periode " en de "Bestuursnotitie inzake Novadic".

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "periode 2002-2005" en de "Bestuursnotitie inzake Novadic"."

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Concernstaf Bestuurssecretariaat Retouradres Postbus goxso, 56oo RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeld door M. Honing Telefoon (oeo) 238 2$ 88 Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk CS/BS S november zoox Betreft cie MO: Bijlagen behorende bij het: "Voorstel tot het aangaan van een contractuele meerjarige subsidierelatie Novadic, netwerk voor verslavingszorg, voor de periode 22-25" en de "Bestuursnotitie inzake Novadic". Geachte commissieleden, Hierbij ontvangt u de volgende bijlagen: 1. Pre-ambule; Visie,politiekeissuesenbeleidsdoelen; 2. Toelichting en beschrijving bekostigingssystematiek van het HHM-model; 3. Productbegroting 22; 4. Toelichting meerjarenovereenkomst Novadic 22-25; De bijlage "Productencatalogus" ambulante verslavingszorg Novadic is in gebonden vorm separaat aan u toegezonden. Met vriendelijke groet, de secretaris van de commissie, M. Honing Bijlage(n) : 4 mho/ee Bezoekadres Stadhuisplein xo Eindhoven Openingstijden ma t/m vr g.oo-x6.oo uur Postadres Postbus goxso 96oo RB Eindhoven Telefonisch bereikbaar

2 Bi la e 1 bi raadsdossier meer aren-overeenkomst novadic P re-ambule Visie olitieke issues en beleidsdoelen Gemeente Eindhoven Drs. A.J.M. van Gerwen 15 Oktober 21

3 1. Inleidin Een van de eerste te ondernemen stappen in het kader van de Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) is het onderzoeken en het beschrijven van de visie, politieke issues en beleidsdoelen op, in dit geval, het gebied van de verslavingszorg. Voorts is het de taak van de gemeente om als opdrachtgever het verslavingszorgbeleid op hoofdlijnen vast te stellen. Al in augustus 1999 kwamen vertegenwoordigers van de gemeente en van de Stichting Novadic, Netwerk voor Verslavingszorg, bijeen om met elkaar te brainstormen over de inhoud van een nieuv contract dat met deze stichting afgesloten moet worden. Toen werd besloten om dit nieuwe contract te vervaardigen volgens de methodiek van de Beleidsgestuurde Contract Financiering. In deze pre-ambule vindt men allereerst summier de landelijke visie op verslavingszorg. Daarna is er een compilatie te vinden van de punten die in de partijprogramma s ( ) van de verschillende Eindhovense politieke partijen staan over het onderwerp verslavingszorg. Tevens is gekeken naar het sociaal structuurplan en het Program van Samenwerking. Uit deze stukken zijn de bcleidsterreinen verslavingszorg vanuit de gemeente gedestilleerd. Tot slot zette Novadic haar filosofie en plan van aanpak hier tegenover waaruit bleek dat er een grote overeenkomst bestaat tussen het gewenste en vastgestelde beleid van de gemeente en de wijze waarop Novadic die koers in de praktijk gestalte wil en kan geven, De landeli ke visie o verslavin szor De nota Resultaten Scoren uitgebracht in 1998 door de koepelorganisatie GGZ- Nederland is nog voor een groot deel richtinggevend voor het landelijk beleid op het gebied van de verslavingszorg. Steeds meer is men zich gaan beseffen dat overlastbestrijding, veroorzaakt door alcohol- en drugsverslaafden, niet alleen aan te pakken is door repressieve maatregelen. Wat in eerste instantie begonnen is als natuurlijke zorg wordt, in het kader van het aanpakken van overlast, steeds meer als beleidsinstrument gezien. Grote groepen gebruikers doen steeds meer een beroep op zorginstellingen en zorgaspecten die de samenleving hen biedt of aan hen aangeboden wordt. Daarmee ontstaat er een verschuiving in de visie over de wijze van aanpak van verslavingsproblematiek van overlastbestrijding in relatie tot alcohol en drugsgebruikers naar doelmatige zorg en preventie van hoge kwaliteit ten behoeve van individuen en groepen met verslavingsproblemen in het algemeen. Zowel zorg als preventie worden als cruciale instrumenten ingezet om ervaren en beleefde overlast van een relatief beperkte groep chronische verslaafden aan te pakken, te bestrijden en te reduceren. In de komende jaren zal de groep zware en zorgbehoevende heroineverslaafden een groter beroep doen op de verslavingszorg onder andere als gevolg van vergrijzing en somatische problematiek. Daarnaast zal er een groeiend beroep worden gedaan om vanuit de eigen expertise een bijdrage te leveren aan het oplossen van problemen rond het gebruik van nieuwe middelen. Uit landelijk trendonderzoek blijkt dat het gebruik van cannabis, amfetamine, cocaine en designer drugs (w.o. xtc) sterk is toegenomen en in het verlengde daarvan de problematiek rondom deze middelen. Bovendien zal het toenemend besef van de maatschappelijke kosten van problematisch alcoholgebruik en delicten als gevolg van alcoholmisbruik, waarschijnlijk leiden tot een grotere vraag naar preventie, consultatie en nieuwe vormen van effectieve behandeling. Tenslotte vereist het recreatieve gebruik van alcohol en drugs onder jongeren nieuwe deskundigheid op het gebied van preventie, intersectorale samenwerking en j eugdcommunicatie.

4 Met deze verschuiving wordt niet alleen een beroep gedaan op het netwerk van verslavingszorg doch op een breed spectrum van instellingen die zich inzetten voor de meest kwetsbare burgers in de samenleving. Er ontstaat een symbiose van krachten die zich uit in een multidisciplinaire aanpak, waarbij, voor chronische alcohol- en drugsgebruikers, Novadic, een centrale rol vervult. In Resultaten Scoren worden drie speerpunten van beleid geformuleerd die bovenstaande vertolken: a) Kwaliteitsverbetering en innovatie van de zorg b) kwaliteitsverbetering en innovatie van de preventie c) formulering van een sociaal verslavingsbeleid Verbetering van de samenhang, regionale monitoring, wetenschappelijke ondersteuning, verdere professionalisering van de sector en het oprichten van expertisecentra zijn het automatische gevolg van deze drie speerpunten. 2. Lokale olitieke koersen Alle politieke partijen besteden in hun verkiezingsprogramma s aandacht aan verslavingszorg en de daarmee samenhangende problematieken. Afgezien van partijspecifieke inkleuringen zijn er grote overeenkomsten over de te volgen koers. In alle programma s ligt het zwaartepunt op overlastbestrijding en het terugdringen van de criminaliteit als gevolg van drugs- en alcoholverslaving. Daarnaast worden preventie, voorlichting en het terugdringen van drugs- en alcoholgebruik belangrijk gevonden. Tevens geeft men aan om vooral de ingeslagen weg zoals verwoord en uitgezet in het vastgestelde programma Handvatten voor Herstel voort te zetten. Men legt de nadruk op samenwerking tussen verschillende betrokken partijen en pleit voor een planmatige en integrale aanpak van de problemen die gerelateerd zijn aan verslaving. Ook wordt in de partijprogramma s het accent gelegd op het facet van de algemene en openbare volksgezondheid. Het kernwoord daarbij is preventie. Voorlichting over de schadelijke effecten van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik moet in een vroeg stadium plaatsvinden en is de allereerste belangrijke schakel in de keten van het aanpakken van de verslavingsproblematiek. Enkele politieke partijen geven voorts de wens aan om de mogelijkheden te onderzoeken om soft-drugs uit de sfeer van het strafrecht te halen en zo mogelijk te legaliseren. Men is bereid om Eindhoven aan landelijke experimenten op dit vlak deel te laten nemen. Het hiermee samenhangende coffeeshopbeleid zal, afhankelijke van die ontwikkelingen, aangepast kunnen worden. In de programma s wordt niet alleen gesproken over alcohol- en drugsverslaving. Men vraagt ook aandacht voor andere vormen van verslaving zoals gokverslaving en medicij nverslaving. In het Sociale Structuurplan alsmede in het Program van Samenwerking wordt ook een v arm pleidooi gehouden voor preventie en zorg. In het deelprogramma I Jeugd en Veiligheid wordt aandacht gevraagd voor het ontwikkelingen van (voorlichtings)methodieken en ÃćâĆňâĂİ producten ten behoeve van het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jongeren met aandacht voor onder andere riskant gedrag. Tevens moeten specifieke trajecten worden ontwikkeld ter voorkomen van zwerfgedrag, criminaliteit, sociaal isolement en drugs- en alcoholverslaving onder jongeren.

5 In deelprogramma III Zorg en Opvang wordt gewezen op de verbetering van de opvang van sociaal kwetsbaren waaronder de dak- en thuislozen, chronisch verslaafden en psychisch zieken. Daarnaast legt men de nadruk op het voorkomen van instroom bij maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Het Sociale Structuurplan en het Program van Samenwerking gaan dieper in op het verslavingsbeleid en pleiten daarbij voor verregaande samenwerking tussen de maatschappelijke opvang, de geestelijke gezondheidszorg en de gemeentelijke volksgezondheidszorg. 3. Beleidsterreinen verslavin szor emeente Eindhoven Alhoewel in 1996 het project Handvatten voor Herstel door de raad is aangenomen als het leidende programma voor de aanpak en bestrijding van de alcohol- en drugsproblematiek in Eindhoven, is het terrein van de verslavingszorg breder dan Handvatten voor Herstel alleen. Hieronder wordt het verslavingsterrein in zijn volle omvang beschreven. Beleid op macro niveau: Op macro niveau kan de verslavingsproblematiek geplaatst worden in het kader van openbare orde, veiligheid, leefbaarheid en gezondheid in de stad Eindhoven en haar regio. Hoofddoelen bij de aanpak van de verslavingsproblematiek zijn: * Vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door verslaafden * Bevorderen van de maatschappelijke integratie en zorg van diverse doelgroep * Tegengaan en voorkoinen van sociale uitsluiting In het speerpuntenbeleid 2 ÃćâĆňâĂİ 22 worden ter invulling van die hoofddoelen accenten gelegd op preventie, overlastbestrijding, consultatie, zorg en 24-uurs opvang. Tevens worden er specifieke aandachtsvelden genoemd, zijnde: ÃćâĆňâĂİ De zorg over het toenemend alcohol- en drugsgebruik onder (steeds jonger wordende jongeren - De chronische gebruikers - De relatief kleine groep van zorgmijders die relatief veel overlast veroorzaken - Verslaafden die zowel psychiatrische, lichamelijke en medische problemen hebben (patienten met een meervoudige problematiek) - Het drugs- en alcohol gebruik bij specifieke allochtone groeperingen Spelers en samenwerking Het verslavingsbeleid is een niet op zichzelf staande entiteit. Het heeft raakvlakken inet andere beleidsterreinen zoals jeugd en jongeren, sociale activering, maatschappelijke opvang, gezondheidszorg, uitkeringen (werk, zorg en inkomen), schuldhulpverlening, reclassering, aanpak van veelvoorkomende jeugdcriminaliteit (Halt), justitie, politie, begeleid wonen etc. Aanpalende beleidsvelden zijn het horecabeleid, de stadsdeelwelzijnsplannen, stedelijke ontwikkeling inzake fysieke opvang, het coffeeshopbeleid, de ABCD-methodiek enzovoorts. Dit impliceert dat er zich ook veel spelers op het veld van de verslavingszorg bewegen: Bewoners, bedrijven, de doelgroep zelf, Novadic, de GGzE, de GGD, NEOS, het Front Office (OM en Justitie), Bureau Halt, de politie, de stadsdeelkantoren, Loket-W, de woningcorporaties, de jeugdzorg, het onderwijs en de lokale, provinciale en rijksoverheid. Al deze spelers komen gemiddeld vier keer paar jaar bij elkaar in de (nu nog zo gehete) stuurgroep Handvatten voor Herstel. In deze stuurgroep wordt de problematiek van de verslavingszorg in een breed perspectief besproken. Het is de bedoeling om binnen niet al te lange termijn deze stuurgroep te verbreden in een die zowel de aspecten van de

6 verslavingszorg als die van de maatschappelijke opvang in zijn volle omvang op macro niveau bespreekt. Deze nieuwe stuurgroep zal dan de ontwikkelingen van kwetsbare groepen in de samenleving op strategisch niveau volgen en van impulsen voorzien. De rol en bijdrage van stadsdeelkantoren is daarbij overigens beslist van belang. In de afgelopen jaren zijn er veel samenwerkingsverbanden tussen de hiervoor genoemde spelers tot stand gekomen, waardoor een multidisciplinaire aanpak van complexe problemen mogelijk werd. De komst van de ZWOP (Zwervers Ontmoeting Plaats ) en de methodiek bemoeizorg zijn daar mooie voorbeelden van. Ook de komst van het Front Office in Eindhoven heeft een bijzondere steen bijgedragen aan de totstandkoming van het kwadrant-overleg tussen politie, officier van justitie, Novadic en gemeente (DMO). Onder andere door het initiatief bemocizorg zijn de banden tussen verslavingszorg (Novadic), Politie. Geestelijke gezondheidszorg (GGzE), GGD en maatschappelijke opvang (NEOS) aanzienlijk versterkt, met in achtneming en behoud van ieders eigen kerntaken en verantwoordelijkheden. Wijze van aanpak van de verslavingsproblematiek Voor het in beeld brengen van de wijze van aanpak van de verslavingsproblematiek in Eindhoven worden drie niveaus of productgroepen onderscheiden te weten: I Pro-actief handelen (preventie) II Actief handelen (Zorg en hulpverlening) III Post-actief handelen (Resocialisatie en Nazorg) ad I Pro-actief ltandelen (Preventie) In alle visiestukken komt het begrip preventie / het voorkomen van / het pro-actief handelen prominent en als cruciaal onderdeel van het te voeren beleid naar voren. Preventie is daarbij geen synoniem voor voorlichting alleen. Het is ook het kennen van de diverse doelgroepen, het gericht (en zonodig wetenschappelijk) inzicht krijgen in verschillende risicovolle populaties in de samenleving, het opstellen van risicoprofielen van verschillende doelgroepen, het scholen van en het bevorderen van deskundigheid van professionals, semi-professionals en collega s van participerende instellingen, het volgen van trends, het tnonitoren van (nieuwe) ontwikkelingen en het participeren in van belangzijnde overleg-organen teneinde vroegtijdig te kunnen signaleren en te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in het veld. Een belangrijk onderdeel van preventie is de functie van Research en Development. Van de uitvoerende instelling voor verslavingszorg zal met name op dit terrein de nodige expertise verlangd worden. Tevens is RAD een belangrijk instrument bij de vorming en aanpassing van een adequaat en upto-date te voeren beleid. Ook hierin heeft de instelling voor verslavingszorg in het kader van de Beleidsgestuurde Contract Financiering als samenwerkingspartner een eigen verantwoordelijkheid De productgroep preventie kan worden onderscheiden in drie categorieen te weten: Primaire, secundaire en tertiaire preventie. Het onderscheid lijkt academisch en is dat in sommige opzichten ook. Met name de primaire en secundaire preventie vloeien in elkaar over. Primaire preventie richt zich met name op algemene publieksgroepen en instituties in de samenleving, zoals jongeren en volwassenen, scholen, buurten, wijken, verenigingen etc. Het gaat hierbij vooral om algemene, publieksinformatie en voorlichting en landelijke publiekscampagnes. Het voorkomen van is bij primaire preventie het sleutelbegrip.

7 Secundaire preventie richt zich veel meer op specifieke risicogroepen en gaat meer in op situaties waarin er al sprake is van (bekend) alcohol en drugsgebruik of waarin groepen (professionals) bekend zijn met de aspecten van alcohol en drugs. Onder de secundaire preventie valt bijvoorbeeld het testen van pillen. Daarbij gaat het om vroegtijdige signalering, het wijzen van de gebruiker op de gevaren en uitwerkingen ervan. alsmede het direct kunnen inspelen op situaties die de algemene volksgezondheid in gevaar kunnen brengen. Het gaat bijvoorbeeld over vervuilde pillen en andere designer drugs die in het uitgaansgebied circuleren met een mogelijke fatale uitwerking. Hierbij is direct ingrijpen. bijvoorbeeld via waarschuwingsflyers absoluut geboden. De tertiaire preventie richt zich op het voorkomen van terugvalgedrag en het voorkomen van recidive. Tertiaire preventie raakt het gebied van de directe hulpverlening en nazorg en maakt feitelijk de totale cirkel van de verslavingszorg rond en de totale keten-aanpak compleet. " Mcthodieken Voor de uitvoering van het pro-actief handelen zijn er verschillende methoden denkbaar. Het meest voor de handliggend is het vervaardigen van voorlichtingsmateriaal voor allerlei doelgroepen, voor verschillende leeftijdsklassen, voor verschillende culturen en voor verschillende sociale groepen, geschreven in heldere en voor ieder begrijpelijke taal. Dat materiaal is soms algemeen, soms specifiek, voor degene die iets wil weten over drugs- en alcohol of voor de professional (huisartsen, verpleegkundigen) die meer achtergrond informatie wil hebben. Een andere belangrijke methode is het vindplaats gericht werken of veldwerk (voorheen straathoekwerk genoemd). Steeds meer komt het out-reachend werken in beeld als systeem om vroegtijdig signalen op te vangen en te anticiperen op die signalen of in sommige gevallen zelfs adequaat te kunnen optreden. De uitvoerende projecten zijn het meest bekend als preventiemethodiek. Om er een paar te noemen: De gezonde school en genotmiddelen, de veilige school, Big Deal, het gokpreventieproject, het jongeren interventie punt (JIP-Bus), Uitgaan en drugs, Jongeren en vrije tijd, Alcohol en drugs onder allochtonen en de pillentest service. Tot slot is het van belang dat er preventie op maat kan worden geboden, waarbij specifiek kan worden ingespeeld op ontwikkelingen die op dat moment direct om aandacht vragen. Naast de hierboven beschreven invulling van pro-actief handelen en van algemene preventie, geeft de lokale politiek het belang aan om, in het kader van de verslavingsproblernatiek, specifiek accenten te leggen op de volgende aspecten: * De jeugd en veiligheid en met name het veilig uitgaan in het centrum van de stad * Het toenemend en zorgelijk recreatief gebruik van alcohol en drugs onder jongeren en in het bijzonder onder jongeren op zeer jonge leeftijd * Aandacht voor kinderen in risicoleeftijden * Voorlichting aan ouders en opvoedingsondersteuners * Aandacht voor allochtone jongeren, hun cultuur, leefwijze en daaruit verklaarbare gedrag * Specifieke wijken en buurten waar de openbare orde, leefbaarheid en veiligheid beinvloed wordt door alcohol en drugs.

8 Ad II Actief handelen (Zorg en hulpverlening) Het programma Handvatten voor Herstel valt grotendeels onder deze productgroep. Dit verklaart ook de openingszin van paragraaf 4 van deze pre-ambule waarin gesteld wordt dat Alhoewel het project Handvatten voor Herstel door de raad is aangenomen als het leidende programma voor de aanpak en bestrijding van de alcohol- en drugsproblematiek in Eindhoven, het terrein van de verslavingszorg breder is dan Handvatten voor Herstel alleen. Handvatten voor Herstel is een ketenbenadering waar de zorg en hulpverlening aan personen met een chronisch alcohol- en drugsprobleem van begin tot eind is geregeld. De ketenonderdelen van Handvatten voor Herstel zijn: * Nachtopvang, 7 dagen in de week van 19. ÃćâĆňâĂİ 9. uur * De Zwervers Ontmoetings Plaats (ZWOP), tijdelijk van maandag t/m zaterdag en op koopzondagen van 9. ÃćâĆňâĂİ 19. uur * Dagopvang, 7 dagen in de week van 9. ÃćâĆňâĂİ 19. uur ( met ingang van de opening van de Kanaaldijk-Noord 15c) * Individuele traject begeleiding (ITB) en case-management * Maatschappelijke reintegratie * Begeleid Wonen * De Multifunctionele Eenheid (MFE) voor klinische en ambulante verslavingszorg * Stedelijk team bemoeizorg, het kwintet van Novadic, Politie, GGzE, GGD en NEOS * Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) en de Stelselmatige Dader Aanpak (SDA) Het programma Handvatten voor Herstel bevat niet alleen uitvoerende aspecten zoals hierboven genoemd, doch behelst ook de aanpak van problematisch gebruik onder specifieke bevolkingsgroepen, het signaleren en optreden bij overlast, een verregaande afstemming met politie, Openbaar Ministerie (front office) daar waar het gaat om het bevorderen van de openbare orde, leefbaarheid en veiligheid. Het programma speelt dag en nacht, in samenwerking met GGD, GGzE en politie, in op acute zorgvragen van dubbel diagnose patienten en/of zorgmijdende gebruikers. Het zorgt voor een sluitend systeem van 24-uurs opvang, dit in samenhang met de mogelijkheden die de geestelijke gezondheidszorg en de maatschappelijke opvang kunnen bieden. Handvatten voor Herstel verbindt participerende partijen, smeedt deze tezamen en is het fundament voor een multidisciplinaire aanpak van de verslavingsproblematiek. Hieruit volgt een overzichtelijk scala van overleggen waarbij de stuurgroep IIandvatten voor Herstel richtinggevend en regisserend is. Ad III Post-actief handelen (Resocialisatie en nazorg) Het post-actief handelen stond tot voorkort nog teveel op de achtergrond. Hierin komt echter verandering en ziet men het post-actief handelen als sluit- en beginstuk van de totale keten. Hiervoor is het post-actief handelen onder de noemer resocialisatie en nazorg al beschreven in aansluiting op de tertiaire preventie. Ook onderdelen van het programma Handvatten voor Herstel kunnen geplaatst worden in de productgroep resocialisatie en nazorg. Activiteiten van dagstructurering en van maatschappelijke herstel en arbeidsrehabilitatie zijn gericht op het voorkomen van recidive. Begeleid wonen is eveneens gericht op resocialisatie, opbouw van een sociaal netwerk en een volwaardige reãŕntegratie van ex-verslaafden in de samenleving. In de verslavingszorg is in de loop der tijd het besef gegroeid dat er voortdurend een evenwicht gezocht moet worden tussen de interventies op het gebied van repressie, zorg en nazorg. Steeds meer onderkent men dat de keten niet sluitend is als men ook niet in de achterkant van die keten investeert.

9 Het voorkomen van terugvalgedrag of van recidive is een belangrijke doelstelling aan het worden bij de aanpak en de vermindering van de verslavingsproblematiek. De feitelijke uitvoering is echter complex en hangt samen van veel factoren. De begeleiding en nazorg van individuen die van hun verslaving af zijn, vereist steeds meer aandacht. De wereld van middelengebruik en verslaving is echter weerbarstig en onberekenbaar en de verleiding van terugval en hernieuwd verslavingsgedrag is groot indien er voor verslaafden geen alternatieven en perspectief kan worden geboden. De successen en de effectiviteit van programma s, activiteiten en interventies zijn fragiel en soms ontmoedigend. Naast gebruikers die via afkickcentra van hun verslaving afkomen en daarna begeleid moeten worden. is er ook nazorg noodzakelijk voor hen die een reclasseringstraject hebben doorlopen. In het kader van de Strafrechtelijk Opvang Verslaafden (SOV) is dit onderwerp volledig onder de aandacht komen te staan bij de uitvoerende instelling verslavingszorg. Immers, na een detentiefase van een half jaar, volgt een half-open (half jaar) en open fase (een jaar) waarin door middel van intensieve begeleiding wordt gewerkt aan herstel van waarden en normen, vergroting van de eigen verantwoordelijkheid en het benutten van de persoonlijke vaardigheden. Al deze stappen zijn er op gericht om terugvalgedrag en criminaliteit te voorkomen. Dit laatste staat bij de SOV-maatregel als primair doel geformuleerd. De maatregel SOV kan als baanbrekend gezien worden in de nadere invulling van het post-actief handelen. De justitiele verslavingszorg De gemeente heeft als subsidiegever geen directe subsidierelaties met de justitiele verslavingszorg. Toch zijn er de afgelopen jaren in toenemende mate overleggen opgebouwd waarbij de justitiele aspecten van de verslaving nadrukkelijker in beeld zijn gekomen. Dit heeft mede ook te maken met het feit dat Novadic naast de reguliere verslavingszorg ook wettelijke reclasseringstaken uitvoert. Daarbij is er sprake van partnerbrede samenwerking binnen de gehele strafrechtketen. In Eindhoven zijn, mede door de komst van het Front Office, de banden tussen de Officier van Justitie, Het Openbaar Ministerie, de Politie, de instelling voor verslavingszorg Novadic en de gemeente op het grensgebied van welzijn en integrale veiligheid sterk aangehaald. In deze samenwerking wordt onder andere vorm en inhoud gegeven aan de Stelselmatige Dader Aanpak (SDA). Hiervoor is de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) al besproken als een ultieme maatregel teneinde overlast- en delictplegende mannelijke verslaafden middels een tweejarig justitieel traject (dwang) tijdelijk uit de samenleving te verwijderen. Deze gedwongen opname vindt plaats gedurende een langere periode en zal haar effectiviteit nog moeten bewijzen. De SOV wordt geheel uitgevoerd in het kader van de justitiele verslavingszorg, waarbij de uitstroom van kandidaten in de open fase gebruik zullen maken van de reeds beschikbare voorzieningen van Handvatten voor Herstel. De gemeente Eindhoven participeert met zeven plaatsen in de SOV en is samen met de gemeente Den Bosch een volwaardig partner in de vormgeving van de half-open en open fasen van de SOV.

10 Centrumfunctie en Regiovisie verslavingsbeleid Sinds januari 2 heeft de gemeente Eindhoven de centrumfunctie voor verslavingszorg voor de regio Zuid-Oost Brabant overgenomen van de gemeente s Hertogenbosch. Sainen met het SRE is er toen een aanzet gegeven om te komen tot een regiovisie vcrslavingsbeleid. Er is een start gemaakt met het in beeld brengen van de regionale problematiek. Uit diverse regionale ontmoetingen is gebleken dat verslaving sterk wordt geidentificeerd met (jongeren)overlast. Daarom is een juiste interpretatie van de regionale verslavingsproblematiek van groot belang alvorens hierover beleidsvoorstellen te doen. Aangezien Novadic in geheel Zuid en Noord-Oost Brabant werkzaam is, vergemakkelijkt dit de aanpak van de regionale verslavingszorg. Per 1 januari 22 gaat, op initiatief van het ministerie van VWS, de indeling van centrumgerneenten veranderen. Voor de regio Zuid-Oost Biabant betekent dit dat zowel Eindhoven als Helmond centrumgemeenten worden. Voor Eindhoven impliceert dit dat zij mede verantwoordelijk is voor het gestalte geven van de verslavingsproblematiek in de Kempengemeenten. De wijziging van centrumgemeenten heeft te maken met de wijziging in financieringsstromen. Per 1 januari 21 worden namelijk de budgetten voor verslavingszorg en maatschappelijke en vrouwenopvang samengevoegd in een brede doeluitkering. Aangezien de gemeente Helmond reeds centrumgemeente was voor de maatschappelijke en vrouwenopvang lag een herverdeling voor de hand. 4. Novadic Millenium Proof Onder deze titel presenteerde Novadic in december 1999 haar profiel en plan van aanpak voor de verslavingszorg voor de gemeente Eindhoven. Novadic is een van de grotere regionaal werkende instellingen voor verslavingszorg in Nederland. Haar werkgebied bestrijkt zowel Noord als Zuid-Oost Brabant. De instelling heeft een totale omzet van+ C ,- ( + f 3.,,-) en kent drie verschillende financiers te weten de AWBZ, Justitie en 18 gemeenten. Bij Novadic werken ongeveer 4 medewerkers. Zij verrichten per jaar 12.5 poliklinische verrichtingen en geven dagelijks uitvoering aan preventie en aan de ambulante en justitiele verslavingszorg in het gehele werkgebied Oost Brabant. Novadic beschikt daarnaast over 118 klinische plaatsen (bedden) en 16 deeltijdplaatsen. Novadic heeft voor (het begin van) de nieuwe eeuw de volgende uitgangspunten gedefinieerd: * De behandelvormen en interventies zijn marktgericht en evidence based. * De zorgtoewijzing geschiedt op basis van getrapte zorg (stepped care) * Invoering van het kwaliteitsmodel INK * Externe gerichtheid op samenwerking en convenantafspraken met derden In haar programma geeft Novadic vier hoofdonderwerpen aan: 1) Preventie 2) Zorg en Hulpverlening 3) Justitiele verslavingszorg 4) Multifunctionele Eenheid voor klinische en ambulante verslavingszorg

11 ad I) Preventie Novadic legt bij de preventie accenten op voorlichting, deskundigheidsbevordering, trends en monitoring en veldwerk. In samenwerking met andere instanties voert zij in het kader van het pro-actief handelen een aantal projecten uit waarbij de Gezonde School en Genotmiddelen, het Jongeren Informatie Punt (JIP). Big Deal, Uitgaan en Drugs en Gokpreventie de meest bekende zijn. Novadic heeft in de regiogemeenten Veldhoven. Bladel, Gemert(Laarbeek en Son en Breughel een aantal steunpunten opgericht. In haar programma geeft Novadic aan om op het gebied van preventie een aantal nieuwe accenten te gaan leggen. Daarbij krijgt het thema veilig uitgaan en riskant middelengebruik extra aandacht en legt men voorts de nadruk op allochtone jongeren en drugs. Een van de speerpunten van preventie is het vernieuwen van het straathoekwerk. Novadic wil straathoekwerk ombuigen naar een methode van community approach waarbij veldwerkers veel meer dan voorheen vindplaatsgericht gaan werken en meer directe interventie gaan plegen op de doelgroep. Veldwerkers werken daarbij niet meer alleen, maar altijd in samenwerkingsverband. Ad 2) Zorg en hulpverlening Bij Novadic staat de multidisciplinaire benadering hoog in het vaandel waar het gaat om zorg en hulpverlening. Samenwerking met andere zorg- en hulpverleningsinstelling is volgens Novadic daarbij de sleutel tot succes voor de aanpak van de ver slavingsproblematiek. Novadic streeft naar een integratie van de ambulante, poliklinische en deeltijdbehandeling die bijeen gebracht worden in een multifunctionele eenheid (MFE) die zowel in Eindhoven als in s Hertogenbosch worden gerealiseerd. Ook wil men daarbij meer specialistische functies gaan ontwikkelen en wil men voldoen aan vragen die clienten in het kader van zorg en hulpverlening aan Novadic stelt. Hierbij wordt de methode van getrapte zorg (stepped care) gevolgd waarbij keuzemomenten steeds met de client samen worden besproken. Deze stepped care wordt uitgevoerd middels een protocollering van het zorgaanbod opdat zowel client als hulpverlening weten waar zij aan toe zijn. Novadic werkt samen met twee regionale indicatie commissies en vindt clientparticipatie van groot belang voor het functioneren van haar organisatie Novadic heeft in het kader van zorg en hulpverlening voor het eerste decennium van 21 nieuwe ontwikkelingen in voorbereiding. Hieronder zijn er een aantal genoemd: * Tripartiete zorg voor dubbel-diagnostiek (Samenwerking tussen Novadic, GGZ en GGD) * Beschermd en begeleid wonen * Afkicken onder narcose * Farmaco therapie en terugvalpreventie * Zorgboerderij Speciale aandacht wil Novadic gaan besteden aan chronische alcoholisten en aan asielzoekers met een verslavingsprobleern. Voorts zal er in samenwerking met het jeugden jongerenwerk, jeugdinterventieteams en het Bureau Jeugdzorg themagericht aandacht worden besteed aan verslaafde adolescenten. Ad 3) Justitiele verslavingszorg Alhoewel gemeenten niet veel (financiele) zeggenschap hebben over het programma justitiele verslavingszorg en de daarbij behorende reclassering, maakt dit onderwerp een belangrijk onderdeel uit van het totale programma-aanbod van Novadic. Novadic voert haar reclasseringswerkzaamheden uit in het arrondissement Den Bosch.

12 Hieronder vallen twee politie-regio s waaronder de Politie Zuid-Oost Brabant. Er is een partnerbrede samenwerking binnen de gehele strafrechtketen. De ervaring op dit gebied was bij de komst van het Front Office in Eindhoven een groot voordeel. Novadic had rechtstreekse ingangen en kende de werkwijze van het Ministerie van Justitie als geen ander. Het Ministerie van Justitie heeft twee belangrijke maatre elen genomen die van belang zijn bij met name de aanpak van zorgmijdende alcohol- en drugsgebruikers alsmede voor notoire overlastbezorgers soelaas bieden. Dat zijn de Stelselmatige Dader Aanpak (SDA) en de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV). De rol en functie van Novadic is daarbij vooral het bieden van op maat gesneden zorgtrajecten die door de rechtbank als dvvang- en drangmaatregel worden opgelegd. Hiermee is tevens een helder onderscheid gemaakt tussen de taak van de politie in het kader van opsporing, de rol van de officier van justitie bij voorgeleiding en strafoplegging en de zorg- en reclasseringstaak voor verslaafden van Novadic. In haar beleidsplan geeft Novadic aan zoveel als mogelijk haar brede aanbod, waaronder ook de expertise op het gebied van de justitiele verslavingszorg in te zetten en ter beschikking te stellen voor de lokale netwerken. ad 4) Multifunctionele eenheid voor ambulante en klinische zorg voor verslaafden Binnen Novadic is er de laatste jaren een kentering gekomen in de visie voor behandeling van verslaafden. Waren er eerst klinieken voor langdurige behandeling, thans is men de weg ingeslagen om meer zorg op maat te verlenen en naast langdurige klinische zorg ook kortdurende, poliklinische ambulante zorg aan te bieden. In de multifunctionele eenheid (MFE), die zowel in Eindhoven als Den Bosch worden gebouwd, worden zowel prograrnrna s als behandelmodulen voor verslaafden aangeboden. Daarbij biedt men ook psychotherapie en psychosociale hulp, zonodig in nauwe samenwerking met de GGzE. De MFE sluit aan bij vragen vanuit de justitiele verslavingszorg, doet poliklinisch onderzoek bij clienten en geeft advies aan verwijzers en familieleden. Voorts worden vanuit de MFE ook preventieactiviteiten geinitieerd. 5. Conclusie Alhoewel Novadic in Zuid-Oost Brabant de enige aanbieder is van het product verslavingszorg, is een kritische kijk op de manier waarop invulling wordt gegeven aan dit product van groot belang voor een definitieve keuzebepaling. Bij het starten van de discussie over de te volgen koers voor het aanpakken van de verslavingsproblematiek in Eindhoven en omgeving zijn vele opties en invalshoeken de revue gepasseerd. iilet name de punten van overlastbestrijding en het terugdringen van de criminaliteit veroorzaakt door verslaafden zijn aanleiding geweest tot diepe en indringende gedachtewisselingen over de manier waarop deze punten gereduceerd kunnen worden. De beide punten zijn immers van groot belang bij het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid en openbare orde in de stad. Novadic heeft vanuit haar visie de kant van de zorg sterk benadrukt en heeft daarbij duidelijk stelling genomen over haar rol en die van andere partijen in de aanpak en bestrijding van alcohol en drugsgerelateerde overlast. Zo ziet Novadic geen meerwaarde om medewerking te geven aan een beleid dat uitsluitend gericht is op het alleen repressief en justitieel aanpakken van verslaafden als enige instrument om de integrale veiligheid te bevorderen.

13 De gemeente en Novadic zijn echter beide van mening dat door een goede ketenbenadering, aansluitende zorgvoorzieningen en een goed nazorgtraject voor verslaafden dit zondermeer een reductie geeft van de overlast en verslavingsgerelateerde criminaliteit in de stad. Novadic is mede een van de ontv,erpers geweest van het programma Handvatten voor Herstel en heeft haar aanbod daarop geheel afgestemd en ingericht. In de loop der jaren is deze ketenbenadering steeds meer genuanceerd en zijn meerdere partijen intensiever betrokken bij de aanpak van de verslavingsproblematiek. Het is daarom niet verwonderlijk dat de koers die de gemeente Eindhoven heeft aangegeven. naadloos aansluit op het vraaggestuurde aanbod van Novadic. 6. Toekomstverkennin De ontwikkeling van het aanbod alsmede de ontwikkeling en de toekomstige koers van het verslavingsbeleid zijn bij de totstandkoming van het contract met Novadic min of meer hand in hand gegaan. Alhoewel er in de komende contractperiode van vier jaar wordt doorgeborduurd op het al bestaande programma Handvatten voor Herstel zijn nuanceringen en uitbreidingen van dit programma nu reeds gaande. In de afgelopen twee jaar zijn aan de keten Handvatten voor Herstel nieuwe elementen toegevoegd zoals de Zwervers Ontmoetings Plaats (ZWOP), de methodiek bemoeizorg, de Multifunctionele Eenheid voor klinische en ambulante verslavingszorg (MFE), de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) en de Stelselmatige Dader Aanpak (SDA). Deze toevoegingen hebben een belangrijke andere beweging in gang gezet, namelijk die van het co-partnerschap en de integrale samenwerking. Bij bemoeizorg werken, zowel op managementniveau als in teamverband, Politie, Novadic, GGzE, GGD en Neos nauw samen. In de binnenstad is een kwadrantenoverleg ontstaan tussen politie centrum, Front- Office (Justitie), Novadic en gemeente ( DMO, DAPZ/Integrale Veiligheid en het management van het Stadsdeel Centrum, dat aansluit bij het Stedelijk Team Bemoeizorg, teneinde gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de aanpak van de overlast en het bieden van outreachende zorg en begeleiding. De verwachting is gerechtvaardigd dat in de toekomst de bernoeizorg en de daaruit voortkomende samenwerkingsverbanden een belangrijke rol gaat vervullen in de wijze waarop de verslavingszorg vorm en inhoud krijgt. Irnplementatie van de werkwijze bemoeizorg bij alle participerende instellingen ligt daarom voor de hand en zal binnen een aantal jaren leiden tot staand beleid. In de nabije toekomst zijn alle ogen gericht op de realisatie van de bouw van de permanente dagopvang aan de Kanaaldijk-Noord 15c en die van de Multifunctionele Eenheid op het terrein van de Grote Beek. Met de voltooiing van deze twee bouwplannen zijn de voorwaarden geschapen voor een goede verwijs-, verblijf- en behandelplaats voor chronische alcohol- en drugsverslaafden. Een andere toekomstige ontwikkeling is het aantrekken en het versterken van de banden tussen de verslavingszorg en de maatschappelijke- en vrouwenopvang. De terreinen waarop Novadic en Neos werkzaam zijn overlappen elkaar voor een deel voor wat betreft doelgroepen, kansen en problemen. Met de vervaardiging van het dossier Gimmi Shelter is een aanzet gegeven tot het oprichten van een stuurgroep verslavingszorg en maatschappelijke vrouwenopvang (vz/mvo), als logisch vervolg op de nu reeds bestaande stuurgroep Handvatten voor Herstel.

14 Het is de bedoeling dat deze stuurgroep zowel de aspecten van de verslavingszorg als die van de maatschappelijke opvang in zijn volle omvang op macro niveau bespreekt. Deze nieuwe stuurgroep zal dan de ontwikkelingen van kwetsbare groepen in de samenleving op strategisch niveau volgen en van impulsen voorzien. De rol en bijdrage van stadsdeelkantoren is daarbij overigens beslist van belang. De totstandkoming van een stuurgroep vz/mvo loopt overigens in de pas met de samenvoeging van de rijksbudgetten verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Stadsdeelkantoren Tongelre, Woensel-Zuid, Stratum en Centrum zijn al geruime tijd nauw betrokken bij het vinden van oplossingen voor vraagstukken die gerelateerd zijn aan verslaafden. Het zal evident zijn dat de taak en positie van alle stadsdeelkantoren met betrekking tot de verslavingsproblematiek zowel in beleidsmatige, als in strategische en in uitvoerende zin steeds belangrijker gaat worden. Met name daar waar het gaat om het opvangen van signalen uit de wijk en het. in samenspraak met onder andere Novadic en partners, gericht ondernemen van acties zijn van cruciaal belang voor het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in het betreffende stadsdeel. Novadic geeft in haar eigen beleidsvisie ontwikkelingen aan die in de nabije toekomst inhoudelijke om aandacht vragen. Zo wordt het experimenteergedrag van jongeren op steeds jongere leeftijd geconstateerd, is er een agressievere benadering door dealers en andere kwaadwillenden merkbaar, wordt de handel in soft- en harddrugs versneld en minder grijpbaar doordat men op slimme wijze gebruik maakt van de nieuwe media (mobiele telefoons, afspraken en bestellingen via internet). Hierdoor vergroot de actieradius zich waarbinnen de drugsscene zich afspeelt. Dit vraagt om een goede monitoring en R&D, doch ook om nieuwe stedelijke integrale aanpakken en methodes, waar bemoeizorg er een van is. SchusM1 ////wz115612

15 Bijlage 2 bij raadsdossier meerj aren-overeenkomst novadie Toelichting en beschrijving bekostigingssystematiek van het HHM-Model Gemeente Eindhoven Drs. A.J.M. van Gerwen 15 Oktober 21

16 Bekosti in ssvstematiek ambulante verslavin szor Het HHM-Model l. Inleiding In januari 1999 werd er op initiatief van de GGZ Nederland een VNG bijeenkomst gehouden over de ontwikkeling van een bekostigingssystematiek voor de ambulante verslavingszorg. Aanleiding daartoe vvas de grote wens van de verslavingszorginstellingen om tot een standaardisatie van bekostiging te komen vanwege de grote hoeveelheid verschillende financiers waar verslavingszorginstellingen van afhankelijk zijn. De verslavingszorg heeft onder andere te maken met de A WBZ. Zorgverzekeraars, Ministerie van VWS, Ministerie van Justitie en gemeenten. Het zoeken naar een passende bekostigingssystematiek die voor alle partijen bruikbaar en hanteerbaar is, flexibel, transparant en eenvoudig ligt voor de hand. Het organisatie-adviesbureau Hoeksma, Homans 8c Menting (HHM) uit Enschede kreeg de opdracht om een eenduidig bekostigingssysteem voor de ambulante verslavingszorg te ontwikkelen. Deze bekostigingssystematiek wordt in de wandelgangen aangeduid als het H HM-model. 2. De beschrijving van het HHM-model Instellingen voor verslavingszorg kennen een complexe financieringsstructuur. Voor de ambulante verslavingszorg zijn gemeenten, naast de AWBZ en het Ministerie van Justitie, de belangrijkste financiers. Om tot het model te komen is er onderzoek verricht naar de gemiddelde tijdbesteding en werkzaamheden van directe medewerkers in en rond verschillende contactsoorten aan clienten, preventie, dienstverlening en voorzieningen. Werkzaamheden die niet tot deze contactsoorten behoren vallen onder het niet-clientgebonden werk. Het gaat hierbij om tijdbesteding voor (eigen) deskundigheidsbevordering, teamoverleg, ondernemingsraad etc. Via een bepaalde sleutel worden de kosten van indirecte medewerkers, zoals leidinggevenden, administratie, algemene stafondersteuning en directie toegerekend aan de productiekosten. HHM heeft onder negen grote instellingen voor verslavingszorg waaronder Novadic(Oost Brabant) Jellinek (Amsterdam) en Kentron (West- en Midden Brabant), onderzoek gedaan naar de gemiddelde verdeling van werkzaamheden en de daarbij behorende tijdsbesteding. Uit dit onderzoek bleek dat het goed mogelijk was de werkzaamheden in enkel parameters onder te brengen. Er worden op hoofdlijnen drie bekosti in s arameters onderscheiden: 1) de arbeidsinzet van professionals; 2) het aantal contacten en verrichtingen; 3) de beschikbaarheid cq. openstelling van voorzieningen; ad I Arbeidsinzet wordt gebruikt voor projecten waarbij er een specifieke prestatie moet worden geleverd. Arbeidsinzet wordt gemeten in uren of dagdelen. Het is van toepassing op producten en activiteiten waarbij een specifieke prestatie moet worden geleverd. Het gaat onder andere hierbij om preventie-activiteiten, de functie research en development, voorlichting en veldonderzoek of activiteiten ten behoeve van specifieke clientgroepen zoals maatschappelijk herstel, arbeidsintegratie, begeleid wonen, uitkeringsbeheer en veldwerk.

17 ad 2 Contact is een substantieel face to face gesprek met een client of een groep clienten en gaat uit van een gemiddelde contacttijd en is met name van toepassing bij de uitvoering van de ambulante hulpverlening. Hierbij moet gedacht worden aan de volgende producten: crisisinterventie, intake. diagnostiek, medisch en psychologisch onderzoek, behandeling, begeleiding en nazorg. ad 3 Beschikbaarheid wordt gebruikt voor openstelling en bereikbaarheid van voorzieningen zoals een nacht- en dagopvang, de methadonverstrekking, dagactiviteiten en huiskamerprojecten, activiteitenbegeleiding, beheer, toezicht, externe beveiliging en spreekuren.. Deze parameter is onafhankelijk van de hoeveelheid clienten of contacten. Men is bij de betreffende voorziening aanwezig en beschikbaar. Beschikbaarheid wordt gemeten in uren of dagdelen. Het product methadonverstrekking wordt afgerekend op de beschikbaarheid in de vorm van loketuren, waarbij de inzet van verpleegkundige en medische disciplines zijn verdisconteerd in de prijsberekening per loketuur. 3. Voordelen van het HHM model In de contractonderhandelingen met Novadic zijn de voordelen van het HHM model als volgt geformuleerd: * De bedrij fsvoering van de instelling wordt transparant * De bekostiging is niet meer gebaseerd op personeelsformatie (Fte s) * Het accent ligt op de kwaliteit van de dienstverlening * De parameters zijn flexibel en na overleg en evaluatie onderling inwisselbaar * Voor Novadic is er een bekostigingssystematiek mogelijk * Voor de gemeente zijn er duidelijke productafspraken gebaseerd op bekostigingseenheden volgens drie herkenbare parameters op basis waarvan controle en afrekening kan plaatsvinden. Op basis van deze punten is het HHM-model als uitgangspunt genomen voor de invulling van de productenkaart van Novadic. Per product worden contacteenheden, beschikbaarheid en/of arbeidsinzet gedefinieerd. Er is dus geen sprake meer van personeelsformatie per product. 4. Opbouw kostprijsberekening Per bekostigingsparameter ligt er een kostprijsberekening ten grondslag, die stapsgewijs is opgebouwd: 1) De samenstelling van het team, waarbij het niveau en intensiteit per medewerker van belang is. Hierbij wordt de percentuele verhouding bepaald 2) De berekening van de gemiddelde personeelslast naar aanleiding van de bij stap 1 bepaalde verhouding. Bij de uurloon-opbouw is rekening gehouden met de leeftijdsopbouw en de ancienniteit van het personeel, het niveau van de medewerkers en de mobiliteit en fluctuaties onder het personeel. 3) Het vaststellen van de verhouding tussen direct en indirect gebonden tijd 4) Het bepalen van het aantal beschikbare uren per full-time medewerker per jaar. Hierbij wordt het aantal werkbare dagen, vakantie-, feest- en leeftijdsdagen en het ziekteverzuim berekend. Men komt dan uit op 15 werkbare uren per jaar. 5) Het berekenen van de prijs per uur per product

18 6) Opslag van de bij 5 berekende prijs naar rato van de verhouding van directe en indirecte medewerkers. HHM berekende deze verhouding op 55 : 92 7) Opslag voor huisvesting. Deze opslag wordt berekend naar de werkelijke huisvestingskosten die voor Novadic in Eindhoven gelden. Uit bovengenoemde berekeningswijze ontstaat een integrale kostprijs per producteenheid waarin uurloon, huisvesting, activiteiten. overhead, RAD, voorzieningen en egalisatiereserves zijn verdisconteerd. Deze kostprijs-eenheid wordt per jaar alleen gecorrigeerd met CAO-correcties. De gemeente Eindhoven gaat hierbij uit van het voortschrijdend gemiddelde zodat verhogingen vooraf kunnen worden berekend en vastgesteld. Door deze berekeningswijze kan de gemeente de samenstelling en opbouw van de kostprijs goed op zijn inerites beoordelen en kan er een vergelijk gemaakt worden met het niveau van kostprijzen van andere vergelijkbare instellingen. Novadic kan op haar beurt een geheel onafhankelijk personeelsbeleid voeren, omdat immers afrekening plaatsvindt op basis van geleverde prestaties, producten en kwaliteit en niet op basis van de hoeveelheid fte s in de instelling en de daaraan gebonden risico s. Hiermee wordt het tijdperk afgesloten dat de gemeente geconfronteerd wordt met geluiden van personeelsgebrek bij de instelling en dat producten alleen waargemaakt kunnen worden met een toename van de formatie. Met het systeem van de integrale kostprijs worden personele risico s geheel bij de instelling gelegd en aanvaardt de gemeente dat dit risico financieel versleuteld wordt in de kostprijs. In de tabel op de volgende pagina zijn per productgroep voor de productbegroting 22 van Novadic de integrale kostprijzen per bekostigingspararneter en per product weergegeven die met Novadic zijn overeengekomen: Uit de tabel is duidelijk af te lezen hoe de verschillende producten ingedeeld worden in de drie parameters. Enige arbitrage is daarbij niet te ontkennen. Ook zijn de verschillen in kostprijs te zien die veroorzaakt worden door verschillende samengestelde teams van medewerkers van verschillend opleidingsniveau en verschillende intensiteit van inzet. In deze genoemde prijzen zijn de kosten van indirecte medewerkers, zoals leidinggevenden administratie, algemene staf en directie, alsmede die van huisvesting, activiteiten, overhead, RAD, reserveringen en egalisatiereserves verdisconteerd. In de productencatalogus van Novadic (bijlage 3) en in het overzicht productbegroting 22 (bijlage 4) is per productgroep en per producteenheid gedetailleerd het aantal contacteenheden, beschikbaarheid en arbeidsinzet aangegeven. Met de invoering van het HHM-model als bekostigingssystematiek ontstaat er zowel voor Novadic als voor de gemeente een grotere ondernemingsruimte. Het is Novadic die bepaalt met welke personele intensiteit zij de kwaliteit en levertijd van de producten gaat garanderen. Het is aan de gemeente otn eens per half jaar de voortgang van productafspraken te volgen en Novadic te vragen om half-jaarlijkse rapportage. Middels deze tussentijdse contractbesprekingen kan er tussen de verschillende bekostigingsparameters geschoven worden, waarbij het uitgangspunt is dat het totaal jaarlijks beschikbare budget niet wordt overschreden. Tevens is het de taak van de gemeente bijtijds bijstellingen in de hoogte van de kostprijs te plegen indien blijkt dat het vermogensaandeel en de reservevorming vanuit het gemeentelijke deel boven de 5 /o uitkomt.

19 Contacteenheden Beschikbaarheid Arbeidsinzet Integrale kostprijzen per productgroep Novadic 22 Productgroep Preventie " alle producten " Jongeren Informatie Punt (JIP) " pillentestservice Zorg " methadonverstrekking " medische spreekuren * activiteitenbegeleiding * beheer en toezicht " externe beveiliging (dag) " externe beveiliging (nacht) * budgettering " maatschappelijk herstel * traj ectbegeleiding * avond en nachtbegeleiding * intake/diagnostiek/behandelplan * begeleiding en behandeling groepscontacten Nazorg i * activiteitenbegeleiding l " maatschappelijk herstel * woonbegeleiding * begeleiding en behandeling * groepscontacten Genoemde bedragen zijn in hele guldens. f. 239, f. 358, f. 239, f. 142, f. 239, f. 142, 16, 16, f. 588, 98, 86, f. 75, f , 66, 86, 16, f. 83, f. 14, f. 14, f. 14, SchusM1 ////wz

20 Meer arencontract Ambulante Versjavjn szor Eindhoven en re io Eindhoven De letale productbegroting wordt verdeeld op basis van de volgende bekostiglngsparameters: > arbeidsinzet professionals > aantal contacten en verrichtingen > beschikbaarheid en openstefling voorziening en/of loketuren TOTAALOVERZICHT Product groep Preventie Zorg Nazorg Totaal Productiekosten Product soort GSB-projecten additioneel: Primaire preventie Secundaire preventie Tertiaire preventie 5 k flexibels inzet Dagopvang Nachtopvang Ambulante Zorg Dagstructurering Product codering PLANPRODUCTIE sub-totaal 285 sub-totaal Kosten fl 225., 2 Um 23 > producteenheden zijn beschreven op productkaarten volgens codenummer; > inzake additionele projecten worden in het tijdvak aparte prestatieafspraken gemaakt; Beschikbaarheid in loketuren rlnanciering Kosten 27., Arbeidskosten Matertele kosten fl , , ft , jsroductbegrotjng 22 Arbeidsinzet Contacten Beschikbaarheid in uren In aantallen in uren Prijs per eenheid jaarbasis Begeleid wonen Nazor fl , , fl 19.4, sub-totaal , fl 1..8, Beschikbaar budget Verschil fl , fl , fl 8 64, fl 2.16, , fl , , fl , , , fi , fl , , fl , 11 84, jaarbasis Looptijd ej " " fl 45., t/m 23

gemeente Eindhoven Vandaar dat wij u als handreiking bijgaande bestuursnotitie doen toekomen. r en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Vandaar dat wij u als handreiking bijgaande bestuursnotitie doen toekomen. r en wethouders van Eindhoven, I gemeente Eindhoven Retouradres Postbus SoxSo, S6oo RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeld door M. Honing Telefoon (o4o) 238 24 88 Uw brief

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting Preventie en voorlichting Verslavingszorg Preventie en voorlichting Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Preventie en voorlichting Doordacht dynamisch! Colofon Tekst Afdeling

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting Preventie Preventie en voorlichting Introductie De afdeling preventie geeft voorlichting en advies over genotmiddelen aan jongeren, ouders en professionals. Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Workshop 9 En morgen gezond weer op

Workshop 9 En morgen gezond weer op 23 april 2012 Symposium Ouderen & Alcohol Workshop 9 En morgen gezond weer op Complementair werken in de zorg voor ouderen Yildiz Gecer Tactus Henk Snijders Carintreggeland Voorstellen Wie zijn wij? Wie

Nadere informatie

Lichte gemeenschappelijke regeling Regionaal Kompas Peelregio tussen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.

Lichte gemeenschappelijke regeling Regionaal Kompas Peelregio tussen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Lichte gemeenschappelijke regeling Regionaal Kompas Peelregio tussen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 07. R2042. OOI Inboeknummer orbstooaar Dossiernummer 7I3.403 zz maart zooz Raads informatiebrief Betreft overzicht van de verleende subsidies binnen programmaonderdeel a.3

Nadere informatie

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus Informatie Tactus Behandelaanbod Forensische Verslavingskliniek De is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

Visie op verslaving en verslavingszorg. Aanbod en werkwijze bij de Ambulante Verslavingszorg Groningen

Visie op verslaving en verslavingszorg. Aanbod en werkwijze bij de Ambulante Verslavingszorg Groningen Visie op verslaving en verslavingszorg Aanbod en werkwijze bij de Ambulante Verslavingszorg Groningen Mission-statement 4 Inleiding 6 Visie op verslaving 8 Visie op verslavingszorg 10 Aanbod en werkwijze

Nadere informatie

Hoofdlijnen. van het

Hoofdlijnen. van het Hoofdlijnen van het BELEIDSPLAN Terug naar de samenleving December 2013 Stichting De Overbrugging Graaf van Egmondstraat 48 KvKnummer 000024369104 www.deoverbrugging.nl Inhoud 1 Doel... 2 2 Doelgroep...

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017

Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017 Openbaar Onderwerp Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017 Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De gemeente Nijmegen is centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011 Welzijn Nieuwe Stijl 27 juni 2011 Prestatieveld 7: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding

Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen CSA05.062. Aanleiding Onderwerp CSA05.062 Beleidsnotitie Dak- en Thuislozen Aanleiding In 2004 is al een begin gemaakt met de formulering van genoemd beleid rond dak- en thuislozen. Medio 2004 is in de Commissie Samenleving

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) Dhr. drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8623 ECSD/U201400837

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) Dhr. drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8623 ECSD/U201400837 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) Dhr. drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8623 betreft kwaliteitsimpuls stelsel Vrouwenopvang en huiselijk

Nadere informatie

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Noord- en Midden-Limburg Beschermd wonen, opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg 1. Inleiding Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Voor substitutie komt binnenkort een ander aanvraagformulier beschikbaar. Voor wijkgerichte zorg is het budget voor 2016 & 2017 reeds gealloceerd.

Voor substitutie komt binnenkort een ander aanvraagformulier beschikbaar. Voor wijkgerichte zorg is het budget voor 2016 & 2017 reeds gealloceerd. PROJECTAANVRAAG REGIOTAFEL ONDERDEEL: ZORGVERNIEUWING 1 INLEIDING - Deadline voor het indienen van uw projectvoorstel is 24 juni 2016 - Voor 1 oktober 2016 krijgt u bericht over toekenning of afwijzing

Nadere informatie

Dialoog, co creatie en coalitievorming

Dialoog, co creatie en coalitievorming Dialoog, co creatie en coalitievorming Van het faciliteren van netwerken naar het regisseren van een integrale benadering en werkwijze. rik.gerritsen@vggm.nl egbert.van.der.meer@bmc.nl Workshop 6 Kaders

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

GGzE centrum autisme volwassenen

GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen Centrum voor specialistische zorg, kennis en ontwikkeling op het gebied van autisme Informatie voor verwijzers >> GGzE centrum autisme

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesvragen

Samenvatting. Adviesvragen Samenvatting Adviesvragen Een deel van de mensen die kampen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen heeft geen contact met de hulpverlening. Bij hen is geregeld sprake van acute nood. Desondanks

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Informatieleaflet voor werkgevers

Informatieleaflet voor werkgevers Informatieleaflet voor werkgevers Werk en verslaving Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs en medicijnen in Nederland groeit. Het merendeel van deze mensen heeft een baan en kampt met de verslaving

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) BARCODE STICKER Nr. 2009-064 Houten, 17 november 2009 Onderwerp: Tweede kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2010-2013 Beslispunten: 1. In te stemmen met de volgende in de tweede

Nadere informatie

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant AMBITIE Meervoudige problematiek van

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake continuering en uitbreiding Jeugd Preventie

Raadsbijlage Voorstel inzake continuering en uitbreiding Jeugd Preventie gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke en Culturele zaken Raadsbijlage nummer a46 lnboeknummer 98uoo988 t Beslisdatum Bikw 8 december t 998 Dossiernummer Sso.som Raadsbijlage Voorstel inzake continuering

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid in vogelvlucht voor geestelijke gezondheid Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Afdeling Communicatie is an institute for mental health care in Limburg and is spread over more than fifty sites. This enables

Nadere informatie

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!!

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!! ToReachIt Acceptance is the beginning of change!!! Acceptance is the beginning of change! Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Wat ontbreekt er in Nederland aan begeleiding voor onze doelgroep volgens

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 12.07.06 B&W verg.. : 26 juni 2012 Commissie : commissie MO Onderwerp: Afweging hostel 3, 4 en 5 Cie_verg. : 29 augustus 2012 Raadsverg.. : 11 september 2012 1) Status

Nadere informatie

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Informatie voor verwijzers Volwassenenzorg voor geestelijke gezondheid Inleiding Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT) is een zorgproduct dat de divisie Integrale

Nadere informatie

Eleos in beeld. met een eigen gezicht. Veelzijdige zorg

Eleos in beeld. met een eigen gezicht. Veelzijdige zorg Eleos in beeld met een eigen gezicht Veelzijdige zorg Eleos in het kort Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Zij biedt behandeling en begeleiding aan

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief Aan: De gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 9 december

Nadere informatie

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Stadszaken (jeugd, onderwijs, sport) en

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Stadszaken (jeugd, onderwijs, sport) en Gemeente Haarlem Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Stadszaken (jeugd, onderwijs, sport) en Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Aan de leden van de raadscommissie Samenleving/de raad van de gemeente

Nadere informatie

De maatschappelijke waarde van verplegen. Aart Eliens Programmaleider AVVV

De maatschappelijke waarde van verplegen. Aart Eliens Programmaleider AVVV De maatschappelijke waarde van verplegen Aart Eliens Programmaleider AVVV De verpleegkunde ontwikkelt zich in hoog tempo Maatschappelijke ontwikkelingen Ontwikkelingen in gezondheidszorg Behoeften cliënten

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur Programma van Eisen volgens TRILL voor Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

REGELING GG/NR

REGELING GG/NR Bijlage 4 bij circulaire Care/AWBZ/06/29c REGELING Bepalingen GGZ-prestaties 2007 Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ BELEIDSREGEL Extramurale curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland December 2013 Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland Inhoud Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland... 3 Financiën... 3 Omzetgroei... 3 Geldwerving*...

Nadere informatie

KIND & jeugd Zuidoost Brabant

KIND & jeugd Zuidoost Brabant KIND & jeugd abant r B t s o o Zuid nleiding Kind&Jeugd Oost Brabant in transformatie Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Vanaf die datum valt de zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Kadernota en begroting 2018

Kadernota en begroting 2018 Kadernota en begroting 2018 Jaarlijks wordt door de gemeenschappelijke regelingen en organisaties die aanverwant zijn een toekomstperspectief gepresenteerd aan de betrokken gemeenten en deze nota gaat

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0183, d.d. 16-2-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Afdoening Motie Terpstra: (Soft)drugsbeleid (motie 19 bij RV 09.0096) BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbaarheid in beeld Inhoud workshop Het algemene beeld: Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Nadere informatie

Notitie : Stop huiselijk geweld in Amsterdam

Notitie : Stop huiselijk geweld in Amsterdam Notitie : Stop huiselijk geweld in Amsterdam Inleiding In 2001 hebben het College van B&W, de cie AZ en Zorg ingestemd met de notitie Aanpak van Huiselijk Geweld in Amsterdam en besloten een Coördinatiegroep

Nadere informatie

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam Van onderzoek naar praktijk 22-11-2011 Van onderzoek naar praktijk Doelgroep IVO onderzoek: Dak- en thuisloze jongeren met

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de nota lokaal gezondheidsbeleid

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07.R2264.OOI Inboeknummer o7bstor347 Beslisdatum B%W tr september 2007 Dossiernummer 737.45I OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren Bijlage: Wmo subsidiekader 2014 Wmo subsidiekader 2014 Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren 1. Inleiding In onderstaande vindt u het Wmo subsidiekader 2014, op basis waarvan

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie