SOLADIN 700 WEB / 1000 WEB / 1500 WEB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOLADIN 700 WEB / 1000 WEB / 1500 WEB"

Transcriptie

1 SOLADIN 700 WEB / 1000 WEB / 1500 WEB Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P25 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG P49 FR MANUEL UTILISATEURS ET D INSTALLATION P73 ES MANUAL DEL USUARIO Y DE INSTALACIÓN P97 IT MANUALE DI USO E MANUTENZIONE P121 compatible /00

2 25 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding

3 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding Power LEDs (paragraaf 6.4) 2. Koelventilator 3. WIFI LED (paragraaf 6.4) 4. Status LED (paragraaf 6.4) 5. Aansluitcompartiment (Chapter 5) 6. WIFknop (paragraaf 6.4) 7. WIFI antene 8. DC pluingang (Chapter 5) 9. DC minus ingang (hoofdstuk 5) 10. Aardschroef (hoofdstuk 5) 11. Koeluitgang

4 27 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE INFORMATIE ProductOMSCHRIJVING GEBRUIK VAN DEZE HANDLEIDING geldigheid VAN DEZE HANDLEIDING garantievoorwaarden AANSPRAKELIJKHEID WIJZIGINGEN AAN DE Soladin SERIENUMMERSTICKER 28 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN WaAARSCHUWINGEN EN SYMBOLEN GEBRUIK VOLGENS BESTEMMING installatie, ONDERHOUD EN REPARATIE WaARSCHUWINGEN VOOR BIJZONDERE GEVAREN 29 3 HOE HET WERKT WERKINGSPRINCIPE VAN DE Soladin NETGEKOPPELDE OMVORMER GEÏSOLEERDE OMVORMER GRID INTERFACE COMMUNICATIE 30 4 VOORDAT U begint UITPAKKEN BENODIGDHEDEN VOOR INSTALLATIE INSTALLATIE-OMGEVING ALGEMENE INSTALLLATIE- EN VEILIGHEIDSVOORZORGEN LANDAANPASSING aansluitcompartiment Specificaties van de PV installatie bliksembeveiliging WI-FI ROUTER 32 5 INSTALLATIe Installatie stap voor stap INSTALLATIe-OPTIeS 33 6 inbedrijfstelling SET UP via Wi-fi instelling landcode REGISTreer voor INTELLIWEB uitbedrijfname LED TABel Handmatige registratie voor INTELLIWEB 36 7 geavanceeerde instellingen toegang tot installateur-instellingen landinstellingenmenu OPTIeMENU 37 8 TROUBLE SHOOTING 38 9 Technische gegevens Technische specificaties afmetingen SOLADIN WEB bestelinformatie CERTIFICATEn eg verklaring van overeenstemming 41

5 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding 28 1 ALGEMENE INFORMATIE 1.1 PRODUCTOMSCHRIJVING De Soladin 700 Web, 1000 Web en 1500 Web, verder aangeduid als Soladin, is een netgekoppelde omvormer, geschikt voor de levering van zonne-energie, opgewekt door photovoltaïsche panelen (PV-panelen), direct aan het openbare elektriciteitsnet De Soladin is niet bedoeld voor autonome toepassingen en is dus uitsluitend bestemd om te worden aangesloten op een elektriciteitsnet. 1.2 GEBRUIK VAN DEZE HANDLEIDING Copyright 2013 Mastervolt. Alle rechten voorbehouden. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Mastervolt is verboden. Deze handleiding dient als richtlijn om de Soladin op een veilige en doelmatige wijze te installeren en te gebruiken: Voor de installateur geeft deze handleiding aanwijzingen voor het plaatsen, bedienen en in bedrijf stellen. Voor de gebruiker geeft deze handleiding aanwijzingen voor bedienen, onderhouden en het zelf oplossen van eventuele kleine storingen. Iedereen die aan of met het apparaat werkt, installateur en gebruiker moet van de inhoud van deze handleiding op de hoogte zijn en de instructies daarin nauwgezet opvolgen. Bewaar de handleiding op een goed toegankelijke plaats in de nabijheid van de Soladin. 1.3 GELDIGHEID VAN DEZE HANDLEIDING Deze handleiding geldt voor de volgende modellen: Artikelnummer Model Soladin 700 Web Soladin 1000 Web Soladin 1500 Web Alle in deze handleiding beschreven voorschriften, voorzieningen en instructies gelden uitsluitend voor de door Mastervolt geleverde standaard uitvoeringen van de Soladin (zie paragraaf 3.2). 1.4 GARANTIEVOORWAARDEN Mastervolt geeft een productgarantie van 5 jaar na aankoop, mits tijdens installatie en gebruik van de Soladin de in deze handleiding gegeven instructies en/of waarschuwingen zijn opgevolgd. Dit houdt onder meer in dat de installatie door een gekwalificeerde installateur is uitgevoerd, dat installatie en onderhoud volgens deze handleiding en in de juiste werkvolgorde zijn uitgevoerd en dat aan de Soladin geen wijzigingen of reparaties zijn uitgevoerd anders dan door Mastervolt. De garantie beperkt zich tot de kosten van reparatie of vervanging van het product door een Mastervolt. Kosten voor uitwisseling en transport van het defecte apparaat vallen niet onder deze garantie. Voor een beroep op garantie kunt u zich rechtstreeks wenden tot uw leverancier onder vermelding van de klacht, de gehanteerde werkwijze, aankoopdatum, type en serienummer. 1.5 AANSPRAKELIJKHEID Mastervolt houdt zich niet aansprakelijk voor: gevolgschade ontstaan door het gebruik van de Soladin; eventuele fouten in bijbehorende handleiding(en) en de gevolgen daarvan. 1.6 WIJZIGINGEN AAN DE Soladin Wijzigingen Soladin Web inverter zijn niet toegestaan. Wijzigingen aan de Soladin Web software/ firmware, behalve de instellingen die beschikbaar zijn voor de gebruiker of installateur, zijn niet toegestaan. 1.7 SERIENUMMERSTICKER Afbeelding 1-1 Soladin 1500 WEB P/N: Type: Soladin 1500 WEB Input: Vdc, MPP Vdc, 12A Output: 230Vac, 50Hz, 7.6A, 1500W, Cos phi 0.99 S/N: C608A0678 SSID: mastervolt-soladin-0678 Registration key: 1AF4 IEC , VDE , G83-1 VDE AR-N 4105, CEI 0-21, RD1663 Made in The Netherlands IP21 De serienummersticker bevindt zich aan de linkerkant van de Soladin, zie afbeelding 1-1. De scancode heeft voor u geen nut. 70x50 mm LET OP! verwijder nooit de serienummersticker!

6 29 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN 2.1 WAARSCHUWINGEN EN SYMBOLEN Veiligheidsinstructies en waarschuwingen worden in deze handleiding gemarkeerd door de onderstaande pictogrammen: Procedures en omstandigheden die extra aandacht verdienen LET OP! Bijzondere gegevens, respectievelijk geboden en verboden ten aanzien van schadepreventie. WAARSCHUWING Een waarschuwing duidt op eventueel letsel voor de gebruiker of omvangrijke materiële schade aan de Soladin indien de gebruiker de procedures niet (zorgvuldig) uitvoert. 2.2 GEBRUIK VOLGENS BESTEMMING De Soladin is gebouwd conform de geldende veiligheidstechnische richtlijnen. Gebruik de Soladin uitsluitend in installaties die aan de hieronder vermelde eisen voldoen: de elektrische installatie moet voldoen aan de geldende normen en voorschriften, correct zijn uitgevoerd en in goede staat verkeren; conform de technische specificaties. WAARSCHUWING Gebruik de Soladin nooit op locaties met gasof stofontploffingsgevaar of in de nabijheid van ontvlambare brandbare stoffen! 2.3 INSTALLATIE, ONDERHOUD EN REPARATIE WAARSCHUWING Er bestaan gevaarlijke spanningen binnenin de Soladin. Laat daarom installatie, onderhoud en reparatie alleen door een gekwalificeerd elektromonteur uitvoeren. Aansluitingen en veiligheidsmaatregelen moeten worden uitgevoerd volgens de lokaal van toepassing zijnde regelgeving. Volg de aanwijzingen in deze handleiding bij uitbedrijfname en demontage. Gebruik alleen originele Mastervoltonderdelen als er reparaties of vervangingen nodig zijn. Zorg er voor dat er twee personen aanwezig zijn bij werk aan de installatie, tenminste totdat de installatie spanningsvrij gemaakt is en gecontroleerd met een geschikt meetinstrument. 2.5 WAARSCHUWINGEN VOOR BIJZONDERE GEVAREN Er zijn twee primaire energiebronnen aanwezig: zonnepanelen (DC) lichtnet (AC). Schakel beide bronnen uit voordat u aan de installatie gaat werken. Vergrendel de schakelaar tegen onbedoeld inschakelen. Controleer met een geschikt meetinstrument of de DC en AC aansluitingen spanningsvrij zijn. De spanningen aan de net- en solarzijde van de Soladin zijn niet aanraakveilig. Gebruik van de Soladin anders dan onder paragraaf 2.2 genoemd geldt niet als conform de bestemming. In deze gevallen accepteert Mastervolt geen enkele aansprakelijkheid voor elke schade of letsel als gevolg van al dan niet goed functioneren van de omvormer.

7 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding 30 3 HOE HET WERKT De Soladin Web is een netgekoppelde photovoltaïsche vermogensomvormer. Hij vormt het hoge spanning DC vermogen dat van de photovoltaïsche (PV) panelen komt, om naar AC vermogen. Dit AC vermogen wordt teruggeleverd aan het lichtnet, zie afbeelding 3-1. Afbeelding 3-1: Schematisch voorbeeld van de Soladin in een PVinstallatie 3.1 Werkingsprincipe van de Soladin PhotoVoltaïc (PV) modules zetten licht om in DC vermogen. Om kabelverliezen te verlagen, worden PV modules in serie geschakeld: een zogeten string. De string moet zijn aangesloten op de solaringang van de omvormer. Hij wordt gebruikt bij zijn optimale spanning voor een zo groot mogelijke opbrengst (Maximum Power Point tracking). Meerdere strings van gelijke lengte die parallel zijn geschakeld, vormen een vlak van PV modules, een zogeheten Array. 3.2 NETGEKOPPELDE OMVORMER Zie afbeelding 3-1. De hoofdtaak van de Soladin Web is om het hoge spanning DC vermogen dat van de PV-panelen komt, om te zetten naar AC vermogen en terug te leveren aan het lichtnet. 3.3 Geïsoleerde omvormer De Soladin Web is een geïsoleerder omvormer. Deze omvormer heeft een hoogfrequent (HF) transformator die de DC-zijde (solar) en AC-zijde (lichnet) gavlanisch isoleert. De soladin heeft isolatieweerstandsdetectie: hij monitort de isolatieweerstand van het PV array. 3.4 GRID INTERFACE De PV gelijkspanning aan de ingang wordt omgevormd naar een wisselspanning aan de uitgang: 230V AC. Zie de specificaties voor het ingangsspannings-bereik. Instelling van de landkeuze is een voorwaarde om de Soladin te kunnen gebruiken. De Soladin heeft eilandbeveiliging naar de nationale wetgeving. Hij werkt niet stand-alone (onafhankelijk van het lichtnet). De netaansluiting heeft meerdere beveiligingen. Uitgangsrelais om de omvormer van het lichtnet los te koppelen. DC injectie: Monitort DC stroominjectie in het net. Redundante netspannings en -frequentiemonitoring Eilandbeveiliging: detectie van lichtnetuitval 3.5 Communicatie U configureert de Soladin Web met uw Wi-Fi display. Als u kiest voor online monitoren, communiceert de Soladin Web ook via Wi-Fi met uw internet-router.

8 31 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding 4 VOORDAT U begint 4.1 UITPAKKEN Naast de soladin omvat de levering: Een montagebeugel om de Soladin aan de muur te bevestigen De Quick Install Guide AC aansluitmodule. Controleer na het uitpakken de inhoud op mogelijke schade. Gebruik het produkt niet als het is beschadigd. Neem bij twijfel contact op met uw leverancier. 4.2 BENODIGDHEDEN VOOR DE INSTALLATIE Dit heeft u nodig voor de installatie van de Soladin: De Soladin + montagebeugel (meegeleverd) 4 schroeven max. 4,5 mm (met pluggen) om de Soladin tegen een wand te monteren. Gebruik schroeven die het gewicht van de Soladin kunnen dragen. Wi-Fi access point router met wachtwoord Wi-Fi display (smart phone, tablet of notebook) Platte 1x3,5 mm schroevendraaier om de AC connector te openen. AC-kabel of PVC pijp die in de trekontlasting past. 4.3 INSTALLATIE-OMGEVINGT Omgevingstemperatuur: C; (boven 45 C treedt vermogensbegrenzing op) Binnen 30 cm rondom de Soladin mogen zich geen voorwerpen bevinden (afbeeelding 3). Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de hete lucht zich verzamelt. Als er meerdere Soladin naast elkaar worden gemonteerd, houd dan tenminste 50 cm onderlinge afstand tussen de inverters. Als dit niet mogelijk is, moeten passende maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat de ene inverter de andere opwarmt. Bij installatie in of nabij een woning moet rekening worden gehouden met een geringe geluidsproductie tijdens de werking van het apparaat. De Soladin dient verticaal te worden gemonteerd op een stevige wand. Afbeelding 4-2: Monteer de Soladin tegen een stevige wand. Een lichtgewicht wand kan leiden tot resonantie en wordt afgeraden. Afbeelding 4-3Stel de Soladin niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Stel de Soladin niet bloot aan overmatig stof. Stel de Soladin niet bloot aan een aggressieve omgeving, bijvoorbeeld lucht met hoge concentraties ammonia of zout. Als u de Soladins boven of naast elkaar monteert, moet u een onderlinge afstand van tenminste 50 cm aanhouden. Hiermee voorkomt u dat de ene inverter de andere opwarmt Afbeelding 4-1: De Soladin mag alleen binnen worden gemonteerd 3 Afbeelding 4-4: Bewaar tenminste 30 cm ruimte rondom de Soladin

9 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding 32 A KOPER = mm 2 D ISOLATIE = 2-6 mm D PVC = 16 mm Afbeelding 4-6: Kabelmaten in AC connector Lengte Soladin model 700 Web 1000 Web 1500 Web <10m m m Tabel 4-1: Aanbevolen AC kabeldoorsnedes in mm SpecificaTIes van de PV installatie Afbeelding 4-5: Bewaar 50 cm ruimte tussen twee Soladins 4.4 Algemene installatie- en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen WAARSCHUWING Zorg dat gedurende de gehele installatie alle bedrading spanningsloos is. LET OP! Kortsluiting of verwisseling van de polariteit kan Soladin, bekabeling en contactmateriaal beschadigen Volg de installatie-instructies op in de aangegeven volgorde. 4.5 Landaanpassing Europese landen hebben verschillende regels voor de lichtnetaansluiting van zonne-omvormers. Daarom moet de Soladin bij de eerste ingebruikname worden geconfigureerd. 4.6 Aaansluitcompartment De Soladin heeft een AC aansluitcompartiment met een trekontlasting voor een pvc buis en AC kabels met verschillende diameters. Voor de kleinere kabeldiameters moet u de trekontlasting omkeren. Het AC aansluitblok is geschikt voor draaddiameters tot 4 mm2. De AC kabels moeten door de warteldelen worden geleid en dan worden aangesloten volgens afbeelding 4-6. Sluit nooit spanningen aan op de inverter die hoger zijn dan gespecificeerd, omdat dit permanente schade aan de omvormer veroorzaakt. De omvormer beperkt automatisch de ingangsstroom en het ingangsvermogen aan de gespecificeerde waarden. Overtollig vermogen wordt niet omgezet. Het is verplicht om Amphenol Helios H4 connectors te gebruiken! De tabel hieronder toont de aanbevolen doorsnede van de DC kabel, afhankelijk van de kabellengte. Lengte Doorsnede <10m 2.5 mm m 4 mm m 6 mm2 Table 4-2: Aanbevolen DC kabelmaten 4.8 Bliksembeveiliging In een zonneinstallatie moeten maatregelen worden genomen om schade door blikseminslag te voorkomen. De Soladin omvormer heeft een Klasse III (micro) beveiliging. 4.9 Wi-Fi router Denk er aan dat u een Wi-Fi compatible router nodig heeft om IntelliWeb te kunnen gebruiken.

10 33 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding 5 INSTALLATIE 5.1 INSTALLATIE STAP VOOR STAP LET OP!Lees voor de installatie hoofdstukken 2 en 3. 4 Verbind de AC kabels met het AC aansluitblok. Afbeelding 5-4 toont het PE / N / L blok. Draai de trekontlasting vast. Zorg dat de kabel goed vast zit. PE N L 1 Klik de AC aansluitmodule op de Soladin en markeer m.b.v. de beugel de positie van de boorgaten. Click! Afbeelding 5-4: Sluit de AC-kabels aan Afbeelding Sluit het AC aansluitcompartiment door de kap op zijn plaats te klikken, zie afbeelding Monteer de beugel tegen de wand. Click Afbeelding Plaats de Soladin over de beugel en duw hem naar beneden tot hij wordt vastgehouden door de beugel. Afbeelding 5-5: Sluit de AC aansluitmodule 6 Als er een extra PE- of potentiaalvereffeningsaansluiting nodig is in uw land, is required in your country, kunt u de aardschroef gebruiken. Zie overzicht punt Schakel AC in 8 Sluit de DC kabels aan en, indien toegepast, de DCschakelaar. Als er zonlicht beschikbaar is, zal de Soladin automatisch inschakelen maar hij start nog niet met omvormen. De Soladin is nu klaar voor de ingebruikname. Dit gebeurt door DC aan te sluiten en de inverter in te stellen. Afbeelding 5-3 De Soladin begint pas met omzetten van energie als u de instelling heeft afgerond! Zie hoofdstuk 6.

11 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding INSTALLATIE-OPTIES Deze paragraaf beschrijft installatiemogelijkheden om te voldoen aan lokale regelgeving of voor persoonlijke voorkeuren Functionele aarding Tijdens normaal gebruik zal de Soladin Web de DC spanning op zijn connectoren rond de PE potentiaal balanceren. Dit betekent dat de DC minpool werkt op een negatieve potentiaal ten opzichte van PE en vice vers voor de DC pluspool. Bepaalde PV modules kunnen niet tegen deze gebalanceerde werking en degraderen sneller als het array floating blijft. In dit geval moet één van de DC polen worden geaard. Dit wordt Functionele Aarding genoemd. De isolatiedetectie moet dan worden uitgeschakeld om onnodige alarmen te voorkomen. Zie voor meer informatie Gebruik van een aardlekschakelaar Als locale regels een aardlekschakelaar voorschrijven volgens IEC : (en locale afgeleide normen), is de Soladin een PV voeding met tenminste een enkele scheiding tussen de AC- en DC-kant Externe DC schakelaar De Soladin kan optioneel worden uitgerust met een externe DC-schakelaar om de PV-modules van de omvormer los te koppelen, zoals vereist kan zijn in gebouwen volgens de internationale standaard IEC Deze schakelaar is verkrijgbaar bij Mastervolt Aansluiting aan een 230V 3_fasen lichtnet Als het lichtnet in drie-fasen deltaconfiguratie staat, moet de Soladin worden verbonden tussen twee fasen.

12 35 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding 6 INBEDRIJFSTELLING set up via Wi-Fi 6.1 Instelling landcode Bij het eerste gebruik moet u de landcode instellen. Alleen met de landcode ingesteld begint de Soladin om te vormen. Om de Soladin te configureren, hebt u een Wi-Fi display nodig zoals een notebook, tablet of Wi-Fi telefoon. Volg de stappen. Aangezien de Soladin uitschakelt in het donker, kunnen instellingen alleen bij daglicht worden uitgevoerd. Aangezien het land nog niet is ingesteld, zendt de Soladin automatisch een draadloos netwerk als toegangspunt uit. Na 30 minuten zal dit netwerk automatisch worden uitgeschakeld. 5 Kies of u uw omvormer wilt instellen voor internet Afbeelding 6-3: Instellen van de internetverbinding 1 Controleer of de Wi-Fi led 1x knippert om aan te geven dat hij zijn netwerk uitzendt. Gebruik anders de WLAN knop tot de Wi-Fi LED langzaam knippert. 2 Maak door middel van notebook, tablet of telefoon contact met een draadloos network dat heet: mastervoltsoladin-xxxx ( komt overeen met de laatste vier cijfers van het serienummer) Afbeelding 6-4: Internet mode Afbeelding 6-1: Soladin als Access point mode 3 Bij verbinding: open uw webbroser en typ in de adresbalk De interne pagina van de Soladin verschijnt dan, zie afbeelding Selecteer het land van installmet uw Wi-Fi display in verbinding met de Soladin, zie afbeelding 6-2.Na de eerste ingebruikname wordt deze mogelijkheid vergrendeld. Na het afronden van de setup, zal de Soladin beginnen met het omvormen van energie. 6.2 RegiSTreer voor IntelliWeb Om voor Intelliweb te registreren, bezoekt u com en zoekt naar IntelliWeb Standaard verbinding met het Wi-Fi netwerk Maak verbinding met de internet router door de netwerk- SSID te selecteren en de netwerksleutel in te voeren. De term SSID verwijst naar de naam die wordt gebruikt om de specificieke internet-router aan te duiden. Netwerk sleutel verwijst naar wachtwoord of -zin om ongewenste toegang tot de communicatie te voorkomen. Volg de instructies op uw Wi-Fi display. Kies Opslaan en verbinden om de setup af te ronden en de omvormer met het internet te verbinden. De Soladin Web verbreekt dan automatisch de Access Point mode, maakt vervolgens contact met de internet router en stuurt u automatisch naar IntelliWeb. Kies Opslaan als er nog geavanceerde instellingen moeten worden gedaan voordat u de setup afrondt. Afbeelding 6-2: Landinstelling op de interne pagina van de Soladin

13 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding WPS verbinding met het Wi-Fi netwerk Zorg dat uw internet router WPS ondersteunt voordat u deze optie kiest. Met WPS hoeft u alleen maar de knop in te drukken in plaats van de netwerksleutel in te voeren. Afbeelding 6- Zorg dat uw internet router WPS ondersteunt Verbind de Soladin niet met internet. Selecteer deze optie als er geen internet beschikbaar is. Kies verbreek verbinding om jet scherm om de setup af te sluiten. Later kan een verbinding met internet worden gemaakt door de setup-procedure opnieuw te starten. 6.3 Uitbedrijfname Als het nodig is om de Soladin uit bedrijf te nemen, volg dan deze stappen: 1. Ontkoppel de netspanning door de AC schakelaar in de meterkast om te zetten. 2. Ontkoppel de Amphenol connectoren van de Soladin. 3. Ontkoppel de AC-kabel van de Soladin. Nu kan de Soladin veilig worden gedemonteerd. 6.4 LED tabel De Soladin heeft een WLAN (Wi-Fi) knop, zie Overzicht punt 6. Deze knop geeft toegang tot drie opeenvolgende Wi-Fi modes in deze volgorde: 1. Uit (geen Wi-Fi netwerk) 2. Soladin als Access Point (SAP mode), voor verbinding tussen de inverter en het Wi-Fi diplay. 3. Internet mode ( voor verbinding met IntelliwWeb via de internet router). Deze modes kunnen worden gecontroleerd met de Wi-Fi LED aanduiding (tweede kolom). LED Aanduiding van de LED Betekenis Wi-Fi mode (toggle knop) Status LED Aan Netfout knippert 6 x Hardwarefout knippert 5 x PV spanning te hoog knippert 4 x Temperatuur te hoog knippert 3 x Geen land gekozen knippert 2 x Isolatiefout knippert 1 x PVspanning laag Power LED Knippert langzaam Start op Fading (langzaam=laag < > < > vermogen, snel=hoog) <> <> Normaal bedrijf Wi-Fi LED Aan Verbonden met IntelliWeb Internet mode (IM) knippert 4 x Verbinden met IntelliWeb Internet mode (IM) knippert 3 x Krijgt IP addres van wireless router Internet mode (IM) knippert 2 x Verbindt met router voor IntelliWeb Internet mode (IM) knippert 1 x Inverter setup Access point (SAP) Uit Draadloos netwerk uit Off Status + Power Knippert snel Software update bezig Status + Power + Wi-Fi Off Onvoldoende zonnestraling Table 6-1: Wi-Fi knop en LED aanduidingen 6.5 Handmatige registratie voor IntelliWeb Als u IntelliWeb later wilt registreren, moet u het Soladin netwerk handmatig starten. Volg de stappen in paragraaf 6.1 om de Soladin voor uw Wi-Fi display te configureren en te registeren voor IntelliWeb.

14 37 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding 7 Geavanceerde instellingen De Soladin Web heeft een scala aan instellingen voor de lichtnetaansluiting voor eenvoudige aanpassing aan landspecifieke netcodes. Waar nodig, kan de Soladin bijdragen aan statische netondersteuning. Bij de landkeuze tijdens de eerste setup worden alle landspecifieke instellingen automatisch gedaan. Desondanks kunnen aanpassingen op deze standaard instellingen nodig zijn. Deze aanpassingen kunnen alleen worden gedaan door de installateur. De volgende parameters kunnen worden ingesteld: - Landkeuze - Spannings- en frequentie-grenzen, Isolatiedetectie en eilandbeveiliging - Maximaal omvormervermogen (reductie tot 70% van de arraycapaciteit volgens EEG2012) 7.3 Optiemenu In het optiemenu kan de schaduwtracker worden ingeschakeld en het maximale vermogen van de omvormer ingesteld. De Soladin heeft een schaduw-mpp tracker. Deze optimaliseert de opbrengst wanneer het array deels in de schaduw komt. De schaduw-mpp tracker staat standaard uit om onnodige verliezen te voorkomen. Vermogensbegrenzing van de omvormer is soms wetsmatig verplicht, tot bijvoorbeeld 70% van de arraycapaciteit volgens EEG2012 in Duitsland. Vink het vakje aan om deze functie aan te zetten en vul het maximale AC uitgangsvermogen van de omvormer in. 7.1 Toegang tot installateur-instellingen Verbind uw Wi-Fi display met de Soladin in access point mode volgens tabel Klik op Gavanceerde instellingen in het scherm linksonder en voer uw persoonlijke installateurs wachtwoord in. Een installateurs wachtwoord moet worden aangevraagd bij Mastervolt Technical Support. - Als het wachtwoord correct is, verschijnt het landinstellingmenu. 7.2 Landinstellingen menu Met het menu voor landinstelling kunt u indien nodig het land wijzigen. Kies het correcte land en druk op Update. Aanpassen van het land tijdens bedrijf aan het net kan leiden tot ontkoppeling en koppeling van het net. Landinstelling Custom kopieert de huidige instellingen naar Custom en maakt het mogelijk om, afhankelijk van het gekozen land, instellingen te wijzigen. Isolatiedetectie kan worden uitgeschakeld als functionele aarding wordt toegepast in de installatie.

15 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding 38 8 TROUBLE SHOOTING LED Aanduiding van de LED Betekenis Wat te doen Aan continu Netfout Controleer AC aansluiting en - schakelaar knippert 6 x Hardwarefout Neem contact op met uw Mastervolt-levernancier knippert 5 x PV spanning te hoog controleer de PV stringlengte knippert 4 x Temperatuur te hoog Controleer de ventilator en vrije ventilatie knippert 3 x Geen land gekozen Kies het land op de configuratiepagina knippert 2 x PV isolatie aardfout Zorg voor PV isolatie knippert 1 x PV spanning laag In normaal daglicht: controleer dat geen schaduw de zonne-instraling van uw array verstoren. Wi-Fi LED blijft knipperen 4 x De Soladin is verbonden met uw huisnetwerk, maar kan geen contact maken met één van onze servers. Controleer uw internetverbinding. Zet uw router uit en aan. Controleer ow u mastervolt.com/ kunt bereiken. Als u andere sites kunt bereiken maar niet IntelliWeb, kan onze service tijdelijk onderbroken zijn. blijft knipperen 3 x De Soladin kan geen IP address verkrijgen dat hij nodig heeft om toegang te krijgen tot uw lokale netwerk. Controleer of uw router is geconfigureerd als een DHCP server, controleer zonodig uw router settings. Ook kan er een probleem zijn binnen de router, koppel dan de voeding even los van de router. blijft knipperen 2 x De Soladin kan geen verbinding maken met het Wi-Fi netwerk Is de router ingeplugd en staat hij aan? Controleer de kabels en plug ze zonodig in. Is het wachtwoord correct? Gebruikt de Soladin setup om het wachtwoord te controleren en zonodig te controleren. Is de signaalsterkte OK? Ga naar de Soladin en controleer daar of u uw netwerk kunt bereiken met een smartphone of laptop. blijft knipperen 1x Verbindt met Wi-Fi display. Als de Wi-Fi LED blijft knipperen, kon er tot nu toe nog geen Wi-Fi verbinding worden gemaakt. Controleer de voeding van uw Wi-Fi display en of de antenne op zijn plaats zit. Er is een Wi-Fi verbinding met de router maar er is geen contact met internet. Vanwege een nieuwe router of om andere redenen wilt u de Wi-Fi instellingen aanpassen. U kunt het netwerk van de internet router niet in de lijst vinden Er is geen Wi-Fi verbinding tussen de Soladin en uw smartphone. Uw internet server of de kabelverbinding werkt niet (goed). De router kan te ver van de Soladin staan of defect zijn. Controleer uw server en internetkabels Zier paragraaf 6.1 voor instructies. Controleer de plaats en de werking van uw router. Controleer de werking en het wachtwoord van uw telefoon.

16 39 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding 9 TECHNISCHE GEGEVENS 9.1TECHNISCHE SPECIFICATIES Soladin 700 Web Soladin 1000 Web Sol1500Web ALGEMEEN Bestelnummer Bedrijfstemperatuur Omgevingstemperatuur -20 C tot 60 C (Vol vermogen tot aan 45 C omgeving) Behuizing Aluminium huis, plastic front Beschermingsgraad IP21 voor gebruik binnenshuis Relatieve vochtigheid <90% niet-condenserend Veiligheidsklasse Klasse I Omvormertecnnologie HF transformator Koeling Intellicool Massa 6 kg 7 kg 8 kg Afmetingen, hxwxd tbd 478x241x128 mm 478x241x28 mm SOLAR INPUT (DC) PV power range Wp Wp Wp Start up power <5 W <5 W <5 W Operating voltage V V MPPT voltage range V V V Nominal voltage 140 V 205 V 220 V Absolute maximum voltage 200 V 290 V 375 V Number of inputs 1 MPP Tracker / 1 set of DC connectors Maximum input current 9 A 9 A 12 A DC protection Surge arresters class III according to IEC NETUITGANG (AC) Spanning 230 Vac enkelfase +15% / -20% Nominaal vermogen 700 W 1000 W 1500 W Maximaal vermogen 735 W 1050 W 1575 W Max stroomsterkte 3.6 A 5.1 A 7.6 A Frequentie 50 / 60 Hz Nominale vermogensfactor > 0.99 Standby energieverbruik < 0.5 W EU rendement 94.2 % 94.4 % 94.6 % Maximum rendement 95.1 % 95.3 % 95.4 % AC connector mm2 schroefblok REGULATIONS & DIRECTIVES CE conformiteit Ja Approved for use in UK, NL, DE, FR, ES, IT, BE, DK, GR, AT, IE, BG, CZ National grid requirements VDE ; VDE-AR-N4105; CEI-021; RD1699; G83/1; C10/11 COMMUNICATIE & MONITORING Indicatoren Status LED, Power LEDs en Wi-Fi LED Monitoring Monitoring portal (inclusief toegang) Communicatie Wi-Fi

17 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding Afmetingen Soladin Web Afbeelding 9-1 Afmetingen van de Soladin 1000 Web en 1500 Web 9.3 Bestelinformatie Bestelnummer Omschrijving Soladin 700 Web Soladin 1000 Web Soladin 1500 Web

18 41 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding 10 EG CERTIFICATEN 10.1 eg verklaring van overeenstemming We, Manufacturer Mastervolt International B.V. Address Snijdersbergweg AN Amsterdam The Netherlands Declare under our sole responsibility that the product: Article number Product name Soladin 700 Web Soladin 1000 Web Soladin 1500 Web is in conformity with the provisions of the applicable directives: 2004/108/EC EN : A1: A2:2009 EN :2008 EN :2007 EN : A1: /95/EC EN : A11: A1:2010 1) 2) EN :2010 EN : /5/EC EN V1.8.1: ) 2) EN V2.1.1: ) 2) EN V1.7.1: ) 2) EN 50371: ) 2) 2011/65/EU NOTE 1: Notified body involved: 0681 NOTE 2: Wireless module only Amsterdam, MASTERVOLT INTERNATIONAL B.V. Ing. D.R. Bassie Product Manager Solar

19 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding 42

20 43 NL / Soladin 700/1000/1500 Web Gebruikershandleiding

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P33 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek geldt voor omvormers voor zonne-energie met modelaanduiding SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek kan op elk moment

Nadere informatie

Handleiding en installatie instructie

Handleiding en installatie instructie Page 1/67 Algemene Voorwaarden Growatt Merken: Handleiding en installatie instructie Copyright 2010 SHENZHEN Growatt NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD, Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document

Nadere informatie

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding Versie: 1.6 (Nederlands) ALTENERGY POWER SYSTEM, INC. All rights reserved Pag. 1 Niets uit dit document mag worden gekopieerd zonder schriftelijke

Nadere informatie

MasterView Easy MkII

MasterView Easy MkII USERS MANUAL / GEBRUIKERSHANDLEIDING BETRIEBSANLEITUNG / MANUEL D UTILISATION MANUAL DE UTILIZACION / INSTRUZIONI PER L USO MasterView Easy MkII Bewakings- en bedieningspaneel voor het MasterBus netwerk

Nadere informatie

INHOUD (1000TL/1600TL/2200TL/2500TL/3000TL)... 10

INHOUD (1000TL/1600TL/2200TL/2500TL/3000TL)... 10 INHOUD 1. OVER DEZE HANDLEIDING... 3 1.1. TOEPASSING... 3 1.2. DOELGROEP... 3 1.3. UITLEG SYMBOLEN... 3 2. VEILIGHEID... 4 2.1. REGLEMENTAIR GEBRUIK... 4 2.2. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 2.3.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 1.5 / 2.5

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 1.5 / 2.5 Bedieningshandleiding SUNNY BOY 1.5 / 2.5 SB15-25-BE-nl-10 Versie 1.0 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten is eigendom van SMA

Nadere informatie

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet TM SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet PV-omvormer uit D-serie voor aansluiting op het elektriciteitsnet Handleiding SP-SR-D-V1.1-NL Nederlands Auteursrechtverklaring

Nadere informatie

Powador 16.0 TR3 18.0 TR3

Powador 16.0 TR3 18.0 TR3 Powador 16.0 TR3 18.0 TR3 Bedieningsinstructies Nederlandse versie Bedieningsinstructies voor installateurs en exploitanten Powador 16.0 TR3 18.0 TR3 Inhoudsopgave 1 Algemene aanwijzingen... 4 1.1 Aanwijzingen

Nadere informatie

Symbol. Zonnestroom omvormer. Gebruikshandleiding. Pagina 1 van 34 SITOP Solar 11/2003, versie NL1.0

Symbol. Zonnestroom omvormer. Gebruikshandleiding. Pagina 1 van 34 SITOP Solar 11/2003, versie NL1.0 Symbol Zonnestroom omvormer Gebruikshandleiding Pagina 1 van 34, versie NL1.0 De verspreiding en de reproductie van dit document of het gebruik ende openbaar making van de inhoud ervan zijn niet toegelaten

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL SB30-50TL-21-BE-nl-11 Versie 1.1 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

ACS350. Gebruikershandleiding ACS350 Omvormers (0,37 22 kw, 0,5 30 pk)

ACS350. Gebruikershandleiding ACS350 Omvormers (0,37 22 kw, 0,5 30 pk) ACS350 Gebruikershandleiding ACS350 Omvormers (0,37 22 kw, 0,5 30 pk) ACS350 Handleidingen HANDLEIDINGEN VAN OPTIES (juiste handleiding zit bij levering) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Nadere informatie

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk

FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk FRITZ!WLAN Repeater N/G Meer bereik voor elk draadloos netwerk Installatie en en bediening Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving FRITZ!WLAN Repeater N/G Deze documentatie en de daarin beschreven

Nadere informatie

Moeller Home Control Box

Moeller Home Control Box Installatiehandleiding Nederlands Handleiding versie 1. Geschreven voor software versie 1.0. Copyright 2007 Home Automation Europe. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 n Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 4,046,0077,NL 0/00 0 Geachte lezer, n Inleiding Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen

Nadere informatie

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids www.whirlpool.eu/register NEDERLANDS...3 2 NEDERLANDS GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKS- AANWIJZING EN INSTALLATIEGIDS NL Dank u wel voor

Nadere informatie

PV-omvormer SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL

PV-omvormer SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL PV-omvormer SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Gebruiksaanwijzing SB_SMC-BNL083330 TBNL-ALL Versie 3.0 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord...................................... 5 1.1 Doelgroep..........................................

Nadere informatie

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Fronius DATCOM Detail NL Bedieningshandleiding Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Geachte lezer, Inleiding Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons schenkt en feliciteren u met uw technisch hoogwaardige

Nadere informatie

EM6250 Easy Pro View IP camera

EM6250 Easy Pro View IP camera EM6250 Easy Pro View IP camera 2 NEDERLANDS EM6250 Easy Pro View IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera te benaderen... 4 1.3 Hardware

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Gebruiksaanwijzing SWebBox-BNL111033 98-0015833 Version 3.3 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding.....................

Nadere informatie

2big network. Professional 2disk RAID Gigabit Ethernet. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding.

2big network. Professional 2disk RAID Gigabit Ethernet. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. 2big network Professional 2disk RAID Gigabit Ethernet user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch ユーザー マニュアル 用 户 手 册 용자 설명서 Gebruikershandleiding

Nadere informatie

M5100 Series. Gebruikershandleiding. Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E

M5100 Series. Gebruikershandleiding. Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E M5100 Series Gebruikershandleiding Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Oktober 2014 www.lexmark.com Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie

Nadere informatie

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. OL-29506-01 Cisco Model DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3,0 8x4 draadloze gateway voor thuisgebruik met geïntegreerde digitale spraakadapter Gebruikershandleiding Lees dit Belangrijk Lees deze hele

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 Versie 1.2 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

REMOTE CONTROL. Remote Control Center. Model No. RCC - 02 RCC - 03

REMOTE CONTROL. Remote Control Center. Model No. RCC - 02 RCC - 03 REMOTE CONTROL Remote Control Center Model No. RCC - 02 RCC - 03 Gebruiksaanwijzing Uitgangspunt Deze handleiding gaat uit van afstandsbedieningen die zijn voorzien van firmwareversie V1.3.1 of hoger.

Nadere informatie

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8 Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera Gebruikershandleiding Z1201 & W1201 versie 3.8 Inhoudopgave: 1) VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 2) PRODUCTSPECIFICATIES... 5 3) VERPAKKINGSINHOUD... 7 4) INSTALLATIE...

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-nl-13 98-108900.03 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG

Nadere informatie

Draadloze G USB-netwerkadapter

Draadloze G USB-netwerkadapter Draadloze G USB-netwerkadapter Belkin Ltd. Express Business Park Shipton Way Rushden NN10 6GL Groot-Brittannië Tel: +44 (0) 1933 35 2000 Fax: +44 (0) 1933 31 2000 Belkin B.V. Starparc Building Boeing Avenue

Nadere informatie

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie... 4 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera

Nadere informatie

SAS220 Gebruikershandleiding. voor softwareversie 1.18

SAS220 Gebruikershandleiding. voor softwareversie 1.18 Gebruikershandleiding voor softwareversie 1.18 Bijgewerkt op 15-4-2015 Inhoudsopgave 5 1. Voordat het apparaat in gebruik genomen wordt 1.1 Allereerst 5 1.2 Streamit ondersteuning 5 1.3 De uitpakken 5

Nadere informatie