I N T E R V E N T I E S O P D E A A N B O D Z I J D E V A N D E H A R D D R U G S M A R K T I N R O T T E R D A M

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I N T E R V E N T I E S O P D E A A N B O D Z I J D E V A N D E H A R D D R U G S M A R K T I N R O T T E R D A M"

Transcriptie

1 I N T E R V E N T I E S O P D E A A N B O D Z I J D E V A N D E H A R D D R U G S M A R K T I N R O T T E R D A M - M O G E L I J K H E D E N V O O R E E N G E R E G U L E E R D E H A R D D R U G S H A N D E L? - P. Gruter D. van de Mheen

2 Inhoud DEEL 1 1. Inleiding Ontwikkelingen aan de aanbodzijde van de lokale harddrugsmarkt in de gemeente Rotterdam 6 3. Interventies op de aanbodzijde van de lokale harddrugsmarkt in de gemeente Rotterdam Harmreduction en gedoogbeleid Afbakening van het begrip interventie Interventies: Openbaar Ministerie, Gemeente, Politie Openbaar Ministerie Gemeente Politie Particuliere interventies Tot slot Overwegingen bij toekomstig beleid rond de aanbodzijde van de harddrugsmarkt in de gemeente Rotterdam Gedifferentieerde interventies Evenwichtige spreiding dealerlocaties Geraadpleegde Literatuur Inhoud Deel 2 Artikelen IVO-studies

3 1. INLEIDING Drugsgerelateerde overlast vormt een hardnekkig verschijnsel in de gemeente Rotterdam. Zelfs het veelvuldig sluiten van overlastgevende drugspanden blijkt de afgelopen jaren daarvoor onvoldoende soelaas te bieden, omdat de onderbroken handel meestal kort daarna in een ander pand wordt voortgezet. Daarnaast wordt er ook steeds vaker gekozen voor andere verkoopwijzen, zoals de 06-handel (Barendregt et al. 2000). De marktwerking in de drugshandel lijkt tegen dit soort repressieve maatregelen dus opgewassen 1. Deze ontwikkeling roept de vraag op of naast het druggebruik ook de drugshandel niet als een sterk gewortelde realiteit erkend zou moeten worden. Hierdoor is de gedachte ontstaan te zoeken naar aanvullende oplossingen voor de drugsproblematiek via interventies op de lokale gebruikersmarkt (GGD 2000). Bovenstaande gedachte is publiekelijk voor het eerst verwoord in het concept van Verantwoord Schoon (GGD 1998). Het is de benaming van de Rotterdamse integrale aanpak van de problematiek rond handel in en gebruik van harddrugs, zoals deze sinds 1997 in Rotterdam wordt uitgevoerd. Het initiatief voor Verantwoord Schoon is genomen door de GGD Rotterdam en omstreken. De GGD werkt daarbij intensief samen met verslavings- en maatschappelijke zorginstellingen, politie, justitie, bewonersorganisaties, woningcoöperaties en belangenorganisaties. Bewaking van (volks)gezondheid en overlastbestrijding staan daarbij centraal 2. Het Masterplan Verantwoord Schoon (GGD 1998) voor de aanpak van de harddrugsproblematiek kent drie pijlers: - Opzetten van woonbegeleidingsprojecten voor harddrugverslaafden; - Het onder voorwaarden openstellen van gebruiksruimtes 3 ; - Interveniëren op de aanbodzijde van de harddrugsmarkt. Deze pijlers van Verantwoord Schoon vormen overigens geen nieuwe gezichtspunten. Zo maken woonbegeleidingsprojecten en de inrichting van gebruiksruimten al sinds 1995 deel uit van het gemeentelijk verslavingsbeleid (GGD 1998). In Rotterdam bestaan sinds dat jaar diverse woonbegeleidingsprojecten en sinds de zomer van 1997 is een eerste gebruiksruimte in Spangen operationeel. In het najaar van 1997 volgt een gebruiksruimte gekoppeld aan het aanloopproject Keetje Tippel op de Keileweg. Het vernieuwende in Verantwoord Schoon ligt dan ook vooral in het besef dat voor het vinden van oplossingen rond de harddrugsproblematiek c.q. het creëren van voorzieningen het een voorwaarde is om voldoende draagvlak te 1 Tenzij anders vermeld, wordt in deze tekst met harddrugs en drugs bedoeld: heroïne en cocaïne. 2 Waar hier gesproken wordt in termen van overlast in relatie tot drugshandel, hanteren we de indeling die in 1996 door Bureau Intraval is opgesteld. Hierbij worden drie aspecten van drugsgerelateerde overlast onderscheiden, te weten: 1. Criminaliteit (geweld en bedreiging; verwervingscriminaliteit; overige criminaliteit). 2. Openbare orde (annexatie openbare ruimte). 3. Audiovisueel (verloedering; irritant, hinderlijk en onaangepast gedrag) (Bieleman et al. 1995). 3 Een gebruiksruimte is gedefinieerd als een voorziening die door een formele organisatie beheerd wordt en waarin druggebruikers de gelegenheid krijgen drugs te consumeren. Een gebruiksruimte heeft als primaire bestemming het gebruik van drugs en is als zodanig ook ingericht. Met de gebruiksruimte wil de uitvoerende organisatie een breder doel bewerkstelligen, in het bijzonder op het terrein van secundaire preventie (zoals het voorkomen van overdosissen of HIV-infecties) en de bestrijding van overlast door druggebruik in het openbaar (De Jong 1997; Linsen 2000). 3

4 creëren bij de bevolking. Bij elk van de drie pijlers is er een sleutelrol gereserveerd voor de bewoners, ondernemers en gebruikers in de wijk. Alle activiteiten die in het kader van Verantwoord Schoon worden ontwikkeld, hebben tot doel de situatie van de dak- en thuisloze druggebruikers te verbeteren en de drugsoverlast voor bewoners en bedrijven te doen afnemen. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan deelgemeenten waar de drugsgerelateerde overlast en criminaliteit het grootst is. De basisgedachten van Verantwoord Schoon kunnen als volgt worden samengevat (Spijkerman et al. 2000) - Er bestaat recht op een aangename woonomgeving voor kwetsbare groepen; - Oplossing van problemen rond drugsoverlast moet worden gerealiseerd door zowel ordehandhaving als sociale steun/hulpverlening en de afstemming daartussen; - Drugsoverlast is een subjectieve ervaring; niet alleen bepaald door visuele aspecten van drugshandel/gebruik, maar ook door algemene kwaliteit van leefomgeving en sociale structuren; - De 'verdunnings- of verspreidingsgedachte'. Aanpak en oplossingen van problemen rond drugsoverlast worden gezocht in het spreiden van een lichtere concentratie overlast over de gehele gemeente in plaats van het te laten bestaan van kleine gebieden in de gemeente waarin problemen van drugsoverlast zich concentreren. Het betekent dat gebruikers die regelmatig in een bepaalde deelgemeente verblijven, daar worden gehuisvest en daar de gelegenheid krijgen te gebruiken; - Een (grootschalige) voorziening kan niet worden gecontinueerd zonder draagvlak bij de bewoners. Hoewel de doelstellingen van Verantwoord Schoon op papier nobel zijn, blijken aan de praktische uitvoering de afgelopen jaren nogal wat haken en ogen te zitten. Het is een politiek delicaat project, waarin rekening gehouden moet worden met vele tegenstrijdige belangen van betrokken partijen. Zo levert het vinden van geschikte locaties om de beoogde voorzieningen op te starten regelmatig problemen op. Een van de kritiekpunten, zo blijkt uit de tussentijdse evaluatie van Verantwoord Schoon, is dat een aantal partijen vindt dat de GGD een te weinig uitgesproken standpunt inneemt ten aanzien van de derde pijler van het project, te weten de interventies aan de aanbodzijde van de harddrugsmarkt. Volgens deze partijen zou de GGD meer risico's moeten durven nemen en meer nieuwe experimenten kunnen opzetten vanuit de hulpverlening, zodat alle mogelijkheden om de handel te reguleren kunnen worden verkend (Spijkerman et al. 2000). Het honoreren van deze wens tot verkenning van reguleringsmogelijkheden van de harddrugshandel is echter een complexe zaak, niet in de laatste plaats gezien de strenge beperkingen die de wetgever daaraan stelt. Het verkopen van harddrugs is bij wet verboden en wordt in vergelijking met zowel het gebruiken van harddrugs als het verkopen van softdrugs relatief zwaar bestraft. Het betekent onder de huidige wetgeving, dat het initiatief voor experimenten rond regulering van drugshandel in elk geval niet kan worden genomen door instellingen verbonden aan overheidsinstanties (Spijkerman et al. 2000). Wat in deze situatie vooralsnog resteert, zijn particuliere initiatieven, waarbij pogingen worden gedaan de verkoop van harddrugs te reguleren. Hierbij wordt er naar gestreefd de betrokken dealers zoveel mogelijk rekening te laten houden met belangen van gebruikers en omwonenden. Door het illegale karakter van de onderneming is het voor de dealers in kwestie echter beter uit de openbaarheid te blijven. Omdat de wettelijke mogelijkheden om openbare afspraken te maken ontbreken, is het daarmee ook moeilijk structuur aan te brengen of openbare afspraken te maken. 4

5 Om gehoor te geven aan de wens meer aandacht te besteden aan mogelijke interventies op de aanbodzijde van harddrugshandel, worden in deze tekst de factoren belicht die een rol spelen bij de problematiek op de aanbodzijde van de Rotterdamse harddrugsmarkt, en worden mogelijkheden tot regulering in kaart gebracht. Bij de beschrijving van de verschillende factoren rond interventies op de aanbodzijde van de harddrugsmarkt zullen we putten uit de resultaten van een aantal IVO-studies die de afgelopen jaren, sinds de start van Verantwoord Schoon, rond dit thema zijn uitgevoerd. Het betreft: a. een studie naar drugshandel en overlast in Rotterdam (Barendregt et al. 1998); b. een analyse van de economie van de drugsdetailhandel (Ponsioen et al.1999a en 1999b) c. een studie naar de achtergronden en motieven van Rotterdamse druggebruikers die kopen bij straatdealers ( Barendregt et al. 2000); d. een studie naar klantkenmerken en selectiemechanismen in de zelfgereguleerde drugshandel (Broer en Barendregt 2001); e. een inventarisatie van mogelijke kwaliteitscriteria voor zelfgereguleerde drugshandel (Barendregt et al. 2001). De volledige tekst van de betreffende artikelen is te vinden in deel 2 van deze bundel. Methode van onderzoek Voor het verzamelen van gegevens voor deel 1 van deze bundel is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en telefonische interviews. Deze interviews zijn gehouden met vertegenwoordigers van enkele Meldpunten Drugsoverlast, politiefunctionarissen, de veiligheidsmanager van de RET en enkele medewerkers van de GGD. Leeswijzer Hoofdstuk 2 geeft een beknopte beschrijving van de ontwikkelingen rond de aanbodzijde van de harddrugsmarkt in de gemeente Rotterdam in de jaren negentig. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingezoomd op de interventies op de aanbodzijde van de lokale drugsmarkt. Hoofdstuk 4 schetst de overwegingen rond een model voor toekomstige interventies op de aanbodzijde van de Rotterdamse harddrugsmarkt. Deze interventies moeten ertoe kunnen bijdragen dat in de toekomst de ongewenste effecten van het harddrughandel, zowel ten aanzien van de (volks)gezondheid als de openbare orde beheersbaar blijven. 5

6 2. ONTWIKKELINGEN AAN DE AANBODZIJDE VAN DE LOKALE HARDDRUGSMARKT IN DE GEMEENTE ROTTERDAM Het is eind jaren tachtig als de Stichting voor Kerkelijke Sociale Arbeid (KSA) aan de oostzijde naast het Centraal Station de voorziening Perron Nul creëert. Zowel voor gebruikers als politie lijkt de nieuwe plek aanvankelijk een goede ontwikkeling. Voor de gebruikers, omdat ze er graag komen en voor de politie omdat ze rondhangende gebruikers nu tenminste ergens naar toe kunnen verwijzen. Als de voorziening verhuist naar de westzijde van het Centraal Station groeit het bezoekersaantal snel. Dagelijks komen er grote aantallen dealers en gebruikers. In deze periode gaan dealers er toe over cocaïne in direct rookbare vorm aan te bieden (basecoke). Deze direct rookbare cocaïne is op dat moment gezien de grote drukte op Perron Nul en het gegeven dat alles in de open lucht plaatsvindt een goed alternatief. De gebruikers kunnen op deze manier de cocaïne minder omslachtig tot zich nemen. Eind 1994 wordt Perron Nul gesloten vanwege de te grote toeloop en steeds vaker voorkomende wanordelijkheden. Als gevolg van de sluiting zwermt een groot aantal dealers en gebruikers uit over de stad; de markt van voorgekookte cocaïne met zich meenemend. Als reactie op de toegenomen aanwezigheid van dealers en gebruikers én de daarmee samenhangende overlast, lanceert de politie de operatie 'Victor'. In het kader van deze operatie worden veel druggebruikers gearresteerd en tal van dealpanden gesloten. De dealers die zich als gevolg van de politieacties steeds kwetsbaarder zijn gaan voelen, schermen hun handel verder van de buitenwereld af. Het maakt dat veldwerkers van de hulpverlening steeds moeilijker toegang krijgen tot de dealpanden. Steeds minder dealers zijn ook nog geneigd om mee te werken aan projecten zoals de spuitenomruil. (Barendregt 2000). Ondertussen ontstaat bij de beleidsmakers het besef dat opjagen van dealers en gebruikers de overlast niet zal doen afnemen, maar slechts zal verplaatsen. In 1995, nog voor Verantwoord Schoon, organiseert de GGD daarom een studiedag over deze problematiek. Deelnemers zijn politiemensen, druggebruikers, dealers, hulpverleners en vertegenwoordigers van buurtorganisaties. Tijdens deze bijeenkomst wordt men het in grote lijnen eens over het feit dat kleinschalige gereguleerde drugshandel een bijdrage zou kunnen leveren aan het welzijn van druggebruikers zonder dat buurtbewoners daar overlast van hoeven te ondervinden (Blanken 1995). In de periode erna openen verschillende dealers een dealadres dat voldoet aan de consensus die op de studiedag was bereikt over de voorwaarden waaraan een dergelijk dealpand zou moeten voldoen (kleinschaligheid, rust en ruimte om binnen te kunnen gebruiken en mogelijkheden voor spuitomruil). Een aantal van hen ontmoet elkaar met regelmaat op de dealervergadering van de Stichting tot Regulering van de Drugshandel. In dat kader wordt er het lokale drugsbeleid besproken, maar leren de deelnemers ook van elkaar hoe het 'dealerschap zonder overlast' het beste vorm gegeven kan worden. Daarnaast opereren er andere dealers -niet gelieerd aan de Stichting- van wie een aantal er eveneens in slaagt kleinschalig en relatief overlastvrij te werken. Ook deze groep dealers lijkt, zolang hun dealeractiviteiten onopvallend blijven, te mogen rekenen op een lage opsporingsprioriteit van de politie. (Barendregt 2000). De hiervoor genoemde operatie Victor is niet louter een politionele actie. Het terugdringen van drugsgerelateerde overlast is een gezamenlijk project van politie en gemeentelijke instellingen. De gemeente heeft bovendien door een wijziging in de gemeentewet een nieuw juridisch instrument tot haar beschikking om overlastgevende (drugs)panden te sluiten 4. Deze in maart 1997 in werking getreden wet 4 174a Gemeentewet: de burgemeester kan besluiten een woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een bij een woning of dat lokaal behorend erf te sluiten, indien door gedragingen in de woning of het lokaal of op het erf de openbare orde rond de woning, het lokaal of het erf wordt verstoord. De wet trad op 26 maart 1997 in werking (Blom et al. 1998). 6

7 (Victoria) heeft de afgelopen jaren vooral in de deelgemeente Delfshaven geleid tot sluitingen van tientallen dealpanden. Een belangrijk gevolg van de sluitingen is echter ook, dat de praktijk van het straatdealen nieuwe impulsen krijgt. Zo neemt ruim de helft van de straatkopers noodgedwongen hun toevlucht tot de straat.(barendregt et al. 2000) 5. Een recente ontwikkeling in de wijze waarop drugs worden aangeboden, is het veelvuldig gebruik van de mobiele telefoon. Gegevens uit het Rotterdamse Drugs Monitoring Systeem (DMS) laten zien dat het aandeel van druggebruikers dat ook van de telefonische handel gebruik maakt in twee jaar is gestegen van eenvijfde naar tweederde deel (Barendregt et al ) 6. Vanaf 1996 is het Rotterdams drugsbeleid erop gericht de drugsproblematiek te beheersen door te streven naar kleine over de stad verspreidde drugsscenes die min of meer opgaan in het lokale stadsleven (Barendregt et al. 2000). Om dit te bereiken worden over de gehele stad opvangvoorzieningen (gebruiksruimten) voor verslaafden gepland. In 2002 kent Rotterdam inmiddels zeven formele gebruiksruimten waar drugsgebruikers hun drugs kunnen consumeren, maar waar geen drugs mogen worden gedeald 7. Daarnaast is er sprake van zogenaamde informele gebruiksruimten (voortkomend uit de voormalige basements) die zijdelings gelieerd zijn aan de activiteiten van de Stichting tot Regulering van de Drugshandel). Formele en informele gebruiksruimten zijn locaties in Rotterdam waar ter plaatse harddrugs gebruikt kunnen worden. Slechts houders van een pasje hebben toegang tot deze (zowel formele als informele) gebruiksruimtes. Alle gebruikersruimten samen krijgen dagelijks bezoek van zo n 475 harddruggebruikers (Barendregt et al. 2002) 8. Daarnaast zijn er in Rotterdam tientallen drugspanden van waaruit harddrugs worden verkocht en waar in een aantal gevallen ook kan worden gebruikt. Het betreft echter een steeds wisselend aantal, waardoor het geven van een betrouwbaar cijfer niet mogelijk is. 5 De andere helft van de harddruggebruikers, zo blijkt uit dit onderzoek, koopt vrijwillig op straat. Dit omdat de prijzen daar in de regel lager liggen. 6 De meest populaire straathandellocaties anno 2002 zijn: de West-Kruiskade, het gebied rond de Mathenesserbrug, het Marconiplein, de Millinxbuurt, de prostitutiezone aan de Keileweg ('s nachts), de Nieuwe Binnenweg ('s avonds), de metro Delfshaven en het Kruyfplein. Daarnaast is er een groot aantal, vaak wisselende afspraakplaatsen in verband met de 06-handel in harddrugs (Bron: Ongepubliceerde veldwerkdata Drugs Monitor Systeem (DMS). Rotterdam: Instituut voor Onderzoek naar leefwijzen & Verslaving). 7 Naast de Pauluskerk: de Buren, het Dok (voorheen het Buurthuis), de Sluis, Moerkerkestraat, de Hille en de Vijver. 8 In het getal van 475 zit een onbekende overlap (personen die geregistreerd zijn bij meer dan één formele of informele gebruiksruimte). 7

8 3. INTERVENTIES OP DE AANBODZIJDE VAN DE LOKALE HARDDRUGS MARKT IN DE GEMEENTE ROTTERDAM Het Nederlands drugsbeleid is gebaseerd op het in de Opiumwet vastgelegde onderscheid tussen harddrugs met een onaanvaardbaar risico en cannabisproducten (Openbaar Ministerie 1976). Het primaat ligt bij de volksgezondheid, hierdoor is er veel aandacht voor hulpverlening. De strafrechtpleging kent een terughoudende opstelling voor zover het druggebruikers en verslaafden betreft. Het drugsbeleid heeft twee belangrijke pijlers: het bewaken van de volksgezondheid en het bestrijden van de internationale handel. Kenmerkend voor de uitvoering van dit beleid zijn de begrippen harmreduction (beperking van gezondheidsschade) en gedoogbeleid. 3.1 HARMREDUCTION EN GEDOOGBELEID Harmreduction is het streven om de gezondheidsschade die ontstaat tengevolge van druggebruik direct of indirect te beperken. Het beleid is niet gericht op abstinentie (afkicken). In plaats van criminalisering van druggebruik staat hierbij vooral het verlenen van hulp centraal. Deze vorm van hulpverlening is vaak ingebed in laagdrempelige programma s om zoveel mogelijk verslaafden te bereiken. De inspanningen op dit terrein zijn vooral gericht op opvang, hulp en maatschappelijke integratie van druggebruikers en drugverslaafden. Voorbeelden zijn het verstrekken van methadon, de spuitenomruil, het geven van medische zorg en onderdak.(trimbos, 1996). Het gedoogbeleid doet formeel intrede na de wijziging van de Opiumwet in 1976, die vooral is ingegeven door de gedachte de markt van soft- en harddrugs zoveel mogelijk te scheiden. Bij opsporing en vervolging wordt aan de (internationale) handel in soft- en harddrugs prioriteit gegeven. Het gebruik van drugs is op zichzelf niet strafbaar. Voor cannabis is het bezit van dertig gram geen misdrijf maar een overtreding. Op grond van het opportuniteitsbeginsel worden verkopers van gebruikershoeveelheden cannabis niet vervolgd en het opsporen van het bezit van een gebruikershoeveelheid harddrugs heeft geen prioriteit (Van der Stel 1999, 26). Met het gedogen ofwel het nalaten van mogelijke strafrechtelijke interventies wordt ruimte gecreëerd waarmee het beleid door de jaren heen steeds opnieuw aan de praktijk wordt aangepast. Ondanks het feit dat Nederland steeds meer afhankelijk is van internationale ontwikkelingen, heeft dit vooralsnog niet geleid tot een variant van harde repressieve scenario s zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. In de jaren negentig is er echter wel ruimte ontstaan voor verontruste burgers en politieke vertegenwoordigers om drugdealers en gebruikers het leven minder aangenaam te maken. 'Dwang en drangtrajecten' zijn begrippen die daarbij steeds vaker opduiken. Dit heeft geleid tot de invoering van de maatregel Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) (GGD Rotterdam e.o 1999a) 9. Tegelijkertijd is er echter ook ruimte voor minder repressieve maatregelen voor harddrug gebruikers zoals het medische experiment met heroïneverstrekking aan langdurig harddrugverslaafden. (Van der Stel 1999). 9 De SOV-maatregel die in april 2001 in werking is getreden duurt maximaal twee jaar en mag pas worden opgelegd als andere voorzieningen in de verslavingszorg geen soelaas meer bieden. De SOV richt zich met name op zogenaamde draaideur criminelen die in het kader van de SOV door de rechter veroordeeld kunnen worden tot verplicht afkicken in een daartoe geoutilleerde inrichting. 8

9 3.2 AFBAKENING VAN HET BEGRIP INTERVENTIE Een overzicht van de interventies op de aanbodzijde van de Rotterdamse harddrugsmarkt in de afgelopen jaren, laat zien dat Openbaar Ministerie, gemeente en politie de belangrijkste actoren zijn (zie verder 3.3). Daarnaast zijn er echter ook interventies met een meer particulier karakter (zie verder 3.4). Hieronder volgt eerst een afbakening van het begrip interventies. Alle initiatieven van bovengenoemde partijen om de aanbodzijde van de lokale drugsmarkt te beïnvloeden, kunnen we onderscheiden in enerzijds rechtstreekse interventies en anderzijds in maatregelen die niet expliciet gericht zijn op de aanbodzijde, maar die door hun aard indirect toch een interveniërende werking hierop hebben. Bij de rechtstreekse interventies staat de wens centraal ongewenste effecten (overlast, criminaliteit) van het drugsaanbod voor anderen te beperken. Interventies als het sluiten van dealpanden of het bestrijden van harddrugshandel in de openbare ruimte hebben in meer of mindere mate rechtstreeks invloed op de aanbodzijde van de lokale harddrugsmarkt, evenals de strafrechtelijke vervolging van harddrugsdealers (of het nalaten daarvan). Dit in tegenstelling tot maatregelen die in de eerste plaats zijn bedoeld om de gezondheidsschade van harddruggebruikers te beperken, zoals de verstrekking van methadon of het experiment met gecontroleerde medische verstrekking van heroïne. Ook deze laatstgenoemde maatregelen kunnen in hun toepassing -hoewel daar niet direct voor bedoeld- invloed hebben op de aanbodzijde van de harddrugsmarkt. Zo wordt de maatschappelijke overlast beperkt, omdat het voor de ontvangers de noodzaak doet verdwijnen over te gaan tot inkomstenverwerving uit criminaliteit. Korf (1995) constateert in dit verband vooral kort na een inschrijving in een methadonprogramma een duidelijke afname van inkomsten uit drugsgebonden criminaliteit en drugshandel. Ook bij het medische heroïne-experiment wordt er een duidelijke afname van illegale activiteiten geconstateerd (Van de Brink et al. 2002). Daarnaast zijn er ook maatregelen, zoals het instellen van gebruiksruimten, die als primaire doel hebben overlast door druggebruik te beperken en niet zozeer overlast door drugshandel. Indirect kan dit echter ook een effect hebben op de aanbodzijde. De in het navolgende beschreven interventies/ interventiemogelijkheden vormen geen uitputtende opsomming. Zo wordt ook justitieel onderzoek als gevolg waarvan soms grote partijen harddrugs in beslag worden genomen, buiten beschouwing gelaten. Daarnaast vatten we de rol van de hulpverlening op als niet rechtstreeks interveniërend op de aanbodzijde. De invloed die de hulpverlening (verslavingszorg) wellicht indirect heeft op de aanbodzijde van de harddrugsmarkt door te interveniëren in het leven van de harddruggebruikers, laten we daarom buiten beschouwing. De hulpverlening heeft immers als primair aangrijpingspunt de gebruiker en niet de dealer. De interventies op de aanbodzijde van de lokale harddrugsmarkt omschrijven we nu als volgt: Overheidsmaatregelen of maatregelen van particuliere organisaties of individuen die tot doel hebben zodanige invloed uit te oefenen op de aanbodzijde van de Rotterdamse harddrugsmarkt, dat de ongewenste openbare orde effecten van de drugshandel worden tegengegaan c.q. beheersbaar blijven. 9

10 3.3 INTERVENTIES: OPENBAAR MINISTERIE, GEMEENTE, POLITIE Het lokale overheidsbeleid rond de bestrijding van drugsoverlast is zoals gezegd een zaak van gemeente, politie en het Openbaar Ministerie. De burgemeester, korpschef en officier van Justitie komen daartoe bijeen in het driehoeksoverleg. De partijen kunnen in dit overleg, elk vanuit hun verantwoordelijkheid en eigen bevoegdheid, bijdragen aan een samenhangend en effectief beleid. Elk van deze partijen zorgt namelijk voor een deel van de handhaving: de officier kan vervolgen, maar kan een drugspand niet sluiten, de burgemeester kan wel sluiten maar niet strafrechtelijk vervolgen en de politie kan pas effectief worden ingezet als prioriteiten bij de aanpak gesteld zijn en er een duidelijk beeld bestaat over de capaciteit die vereist is voor bestuursrechtelijke handhaving en strafrechtelijke opsporing OPENBAAR MINISTERIE Strafrechtelijk kan het Openbaar Ministerie overgaan tot opsporing en vervolging van Opiumwetdelicten en feiten die in het kader van bestrijding van drugsoverlast strafbaar zijn gesteld. Het Openbaar Ministerie bepaalt echter zelf op grond van de wet en haar richtlijnen of vervolging opportuun is. In het Nederlandse strafrecht is het opportuniteitsbeginsel opgenomen. Dit houdt in dat het Openbaar Ministerie de bevoegdheid heeft om af te zien van vervolging van strafbare feiten als hiermee het algemeen maatschappelijk belang gediend is. Op 1 oktober 1996 zijn de richtlijnen voor de opsporing en vervolging van Opiumwetdelicten bijgesteld. In deze richtlijnen zijn prioriteiten voor de opsporing en vervolging aangegeven. Gebruik is niet strafbaar. Strafbare feiten met betrekking tot harddrugs anders dan het gebruik hebben de hoogste prioriteit, zoals gezegd hebben opsporing en vervolging van het bezit van harddrugs voor eigen gebruik (in het algemeen 0,5 gram) de laagste prioriteit (Van der Stel 1999). Bij het in bezit hebben van minder dan 0,5 gram harddrugs wordt dus geseponeerd. Soms blijft echter in de praktijk ook het proces-verbaal achterwege bij het bezit van meer dan 0,5 gram, omdat aannemelijk is dat de persoon in kwestie geen dealer is, maar een gebruiker die zijn dagportie drugs op zak heeft. Bij alle eventueel politieel ingrijpen rond de drugshandel staat daarbij vooral de vraag centraal in welke mate de betrokkenen overlast veroorzaken. Het aanbod dat zich richt op de lokale gebruikerspopulatie en daarbij geen overlast geeft, heeft lage opsporingsprioriteit. In Nederland zijn overigens dezelfde handelingen rond drugs strafbaar als in veel andere landen. Ook alle handelingen ter voorbereiding van handel in harddrugs zijn strafbaar evenals pogingen tot invoer. Strafbare feiten en maximumstraffen zijn de volgende: Tabel 1 Strafbare feiten en maximumstraffen HARDDRUGS Maximale vrijheidsstraf Boetebedrag Invoer/uitvoer 12 jaar Verkoop, vervoer, vervaardiging 8 jaar Voorgenomen in-/uitvoerverkoop, vervoer, vervaardiging 6 jaar Voorbereiding van misdrijven 6 jaar Witwassen van zwart geld 6 jaar Vervaardiging en in de handel brengen van precursoren 6 jaar Bezit 4 jaar Bezit voor eigen gebruik 1 jaar (Bron: Trimbos-instituut 1999b) 10

11 3.3.2 GEMEENTE Gemeentewet en APV Veel overlast wordt veroorzaakt door de handel in en het gebruik van drugs in en rondom woningen. Wanneer het gaat om particuliere verhuurders, staat de mogelijkheid van een administratieve of civielrechtelijke procedure tot ontruiming tegen de overlast veroorzakende huurder open. Wanneer de woning het bezit is van een bij de drugshandel belanghebbende, biedt die weg echter geen oplossing. Strafrechtelijke aanpak van een dealer kan bijvoorbeeld niet voorkomen dat een ander vanuit hetzelfde pand de handel voortzet. Sluiting van een dergelijk pand is slechts in beperkte mate mogelijk omdat de woning in verband met artikel 10 van de Grondwet voor bewoners en hun familieleden toegankelijk moet blijven. Sinds de inwerkingtreding van artikel 174a van de Gemeentewet op 26 maart 1997 (wet Victoria ) heeft de burgemeester echter de bevoegdheid drugspanden voor de periode van een jaar te sluiten als de openbare orde rond de woning zodanig wordt verstoord dat de gezondheid en veiligheid van omwonenden in het geding is. Daarbij wordt in het bijzonder gedacht aan drugsgerelateerde activiteiten. De inbreuk die daarmee gedaan wordt op de persoonlijke levenssfeer wordt gerechtvaardigd door de behoefte drugsoverlast tegen te gaan 10.(Trimbos-instituut 1999b). Andere bestuursrechtelijke instrumenten die kunnen worden ingezet bij de bestrijding van overlast door harddrugshandel en -gebruik op straat zijn vastgelegd in de artikelen 172, 175 en 176 van de Gemeentewet. Daarnaast is een aantal bepalingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening van belang. Zo kunnen samenscholings- en gebiedsverboden worden uitgevaardigd. Ook een verbod de openbare weg te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is biedt ruimte de drugsoverlast te bestrijden. Gemeentelijke Openbaar Vervoer verordeningen In een poging de overlast tegen te gaan die het aanbod (en gebruik) van harddrugs met zich meebrengt in het openbaar vervoer heeft de RET in de afgelopen jaren een aantal specifieke maatregelen genomen. Het beleid van het gemeentevervoersbedrijf is er op gericht om de problemen rond drugdealers, drugsgebruikers en daklozen beheersbaar te houden. De belangrijkste regels in dat kader zijn: geen drugshandel, geen drugsgebruik en geen bedelarij 11. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, de moeilijke klanten beter te leren kennen, maar ook om de eigen RET-toezichthouders te professionaliseren, is bij het bedrijf sinds 2001 vanuit de hulpverlening een zorgmakelaar gedetacheerd. Naast het aanstellen van deze functionaris zijn er ook andere maatregelen genomen om de overlast die voortvloeit uit de drugshandel te verminderen. Belangrijkste ingrediënten zijn daarbij het cameratoezicht en mobiele groepen RET-functionarissen die bij problemen binnen korte tijd op elk Rotterdams station bijstand kunnen verlenen. Verder is er een zogenaamd handhavingarrangement afgesloten met de politie. Dit arrangement bestaat uit een planmatige en een meer incidentgerichte aanpak. Voor de incidentgerichte werkwijze wordt gebruik gemaakt van zogenaamde gebiedsindicaties. Het werkterrein van de RET is daartoe verdeeld in rode, oranje en groene zones. Bij 10 De handhaving van een aantal bepalingen rond drugsoverlast binnen de APV worden besproken in paragraaf Deze maatregelen zijn genomen op basis van de Wet Personenvervoer 2000 Artikel 72, 73 en 74. Dit laatste artikel geeft de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen over hetgeen onder verstoring van orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang wordt verstaan. Tevens kunnen er regels worden gesteld over de wijze waarop aanwijzingen worden gegeven met betrekking tot orde, rust, veiligheid en een goede bedrijfsgang. (Staatsblad 2001, 180 en 584) 11

Toen was het stil op straat

Toen was het stil op straat wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen F A C T S H E E T Toen was het stil op straat

Nadere informatie

EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL

EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL B. Bieleman R. Nijkamp R. Voogd Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Delfzijl September 2013 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus

Nadere informatie

Beleidsnota drugs- en coffeeshopbeleid Gemeente Stadskanaal 2014

Beleidsnota drugs- en coffeeshopbeleid Gemeente Stadskanaal 2014 Beleidsnota drugs- en coffeeshopbeleid Gemeente Stadskanaal 2014 2 Inhoud Hoofdstuk 1. Aanleiding... 4 Hoofdstuk 2. De huidige context van het drugs- en coffeeshopbeleid... 5 2.1 Het landelijk beleidskader...

Nadere informatie

Wietbeleid gewogen. J. Snippe. K. de Haan. B. Bieleman

Wietbeleid gewogen. J. Snippe. K. de Haan. B. Bieleman E valuati e coffeeshopbele i d Haarlemmermeer Wietbeleid gewogen J. Snippe K. de Haan B. Bieleman Wietbeleid gewogen Evaluatie coffeeshopbeleid Haarlemmermeer September 2011 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

Drugsbeleid gemeente Zwolle

Drugsbeleid gemeente Zwolle veilig Publiekszaken Fysieke Leefomgeving Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 27 95 j.kroon@zwolle.nl www.zwolle.nl Drugsbeleid gemeente Zwolle Versie 5 Inhoud 1

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem

Nota van B&W. Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem Nota van B&W Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. G. Spijker Telefoon 5115584 E-mail: gspijker@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. 2007/449 Bijlage

Nadere informatie

Coffeeshops in Dordrecht

Coffeeshops in Dordrecht Coffeeshops in Dordrecht Gedoog- en handhavingsbeleid op grond van artikel 13b Opiumwet Auteur J.H. Boogaard Sector Stads Bestuurs Centrum Afdeling Openbare orde en veiligheid Onderwerp Coffeeshopbeleid

Nadere informatie

Bestuurlijke rapportage coffeeshop Checkpoint

Bestuurlijke rapportage coffeeshop Checkpoint Bestuurlijke rapportage coffeeshop Checkpoint A.G. Mein Verwey-Jonker Instituut M.M.J. van Ooyen-Houben Erasmus Universiteit Rotterdam Bestuurlijke rapportage coffeeshop Checkpoint A.G. Mein M.M.J. van

Nadere informatie

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen en handhaving gemeente Velsen 2013

Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen en handhaving gemeente Velsen 2013 Beleid coffeeshop(s) en illegale verkooppunten verdovende middelen en handhaving gemeente Velsen 2013 De burgemeester en burgemeester en wethouders van Velsen, ieder voor zover het zijn/hun bevoegdheid

Nadere informatie

Onderzoek coffeeshops Terneuzen. B. Bieleman. H. Naayer

Onderzoek coffeeshops Terneuzen. B. Bieleman. H. Naayer Onderzoek coffeeshops Terneuzen B. Bieleman H. Naayer Onderzoek coffeeshops Terneuzen April 2007 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

NOTA CANNABISBELEID 2009. Gemeente ROOSENDAAL

NOTA CANNABISBELEID 2009. Gemeente ROOSENDAAL NOTA CANNABISBELEID 2009 Gemeente ROOSENDAAL Vastgesteld: 3 maart 2009 In werking treding: 16 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Het Nederlandse drugsbeleid... 6 2.1 Het Nederlandse drugsbeleid,

Nadere informatie

Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid

Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid Nr. 011.041.0003 Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid Integraal beleid op het gebied van drugs- en alcoholproblematiek in de gemeente Twenterand Datum 23 mei 2011 Versie 7.0 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

HET AMSTERDAMSE COFFEESHOPBELEID 2008 Terugblik, actueel beleid, concretisering afstandcriterium. Concept

HET AMSTERDAMSE COFFEESHOPBELEID 2008 Terugblik, actueel beleid, concretisering afstandcriterium. Concept HET AMSTERDAMSE COFFEESHOPBELEID 2008 Terugblik, actueel beleid, concretisering afstandcriterium. Concept Directie OOV, november 2008 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doelstelling 3 1.2

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Evaluatie softdrugsbeleid Vlissingen 2005

Raadsvoorstel. Onderwerp: Evaluatie softdrugsbeleid Vlissingen 2005 Raadsvoorstel Portefeuillehouder: A. van Dok- van Weele Collegebesluit: 8 maart 2005 Afdeling, auteur: F.H. Kuijper Commissievergadering: 14 maart 2004 Telefoonnummer: 487115 Raadsvergadering: 26 mei 2005

Nadere informatie

NORMATIEVE UITGANGSPUNTEN EN RIVALISERENDE OPTIEKEN

NORMATIEVE UITGANGSPUNTEN EN RIVALISERENDE OPTIEKEN JJ.M. van Dijk De smalle marges van het Nederlandse drugbeleid: een kosten-batenanalyse Zowel het internationale als het nationale debat over de aanpak van illegale drugs is een dialoog tussen (Oost-Indisch)

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 mei 2014 Uitgave : Team Veiligheid Naam : S. van Oijen Telefoonnummer : 0570-693411 Mail : s.van.oijen@deventer.nl 1 Inhoud Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 De cijfers 1.3

Nadere informatie

Dealers de deur wijzen Aanpak drugs en dealeroverlast in Amsterdam West

Dealers de deur wijzen Aanpak drugs en dealeroverlast in Amsterdam West Dealers de deur wijzen Aanpak drugs en dealeroverlast in Amsterdam West Erik de Groot en Jori Keijsper PvdA Amsterdam West Mei 2012 Index 1. Introductie. 2 2. Casuïstiek 3 3. Beschrijving mogelijkheden

Nadere informatie

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Publieke Veiligheid DE KADERS Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Loosdrecht, 12 juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. 2. Begripsbepalingen 3. 3. Kaders 5. 4. Veiligheidsanalyse

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid Schiedam 2014 2018

Coffeeshopbeleid Schiedam 2014 2018 Coffeeshopbeleid Schiedam 2014 2018 Vastgesteld door de burgemeester op 19 december 2013 In werking getreden op 1 januari 2014 Voorwoord Coffeeshopbeleid moet rekening houden met veel verschillende belangen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

Gebruiksruimten in Nederland

Gebruiksruimten in Nederland Gebruiksruimten in Nederland Trends en ontwikkelingen 2001-2003 Resultaten Scoren 2004 Gebruiksruimten in Nederland Inhoudsopgave 3 Trends en ontwikkelingen 2001-2003 1 2 3 4 5 6 Inleiding 5 Activiteiten

Nadere informatie

Een nieuw drugsbeleid?

Een nieuw drugsbeleid? Een nieuw drugsbeleid? Voor- en nadelen van de legalisering van drugs Dr. J.C. van der Stel Overzichtsstudie in opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 023 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en het voorstel voor een

Nadere informatie

Colofon. Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Noord- en Oost-Gelderland Postbus 618 7300 AP Apeldoorn. Samenstelling:

Colofon. Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Noord- en Oost-Gelderland Postbus 618 7300 AP Apeldoorn. Samenstelling: Colofon Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Noord- en Oost-Gelderland Postbus 618 7300 AP Apeldoorn Samenstelling: Politieteam Doetinchem Teamchef: J. Thannhauser Schrijver: J.V. Zweers Februari

Nadere informatie

4 Wijziging van de Opiumwet

4 Wijziging van de Opiumwet 4 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt ( 32842 ). Ik heet de minister

Nadere informatie

Beleid drugsverkooppunten Hoorn

Beleid drugsverkooppunten Hoorn 2013 Beleid drugsverkooppunten Hoorn Gemeente Hoorn Vastgesteld op Introductie Binnen de gemeentegrenzen van gemeenten in Noord-Holland Noord is sprake van drugshandel. De drugshandel gebeurt gedoogd vanuit

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

DE CIRKEL (onderdeel van DE GRIFT: Gelders Centrum voor verslavingszorg) Een evaluatie van de hulpverlening aan straatprostituees in Nijmegen

DE CIRKEL (onderdeel van DE GRIFT: Gelders Centrum voor verslavingszorg) Een evaluatie van de hulpverlening aan straatprostituees in Nijmegen (onderdeel van DE GRIFT: Gelders Centrum voor verslavingszorg) Een evaluatie van de hulpverlening aan straatprostituees in Nijmegen O & S Nijmegen januari 2003 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid

Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid Eindredactie Margriet van Laar, Trimbos-instituut Marianne van Ooyen-Houben, WODC Trimbos-instituut, Utrecht, 2009 WODC,

Nadere informatie

Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid

Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid Eindredactie Margriet van Laar, Trimbos-instituut Marianne van Ooyen-Houben, WODC Trimbos-instituut, Utrecht, 2009 WODC,

Nadere informatie