VERKIEZINGSPROGRAMMA van de ChristenUnie te Tilburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010. van de ChristenUnie te Tilburg"

Transcriptie

1 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010 van de ChristenUnie te Tilburg

2 De ChristenUnie en Tilburg, Tilburg, de zesde stad van Nederland, profileert zich als moderne stad. Tilburg is een stad om trots op te zijn, middenin het bruisende Brabant, een mooie combinatie natuur, cultuur en economie, een stad voor jong en oud, student en zoals dat vroeger nog heette arbeiders. Maar de laatste jaren lijkt die schoonheid ten onder te gaan. Terwijl de verzorging van de stad stap voor stap achteruit gaat, wordt de Tilburgse politieke discussie gedomineerd door dromen over onhaalbare bouwprojecten, beschuldigingen van machtspolitiek, corruptie en nalatigheid. Er wordt onvoldoende gewerkt aan een stad om trots op te zijn, aan het welzijn van de Tilburgers. Het is tijd om het roer om te gooien, tijd voor een partij die niet alleen vertelt wat er niet goed gaat in een stad, maar die vanuit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel een bijdrage wil leveren aan de leefbaarheid van de stad en een goede ontwikkeling van de stad en haar stadsbestuur. De ChristenUnie wil dat zijn. Wij worden gedreven door het besef dat wij dankzij Christus in deze wereld leven als vrije mensen, die in harmonie met elkaar willen samenleven. De ChristenUnie wil dat Tilburg zich blijft ontwikkelen als een stad waar mensen sámen willen leven, met respect voor elkaar in een leefbare stad, in een veilige omgeving en met een integer bestuur. Dit zijn dan ook de kernbegrippen van ons verkiezingsprogramma. SAMENLEVEN met respect voor de medemens Voor de Christenunie telt iedereen mee. Daarbij staat voorop dat iedereen recht heeft op een privéleven en de gelegenheid krijgt zich op zijn of haar eigen manier te ontplooien. De ChristenUnie is ervan overtuigd, dat de christelijke waarden en normen van het Bijbels evangelie, zegenrijk is voor een ieder en wil daarvan getuigen. Belangrijk daarbij is, dat een keuze voor of tegen een levensovertuiging enkel mogelijk is in een vrije wereld, gebaseerd op verdraagzaamheid ten opzichte van medebewoners die andere keuzes maken in levensstijl of geloofsovertuiging. De ChristenUnie kiest daarom expliciet voor gelijke behandeling en verzet zich tegen discriminatie op grond van geslacht, seksuele voorkeur of geloofsovertuiging. Tegelijkertijd staat de ChristenUnie ook voor een samenleving waar plaats is voor respect en waar alle mensen bereid zijn rekening te houden met elkaar. Wij willen graag dat iedereen aanspreekbaar is op gedrag en bereid is rekening te houden met gevoelens en belangen van zijn of haar medemens. Samenleven draait immers niet alleen om het eigen belang. Programma s en subsidies ter bevordering van de emancipatie van bevolkingsgroepen kunnen op de steun van de ChristenUnie 2

3 rekenen onder de voorwaarde dat de plannen iets toevoegen aan de samenleving en een reële kans van slagen hebben. in een aantrekkelijke stad De ChristenUnie vindt het van belang dat Tilburg een eigen identiteit ontwikkelt waar zo veel mogelijk Tilburgers zich door aangesproken voelen. Ooit was Tilburg een samenstelling van verschillende dorpskernen. De indeling van de stad en de infrastructuur zijn daar nog steeds zichtbare sporen van. Daarnaast kent Tilburg inmiddels grote nieuwbouwwijken zoals Tilburg Noord en de Reeshof. Toch zijn we één stad, met een zichtbaar centrum dat aantrekkelijk en bereikbaar moet zijn voor iedereen die hier woont. Dit stelt eisen aan ons stadscentrum, de infrastructuur maar ook aan het niveau van voorzieningen. Het is een bekend gegeven dat het centrum van Tilburg moeilijk kan concurreren tegen omliggende steden als Breda en s Hertogenbosch; het winkelaanbod is aanzienlijk lager en de stad is jonger en mist daardoor een historische uitstraling. Het is echter belangrijk te beseffen dat een gezellig stadscentrum niet alleen door gebouwen tot stand komt. Veel belangrijker is wat er in de stad gebeurt. De ChristenUnie pleit er daarom voor om in samenwerking met de winkeliersverenigingen te werken aan vergroting van de de aantrekkelijkheid van het stadscentrum. Er worden weliswaar vele evenementen georganiseerd, maar die vormen geen vast patroon in de binnenstad. Een bezoek aan de binnenstad het hele jaar door een dagje uit zijn, waarbij bezoekers naast winkelen kunnen kiezen uit vele andere activiteiten. Ook kan bijvoorbeeld een beroep worden gedaan op de muziekopleidingen in de stad om in op zomerdagen en avonden regelmatig een grote verscheidenheid aan optredens te geven op verschillende pleinen en andere locaties in de stad. Verder kan worden overwogen regelmatig terugkerende themamarkten te organiseren in de stad, zoals een voor Tilburg zeer passende textielmarkt. Hiervoor zijn vele mogelijkheden wanneer in het huidige spoorzonegebied de huidige bebouwing wordt omgevormd tot open beursgebouw. De ChristenUnie vindt het van belang dat de inwoners van Tilburg via het werk van de Raad meer betrokken worden bij de opbouw en uitstraling van onze stad. De ChristenUnie pleit er daarom voor dat vanuit de Raad meer regie wordt gevoerd op de inrichting van het stadscentrum en van grote bouwwerken. Door de Raad heeft de Tilburger inspraak in de stedenbouwkundige ontwikkeling van de stad. Er moet daarom regelgeving komen waarmee voorafgaand aan ieder bouwplan voorwaarden worden geformuleerd ten aanzien van de stedenbouwkundige visie, de infrastructuur, de uitstraling van gebouwen en de gekozen bouwstijl. Ook dient vooraf duidelijk te zijn aan welke milieu eisen een gebouw dient te voldoen. Voor grote bouwprojecten moeten 3

4 strikte eisen worden gesteld aan bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gebouwen door publiek en voor de bevoorrading. In de komende vier jaar zullen knopen worden doorgehakt over grote bouwprojecten, zoals het spoorzone gebied. Hierbij is voortvarendheid gewenst, maar tegelijkertijd pleit de ChristenUnie ervoor dat de Raad meer regie neemt over de planning van het project en de financiering ervan. in een leefbare wijk De ChristenUnie spant zich in voor veiligheid in de wijken van de stad. Daarvoor is noodzakelijk dat een actieve bijdrage wordt geleverd van alle bewoners in de stad. De gemeente kan ondersteunen en opbouwen. De ChristenUnie pleit voor een wijkgerichte benadering waarbij per wijk een wijkcentrum een centrale rol krijgt. De ChristenUnie is geen voorstander van verkoop van het bezit van wijkcentra en pleit juist voor een actievere rol van de gemeente. Een wijkcentrum is bij uitstek een maatschappelijke voorziening en dient daarom anders dan het huidige college voornemens is niet in handen te komen van private partijen. Wat de ChristenUnie betreft dient de gemeente een grotere inspanning te leveren om de functie van de wijkcentra te versterken en de grote groep vrijwilligers die nu al veel werk verrichten te ondersteunen. Daarbij zal steeds opnieuw moeten worden bezien tot in welke mate de professionele bijdrage van de Twern het doel van de wijkcentra daadwerkelijk moet ondersteunen. Dit vereist regie en betrokkenheid van de gemeente, zodat het onverstandig is de organisatie van de wijkcentra op te grote afstand te zetten. De wijkcentra moeten openstaan voor iedereen in de wijk, ongeacht religieuze of culturele achtergrond. Dit kan worden bereikt als aan de volgende randvoorwaarden wordt voldaan: Wijkcentra zijn toegankelijke centra, waar gezelligheid heerst en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Buurtbewoners, maar ook maatschappelijke organisaties, kerken en moskeeën dienen de ruimte te krijgen om eigen wijkgerichte activiteiten te ontplooien die de ontmoeting tussen bewoners in de wijk stimuleren. De ChristenUnie is van mening dat de beschikbaarheid van de centra niet moet worden beperkt vanwege religieuze doelstellingen van organiserende organisaties. Wij leven in een veelkleurige maatschappij waar plaats is voor het hebben van een religieuze opvatting. Dit moet ook gelden voor wijkcentra. Alleen dan kunnen deze centra een ontmoetingsplaats worden voor alle bewoners in een wijk. 4

5 De wijkcentra dienen als standplaats voor buurt en jongerenwerkers van een wijk. Vanuit het centrum vervullen zij een actieve rol in de wijk, ze gaan de straat op om jongeren te ontmoeten en nodigen actief jongeren uit om deel te nemen aan activiteiten. Hiervoor kan de gemeente putten uit een ruim aanbod van maatschappelijke en kerkelijke vrijwilligersorganisaties. De wijkcentra leveren laagdrempelige diensten aan buurtbewoners, bijvoorbeeld oppasdiensten en tijdelijke kinderopvang (alleenstaande) ouders te ondersteunen. Verder worden buurtbewoners en met name ouderen actief uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten. Dit bevordert de onderling samenhang en de noodzakelijke sociale controle. Buurtbemiddelaars zijn regelmatige bezoekers van een wijk of buurtcentrum waaraan zij voor hun bemiddelingswerk zijn verbonden en krijgen zo bekendheid in de wijk. Zij en ook jongerenwerkers werken actief mee aan de opbouw van het centrum, ze draaien zo mogelijk bardiensten en organiseren ontmoetingen met bewoners in de wijk. Zo kunnen zij een bekend gezicht worden voor de bewoners. De wijkcentra leveren laagdrempelige diensten aan buurtbewoners, bijvoorbeeld oppasdiensten en tijdelijke kinderopvang (alleenstaande) ouders te ondersteunen. Verder worden buurtbewoners en met name ouderen actief uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten. Dit bevordert de onderling samenhang en de noodzakelijke sociale controle. Waar mogelijk wordt een ontmoetingsplaats georganiseerd voor jongeren uit de buurt en worden actief jongerenactiviteiten georganiseerd. Hiervoor kan de gemeente putten uit een ruim aanbod van maatschappelijke en kerkelijke vrijwilligersorganisaties. De wijkagent is een behalve een bekend gezicht in de straten van zijn wijk ook een regelmatige bezoeker van de wijkcentra en probeert zo een persoonlijke band op te bouwen met de bewoners van de wijk. met bloeiende winkelcentra De ChristenUnie ziet ook een belangrijke rol voor de kleinere winkelcentra in verschillende wijken. Ook hier geldt dat deze centra kunnen dienen als ontmoetingsplaats voor bewoners van een wijk. Deze centra dienen daarom vitaal gehouden te worden en waar nodig is daarbij een actieve rol van de gemeente vereist. Zo mag van de gemeente een grotere inspanning worden gevraagd bij de renovatie van de Westermarkt en omgeving en van wijkcentra als het Paletplein. Daarbij streeft de gemeente ernaar het 5

6 voorzieningenniveau van de winkelcentra in de wijken te vergroten. Met regelgeving in actieve bemoeienis kan de gemeente werken aan een divers winkelaanbod en aan een goede bereikbaarheid. Verder mag van de gemeente worden verwacht dat ook in economisch minder voorspoedige tijden verpaupering van de voorzieningen in deze winkelcentra actief wordt bestreden. EEN VEILIGE OMGEVING voor elk individu Voor wat betreft het lokale veiligheidsbeleid heeft de gemeente de regie. De Christenunie pleit voor een integraal veiligheidsbeleid, waarbij duidelijk politieoptreden en een samenhangend sociaal beleid op goede wijze op elkaar zijn afgestemd. Het gaat hierbij om de leefbaarheid in buurten en wijken, die niet alleen wordt bereikt door optimale inzet van politie, maar ook door de inzet van vrijwilligers in de buurt en door goed na te denken over de inrichting van het openbaar gebied. De integrale veiligheid in de gemeente Tilburg heeft zich in de loop der jaren goed ontwikkeld, maar in de beleving van veel Tilburgers is er de stad nog steeds onveilig. De ChristenUnie vindt dat op de volgende onderwerpen verbetering noodzakelijk is. Leven in vertrouwen begint bij het bieden van veiligheid. Bestrijding van asociaal gedrag en overlast heeft daarom topprioriteit. De drugscriminaliteit is nog steeds groeiende. De bestrijding door de gemeente, politie en wooncoöperaties, in hun integrale aanpak, beperkt zich hoofdzakelijk in een pro actieve aanpak van de huiskwekerijen. Mensen die zich lenen voor deze huiskwekerijen moeten aangepakt worden. Maar vaak worden ze onder druk gezet of hebben grote schulden. Dus naast een harde aanpak van de kwekerijen verdient het ook prioriteit om naar de gezinnen en individuen te kijken die voor deze praktijken geronseld zijn. Echter, de ChristenUnie pleit voor een eenduidige en ondubbelzinnige aanpak: drugsgebruik is verboden en wordt daarom ook niet gedoogd. Dit is het beste signaal aan de samenleving en met name aan de jongeren in de samenleving. Het mag daarom niet zo zijn dat de gebruiker van drugs nauwelijks belemmering ondervind om aan drugs te komen. De georganiseerde drugscriminaliteit ontspringt keer op keer de dans. De hennepkwekerijen worden steeds groter en verplaatsen zich naar het platteland of wel naar grote loodsen in stad en industrieterrein. Het argument dat we het drugsgebruik niet kunnen bestrijden en dus moeten gedogen is volgens de ChristenUnie een verkeerde redenering. Het is juist dat misdaad niet uit te roeien is, maar dat behoeft ons er niet van te weerhouden deze te blijven bestrijden. 6

7 Daarnaast beschouwt de ChristenUnie Tilburg het gedoogbeleid als mislukt. Het is door te gedogen niet gelukt om de criminaliteit buiten de softdrugs te houden. De ChristenUnie heeft nog een belangrijke reden om te streven naar een einde aan het gedogen. Het gedoogbeleid heeft geen einde gemaakt aan de professionele veredeling en verbetering van de drugs. Dit heeft het effect dat het gedoogbeleid het voordurend zal moeten afleggen tegen de illegale handel. De hoge THC gehaltes in nederwiet zijn hiervan een voorbeeld, was aanvankelijk de opvatting dat nederwiet niet erg verslavend was, tegenwoordig moet deze drugssoort eigenlijk worden gezien als een harddrug. Bestrijding van drugsgebruik beperkt zich niet tot optreden tegen de handel in softdrugs. Consequente opsporing en vervolging van de verkoop en het bezit van XTC, in het bijzonder bij uitgaansgelegenheden en dancefestijnen behoort onderdeel te zijn van het drugsbeleid. Naast bestrijding van drugs dient wat de ChristenUnie betreft ruimte te zijn voor een goede en eveneens consequente zorgverlening aan verslaafden. Richt verslavingszorg op afkicken. Ook bij methadonprogramma s. Het op medische indicatie verstrekken van heroïne is niet de aangewezen weg. Proefprojecten met gratis verstrekking van harddrugs zoals cocaïne en heroïne zijn onacceptabel. Hoogwaardige verslavingszorg is mede gericht op arbeidsrehabilitatie en reïntegratie, evenals experimenten met meer verplichtende vormen van afkicken. in de eigen leefomgeving Een gebrek aan veiligheid ervaren mensen het meeste dicht bij huis. Een goede aanpak begint daarom in de wijken en de buurten door verbetering van de leefbaarheid en aanpak van asociaal gedrag. Ook veiligheid achter de deur, in de huizen verdient prioriteit. Huiselijk geweld en kindermishandeling komt nog steeds veel te veel voor, alle inzet van de overheid ten spijt. Het is de overtuiging van de ChristenUnie dat door huiselijk geweld goed aan te pakken ook de ervaren leefbaarheid van de bewoners zal versterken. De werkdruk van de politie groeit en de aanwas van meer blauw op straat stagneert en loopt eerder terug. De ruimte tot pro actief werken ontbreekt steeds meer, zodat toezicht in de brede zin van het woord minimaal wordt. Daarom moet de politie in nauwe samenwerking met de gemeente zich slimmer en efficiënter inzetten in bestrijding van de criminaliteit. De gemeente moet bij toezicht en bestrijding van kleine criminaliteit meer investeren in de Bijzondere Opsporings Ambtenaren, die taakgericht kunnen worden ingezet om aan de behoefte van integrale veiligheid te voldoen. Het activeren van 7

8 bewoners als kenners van de wijken in het kader van de buurtpreventie is ook een uitstekend middel voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. In samenwerking met de politie en de gemeentelijke handhaving kunnen veel onveilige situaties aangepakt worden. Daarnaast kunnen door buurtpreventie kleine ongemakken snel opgepakt worden. Gevoel van veiligheid in een wijk wordt verstrekt door meer sociale samenhang en door een verzorgde infrastructuur. Eenzame bewoners voelen zich sneller onveilig dan bewoners die een sociaal netwerk om zich heen hebben. En ook geldt dat een goed verzorgde buurt bijdraagt aan het welzijn van de bewoners. Ook is van belang dat de gemeente zorg draagt voor zichtbare handhaving van de openbare orde: de politie en met name de wijkagent (als buurtregisseur) moet op straat te vinden zijn. De ChristenUnie pleit voor een organisatie van de politiemacht waarbij de wijkagenten volledig ingezet kunnen worden om in de wijk aanwezig te zijn. Deze wijkagent dient blijvend te worden ondersteund door speciale handhavingsteams die op afroep beschikbaar te zijn om handhavend op te treden als een waarschuwing of gesprek niet meer toereikend is. Zo wordt voorkomen dat de wijkagent voor een groot deel van zijn dienst op het bureau moet doorbrengen om allerlei administratieve verplichtingen af te werken. in het openbaar vervoer en in de binnenstad Gevoel van veiligheid heeft niet alleen met politiewerk te maken. De gemeente dient aandacht te houden voor de verzorging van de buurt. En ook hier geldt dat sprake moet zijn van een goede samenwerking tussen burger en openbaar gezag. De ChristenUnie wil werken aan een groter verantwoordelijkheidsgevoel bij bewoners om zorg te dragen voor een schone straat en een leefbaar milieu. Daarbij hoort goede voorlichting wat van de inwoners van de stad mag worden verwacht en een blijvende inzet op de spoedige en deugdelijke afwerking van klachten over het straatinterieur of andere vormen van overlast. voor jonge mensen In het jeugdbeleid staan opvoeding, zorg, onderwijs en veiligheid centraal. In de uitvoering wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van initiatieven van particuliere personen en van professionele en semiprofessionele instellingen. In een goed en breed onderwijsaanbod krijgen kinderen optimale kansen om hun talenten te ontwikkelen. Door een rijk aanbod van opleiding, cultuur en sport kunnen jongeren de vaardigheden en 8

9 de kennis leren die zij nodig hebben in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Tilburg moet zijn naam vestigen als onderwijsstad, een stad met een ruim aanbod van onderwijs op alle niveaus. De ChristenUnie pleit voor een ruim onderwijsaanbod op HBO en WOniveau. Het actief ondersteunen van de verdere opbouw van vakscholen en praktijkgericht onderwijs behoort in de komende vier jaren prioriteit te krijgen. Het tegengaan van spijbelen en voortijdige schoolverlating verdient in het onderwijsbeleid hoge prioriteit. Lokale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven moet resulteren in een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Marktwerking in de jeugdzorg mag niet ten koste gaan van de bescherming van jeugdigen, die moeilijk behandelbaar zijn. Doel van de jeugdzorg is om samen met de ouders te werken aan een opvoeding die de kinderen bescherming, vertrouwen, kansen en een perspectief op de toekomst geeft. Werken vanuit de thuissituatie is uitgangspunt, tenzij de veiligheid van kinderen in gevaar komt. In dat geval volgt noodgedwongen uithuisplaatsing. Pleegzorg biedt kinderen een kans om op te groeien in een normale gezinssituatie. Verwacht moet worden dat in de nabije toekomst de gemeente een steeds groter wordende verantwoordelijkheid krijgt in het jeugdwerk. Het is daarom van belang dat prioriteit wordt gegeven aan een goede en samenhangende organisatie van het jeugd en jongerenwerk, eventueel in samenwerking met ons omliggende gemeenten. Om hieraan in Tilburg goede invulling te kunnen geven pleit de ChristenUnie ervoor in de komende collegeperiode een aparte wethouder voor jeugd en gezin aan te stellen. Het jongerenwerk sterk maken in kwaliteit en kwantiteit t.b.v. jeugd in de leeftijd van 6 tot 21 jaar. Met extra aandacht voor achterstandwijken en gekleurde wijken en daar de culturele samenlevingen en organisaties nauw bij betrekken. Dus een integrale aanpak met o.a. welzijnsorganisatie en scholen. Hierbij dient ook de jeugdreclassering nauw betrokken bij te worden in nauwe samenwerking van het jongerenwerk. Verder scholing en werk creëren om de jeugd handvaten te geven om een verantwoordelijke houding te kunnen ontwikkelen in onze maatschappij. Ook zal er steeds meer in de zwakke gezinnen opvoedingsondersteuning dienen te komen, om aan de voorkant van het probleem te komen. Hierdoor kunnen onnodige uithuisplaatsingen worden voorkomen. en voor ouderen en de hulpbehoevende inwoners van de stad De ChristenUnie staat voor samenleving waar ook ouderen een respectvolle plaats in krijgen en waar zwakke mensen mogen rekenen op de zorg van de stad en hun eigen 9

10 omgeving. Dit betekent dat de ouderenzorg financieel gezond en professioneel dient te zijn. Het Tilburgse stadsbestuur neemt verantwoordelijkheid om toe te zien op de uitvoering van de zorg voor ouderen en maakt optimaal gebruik van de middelen om invloed uit te oefenen op de zorg voor ouderen. Dit houdt in dat de financiële middelen voor de Wmo efficiënt en doelmatig worden ingezet. Door de pakketmaatregel AWBZ en de ontwikkelingen in de Wmo zal een grote inzet worden gevraagd van het gemeenebestuur. Daarbij zet de ChristenUnie in op actieve inschakeling van maatschappelijke organisaties en kerken voor preventie en het geven van mantelzorg. Ook mag bij preventie en veel vormen van zorgverlening nadrukkelijker een beroep worden gedaan op hulp van buren en verwanten. In de afgelopen decennia is de zorg te veel een overheidszaak geworden en is door professionalisering het persoonlijke karakter van de zorg verdrongen. De ChristenUnie pleit ervoor daar waar mogelijk bij zorgverlening meer inzet te organiseren van vrijwilligers, familie en buurtbewoners. Ter bevordering van de onderlinge sociale banden pleit de ChristenUnie ervoor de wijken in Tilburg te verdelen in kleinschalige buurten, waarbij per buurt een vrijwilliger (een buurtcoach ) wordt gevonden die de buurt ken, bij buurtgenoten op bezoek gaat, bekend is met de lokale autoriteiten en zorgaanbieders en die de vrijmoedigheid heeft hulp te vragen voor de zwakkeren in de buurt. Het is nog niet zo lang geleden dat deze rol door de pastoor of de dominee werd vervuld, echter door de secularisatie van de samenleving en de verzorgingsstaat zijn deze structuren voor velen vervallen en moet worden gezocht naar nieuwe duurzame structuren. Ook pleit de ChristenUnie ervoor dat de gemeente een regierol neemt in de zorg voor zwakkeren in de samenleving en in de armoedebestrijding. Uitgangspunt moet zijn dat we elkaar bijstaan wanneer nodig en mogelijk, en dat de gemeente optreedt als dat noodzakelijk is. Daarom pleit de ChristenUnie voor regie en actieve ondersteuning door de gemeente aan maatschappelijke en kerkelijke organisaties die actief zijn in zorg en armoedebestrijding, bijvoorbeeld via een in de gemeentelijke organisatie volledig opgenomen interreligieus overleg. De ChristenUnie is van mening dat zorgverlening en preventie veel verder gaat dan enkel een budget voor de huishoudelijke hulp. Het begint al bij de inrichting van de buurt en de noodzaak om het wonen van verschillende leeftijdsgroepen in een stad te integreren. Verder is het noodzakelijk dat bewoners in de straat met elkaar in contact komen door kerk, moskee of wijkcentrum. De wijkcentra en de vele vrijwilligers die daarvoor goed werk doen, kunnen hier een bijdrage aan leveren door het organiseren van avonden voor specifieke buurten en het stimuleren van buurtactiviteiten. 10

11 EEN INTEGER STADSBESTUUR dat gezag verdient van alle burgers Gezag kan worden verdiend door betrouwbaar en consequent optreden. Het stadsbestuur kan en mag het niet laten gebeuren dat door het eigen gedrag haar positie in de stad verloren gaat. Daarom is het van belang dat het gemeentebestuur en de Raad betrouwbaar zijn en in hun gedrag een voorbeeld zijn voor alle burgers. Dit geldt ook voor ambtenaren die op straat het bestuur van de stad vertegenwoordigen. Ook mag worden verwacht dat de gemeente het haar verkregen gezag daadwerkelijk gebruikt ter bescherming van al haar burgers. Dit betekent dat overlast en misdaad de gemeente daadwerkelijk een zorg zijn. Daarbij geldt dat de ambtenaar zich volledig gesteund mag weten in de uitvoering van zijn taken. Voor belediging van een ambtenaar in functie behoort een zero tolerance beleid te gelden. en vertrouwen geniet van haar inwoners Het Raadswerk en het optreden van het College kan enkel effecief zijn als het stadsbestuur volkomen betrouwbaar en integer is. Dat komt wat de ChristenUnie betreft op verschillende manieren tot uiting: De Raad en het College opereren transparant en geven ruimhartig informatie aan elkaar en aan de inwoners van de stad over hun besluiten en debatten. De agenda van de Raad is niet een vooraf geregisseerde planning maar biedt ruimte aan dynamiek en discussie. Het gemeentelijk apparaat is toegankelijk en integer. Dit houdt in dat burgers hun plannen, zorgen of ideeën op goede wijze bij de juiste ambtenaar kunnen neerleggen en dat zij mogen rekenen op correcte besluitvorming. De Raad kan hierin voorzien door meer toe te zien op de uitvoering van de regelgeving en door actief de beleidskaders vast te stellen waarbinnen ambtenaren kunnen opereren. Bestuur en ambtenaren zijn zich bewust van de noodzaak integer op te treden. Daarvoor dient het onderlinge toezicht scherp te blijven. Het is volgens de ChristenUnie noodzakelijk dat de Klokkenluidersregeling van de gemeente voor elke ambtenaar direct toegankelijk is. Verder pleit de ChristenUnie voor een Meldpunt Integriteitsschendingen. Ook is het wenselijk dat in een tijdelijk compliance onderzoek de formele en informele werkprocessen binnen het ambtelijke apparaat nader worden onderzocht op mogelijke risico s op integriteitsschendingen. 11

12 dat transparant omgaat met het gemeenschapsgeld De gemeente is beheerder van gemeenschapsgeld. Het is om die reden dat de burgers van de stad recht hebben op verantwoording over de wijze waarop gemeenschapsgeld wordt aangewend. Op het terrein van kunst en cultuur ontbreekt deze transparantie en worden kuntsprojecten gesubsidieerd die niet worden gedragen door grote groepen burgers van de stad. De ChristenUnie zal werken aan meer transparantie in de subsidieverlening in de kunst. Ook pleit de ChristenUnie voor een duidelijke afbakening van de subsidieverlening aan verschillende soorten kunst. De subsidieregelingen dienen daartoe te worden aangescherpt en geconcretiseerd. dat een gezond financieel beleid voert Het financieel en economisch beleid van Tilburg zal in de komende vier jaren een belangrijk onderwerp worden. Om werkgelegenheid in de stad te behouden en te stimuleren dient sprake te zijn van een goed vestigingsbeleid voor bedrijven, goede aansluiting met onderwijs en een prettige leefomgeving. Dit belang dient tegelijkertijd zorgvuldig gewogen te worden met de noodzakelijke eisen voor een goede leefomgeving: een goed milieu, goede bereikbaarheid en een verzorgde infrastructuur. In de huidige tijd is daarom behoedzaamheid noodzakelijk en dient de gemeente in staat gesteld te worden effectief op de ontwikkelingen in de markt te reageren. Wat de ChristenUnie betreft zal het de komende vier jaar niet meer gaan om grote geldverslindende jongensdromen, zoals de shoppingmall en grootste bouwprojecten aan de rand van de stad. Het zal moeten gaan om nuchter beleid over de noodzakelijke groei van de stad en de omliggende dorpen. Daarbij staat eerst de noodzaak en de wenselijkheid vast. Wij staan voor een stadsbestuur dat ambitie heeft om van de stad iets moois te maken. Dat moois laat zich niet meten in vierkante meters bedrijfsruimte of in oppervlakte winkelgebied, maar moet worden gevonden bij de tevreden Tilburger, die trots is op de stad waar hij/zij kan wonen en werken, die zich veilig voelt in zijn eigen leefomgeving en die zich gesteund weet door een betrouwbare overheid. 12

13 SPEERPUNTEN: 1. De ChristenUnie pleit voor een wethouder voor jeugd en gezin. 2. De Christenunie staat voor een integer stadsbestuur dat bereid is zichzelf kritisch te beschouwen door de instelling van een Meldpunt Integriteitsschendingen en door een uitgebreid onderzoek naar integriteit in het stadsbestuur. 3. De ChristenUnie wil versterking van het werk in de wijk en de wijkcentra en een belangrijker positie voor het vrijwilligerswerk in de buurt. De ChristenUnie is daarom tegen verkoop van wijkcentra. Het werk in de wijk behoort te worden ondersteund door de gemeente door de terbeschikkingstelling van faciliteiten aan de burgers van de wijk en de vrijwilligers die daar goed werk doen. 4. De ChristenUnie werkt aan versterking van de binnenstad als (winkel)evenement. Het gaat daarbij niet alleen om gebouwen, maar ook om sfeer en voldoende aanbod van cultuur en amusement. 5. De ChristenUnie pleit voor één samenhangende stedenbouwkundige visie voor de hele binnenstad en de direct omliggende wijken en meer betrokkenheid van de Raad bij de vaststelling hiervan. 6. De ChristenUnie wil dat de gemeente meer regie voert in de ontwikkeling van winkelcentra in de buitenwijken. 7. De ChristenUnie pleit voor het versterken van de positie van de wijkagent, die wordt ondersteund door handhavingsteams. 8. De ChristenUnie wil een effectievere en meer uitgebreide inzet van Buitengewone Opsporingsambtenaren. 9. De ChristenUnie wil een einde aan het gedoogbeleid voor de verkoop van drugs en bepleit een strikt handhavingsbeleid. 10. De ChristenUnie wil de sociale samenhang stimuleren door de buurtcoach en door de inzet van buren en verwanten bij verzorging en ondersteuning van hulpbehoevenden. 11. De ChristenUnie wil meer regie over het subsidiebeleid in kunst en cultuur en zal striktere kaders vaststelling waarbinnen subsidieverlening mogelijk is. 13

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Zuid West College 2015

Zuid West College 2015 Zuid West College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Zuid West College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van het Zuid West College Landelijke

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

Zorgvernieuwing in Middelburg

Zorgvernieuwing in Middelburg Zorgvernieuwing in Middelburg ERVARINGEN VAN EEN KOPLOPER Albert de Vries wethouder van o.a. wonen, zorg en welzijn Uitgangssituatie in 2002 Alle zorgverleners besloten te vernieuwen Woonbeleid Middelburg

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Buurtpreventieteam Filmwijk. Verbeteren van een wijk door het faciliteren van sociaal positief egoïsme

Buurtpreventieteam Filmwijk. Verbeteren van een wijk door het faciliteren van sociaal positief egoïsme Buurtpreventieteam Filmwijk Verbeteren van een wijk door het faciliteren van sociaal positief egoïsme STELLINGEN STELLING 1 Buurtbewoners zijn apathisch en kijken voor alles naar de overheid STELLING 2

Nadere informatie

Bijeenkomst voor burgers van de gemeente Smallingerland

Bijeenkomst voor burgers van de gemeente Smallingerland Bijeenkomst voor burgers van de gemeente Smallingerland Programma 1. Opening en kennismaken 2. Inleiding door wethouder E. Berenst 3. De ambities voor 2012-2015 in vogelvlucht 4. Stellingen debat 1 5.

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners

Nadere informatie

Nog steeds in. Helmond 77%

Nog steeds in. Helmond 77% De trends volgens de Helmonders Bijlage 4 Resultaten enquête Stadspanel Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Augustus 2011 Inleiding Helmond heeft een start gemaakt met het project dat uiteindelijk

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp Wethouder Paans spreekt allereerst zijn steun uit aan professionals

Nadere informatie

BURGERBELANGEN NÚ. De partij voor betrokken burgers. Verkiezingsprogramma 2006-2010

BURGERBELANGEN NÚ. De partij voor betrokken burgers. Verkiezingsprogramma 2006-2010 BURGERBELANGEN NÚ De partij voor betrokken burgers - Lokaal - Sociaal - Liberaal! Verkiezingsprogramma 2006-2010 Missie BurgerBelangen laat zich niet in een hokje plaatsen, zoals dat bij landelijk georganiseerde

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Leeswijzer Naar aanleiding van de recente behandeling van bewonersinitiatieven in de afgelopen vergadering en daarbuiten

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

De eerste contouren van de Wmo 2015

De eerste contouren van de Wmo 2015 De eerste contouren van de Wmo 2015 Het concept van de Wmo 2015 is er nu. In deze tekst zijn de gevolgen van de verschillende decentralisaties verwerkt. Concreet gaat het hierbij om de decentralisatie

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

WAT VIND JIJ BELANGRIJK?

WAT VIND JIJ BELANGRIJK? WAT VIND JIJ BELANGRIJK? Inkomen? Werk? Onderwijs? Zorg? Wonen? MAAK DAN EENS KENNIS MET PVDA/GROENLINKS Wij zijn constructieve mensen die kiezen voor progressieve, sociale en duurzame politiek in Zeewolde.

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Een samenvatting van de uitkomsten van de tweejaarlijkse bewoners-enquête door Wijkteam Plaswijck, gehouden onder ons netwerk en bewoners van de wijk. Gouda, maart

Nadere informatie

PARTICIPATIEBELEID Eigen kracht eerst

PARTICIPATIEBELEID Eigen kracht eerst PARTICIPATIEBELEID Eigen kracht eerst Inhoudsopgave Participatie: meetellen en meedoen 4 De kernboodschap 6 In gesprek: samen op zoek naar oplossingen 8 Opvoeden en opgroeien 12 Mantelzorg, vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Wat is de rol van de gemeente

Wat is de rol van de gemeente Landelijk beleid Wat is de rol van de gemeente Wat doen we al? Alcoholwetgeving: In de nieuwe D&H-wet worden verdergaande stappen gezet om het gebruik van alcohol onder jongeren te ontmoedigen Uitvoering

Nadere informatie

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid 31 maart 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Breda VVD GEMEENTE: PARTIJ:

Breda VVD GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Breda PARTIJ: VVD AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Voor Almere KAndidAten KwArtet

Voor Almere KAndidAten KwArtet Voor Almere Kandidaten kwartet 1. Arno Visser (43) woont in Almere Haven Financiën: verantwoord investeren in groei Eerst verdienen, dan uitgeven. Want iedere euro die de gemeente uitgeeft, is verdiend

Nadere informatie

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl Assen, 19 april 2011 Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl en Sjoerd IJdema Adviseur Partoer Centrum Maatschappelijke ontwikkelingen Fryslân. www.partoer.nl Inhoud Welzijn

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

Gelukkig Heerhugowaard!

Gelukkig Heerhugowaard! Gelukkig Heerhugowaard! De VVD-agenda voor Heerhugowaard voor het geluk van de Heerhugowaarder. November 2015 Heerhugowaard, 5 november 2015 Beste lezer, U leest het goed; wij zetten het op de agenda!

Nadere informatie

Toelichting op de lokale senioren agenda

Toelichting op de lokale senioren agenda Notitie Toelichting op de Lokale Seniorenagenda Kadernota integrale informatie, advies en cliëntondersteuning Toelichting op de lokale senioren agenda 1. Inleiding De lokale seniorenagenda is één van de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

HERVORMINGEN IN SOCIAAL DOMEIN TRANSITIEPLAN

HERVORMINGEN IN SOCIAAL DOMEIN TRANSITIEPLAN HERVORMINGEN IN SOCIAAL DOMEIN TRANSITIEPLAN 2015 Presentatie Ouderen bonden 13 januari 2014 Door: Jaap Vermeijden Lid Wmo Adviesraad Waalwijk HERVORMINGEN IN SOCIAAL DOMEIN VOORZOVER THANS BEKEND! ROL

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Begroting 2008 Algemene Beschouwingen 31 oktober 2 november 2007

Begroting 2008 Algemene Beschouwingen 31 oktober 2 november 2007 Begroting 2008 Algemene Beschouwingen 31 oktober 2 november 2007 Leiderdorp 1 Leiderdorp Geachte voorzitter, leden van de raad en het college, geachte aanwezigen op de publieke tribune, Algemeen Tijdens

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Plan van aanpak 2015. Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide. Stadsdeel Escamp

Plan van aanpak 2015. Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide. Stadsdeel Escamp De Piramide 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De rector en de veiligheidscoördinator van VSO de Piramide

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Rotterdam, 17 april 2012.

Rotterdam, 17 april 2012. Rotterdam, 17 april 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden R. Buijt (Leefbaar Rotterdam) en J.L. Ton (Leefbaar Rotterdam) over vervolgvragen verklaring omtrent gedrag

Nadere informatie

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. DE CONCEPT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 in het kort Onderstaand schetsen wij de contouren van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de concept

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Terugkoppeling enquête Velp Noordoost

Terugkoppeling enquête Velp Noordoost Terugkoppeling enquête Velp Noordoost Ik buurt mee!-lezing op 8 februari 2014 8,4 Dat is het gemiddelde cijfer waarmee u en uw buurtgenoten de buurt hebben beoordeeld. * De enquête is door 125 mensen ingevuld

Nadere informatie

Vandaag Alert Morgen Veilig

Vandaag Alert Morgen Veilig Vandaag Alert Morgen Veilig Een plan ter vergroting van de veiligheid in Zwolle; met concrete acties en inzet van extra preventie, waakzaamheid en opsporing. Voorwoord De VVD Zwolle introduceert het plan

Nadere informatie

PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014

PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014 PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014 29 november 2013 Theater De Maaspoort - WELKOM Rutger Gielen Bestuurslid D66 Campagneleider GR14 Agenda 1. Kernwaarden D66 2. Kennismaking

Nadere informatie

Stichting wijkbeheer Carisven draagt zijn steentje bij aan een schone, hele en veilige leefomgeving. Vragen en initiatieven van buurtbewoners en

Stichting wijkbeheer Carisven draagt zijn steentje bij aan een schone, hele en veilige leefomgeving. Vragen en initiatieven van buurtbewoners en Stichting wijkbeheer Carisven draagt zijn steentje bij aan een schone, hele en veilige leefomgeving. Vragen en initiatieven van buurtbewoners en organisaties uit de buurt om leefbaarheid te verbeteren

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven. De zorg in onze buurten 1

Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven. De zorg in onze buurten 1 De zorg in onze buurten. Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven De zorg in onze buurten 1 Verantwoordelijkheid nemen..?? Wie van u heeft reeds een aandeel geleverd in de wijze

Nadere informatie

Gedragscode jongerenwerkers Amsterdam

Gedragscode jongerenwerkers Amsterdam Gedragscode jongerenwerkers Amsterdam De volgende organisaties verbinden zich aan de gedragscode: Combiwel / Dynamo / IJsterk / Impuls / Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam / Stichting DOCK / Stichting Streetcornerwork

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit.

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit. Hoe verder na 25 mei Op 25 mei 2011 werden door de deelnemers aan de LEA conferentie in twee fasen acties benoemd. In eerste instantie actie-ideeën per wijk, deze wijkacties staan al op de site. Daarna

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de directeur Activering & Welzijn van het cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie