VERKIEZINGSPROGRAMMA van de ChristenUnie te Tilburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010. van de ChristenUnie te Tilburg"

Transcriptie

1 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010 van de ChristenUnie te Tilburg

2 De ChristenUnie en Tilburg, Tilburg, de zesde stad van Nederland, profileert zich als moderne stad. Tilburg is een stad om trots op te zijn, middenin het bruisende Brabant, een mooie combinatie natuur, cultuur en economie, een stad voor jong en oud, student en zoals dat vroeger nog heette arbeiders. Maar de laatste jaren lijkt die schoonheid ten onder te gaan. Terwijl de verzorging van de stad stap voor stap achteruit gaat, wordt de Tilburgse politieke discussie gedomineerd door dromen over onhaalbare bouwprojecten, beschuldigingen van machtspolitiek, corruptie en nalatigheid. Er wordt onvoldoende gewerkt aan een stad om trots op te zijn, aan het welzijn van de Tilburgers. Het is tijd om het roer om te gooien, tijd voor een partij die niet alleen vertelt wat er niet goed gaat in een stad, maar die vanuit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel een bijdrage wil leveren aan de leefbaarheid van de stad en een goede ontwikkeling van de stad en haar stadsbestuur. De ChristenUnie wil dat zijn. Wij worden gedreven door het besef dat wij dankzij Christus in deze wereld leven als vrije mensen, die in harmonie met elkaar willen samenleven. De ChristenUnie wil dat Tilburg zich blijft ontwikkelen als een stad waar mensen sámen willen leven, met respect voor elkaar in een leefbare stad, in een veilige omgeving en met een integer bestuur. Dit zijn dan ook de kernbegrippen van ons verkiezingsprogramma. SAMENLEVEN met respect voor de medemens Voor de Christenunie telt iedereen mee. Daarbij staat voorop dat iedereen recht heeft op een privéleven en de gelegenheid krijgt zich op zijn of haar eigen manier te ontplooien. De ChristenUnie is ervan overtuigd, dat de christelijke waarden en normen van het Bijbels evangelie, zegenrijk is voor een ieder en wil daarvan getuigen. Belangrijk daarbij is, dat een keuze voor of tegen een levensovertuiging enkel mogelijk is in een vrije wereld, gebaseerd op verdraagzaamheid ten opzichte van medebewoners die andere keuzes maken in levensstijl of geloofsovertuiging. De ChristenUnie kiest daarom expliciet voor gelijke behandeling en verzet zich tegen discriminatie op grond van geslacht, seksuele voorkeur of geloofsovertuiging. Tegelijkertijd staat de ChristenUnie ook voor een samenleving waar plaats is voor respect en waar alle mensen bereid zijn rekening te houden met elkaar. Wij willen graag dat iedereen aanspreekbaar is op gedrag en bereid is rekening te houden met gevoelens en belangen van zijn of haar medemens. Samenleven draait immers niet alleen om het eigen belang. Programma s en subsidies ter bevordering van de emancipatie van bevolkingsgroepen kunnen op de steun van de ChristenUnie 2

3 rekenen onder de voorwaarde dat de plannen iets toevoegen aan de samenleving en een reële kans van slagen hebben. in een aantrekkelijke stad De ChristenUnie vindt het van belang dat Tilburg een eigen identiteit ontwikkelt waar zo veel mogelijk Tilburgers zich door aangesproken voelen. Ooit was Tilburg een samenstelling van verschillende dorpskernen. De indeling van de stad en de infrastructuur zijn daar nog steeds zichtbare sporen van. Daarnaast kent Tilburg inmiddels grote nieuwbouwwijken zoals Tilburg Noord en de Reeshof. Toch zijn we één stad, met een zichtbaar centrum dat aantrekkelijk en bereikbaar moet zijn voor iedereen die hier woont. Dit stelt eisen aan ons stadscentrum, de infrastructuur maar ook aan het niveau van voorzieningen. Het is een bekend gegeven dat het centrum van Tilburg moeilijk kan concurreren tegen omliggende steden als Breda en s Hertogenbosch; het winkelaanbod is aanzienlijk lager en de stad is jonger en mist daardoor een historische uitstraling. Het is echter belangrijk te beseffen dat een gezellig stadscentrum niet alleen door gebouwen tot stand komt. Veel belangrijker is wat er in de stad gebeurt. De ChristenUnie pleit er daarom voor om in samenwerking met de winkeliersverenigingen te werken aan vergroting van de de aantrekkelijkheid van het stadscentrum. Er worden weliswaar vele evenementen georganiseerd, maar die vormen geen vast patroon in de binnenstad. Een bezoek aan de binnenstad het hele jaar door een dagje uit zijn, waarbij bezoekers naast winkelen kunnen kiezen uit vele andere activiteiten. Ook kan bijvoorbeeld een beroep worden gedaan op de muziekopleidingen in de stad om in op zomerdagen en avonden regelmatig een grote verscheidenheid aan optredens te geven op verschillende pleinen en andere locaties in de stad. Verder kan worden overwogen regelmatig terugkerende themamarkten te organiseren in de stad, zoals een voor Tilburg zeer passende textielmarkt. Hiervoor zijn vele mogelijkheden wanneer in het huidige spoorzonegebied de huidige bebouwing wordt omgevormd tot open beursgebouw. De ChristenUnie vindt het van belang dat de inwoners van Tilburg via het werk van de Raad meer betrokken worden bij de opbouw en uitstraling van onze stad. De ChristenUnie pleit er daarom voor dat vanuit de Raad meer regie wordt gevoerd op de inrichting van het stadscentrum en van grote bouwwerken. Door de Raad heeft de Tilburger inspraak in de stedenbouwkundige ontwikkeling van de stad. Er moet daarom regelgeving komen waarmee voorafgaand aan ieder bouwplan voorwaarden worden geformuleerd ten aanzien van de stedenbouwkundige visie, de infrastructuur, de uitstraling van gebouwen en de gekozen bouwstijl. Ook dient vooraf duidelijk te zijn aan welke milieu eisen een gebouw dient te voldoen. Voor grote bouwprojecten moeten 3

4 strikte eisen worden gesteld aan bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gebouwen door publiek en voor de bevoorrading. In de komende vier jaar zullen knopen worden doorgehakt over grote bouwprojecten, zoals het spoorzone gebied. Hierbij is voortvarendheid gewenst, maar tegelijkertijd pleit de ChristenUnie ervoor dat de Raad meer regie neemt over de planning van het project en de financiering ervan. in een leefbare wijk De ChristenUnie spant zich in voor veiligheid in de wijken van de stad. Daarvoor is noodzakelijk dat een actieve bijdrage wordt geleverd van alle bewoners in de stad. De gemeente kan ondersteunen en opbouwen. De ChristenUnie pleit voor een wijkgerichte benadering waarbij per wijk een wijkcentrum een centrale rol krijgt. De ChristenUnie is geen voorstander van verkoop van het bezit van wijkcentra en pleit juist voor een actievere rol van de gemeente. Een wijkcentrum is bij uitstek een maatschappelijke voorziening en dient daarom anders dan het huidige college voornemens is niet in handen te komen van private partijen. Wat de ChristenUnie betreft dient de gemeente een grotere inspanning te leveren om de functie van de wijkcentra te versterken en de grote groep vrijwilligers die nu al veel werk verrichten te ondersteunen. Daarbij zal steeds opnieuw moeten worden bezien tot in welke mate de professionele bijdrage van de Twern het doel van de wijkcentra daadwerkelijk moet ondersteunen. Dit vereist regie en betrokkenheid van de gemeente, zodat het onverstandig is de organisatie van de wijkcentra op te grote afstand te zetten. De wijkcentra moeten openstaan voor iedereen in de wijk, ongeacht religieuze of culturele achtergrond. Dit kan worden bereikt als aan de volgende randvoorwaarden wordt voldaan: Wijkcentra zijn toegankelijke centra, waar gezelligheid heerst en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Buurtbewoners, maar ook maatschappelijke organisaties, kerken en moskeeën dienen de ruimte te krijgen om eigen wijkgerichte activiteiten te ontplooien die de ontmoeting tussen bewoners in de wijk stimuleren. De ChristenUnie is van mening dat de beschikbaarheid van de centra niet moet worden beperkt vanwege religieuze doelstellingen van organiserende organisaties. Wij leven in een veelkleurige maatschappij waar plaats is voor het hebben van een religieuze opvatting. Dit moet ook gelden voor wijkcentra. Alleen dan kunnen deze centra een ontmoetingsplaats worden voor alle bewoners in een wijk. 4

5 De wijkcentra dienen als standplaats voor buurt en jongerenwerkers van een wijk. Vanuit het centrum vervullen zij een actieve rol in de wijk, ze gaan de straat op om jongeren te ontmoeten en nodigen actief jongeren uit om deel te nemen aan activiteiten. Hiervoor kan de gemeente putten uit een ruim aanbod van maatschappelijke en kerkelijke vrijwilligersorganisaties. De wijkcentra leveren laagdrempelige diensten aan buurtbewoners, bijvoorbeeld oppasdiensten en tijdelijke kinderopvang (alleenstaande) ouders te ondersteunen. Verder worden buurtbewoners en met name ouderen actief uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten. Dit bevordert de onderling samenhang en de noodzakelijke sociale controle. Buurtbemiddelaars zijn regelmatige bezoekers van een wijk of buurtcentrum waaraan zij voor hun bemiddelingswerk zijn verbonden en krijgen zo bekendheid in de wijk. Zij en ook jongerenwerkers werken actief mee aan de opbouw van het centrum, ze draaien zo mogelijk bardiensten en organiseren ontmoetingen met bewoners in de wijk. Zo kunnen zij een bekend gezicht worden voor de bewoners. De wijkcentra leveren laagdrempelige diensten aan buurtbewoners, bijvoorbeeld oppasdiensten en tijdelijke kinderopvang (alleenstaande) ouders te ondersteunen. Verder worden buurtbewoners en met name ouderen actief uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten. Dit bevordert de onderling samenhang en de noodzakelijke sociale controle. Waar mogelijk wordt een ontmoetingsplaats georganiseerd voor jongeren uit de buurt en worden actief jongerenactiviteiten georganiseerd. Hiervoor kan de gemeente putten uit een ruim aanbod van maatschappelijke en kerkelijke vrijwilligersorganisaties. De wijkagent is een behalve een bekend gezicht in de straten van zijn wijk ook een regelmatige bezoeker van de wijkcentra en probeert zo een persoonlijke band op te bouwen met de bewoners van de wijk. met bloeiende winkelcentra De ChristenUnie ziet ook een belangrijke rol voor de kleinere winkelcentra in verschillende wijken. Ook hier geldt dat deze centra kunnen dienen als ontmoetingsplaats voor bewoners van een wijk. Deze centra dienen daarom vitaal gehouden te worden en waar nodig is daarbij een actieve rol van de gemeente vereist. Zo mag van de gemeente een grotere inspanning worden gevraagd bij de renovatie van de Westermarkt en omgeving en van wijkcentra als het Paletplein. Daarbij streeft de gemeente ernaar het 5

6 voorzieningenniveau van de winkelcentra in de wijken te vergroten. Met regelgeving in actieve bemoeienis kan de gemeente werken aan een divers winkelaanbod en aan een goede bereikbaarheid. Verder mag van de gemeente worden verwacht dat ook in economisch minder voorspoedige tijden verpaupering van de voorzieningen in deze winkelcentra actief wordt bestreden. EEN VEILIGE OMGEVING voor elk individu Voor wat betreft het lokale veiligheidsbeleid heeft de gemeente de regie. De Christenunie pleit voor een integraal veiligheidsbeleid, waarbij duidelijk politieoptreden en een samenhangend sociaal beleid op goede wijze op elkaar zijn afgestemd. Het gaat hierbij om de leefbaarheid in buurten en wijken, die niet alleen wordt bereikt door optimale inzet van politie, maar ook door de inzet van vrijwilligers in de buurt en door goed na te denken over de inrichting van het openbaar gebied. De integrale veiligheid in de gemeente Tilburg heeft zich in de loop der jaren goed ontwikkeld, maar in de beleving van veel Tilburgers is er de stad nog steeds onveilig. De ChristenUnie vindt dat op de volgende onderwerpen verbetering noodzakelijk is. Leven in vertrouwen begint bij het bieden van veiligheid. Bestrijding van asociaal gedrag en overlast heeft daarom topprioriteit. De drugscriminaliteit is nog steeds groeiende. De bestrijding door de gemeente, politie en wooncoöperaties, in hun integrale aanpak, beperkt zich hoofdzakelijk in een pro actieve aanpak van de huiskwekerijen. Mensen die zich lenen voor deze huiskwekerijen moeten aangepakt worden. Maar vaak worden ze onder druk gezet of hebben grote schulden. Dus naast een harde aanpak van de kwekerijen verdient het ook prioriteit om naar de gezinnen en individuen te kijken die voor deze praktijken geronseld zijn. Echter, de ChristenUnie pleit voor een eenduidige en ondubbelzinnige aanpak: drugsgebruik is verboden en wordt daarom ook niet gedoogd. Dit is het beste signaal aan de samenleving en met name aan de jongeren in de samenleving. Het mag daarom niet zo zijn dat de gebruiker van drugs nauwelijks belemmering ondervind om aan drugs te komen. De georganiseerde drugscriminaliteit ontspringt keer op keer de dans. De hennepkwekerijen worden steeds groter en verplaatsen zich naar het platteland of wel naar grote loodsen in stad en industrieterrein. Het argument dat we het drugsgebruik niet kunnen bestrijden en dus moeten gedogen is volgens de ChristenUnie een verkeerde redenering. Het is juist dat misdaad niet uit te roeien is, maar dat behoeft ons er niet van te weerhouden deze te blijven bestrijden. 6

7 Daarnaast beschouwt de ChristenUnie Tilburg het gedoogbeleid als mislukt. Het is door te gedogen niet gelukt om de criminaliteit buiten de softdrugs te houden. De ChristenUnie heeft nog een belangrijke reden om te streven naar een einde aan het gedogen. Het gedoogbeleid heeft geen einde gemaakt aan de professionele veredeling en verbetering van de drugs. Dit heeft het effect dat het gedoogbeleid het voordurend zal moeten afleggen tegen de illegale handel. De hoge THC gehaltes in nederwiet zijn hiervan een voorbeeld, was aanvankelijk de opvatting dat nederwiet niet erg verslavend was, tegenwoordig moet deze drugssoort eigenlijk worden gezien als een harddrug. Bestrijding van drugsgebruik beperkt zich niet tot optreden tegen de handel in softdrugs. Consequente opsporing en vervolging van de verkoop en het bezit van XTC, in het bijzonder bij uitgaansgelegenheden en dancefestijnen behoort onderdeel te zijn van het drugsbeleid. Naast bestrijding van drugs dient wat de ChristenUnie betreft ruimte te zijn voor een goede en eveneens consequente zorgverlening aan verslaafden. Richt verslavingszorg op afkicken. Ook bij methadonprogramma s. Het op medische indicatie verstrekken van heroïne is niet de aangewezen weg. Proefprojecten met gratis verstrekking van harddrugs zoals cocaïne en heroïne zijn onacceptabel. Hoogwaardige verslavingszorg is mede gericht op arbeidsrehabilitatie en reïntegratie, evenals experimenten met meer verplichtende vormen van afkicken. in de eigen leefomgeving Een gebrek aan veiligheid ervaren mensen het meeste dicht bij huis. Een goede aanpak begint daarom in de wijken en de buurten door verbetering van de leefbaarheid en aanpak van asociaal gedrag. Ook veiligheid achter de deur, in de huizen verdient prioriteit. Huiselijk geweld en kindermishandeling komt nog steeds veel te veel voor, alle inzet van de overheid ten spijt. Het is de overtuiging van de ChristenUnie dat door huiselijk geweld goed aan te pakken ook de ervaren leefbaarheid van de bewoners zal versterken. De werkdruk van de politie groeit en de aanwas van meer blauw op straat stagneert en loopt eerder terug. De ruimte tot pro actief werken ontbreekt steeds meer, zodat toezicht in de brede zin van het woord minimaal wordt. Daarom moet de politie in nauwe samenwerking met de gemeente zich slimmer en efficiënter inzetten in bestrijding van de criminaliteit. De gemeente moet bij toezicht en bestrijding van kleine criminaliteit meer investeren in de Bijzondere Opsporings Ambtenaren, die taakgericht kunnen worden ingezet om aan de behoefte van integrale veiligheid te voldoen. Het activeren van 7

8 bewoners als kenners van de wijken in het kader van de buurtpreventie is ook een uitstekend middel voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. In samenwerking met de politie en de gemeentelijke handhaving kunnen veel onveilige situaties aangepakt worden. Daarnaast kunnen door buurtpreventie kleine ongemakken snel opgepakt worden. Gevoel van veiligheid in een wijk wordt verstrekt door meer sociale samenhang en door een verzorgde infrastructuur. Eenzame bewoners voelen zich sneller onveilig dan bewoners die een sociaal netwerk om zich heen hebben. En ook geldt dat een goed verzorgde buurt bijdraagt aan het welzijn van de bewoners. Ook is van belang dat de gemeente zorg draagt voor zichtbare handhaving van de openbare orde: de politie en met name de wijkagent (als buurtregisseur) moet op straat te vinden zijn. De ChristenUnie pleit voor een organisatie van de politiemacht waarbij de wijkagenten volledig ingezet kunnen worden om in de wijk aanwezig te zijn. Deze wijkagent dient blijvend te worden ondersteund door speciale handhavingsteams die op afroep beschikbaar te zijn om handhavend op te treden als een waarschuwing of gesprek niet meer toereikend is. Zo wordt voorkomen dat de wijkagent voor een groot deel van zijn dienst op het bureau moet doorbrengen om allerlei administratieve verplichtingen af te werken. in het openbaar vervoer en in de binnenstad Gevoel van veiligheid heeft niet alleen met politiewerk te maken. De gemeente dient aandacht te houden voor de verzorging van de buurt. En ook hier geldt dat sprake moet zijn van een goede samenwerking tussen burger en openbaar gezag. De ChristenUnie wil werken aan een groter verantwoordelijkheidsgevoel bij bewoners om zorg te dragen voor een schone straat en een leefbaar milieu. Daarbij hoort goede voorlichting wat van de inwoners van de stad mag worden verwacht en een blijvende inzet op de spoedige en deugdelijke afwerking van klachten over het straatinterieur of andere vormen van overlast. voor jonge mensen In het jeugdbeleid staan opvoeding, zorg, onderwijs en veiligheid centraal. In de uitvoering wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van initiatieven van particuliere personen en van professionele en semiprofessionele instellingen. In een goed en breed onderwijsaanbod krijgen kinderen optimale kansen om hun talenten te ontwikkelen. Door een rijk aanbod van opleiding, cultuur en sport kunnen jongeren de vaardigheden en 8

9 de kennis leren die zij nodig hebben in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Tilburg moet zijn naam vestigen als onderwijsstad, een stad met een ruim aanbod van onderwijs op alle niveaus. De ChristenUnie pleit voor een ruim onderwijsaanbod op HBO en WOniveau. Het actief ondersteunen van de verdere opbouw van vakscholen en praktijkgericht onderwijs behoort in de komende vier jaren prioriteit te krijgen. Het tegengaan van spijbelen en voortijdige schoolverlating verdient in het onderwijsbeleid hoge prioriteit. Lokale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven moet resulteren in een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Marktwerking in de jeugdzorg mag niet ten koste gaan van de bescherming van jeugdigen, die moeilijk behandelbaar zijn. Doel van de jeugdzorg is om samen met de ouders te werken aan een opvoeding die de kinderen bescherming, vertrouwen, kansen en een perspectief op de toekomst geeft. Werken vanuit de thuissituatie is uitgangspunt, tenzij de veiligheid van kinderen in gevaar komt. In dat geval volgt noodgedwongen uithuisplaatsing. Pleegzorg biedt kinderen een kans om op te groeien in een normale gezinssituatie. Verwacht moet worden dat in de nabije toekomst de gemeente een steeds groter wordende verantwoordelijkheid krijgt in het jeugdwerk. Het is daarom van belang dat prioriteit wordt gegeven aan een goede en samenhangende organisatie van het jeugd en jongerenwerk, eventueel in samenwerking met ons omliggende gemeenten. Om hieraan in Tilburg goede invulling te kunnen geven pleit de ChristenUnie ervoor in de komende collegeperiode een aparte wethouder voor jeugd en gezin aan te stellen. Het jongerenwerk sterk maken in kwaliteit en kwantiteit t.b.v. jeugd in de leeftijd van 6 tot 21 jaar. Met extra aandacht voor achterstandwijken en gekleurde wijken en daar de culturele samenlevingen en organisaties nauw bij betrekken. Dus een integrale aanpak met o.a. welzijnsorganisatie en scholen. Hierbij dient ook de jeugdreclassering nauw betrokken bij te worden in nauwe samenwerking van het jongerenwerk. Verder scholing en werk creëren om de jeugd handvaten te geven om een verantwoordelijke houding te kunnen ontwikkelen in onze maatschappij. Ook zal er steeds meer in de zwakke gezinnen opvoedingsondersteuning dienen te komen, om aan de voorkant van het probleem te komen. Hierdoor kunnen onnodige uithuisplaatsingen worden voorkomen. en voor ouderen en de hulpbehoevende inwoners van de stad De ChristenUnie staat voor samenleving waar ook ouderen een respectvolle plaats in krijgen en waar zwakke mensen mogen rekenen op de zorg van de stad en hun eigen 9

10 omgeving. Dit betekent dat de ouderenzorg financieel gezond en professioneel dient te zijn. Het Tilburgse stadsbestuur neemt verantwoordelijkheid om toe te zien op de uitvoering van de zorg voor ouderen en maakt optimaal gebruik van de middelen om invloed uit te oefenen op de zorg voor ouderen. Dit houdt in dat de financiële middelen voor de Wmo efficiënt en doelmatig worden ingezet. Door de pakketmaatregel AWBZ en de ontwikkelingen in de Wmo zal een grote inzet worden gevraagd van het gemeenebestuur. Daarbij zet de ChristenUnie in op actieve inschakeling van maatschappelijke organisaties en kerken voor preventie en het geven van mantelzorg. Ook mag bij preventie en veel vormen van zorgverlening nadrukkelijker een beroep worden gedaan op hulp van buren en verwanten. In de afgelopen decennia is de zorg te veel een overheidszaak geworden en is door professionalisering het persoonlijke karakter van de zorg verdrongen. De ChristenUnie pleit ervoor daar waar mogelijk bij zorgverlening meer inzet te organiseren van vrijwilligers, familie en buurtbewoners. Ter bevordering van de onderlinge sociale banden pleit de ChristenUnie ervoor de wijken in Tilburg te verdelen in kleinschalige buurten, waarbij per buurt een vrijwilliger (een buurtcoach ) wordt gevonden die de buurt ken, bij buurtgenoten op bezoek gaat, bekend is met de lokale autoriteiten en zorgaanbieders en die de vrijmoedigheid heeft hulp te vragen voor de zwakkeren in de buurt. Het is nog niet zo lang geleden dat deze rol door de pastoor of de dominee werd vervuld, echter door de secularisatie van de samenleving en de verzorgingsstaat zijn deze structuren voor velen vervallen en moet worden gezocht naar nieuwe duurzame structuren. Ook pleit de ChristenUnie ervoor dat de gemeente een regierol neemt in de zorg voor zwakkeren in de samenleving en in de armoedebestrijding. Uitgangspunt moet zijn dat we elkaar bijstaan wanneer nodig en mogelijk, en dat de gemeente optreedt als dat noodzakelijk is. Daarom pleit de ChristenUnie voor regie en actieve ondersteuning door de gemeente aan maatschappelijke en kerkelijke organisaties die actief zijn in zorg en armoedebestrijding, bijvoorbeeld via een in de gemeentelijke organisatie volledig opgenomen interreligieus overleg. De ChristenUnie is van mening dat zorgverlening en preventie veel verder gaat dan enkel een budget voor de huishoudelijke hulp. Het begint al bij de inrichting van de buurt en de noodzaak om het wonen van verschillende leeftijdsgroepen in een stad te integreren. Verder is het noodzakelijk dat bewoners in de straat met elkaar in contact komen door kerk, moskee of wijkcentrum. De wijkcentra en de vele vrijwilligers die daarvoor goed werk doen, kunnen hier een bijdrage aan leveren door het organiseren van avonden voor specifieke buurten en het stimuleren van buurtactiviteiten. 10

11 EEN INTEGER STADSBESTUUR dat gezag verdient van alle burgers Gezag kan worden verdiend door betrouwbaar en consequent optreden. Het stadsbestuur kan en mag het niet laten gebeuren dat door het eigen gedrag haar positie in de stad verloren gaat. Daarom is het van belang dat het gemeentebestuur en de Raad betrouwbaar zijn en in hun gedrag een voorbeeld zijn voor alle burgers. Dit geldt ook voor ambtenaren die op straat het bestuur van de stad vertegenwoordigen. Ook mag worden verwacht dat de gemeente het haar verkregen gezag daadwerkelijk gebruikt ter bescherming van al haar burgers. Dit betekent dat overlast en misdaad de gemeente daadwerkelijk een zorg zijn. Daarbij geldt dat de ambtenaar zich volledig gesteund mag weten in de uitvoering van zijn taken. Voor belediging van een ambtenaar in functie behoort een zero tolerance beleid te gelden. en vertrouwen geniet van haar inwoners Het Raadswerk en het optreden van het College kan enkel effecief zijn als het stadsbestuur volkomen betrouwbaar en integer is. Dat komt wat de ChristenUnie betreft op verschillende manieren tot uiting: De Raad en het College opereren transparant en geven ruimhartig informatie aan elkaar en aan de inwoners van de stad over hun besluiten en debatten. De agenda van de Raad is niet een vooraf geregisseerde planning maar biedt ruimte aan dynamiek en discussie. Het gemeentelijk apparaat is toegankelijk en integer. Dit houdt in dat burgers hun plannen, zorgen of ideeën op goede wijze bij de juiste ambtenaar kunnen neerleggen en dat zij mogen rekenen op correcte besluitvorming. De Raad kan hierin voorzien door meer toe te zien op de uitvoering van de regelgeving en door actief de beleidskaders vast te stellen waarbinnen ambtenaren kunnen opereren. Bestuur en ambtenaren zijn zich bewust van de noodzaak integer op te treden. Daarvoor dient het onderlinge toezicht scherp te blijven. Het is volgens de ChristenUnie noodzakelijk dat de Klokkenluidersregeling van de gemeente voor elke ambtenaar direct toegankelijk is. Verder pleit de ChristenUnie voor een Meldpunt Integriteitsschendingen. Ook is het wenselijk dat in een tijdelijk compliance onderzoek de formele en informele werkprocessen binnen het ambtelijke apparaat nader worden onderzocht op mogelijke risico s op integriteitsschendingen. 11

12 dat transparant omgaat met het gemeenschapsgeld De gemeente is beheerder van gemeenschapsgeld. Het is om die reden dat de burgers van de stad recht hebben op verantwoording over de wijze waarop gemeenschapsgeld wordt aangewend. Op het terrein van kunst en cultuur ontbreekt deze transparantie en worden kuntsprojecten gesubsidieerd die niet worden gedragen door grote groepen burgers van de stad. De ChristenUnie zal werken aan meer transparantie in de subsidieverlening in de kunst. Ook pleit de ChristenUnie voor een duidelijke afbakening van de subsidieverlening aan verschillende soorten kunst. De subsidieregelingen dienen daartoe te worden aangescherpt en geconcretiseerd. dat een gezond financieel beleid voert Het financieel en economisch beleid van Tilburg zal in de komende vier jaren een belangrijk onderwerp worden. Om werkgelegenheid in de stad te behouden en te stimuleren dient sprake te zijn van een goed vestigingsbeleid voor bedrijven, goede aansluiting met onderwijs en een prettige leefomgeving. Dit belang dient tegelijkertijd zorgvuldig gewogen te worden met de noodzakelijke eisen voor een goede leefomgeving: een goed milieu, goede bereikbaarheid en een verzorgde infrastructuur. In de huidige tijd is daarom behoedzaamheid noodzakelijk en dient de gemeente in staat gesteld te worden effectief op de ontwikkelingen in de markt te reageren. Wat de ChristenUnie betreft zal het de komende vier jaar niet meer gaan om grote geldverslindende jongensdromen, zoals de shoppingmall en grootste bouwprojecten aan de rand van de stad. Het zal moeten gaan om nuchter beleid over de noodzakelijke groei van de stad en de omliggende dorpen. Daarbij staat eerst de noodzaak en de wenselijkheid vast. Wij staan voor een stadsbestuur dat ambitie heeft om van de stad iets moois te maken. Dat moois laat zich niet meten in vierkante meters bedrijfsruimte of in oppervlakte winkelgebied, maar moet worden gevonden bij de tevreden Tilburger, die trots is op de stad waar hij/zij kan wonen en werken, die zich veilig voelt in zijn eigen leefomgeving en die zich gesteund weet door een betrouwbare overheid. 12

13 SPEERPUNTEN: 1. De ChristenUnie pleit voor een wethouder voor jeugd en gezin. 2. De Christenunie staat voor een integer stadsbestuur dat bereid is zichzelf kritisch te beschouwen door de instelling van een Meldpunt Integriteitsschendingen en door een uitgebreid onderzoek naar integriteit in het stadsbestuur. 3. De ChristenUnie wil versterking van het werk in de wijk en de wijkcentra en een belangrijker positie voor het vrijwilligerswerk in de buurt. De ChristenUnie is daarom tegen verkoop van wijkcentra. Het werk in de wijk behoort te worden ondersteund door de gemeente door de terbeschikkingstelling van faciliteiten aan de burgers van de wijk en de vrijwilligers die daar goed werk doen. 4. De ChristenUnie werkt aan versterking van de binnenstad als (winkel)evenement. Het gaat daarbij niet alleen om gebouwen, maar ook om sfeer en voldoende aanbod van cultuur en amusement. 5. De ChristenUnie pleit voor één samenhangende stedenbouwkundige visie voor de hele binnenstad en de direct omliggende wijken en meer betrokkenheid van de Raad bij de vaststelling hiervan. 6. De ChristenUnie wil dat de gemeente meer regie voert in de ontwikkeling van winkelcentra in de buitenwijken. 7. De ChristenUnie pleit voor het versterken van de positie van de wijkagent, die wordt ondersteund door handhavingsteams. 8. De ChristenUnie wil een effectievere en meer uitgebreide inzet van Buitengewone Opsporingsambtenaren. 9. De ChristenUnie wil een einde aan het gedoogbeleid voor de verkoop van drugs en bepleit een strikt handhavingsbeleid. 10. De ChristenUnie wil de sociale samenhang stimuleren door de buurtcoach en door de inzet van buren en verwanten bij verzorging en ondersteuning van hulpbehoevenden. 11. De ChristenUnie wil meer regie over het subsidiebeleid in kunst en cultuur en zal striktere kaders vaststelling waarbinnen subsidieverlening mogelijk is. 13

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow 2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow Inhoudsopgave Over Sparrow... 2 Doelstelling... 2 Christelijke grondslag... 2 Organisatiestructuur... 2 Werkgebied... 2 Visie op armoede en armoedebestrijding...

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Wmo participatie Meppel (eindrapport)

Wmo participatie Meppel (eindrapport) Workshopsessies Wmo-beleidskompas Norbert Broenink Workshopsessies Wmo-beleidskompas Amsterdam, 1 november 2011 Norbert Broenink DSP groep BV Van Diemenstraat 374 1013 CR Amsterdam T: +31 (0)20 625 75

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Onze voorgeschiedenis kan ons heel veel leren. We moeten ook onze Urker taal bewaren en zoveel mogelijk op schrift zetten voor de komende geslachten.

Onze voorgeschiedenis kan ons heel veel leren. We moeten ook onze Urker taal bewaren en zoveel mogelijk op schrift zetten voor de komende geslachten. Unie Gemeentebelangen is begaan met het welzijn van de hele Urker bevolking. Het moet voor jong en oud prettig vertoeven zijn in ons dorp. De sterke groei van de jeugd is voor onze gemeente een uitdaging

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme een aantrekkelijker een veiliger een Vlaamser Hamme Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme 1. Het imago van Hamme als sterk verouderde gemeente moet omgezet worden naar een landelijke gemeente met leefbare

Nadere informatie

Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018

Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018 Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018 De Ouderenpartij Heerlen (OPH) is een lokale partij die zich inzet voor de belangen van alle inwoners van de gemeente Heerlen de groeiende groep ouderen

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Wat verandert er voor jeugdigen en gezinnen met jeugdhulp?

Wat verandert er voor jeugdigen en gezinnen met jeugdhulp? Wat verandert er voor jeugdigen en gezinnen met jeugdhulp? De nieuwe jeugdhulp begint bij het eerder signaleren en het sneller en effectiever aanpakken van problemen. Met de nieuwe Jeugdwet gaat de gemeente

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Bijeenkomst voor burgers van de gemeente Smallingerland

Bijeenkomst voor burgers van de gemeente Smallingerland Bijeenkomst voor burgers van de gemeente Smallingerland Programma 1. Opening en kennismaken 2. Inleiding door wethouder E. Berenst 3. De ambities voor 2012-2015 in vogelvlucht 4. Stellingen debat 1 5.

Nadere informatie

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0 KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN 2018-2022 Werkgroep Sociaal Domein 22-06-2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Visie Sociaal Domein Doelstellingen Sociaal Domein Meedoen in Vijfheerenlanden

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Leeswijzer Naar aanleiding van de recente behandeling van bewonersinitiatieven in de afgelopen vergadering en daarbuiten

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Zuid West College 2015

Zuid West College 2015 Zuid West College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Zuid West College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van het Zuid West College Landelijke

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

BOEI-LIMBURG, HOUVAST IN EEN VERANDERENDE OMGEVING

BOEI-LIMBURG, HOUVAST IN EEN VERANDERENDE OMGEVING BOEI-LIMBURG, HOUVAST IN EEN VERANDERENDE OMGEVING Over BOEI-Limburg BOEI-Limburg is een nieuwe speler in de wereld van de (Geestelijke Gezondheids-) Zorg op het gebied van Kind, Jeugd en Gezin, die werkt

Nadere informatie

Voor Almere KAndidAten KwArtet

Voor Almere KAndidAten KwArtet Voor Almere Kandidaten kwartet 1. Arno Visser (43) woont in Almere Haven Financiën: verantwoord investeren in groei Eerst verdienen, dan uitgeven. Want iedere euro die de gemeente uitgeeft, is verdiend

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Projectvoorstel Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Datum 24 jan 2017 Versie 0.2 concept Bestuurlijk opdrachtgever S. Stellinga Beheerder E. Bontekoe Ambtelijk opdrachtgever

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Een samenvatting van de uitkomsten van de tweejaarlijkse bewoners-enquête door Wijkteam Plaswijck, gehouden onder ons netwerk en bewoners van de wijk. Gouda, maart

Nadere informatie

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken.

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitkomst ronde tafel gesprekken aanwijzing vuurwerkvrije zones Programma Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Ter uitvoering van de moties tot het onderzoeken

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Buurtpreventieteam Filmwijk. Verbeteren van een wijk door het faciliteren van sociaal positief egoïsme

Buurtpreventieteam Filmwijk. Verbeteren van een wijk door het faciliteren van sociaal positief egoïsme Buurtpreventieteam Filmwijk Verbeteren van een wijk door het faciliteren van sociaal positief egoïsme STELLINGEN STELLING 1 Buurtbewoners zijn apathisch en kijken voor alles naar de overheid STELLING 2

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Datum vaststelling 15 september 2015 Datum publicatie Datum inwerkingtreding 1 oktober 2015 Geldigheidsduur Kalenderjaar 2016 Juridische

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

Verkiezingspamflet

Verkiezingspamflet Verkiezingspamflet 2014-2018 Dienend Betrokken Haarlemmermeer Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 De ChristenUnie-SGP Haarlemmermeer baseert haar standpunten op de Bijbel. De Bijbel is een bron van

Nadere informatie

Samen bereiken we meer!

Samen bereiken we meer! Samen bereiken we meer! Wij zijn een christelijke partij die naar een betere samenleving streeft. Een land ben en maak je Samen. Dit is ons verkiezingsprogramma zodat u een beter idee krijgt waar onze

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Sliedrecht is een dorp vol met kansen. Althans zo zien wij dat als CDA. Er zijn binnen Sliedrecht volop mogelijkheden om dingen (nog) beter te doen, anders te doen

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn. gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn. gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hoorn Nr. 46444 22 maart 2017 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Welkom in de zesde stad van Nederland

Welkom in de zesde stad van Nederland Welkom in de zesde stad van Nederland Thuis voor 213.000 Tilburgers Tilburg zoekt een nieuwe burgemeester! Gaat u er voor? Vindingrijk, het vermogen om door te zetten en de bereidheid om hard te werken.

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Inhoudsopgave Titel beleidsnota onder titel (optioneel) De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Stap voor stap naar een nieuwe

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Zorgvernieuwing in Middelburg

Zorgvernieuwing in Middelburg Zorgvernieuwing in Middelburg ERVARINGEN VAN EEN KOPLOPER Albert de Vries wethouder van o.a. wonen, zorg en welzijn Uitgangssituatie in 2002 Alle zorgverleners besloten te vernieuwen Woonbeleid Middelburg

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie