DUURZAAMHEIDSBELEID NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUURZAAMHEIDSBELEID NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL"

Transcriptie

1 DUURZAAMHEIDSBELEID NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL INLEIDING Wij bestaan..dus wij denken, wij doen, wij handelen, geven en ontvangen, gebruiken, belasten en consumeren. En daarmee voegen wij iets toe: Wij leveren een bijdrage aan de huidige manier waarop mensen samen leven, informatie uitwisselen, waarop gezondheidszorg wordt uitgeoefend, veiligheid wordt vergroot en vrede wordt gestimuleerd. De inspanningen die wij verrichten en ons handelen dat daarmee samengaat, proberen wij en dat zijn alle medewerkers en vertegenwoordigers van Neways te doen op een manier die onze aarde zo weinig mogelijk belast. Dit realiseren wij door bij te kiezen oplossingen of te nemen besluiten rekening te houden met de duurzaamheid van die oplossing of het besluit. Als kapstok voor ons duurzaamheidsbeleid heeft Neways zich geconformeerd aan de gedragscode van de ELECTRONIC INDUSTRY CITIZENSHIP COALITION (verder EICC). De EICC voorziet voor onze industrie en daarmee voor onze bedrijfsvoering in richtlijnen. Richtlijnen die gelden voor onszelf en die wij nastreven binnen onze omgeving waarmee wij een (zakelijke) relatie onderhouden of waarvoor wij verantwoordelijkheid dragen. VERKLARING Het duurzaamheidsbeleid van Neways (overeenkomstig de EICC) wordt door de Neways directie erkend. Daarvoor is een beleidsverklaring opgesteld welke als bijlage aan dit document is toegevoegd. Het duurzaamheidsbeleid wordt als basis beschreven in dit beleidsdocument. Het is van toepassing op iedereen die Neways op de één of andere wijze vertegenwoordigt: medewerkers in dienst, ingehuurde medewerkers en commissarissen. Om ervoor te zorgen dat iedereen - waarvan wij verwachten dat zij zich aan dit beleid conformeren - ervan kennis neemt, is deze openbaar beschikbaar via de website van Neways. Binnen het Management Systeem (dat verderop onder punt E nader wordt toegelicht) is opgenomen op welke manier de introductie, naleving en ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid wordt gerealiseerd en op elke werkplek binnen Neways wordt geïmplementeerd en geborgd. Het bewust niet naleven van het duurzaamheidsbeleid kan afhankelijk van de ernst van de schending leiden tot gerechtelijke procedures of beëindiging van de arbeidsovereenkomst of samenwerking. 1

2 DE EICC GEDRAGSCODE OP HOOFDLIJNEN De EICC gedragscode bestaat uit een vijftal onderdelen, te weten: A. arbeid B. gezondheid en veiligheid C. milieu D. ethiek én een systeem via welke het in de praktijk brengen van het duurzaamheidsbeleid getoetst wordt, het E. management systeem (Management system). Neways kiest ervoor om dit beleidsdocument in 5 onderdelen te vertalen naar Neways beleid. Note: Onderstaand staat de EICC code op hoofdlijnen verwoord. De volledige tekst van de EICC gedragscode is te vinden via Daar waar een eventuele discrepantie ontstaat tussen hetgeen onderstaand is verwoord en de actuele EICC code, dan geldt hetgeen staat opgenomen in de EICC-code. A: Arbeid Neways zet zich ervoor in de mensenrechten van medewerkers hoog te houden en hen te behandelen met waardigheid en respect zoals dit door de internationale gemeenschap wordt begrepen. Dit geldt voor alle medewerkers dus ook voor uitzendkrachten, stagiaires, etc. De arbeidsnormen zijn: 1) Vrijwillig gekozen dienstverband Er mag geen gebruik worden gemaakt van dwangarbeid. Al het werk dient vrijwillig te zijn en de medewerkers dienen vrij te zijn om het werk op elk moment te kunnen verlaten en hun dienstverband op elk moment te kunnen beëindigen. Van medewerkers mag niet worden gevraagd om door de overheid verstrekte identiteitspapieren, paspoorten of werkvergunningen in te leveren als voorwaarde om te mogen werken. 2) Vermijding van kinderarbeid Er mag op geen enkele wijze gebruik gemaakt worden van kinderarbeid. De term kind duidt op elke persoon jonger dan 15 jaar (of 14 jaar, indien de wetgeving van het desbetreffende land dit toestaat), of jonger dan de leeftijd waarvoor de leerplicht geldt. Medewerkers jonger dan 18 jaar mogen geen werk doen dat de gezondheid of veiligheid van hen in gevaar kan brengen. 3) Werktijden Werkweken mogen het wettelijk vastgestelde maximum niet overschrijden. Tevens mag een werkweek niet meer dan 60 uur bedragen, inclusief overwerk, behalve in noodgevallen of uitzonderlijke situaties. Medewerkers dienen tenminste één dag per kalenderweek vrij te hebben. 4) Loon en secundaire arbeidsvoorwaarden Het loon dat aan medewerkers wordt uitbetaald, dient aan alle geldende loonwetten (waaronder minimumloon, overuren, en overwerktarieven etc.) te voldoen. De basis waarop medewerkers worden uitbetaald dient tijdig te worden verstrekt in de vorm van een loonstrookje of soortgelijk document. 5) Humane behandeling Onmenselijke behandeling van medewerkers mag niet worden toegestaan. Hieronder valt o.a. seksuele intimidatie, geestelijke of lichamelijke dwang en uitschelden van medewerkers. Ook mag er geen dreiging van een dergelijke behandeling zijn. Disciplinair beleid en maatregelen ter ondersteuning van deze vereisten zijn binnen Neways aan de medewerkers bekend gemaakt. 2

3 6) Geen discriminatie Neways staat niet toe dat haar medewerkers te maken hebben met pesterijen en discriminatie. Neways zal zich bij het in dienst nemen van medewerkers en hun verdere carrièremogelijkheden niet inlaten met discriminatie van welke aard dan ook. 7) Vrijheid van vereniging Neways zal de rechten van medewerkers om in alle vrijheid bij elkaar te komen, zich wel of niet bij een vakbond aan te sluiten, zich te laten vertegenwoordigen en om lid te worden van een ondernemingsraad in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving respecteren. Medewerkers kunnen klachten met betrekking tot de werkomstandigheden en de praktijken van het management openlijk met het management bespreken zonder angst voor represailles, intimidatie of pesterijen. B. GEZONDHEID en VEILIGHEID Neways onderkent dat: het minimaliseren van werkgerelateerd letsel en ziekte een veilige en gezonde werkomgeving het moreel van medewerkers en het behoud van medewerkers voor het bedrijf ten goede komt. Daarnaast erkent Neways dat inspraak en opleiding belangrijk zijn voor het vaststellen en oplossen van gezondheids-en veiligheidsproblemen op de werkplek. De gezondheids- en veiligheidsnormen zijn: 1) Veilige arbeidsomstandigheden Blootstelling van medewerkers aan potentiële veiligheidsrisico s dient vermeden te worden door degelijke controlemiddelen, veilige werkprocedures en veiligheidstraining. Als risico's met deze middelen niet adequaat kunnen worden beheerst, dienen medewerkers te worden uitgerust met geschikt, goed onderhouden veiligheidsmateriaal. Medewerkers mogen niet worden berispt voor het uiten van zorgen over de veiligheid. 2) Voorbereid zijn op noodsituaties Potentiële noodsituaties dienen te worden geïdentificeerd en beoordeeld en hun impact zal dienen te worden geminimaliseerd door de invoering van noodplannen en reactieprocedures. 3) Werkgerelateerd letsel en ziekte Neways dient te beschikken over procedures en systemen om werkgerelateerd letsel en ziekte te voorkomen, beheren, bijhouden en rapporteren. Dit betekent: verplichting van meldingen; classificeren en registreren van letsel en ziekte; in medische behandeling voorzien; corrigerende maatregelen nemen om de oorzaak weg te nemen; faciliteren van medewerkers op de werkplek. 4) Industriële hygiëne Blootstelling van medewerkers aan chemische, biologische en natuurkundige stoffen dient te worden geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst. Organisatorische- en controlemiddelen dienen aanwezig te zijn om overmatige blootstelling te voorkomen. Als risico's met deze middelen niet adequaat kunnen worden beheerst, dient de gezondheid van de medewerkers met geschikte programma's en passend en goed onderhouden veiligheidsmateriaal te worden beschermd. 5) Zwaar lichamelijk werk Blootstelling van medewerkers aan de risico's van zwaar lichamelijk werk, waaronder handmatige hantering en verwerking van materiaal en zwaar of repetitief tilwerk, langdurig staan en uiterst repetitieve of inspannende assemblagewerkzaamheden, dienen te worden/zijn geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst. 6) Beveiliging van machines Machines en ander materieel dienen regelmatig op veiligheidsrisico s te worden geëvalueerd. Daar waar deze gevaar of letsel vormen, dienen fysieke afschermingen, vergrendelingen en barrières te worden geplaatst en naar behoren te worden onderhouden. 3

4 7) Hygiëne, voedsel en huisvesting Medewerkers dienen onbelemmerde toegang te hebben tot schone voorzieningen als toilet, drinkwater, faciliteiten voor hygiënische bereiding, opslag en nuttiging van voedsel. Slaapvertrekken voor medewerkers waarin door Neways of een vertegenwoordiger wordt voorzien, dienen goed onderhouden, schoon en veilig te zijn (nooduitgang, warm water, wasgelegenheid, verwarming, ventilatie, redelijke persoonlijke ruimte, redelijke toegangs- en uitgangsrechten). C. MILIEU Neways onderkent dat verantwoordelijk omgaan met het milieu essentieel is voor het produceren van producten van wereldklasse. Bij productieactiviteiten zullen negatieve effecten op de gemeenschap, het milieu en natuurlijke hulpbronnen worden geminimaliseerd, terwijl tegelijk de gezondheid en veiligheid van de gemeenschap worden beschermd. De normen op milieugebied zijn: 1) Milieuvergunningen en -rapportage Alle vereiste milieuvergunningen, goedkeuringen en registraties dienen te zijn/ worden verkregen, bewaard en actueel te worden gehouden en de operationele vereisten en rapportageplichten daarvan dienen te worden gevolgd. 2) Vervuilingspreventie en verminderd verbruik van hulpbronnen Alle soorten verspilling (incl. water en energie) dienen zoveel mogelijk te worden gereduceerd of geëlimineerd bij de bron of door aanpassing van productie- en onderhoudsprocessen en faciliterende processen, door gebruik van vervangend materiaal en door conservering, recycling en hergebruik van materiaal. 3) Gevaarlijke stoffen Chemicaliën en andere stoffen die een gevaar vormen als zij in het milieu terechtkomen, dienen te worden geïdentificeerd en beheerst om te zorgen voor een veilige hantering, verplaatsing, opslag, recycling of verwijdering of veilig gebruik of hergebruik. 4) Afvalwater en afvalmateriaal Afvalwater en afvalmateriaal dient te worden getypeerd, gecontroleerd, beheerst en behandeld alvorens het kan worden afgevoerd of verwijderd. 5) Uitstoot in de lucht Alle uitstoot in de lucht van welke aard dan ook dient te worden getypeerd, gecontroleerd, beheerst en behandeld alvorens het kan worden afgevoerd of verwijderd. 6) Restricties ten aanzien van productinhoud Neways dient zich te houden aan alle geldende wetten, regelgeving en vereisten van klanten met betrekking tot een verbod op of beperking van het gebruik van bepaalde specifieke stoffen, inclusief correcte etikettering voor recycling en afval. D. ETHIEK Om aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te voldoen en succes in de markt te hebben, moeten Neways en zijn vertegenwoordigers de hoogste ethische normen hanteren. Ethiek is een onderdeel waar alle medewerkers en relaties van Neways dagelijks mee van doen hebben. Neways hecht bovengemiddelde waarde aan de bekendheid van haar ethiekbeleid. Om die reden is er een apart beleidsstuk ontwikkeld als onderdeel van het sustainabilitybeleid waarin uitvoerig wordt ingegaan op de eisen, waarden en normen welke binnen Neways gelden op het gebied van Ethiek. Dit beleidsstuk is eveneens terug te vinden op onze website 4

5 In dit beleidsstuk zijn de aandachtsgebieden zoals deze binnen de EICC beschreven staan opgenomen en vertaald. Een tweetal aspecten van onderdeel D (Ethiek) van de EICC zijn sterk gericht op de eisen die aan zaken doen in zijn algemeenheid gekoppeld zijn. Door het ontbreken van een directe relatie naar menselijk handelen zijn deze minder belicht in het genoemde beleidsstuk waarin de verwachtingen en vereisten m.b.t. ethisch handelen uitgebreid staan beschreven. Om die reden zijn deze twee aspecten onderstaand aanvullend opgenomen: Zakelijke integriteit De hoogste normen ten aanzien van integriteit dienen bij alle zakelijke interacties te worden gehanteerd. Neways hanteert zero tolerance ten aanzien van alle vormen van omkoping, corruptie, afpersing en verduistering. Alle zakelijke transacties dienen transparant te worden uitgevoerd en nauwkeurig in de boeken en administratie van Neways te worden vastgelegd. Er dienen controle- en handhavingprocedures te worden gevoerd waarmee naleving van anti corruptiewetgeving kan worden verzekerd. Verantwoorde herkomst van mineralen Neways dient redelijkerwijs te verzekeren dat het tantalium, tin, wolfraam en goud in de producten die zij produceren niet rechtstreeks of indirect door gewapende groepen worden gefinancierd die zich schuldig maken aan ernstige schendingen van de mensenrechten in de Democratische Republiek Kongo of een aangrenzend land. Neways kan indien door Neways gewenst of noodzakelijk geacht duediligence onderzoek doen naar de herkomst en verantwoordelijkheidsketen van deze mineralen en zal haar duediligence maatregelen - op verzoek - aan klanten ter beschikking stellen. E. MANAGEMENTSYSTEEM Het managementsysteem volgt de aandachtsgebieden welke genoemd zijn binnen de EICC en is daarmee opgesplitst in een twaalftal stappen. Deze stappen zijn vertaald naar een werkinstructie ( Werkinstructie Managementsysteem Sustainability ). Deze werkinstructie is binnen heel Neways geïntroduceerd als basis waarop invulling gegeven wordt aan het sustainabilitybeleid. De werkinstructie is te vinden op de intrawebpagina van Neways. De genoemde aandachtsgebieden zijn de navolgende: 1. Inzet van het bedrijf 2. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van het management 3. Juridische vereisten en vereisten van klanten 4. Risicobeoordeling en risicobeheer 5. Verbeteringsdoelen 6. Training 7. Communicatie 8. Feedback en deelname van werknemers 9. Audits en beoordelingen 10. Proces voor corrigerende actie 11. Documentatie en administratie 12. Verantwoordelijkheid van leveranciers 5

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

De EICC zal regelmatig om inbreng van stakeholders vragen bij de voortgaande ontwikkeling en doorvoering van de Gedragscode.

De EICC zal regelmatig om inbreng van stakeholders vragen bij de voortgaande ontwikkeling en doorvoering van de Gedragscode. Versie 4.0 (2012) ELECTRONIC INDUSTRY CITIZENSHIP COALITION GEDRAGSCODE In de Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC ) Gedragscode worden normen vastgelegd die ervoor zorgen dat de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

BIJLAGE 1: GEDRAGSCODE DUURZAME HANDEL

BIJLAGE 1: GEDRAGSCODE DUURZAME HANDEL BIJLAGE 1: GEDRAGSCODE DUURZAME HANDEL INLEIDING Als ketenspeler die wereldwijd opereert rusten op Superunie bepaalde verantwoordelijkheden. In dat kader streven wij er naar maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

De EICC beoogt een regelmatige input van belanghebbenden in de verdere ontwikkeling en uitvoering van de Code of Conduct (gedragscode).

De EICC beoogt een regelmatige input van belanghebbenden in de verdere ontwikkeling en uitvoering van de Code of Conduct (gedragscode). Versie 5.0 (2014) ELECTRONIC INDUSTRY CITIZENSHIP COALITION CODE OF CONDUCT De Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC ) Code of Conduct stelt standaarden vast om ervoor te zorgen dat arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

Gedragscode voor Leveranciers

Gedragscode voor Leveranciers Gedragscode voor Leveranciers 2013 1 Inleiding door Duncan Palmer, Financieel hoofddirecteur Reed Elsevier Wij stellen hoge normen aan ons zakelijk en individueel gedrag zoals omschreven wordt in de ethische

Nadere informatie

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Introductie Vattenfall levert energie voor de maatschappij van vandaag en draagt bij aan het energiesysteem van morgen. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

MSD GEDRAGSCODE VOOR ZAKELIJKE PARTNERS

MSD GEDRAGSCODE VOOR ZAKELIJKE PARTNERS MSD GEDRAGSCODE VOOR ZAKELIJKE PARTNERS Onze normen en waarden voor zakelijke partners MSD Gedragscode voor zakelijke partners [editie I] MSD zet zich in voor duurzaamheid in alle zakelijke activiteiten

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

GLOBALG.A.P. Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken (GRASP)

GLOBALG.A.P. Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken (GRASP) GLOBALG.A.P. Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken (GRASP) GRASP Module V 1.3 Geldig vanaf: 01.07.2015 Verpflicht vanaf: 01.10.2015 Nederlandse Versie N Beheerspunt vereisten WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGER(S)

Nadere informatie

Code of Conduct. ara Shoes AG 40764 Langenfeld Postfach 2161 Tel.: (+49)2173/105-0 www.ara-shoes.com

Code of Conduct. ara Shoes AG 40764 Langenfeld Postfach 2161 Tel.: (+49)2173/105-0 www.ara-shoes.com Code of Conduct ara Shoes AG 40764 Langenfeld Postfach 2161 Tel.: (+49)2173/105-0 www.ara-shoes.com Inhoud ara Code of Conduct...3 Regel 1: Geen kinderarbeid...4 Regel 2: Geen dwangarbeid...4 Regel 3:

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info)

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) was wordt onderwerp tekstbron Versie juni Opmerking: Standaardteksten en Versie 2013 2010 hoofdstukindeling vertaald uit Guide 83 H 1 tm 4 Deel A Eisen Managementsysteem

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI

Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI Preambule LEONI legt aan de hand van deze verklaring de principiële sociale rechten en beginselen vast. Deze vormen de basis

Nadere informatie

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van Algemene Informatie Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van 17.06.2009 goedkeuring Doelpubliek Dit beleid geldt voor

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

MVO VRAGENLIJST LEVERANCIERS

MVO VRAGENLIJST LEVERANCIERS 1 MVO VRAGENLIJST LEVERANCIERS 2 Algemene gegevens Naam organisatie Sector Adres Postcode/plaats Telefoon Website. Aantal medewerkers.. Deze vragenlijst bestaat uit vier delen. Het eerste deel bestaat

Nadere informatie

Arkpressen, Västerås, 2006.

Arkpressen, Västerås, 2006. ONZE GEDRAGSCODE 2 Arkpressen, Västerås, 2006. ASSA ABLOY gelooft als belangrijkste slotengroep ter wereld in een verantwoordelijk sociaal en ethisch gedrag. De Groep heeft een verantwoordelijkheid naar

Nadere informatie

KÜBLER WORKWEAR. Code of Conduct INSPIRED BY YOUR JOB

KÜBLER WORKWEAR. Code of Conduct INSPIRED BY YOUR JOB NL KÜBLER WORKWEAR Code of Conduct INSPIRED BY YOUR JOB CONTENT CODE OF CONDUCT 01 01 FUNDAMENTEEL BEGRIP VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMERSCHAP 02 Wetten en regels respecteren Bijdrage aan de

Nadere informatie

ING ENVIRONMENTAL APPROACH

ING ENVIRONMENTAL APPROACH ING ENVIRONMENTAL APPROACH Mensenrechten op de werkplek 3 De uitgangspunten 4 Vrijheid van organisatie en het recht op collectieve onderhandeling 5 TABLE OF CONTENTS Dwangarbeid 6 Kinderarbeid 7 Discriminatie

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSSCAN. Ja/altijd Meestal Soms Meestal niet Nee/nooit Niet van toepassing

DUURZAAMHEIDSSCAN. Ja/altijd Meestal Soms Meestal niet Nee/nooit Niet van toepassing DUURZAAMHEIDSSCAN Hoe duurzaam is uw bedrijfsvoering? Deze duurzaamheidsscan geeft een globaal beeld van uw niveau van duurzaamheid en laat zien hoe maatschappelijk verantwoord u onderneemt in vergelijking

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

April 2011. Gedragscode voor leveranciers

April 2011. Gedragscode voor leveranciers April 2011 Gedragscode voor leveranciers INLEIDING Het uitoefenen van commerciële activiteiten met inachtneming van hoge ethische normen, is voor Sodexo van essentieel belang. In dit opzicht hebben wij

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

C&A. Produc ten. N.B.: Dit is een vertaling van een Engelse tekst. Alleen de oorspronkelijke Engelse versie is juridisch bindend.

C&A. Produc ten. N.B.: Dit is een vertaling van een Engelse tekst. Alleen de oorspronkelijke Engelse versie is juridisch bindend. C&A r oo v e d o c s Gedrag n va rs ie c n a r Leve Produc ten N.B.: Dit is een vertaling van een Engelse tekst. Alleen de oorspronkelijke Engelse versie is juridisch bindend. - april 2015 - Inleiding

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Normen voor bedrijfsgedrag en ethiek voor derden

Normen voor bedrijfsgedrag en ethiek voor derden Alle bedrijfsactiviteiten bij Bristol-Myers Squibb (BMS) steunen op de grondbeginselen van onze betrokkenheid inzake integriteit en naleving van alle toepasselijke wetten, voorschriften, richtlijnen en

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

Duurzaamheidsanalyse bedrijven

Duurzaamheidsanalyse bedrijven De inspanningen van bedrijven op het vlak van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden door KBC Asset Management beoordeeld volgens een evaluatiemodel dat werd opgesteld in samenwerking

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

SODEXO SUPPLIER CODE OF CONDUCT. April 2014-Dutch translation

SODEXO SUPPLIER CODE OF CONDUCT. April 2014-Dutch translation SODEXO SUPPLIER CODE OF CONDUCT April 2014-Dutch translation INHOUD INLEIDING 3 ZAKELIJKE INTEGRITEIT 4 MENSENRECHTEN EN GRONDBEGINSELEN ARBEIDSRECHT 5 Uitsluiting van alle vormen van dwangarbeid 5 Afschaffing

Nadere informatie

Duurzaamheidsverklaring

Duurzaamheidsverklaring DUURZAAMHEIDSVERKLARING Ondergetekende: [Naam Leverancier en rechtsvorm [ ], statutair gevestigd te [plaats], aan de [straat, nummer en postcode] (KvK ), hierna te noemen Leverancier, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

Amgen Gedragscode voor Leveranciers

Amgen Gedragscode voor Leveranciers Amgen Gedragscode voor Leveranciers AMGEN GEDRAGSCODE LEVERANCIERS Amgen begrijpt dat het een voorrecht is om wereldwijd een van de grootste vernieuwers te zijn op het gebied van dienstverlening aan patiënten

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

BCD Travel. Principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. BCD Travel

BCD Travel. Principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. BCD Travel BCD Travel Principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen BCD Travel Copyright 2016 BCD Travel. Het is verboden om deze teksten te gebruiken zonder onze toestemming. Pagina 1 Principes voor maatschappelijk

Nadere informatie

Gedragscode voor Leveranciers van Microsoft

Gedragscode voor Leveranciers van Microsoft Gedragscode voor Leveranciers van Microsoft Microsoft streeft ernaar meer te zijn dan alleen maar een goed bedrijf. Microsoft streeft ernaar een uitstekend bedrijf te zijn. Om dit doel te bereiken, staan

Nadere informatie

Royal Cosun Gedragscode

Royal Cosun Gedragscode Royal Cosun Gedragscode De gedragscode dat ben je zelf Breda, 2010 Cosun Gedragscode Inhoud Inleiding... 1 Gedragscode... 2 KERNBEGRIPPEN... 2 KERNNORMEN... 3 Interne relaties... 3 Externe relaties...

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Anheuser-Busch InBevs Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing

Anheuser-Busch InBevs Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing Anheuser-Busch InBevs Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing Overzicht Wat en Waarom Dit Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing (hierna Beleid ) is een uiteenzetting van Anheuser-Busch

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

Zakenpartners. Gedragscode. The global leader in door opening solutions

Zakenpartners. Gedragscode. The global leader in door opening solutions Zakenpartners Gedragscode The global leader in door opening solutions 1 Zakenpartners Gedragscode Inleiding ASSA ABLOY HECHT grote waarde aan sociale en milieuverantwoordelijkheid en ethisch gedrag, en

Nadere informatie

2 Coolcat Code Of Conduct V2.0_NL

2 Coolcat Code Of Conduct V2.0_NL Inhoud 1. Introductie... 2 2. Doel... 3 3. Integriteit... 4 4. Arbeidsomstandigheden bij leveranciers... 6 5. Milieu, gezondheid en veiligheid... 8 6. Naleving... 9 COOLCAT FASHION B.V. Versie: 2013_NL

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Unit : Bedrijfsvoering Auteur : Annemarie Arnaud de Calavon : : Datum : 17-11-2008 vastgesteld door het CvB Bestandsnaam : 20081005 - Informatiebeveiliging beleid v Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING...

Nadere informatie

KOERS GEDRAGSCODE Datum 20 september 2013

KOERS GEDRAGSCODE Datum 20 september 2013 KOERS GEDRAGSCODE Datum 20 september 2013 INLEIDING Deze gedragscode is vastgesteld op 20 september 2013 door de Directie van Koers Groep. De gedragscode is een instructie aan alle medewerkers van KOERS.

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

SANDVIK LEVERANCIERSCODE

SANDVIK LEVERANCIERSCODE SANDVIK LEVERANCIERSCODE INLEIDING INLEIDING GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS VAN SANDVIK VERSIE 2, GOEDGEKEURD IN 2014 Sandvik hecht veel belang aan de fundamentele beginselen van mensenrechten, arbeidsrechten,

Nadere informatie

Gedragscode Thule Group

Gedragscode Thule Group Gedragscode Thule Group Oorspronkelijk goedgekeurd in januari 2008 Bijgewerkt 2010, 2012 en 2015 Thule Group AB Opgesteld door Kajsa von Geijer, SVP HR Goedgekeurd door Magnus Welander, president-directeur

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : Identificatienummer : Datum audit : Naam onderneming : Dossiernummer KvK : Soort audit : U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 U UDITDOCUMENT Niet rtikel N.v.t. Omschrijving Norm C

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Stationsweg 78f 2991 CM arendrecht +31 (0) 180 61 99 33 info@vro.nl www.vro.nl U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : H. van Egmond Identificatienummer : 30439 Datum audit : 01-04-2014

Nadere informatie

Ons gedrag bepaalt wie we zijn. Elopak Group Gedragscode

Ons gedrag bepaalt wie we zijn. Elopak Group Gedragscode Ons gedrag bepaalt wie we zijn. Elopak Group Gedragscode 1 Beste collega s, Het doel van onze Gedragscode is te zorgen dat we als wereldwijde organisatie altijd volgens geaccepteerde ethische normen handelen,

Nadere informatie

Gedragscode Raad & Daad Den Haag

Gedragscode Raad & Daad Den Haag Gedragscode Raad & Daad Den Haag Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie Raad & Daad Den Haag thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR ZAKENPARTNERS VAN MSD

GEDRAGSCODE VOOR ZAKENPARTNERS VAN MSD GEDRAGSCODE VOOR ZAKENPARTNERS VAN MSD Onze normen en waarden voor zakenpartners Gedragscode voor zakenpartners van MSD [editie II] december 2015 MSD zet zich in voor duurzaamheid in alle zakelijke activiteiten

Nadere informatie

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers RBW-621-L Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Januari 2014 Pagina 1 van 6 Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers 1. Missie Koninklijke Boskalis Westminster

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

J.J.G. Spoelder. Directie. CIREX Code of Conduct index 01 2

J.J.G. Spoelder. Directie. CIREX Code of Conduct index 01 2 Code of Conduct Bericht van de directie CIREX is een uniek bedrijf met een bijzonder productieproces. CIREX is één van de grootste verloren was-model gieterijen ter wereld en produceert high-grade steel

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK Inleiding De strekking van de hiernavolgende gedragscode internetgebruik is dat men binnen Maatvast op een verantwoorde manier omgaat met internet en e-mail, op een

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Gedragscode Korte versie The global leader in door opening solutions

Gedragscode Korte versie The global leader in door opening solutions Gedragscode Korte versie The global leader in door opening solutions 2 Gedragscode Deze versie van de Gedragscode bevat een samenvatting van de Gedragscode en wordt aan alle medewerkers uitgereikt. De

Nadere informatie

Beleid inzake gezondheid, veiligheid en milieu

Beleid inzake gezondheid, veiligheid en milieu Beleid inzake gezondheid, veiligheid en milieu Wereldwijd beleid van Novartis 1 maart 2014 Versie HSE 001.V1.NL 1. Inleiding Novartis wil een leider zijn op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Gedragscode leveranciers Beter Bed Holding NV

Gedragscode leveranciers Beter Bed Holding NV Gedragscode leveranciers Beter Bed Holding NV Versie 1.0 Inleiding Beter Bed 1 heeft als organisatie de verplichting op zich genomen om als verantwoordelijk lid van de maatschappij te handelen en in economisch,

Nadere informatie

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O BERICHT AAN ALLE MEDEWERKERS HEINEKEN is uitgegroeid tot s werelds meest internationale brouwer en het Heineken merk tot het meest

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie