knowiedge' van de wetenschap of discipline, die we Bedrijfskunde noemen. Na negen maanden werken aan het onderwerp 'prestatiemeting bij fondsenwervende instellingen' zet ik met deze scriptie de kroon op mijn Bedrijfskunde opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor de realisatie van deze scriptie heb ik een beroep kunnen doen op de kennis en vaardigheden van een groot aantal mensen, die ik vanaf deze plaats wil bedanken. Zonder de hulp van deze mensen had deze scriptie waarschijnlijk niet in deze vorm voor u gelegen. Mijn dank gaat onder andere uit naar de volgende personen: Allereerst mijn coach, de heer Boons, voor het helpen zoeken van een onderwerp en het professioneel begeleiden van het proces dat geleid heeft tot deze scriptie. Ook zou ik mijn meelezers de heer Bukman en de heer Meijs willen bedanken voor het becommentariëren van de tekst, die hier nu voor u ligt. Naast deze personen gaat mijn dank uit naar de mensen bij het Centraal Bureau Fondsenwerving, die mij hebben geholpen met het interpreteren en verzamelen van de onderzoeksgegevens. De heer van Stokkom zou ik willen bedanken voor zijn hulp en inspanningen, die hebben bijgedragen tot het schrijven van deze scriptie. Dan wil ik als laatste mijn familie en vrienden bedanken, die mij gesteund hebben op momenten dat ik het even niet meer zag zitten dat deze scriptie ooit 'afgeschreven' ging worden. Dank voor al jullie geduld en aandacht om deze scriptie tot een goed einde te brengen! In het bijzonder wil ik mijn vader bedanken die de nodige uurtjes heeft geïnvesteerd om te helpen de syntactische onregelmatigheden uit dit 'analytisch stukje proza' te verwijderen. Voor een kort overzicht van de bevindingen van dit onderzoek verwijs ik u naar het eerste hoofdstuk, waarin een samenvatting is opgenomen. Rest mij verder niets dan u veel plezier toe te wensen bij het lezen van mijn scriptie! Rotterdam, mei 2000 A.S. Ouwerkerk Vil

12 Hoofdstuk 1.' Inleiding 1.1 Aanleiding Hoo4-"dstuk 1 I 1 'd'.... "'.',.... n Cl lng Door het gebrek aan standaardisatie in de externe verslaggeving van de fondsenwervende instellingen waren de jaarverslagen tot 1988, die door deze instellingen naar buiten werden gebracht, slecht met elkaar vergelijkbaar. Naar aanleiding van de slechte leesbaarheid van de jaarrekeningen is er een werkgroep in het leven geroepen, die een aantal aanbevelingen heeft gedaan, om wat meer helderheid te verschaffen over de wijze waarop de jaarrekening en het jaarverslag van fondsenwervende instellingen ingericht moet worden. In 1988 is door de Raad van de Jaarverslaggeving in samenwerking met onder andere de Stichting Collectenplan en het Centraal Bureau Fondsenwerving een "Proeve van een richtlijn voor de verslaggeving van fondsenwervende instellingen" tot stand gebracht. In 1994 kwam er een vervolg in de vorm van een Ontwerp-Richtlijn van de Raad van de Jaarverslaggeving.. In 1998 werd na een aantal aanpassingen aan de Ontwerp-Richtlijn door de Raad van de Jaarverslaggeving een definitieve Richtlijn Fondsenwervende instellingen uitgebracht waar alle fondsenwervende instellingen zich bij het opstellen van hun jaarverslagen en jaarrekeningen door moeten laten leiden. De vraag om standaardisatie om de vergelijkbaarheid van financiële prestaties en niet-financiële prestaties te vergroten, kwam niet zozeer uit initiatieven vanuit de overheid voort, als wel vanuit de mensen, die direct betrokkenen zijn bij het opstellen en gebruiken van de jaarrekening van de fondsenwervers. Deze activiteiten, die geleid hebben tot de publicatie van de uiteindelijke Richtlijn van de Raad van de Jaarverslaggeving, hebben plaatsgevonden in nauw overleg met verschillende belanghebbenden zoals, de stichting Collectenplan, het Centraal Bureau Fondsenwerving en het NIVRA. Na tien jaar richten de meeste instellingen hun jaarrekening in conform de richtlijnen van de Raad van de Jaarverslaggeving. In Nederland is er na tien jaar veel bereikt op het gebied van het standaardiseren van de externe verslaggeving. In het buitenland is er onderzoek gedaan naar de wijze waarop fondsenwervende instellingen ten opzichte van elkaar presteren in financieel opzicht. Dergelijk onderzoek ontbreekt in Nederland. Hoewel er veel gedaan is aan het scheppen van de voorwaarden voor vergelijking van de verschillende instellingen door middel van ontwikkelingen op het gebied van de externe verslaggeving voor de non-profit sector, is geen onderzoek gedaan naar de prestaties van deze instellingen. In dit onderzoek zal ingegaan worden op de wijze waarop invulling gegeven kan worden aan de externe prestatiemeting van fondsenwervende instellingen. 1.2 Probleemstelling In het kader van het ontbreken van onderzoek naar de vergelijking tussen de fondsen, die op de Nederlandse liefdadigheidsmarkt actief zijn, lijkt de volgende probleemstelling voldoende interessant en maatschappelijk relevant om nader te bekijken: "Hoe ku/1nen financiële prestaties van Nederlandse fondsenwervende instellingen //let elkaar vergeleken worden?" De instellingen worden zich steeds meer bewust van het feit dat ook zij meer bedrijfsmatig moeten gaan opereren. De mogelijkheden, die Data Envelopment Analysis en Ratio analyse te bieden hebben, 1

13 Hoofdstuk 1,' Illleidillg om de financiële performance van instellingen te beoordelen, zullen worden verkend. Deze benaderingswijze van de benchmarking problematiek binnen de non-profit sector lijkt een uitdagend gebied om nader te bekijken. 1.3 Doelstelling van de scrip tie Het bijdragen aan de inzichten hoe externe prestatie vergelijking binnen de sector van fondsenwervende instellingen plaats zou kunnen vinden. Er zal worden ingegaan op de vraag welke technieken zich het beste lenen voor vergelijking van de prestaties van de fondsenwervende instellingen. Ook wordt er stil gestaan bij de specifieke verslaggevingeisen waaraan fondsenwervers moeten voldoen. Het doel is inzicht te krijgen in de prestaties, die deze instellingen leveren op het gebied van het fondsenwerving, het beheren van gelden en het besteden van deze gelden. De resultaten van het beantwoorden van de probleemstelling zouden moeten bijdragen aan het maken van de beoordeling van de doelmatigheid van het gebruik van middelen door de onderzochte fondsenwervende instellingen en de mate waarin deze instellingen zakelijk met de aan hen toevertrouwde middelen omgaan. 1.4 Maatschappelijke releva n tie De laatste maanden staan de fondsverwervende instellingen in Nederland regelmatig in de krant met publicaties over de wijze waarop deze instellingen met hun geld om gaan. Een duidelijke wijze om de prestaties met elkaar te vergelijken is nog niet voorhanden. Er zijn wel trends te onderkennen zoals het toenemen van de opbrengst uit beleggingen, die de instellingen met de aan hun toevertrouwde gelden behalen. Ook het afnemen van bestedingen aan de doelstellingen lijkt een trend die zich voordoet. Naast deze ontwikkelingen is er al op gewezen dat vooral de grote instellingen steeds professioneler en bedrijfsmatiger te werk gaan. Op verslaggeving gebied is er nog geen onderzoek geweest dat zich heeft gericht op de efficiency van de verschillende instellingen ten opzichte van elkaar en de prestaties die ze leveren. Deze scriptie zou zijn bestaansrecht aan het ontbreken van een dergelijke publicatie C.q. onderzoek in Nederland kunnen ontlenen. 1.5 Aard van de scriptie In deze scriptie zal een aantal hypothesen met betrekking tot de prestaties die de fondsenwervende instellingen leveren getoetst worden. De insteek van het empirisch deel is dus vooral toetsend. Naast toetsend zal de scriptie ook voor een deel beschrijvend zijn. De hypothesen, die onderzocht worden, zijn voor een deel afkomstig uit vergelijkbaar onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk en voor een deel afkomstig uit gesprekken met werknemers van het Centraal Bureau Fondsenwerving en een aantal gesprekken met een vermogensbeheerder. 2

14 Hoofdstuk 1: ln/eiding ~ ~oo Hoofstuk 2: Fondsenwervers W ie houdt toezicht op de fondsenwervers? Hoofstuk 3: CBF Hoofstuk I: Inleiding financiële prestatiemeting bij t--~ fondsenwervende instellingen: werving-, beheer, besteding van middelen Hoofstuk 6: Empirisch onderzoek Hoofstuk 7: Conclusies & Discussie infonnatiebehoeften aan spelers en regelgeving Verslaggeving Welke technieken zijn beschikbaar? Ratio-, Hoofstuk 5: Prestatiemeting 0 0 Figuur 1: opzet van de scriptie 1.6 Structuur In Figuur 1 is grafisch weergegeven hoe de structuur van deze scriptie er schematisch uitziet. De vier onderzoeksvragen zijn weergegeven in de figuur en zullen in de hoofdstukken twee tot en met vijf worden behandeld. In Hoofdstuk 2 zal nader worden in gegaan op de vraag wat nu precies onder een fondsenwervende instelling moet worden verstaan. Naast het aangeven tot welke categorie organisaties deze instellingen behoren (non-profit Organisaties; NPO) zal kort opgesomd worden welke eigenschappen en specifieke / kennferken deze organisaties hebben. De hele "liefdadigheidsmarkt" waarop fondsenverwervende instellingen actief zijn, is gebouwd op maatschappelijk vertrouwen. Accountability en transparantie zijn zaken die uiterst belangrijk zijn. Deze onderwerpen behandelt Hoofdstuk 2 eveneens. Een kort overzicht van de rol, die het Centraal Bureau Fondsenwerving vervult op de Nederlandse charitasmarkt, geeft Hoofdstuk 3. Aan welke taken en functies worden door deze organisatie invulling gegeven? Wat is het doel van het Centraal Bureau Fondsenwerving? Welke middelen heeft het CBF om aan het grote publiek te communiceren welke instellingen wel en welke niet, volgens de criteria die opgesteld zijn om heldere fondsenwerving te bevorderen, steunwaardig zijn? Als laatste onderwerp van dit hoofdstuk zullen de initiatieven van de fondsenwervende instellingen, verenigd in het Nederlands Genootschap voor Fondsenwervers, met betrekking tot een gedragscode, nader bekeken worden. Vervolgens zal in hoofdstuk 4 op de Nederlandse jaarverslaggevingregels voor fondsenwervende instellingen worden ingegaan. Welke informatie is belangrijk voor welke belanghebbenden? Wat voor soort informatie wordt er in de jaarverslagen van fondsenwervende instellingen terug gevonden? Gaat 3

15 Hoofdstuk I: Inleiding het hierbij vooral om financiële informatie of krijgt ook de niet-financiële informatie een belangrijke plaats binnen de verslaggeving? Hoofdstuk 5 concentreert zich rond de vraag welke technische hulpmiddelen er zijn om jaarrekening gegevens van fondsen wervende instellingen te beoordelen. De middelen Data Envelopment Analyse en Ratio analyse zullen toegelicht worden. In dit hoofdstuk wordt de vraag beantwoord: 'hoe kunnen prestaties op een kwantitatieve manier met elkaar vergeleken worden?', Welke eigenschappen heeft Data Envelopment Analysis? Hoe ziet het model eruit? Dit hoofdstuk behandelt als laatste onderwerp de verschillende (financiële en inhoudelijke) aspecten waarnaar gekeken kan worden bij het extern beoordelen van een fondsenwervende instelling In hoofdstuk 6 zal een analyse van de hypothesen, die op grond van de voorgaande hoofdstukken geformuleerd kunnen worden, plaats vinden. De analyse zal zich richten op de volgende deel gebieden: Baten uit eigen fondsenwerving, Efficiëntie, Vrij besteedbaar vermogen, Beleggingen en Besteding aan de doelstelling van de instellingen. De volgende hypothesen zullen hiervoor nader onderzocht worden: 1. Een CBF-keur gaat samen met boven gemiddelde inkomsten uit eigen fondsen werving. Instellingen met een CBF-keur presteren beter dan instellingen zonder dit kwaliteitsstempel. (gemiddelde baten uit eigen fondsenwerving van instellingen met een keurmerk is groter dan die van instellingen zonder dit keurmerk) 2. Kleine instellingen zijn minder efficiënt dan grote instellingen in het aantrekken van middelen door eigen fondsenwerving. Efficiëntie wordt gedefinieerd aan de hand van een DEA model met als inputs de kosten eigen fondsenwerving en als outputs de opbrengst categorieën van de baten uit eigen fondsenwerving. 3. De verhouding vrij besteedbaar vermogen / uitvoeringskosten IS voor alle inhoudelijke terreinen gelijk. 4. Het beleggingsrendement is gemiddeld hoger voor grote dan voor kleine instellingen. (de grootte is gedefinieerd aan de hand van de baten uit eigen fondsenwerving: de grens tussen groot en klein ligt bij het onderzoek naar deze hypothese op 4.5 miljoen uit baten eigen fondsenwerving) 5. Voor alle inhoudelijke terreinen wordt een even hoog percentage van de middelen, die beschikbaar zijn voor de aanwending in het kader van de doelstelling, ook daadwerkelijk aan de doelstelling besteed. (de ratio totaal besteed / totaal beschikbaar is gelijk voor alle doelstellingen) In het laatste hoofdstuk worden conclusies met betrekking tot de bevindingen uit eerdere hoofdstukken en de onderzoeksresultaten getrokken. De outside-in benadering, die in hoofdstuk 6 centraal heeft gestaan, zal in hoofdstuk 7 verlaten worden. De mate waarin instellingen in staat zijn om prestaties op het gebied van fondsen werving, beheer en besteding van middelen te beïnvloeden, zal kort worden aangestipt in de laatste paragraaf van het laatste hoofdstuk. 4

16 Hoofdslllk 2: Fondsenwervende instellingen 2.1 Inleiding Hoofdstuk 2: Fondsenwervende instellingen In dit hoofdstuk zal een beeld van de Nederlandse liefdadigheidsmarkt geschetst worden. In 2.2 wordt een definitie van een fondsenwervende instelling gegeven. 2.3 bespreekt de kenmerken van een non-profit organisatie. Vervolgens behandelt 2.4 de trends in de charitatieve sector. 2.5 gaat kort in op het afnemen van de 'geef trouw' van het grote publiek. Hierna zal kort worden stilgestaan bij de ontwikkeling van deze markt over de periode Daarna volgt een bespreking van het begrip public accountability in 2.6. Het agency vraagstuk, waar ook de non-profit instellingen zich mee geconfronteerd zien, wordt besproken in 2.7. Het hoofdstuk eindigt met een conclusie in Fondsenwervende instellingen: een definitie Een definitie van een fondsenverwervende instelling wordt gegeven door Izeboud en Kat'man. Zij omschrijven deze instellingen als volgt: "een niet op winst gerichte particuliere organisatie die qua doelstelling gericht is op het leveren van goederen en / of diensten ten behoeve van het bevorderen van een maatschappelijk nut, en die voor het realiseren van haar doelstellingen een beroep doet op de publieke offervaardigheid. De bijeengebrachte gelden zijn door het publiek vrijwillig afgestaan, vormen geen of geen evenredige tegenprestatie voor geleverde goederen of diensten en er kunnen geen rechten voor zorg of hulp aan worden ontleend. I ". Onder het maatschappelijke nut dienende organisaties kunnen bijvoorbeeld ook politieke partijen vallen, die ook een beroep doen op de publieke offervaardigheid. Deze groep van instellingen wordt in deze scriptie expliciet niet gerekend tot de fondsenwervende instellingen die onderzocht zullen gaan worden. De fondsenwervende instellingen in Nederland bestaan voor een deel uit kerkelijke organisaties. Alleen grote kerkelijke instellingen zoals MISSIO, Internationaal Christelijk steunfonds en het Leger des Heils worden in het onderzoek betrokken. De kerkelijke instellingen, die wel fondsen ophalen, maar geen jaarverslag opstellen conform de richtlijn Fondsenwervende Instellingen, die later in hoofdstuk vier aan de orde zal komen, zijn eveneens buiten de analyse gelaten. Dit om de vergelijkbaarheid van de gegevens te vergroten en geen appels met peren te vergelijken. Hiernaast is nog groep, die als fondsenwerver in bovenstaande definitie gezien zou kunnen worden, expliciet niet meegenomen in de analyse. Het betreft hier de groep van organisaties, die zich inzetten voor doelstellingen met een sterk politiek ideologisch karakter. De politieke partijen die particulier zijn, het maatschappelijk nut bevorderen en een beroep doen op de publieke offervaardigheid worden niet meegenomen in de analyse. Bij het zoeken naar data in het archief bleek dat er geen politieke partijen een jaarverslag hebben ingediend. Uit de bovenstaande definitie komt naar voren dat Fondsenwervende instellingen vallen in de categorie van de non-profit organisaties 2. Het ontbreken van een evenredige tegenprestatie zoals in de definitie staat, geeft een scheiding aan tussen wat baten uit fondsen werving en baten uit sponsoring genoemd kan worden. Als er geen verplichtingen en / of evenredige tegenprestaties aan het ontvangen van gelden vast zit en er een maatschappelijk doel wordt nagestreefd, dan is er volgens bovenstaande definitie sprake van een fondsenwervende instelling. In de praktijk blijkt de grens tussen sponsoring 1 Izeboud, C. en Karman, M. (1997), p Aukes, J. (1993), p

Externe verslaggeving van fondsenwervende instellingen transparant?

Externe verslaggeving van fondsenwervende instellingen transparant? Externe verslaggeving van fondsenwervende instellingen transparant? Een onderzoek naar de verslaggeving in het algemeen, de wijzigingen in RJ 650 Fondsenwervende instellingen en de gevolgen hiervan voor

Nadere informatie

Eigen vermogen bij fondsenwervende instellingen?

Eigen vermogen bij fondsenwervende instellingen? Eigen vermogen bij fondsenwervende instellingen? I I I I NIVRA-Nijenrode doctoraal Infonnation Management Afstudeerrichting Accountancy P.J.M. Weustink: Studentnummer: 903019 Eerste examinator: L.H. Stonn

Nadere informatie

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten vba katernen # 11 Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Samenstelling werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Marcel de Berg, Your Good Choice, marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

Financiële resultaten van goededoelenorganisaties in Nederland. Verslag Fondsenwerving Centraal Bureau Fondsenwerving

Financiële resultaten van goededoelenorganisaties in Nederland. Verslag Fondsenwerving Centraal Bureau Fondsenwerving Financiële resultaten van goededoelenorganisaties in Nederland 2008 Verslag Fondsenwerving Centraal Bureau Fondsenwerving Financiële resultaten van goededoelenorganisaties in Nederland Verslag Fondsenwerving

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

De financiering van kleine non profit organisaties

De financiering van kleine non profit organisaties De financiering van kleine non profit organisaties Hoe te verwijzen naar deze publicatie: Van Londen, E., Van Der Linden, F., Huisman, W.H.A. en Meijs, L.C.P.M. (2012). De financiering van kleine non profit

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818 September 2011 De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen Auteur: R. Heining Studentnummer: s0101818 Bachelor eindopdracht Opleiding: Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Monitoring Commissie. Rapport monitoring boekjaar 2013. Januari 2015 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. www.mccg.nl

Monitoring Commissie. Rapport monitoring boekjaar 2013. Januari 2015 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. www.mccg.nl Monitoring Commissie Rapport monitoring boekjaar 2013 Januari 2015 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag www.mccg.nl PAGINA 2 Monitoring Commissie Corporate Governance Code Rapport boekjaar 2013

Nadere informatie

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds?

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot het structureren van één privaat vastgoedfonds voor zowel private als institutionele

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

www.goededoelenmonitor.nl

www.goededoelenmonitor.nl www.goededoelenmonitor.nl Performance Prediction Scan (PPS) Succesfactoren voor maatschappelijke prestatie Onderzoeksrapport Abstract: Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkeling van de nieuwe webtool

Nadere informatie

Samenvatting. Turbulentie in Accountancy

Samenvatting. Turbulentie in Accountancy Turbulentie in Accountancy OVER DE RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE NEDERLANDSE ACCOUNTANCY SECTOR MENNO SCHIPPER S 0024198 M. SCHIPPER@ STUDENT. UTWENTE. NL JUNI 2009 Dit document beschrijft een onderzoek

Nadere informatie

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID?

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? Thesis MBA-Health, april 2014 Erasmus CMDZ Rotterdam Anja Winkelaar & Annet van Ginkel Begeleider Prof.dr. Aad de Roo INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES

TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES Naarden, 1 februari 2002 I N H O U D INHOUD 2 INHOUDSOPGAVE... 2 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES... 3 2. AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Financiële

Nadere informatie

SK-003. SKB en kennisdoorstroming

SK-003. SKB en kennisdoorstroming SK-003 SKB en kennisdoorstroming belemmeringen en kansen voor een verbeterde kennisdoorstroming tussen SKB gemeenten en adviesbureaus ir. S. Kosten prof. dr. C.M.J. van Woerkum november 2000 Gouda, CUR/SKB

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Masterthesis Kunstbeleid en Management Universiteit Utrecht. Crowdfunding & het betrekken van bedrijven bij cultuur

Masterthesis Kunstbeleid en Management Universiteit Utrecht. Crowdfunding & het betrekken van bedrijven bij cultuur Masterthesis Kunstbeleid en Management Universiteit Utrecht Crowdfunding & het betrekken van bedrijven bij cultuur Naam: Marit Franssen- Oosterom Studentnummer: 0361313 Scriptiebegeleider: Dr. Frank de

Nadere informatie

Performance Management in balans?!

Performance Management in balans?! Afstudeeronderzoek aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap Performance Management in balans?! De perceptie van HR eindverantwoordelijken en HR managers op het gebruik en de inrichting

Nadere informatie

In hoeverre zijn controllers van EZ betrokken geweest bij de totstandkoming van de taakstellingen van het Programma Vernieuwing Rijksdienst (PVR)?

In hoeverre zijn controllers van EZ betrokken geweest bij de totstandkoming van de taakstellingen van het Programma Vernieuwing Rijksdienst (PVR)? Onderzoek naar de betrokkenheid van controllers van het Ministerie van Economische Zaken bij de totstandkoming van de taakstellingen van het Programma Vernieuwing Rijksdienst Research into the involvement

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Het agency risk dilemma.

Het agency risk dilemma. Het agency risk dilemma. Een onderzoek naar de oorzaken en de gevolgen op de organisatie structuur. Begeleider: Dr. F.J. Gosselink P. van Noordenne Mee-lezer: Dr. N.A.F.M.Schreiner 265304 1 I. Inleiding

Nadere informatie

Crowdfunding in Gelderland

Crowdfunding in Gelderland Crowdfunding in Gelderland Onderzoek naar crowdfunding als middel van financiering voor het bedrijfsleven in Gelderland. 27-1-2014 Stefan Fiddelaar Gijsbert Geluk Boudewijn Zuijderhoudt Direction Subsidies

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werving van structurele donateurs onder de grootste goededoelenorganisaties in Nederland

Ontwikkelingen in de werving van structurele donateurs onder de grootste goededoelenorganisaties in Nederland Ontwikkelingen in de werving van structurele donateurs onder de grootste goededoelenorganisaties in Nederland René Bekkers Filantropische Studies VU Amsterdam 20 december 2011 Colofon Dit rapport is geschreven

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie