DUURZAAMHEIDSBELEID NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUURZAAMHEIDSBELEID NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL"

Transcriptie

1 DUURZAAMHEIDSBELEID NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL INLEIDING Wij bestaan..dus wij denken, wij doen, wij handelen, geven en ontvangen, gebruiken, belasten en consumeren. En daarmee voegen wij iets toe: Wij leveren een bijdrage aan de huidige manier waarop mensen samen leven, informatie uitwisselen, waarop gezondheidszorg wordt uitgeoefend, veiligheid wordt vergroot en vrede wordt gestimuleerd. De inspanningen die wij verrichten en ons handelen dat daarmee samengaat, proberen wij en dat zijn alle medewerkers en vertegenwoordigers van Neways te doen op een manier die onze aarde zo weinig mogelijk belast. Dit realiseren wij door bij te kiezen oplossingen of te nemen besluiten rekening te houden met de duurzaamheid van die oplossing of het besluit. Als kapstok voor ons duurzaamheidsbeleid heeft Neways zich geconformeerd aan de gedragscode van de ELECTRONIC INDUSTRY CITIZENSHIP COALITION (verder EICC). De EICC voorziet voor onze industrie en daarmee voor onze bedrijfsvoering in richtlijnen. Richtlijnen die gelden voor onszelf en die wij nastreven binnen onze omgeving waarmee wij een (zakelijke) relatie onderhouden of waarvoor wij verantwoordelijkheid dragen. VERKLARING Het duurzaamheidsbeleid van Neways (overeenkomstig de EICC) wordt door de Neways directie erkend. Daarvoor is een beleidsverklaring opgesteld welke als bijlage aan dit document is toegevoegd. Het duurzaamheidsbeleid wordt als basis beschreven in dit beleidsdocument. Het is van toepassing op iedereen die Neways op de één of andere wijze vertegenwoordigt: medewerkers in dienst, ingehuurde medewerkers en commissarissen. Om ervoor te zorgen dat iedereen - waarvan wij verwachten dat zij zich aan dit beleid conformeren - ervan kennis neemt, is deze openbaar beschikbaar via de website van Neways. Binnen het Management Systeem (dat verderop onder punt E nader wordt toegelicht) is opgenomen op welke manier de introductie, naleving en ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid wordt gerealiseerd en op elke werkplek binnen Neways wordt geïmplementeerd en geborgd. Het bewust niet naleven van het duurzaamheidsbeleid kan afhankelijk van de ernst van de schending leiden tot gerechtelijke procedures of beëindiging van de arbeidsovereenkomst of samenwerking. 1

2 DE EICC GEDRAGSCODE OP HOOFDLIJNEN De EICC gedragscode bestaat uit een vijftal onderdelen, te weten: A. arbeid B. gezondheid en veiligheid C. milieu D. ethiek én een systeem via welke het in de praktijk brengen van het duurzaamheidsbeleid getoetst wordt, het E. management systeem (Management system). Neways kiest ervoor om dit beleidsdocument in 5 onderdelen te vertalen naar Neways beleid. Note: Onderstaand staat de EICC code op hoofdlijnen verwoord. De volledige tekst van de EICC gedragscode is te vinden via Daar waar een eventuele discrepantie ontstaat tussen hetgeen onderstaand is verwoord en de actuele EICC code, dan geldt hetgeen staat opgenomen in de EICC-code. A: Arbeid Neways zet zich ervoor in de mensenrechten van medewerkers hoog te houden en hen te behandelen met waardigheid en respect zoals dit door de internationale gemeenschap wordt begrepen. Dit geldt voor alle medewerkers dus ook voor uitzendkrachten, stagiaires, etc. De arbeidsnormen zijn: 1) Vrijwillig gekozen dienstverband Er mag geen gebruik worden gemaakt van dwangarbeid. Al het werk dient vrijwillig te zijn en de medewerkers dienen vrij te zijn om het werk op elk moment te kunnen verlaten en hun dienstverband op elk moment te kunnen beëindigen. Van medewerkers mag niet worden gevraagd om door de overheid verstrekte identiteitspapieren, paspoorten of werkvergunningen in te leveren als voorwaarde om te mogen werken. 2) Vermijding van kinderarbeid Er mag op geen enkele wijze gebruik gemaakt worden van kinderarbeid. De term kind duidt op elke persoon jonger dan 15 jaar (of 14 jaar, indien de wetgeving van het desbetreffende land dit toestaat), of jonger dan de leeftijd waarvoor de leerplicht geldt. Medewerkers jonger dan 18 jaar mogen geen werk doen dat de gezondheid of veiligheid van hen in gevaar kan brengen. 3) Werktijden Werkweken mogen het wettelijk vastgestelde maximum niet overschrijden. Tevens mag een werkweek niet meer dan 60 uur bedragen, inclusief overwerk, behalve in noodgevallen of uitzonderlijke situaties. Medewerkers dienen tenminste één dag per kalenderweek vrij te hebben. 4) Loon en secundaire arbeidsvoorwaarden Het loon dat aan medewerkers wordt uitbetaald, dient aan alle geldende loonwetten (waaronder minimumloon, overuren, en overwerktarieven etc.) te voldoen. De basis waarop medewerkers worden uitbetaald dient tijdig te worden verstrekt in de vorm van een loonstrookje of soortgelijk document. 5) Humane behandeling Onmenselijke behandeling van medewerkers mag niet worden toegestaan. Hieronder valt o.a. seksuele intimidatie, geestelijke of lichamelijke dwang en uitschelden van medewerkers. Ook mag er geen dreiging van een dergelijke behandeling zijn. Disciplinair beleid en maatregelen ter ondersteuning van deze vereisten zijn binnen Neways aan de medewerkers bekend gemaakt. 2

3 6) Geen discriminatie Neways staat niet toe dat haar medewerkers te maken hebben met pesterijen en discriminatie. Neways zal zich bij het in dienst nemen van medewerkers en hun verdere carrièremogelijkheden niet inlaten met discriminatie van welke aard dan ook. 7) Vrijheid van vereniging Neways zal de rechten van medewerkers om in alle vrijheid bij elkaar te komen, zich wel of niet bij een vakbond aan te sluiten, zich te laten vertegenwoordigen en om lid te worden van een ondernemingsraad in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving respecteren. Medewerkers kunnen klachten met betrekking tot de werkomstandigheden en de praktijken van het management openlijk met het management bespreken zonder angst voor represailles, intimidatie of pesterijen. B. GEZONDHEID en VEILIGHEID Neways onderkent dat: het minimaliseren van werkgerelateerd letsel en ziekte een veilige en gezonde werkomgeving het moreel van medewerkers en het behoud van medewerkers voor het bedrijf ten goede komt. Daarnaast erkent Neways dat inspraak en opleiding belangrijk zijn voor het vaststellen en oplossen van gezondheids-en veiligheidsproblemen op de werkplek. De gezondheids- en veiligheidsnormen zijn: 1) Veilige arbeidsomstandigheden Blootstelling van medewerkers aan potentiële veiligheidsrisico s dient vermeden te worden door degelijke controlemiddelen, veilige werkprocedures en veiligheidstraining. Als risico's met deze middelen niet adequaat kunnen worden beheerst, dienen medewerkers te worden uitgerust met geschikt, goed onderhouden veiligheidsmateriaal. Medewerkers mogen niet worden berispt voor het uiten van zorgen over de veiligheid. 2) Voorbereid zijn op noodsituaties Potentiële noodsituaties dienen te worden geïdentificeerd en beoordeeld en hun impact zal dienen te worden geminimaliseerd door de invoering van noodplannen en reactieprocedures. 3) Werkgerelateerd letsel en ziekte Neways dient te beschikken over procedures en systemen om werkgerelateerd letsel en ziekte te voorkomen, beheren, bijhouden en rapporteren. Dit betekent: verplichting van meldingen; classificeren en registreren van letsel en ziekte; in medische behandeling voorzien; corrigerende maatregelen nemen om de oorzaak weg te nemen; faciliteren van medewerkers op de werkplek. 4) Industriële hygiëne Blootstelling van medewerkers aan chemische, biologische en natuurkundige stoffen dient te worden geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst. Organisatorische- en controlemiddelen dienen aanwezig te zijn om overmatige blootstelling te voorkomen. Als risico's met deze middelen niet adequaat kunnen worden beheerst, dient de gezondheid van de medewerkers met geschikte programma's en passend en goed onderhouden veiligheidsmateriaal te worden beschermd. 5) Zwaar lichamelijk werk Blootstelling van medewerkers aan de risico's van zwaar lichamelijk werk, waaronder handmatige hantering en verwerking van materiaal en zwaar of repetitief tilwerk, langdurig staan en uiterst repetitieve of inspannende assemblagewerkzaamheden, dienen te worden/zijn geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst. 6) Beveiliging van machines Machines en ander materieel dienen regelmatig op veiligheidsrisico s te worden geëvalueerd. Daar waar deze gevaar of letsel vormen, dienen fysieke afschermingen, vergrendelingen en barrières te worden geplaatst en naar behoren te worden onderhouden. 3

4 7) Hygiëne, voedsel en huisvesting Medewerkers dienen onbelemmerde toegang te hebben tot schone voorzieningen als toilet, drinkwater, faciliteiten voor hygiënische bereiding, opslag en nuttiging van voedsel. Slaapvertrekken voor medewerkers waarin door Neways of een vertegenwoordiger wordt voorzien, dienen goed onderhouden, schoon en veilig te zijn (nooduitgang, warm water, wasgelegenheid, verwarming, ventilatie, redelijke persoonlijke ruimte, redelijke toegangs- en uitgangsrechten). C. MILIEU Neways onderkent dat verantwoordelijk omgaan met het milieu essentieel is voor het produceren van producten van wereldklasse. Bij productieactiviteiten zullen negatieve effecten op de gemeenschap, het milieu en natuurlijke hulpbronnen worden geminimaliseerd, terwijl tegelijk de gezondheid en veiligheid van de gemeenschap worden beschermd. De normen op milieugebied zijn: 1) Milieuvergunningen en -rapportage Alle vereiste milieuvergunningen, goedkeuringen en registraties dienen te zijn/ worden verkregen, bewaard en actueel te worden gehouden en de operationele vereisten en rapportageplichten daarvan dienen te worden gevolgd. 2) Vervuilingspreventie en verminderd verbruik van hulpbronnen Alle soorten verspilling (incl. water en energie) dienen zoveel mogelijk te worden gereduceerd of geëlimineerd bij de bron of door aanpassing van productie- en onderhoudsprocessen en faciliterende processen, door gebruik van vervangend materiaal en door conservering, recycling en hergebruik van materiaal. 3) Gevaarlijke stoffen Chemicaliën en andere stoffen die een gevaar vormen als zij in het milieu terechtkomen, dienen te worden geïdentificeerd en beheerst om te zorgen voor een veilige hantering, verplaatsing, opslag, recycling of verwijdering of veilig gebruik of hergebruik. 4) Afvalwater en afvalmateriaal Afvalwater en afvalmateriaal dient te worden getypeerd, gecontroleerd, beheerst en behandeld alvorens het kan worden afgevoerd of verwijderd. 5) Uitstoot in de lucht Alle uitstoot in de lucht van welke aard dan ook dient te worden getypeerd, gecontroleerd, beheerst en behandeld alvorens het kan worden afgevoerd of verwijderd. 6) Restricties ten aanzien van productinhoud Neways dient zich te houden aan alle geldende wetten, regelgeving en vereisten van klanten met betrekking tot een verbod op of beperking van het gebruik van bepaalde specifieke stoffen, inclusief correcte etikettering voor recycling en afval. D. ETHIEK Om aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te voldoen en succes in de markt te hebben, moeten Neways en zijn vertegenwoordigers de hoogste ethische normen hanteren. Ethiek is een onderdeel waar alle medewerkers en relaties van Neways dagelijks mee van doen hebben. Neways hecht bovengemiddelde waarde aan de bekendheid van haar ethiekbeleid. Om die reden is er een apart beleidsstuk ontwikkeld als onderdeel van het sustainabilitybeleid waarin uitvoerig wordt ingegaan op de eisen, waarden en normen welke binnen Neways gelden op het gebied van Ethiek. Dit beleidsstuk is eveneens terug te vinden op onze website 4

5 In dit beleidsstuk zijn de aandachtsgebieden zoals deze binnen de EICC beschreven staan opgenomen en vertaald. Een tweetal aspecten van onderdeel D (Ethiek) van de EICC zijn sterk gericht op de eisen die aan zaken doen in zijn algemeenheid gekoppeld zijn. Door het ontbreken van een directe relatie naar menselijk handelen zijn deze minder belicht in het genoemde beleidsstuk waarin de verwachtingen en vereisten m.b.t. ethisch handelen uitgebreid staan beschreven. Om die reden zijn deze twee aspecten onderstaand aanvullend opgenomen: Zakelijke integriteit De hoogste normen ten aanzien van integriteit dienen bij alle zakelijke interacties te worden gehanteerd. Neways hanteert zero tolerance ten aanzien van alle vormen van omkoping, corruptie, afpersing en verduistering. Alle zakelijke transacties dienen transparant te worden uitgevoerd en nauwkeurig in de boeken en administratie van Neways te worden vastgelegd. Er dienen controle- en handhavingprocedures te worden gevoerd waarmee naleving van anti corruptiewetgeving kan worden verzekerd. Verantwoorde herkomst van mineralen Neways dient redelijkerwijs te verzekeren dat het tantalium, tin, wolfraam en goud in de producten die zij produceren niet rechtstreeks of indirect door gewapende groepen worden gefinancierd die zich schuldig maken aan ernstige schendingen van de mensenrechten in de Democratische Republiek Kongo of een aangrenzend land. Neways kan indien door Neways gewenst of noodzakelijk geacht duediligence onderzoek doen naar de herkomst en verantwoordelijkheidsketen van deze mineralen en zal haar duediligence maatregelen - op verzoek - aan klanten ter beschikking stellen. E. MANAGEMENTSYSTEEM Het managementsysteem volgt de aandachtsgebieden welke genoemd zijn binnen de EICC en is daarmee opgesplitst in een twaalftal stappen. Deze stappen zijn vertaald naar een werkinstructie ( Werkinstructie Managementsysteem Sustainability ). Deze werkinstructie is binnen heel Neways geïntroduceerd als basis waarop invulling gegeven wordt aan het sustainabilitybeleid. De werkinstructie is te vinden op de intrawebpagina van Neways. De genoemde aandachtsgebieden zijn de navolgende: 1. Inzet van het bedrijf 2. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van het management 3. Juridische vereisten en vereisten van klanten 4. Risicobeoordeling en risicobeheer 5. Verbeteringsdoelen 6. Training 7. Communicatie 8. Feedback en deelname van werknemers 9. Audits en beoordelingen 10. Proces voor corrigerende actie 11. Documentatie en administratie 12. Verantwoordelijkheid van leveranciers 5

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken Code of conduct Wie we zijn en hoe we werken Deze handleiding bevat AkzoNobel s code of conduct. In 2008 heeft AkzoNobel de bedrijfswaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn: Ons eerst richten op

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode Wij zijn betrokken Ethische Gedragscode Bombardiers missie Het is onze missie om de meest toonaangevende producent van vliegtuigen en treinen te zijn in de wereld. Wij hebben ons ertoe verbonden uitstekende

Nadere informatie

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Move Forward with Confidence

Move Forward with Confidence CODE OF ETHICS Move Forward with Confidence Voorwoord Bureau Veritas heeft op mondiale schaal haar onderneming gevestigd op haar langdurige reputatie. Haar goede naam is wereldwijd van onschatbaar belang

Nadere informatie

Verdrag inzake de Rechten van het Kind Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989

Verdrag inzake de Rechten van het Kind Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 Verdrag inzake de Rechten van het Kind Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 Officiële Nederlandse vertaling Officiële tekst Officieuze samenvatting van de

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

Toelichting bij het kinderrechtenverdrag

Toelichting bij het kinderrechtenverdrag Toelichting bij het kinderrechtenverdrag Aantal artikels Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind omvat in totaal 54 artikels. Artikel 1 tot en met 41 omschrijven de rechten die kinderen

Nadere informatie

BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER

BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER VOORWOORD In een voordracht voor leden van NEVI schetste de toenmalige voorzitter van de NEVAT (Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering, waarin tweehonderd toeleveranciers

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie Recht in de roos Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie COLOFON Auteur Gerrit Maris Werkten hieraan mee Vrijwilligers, onder

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2010 (28.04) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0211 (COD) 8869/10 ADD 1 AGRILEG 44 VETER 15 ENV 233 RECH 138 CODEC 348 NOTA A-PUNT - ADDENDUM van: het

Nadere informatie

Privacy: checklist voor. de ondernemingsraad. Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag INHOUD

Privacy: checklist voor. de ondernemingsraad. Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag INHOUD COLLEGE BESCHERMIN G PERSOONSGEGEVENS Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag TELEFOON 070 888 85 00 X 070 888 85 01 MAIL info@cbpweb.nl INTERNE T www.cbpweb.nl Privacy: checklist voor

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een

Nadere informatie

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten New York, 19 december 1966 Tractatenblad 1969, 100 en Tractatenblad 1978, 178 De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, Overwegende,

Nadere informatie

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125quater en artikel 145quinquies van Ambtenarenwet besluiten vast te stellen een gedragscode Besluit nr. 987893 d.d. 4 december 2012 van Gedeputeerde

Nadere informatie

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Anti-Omkoping en Corruptie Beleid 1. Inleiding 1.1 Doel Dit beleid consolideert de opstelling van ABN AMRO Groep* (hierna ABN AMRO) ten aanzien van omkoping en corruptie en vormt een aanvulling op de Core

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie