SOLADIN 700 WEB / 1000 WEB / 1500 WEB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOLADIN 700 WEB / 1000 WEB / 1500 WEB"

Transcriptie

1 SOLADIN 700 WEB / 1000 WEB / 1500 WEB Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P25 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG P49 FR MANUEL UTILISATEURS ET D INSTALLATION P73 ES MANUAL DEL USUARIO Y DE INSTALACIÓN P97 IT MANUALE DI USO E MANUTENZIONE P121 compatible /00

2 25 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding

3 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding Power LEDs (paragraaf 6.4) 2. Koelventilator 3. WIFI LED (paragraaf 6.4) 4. Status LED (paragraaf 6.4) 5. Aansluitcompartiment (Chapter 5) 6. WIFknop (paragraaf 6.4) 7. WIFI antene 8. DC pluingang (Chapter 5) 9. DC minus ingang (hoofdstuk 5) 10. Aardschroef (hoofdstuk 5) 11. Koeluitgang

4 27 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE INFORMATIE ProductOMSCHRIJVING GEBRUIK VAN DEZE HANDLEIDING geldigheid VAN DEZE HANDLEIDING garantievoorwaarden AANSPRAKELIJKHEID WIJZIGINGEN AAN DE Soladin SERIENUMMERSTICKER 28 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN WaAARSCHUWINGEN EN SYMBOLEN GEBRUIK VOLGENS BESTEMMING installatie, ONDERHOUD EN REPARATIE WaARSCHUWINGEN VOOR BIJZONDERE GEVAREN 29 3 HOE HET WERKT WERKINGSPRINCIPE VAN DE Soladin NETGEKOPPELDE OMVORMER GEÏSOLEERDE OMVORMER GRID INTERFACE COMMUNICATIE 30 4 VOORDAT U begint UITPAKKEN BENODIGDHEDEN VOOR INSTALLATIE INSTALLATIE-OMGEVING ALGEMENE INSTALLLATIE- EN VEILIGHEIDSVOORZORGEN LANDAANPASSING aansluitcompartiment Specificaties van de PV installatie bliksembeveiliging WI-FI ROUTER 32 5 INSTALLATIe Installatie stap voor stap INSTALLATIe-OPTIeS 33 6 inbedrijfstelling SET UP via Wi-fi instelling landcode REGISTreer voor INTELLIWEB uitbedrijfname LED TABel Handmatige registratie voor INTELLIWEB 36 7 geavanceeerde instellingen toegang tot installateur-instellingen landinstellingenmenu OPTIeMENU 37 8 TROUBLE SHOOTING 38 9 Technische gegevens Technische specificaties afmetingen SOLADIN WEB bestelinformatie CERTIFICATEn eg verklaring van overeenstemming 41

5 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding 28 1 ALGEMENE INFORMATIE 1.1 PRODUCTOMSCHRIJVING De Soladin 700 Web, 1000 Web en 1500 Web, verder aangeduid als Soladin, is een netgekoppelde omvormer, geschikt voor de levering van zonne-energie, opgewekt door photovoltaïsche panelen (PV-panelen), direct aan het openbare elektriciteitsnet De Soladin is niet bedoeld voor autonome toepassingen en is dus uitsluitend bestemd om te worden aangesloten op een elektriciteitsnet. 1.2 GEBRUIK VAN DEZE HANDLEIDING Copyright 2013 Mastervolt. Alle rechten voorbehouden. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Mastervolt is verboden. Deze handleiding dient als richtlijn om de Soladin op een veilige en doelmatige wijze te installeren en te gebruiken: Voor de installateur geeft deze handleiding aanwijzingen voor het plaatsen, bedienen en in bedrijf stellen. Voor de gebruiker geeft deze handleiding aanwijzingen voor bedienen, onderhouden en het zelf oplossen van eventuele kleine storingen. Iedereen die aan of met het apparaat werkt, installateur en gebruiker moet van de inhoud van deze handleiding op de hoogte zijn en de instructies daarin nauwgezet opvolgen. Bewaar de handleiding op een goed toegankelijke plaats in de nabijheid van de Soladin. 1.3 GELDIGHEID VAN DEZE HANDLEIDING Deze handleiding geldt voor de volgende modellen: Artikelnummer Model Soladin 700 Web Soladin 1000 Web Soladin 1500 Web Alle in deze handleiding beschreven voorschriften, voorzieningen en instructies gelden uitsluitend voor de door Mastervolt geleverde standaard uitvoeringen van de Soladin (zie paragraaf 3.2). 1.4 GARANTIEVOORWAARDEN Mastervolt geeft een productgarantie van 5 jaar na aankoop, mits tijdens installatie en gebruik van de Soladin de in deze handleiding gegeven instructies en/of waarschuwingen zijn opgevolgd. Dit houdt onder meer in dat de installatie door een gekwalificeerde installateur is uitgevoerd, dat installatie en onderhoud volgens deze handleiding en in de juiste werkvolgorde zijn uitgevoerd en dat aan de Soladin geen wijzigingen of reparaties zijn uitgevoerd anders dan door Mastervolt. De garantie beperkt zich tot de kosten van reparatie of vervanging van het product door een Mastervolt. Kosten voor uitwisseling en transport van het defecte apparaat vallen niet onder deze garantie. Voor een beroep op garantie kunt u zich rechtstreeks wenden tot uw leverancier onder vermelding van de klacht, de gehanteerde werkwijze, aankoopdatum, type en serienummer. 1.5 AANSPRAKELIJKHEID Mastervolt houdt zich niet aansprakelijk voor: gevolgschade ontstaan door het gebruik van de Soladin; eventuele fouten in bijbehorende handleiding(en) en de gevolgen daarvan. 1.6 WIJZIGINGEN AAN DE Soladin Wijzigingen Soladin Web inverter zijn niet toegestaan. Wijzigingen aan de Soladin Web software/ firmware, behalve de instellingen die beschikbaar zijn voor de gebruiker of installateur, zijn niet toegestaan. 1.7 SERIENUMMERSTICKER Afbeelding 1-1 Soladin 1500 WEB P/N: Type: Soladin 1500 WEB Input: Vdc, MPP Vdc, 12A Output: 230Vac, 50Hz, 7.6A, 1500W, Cos phi 0.99 S/N: C608A0678 SSID: mastervolt-soladin-0678 Registration key: 1AF4 IEC , VDE , G83-1 VDE AR-N 4105, CEI 0-21, RD1663 Made in The Netherlands IP21 De serienummersticker bevindt zich aan de linkerkant van de Soladin, zie afbeelding 1-1. De scancode heeft voor u geen nut. 70x50 mm LET OP! verwijder nooit de serienummersticker!

6 29 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN 2.1 WAARSCHUWINGEN EN SYMBOLEN Veiligheidsinstructies en waarschuwingen worden in deze handleiding gemarkeerd door de onderstaande pictogrammen: Procedures en omstandigheden die extra aandacht verdienen LET OP! Bijzondere gegevens, respectievelijk geboden en verboden ten aanzien van schadepreventie. WAARSCHUWING Een waarschuwing duidt op eventueel letsel voor de gebruiker of omvangrijke materiële schade aan de Soladin indien de gebruiker de procedures niet (zorgvuldig) uitvoert. 2.2 GEBRUIK VOLGENS BESTEMMING De Soladin is gebouwd conform de geldende veiligheidstechnische richtlijnen. Gebruik de Soladin uitsluitend in installaties die aan de hieronder vermelde eisen voldoen: de elektrische installatie moet voldoen aan de geldende normen en voorschriften, correct zijn uitgevoerd en in goede staat verkeren; conform de technische specificaties. WAARSCHUWING Gebruik de Soladin nooit op locaties met gasof stofontploffingsgevaar of in de nabijheid van ontvlambare brandbare stoffen! 2.3 INSTALLATIE, ONDERHOUD EN REPARATIE WAARSCHUWING Er bestaan gevaarlijke spanningen binnenin de Soladin. Laat daarom installatie, onderhoud en reparatie alleen door een gekwalificeerd elektromonteur uitvoeren. Aansluitingen en veiligheidsmaatregelen moeten worden uitgevoerd volgens de lokaal van toepassing zijnde regelgeving. Volg de aanwijzingen in deze handleiding bij uitbedrijfname en demontage. Gebruik alleen originele Mastervoltonderdelen als er reparaties of vervangingen nodig zijn. Zorg er voor dat er twee personen aanwezig zijn bij werk aan de installatie, tenminste totdat de installatie spanningsvrij gemaakt is en gecontroleerd met een geschikt meetinstrument. 2.5 WAARSCHUWINGEN VOOR BIJZONDERE GEVAREN Er zijn twee primaire energiebronnen aanwezig: zonnepanelen (DC) lichtnet (AC). Schakel beide bronnen uit voordat u aan de installatie gaat werken. Vergrendel de schakelaar tegen onbedoeld inschakelen. Controleer met een geschikt meetinstrument of de DC en AC aansluitingen spanningsvrij zijn. De spanningen aan de net- en solarzijde van de Soladin zijn niet aanraakveilig. Gebruik van de Soladin anders dan onder paragraaf 2.2 genoemd geldt niet als conform de bestemming. In deze gevallen accepteert Mastervolt geen enkele aansprakelijkheid voor elke schade of letsel als gevolg van al dan niet goed functioneren van de omvormer.

7 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding 30 3 HOE HET WERKT De Soladin Web is een netgekoppelde photovoltaïsche vermogensomvormer. Hij vormt het hoge spanning DC vermogen dat van de photovoltaïsche (PV) panelen komt, om naar AC vermogen. Dit AC vermogen wordt teruggeleverd aan het lichtnet, zie afbeelding 3-1. Afbeelding 3-1: Schematisch voorbeeld van de Soladin in een PVinstallatie 3.1 Werkingsprincipe van de Soladin PhotoVoltaïc (PV) modules zetten licht om in DC vermogen. Om kabelverliezen te verlagen, worden PV modules in serie geschakeld: een zogeten string. De string moet zijn aangesloten op de solaringang van de omvormer. Hij wordt gebruikt bij zijn optimale spanning voor een zo groot mogelijke opbrengst (Maximum Power Point tracking). Meerdere strings van gelijke lengte die parallel zijn geschakeld, vormen een vlak van PV modules, een zogeheten Array. 3.2 NETGEKOPPELDE OMVORMER Zie afbeelding 3-1. De hoofdtaak van de Soladin Web is om het hoge spanning DC vermogen dat van de PV-panelen komt, om te zetten naar AC vermogen en terug te leveren aan het lichtnet. 3.3 Geïsoleerde omvormer De Soladin Web is een geïsoleerder omvormer. Deze omvormer heeft een hoogfrequent (HF) transformator die de DC-zijde (solar) en AC-zijde (lichnet) gavlanisch isoleert. De soladin heeft isolatieweerstandsdetectie: hij monitort de isolatieweerstand van het PV array. 3.4 GRID INTERFACE De PV gelijkspanning aan de ingang wordt omgevormd naar een wisselspanning aan de uitgang: 230V AC. Zie de specificaties voor het ingangsspannings-bereik. Instelling van de landkeuze is een voorwaarde om de Soladin te kunnen gebruiken. De Soladin heeft eilandbeveiliging naar de nationale wetgeving. Hij werkt niet stand-alone (onafhankelijk van het lichtnet). De netaansluiting heeft meerdere beveiligingen. Uitgangsrelais om de omvormer van het lichtnet los te koppelen. DC injectie: Monitort DC stroominjectie in het net. Redundante netspannings en -frequentiemonitoring Eilandbeveiliging: detectie van lichtnetuitval 3.5 Communicatie U configureert de Soladin Web met uw Wi-Fi display. Als u kiest voor online monitoren, communiceert de Soladin Web ook via Wi-Fi met uw internet-router.

8 31 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding 4 VOORDAT U begint 4.1 UITPAKKEN Naast de soladin omvat de levering: Een montagebeugel om de Soladin aan de muur te bevestigen De Quick Install Guide AC aansluitmodule. Controleer na het uitpakken de inhoud op mogelijke schade. Gebruik het produkt niet als het is beschadigd. Neem bij twijfel contact op met uw leverancier. 4.2 BENODIGDHEDEN VOOR DE INSTALLATIE Dit heeft u nodig voor de installatie van de Soladin: De Soladin + montagebeugel (meegeleverd) 4 schroeven max. 4,5 mm (met pluggen) om de Soladin tegen een wand te monteren. Gebruik schroeven die het gewicht van de Soladin kunnen dragen. Wi-Fi access point router met wachtwoord Wi-Fi display (smart phone, tablet of notebook) Platte 1x3,5 mm schroevendraaier om de AC connector te openen. AC-kabel of PVC pijp die in de trekontlasting past. 4.3 INSTALLATIE-OMGEVINGT Omgevingstemperatuur: C; (boven 45 C treedt vermogensbegrenzing op) Binnen 30 cm rondom de Soladin mogen zich geen voorwerpen bevinden (afbeeelding 3). Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de hete lucht zich verzamelt. Als er meerdere Soladin naast elkaar worden gemonteerd, houd dan tenminste 50 cm onderlinge afstand tussen de inverters. Als dit niet mogelijk is, moeten passende maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat de ene inverter de andere opwarmt. Bij installatie in of nabij een woning moet rekening worden gehouden met een geringe geluidsproductie tijdens de werking van het apparaat. De Soladin dient verticaal te worden gemonteerd op een stevige wand. Afbeelding 4-2: Monteer de Soladin tegen een stevige wand. Een lichtgewicht wand kan leiden tot resonantie en wordt afgeraden. Afbeelding 4-3Stel de Soladin niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Stel de Soladin niet bloot aan overmatig stof. Stel de Soladin niet bloot aan een aggressieve omgeving, bijvoorbeeld lucht met hoge concentraties ammonia of zout. Als u de Soladins boven of naast elkaar monteert, moet u een onderlinge afstand van tenminste 50 cm aanhouden. Hiermee voorkomt u dat de ene inverter de andere opwarmt Afbeelding 4-1: De Soladin mag alleen binnen worden gemonteerd 3 Afbeelding 4-4: Bewaar tenminste 30 cm ruimte rondom de Soladin

9 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding 32 A KOPER = mm 2 D ISOLATIE = 2-6 mm D PVC = 16 mm Afbeelding 4-6: Kabelmaten in AC connector Lengte Soladin model 700 Web 1000 Web 1500 Web <10m m m Tabel 4-1: Aanbevolen AC kabeldoorsnedes in mm SpecificaTIes van de PV installatie Afbeelding 4-5: Bewaar 50 cm ruimte tussen twee Soladins 4.4 Algemene installatie- en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen WAARSCHUWING Zorg dat gedurende de gehele installatie alle bedrading spanningsloos is. LET OP! Kortsluiting of verwisseling van de polariteit kan Soladin, bekabeling en contactmateriaal beschadigen Volg de installatie-instructies op in de aangegeven volgorde. 4.5 Landaanpassing Europese landen hebben verschillende regels voor de lichtnetaansluiting van zonne-omvormers. Daarom moet de Soladin bij de eerste ingebruikname worden geconfigureerd. 4.6 Aaansluitcompartment De Soladin heeft een AC aansluitcompartiment met een trekontlasting voor een pvc buis en AC kabels met verschillende diameters. Voor de kleinere kabeldiameters moet u de trekontlasting omkeren. Het AC aansluitblok is geschikt voor draaddiameters tot 4 mm2. De AC kabels moeten door de warteldelen worden geleid en dan worden aangesloten volgens afbeelding 4-6. Sluit nooit spanningen aan op de inverter die hoger zijn dan gespecificeerd, omdat dit permanente schade aan de omvormer veroorzaakt. De omvormer beperkt automatisch de ingangsstroom en het ingangsvermogen aan de gespecificeerde waarden. Overtollig vermogen wordt niet omgezet. Het is verplicht om Amphenol Helios H4 connectors te gebruiken! De tabel hieronder toont de aanbevolen doorsnede van de DC kabel, afhankelijk van de kabellengte. Lengte Doorsnede <10m 2.5 mm m 4 mm m 6 mm2 Table 4-2: Aanbevolen DC kabelmaten 4.8 Bliksembeveiliging In een zonneinstallatie moeten maatregelen worden genomen om schade door blikseminslag te voorkomen. De Soladin omvormer heeft een Klasse III (micro) beveiliging. 4.9 Wi-Fi router Denk er aan dat u een Wi-Fi compatible router nodig heeft om IntelliWeb te kunnen gebruiken.

10 33 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding 5 INSTALLATIE 5.1 INSTALLATIE STAP VOOR STAP LET OP!Lees voor de installatie hoofdstukken 2 en 3. 4 Verbind de AC kabels met het AC aansluitblok. Afbeelding 5-4 toont het PE / N / L blok. Draai de trekontlasting vast. Zorg dat de kabel goed vast zit. PE N L 1 Klik de AC aansluitmodule op de Soladin en markeer m.b.v. de beugel de positie van de boorgaten. Click! Afbeelding 5-4: Sluit de AC-kabels aan Afbeelding Sluit het AC aansluitcompartiment door de kap op zijn plaats te klikken, zie afbeelding Monteer de beugel tegen de wand. Click Afbeelding Plaats de Soladin over de beugel en duw hem naar beneden tot hij wordt vastgehouden door de beugel. Afbeelding 5-5: Sluit de AC aansluitmodule 6 Als er een extra PE- of potentiaalvereffeningsaansluiting nodig is in uw land, is required in your country, kunt u de aardschroef gebruiken. Zie overzicht punt Schakel AC in 8 Sluit de DC kabels aan en, indien toegepast, de DCschakelaar. Als er zonlicht beschikbaar is, zal de Soladin automatisch inschakelen maar hij start nog niet met omvormen. De Soladin is nu klaar voor de ingebruikname. Dit gebeurt door DC aan te sluiten en de inverter in te stellen. Afbeelding 5-3 De Soladin begint pas met omzetten van energie als u de instelling heeft afgerond! Zie hoofdstuk 6.

11 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding INSTALLATIE-OPTIES Deze paragraaf beschrijft installatiemogelijkheden om te voldoen aan lokale regelgeving of voor persoonlijke voorkeuren Functionele aarding Tijdens normaal gebruik zal de Soladin Web de DC spanning op zijn connectoren rond de PE potentiaal balanceren. Dit betekent dat de DC minpool werkt op een negatieve potentiaal ten opzichte van PE en vice vers voor de DC pluspool. Bepaalde PV modules kunnen niet tegen deze gebalanceerde werking en degraderen sneller als het array floating blijft. In dit geval moet één van de DC polen worden geaard. Dit wordt Functionele Aarding genoemd. De isolatiedetectie moet dan worden uitgeschakeld om onnodige alarmen te voorkomen. Zie voor meer informatie Gebruik van een aardlekschakelaar Als locale regels een aardlekschakelaar voorschrijven volgens IEC : (en locale afgeleide normen), is de Soladin een PV voeding met tenminste een enkele scheiding tussen de AC- en DC-kant Externe DC schakelaar De Soladin kan optioneel worden uitgerust met een externe DC-schakelaar om de PV-modules van de omvormer los te koppelen, zoals vereist kan zijn in gebouwen volgens de internationale standaard IEC Deze schakelaar is verkrijgbaar bij Mastervolt Aansluiting aan een 230V 3_fasen lichtnet Als het lichtnet in drie-fasen deltaconfiguratie staat, moet de Soladin worden verbonden tussen twee fasen.

12 35 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding 6 INBEDRIJFSTELLING set up via Wi-Fi 6.1 Instelling landcode Bij het eerste gebruik moet u de landcode instellen. Alleen met de landcode ingesteld begint de Soladin om te vormen. Om de Soladin te configureren, hebt u een Wi-Fi display nodig zoals een notebook, tablet of Wi-Fi telefoon. Volg de stappen. Aangezien de Soladin uitschakelt in het donker, kunnen instellingen alleen bij daglicht worden uitgevoerd. Aangezien het land nog niet is ingesteld, zendt de Soladin automatisch een draadloos netwerk als toegangspunt uit. Na 30 minuten zal dit netwerk automatisch worden uitgeschakeld. 5 Kies of u uw omvormer wilt instellen voor internet Afbeelding 6-3: Instellen van de internetverbinding 1 Controleer of de Wi-Fi led 1x knippert om aan te geven dat hij zijn netwerk uitzendt. Gebruik anders de WLAN knop tot de Wi-Fi LED langzaam knippert. 2 Maak door middel van notebook, tablet of telefoon contact met een draadloos network dat heet: mastervoltsoladin-xxxx ( komt overeen met de laatste vier cijfers van het serienummer) Afbeelding 6-4: Internet mode Afbeelding 6-1: Soladin als Access point mode 3 Bij verbinding: open uw webbroser en typ in de adresbalk De interne pagina van de Soladin verschijnt dan, zie afbeelding Selecteer het land van installmet uw Wi-Fi display in verbinding met de Soladin, zie afbeelding 6-2.Na de eerste ingebruikname wordt deze mogelijkheid vergrendeld. Na het afronden van de setup, zal de Soladin beginnen met het omvormen van energie. 6.2 RegiSTreer voor IntelliWeb Om voor Intelliweb te registreren, bezoekt u com en zoekt naar IntelliWeb Standaard verbinding met het Wi-Fi netwerk Maak verbinding met de internet router door de netwerk- SSID te selecteren en de netwerksleutel in te voeren. De term SSID verwijst naar de naam die wordt gebruikt om de specificieke internet-router aan te duiden. Netwerk sleutel verwijst naar wachtwoord of -zin om ongewenste toegang tot de communicatie te voorkomen. Volg de instructies op uw Wi-Fi display. Kies Opslaan en verbinden om de setup af te ronden en de omvormer met het internet te verbinden. De Soladin Web verbreekt dan automatisch de Access Point mode, maakt vervolgens contact met de internet router en stuurt u automatisch naar IntelliWeb. Kies Opslaan als er nog geavanceerde instellingen moeten worden gedaan voordat u de setup afrondt. Afbeelding 6-2: Landinstelling op de interne pagina van de Soladin

13 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding WPS verbinding met het Wi-Fi netwerk Zorg dat uw internet router WPS ondersteunt voordat u deze optie kiest. Met WPS hoeft u alleen maar de knop in te drukken in plaats van de netwerksleutel in te voeren. Afbeelding 6- Zorg dat uw internet router WPS ondersteunt Verbind de Soladin niet met internet. Selecteer deze optie als er geen internet beschikbaar is. Kies verbreek verbinding om jet scherm om de setup af te sluiten. Later kan een verbinding met internet worden gemaakt door de setup-procedure opnieuw te starten. 6.3 Uitbedrijfname Als het nodig is om de Soladin uit bedrijf te nemen, volg dan deze stappen: 1. Ontkoppel de netspanning door de AC schakelaar in de meterkast om te zetten. 2. Ontkoppel de Amphenol connectoren van de Soladin. 3. Ontkoppel de AC-kabel van de Soladin. Nu kan de Soladin veilig worden gedemonteerd. 6.4 LED tabel De Soladin heeft een WLAN (Wi-Fi) knop, zie Overzicht punt 6. Deze knop geeft toegang tot drie opeenvolgende Wi-Fi modes in deze volgorde: 1. Uit (geen Wi-Fi netwerk) 2. Soladin als Access Point (SAP mode), voor verbinding tussen de inverter en het Wi-Fi diplay. 3. Internet mode ( voor verbinding met IntelliwWeb via de internet router). Deze modes kunnen worden gecontroleerd met de Wi-Fi LED aanduiding (tweede kolom). LED Aanduiding van de LED Betekenis Wi-Fi mode (toggle knop) Status LED Aan Netfout knippert 6 x Hardwarefout knippert 5 x PV spanning te hoog knippert 4 x Temperatuur te hoog knippert 3 x Geen land gekozen knippert 2 x Isolatiefout knippert 1 x PVspanning laag Power LED Knippert langzaam Start op Fading (langzaam=laag < > < > vermogen, snel=hoog) <> <> Normaal bedrijf Wi-Fi LED Aan Verbonden met IntelliWeb Internet mode (IM) knippert 4 x Verbinden met IntelliWeb Internet mode (IM) knippert 3 x Krijgt IP addres van wireless router Internet mode (IM) knippert 2 x Verbindt met router voor IntelliWeb Internet mode (IM) knippert 1 x Inverter setup Access point (SAP) Uit Draadloos netwerk uit Off Status + Power Knippert snel Software update bezig Status + Power + Wi-Fi Off Onvoldoende zonnestraling Table 6-1: Wi-Fi knop en LED aanduidingen 6.5 Handmatige registratie voor IntelliWeb Als u IntelliWeb later wilt registreren, moet u het Soladin netwerk handmatig starten. Volg de stappen in paragraaf 6.1 om de Soladin voor uw Wi-Fi display te configureren en te registeren voor IntelliWeb.

14 37 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding 7 Geavanceerde instellingen De Soladin Web heeft een scala aan instellingen voor de lichtnetaansluiting voor eenvoudige aanpassing aan landspecifieke netcodes. Waar nodig, kan de Soladin bijdragen aan statische netondersteuning. Bij de landkeuze tijdens de eerste setup worden alle landspecifieke instellingen automatisch gedaan. Desondanks kunnen aanpassingen op deze standaard instellingen nodig zijn. Deze aanpassingen kunnen alleen worden gedaan door de installateur. De volgende parameters kunnen worden ingesteld: - Landkeuze - Spannings- en frequentie-grenzen, Isolatiedetectie en eilandbeveiliging - Maximaal omvormervermogen (reductie tot 70% van de arraycapaciteit volgens EEG2012) 7.3 Optiemenu In het optiemenu kan de schaduwtracker worden ingeschakeld en het maximale vermogen van de omvormer ingesteld. De Soladin heeft een schaduw-mpp tracker. Deze optimaliseert de opbrengst wanneer het array deels in de schaduw komt. De schaduw-mpp tracker staat standaard uit om onnodige verliezen te voorkomen. Vermogensbegrenzing van de omvormer is soms wetsmatig verplicht, tot bijvoorbeeld 70% van de arraycapaciteit volgens EEG2012 in Duitsland. Vink het vakje aan om deze functie aan te zetten en vul het maximale AC uitgangsvermogen van de omvormer in. 7.1 Toegang tot installateur-instellingen Verbind uw Wi-Fi display met de Soladin in access point mode volgens tabel Klik op Gavanceerde instellingen in het scherm linksonder en voer uw persoonlijke installateurs wachtwoord in. Een installateurs wachtwoord moet worden aangevraagd bij Mastervolt Technical Support. - Als het wachtwoord correct is, verschijnt het landinstellingmenu. 7.2 Landinstellingen menu Met het menu voor landinstelling kunt u indien nodig het land wijzigen. Kies het correcte land en druk op Update. Aanpassen van het land tijdens bedrijf aan het net kan leiden tot ontkoppeling en koppeling van het net. Landinstelling Custom kopieert de huidige instellingen naar Custom en maakt het mogelijk om, afhankelijk van het gekozen land, instellingen te wijzigen. Isolatiedetectie kan worden uitgeschakeld als functionele aarding wordt toegepast in de installatie.

15 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding 38 8 TROUBLE SHOOTING LED Aanduiding van de LED Betekenis Wat te doen Aan continu Netfout Controleer AC aansluiting en - schakelaar knippert 6 x Hardwarefout Neem contact op met uw Mastervolt-levernancier knippert 5 x PV spanning te hoog controleer de PV stringlengte knippert 4 x Temperatuur te hoog Controleer de ventilator en vrije ventilatie knippert 3 x Geen land gekozen Kies het land op de configuratiepagina knippert 2 x PV isolatie aardfout Zorg voor PV isolatie knippert 1 x PV spanning laag In normaal daglicht: controleer dat geen schaduw de zonne-instraling van uw array verstoren. Wi-Fi LED blijft knipperen 4 x De Soladin is verbonden met uw huisnetwerk, maar kan geen contact maken met één van onze servers. Controleer uw internetverbinding. Zet uw router uit en aan. Controleer ow u mastervolt.com/ kunt bereiken. Als u andere sites kunt bereiken maar niet IntelliWeb, kan onze service tijdelijk onderbroken zijn. blijft knipperen 3 x De Soladin kan geen IP address verkrijgen dat hij nodig heeft om toegang te krijgen tot uw lokale netwerk. Controleer of uw router is geconfigureerd als een DHCP server, controleer zonodig uw router settings. Ook kan er een probleem zijn binnen de router, koppel dan de voeding even los van de router. blijft knipperen 2 x De Soladin kan geen verbinding maken met het Wi-Fi netwerk Is de router ingeplugd en staat hij aan? Controleer de kabels en plug ze zonodig in. Is het wachtwoord correct? Gebruikt de Soladin setup om het wachtwoord te controleren en zonodig te controleren. Is de signaalsterkte OK? Ga naar de Soladin en controleer daar of u uw netwerk kunt bereiken met een smartphone of laptop. blijft knipperen 1x Verbindt met Wi-Fi display. Als de Wi-Fi LED blijft knipperen, kon er tot nu toe nog geen Wi-Fi verbinding worden gemaakt. Controleer de voeding van uw Wi-Fi display en of de antenne op zijn plaats zit. Er is een Wi-Fi verbinding met de router maar er is geen contact met internet. Vanwege een nieuwe router of om andere redenen wilt u de Wi-Fi instellingen aanpassen. U kunt het netwerk van de internet router niet in de lijst vinden Er is geen Wi-Fi verbinding tussen de Soladin en uw smartphone. Uw internet server of de kabelverbinding werkt niet (goed). De router kan te ver van de Soladin staan of defect zijn. Controleer uw server en internetkabels Zier paragraaf 6.1 voor instructies. Controleer de plaats en de werking van uw router. Controleer de werking en het wachtwoord van uw telefoon.

16 39 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding 9 TECHNISCHE GEGEVENS 9.1TECHNISCHE SPECIFICATIES Soladin 700 Web Soladin 1000 Web Sol1500Web ALGEMEEN Bestelnummer Bedrijfstemperatuur Omgevingstemperatuur -20 C tot 60 C (Vol vermogen tot aan 45 C omgeving) Behuizing Aluminium huis, plastic front Beschermingsgraad IP21 voor gebruik binnenshuis Relatieve vochtigheid <90% niet-condenserend Veiligheidsklasse Klasse I Omvormertecnnologie HF transformator Koeling Intellicool Massa 6 kg 7 kg 8 kg Afmetingen, hxwxd tbd 478x241x128 mm 478x241x28 mm SOLAR INPUT (DC) PV power range Wp Wp Wp Start up power <5 W <5 W <5 W Operating voltage V V MPPT voltage range V V V Nominal voltage 140 V 205 V 220 V Absolute maximum voltage 200 V 290 V 375 V Number of inputs 1 MPP Tracker / 1 set of DC connectors Maximum input current 9 A 9 A 12 A DC protection Surge arresters class III according to IEC NETUITGANG (AC) Spanning 230 Vac enkelfase +15% / -20% Nominaal vermogen 700 W 1000 W 1500 W Maximaal vermogen 735 W 1050 W 1575 W Max stroomsterkte 3.6 A 5.1 A 7.6 A Frequentie 50 / 60 Hz Nominale vermogensfactor > 0.99 Standby energieverbruik < 0.5 W EU rendement 94.2 % 94.4 % 94.6 % Maximum rendement 95.1 % 95.3 % 95.4 % AC connector mm2 schroefblok REGULATIONS & DIRECTIVES CE conformiteit Ja Approved for use in UK, NL, DE, FR, ES, IT, BE, DK, GR, AT, IE, BG, CZ National grid requirements VDE ; VDE-AR-N4105; CEI-021; RD1699; G83/1; C10/11 COMMUNICATIE & MONITORING Indicatoren Status LED, Power LEDs en Wi-Fi LED Monitoring Monitoring portal (inclusief toegang) Communicatie Wi-Fi

17 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding Afmetingen Soladin Web Afbeelding 9-1 Afmetingen van de Soladin 1000 Web en 1500 Web 9.3 Bestelinformatie Bestelnummer Omschrijving Soladin 700 Web Soladin 1000 Web Soladin 1500 Web

18 41 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding 10 EG CERTIFICATEN 10.1 eg verklaring van overeenstemming We, Manufacturer Mastervolt International B.V. Address Snijdersbergweg AN Amsterdam The Netherlands Declare under our sole responsibility that the product: Article number Product name Soladin 700 Web Soladin 1000 Web Soladin 1500 Web is in conformity with the provisions of the applicable directives: 2004/108/EC EN : A1: A2:2009 EN :2008 EN :2007 EN : A1: /95/EC EN : A11: A1:2010 1) 2) EN :2010 EN : /5/EC EN V1.8.1: ) 2) EN V2.1.1: ) 2) EN V1.7.1: ) 2) EN 50371: ) 2) 2011/65/EU NOTE 1: Notified body involved: 0681 NOTE 2: Wireless module only Amsterdam, MASTERVOLT INTERNATIONAL B.V. Ing. D.R. Bassie Product Manager Solar

19 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding 42

20 43 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding

SOLADIN 2200 WEB / 3000 WEB NETGEKOPPELDE OMVORMER VOOR ZONNE-ENERGIE

SOLADIN 2200 WEB / 3000 WEB NETGEKOPPELDE OMVORMER VOOR ZONNE-ENERGIE SOLADIN 2200 WEB / 3000 WEB NETGEKOPPELDE OMVORMER VOOR ZONNE-ENERGIE EN USER S AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P29 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG P57 FR

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR D A C * B * Afbeelding van de AYCT-102 (niet inbegrepen) A: Zoekmodus-knop B: Aansluiting wandschakelaar C: Aansluiting verlichting D: Indicator

Nadere informatie

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product.

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product. Deze handleiding beschrijft het installatieproces van het ICU Compact oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Lees voordat u het oplaadpunt gaat installeren deze handleiding aandachtig door. ICU Charging

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3-fasige aansluiting met zonnepanelen Versie 1.0.1

Installatiehandleiding 3-fasige aansluiting met zonnepanelen Versie 1.0.1 Installatiehandleiding 3-fasige aansluiting met zonnepanelen Versie 1.0.1 July 2014 (Dutch), version 1.0 2013-2014 smappee NV. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Nadere informatie

Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D

Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D Instructies Wi-Fi instellen Samil 3400-6000TL-D Uw omvormer van Samil Power is uitgerust met een Wi-Fi module, waarmee u uw omvormer op afstand uit kunt lezen. Samil power biedt het programma V-IPlant

Nadere informatie

OmnikSol WIFI Kit Gebruikershandleiding. Omnik New Energy Co., Ltd. Gebruikershandleiding v 2.0 Nederlands

OmnikSol WIFI Kit Gebruikershandleiding. Omnik New Energy Co., Ltd. Gebruikershandleiding v 2.0 Nederlands OmnikSol WIFI Kit Gebruikershandleiding Omnik New Energy Co., Ltd. Gebruikershandleiding v 2.0 Nederlands Overzicht WiFi Kit De OmnikSol WIFI kit is ontwikkeld door Omnik als externe datacollector om daarmee

Nadere informatie

Soladin Web Omvormers

Soladin Web Omvormers Soladin Web Omvormers 09 september 2015 Michiel Klees Sales manager Solar Mastervolt mklees@mastervolt.com 1 Wie is Mastervolt? Sinds 1991: wereldwijde reputatie op gebied van stroomopwekking, -distributie

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps 802.11n niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht

Nadere informatie

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product.

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product. Deze handleiding beschrijft het installatieproces van het ICU EVe oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Lees voordat u het oplaadpunt gaat installeren deze handleiding aandachtig door. ICU Charging Equipment

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Installatie-instructies

Installatie-instructies Installatie-instructies NB Het in deze instructies getoonde productmodel is TL-MR3040, bij wijze van voorbeeld. Voor meer informatie over de installatie raadpleegt u de Engelse installatie-instructies

Nadere informatie

FLEXIOS TOEGANGSCONTROLE TC-KS1115 KS1115.080714. t 088 500 2800 f 088 500 2899 75 MODELLEN KS1115. SPECIFICATIES KS1115 Behuizing. Beschermingsklasse

FLEXIOS TOEGANGSCONTROLE TC-KS1115 KS1115.080714. t 088 500 2800 f 088 500 2899 75 MODELLEN KS1115. SPECIFICATIES KS1115 Behuizing. Beschermingsklasse MODELLEN KS1115 SPECIFICATIES KS1115 Behuizing ABS Gewicht 60 gram Beschermingsklasse IP20 Frequentie 13,56 MHz RF zendkracht 100µW Voltage PoE IEEE802.3af (44-54V DC) Verbruik

Nadere informatie

Maximale opbrengst functioneel design

Maximale opbrengst functioneel design SunMaster CS Maximale opbrengst functioneel design Zeer hoge opbrengst Functioneel design Trafoloze technologie Snelle, eenvoudige montage SunMaster CS series: Central String omvormer voor iedere installatie

Nadere informatie

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 HANDLEIDING Scheidingstransformatoren Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 Victron Energy B.V. The Netherlands General phone: +31 (0)36 535 97 00 Customer support desk:

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

LCD Battery Control. Gebruiksaanwijzing voor LCD accu tester serie. LCD accu controle voor alle uitvoeringen van 12V en 24V zuur-loodaccu s

LCD Battery Control. Gebruiksaanwijzing voor LCD accu tester serie. LCD accu controle voor alle uitvoeringen van 12V en 24V zuur-loodaccu s LCD Battery Control Gebruiksaanwijzing voor LCD accu tester serie LCD accu controle voor alle uitvoeringen van 12V en 24V zuur-loodaccu s Eén product, drie aansluitoptie s Omschakelbaar Achtergrondverlichting

Nadere informatie

N300 Wi-Fi-router (N300R)

N300 Wi-Fi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N300 Wi-Fi-router (N300R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

Nederlandse versie. Installatie Windows XP en Vista. LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Installatie Windows XP en Vista. LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps Stel de Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker Gebruikershandleiding Wi-Fi Versterker De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD Introductie van de Wi-Fi versterker... 5 Inhoud van de verpakking... 5 Systeemvereisten... 6 Hardware Installatie...

Nadere informatie

Omvormers voor zonne-energie Productcatalogus

Omvormers voor zonne-energie Productcatalogus Omvormers voor zonne-energie Productcatalogus Omvormers voor zonne-energie, bewaking en ondersteuning voor residentiële / commerciële installaties en energiecentrales EU Inhoud Over ons 2 SOLIVIA omvormers

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER * A B C * D * Afbeelding van de AC-1000 Stekkerdoosschakelaar, en de YCT-102 Afstandsbediening (beide niet inbegrepen) A: Voetplaatje met uitsparingen

Nadere informatie

Omnik Handleiding installeren WIFI

Omnik Handleiding installeren WIFI Omnik Handleiding installeren WIFI Aanmeldinstructie omvormer met interne WIFi op WIFI netwerk 1. Monteer de omvormer aan de wand, sluit de string(s) aan d.m.v. de MC-4 connectoren, sluit de 230Vac aan

Nadere informatie

Handleiding WiFi instellen voor een Omnik TL

Handleiding WiFi instellen voor een Omnik TL Handleiding WiFi instellen voor een Omnik TL V1.0 Voorbereiding: a. Indien nodig: Plaats de WiFi-module in de omvormer. o Schakel de omvormer uit door de DC-schakelaar naar OFF te draaien. o Open de RS232

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Gebruikershandleiding WiFi Module S- WE01S

Gebruikershandleiding WiFi Module S- WE01S Gebruikershandleiding WiFi Module S- WE01S Handleiding WiFi Kit S- WE01Sis an externe data logger van Solarman. Door deze Wifi- Kit te koppelen aan een of meerdere omvormers door een RS485/422 netwerkkabel

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

015.012/Exendis install. A4 sa 31-10-2001 12:09 Pagina 2. Energy Systems Infrastructure GRIDFIT250 AC-INVERTER. Product-Information

015.012/Exendis install. A4 sa 31-10-2001 12:09 Pagina 2. Energy Systems Infrastructure GRIDFIT250 AC-INVERTER. Product-Information 015.012/Exendis install. A4 sa 31-10-2001 12:09 Pagina 2 Energy Systems Infrastructure GRIDFIT250 AC-INVERTER Product-Information 015.012/Exendis install. A4 sa 31-10-2001 12:09 Pagina 3 015.012/Exendis

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Omnik Handleiding installeren WIFI. Aanmeldinstructie omvormer met interne WIFi op WIFI netwerk. Omnik New Energy Co. Ltd.

Omnik Handleiding installeren WIFI. Aanmeldinstructie omvormer met interne WIFi op WIFI netwerk. Omnik New Energy Co. Ltd. Omnik Handleiding installeren WIFI Aanmeldinstructie omvormer met interne WIFi op WIFI netwerk Omnik New Energy Co. Ltd. 1. Monteer de omvormer aan de wand, sluit de string(s) aan d.m.v. de MC-4 connectoren,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 WST-8800 WANDSCHAKELAAR ENKEL

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 WST-8800 WANDSCHAKELAAR ENKEL GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 WST-8800 WANDSCHAKELAAR ENKEL * A B C D E F G Verlichting: Aan / Uit / Dimmen Electrische zonwering: Open / Dicht / Stoppen * Afbeelding van de HDR-105 Halogeendimmer/schakelaar

Nadere informatie

SMA Micro-Omvormer Systeem Sunny Boy 240 - Sunny Multigate

SMA Micro-Omvormer Systeem Sunny Boy 240 - Sunny Multigate SMA Micro-Omvormer Systeem Sunny Boy 240 - Sunny Multigate Agenda 1 Product Portfolio 2 Sunny Boy 240 / Sunny Multigate en toepassingen 3 Waarom kiezen voor SMA? 4 Installatie micro-omvormer systeem 5

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

EM4591 Universal Wi-Fi repeater with WPS

EM4591 Universal Wi-Fi repeater with WPS EM4591 Universal Wi-Fi repeater with WPS 2 NEDERLANDS EM4591 Universal Wi-Fi repeater with WPS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 1.2 Device Overview... 3 2.0 Waar plaats

Nadere informatie

Installatiehandleiding GSM Option Kit FLX series

Installatiehandleiding GSM Option Kit FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installatiehandleiding GSM Option Kit FLX series www.danfoss.com/solar Veiligheid Veiligheid Typen veiligheidsmeldingen WAARSCHUWING Belangrijke veiligheidsinformatie

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows XP en Vista. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows XP en Vista. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de

Nadere informatie

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids 09-2012 / v2.0 0 Voordat u begint Voordat u dit access point in gebruik neemt dient u eerst te controleren of alle onderdelen in de verpakking aanwezig

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 ITT-85 INTERNET ADAPTER 85 MBPS

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 ITT-85 INTERNET ADAPTER 85 MBPS GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 ITT-85 INTERNET ADAPTER 85 MBPS B C D A Afbeelding met 3 internetadapters. Dit product bestaat uit 1 stuk, maar is onbeperkt uit te breiden. A: Aansluiting netwerkkabel Indicators:

Nadere informatie

Handleiding WiFi Kit S- WE01S. Versie_V1.02. Deze quick- start handleiding is geschikt voor firmware versie H4.01.40Y2.0.02W1.0.

Handleiding WiFi Kit S- WE01S. Versie_V1.02. Deze quick- start handleiding is geschikt voor firmware versie H4.01.40Y2.0.02W1.0. Handleiding WiFi Kit S- WE01S Versie_V1.02 Deze quick- start handleiding is geschikt voor firmware versie H4.01.40Y2.0.02W1.0.03+ LET OP: Energy Guard levert enkel het systeem uit, installatie en beheer

Nadere informatie

IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG

IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG 1. Aansluiten Alle toestellen worden aangesloten op de bestaande bekabeling. De 2-draads interface wordt aangesloten op uw router met UTP kabel. Benodigde bedrading

Nadere informatie

Enphase M215. De oplossing bij schaduwvorming!

Enphase M215. De oplossing bij schaduwvorming! Enphase M215 De oplossing bij schaduwvorming! [ betrouwbaar ] [ productief ] [ slim ] [ veilig ] 1. Enphase micro-omvormer Elke Enphase micro-omvormer is verbonden aan één enkele module en maakt gebruik

Nadere informatie

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR De aansluitdoos van de generator Powador Mini-Argus bundelt stringzekering, overspanningsbeveiliging en DC-massaschakelaar in één afzonderlijke behuizing en kan in een

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING. Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem

POLITIEVERORDENING. Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem POLITIEVERORDENING Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem Deel 1:Toepassingsgebied Onderhavig addendum aan de

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router Installatie & Ondersteuning Zyxel router Inhoudsopgave: 1. Welkom 2. Aansluiten 2.1 De router 2.2 In de doos 2.3 Aansluiten 2.4 Installeren 3. Vagen & Garantie 3.1 Veelgestelde vragen 3.2 Reset van de

Nadere informatie

Installatiehandleiding Solarman WIFI kit

Installatiehandleiding Solarman WIFI kit Installatiehandleiding Solarman WIFI kit (Windows en Macintosh) Ve rs i e _V1.05_NL_ja n u a ri 2014 Inhoudsopgave LET OP:...3 1. Inhoud verpakking Solarman WIFI kit...4 2. De WI-FI installatie...5 3.

Nadere informatie

Omnik handleiding installeren wifi. Aanmeldinstructie omvormer met interne wifi op wifi netwerk. Omnik New Energy Co. Ltd.

Omnik handleiding installeren wifi. Aanmeldinstructie omvormer met interne wifi op wifi netwerk. Omnik New Energy Co. Ltd. Omnik handleiding installeren wifi Aanmeldinstructie omvormer met interne wifi op wifi netwerk Omnik New Energy Co. Ltd. Korte inleiding. U heeft een wifi kit voor uw omvormer die verbinding kan maken

Nadere informatie

Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C)

Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Technische beschrijving COM-C-TNL084210 98-4012510 Versie 1.0 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Productdetails....................................

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

VOOR ALLNET STROOMNET ETHERNET ADAPTER. ALL1685 2005 - all rights reserved pagina 1 / 7

VOOR ALLNET STROOMNET ETHERNET ADAPTER. ALL1685 2005 - all rights reserved pagina 1 / 7 NELSTART HANDLEIDING VOOR ALLNET STROOMNET ETHERNET ADAPTER ALL1685 2005 - all rights reserved pagina 1 / 7 INLEIDING Deze handleiding beschrijft de installatie van de ALLNET ALL1685 Homeplug Adapter VOOR

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ITT2-85 INTERNET ADAPTERS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ITT2-85 INTERNET ADAPTERS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ITT2-85 INTERNET ADAPTERS B C D A Afbeelding is met 3 internetadapters. Dit product bestaat uit 2 stuks, maar is onbeperkt uit te breiden. A: Aansluiting netwerkkabel Indicators:

Nadere informatie

USERS MANUAL / GEBRUIKERSHANDLEIDING BETRIEBSANLEITUNG / MANUEL D UTILISATION MANUAL DE UTILIZACION / INSTRUZIONI PER L USO.

USERS MANUAL / GEBRUIKERSHANDLEIDING BETRIEBSANLEITUNG / MANUEL D UTILISATION MANUAL DE UTILIZACION / INSTRUZIONI PER L USO. USERS MANUAL / GEBRUIKERSHANDLEIDING BETRIEBSANLEITUNG / MANUEL D UTILISATION MANUAL DE UTILIZACION / INSTRUZIONI PER L USO AC Master 12/300, 12/500, 24/300, 24/500 Switch mode sinus inverter MASTERVOLT

Nadere informatie

ILUMEN PID OPLOSSING BINNEN BUITEN ILUMEN PIDBOX MINI INSTALLATIEHANDLEIDING. Ilumen PIDbox mini Versie 1.8

ILUMEN PID OPLOSSING BINNEN BUITEN ILUMEN PIDBOX MINI INSTALLATIEHANDLEIDING. Ilumen PIDbox mini Versie 1.8 NL ILUMEN PID OPLOSSING ILUMEN PIDBOX MINI INSTALLATIEHANDLEIDING BINNEN BUITEN Ilumen PIDbox mini Versie 1.8 1 INHOUDSOPGAVE 1 Informatie over deze handleiding... 4 1.1 Geldigheid... 4 1.2 Doelgroep...

Nadere informatie

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Installatie- en gebruikershandleiding NL RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Afstandsbediening voor warmtepompen met koeling RFV-DK Vertaling van de originele handleiding Alpha-InnoTec GmbH A.u.b.

Nadere informatie

Enfinity omvormers re-inventing the inverter

Enfinity omvormers re-inventing the inverter NL Enfinity omvormers re-inventing the inverter www.enfinity.be Kies voor een compleet kwalitatief en kostenefficiënt PV systeem! Naast een uitgebreid assortiment Enfinity zonnepanelen en montagesystemen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

WeZoWe - Werkgroep Zonnepanelen Westeinde. Het adres voor al uw installatiewerk!!

WeZoWe - Werkgroep Zonnepanelen Westeinde. Het adres voor al uw installatiewerk!! WeZoWe - Werkgroep Zonnepanelen Westeinde Het adres voor al uw installatiewerk!! Inhoud: o Over ons o Advies o Montage o Waarom Zonderland o Gerealiseerde projecten o Garantie o Prijzen o Stand o Advertentie

Nadere informatie

Specificaties draaimoment en benodigd gereedschap: bedrading bovenover

Specificaties draaimoment en benodigd gereedschap: bedrading bovenover De netvoeding en schakelaar voor uitschakeling van de voeding (EPO) aansluiten op de InfraStruXure PDU Deze aansluiting mag alleen worden verricht door een bevoegde elektricien! Kans op elektrische schokken

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR Verlichting: Aan / Uit A B C D * E F * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Verbind-knop B: Indicator (spannings- en verbindstatus) C: Zekeringhouder

Nadere informatie

Profiteer maximaal van uw solarsysteem

Profiteer maximaal van uw solarsysteem Monitoring Profiteer maximaal van uw solarsysteem Oplossingen voor kw en MW systemen IntelliWeb Data Control Portal Masterlog SunWatch Monitoring: een investering die zich terugverdient Een PV-systeem

Nadere informatie

EML-1000 ENERGIEMETER VOOR ICS-1000

EML-1000 ENERGIEMETER VOOR ICS-1000 GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 EML-1000 ENERGIEMETER VOOR ICS-1000 *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze energiemeter kan worden gebruikt in combinatie

Nadere informatie

De toekomst is zeker. met Nefit Zonnestroom. Begrippenlijst

De toekomst is zeker. met Nefit Zonnestroom. Begrippenlijst N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m De toekomst is zeker met Nefit Zonnestroom Begrippenlijst Autonoom systeem (standalone) - op zichzelf staand systeem bestaand uit zonnepanelen, regelunit en

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster

Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster Beste Gebruiker, Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T -

Nadere informatie

F O R E S T S H U T T L E S / L

F O R E S T S H U T T L E S / L 2 Installeren van de FOREST SHUTTLE S / L Installeren van de FOREST SHUTTLE S / L 1 Assembleer de rail 2 Installeer de steunen en monteer de rail in de steunen 3 Hang de gordijnen pas na het instellen

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM 1 1 2 4 6 8 10 5 7 9 11 12 1 15 14 1 2 4 1: hoogte buis 2: borg pen : borg bout van hoogte buis 4: borg bout statief voet Statief Statief is optioneel 2

Nadere informatie

Solar testers. Nieaf-Smitt heeft speciaal voor zonnepanelen meetapparatuur ontworpen welke voorzien in de vraag naar PV kwaliteitscontroles

Solar testers. Nieaf-Smitt heeft speciaal voor zonnepanelen meetapparatuur ontworpen welke voorzien in de vraag naar PV kwaliteitscontroles Solar testers Nieaf-Smitt heeft speciaal voor zonnepanelen meetapparatuur ontworpen welke voorzien in de vraag naar PV kwaliteitscontroles Het pakket bestaat uit een PV-installatietester, een zonnestraling

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

SP-1101W Quick Installation Guide

SP-1101W Quick Installation Guide SP-1101W Quick Installation Guide 06-2014 / v1.2 1 I. Productinformatie... 3 I-1. Inhoud van de verpakking... 3 I-2. Voorzijde... 3 I-3. LED-status... 4 I-4. Switch statusknop... 4 I-5. Productlabel...

Nadere informatie

Espace bedrade regeling (230 volt)

Espace bedrade regeling (230 volt) Espace bedrade regeling (230 volt) Installatiehandleiding klokthermostaat. Espace klokthermostaat De fraai vormgegeven thermostaat is eenvoudig te bedienen met slechts vier toetsen en is standaard reeds

Nadere informatie

ECO PRO. Montagehandleiding. vlakdak

ECO PRO. Montagehandleiding. vlakdak ECO PRO Montagehandleiding vlakdak Inhoudsopgave Algemeen... 3 Veiligheid... 4 Montage zonnepanelen... 5 Aansluiten DC bekabeling zonnepanelen... 6 Aansluiten omvormer op meterkast... 9 Vragen?... 10 Algemeen

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. De meest complete driefasige omvormer ideaal voor alle situaties

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. De meest complete driefasige omvormer ideaal voor alle situaties SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 NIEUW Nu ook in 10 en 12 kw beschikbaar! Rendabel Flexibel

Nadere informatie

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking Smart Plug Switch Snelstartgids CD met snelle installatiegids I-2. Voorzijde Power LED Switch

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Inhoud Inhoud Overzicht............... 3 Kenmerken.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Hoe Powerline-netwerken werken...........

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT PV-systeem

INSPECTIERAPPORT PV-systeem INSPECTIERAPPORT PV-systeem VOOR SYSTEMEN TOT 1 MVA AANGESLOTEN OP LAAGSPANNINGSNET OF TRAFO (NIET VOOR SYSTEMEN DIE DIRECT OP 12 kv ZIJN AANGESLOTEN) Gegevens eigenaar PV-systeem Naam organisatie/ perceeleigenaar

Nadere informatie

EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS

EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS 2 NEDERLANDS EM4590 Universele WiFi-repeater met WPS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Waar plaats je de EM4590 WiFi-repeater

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Auteursrecht 2015 Labkotec Oy INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

w-lantv 50n Beknopte handleiding Een stap voor stap gids over hoe u draadloos TV kunt kijken. Lees dit eerst!

w-lantv 50n Beknopte handleiding Een stap voor stap gids over hoe u draadloos TV kunt kijken. Lees dit eerst! handleiding Een stap voor stap gids over hoe u draadloos TV kunt kijken. Lees dit eerst! Specificaties onder voorbehoud. 2008-2009 PCTV Systems S.à r.l. 8420-20056-01 R1 Meegeleverd Access Point USB Stick

Nadere informatie

Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport

Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport Introductie Jouw Nabaztag heeft geen specifieke voorgeprogrammeerde instellingen. Nabaztag weet hoe hij moet verbinden met een Wi-Fi netwerk, indien:

Nadere informatie

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network D-Link AirPlus G Telenet WiFi Home Network 2 Telenet WiFi Home Network: je draadloze verbinding met het internet De installatie en beveiliging van WiFi Home Network is niet moeilijk en met deze installatiegids

Nadere informatie

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Nadere informatie

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender [6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender Druk met een puntig voorwerp kort op de Zend met de KlikAanKlikUit zender een AAN - verbindknop. De LED-indicator gaat knipperen signaal. Druk bijvoorbeeld op

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR OMSCHRIJVING Deze draadloze wandschakelaar kan op iedere gewenste plaats bevestigd worden, zonder gedoe met draden of hoge spanning.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR Verlichting: Aan / Uit / Dimmen A B C D * E F * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Verbind-knop B: Indicator (spannings- en verbindstatus)

Nadere informatie

BES External Signaling Device

BES External Signaling Device BES External Signaling Device IUI-BES-AO nl Installatie handleiding BES External Signaling Device Inhoud nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 2 Beknopte informatie 5 3 Systeemoverzicht 6 4 Installatie 7

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING IPLED MODULES EN VOEDINGEN

INSTALLATIE HANDLEIDING IPLED MODULES EN VOEDINGEN INSTALLATIE HANDLEIDING IPLED MODULES EN VOEDINGEN VEILIGHEID Schakel de stroom uit bij de voeding of installatie voordat u begint met installeren, inspectie, service of verwijderen van de led systemen

Nadere informatie

Sunmaster QS1200 - QS2000

Sunmaster QS1200 - QS2000 GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING Sunmaster QS1200 - QS2000 Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie MASTERVOLT Snijdersbergweg 93, 1105 AN Amsterdam The Netherlands Tel.: +31-20-342 21 00 Fax.: +31-20-697

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE KWH-TELLERS MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING

ELEKTRONISCHE KWH-TELLERS MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING 2 Elektriciteitstellers - algemene informatie INFO SCHRACK De Europese MID (Measuring Instruments Directive) Meetinstrumenten

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie