Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Justitie aan Liverpool (Verenigd Koninkrijk) en Zürich (Zwitserland) Nr. 1 VERSLAG Vastgesteld 19 januari 1996 Een delegatie uit de vaste commissie voor Justitie 1 heeft van 23 tot 27 oktober 1995 een bezoek gebracht aan Liverpool en Zürich. Het doel van dit bezoek was informatie te verwerven over het in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland gevoerde drugbeleid in verband met het in de Kamer nog te voeren debat over de nota inzake het drugbeleid. De delegatie bestond uit de leden: V. A. M. van der Burg (CDA), voorzitter, mevr. M. M. van der Burg (PvdA), W. G. J. M. van de Camp (CDA), Th. C. de Graaf (D66), R. Oudkerk (PvdA), W. H. J. Passtoors (VVD) en M. Rabbae (GroenLinks). Zij werd begeleid door de griffier van de commissie, mevr. H. J. M. M. de Gier. 1 Samenstelling: Leden: V. A. M. van der Burg (CDA), voorzitter, Schutte (GPV), Korthals (VVD), Janmaat (CD), De Hoop Scheffer (CDA), Soutendijk-van Appeldoorn (CDA), Van de Camp (CDA), Swildens-Rozendaal (PvdA), ondervoorzitter, M. M. van der Burg (PvdA), Scheltema-de Nie (D66), Kalsbeek-Jasperse (PvdA), Zijlstra (PvdA), Aiking-van Wageningen (Groep Nijpels), Rabbae (GroenLinks), J. M. de Vries (VVD), Van Oven (PvdA), Van der Stoel (VVD), Dittrich (D66), Verhagen (CDA), Dijksman (PvdA), De Graaf (D66), Rouvoet (RPF), B. M. de Vries (VVD), O. P. G. Vos (VVD), Van Vliet (D66). Plv. leden: Koekkoek (CDA), Van den Berg (SGP), Van Blerck-Woerdman (VVD), Marijnissen (SP), Biesheuvel (CDA), Bremmer (CDA), Doelman-Pel (CDA), Van Traa (PvdA), Van Heemst (PvdA), Bijleveld-Schouten (CDA), Rehwinkel (PvdA), Vliegenthart (PvdA), Boogaard (Groep Nijpels), Sipkes (Groen- Links), Rijpstra (VVD), Middel (PvdA), Passtoors (VVD), Van Boxtel (D66), Van der Heijden (CDA), Apostolou (PvdA), Vacature (D66), Leerkes (U55+), Van den Doel (VVD), Weisglas (VVD), De Koning (D66). Het programma van het werkbezoek is in overleg met de delegatie opgesteld door de Nederlandse ambassades in Londen en in Bern, in samenwerking met de Nederlandse consulaten in Liverpool en in Zürich. De leden van de delegatie zijn in het bijzonder erkentelijk mevr. I. Coppoolse, medewerkster van de Nederlandse ambassade in Londen, de heer A. C. O Donnell, consul voor Nederland in Liverpool, mevr. S. N. Bakker, eerste ambassadesecretaris in Bern en de heer R. J. C. van der Schatte Olivier, consul voor Nederland in Zürich, die waren betrokken bij de voorbereiding en tijdens het bezoek de delegatie hebben begeleid. Het programma van dit werkbezoek is als bijlage bij dit verslag gevoegd. HET ENGELSE BELEID In Engeland waren in de vorige eeuw drugs, met inbegrip van opium en morfine, vrij te verkrijgen. In 1893 bleek Britse bezorgdheid over druggebruik in India door de aanwijzing van een «Royal Commission» om het gebruik van opium en cannabis in ogenschouw te nemen. In 1909 ondertekende een aantal staten, waaronder Engeland, de Shanghai Overeenkomst, een internationaal antwoord op het drugprobleem. Deze werd in 1912 gevolgd door de Haagse Conventie, waaruit de meeste moderne samenwerking op het gebied van gevaarlijke drugs stamt. De internationale wetgeving staat echter uitzonderingen toe voor het S IZ 6K0161 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 1996 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 1 1

2 medisch gebruik van verboden stoffen en laat de staten vrij om te beslissen welk medisch gebruik is geoorloofd. Het Britse systeem berust op het verslag van de «Rolleston Committee» van 1926 dat aanbeval dat druggebruikers die niet in staat waren hun verslaving te beëindigen, drugs moesten kunnen krijgen op medisch voorschrift. Dit leek een menselijke benadering van het probleem en de «National Health Service» zette dit systeem van gecontroleerde beschikbaarheid van drugs voort. Door de toegenomen heroïneverslaving in de jaren zestig werd de bevoegdheid om heroïne en cocaïne voor te schrijven in 1971 met de «Misuse of Drugs Act» beperkt tot ongeveer 500 klinische medici; de drugtherapie werd gecentraliseerd in «Drug Dependency Units». In de jaren zeventig gingen de medici weifelen over het vrij voorschrijven van heroïne en verbonden hieraan de bereidheid van druggebruikers om aan «afkick»programma s mee te doen. Bijna alle druggebruikers krijgen nu methadon, dat even verslavend is als heroïne, maar waarvan de uitwerkingen weliswaar langer duren, maar minder intens zijn. In Engeland ging de medische benadering van het drugprobleem samen met een harde aanpak van de drughandel. Deze aanpak werd door alle partijen ondersteund bij de behandeling van de «Drug Trafficking Offences Act» 1986 in het «House of Commons». In het begin van de jaren tachtig brak bij de politie, vooral in de grote steden, het besef door dat zij in de handhaving prioriteiten moesten stellen. Hoewel er plaatselijke verschillen zijn, passen de meeste politiekorpsen een officiële waarschuwing toe bij een eerste delict bestaande uit het gebruik van cannabis. Een systematische en geïntegreerde benadering van het drugprobleem, wat handhaving betreft zoals in Nederland, ontbreekt echter. Beleid is er wel ten aanzien van de behandelingskant van het drugprobleem. Vooral in grote steden zijn er voldoende «drug dependency clinics». Medici in deze klinieken mogen heroïne en cocaïne voorschrijven, maar de meesten schrijven methadon voor en trachten dan de doses te verminderen en/of de verslaving van de gebruiker te beëindigen. De handhavings- en behandelingselementen van het drugbeleid worden op enkele lokale initiatieven na niet gecoördineerd. In Merseyside is met een gecoördineerde benadering geprobeerd het accent te verleggen van vervolging en repressie naar «harm reduction». Ook zijn er artsen die heroïne voorschrijven in plaats van methadon, zoals dr. John Marks in Widnes, met wie de delegatie een in het programma ingelast gesprek heeft gevoerd. In 1993 is de «Community Care Act» in werking getreden; klinische herintegratiecentra en preventieprogramma s moeten sindsdien worden betaald door de lokale autoriteiten. Met het programma «Tackling drugs together» heeft de Engelse regering een beleid ontwikkeld voor de jaren om het drugprobleem aan te pakken. In dit beleidsprogramma wordt een gecoördineerde aanpak op nationaal en lokaal niveau voorgesteld om te bereiken dat de veiligheid van de maatschappij wordt bevorderd tegen druggerelateerde misdaad, dat de aanvaardbaarheid en beschikbaarheid van drugs voor jongeren worden verminderd en dat de gezondheidsrisico s en andere schade veroorzaakt door het druggebruik worden verminderd. In het Verenigd Koninkrijk waren er in 1993 in totaal verslaafden (op een bevolking van 57,8 miljoen). Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 1 2

3 Lokale beleid/liverpool Van een in het begin van deze eeuw welvarende stad is Liverpool nu in economisch verval geraakt. De stad heeft te kampen met een hoge werkloosheid van meer dan 28% onder de mannen en 37% onder de vrouwen. Van de schoolverlaters en de zwarten is de helft werkloos. Het stadsbestuur wordt gevormd door de «Liverpool City Council» met 99 leden, waarvan Labour de meerderheid vormt met 50 leden; ook heeft de raad twee «Liverpool Labour»-leden. Naar schatting heeft Liverpool tussen de 2000 en 3000 verslaafden aan opium en cocaïne, op een bevolking van (Liverpool heeft meer druggebruikers dan Engeland en Wales). De meesten hiervan zijn tussen de 20 en 35 jaar. De helft hiervan maakt gebruik van injecties en weer een kwart daarvan gebruikt elkaars naalden. Van het ministerie van Binnenlandse Zaken krijgt Liverpool pond voor de coördinatie van het drugbeleid. Met dit geld tracht de gemeente de drughandel buiten de stad te houden, de probleemwijken te verbeteren en de jongeren een goede opleiding te geven. Ook een van de EU verworven fonds wordt voor die doeleinden aangewend. Verslag van de gevoerde gesprekken in Liverpool Gesprek met mevr. N. Martin, manager Community Services Divison, Social Work Department Pas vanaf 1993 is in Liverpool aandacht besteed aan de reïntegratie van verslaafden. Het beleid met betrekking tot de drugproblematiek moet sindsdien ook worden betaald uit de gemeentebegroting ingevolge de Community Care Act. De afdeling Sociale Zaken van de gemeente Liverpool werkt nauw samen met de afdeling Volksgezondheid, waarbij men tracht een gezamenlijke strategie te ontwikkelen. Verslaafden in de stad worden behandeld in de twee «Drug Dependency Clinics». Minder gespecialiseerde behandeling gebeurt ook op andere plaatsen in de stad. Voor afkickbehandelingen moeten verslaafden uit Liverpool naar Winwick of Chester. In Liverpool is ook behoefte gebleken aan centra voor reïntegratie van verslaafden, aan werkgelegenheid en een project voor het bijbrengen van vaardigheden, gericht op reïntegratie. Er is een project begonnen voor het doen afkicken van verslaafden die tijdens de behandeling thuis blijven wonen. Voor een dergelijk ambulant afkicken is wel een stabiliteit in het gedrag van de verslaafde nodig. De «Drugs Dependency Clinic» heeft ongeveer 800 patiënten, aan wie methadon wordt voorgeschreven. De leeftijd van deze verslaafden varieert van 16 tot 64 jaar. Sociale Zaken ondersteunt ook familie van verslaafden. Daarnaast is de Afdeling actief om verslaafden te herhuisvesten, omdat zij vaak in probleemwijken wonen. Gesprek met N. Mellor, staflid stadsontwikkeling en minderhedenbeleid van de gemeente In de jaren zestig en zeventig is de bevolking van Liverpool aanzienlijk afgenomen, terwijl nu een zekere stabilisatie is bereikt. Liverpool is hierin niet uniek; ook andere steden in het Verenigd Koninkrijk kenden een dergelijke bevolkingsdaling. In Liverpool is het percentage schoolkinderen en jongeren (wegens de twee universiteiten) hoog. Behalve een hoge werkloosheid kent Liverpool ook een hoge criminaliteit. Mede hierom heeft Liverpool van de EU het al eerder genoemde fonds gekregen. Het beleid van «Community Development» is gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van de inwoners, op armoedebestrijding en op gelijke behandeling in verband met een hoog percentage zwarten van Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 1 3

4 de bevolking. Ook is het beleid gericht op het tegengaan van prostitutie, die vaak druggerelateerd is, en op het opzetten van projecten om verslaafden op te leiden dan wel vaardigheden bij te brengen. De medische benadering in de drugproblematiek is immers niet voldoende; ook aan de sociale achterstandsituatie zal het nodige moeten worden gedaan. Gesprek met mr. Thomson, directeur Sociale Zaken De «Liverpool City Council» heeft 27 Verklaringen met betrekking tot het gebruik van drugs uitgevaardigd, die moesten worden uitgevoerd. Deze verklaringen zijn uitgemond in aanbevelingen, waarvan de uitvoering moest blijken uit een jaarverslag dat nu elk jaar verschijnt. De gemeente besteedt jaarlijks pond aan werkzaamheden die rechtstreeks hebben te maken met het gebruik van drugs. De uiteindelijke doelstelling in het beleid is een drugvrije stad, maar de benadering van het drugprobleem is realistischer. Een van de verklaringen is gericht op training en informatie: sociale werkers en schoolpersoneel moeten kunnen omgaan met het drugprobleem. Een ander onderdeel van het beleid is een spuitenomruilprogramma om verspreiding van Hepatitis en Aids tegen te gaan; in Liverpool werden jaarlijks ongeveer spuiten op straat gevonden. Met dit oogmerk zijn ook posters vervaardigd. Ook is een «database» met betrekking tot het drugbeleid ontwikkeld. Een andere verklaring heeft betrekking op maatregelen die kunnen worden genomen als huurovereenkomsten niet worden nagekomen door overlast wegens druggebruik. Gesprek met dr. Marks (Widnes) en heroïneverslaafde Maureen Dr. Marks verklaarde dat in Engeland al in 1920 het verstrekken van hard drugs op medisch voorschrift bestond. De autoriteiten hebben hierin beperkingen aangebracht, omdat er drugtoerisme ontstond. Er zijn 100 psychiaters die een vergunning hebben voor het voorschrijven van heroïne. Aan hen is gevraagd het voorschrijven van heroïne te evalueren; dit gebeurde binnen elk district op een andere wijze. Uit de evaluatie bleek dat de criminaliteit met 50 procent afneemt, dat alle HIV-testen negatief zijn, dat er geen doden zijn en dat de georganiseerde misdaad terrein verliest. Op de desbetreffende vragen lichtte dr. Marks toe dat de helft van de 99 psychiaters met een vergunning hiervan geen gebruik maakt. De anderen praten er niet over. Hij zelf is begonnen met het voorschrijven van heroïne op verzoek van Binnenlandse Zaken en de «Health Service» in verband met het grote succes met de beperking van de verspreiding van Aids. Om politieke redenen in het bijzonder onder druk van de Amerikaanse autoriteiten is het project gestopt. De centrale overheid de Nationale Health Service (NHS) heeft een andere arts aangewezen, die alleen methadon voorschreef. Degenen die heroïne gebruiken, gebruiken daarnaast vaak surrogaten voor heroïne. Er is een zekere controle dat degenen aan wie heroïne wordt verstrekt, deze niet kunnen verkopen; dat komt dan ook weinig voor. Volgens dr. Marks is aantoonbaar dat door het voorschrijven van heroïne criminaliteit afneemt, dat de gebruikers minder infecties oplopen en dat resocialisatie optreedt. Tenslotte stelde dr. Marks een voorkeur te hebben voor heroïne boven methadon, omdat dit laatste te toxisch is en meer doden veroorzaakt. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 1 4

5 Gesprek met D. O Connell, Superintendant Merseyside Police De regering heeft in 1995 een White Paper, de herziene versie van the Green Paper «Tackling Drugs Together», uitgebracht tegen het drugprobleem waarin drie doelstellingen zijn geformuleerd, het bevorderen van de veiligheid, de vermindering van de accepteerbaarheid en beschikbaarheid van drugs en de vermindering van het drugggebruik onder jongeren. Dit is mede basis geworden voor een strategie voor de bestrijding van de drugproblematiek. De bedoeling is om de overlast door het druggebruik te verminderen in samenwerking met de afdelingen Sociale Zaken, Volksgezondheid en Onderwijs van de gemeente («responsible demand enforcement»). In verband hiermee zijn er voorzieningen getroffen voor gebruikers, zoals de verstrekking van methadon. Bij haar benadering onderscheidt de politie drie leeftijdsgroepen: 3/15 jr, 15/25 jr en 25 jr en ouder. De eerste twee groepen van druggebruikers veroorzaken de meeste problemen; van de groep 15/25 jarigen wordt een gedeelte gearrresteerd. De politie richt zich ten aanzien van de handhaving vooral op de drugshandel, waarbij te onderscheiden zijn straathandelaren en «clubland»handelaren. De straathandelaren bereiken vooral de verslaafden van 25 jaar en ouder, de «clubland»handelaren vooral de jongeren. De strategie is in 1995 gericht op de «clubland»handelaren. In 1993 bedroeg het aantal bekende verslaafden 2853; in Sinds 1986 heeft de Merseyside-politie een consistent beleid gevoerd, waardoor de criminaliteit, gepaard met het heroïneprobleem, die eerst hoger was dan het landelijke gemiddelde, nu lager is dan dit gemiddelde. Er is een meersporenbeleid dan wel geïntegreerd beleid gevoerd, met methadonprogramma s en spuitenomruilprogramma s. Het gevolg is dat Merseyside ondanks het hoogste aantal verslaafden in het Verenigd Koninkrijk, de laagste verspreiding van het HIV-virus onder de verslaafden heeft. Soft drugs worden niet gedoogd als in Nederland, toch worden cannabisgebruikers niet aangehouden, maar zij krijgen alleen een waarschuwing. Cannabis is een van de meest gebruikte drugs, maar is minder verbonden met criminaliteit dan het gebruik van heroïne of cocaïne. Een verslaafde die drugs wil, wordt verwezen naar de huisarts, de «Drug Dependency Units» of de «Community Drugteams». In 99% van de gevallen wordt methadon verstrekt. Niet alle artsen willen echter met verslaving te maken hebben; anderen schreven weer cocaïne en heroïne voor uit sterke betrokkenheid met hun patiënten. Overigens bevinden harddruggebruikers zich vooral in de groep boven 25-jarigen. Het nadeel van het geïntegreerde beleid in Liverpool is geweest dat er drugstoerisme ontstond; ook handelaren werden aangetrokken. Gesprek met dr. Sue Ruben, director Drugs Dependency Clinic Er zijn in Liverpool vijf «Drug Dependency Units» die hun beleid trachten te harmoniseren. Dit beleid is trachten het drugsgebruik te verminderen en van injecties over te gaan op oraal gebruik van in het bijzonder methadon. Ook is een uitgangspunt om de huisartsen meer te betrekken bij de verslaafdenzorg. Als gevolg van de geïntegreerde aanpak in Liverpool is de verspreiding van besmetting van hepatitis B en HIV beperkt. Door de behandeling in de «Clinics» neemt de criminaliteit ook af. Ook Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 1 5

6 voelen de druggebruikers zich gerustgesteld. Van de 25% van de behandelde verslaafden blijft de situatie stabiel; beëindiging van de verslaving komt nauwelijks voor. Op de desbetreffende vraag antwoordde dr. Ruben dat als in de «Clinics» heroïne zou worden verstrekt, slechts 40% van de druggebruikers zou kunnen worden geholpen wegens de hoge kosten van heroïne. Bovendien wilde 80% van de verslaafden geen heroïne; de 20% die dit wel wilden, bleken echter goed om te kunnen gaan met de orale methadon. Haar voorkeur zou uitgaan naar injecteerbare methadon boven heroïne. Slechts bij uitzondering is aan een verslaafde heroïne verstrekt. Dat aan verslaafden methadon wordt verstrekt en niet heroïne, is om medische redenen. De meeste artsen achten methadon geschikter dan heroïne wegens het geringere medische risico. De hogere kosten van heroïne zijn slechts een bijkomstige factor. Haar is slechts een studie uit 1971 bekend van de effecten van heroïne vergeleken met methadon. Met mevrouw A. Lyons, Onderwijsadviseur, voerde de delegatie een gesprek over het plan van de stad Liverpool om het druggebruik van jongeren tegen te gaan. Hiertoe worden posters en richtlijnen uitgedeeld onder de scholen in Liverpool. Ook de politie neemt deel aan dit project om druggebruik op scholen te verminderen. Het programma van de delegatie in Liverpool werd afgesloten met een bezoek aan de Merseyside Drugs Council. HET ZWITSERSE BELEID De staat Zwitserland Zwitserland is een federale staat met een hoge mate van autonomie voor zijn 23 kantons en 3000 gemeenten. De taken van de confederatie betreffen de buitenlandse betrekkingen, de douane, de munt, defensie, post en telecommunicatie en het opstellen van wetgeving onder andere op het gebied van burgerlijk- en strafrecht. De confederatie heeft een parlement of federale vergadering, bestaande uit twee kamers: de Nationale Raad met 200 leden en de Raad van Staten, waarin namens elk kanton twee leden zitting hebben. De kantons zijn soeverein voor zover de bevoegdheden niet zijn voorbehouden aan de confederatie. Tot deze bevoegdheden behoren de uitvoering van wetgeving. De kantons zijn ook verantwoordelijk voor civiele- en strafrechtspraak in eerste en tweede instantie. De gemeenten hebben niet altijd dezelfde rechten en plichten; dit verschilt per kanton (kantonale Gemeentewet). Het duidelijkste teken van autonomie is het recht om belasting te heffen. De gemeenten kunnen op vele terreinen hun eigen beleid bepalen, bij voorbeeld ten aanzien van creches, scholen, bouwvoorschriften en sociale zorg. Een van de belangrijkste rechten van de burgers is het volksinitiatiefrecht dat bestaat sinds De handtekeningen van personen met stemrecht zijn vereist om de federale Grondwet aan te vullen, te wijzigen dan wel een artikel te schrappen. Deze initiatieven moeten worden besproken in beide kamers van het parlement en vergezeld gaan van een aanbeveling om het voorstel te aanvaarden of te verwerpen. Ook kan de bondsvergadering een tegenvoorstel indienen. De volksinitiatieven moeten worden aangenomen met een meerderheid van de stemmen van de kiezers en van de kantons. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 1 6

7 Algemeen Zwitserland telt ongeveer 7 miljoen inwoners, waarvan naar schatting personen verslaafd zijn aan drugs, in het bijzonder aan heroïne en cocaïne. Het aantal druggebruikers regelmatig of zo nu en dan is aanzienlijk hoger. Cannabis is de meest gebruikte drug, gevolgd door heroïne en cocaïne. Het gebruik van synthetische drugs, vooral van ecstasy, lijkt toe te nemen. Zwitserland kent het lage werkloosheidspercentage van 4.3. Zwitsers beleid Het beleid met betrekking tot drugs wordt voornamelijk bepaald door de 26 kantons, vaak in samenwerking met de lokale overheid; het beleid van de federale overheid is beperkt tot ondersteunende en coördinerende activiteiten. De kantons zijn wettelijk verantwoordelijk voor zowel strafvervolging als voor preventie en de behandeling van druggebruikers. De basis voor het beleid tot bestrijding van druggebruik is de federale wet op verdovende middelen van 3 oktober 1951 (Bundensgesetz über die Betäubungsmittel), die gedeeltelijk is herzien in Deze regelt in artikel 8, onder 5, het medisch gebruik van verdovende stoffen en verbiedt de produktie, handel, het bezit en de consumptie van drugs voor niet-medische doeleinden. Internationale verdragen Zwitserland is mede-ondertekenaar van het Enkelvoudig Verdrag van de VN van Op 24 maart 1995 heeft het Zwitserse parlement het Protocol van 1972 tot wijziging van het Enkelvoudig Verdrag goedgekeurd evenals het Verdrag inzake Psychotrope stoffen van Tenslotte zal Zwitserland in 1995 de ratificatie overwegen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen De belangrijkste onderwerpen van dit verdrag, zoals wetgeving tegen het witwassen van geld, zijn echter al geïmplementeerd. Het Zwitserse beleid met betrekking tot het verminderen van drugsgerelateerde problemen De Zwitserse regering heeft in 1991 besloten haar beleid met betrekking tot drugs te intensiferen. Zij hanteert hierbij vier doeleinden: 1. repressie 2. preventie 3. therapie 4. «harm reduction». Voor het welslagen van de maatregelen bestaat er een nauwe en gecoördineerde samenwerking tussen politie, hulpverleningsinstanties en gezondheidszorg. Ad 1. Belangrijke elementen in het Zwitserse beleid zijn strafvervolging van produktie, handel, bezit en gebruik van wettelijk bepaalde stoffen en een strikte controle van het toegestaan gebruik van verdovende middelen om misbruik tegen te gaan. Ad 2. De federale regering ondersteunt en bemoedigt kantonale en particuliere initiatieven die gericht zijn op preventie. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 1 7

8 Ad 3 Ook steunt de Zwitserse regering kantonale en particuliere projecten voor behandelingen en reïntegratrieprogramma s voor drugverslaafden. In dit kader heeft de Zwitserse regering toestemming gegeven voor wetenschappelijk onderzoek van medisch voorgeschreven drugs aan sociaal gedesintegreerde verslaafden wier gezondheidstoestand slecht is. Het doel van deze onderzoeken is om na te gaan of het voorschrijven op medische indicatie van drugs kan worden gebruikt om deze groep verslaafden te betrekken bij een behandeling die op genezing is gericht. Ad 4 De moeilijkste groep druggebruikers wordt gevormd door degenen die niet kunnen worden bereikt voor een behandeling en tot armoede zijn vervallen. Velen van hen hebben ernstige gezondheidsproblemen. Deze groep loopt ook het gevaar besmet te worden met het HIV-virus. De Zwitserse regering ondersteunt maatregelen gericht op de overleving van deze groep verslaafden en op de preventie van verspreiding van het HIV-virus, zoals spuitruilprogramma s, huisvestings- en arbeidsprojecten. Alle maatregelen die worden genomen, worden onderworpen aan wetenschappelijk onderzoek en systematische evaluatie, om meer te weten te komen over het ontstaan en het verloop van het drugprobleem. Het huidige politieke debat Het drugprobleem is onderwerp van een zeer controversieel debat op alle niveaus van de Zwitserse maatschappij. Op dit moment zijn er twee tegengestelde volksinitiatieven neergelegd tot wijziging van de Grondwet. Immers, volgens de Zwitserse Grondwet kunnen burgers een referendum vragen over een wijziging van de Grondwet, die vervolgens door de meerderheid van de bevolking en de meerderheid van de kantons moet worden aangenomen. Het ene initiatief «jeugd zonder drugs» vraagt om beleid dat is gericht op onthouding, berustend op repressie, preventie en therapie. Het tracht het gebruik ook op medisch voorschrift van narcotica als heroïne, opium, cocaïne, cannabis en andere stoffen te verbieden. Het andere initiatief met de titel «Voor een redelijk druggebruik» vraagt het tegenovergestelde namelijk de legalisatie van druggebruik, drugproduktie en het bezit en de verwerving van drugs voor persoonlijk gebruik. Bovendien wil dit initiatief dat de Staat toezicht houdt op de produktie, import en handel van verdovende middelen zodat het kopen en verkopen van verdovende middelen voor niet-medische doeleinden binnen een wettelijk raamwerk is geoorloofd. De stemming over beide initiatieven zal op zijn vroegst in 1996/1997 plaatsvinden. De Zwitserse regering vindt beide intiatieven te extreem en staat een pragmatische benadering voor die berust op de vier hierboven genoemde elementen. Wetenschappelijke onderzoeken naar de verstrekking van verdovende middelen aan verslaafden op medisch voorschrift De Zwitserse regering heeft in 1992 besloten om toestemming te verlenen voor een ondersteuning aan enkele wetenschappelijke experimenten met de verstrekking van verdovende middelen op medisch voorschrift voor een periode van drie jaar. De doelstelling van deze experimenten is om te onderzoeken of door het voorschrijven van verdovende middelen aan ernstig verslaafde en Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 1 8

9 verloederde patiënten hun lichamelijke en psychosociaal welbevinden kan worden hersteld in die mate dat zij worden gemotiveerd tot een therapie gericht op het beëindigen van de verslaving. De voorgeschreven verdovende middelen zijn heroïne, morfine en injecteerbare methadon. De resultaten van deze experimenten zullen worden vergeleken met de ervaringen die zijn opgedaan met het verstrekken van orale methadon. De Zwitserse regering heeft toestemming verleend voor 1000 behandelingsplaatsen: 800 voor heroïne, 100 voor morfine en 100 voor injecteerbare methadon. De experimenten zullen eind 1996 worden geëvalueerd. Een eerste evaluatie zal op 23 november 1995 worden gepubliceerd. De eerste experimenten zijn in 1994 begonnen; er zijn in totaal 18 projecten in vijftien verschillende steden. Om toegelaten te kunnen worden, moeten de verslaafden aan strikte voorwaarden voldoen. Een deelnemer moet minimaal 1. twee jaar zijn verslaafd aan heroïne en tenminste twee keer een vergeefse poging hebben gedaan om af te kicken. 2. de verslaafde moet minstens 20 jaar zijn. 3. de verslaafde moet in slechte fysieke of psychosociale gezondheid verkeren. 4. de verslaafde moet tekenen van verloedering vertonen 5. de verslaafde moet kunnen aantonen dat alternatieve behandelingsprogramma s op het moment niet haalbaar zijn. Ook moet een deelnemer een verklaring van «informed consent» tekenen en zich houden aan bepaalde regels als het zich onthouden van geweld in de desbetreffende ruimtes en het binnen of buiten de ruimte smokkelen van verdovende middelen. Wetenschappelijke evaluatie Een universiteitsonderzoeksinstituut voert een onafhankelijke wetenschappelijke evaluatie uit van de verstrekking van verdovende middelen. Deze omvat een longitudinaal onderzoek van alle deelnemers alsook in de tijd beperkte specifieke onderzoeken. Op verzoek van de Zwitserse regering heeft de Wereld- gezondheidsorganisatie ermee ingestemd de Zwitserse experimenten afzonderlijk te evalueren. Op de experimenten houdt een onafhankelijke ethische commissie van de Zwitserse Academie van Medische Wetenschappen toezicht. II. VERSLAG VAN DE GEVOERDE GESPREKKEN IN ZÜRICH Woensdag 25 oktober 1995 Gesprek met dr. mr. M. Bebié, Chef Recherche stad Zürich en dr. mr. Majoor Zürcher, Chef veiligheidspolitie stad Zürich De aanvankelijke gedachte van het gemeentebestuur van Zürich was het gedogen van het samenkomen van vraag en aanbod van drugs op één lokatie, namelijk het park Platzspitz. Op 5 februari 1992 besloot het stadsbestuur het park te sluiten wegens de overlast en het slechte imago dat de stad kreeg over de hele wereld. De verslaafden verplaatsten zich onmiddellijk naar het station Letten en de directe omgeving. Omdat het geweld in deze «open-drugscene» toenam, besloot de stad Zürich ook deze lokatie door de politie te laten schoonmaken in De maatregelen van de politie werden in drie fasen genomen. In de eerste fase trad zij hard op tegen de handelaren, in de tweede fase trachtte zij een oplossing Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 1 9

10 te vinden voor de «open scene» en in de derde fase arresteerde zij verslaafden. Omdat men ook besefte dat het telkens verjagen van de «scene» geen oplossing bood voor het drugsprobleem, werd een humaan beleid ontwikkeld door middel van het opzetten van hulpverleningsprojecten waaronder een spuitenruilprogramma. In de stad Zürich werken volksgezondheid, sociale zaken en politie dan ook nauw samen. In het kanton zijn er naar schatting 5000 verslaafden. De meest gebruikte drug is cannabis; het optreden hiertegen heeft bij de politie geen prioriteit. De helft van de cannabis komt uit Nederland en Noord-Afrika. Onder de verslaafden is het gebruik van heroïne populair; deze komt voornamelijk uit Turkije en ongeveer voor 10 procent uit Thailand en India. Toch is in 1994 meer cocaïne (295 kilo) dan heroïne in beslag genomen. Het gebruik van XTC neemt toe en ook er is er een renaissance van LSD te constateren. De handelaren bestaan voor 25% uit Zwitsers, voor 16,4% uit (Kosovo) Albanezen, voor 11% uit Libanezen en voor 3,4% uit personen afkomstig «uit Sierra Leone». Het merendeel van de handelaren verblijft illegaal in Zwitserland en heeft geen of valse identiteitspapieren. Van 1 november 1994 tot 29 september 1995 heeft de politie 181 acties gevoerd, waarbij 1473 personen zijn gearresteerd; de vreemdelingenpolitie heeft 942 personen aangehouden. De illegale dealers kunnen tijdens het politieonderzoek maximaal negen maanden worden vastgezet; te kort om hun identiteit te kunnen achterhalen vereist om ze te kunnen uitzetten. Van de gearresteerde verslaafden bleek slechts 20% afkomstig uit Zürich, 28,8% uit de rest van Zwitserland en 18,1% uit het kanton. Een onderdeel van het beleid is dat dagelijks 110 politiemensen zowel kantonale als van de stadspolitie op straat patrouilleren. Ook andere geüniformeerden zoals van de verkeersdienst nemen hieraan deel. Een probleem vormt hierbij de verschillende politie-organisaties van stad en kanton. Andere grote problemen waarmee de politie in Zürich wordt geconfronteerd, zijn het witwassen van geld, waarin vooral de Russische maffia actief is, en de vrouwenhandel. Ook de stad Bern kende een «open-drug-scene» waartegen eveneens maatregelen zijn getroffen. In het Franse gedeelte van Zwitserland (Genève en Lausanne) is het beleid van de overheid veel repressiever; de «open-drug-scene» komt daar niet voor. In het kader van de humane benadering van de drugproblematiek zijn in Zürich twee experimenten opgezet: Lifeline en een particulier project (ARUD) van dr. A. Seitenberg. In beide projecten wordt op medische indicatie heroïne verstrekt. Ook kent Zürich een methadonverstrekkingsproject in de buurt van de Langstrasse. De projecten verlopen tot nu toe zonder problemen voor de politie. Het enige probleem dat zich voordoet, is dat de ongeveer 400 methadongebruikers zich op straat ophouden zodat voor de politie het onderscheid met cocaïnegebruikers moeilijk is. In een commissie van experts wordt op het ogenblik gesproken over de juridische basis van het voorschrijven van methadon e.a.; ook de vraag van de strafbaarheid van het druggebruik komt hierin aan de orde. De heren Bebié en Majoor verklaarden te vinden dat de drugproblematiek door de overheid verschoven is naar de politie, hoewel deze meer instanties aangaat. Repressief beleid, zoals in de Verenige Staten en in Frankrijk, is niet succesvol gebleken. In Zwitserland komt er een referendum over het legaliseren van drugs. Denkbaar is dat er een concessiesysteem zou komen of een monopolie van de overheid. De discussie over legalisering van drugs zou echter in Europees verband moeten worden gevoerd, omdat het één markt betreft. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 1 10

Heroïne op medisch voorschrift

Heroïne op medisch voorschrift Heroïne op medisch voorschrift Heroïne op medisch voorschrift De geschiedenis van een geneesmiddel in Nederland Jaap van der Stel CENTRALE COMMISSIE BEHANDELING HEROÏNEVERSLAAFDEN 2010 Centrale Commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 24 077 Drugbeleid Nr. 74 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Swildens- Rozendaal (PvdA), ondervoorzitter, Bijleveld- Schouten (CDA), Middel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 023 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en het voorstel voor een

Nadere informatie

act sheet Drugsbeleid

act sheet Drugsbeleid act sheet Drugsbeleid Bureau NDM Utrecht, juni 2003 INHOUD Beleid 3 Doelstelling 3 Bestuurlijk kader; verantwoordelijkheden 3 Wet- en regelgeving 4 Cijfers 6 Gebruik in Nederland vergeleken met andere

Nadere informatie

Alternatieven voor de aanpak van drugs

Alternatieven voor de aanpak van drugs Alternatieven voor de aanpak van drugs Achtergrondstudie ten behoeve van een actieplan 2014 Stichting Maatschappij en Veiligheid Louis Couperusplein 2 Den Haag www.maatschappijenveiligheid.nl Inhoud...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 24 077 Drugbeleid Nr. 180 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Kalsbeek (PvdA), Buijs (CDA), Atsma (CDA), Arib (PvdA), Vendrik (GroenLinks),

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA NL JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA Mededeling Deze uitgave is eigendom van het Europees Waarnemingscentrum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 24 077 Drugbeleid Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 077 Drugbeleid Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2004 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN NL JAARVERSLAG 2004 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN Mededeling Deze uitgave

Nadere informatie

NORMATIEVE UITGANGSPUNTEN EN RIVALISERENDE OPTIEKEN

NORMATIEVE UITGANGSPUNTEN EN RIVALISERENDE OPTIEKEN JJ.M. van Dijk De smalle marges van het Nederlandse drugbeleid: een kosten-batenanalyse Zowel het internationale als het nationale debat over de aanpak van illegale drugs is een dialoog tussen (Oost-Indisch)

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem

Nota van B&W. Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem Nota van B&W Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. G. Spijker Telefoon 5115584 E-mail: gspijker@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. 2007/449 Bijlage

Nadere informatie

Vluchtelingen. Kees 81eichrodtiDaan 8ronkhorst Beiden werken bij de afdeling Vluchtelingen van Amnesty International

Vluchtelingen. Kees 81eichrodtiDaan 8ronkhorst Beiden werken bij de afdeling Vluchtelingen van Amnesty International Vluchtelingen Onlangs kreeg een Turkse Koerd, veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor communistische propaganda, na zeven jaar dan toch toelating als asielgerechtigde in Nederland. Zulke gevallen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 874 Wijziging van de Opiumwet Nr. 9 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Biesheuvel (CDA), Swildens-Rozendaal (PvdA), voorzitter, Scheltema-de

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273. Mensen Kansen Groeien

Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273. Mensen Kansen Groeien Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273 Afgiftekantoor 9099 GENT X P509261 Het drukken van dit magazine wordt ons gratis

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 24 077 Drugbeleid Nr. 115 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 19 maart 2003 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

DE CIRKEL (onderdeel van DE GRIFT: Gelders Centrum voor verslavingszorg) Een evaluatie van de hulpverlening aan straatprostituees in Nijmegen

DE CIRKEL (onderdeel van DE GRIFT: Gelders Centrum voor verslavingszorg) Een evaluatie van de hulpverlening aan straatprostituees in Nijmegen (onderdeel van DE GRIFT: Gelders Centrum voor verslavingszorg) Een evaluatie van de hulpverlening aan straatprostituees in Nijmegen O & S Nijmegen januari 2003 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Zitting 1973-1974 - 11 742

Zitting 1973-1974 - 11 742 Zitting 1973-1974 - 11 742 Achtergronden en risico's van druggebruik VERSLAG VAN EEN OPENBAAR GEHOOR Nr. 4 De bijzondere commissie voor het drugbeleid achtte het zinvol om, in het kader van het voorbereidend

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Evaluatie softdrugsbeleid Vlissingen 2005

Raadsvoorstel. Onderwerp: Evaluatie softdrugsbeleid Vlissingen 2005 Raadsvoorstel Portefeuillehouder: A. van Dok- van Weele Collegebesluit: 8 maart 2005 Afdeling, auteur: F.H. Kuijper Commissievergadering: 14 maart 2004 Telefoonnummer: 487115 Raadsvergadering: 26 mei 2005

Nadere informatie

Een nieuw drugsbeleid?

Een nieuw drugsbeleid? Een nieuw drugsbeleid? Voor- en nadelen van de legalisering van drugs Dr. J.C. van der Stel Overzichtsstudie in opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Bestuurlijke rapportage coffeeshop Checkpoint

Bestuurlijke rapportage coffeeshop Checkpoint Bestuurlijke rapportage coffeeshop Checkpoint A.G. Mein Verwey-Jonker Instituut M.M.J. van Ooyen-Houben Erasmus Universiteit Rotterdam Bestuurlijke rapportage coffeeshop Checkpoint A.G. Mein M.M.J. van

Nadere informatie

Onderzoek coffeeshops Terneuzen. B. Bieleman. H. Naayer

Onderzoek coffeeshops Terneuzen. B. Bieleman. H. Naayer Onderzoek coffeeshops Terneuzen B. Bieleman H. Naayer Onderzoek coffeeshops Terneuzen April 2007 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid

Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid Nr. 011.041.0003 Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid Integraal beleid op het gebied van drugs- en alcoholproblematiek in de gemeente Twenterand Datum 23 mei 2011 Versie 7.0 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

DEUREN OPEN DEUREN DICHT

DEUREN OPEN DEUREN DICHT DEUREN OPEN DEUREN DICHT De aanpak van de illegale drugsmarkt, in het bijzonder cannabis Dirk J. Korf Universiteit van Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Bonger Instituut voor Criminologie 2015

Nadere informatie

HET AMSTERDAMSE COFFEESHOPBELEID 2008 Terugblik, actueel beleid, concretisering afstandcriterium. Concept

HET AMSTERDAMSE COFFEESHOPBELEID 2008 Terugblik, actueel beleid, concretisering afstandcriterium. Concept HET AMSTERDAMSE COFFEESHOPBELEID 2008 Terugblik, actueel beleid, concretisering afstandcriterium. Concept Directie OOV, november 2008 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doelstelling 3 1.2

Nadere informatie

Plan van Aanpak Veelplegers. Voorstel voor een begeleide terugkeer van veelplegers in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg

Plan van Aanpak Veelplegers. Voorstel voor een begeleide terugkeer van veelplegers in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg Plan van Aanpak Veelplegers Voorstel voor een begeleide terugkeer van veelplegers in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg Platform Kocon Katwijk, 26 september 2005 Voorwoord Dit Plan van Aanpak richt zich

Nadere informatie

2. Verwervingscriminaliteit, bijvoorbeeld diefstal om aan geld te komen om drugs te kunnen kopen;

2. Verwervingscriminaliteit, bijvoorbeeld diefstal om aan geld te komen om drugs te kunnen kopen; Discussienota Datum 5 maart 2015 Nederlands drugsbeleid, in het bijzonder ten aanzien van cannabis Een discussienota van de Stichting Maatschappij en Veiligheid als antwoord op het rapport War on Drugs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL

EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL B. Bieleman R. Nijkamp R. Voogd Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Delfzijl September 2013 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 19218 Het verworven immuun deficiëntiesyndroom (AIDS) Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTERIE VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie