Andere tussenvarianten zoals JMAILBOX kwamen aan het licht. Deze bevatten reële XML-berichten of met escaped characters.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Andere tussenvarianten zoals JMAILBOX kwamen aan het licht. Deze bevatten reële XML-berichten of met escaped characters."

Transcriptie

1 Datum creatie: 13/01/2010 Datum laatste wijziging: 18/08/2014 P R O J E C T «S E T V A N B E R I C H T E N» ( L O T D E M E S S A G E S [ L D M ] ). S IT U E R IN G De migratie van de toepassingen van de mainframe, de goedkeuring van de XML-standaarden (W3C) voor de gegevensuitwisseling hebben de informaticaverantwoordelijken van de KSZ ertoe aangezet om de procedure voor de uitwisseling van bestanden te herzien. Enerzijds zijn er bestanden met een reeks van berichten die individueel moeten worden verwerkt maar er zijn ook andere bestanden waarin elk bericht deel uitmaakt van een geheel. Anderzijds kan het formaat en de codering ervan verschillend zijn : variabele lengte / vaste lengte (mainframe) carriage return-line feed / line feed (windows-linux) ebcdic/ascii/utf8. Als aanvulling op de problematiek van de materiële uitwisseling van bestanden bestaat de behoefte om een synthese van de inhoud ervan mee te delen. In het kader van de mailbox A1 vertaalde dit zich door het versturen van een overzicht met daarin de functionele inhoud. Andere tussenvarianten zoals JMAILBOX kwamen aan het licht. Deze bevatten reële XML-berichten of met escaped characters. We moeten voorbereid zijn om talrijke bestanden te verwerken waarin geen gebruik wordt gemaakt van de generieke oplossingen A1, ssdn-batch, van de KSZ en we mogen deze berichten niet uitsluiten van een gecentraliseerd beheer. D O E L S T E L L I N G E N We hebben bijgevolg de lijst opgemaakt van de te voorziene functies. Een gemeenschappelijke procedure vastleggen, ongeacht het soort bestand, voor de uitwisseling van berichtensets 1» ; deze sets moeten door de KSZ en haar partners worden verwerkt. De Berichtensets aan de hand van expliciete elementen kunnen oriënteren naar het geschikte verwerkingsproces. Over een communicatiemiddel beschikken om de inhoud ervan of de stand van verwerking ervan te kunnen toelichten. De integriteit van de overgemaakte LDM (bestand) garanderen of over een middel beschikken om de integriteit van de ontvangen LDM (bestand) te kunnen controleren. De afzender identificeren / authentiseren. Elk van de LDM s eenduidig identificeren LDM moet op alle soorten bestanden of inhoud kunnen worden toegepast : Page 1 of 13

2 1 Het woord Berichtenset werd gekozen omdat het voor alle situaties geschikt is. Page 2 of 13

3 o bestanden met records met A1 (of A0)-prefix van de KSZ (bijvoorbeeld : de A1- mailboxen), o bestanden met records met een vaste lengte (bv: bestanden met de feedback van de perso SIS), o bestanden specifiek aan niet-generieke toepassingen: eenmalige toepassingen, o bestanden met één enkel XML-bericht met verschillende informatiegegevens (bijvoorbeeld : de mutaties van het Pensioenkadaster, de lijst van de personen die in het kader van het sociaal tarief beschermd zijn, ), o met SOAP-berichten (conform de WSDL) (WS-addressing ), O N T W E R P We hebben enerzijds het of de bestanden die moeten worden uitgewisseld, de zogenaamde «gegevensbestanden» en anderzijds een beschrijvend bestand waardoor elk van de partners "kennis" kan nemen van het onderwerp van zijn gegevensbestanden. In dit beschrijvend bestand staat informatie over: zijn identificatie: o zijn naam, o de organisatie die het heeft verstuurd, o de tijdspanne ervan o een eenduidig identificatienummer de verwerking ervan o het onderwerp ervan o de structuur ervan o de inhoud / het formaat o de codering o de bestemmeling de integriteit ervan o de grootte o het aantal records o het controlemiddel o de afdruk: Message Digest hashing algoritme (MD5) o de digitale handtekening (DSIG) Page 3 of 13

4 R E A L IS A T IE De aanpak bestond erin om een mechanisme vast te leggen voor de uitwisseling van één of meerdere gegevensbestanden en om vervolgens de inhoud van het beschrijvend bestand te specificeren teneinde te voldoen aan de functies. We hebben bijgevolg een specifiek XML-bericht gedefinieerd om de inhoud van het beschrijvend bestand te beschrijven. Het element «lotpackagevoucher» omvat alle parameters aan de hand waarvan kan worden tegemoetgekomen aan de hierboven beschreven functies. [cf. schema LotPackageVoucher_ xsd]. We hebben tevens een naam afgesproken om een onderscheid te kunnen maken tussen deze beschrijvende bestanden en de gegevensbestanden. HET MECHANISME VAN BESTANDENOVERDRACHT De KSZ evenals de partner kunnen beslissen om één of meerdere te verwerken gegegevensbestanden ter beschikking te stellen. Anderzijds is elk soort gegeven (elk bestand) gelinkt aan een (al dan niet generische) specifieke toepassing. Om te vermijden dat talrijke naamafspraken voor elk van hen zouden worden gemaakt, heeft de KSZ een systeem uitgewerkt op basis van een algemeen beschrijvend bestand dat meegestuurd wordt met het (de) desbetreffende bestand(en). De naamafspraak waardoor de beschrijvende bestanden kunnen worden erkend is van essentieel belang. Het werkingsprincipe is het volgende: De partner plaatst eerst alle gegevensbestanden op de FTP-server. Hij plaatst als laatste het beschrijvend bestand (voucher) op de FTP-server De bestemmeling (de KSZ) zoekt regelmatig naar bestanden die aan het criterium «*voucher.xml» voldoen Hij downloadt dit bestand Hij bewerkt het : o opent het bestand en beschikt over informatie : een lotnummer een lijst van bestanden (of één enkel) de manier om ze (het) goed te keuren de betrokken toepassing (applicationcode en operationcode (voor xml = de naam van het root-element) o downloadt elk van de bestanden en keurt ze goed o deelt het resultaat van dit verloop mee o stuurt deze bestanden door naar de betrokken toepassingen (indien positieve integriteit) Page 4 of 13

5 o ingeval van positieve controle veiwijdert hij het volgende van de FTP-server: de <<voucher en de gegevensbestanden >>. Het prtncipe is dat de nag hangende bestanden op de server blijven staan. De levering van de bestanden na veiwerking ervan volgt dezelfde werkwijze maar hierbij worden de woorden <<de partner>> door<< de KSZ >> vervangen en omgekeerd. Page 4 of13 losoa_lotdemessages_nl.doc

6 STRUCTUUR VAN HET BERICHT «BESCHRIJVEND BERICHT / VOUCHER» We beperken ons tot het kort beschrijven van de inhoud van dit bericht. Het schema bevat als commentaar een meer gedetailleerde beschrijving. Het beschrijvend bericht ziet er als volgt uit : metadata : bevat de informatie voor de identificatie van de Berichtenset en de verwachte verwerking packagedlotfiles : maakt een lijst op van de materiële bestanden, de specificaties ervan (structuur en inhoud) en het middel om de integriteit ervan te controleren Een Berichtenset kan uit één of meerdere gegevensbestanden bestaan. Page 5 of 13

7 Het gedeelte metadata : Bevat de naam van het beschrijvend bestand. Voorziene versie ingeval van «rerun» te wijten aan een fout Identificeert de Berichtenset Kan worden gelinkt aan een uitvoeringsfrequentie Bv. 2010Q1 Tijdspanne van het beschrijvend bestand : «afzender» «bestemmelingen» maakt het mogelijk om incoherenties aan het licht te brengen Uitvoeringsomgeving Acroniem van de toepassing (bv SOCTAR voor FOD Economie, TSGE voor DGPH, OCMW, RVP, ) Naam van het root-element van het gegevensbestand ingeval van XML Om een melding te krijgen van de downloading en van de geldigheid ervan Page 6 of 13

8 Voor elk bestand in een set beschikken we over de volgende informatie Geeft de naam van het origineel te verwerken bestand Eventueel de naam van het te downloaden bestand indien hij gezipt is Tijdsaanduiding van het overeenstemmende gegevensbestand Bepaalt de codering van de karakters Beschrijft de structuur van de berichten van het gegevensbestand Methode en integriteitswaarde Levert de functionele inhoud Page 7 of 13

9 B IJ L A G E 1 : S P E C IF IC A T IE S STRUCTUUR VAN HET GEGEVENSBESTAND DAT «EEN GEHEEL VORMT» In het kader van soortgelijke projecten 2 werd overeengekomen om een XML-formaat te gebruiken voor de organisatie van de informatiegegevens. Om geldig te zijn, moet het correct samengesteld zijn: d.w.z. dat elke geopende opmaakcode gesloten moet zijn en elk van de elementen in één enkele opmaakcode moet zijn opgenomen, moet het in overeenstemming zijn met een schema, d.w.z. dat de te gebruiken opmaakcodes moeten zijn voorzien, dat de cardinaliteiten, de volgorde, de verplichte of facultatieve aanwezigheid ervan en de soort inhoud moeten overeenstemmen. NAAMAFSPRAAK MET BETREKKING TOT DE BESCHRIJVENDE BESTANDEN De naamafspraak voor dit beschrijvend bestand, de zogenaamde voucher, volgt de volgende afspraak : <env> <direction> <organisation> <categorie toepassing> <milestone> <unieke identificatie> suffix voucher.xml De beschrijving van elk van de elementen waaruit het is samengesteld, wordt meegedeeld voor de gegevensbestanden Dit bestand kan gemakkelijk worden teruggevonden in de folder van de FTP-server. NIEUWE NAAMAFSPRAAK VOOR DE GEGEVENSBESTANDEN Deze afspraak moet niet verplicht worden nageleefd maar de KSZ zal die geleidelijk aan gebruiken voor haar uitwisselingen. Het is op de SOA-berichten of eenvoudigweg de XML-berichten van toepassing. <env> <direction> <organisation <categorie <milestone <unieke suffix > toepassing> > identificatie>.xml t / a /p : definieert de omgeving from/to : specificeert het versturen of de ontvangst vanwege de partner van de KSZ snnnnnn : de sector en het type instelling s = RSZ, s = RSZPPO, s = CORVE - VZV of en{10} het ondernemingsnummer voor de instellingen buiten de sociale zekerheid e = FOD Economie 2 Het gaat om toepassingen zoals de mutaties van het pensioenkadaster, die van DIMONA, van het Sociaal Tarief Gas en Elektriciteit, Handichild, enz. Page 8 of 13

10 -xml- de inhoud voldoet aan de xml-norm dyyyy dyyyymm dyyyymmdd geeft de frequentie en de tijdspanne aan u timestamp of andere Bijvoorbeeld : voor de partners in de voorbeelden. tfs xml-d u123.xml tfs xml-d u468.xml tts xml-d u10000.xml ate xml-d u10000.xml Page 9 of 13

11 Lijst van de te downloaden gegevensbestanden Identificatie van de berichtenset en verwachte verwerking V O O R B E E L D V A N IN H O U D V A N E E N «B E S C H R IJ V E N D / V O U C H E R»- B E S T A N D Sociaal tarief voor gas en elektriciteit tte xml-d u6voucher.xml t= test t= to e= enterprise SPF ECONOMIE <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <tns:lotpackagevoucher xmlns:tns="http://kszbcss.fgov.be/types/batch/external/lotpackagevoucherobjects/ "> <metadata> <vouchername>tte xml-d u6voucher.xml</vouchername> <version>1</version> <uniqueidentifier>6</uniqueidentifier> <milestone> </milestone> <timestamp> t17:29:03.708</timestamp> <author> <socialsecurityorganization> <sectorcode>25</sectorcode> <institutiontype>0</institutiontype> </socialsecurityorganization> </author> <addressee> <CBENumber> </CBENumber> </addressee> <environment>t</environment> <applicationcode>soctar</applicationcode> <operationcode>communicatefinalclientlistbatchresponse</operationcode> </metadata> <packagedlotfiles> <packagedlotfile> <lotfilename>tte xml-d u02_reduced</lotfilename> <compressedfilename> tte xml-d u02_reduced.zip </compressedfilename> <timestamp> t17:30:08.463</timestamp> <encoding>utf8</encoding> <messagestructure> <patternlength>variable</patternlength> <syntax>xml</syntax> </messagestructure> <integrity> <integritycheck> Page 10 of 13

12 Functionele inhoud Integritei t <integritymethod>md5</integritymethod> <value>39fe7909bd76826e2437b238d15cda76</value> </integritycheck> </integrity> <filecontentinformation> <contentinformation> <class>node</class> <code>finalclientge</code> <total>38</total> </contentinformation> <contentinformation> <class>hasright</class> <code>true</code> <total>0</total> </contentinformation> <contentinformation> <class>hasright</class> <code>false</code> <total>38</total> </contentinformation> <contentinformation> <class>status</class> <code>msg00008</code> <total>1</total> </contentinformation> </filecontentinformation> </packagedlotfile> </packagedlotfiles> </tns:lotpackagevoucher> HandiChild <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <tns:lotpackagevoucher xmlns:tns="http://kszbcss.fgov.be/types/batch/external/lotpackagevoucherobjects/ "> <metadata> <vouchername>tts xml-d u5voucher.xml</vouchername> <version>1</version> <uniqueidentifier>5</uniqueidentifier> <milestone> </milestone> <timestamp> t12:20:51.051</timestamp> <author> <socialsecurityorganization> <sectorcode>25</sectorcode> <institutiontype>0</institutiontype> </socialsecurityorganization> </author> <addressee> <socialsecurityorganization> <sectorcode>40</sectorcode> Page 11 of 13

13 <institutiontype>1</institutiontype> </socialsecurityorganization> </addressee> <environment>t</environment> <applicationcode>hachia652</applicationcode> <operationcode>sendhandichilda652responses</operationcode> </metadata> <packagedlotfiles> <packagedlotfile> <lotfilename>tts xml-d u xml</lotfilename> <compressedfilename>tts xml-d u xml.zip</compressedfilename> <timestamp> t12:21:52.297</timestamp> <encoding>utf8</encoding> <messagestructure> <patternlength>variable</patternlength> <syntax>xml</syntax> </messagestructure> <integrity> <integritycheck> <integritymethod>md5</integritymethod> <value>e7d873ae a5e0f894b77bc4a9c</value> </integritycheck> </integrity> <filecontentinformation> <contentinformation> <class>node</class> <code>sendhandichilda652responses</code> <total>1</total> </contentinformation> <contentinformation> <class>node</class> <code>sendhandichilda652response</code> <total>13</total> </contentinformation> </filecontentinformation> </packagedlotfile> </packagedlotfiles> </tns:lotpackagevoucher> Page 12 of 13

14 Project «set van berichten» (Lot de messages [LDM])... 1 Situering... 1 Doelstellingen... 1 ONTWERp... 2 Realisatie... 3 het mechanisme van bestandenoverdracht... 3 STRUCTUUR VAN HET BERICHT «BESCHRIJVEND BERICHT / voucher»... 5 Bijlage 1: specificaties... 8 Structuur van het gegevensbestand dat «een geheel vormt»... 8 Naamafspraak met betrekking tot de beschrijvende bestanden... 8 Nieuwe naamafspraak voor de gegevensbestanden... 8 Voorbeeld van inhoud van een «beschrijvend/voucher»-bestand Page 13 of 13

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

COMMUNICATIE MET DE KSZ 1

COMMUNICATIE MET DE KSZ 1 11/08/2015 COMMUNICATIE MET DE KSZ 1 De KSZ streeft ernaar de interoperabiliteit van haar informatica met die van haar partners te waarborgen. In 2006 koos de KSZ ervoor om van een mainframe-platform (zos)

Nadere informatie

Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling Index

Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling Index Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling Index Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling... 1 Index... 1 Doel van het document...2 Scope... 2 1. Glossarium... 2 1.1. Functioneel... 2 1.2. Technisch...

Nadere informatie

Best Practice WUS. Digikoppeling 3.0. Versie 1.7. Datum 7 oktober 2013 Status Definitief

Best Practice WUS. Digikoppeling 3.0. Versie 1.7. Datum 7 oktober 2013 Status Definitief Best Practice WUS Digikoppeling 3.0 Versie 1.7 Datum 7 oktober 2013 Status Definitief Colofon Projectnaam Digikoppeling 3.0 Versienummer 1.7 Organisatie Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

TECHN 32. Beveiligde uitwisseling van gegevens. 1. Inleiding. 2. Eisen en middelen. Technische publicatie van Smals 05/2007

TECHN 32. Beveiligde uitwisseling van gegevens. 1. Inleiding. 2. Eisen en middelen. Technische publicatie van Smals 05/2007 Technische publicatie van Smals 05/2007 Beveiligde uitwisseling van gegevens 1. Inleiding Ondernemingen en administraties wisselen al jarenlang elektronische gegevens uit, hetzij door middel van fysieke

Nadere informatie

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure?

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure? 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon, niet ondernemer) bent u verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

CPA Creatiehandleiding

CPA Creatiehandleiding CPA Creatiehandleiding Versie 1.4 Datum 1 juli 2013 Colofon Projectnaam Digikoppeling Versienummer 1.4 Organisatie Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Best practice WUS. Digikoppeliing 3.0. Document versie 1.9. Datum 6 november 2014 Status Definitief

Best practice WUS. Digikoppeliing 3.0. Document versie 1.9. Datum 6 november 2014 Status Definitief Best practice WUS Digikoppeliing 3.0 Document versie 1.9 Datum 6 november 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam Digikoppeliing 3.0 Versienummer 1.9 Definitief Organisatie Servicecentrum Logius Postbus

Nadere informatie

V2 19/01/2015 datum fiche 281.25 blz 24 V3 29/01/2015 Idem

V2 19/01/2015 datum fiche 281.25 blz 24 V3 29/01/2015 Idem Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp V2 19/01/2015 datum fiche 281.25 blz 24 V3 29/01/2015 Idem INKOMSTEN 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ --------------------------- ------ VOORWOORD... 4 1. INLEIDING... 5 1.1.

Nadere informatie

Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval

Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval A044, M: Gegevensstroom van het FAO naar verschillende bestemmelingen (VSI, RKW, NIC, RJV, SIGeDIS)

Nadere informatie

CPA Creatiehandleiding

CPA Creatiehandleiding CPA Creatiehandleiding Versie 1.3 Datum 8 januari 2001 Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp. 1.0 12/12/2013 Eerste versie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp. 1.0 12/12/2013 Eerste versie Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 12/12/2013 Eerste versie INKOMSTEN 2013 INHOUDSOPGAVE BLZ --------------------------- ------ VOORWOORD... 4 1. INLEIDING... 5 1.1. DEFINITIES... 6 1.1.1. Verzending...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/101 ADVIES NR 10/21 VAN 7 SEPTEMBER 2010 BETREFFENDE DE VRAAG VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN MET BETREKKING

Nadere informatie

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, M: Gegevensstroom van de RVA naar verschillende bestemmelingen met de mededeling van de periodes van loopbaanonderbreking

Nadere informatie

STATUS. \fup\fup 1.0_NL\Disciplinen\D5\FUP-D5_Test.doc

STATUS. \fup\fup 1.0_NL\Disciplinen\D5\FUP-D5_Test.doc D5- Discipline Test Ontwikkelingsondersteuning - D5- DISCIPLINE TEST STATUS werkdocument voorgelegd ter acceptatie goedgekeurd X PUBLICATIE VAN HET DOCUMENT Starteam 1 2 \fup\fup 1.0_NL\Disciplinen\D5\FUP-D5_Test.doc

Nadere informatie

E-facturatie. Vragen & antwoorden

E-facturatie. Vragen & antwoorden E-facturatie Vragen & antwoorden Algemene vragen Heeft de elektronische factuur dezelfde juridische waarde als een elektronische factuur? Ja. De vorm van de factuur, hetzij op papier, hetzij in een elektronisch

Nadere informatie

Release Status Date Written by Edited by Approved by NL_1.00 Final 19/03/2014

Release Status Date Written by Edited by Approved by NL_1.00 Final 19/03/2014 Versie : 1.00 20 maart 2014 ISMS (Information Security Management System) Veiligheidspolicy met betrekking tot Cloud Computing Version control please always check if you are using the latest version. Doc.

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijzigingen : Sectie I.17.3 Gunningscriteria Verduidelijking Bijlage E) a) ii) Bijlage F Datum van de zitting

Nadere informatie

Project: DB2P - Pre-Load Onderwerp: Technische documentatie

Project: DB2P - Pre-Load Onderwerp: Technische documentatie Project: DB2P - Pre-Load Onderwerp: Technische documentatie 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. Situering... 3 2.1. KBO nummer... 3 2.2. Identificatienummer natuurlijke personen... 4 2.3. Slotbemerkingen... 4

Nadere informatie

Edukoppeling. Architectuur. Versie 0.93 (concept) Edustandaard. Datum: juni 2015. Versie: 0.93

Edukoppeling. Architectuur. Versie 0.93 (concept) Edustandaard. Datum: juni 2015. Versie: 0.93 Edukoppeling Architectuur Versie 0.93 (concept) Edustandaard Datum: juni 2015 Versie: 0.93 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Doel en doelgroep... 3 Leeswijzer... 4 Begrippen... 4 Historie...

Nadere informatie

(in toepassing van het KB van 5 december 2011) Commissie voor Pathologische Anatomie. Versie: 1. Datum goedkeuring: 22 januari 2014

(in toepassing van het KB van 5 december 2011) Commissie voor Pathologische Anatomie. Versie: 1. Datum goedkeuring: 22 januari 2014 Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor pathologische anatomie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit (in toepassing van het KB van 5 december

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

Handleiding. Green Leaf artikeldatabase

Handleiding. Green Leaf artikeldatabase Handleiding Green Leaf artikeldatabase Green Leaf Helpdesk versie 1. 15 oktober 2002 Nordin Ben Ahmed 1 Handleiding Artikeldatabase...3 1.1 Voor wie is deze handleiding bedoeld?...3 2 Basisfuncties van

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

Programma van Eisen. Herziening kwalificatiestructuur. Versie 1 20 juni 2014 Bianca Buts, Bas Kruiswijk. 2 14 november 2014 Bas Kruiswijk

Programma van Eisen. Herziening kwalificatiestructuur. Versie 1 20 juni 2014 Bianca Buts, Bas Kruiswijk. 2 14 november 2014 Bas Kruiswijk Programma van Eisen Herziening kwalificatiestructuur Versie 1 20 juni 2014 Bianca Buts, Bas Kruiswijk 2 14 november 2014 Bas Kruiswijk 3 8 juli 2015 Elsa van Bruggen, Henk-Jan van Ginkel Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beschrijven van digitaal archief

Beschrijven van digitaal archief Beschrijven van digitaal archief Filip Boudrez Expertisecentrum DAVID vzw Antwerpen, 2007 0. INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Metadata... 1 3. Beschrijven vanaf de creatie... 3 3.1 Bij implementatie van informatiesystemen...

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

Eerstelijnskluis voor Vlaanderen Syntheserapport marktconsultatie

Eerstelijnskluis voor Vlaanderen Syntheserapport marktconsultatie Eerstelijnskluis voor Vlaanderen Syntheserapport marktconsultatie 1 / 8 Inhoudsopgave 1. Context... 3 2. Synthese van de antwoorden... 3 2.1. Functionele bouwstenen... 3 2.2. Technische bouwstenen... 4

Nadere informatie